Read Microsoft Word - MTvaPPDHMT_P2.doc text version

TIU MÔ UN 2: V TRANG TRÍ - 30 tit (6; 24) MC TIÊU Kin thc

- Nm c c mt s kin thc c bn v trang trí: Nhng kin thc chung, cách s dng màu v, cách v ha tit, cách thc hin bài trang trí c bn và bài trang trí ng dng n gin. - Phân bit c trang trí c bn và trang trí ng dng. - Hiu c giá tr ca m thut c dân tc.

K nng

- Rèn luyn các k nng s dng màu, v ha tit, trang trí c bn và trang trí ng dng - V c các bài trang trí theo chng trình.

Thái

Yêu quý và trân trng cái p. Có th hiu thm m úng n. Yêu thích trang trí, th hin thái nhit tình, tích cc trong dy - hc trang trí

II.GII THIU TIU MÔ UN

Thi gian cn thit hoàn thành tiu mô un: 30 tit. STT 1 2 3 4 Tên ch Nhng kin thc chung Màu sc Chép ha tit Trang các trí hình c bn và trang trí ng dng S tit 2 4 4 20 Trang s 33 40 44 52

III.TÀI LIU THIT B THC HIN TIU MÔ UN Tài liu:

- Tài liu in, bng hình, bng ting - Nguyn Quc Ton, àm Luyn, Nguyn Hu Hnh, Thut, Triu Khc L, Bch Ngc Dip, Trnh Minh c, Phm Ngc Ti: Sách giáo viên, sách giáo khoa, v bài tp m thut các lp 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9 - NXB Giáo dc. - Nguyn Th Nhung, Nguyn Th Hùng, Phm Ngc Ti: Giáo trình Trang trí ­ NXB Giáo dc 1998. - Hình chm tr Vit Nam qua các thi i - NXB M thut Hà Ni. - ng Bích Ngân (Ch biên): T in thut ng M thut ph thông ­NXB Giáo dc 2002. - Nguyn Quc Ton: Giáo trình M thut ­ NXB i hc S phm 2004 (Trung tâm giáo dc t xa). - Phm Vit Song: T hc v - NXB Giáo dc 1998.

Thit b

- Tivi, u máy - Bng pha màu, bng v, màu v, giy v, bút chì, bút v màu, ty chì ...

IV. NI DUNG Ch 1 : Nhng kin thc chung ­ 2 Tit (2 ; 0)

Hot ng 1: Tìm hiu khái nim v Trang trí

Thông tin cho hot ng 1

Trang trí là ngh thut làm p phc v i sng tinh thn và vt cht ca con ngi. Có nhiu cách hiu khác nhau v trang trí, nhng tt c u có mt im chung, ó là trang trí to nên v p cho sn phm. Ngay t xa xa loài ngi ã bit làm p bng vic t ch to cho mình nhng chic vòng eo c, eo tay bng á, bng xng, bit v trên gm nhng hoa vn trang trí p mt và t tiên chúng ta cng ã to nên nhng ng trang trí tuyt xo thi Hùng Vng dng nc... xã hi càng vn minh thì nhu cu làm p cho cuc sng càng tng. Có th nói ngày nay không có mt sn phm nào do con ngi ch to ra phc v cuc sng li không c quan tâm làm p, vì th trang trí ã tr thành nhu cu tt yu ca cuc sng, mt nhu cu không th thiu i vi mi con ngi. ây, chúng ta cn phân bit khái nim: Trang trí c bn và trang trí ng dng Trang trí c bn nh: Trang trí hình vuông, hình tròn, hình ch nht, ng dim... nhm rèn luyn kin thc, k nng b cc hình, mng trang trí, sp xp m nht, phi sc, phi màu trên các hình y sao cho hài hoà và p mt vi mc ích cui cùng là trang b vn kin thc, k nng v ngh thut trang trí. Trang trí ng dng nh: Trang trí ni - ngoi tht, trang trí sân khu ­ in nh, trang trí thi trang, trang trí th công m ngh, trang trí n loát, trang trí công nghip... nhm mc ích làm p cho các sn phm phc v i sng vt cht và tinh thn ca con ngi Bn có th tìm hiu thêm v thông tin này trang 134, 135, 136 sách "T in M thut ph thông" ng Bích Ngân (ch biên) T trang 7 n trang 20 sách Trang trí - Giáo trình ào to giáo viên ph thông THCS h CSP ca Nguyn Th Hùng, Nguyn Th Nhung, Phm Ngc Ti. T trang 107 n trang 116 sách "T hc v" ca Phm Vit Song. Trang 67, 68. Giáo trình M thut - Nguyn Quc Ton - NXB i hc s phm 2004 (Trung tâm giáo dc t xa) Bn cng có th tìm thy thông tin này qua kinh nghim cuc sng hng ngày và qua vic quan sát môi trng xung quanh.

TRANG TRÍ C BN CA SV NM TH I KHOA SPMT, TRNG CSPMG TW3

14

15 a} Trang trí ng dim

16 b) Trang trí hình ch nht TRANG TRÍ HÌNH VUÔNG

17

18

Nhim v

Nhim v 1: Tìm hiu v trang trí

tìm hiu khái nim v trang trí, bn hãy c thông tin và quan sát, nhn xét nhng sn phm do con ngi sáng to (các công trình kin trúc, các dùng phc v cuc sng, hc tp, vui chi gii trí, trang phc mi la tui...). Bn hãy tách riêng giá tr s dng và giá tr thm m ri tr li câu hi: - Cuc sng ca chúng ta s ra sao nu con ngi không quan tâm n ngh thut trang trí? - âu là giá tr s dng? âu là giá tr thm m trong nhng sn phm trang trí ? cng c kin thc, bn hãy làm mt bài tp nh minh ha hiu bit ca mình v trang trí. Chng hn to dáng và trang trí mt l hoa, trang trí bìa cun sách hay trang trí mt gói quà sinh nht...làm cho nhng sn phm y p hn ­ ngha là bn ã bc u hiu và t c kt qu trong vic trang trí.

Nhim v 2: Tìm hiu khái nim trang trí c bn và trang trí ng dng

Xem bài mu trang trí c bn (trang 34, 35) và trang trí ng dng (trang 38) tìm ra s khác bit gia trang trí c bn và trang trí ng dng Bn hãy tìm ra nhng im ging nhau và khác nhau gia trang trí c bn và trang trí ng dng, t ó hiu rõ hn v khái nim trang trí c bn và trang trí ng dng. - Nhim v 3: Làm sáng t khái nim trang trí c bn và trang trí ng dng thông qua tho lun nhóm hoc chung c lp Các nhóm hoc cá nhân trình bày ngn gn v khái nim trang trí c bn và trang trí ng dng. Mi nhóm hay cá nhân hãy a ra cách din t khái nim trang trí c bn và trang trí ng dng theo cách hiu ca mình, vi tinh thn xây dng, các bn có th bày t s ng ý hay không ng ý vi cách din t ca các nhóm hoc cá nhân trong lp, s rt tt nu nh c lp có c ting nói chung. Các bn có th tham kho khái nim trang trí t thông tin phn hi, tuy nhiên ó không phi là cách din t duy nht úng v khái nim trang trí c bn và trang trí ng dng.

