Read untitled text version

KINGSPAN THERMAROOFTM

TR26/27 LPC/FM

TEPELNÁ IZOLACE

CESKÁ REPUBLIKA SE V TÉTO DOB POTÝKÁ S NEDOSTATKEM STAVEBNÍHO MATERIÁLU. NEDOSTATEK SPOCÍVÁ VE VYSOKÉ POPTÁVCE PO STAVNÍ, NA KTEROU NEDOKÁZÍ VÝROBCI STAVEBNÍCH MATERIÁL DOSTATECN RYCHLE REAGOVAT. PROBLÉM SE TÝKÁ I TEPELNÝCH IZOLACÍ, A TO OBOU NEJBZNJSÍCH, PNOVÉHO POLYSTYRENU A MINERÁLNÍ VATY. TENTO STAV BYL PRO SPOLECNOST DEKTRADE IMPULSEM K HLEDÁNÍ VHODNÉ ALTERNATIVY MATERIÁLU TEPELNÉ IZOLACE.

34

Specialisté spolecnosti provedli przkum evropského trhu, z kterého vyplývá, ze na vzestupu v celé západní Evrop je pouzívání tepelnizolacních desek z polyisokyanurátu (PIR). Spolecnost DEKTRADE oslovila pedního výrobce této tepelné izolace ­ britskou spolecnost KINGSPAN INSULATION. Na pozvání výrobce navstívili zástupci spolecnosti DEKTRADE výrobnu KINGSPAN INSULATION ve mst Pembridge ve stední Anglii. Pedmtem jednání bylo vybrat pro ceský trh vhodné výrobky znacky KINGSPAN, které by se uplatnily v nejbznjsích izolacních konstrukcích. Soucástí návstvy byla prohlídka samotných výrobních linek závodu a seznámení se se systémem technické podpory, kterou KINGSPAN INSULATION pro projektanty a realizacní firmy poskytuje. Jednání s techniky anglické strany se týkala zejména technické specifikace výrobk, garantovaných parametr a informací nezbytných ke správnému navrhování tepelnizolacních desek v ceském prostedí. Polyisokyanurátové izolacní desky mají v Cesku, stejn jako v západní Evrop, velký potenciál v uplatnní. Jedná se o materiál s relativn vysokou pevností a nízkou objemovou hmotností. V mnohých parametrech pekracují jiné tepelnizolacní materiály. Podrobnosti o navrhování a montázi desek KINGSPAN THERMAROOF uvádíme v následujících kapitolách. NÁVRH SKLADBY STECHY S TEPELNOU IZOLACÍ KINGSPAN THERMAROOFTM TR26/27 LPC/FM PODKLAD POD DESKY KINGSPAN THERMAROOFTM Podklad pod desky Kingspan ThermaroofTM TR26/27 LPC/FM musí být ve spádu a musí být dostatecn vyrovnaný a ocistný. Desky musí být v plose dostatecn podepeny, za vhodný podklad se povazuje: · trapézový plech (maximální úzlabí trapézového plechu v závislosti na tlousce desky Kingspan

ThermaroofTM TR26/27 LPC/FM viz tabulku /01/), · betonová deska, · devné bednní (peklizka, devovláknité desky).

Tabulka 01 Max. úzlabí trapézového plechu [mm] Tlouska desky Kingspan ThermaroofTM TR26/27 LPC/FM [mm] ÚZLABÍ £ 75 76-100 101-125 126-150 151-175 176200 25 30 35 40 45 50

