Read ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UYTKOWNIKA text version

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UYTKOWNIKA FURAGINUM TEVA 50 mg, tabletki (Furaginum) Naley zapozna si z treci ulotki przed zastosowaniem leku. · Naley zachowa t ulotk, aby w razie potrzeby móc j ponownie przeczyta. · Naley zwróci si do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. · Lek ten zostal przepisany cile okrelonej osobie i nie naley go przekazywa innym, gdy moe im zaszkodzi, nawet jeli objawy ich choroby s takie same. · Jeli nasili si którykolwiek z objawów niepodanych lub wystpi jakiekolwiek objawy niepodane nie wymienione w ulotce, naley powiadomi lekarza lub farmaceut. Spis treci ulotki: 1. Co to jest lek Furaginum Teva i w jakim celu si go stosuje 2. Informacje wane przed zastosowaniem leku Furaginum Teva 3. Jak stosowa lek Furaginum Teva 4. Moliwe dzialania niepodane 5. Jak przechowywa lek Furaginum Teva 6. Inne informacje 1. CO TO JEST LEK FURAGINUM TEVA I W JAKIM CELU SI GO STOSUJE

Lek Furaginum Teva wystpuje w postaci tabletek do podawania doustnego. Zawiera jako substancj czynn furagin. Furagin stosuje si w leczeniu niepowiklanych zakae dolnych dróg moczowych wywolanych przez drobnoustroje Escherichia coli. Nitrofurany, do których naley furagina, wplywajc na uklad odpornociowy podwyszaj jego aktywno. Wskazaniem do stosowania leku Furaginum Teva jest: · leczenie niepowiklanych zakae dolnych dróg moczowych wywolanych przez drobnoustroje Escherichia coli. 2. INFORMACJE WANE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU FURAGINUM TEVA

Kiedy nie stosowa leku Furaginum Teva · jeli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwraliwo) na furagin lub pochodne nitrofuranu oraz na którykolwiek z pozostalych skladników leku Furaginum Teva · jeli u pacjenta wystpuje polineuropatia obwodowa (zespól uszkodzenia nerwów obwodowych, mogcy charakteryzowa si zaburzeniami ruchowymi, czuciowymi lub zaburzeniami ukladu nerwowego o innym charakterze) · jeli u pacjenta wystpuje niedobór enzymu dehydrogenazy glukozo­6­fosforanowej (choroba zwizana z genetycznie uwarunkowanym niedoborem enzymu biorcym udzial w przemianach zachodzcych w czerwonych krwinkach) · jeli u pacjenta stwierdzono cik niewydolno nerek (skpomocz, bezmocz), i (lub) zakaenie miszu nerek · noworodki, niemowlta i dzieci do 2 roku ycia. Kiedy zachowa szczególn ostrono stosujc lek Furaginum Teva · Jeli u pacjenta wystpuj bóle glowy, szum w uszach i mdloci. Podczas stosowania nitrofuranów zdarzaly si przypadki zapalenia nerwu, dlatego te przy stosowaniu leku Furaginum Teva dluszym ni 2 tygodnie, lekarz powinien zleci przyjmowanie witamin z grupy B (nikotynamid i tiamin). 1

Jak pokazaly badania dowiadczalne oraz obserwacje kliniczne chorych, którzy stosowali nitrofurany (jak równie niektóre antybiotyki), leki te niekorzystnie oddzialywuj na funkcje jder, poniewa zmniejsza si ogólna ilo plemników i ejakulatu, a take zmniejsza si ruchliwo plemników oraz pojawiaj si zmiany w ich budowie. Stosowanie leku Furaginum Teva z innymi lekami Naley powiedzie lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, równie tych, które s wydawane bez recepty. Nitrofuranów (do których naley furagina) nie naley lczy z rystomicyn, levomicetyn, sulfanilamidami, poniewa moliwe jest ryzyko depresji ukladu krwiotwórczego. Nie naley jednoczenie z furagin stosowa kwasu nalidyksynowego, poniewa zazwyczaj obserwuje si ich antagonizm (dzialanie przeciwne). Przy jednoczesnym stosowaniu leku z innymi uroantyseptykami (lekami stosowanymi w zakaeniu dróg moczowych) dzialanie ich jest slabsze. Jednoczesne stosowanie witaminy B6 lub zwikszenie spoywania soli kuchennej poprawia wchlanianie nitrofuranów. Atropina spowalnia wchlanianie furaginy, jednak ogólna ilo wchlonitej substancji czynnej pozostaje bez zmian. Preparaty zobojtniajce sok oldkowy hamuj wchlanianie furaginy. Stosowanie leku Furaginum Teva u pacjentów z zaburzeniami czynnoci nerek i (lub) wtroby Podczas stosowania leku naley zachowa ostrono u chorych z cikimi zaburzeniami funkcji nerek (prdko filtracji klbkowej poniej 30 ml/min.). Stosowanie leku Furaginum Teva z jedzeniem i piciem Lek naley przyjmowa podczas posilków. Jednoczenie stosowa diet bogat w bialko. Lek naley popija du iloci plynów. Ci i karmienie piersi Cia Przed zastosowaniem kadego leku naley poradzi si lekarza lub farmaceuty. Nie naley stosowa leku Furaginum Teva w pierwszym trymestrze ciy. Karmienie piersi Przed zastosowaniem kadego leku naley poradzi si lekarza lub farmaceuty. Nitrofurany dobrze przenikaj przez barier loyskow, lecz ich stenie we krwi plodu jest kilkakrotnie mniejsze ni we krwi matki. Lek Furaginum Teva moe by stosowany podczas laktacji jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzy dla matki przewaa nad potencjalnym zagroeniem dla karmionego dziecka. W takim przypadku naley rozway czasowe zaprzestanie karmienia piersi. Wane informacje o niektórych skladnikach leku Furagina Lek Furaginum Teva zawiera laktoz oraz sacharoz. Jeli stwierdzono wczeniej u pacjenta nietolerancj niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktowa si z lekarzem przed przyjciem leku. 3. JAK STOSOWA LEK FURAGINUM TEVA