ánh giá hot ng 1

- Bn hãy tr li các câu hi nhim v 1 và 2. - Da vào bng lit kê, bn hãy phân loi các sn phm trang trí c bn và trang trí ng dng theo mu di ây: STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TÊN SN PHM TRANG TRÍ Gch hoa Khn tri bàn ng dim Hi trng Rèm ca Trang trí hình vuông èn chùm èn ng Giá (k) sách Trang trí hình tròn Trang trí hình ch nht T ly TRANG TRÍ C BN TRANG TRÍ NG DNG *

13 14 15 16

Bàn gh Tng nh Tranh, nh Bàn trang im

Hot ng 2: Tìm hiu các th loi trang trí và vai trò ca trang trí

Thông tin cho hot ng 2

Trang trí có nhiu th loi nh: - Trang trí sân khu, in nh - Trang trí trang phc - Trang trí m ngh - Trang trí ni - ngoi tht - Trang trí n loát - Trang trí công nghip ... Trang trí có vai trò làm p cho i sng vt cht và tinh thn ca con ngi.

Nhim v

Nhim v 1: Tìm hiu v các th loi trang trí.

c thông tin và ch rõ trong các th loi trên, trang trí tham gia vào công vic c th nào? Ví d vi sân khu, in nh - trang trí tham gia vào công vic thit k m thut sân khu, phim trng, phc trang, o c, hoá trang nhân vt... Bn hãy quan sát các vt xung quanh chúng ta xem chúng thuc th lai trang trí nào?

Nhim v 2: Tho lun tìm hiu vai trò ca trang trí trong ngh thut và trong cuc sng

Vi nhng hiu bit v s phong phú ca các th loi trang trí mà các bn cm nhn c qua quá trình quan sát, nhn xét nhim v 1, các bn th t vn : Nu không có s tham gia ca trang trí vào cuc sng hay nói cách khác, con ngi không quan tâm n vic làm p th gii vt cht và tinh thn ca mình thì th gii mà chúng ta ang sng s ra sao? T ó bn s thy c ý ngha, vai trò ca trang trí i vi cuc sng.

CÁC MU TRANG TRÍ NG DNG (ngun: T in Thut ng M thut ph thông)

ánh giá hot ng 2

Bn hãy phân tích vai trò ca mt vài th loi trang trí mà bn thích? Cuc sng s ra sao nu con ngi không quan tâm n ngh thut trang trí.

Thông tin phn hi cho các hot ng

Thông tin phn hi cho hot ng 1

Trang trí là ngh thut làm p, phc v cho i sng vt cht và tinh thn ca con ngi. Trang trí luôn tn ti nhng giá tr trong mi sn phm mà con ngi s dng, mt ngôi nhà, nu ch n thun là ni trú ng, che nng, che ma thì cu trúc ca nó ch cn nh mt cái hang là , nhng ngôi nhà ca chúng ta li c các kin trúc s thit k nhiu kiu dáng khác nhau, bên trong c lót gch hoa, tng c sn màu (mát du x nóng và màu m x lnh), xung quanh trn có p ch, gia mng trn là mt tm phù iêu, di tm phù iêu là mt b èn chùm, ca kính màu hoc ca g vi nhiu kiu dáng p, chm tr công phu... s u t y không có mc ích nào khác hn là làm cho ngôi nhà thêm p. Trang phc mà chúng ta mc hàng ngày, nu ch che kín áo và gi m c th thì s chng có ngành thit k thi trang, chng cn có gm vóc, t la, chng cn có màu sc, hoa vn trên vi... vi cách t vn nh th bn s thy c vai trò ca trang trí trong cuc sng, và cng t ó rút ra c khái nim ca trang trí. Trang trí c bn và trang trí ng dng có s khác nhau v mc ích trang trí. Vi nhng bài trang trí c bn thì mc ích cui cùng ca vic trang trí là rèn luyn k nng, trau di kin thc ca ngh thut trang trí, còn trang trí ng dng là làm p cho nhng sn phm phc v i sng vt cht và tinh thn ca con ngi, sn phm y có tên gi c th (khn tri bàn, gch hoa, vi hoa, thm len, l hoa...) và chúng luôn song song tn ti hai giá tr, ó là giá tr s dng và giá tr thm m. Trang trí c bn là mt trong nhng môn hc chính ca ngh thut to hình, nhm cung cp cho ngi hc nhng kin thc, k nng c bn ca ngh thut trang trí.

STT TÊN SN PHM TRANG TRÍ TRANG TRÍ C BN TRANG TRÍ NG DNG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Gch hoa Khn tri bàn Trang trí ng dim Hi trng Rèm ca Trang trí hình vuông èn chùm èn ng Giá (k) sách Trang trí hình tròn Trang trí hình ch nht T ly Bàn gh Tng nh Tranh, nh Bàn trang im

* * * * * * * * * * * * * * * *

Thông tin phn hi cho hot ng 2

Trang trí t lâu ã tr thành nhu cu ca con ngi, âu, lúc nào con ngi cng mun vn ti cái p. Vì vy con ngi không th sng mà không có s tham gia ca trang trí. Vai trò ca trang trí trong ngh thut và trong cuc sng: - Sân khu: Trang trí tham gia vào vic thit k sân khu cho toàn b v kch, cho tng cnh. Hóa trang, trang phc, o c cho các nhân vt trong v din. - in nh: Trang trí tham gia vào vic thit k trng quay, hóa trang nhân vt, thit k trang phc, o c... - Ni tht: To v p cho không gian bên trong ngôi nha&. - Ngoi tht: Trang trí tham gia vào vic thit k khuôn viên, vn hoa, cây cnh, li i, tng trang trí, ài phun nc... làm p không gian bên ngoài ngôi nhà. - Trang phc: Trang trí tham gia vào vic to mu gng tay, m, túi xách, giày dép, trang phc phù hp cho các la tui, gii tính, ngh nghip. - M ngh: Trang trí tham gia vào vic to dáng làm p các sn phm gm m ngh, mây tre an, thm len, chm khc, tranh m ngh... - Trang trí n loát: Trang trí bìa sách, nhãn hiu, bao bì, thip mi, danh thip, trình bày báo... - M thut công nghip: To dáng và trang trí cho sn phm công nghip (v máy, qut in, các loi mu xe...). - Trang trí gm s... Chúng ta thy trang trí có mt khp mi ni trong cuc sng, có th nói tt c các lnh vc thuc i sng vt cht và tinh thn ca con ngi u có s tham gia ca trang trí. Bn hãy quan sát nhng s vt xung quanh chúng ta và phân loi chúng thuc nhóm nào? chng hn mt l hoa sn mài xinh xn ,bn có th xp vào nhóm th công m ngh Mt b máy vi tính, ô tô, xe gn máy có to dáng p, bn có th xp vào nhóm to dáng công nghip. B bàn gh p, chm tr tinh vi, bn có th xp chúng vào nhóm trang trí ni tht. Bìa mt cun sách có trang trí p mt, bn có th xp chúng vào nhóm trang trí n loát ...Vi cách quan sát và phân nhóm nh vy, bn s tìm ra c s phong phú ca các th loi trang trí.