PAROZÁBRANA A POJISTNÁ HYDROIZOLACE Parotsnicí vrstvu mze tvoit PE fólie, nap. DEKSEPAR, nebo SBS modifikované asfaltové pásy, nap. GLASTEK SPECIAL MINERAL ci samolepicí asfaltový pás GLASTEK 30 STICKER nebo BÖRNER DACO KSD. HLAVNÍ HYDROIZOLACNÍ VRSTVA Desky jsou urceny pro pouzití s mechanicky kotvenými povlakovými hydroizolacemi, nap. PVC-P fólie ALKORPLAN 35 176, SBS modifikovaný asfaltový pás ELASTEK 50 SOLO. Provést lze také hydroizolaci ze dvou asfaltových pás, a to mechanicky kotveného pásu GLASTEK SPECIAL MINERAL a celoplosn nataveného pásu ELASTEK SPECIAL DEKOR. Fóliové i asfaltové hydroizolace není nutné od vrstvy tepelné izolace separovat. V pípad provádní asfaltových hydroizolací na tepelnizolacní desce se doporucuje pi svaování pesah pás pesah podlozit podkladním asfaltovým pásem, nap. V13. Desky Kingspan ThermaroofTM TR26 LPC/FM s povrchovou úpravou ze sendvicové fólie nedoporucujeme navrhovat s hydroizolací z asfaltových pás.

35

obr. 01| Rozmístní kotevních prvk pro desky 2,4×1,2 m a 1,2×0,6 m Pozn.: Pi zpracování pesného kladecského plánu lze kotvy hydroizolacní vrstvy zapocítat do kotvení desek Kingspan ThermaroofTM a tím uspoit na kotevních prvcích. Legenda k tabulce 02: Vlhkostní tídy dle CSN EN ISO 13788 · tída 1 ­ suché sklady, nap. papíru, textilu, elektroniky (velmi nízká vlhkost) · tída 2 ­ sklady, logistická centra, obchody, kanceláe (nízká vlhkost) · tída 3 ­ obchody, kanceláe, obytné budovy s malým obsazením · tída 4 ­ obytné budovy s velkým obsazením (vysoká vlhkost) · tída 5 ­ bazény, sportovní haly (velmi vysoká vlhkost)

Podkladní vrstva Parozábrana

Trapézový plech DEKSEPAR BORNER DACO KSD 4. tída (do 400 m.n.m.) 3. tída (do 800 m.n.m.)

Betonová deska DEKSEPAR GLASTEK SPECIAL MINERAL 4. tída (do 400 m.n.m.) 3. tída (do 800 m.n.m.)

Devné bednní DEKSEPAR GLASTEK SPECIAL MINERAL 4. tída (do 400 m.n.m.) 3. tída (do 800 m.n.m.)

Asfaltová hydroizolace

tepelná izolace Kingspan Thermaroof TR26/27 LPC/FM

2. tída (do 400 m. n. m.)

3. tída (do 200 m.n.m.) 2. tída (do 600 m.n.m.)

2. tída (do 400 m.n.m.)

Tabulka 02|Pouzití výrobku Kingspan ThermaroofTM TR26/27 LPC/FM dle specifikace prostedí a vrstev stechy

TEPELNÁ IZOLACE KINGSPAN THERMAROOFTM TR26/27 LPC/FM Kladení desek Desky Kingspan ThermaroofTM TR26/27 LPC/FM se kladou v jedné ci dvou vrstvách na sraz bez spár. Jednotlivé ady se posouvají vci sob na vazbu. V pípad desek ve dvou vrstvách se spáry prostídají, tak aby nebyly nad sebou. Pro tepelnou izolaci provádnou ve dvou vrstvách je z hlediska difuze vodní páry výhodné pouzít desky Kingspan ThermaroofTM TR27 LPC/FM, které mají perforovanou povrchovou úpravu ze sklenné rohoze. V místech prostup nebo napojení na konstrukce nad stechou mohou vzniknout místa, na která nebudou desky pln navazovat. Tato místa se doporucuje vyplnit nízkoexpanzní PUR pnou

Fóliová hydroizolace

tepelná izolace Kingspan Thermaroof TR26/27 LPC/FM

2. tída (do 400 m. n. m.)

5. tída

3. tída (do 400 m.n.m.) 2. tída (do 600 m.n.m.)

5. tída

2. tída (do 400 m.n.m.)

