Read Microsoft Word - SNTTPKelder.doc text version

Sui ngun ti tr

Mt bí quyt c truyn Peter Kelder- Không rõ dch gi

Li nói u

Không phi bt c ai cng có th c cun sách tuyt vi, n gin ny. Bn ch có th c nó mt khi bn ã chp nhn cái ý nim l lùng cho rng s lão hóa là mt tin trình có th o ngc và mt khi bn tin tng rng "Sui Ngun Ti Tr" là mt bí quyt có thc. Ngc li bn c cho rng nhng iu va k là không th có c, thì vic c cun sách ny ch làm bn tn công mt thi gi vô ích mà thôi. Mt khác nu bn chp nhn rng iu "không th có c" là thc s nm trong tm tay bn, thì bn s c tng thng nhiu iu phong phú. Theo nh tôi bit, quyn "Sui Ngun Ti Tr" ca Peter Kelder là cun sách duy nht ã cung cp cho chúng ta mt thông tin vô gía v 5 phng pháp th dc ca ngi Tây Tng xa xa. Nm phng pháp ny chính là bí quyt duy trì s ti tr, sc kho và sinh lc. T hàng ngàn nm qua, nhng bài tp ny ã tr thành nhng nghi thc thn k c gi kín trong các tu vin n náu trên dãy Himalaya (Hy Mã Lp Sn). Cách ây hn 40 nm, nm phng thc tp luyn ny ln u tiên ã gây c s chú ý ca phng Tây qua cun sách ca Ông Kelder. Nhng ri sau ó cun sách cùng ngun thông tin l lùng và qúy báu ca nó ã bin mt và b quên lãng. Vì vy mc tiêu ca cun sách ny là a thông ip ca Ông Kelder tr li vi công chúng, hy vng rng nó s mang li nhiu hu ích cho c ga. Cho n nay, chng ai có th khng nh rng câu chuyn v ngài i Tá Bradford do Ông Kelder k li là iu có tht, hay là tng tng, hoc là s pha ln ca c hai. Tuy vy giá tr ca thông ip mà Ông Kelder gi li cho chúng ta là iu hoàn toàn có thc. Qua kinh nghim ca bn thân tôi cng nh qua các th t và ý kin ca nhng ngi ã c và thc hành phng pháp ny trên toàn th gii, thì 5 thc ny vn cón gi c tính công hiu ca nó. Tôi không ha hn vi bn rng, ch trong mt ngày luyn tp, bn có th tr li 50 tui, hoc 5 phng pháp ca ngi Tây Tng ny có th giúp bn kéo dài tui th lên n 125 tui; nhng tôi bit chc rng chúng luôn luôn mang n cho ngi luyn tp chúng mt th xác tr trung tráng kin và mt tinh thn thanh xuân th thái. Nu bn u n thc hành 5 thc tp th dc ny mi ngày, thì ch trong 30 ngày hoc ít hn, bn s nhn thy kt qa ngay. Nu kéo dài trong 10 tun l, thì kt qa li càng rõ nét; và ây cng là dp thích thú bn có th nghe bn bè và ngi thân trm tr nhn xét rng trông bn tr trung và khe mnh ra. Nu 5 thc th dc ny thc s mang li kt qa, thì câu hi quan trng mà chúng ta phi nêu ra là: Ti Sao? Ti sao nhng bài tp n gin nh th li to ra c mt tác ng sâu sc i vi tin trình lão hóa ca c th? ây tôi mun ghi nhn rng, nhng gì mà Ông Kelder ã gii thích cho chúng ta trong cun sách ny là hoàn toàn phù hp vi nhng phát hin mi ây ca khoa hc. Nhng bc nh ca khoa hc gia Kirlian cho chúng ta thy c th ca con ngi c bao quanh bi mt in trng hoc mt "hào khí" và nh th gi lên cho chúng ta cái ý nim là chúng ta ang c "nuôi dng" bi mt th nng lng nào ó ang thm m v tr. Và chúng ta cng thy rng bc nh v vng "hào khí" mà Kirlian chp t mt ngi tr trung, khe mnh thì hoàn toàn khác vi bc nh ca mt ngi gìa nua, bnh hon. T ngàn nm nay, phng ông vn quan nim c th con ngi có 7 trung tâm nng lc tng ng vi 7 tuyn ni tit. Hormone c sn xut t nhng tuyn ny, gi nhim v iu

1

hng mi hot ng ca các c quan ni tng. Nhng phát hin gn ây ca ngành y khoa ã minh chng rng ngay c tin trình lão hóa cng là do hormone iu hng. Hình nh vào tui dy thì, tuyn yên bt u to ra mt hormone cht. Cái "hormone cheat" ny xem chng ã xen vào t bào s dng các hormone có ích, nh hormone tng trng chng hn. Kt qa là t bào và các c quan ni tng ca chúng ta dn dn suy thoái và kt thúc bng cái cht. Nói cách khác tin trình lão hóa bt u gióng lên ting chuông gi hn ca nó. Nu 5 thc tp luyn ny có th tái lp li s quân bình cho 7 trung tâm nng lc ca c th nh Ông Kelder ã qa quyt nh th, thì s sn xut hormone cng tr nên iu hòa, cân i và ng thi giúp cho t bào c sinh sôi, trù phú nh thu chúng ta còn rt tr. Nh vy bn có th trông thy và cm nhn rng bn ang "tr hn ra" theo ngày tháng. Bn có th chp nhn hoc bt ng vi quan im ny. Và khi bn c cun sách ny, bn s tìm thy nhiu iu hp ý hoc bt hp ý. Nhng có mt iu quan trng mà tôi mun nói vi bn ó là: ng cho s bt ng ý a bn ri xa cái ct lõi ca cun sách - nhng li ích mà bn s gt hái qua vic thc hành 5 phng thc tp th dc ny - bi chính qua thc hành bn mi có th xác nh c s công hiu ca chúng. Nh bt c mt phn thng nào, bn ch gt hái c thành qa mt khi ã tr gía bng chính n lc ca chính mình. u n mi ngày, bn phi dành ra mt ít thi gian và nng lc luyn tp 5 thc nêu ra ây. Nu sau ít tun, vì mt kiên trì và không còn thy thích thú na, bn ch thnh thong tp luyn ôi chút, thì bn không nên trông ch có c nhng kt qa tt p. May thay, nhiu ngi ã to cho mình thói quen tp luyn hàng ngày 5 phng thc ny và h cm thy không nhng d dàng mà còn thích thú na. Mt iu khác mà tôi mun nói vi các bn là, mt khi bn ã c cun sách ny và quyt nh i vào con ng tp luyn, thì bn hãy tâm nim hai iu sau. Th nht hãy nhn thc rng mình có y kh nng vn lên thành mt con ngi có cái nhìn vt hn ngi khác. Nu không tâm nim nh th, cun sách ny hn s không mang li cho bn s hp dn. Th hai, bn phi nhn thc rng mình xng áng t c nhng gì mình ao c là c ti tr và sinh ng. Bi tt c nhng ai chán nn, mc cm, cho rng mình bt xng, u có th là nhng ngi chng bao gi c nhn lãnh nhng phn thng ca cuc i. Mt khi bn bit t tin, bit nâng cao gía tr ca chính mình và mt khi bn thy rng mình xng áng nhn lãnh tt c nhng gì tt p nht mà i sng có th trao tng thì nh th bn ang thc s bit yêu thng chính mình. Ch khi ó bn mi có mt cm giác tt lành v con ngi ca chính bn và iu ny s tác ng và làm cho tin trình phc hi ca bn din ra rt nhanh. Nhng ai t chê ghét chính mình hoc cho rng mình không th gánh vác mt trách nhim gì thì nh th ch làm cho tui gìa và bnh hon tng nhanh sc tàn phá ca chúng. Ngc li, nhng ai bit làm cho mình tr nên trù phú bi lòng yêu thng chính h, thì s làm cho mi s tr nên kh hu. Liu nm thc tp bí truyn ca tây tng ny s mang li cho bn nhng gì? Trông tr hn Ngay sau ngày u tp luyn, tôi ã thy khác hn. Bây gi tôi ang bc sang tun th t. Mi ngày tôi cm thy mình tr và tràn tr sc sng hn. -- Dolores H., Chelan, WA Ch sau 5 tun, nhng ng nét và du tích ca s gìa nua ni con ngi tôi bin hn. Và tôi ã t c iu thích thú nht: tuy tôi ã 40 tui vy mà gi ây nhiu ngi oán tôi khong 35, 29 hoc ngay c 26 tui. Qa úng là 5 thc tp ã phát huy tác dng ca chúng. Vy tt c

2

nhng gì mà bn cn phi làm là thc hành 5 thc tp ny và không bao lâu sau bn s thy mình tr và p tr li. Tôi thành tht tri ân nhng gì mà Sui Ngun Ti Tr ã mang li cho tôi. -- Barbara Crockett, Las Vegas, NV Theo ui 5 thc tp ny trong hn mt nm, tôi trông tr ra rt nhiu.... có ngi bo trông tôi tr hn 15 tui. Hai mt cá chân ca tôi, trc ây yu kém, gi vng mnh hn. Con ngi ca tôi tr nên nhanh nhn và mm mi. -- La Mae Lemkuil, Oostburg, WI Tôi không nhng cm thy tr trung, mà bt c ai ã tng bit tui tôi (73 tui) u cho rng tôi tr li hn 20 tui. Mt bác s bn tôi cho bit, tuy ông vn mi tun chy b t 15 n 20 dm, nhng tôi trông vn tr hn ông nhiu. Vi nhng ai mun chn ng tin trình lão hóa, tôi khuyên h nên c cun sách ny. -- Jack Smith, Grass Valley, CA Sau 3 tháng luyn tp 5 thc ny, tôi kinh ngc trc nhng cm ngh ca các bn tôi. H mun bit bng cách nào tôi có th tìm li c s tr trung nh th, mt s cho rng tôi trông tr hn ra 15 tui. Tôi tht s thích thú khi hiu rng Sui Ngun Ti Tr là iu có tht. -- Bernard Davis Liberty, NY Tóc mc tr li Thi gian trc ây tôi rng tóc khá nhiu n ni u gn nh hói. Bây gi tóc tôi ã mc tr li và mái tóc tôi dày rm hn. -- Henry Van Olst, Hawthorne, NJ 5 nm sau khi tôi u n tp luyn nhng thc ca Tây Tng ny, các bác s gia ình khi trông thy tôi, ã tht lên, "C làm gì mà thay i d th? Ti tôi bit c ã 75 tui vy mà dáng iu và phong thái ca c trông c nh la tui 40. Tóc c nay không còn bc trng, tha tht mà chuyn sang mui tiêu và dày rm hn. Xin c cho chúng tôi bit âu là bí quyt?" Tôi a cho h xem cun Sui Ngun Ti Tr và cho h mn. Thú tht t ó tôi không còn trông thy cun sách âu na. -- H.B. McCauley, Tularosa, NM Khi tôi bt u bc vào tp 5 thc ny thì râu tóc tôi hu nh bc trng và da d tôi xanh xao. Tôi trông chng khác gì mt ông lão. Gi ây thân th tôi cng tráng, da d hng hào và râu tóc tôi xanh en tr li. Ngoài ra tôi có th c sách mà không cn dùng kính, iu mà trc ây tôi chng th. -- Chas. Hamilton, Thusand Oaks, CA Di dào sinh lc T 15 nm nay, tôi ã theo ui nhiu phng pháp tp th dc, nhng cha tng thy mt phng pháp nào công hiu bng 5 thc ca Tây Tng ny... Sau 5 tun luyn tp, tôi cm thy di dào sinh lc và ây là mt iu không th ng ! -- Joe Alexander, Fayetteville, AR Ch sau vài tun luyn tp, tôi ã cm thy di dào sinh lc. Tôi phn chn trc nhng thành qa gt hái ! -- Myra C. Yakima, WA Vi mt s bnh nhân n khám, tôi khuyên h c cun Sui Ngun Ti Tr và sau ó h tr li gp tôi vi nhng báo cáo kh quan. Bn thân tôi trc ó ba tun, tôi bt u tp 5 thc ca Tây Tng ny. Sau 9 ngày tp, sc khe và sc chu ng ca tôi gia tng rt nhiu. Tôi có th khiêng nhng vt nng lên cu thang mà không thy mt mi. Mt chuyên gia v dinh dng

