Read montaza.pdf text version

7. Sendvicpaneu montza

Objekt sendvicpaneu paletes iepakojumu uzreiz jnokrauj to montzas viet, lai izslgtu vairkkrtju paneu prvietosanu. Paneu iepakojums jnokrauj ar panea ierievja savienojumu uz sienas pusi, lai montzas laik panei nav jgriez uz otru pusi. Augsjai panea pusei jbt veidojams sienas rpusei. No iepakojuma panei vienmr ir jizce, nav pieaujama to vilksana vai stumsana. Uz paneiem nedrkst likt citas kravas vai prieksmetus. Paneu montzu veic, ievrojot razotja rekomendcijas un saska ar paneu montzas izkljuma rasjumiem.

67

7.1. Visprgie nordjumi par sendvicpaneu montzu

Aizliegts celt sendvicpaneus aiz augsjs metla loksnes. Ja sendvicpaneus ce ar rokm, tad jem zem apaksjs metla loksnes, nedrkst pieaut sendvicpaneu deformsanos, noskrpsanos. 1. Jprliecins, ka paneus nesoss konstrukcijas (kolonnas, sijas, pamati) uzstdtas t, lai nodrosintu nostiprinmo paneu pareizo lmeni. 2. Pirmo paneli parasti stiprina, skot no jumta vai sienas stra. Atsevisos gadjumos projekt var bt noteikts savdks variants. Pirms paneu stiprinsanas jprliecins, vai panei ir pareizi atbalstti, ir ar pareizo malu (ierievja savienojumu) uz augsu, uzstdti, ievrojot virsmu prkljuma puses. 3. Rekomendtos paneu stiprinjumus veic, ievrojot minimlo attlumu no panea malas. Urbuma viets notra visas metlisks skaidas. Lai nodrosintu blvu, nokrisu necaurlaidgu savienojumu, rekomendto stiprinjuma elementu jnostiprina taisn le pret panea virsmu.

7.1.att. Pareizs stiprinjuma skrves leis attiecb pret montjamo paneli

SENDVICPANEU MONTZA

4. Pirms blvjos hermtia uzklsanas uz virsmas jprliecins, vai t ir tra un sausa. Blvjums jieklj vienmrgi, bez prrvumiem. 5. Paneu griesanai jizmanto smalkzobu zi vai cietsakausjuma zobu ripzi. Aizliegts izmantot griezjinstrumentus, kas uzkars virsmu, piemram, abrazvo disku. Jebkuras metlisks skaidas griezuma viet ir jnotra nekavjoties pc panea griesanas darbu pabeigsanas.

a) nepareizs 7.2. att. Sendvicpaneu griezjinstrumenti

b) pareizs

c) pareizs

68

6. Lai izslgtu gaisa un tvaika kustbu caur paneu savienojuma vietm, tm jbt blvi savienotm.

a) pareizs 7.3. att. Sendvicpaneu savienojumi

b) nepareizs

7. Veicot prieksmetu (plaukti, gaismas ermei utt.) stiprinsanu pie sendvicpaneiem, stiprinjuma vieta obligti jnoblv ar hermtii. 8. Kolonnu un paneu sadurviets jbt hermtiskam blvjumam. 9. Lai pasargtu no nokrisu ieksanas paneu savienojumu viets, uzliku un panea savienojuma vietm jbt noblvtm ar hermtii. 10. Montzas laik jnodrosina sendvicpaneu galu aizsardzba pret atmosfras nokrisiem. 11. Montzas laik strdnieku prvietosanos pa jumtu sendvicpaneiem veic pa ierkotu koka kljumu. Montzas un apkalposanas laik uz viena jumta sendvicpanea viena laiduma attlum vajadztu atrasties vienam strdniekam. Strdniekiem pa sendvicpaneu virsmm jprvietotas tikai mkstos apavos.

7.2. Sendvicpaneu prvietosana montzas laik

Paneus iespjams prvietot ar rokm vai lietojot celtni ar speciliem satvrjmehnismiem (iznomjams SIA TENAX). Ceot paneli no iepakojuma, jizvairs no panea lielm izliecm. 1. Sienas paneu horizontla prvietosana. a) objekt paneus var prnst ar rokm. Prnsjot paneus ar rokm jlieto aizsargcimdi un juzmans, lai panei netiktu bojti. Sevisa uzmanba jpievrs paneu striem un malm. Panei jprns stateniski. Nav pieaujama to prnssana plakaniski.

