Read tele.com.tr_aralik text version

GÜNDEM

Tarife tablosu

Tarife Pakedi

Turkcell BizBize Cell KampusCell BirFiyat KademeliCell DestekCell StandartCell KamuCell Avea Bas>n Tarifesi HepsiBir DörtKöfle Evlerefienlik <ndirimli 55 Konuflturan Paket***** S>n>rlar Ötesi Tarife Seç Konufl Tarifesi CepAile****** CepToCep CepÖzel CepFlash Fatural>

Ayl>k Sabit Ücret

0,95812 YTL Yok 3,00 YTL 0,95812 YTL 0,49 YTL 0,75 YTL 12,00 YTL 10 YTL 95 YKr 5,95 YTL Yok Yok 49 YTL 10 YTL 2 YTL 2,90 YTL Yok 1 YTL Yok

fiebeke <çi arama

0,305 YTL/dk 0,219 YTL/dk 0,42 YTL/dk 0,325 YTL/dk-0,205 YTL/dk * 0,140 YTL/dk 0,38 YTL/dk 0,305 YTL/dk 25 YKr / dk 25 YKr / dk-30.5 YKr / dk ** 0,059 YTL / dk-0,199 YTL / dk *** 0,199 YTL / dk 0,12 YTL / dk 0,25 YTL / dk 0,29 YTL/dk 0,200 YTL/dk 0,22 YTL/dk 0,360 YTL/dk 0,15 YTL/dk 0,22 YTL/dk.

Sabit Hatlara arama

0,305 YTL/dk 0,219 YTL/dk 0,42 YTL/dk 0,325 YTL/dk 0,140 YTL/dk 0,39 YTL/dk 0,305 YTL/dk 25 YKr / dk 25 YKr / dk-30.5 YKr / dk ** 0,199 YTL / dk 0,199 YTL / dk 0,288 YTL -0,64 YTL **** 0,25 YTL / dk 0,59 YTL/dk 0,300 YTL/dk 0,22 YTL/dk 0,360 YTL/dk 0,35 YTL/dk 0,22 YTL/dk.

Di¤er Hatlara arama

0,575 YTL/dk 0,48 YTL/dk 0,42 YTL/dk 0,575 YTL/dk 0,35 YTL/dk 0,50 YTL/dk 0,575 YTL/dk 25 YKr / dk 25 YKr / dk-57.5 YKr / dk ** 25 YKr / dk 0,449 YTL / dk 0,288 YTL -0,64 YTL **** 0,25 YTL / dk 0,59 YTL/dk 0,300 YTL/dk 0,60 YTL/dk 0,360 YTL /dk 0,35 YTL/dk 0,60 YTL/dk

1 K>sa Mesaj ücreti

0,170 YTL 0,170 YTL 0,170 YTL 0,170 YTL-0,085 YTL* 0,085 YTL 0,170 YTL 0,170 YTL 17 YKr 17 YKr 17 YKr 17 YKr 17 YKr 17 YKr 0,150 YTL - 0,225 YTL 0,150 YTL - 0,225 YTL 0,150 YTL 0,150 YTL 0,150 YTL 0,150 YTL

* Günde <lk 5 Dakika 0,325 YTL/dk, Günde 5 - 10 Dakika Aras> 0,25 YTL/dk, Günde 10 Dakikadan Sonra 0,205 YTL/dk Günde <lk 5 K>sa Mesaj 0,17 YTL, Günde 5 K>sa Mesajdan Sonra 0,085 YTL ** Avea HepsiBir ile fiebeke <çi, Ev ve <fl Telefonlar>, Di¤er Operatörler 25 YKr / dk, Di¤er Operatör ve BizBizeCell ile fiebeke <çi, Ev ve <fl Telefonlar> 30.5 YKr / dk, Di¤er Operatörler ise 57.5 YKr / dk *** Grup içi aramalar 0,059 YTL / dk Di¤er Avea'lara ve sabit hatlara 0,199 YTL / dk **** Ayda 55 dakikadan sonraki görüflmeler 0,288 YTL / dk %55 indirimli Ayda 0-55 dakika aras> tüm görüflmeler 0,64 YTL / dk ***** Ayl>k ücretsiz yurtiçi her yöne görüflme süresi 210 dk ****** Aile <çi Arama 0,018 YTL/dk

Türkiye'nin flimdiye kadar Türkiye'de abonelerine sundu¤u ilk avantaj" diyor. Avea, HepsiBir ile dikkat çekiyor Avea 2007'ye HepsiBir kampanyas> ile h>zl> bir girifl yapt>. HepsiBir ile rakiplerini iflaret ederek, "Kendi aralar>nda bile pahal>. Di¤er operatörün en yayg>n kullan>lan tarifesinin kampanyas>z fiyat>n>n bile alt>nda herkesle konuflun" diyen Avea, abonesini rakip operatörler ve ev-ifl telefonlar> ile dakikas> 25 Ykr'a konuflturuyor. Böylece Avea, HepsiBir ile sadece belli bir kesimin de¤il oldukça genifl bir kitlenin dikkatini çekmeye çal>fl>yor. HepsiBir tarifesi ile tüm flebeke içi aramalar dakikas> 25 kurufltan

faturaland>r>l>yor. `Ekstra Tarife' ile Aveal>larla, evle, iflle görüflmenin dakikas> 20 YKr, di¤er operatörleri aramak 24.5 YKr, flirket içi görüflmelerde de Avea Kurumsal müflterileri dakikas> 10 kurufl olarak belirlenirken, flirketlere yönelik bir tarife olan `fiirketim Tarifesi' ile flirket içinde dakikas> 1 YKr'den, Avea'y>, di¤er GSM operatörlerini, evi, ifli araman>n dakikas> ise 24.5 YKr. olarak aç>kland>.

Bedava konuflma tarifesi suistimal edildi

Öte yandan Avea taraf>ndan yap>lan aç>klamada, kamu kurulufllar>ndaki Avea abonelerinin indirimli

konuflmalar>yla ilgili olarak kamuyla ilgili abonelerin yüzde 5'inin ayda 1000 dakikan>n (16.6 saat) üzerinde konufltu¤unu, normal sürenin 300500 dakika aras>nda oldu¤unu belirtilerek flöyle devam edildi: "Biz yüzde 95 tüketicinin hakk>n> korumak istiyoruz. Paras>n> ödeyen abone ma¤dur oluyor. 1000 dakikan>n üzerinde konuflan 170 bin kifli var. 1000 dakikan>n üzerinde konuflanlara limit getirmek istiyoruz. Bunun için 1000 dakikan>n üzerini ücretlendirece¤iz. Çünkü gördük ki amac>ndan sapt>r>lm>fl olarak da kullan>labiliyor. Bunu engellemek istiyoruz. Konuyla ilgili de¤ifliklikleri dile getirdi¤imizde abone iptalleri " üç-befl kifliyi geçmedi.

52 tele.com.tr

Information

tele.com.tr_aralik

1 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

357069