Read REFERENC LISTA text version

1998 GODINA - Lanterna sportske sale O[ Despotovac ­ Ministarstvo prosvete - Ran`irna stanica Zemun- svetlosne trake- @TP Beograd - Autobuska stajali{ta u Vranju - "Zavariva~" - Vranje - Po{ta III u ulici Vasinoj ­ "Koling" Beograd - Klupe za rezervne igra~e "Sartid" ­ Stadion Smederevo - [kola "Mihajlo Pupin" In|ija ­ lanterna ­ "Graditelj" In|ija - Ulazne nadstre{nice Op{tinski Sud Obrenovac ­ "Koling" Beograd 1999. GODINA - Nadstre{nice `elezni~ka stanica Leskovac - @TP Beograd - Svetlosne trake na `elezni~kom depou u Zemunu - @TP Beograd - Op{tinski sud [abac ­ ulazna nadstre{nica ­ "Koling" Beograd - Ulazna nadstre{nica "Medius" Stara Pazova - Staklena ba{ta "Ktitor" Beograd - Svetlosne trake "Borovo-Boreli" ­ Sombor - @elezni~ko stajali{te Iverak - @TP Beograd - @elezni~ko stajali{te Mla|evo - @TP Beograd 2000.GODINA - @elezni~ko stajali{te Lukovac - @TP Beograd - @elezni~ka stanica , pasarela Bor- @TP Beograd - Peronska nadstre{nica `elezni~ke stanice Zaje~ar- @TP Beograd - @elezni~ki dom zdravlja Novi Sad ­ ulazna nadstre{nica - @TP Beograd - Nadstre{nica PIO fond Kragujevac ­" Ratko Mitrovi}" Beograd - Lanterna nad vestibilom `elezni~ke stanice U`ice - @TP Beograd - Staklenici rasadnika "Srbija {ume" ­ "Srbija {ume" Beograd - @elezni~ko stajali{te Zlakusa - @TP Beograd - Op{tinski sud Obrenovac ­ nadstre{nice - "Koling" Beograd - @elezni~ki podhodnik Lajkovac - @TP Beograd - Lanterne autobuske stanice Vr{ac ­ "Dehidrator" Vr{ac 2001. GODINA - Nadstre{nice na Vo`dovcu - "Blue Line" Beograd - Robna ku}a Novi Sad ­ zatvaranje atrijuma i kupola - "TIM" Novi Sad - Klupe za rezervne igra~e - Sportski Centar Novi Pazar - Restotran Vlade RS ­ lanterna ­ "Mirabo" Beograd - Tehni~ko remontni zavod ^a~ak ­ svetlosne trake ­ "Ratko Mitrovi}" Beograd - "ITM" Novi Beograd ­ ulazna nadstre{nica ­ "ITM" Novi Beograd - Lanterna sportske hale O[ "Isidora Sekuli}" [ajka{ - GP "Rad" Beograd - Kupole O[ "Isidora Sekuli}" [ajka{ - GP "Rad" Beograd - "Coca Cola" Zemun ­ lanterna nad skladi{tem - "Zavariva~" Vranje 2002.GODINA - "Coca Cola" ­ svetlarnici nad pogonom ­ "Zavariva~" Vranje - Kapela u Obrenovcu, kupole i lanterne ­ GP "Rad" Beograd - Ulazna nadstre{nica "LHR" Novi Beograd ­ "Metalin`injering" Novi Beograd - @elezni~ka stanica Mokra gora ­ piktogrami- @TP Beograd - Ran`irna stanica Maki{ - lanterne - "Beoduga" Beograd - Plastenici poljoprivredne {kole Valjevo ­ Ministarstvo prosvete

-

[kola Be`anijska kosa ­ pasarela ­ GP"Rad" Beograd Sportska hala Novi Pazar ­ svetlarnici ­ SC Novi Pazar @elezni~ka stanica u Subotici ­ lanterne - @TP Beograd Kupole u Veterniku - "Vizura " Ba~ka Planka @elezni~ka stanica Ruma ­ piktogrami - @TP Beograd Kupola velikih dimenzija na poslovnoj zgradi "Inter{ped" Kragujevac ­ "Inter{ped" Kragujevac Lanterne stambene zgrade u Kragujevcu - "Inter{ped" Kragujevac Ulazna nadstre{nica "Daewoo" Zemun - "Autotrend" Beograd Kupole na de~ijem vrti}u u ul. Svetozara Markovi}a ­ "Izolinvest" Beograd Stambeno poslovna zgrada Novi Pazar - "Reki}" Novi Pazar "Coca Cola" Zemun ­ lanterne nad to~ionicom ­ "Zavariva~" Vranje Peronska nadstre{nica Nova Pazova ­ lanterne - @TP Beograd