69

7.4. att. Paneu prvietosana ar rokm

b) paneu horizontlai prvietosanai izmanto specilu paneu satvrjmehnismu. Satvrjmehnismu uz paneu montzas laiku iespjams iznomt SIA TENAX. Viena panea montzai nepieciesami 2 satvrjmehnismi. Ceot paneus, papildus jlieto drosbas josta.

7.5. att. Paneu horizontla prvietosana, izmantojot satvrjmehnismus

2. Sienas paneu vertikla prvietosana. Paneu vertiklai prvietosanai izmanto specilu paneu satvrjmehnismu. Satvrjmehnismu stiprinsanai panel nepieciesams veikt urbumus nesoso skrvju ievietosanai. Urbuma vietas jizvlas t, lai vlk ts var nosegt ar uzlikm. Skrvju stiprinjuma vietu daudzums panea pacelsanai atkargs no panea biezuma un svara. Minimums ­ divas stiprinjuma vietas.

SENDVICPANEU MONTZA

7.6. att. Paneu vertikla prvietosana izmantojot satvrjmehnismus

3. Jumta paneu prvietosanai izmanto to pasu shmu, k pie sienas paneu horizontls prvietosanas. Ja to pieauj jumta konstrukcijas nestspja, lietojot jumta paneus ar putupolistirola pildjumu, uz jumta

70

konstrukcijas ir atauts uzcelt un novietot vienu paneu iepakojumu.

7.3. Sienas sendvicpaneu horizontl montza

1. Vispirms jprliecins par pamata un nesoso konstrukciju lmea atzmm. Pieaujam atkpe no pamata horizontl lmea ir

± 3 mm.

2. Uz pamata uzklj hidroizolcijas slni, blvjoso lenti un U profilu. Profilu uzstda 8 mm attlum no panea nesoss konstrukcijas (kolonnas) un piestiprina pie pamata. Profil iestrd minerlvati vai montzas putas un uzstda cokola apdares uzliku. 3. Lai nodrosintu blvu, gaisnecaurlaidgu savienojumu, pie nesoss konstrukcijas (kolonnas) pielm paslmjosos blvlenti,. Lente uz nesoss konstrukcijas jpielm t, lai tiktu nodrosints gaisnecaurlaidgs paneu stiprinjums.

7.7. att. Kolonnas un panea savienojums

7.8. att. Panea balstjums uz pamata

4. Lai nodrosintu blvu panea savienojumu ar U profilu pirms pirm panea montzas, savienojuma suv ieklj hermtii.

7.9. att. Panea balstjums uz U profila

5. Pie sendvicpanea piestiprina rekomendtos satv rjmehnismus un drosbas jostu. Liel vj (virs 10 m/s) paneu pacelsana ir aizliegta.

71

7.10. att. Paneu prvietosana, izmantojot satvrjmehnismus

6. Skotnji paneli pie nesoss konstrukcijas piestiprina ar pagaidu stiprinjumu. Prbauda panea

stvokli ­ vai panea balstlaukums uz nesosajm konstrukcijm ir pietiekams un panelim nav prsniegtas novirzes (± 3 mm) no horizontl lmea. Ja panelis novietots pareizi, tad veic t stiprinsanu pie nesosajm konstrukcijm ar rekomendtajiem stiprinjumiem. Skrvju stiprinjumiem jbt vismaz 20 mm attlum no panea malas. 7.11. att. Paneu pagaidu stiprinjums pie nesoss kolonnas

7. Pc pirm panea piestiprinsanas turpina paneu montzu saska ar projekta paneu montzas shmu. Uz nesosajm konstrukcijm starp paneu vertiklajm suvm atstj aptuveni 20 mm lielu atstarpi. Atstarpi starp paneu galiem aizpilda ar montzas putm vai minerlvati.

7.12. att. Paneu savienojums uz kolonnas

SENDVICPANEU MONTZA

8. Paneu stiprinjuma vietas nosedz ar uzlikm. Sav starp uzlikas savieno ar 5 cm savstarpju prlaidumu. Uzliku savienojuma vietas ar paneli noblv, lietojot hermtii, lai pasargtu no nokrisu ieksanas paneu savienojumu viets.

7.4. Sendvicpaneu vertikl montza: rsienas

1. Prbauda pamata lmea atzmes. Pirm panea pieaujam atkpe no vertikles lmea nedrkst prsniegt ± 3 mm. Uzstda nepieciesamos specele mentus ­ pamatu hidroizolciju, blvjoso lenti, U profilu, minerlvates starpliku.