Ch 2: Màu sc (4 tit, 1 ­ 3)

Hot ng 1: Tìm hiu khái nim v màu sc.

Thông tin cho hot ng 1

Màu sc c xem là "linh hn" ca hi ha. V mt khái nim cng cha có s phân bit rõ ràng gia màu và sc, nhng vai trò ca màu sc trong trang trí nói riêng và trong ngh thut hi ha nói chung thì không th ph nhn. Tin s M hc Vn Khang cho rng: "Hi ha là bà chúa ca màu sc", nh th cho thy màu sc có vai trò nh th nào i vi hi ha. Tìm hiu sâu v màu sc s có rt nhiu iu thú v, mi tài liu mà chúng tôi gii thiu trong phn thông tin s có nhng cách trình bày khác nhau v màu sc. Nghiên cu k thông tin, các bn s có c nhng hiu bit rt cn bn v màu sc. Theo T in m thut ph thông ca ng Bích Ngân thì: - Màu là nhng màu nguyên cht, cha có s bin i do pha trn hay do ánh sáng làm khác i: ­ vàng - lam - Sc là nhng màu ã bin i do ánh sáng hoc do pha trn thành nhng sc thái khác nhau: Lc, cam, nâu, vàng, tím, xanh l... - Bn có th tìm hiu khái nim màu sc trong sách Trang trí ca Nguyn Th Hùng, Nguyn Th Nhung, Phm Ngc Ti (t trang 21 n trang 26) - Sách t hc v ca Phm Vit Song (t trang 92 n trang 96)

- Bn cng có th tìm thy thông tin này qua vic t quan sát, so sánh màu sc trong môi trng xung quanh chúng ta.

Nhim v

Nhiêm v 1: Tìm hiu khái nim màu sc

c thông tin và quan sát môi trng xung quanh phân bit thut ng màu và sc mt cách khoa hc, bn hãy k tên 3 màu và 3 sc.

Nhim v 2: Tìm hiu màu sc trong trang trí và trong t nhiên

c thông tin và quan sát môi trng xung quanh, so sánh màu sc trong trang trí và trong t nhiên. Ví d: bn có th quan sát màu sc ca nhng công trình kin trúc, màu sc ca vi vóc, xe máy, tivi, t lnh, xe hi, hay nhng dùng trong sinh hot hàng ngày nh phích nc, bàn, gh... ri so sánh vi màu sc ca c cây, hoa, lá, màu t, màu nc, màu tri trong t nhiên rút ra kt lun màu sc trong trang trí và trong t nhiên có gì ging nhau? có gì khác nhau?

Nhim v 3: Trao i theo nhóm 3 ngi v s ging nhau và khác nhau gia màu sc trong t nhiên và màu sc trong trang trí

Các bn hãy trình bày nhng nhn xét ca mình v màu sc trong t nhiên và màu sc trong trang trí b sung vn kin thc cho nhau và làm phong phú thêm s hiu bit ca mình v màu sc

ánh giá hot ng 1

Bn hãy v 3 màu và 3 sc mà bn bit và phát biu ngn gn nhng cm nhn ca mình v màu sc trong t nhiên và màu sc trong trang trí Hot ng 2: Tìm hiu quy lut ca màu sc

Thông tin cho hot ng 2

Th gii màu sc vô cùng phong phú, không ai có th m c màu sc trong t nhiên. Mi loài hoa, mi loài cây lá có nhng màu sc riêng, cùng mt cây nhng lá non, lá già cng có s khác nhau v màu sc. Vi hi ha màu sc c xem là linh hn, cùng vi các yu t to hình khác trong hi ho, màu sc din t t tng, tình cm, không gian, thi gian, cm xúc ca ngi v. Nm c quy lut ca màu sc bn s thun li hn trong vic hc tp m thut, sau ây là mt s quy lut c bn ca màu sc: Màu c bn: Màu c bn là màu t bn thân nó có mà không phi do kt qu pha trn, ba màu c bn là: ­ vàng - lam. Ta không th pha ba màu , vàng, lam t nhng màu khác nhng ngc li t ba màu c bn ta li có th pha ra nhiu màu khác, vì vy trong hp màu ca bn có th thiu mt vài màu nhng không th? thiu ba màu c bn. Màu b túc: Màu b túc là nhng màu t cnh nhau s làm tôn nhau lên ti thm hn, ví d: ­ xanh lá cây, vàng ­ tím, lam ­ cam (xem bng màu - trang 43). Màu b túc thng c vn dng trong trang trí và trong v tranh, nhiu bc tranh ch dùng nhng m nht khác nhau ca mt cp màu b túc nh ­ xanh lá cây hay cam ­ lam cng to c hoà sc p. Trong trang trí màu b túc cng thng c t cnh nhau to s hài hoà v màu sc cho sn phm trang trí. Màu tng phn: Là nhng màu t cnh nhau s làm tng cng v màu sc ca nhau thêm mnh hn, ví d: và vàng, en và trng...Màu tng phn thng c s dng trong v tranh c ng hay trong qung cáo nhm t hiu qu to s chú ý cho ngi xem. Trong v tranh ngi ta cng dùng nhng màu tng phn t cnh

nhau to im nhn thu hút mt ngi xem cho phn trng tâm ca tranh. Có nhiu bc tranh to hoà sc bng cách dùng các màu tng phn t cnh nhau nhng chúng c xen k bng nhng màu trung tính nhm làm du sc ca các màu tng phn ã t c hiu qu cao trong ngh thut phi màu. Màu nóng, lnh, ti, trm: Màu nóng là nhng màu có sc gn vi , vàng và cam, màu lnh là nhng màu gn vi xanh và tím. Màu trm là nhng màu không rc r, màu ti là nhng màu rc r. Trong v tranh ngi ta thng s dng gam màu ti th hin nhng ch có ni dung vui ti nh l hi, mùa xuân hay trang trí cung thiu nhi, trng mm non, nhng bc tranh th hin ch bun thng hay dùng gam màu trm, ti. Tranh v v bin thng dùng gam màu xanh mát du... Màu hòa sc: Là nhng màu t cnh nhau to c cm giác hài hòa v màu sc Trong v tranh ngi ta thng to hoà sc bng ba cách sau: - To hoà sc bng cách dùng nhiu m nht ca mt màu hay mt sc, ví d: bn có th ch dùng mt màu xanh vi nhiu m nht khác nhau trang trí cho mt sn phm hay v mt bc tranh. Bn có th dùng sc nâu vi nhiu m nht khác nhau v da ngi trong mt bc chân dung hay mt bài hình ha màu toàn thân, dùng màu vàng vi nhng sc khác nhau v bc tranh din t mt v lúa bi thu... - To hòa sc bng cách dùng m nht ca mt cp màu b túc (xem phn gii thiu màu b túc) - To hoà sc bng cách dùng màu trung tính t xen k gia hai màu tng phn (xem phn gii thiu màu tng phn). - Bn có th c sách "T in thut ng m thut ph thông" các trang: 101, 102, 103, 104, 105- Xem phiên bn gia các trang 48 - 49, 96 - 97,144 - 145 và c t trang 116 n 119 sách "T hc v" ca Phm Vit Song tìm hiu thêm v thông tin này.