2003.GODINA - Ulazne nadstre{nice stambene zgrade u ul. Svetozara Markovi}[email protected]~ka stambena zadruga - O[ u [ajka{u ­ ulazne nadstre{nice ­ GP"Rad" Beograd - O[ u Ljuboviji ­ kupole - "Gradnja" Ljubovija - Nadstre{nica u ul.Vojvode Bogdana ­ GP "Novi grad" - Staklene ba{te Poljoprivredne {kole "Valjevo" ­ Poljoprivredna {kola "Valjevo" - Nadstre{nica u ul.Mihajla Avramovi}a 10 - "Mis - Mag" Beograd - Poslovni objekat u Smederevu ­" Nevena Komerc" Smederevo - Bilbordi u Mokroj gori - @TP Beograd - Lanterna pekare "Fontana" ­ "Pekara Mihajlovi}" Beograd - Nadstre{nica banke u ul. Srpskih vladara - "Izgradnja" Beograd - Ulazna nadstre{nica Auto salona "Delta M" ­ "Delat invest" Beograd - Svetlosne trake hale "Sano" Novi Sad - "Eurodomus" Zrenjanin - Nadstre{nice u ul. Tolstsojevoj u Beogradu - "Koling" Beograd - Nadstre{nica benzinske pumpe "Bra}a Crnomarkovi}" Batajnica - Lanterna O[ u Surdulici - "Zidar" Surdulica - Lanterna, kupa {kole u Dra`evcu ­ GP "Rad" Beograd - Fasada toplane [abac - "Partner in`injering" Beograd - Nadstre{nica "De~ije klinike" - Stomatolo{ki fakultet Beograd 2004.GODINA - Maxi diskont Srem~ica ­ ulazna nadstre{nica ­ "Gradina" Zemun - Lanterne [tamparije "Politika" u Krnja~i ­ SPZ" Centroprojekt" Beograd - Kupole SO Valjevo ­ "Jablanica" Valjevo - Kupole studentski dom "4 april" Vo`dovac ­ "Studentski centar" Beograd - Zatvaranje atrijuma ,piramide hotela "Delfin" u Bjeloj u Crnoj Gori - Lanterne fabrike vode "Jazak" Vrdnik - "Budu}nost" Novi Sad - Nadstre{nica Maxi diskont Novi Sad ­ "Exing" Beograd - Nadstre{nice "Ma~kov kamen" u Beogradu ­ "Koling" Beograd - Fasada toplane u [apcu ­ "Partner in`injering" Beograd - Ulazna nadstre{nica Savezne uprave carina ­ "CTS Group" Beograd - Ulazne nadstre{nice de~ijeg vrti}a KDU Mirjevo ­ GP "Rad" Beograd - Op{tinski sud u Krupnju - lanterna - Kupole ekonomske trgova~ke {kole Sopot ­ GP "Rad" Beograd - Ulazna nadstre{nica i svelte}e reklame ­ "Studentski centar" Beograd

-

Ulazna nadstre{nica Maxi diskont u Somboru ­ "Deneza M Inzinjering" Beograd Svetlosne trake i svetlosne kupole, fabrika "Sano" Novi Sad ­ "Mikom" Novi Sad Terasa restorana pumpe "Crnomarkovi}" Batajnica ­ "Bra}a Crnomarkovi}" Novi Banovci Poslovna zgrada Novi Sad ­ kupole i lanterne - "Mikom " Novi Sad Portirnice centra "Bra}a Crnomarkovi}" Batajnica ­ "Bra}a Crnomarkovi}" Novi Banovci Poslovna zgrada Novi Sad - kupole i piramida - "Vodoinstalater" Novi Sad Stambena poslovna zgrada u ul. Sreda~koj ­ lanterne ­ "Gradina" Zemun Svetlosne trake i lanterne ­ Medicinska {kola Zrenjanin ­ "Gik Banat" Zrenjanin Maxi diskont Be`anijska kosa ­ lanterne ­" Exing" Beograd Lanterna duvanske industije "Filip Moris" Ni{ - "Cassabela" Ni{ Stambeno poslovna zgrada "D-Dalton" Novi Sad ­ nadstre{nice- "Mikom" Novi Sad Stambeno poslovna zgrada u Kragujevcu­ lanterne ­ "Inter{ped" Kragujevac Fabrika konzervi Zemun ­ kupole ­ "Ratko Mitrovi}" Beograd

