Read Microsoft Word - 003-inti-guttu-01.doc text version

[email protected] http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-05/ http://teluguliterture.co.nr/ http://kama.ravi.us/cpg143/

,Ïýà ÁÅýÅÛ ¥ÉÅzÁýà ¤ÂÁÏ by [email protected]

±Â~ÁÁŨà ¥ÁþÁ©Ã:- ÁYÁ ú¨ ¬ÉÄð ¬Á¬Éåþ÷ð oeÍ ,,ÏýÅÏzÃ. ,zà ýÄ ©Ä ¨Í þÊ§Â¨Æ Í§Â¨Å ¨Í úÁƬÃ, ÌzÃâ ¥Á³Â¨Â zÁýÃÛÏúà ¥Ä ¥ÁÅÏzÁÅ ¡ÉTMÁÅoeÁÅþÂäþÁÅ. ¥ÉÅzÁýÍì ÌzÃ⠣ͧÁÅ Â ,,ÏTMÁ©ÁúÁÅÖ. Âþà ¥ÁÅÏzÁÅ ¥ÁÅÏzÁÅ ¥ÁÏúà Á¬Ã  ¬Á¬ÉåþÁÅð  ,,ÏýÅÏzÃ. úÁzéà ¥Ä ¤Ã±Âë¦Á ¨Š§Â¦ÁÏTMÃ. ^zÍ úÃþÁä ¡Á¨ÉìýƧÁÅ. ...§Ãà ¦zÁÅ ¥Ë®Áì zÁƧÁÏ ¨Í SÁ ¢ÊÁÛ§Ä ,,ÏzÃ. ÏzÁÅ¨Í ¡Áþà úÊ¬Ê ©Á§Áѧ÷ð à Âí§ÁÛ§÷ð ,,þÂä¦. Âþà §ÍüÅ ©Â§Ã ¨Ê£§÷ à ,,ÏTMÁ©Áô ÁzÂ. ¨ÂÏýà §ÍüÅ ©Â§Ã ¨Ê£§÷ úÁÅýÅÛ ¡ÁëÁѨ ¡Á¨Éì¨ þÁÅÏúà ©É®Ãì §ÍüÆ ©Â§Ã ¡Áþà ¥ÄzÁ ¢ÊÁÛ§Ä ¨Í ¡Áþà úʬÁÆà ,,Ïý§ÁÅ. <£Å¨÷ §ÉTMÃÝ Ã 28 ¦Ê®ÁÅì ,,Ïý¦. oeÁþÁÆ ¢ÊÁÛ§Ä ¨Í ¨Ê£§÷  ¡Áþà úʬÁÅàþÂäTMÁÅ. <£Å¨÷ §ÉTMÃÝ ¡É®ÂìÏ ¥ÁÅé¨Å à 22 ¦Ê®ÁÅì. §ÁëÂ, ±ÌTMÁÅÂÓ, úÁÆTMÁýÂþÃà ú¨ ÏzÁÏ ,,ÏýÅÏzà ¥ÁÅé¨Å. oeÁÅàÂ, ^¡Áô ¡É§ÃÃþÁ

[email protected] http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-05/ http://teluguliterture.co.nr/ http://kama.ravi.us/cpg143/