5. tída

a vystupující zatvrdlou hmotu oíznout. Desky Kingspan ThermaroofTM TR26/27 LPC/FM musí být vzdy pipevnny k podkladu. Pipevnní desek k podkladu slouzí: · k omezení vlivu objemových zmn desek PIR, · k stabilizaci desek na nerovnostech podkladu. Desky Kingspan ThermaroofTM TR26 LPC/FM se mechanicky kotví. Desky Kingspan ThermaroofTM TR27 LPC/ FM lze lepit rozehátým asfaltem (pouze desky o rozmru 1200×600 mm), mechanicky kotvit nebo lze pouzít kombinaci obou uvedených zpsob fixace. Kotvení Pozadavky na kotvení desek Kingspan ThermaroofTM

TR26/27 LPC/FM a na kotvení hydroizolacní vrstvy se esí samostatn. V pípad pesn zpracovaného kladecského plánu stechy lze kotvy hydroizolace zahrnout do kotev nutných k upevnní tepelné izolace Kingspan ThermaroofTM TR26/27 LPC/FM. Pesné kladecské plány zpracovávají technici spolecnosti DEKPROJEKT s.r.o. Kotevní prvky Navrzené kotvy musí být vhodné pro kotvení tepelné izolace plochých stech a musí být urceny pro kotvení do píslusného podkladu. Hlavy kotev musí být opateny podlozkami o min rozmrech 50×50 mm (ctvercové) nebo o prmru 50 mm (kruhové). Pro kotvení do betonu a pórobetonu lze pouzít nap. talíové hmozdinky FDD

36

SPECIFIKACE DESEK KINGSPAN THERMAROOFTM TR26/27 LPC/FM Kingspan ThermaroofTM TR26 LPC/ FM a Kingspan ThermaroofTM TR27 LPC/FM tvoí tepelná izolace na bázi polyisokyanurátu (PIR, jádro desky) a povrchová úprava, provedená na obou stranách desky. Úprava obou povrch desky Kingspan ThermaroofTM TR26 LPC/FM je vytvoena sendvicovou fólií (papírová vlozka s oboustranným hliníkovým potahem). Úprava obou povrch desky Kingspan ThermaroofTM TR27 LPC/FM je vytvoena ze sklenné rohoze. Povrchová úprava je adhezivn spojená s jádrem

bhem vypování. Povrch desky je perforován. Povrchová úprava se nepovazuje za provizorní hydroizolaci chránící desky proti povtrnosti bhem skladování a bhem aplikace do skladby stechy. Desky Kingspan ThermaroofTM TR26 LPC/FM se vyrábí v rozmru 2400×1200 mm a v tlouskách 25, 40, 50, 60, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120 mm. Desky Kingspan ThermaroofTM TR27 LPC/FM se vyrábí v rozmrech 2400×1200 mm, 1200×600 mm a v tlouskách 25, 40, 50, 60, 80, 90, 95, 100 mm. Desky mají standardn rovnou hranu. Na pání zákazníka se vyrábí i desky se zámky.

Parametr Objemová hmotnost (tepelnizolacní jádro desky) Tepelný odpor (100 mm) Deklarovaná hodnota soucinitele tepelné vodivosti**

Zkusební pedpis CSN EN 13165: 2002 CSN EN 13165: 2002

Hodnota 32 4,3 0,022 (tlouska £ 30 mm) 0,023 (tlouska 35 mm)

Jednotka kg.m-3 m2.K.W-1 W.m-1.K-1

Difuzní odpor* Reakce na ohe Pevnost v tlaku (pi stlacení 10 %) Pevnost v tlaku (pi stlacení 5 %)

BS 4370-2:1993 CSN EN 13501-1 CSN EN 826: 1998 CSN EN 826: 1998

15 C 0,15 0,125

MN.s.g-1 MPa MPa

Tabulka 03|Technické parametry desek Kingspan ThermaroofTM TR26 LPC/FM * Hodnota difuzního odporu tepelnizolacního jádra desky uvedená v tabulce odpovídá faktoru difuzního odporu cca 34 [-]. ** Hodnota soucinitele tepelné vodivosti po stárnutí podle CSN EN 13165 pílohy C.

