Read 4-1.pdf text version

01 02 03 04 05

1 / 59

ýìc tiình o c quan trong nht cua ngýi lái xe là phi bit tôn trng sinh mnh, khi chúng ta lái xe, phi ht sc cn thn, chú ý ti ngýi i b, c bit là phi chú ý và nhýng ýng cho ngýi cao tui , ngýi tàn tt . Ngýi tuân thu các quy nh v trt t an toàn giao thông ,ch là ngýi lái xe gioi , iu này không liên quan gì n o c ngýi lái xe . Khi du bc cháy, nên dùng bình cha cháy, cát hoc chn bông ýc thm nýc y lên nhm dp la . i vi ngýi lái xe , nhýõÌng nhiòn và khoan dung là cách biu hin tt nht v o c . Nu hai xe i ngýc chiu mt on ýng, nht nh phi nhýng ýõÌng cho nhau . Mc dù ðèn xanh ðã báo hiu cho phép tài x chy xe theo trình t, nhýng ngýi lái xe vn cn phi chú ý ti nhng ngýõÌi vaÌ xe phm lut výt ðèn ð. Nu thy phía trýc có xe b lt mà không có ai quan tâm, bn thân tôi cng ang vi, mc dù có nhìn thy có ngýi b thýõng ðang kêu cu, nhýng tôi vn mc k . Trýc khi lái xe, chúng ta nên kim tra k càng xe ô tô, nhm bo m mi tính nng u hot ng tt , khi lái xe, cn chú ý ti ngýi i b và các phýõng tin giao thông khác, ây cng là cách biu hin o c ca mt ngýi lái xe . Xe ô tô phía sau vì mun tránh bi nên chy výt qua xe ca tôi, tôi cng không thích bi, nên ch còn cách là tip tc výt qua xe phía trýc . Mýa to, khin mt ýng ng rt nhiu nýc bn, l ýng có nhiu ngýi qua li,nhýng vì s s nh hýng n nhng xe phía sau,nên ch còn cách lái xe tht nhanh i qua . Khi xe bt u khi ng, khi i s và khi vòng xe hoc phanh xe, u cn chú ý, quan tâm n s an toàn và thoi mái ca khách ngi xe. Tùy tin bm còi, c tình to ra ting n, là nhng hành ng không có o c.

001

O

05

002 003 004 005 006

X O O O O

05 05 05 05 05

007

X

05

008

O

05

009

X

05

010

X

05

011 012

O O

05 05

2 / 59

Vi mt ngýi sau khi ung rýu, mc dù th giác,thính giác và kh nng phán oán u tr nên chm chp,nhýng bn thân anh ta thy vn bình thýng ,cho nên sau khi ung rýu vn có th lái xe. Khi xe ô tô bi hong may trên ng cao tc, mc dù có rt nhiu xe qua li, vic hong may xe nh vy nh hng rt ln ti an toàn giao thông ,nhng ê tit kim thi gian ca bn thân, ch còn cách là i xe ca tôi sa xong ri mi ri xe c. Tôi ã có nhiu nm kinh nghim trong vic lái xe, k thut lái xe rt có t tin, cho nên khi lái xe thýng hay cýi nói, hát hò, ðó là biu hin ngýi có k thut, không h nh hýng gì ti vic lái xe an toàn. Gi s tôi là ngýi lái xe khách, tôi càng cn phi cn thn, bi tinh mng con ngýi rt quan trng , mà tính mng ca khách ngi u nm trong tay tôi. Ti vì tôi lái xe vi thi gian quá lâu ri, tôi bit vic lái xe quá nhanh rt áng s và nguy him, thc ra, ngay c khi khách hàng vì vi mà yêu cu tôi lái xe nhanh hõn, nhýng vì lái xe an toàn, tôi vn không nên áp ng nhu cu khách, ng thi tuyên truyn cho khách hàng bit vic lái xe quá nhanh có nguy him nhý th nào. Vi mt ngýi lái xe, nu không có aòo c ca mt ngýi lái xe, ó cng là ni bt hnh ca bn thân anh ta,cng là ni bt hnh ca tt c mi ngýi. Khi gp phi khách hàng là ngýi già, ngýi tàn tt i tìc xi , thiÌ có th thu thêm cýõìc phí xe . Nu lái xe gp phi xe ngýc chiu thì nên dùng ðèn câòn quang . Khi xe phía sau bm còi hoc bt ðèn hin th výt xe và yêu cu výt xe,nu tình trng ýng giao thông không có tr ngi gì,nên gim tc và chy xe bên l ýng, ng thi bt ðèn hin th hoc dùng tay ra hiu cho phép výt. Khi phát hin khách hàng quên trên xe, nên lp tc em n np n công an gn nht , nhm tr li cho ngýi quên. Khi gp ngýi già ,hoc ngýi tàn tt qua ýng mt cách chm chp, nên bm còi gic ho nhanh i qua ýng. 05

