Read Microsoft Word - TS Do Huu Tung - Dau gia khai thac mo text version

BÀN V U GIÁ KHAI THÁC M KHOÁNG SN

PGS. TS Hu Tùng Trng i hc M-a cht

Tóm tt bài trình bày ti hi tho La chn chính sách qun tr tài nguyên khoáng sn do Trung tâm Con ngi và Thiên nhiên (PanNature) và Vin T vn Phát trin (CODE) phi hp t chc ngày 13-14 tháng 10 nm 2010 ti Ba Vì, Hà Ni.

u giá m khoáng sn suy cho cùng thc cht chính là la chn cách ánh giá giá tr m khoáng sn hp lý nht trên c s bn cht kinh t - xã hi ca khoáng sn. Tài nguyên khoáng sn trong lòng t c hình thành hàng triu, triu nm v trc. Nó là kt qu vn ng ca thành phn vt cht trong lòng t mt cách ngu nhiên. S tích t các nguyên t hoc các hp phn trong lòng t cao hn bình thng (cao hn tr s Clack). Hu ht khoáng sn là tài nguyên không th tái to c, là tài sn quan trng ca mi quc gia. Chính quan im này cng thy c mt xã hi ca khoáng sn và giá tr kinh t ca nó trong quá trình phát trin kinh t xã hi ca mt quc gia.

1. CÁC THÔNG TIN CN THIT S DNG XÁC NH GIÁ TR M KHOÁNG SN LÀM C S U GIÁ KHAI THÁC M KHOÁNG SN 1.1. Thông tin v a cht m khoáng sn - Cu trúc a cht m khoáng sn, á vây quanh thân qung - Các thông s công nghip m khoáng sn, thân tng va qung - Thành phn hoá lí qung, mc qung hoá và bin hoá qung hoá - Ngun gc lch s thành to qung - Hình dng, kích thc, th nm, sâu chôn vùi thân khoáng sn - Mc nghiên cu ã thc hin trên m khoáng sn, mc sáng t thân khoáng sn, cp tr lng ã xác nh - Tài liu nghiên cu a cht ã có v m khoáng sn - Nhng nghiên cu a cht thu vn, a cht công trình ã thc hin trên m khoáng sn, kh nng cung cp nc sinh hot và nc công nghip. Mc nh hng ti h thng khai thác ã s dng. 1.2. Thông tin kinh t, a lý, giao thông ca khu vc phân b m khoáng sn - V trí a lí t nhiên. - Nhit , khí hu, m, áp sut. - a hình, thm thc vt, mng li sông sui.

- c trng tình hình giao thông (thu, st, b, hàng không) - Kh nng cung ng lao ng, dân trí, dân c. - Mc phát trin công nghip ca vùng, kh nng hình thành khu công nghip, khu ch xut, kh nng thu hút u t nc ngoài, liên doanh liên kt. - Kh nng s dng in li quc gia, máy phát in. 1.3. Thông tin v phng pháp khai thác s la chn - Công ngh khai thác, máy móc thit b s dng - Tính cht c lí ca t á, qung - H thng khai thác, m va - Các thông s cung cp cho quyt nh la chn phng pháp khai thác - Kh nng s dng công ngh khai thác hin i 1.4. Thông tin th trng v loi khoáng sn cn ánh giá - Nhu cu ca th trng v qung khô, tinh qung - Nhu cu s dng ni a và xut khu - Giá c nguyên liu khoáng - Chính sách, nh ch tài chính khi khai thác khoáng sn (thu tài nguyên, thu thu nhp, thu xut khu...) - Sn lng khai thác thit k - Kinh t nguyên liu khoáng 1.5. Thông tin cho xây dng xí nghip khai thác, tuyn, luyn - Thi gian hoàn vn u t - Giá tr hin ti ca dòng thu nhp (NPV) - Gii hn lãi sut chit khu có lãi (IRR) - Tui m (thi gian tn ti m) - T sut li ích 1.6. Thông tin thng mi in t v các loi khoáng sn - Giá c trên th gii CIF, FOB, FOT, COD. - Sn lng khai thác trên th gii - Công ngh mi trong khai thác, tuyn luyn khoáng sn - D báo nhu cu s dng khoáng sn trên th gii - ng dng mi trong vic s dng khoáng sn 1.7. Thông tin v an toàn và bo v môi trng khai thác - Thông tin v mc nh hng ca vic khai thác vi môi trng xung quanh - Gii pháp bo v môi trng sinh thái - Chi phí cho an toàn và bo v môi trng khi tin hành khai thác