72

7.13. att. Panea balstjums uz pamata 2. Lai izveidotu blvu, gaisnecaurlaidgu savienoju mu paneu stiprinjuma viets, uz nesosajm konstrukcijm prliecins par balstlaukuma lielumu, kura minimli nepieciesamie izmri ir 40 mm. Uz starpbalstu konstrukcijm ieklj amortizjoso lentu.

7.14. att. Panea balstjums uz starpbalsta konstrukcijas

3. Veic paneu montzu saska ar projekta nor djumiem. Izmanto paneu vertiklajai montzai paredztos satvrjmehnismus.

7.15. att. Sendvicpaneu vertikl montza rsiens

4. Prbauda panea vertikalitti, prliecins par savienojuma vietu precizitti. Lietojot rekomendtos stiprinjumus, veic panea stiprinsanu. 5. Mont nkamo paneli. Paneu vertikls ieksjs un rjo savienojuma suves veido hermtiskas ­ paneu savienojumu noblv ar hermtii.

73

7.16. att. Hermtia ieklsana paneu savienojum 6. Turpinot paneu montzu, regulri prbauda paneu stvoka vertikalitti. 7. Uzstda visas nepieciesams uzlikas. Sav starp uzlikas savieno ar 5 cm savstarpju prlaidumu. Uzliku savienojuma vietas ar paneli noblv lietojot herm tii, lai pasargtu no nokrisu ieksanas paneu savienojumu viets. 7.17. att. Uzliku savienojuma prlaidums

7.5. Sendvicpaneu vertikl montza: starpsienas

1. Uzstda griestu montzas profilu montjams sienas vien pus. Ar svrteni nosaka apaksj profila sti prinjuma vietu. Profilu piestiprina ar pamatnes materilam atbilstosu stiprinjumu. 2. Mont pirmo sienas paneli. Vispirms atbalsta panea apaksjo malu, tad panea augsjo galu virza, ldz tas atduras pret griestu profilu. Paneus ldz 5 m garumam var montt bez pacljplatformu izmantosanas. 7.18. att. Starpsienas paneu montza

3. Prbauda paneu vertikalitti. Nepieciesambas gadjum veic panea vertikalittes korekcijas 4. Piestiprina paneli pie grdas un griestu profila ar pasiegriezes skrvm.

SENDVICPANEU MONTZA

5. Mont nkamo paneli. Lai nodrosintu blvu paneu vertiklo savienojumu, izmanto Quick Grip vai analogu instrumentu, kas ciesi savelk paneus.

7.19. att. Paneu savilksana ar Quick Grip instrumentu

6. Augsjo savienojuma suvi aizpilda ar minerlvati. Panea otr pus stiprina griestu un grdas profilus.

74

7.20. att. Starpsienu sendvicpaneu stiprinjums

7.6. Griestu montza

1. Griestu paneu celsanai vislabk izmantot pacelsanas platformu, kas aprkota ar speciliem balstiem paneu atbalstsanai. Lai pasargtu paneu virsmu no bojjumiem (virsmas skrpjumiem), balstu virsma, kas saskaras ar paneu virsmu, jprklj ar mkstu materilu, piemram, tehnisko filcu.

7.21. att. Paneu pacelsanas platforma

2. Pacelto griestu paneli atbalsta uz piekrto griestu nesos profila un pieskrv to pie profila ar pasurb josm skrvm. 3. Lai katru nkamo paneli blvi savienotu ar ieprieksjo paneli, izmanto palginstrumentu Quick Grip vai t analogu. 4. Paneu galu suves noblv ar minerlvati. Paneu noturbai galu suvs virs paneiem pieskrv metla loksni. 5. Lai nodrosintu blvu uzliku savienojumu ar paneu virsmu, pirms uzliku piestiprinsanas tajs iestrd hermtii. 7.22. att. Griestu paneu balstjums uz nesos profila

75

7.7. Jumta sendvicpaneu montza

1. Jprliecins, vai jumta nesoss konstrukcijas (sijas, kopnes) ir nepieciesamaj lmen, jumtam ieteicams minimlais slpums 7°, attlums starp balstiem (sijm, kopnm) neprsniedz projektto. 2. Lai izveidotu blvu, gaisnecaurlaidgu savienojumu, pirms panea montzas uz jumta nesosajm konstrukcijm paneu stiprinjuma viets (sijas, kopnes) amortizjoso lentu. 3. Pirmo paneli stiprina ar caururbjosm skrvm skot no jumta stra. 7.23. att. Nesoso jumta konstrukciju hermetizcija paneu balstjuma viets 4. Jumta paneu prvietosanai izmanto to pasu shmu, k pie sienas paneu horizontls prvietosanas. Ja to pieauj jumta konstrukcijas nestspja, lietojot jumta paneus ar putu polistirola pildjumu uz jumta kons trukcijas atauts uzcelt un novietot vienu paneu iepakojumu.