013

X

014

X

05

015

X

05

016

O

05

017

O

05

018 019 020

O X O

05 05 02

021

O

02

022 023

O X

05 05

3 / 59

Nu khách hàng không quen thuc vi ph phýng, khi ch nói ra a ch cn n, ngýõÌi lái xe có th tùy ý chay thêm vài vòng quanh khu vc ph phýng, nhm tng tin cýc xe. Nu phát hin khách có hin týng lây nhim, có bnh thn kinh hoc em theo có mùi hôi thi, khi ho oìn xe có th tìm lý do t chi. Khi lái xe, nu phát hin có ngýi b thýõng nm trên ýng, nên gi s máy 110 hoc 119 thông báo cho cnh sát hoc õn v cu thýõng ýa ngýi b thýõng n bnh vin. Khi lái xe không cn thn, ng ngã ngýi i b, nu không xy ra thýõng tích có th nhanh chóng tháo chy,nhm tránh gp phi phin hà. Khi gp ngýi th lc kém hoc ngýi mù lòa ði trên ðýng hoc qua ýng, nên giúp tn tình hoc nhýng ýng cho qua. Trýc khi lái xe, nên gi tâm trng và cõ th n nh, trong quá trình lái xe, phi chuyên tâm , nhm i phó vi các tình huôìng xy ra trong khi lái . Lái xe an toàn tc là không gây ra tai nn, không phm quy và không vi phm lut l giao thông. Khi lái xe không cn tranh giành tng phút tng giây, càng không ýc sõ sut tng giây, tng phút . Vic lái xe là mt công vic cn n c s kt hp gia ðôi tay và trí óc, ðây là mt công vic lao lc và lao tâm, rt d mt mi, cách duy nht là phi sng mt cách có quy lut,nhý vy mi m bo lái xe an toàn. Tình trng xe và các s c giao thông luôn có mi liên quan mt thit, cho nên các tính nng trong các b phn ca xe cn ýc bo trì trong trng thái s dng tt, ng thi phi tin hành kim tra và bo dýõÞng theo quy nh, ðó là mt trong nhng nguyên t an toàn trong khi lái xe. Trong khi xe ang chy, nu phát hin ra xe có s c, mc nghiêm trng nh hýng ti vn lái xe an toàn, nhýng vn có th min cýõÞng tip tc lái ýc . 05

024

X

025

O

05

026

O

05

027

X

05

028

O

05

029 030 031

O O O

05 05 05

032

O

05

033

O

05

034

X

05

4 / 59

035 O Vic tin hành kim tra an toàn hng ngày cho xe trýc khi lái là mt vic nên làm, ng thi phi thc hin bo dýng xe theo nh k. Lut giao thông ýc t ra là gi vng trt t giao thông, m bo các phýõng châm v an toàn giao thông , không nhng cn phi tìm hiu rõ ràng, mà còn phi tuân th chp hành lut l ó, mi có th thc hin ýc các phýõng châm v an toàn giao thông mt cách có k lut và hiu qu. Trýc khi lái xe, nht nh phi tin hành kim tra xe, nhm nâng cao s an toàn cho vic lái xe. i vi ngýi lái xe, ch yêu cu cn có mt trình k thut lái xe tt, không nht thit phi coi trng vic tuân th các lut l an toàn giao thông. Vic lp t , vn chuyn là trách nhim ca ch xe và ngýi lái xe. Khi cõ th mt mi,nhýng vn tip tc lái xe là nguyên nhân ln nht cho các v tai nn giao thông. i vi ngýi khuyt tt, vn có th tip tc lái xe mà không cn hn ch bt c iu gì. Khi lái xe, mi lúc mi nõi u cn phi chú ý an toàn. i vi ngýi lái xe, khi ã mt mi, ch cn gim tc xe xung thì không nh hýng gì ti vic lái xe an toàn na. Khong cách phn ng và khong cách phanh xe chính là khong cách dng xe. Lái xe không ung rýu, sau khi ung rýu không nên lái xe. Khi ngýi lái xe ang lái xe, nu vì sai sót nào ðó mà ðng phi ngýi, dn n t vong, theo pháp lut quy nh, thì lái xe phi chu các loi x lý là : Hình s (kt án ), dân s ( n bù) và hành chính ( b huy bng lai ) ... Có ba loi hình x lý . i vi nhng nhýÞng ngýõÌi lái xe phi chu các hình pht nhý kt án hinh sýò, dân s, hành chính do sõ sut trong vic lái xe, dn n t thýõng, thì không ýc nhn nh b x lý theo dng : "Ngi tù không cn bi thýng, nu bi thýng thì không cn ngi tù" . 05