3

gn ây cho tôi bit ông ã tp các thc ny t 4 tháng nay và thy khe hn lên, tuy rng ông là mt nhà in kinh và thng xuyên c t; ngoài ra bn bè ca ông ta cng nhn thy rng ông tr hn ra. Tôi rt tin tng vào Sui Ngun Ti Tr và quyt tâm theo ui sut i 5 thc tp ny. -- Bác S Stanley S. Bass D.C Ph.C Brooklyn, NY Trí nh tt hn Trí nh ca tôi trc ây rt ti, n ni ôi khi tôi phm phi nhng lm ln áng h hn. Gi ây sau khi ã u n thc hành các thc tp ny trong sut hai tháng, tôi thy u óc sáng sut hn và ng thi cng cm thy khe mnh hn. Các bn bè u thy s thay i ni tôi. Tôi rt sung sng khi bit rng tui 62, tôi ang tr ra thay vì gìa i. -- Adeline Neveu, Yakima, WA tui 83, tôi không còn sc sng và chng tha thit gì trên i. Tôi ngh rng mình chng còn sng bao lâu na. Th ri tôi có c cun sách Sui Ngun Ti Tr ca Peter Kelder và thc hành 5 thc ã nêu trong sách. Ch mt thi gian ngn sau khi tp, trí nh tôi ã có nhng tin b áng k, kh nng ghi nh tng 50%. Tôi cm thy yêu i và sinh ng hn. Mi ngi u nhn thy là tôi tr hn ra. Sui Ngun Ti Tr qa là thn k. Bit c 5 thc tp ny qa là iu may mn cho tôi. Gi ây tôi ã thay i rt nhiu và càng ngày tôi càng không ngng tin b. Cun sách ny là iu cn thit cho mi ngi. -- E.B.K. Miller, Buxton, NC Tng cng s do dai, bn b Trc ây mi ngày tôi i làm v, tôi luôn luôn cm thy mt , ngay c sau khi ã ngh ngi và ng k vào nhng ngày cui tun. K t khi thc hành 5 thc ny, tôi cm thy minh mn và y sinh lc. S thay i ã xy ra mt cách tuyt i, tng chng ngoài sc tng tng. -- Linda Felder, Silver Spring, MD Mi bui sáng khi vào lp, tôi thng n, bun ng; ngoài ra tôi hc cng không my tin b. Sau khi thc hành 5 thc tp tôi cm thy ti tnh hn và hc hành tin b hn. Tôi không hiu phi chng ây là mt li gii thích có phn siêu hình không, nhng tôi tin chc là 5 thc tp ã phát huy tác dng ca chúng. Tôi thành tht cm n Ông Kelder! -- Mark Perkins, Lansing, MI Thân th thon gn Ch sau 11 tun thc hành 5 thc tp, c th tôi trc ây nhão và chy x, ã nhanh chóng sn chc và mm mi. Ngoài ra còn mt iu làm tôi ngc nhiên ó là tôi có c mt cm giác t tin và quân bình. Tôi thy mình nh nhàng và nhanh nhn nh hi còn 20 tui. ng thi tôi cng cm thy di dào sinh lc và phn chn hn. Mt ngi bn ca tôi bo rng 5 thc ny giúp ta hòa nhp vi sui ngun sung mãn ca v tr và loi b mi tiêu cc. -- Assya Humesky, Ann Arbor, MI 5 thc ny giúp tôi vng mnh các c bp và loi b nhng lp m d tha. Gi ây tôi thy rt khe khon và tôi tin s t c nhiu tin b hn. Sui Ngun Ti Tr là cun sách hu ích cho mi ngi. -- Charles Knowers, Los Angles, CA Lp m hai cánh tay tôi ã bin hn và gi ây ch còn làn da khá sn. Vi nhng ai b chng béo phì, tôi khuyên h nên tp 5 thc ny. Các bn ch cn thc hành chúng vi mt tinh thn ci m, ón nhn và ri kt qa s n vi các bn. -- V.T. Placerville, CA Cha tr viêm khp

4

Xng bánh chè và xng chu ca tôi ã tr v vi khp c mt cách t nhiên. Sau nhiu nm thuc thang cha tr không kt qa, tôi không ng mình có th lành hn. -- Bontina. Z., Phoenix, AZ Sau 6 tháng u n thc hành 5 thc, chng viêm khp ni hai u gi tôi bin hn. Tôi rt mng vì ã may mn c c cun Sui Ngun Ti Tr. -- Fred Schmidt, Tavares, FL Sau 10 ngày tôi nhn ra rng các ngón tay tôi không còn au nhc vì viêm khp na. Ngoài ra, tóc tôi cng xanh en tr li phía trán, ni trc ây bc trng. Và tôi cng cm thy di dào sinh lc. -- Helena Sutherland, San Anselmo, CA Cha tr các chng viêm xoang Vì thng xuyên nhc u vì xoang nên tôi ã tìm c cun Sui Ngun Ti Tr và sau khi thc hành nhng thc tp ó, chng nhc u ca tôi không còn. ây là mt phép l Virginia, mt bang mà chng nhc u vì xoang xem ra khá ph bin. -- Helga Vorda, Reston, VA Mi sáng tôi không còn phi n s làm vi mt l mi chy nc. Xoang mi tôi dn dn thông sut. Tôi không th nói ht ni vui mng ca tôi ! -- Ron Mc Intosh, Eden, NY Cha tr au nhc Do trc ây b thng nên trong sut 38 nm, sau ó tôi thng xuyên au nhc u gi trái. Mt nm sau khi u n thc hành 5 thc, u gi tôi ã tr li bình thng. Bây gi tôi có th xoay cng chân mà không gp mt khó khn nào. Ngoài ra trong giai on u khi thc hành 5 thc, tôi cng loi b c chng au nhc d di vai và cánh tay. -- Charles Pabis, Fayette City, PA Hn 6 tháng nay tôi au nhc hai cng chân n ni mi ln trc khi i làm tôi phi ung hai viên thuc chng au nhc và mi chiu i làm v, tôi cng phi ung thêm 2 viên na. Sau 2 tun thc hành 5 thc tp, chng au nhc ca tôi không còn. Gi ây sau 1 tháng thc hành, tôi có th làm vic và chi th thao mà không cn n mt viên thuc nào na. -- T. Spencer DC, St. Paul, MN Mt chn thng ct sng ã gây tr ngi cho s sinh hot ca tôi và làm tôi au n trong sut my nm tri. Tôi chng thit sng na cho n khi c c cun Sui Ngun Ti Tr. Gi ây tôi ã ht au n, có th i li d dàng và tìm c mt vic làm trng mu giáo. -- Lynna Turnbow, Reno, NV Cha tr các chng bnh v tiêu hóa Thc hành 5 thc ny, tôi thy s tiêu hóa thc n tr nên tt hn, ng thi u óc tôi cng minh mn hn. Sui Ngun Ti Tr qa tht là thn k! -- Arthur I. Philadelphia, PA Tôi xác nhn 5 thc ny ã mang li nhng kt qa tích cc. Vài tun sau khi thc hành, chng loét d dày ca tôi hu nh lành hn. -- Harriette B. Phoenix, AZ Tuy không thc hành 5 thc, nhng tôi tuân theo cách n ung nêu ra trong sách và t c nhng kt qa áng k. Ngi tôi trông ti tt và tr hn. Mi khi gp bn bè, h thng khen

5

v dáng v tr trung ca tôi. Tôi xem chng n ít thc n và không thèm n vt nh trc ây na. -- Frances M. Turner,Los Angles, CA ây là mt trong nhng cun sách hay nht mà tôi c c. Tôi mong mi ngi trên th gii bit v nó. -- Nina Stewart, Gloucester, MA

Phn mt

Mt bui chiu cách ây vài nm, khi tôi ang ngi c báo trong công viên thì có mt c gìa xut hin. C tin li gn và ngi xung cnh tôi. Trông c có v ã gn tht tun, vi cái u hói, ôi vai buông thng và tm thân khòm hn trên cây gy. Lúc ó tôi không ng rng s gp g ny ã thay i hn dòng i ca tôi. Mt lúc sau, chúng tôi ã thích thú trò chuyn vi nhau. Qua câu chuyn, tôi c bit ngi àn ông ny là mt s quan quân i Anh ã v hu và trc ây cng có phc v trong ngoi giao oàn ca Hoàng Gia. Chính vì vy mà ông có dp i ó ây khp ni trên th gii. Và i tá Bradford - tôi s gi ông ta nh th, du ây không phi là tên tht ca ông - ã làm tôi say sa vi nhng câu chuyn phiêu lu ca ông. Hôm ó, khi chia tay chúng tôi ng ý gp li nhau và chng bao lâu sau chúng tôi tr thành 2 ngi bn thân. Trong nhng ln gp sau ó, chúng tôi thng trò chuyn hoc tranh lun vi nhau cho n khuya, khi thì mt quán do ông chn, khi thì ti nhà tôi. Mt trong nhng dp ny, tôi bng hiu rõ là ông Bradford mun th l mt iu gì quan trng, nhng ông vn còn ngn ngi cha mun nói. Vì th ông c an tâm, tôi ã bo m vi ông rng ông có th nói ra nhng gì ang làm ông bn tâm và tôi ha s gi kín câu chuyn. Sau mt hi trm ngâm suy ngh, ông Bradford chm chm nhìn tôi, ri vi lòng tin tng tng lên, ông bt u nói. Theo nh li ông Bradford thì cách ó vài nm, khi trú óng ti n , ông ã có dp tip xúc vi nhng nhóm dân du mc sng trên nhng vùng xa xôi ho lánh ca lc a ny và ông ã nghe nhiu chuyn l k v i sng và phong tc ca h. Ti ây, trong mt qun l mà ông ã t chân n, có mt chuyn l lùng c bit làm ông chú ý và ông ã nhiu phen nghe ngi dân ây nhc i nhc li; nhng có iu l là nhng ngi dân các qun l khác thì hình nh chng bao gi nghe nói n chuyn ó. Chuyn ó có liên quan n mt nhóm Lt Ma (nhà s Tây Tng) và theo nh chuyn k thì nhóm Lt Ma ny nm gi cái bí quyt ca "Sui Ngun Ti Tr". T nhiu ngàn nm nay, cái bí quyt l lùng ny ã c chuyn giao, lu gi qua bao th h ca các thành viên thuc tu vin ny. Và tuy không tìm cách du dim, nhng vì tu vin nm sâu khut trong mt hc núi nào ó ca dãy Himalaya, nên thc s ã ct t hn vi th gii bên ngoài. Vì vy i vi ngi dân ca huyn l ó, thì t lâu tu vin cng nh cái bí quyt "Sui Ngun Ti Tr" ã tr thành mt th huyn thoi. Nh chuyn thn tiên, h k v nhng ngi àn ông gìa nua ã l lùng tìm li c sinh lc và s tráng kin sau khi ã tìm thy tu vin và vào sng ó. Nhng tic thay, chng có ai trong nhóm ca h có th bit chính xác tu vin ta lc âu. Nh hu ht mi ngi, khi bc vào tui 40, c th ca i tá Bradford cng bt u vi tin trình lão hóa và t ó ông không còn thy mt du hiu ti tr nào tri lên na. Càng nghe nói v cái bí quyt "Sui Ngun Ti Tr" thn k, ông li càng tin chc rng hn phi có cái tu vin ó. Vì th ông ã tìm cách thu lm tht nhiu tin tc v a lý, khí hu, c tính ca vùng lãnh th cùng nhng d kin khác hu có th xác nh ni ta lc tu vin. Và trong khi xông xáo nh