2005.GODINA - Klini~ki centar Beograd ­ lanterna - "Koling" Beograd - Auto salon "[koda" Novi Sad ­ lanterna, kupole ­ "Intersrem" Novi Sad - Svetle}i piktogrami ­ Mokra gora - @TP Beograd - Pasarela na Auto putu Beograd-Novi Sad ­ Sekretarijat za saobra}aj - Nadstre{nica Maxi diskonta Sremska Mitrovica ­ "Deneza M inzenjering" Beograd - Fabrika parketa "Tarket" Ba~ka Palanaka ­ svetlosne trake i kupole ­ "Slovan Progres" - Fasada stambene zgrade u @arkovu ­ Smilja Petrovi} - Svetlarnik-kupa {kole u Dra`evcu ­ GP "Rad" Beograd - Carinsko skladi{te Subotica ­ svetlosne trake ­ "Novotehna" Novi Sad - Komunalno preduze}e u Danijelovoj ulici ­ kupole ­ "Zadu`binar" Beograd - Svetlosna traka ATP Vojvodina Novi Sad ­" Budu}nost" Novi Sad - Kupola nad atrijumom Hotela "[umadija" Beograd ­ Hotel "[umadija" Beograd - @elezni~ko stajali{te M-10" Ratare" - @TP Beograd - Nadstre{nice `elezni~ke stanice Smederevske Palanke - @TP Be ograd - Nadstre{nice industrijske hale u Novoj Pazovi ­ "Deltain`injering" Beograd - Lanterne fabrike "Sinalco" Banja Vrujci ­ "Armat" Beograd 2006.GODINA - Maxi diskont Vr{ac ­nadstre{nice i lanterne ­ "Deneza M Inzenjering" Beograd - Svetlosne kupole i lanterne na O["Kosta Tripkovi}" Novi Sad ­ "Budu}nost" Novi Sad - Javni sanitarni ~vor u Kragujevcu - lanterne ­ "Grb" Kragujevac - Maxi diskont u Vrbasu ­ lanterna ­ "Deneza M Inzenjering" Beograd - Maxi diskont Cerak ­ nadstre{nica ­ "Velegradnja" Beograd - Auto Vrbas Stara Pazova ­ ulazna nadstre{nica ­ "Kova~ mont" Stari Banovci - Lanterna O[ "Despot Stevan " Despotovac ­ SPZ "Centroprojekt" Beograd - Lanterne stambene poslovne zgrade u In|iji - "Graditelj" In|ija - Kupole proizvodne hale "Textil" U`ice ­ "Textil" U`ice - Welness centar Prolom banja ­ lanterna nad bazenom- "Planinka" Kur{umlija - Svetlosne trake skladi{ta "Lo`" [imanovci - "Zidar" Negotin - Svetlosna traka zgrade u ul. Marije Bursa} ­ "Graditelj" Pe}inci - Stambeno poslovna zgrada u ul.Vladimira Gortana ­ nadtsre{nice ­ "Kolos" Beograd - Tr`ni centar Tempo Ni{ - svetlosne kupole - "Armat in`enjering" Ni{ - Tr`ni centar Tempo Beograd ­ svetlosne kupole ­ "Armat In`enjering" Beograd - Nadstre{nica poslovne zgrade "Musculus" Beograd ­ "Musculus" Beograd - Svetlosne trake "Man-Devaco" ­ Krnje{evci