¬Á®ÁÅì, ÁÅÏTMÁëýà ¥ÉÅÿÁÏ, ¡ÉzÁâ ¡ÉzÁâ Á®ÁÅì, SÁÑ ³Â§Ã ¥ÁÅé¨Åþà úÁƬÊà £Âç <£Å¨÷ §ÉTMÃÝ ¡É®ÂìÏ ¬Êþ £ÂÁÅÏzà þÁÅÁÅÏý§ÁÅ. ¨Â ,,ÏýÅÏzà ¥ÁÅé¨Å. <£Å¨÷ §ÉTMÃÝ ¡ÉzÁâ ÏzÁÂTMÁÅ ÂzÁþÊ úɱÂå¨Ã. þÉ¥ÁézÁ¬ÁÅàTMÁÅ ÁÆTMÂ. <£Å¨÷ §ÉTMÃÝ Ã úÃþÁä ,¨Åì ,,ÏzÃ. ³ÌÏoeÁ ,¨Åì. zà ÁÆTM ...§Ã à úéÁ§Á  ,,ÏTMÁýÏ oeÍ ÁÅÑ©Á üþÁ ¬ÁÏúÁ§ÁÏ ¨ÊþÁýÊÛ ,,ÏýÅÏzà ©Â®ÁìÃ, <£Å¨÷ §ÉTMÃÝ ¡Áþà ,,ÏýÊ ýÎþ÷ à ©É®Ãì §ÂoeÃë à ,¨Åì úʧÁTMÁÏ, ¡Áþà ¨ÊÁ ±ÍoeÊ ¨Â ...¨Íì oeçÃà ,ÏýÃà úʧÁTMÁÏ...,zÄ oeÁþà zÃþÁ úÁ§Áê. ¡É®Ãì ¦ê þ¨ÅÊ®ÁÅì ¦þ ,Ï ¡Ã¨ì¨Å ¡ÁôýÛ¨ÊzÁÅ ©Â®ÁìÃ. ^©Í ¡Áõü¨Æ, ¥ÁÏoeÂë¨Å þà oeççÁÅ ,zÁâ§ÁÆ, Âþà ¡Ã¨ì¨Å Á¨Á¨ÊzÁÅ, ú嬀 ú¨þà üÄoeÁÏ oeÍ ¨Â ¬Áϳ§ÁÏ þÁTMÁųÍàÏzÃ. <£Å¨÷ §ÉTMÃÝ ¥ÁYÁê ¡Ã¨ì¨Å ¨Ê§ÁþÊ ©ÁÏÁ oeÍ §ÍüÆ oeÂà ,Ïýà à §Â©ÁTMÁÏ, ¡É®ÂìÏ oeÍ ÌTMÁ©Á ¡ÁTMÁýÏ, ¥Á®Äì ,zÁâ§ÁÆ §ÂüÄ ¡ÁTMÁýÏ ü§ÁÅÁÅoeÁÆ ,,ÏzÃ. ^ oeÂÁÅTMÁÅ ¨©ÂýÅ oeÍ <£Å¨Å §ÉTMÃÝà zÊ ...¨Íì úÃþÁä, úÃþÁä

[email protected] http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-05/ http://teluguliterture.co.nr/ http://kama.ravi.us/cpg143/

ÂÏýÂë÷Ûð úʬÁÅÁÅþÊ ¡ÉzÃâ §ÉTMÃÝ ¡Á§ÃúÁ¦ÁÏ ¦Á ÂêTMÁÅ. ¡ÉzÃâ §ÉTMÃÝà ÁÆTM ¬ÁÅ¥Á §ÁÅ Â 30 ¦Ê®ÁÅì ,,Ïý¦. ¬ÁþÁä ¥Ä¬Á ÁýÅÛoeÍ úÁÆTMÁýÂþÃà £ÂÁÅÏýÂTMÁÅ. ¡ÉzÃâ §ÉTMÃÝà TMÁ©Â®Áò ¡ÃúÃÖ ,,ÏzÃ. ¡ÉzÃâ §ÉTMÃÝ oeÍ ¡Á§ÃúÁ¦÷é £Â ¡É§ÃÃ, <£Å¨÷ §ÉTMÃÝ ¢ÊÁÛ§Ä ¨Í ¡Áþà ¨ÊÁ ±ÍoeÊ SÍÑ ³Â§Ã oeÁþÁ ,ÏýÍìþÊ ¡ÉzÃâ §ÉTMÃÝoeÍ Á¨Ã¬Ã oeÂÁTMÁÏ ¥ÉÅzÁ¨ÉýÂÛTMÁÅ. ¨Â ,ÏýÍì oeÂÁÅTMÁÅ ¥ÉÅzÁ¨ÉýÃÛþÁ zÁÁÓëþÁÅÏúÃ, ¡ÉzÃâ §ÉTMÃÝ ÁþÁÅä ¥ÁÅé¨Å ¥ÄzÁ ¡ÁTMÃÏzÃ. §ÂoeÁÅë¨Åì ,zÁâ§ÁÆ Á¨Ã¬Ã oeÂÁTMÁÏ, ¨Â oeÂÊý¡ÁôåTMÁÅ, oeÃþÁTMÂþÃà ÁƧÁ ͬÁÏ ¥Á ÂϬÁÏ oeÉúÃÖ ©ÁÏTMÁ¥ÁþÁTMÁÏ, ^zÍ ©ÁÏÁoeÍ oeÁþÁþà ©Â®Áì zÁÁÓ§Áà ¡Ã¨©ÁTMÁÏ ,¨Â ...¥ÁÅé¨Å à ©Â®Áì ,zÁâ§Ã ©Á§Á³Â þÁúÁÖTMÁÏ ¨ÊzÁÅ. SÁ §ÍüÅ <£Å¨÷ §ÉTMÃÝ oeÍ ÏzÃ, ^¥Á¦Á Âê, þÄÁÅ oe¨þà ,,ÏýÊ þÁÅ©Áôí SÁÑTMÃ©Ê ,ÏýÍì oeÂÁÅ. ¡ÉzÃâ §ÉTMÃÝþà ÁÆTM ,ÏýÃà ÏzÁÅÁÅ oeĬÁÅ̳Âà©Áô. þÂÁÅ þÁúÁÖ¨ÊzÁÅ oeÁþà ©Â¨ÁÏ ÏzÃ.