Màu c bn

Màu b túc

Màu 7 sc cu voàng

Vòng thun sc

Bng màu nh hp

Nhim v

Nhim v 1: Tìm hiu quy lut v màu sc

Bn hãy c thông tin, xem bng màu (trang 43) tìm hiu quy lut ca màu sc ri pha màu và v theo bng màu trên.

Nhim v 2: Tìm hiu thêm v cách v màu nc và màu bt

Xem thông tin hot ng 3 ­ ch 1, tiu mô un V theo mu tìm hiu v cách s dng màu nc và màu bt. Bn hãy tìm hiu k cách v màu nc và màu bt ri làm bài tp nh v trang trí, có nhiu cách thc hin bài tp v màu sc, chng hn bn có th dùng màu bt hoc màu nc th hin li mt bài mu có gam màu p, hoc v màu cho mt bài trang trí theo các hoà sc sau: - Hòa sc nóng (tham kho hình 18) - Hòa sc lnh. (tham kho hình 15) - Hoà sc nóng im lnh. (tham kho hình 17 ) - Hòa sc lnh im nóng. (tham kho hình 16) (hoàn thin bài thc hành ngoài gi)

ánh giá hot ng 2

Nhn xét bài tp theo nhóm (3 ­ 4 ngi) và tìm ra nhng bài tt nht cho mi loi.

Thông tin phn hi cho các hot ng

Thông tin phn hi cho hot ng 1

V úng 3 màu: , vàng, xanh lam và 3 sc theo tiêu chí sau: Màu là nhng màu nguyên cht, cha có s bin i do ánh sáng hay cách pha trn làm khác i. Sc là nhng màu ã bin i theo ánh sáng hoc ã pha trn thành nhng sc thái khác nhau. - Màu sc trong trang trí và trong t nhiên có nhng im ging nhau và khác nhau. Màu sc trên sn phm trang trí ph thuc vào nhiu yu t trong ó có yu t quan trng là sn phm phc v i tng nào? (dân tc, la tui, gii tính, ng cp xã hi nào, trình vn hoá, vùng min, nông thôn, thành th...) mi i tng có nhng s thích khác nhau v màu sc, tr em thng thích nhng màu ti sáng, ngi ln thích nhng màu trang nhã... có dân tc dùng nhiu màu trên trang phc, có dân tc li thích màu en hay màu trng... Màu sc trong t nhiên nh màu ca hoa, lá, c, cây, màu tri, mây, sông, nc thì luôn ti p và tn ti mt cách khách quan. Vì vy màu sc trong trang trí và màu sc trong t nhiên không hoàn toàn ging nhau, tuy nhiên màu sc trong t nhiên luôn là ngi thy, là nim cm hng khi ngun sáng to cho các ha s trang trí. -

Thông tin phn hi cho hot ng 2

Bn hãy da vào bài mu và vn hiu bit ca các thành viên trong nhóm ánh giá bài tp thc hành

Ch 3: Chép vn c dân tc 4 tit (1; 3)

Hot ng 1: Su tm, tìm hiu ha tit vn c dân tc.

Thông tin cho hot ng 1

- Ho tit là nhng hình v p ã c cách iu, có th dùng trang trí. - Bn có th tìm thy ha tit vn c dân tc trang 73, 74, 75 sách giáo khoa m thut lp 6.

-

Sách Hình trm tr Vit Nam qua các thi i. Trang 72, 88, 89 Giáo trình M thut - NXB i hc s phm 2004. Trên các t giy bc do ngân hàng nhà nc Vit Nam phát hành...

Nhim v

- Nhim v 1: Su tm ha tit Mi bn hãy su tm ít nht 5 mu ha tit p - Nhim v 2: Quan sát, nhn xét v cu trúc, nhp iu ca các ha tit. Làm vic theo nhóm 3 ­ 4 ngi, gii thiu các ho tit ã su tm ca cá nhân, Quan sát, nhn xét v cu trúc, nhp iu ca các ha tit, chn các ha tit p thc hành chép ha tit

ánh giá hot ng 1

Bn hãy phân tích cu trúc và nhp iu ha tit bông sen cách iu và ha tit con rng thi Lý.

Hoa sen cách iu

Hình tng con Rng thi Lý Trên tht á tháp Chng Sn

Hot ng 2: Phng pháp chép ha tit

Thông tin cho hot ng 2

chép c ha tit bn hãy làm theo nhng bc sau: La chn ha tit p. B cc ha tit trên giy v (kh A.4) bng hình k hà. Phác nh hình k hà cho các chi tit. Phác nh ha tit bng các nét m. Hoàn chnh nét v. Lên m nht, v màu (nu có). Bn cng có th tìm thy thông tin này trang 74, 75 sách M thut lp 6

QUY TRÌNH CHÉP MT HA TIT

Ha tit mu

Ha tit mu

Hình trang trí trên gm Bát Tràng, Bc Ninh ­ TK XVIII

Ha tit trong kin trúc ình chùa

Ha tit trên trng ng ­ Th k th 1 (T CN)

Bài tp chép ha tit ca sinh viên (khoa SPMT- trng CSP MG- TW3)

Ha tit mt trc hng án (chùa Bút Tháp)

Ho tit trang trí lng Khi nh

Ho tit trên th cm ca dân tc ít ngi

Nhim v

Nhim v 1: Tp chép ha tit theo úng phng pháp.

Làm bài tp nh chép 3 ha tit theo úng phng pháp trên giy A.4

Nhim v 2: Thc hành Chép ha tit trên giy A.4

Mi bn hãy chép ho tit trên 2 t giy A.4, mi t t 5 n 8 ha tit, bài v p, b cc cân i, hình v chính xác, th hin c nhp iu và tinh thn ca ha tit Thi gian: 3 tit (hoàn chnh bài thc hành ngoài gi)

ánh giá hot ng 2

Bn có th cn c vào yêu cu ca bài chép ha tit ánh giá bài thc hành ca hot ng 2.

Thông tin phn hi cho các hot ng

Thông tin phn hi cho hot ng 1

- Hoa sen cách iu có cu trúc hình tròn, hng tâm, các cánh hoa có t l cân i, hài hòa vi nhng ng nét un ln theo mt nhp iu chung mm mi, hoa sen cách iu là mt ha tit p trong vn c dân tc - "Con rng thi Lý là mt hình tng ngh thut hoàn chnh và cht ch, thng c cu trúc trong mt hình tròn, thân rng thon thot ln un khúc nh dn v phía uôi rt t nhiên. Mào, mi và bm là nhng thành phn c th c cu to rt sinh ng. Mào thoát ra t môi trên có ng sng quyn vi rng nanh xo?n xuýt, rung rinh bc lên nh ngn la, bm sau gáy bc lên nhiu t cùng vi râu hàm un ln nhp nhàng... Bn chân nh nhn thanh và do vi nhng móng cong nhn sc nh móng chim nh ang bi gia không gian" (theo Chu Quang Tr ­ sách m thut thi Lý- NXB M thut 2001).