6

th, ông càng lúc càng b ám nh bi cái bí quyt "Sui Ngun Ti Tr" và nht nh phi tìm thy nó cho bng c. Theo nh ông nói vi tôi thì thì s thôi thúc ó tr nên mãnh lit n ni ông phi quyt nh tr sang n ích thân tìm kim tu vin cùng cái bí quyt ti tr ó. Và i tá Bradford hi tôi có mun cùng i vi ông không. Thông thng tôi luôn luôn là ngi u tiên nghi ng mt chuyn có v không tng nh th, nhng trong li nói cng nh hành ng ông Bradford là mt ngi hoàn toàn thành thc và càng nghe ông nói v bí quyt "Sui Ngun Ti Tr" tôi li càng b thuyt phc. Có lúc tôi toan theo ông Bradford tham gia vào cuc tìm kim, nhng ri sau khi cân nhc vn , tôi ã nêu ra mt s lý do t chi li mi ca ông. Tuy vy chng bao lâu sau khi t bit ông Bradford, tôi bt u thc mc liu quyt nh ca mình có úng hay không, và c yên n vi chính mình, tôi cho rng qa là iu sai lm khi mun chin thng cái tin trình lão hóa. Có l chúng ta nên nhn nhc bc vào tui gìa và ng bt chc nhng ngi khác, òi hi qúa nhiu i sng. T bo v mình bng cái lý lun va k, vy mà trong thâm tâm, tôi vn còn b ám nh bi cái bí quyt "Sui Ngun Ti Tr". Thú tht tôi vn xem ó là mt ý tng l lùng, hp dn và tôi mong cho ông Bradford có th tìm thy nó! Thi gian trôi qua và vi công vic b bn hàng ngày, hình nh ca ông Bradford cùng câu chuyn ca ông hu nh ã phai nht trong trí nh ca tôi. Th ri mt bui chiu, khi tr v nhà tôi nhn c mt lá th ca ông ta. Tôi vi vã m ra và c cái lá th xem chng ã c vit trong mt nim vui thái qúa. Ông Bradford cho bit rng mc du có khó khn và chm tr, nhng ông tin chng bao lâu ông s tìm thy bí quyt "Sui Ngun Ti Tr". Ông không cho a ch tr li th, nhng tôi cm thy nh nhõm vì ít ra cng bit c là ông ta vn còn sng. Ri thêm nhiu tháng na trôi qua, thì lá th th hai c gi n, hai tay tôi hu nh ã run ry khi m nó ra. Trong mt lúc, tôi tng chng không tin ni nhng gì ã c vit trong th. S vic xy ra tt hn c tôi mong i. Ông Bradford chng nhng ã tìm thy bí quyt ca "Sui Ngun Ti Tr" mà còn mang nó v nc và s v n trong hai tháng ti. Vy là 4 nm ã trôi qua k t khi tôi gp ngi bn gìa. Và tôi bt u thc mc t hi ông Bradford ã thay i ra sao trong 4 nm va qua. Liu "Sui Ngun Ti Tr" có giúp ông làm ngng li cái dòng chy ca tui tác ? Liu ông còn gi c cái dáng dp ca ln cui khi tôi thy ông ? Hay là ông s gìa i nh th nào sau 4 nm tri trôi qua ? Cui cùng cái c hi tr li nhng câu hi ny ã ti. Mt ti, tôi ang nhà mt mình, thì chuông in thoi reo lên. Khi nhc máy, có ting ngi gác cng báo rng: "i Tá Bradford mun gp ông". Sng s và thích thú, tôi nói "Hãy mi ông y lên ngay h tôi". Mt lúc sau, có ting chuông và tôi vi vã m ca nhng lin khi ó tôi ã tht vng và chng hng khi thy trc mt tôi không phi i tá Bradford, nhng là mt ngi khác, tr hn nhiu. Nhn thy tôi ngc nhiên, ngi l nói: "Chc anh không ng chính tôi ây ?" Nghe nh th, tôi áp vi v bi ri: " Vâng, tôi ng ông là mt ai khác". Ngi khách nói vói ging thân thin: "Vy mà tôi tng mình s c ón tip nng nhit ch! Nào, anh hãy nhìn k vào mt tôi i. Không l tôi phi t gii thiu hay sao ?" Nhìn vào ngi àn ông ang ng trc mt, tâm trng tôi chuyn t bi ri sang chng hng không tin và ri tôi t t nhn thy rng ông ny có nét mt hao hao ging i tá Bradford khi còn tr. Thay vì trc mt tôi là mt c gìa tái xám, còng lng trên chic gy, thì bây gi là mt ngi cao, thng vi khuôn mt tráng kin và mái tóc en dày, có ôi chút im sng.

7

i tá Bradford nói: "Thì chính tôi ây ch còn ai khác! Nu anh không mi tôi vào nhà thì tôi thy li ng x ca anh qa là áng trách y." Nh nhõm và thích thú, tôi ôm ly ông Bradford và nôn nóng tuôn ra mt lot câu hi. "Hãy ch ã" ông Bradford vui v nói. "Anh hãy bình tnh hít th i, ri tôi s k cho anh nghe nhng gì ã xy ra". Và sau ó ông bt u k. Theo nh li ông Bradford thì ngay khi t chân n n ông ã i thng n cái huyn ni ngi ta ã nghe truyn tng v huyn thoi "Sui Ngun Ti Tr". iu may mn là ông cng bit ôi chút ting bn x nên có th sng nhiu tháng trong vùng ny và làm quen vi ngi dân ây và nh th, ông ã t t ln ra du vt. ây là mt tin trình lâu dài, chm chp nhng cui cùng, nh kiên trì ông ã t c mc tiêu. Sau mt chuyn thám him dài và y bt trc vào vùng khut xa ca dãy Himalaya, ông ã tìm ra cái tu vin mà theo nh truyn thuyt, ang nm gi bí quyt ca thut trng sinh và ci lão hoàn ng. Tôi ch mong sao thi gian và không gian có th cho phép tôi ghi li nhng gì mà ông Bradford ã tri qua sau khi c nhn vào tu vin. Tuy vy, tôi nhn thy có l tt hn tôi không nên ghi chúng ra ây vì nhng s vic ó xem chng nh có v huyn hoc, thn k hn là thc t. Nhng nghi thc tp luyn ca các Lt Ma, nn vn hóa ca h và s tách bit ca h vi th gii bên ngoài là nhng iu mà ngi sng trong th gii thi i nh chúng ta khó có th am hiu và nm bt. Trong tu vin, ông Bradford không h trông thy bóng dáng ca mt ngi gìa c nào và vì ã lâu lm các Lt Ma cha c trông thy mt ngi nào gìa nua, nên h ã vui v gi ông Bradford là "ngi xa c". i vi h ông là mt biu tng cho mt cái gì ó tht l lùng. Ri ông Bradford k tip: "Trong hai tun u sau khi tôi vào tu vin, tôi có cm tng mình chng khác gì mt con cá b vt ra khi nc. Tôi không ngt kinh ngc trc nhng gì mình ang trông thy và nhiu khi tôi tng chng nh không th tin ni mt mình. Chng bao lâu sau tôi thy mình khe hn ra; tôi có th ng ngon gic mi êm và khi thc dy vào mi bui sáng tôi thy ngày càng khe khon hn và di dào sinh lc hn. Và c nh th, mt thi gian ngn sau, tôi thy rng mình ch cn dùng n cái gy trong nhng khi leo núi mà thôi. "Mt bui sáng, khi i sng trong tu vin tôi ã có c mt ngc nhiên ln lao nht trong i. Hôm ó là ln u tiên tôi bc vào mt cn phòng rng ln, c bày bin ngn np; ây là th vin, ni ct gi nhng c th ca nhà chùa. u kia ca tu vin có treo mt tm gng tht ln. Vì t hai nm qua tôi ch sng và sinh hot trong cái vùng xa xm ho lánh ny, nên tôi chng có dp nhìn ngm mình trong gng; và s tò mò ã thôi thúc tôi bc v tm gng ó. "Tôi tr mt nhìn trong gng, tng chng không th tin ni. Cái dáng v b ngoài ca tôi ã thay i qúa chng và tôi thy mình nh tr ra 15 tui. T nhiu nm qua lòng tôi vn hoang mang chng hiu liu "Sui Ngun Ti Tr" có phi là iu có tht hay không. Vy mà gi ây trc mt tôi là mt bng chng c th cho cái có tht ó. "Tôi không th nào din t ht c ni phn chn và vui mng ca tôi lúc ó. Trong nhng tun và tháng sau ó, dáng v ca tôi ngày càng ti tr ra n ni mi ngi u nhn thy s thay i ó và chng bao lâu sau, không ai còn gi tôi là "ngi xa c" na. Nói n dây, ông Bradford phi ngng li vì có ting gõ ca. Tôi m ca, ón vào mt cp khách và thm ngh, dù h là nhng ngi bn thân, nhng qa tht ã n không nhm lúc. C du i s bc mình, tôi gii thiu h cho ông Bradford và chúng tôi ngi trò chuyn mt lúc. Sau ó, ông Bradford ng dy và nói: "Vì có mt cái hn nên tôi rt tic không th ngi nói chuyn lâu hn vi các bn. Tôi mong s c gp các bn trong mt ngày gn ây". Th ri, khi tôi a ông Bradford ra n ca, ông quay li nhìn tôi và nói: "Tra mai tôi mun mi anh dùng cm vi tôi. Nu anh ng ý, tôi ha s k cho anh nghe tt c v "Sui Ngun Ti

8

Tr". Tôi gt u và chúng tôi quyt nh v thi gian và a im gp. Khi ông Bradford ra v, tôi quay li vi hai ngi bn và th là mt trong hai ngi ã lên ting nhn xét ngay: "Ông y qa là mt ngi l lùng và quyn r, nhng tôi không hiu ti sao còn tr nh th mà ông ta ã v hu". Nghe nh th tôi hi ngay: "Vy theo bn thì ông y bao nhiêu tui ri ?" "à, ông không n 40. Nhng qua câu chuyn, tôi oán ông ta ít ra phi ti 40". Tôi gt u m h: "Vâng, chc cng c ó". Và tránh né, tôi chuyn câu chuyn sang mt tài khác. Bi tôi không mun cp ti câu chuyn khó tin ca ông Bradford, ít ra là cho n khi tôi c ông gii thích rõ ràng mi s. Ngày hôm sau, sau khi dùng cm tra cùng vi nhau, tôi và ông Bradford lên phòng ông y khách sn gn ó và ti ây tôi ã c ông cho bit y chi tit v "Sui Ngun Ti Tr". Ông Bradford ã nói: "Sau khi vào tu vin, iu u tiên mà tôi c các Lt Ma dy bo ó là; thân th con ngi có 7 trung tâm nng lc. Ngi Tây Phng gi ó là nhng im xoáy trong khi ngi Hindu gi là luân xa. Tuy không th trông thy nhng 7 luân xa ny là nhng in trng cc mnh và chúng hoàn toàn có thc. Mi luân xa tp trung vào mt trong s by tuyn ni tit ca c th và nhim v ca nó là kích thích sn xut hormone. Chính nhng hormone ny iu hành toàn b các chc nng ca các c quan ni tng và ng thi iu hành c tin trình lão hóa". "Luân xa u tiên hay luân xa thp nht tp trung tuyn sinh dc. Luân xa th hai tp trung tuyn ty trong vùng bng. Luân xa th ba óng ti tuyn thng thn trong vùng ám ri dng (mng dây thn kinh bng). Luân xa th t óng ti tuyn c vùng ngc. Luân xa th nm óng tuyn giáp trng ni c. Luân xa th sáu óng tuyn tùng, ti áy sau ca não. Và luân xa th by, luân xa óng cao nht, tp trung ti tuyn yên, ni áy trc ca não ". [ Xin xem hình v d dàng thy rõ hn ]

"Trong mt c th khe mnh, cng tráng, s hot ng ca nhng luân xa ny tht mãnh lit, giúp cho "prana" (sinh lc ch yu ca s sng hay còn c gi là sinh lc v tr) c trôi

9

chy qua các tuyn ni tit. Nhng nu s hot ng ca mt hay nhiu luân xa ó b trì tr, thì dòng sinh lc ca s sng b cn tr hoc b tc và nh th a n bnh hon và gìa nua ". "Vi mt ngi khe mnh thì nhng luân xa ó làm loang ta sinh lc ra n tn làn da bên ngoài, ngc li vi mt c th gìa nua bnh hon thì nhng luân xa ny hu nh không th y sinh lc lên n b mt ca thân th. Vì th, cách thc nhanh nht dành li s ti tr, sc khe và sinh lc là làm sao cho nhng luân xa ny hot ng bình thng tr li. t n mc ích ny, chúng ta có 5 bài tp sau ây; mi mt trong 5 bài ny t nó ã rt hu ích cho bn, nhng nu mun có c nhng kt qa ti u thì bn không nên b sót mt bài nào. Himalaya, các Lt Ma gi chúng là nhng "thc". Vì th ây tôi cng mun dùng li t ng ó". "Nhng trung tâm nng lc ny là nhng chuyn ng xoáy cc nhanh. Khi tt c u xoáy vi mt tc cc nhanh nh th thì c th ang trong trng thái toàn ho. Khi có mt hoc nhiu luân xa b chm li thì tui gìa và suy thoái bt u tin trình xâm thc".