[email protected] http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-05/ http://teluguliterture.co.nr/ http://kama.ravi.us/cpg143/

zÂþÃ É <£Å¨÷ §ÉTMÃÝ ^ÏýÊ, ¡ÉzÃâ §ÉTMÃÝ ú¨ ¥ÁÏúÍTMÁÅ, ¥ÁþÁà ©ÁTMÄÝ oeĬÁÅÍÁÅÏTM ¡Áôå ÁÆTM ,¬ÁàþÁþÂäTMÁÅ oeɨųÂ. þÂÁÅ ¢ÊÁÛ§Ä¨Í ¡Áþà ¨ÊÁ ±ÍoeÁþÊ Áz oeÂÁÅoeÁÅþÂäÏ þÂäTMÁÅ. ^¥É þÁÅ©Áôí oeÂÁÅTMÁÅ ¥ÁoeÁÅà¨Í ¡Áþà à ÁÆTM ¬Á§ÃÂÓ ©É®ÁìTMÁÏ ¨ÊzÁÅ Áz ÏzÃ. zà ÂzÊ ¥ÁÅé¨Æ, §ÍüÅ ÁÆ¨Ä ^¥Ä ¬Á§Ã ±ÍzÁÅ. ÏzÁÅÊ ¡ÉzÃâ §ÉTMÃÝ ÏýÅþÂäTMÁÅ, ¥ÁþÁ ,ÏýÍìþÊ ¥ÁÅÏzÁÅ Ázà ¨Í úÃþÁä ÌýÅÛ ¡ÉýÛ¥ÁþÂäTMÊ. zÁÁÓ§Íì ÌýÅÛ ¨ÊzÁÅ ÁzÂ. þÁÅ©Áõí ...§ÃÊ ÁƧÍÖþÁÁѧÁ¨zÁÅ. ¨Â ÌýÅÛ ¡ÉTMÃoeÊ ÏzÁŨÍþÊ, STD booth ÁÆTM ¡ÉýÃÛ³Âà þÂäTMÊ. ¥ÁþÁ ...¨Íì STD ¥ÉÅÁ¨ÍþÊ Áz ,,þÂäzÃ. ^¥ÁÏý©Ê, ¥ÁþÁÄ úÊoeÃ¨Í ÌzÃâ TMÁ£Åç ÁþÁ¡ÁTMÁoeÂzà Áz þÂäTMÁÅ. ^¥ÉÂþÁ¦Á Âê zÂÏoe þ ©Á¨ì ©ÁôzÂâ. þÁÅ©Áôí ±ÌzÁÅâþ ýÎþ÷ à ±Í¦ ¬ÁÏzÉÂTMÁ ©Á³Âà©Áô. ÌýÆÛ, zà þÂÁÅ ³ÂÁzÁÅ ¨Ê ÏzÃ.

[email protected] http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-05/ http://teluguliterture.co.nr/ http://kama.ravi.us/cpg143/