036

O

05

037 038 039 040 041 042 043 044 045

O X O O X O X O O

05 05 05 05 05 05 05 05 05

046

O

05

047

O

05

5 / 59

Ngýi lái xe do sõ sut dn n t thýõng, theo pháp lut quy nh , thì ngoi tr vic bi kt an hinh sýò ra, còn phi chu trách nhim bi thýng theo quy nh v dân s. Khi lái xe không may ng xe dn n t thýõng, nu tai nn xy ra do c ý, thi ngýõÌi lái xe s b x lý theo quy nh dành cho ti c ý git ngýi hoc ti c ý gây thýõng tích . i vi ngýi lái xe chuyên nghip,nu vì lái xe không cn thn ng cht ngýi hoc ng ngýi b thýõng, s b x lý theo trýng hp sõ xut nghip v, trên pháp lut , mc x lý s nng hõn so vi ngýi lái xe bình thýng. Tt c nhng thói quen không tt ca ngýi lái xe , ch yu u là nhng thói quen không ðúng, hoàn toàn do thói quen không thích ðáng t nhiên to ra, nhý vic : Theo sau xe khac quá gn,tùy ý thay i lan ýng xe výt xe, gianh ýng vòng xe, lái xe nhanh , výt tc hoc lái xe mt cách vi vã ... u là nhng sai sót thýng thy ngýi lái xe khi lái xe. Không m ðèn báo hiu hýng xe, không chú ý xe chy phía sau ...u là mt trong nhng nguyên nhân chính dn n tình trng xe gp s c khi vòng xe . Trýc khi ngýi lái chun b nhp vào dòng xe hoc chuyn ýng, nên m ðèn báo hiu hýng xe mun chy, chú ý nhìn gýõng phn chiu phía sau, ng thi chú ý nhng xe xung quanh ,nhm phòng tránh nhng im khut không th thy qua vic nhìn bng gýõng phn chiu. Khi lái xe vi tc cao, ngýi lái xe thýng s b qua không chú ý n tình hình hai phía, vì vy lái xe nên cao cnh giác, m rng tm quan sát, ng thi nên né tránh vic chy quá tc . Vi loi ýng hm, vì ðây là mt loi ýng c thu, th hin c tính óng kín , khi xy ra ha hon, nhit thýng cao ti 1.000 C, nu vic s dng không hp lý, rt d gây ra tai ha khó lýng. Cm ch nhng xe có vn chuyên vt nguy him , vt quá dài, quá rng, quá cao và quá nng i trong ýng hm. 05

048

O

049

O

05

050

O

05

051

O

01

052

O

01

053

O

01

054

O

01

055

O

03

056

O

03

6 / 59

057 058 059 060 061 O O O O O Khi lái xe trong ýng hm, không ýc vt, ném t trong xe ra ngoài. Khi lái xe trong ýng hm, nghiêm cm vic t ý i lan ýng i. Khi lái xe trong ýng hm ,nghiêm cm vic dng xe li gia chng thêm xng, du. Vì trong ýng hm ánh sáng không sáng, khi lái xe trong ýng hm, nên bt sáng ðèn u xe. Khi lái xe trong ýng hm mà xy ra s c, nên c gng di xe n khu vc tránh nn, ng thi m ðèn báo hiu nguy him. Nu xe vì xy ra s c mà b tc nghn trong ng hm, khin không khí tr nên ngt ngt hoc khi xut hin cht c hi trong không khí, nên tt máy nhm gim bt nng khí thi trong không khí. Nu trong quá trình lái xe i qua ýng hm mà gp phi ha hon, nên trn tnh, lái xe dng li hai bên l ýng hm,nhm dành ýng cho xe cu ha thông qua mt cách d dàng. Nu trong quá trình lái xe i qua ýng hm mà gp phi ha hon, nên tt máy dng xe, tt c mi ngýi em theo mình nhng aòt quan trng xung xe, chìa khóa xe gi li trên xe, ng thi không nên khóa xe li, nhm tin cho vic nhân viên cu hôò di di xe . Nu trong quá trình lái xe i qua ýng hm mà gp ha hon, gim bt mc nguy him do vic hít phi khói, khi lánh nn,nên cúi thp ngýi và i theo chiu ngýc li thoát him. Vi ngýi mc bnh yu thn kinh, mù lòa hoc mc bnh tâm thn không ýc phép tham gia thi lâìy bng lái xe. i vi ngýi say rýu, ngýi s dng thuc gây mê và ngýi s dng các loi cht kích thích khác , không ýc phép tham gia thi lâìy bng lái xe. Vi các loi xe c nh, khi ch hàng hóa, hàng không ýc phép ch cao quá 2,85 mét tính t mt t tr lên. Vi các loi xe c nh, khi ch hàng hóa, hàng không ýc phép ch cao quá 3 mét tính t mt t tr lên . 03 03 03 03 03

