Read SALAERSKJEMA text version

Til

Arbeidsoppgave og salærfastsetting

domstol/ fylkesmann mv. Felles skjema for salærberegning etter medgått tid og stykkprissats. Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Del 5 Gjelder opplysninger om salærberettiget, klient og arbeidets art - fylles ut av alle Gjelder salærberegning etter medgått tid jf. salærforskriften 3.12.97. Del 2 skal også fylles ut i utlendingssaker. Gjelder arbeid som skal honoreres etter stykkprissats, jf. stykkprisforskriften 18.9.01 Gjelder salær ved reisefravær, andre utgifter etc. - fylles ut av alle Gjelder salærfastsettelse - fylles ut av domstol, fylkesmann, fylkesnemnd mv.

Arbeidsoppgaven skal innleveres snarest mulig og senest innen 3 mnd. etter avsluttet arbeid, jf. salærforskriften § 5. Skjemaet skal leveres inn i to eksemplarer.

Del 1

Navn Yrke

Fra

TELETOLK Tolke-og oversettelsestjeneste v/

Postadresse

TOLK

Kontonr.

POSTBOKS 268, 3603 KONGSBERG

Fødselsnr. Skatteprosent

9713-13-22740

Skattekommune

FORSKUDDSKATT

Org.nr./mva.-nr. Klientnr.

KONGSBERG

Fakturanr.

Offentlig straffesak

Saksnr.

Ved (instansens navn)

Sak

Fri sakførselssak Fritt rettsråd Klientens navn Dato for påbegynt og avsluttet arbeid

Adv. fr. rettsråd

Fast forsv. Annen forsv.

Turnusforsv. Sakkyndig

Oppn. fylkesnemnd Oppn. av retten

Fylkesmann Bistandsadvokat Tolk

Tjeneste oppdrag

Prosessflm.

I medhold av (angi vedk. lovbestemmelse eller bevilling av dato)

Sakstype:

Rettshjelpsområde

Utlendingssaker, § 13 1. ledd Barnefordeling/samværsrett Felleseie/øk. oppgjør etter samliv Barnevernsaker ihht § 22 3. ledd nr. 2 Trygde- og pensjonssaker Oppsigelse i arbeidsforhold Andre arbeidssaker Voldsoffersaker

Oppsigelse og utkastelse i husleiesaker Andre husleiesaker Personskadeerstatning § 18 1. ledd Straffesak Ekteskapssaker Gjeldssaker Saker i utlandet Andre saker

Er det tidligere ytet fri rettshjelp i samme sak, for eksempel fritt rettsråd? Hvis ja, angi når, hvor mye og til hvem:

Ja

Nei

Tidligere ytelser Må besvares

Er saken overtatt fra annen advokat? Hvis ja, fra hvem:

Ja

Nei

Er saken overlatt til annen advokat? Hvis ja, til hvem:

Ja

Nei

Salær for

Salærfastsettelse etter medgått tid (Del 2)

Stykkpris (Del 3) Side 1 av 4

GA-3024 B (Godkj. 12-01) Elektronisk utgave

Del 2 - Salærfastsettelse på grunnlag av medgått tid

Begrunnelse for hvorfor arbeidet overstiger grunnlaget for stykkprisen med 50% i straffesaker (stykkprisforskriften § 5 4. ledd) og med det dobbelte i rettsrådssaker (stykkprisforskriften § 4 siste ledd)

Kort redegjørelse for saksforholdet og resultatet av arbeidet:

Arbeidets art (for eksempel forberedende arbeid i rettssaker, klientmøte el., fengselsbesøk, etterarbeid).

Timer

Beløp

Rettsmøter

Dato

Fra kl.

Til kl.