Parametr Objemová hmotnost (tepelnizolacní jádro desky) Tepelný odpor (100 mm) Deklarovaná hodnota soucinitele tepelné vodivosti**

Zkusební pedpis CSN EN 13165: 2002 CSN EN 13165: 2002

Hodnota 32 3,8 0,027 (tlouska £ 30 mm) 0,026 (tlouska 35 mm) 0,025 (tlouska 120 mm)

Jednotka kg.m-3 m2.K.W-1 W.m-1.K-1

Difuzní odpor* Reakce na ohe Pevnost v tlaku (pi stlacení 10 %) Pevnost v tlaku (pi stlacení 5 %)

BS 4370-2:1993 CSN EN 13501-1 CSN EN 826: 1998 CSN EN 826: 1998

15 C 0,15 0,125

MN.s.g-1 MPa MPa

Tabulka 04|Technické parametry desek Kingspan ThermaroofTM TR27 LPC/FM * Hodnota difuzního odporu tepelnizolacního jádra desky uvedená v tabulce odpovídá faktoru difuzního odporu cca 34 [-]. ** Hodnota soucinitele tepelné vodivosti po stárnutí podle CSN EN 13165 pílohy C.

37

Skladba stechy (typ hydroizolace, tepelné izolace, parotsnicí vrstvy a nosné vrstvy) ALKORPLAN 35176 tl. 1,2 mm KINGSPAN THERMAROOFTM TR26/27 LPC/FM tl. 90 mm DEKSEPAR tl. 0,2 mm DEKPROFILE TR 150/280/0,75 ELASTEK 50 SOLO KINGSPAN THERMAROOFTM TR27 LPC/FM tl. 90 mm BÖRNER DACO KSD DEKPROFILE TR 150/280/0,75 ALKORPLAN 35176 KINGSPAN THERMAROOFTM TR26/27 LPC/FM tl. dle tepelntechnických pozadavk GLASTEK SPECIAL MINERAL ZB DESKA

Pouzití skladby stechy Maximální vlhkostní tída interiéru 2 Teplotní oblast do 400 m. n. m. Pozární odolnost dle CSN EN 13501-2 REI 15 (zkouseno)

4

do 400 m. n. m.

REI 15 (dle rozsíené aplikace)

5

-

dle vlastností zelezobetonové desky

Tabulka 05|Píklady skladeb s tepelnou izolací Kingspan ThermaroofTM TR26/27 LPC/FM s materiály ze sortimentu spolecnosti DEKTRADE Parametr Tepelné izolace Kingspan ThermaroofTM LPC/FM TR 26 Deklarovaná (charakteristická) hodnota soucinitele tepelné vodivosti k [W.m-1.K-1] 0,022 (tlouska £ 30 mm) TR 27 0,027 (tlouska < 80 mm) 0,026 (tlouska 80-119 mm) 0,023 (tlouska 35 mm) 0,025 (tlouska 120 mm) 0,043 0,035 Minerální vlákna* Expandovaný polystyren*

Tabulka 06|Srovnání charakteristické hodnoty soucinitele tepelné vodivosti nejbznji pouzívaných tepelných izolací do jednoplásových plochých stech s klasickým poadím vrstev * Uvazované hodnoty pevzaty z CSN 73 0540-3 [2] pílohy A z tabulky A.1.

(výrobce EJOT) a do trapézových plech a devného bednní nap. talíovou podlozku plastovou teleskopickou HTK se srouby TKR (výrobce EJOT). Zásady kotvení Kingspan ThermaroofTM TR26/27 LPC/FM Minimální pocet kotevních prvk pro desky 2,4×1,2 m je 11 ks. V pípad pouzití desek o rozmru 1,2×0,6 m je minimální pocet kotevních prvk 4 ks. Kotevní prvky je nutné umístit ve vzdálenosti 50150 mm od okraje desky. V pípad skladby se dvma deskami se spodní deska pouze pracovn kotví, na kotvení horní desky se pouzije pedepsaný pocet správn rozmístných kotevních prvk. Lepení Lepení do rozehátého asfaltu bez mechanického kotvení je pípustné pouze pro desky Kingspan ThermaroofTM TR27 LPC/FM o rozmrech 1,2×0,6 m.