062

O

03

063

O

03

064

O

03

065

O

03

066

O

02

067 068 069

O O X

02 02 02

7 / 59

Khi ch các loi hàng hóa d rõi rt, d bay hoc có mùi hôi thi, phòng tránh vic hàng b rõi , b ra ngoài, hàng câÌn ýc óng gói cn thn, ng thi cn có thit b thích hp x lý, sp xp. Xe ô tô, ngoi tr khoang xe ra, còn li không ýc phép ch ngýi. Trong viêòc thi lâìy bng lái xe ô tô, trong phn thi xe chy thýòc têì trên ðýng , nu t ýc 70 im là thông qua . Vi loi xe ch khách, yêu cu thân xe không ýc hng hóc, lng lo hoc trýng hp cánh ca xe b hng không óng li ýc. Vi nhng ô tô chýa thông qua phê duyt ca các cõ quan giaìm sát có thm quyn thì không ýc phép t ý gn thêm toa mooc khi chy xe trên ýng quc l . Vic tng cng qun lý giao thông, duy trì trt t giao thông là nhm m bo an toàn giao thông . Dâìu hiu giao thông là ch s qun chê ng giao thông , ngha là cnh báo, nghiêm cm, ch dn và bao gm ca vch v và ch vit trên ng . i vi ngi ch s hu xe và ngi lái xe , khi nhn c giy thông báo np pht vì ti vi phm lut giao thông, trong vòng 15 ngày phi hoàn thành trách nhim, n a ch ã ghi rõ trong giy thông báo và np pht theo quy nh a a ra. Vi nhng ngi lái xe ã c cp giy phép lái xe ch hàng c ln, thì cng c phép lái xe hi và xe máy kéo. Nhng trng hp không c phép thi lây bng lái xe,cng không c phép tham gia thi th nghim ( Nhng i vi nhng trng hp phù hp vi nhng iu kin c bit va b x phat huy giy phép lái xe ã ht hn, thì không nm trong gii hn này ). Khi c hai xe ô tô cùng i mt chiu, thì xe ô tô chy phía sau phi chú ý chiu hng hot ng ca xe chy phía trc. 02

070

O

071 072

O O

02 02

073

O

02

074 075 076

O O X

02 02 02

077

O

02

078

X

02

079

O

02

080

O

02

8 / 59

Vi nhng ngi ã c cp giy phép lái xe , khi vn còn hn giá tr , c phep em giy phép lái xe vn có lnh i giy phép lái xe quc t vi nhng dng xe cùng loi. Vi nhng loi xe c bit, ngoài vic do khi s dung vi muc ich chuyên môn ma buôc phai ch nhân viên va vât phâm ra , thì không c phép dùng ch khách hoc hàng hóa. Khi giy phép lái xe quá hn hoc ht giá tr, phi np li cho c quan chc nng có liên quan . Khi ngi lái xe qua i, vic em bng lái xe np li cho c quan giam sat công lô s do ngi nhà ca ngi lái xe thc hin. Khi vn chuyên hàng hóa, phi buc cht, buc chc chn và xp xp hàng hóa mt cách vng vàng n nh. Vi nhng trng hp dùng th on không chính ang thi lây bng lái xe, s b c quan giam sat công lô có thm quyn ình ch tham gia thi , ng thi s tin hành theo dõi. Vi nhng ngi c chính ph cp giy phép lái xe i ng vi giy phép lái xe quc t , trong thi gian cha ht hn, lu nc ta quá thi gian là 30 ngày, thì phi n c quan có thm quyn ng ký chng nhn mi c phép lái xe . Ch s hu xe bit rõ ngi lái xe có nng cn vt quá mc tiêu chun cho phép, dùng cht ma túy, ung thuc gây hng phn thn kinh mà không ngn cm, ngoài vic phi np pht v tài chính, s b thu gi giy phép lái xe 3 tháng . Vi ngi lái xe, nu liên tc lái xe trong vòng 8 gi ng h, nu quy trách nhim thuc v ngi s hu xe, thi s b thu gi giy phép và ình ch s dng xe trong vòng 3 tháng. Trc khi lái xe, không bt buc phi kim tra linh kin ca xe, nhm tránh vic chm mt thi gian chy xe. Âm thanh còi xe không nên quá ln , phi tuân th các quy nh v gii hn âm thanh coi xe. 02

