Read fkpa.pdf text version

WENTYLATORY PROMIENIOWE PRZECIWWYBUCHOWE TYPU FKPa

EXPLOSION-PROOF CENTRIFUGAL FAN TYPE FKPa

Wentylatory promieniowe przeciwwybuchowe z napdem bezporednim typu FKPa wielkoci 20; 25;31,5; 40; 50 posiadaj zabezpieczenie przed zaplonem par benzyny do lakierów, ksylenu, toluenu, octanu etylu, alkoholu etylowego od iskier mechanicznych.. Mog by stosowane w sferach zagroenia wybuchem Z1; Z2 gazami i parami cieczy palnych nalecych do podgrupy II A wybuchowoci i klas temperatury T1; T2 i T3. Temperatura przetlaczanego czynnika 0 3 nie moe przekracza 50 C. Dopuszczalna zawarto pylu 0,3 g/m .

Explosion-proof centrifugal fans with direct drive type FKPa sizes 20; 25;31.5; 40; and 50 are proofed against ignition of mineral spirits, xylene, toluene, ethyl acetate, and ethyl alcohol by mechanically generated sparks. The unit can be used in Z1 explosion risk areas; Z2 areas with gases and vapors of flammable liquids of IIA group of explosiveness and T1, T2, and T3 temperature classes. The maximum temperature of the pressurized agent should 3 not exceed 50°C. Allowable dust level is 0.3 g/m .

BUDOWA

Obudowa i wirnik wentylatora wykonane s ze stali nierdzewnej a przewka leja wlotu z blachy mosinej. Dziki zastosowaniu do budowy wentylatora w/w materialów s one zabezpieczone przed iskrzeniem podczas awaryjnego styku czci wirujcych z elementami stacjonarnymi wentylatora, na skutek awarii loysk, przesunicia wirnika, odksztalcenia obudowy itp. Wentylatory FKPa s produkowane z kolektorami stalymi. The fan casing is made of stainless steel with brass sheet in appropriate places. The fan is appropriately fire-proofed against sparking during a failure ( impeller dislocation, casing deformation, etc.) causing contact of rotating parts with stationary fan components. The FKPa fan have a fixed collector.

UKLADY WENTYLATORÓW

Wentylatory przeciwwybuchowe typu FKPa wykonywane s dla 4 poloe obudowy wentylatora zwrocie lewym: LGO; LG90; LG180;LG270, oraz 4 poloe o zwrocie prawym: RD0; RD90; RD180; RD270 wg normy PN-92/M-43011.

FAN ARRANGEMENTS

Explosion-proof fans type FKPa are manufactured for 4 left-sided collector positions: LG0, LG90, LG180, and for 4 right-sided positions: RD0, RD90, RD180 and RD270 acc. to the standard PN-92/M-43011.

2

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry techniczne (wydajno i spitrzenie) wentylatorów promieniowych przeciwwybuchowych typu FKPa s takie same jak wentylatorów typu FK. Parametry przeplywowe opracowano dla warunków normalnych tj. 3 gsto czynnika na wlocie 1,2 kg/m . Do napdu wentylatorów przeciwwybuchowych stosuje si silniki przeciwwybuchowe IIGEExeT3, Eexde IIB T4. Wentylatory promieniowe przeciwwybuchowe typu FKPa s zgodne Rozporzdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 2203), dokumentacja jest zdeponowana w jednostce notyfikowanej G.I.G. Kopalnia dowiadczalna ,,Barbara" nr. 1453.

TECHNICAL PARAMETERS

The technical parameters (output and static pressure) of explosion-proof centrifugal fans type FKPa are the same as for fan type FK. Output between 300 and 3 17.000 m /h with static pressures between 50 and 2200 Pa. Flow parameters were developed for regular conditions, 3 i.e. with inlet density of the medium of 1.2 kg/m . Explosion-proof fans use explosion-proof motors IIGEExeT3, Eexde IIB T4. Explosion-proof centrifugal fan type FKPa complies with the Ordinance of the Minister of Economy of 22 December, 2005 (Journal of Laws No. 263, item 2203­ Dz. U. nr 263, poz. 2203); the documentation was submitted to the notified body, i.e. G.I.G. Kopalnia dowiadczalna "Barbara" no. 1453.

UWAGI EKSPLOATACYJNE

Wentylatory promieniowe przeciwwybuchowe typ FKPa instalowane na stanowisku pracy musz by wyposaone w oslony wlotu i wylotu. Zmiany w poloeniu czci wirujcych w stosunku do stacjonarnych czci wentylatorów s niedopuszczalne. Do silników przeciwwybuchowych naley dolczy przewód zasilajcy zgodnie z przepisami budowy urzdze elektro-energetycznych i przestrzeni zagroonych wybuchem. Wszystkie elementy wentylatora i instalacji musz by polczone linkami miedzianymi i uziemione w celu ochrony przed wystpieniem elektrycznoci statycznej.