7.24. att. Jumta paneu atbalstsana uz nesosajm jumta konstrukcijm

SENDVICPANEU MONTZA

5. Prbauda panea novietojuma precizitti. Lietojot rekomendtos stiprinjumus, veic panea stiprinsanu pie nesosajm konstrukcijm. 6. Mont nkamo paneli. Paneu ieksjs savienojuma suves veido blvas, gaisnecaurlaidgas ­ paneu savienojumu noblv ar hermtii.

76

7.25. att. Jumta paneu savienojums

7. Veic paneu savstarpj savienojuma valcjumu. Sim nolkam nepieciesamos instrumentus uz jumta paneu montzas laiku iespjams iznomt SIA TENAX. Paneu savstarpjais savienojums ar dubulto valcjumu nodrosina efektvu aizsardzbu pret nokrisu ieksanu savienojum un novrs paneu siltumizolcijas samirksanu.

7.26. att. Jumta paneu savienojums ar dubulto valcjumu

8. Uzstda visas nepieciesams uzlikas ­ jumta kor, dzeg, kas jumta mals, k ar lietus dens teknes.

7.8.

. (, .). , , . , , , .

Stiprinjuma elements Blvjums Neitrlais silikons Jumta panelis IZOTEP Blvjums Amortizejosa lenta

Min. 200 50

A

Jumta panelis IZOTEP

Minerlvates vai montzas putu pildjums

Nesosais elements

7.27. att. Liellaiduma jumta paneu salaiduma mezgls

77

Jumta kore 43 2 1 Jumta panelis

10o

Kopturis

Nesoss konstrukcijas

7.28. att. Jumta plns un paneu montzas secba

1. Panea augsj str tiek atmrti 20cm un ar metla srm nogriez atslgas augsjo dau. Panelis tiek uzmontts uz jumta.

2. Panelim ar aptveroso atslgu iezm slpu lniju 45o le 20cm no panea gala. Pa lniju nogriez atslgas augsjo dau.

SENDVICPANEU MONTZA

3. Otro paneli uzmont blakus pirmajam t, lai abas atslgas ir ciesi savietotas.

78

4. Tresajam panelim no apaksj gala tiek atmrti 20cm un atzmta lnija. Ar elektriskajm metla srm vai metla zi tiek prgriezta panea apaksj metla loksne.

5. Pa izzto lniju ar zi tiek izzts siltumizolcijas materils.

6. Izzto loksni un siltumizolcijas materilu atdala no panea.

Neitrlais silikons Neitrlais silikons 7. Tresais penelis ar metla prlaidumu 20cm tiek uzmontts virs pirm panea.

79

Neitrlais silikons 8. Ceturtajam panelim ldzgi k 3 panelim tiek nogriezts 20cm plats apaksjais metls un izgriezta siltumizolcija. Mont ceturto paneli. Pc montzas valc paneu augsjo atslgu ldz pilngam hermtiskumam. Nkamos paneus mont analogi. Paneu prlaidumus pieskrv ar jumta krsotm skrvm.

7.9. Uzlikas

Uzlikas tiek piegdtas 3 m gars loksns. Sagriesana nepieciesamajos garumos ir jveic objekt, lietojot rekomendtos griezjinstrumentus. Lai pasargtu no nokrisu ieksanas paneu savienojuma viet uzliku stiprinjumam pie paneu virsmas jbt blvam. Sim nolkam uz panea virsmas uzklj hermtii. Uzlikas pie paneu virsmas stiprina ar pasurbjosm skrvm. Stiprinjumu veic tikai caur vienu sendvicpanea trauda loksni. Savstarpji uzlikas savieno ar 5 cm prlaidumu. Prlaiduma vietu noblv ar hermtii.

7.29. att. Uzliku stiprinjumi

Information

13 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

783931


You might also be interested in

BETA