SKLADBY S TEPELNOU IZOLACÍ KINGSPAN THERMAROOFTM TR26/27 LPC/FM Pro rychlý návrh skladby jednoplásové ploché stechy s tepelnou izolací z PIR desek podle specifikace prostedí a materiálových variant jednotlivých vrstev stechy jsme sestavili tabulku /02/. Interiéry jsou rozdleny podle vlhkostních tíd dle CSN EN ISO 13788. TEPELNTECHNICKÉ VÝPOCTY Tepelntechnický výpocet je soucástí ady krok vedoucích ke kompletní pedstav o skutecném chování konstrukce. Slouzí pro pedstavu o tepeln-vlhkostním chování skladby pi bzných a extrémních okrajových podmínkách. Pi návrhu stechy je nutné respektovat závaznou normu CSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov ­ Cást 2: Pozadavky (2007).

SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA Ve výpoctu je nutné uvazovat s korekcí tepelnizolacní schopnosti skladby stechy následujícími faktory: · vliv stárnutí (v dsledku zmn slození plynu v pórech v závislosti na case), · vliv rovných hran desek, · vliv kotevních prvk (kotvení desek tepelné izolace PIR+hydroizolace), · vliv podmínek psobení (vliv zabudování do konstrukce). Vliv stárnutí Výroba desek PIR s uzavenými bukami probíhá za pouzití vysokomolekulárních ,,trvalých" nadouvadel spolecn s oxidem uhlicitým (CO2). CO2 nepatí k trvalým nadouvadlm a zpravidla rychle z výrobk difunduje. Zhorsení tepeln izolacní schopnosti výrobk je proto zpsobeno pevázn difuzí vzduchu dovnit a difuzí CO2 ven v závislosti na druhu povrchové

38

01| Kotvení desek KINGSPAN THERMAROOF TR26

úpravy desek. CSN EN 13165 [3] zahrnující také polyisokyanurátovou pnu PIR v píloze C stanovuje hodnotu soucinitele tepelné vodivosti po stárnutí. Pokud se tyto vlivy projevují, vznikají v dsledku zmn slození plynu v pórech v závislosti na case. Pro výrobky Kingspan ThermaroofTM TR26/27 LPC/FM je stanovena hodnota soucinitele tepelné vodivosti jiz po stárnutí podle CSN EN 13165 pílohy C. Vliv rovných hran desek Výrobky Kingspan ThermaroofTM TR26/27 LPC/FM se standardn vyrábjí s rovnou hranou. Pi pokládce v míst styku desek vzniká spára na celou výsku desky. CSN EN ISO 6946 [4], píloha E stanovuje korekci soucinitele tepelné vodivosti materiálu v závislosti na tvaru desky. Prbzná tepelná izolace v jedné vrstv se spoji na sraz je specifikovaná tolerancí síky, délky a rozmrové stability. Jestlize je soucet bu délkových nebo síkových tolerancí

POUZITÍ DESEK KINGSPAN THERMAROOF TM TR26/27 LPC/FM Z HLEDISKA POZADAVK NA POZÁRNÍ BEZPECNOST Pi navrhování konstrukcí budov je teba splnit pozadavky pozární bezpecnosti staveb, které jsou definované v normách CSN 73 0802: Pozární bezpecnost staveb ­ Nevýrobní objekty, CSN 73 0804: Pozární bezpecnost staveb ­ Výrobní objekty a normách souvisejících. V souvislosti se stechami se sleduje pozární odolnost konstrukce, moznost pouzití skladby stechy nad shromazovací prostory a síení pozáru stesním plástm (viz DEKTIME 05/2005 a 02/2007). Spolecnost DEKTRADE v dob vzniku tohoto clánku pipravuje zkousky skladeb stech s tepelnou izolací KINGSPAN THERMAROOFTM TR26/27 LPC/ FM na pozární odolnosti

REI15 DP1 a REI30 DP3 (skladba stechy s nosnou konstrukcí z trapézového plechu a s tepelnou izolací PIR kombinovanou s deskami z minerálních vláken) a REI 30 DP3 (skladba stechy s nosnou konstrukcí z trapézového plechu a s tepelnou izolací PIR ve dvou vrstvách). Zárove se pipravuje zkouska skladby stechy z hlediska síení pozáru stesním plástm v pozárn nebezpecném prostoru pro klasifikaci BROOF (t3) dle CSN EN 13501-5. Výsledky zkousek budou publikovány na internetových stránkách spolecnosti DEKTRADE a také v nkterém z pístích císel tohoto casopisu. Pozární odolnosti skladeb garantované v dob tvorby tohoto clánku jsou uvedeny v tabulce /05/.