081

O

082

O

02

083 084 085

O O O

02 02 02

086

O

02

087

O

02

088

O

02

089

O

02

090 091

X O

02 02

9 / 59

092 093 O O Nguyên tc ca vic nhn còi xe là nên dùng âm thanh n nhn còi . Bng lái xe ca ngi lái xe là do ngi lái xe np n ti c quan qun lý , tham gia d thi lây bng lái xe . Sau khi thi, t tiêu chun quy nh thông qua mà có . i vi nhng trng hp chng li cnh sát giao thông ang thi hành công v, dn n vic gây thng tích hoc t vong ,ngoài vic b trng pht và ình ch, huy giy phép lái xe ra ,còn b cm ch tip tc tham gia thi và cp giy phép lái xe (Tr nhng trng hp phù hp vi iu kin c bit ,nh thi gian b huy bng ã ht, thì không nm trong gii hn này ) Khi giy phép lái xe b mt hoc h hng, phi n c quan giam sat công lô làm th tc xin cp li hoc ôi giy phép lái xe mi. Nu xe vn chuyn hàng thuc hàng nguy him, khi xe dng li phi âu khu vc mát m rông rai , ng thi có bin pháp cách ly vi các xe khác , bên ngoài thùng ng hàng phi có nhãn hiu ghi rõ ràng tính cht nguy him ca vt phm. Vi các loi xe khách, khi khách lên xung xe, xe phi dng bên l ng , ng thi không làm nh hng n các dòng xe khác chy qua. i vi loi ng dc hp, nu xe xung dc không nhng ng cho xe lên dc,hoc nu xe lên dc còn ang di dc không nhng ng cho xe ã và ang chy xung dc mà c tình tranh giành lên dc trc, hoc khi xe giáp vách núi không nhng ng cho ngi chy phía ven ng phía ngoài , u phi chu pht. Vi xe khách loi nh ch có 9 gh ngi , bao gm gh ngi dành cho tài x. i vi nhng ngi lái xe chuyên nghip,cách mi hai nm k t ngày nhn giy phép lái xe, phi tin hành thi li mt ln. Vic t ra ch nh qun lý riêng cho tng khu vc giao thông, là tng cng qun lý giao thông, gi vng trt t an toan giao thông, nhm m bo an toàn giao thông 02 02

094

O

02

095

O

02

096

O

02

097

O

02

098

O

02

099 100

O X

02 02

101

O

02

10 / 59

102 X Ch trong trng hp bt c d mi dùng n cu vt,ng hâm danh cho ngi i bô hoc ng vch trng dành cho ngi i b thông hành. Công hiu ca dâu hiu giao thông và vch báo hiu giao thông là dùng cnh báo, nghiêm cm và ch dn ..v..v.. Ngi lai xe ô tô lai xe gây tai nan , không co ngi bi thng hoc t vong , nên chiêu theo quy inh ma x tri , nêu trng hp bo trôn , ngoai bi phat tiên ra , ông thi con bi thu gi bng lai xe . Vi ngi lái xe, ngoi tr vic tuân th theo ch th ca dâu hiêu giao thông ,vch báo giao thông và tin hiu giao thông ra ,còn phi tuân th theo ch th ca cnh sát giao thông hoc nhân viên ch huy giao thông khi ang thi hành nhim v. Vi nhng xe ã thông báo thuc xe ph thi, mà vn tip tc c chy,ngi s hu chic xe ó s phi chu x pht theo quy nh , ng thi nghiêm cm lai xe va xe bi tich thu . Trng hp ngi lai xe ô tô cho phep ngi không co bng lai xe iêu khiên xe ô tô , thi bi thu gi bng lai xe . Khi ngi lái xe c ý lái xe trái phép, chim lòng ng dành cho ngi i b, gây thng tích hoc t vong,theo quy nh ca pháp lut, ngi chu trách nhim cho nhng hành vi trên s b pht vi hình thc nng gp ôi so vi mc quy nh. Chính ph u có nhng gii thng xng áng cho nhng trng hp ng ra thông báo có tai nn ô tô xy ra hoc giúp ,cu h nhng nn nhân b thng do tai nn, cùng nhng ngi lái xe gioi . Ngi lái xe nu lái xe gây tai nn, dn n ngi khac b thng hoc t vong , nhng li b chy, s b huy giy phép lái xe , không c phép tip tc tham gia d thi bng lái xe ô tô (Tr nhng trng hp phù hp vi các iu kin ã nh,hoc thi hn ình ch , tch thu giy phép lái xe ã ht) . Vi nhng loi xe ô tô là xe ch hàng hoc xe khách loi nh, không có gii hn nào cho s ngi c phép vn chuyn. 02