Lek Furaginum Teva naley zawsze stosowa zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wtpliwoci naley ponownie skontaktowa si z lekarzem lub farmaceut. Podanie doustne.

2

Doroli Pierwszego dnia stosowania: 400 mg na dob w 4 dawkach podzielonych (2 tabletki co 6 godzin); w nastpne dni: 300 mg na dob w 3 dawkach podzielonych (2 tabletki co 8 godzin). Leczenie trwa zwykle 7­10 dni. W razie koniecznoci leczenie mona powtórzy po uplywie 10­15 dni. Dzieci Lek Furaginum Teva mona podawa dzieciom w wieku od 2 do 14 lat. Naley zastosowa poniszy schemat dawkowania. Lek Furaginum Teva naley stosowa w dawce 5­7 mg/kilogram masy ciala na dob w 2 dawkach podzielonych. Lek stosuje si przez 7­8 dni. Gdy zachodzi konieczno leczenie mona powtórzy po uplywie 10­15 dni. Naley zachowa ostrono podajc lek malym dzieciom ze wzgldu na ryzyko zadlawienia. Jeeli dziecko ma problemy z polykaniem tabletek, produkt leczniczy mona rozkruszy i zawiesi w mleku. U dzieci poniej 2 roku ycia dawk leku powinien ustali lekarz. Zastosowanie wikszej ni zalecana dawki leku Furaginum Teva W razie przyjcia wikszej ni zalecana dawki leku, naley niezwlocznie zwróci si do lekarza lub farmaceuty. Pominicie zastosowania leku Furaginum Teva Gdy raz lub kilka razy pominito kolejn dawk leku, leczenie naley kontynuowa stosujc poprzednio przyjmowane dawki leku. Nie naley stosowa dawki podwójnej w celu uzupelnienia pominitej dawki. W przypadku wraenia, e dzialanie leku jest za mocne lub za slabe, naley zwróci si do lekarza. W razie wtpliwoci zwizanych ze stosowaniem leku naley zwróci si do lekarza lub farmaceuty. 4. MOLIWE DZIALANIA NIEPODANE

Jak kady lek, Furaginum Teva moe powodowa dzialania niepodane, chocia nie u kadego one wystpi. Czasami, podobnie jak w przypadku stosowania innych nitrofuranów, moliwe s bóle glowy, mdloci, wymioty, reakcje alergiczne, zmniejszenie laknienia. Aby zapobiec dzialaniom niepodanym, zaleca si popija lek du iloci plynu i jednoczenie przyjmowa witaminy z grupy B oraz leki antyhistaminowe. W przypadku ostrych dziala niepodanych naley przerwa przyjmowanie leku. 5. JAK PRZECHOWYWA LEK FURAGINUM TEVA

Przechowywa w temperaturze poniej 25°C. Przechowywa w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wiatlem. Przechowywa w miejscu niedostpnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosowa leku po uplywie terminu wanoci zamieszczonego na opakowaniu. Termin wanoci oznacza ostatni dzie danego miesica. Leków nie naley wyrzuca do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Naley zapyta farmaceut co zrobi z lekami, których si ju nie potrzebuje. Takie postpowanie pomoe chroni rodowisko.

6.

INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Furaginum Teva 3

· ·

Substancj czynn leku jest furagina. Inne skladniki leku to: laktoza, skrobia ziemniaczana, sacharoza, kwas stearynowy, polisorbat 80.

Jak wyglda lek Furaginum Teva i co zawiera opakowanie Tabletki koloru óltego lub ólto­pomaraczowego, okrgle o jednolitej powierzchni. 3 blistry po 10 szt. (30 tabletek) w tekturowym pudelku. Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa Polska Wytwórca Teva Kutno S.A. ul. Sienkiewicza 25 99-300 Kutno Polska Data zatwierdzenia ulotki: 12.12.2008

4

Information

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UYTKOWNIKA

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

894332


Notice: fwrite(): send of 201 bytes failed with errno=32 Broken pipe in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531