Thông tin phn hi cho hot ng 2

Da vào yêu cu hot ng 2 ánh giá bài thc hành: Chép ha tit trên 2 t giy A.4, mi t t 5 n 8 ha tit B cc các ha tit cân i vi giy v Hình v úng và p, th hin c nhp iu và tinh thn ca ha tit

VI.4. Ch 4: Trang trí các hình c bn và trang trí ng dng - 20 tit (4; 16)

Hot ng 1: Tìm hiu thêm v trang trí c bn

Thông tin cho hot ng 1

- Trang trí c bn gm: Trang trí hình vuông, hình tròn, hình ch nht và trang trí ng dim. ây là nhng bài tp u tiên trong h thng nhng bài thc hành trang trí c bn. - Trang trí hình vuông, hình tròn, hình ch nht, ng dim là sp xp ha tit, hình mng, ng nét, màu sc, m nht trên các hình y theo các nguyên tc b cc trang trí to nên s hài hoà và p mt. - Trang 67, 68 Giáo trình M thut (Trung tâm ào to t xa) NXB i hc s phm 2004 ca Nguyn Quc Ton, trc trang 145 sách "T hc v" ca Phm Vit Song) s giúp các bn tìm hiu thêm v thông tin này.

TRANG TRÍ HÌNH CH NHT

Trang trí ng dim

ng dim trên bia Vn Miu Quc T Giám ­ Hà Ni

Hình tròn có trang trí (trang trí ng dng)

Trang trí hình tròn (trang trí c bn)

Bn mu nn phân tích

Trang trí hình vuông

Nhim v

Nhim v 1: Tìm hiu thêm v trang trí c bn.

c thông tin, xem hình minh ha (trang 53, 54, 55) tìm hiu thêm v trang trí c bn.

Nhim v 2: Phân bit hình th?c trang trí hình vuông, hình tròn, hình ch nht trong trang trí co b?n và trang trí ?ng d?ng.

Trong trang trí ng dng, hình vuông, hình tròn, hình ch nht thng là nhng vt dng hàng ngày nh cái a, np hp sn mài, khn tri bàn, tm thm... chúng c trang trí mt cách t do, min sao to nên v p cho sn phm là c, ha tit trang trí không nht thit phi sp xp theo nhng nguyên tc b cc trang trí nh: ng i, xen k, nhc li, phá th... Nhng vi nhng bài trang trí c bn nh: trang trí hình vuông, hình tròn, hình ch nht thì vic sp xp ha tit, hình mng, màu sc m nht trên các hình y thng tuân theo nhng nguyên tc c bn ca b cc trang trí nên ta có th xem nhng hình trang trí t ømi góc mà vn thy thun mt Xem hình minh ha (trang 54) thy s khác nhau v hình thc trang trí hình tròn, trong trang trí c bn và trang trí ng dng, t ó suy ra s khác nhau gia trang trí c bn và trang trí ng dng và cho ví d.

ánh giá hot ng 1

Bn hãy nêu s khác nhau v hình thc trang trí : hình vuông, hình tròn, hình ch nht trong trang trí c bn và trang trí ng dng Hot ng 2: Tìm hiu các nguyên tc c bn ca b cc trang trí

Thông tin cho hot ng 2

Các nguyên tc c bn ca b cc trang trí gm:

- Nguyên tc cân i: Cân i là yêu cu u tiên ánh giá cái p, vì vy mun to nên v p cho mt bài trang trí trc tiên phi m bo s cân i cho các hình mng, màu sc, ng nét và m nht. S cân i trong hình mng c biu hin bng s cân i gia mng chính, mng ph, gia các mng và hình tng th. Cân i gia mng và nét, quá nhiu nét s ri, nhiu mng mà thiu nét d to cm giác n s. m nht cng cn có s cân i vì quá nhiu m bài trang trí s nng n, quá nhiu sáng bài v s bch bc và to cm giác thiu cht ch. i vi màu sc nguyên tc cân i th hin s hài hòa chng mc ca màu sc. Mt bài trang trí c bn p không nht thit phi dùng nhiu màu - Nguyên tc i xng: Xem bài trang các hình c bn trong tài liu các bn s thy s i xng ca các hình mng, ng nét, màu sc, m nht qua mng trung tâm, iu này cng c th hin ngay trong khi làm phác tho mng các bn ã chú ý k trc, v mng chính gia ri v các mng ph xung quanh theo nguyên tc i xng (xem phn phng pháp trang trí hình c bn). - Nguyên tc xen k: Là s an xen có quy lut ca các hình mng, ng nét, màu sc, m nht... trong mt hình trang trí. Xem các hình trang trí c bn trong tài liu bn s thy nhng mng ph xung quanh mng trung tâm thng có s xen k gia mng to và mng nh, gia màu nóng và màu lnh, gia mng sáng và mng ti, gia màu ti và màu trm theo mt quy lut nht nh nhm làm cho hình trang trí thêm vui mt. - Nguyên tc nhc li: Là s lp i lp li ca cùng mt hình mng, ho tit, ng nét, màu sc và m nht trong mt hình trang trí. Nguyên tc này nhm hn ch s lm dng lut xen k, Xen k là nhm to nên s vui mt trong hình trang trí nhng xen k quá nhiu d gây cm giác ri, nhc li là kim soát s xen k mt cách có chng mc. Bn có th tìm hiu thêm thông tin này t trang 109 n 111 sách T hc v ca Phm vit Song: - Trang 36, 60 sách T in thut ng M thut ph thông ng Bích Ngân (ch biên). - T trang 33 n trang 40 sách Trang trí (giáo trình ào to giáo viên THCS trình CSP) - Trang 69, 70, 71 Giáo trình M thut (Trung tâm ào to t xa) NXB i hc s phm 2004.

Nhim v Nhim v 1: Tìm hiu các nguyên tc b cc trang trí.

c thông tin, quan sát, nhn xét các bài trang trí hình c bn trong tài liu tìm hiu vic vn dng các nguyên tc b cc trang trí bng cách ch ra c tng nguyên tc ã c vn dng th nào trong các hình trang trí.

Nhim v 2: Làm bài tp nh vn dng các nguyên tc c bn v b cc trang trí trên: hình vuông, hình tròn, hình ch nht, ng dim.

Bn hãy dùng hình k hà và vn dng các nguyên tc trang trí c bn tìm b cc cho các bài trang trí hình vuông, hình tròn, hình ch nht, ng dim (xem hình minh ha các bc tin hành bài trang trí c bn hot ng 4)

ánh giá hot ng 2

Bn hãy phân tích vic vn dng các nguyên tc b cc trang trí trên bài trang trí ng dim (trang 55)

Hot ng 3: Tìm hiu v s ging và khác nhau gia trang trí hình vuông, hình tròn, hình ch nht và trang trí ng dim.