Thc th nht

Ông Bradford nói tip: "Thc th nht ny là mt phng pháp tp rt n gin. Mc ích cp k ca nó là làm cho các luân xa xoáy nhanh tr li. Bn thng bt gp ng tác ny nhng tr em khi chúng chi ùa. "Trong thc th nht ny, tt c nhng gì mà bn cn phi làm là ging thng 2 tay ra theo chiu ngang. Sau ó bn xoay tròn cho n khi hi chóng mt. Mt iu mà bn phi lu ý ó là; xoay tròn t trái sang phi. Nói cách khác, nu bn cái ng h trên sàn nhà trc mt bn, thì bn phi quay theo chiu kim ng h. "Hu ht nhng ngi ln tui ch có th xoay khong 6 ln trc khi cm thy chóng mt. Vì mi bt u tp luyn, tôi khuyên bn không nên vt qúa 6 vòng quay. Sau ó, nu cm thy chóng mt thì bn có th ngi hoc nm xung cho nó vi i. Lúc u tôi cng ã tng làm nh th. Nói tóm li bt u, bn ch nên thc hành thc th nht ny cho n khi hi cm thy chóng mt. Ri dn dà, sau khi luyn tp c 5 thc, bn s có th xoay tròn nhiu vòng hn mà không cm thy chóng mt nh lúc mi bt u. "Ngoài ra gim thiu s chóng mt, bn cng có th noi theo cách thc ca các v công. Trc khi bt u quay tròn, bn hãy tp trung tm nhìn vào mt im duy nht nào ó trc mt, và khi khi s quay, hãy hng ánh mt v cái im ó càng lâu càng tt. Cui cùng, bn s phi ri nó khi tm mt, cho u bn có th cùng xoay theo thân. Khi iu ny xy ra, bn xoay u tht nhanh hu có th hng tm mt càng sm càng tt v cái im ó. Chính cái "im chun" ny giúp bn chóng mt và không b lúng túng". [ Ghi chú thêm ca ngi ã tp thc ny: Khi xoay tròn nên hít tht sâu và th ra tht dài. Khi xoay thì hai bàn chân phi di ng, vì vy nên gi cho 2 gót chân chm vào nhau. Nh th s giúp cho mình cm thy thng bng bi vì lúc nào mình cng cm thy có im ta trên 2 bàn chân ca mình hay nói cách khác là mình cm thy nh ang quay trên mt cái trc. Nu không thì mình s quay ht cái phòng và có th 2 bàn tay s chm vào nhng vt xung quanh ] "Hi còn n , tôi ã ngc nhiên khi trông thy các Maulawiyah (tu s Hi Giáo) không ngt xoay tròn trong các v iu tôn giáo ca h. Sau khi ã th giáo vi Lt Ma v thc tp th nht ny, tôi bng nh li hai iu có liên quan n thc tp ny. Mt là các tu s ny luôn luôn xoay mình theo mt hng t trái sang phi hoc nói khác hn là xoay theo chiu kim ng h. Hai là nhng tu s gìa vn thng xuyên phi xoay mình trong các nghi l, thng có v khe mnh và tráng kin hn nhng ngi cùng la tui vi h. "Khi tôi nêu vn ny vi Lt Ma, ngài ã gii thích rng cái ng tác xoay ngi ny có mt tác dng rt hu ích, nhng ng thi nó cng mang tính tác hi. Ngoài ra, ngài cng cho bit s

10

xoay tròn thái qúa ã kích thích qúa mc mt s nhng luân xa n ni cui cùng chúng b cn kit. iu ny a n h ly là trc tiên làm tng nhanh dòng trôi chy ca prana, ngun sinh lc ch yu ca s sng và ri làm b tc nó. Cái hành ng xây dng ri xé toc ny khin các giáo s Hi Giáo phi nm tri mt trng thái "chn ng tâm thn" (tu ha nhp ma) và khin cho h i lch ra khi con ng ca tôn giáo và gía tr tinh thn vn cao siêu ca nó. Và ông Bradford nói tip: " Nhng các Lt Ma thì không bao gi a thc xoay mình n ch thái qúa. Trong khi các giáo s Hi Giáo có th xoay mình hàng trm ln, thì các Lt Ma ch thc hành nó khong chc ln hoc nhiu hn ôi chút, va a các luân xa vào hot ng.

Thc th hai

Ông Bradford nói tip: "Tip theo thc th nht là thc th hai và mc tiêu ca thc ny là nhm kích thích hn na by luân xa. Thc ny cng n gin nh thc th nht. Trong thc ny ngi tp phi nm dài trên sàn, mt ngng lên. Tt nht bn nên nm trên mt tm thm dy hoc mt tm nm bng phng. Các Lt Ma thc hành nghi thc ny trên mt tm thm mà ngi Tây Phng thng gi là thm cu kinh; thm làm bng len khá dy và mc ích ca nó là ngn không cho c th b thm nhim bi cái lnh ca sàn nhà. "Mt khi bn ã nm dui lng, thng ngi, hãy buông hai cánh tay dc theo hông, gan bàn tay úp xung sàn, gi cho các ngón tay sát vào nhau. Tip ó bn nhc u lên, thu cm vào ngc. Trong khi làm nh th, nhc hai cng chân lên, u gi thng, trong th th thng ng. Nu có th bn hãy hai chân vn ngc lên trên thân v phía u, nhng phi gi cho 2 u gi tht thng. "Ri t t th u và hai cng chân xung sàn nhà trong khi u gi vn gi thng. Hãy th giãn toàn b các c bp sau ó, thc hành li thc tp ny. Trong khi thc hành bn hãy tuân theo nhp th nh sau: hít vào tht sâu khi bn nhc u và hai cng lên, th ra toàn b khi bn h u và hai chân xung. Gia nhng ln tp, trong khi bn th giãn c bp, bn vn tip tc hít

11

th theo nhp va k. Càng hít th sâu thì càng tt. "Nu không th gi cho hai u gi c tht thng, thì bn có th cong chúng theo mc cn thit. Tuy vy nu bn tip tc luyn tp thc ny, thì hãy c gi cho 2 u gi càng thng càng tt. "Mt v Lt Ma ã k vi tôi rng khi ln u tiên ngài thc hành cái thc luyn tp ny, ngài ã qúa gìa yu và l kh n ni ngài không th nhc hai bàn chân trong t th thng ng. Vì th ngài bt u bng cách a hai chân lên trong t th cong và vi t th ó, u gi ngài thng tp nhng hai chân thì tòn teng. Th ri t t, tng chút mt, ngài có th ging thng chân ra và 3 tháng sau ó ngài ã có th ging thng chúng mt cách d dàng". Ông Bradford cho bit tip: "V Lt Ma l lùng ny ã mang li cho tôi khá nhiu ngc nhiên. Khi k li cho tôi nghe v chuyn ó, ngài là mt ngi hoàn toàn ti tr và khe mnh, tuy tôi bit rng ngài ã ln tui hn tôi nhiu. Mt trong nhng nim vui ca ngài là c gng vác mt thúng rau ti nng khong vài trm cân Anh t vn lên tu vin trên núi cao, cách ó vài trm feets. Ngài vác i nh th, không nóng vi nhng ng thi cng không dng chân ngh và khi n ni ngài chng có v gì là ht hi. Mt ln khi tôi c theo ngài ngc lên tu vin, tôi ã phi dng li ít na là 12 ln th nhng ri sau ó tôi cng có th di chuyn d dàng nh ngài và chng cn dùng n chic gy na. Nhng ây li là chuyn khác". a

b

c

Thc th ba

"Thc th ba ny cn phi c thc hành ngay sau thc th hai. Ta nh thc trc, thc ny cng rt n gin. Tt c nhng gì mà bn phi làm là qùy gi trên sàn nhà và gi cho thân mình thng ng, hai bàn tay áp sát vào ùi. Sau ó nghiêng u và c v phía trc, cm thu vào ngc. Tip n nga u và c ra phía sau càng xa càng tt, ng thi ngã ngi ra sau, cong hn ct sng. Khi cong mình nh th bn hãy bám cánh tay và bàn tay lên ùi làm im ta.

12

Cong ngi xong, hãy tr v vi t th c và lp li toàn b thc th ba ny ln na. "Cng ta nh thc th hai, thc th ba ny bn cng phi iu hòa nhp th úng nh quy nh. Bn phi hít vào tht sâu khi cong ct sng và th ra khi quay v vi t th thng ng. Hít th sâu là iu rt hu ích vì nh th bn có th a dng khí vào bung phi càng nhiu càng tt. "Tôi ã tng trông thy cnh 200 Lt Ma ng lot luyn thc ny. iu tâm hay nói khác hn là tp trung t tng, tt c u nhm mt li loi b nhng ràng buc ca th gii bên ngoài và có th tp trung vào chính mình. "T hàng ngàn nm trc các Lt Ma ã hiu rng mi li gii áp cho nhng bí n khôn lng ca i sng u c tìm thy bên trong chính mình. H ã phát hin rng tt c nhng tính cht ã kt hp li to thành i sng chúng ta u phát khi t bên trong cá nhân con ngi. ây là mt quan im mà ngi Tây Phng chng th nào am hiu bi theo h thì i sng vn c khuôn úc bi nhng lc không th kim soát c ca th gii vt cht. Chng hn nh hu ht nhng ngi phng Tây u cho rng c th con ngi không tránh c phi lão hóa và suy thoái vì ó là quy lut t nhiên. Vy mà khi hng tm nhìn vào ni gii, các Lt Ma hiu rng iu ó ch là mt o tng nhm t an i chính mình. "Các Lt Ma, nht là các ngài ang sng trong tu vin mà tôi c may mn t chân n, ã cng hin cho th gii mt iu v i và iu ny c thc hin trên tm mc hoàn v. T tm mc ny, h vt lên trên nhng chuyn ng ca th gii vt lý có th quan sát và theo dõi loài ngi trên toàn th gii hu mang n cho nó nhiu iu tt p. a

b

13

c

Thc th t

Ông Bradford k: "Ln u tiên thc hành thc th t ny, tôi ã cm thy rt khó khn. Nhng ri mt tun sau, nó tr nên n gin nh nhng thc khác. "Trc tiên bn hãy ngi xung trên sàn nhà, hai cng chân dui ra phía trc, hai bàn chân t cách nhau khong 20 cm, gan hai bàn tay úp xung sàn, dc theo mông. Sau ó thu cm v phía trc ngc. Tip n, bn hãy ngã u ra phía sau, càng xa càng tt ng thi nhc thân mình lên sao cho u gi cong li trong khi hai cánh tay tr nên thng ng. Vi t th ny, thân hình tr thành song song vi sàn nhà, và thng góc vi hai cánh tay và hai cng chân. Ri bn hãy gng cng mi c bp ca c th. Cui cùng khi quay tr li vi th ngi ban u, bn hãy th giãn các c bp và ngh mt lúc trc khi lp li các ng tác ca thc tp. "Cng vy, th là iu quan trng trong thc ny. Bn hãy hít vào tht sâu khi nhc thân mình lên và th ra tht dài khi bn h ngi xung. Tip tc duy trì nhp th ny khi bn ngh ngi gia hai ln tp. Ri ông Bradford nói tip: "Sau khi ri tu vin, tôi ã chu du mt s ô th ln ca n và th nghim, tôi ã m mt s lp hng dn 5 thc tp th dc ny cho nhng ngi Anh cng nh dân bn x. Tôi nhn thy nhng ngi ln tui trong c hai nhóm ny u cho rng h không tài nào thc hành thc th t bi vì h ã qúa gìa. ây là ý ngh sai lm và ng thi khin cho tôi phi khó khn khi thuyt phc h. Cui cùng tôi khuyên h hãy làm tt c nhng gì có th trong vòng mt tháng xem tin trin th nào. Và li khuyên ny ca tôi ã mang li nhiu kt qa tt p hn d oán. "Tôi còn nh có ln tôi hng dn mt lp có mt s ít ngi ln tui và khi chuyn sang thc th t ny, nhng ngi ó hu nh không th nhc thân mình lên khi sàn nhà và ng nhiên không th t ti t th song song vi sàn nhà. Cng ti lp ny, có mt s ngi tr ã thc hin ng tác ny mt cách d dàng, ngay trong bui u tiên. iu ny làm cho nhng ngi cao tui cm thy chán nn nên vì th tôi phi tách thành hai nhóm. Tôi ã gii thích cho nhng ngi cao tui rng ln u tiên khi tp thc th t ny, tôi cng chng hn gì h, nhng gi ây tôi có th thc hành liên tc 50 ln thc ny mà không h thy mt mi hay cng thng c bp. Và chng minh cho iu ó, tôi ã thc hành ngay trc mt h. K t ó nhng ngi cao tui ã t c nhng tin b vt bc. "Bn phi nh rng s khác bit gia tr trung và gìa nua, gia khe mnh và bnh hon, ch n gin tùy thuc tc quay ca luân xa. a tc xoay ca luân xa v vi chun mc

14

thông thng ca nó, thì mt ngi gìa nua li có th tr nên tr trung và khe mnh". a

b

c

d

Thc th nm

Ông Bradford nói tip: "Khi thc hành thc th 5, thân hình ca bn phi hng xung mt t, c chng bi hai tay, gàn bàn tay áp xung sàn nhà và các ngón chân trong t th cong li. Vi thc tp ny, bn phi t hai bàn chân cách nhau khong 60 cm trong khi cánh tay và cng chân phi gi thng.