2. CÁC CH TIÊU QUAN TRNG XÁC NH GIÁ TR M KHOÁNG SN XÁC NH GIÁ KHI IM CHO U GIÁ KHAI THÁC: 2.1. Giá tr t nhiên ca m khoáng sn 1. Tr lng khoáng sn 2. Hàm lng trung bình hp phn chính 3. Tr lng hp phn chính 4. S lng khoáng sn có ích 5. Hàm lng trung bình ca hp phn có ích theo các loi 6. Tr lng hp phn có ích theo các loi. 7. Tr lng hp phn có ích trong sn phm hàng hoá. 8. ánh giá bng tin m khoáng sn. 2.2. Hiu qu khai thác m khoáng sn 1. Công sut hàng nm ca m 2. Sn phm hàng hoá hin vt - Sn phm chính: qung, tinh qung - Sn phm i kèm. 3.Sn phm hàng hoá theo giá tr - Riêng sn phm chính - Sn phm i kèm. 4. Giá thành sn phm toàn b - Riêng v thm dò a cht - Khai thác - Tuyn - Luyn kim. 5. Li nhun khai thác toàn b - Trong thm dò a cht - Khai thác - Tuyn - Luyn. 6. Doanh li khai thác khoáng sn - So vi vn sn xut - So vi giá thành sn phm. 7. a tô cp sai 8. Thi hn khai thác khoáng sn. 2.3. Hiu qu kinh t u t khai thác m khoáng sn 1. NPV (Giá tr hin ti ca dòng thu nhp) 2. IRR (Gii hn lãi sut chit khu có lãi) 3. B/C 4. PI

3. CHUN B U GIÁ - Xác nh giá khi im - Công b thông tin v m khoáng sn - Công b nhng hiu bit s b v giá tr ca m khoáng sn nu có - ánh giá nng lc ca doanh nghip tham gia u giá 4. TIN HÀNH U GIÁ - T chc ng ký thu tin t cc - T chc tham gia u giá ( b phiu, gi tay phát biu,...) 5. XÁC NH KT QU U GIÁ - Xác nh kt qu u giá (giá cao nht s thng, tuy nhiên nh các ch tiêu trên nên có th s lc kt lun giá ó là giá thc hay giá o,....). 6. S LÝ SAU U GIÁ - Giá cao nhng không thc - Trong trng hp có ý kin v u giá tng khu vc m. Tóm li, mt trong nhng im c bn ca xác nh giá khi im m khoáng sn là phi cp ti công ngh, phng pháp khai thác khoáng sn. Có nhng m khoáng sn thi im trc vic khai thác nó hoàn toàn không mang li hiu qu kinh t ­ tài chính - xã hi cho doanh nghip khai thác, cho quc gia. Thi kì sau, khi có công ngh khai thác loi khoáng sn này ra i thì khoáng sn này mang li ngun li kinh t to ln. Công ngh tuyn, luyn cng óng góp áng k cho vic thu hi các thành phn có ích (tinh qung, kim loi...). Vic nghiên cu s tn ti khoáng sn trong lòng t c thc hin bi công tác a cht, nhm mc ích phát trin và ánh giá các ngun tài nguyên trong lòng t tin hành khai thác có hiu qu. Mi kiu qung, mi m khoáng sn c tìm ra là kt qu ca vic nghiên cu dn dn qua tng giai on tìm kim thm dò. Kt qu là sau mi giai on các biu hin qung hay các m khoáng sn s c hiu rõ thêm v c im a cht thân qung và t á xung quanh thân qung, giá tr kinh t ca nó lng hoá cho nhng giai on nghiên cu tip theo và i ti thit k khai thác m khoáng sn bo m có hiu qu kinh t. Vì vy vic u giá thm dò m khoáng sn, u giá khai thác m khoáng sn trong c ch th trng là phng thc tt nht mang li giá tr kinh t-tài chính cho doanh nghip khai thác khoáng sn, giá tr kinh t ­ xã hi cho a phng, vùng và cho quc gia.

TÀI LIU THAM KHO [1].A.M. (ting Nga) và nhng ngi khác: ánh giá kinh t c tng hp khoáng sn qung, Nhà xut bn Lòng t Mátxcva, 1990 [2].C. ASTAXOV: ánh giá kinh t tr lng khoáng sn có ích, Nhà xut bn Lòng t Mátxcva, 1982 [3].C. ASTAXOV: Kinh t công nghip m, Nhà xut bn Lòng t Mátxcva, 1982 [4].K RUSANOP: ánh giá kinh t tài nguyên khoáng sn (ting Nga) Nhà xut bn Lòng t Mátxcva, 1987 [5].ánh giá kinh t a cht khoáng sàng khoáng sn có ích, Nhà xut bn VIEMS, 1986 [6].David M. Phng pháp a thng kê ánh giá tr lng qung, Nhà xut bn Lòng t Mátxcva, 1980 [7].SM. Goliakov: K hoch hoá bo v và s dng hp lí tài nguyên thiên nhiên các xí nghip m, Nhà xut bn Lêningrat, 1989 [8].V.V.Kiriukov và nhng ngi khác: ánh giá a cht công nghip khoáng sàng than, Nhà xut bn Lêningrat, 1987 [9]. Hu Tùng: ánh giá kinh t m - a cht - du khí, dùng cho cao hc, i hc M - a cht, 1998 [10]. Hu Tùng: Kinh t du khí, Nhà xut bn Giao thông Vn ti, 2000. [11]. Hu Tùng: Qun tr tài chính trong doanh nghip m - a cht - du khí, dùng cho cao hc, i hc M - a cht, 2000. [12]. Hu Tùng: ánh giá kinh t m khoáng sn, Nhà xut bn Giao thông Vn ti, 2005.

Information

Microsoft Word - TS Do Huu Tung - Dau gia khai thac mo

5 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

293441