Thông tin cho hot ng 3

Hình vuông, hình tròn, hình ch nht là nhng hình có cu trúc khép kín. Hình tròn gii hn bi ng tròn - hình vuông gii hn bi 4 cnh bng nhau và có 4 góc vuông ­ hình ch nht có 2 cnh dài bng nhau, hai cnh ngn bng nhau và có 4 góc vuông). ng dim c gii hn bi 2 ng song song, chiu dài ca ng dim là vô hn. Do cu trúc hình vuông, hình tròn, hình ch nht và ng dim khác nhau nên b cc trang trí trên các hình này cng có nhng im khác nhau. Trang trí hình vuông hình tròn, hình ch nht là nhng b cc hoàn chnh, trn vn, hng tâm, các mng ph xoay quanh mng trung tâm. Nhp iu trong trang trí ng dim thng có cu trúc un ln hình sin kéo dài vô hn. Vì vy khi làm trang trí ng dim, ta ch cn phác tho mt trích on. Sau ó lp i lp li trích on có chiu dài theo ý mun (xem các hình minh ha trang trí ng dim)

Nhim v

Nhim v 1: Tìm hiu s khác nhau gia trang trí hình vuông, hình tròn, hình ch nht và trang trí ng dim.

Quan sát, nhn xét các hình trang trí c bn trong tài liu tìm nhng im ging nhau và khác nhau gia trang trí hình vuông, hình tròn, hình ch nht và trang trí ng dim.

Nhim v 2: Tho lun nhóm 3 ngi: Trao i và thng nht v nhng im ging nhau và khác nhau gia trang trí các hình vuông, hình tròn, hình ch nht và trang trí ng dim.

ánh giá hot ng 3

Bn hãy lp bng so sánh cu trúc gia trang trí hình vuông, hình tròn, hình ch nht và trang trí ng dim theo mu di ây:

S khác nhau Tên hình trang trí Trang trí ng dim Trang trí hình vuông, hình tròn, hình ch nht Cu trúc

S ging nhau S dng Phng Nguyên ho tit, pháp làm tc trang m nht, bài trí màu sc...

Hot ng 4: Tìm hiu v phng pháp tin hành bài trang trí c bn.

Thông tin cho hot ng 4

thc hin mt bài trang trí, bn cn làm theo các bc sau: - Tìm ý tng, phác tho mng: Bn hãy th hin ch nào ó mà bn yêu thích nht, ví d v tài mùa xuân, th thao, tình yêu, bin c, quê hng... s yêu thích s giúp bn rt nhiu trong quá trình tìm tòi, sáng to. Phn phác tho mng, bn cn vn dng trit các nguyên tc ca b cc trang trí sp xp các hình mng sao cho thun mt. Trong mi bài trang trí phi có mng chính, mng ph, mng chính nm trung tâm ca hình, có ln va phi, cân i vi hình c trang trí. Mng chính ca bài trang trí hình vuông, hình tròn có th là hình hình bát giác, hình tròn hay hình vuông... mng chính ca bài trang trí hình ch nht có th là hình thoi, hình ô van hay hình ch nht... Xung quanh các mng chính là nhng mng ph, bn nên vn dng các nguyên tc i xng, xen k, nhc li sp xp các mng ph sao cho có mng ln, mng nh xen k nhau to nên s phong phú v hình mng, mng ph cng phi hài hoà cân i vi mng chính và hình tng th. Trong khi sp xp các mng chính, ph, bn cn quan tâm n vic to hình cho mng trng, hình ca mng trng p s làm cho bài trang trí có duyên và a nhìn. Mt bài trang trí hình c bn thng có cu trúc ba lp: lp trung tâm gia hình trang trí, k tip là lp gia gm nhng mng ph xoay quanh mng trung tâm và ngoài cùng là mt ng dim nh, n gin chy xung quanh chu vi ca hình. Tuy nhiên ây ch là nhng gi ý các bn tin hành làm phác tho, vì trang trí là hot ng sáng to nên không th gò ép s sáng to theo mt khuôn mu nht nh. Bn nên làm ít nht ba phác tho mng ri chn ly mt phác tho tt nht chuyn sang bc tip theo - Vi bài trang trí ng dim, do c im ng dim ch c gii hn bi cnh trên và cnh di, còn chiu dài thì vô hn nên cu trúc ca ng dim là cu trúc hình sin nh mt dòng chy, vì vy bn ch cn phác tho mt on ca ng dim vi nhp iu un ln, có chính, có ph ri lp i, lp li có chiu dài vô hn ca ng dim. - Tìm ho tit: Bn hãy chn nhng ho tit phù hp vi ch trang trí a vào các mng. Nên chn nhng ha tit tiêu biu, p nht t mng trung tâm. Các ha tit trong mt hình trang trí cn có s h tr cho nhau, ví d: kt hp gia các ha tit có cu trúc mng và cu trúc nét, các ha tit mm mi vi nhng ha tit khe khoán. Khi v ho tit cho các mng, bn cn chú ý n vic to hình cho các mng trng, mng trng cng cn phi có hình p. Bn nên làm phác tho ít nht ba phng án sp xp ha tit, sau ó chn ly mt phng án tt nht chuyn sang bc phác tho en trng.

- Tìm phác tho en trng: Là tìm m nht cho bài trang trí thêm sinh ng nhng vn m bo c các yu t chính, ph. Tng quan m nht mng trung tâm thng mnh hn các mng ph xung quanh, nhng m nht và sáng nht thng tp trung mng chính nhng chúng phi c chuyn nh ra các mng ph và ng dim bên ngoài tránh to cm giác ông cng mng chính. Tng quan m nht mng ph thng nh nhàng hn nhng không nên quá tách bch gia các mng chính và mng ph. Các bn nên tìm ít nht là ba phác tho ri chn ly mt phác tho tt nht làm c s cho phác tho màu. - Tìm phác tho màu: Là tìm gam màu p, phù hp vi ch ca bài trang trí, bn hãy tham kho cách to hòa sc thông tin cho hot ng 2, ch 2 làm phác tho màu, tu theo ch mà bn chn gam màu phù hp. Ví d tài mùa xuân thì màu sc ti sáng, v bin thì có th chn gam màu xanh lam, v tài vn c bn có th chn gam màu trm, sâu lng hay chn màu tím cho ch tình yêu... Bn nên làm ít nht ba phác tho ri chn ly mt phác tho tt nht có hòa sc p, phù hp vi ch làm c s th hin bn chính. - Làm bn hình: Phóng phác tho en trng theo úng kích thc quy nh ca bài trang trí ri v nét các chi tit cho hoàn chnh theo úng tinh thn ca phác tho. - Th hin bài trang trí: Các bn chú ý vi màu bt thì khi t màu thng thm hn khi khô nên bn phi tr hao hoc pha màu ri quét vào mt mu giy, i khi khô em so sánh vi phác tho m bo chính xác vi màu phác tho. Bn có th làm bài theo mt trong hai cách sau ây: Cách th nht: Bn hãy pha màu nn theo phác tho v nn trc, khi nn ã khô thì can bn nét lên ri v các chi tit còn li cho hoàn chnh. Cách th hai: Bn can nét trc ri pha màu theo phác tho th hin ln lt các chi tit ca bài trang trí. Mi cách u có nhng u im và nhc im, các bn hãy chn mt cách phù hp th hin bài trang trí ca mình. Bn hãy c t trang 111 n trang 116 sách "T hc v" ca Phm vit Song. - T trang 79 n trang 82 Giáo trình M thut (Trung tâm giáo dc t xa) NXB i hc S phm. - T trang 79 n trang 88 sách Trang trí (giáo trình ào to giáo viên THCS trình CSP). - Các trang 115, 116, 117, 122, 123 sách M thut lp 6 tìm hiu thêm v phng pháp tin hành bài trang trí c bn, phn phng pháp tin hành bài trang trí mi tài liu có th khác nhau ôi chút v cách din t, tuy nhiên v c bn không có s khác bit ­ Các bn có th thc hin theo cách nào cng c.