103

O

02

104

O

02

105

O

02

106

O

02

107

O

02

108

O

02

109

O

02

110

O

02

111

X

02

11 / 59

112 X Vi nhng trng hp lái xe vt èn , gây thng tích, s không b thu gi bng lái xe. Ngi lai xe ô tô lai xe gây tai nan , không co ngi bi thng hoc t vong nên chiêu theo quy inh ma x ly , trng hp bo trôn , ngoai bi phat tiên ra ông thi thu huy bng lai xe . Khi xe chy trên ng cao tc hoc ng quc l, không thc hin vic gi khong cách an toàn ,ngi lái xe s b pht s tin là t 3000 n 6000 ài t. Vi trng hp ngi lái xe lái xe vi tc chm hn so vi mc tc thp nht ca quy nh, thì không b xét là vi phm lut giao thông. Mc im tiêu chun thông qua phn thi v quy tc giao thông là 90 im. Vi nhng trng hp ã tng vi phm ti mua bán mi dâm tr em và v thành niên , hoc tng cp súng, cp lu n, hoc dao...Nhng ti ã c xác nhn thông qua vic phán án , hoc nhng trng hp là lu manh, b xác nhn là trng hp khó ci to, thì không c phép ng ký ly bng lái xe tc xi. Có th cho ngi khác mn dùng bng lái xe. Vi giy chng nhn hc lái xe, có th dùng hc lái xe buyt. Bê ngang hang hoa ma xe hang chuyên ch , co thê c lôi ra khoi thân xe na met . Ngi lái xe không c phép liên tc lái xe vt quá 8 gi ng h . Vi nhng ngi có giy phép lái xe khách c ln ,cng ng thi c phép lái loi xe r mooc . Trng hp ngi lai xe ô tô lai xe vi pham quy inh an toan giao thông ng bô , vi vây ma gây ra tai nan dân ên lam ngi khac bi thng nng , thi bi phat thu gi bng lai xe . Nu ngi lái xe trn tránh vic np l phí qua cu , ng thi có hành vi làm tôn thng nhân viên thu l phí, s b huy giy phép lái xe. 02

113

X

02

114

O

02

115 116

X X

02 02

117

O

02

118 119 120 121 122

X X X O X

02 02 02 02 02

123

O

02

124

O

02

12 / 59

Nu ngi lái xe ang lái xe trên ng chay nhanh dành cho xe c gii theo úng quy nh lut l giao thông , nhng vì ngi i b và nhng xe chay châm không thc hin úng quy nh v giao thông , t ý chy vào ng chay nhanh , dn n tai nn, gây thng tích hoc t vong , theo pháp lut quy nh , ngi lái xe ch chu trach nhiêm hình s vi mc x pht và gim nh . Vi nhng ngi lái xe có nng cn vt quá mc quy nh, lai xe gây tai nn, dn n thng tích nng hoc t vong, s b thu huy giy phép lái xe, ng thi không c phép thi lây bng lái xe trong vong 1 nm . Vi loi xe ch hàng, nu bt buc phi ch theo nhân viên làm nghip v i theo, thì ngoi tr ngi lái xe ra, ch c phép ch thêm hai ngi. Vi nhng i tng li dng vic lái xe ô tô ê phm ti , sau khi thông qua phan quyt xac inh bi tu giam , s b thu huy giy phép lái xe, vnh vin không c phép tham gia thi và lnh giy phép lái xe( Ngoi tr nhng trng hp có iu kin phù hp,và thi gian chu pht ã ht không nm trong gii hn này ) Bê dai hang hoa ma xe hang chuyên ch, co thê c nhô ra phia trc âu xe 2 met . Vi loi xe ch hàng dng toa xe , chiêu dài va chiêu ngang ca hàng hóa êu có th dài hn thùng xe vi dài là 30 cm. Vi loi xe hàng dng khuôn , ngoi tr vic hàng hóa có th dài hn uôi xe ra , khung cua thân xe bt buc phi c nh chc chn . Vi nhng i tng b x phat huy , thu gi giy phép lái xe vnh vin , sau khi tiêp thu viêc vi pham tai giáo duc trong vòng 1 tháng , thi có thê tham gia thi lây bng lái xe. Nhng trng hp b tm gi hoc b hy giy phép lái xe, nu cha ht hn thi gian pht , thì không c phép tham gia thi ly bng lái xe. Vi nhng trng hp b tm gi hoc b hy giy phép lái xe, nu cha ht hn pht, ch cn sau khi np tin pht là có th tham gia thi lây bng lái xe.