-

Distributivni centar "MGM" [imanovci ­ svetlosne trake ­ "MGM In`enjering" Beograd Peronska nadstre{nica autobuske stanice Nik{i}- SO Nik{i} Lanterne skladi{ta "Lo`" [imanovci ­ "Zidar" Negotin Tr`ni centar Tempo Novi Sad- svetlosne kupole i lanterne- "Armat In`enjering" Beograd Servis kamiona "Bra}a Crnomarkovi}" ­ svetlosne trake ­ "Bra}a Crnomarkovi}" Stari Banovci Fabrika "Tarket" Ba~ka Palanka ­ kupole ­ "Slovan Progres" Selen~a Tempo Ni{ - parkirali{te ­ "Gradina" Zemun Tempo Novi Sad ­ nadstre{nice - "Armat In`enjering" Beograd Svetlosne trake pivare "Carlsberg" ^elarevo ­ "Vojvodina" Novi Sad Auto centar "Citroen" Beograd ­ svetlosne trake- "Frigomex"Beograd Logisti~ki centar Zrenjanin ­ svetlosne trake ­ "Frigomex" Beograd Tempo Beograd ­ ulazne nadstre{nice i parking ­ "Deneza M Inzinjering" Beograd "Fitofarmacija Galenika" ­ nadstre{nice ­ "Armat In`enjering" Beograd De~iji vrti} KDU Mirjevo ­ ulazne nadstre{nice - "Rad Holding" Beograd

2007.GODINA - "Tarket" magacin mekog drveta ­ kupole "Slovan Progres" Selen~a - Auto ku}a "Kole" Zemun ­ lanterna na auto salonu ­ "Kole" Zemun - Fabrika vode "Klju~ko vrelo" Mionica ­ lanterne ­ "Delta Invest" Beograd - "Tarket "Ba~ka Palanka skladi{te svetlosne kupole- "Slovan Progres" Selen~a - Robna ku}a "Deva" Kru{evac ­ lanterna ­ "Grading" Para}in - "Agrosava" [imanovci ­ svetlosne trake ­ "Agrosava" Novi Beograd - "Dis" Velika Plana ­ kupole ­ "Armat In`enjering" Beograd - Stambena zgrada na Senjaku ­ nadstre{nice ­ "Gradina" Zemun - Maxi diskont Kikinda ­ ulazna nadstre{nica ­ "Deneza M Inzenjering" Beograd - Stambena zgrada u Vranjskoj ulici Beograd ­ "Monterra" Beograd - Regionalno skladi{te u Dobanovcima ­ svetlosne trake ­ "Nelt" Beograd - "Henkel" u In|iji ­ nadstre{nica ­ "Delta inzenjering" Beograd - "Foodland" poslovna zgrada Beograd ­ kupole ­ "Foodland" Beograd - Stambena zgrada u Suboti~koj ulici Beograd ­ nadstre{nice ­ "Gradina Zemun - Proizvodna hala "Izoterm" In|ija ­ svetlosne trake ­ "Armont SP" Beograd - Proizvodna hala Subotica ­ svetlosne trake ­ "SMB gradnja" Subotica - Logisti~ki centar Subotica ­ svetlosne kupole ­ "Panon grad" Subotica - Proizvodna hala "Florida bel" Zemun ­ svetlosna traka i nadstre{nica ­ "Florida bel" Beograd - Megatrend univerzitet Novi Beograd ­ kupola iznad atrijuma ­" Megatrend " - Fabrika vode "Klju~ko vrelo" Mionica ­ nadstre{nica ­ "Delta Invest" Beograd - "Dis komerc" Kru{evac ­ kupole - Postrojenje za preradu vode Apatin ­ svetlosne trake ­ "SMB gradnja" Subotica - @elezni~ka stanica Kikinda ­ ulazna nadstre{nica, lanterne - @TP Beograd - Sportska hala u Ba~u ­ svetlosne trake ­ "Slovan Progres" Selen~a - @elezni~ka stanica ^a~ak ­ stani~ni peron i lanterne ­ JP @eleznice Srbije - Industrijska hala u Subotici ­ svetlosne kupole, svetlosne trake ­ "Gradis" Subotica - [kola "Vuk Karadzi} "u Stepojevcu- svetlosne trake ­ "BDM promet " Beograd - Hotel "Izvor" Aran|elovac ­ kupola nad atrijumom ­ Hotel "Izvor" - Apoteka u Bokeljskoj ulici ­ nadstre{nica ­ "Yugo lek" Beograd - Poslovni objekat "Nissal" ­ kupole - "Nissal" Ni{ - "Delta city" Novi Beograd ­ nadstre{nica nad gara`om - Maxi diskont Subotica ­ ulazna nadstre{nica ­" Deneza M In`enjering" Beograd