QUY TRÌNH THC HIN BÀI TRANG TRÍ HÌNH VUÔNG

a) Phác tho b cc

b) Chn lc ha tit

c) Phác tho en trng

d) Phác tho màu

e) Bài v hoàn chnh QUY TRÌNH THC HIN BÀI TRANG TRÍ HÌNH TRÒN

a) Phác tho b cc

b) Chn lc ha tit

c) Phác tho en trng

d) Phác tho màu

e) Bài v hoàn chnh

Nhim v

Nhim v 1: Tìm hiu phng pháp tin hành bài trang trí c bn.

c thông tin, xem hình minh ha (trang 60, 61) tìm hiu trình t tin hành bài trang trí c bn

Nhim v 2: Xem bng hình:"Minh ha quy trình thc hành bài trang trí hình tròn" nm vng phng pháp tin hành mt bài trang trí c bn.

Trc khi xem bng hình các bn cn c k phn phng pháp tin hành bài trang trí c bn trong tài liu in, Vi thi lng 10 phút, bng hình không th gii thiu trn vn các bc thc hành bài trang trí hình tròn mà ch gii thiu các trích an ca tng bc các bn có th hình dung c th hn v phng pháp v. Khi xem bng hình, các bn cn chú ý cách phân mng trong b cc trang trí, cách v m nht, cách làm phác tho màu, cách v ha tit, cách pha màu, cách v màu và cách th hin bn chính. Các bn có th xem bng hình nhiu ln nm vng các thao tác thc hành. Thc hành nhiu s giúp bn có nhiu kin thc và thành tho các k nng trang trí, nâng cao nng lc cm th cái p. Chúc các bn thành công trong hc tp. Nhim v 3: Làm bài tp nh v trang trí hình vuông, hình tròn, hình ch nht, ng dim theo tng bc ca phng pháp.

ánh giá hot ng 4

Bn có th cn c vào bài tp nh va thc hin t ánh giá vic vn dng các nguyên tc b cc trang trí ca mình. Hot ng 5: Thc hành trang trí hình vuông, hình tròn, hình ch nht và ng dim

Thông tin cho hot ng 5

Bn hãy da vào thông tin hot ng 4 làm bài thc hành trang trí hình vuông, hình tròn, hình ch nht và ng dim theo úng trình t các bc ca phng pháp theo các yêu cu sau: - Ch ca bài trang trí: T chn. - Bài v có b cc cân i, có nhp iu - Ha tit hp lý, có chính, ph, mng trng có hình. - Màu sc phù hp vi ch . - Có m nht - Kích thc: Hình vuông có cnh = 20cm, hình tròn R = 20cm, hình ch nht kích thc: 30cm x 20cm, ng dim kích thc: 10cm x 30cm. - Thi gian hoàn thành mt bài: 4 tit.

Nhim v

Nhim v 1: Thc hành bài trang trí hình vuông

Ch ca bài trang trí: T chn. Kích thc: Hình vuông có cnh = 20cm Cht liu: màu bt hoc màu nc Thi gian: 3 tit / bài trên lp va øhoàn thành bài thc hành ngoài gi Yêu cu ca bài v: Bài v có b cc cân i, có nhp iu. Ha tit hp lý, có chính, ph, mng trng có hình. Màu sc phù hp vi ch . Có m nht

-

Nhim v 2: Thc hành bài trang trí hình tròn

Ch ca bài trang trí: T chn Kích thc: Hình tròn ng kính = 20cm

-

-

-

Cht liu: màu bt hoc màu nc Thi gian: 3 tit / bài trên lp và hoàn thành bài thc hành ngoài gi Yêu cu ca bài v: Bài v có b cc cân i, có nhp iu. Ha tit hp lý, có chính, ph, mng trng có hình. Màu sc phù hp vi ch . Có m nht Nhim v 3: Thc hành bài Trang trí hình ch nht. Ch ca bài trang trí: T chn Kích thc: Hình ch nht kích thc: 30cm x 20cm Cht liu: màu bt hoc màu nc Thi gian: 3 tit / bài trên lp vàhoàn thành bài thc hành ngoài gi Yêu cu ca bài v: Bài v có b cc cân i, có nhp iu. Ha tit hp lý, có chính, ph, mng trng có hình. Màu sc phù hp vi ch . Có m nht Nhim v 4: Thc hành bài trang trí ng dim Ch ca bài trang trí: T chn Kích thc: ng dim kích thc: 15cm x 45cm Cht liu: màu bt hoc màu nc Thi gian: 4 tit / bài trên lp và hoàn thành bài thc hành ngoài gi Yêu cu ca bài v: Bài v có b cc cân i, có nhp iu. Ha tit hp lý, có chính, ph, mng trng có hình. Màu sc phù hp vi ch . Có m nht Th hin c c trng ca trang trí ng dim.

ánh giá hot ng 5

Bn hãy da vào tiêu chí ánh giá thông tin phn hi t ánh giá bài thc hành ca mình. Hot ng 6: Thc hành ng dng trang trí hi trng

Thông tin cho hot ng 6

Trang trí hi trng là cng vic mà bt k c quan, trng hc nào cng có nhu cu thc hin. Vì vy vic vn dng kin thc ã hc trang trí hi trng cho mt bui l là hot ng thit thc, cn tìm hiu. Mun làm tt công vic này các bn phi nm c nhng yêu cu ca trang trí hi trng là: Làm cho hi trng p, trang trng, th hin c ni dung ca bui l. Trang trí hi trng p phi m bo ba yu t sau: - Bn thân nhng vt dng trang trí phi p và có màu sc hp lý: C, phông không c và không nhàu, nh, tng Bác (nu có yêu cu) phi mi ­ nu tng c thì phi sn li, ch phi p, kiu ch, màu sc ca ch phi phù hp vi ni dung bui l và i tng phc v. Ví d mng ch cho bui l cung thiu nhi hay trng mm non thì nên s dng màu sc ti vui, kiu ch không quá trang nghiêm, nhng mng ch trong trang trí hi trng cho i hi ng, oàn... thì kiu ch phi nghiêm trang, màu sc trang nhã, n gin, không s dng quá nhiu màu. - Phi có s cân i gia các vt dng trang trí và phông chính. Ví d: C, tng (hoc nh) Bác H, bc tng, biu trng (nu có) và mng ch phi cân i so vi