39

a rozmrových zmn vtsí nez 5 mm a odchylka pravoúhlosti bok desek je vtsí nez 5 mm, je nutno s pirázkou uvazovat. Desky tepelné izolace Kingspan ThermaroofTM TR26/27 LPC/FM mají dostatecnou pesnost, takze se vliv rovných hran desek ve výpoctu soucinitele prostupu tepla zanedbává. VLIV KOTEVNÍCH PRVK Z kapitoly o kotvení je zejmé, ze desky Kingspan ThermaroofTM TR26/27 LPC/FM se musí mechanicky kotvit pro zajistní stability stesní skladby a z dvodu objemových zmn. Kotvení hydroizolacní vrstvy se esí samostatn. Ve výpoctu je tedy nutné uvazovat vliv bodových tepelných most v podob vsech kotevních prvk. CSN EN ISO 6946 [4] v píloze D stanovuje korekci soucinitele prostupu tepla vlivem mechanických kotev procházejících izolacní vrstvou. Zpesnný soucinitel prostupu tepla se urcí pidáním korekcního clenu vlivem kotevních prvk Uf k vypoctenému souciniteli prostupu tepla celé skladby: Uc=U+Uf Pro výpoctové posouzení bodových tepelných most v podob kotevních prvk byl nejprve proveden 3D výpocet pro zjistní tepelné propustnosti jednoho kotevního prvku. Hodnoty jsou uvedeny v tabulce /07/. VÝROBA Výrobna Kingspan divize Izolace v anglickém Pembridge disponuje v soucasné dob ctymi výrobními linkami o celkové kapacit 35.000 m3/týden. Tuhé polyuretanové izolacní desky s povrchovou úpravou se vyrábí na kontinuálních linkách. V tomto výrobním procesu se dopravují slozky pro výrobu pny k hlavicím, ve kterých se smíchávají a vzáptí vytékají na spodní pás budoucí povrchové úpravy (vrstvy). Urcitou dobu po vypnní si povrch pny udrzuje adhezivní schopnost, coz umozuje spojení s horním pásem budoucí povrchové úpravy pi prchodu laminátorem ve výrobní lince. Po prchodu laminátorem uz je hmota dostatecn tuhá na to, aby ji bylo mozné pícn dlit. Nekonecný pás se primárn dlí na výrobní lince kotoucovou pilou na desky o velikosti 4,8×1,2 m. Výrobky firmy Kingspan divize Izolace podléhají písné vnitropodnikové kontrole. Kazdých 30 minut se z výrobní linky odebírá vzorek na zkousku pevnosti v tlaku. Pravideln se zkousí soucinitel tepelné vodivosti, nasákavost a objemová hmotnost. Dalsí vzorky z kazdé výrobní sarze se uchovávají pro pípadné budoucí zkousky. V tabulce /06/ jsou uvedené charakteristické hodnoty bez uvazování vlivu kotevních prvk a podmínek psobení ve skladb stechy (vliv zabudování do konstrukce). VLIV PODMÍNEK PSOBENÍ Pi návrhu konstrukce je nutné uvazovat vliv zabudování materiálu do konstrukce v závislosti na umístní vrstvy ve skladb, na vlastnosti materiálu a prostedí, kde se konstrukce nachází. V CSN 73 0540-3 je popsán postup pro urcení vhodnosti tepelnizolacního materiálu pro zabudování do stavební konstrukce. Soucinitel tepelné vodivosti je závislý na vlhkostní

40

Podkladní vrstva Kotevní prvky Tepelná propustnost pro 1 kotevní prvek [W/m]