-

"Dis comerc" Jagodina ­ kupole ­ "Armat in`enjering" Beograd Poslovni objekat u Kumodra{koj ulici ­ lanterna- "Bones group" Poslovna zgrada "Imel" Novi Beograd ­ lanterne ­ "Imel Group" "Takovo osiguranje" Kragujevac ­ lanterna i pasarela ­ "Takovo osiguranje" Kragujevac Sud u Nemanjinoj br.9 Beograd ­ kupole - "Ratko Mitrovi} Dedinje"Beograd

2008.GODINA - Hala za obuku u Somboru ­ svetlosne trake ­ "PTC" Srbobran - Keramika "Zorka" [abac ­ kupole ­ "Mikom" Novi Sad - "Tarket" Ba~ka Planaka ­ pro{irenje lamele, kupole ­ "Slovan Progres" Selen~a - Autoperionica "EHRLE" Lazarevac ­ lanterne ­" Kova~ mont" - Hotel "BASK" Beograd ­ sv.trake ­ "Akord Izinjering" Beograd - @elezni~ka stanica Vr{ac ­ ulazna nadstre{nica i lanterne ­ JP @eleznice Srbije - [kola "Ujedinjene nacije" Cerak ­ svetlosne trake ­ "Beli bor " Vrnja~ka banja - Medicinska {kola Subotica ­ kupole i svetlosne trake ­ "Yu mol" Subotica - Proizvodna hala "Aha plastic" In|ija ­ svetlosne trake ­ "Tri" d.o.o. - O[ Belegi{ - kupole ­ "Niskogradnja" Stara Pazova - "Dis" Mladenovac ­ kupole ­ "Armat" Beograd - Poslovni objekat "Alexandar oil tir" Mirjevo ­ svetlosna traka ­ "Alexanadar oil tir" - Poslovni Centar U{}e ­ svetlosna traka ­ "Nissal" Ni{ - Privredna komora Srbije ­ kupole - "Zdravo organic" Selen~a ­ "Slovan Progres" Selen~a - Dom zdravlja u Adi ­ svetlosne trake ­ "Yu mol" Subotica - Pre~ista~ otpadnih voda u Subotici ­ "SMB gradnja" Subotica - "Dis comerc" Lazarevac ­ kupole ­ "Armat In`enjering" Beograd - Proizvodna hala u Varvarinu-svetlosne trake i svetlosne kupole- "Stevanovi} invest" Kru{evac - "Banini" Kikinda ­ svetlosne kupole i svetlosna traka -"SMB gradnja" Subotica - Magacin "Gatari}" I faza ­ svetlosna traka ­ "Leta~" in|ija - Tempo Kraljevo ­ kupole ­ "Armont SP" Beograd - Hotel "Bask" igraonica ­ svetlosna traka ­ "Akord inzinjering" Beograd - Odmarali{te na Avali ­ svetlosna traka, kupole ­ "Akord inzinjering" Beograd - Skladi{te "Agrosava" [imanovci ­ svetlosne trake ­ "Chemikal Agrosava" Beograd - Stambeno naselje "Belville" ­ kupole za izlaz na krov - Sportska hala u Subotici ­ svetlosna traka ­ "Javornik" Subotica - Institut za plu}ne bolesti Sremska Kamenica ­ kupole ­ "Dijagonala" Novi Sad 2009.GODINA - Industrijska hala u Batajnici ­ svetlosne trake "Na-Mi" Beograd - R.K."Kika" Novi Beograd ­ kupole ­ "Ratko Mitrovi} "Beograd - R.K. "Interex" Sremska Mitrovica ­ kupole ­ "Corekt inzinjering" Beograd - Tempo Vrnja~ka banja ­ svetlosne trake ­ "Deneza M Inzenjering" Beograd - R.K. "Interex" Obrenovac ­ kupole ­ "Gradina" Zemun - Proizvodna hala "Elopak" Zemun ­ svetlosne trake ­" Elopak" Beograd - Magacin "Gatari}" II faza Krnje{evci- svetlosn atraka ­ "Leta~" In|ija - Proizvodna hala "Metal sistemi" Kragujevac ­ svetlosne trake - "Metal sistemi" - "Dis comerc" Smederevska Palanka ­ kupole - Institut za kardiovaskularne bolesti Sremska Kamenica ­ kupole - Proizvodna hala "Kendy" Batajnica ­ svetlosne kupole

Information

REFERENC LISTA

5 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

585870