15

" bt u bn hãy chng hai tay thng ng xung sàn nhà và cong ct xng sng sao cho thân mình trong t th lún xung. Tip ó ngã u ra phía sau càng xa càng tt ri cong phn hông và a thân mình lên trên to thành ch V ngc (tc là chng mông lên tri). ng thi bn hãy a cm ti trc và áp sát vào ngc. Tt c ch có th. Thc hành xong, bn tr li vi t th ban u và lp li toàn b thc tp ny. "Sau tun l u tiên, thông thng bn s thy ây là mt trong nhng thc tp d nht. Mt khi ã thun thc ri, bn hãy cho thân mình ri xung ti mt im hu nh là chm sàn nhà, nhng không hoàn toàn chm hn. Hãy gng cng các c bp trong mt lúc, k c khi thân bn ang im cao cng nh khi h xung thp. "Tip tc hít th sâu nh ã áp dng trong nhng thc trc ây. Hãy hít vào tht sâu khi bn nâng ngi lên và th ra ht khi bn h ngi xung". Ri ông Bradford gii thích: " bt c ni âu, khi tôi truyn t nhng thc tp ny, thì trc tiên ngi ta thng cho rng chúng giúp làm giãn c bp và các khp b x cng, ng thi giúp cho các c bp tr nên rn chc. Tuy vy, mc tiêu ch yu ca nhng thc tp ny là a tc quay ca các luân xa v vi chun mc thông thng ngha là phù hp vi tc quay ca các luân xa ca mt ngi khe mnh tui 25. "Trong con ngi tt c các luân xa u có cùng mt tc xoay. Mt khác, nu bn có th trông thy 7 luân xa ca mt ngi la tui trung niên - nam hoc n, thì bn s hiu ngay rng tc quay ca mt s các luân xa trong c th h ã b chm li rt nhiu. Tt c chúng u xoay vi nhng tc khác nhau và chng có luân xa nào có th cùng vn hành mt cách nhp nhàng và hài hòa vi luân xa khác. Luân xa quay chm s làm cho phn c th ni nó tp trung b suy thoái, trong khi luân xa quay nhanh to ra s lo lng, bn chn, cng thng và mt mi. Vì th, s hot ng bt thng ca các luân xa mang li s suy yu, bnh hon và gìa nua. Nghe ông Bradford mô t v 5 thc luyn tp va k, u óc tôi không ngng thc mc. Vì th gi ây, khi ông ã nói xong, tôi không ngn ngi nêu lên mt vài câu hi. Và câu hi u tiên ca tôi là: Vi mi thc nh th thì chúng ta phi thc hành bao nhiêu ln ? Ông Bradford nói: " bt u, trong tun l th nht tôi khuyên bn nên thc hành mi ngày mt bui, vi ba ln cho mi thc tp. Ri trong nhng tun l k tip, gia tng thêm hai ln các bui tp cho n khi mi ngày bn có th thc hin 21 ln cho mi thc. Nói cách khác, trong tun l th hai, thc hành 5 ln cho mi thc; tun l th ba, 7 ln; tun th t, 9 ln và c th tip tc. Nh vy trong khong thi gian 10 tun bn s có th thc hin y 21 ln mi ngày cho toàn b 5 thc. "Nu bn gp khó khn trong vic thc hành thc th nht - xoay tròn - theo cùng mt s ln vi nhng thc khác, thì bn có th chia ra làm nhiu ln thc hành, sao cho 21 ln mà không phi chóng mt. Và tôi tin rng cui cùng bn cng có th xoay tròn 21 ln nh ã nh. "Tôi bit có mt ngi ã thc hin nhng thc ny trong hn mt nm ròng rã trc khi có th xoay tròn nhiu ln nh ã quy nh thc th nht. Ông ta có th d dàng thc hành nhng thc khác, nhng vi thc xoay tròn ny thì tin rt chm và phi cn mt thi gian dài mi có th thc hin 21 ln xoay trong mt lúc. Và sau ó ông ta ã t c nhng thành qa m mãn. "Tuy vy cng có nhng ngi không h cm thy khó khn khi xoay tròn. Thông thng, h là

16

nhng ngi ã b qua thc th nht ny thc hành 4 thc còn li trong vòng 3 n 6 tháng và ri h nhn ra rng mình có th bt u vi thc th nht". Nghe gii thích xong tôi hi tip: "Th thì ta nên tp luyn nhng thc ny vào lúc nào trong ngày ?" Ông Bradford áp: "Bn có th thc hành vào bui sáng hoc bui ti, tùy theo gi gic thun tin. Riêng tôi, tôi thc hành trong c 2 bui sáng và ti; nhng vì bn là ngi mi tp tnh bc vào con ng tp luyn nên tôi không mun thôi thúc bn. Sau khi ã tp luyn nhng thc ny c 4 tháng, bn có th bt u dành thi gian thc hành nhiu ln vào bui sáng, và bui ti bn ch thc hành 3 ln cho mi thc. Hãy tun t gia tng s ln tp luyn nh bn ã làm trc ó, cho n khi thc hành 21 ln. Bn không cn thc hành nhng thc ny nhiu hn 21 ln vào bui sáng cng nh bui ti, tr khi bn tht s b thôi thúc bi s luyn tp. n ây câu hi k tip ca tôi là: "Tt c nhng thc tp ny u có tm quan trng ngang nhau ?" Ông Bradford gt u: "úng, 5 thc tp ny liên kt nhau tác ng lên c th bn và chúng cùng có chung mt tm quan trng. Sau mt thi gian tp, nu bn thy không th cùng mt lúc thc hành các thc ny theo s ln quy nh, thì bn hãy tách chúng thành hai bui tp, mt vào ban sáng và mt vào bui ti. Nu bn cm thy khó khn trong vic thc hành mt thc nào ó trong 5 thc ny thì hãy b nó sang mt bên chú tâm vào vic thc hành 4 thc kia. Ri vài tháng sau ó, hãy tp li cái thc mà bn ã thy khó khn và b qua trc ây. Vi cách ny, kt qa s n chm hn nhng du sao thì nó cng n. "Khi tp luyn các thc ny bn không bao gi nên gng sc thc hin cho bng c. iu ó s không mang li cho bn mt li ích nào. n gin ra, bn ch nên làm tt c nhng gì bn có th ri t t tin lên và ng bao gi nn chí. Vi thi gian và kiên trì, cui cùng ri cng nh mi ngi tp luyn khác, bn có th thc hin c 5 thc ny 21 ln mi ngày. " vt qua cái khó khn ca mt trong 5 thc ny, mt s ngi ã sáng to ra vài cách thc riêng ca h. Hi n , tôi có bit c mt c gìa không th thc hành ngay thc th t, ông y ch nhc c thân mình lên ôi chút khi sàn nhà nhng ông ta có quyt tâm bng mi cách phi a nó lên trong t th nm ngang nh tôi ã mô t. Vì vy, ông ta ly mt cái hp va tm, lót nm lên, ri t lng trên y, chng chân phía ny, chng tay phía kia. Vi cách thc ny, ông có th nâng thân mình lên mt cách khá tt p. "Gi ây, tuy vi cái sáng kin ó không giúp cho ông c thc hin y 21 ln cái thc tp ó, nhng nó giúp ông có th nhc thân mình lên mt tm cao tng t nh nhng ngi khe mnh. iu ny to c mt hình nh tích cc v mt tâm lý và nh th cng ã là hu ích. Tôi không khuyên bn hãy bt chc nh ông y, nhng li gii quyt ó có th giúp cho bt c ai cm thy hoàn toàn tht vng trc mt thc tp có th tin bc. Vy nu có tinh thn sáng to thì bn nên ngh ra mt cách thc nào ó giúp bn thc hành bt c thc tp nào mà bn thy khó khn. n ây tôi hi: "Vy s ra sao nu ta b hn mt trong 5 thc ?" Ông Bradford tr li :

17

"Có th nói ây là nhng thc tp y thn lc. Vì th nu b hn mt trong 5 thc trong khi bn vn u n và tp luyn y 4 thc kia, thì bn s có c nhng kt qa tuyt ho. Bn phi hiu rng, ch mt thc không thôi cng to ra s thn k, iu mà tôi ã chng minh qua v iu xoay tròn ca các tu s Hi Giáo. Nhng tu s gìa, vì không xoay mình thái qúa nh nhng ngi tr, nên ã gi c s khe mnh cng tráng. ây cng là du hiu cho thy rng ch mt thc tp không thôi cng mang li nhng kt qa hùng hn. Vì vy, nu bn thy rng mình không th thc hành toàn b 5 thc, hoc không th thc hành toàn b 5 thc, hoc không th thc hành y 21 ln mi ngày, thì hãy vng tin rng bn s t c nhng kt qa tt p vi bt c thc nào mà bn có th thc hin". Tôi thc mc: "Liu nhng thc ny có th thc hành song song vi các chng trình th dc khác hay nh th s gây ra bt li gì ? " Ông Bradford áp: "Không sao c. Nu bn ang theo mt chng trình tp th dc nào ó thì c vic tip tc. Còn nh nu bn cha có mt chng trình tp luyn nào thì tôi khuyên bn hãy bt u i. Bt c mt hình thc tp th dc nào cng giúp cho c th duy trì s quân bình và ti tr. Thêm vào ó, 5 thc tp mà tôi trình bày s giúp bn a vòng quay ca các luân xa vào chun mc thông thng hu c th c d dàng ón nhn nhng thành qa do các bài th dc mang li". Tôi hi: "Nm thc tp ó có cn phi kt hp vi iu gì khác ?" "Có hai iu s giúp ích, nu bn bit kt hp úng n. iu th nht là, nh tôi ã nói trc ây, bn phi th tht u và sâu trong nhng ln ngh gia hai thc tp. Ngoài ra, gia hai thc tp, bn nên ng thng ngi, hai tay t lên hông trong khi vn th u n duy trì nhp th sâu. Khi th ra bn hãy tng tng rng mình ang y ra mi cng thng ang cht cha bên trong c th, nh th bn cm thy th giãn và nh nhm. Khi bn hít vào, hãy tng tng rng bn ang rót y vào mình mt cm giác thoi mái và toàn mãn. "iu th hai là sau khi tp, bn nên tm bng nc m hoc nc mát. Hoc tt hn bn nên lau ngi l làng bng mt khn m, ri sau ó dùng khn khô lau li. Mt iu tôi khuyên bn nên tuyt i tránh là: tm bng nc lnh hay lau bng khn t qúa lnh. Vì nh th bn có th b thm lnh vào trong. Và nu làm nh th thì bn ã loi b tt c nhng gì tt p mà bn ã gt hái qua 5 thc tp". Tôi rt thích thú v nhng gì ông Bradford ã trình bày, nhng t thâm tâm, tôi vn còn thc mc v mt s iu. Tôi hi: "Phi chng Sui Ngun Ti Tr là thc s n gin nh ông ã mô t cho tôi ?" Ông Bradford gt u: "úng. Tt c nhng gì mà bn cn phi làm là tp 3 ln mi ngày (cho mi thc) bt u và t t tng lên cho n khi mi ngày thc hành 21 ln cho mi thc. ây là mt bí quyt tuyt vi có th giúp ích cho toàn th gii nu c mi ngi bit n. "D nhiên t c nhng kt qa thc s, bn phi mi ngày thc hành nhng thc tp ny. Mi tun bn có th ngh tp mt ngày, nhng không c ngh nhiu hn bi vì lý do nào ó mà bn b i thói quen tp luyn hàng ngày thì nh th bn s làm tn hi n toàn b s tin trin ca mình.

18

"May thay hu ht mi ngi, khi ã bt u tp nhng thc ny, thì không nhng thy chúng d dàng mà còn thích thú và hu ích thc hành mi ngày, nht là khi h thy c nhng li ích ca chúng. "Nói tóm li, bn ch mt khong 20 phút thc hành 5 thc ny. Và nu bn là ngi có y th cht, thì bn có th thc hành chúng trong vòng 10 phút hoc ít hn. Nu bn phi b bn sut ngày, không có thi gi luyn tp, thì nên dy sm vài phút vào bui sáng, hoc i ng hi mun vào bui ti hu dành ra ôi chút thi gian tp luyn. [ Li ca ngi ã tp luyn: Nu bn cng quyt ly lý do bn rn không thc tp các thc ny gì ht thì tc là bn ã chn cho mình mt con ng au yu, th bnh tt, sng cng không c mà mun cht cng không c. Lúc ó có than trách Tri t thì ã qúa tr. ] "Mc ích ca 5 thc tp ny là tái lp li s ti tr và sc khe cho thân xác bn. Ngoài ra còn có nhng yu t khác quyt nh cho s i thay tích cc ca bn mà hai trong s nhng yu t ny là tâm trng và c mun. "Nh bn ã bit có nhng ngi trông gìa hn lp tui 40 trong khi có nhng ngi trông vn tr khi h ã tui lc tun. Chính tâm trng ca con ngi ã to ra s khác bit ó. Bt lun tui tác nào, nu bn có th cho rng mình vn còn tr, thì mi ngi s thy bn tr trung úng nh bn ngh. "Khi bt u luyn tp nhng thc ny, tôi ã c gng xóa i tâm trí cái hình nh gìa nua yu ui ca chính mình và thay vào ó, tôi xác nh trong tâm trí cái hình nh thi còn trai tr ca tôi. Phía sau cái hình nh ó, tôi dn ht nng lc cho s c mun. Và kt qa là nh bn thy ây. "Vi nhiu ngi ây là công vic khó khn, bi h không tài nào thay i cái cách thc mà h nhìn chính mình. H tin rng thân th sm mun gì cng tr nên gìa nua, yu ui và không có gì làm h có th thay i cái quan nim ó. Mc dù vy, mt khi h ã thc hành 5 thc ny, h s bt u cm thy tr trung và y sinh lc hn. iu ny có th giúp h thay i cái nhìn v chính mình và dn dà h bt u nhn thy mình tr ra. Và chng bao lâu, nhiu ngi s cho h hay rng h có mt v b ngoài rt ti tr. "Ngoài ra, i vi nhng ai mun rng mình c tht là ti tr, thì h cn phi bit n mt yu t cc k quan trng khác. ó là thc th sáu, mt thc tp b sung, mà tôi c tình dành nó v sau trình bày vi bn. a