NOTES ON OPERATION

Explosion-proof centrifugal fans type FKPa installed at work stations must be equipped with inlet and outlet guards. Changing positions of rotating parts in relation to stationary fan parts is unacceptable. The explosion-proof motor should be connected by a cable compliant with the regulations concerning the construction of electrical devices and explosion risk areas. All fan and installation components must be connected by copper cablets and earthed to protect against static electricity.

WARUNKI ZAMÓWIENIA

W zamówieniu na wentylatory przeciwwybuchowe naley poda nastpujce dane techniczne: typ i wielko wentylatora, poloenie obudowy (figura), prdko obrotowa n (obr/min), wydajno 3 V (m /godz), spitrzenie calkowite Pc (Pa), napicie sieci elektrycznej, typ silnika.

ORDER CONDITIONS

The order for explosion-proof fans should include the following technical data: fan type and size, casing layout 3 (arrangement), speed n (rpm), output V (m /h), total static pressure Pc (Pa), electric power supply voltage, motor type.

SPOSÓB OZNACZANIA

Wentylator promieniowy przeciwwybuchowy FKPa Wielko (20; 25; 31,5; 40; 50) Obroty wirnika (obr/min) Poloenie kolektora (obudowy) , , , ,

IDENTIFICATION METHOD

Explosion ­ proof centrifugal fan FKPa Size (20; 25; 31.5; 40; 50) Impeller speed (rpm) Collector (casing) position , ,

PRZYKLAD ZAMÓWIENIA

Wentylator promieniowy przeciwwybuchowy FK Pa ­ 25 o prdkoci obrotowej 1405 obr/min , poloenie kolektora RD90: WENTYLATOR PROMIENIOWY PRZECIWWYBUCHOWY FKPa ­ 25, 1405 obr/min, RD90.

SAMPLE ORDER

Explosion-proof centrifugal fan FKPa ­ 25 with speed 1405 rpm, collector position RD90, EXPLOSION-PROOF CENTRIFUGAL FAN FKPa ­25, 1405 rpm, RD90

3

WYMIARY KONSTRUKCYJNE WENTYLATORÓW

FAN DESIGN DIMENSIONS

Wymiary [mm] Wentylator Dimensions [mm] Fan 20 25 31,5 A 464 504 564 B 400 460 530 D 200 250 315 G 224 280 335 h 392 466 547 M 201 250 296 N 292 363 431 P 242 299 354 T 374 465 550 l1 120 144 160 L 520 580 650

Masa bez silnika [kg] Weight w/o motor [kg] 45 66 80,7

Wentylator Fan 40 50 A 964 1064 B 614 814 D 400 500 G

Wymiary [mm] Dimensions [mm] L l1 195 236 650 850 M 387 481 N 573 713 P 470 584 T 737 909

448 559

Wentylator Fan 40

Figura h Figure LG0, RD0 LG90,RD90 LG180, RD180 LG270, RD270 LG0, RD0 LG90,RD90 LG180, RD180 LG270, RD270 580 475 400 750 722 592 492 917

Masa bez silnika [ kg] Weight w/o motor [kg] 117 116 121 119 173 169 181 167

50

4

Charakterystyka wentylatora promieniowego FKPa-20

Gsto przetlaczanego powietrza =1,2kg/m3

Characteristics for centrifugal fan FKPa-20

Density of forced air =1.2kg/m3

1000 900 800 700 600 500 450 400 350 300 250 200

100 90 70 70 60 50 40 35 30 25 20

0,047

n= 14 05

h= 80

0,410

n= 2 84 0

0,483 kW

70 %

h=

%

h= 85 %

0,053

150

15

h= 80 %

100 90 80 70 60 50 40

N[k W]

8 7

0,015

[kW ]

ma x

6 5 4

h=

9

70 %

10

0,014

30

3

N

EExd IIB T4 Silnik EExde IIB T4 Motor II 2G EEe II T3

Wielko Size

pc 2 [Pa] [kg /m ]