phông chính. Bn thân mi vt dng trang trang trí có p n my nhng không có s cân i, cái quá to, cái quá nh thì không th hoà hp to nên v p - Phi sp xp: C, tng (hoc nh) Bác H, bc tng, biu trng (nu có) và mng ch mt cách hp lý. C nc và tng Bác phi t v trí trang trng, không nên b cc dàn tri các vt dng trang trí ra sát mép ngoài ca phông hoc dn nén vào gia phông. Ni dung ca bui l c th hin qua ni dung mng ch, biu trng, và cách b cc trên phông chính và không gian chung. Ví d: i hi oàn TNCSHCM có th dùng huy hiu oàn làm biu trng, tng t nh th vi các t chc ng, Công oàn, Thiu niên... Cách thc b cc trang trí s to nên v nghiêm trang hay nh nhàng ca bui l. Ví d mng ch in màu trng dán ngay ngn, thng hàng s to cm giác nghiêm trang, mng ch dán un ln vi kiu ch mm mi màu sc ti tn to cm giác nh nhàng... Không khí trang trng ph thuc vào s nghiêm túc trong trang trí phông chính và không gian chung - Mun thc hin c các yêu cu trên các bn cn o chính xác kích thc ca phông chính và quan sát không gian chung ri thng kê các vt liu cn thit trang trí. Trên c s ó làm phác tho nh theo úng t l ca kích thc phông chính, sp xp, b cc các vt dng trang trí cho hp lý và m bo yêu cu thm m trên c s ó trin khai thc hin. - Bn có th tham kho cách trang trí hi trng trong giáo trình trang trí (sách CSP) ca tác gi: Nguyn Th Hùng, Nguyn Th Nhung, Phm Ngc ti ­ NXB Gíao dc nm 1999 hay chng trình thi s trong nc và quc t ca ài truyn hình Vit Nam hoc trên các phng tin thông tin i chúng khác thng a tin v các hi ngh cp tnh thành, cp quc gia, quc t. Nu các bn ý mt chút s nhn ra ch riêng cách trình bày quc k trên phông chính hin nay so vi thi gian trc ã có nhng bc tin ln theo cách nhìn hin i, ây là ngun t liu quý và phong phú, hp vi xu th ca thi i các bn tham kho

BÀI TRANG TRÍ HI TRNG CA SINH VIÊN CSPMG TW3

19

20

21 Trang trí hi trng ca k hp th 7 ­ Quc hi khóa XI

Nhim v

Nhim v 1: Tìm hiu phng pháp trang trí hi trng

c thông tin, quan sát, nhn xét bài mu và các kênh thông tin khác tìm hiu phng pháp tin hành mt bài trang trí hi trng.

Nhim v 2: Tho lun nhóm 3 ngi tìm hiu k hn v yêu cu và phng pháp tin hành bài trang trí hi trng. Nhim v 3: Làm phác tho trang trí hi trng cho mt bui l trng Tiu hc (l khai ging, i hi thiu niên tin H Chí Minh, l phát ng thi ua...)

Kích thc: giy A.4 Cht liu: Chn mt trong các cht liu màu bt, màu nc, chì màu Thi gian: 3 tit / bài (hoàn thành bài thc hành ngoài gi) Yêu cu ca bài thc hành: Phác tho trang trí hi trng p, trang trng, th hin c ni dung ca bui l.

ánh giá hot ng 6

Các bn hãy da vào tiêu chí ánh giá trong yêu cu ca bài trang trí hi trng nhn xét, ánh giá bài thc hành cho tng cá nhân.

Thông tin phn hi cho các hot ng

Thông tin phn hi cho hot ng 1

Trang trí c bn là mt trong nhng môn hc chính ca ngh thut to hình, nhm cung cp cho ngi hc nhng kin thc, k nng c bn ca ngh thut trang trí. Hình vuông, hình tròn, hình ch nht trong trang trí ng dng thì ha tit, ng nét, màu sc và m nht... không nht thit phi tuân theo nguyên tc c bn ca b cc trang trí, min sao to c hiu qu p mt, a nhìn là c, hình trang trí có th ch xem c t mt hng nht nh nh xem tranh. Trang trí hình vuông, hình tròn, hình ch nht trong trang trí c bn thì vic sp xp các ha tit, ng nét hình mng và m nht... thng phi tuân theo các nguyên tc c bn ca b cc trang trí. Hình trang trí có th xem c t mi phía mà vn to hiu qu th giác nh nhau, không cm thy có chiu xuôi, chiu ngc

Thông tin phn hi cho hot ng 2

Bài trang trí ng dim có hòa sc lnh im nóng ã vn dng sáng to các nguyên tc c bn ca b cc trang trí. Các hình mng, ng nét, màu sc và m nht to c s cân i hài hoà trong chnh th. Ho tit hoa cách iu là mng chính th hin bng sc vàng nht sáng nht c xen k và nhc li bi ho tit bm có sc tím du b túc trên nn m, trm ca mng ph to nên nhp iu chy dài liên tc, nhng chi tit có sc sáng ca mt và râu bm c th hin chính xác, công phu nh càng c tôn v p bi s n gin ca mng nn trm. Cung bc ca sc màu và m nht, nhp iu ca hình mng và ng nét hoà quyn vi nhau to nên mt v p du dàng, không cu k mà a nhìn khin ta ngm hoài không chán mt.

Thông tin phn hi cho hot ng 3

S khác nhau Tên hình trang trí Cu trúc - Gii hn 2 ng song song - Kéo dài vô hn - Nhp iu hình sin - Khép kín - Trn vn - Hng tâm S ging nhau S dng Nguyên tc ha tit, trang trí m nht, màu sc - Cân i, ng i, xen Ging k, nhc li, nhau phá th... - Cân i, ng i, xen Ging k, nhc li, nhau phá th...

Phng pháp làm bài Theo phng pháp c bn Theo phng pháp c bn

Trang trí ng dim Trang trí hình vuông, hình tròn, hình ch nht.

Thông tin phn hi cho hot ng 4

Bn có th so sánh bài tp ca mình vi bài mu xem ã vn dng các nguyên tc trang trí mt cách nhun nhuyn cha

Thông tin phn hi cho hot ng 5

Bn hãy t ánh giá bài v ca mình theo tiêu chí ánh giá sau: Bài v có b cc hài hoà cân i, có nhp iu. Ha tit phù hp, có chính, ph, mng trng có hình. Màu sc phù hp vi ch . Có m nht.

Thông tin phn hi cho hot ng 6

Bn có th so sánh bài tp ca mình vi bài mu và trao i trong nhóm ánh giá xem bài thc hành ca bn ã làm cho hi trng p, trang trng và th hin c ni dung ca bui l cha?

V. ÁNH GIÁ SAU KHI HC XONG TIU MÔ UN

M thut nói chung, trang trí nói riêng là môn thc hành, nên vic ánh giá tiu mô un này c thc hin qua các bài thc hành, ó bn ã vn dng tt c tri thc, kinh nghim có c trong quá trình hc tp ca mình, vì vy kt qu hc tp ca bn sau mi tiu mô un ã phn ánh úng kh nng hc tp ca bn v nhn thc và thc hành. Vn ch, bn ã thc s nghiêm túc nhn xét, ánh giá cái c và cha c v kt qu hc tp ca mình cha? có c iu này, bn hãy cùng ng nghip tho lun, ánh giá tht rõ ràng, khách quan.

Information

Microsoft Word - MTvaPPDHMT_P2.doc

37 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

293169