19

b

Phn hai

ã gn 3 tháng trôi qua k t ngày ông Bradford tr v t n và bit bao chuyn ã xy ra trong thi gian ny. Sau khi c ông Bradford truyn dy v 5 thc tp, tôi bt u luyn ngay và rt phn chn trc nhng kt qa do chúng mang li. Do ny vì bn công vic nên ông Bradford ã vng mt và tôi không liên lc c vi ông. Cui cùng khi ông gi in thoi cho tôi, tôi hm h báo cho ông v s thành công ca tôi và qa quyt rng tôi rt thích thú chng t cho ông thy v s công hiu ca 5 thc ó. úng vy tôi cm thy cc k phn chn v 5 thc tp ny và nôn nóng mun truyn t nhng gì mình ã bit cho nhng ngi khác hu h có th hng c li ích. Vì th mà tôi ã hi ông Bradford, liu ông có th m mt lp dy. Ông ng ý, xem ó là mt ý tng hay và nói ông s làm chuyn ó, nhng ch m lp trong 3 iu kin. iu kin th nht là lp phi có y c nam ln n thuc mi thành phn trong xã hi: t chuyên gia cho n ngi công nhân, ni tr v.v... iu kin th hai là tt c hc viên u phi trên 50 tui, càng ln tui càng tt, dù h có th là trên 100 tui thì còn hay hn na, nu tôi có th tìm thy và nu h chu hc. Ông Bradford nhn mnh n im ny, mc du 5 thc tp cng rt hu ích i vi nhng ngi tr tui hn. Và iu kin th ba là mi lp ch gii hn trong s 15 hc viên mà thôi. iu ny làm tôi khá tht vng bi tôi vn mong tp hp mt s hc viên ln lao hn. Sau khi c thuyt phc ông Bradford mt lúc nhng thy không c, tôi ành chp nhn 3 iu kin ca ông. Chng bao lâu sau, tôi ã tp hp c mt nhóm hi nhng iu kin mà ông Bradford ã nêu ra và ngay t bui u, lp hc ã chng t mt s thành công ln lao. Chúng tôi gp nhau mi tun mt ln và trong tun sau ó, tôi thy ã có nhng du hiu tin b ni mt s thành viên. Tuy vy ông Bradford yêu cu các thành viên không nên tho lun vi nhau v s tin b ca mi ngi và vì th chng có cách nào thm dò ý kin ca h. Th ri s thc mc ca tôi ã c nguôi ngoai vào cui tháng, khi chúng tôi gp nhau trong mt bui hp mt chia s nhng thành qa mà mi ngi ã t c. Mt s ã mng r k ra s tin b t c, mt s ít hn cho rng h ã thành công áng k và trong s ny có mt c 75 tui, xem chng ã t c nhiu tin b hn c. Chúng tôi t tên cho nhóm ca mình là Himalaya Club và tip tc hp mt mi tun. Cui cùng, sau khi ã tri qua 10 tun hc tp, toàn b hc viên ã có th thc hành mi tun 21 ln các thc tp. Mi hc viên u không nhng cho rng mình cm thy khá hn mà còn tin rng h trông có v ti tr hn; nhiu ngi còn nói ùa rng ã n lúc h s không nói ra tui tht ca h na. iu ny làm tôi nh vài tun trc ó, khi chúng tôi hi tui ông Bradford, ông ã ha rng ông s công b nó vào cui tun th mi. Vy mà gi ây, khi ã n k hn, chúng

20

tôi vn cha thy ông Bradford n. Mt hc viên ngh chúng tôi th oán s tui ca ông Bradford ri vit ra trên mt ming giy sau ó, khi c ông Bradford công b tui, chúng tôi s xem ai là ngi oán gn úng nht. Tt c chúng tôi u ng ý và khi chúng tôi ang thâu các mu giy li thì ông Bradford bc vào. Nghe chúng tôi gii thích v công vic ang làm, ông Bradford nói: "Nào các bn hãy trao nhng phiu y cho tôi, tôi xem các bn ã oán úng nh th nào. Sau ó tôi s nói tui tht ca tôi cho các bn !" . Bng mt ging vui nhn, ông Bradford c ln các d oán ghi trong mu giy, qua ó ngi ta thy rng tt c u oán ông trong tui 40 và phn ông cho rng ông ch mi bc vào lp tui 40. Ông Bradford nói: "Tha qúy bà, qúy ông. Tôi xin cm n v nhng gì tt p mà qúy v ã dành cho tôi. Vì qúy v ã chân tht nói lên cm ngh ca mình nên tôi cng phi thành tht nói rõ v s tui ca tôi. Tha qúy v, tôi cng có cùng mt lp tui ca qúy v, ngha là vào ngày sinh nht ti ây, tôi ã 73" . Thot tiên mi ngi u nhìn ông vi v nghi ng, khó tin. Làm sao có mt ông c tui 73 li có v tr trung nh mt ngi àn ông tui 40 nh th ? Sau ó, mt s hc viên ã nêu lên thc mc ca mình và hi ti sao ông có th t c nhng kt qa k diu ny. Ông Bradford gii thích: "Tôi thông cm vi s ngc nhiên ca các bn bi các bn ch mi thc hành nhng thc k diu ny trong vòng 10 tun. Nu tip tc thc hành chúng trong 2 nm, các bn s to c nhng thay i rõ nét. Ngoài ra, nu các bn mun t c mt s tin b hn th na thì tôi s nói ra ây nhng gì bn cn bit. "Cho n nay, tôi ã hng dn cho các bn 5 thc tp nhm tái to sc khe, sinh lc. Chúng cng mang li cho bn v ti tr. Tuy vy, nu bn mun phc hi hoàn toàn sc khe và s ti tr, thì bn phi thc hành thc th sáu. "S d tôi cha cp n thc th sáu ny là vì nó ch có th hu ích mt khi bn ã t c nhng kt qa tt p qua 5 thc tp ã nêu" . n ây, ông Bradford lu ý mi ngi rng nu mun hng li ích ca thc th sáu ny, h phi bit t ch và ây chính là iu rt khó khn. Ông ngh tt c nên dành ra mt ít thi gian cân nhc xem mình có cng quyt thc hành thc th 6 ny trong sut quãng ng i còn li hay không. Vi ai ã dt khoát thì ông mi h tr li vào tun sau. úng nh ã quy nh vi nhau, vào tun sau ó ch có 5 hc viên ca nhóm tr li. Tuy vy, ông Bradford cho bit iu ny xem ra có v tt p hn là nhng gì ông ã tng tri n . Khi c hi v cái thc tp b sung ny, ông Bradford gii thích rõ ràng mc tiêu ca nó là nhm nâng cao các nng lc tái to ca c th. Tin trình nâng cao ny không nhng làm cho tinh thn c ti tr tr li, mà toàn bô c th cng th. Và ông lu ý rng, thc th 6 ny ra mt s trói buc mà hu ht các hc viên u không mun tuân theo. Ông gii thích: "Thông thng vi các bà hay các ông tui trung niên thì mt phn hoc thng khi là phn ln nng lc ch yu ca s sng nhm nuôi dng 7 luân xa c hng thành nng lc tái to. Mt phn qúa ln ca nng lc ny b hoang phí luân xa th nht và nh th nó không th lên n 6 luân xa kia.

21

"Nhm có th tr thành mt con ngi cc k ti tr và khe mnh - mt siêu nhân - bn cn phi bo qun cái nng lc mãnh lit ca s sng ny và dn nó lên phía trên, hu toàn b các luân xa có th dùng n nó, nht là luân xa th by. Nói cách khác, bn cn phi sng c thân hu cái nng lc tái to ny có th c tái s dng vào mt mc tiêu cao c hn. "Khi ó, vic a sinh lc ch yu ca s sng lên phía trên là mt iu rt d dàng; vy mà t bao th k nay, con ngi thng tht bi trong khi thc hin c m ny. phng Tây, toàn b các tôn giáo ã th vn n mc tiêu ny, nhng tt c ã tht bi. S d nh th là vì h mun làm ch cái nng lc tái to ny bng cách è nén và ngn chn nó. Thc ra ch có mt cách duy nht làm ch cái thôi thúc mãnh lit ny, ó là chuyn hóa nó ch không phi trit tiêu hay ngn chn nó. Ch bng cách chuyn hóa nó bn mi có th làm ch c cái nng lc ch yu ca s sng và ng thi a nó lên cao. Bng cách ny, bn không nhng tìm thy s "trng sanh bt lão" nh các c ngày xa gi, mà còn có th ng dng nó, iu mà ngi xa lm khi không làm c. "Gi ây, tôi xin nói vi các bn rng thc th sáu ny là mt thc n gin và d dàng nht. Bn ch thc hành nó mt khi b cm thy b thôi thúc thái qúa bi tính dc và có c mun t nhiên cn phi gii quyt nó. May thay thc th 6 ny qa là rt n gin bn có th thc hành nó bt c âu và bt c lúc nào, mi khi bn cm thy b thúc bách bi tính dc. Tt c nhng gì mà bn cn phi thc hành là: "ng thng ngi và t t th ht không khí ra khi phi. Trong khi làm nh th, bn hãy cong mình và t hai bàn tay lên u gi. C th cho ra bng ht không khí còn trong phi và ri, vi bung phi trng trn, quay tr li vi th thng ng. t hai bàn tay lên hông và n chúng xung. ng thi, thu bng vào càng sâu càng tt và nâng cao lng ngc. "Gi ây, hãy gi t th ny càng lâu càng tt. Cui cùng khi bn cm thy cn phi hít th, hãy hít không khí vào bng mi. Khi phi ã y, hãy th ra bng ming. Trong khi th ra nh th, hãy th giãn ôi tay và buông thng chúng mt cách t nhiên dc bên hông. Ri hít sâu vài ln bng ming hoc mi. "ây là tt c nhng gì mà bn phi thc hành vi thc th 6 ny, tái nh hng nng lc tính dc và hng sc mnh ca nó i lên. Hu ht mi ngi u phi thc hành 3 ln thc th 6 ny. "S khác bit duy nht gia mt ngi khe mnh sinh ng và mt siêu nhân (nam cng nh n) là ch siêu nhân bit hng nng lc ch yu ca s sng i lên to ra s quân bình và hài hòa qua 7 luân xa trong khi ngi kia (không siêu nhân) thì hng nó vào nng lc tính dc. Chính vì th mà siêu nhân mi lúc mi tr ra, ngày càng tr hn và to ra trong chính h "liu thuc trng sinh" Hn gi ây các bn ã có th hiu rng ti sao "Sui Ngun Ti Tr" vn luôn luôn trong tôi. Nm thc tp hay úng hn là 6 thc ã nêu, ch là cái chìa khóa m ra cánh ca. Mi khi tôi nh n Ponce de Leon và s tìm kim vô vng "Sui Ngun Ti Tr" ca ông ta, tôi thy cm thng cho con ngi ã không qun gian lao vt bao ngàn dm ri tr v vi hai bàn tay trng. Tht ra ông y có th t c mc tiêu ca mình mà không cn phi ra khi nhà. Tuy vy cng ta nh tôi, Ponce de Leon tin rng ông có th tím thy "Sui Ngun Ti Tr" mt ni nào ó trên trái t ny. Ông không ng rng chính trong bn thân ông luôn cht cha cái "Sui Ngun Ti Tr" Cn nh rng các bn ch thc hành thc th sáu khi bn ang sung mãn và b thôi thúc bi tình dc. Qúy bà qúy ông s không th chuyn hóa cái sinh lc sinh sn ny nu nó còn qúa ít hoc chng còn gì chuyn hóa. Ngi nào ã ht sung mãn và không còn b thôi thúc bi nhng

22

òi hi xác tht thì không nên thc hành thc th 6 ny, bi nu thc hành thì nó ch mang li cho h s chán nn và nhiu iu hi hn là li. Thay vào ó nhng ngi ny - không phân bit tui tác - trc tiên nên thc hành 5 thc ã k cho n khi h tìm li c nhng òi hi tính dc bình thng. Và ch sau khi ã t c nhng iu ny h mi có th tp sang thc th 6 tr thành mt ngi phi thng. Ngoài ra các bn ch nên thc hành thc th 6 mt khi ã có lý do chính xác i vào con ng ny. Nu bn nào cm thy mình yu kém sinh lý và phi c phn u vt qua s cám d ca nó thì nh th bn ny thc s không kh nng chuyn hóa nng lc sinh sn và hng nó i lên. Thay vào ó vi s phn u nh th, cái nng lc ny s b lch hng tr thành mt s xung t và dày dò trong chính mình. Nói tóm li thc th 6 ch dành cho nhng ai cm thy mình ã trn vn trong vn tình dc và tht s mong mun hng lên nhng mc tiêu khác. Vi hu ht mi ngi thì s la chn mt i sng c thân không phi là iu d dàng, và vì th h ch nên thc hành 5 thc u mà thôi. Tuy vy theo thi gian, 5 thc tp ny có th s làm h thay i quyt nh và mong mun tr thành mt ngi phi thng. Vào lúc ó, ngi ny phi ly mt quyt nh chc chn bt u mt li sng mi cho cuc i; h phi tin ti mà không lng l hay nhìn li àng sau. Nhng ai có th làm c iu ny thì s tr thành bc thy và có th s dng cái nng lc ch yu ca s sng thc hin tt c nhng gì mà h m c. Tôi nhc li, các bn nam cng nh n không nên ngh n vic hng các dòng nng lc sinh lý ca mình i lên tr khi ã sn sàng b li nhng òi hi xác tht phía sau hng lên vic to ra thành qa ca mt bc thy. T ây bn có th tin bc gt hái nhng thành công xng vi n lc ca bn.

