Read ispitna pitanja iz Tehnicke fizike1 i 2 text version

ISPITNA PITANJA IZ TEHNICKE FIZIKE I, 2009/10 1. Osnovne velicine i jedinice u SI sistenu 2. Osnovni kinematicki pojmovi ( putanja, put, brzina, ubrzanje) 3. Ravnomjerno i jednako ubrzano kretanje ( primjeri) 4. Kruzno kretanje 5. Njutnovi zakoni mehanike 6. Impuls i impuls sile. Zakon o odrzanju impulsa ( primjeri) 7. Rad, snaga i energija. Zakon odrzanja energije 8. Gravitaciona sila. Matematicko, fizicko i torziono klatno 9. Kosmicke brzine 10. Relativisticka dinamika 11. Osnovi mehanike cvrstog tijela (teziste tijela, moment inercije) 12. Moment sile u odnosu na stalnu osu 13. Osnovna jednacina dinamike rotacionog kretanja 14. Kineticka energija i rad rotacionog kretanja 15. Moment impulsa. Zakon odrzanja momenta impulsa (primjeri) 16. Ravnoteza cvrstog tijela i vrste ravnoteze 17. Elasticnost cvrstog tijela. Hukov zakon 18. Paskalov zakon. Hidrostaticki pritisak. Hidrostaticki paradoks. 19. Potisak i Arhimedov zakon 20. Povrsinski napon. Kapilarnost 21. Jednacina kontinuiteta. Bernulijeva jednacina 22. Viskoznost. Stoksov zakon. 23. Harmonijske oscilacije 24. Prigusene harmonijske oscilacije. Prinudne oscilacije i rezonancija 25. Stvaranje i prostiranje talasa u elasticnoj sredini 26. Jednacine ravnog i sfernog talasa 27. Brzina prostiranja talasa kroz elasticnu sredinu 28. Osobine talasa 29. Stojei talasi. Kuntova cijev. Kvinkova cijev 30. Doplerov efekat 31. Zvuk 32. Rezonancija u akustici 33. Zakon idealnog gasa. Mjerenje temperature. Bojl-Mariotov i Gej-Lisakov zakon 34. Jednacina stanja idealnog gasa 35. Sirenje cvrstih i tecnih tijela pri zagrijavanju 36. Toplota i specificna toplota. Metoda mjesanja 37. Prvi zakon termodinamike 38. Jednacina kineticke teorije gasova za pritisak 39. Raspodjela energije po stepenima slobode 40. Unutrasnja energija i specificna toplota idealnog gasa 41. Raspodjela molekula gasa po brzinama (eksperimentalna provjera) 42. Difuzija 43. Adijabatski procesi idealnog gasa. Kleman-Dezormova metoda 44. Rad kod gasnih procesa 45. Realni gasovi i tecnosti-Van der Valsova jednacina 46. Dzul-Tomsonov efekat 47. Kristalno i amorfno stanje-fizicki tipovi kristala 48. Trojna tacka. Dijagran stanja 49. Kruzni procesi-Drugi zakon termodinamike 50. Entropija. Trei princip termodinamike 51. Prenosenje toplote

ISPITNA PITANJA IZ TEHNICKE FIZIKE II, 2009/10 1. Kulonov zakon 2. Gausov zakon 3. Elektricni potencijal i napon 4. Kapacitet 5. Elektricna struja. Elektromotorna sila 6. Omov zakon za jednosmjernu struju 7. Faradejevi zakoni elektrolize 8. Magnetno polje elektricne struje 9. Bio-Savar-Laplasov zakon 10. Lorencova sila 11. Naizmjenicna struja, dobijanje i karakteristike 12. Omov zakon za naizmjenicnu struju 13. Osnovi optike 14. Fotometrija 15. Prelamanje svjetlosti kroz prizmu 16. Disperzija svjetlosti i Fermatov princip 17. Ogledala 18. Sociva 19. Nedostaci sociva 20. Lupa i mikroskop 21. Polarizacija svjetlosti 22. Apsorpcija svjetlosti 23. Rasijanje svjetlosti 24. Toplotno zracenje (Stefan-Bolcmanov i Vinov zakon) 25. Plankov zakon zracenja 26. Fotoelektricni efekat 27. Tomsonov i Raderfordov model atoma 28. Spektralne serije kod linijskog spektra vodonika 29. Borovi postulati 30. Borova teorija vodonikovog atoma 31. Hipoteza De Brolja 32. Hajzenbergov princip neodreñenosti 33. Vodonikov atom u kvantnoj mehanici 34. Molekulski spektri 35. Raspored elektrona u atomu i periodni sistem elemenata 36. Luminescencija 37. Stimulisana emisija svjetlosti. Laseri 38. Osnovi nuklearne fizike 39. Defekt mase i energije veze jezgra 40. Prirodna radioaktivnost 41. Nuklearne reakcije 42. Vjestacka radioaktivnost 43. Transurani 44. Fisija jezgra 45. Termonuklearna reakcija 46. Anihilacija i stvaranje para 47. Detekcija radioaktivnog zracenja 48. Elementarne cestice 49. Cestice i anticestice. Kvarkovi 50. Dozimetrija jonizovanog zracenja

Information

ispitna pitanja iz Tehnicke fizike1 i 2

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

728915


You might also be interested in

BETA
Fizika