1,5 90

1,1 90

5 90 n=

0,75 90

250 300 2 2,5 3

400 500 600 800 1000 3,5 4 5 6 7 8 9 10 1,5 2 3 4 5

1500 15 10

2000

V [m /h] 20 Vss [m/s] P ss i w [kG /m ] dyn

2

3

0,5 0,75 1

15 20

5

Charakterystyka wentylatora promieniowego FKPa-25

Gsto przetlaczanego powietrza =1,2kg/m3

Characteristics for centrifugal fan FKPa-25

Density of forced air =1.2kg/m3

pc [Pa] [kg /m ] 1500 150

2

0,201

kW Wielko Size

1000 900 800 700 600 500 450 400 350 300 250 200

100 90 80 70 60 50

0,222 2,2 90

40 35 30 25

%

0,201

0,222

%

h=

h=

20

70

80

N[k

h= 8

W]

15

0,043

0%

150

h=

85

%

]

90 80 70 60 50 40

[kW

h=

70

100

10 9 8 7 6 5

ma

%

0,048

N

x

500 3 0,5

600

800 5 2

1000 6 7 3 8

1500 9 10

2000

2500 3000 15 20 20

4000 V[m /h] 25 30 40 Vss [m/s] P ss i w [kG /m ] dyn

2

3,5 4 0,75 1

4 5

10

15

EExd IIB T4 Silnik EExde IIB T4 Motor II 2G EEe II T3

n= 28 50

n= 14 05

1,1 90

n= 5 90

0,75 90

3

6

Charakterystyka wentylatora promieniowego FKPa-31,5

Gsto przetlaczanego powietrza =1,2kg/m3

Characteristics for centrifugal fan FKPa-31,5

Density of forced air =1.2kg/m3

pc [Pa] [kg /m ] 250 2500

2

2000

200

3,180

n=

28

90

1500

150

3,620

1000 900 800 700 600 500

100 90 80 70 60 50

0,355

n=

14

400 350 300 250

05

0,422 1,1 90

40 35

80 %

30

70 %

h= 8

h=

5%

25

h=

N[k W]

5

h=

200

20

0,106

n=

91

80 %

x

h=

15

[kW ]

150

0,120

70 %

100

10 9 8 800 3 3,5 0,75 1000 4 1 5 1,5 2 1500 6 7 3 2000 8 4 9 5 10 10 3000 4000 15 15 5000 6000 7000 20 20 25 30 25 30 V[m /h] Vss [m/s] P ss i w [kG /m ] dyn

2 3

N

ma

40 50

EExd IIB T4 Silnik EExde IIB T4 Motor II 2G EEe II T3

kW Wielko Size

4,0 112

0,75 90

7

Charakterystyka wentylatora promieniowego FKPa-40

Gsto przetlaczanego powietrza =1,2kg/m3

Characteristics for centrifugal fan FKPa-40

Density of forced air =1.2kg/m3

pc [Pa] [kg /m ] Silnik EExd IIC T5 Motor EExd IIB T4 1,51

n= 14 25

kW Wielko Size 2000 200

2

1500

150

1000 900 800 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200

100 90 80 70 60

1,775

%

80 %

0,434 40

h=

85 %

50

h=

2,2 100

h=

70

n= 91 5

30 25 0,182

h=

80 %

h=

70

%

0,494

20

n= 69 0

N[k

0,75 90

W]

150

15 12 2000 4,5 5 1 1,5 2 2500 6 3000 7 2,5 3

ma x

[kW ]

0,210 0,55 90 3 V[m /h] 25 30 40 Vss [m/s] Pdyn ss i w [kG /m ]

2

N

4000 8 4 5

5000 6000 15

8000

10000 20

9 10 6 7 8 9 10

15 20

8

Charakterystyka wentylatora promieniowego FKPa-50

Gsto przetlaczanego powietrza =1,2kg/m3

Characteristics for centrifugal fan FKPa-50

Density of forced air =1.2kg/m3

pc Silnik EExd IIC T5 Motor EExd IIB T4 [Pa] [kg /m ] 2000

2

200

1500

150 4,880

n= 14

50

5,620

kW Wielko Size

1000 900 800 700 600 500 450 400 350 300 250 200

100 90 80 70 60

70 %

7,5 Sg 132M-4

1,400

n= 95

0

1,610

h= 85

40 35

W] N[k

h= 80

h=

%

50

%

0,568

30 25

n= 69

5

h= 80 %

2,2 Sg 112M-6

[kW

N

ma x

h=

70 %

0,633

]

20

1,1 W-EF100LS

150

15

100

10 3000 3,5 4 0,75 1 5 1,5 2 4000 6 5000 6000 7 3 8 4 9 5 10 10 8000 10000 15 15 20 15000 20 25 25 30 20000 25000 V[m 3 /h] 30 40 35 50 Vss [m/s] P ss i w [kG /m ] dyn

2

Information

16

8 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

136028


You might also be interested in

BETA
16