Trapézový plech, devné bednní HTK+TKR 0,001

Beton FDD 0,0035 Ocelová kotva 0,005

Tabulka 07|Tepelná propustnost kotevních prvk

Podkladní vrstva Rozmr desek tepelné izolace (pocet kotev/m2 do tepelné izolace) Pocet kotev do hydroizolace FDD (kotev/m2) Celkový pocet kotev Pirázka vlivem tepelných most v podob kotev do tepelné izolace a hydroizolace Uf [W/m2K] Beton 2400×1200 mm (3,8 kotvy/m2) 1200×600 mm (5,5 kotvy/m2)

3 6,8 0,02

4 7,8 0,03

5 8,8 0,03

6 9,8 0,03

7 10,8 0,04

8 11,8 0,04

9 12,8 0,04

3 8,5 0,03

4 9,5 0,03

5 10,5 0,04

6 11,5 0,04

7 12,5 0,04

8 13,5 0,05

9 14,5 0,05

Tabulka 08|Pirázka soucinitele prostupu tepla vlivem tepelných most v podob kotevních prvk Pozn.: Pirázka platí pro tlousku TI od 50 mm. Vtsí tlousky jsou na stran bezpecnosti (píznivjsí pomr hmoty TI a kotev) Velicina Charakteristická hodnota soucinitele tepelné vodivosti k [W/mK] Hodnota Kingspan Thermaroof TM TR26 LPC/FM 0,022 (tlouska £ 30 mm) Kingspan Thermaroof TM TR27 LPC/FM 0,027 (tlouska < 80 mm) 0,026 (tlouska 80­119 mm) 0,023 (tlouska 35 mm) Soucinitel vnitního prostedí z1 [-] Cástecný tlak vodní páry vnitního vzduchu pvi £ 1491 Pa 1,0 Soucinitel materiálu z2 [-] Soucinitel zpsobu zabudování materiálu z3 [-] 2,0 V konstrukci dochází ke kondenzaci vodní páry pi splnní podmínky aktivní celorocní bilance kondenzace a vypaování vodní páry 3,0 Vlhkostní soucinitel materiálu Zu [-] 0,0007 V konstrukci nedochází ke kondenzaci vodní páry 1491 Pa < z1 1988 Pa 1,5 > 1988 Pa 2,0 0,025 (tlouska 120 mm)

1,0

Tabulka 09|Vstupní parametry materiálu pro pepocet charakteristické hodnoty soucinitele tepelné vodivosti

vlastnosti materiálu a na referencních podmínkách prostedí konstrukce. Pro pepocet charakteristické hodnoty soucinitele tepelné vodivosti lze v soucasnosti pouzít software, který jiz obsahuje následující vztahy a charakteristiky materiálu. Návrhová hodnota soucinitele tepelné vodivosti u [W/mK] pro vnjsí konstrukce a odpovídající hodnoty soucinitel podmínek psobení z1, z2, z3 a Zu se stanoví ze vztahu: u=k.[1+z1.Zu.(z2+z3)] (viz tab. /09/) INFORMACE Veskeré informace o produktech Kingspan ThermaroofTM TR26/27 LPC/FM rovnz poskytují pracovníci Atelieru DEK.

ZÁVR Tepelné izolaci z polyisokyanurátu se budeme vnovat i v nkterém z pístích císel casopisu DEKTIME v roce 2008. Pro nase ctenáe plánujeme reportáz z výroby a ukázky montáze stesních desek KINGSPAN THERMAROOFTM na ceských stechách. <Vladimír Vymtalík> <Petr Bohuslávek> FOTO: Viktor Cerný a archiv KINGSPAN INSULATION

POUZITÁ LITERATURA: [1] CSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov ­ Cást 2: Pozadavky [2] CSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov ­ Cást 3: Návrhové hodnoty velicin [3] CSN EN 13165 Tepelnizolacní výrobky pro stavebnictví ­ prmyslov vyrábné výrobky z tvrdé polyuretanové pny (PUR) ­ Specifikace [4] CSN EN ISO 6946 Stavební prvky a stavební konstrukce ­ Tepelný odpor a soucinitel prostupu tepla ­ Výpoctová metoda

41

Information

untitled

8 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

116903


Notice: fwrite(): send of 206 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531