Phn ba

Sau tun l th 10, ông Bradford không còn u n tham gia nhng bui gp mt hàng tun ca "Himalaya Club" na, nhng vn quan tâm theo dõi chúng tôi. Thnh thong ông ghé n trình bày mt s vn hu ích và nhân dp ny, các thành viên ca nhóm có nêu lên mt s thc mc. Chng hn nh, mt s ngui trong nhóm chúng tôi c bit thc mc v s dinh dng và tm quan trng ca thc phm trong i sng. Trong vn ny, chúng tôi có mt s ý kin khác bit và vì th mi ngi quyt nh phi hi ông Bradford xem mc và ch trng dinh dng ca các Lt Ma ra sao. Tun k ó, sau khi ã nêu lên thc mc, chúng tôi c ông Bradford tr li nh sau: Ti tu vin Himalaya, khi tôi còn là mt k nhp môn, thì không h c ch nh phi n nhng món gì và n vi mt lng nh th nào. Mi Lt Ma u óng góp phn công sc ca mình to ra nhng th cn thit cho tu vin và công c sn xut ca h thng rt thô s. Tt c công vic, k c trng trt và cày ba u thc hin bng sc ngi. ng nhiên các Lt Ma có th s dng trâu bò và nông c, nhng s d nh th là vì h mun tip xúc trc tip vi t ai. H cho rng vic trc tip làm vic vi t ai mang li mt iu gì ó hu ích cho kip ngi. Bn thân tôi, tôi thy ây là mt kinh nghim qúy gía mà chúng ta cn phi nm tri trong i bi nó giúp ta cm thông vi thiên nhiên và hòa nhp vào nó. D nhiên các Lt Ma n chay trng, nhng không qúa cng nhc. H cng n trng, b và phó mát vi mt lng va giúp cho mt s chc nng ca não, c th và thn kinh h c hot ng tt p. Tuy vy, h c n tht. Vi nhng Lt Ma thc hành thc th 6 - nhng Lt Ma khe mnh và cng tráng - thì tôi thy h chng cn phi n tht, cá hoc gà. Ta nh tôi, hu ht nhng ngi tìm n tu vin là nhng ngi th tc, nên h không có mt ý nim nào v thc phm và mc dinh dng. Nhng chng bao lâu sau, h bt u có nhng

23

du hiu tuyt vi chng t c th h ã thay i theo chiu hng tích cc. Và s d c nh vy là phn nào nh bit cách thc hành mc dinh dng ti tu vin. Các Lt Ma không h la chn các món n cho chính mình hay nói úng hn, h có rt ít mà có th la chn. Khu phn n ung ca các Lt Ma gm các loi thc phm b ích, lành mnh và theo quy nh thì mi ba n ch có mt món mà thôi. iu ny t nó ã là mt bí quyt cng tráng và khe mnh. Khi mi ba n ta ch n mt món mà thôi thì d dy ca ta không b mt mi vì s thiu hài hòa (s lng , cht dinh dng và hóa tính khác nhau) ca các món n. Vi mt ba n có qúa nhiu món, các thc n s ri lon trong d dày vì tinh bt không d dàng hòa tan vi protein. Chng hn nh, nu bánh mì, ó là mt cht bt, c n chung vi mt cht có nhiu protein, nh là tht, trng hoc phó mát thì mt phn ng hóa hc s c thành hình trong d dày. iu ny không nhng làm cho d dày no hi, a ti s mt mi cho c th, mà v lâu v dài còn làm cho tui th b gim i. Hi còn tu vin, rt nhiu ln tôi ã ngi n chung vi các Lt Ma và ba n chng có gì ngoài bánh mì. Nhng lúc khác thì chúng tôi ch n toàn là rau ti vi trái cây. Và nhng lúc khác na thì ch có rau nu vi trái cây. Thot u, vì quen vi li n ung thông thng trc ây gm nhiu thc n khác nhau, nên tôi cm thy ói bng; nhng chng bao lâu sau, tôi cm thy thích thú vi mt ba n n gin, ch có bánh mì en hoc ch vi mt loi trái cây duy nht. Thnh thong, mt ba n ch có rau không thôi cng làm cho tôi thích thú nh mt ba tic. ây, tôi không mun khuyên các bn gii hn ba n ca mình bng mt thc n duy nht và tôi cng không khuyên bn loi b tht ra khi thc n. iu mà tôi khuyên ó là tách ri các món n thuc cht tinh bt, trái cây và rau ra khi tht, cá và gà, ngha là bn không nên n chúng trong cùng mt ba. Bn có th n mt ba toàn tht, và nu mun, bn có th dùng nhiu loi tht khác nhau cho mt ba n. Hoc bn cng có th n b, trng và phó mát cùng vi tht hoc bánh mì en và kt thúc là cà phê en hoc trà. Nhng bn không th kt thúc mt ba n nh th vi bt c th gì ngt hay c làm bng bt - không dùng bánh, mt hoc ko. B là mt thc n có th dung hòa c vi c hai loi thc phm va k trên. Bn có th dùng b chung vi nhng thc n có bt hoc chung vi tht. Sa thì hp vi nhng thc n bng bt hn. Vi trà hay cà phê, bn phi ung en hoc pha vi ít ng, nhng không bao gi nên pha chúng chung vi sa. Vic dùng trng mt cách thích hp cng là mt iu thú v và hu ích mà tôi ã hc c trong thi gian tu vin. Các Lt ma không bao gi n nguyên cái trng, tr khi trc ó h ã lao ng ct lc bng chân tay. Ch lúc ó h mi n ht mt qa trng luc loi trung. Nhng thông thng thì h n tròng trng, n sng và b tròng trng i. Lúc u, tôi thy vic b tròng trng trng nh th là phí phm vì ây là thc n rt ngon; sau ó tôi mi hiu rng tròng trng ch c s dng cho c bp mà thôi và ta ch n nó sau khi ã làm vic bng c bp. Tôi vn bit rng tròng trng là mt thc dinh dng, nhng tôi ch hiu gía tr tht s ca nó sau khi nói chuyn vi mt ngi Tây Phng tu vin, ngi ny có mt s am hiu vng chc v sinh hóa. Ông gii thích rng thông thng trng gà có cha phân na s dng t cn thit cho não b, thn kinh và các c quan ni tng. Và c th ch cn hp th nhng dng t cn thit ny mt lng nh, nhng nó cn phi c phân lng sao cho thích hp vi mc dinh dng nu bn tht s mun c cng tráng và khe mnh c tinh thn ln th xác. Ngoài ra, các Lt Ma ã dy cho tôi mt iu quan trng khác là n tht chm nhm nhai k thc n. Nhai tht k là bc quan trng u tiên làm cho thc n nhuyn i hu có th d dàng hp th. Khi ta n bt c th gì, thì nó cn phi c tiêu hóa trong ming trc khi tiêu hóa

24

trong d dày. Nu bn nut chng thc n, b qua giai on nhai k - mt giai on quan trng ch yu - thì nh th thc n s tr thành mt th phá hoi khi nó vào n d dày. Nhng thc n có nhiu protein nh tht, cá, gà thì bn không cn phi nhai nhiu nh nhng thc n t bt. Nhng dù sao thì bn cng nên nhai cho nhuyn. Nu thc n càng c nhai k thì tính dinh dng ca nó càng gia tng. iu ny có ngha là nu bn bit nhai k thc n thì lng thc n mà bn cn n s gim i phân na. Tôi ã ri khi tu vin Himalaya sau 2 nm tp luyn và mang theo mt cái nhìn mi m. Có nhng iu trc ây tôi xem thng vy mà sau ny tôi phi git mình kinh hãi. Mt trong nhng iu ny là khi tôi n mt s thành ph ti n , tôi nhn thy khp ni ngi ta ã n ung qúa . Tôi ã tng thy có ngi ch trong mt ba n mà h ã tiêu th mt lng thc n tng ng vi khu phn ca 4 Lt Ma làm vic ct lc. Nhng, ng nhiên là các Lt Ma chng bao gi m c cho vào d dày ca mình loi thc n nh ngi ó. iu th hai làm tôi khip s, ó là ngi ta ã n qúa nhiu thc n trong mt ba. Vì ã quen vi mt, hai món n trong mt ba nên có hôm tôi ã sng s khi m có c thy 23 món trên bàn tic khon ãi tôi. Chính vì th mà có bit bao ngi trên trn gian ny phi thng xuyên au m, bnh hon, bi h chng bit gì n s liên quan gia dinh dng và sc khe. n úng thc n, có c mt s kt hp úng n gia các thc phm vi nhau, n theo mt lng thích hp và n úng cách, ó chính là nhng yu t to ra nhng kt qa thn k. Nu bn qúa mp, cách thc n ung va k s giúp bn gim cân; ngc li nu bn gy yu nó s giúp bn lên cân. Ngoài ra còn có mt s iu khác v thc phm và dinh dng mà tôi mun trình bày vi các bn nhng vì thi gian có hn nên tôi không th nói ra ây. Vy các bn nên ghi nh 5 iu sau ây: - ng bao gi n các thc làm t tinh bt trong cùng mt ba vi tht. Gi ây, khi bn còn khe mnh, chúng không làm cho bn b suy yu, nhng v lâu v dài chúng không ích li cho sc khe ca bn. - Nu dùng cà phê thì hãy ung cà phê en, không dùng sa hay mt loi kem nào khác pha vào. Nhng nu cà phê làm bn khó chu thì bn hãy b hn nó i. - Nhai k thc n cho n khi nó thành cht lng và gim dn lng thc n mà bn tiêu th. - Mi ngày n mt tròng trng gà ti. Hãy n trc hoc sau ba n nhng không n trong ba. - Gim các thc n trong mi ba ca bn xung n mc ti thiu.

Phn bn

Trc khi thm ving mt s thành ph Hoa K và sau ó tr v Anh Quc, ông Bradford dành ra mt bui nói chuyn vi nhóm "Himalaya Club" chúng tôi. Ti bui ny, ông ã cp ti mt s vn khác hn là 5 thc tp nhm phc hi s ti tr. Ln ny khi ông ng trc nhóm, tôi nhn thy ngi ông có v thon gn hn, nhanh nhn hn và cng tráng hn trc ây. Ngay t khi tr v t n , tôi nhn thy ông Bradford qa xng áng là hình nh ca s hoàn thin. Vy mà t ó n nay, ông li càng tin b hn và lúc ny thì tôi thy ông ti tt l thng. Ông Bradford nói:

25

"Trc tiên tôi xin qúy bà ây tha li cho tôi, bi hu ht nhng iu mà tôi s trình bày trong ti nay u hng v các ông. ng ý rng 5 thc tp mà tôi ã cng hin qúy v u hu ích cho c nam ln n, nhng vì là phái nam nên hôm nay tôi mun trình bày mt tài có tm quan trng i vi phái nam. bt u, tôi xin cp n cái ging nói ca ngi nam. Bn có bit rng có mt s chuyên gia ch cn nghe qua ging nói ca mt ngi àn ông thôi là cng oán c ngi àn ông ny là mnh hoc yu sinh lý ? Tt c chúng ta u không l gì vi âm gong the thé và nha nha ca nhng ngi ln tui. Không may thay, khi âm ging ca mt ngi àn ông ln tui bt u có cái ging the thé ó, thì ây cng là du hiu chc chn cho thy c th ca ông ta ang trên à suy thoái. iu ó din ra nh sau: Luân xa th 5 nm di c iu khin các dây âm thanh và ng thi có liên quan trc tip vi luân xa th nht, trung tâm sinh dc ca con ngi. D nhiên các luân xa u có liên quan vi nhau nhng c bit, nói mt cách khác, hai luân xa ny n khp vi nhau. Cái gì tác ng n luân xa ny thì cng gây nh hng n luân xa kia. Hu qa là khi ging nói tr nên the thé thì kh nng sinh lý ca ngi ó cng ang suy yu. Và nu nng lc cht cha trong luân xa th nht yu i, thì bn cng phi hiu rng các luân xa kia cng trong tình trng suy yu tng t. Vì th, tt c nhng gì mà bn phi làm tng nhanh vòng quay ca luân xa th nht và th 5, ng thi vi các luân xa khác là thc hành 5 thc tp. Ngoài ra còn mt phng pháp khác mà bn có th s dng tng nhanh tin trình quay ca các luân xa, ó là c gng km hãm và làm cho ging nói mình trm li. ây là mt phng pháp không my khó khn và iu quan trng nht là bn cn có ý chí. Hãy lng nghe ging nói ca chính bn và nu bn nhn thy nó ang tr nên the thé thì hãy iu chnh nó trm li. Hãy chn ging nói ca mt ai ó trm, mnh và cn c theo ó bt chc. Ri mi khi nói, bn hãy c gi cho âm ging ca mình càng c trm vng càng tt. Vi mt ngi tui ã qúa cao thì iu ny qa là mt thách , nhng h phi hiu rng nu chu c gng, h s t c nhng kt qa tt p. Vi ngh lc chng bao lâu, âm ging trm vng ca bn s làm cho tc quay ca luân xa di c bn gia tng. iu ny a ti vic làm tng nhanh vòng quay trung tâm sinh dc - cánh ca dn li cho nng lc ch yu ca s sng. Nu dòng nng lc ny càng lúc càng dâng cao, thì luân xa c càng quay nhanh hn, giúp cho ging nói c trm hn và c th tip tc. Có nhng ngi tr b ngoài xem chng cng tráng và vng mnh nhng không may thay, chng bao lâu sau h không còn gi c cái tt p ó. S d nh th là vì ging nói ca h luôn luôn có mt cao the thé và chng bao gi tht s có c cái ging trm m ca ngi trng thành. Nhng ngi tr ny, cng nh nhng ngi cao tui hn, có th t c nhng thành qa tuyt vi bng n lc h thp âm ging ca mình. Vi ngi tr thì iu ny giúp h gi c s vng mnh y nam tính ca mình trong khi vi nhng ngi ln tui thì nó giúp tái to li s cng tráng. Trc ây, tôi ã tng qua mt ln luyn ging, mang li nhng kt qa rt tt p. Cng ta nh tt c nhng gì mang li hiu qa, phng pháp tp ny rt n gin. Nhng khi bn mt mình, hoc nhng khi không s phi làm phin ai, bn hãy phát âm bng mt ging trm, phn nào bng mi, "Mimm - MimmMimm - Mimm". Lp li và lp li na, tng bc h thp ging, cho n khi bn có th dn ging nói ca mình xung càng thp càng tt. S hu ích hn nu bn thc hành iu ny vào bui sáng, khi ging nói ca bn có khuynh hng trm i. Sau ó hãy c gng duy trì cái ging trm ny trong sut ngày. Mt khi ã bt u tin b, bn hãy vào phòng tm thc hành phát âm, nh th bn có th nghe rõ âm vang ging nói ca mình. Sau ó hãy thc hành trong mt phòng rng hn. Mt khi vang ca ging nói bn ã gia tng, nó s làm cho các luân xa khác ca c th xoay nhanh hn, c bit là luân xa th nht, luân xa th 6 và luân xa th 7.

26

ph n cao tui, âm ging ôi khi tr nên the thé và h cng có th làm cho ging trm xung theo cách thc va k. D nhiên phái n luôn có âm ging cao hn phái nam vì th h cn phi cân nhc không làm cho ging mình qúa trm nh nam gii. Còn mt iu khác khá hu ích ó là nu qúy bà qúy cô thy mình có ging m m nh àn ông, thì h có th áp dng phng pháp va mô t làm cho ging mình nh i. Hi sng ti tu vin, tôi thng thy các Lt Ma ngân nga tng kinh hàng gi theo mt ging trm trm. Ý ngha ca iu ny không phi ch h ngân nga hay tng kinh mà ch âm ging ca h to ra mt rung và rung ny tác ng n 7 luân xa. T hàng ngàn nm trc, các Lt Ma ã khám phá ra rng ngân ca ting "Oh-mmm ..." có tính mãnh lit và hiu nng c bit. Qúy v s thy rng cái ting "Oh-mmm ..." ny s rt hu ích nu bn bit ngân nga ít ra là vài ln vào bui sáng. Và nó s càng giúp cho bn hn nu bn lp li iu ny trong ngày, vào bt c lúc nào bn có th. bt u, bn hãy thc hành nh sau: Hãy ng thng ngi và hít tht sâu ri t t th ra, to thành ting "Oh-mmm ..." Chia ting ny ra thành hai âm, phân na là "Ohhhh ..." và phân na là "Mmmm ..." . Hãy cm nhn cái âm thanh "Ohhh ..." rung ng qua lng ngc và ting "Mmmm ..." rung ng qua hc mi. Bài tp n gin ny giúp ích rt nhiu trong vic liên kt 7 luân xa, và bn có th d dàng nhân thy nhng li ích ca nó hu nh ngay trong nhng ln tp u tiên. Bn hãy nh rng, chính rung ca âm ging là iu quan trng ch không phi trong iu ngân nga hoc trong ý ngha ca thanh âm. Ông Bradford ngng mt hi ri nói tip: "Tha các bn, nh th là tôi ã nói vi các bn khá nhiu iu có liên quan n 7 luân xa. Gi ây tôi mun góp ý v nhng gì có th làm cho chúng ta ti tr thêm, tuy nhng iu ny chng liên quan trc tip n 7 luân xa. "Bn th ngh xem, nu chúng ta có th bt cht a mt qúy ông hay qúy bà hom hem gìa nua tr li 25 tui, thì tôi cam oan rng qúy ông, bà ny trong mt thi gian u s tip tc có hành vi và li ng x ca mt ngi gìa nua. Tuy rng hu ht mi ngi u than vãn v cái tui gìa nua ca h, nhng tht ra h ng thi cng cm thy thích thú vi cnh gìa và nhng nhàn h do nó mang li. Và, không cn phi nói, chính cái tâm trng ny s không làm cho h tr li. Vì th nu mt ngi cao tui mun mình c thc s ti tr ra, thì h cn phi có li suy ngh, hành ng và ng x nh mt ngi tr và loi b i cái tâm trng, hành ng và thái ca ngi gìa. iu u tiên mà bn phi quan tâm ó là cái dáng v ca bn. Bn hãy gi cho thân mình thng ng ! Ln u tiên khi các bn n tham d khóa hc ny, mt s các bn ã có mt thân hình còm ci nh du hi. Nhng khi mà nha sng bt u tr li và tinh thn ã phn chn, thì dáng dp ca các bn cng thay i khá hn. ó là iu tt p và bn hãy c th mà tin lên. Bn hãy ngh v cái dáng dp ca mình và cân nhc nó trong khi làm các công vic hàng ngày. Hãy thng lng, n ngc và gi cho u c thng. Làm nh th, bn có th tr li 20 tui và xóa i cái gìa nua ca bn. C nh th, bn xua i cái gìa nua ca bn. Mi khi i âu ó, trc tiên bn phi bit rõ mình mun i n âu; sau ó bc ra khi nhà và i thng n ó. ng bao gi lê bc mà hãy tin vng chãi, tâm trí hng v ni mình mun n và o mt nhìn nhng gì bn i ngang qua. Hi còn sng trong tu vin Hymalaya, tôi có bit mt ngi cng n t phng Tây nh tôi. Tôi vn ngh ông ta khong 35 tui, nhng trong hành vi và ng thái, ông tr trung nh mt thanh niên 25. Vy mà ông ta ã trên 50 tui ri ! Nói n iu ny, hn các bn chng th nào tin tôi.

27

Nhm thc hin cái iu thn k ó, vic u tiên là bn phi tht s ao c nó. Sau ó bn phi nuôi dng cái ý ngh rng, iu ó không nhng là có th thc hin c mà còn là chc chn vì bn ã dt khoát. Bi bao lâu mà bn còn ngh rng s ti tr ch là mng o thì nó vn là mng o. Nhng mt khi bn ã dc tâm ôm p cái s tht thân k là bn có th ti tr và khe mnh c tinh thn ln th xác và mt khi bn ã dn mi c mun vào cái thc t ó thì nh th bn ã ung c nhng dòng nc u tiên ca "Sui Ngun Ti Tr" . Nm thc tp n gin mà tôi ã truyn t cho bn là mt khí c giúp bn thc hin c iu thân k. Du sao, ây cng là nhng iu n gin trong i sng, nhng ng thi cng mãnh lit và hu hiu. Nu bn vn tip tc thc hin chúng vi toàn b quyt tâm và kh nng ca bn, thì bn s c tng thng mt cách xng áng. Ri ông Bradford kt lun: "Tht là thích thú khi thy các bn tng tin trong tng ngày mt. n ây tôi ã truyn t cho các bn tt c nhng gì mà tôi có th, và tôi hy vng rng 5 thc tp ny tip tc phát huy cái nhim v tt p ca chúng ta và s m ra cho các bn nhng cánh ca ca s am hiu và thành công trong tng lai. Bây gi tôi xin t ga các bn, vì có mt s ngi ang ch tôi. H là nhng ngi ang cn hc hi v nhng iu mà tôi ã truyn t cho các bn. H ang ch tôi và vì th tôi không th sai hn". Ti ây, ông Bradford chào t ga chúng tôi. Thi gian ã trôi qua và ngi àn ông l thng ny ã trong trái tim chúng tôi mt ch rt c bit và d nhiên, tt c chúng tôi u rt bun khi thy ông ra i. Nhng ng thi chúng tôi cng mng khi bit rng chng bao lâu na nhng ngi khác cng có th chia s nhng thông tin vô gía, nh chúng tôi ã tng c chia s. Chúng tôi bit ây là mt c may trong i, bi "Sui Ngun Ti Tr" là mt bí quyt c áo mà không phi bt c ai cng c dp hc hi.

PH LC SNTT

LÀM TH NÀO TIT KIM VÀ S DNG NNG LNG Mt khi con ngi ã nhn thc v cái nng lc chính yu ang làm h sinh ng và mt khi h ã bit tích ly và phát trin cái nng lc ó bng nhng phng pháp thích hp, thì vn còn li là h bit gi gìn và s dng vi mt hiu nng ti a. T tng và hành ng, du có là tm thng nh nhoi, cng làm bn tiêu tán i mt s nng lc nào ó; chính vì vy mà bn phi kiên trì chng li s phân tán tinh thn cng nh nhng hành ng trng không có mc tiêu, không c mun thc s, hoc ch yu là cho qua gi. B tiêu tán nh th, nng lc suy gim và mt i sc mnh ca nó, v lng cng nh v cht. Ngc li, nu bn bit hng dn và km hãm các lung t tng, ngn chn trí tng tng, kim soát các cm xúc và bit hành ng theo mc tiêu ã c xác nh, thì bn có th t c mt s tp trung nng lc vi toàn b hiu nng ca nó. S TRM TNH. S trm tnh dáng v b ngoài cng nh trong ni tâm không nhng là mt li im giúp bn trong i sng, mà còn là phng tin giúp bn tránh c s mt mát nng lc. Nhm t c iu này, bn phi nuôi dng và phát trin s t ch. Bn phi dùng ý chí kim soát và làm ch các cm xúc. Cm xúc là lc và khi lc này c biu l, nó ã mt i áng k cng ca nó; ngc li, nu bit cm gi, nó s giúp bn tng sc mnh.

28

Vic km gi này bao gm mt s luyn tp liên tc nhm làm ch mi hành vi vô thc, khng ch mi cm xúc ni ti. Bi, nh Swami Vivekananda ã nói: "Tnh lng là s th hin cao cp nht ca sc mnh. Hot ng là s th hin ca lc cp thp; tnh lng là s th hin ca lc cp cao". GIC NG Gic ng là mt trong nhng cách thc chính yu nhm thu hi và tích ly nng lc. Tht vy, chính trong khi ta ng nhng giòng sinh lc chuyn ng trong c th chúng ta s có c mt hot ng hoàn toàn mi m. c gii thoát khi nhng ràng buc ca hành ng và t tng, chúng có th chuyn lu trong khp c th theo mt cách thc liên tc và u hòa; tác dng ca chúng nh th tr nên hu ích. Tuy vy, yu t va k cng tùy thuc vào nhng iu kin tác ng n gic ng ca bn nh: s thoáng khí ca phòng c, tiêu hóa, s tnh lng ca tâm trí và tt c nhng gì liên quan n chúng. Mt ba n ti quá no nê làm cho s tiêu hóa tr nên nng n, buc c th phi ng u. Trong trng hp này, nng lc s dng s b tiêu hao và không np c vào các luân xa nh th bn không th ng ngon gic; máu, c bp và thn kinh u thiu hn cái sinh lc chính yu ó; s ngh ngi không c din ra theo úng ngha ca nó, da tht không c sn cng và sc mnh ca bp tht b suy yu. I CHÂN T Các c th Trung Hoa và Nht Bn cp ti vic i chân t nh mt thc tp phi c thng xuyên thc hành d chng nhng c lành mnh mà còn nhm phát trin sinh lc. Thc tp này, tuy b ngoài có v không quan trng, nhng mang li nhng kt qu tt p trên trng lc ca thn kinh và không ai có th nói ht nhng li ích mà h ã t c trong vic kích thích nhng u mút thn kinh ca ôi chân. Bn nên thc hành vic i chân t ngoài t, tt hn là vào bui sáng, i trên c còn m sng, hoc trên nhng lp si ca lòng sui. Ngoài ra, bn phi iu hòa nhp th sao cho phù hp vi bc i bng cách hít th sâu sau bui tp.

29

Information

Microsoft Word - SNTTPKelder.doc

29 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

339051