zà ÂzÊ, ¡ÉzÃâ §ÉTMÃÝ ¬ÁÏzÉÂTMÁ ©ÁúÃÖ þÄ oeÍ ÁÆTM ¥Á ÂýÂTMÁoe þÂTMÊ. TMÁ£Åç Ïoe oeÁþÊ ¡ÉTMÁoeÂTMÁÏý ÁÆTM þà úÉ¡Ãå, ...¨Íìà ©É®Ãì ±Í¦Á ÂTMÁÅ. ¥ÁÅé¨Å à ^¥Ã úɱÂå¨Í oeɨÄTMÁÏ ¨ÊzÁÅ. ¬Á¨Å ¡ÉzÃâ §ÉTMÃÝþà §ÂÁÅÏTM úÁÆzÁâ¥ÁÏýÊ, ÌýÅÛ ÌTMÁ©ÊÏýÍ þÁÅÁÅÏzÃ. §ÍüÅ úÄÁýà ¡ÁTMÊ ©Ê¨Ã, ¡ÉzÃâ §ÉTMÄÝ oeÁþÁ ¥ÉÅÁÅTMÁÆ Á¨Ãð ,ÏýÃà ©ÁúÂÖ§ÁÅ. ÍTMà ¥Á ÂϬÁÏ oeÉúÃÖ ÁƧÁ úɦÁê¥Áþà ,zÁâ§ÁÆ ¥Á ÂýÂTMÁÅÁÅÏýÆ ÁƧÁÅÖþÂä§ÁÅ. <£Å¨÷ §ÉTMÃÝ ¥ÁÅé¨Åþà ¡Ã¨ÃúÃ, ¡ÉzÃâ §ÉTMÃÝà ÁÆTM þÁäÏ ©ÁÏTMÁ¥Ë úÉ¡ÃoeÊ oeÁþÁÅ ©ÁÏý ¡Áþà ¨Í ,,ÏzÃ. ÁƧÁ ¦Á ÂêÁ, oeÁþÁÅ ¡ÊìýÅ¨Í ÁƧÁ ¡ÁýÅÛÁÅ ©É®Ãì ©Â®Áìà ,úÃÖ ©É®Ãì ©ÁÏýÁzà ÁÅ¥ÁéÏ ¨Í ÁƧÁÅÖÏzÃ. ,zÁâ§ÁÆ ¥ÁÏzÁÅ oeÂÁTMÁÏ ¥ÉÅzÁ¨ÉýÃÛ, ¥Á Âý¨Íì, ¡ÉzÃâ §ÉTMÃÝ, ¥ÁÅé¨Æ þÄ úÊoeÁ ýÄ ÌýÅÛ ¡ÉýÃÛzÂâÏ þà ,,ÏzÃ. zÂþÃà oeÍTMÁÅ STD phone ÁÆTM ¡ÉTMÃoeÊ £ÂÁÅÏýÂzÃ. TMÁ£Åç þÊþÁÅ ,³Âà¨Ê, ^¥ÁÏý©÷ þÂäTMÁÅ ¥ÁÅé¨Å ÁÅÏTMɨ ʬà ¬ÁÆýà  úÁƬÁÆà.

[email protected] http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-05/ http://teluguliterture.co.nr/ http://kama.ravi.us/cpg143/

¥ÁÅé¨Å, ¡ÉzÃâ §ÉTMÃÝ úÁÆ¡Áô¨Å ÁÑTMÁ ,,þÂä¦É úÁƬÁÅÁÅþÃ, oeÁþÁ ¡Ëý ü§ÃoeÊ, ¬ÁÆýàoeÁþÁ ¬Á®Áì ʬà úÁƬÁÅàþÂäTMÁþÃ, ¡Ëý ¬Á§Ã úʬÁÅÁÅþÃ, ^¥É þÂÁÅ ©Ã ^¥Ä oeɨÄzÁÅ ÏzÃ. <£Å¨÷ §ÉTMÃÝ ¨Â ¥Áƨà ÁÆ³Í ±ÍoeÊ ,ýÂÛ ©ÁúÃÖ ÁƧÁÅÖþà ¥Á ÂýÂTMÁÅ þÂäTMÁÅ. ¥ÁÅé¨Å ¨Êúà ©Â®Áìà ÌzÃâ zÁƧÁÏ ¨Í ÁƧÁÅÖÏzÃ. ¡ÉzÃâ §ÉTMÃÝ ¥ÁþÁ ͬÁ¥Ê úʬÁÅàþÂäTMÁÅ ÁzÂ. þÁÅ©Áôí ^¥Ä ¡ÉzÁâ Á«ÁÛ ¡ÁTMÁÁѧÁ ¨zÁÅ. þÁÅ©Áôí ÌzÃâ úÁzÁÅ©ÁôÁÅþÂä©Áô ÁzÂ. ²Íþ÷ ÌTMÁ©Á¨Æ ©Ä þÄÁÅ oeɨųÂঠÁzÂ. §ÍüÆ ÏoeÁ ¨ÊzÁþÂä §ÉÏTMÁÅ, ©ÁÏzÁ¨Å ¥ÃÁŨÂà¦ÁÏý þÂäTMÁÅ <£Å¨÷ §ÉTMÃÝ ,Ï ,,ÏzÃ.

Information

Microsoft Word - 003-inti-guttu-01.doc

6 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

100107


Notice: fwrite(): send of 275 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531