Sum overføres til del 4

GA-3024 B (Godkj. 12-01) Elektronisk utgave Side 2 av 4

Del 3

Kort redegjørelse for saksforholdet og resultatet av arbeidet

Fritt rettsråd, jf. stykkprisforskriften § 4 Fritt rettsråd som ikke overstiger 2 timer Fritt rettsråd som overstiger 2 timer Separasjon/skilsmisse (ikke bidragssaker) Felleseieskifte/økonomisk oppgjør etter ugift samliv Foreldreansvar/daglig omsorg og samværsrett Foreldreansvar/daglig omsorg og felleseieskifte/øk. oppgjør Personskade/tap av forsørger Søknad om voldsoffererstatning Klage over avslag på søknad om voldsoffererstatning Oppsigelse/utkastelse av bolig som leietaker bebor Oppsigelses og avskjedigelsessaker i arbeidsforhold Trygde- og pensjonssaker Utlendingssaker, søknad Tillegg for ektefelle/partner, samboer/barn 14-18 år Klage i asylsak Klage i annet enn asylsak Personlig fremmøte i Utlendingsnemnda Antall timer faktisk utført arbeid § 4 1.a § 4 1.b. § 4 1.c. § 4 1.d. § 4 2.a § 4 2.b. § 4 2.c § 4 3. § 4 4. § 4 5. § 4 6.a. § 4 6.a. § 4 6.b. § 4 6.b. § 4 6.b.

Multiplikator

Salærsats

Beløp

1,5

3 7 7 12 7 5 3 6 6 7 3 1 3 1 5

Sum overføres til del 4

Straffesaker, jf. stykkprisforskriften § 5 1. ledd Hovedforhandling i tingrett/lagmannsrett som ikke overstiger 2 timer Hovedforhandling i tingrett/lagmannsrett som ikke overstiger 3,5 timer Hovedforhandling i tingrett som overstiger 3,5 timer (timepris = 755 kr) Ankeforhandling i lagmannsrett som overstiger 3,5 timer (timepris = 755 kr) timetall timetall 6 8

x 2,25 = x 2,50 =

Sum overføres til del 4 Del 4

Beløp Beregnet salær overført fra del 2 eller del 3 Dato Reisefravær, jf. salærforskriften §8 Fra kl. Til kl. Timer Sats

Samlet timeforbruk

Utlegg, fritatt mva. -spesifiseres (skyss- og kostutlegg etc. som godtgjøres etter vanlig reiseregning tas ikke med)

Utlegg, pliktig mva. -spesifiseres (skyss- og kostutlegg etc. som godtgjøres etter vanlig reiseregning tas ikke med)

GA-3024 B (Godkj. 12-01) Elektronisk utgave

Side 3 av 4

Mva.-grunnlag Del 2 eller del 3 Del 4 Del 4 Salær Fraværsgodtgjørelse Utlegg mva.-pliktig

Mva.

Krav inkl. mva.

Sum mva. - pliktige Del 4 Utlegg mva.-fritt Krav ekskl. mva. Samlet krav

Sted

Dato

Underskrift

Del 5 salærfastsettelse Fylles ut av domstol, fylkesmann mv.

Salærkravet godtas Salærkravet godtas ikke Begrunnelse

Det offentliges del av salæret fastsettes etter dette til kr Salærfastsettelse foretatt av domstolene kan påkjæres til overordnet domstol etter reglene i rettshjelploven § 28 a, jf. salærforskriften § 13. Kjæremålsfristen er en måned. Ved kjæremål betales samtidig gebyr, jf. rettsgebyrloven § 8, 7. ledd. Øvrige salærfastsettelser og vedtak i medhold av salærforskriften kan påklages til Justisdepartementet, jf. salærforskriften § 13. Klagefristen er tre uker.

Sted Dato Stempel og underskrift

Dommer/bem. hos fylkesmannen mv.

Fylles ut av anvisende myndighet

Brukernr. TT-kode M Beløp Kontonr. Kostnadssted

Registreres i SLP

For anviser/dato

Kasserer

Kvittering

GA-3024 B (Godkj. 12-01) Elektronisk utgave

Side 4 av 4

Information

SALAERSKJEMA

5 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

482938