125

O

02

126

X

02

127

O

02

128

O

02

129 130

X X

02 02

131

O

02

132

X

02

133

O

02

134

X

02

13 / 59

Ngi lái xe nu trong vòng 1 nm mà phm lut giao thông 6 ln tr lên ,bt buc phi tham gia nghe din ging và hoc các quy tc v an toàn giao thông ng b. Thi hn có hiu lc ca các giy t chng nhn , nh chng nhn v tình hình thân th, sc khe và thành tích thi lý thuyt là 1 nm . Trc khi mun vòng xe qua bên phi ,phi bt èn tín hiu bên phi phía trc và sau xe , hoc ngi lái xe phi gi cánh tay bên trái lên , bàn tay hi cong v phía bên phi ê ra hiu. Khi bm còi xe , phi s dng âm thanh n , và mi ln nhn còi không c nhn quá na giây. Khi xe chy qua các oan ng có bin dâu hiu là ng vòng , ng hm, ng dc, ng hp, trng hc hoc bnh vin, cac ng bùn ly hoc ng tích nc , on ng ang thi công, u phi gim tc và t t lái xe qua , ng thi có tâm lý chun b dng xe bt c lúc nào. Phi s dng èn viên quang , khi hai xe i ngc chiu nhau vào ban êm . Khi thy có tín hiu canh bao ca xe cu ha, xe cp cu, xe tun tra , xe cu h công trình v..v , bt k là i t hng nào, cng phi lái xe tránh và nhng ng , ng thi không c phép lái xe chy theo phía sau. Ngi lái xe chy xe n gn bung binh co nhiêu xe , có th không nhng ng cho xe chy phía lan ng trong chy trc. Vi ng hai chiu co hai lan ng xe , khi ô tô chy on ng c v vach han chê phân hng , có th lái xe chy vao trong ng ca lan ng ngc chiu . Vi ng hai chiu co hai lan ng xe , khi ô tô chy on ng c v vach phân hng lai xe , khi vt xe c chay vt qua ng kia , nhng không c phép hai xe cung tranh ua chy song song . 02

135

X

136

O

02

137

O

02

138

O

02

139

O

02

140

X

02

141

O

02

142

X

02

143

X

02

144

O

02

14 / 59

Tôc ô lai xe phai nên chiêu theo gii han tôc ô lai xe cua biên ky hiêu va vach ky hiêu quy inh , trng hp không co biên ky hiêu va vach ky hiêu , tôc ô lai xe không c vt qua 40 km /h . Nhng vi cac ng lô cha co ve lan ng xe , vach phân hng lai xe hoc vach han chê phân hng , hoc lan ng xe chay châm co ve vach phân cach lan ng xe nhanh xe châm , thi tôc ô lai xe không c vt qua 30 km/h . Tôc ô lai xe phai nên chiêu theo gii han tôc ô lai xe cua biên ky hiêu va vach ky hiêu quy inh , trng hp không co biên ky hiêu va vach ky hiêu , tôc ô lai xe không c vt qua 50 km /h . Nhng vi cac ng lô cha co ve lan ng xe , vach phân hng lai xe hoc vach han chê phân hng , hoc lan ng xe chay châm co ve vach phân cach lan ng xe nhanh xe châm , thi tôc ô lai xe không c vt qua 40 km/h . Khi lái xe n khu vc giao thông ông uc, vì s an toan cho vic lai xe, có th nhn còi xe bt c lúc nào. Không phi nhng ng cho các loi xe nh xe chuyên ch tr em, xe buyt ca trng hc, xe dành cho ngi tàn tt hoc xe tp lái. Dng xe tm thi, tc là dng xe cha n 3 phút, ông thi luôn gi trang thai chun b lai xe ri khoi . Khi chy xe n ng giao ct (ngã ba), n on ng re vong , nu ng thi gp c hai hiu lênh ca nhân viên ch huy giao thông và èn tín hiu , thi nên thc hin theo hng dn ca nhân viên ch huy giao thông. Khi xe khi hành , phi nhng ng trc cho ngi i b và nhng xe ang chy qua . ng dành cho ngi i b qua ng tc là vch ngang hoc vach cheo mau trng c ve trên ng , la ni danh cho ngi i b qua ng . Khi ngi lái xe ang chy xe trên ng , nu dùng tay gi, nghe in thoi , s b x pht tin là 1.000 ài t. Khi ngi lái xe tinh thân mt mi , có bnh hoc mt ng, tinh thn không tp trung , thì không c phép tham gia lái xe.

145

X

02

146

O

02

147 148 149

X X O

02 02 02

150

O

02

151 152

O O

02 02

153

X

02

154

O

02

15 / 59

Cac xe âu bên ng khi gp phai tình trng thi tit nh có sng mu , ma, tuyt ri hoc bão cát hoc ngày tri âm u ,nên bt èn âu xe hoc m ky hiêu phn quang. Khi hai xe cùng chy trên mt lan ng, khong cách gia xe phía sau và xe phía trc, tr khi mun vt xe phía trc, nu không cân gi khong cách co thê phanh gia hai xe . Khi hai xe i ngc chiu gp nhau on ng núi, thì xe phía vách núi phi nhng ng cho xe phía ngoài qua trc. Khi vt xe, phi m èn xi nhan bên trai , ng thi khi vt xe, hai xe phi gi khong cách là na mét tr lên , sau khi ã vt xe ên môt khoang cach an toan xong , mi m èn xi nhan bên phai va i vao tuyên ng ban âu . Khi xe chy ti khu vc ng giao ct , mà không có tin hiu en hoc tin hiu en b hng ma không co nhân viên chi huy giao thông , hoc không v ng chinh và ng nhánh, hn na, khi sô lan ng xe giông nhau , cng ging nh trng hp xe chy thng và xe re ng , thi xe phía bên tay trai nên tam dng , nhng ng cho xe bên phai chy trc. Vi xe taxi, khu vc có lp t bin dâu hiêu khu vc ón khach ,thì ngi lái xe nên ón khách khu vc ã nh , không c phép ón khách gia ng . Xe taxi không c phép t chôi ch khách, nhng c phép c ý chy xe lòng vòng. Khi lái xe, nh em theo y các giy t liên quan nh giy phép ng ky xe, bng lai xe và các loi giy t khác. Khi lai xe, không cn em theo các dng c sa cha xe. Khi lái xe hng v phía trc, không cn bt èn xi nhan . 02

155

O

156

O

02

157

O

02

158

O

02

159

O

02

160 161 162 163 164

O X O X X

02 02 02 02 02

16 / 59

Ch s hu loi xe chay châm , ngi lái xe,ngi i b và nhng ngi có hành vi ln chim lòng ng , s b pht theo quy nh ca c quan qun lý giao thông .Sau khi nhn c thông báo np pht ,nu quá hn np pht mà vn không thc hin ngha v, s b x lý theo pháp lut . Vi nhng loi xe thi hành công v , nh xe cu ha , xe cp cu, xe tun tra và xe cu h, thì không b hn ch v tc chy xe . Tr nhng xe chay trên ng mt chiu ra ,bình thng xe nên chy bên phi ng ,nhng tr phi gp trng hp c bit, cn chy v phia ng bên trai , thì xe cn gim tc i châm , ng thi chú ý cac xe ên t phia trc và ngi i b phía i din. Xe ô tô khi chy ng hai chiu hai làn ng xe, êu cn tuân th chy úng làn ng ca mình. Khi xe chy on ng co v vch lê ng cua ng mt chiu , ngoai tr chun b âu xe hoc dng xe tm thi ra , thi không c phép lái ra ngoài vch lê ng. Nhng loi xe ang thi hành công v , nh xe cu ha, xe cp cu, xe tun tra hoc xe cu h , khi chy cùng môt chiêu trên ng co hai lan ng tr lên , êu có thê chy lan ng xe trong va lan ng xe ngoài . Khi cac xe chy trên ng cùng chiêu co hai lan ng tr lên, khi mun i lan ng , phai hiên thi èn hoc dùng tay ra hiu lênh , ng thi hai xe phi gi mt khong cách an toàn. Không c phép i ngc chiu on ng là cu hoc ng hm . Khi xe chy ên bung binh co nhiêu lan ng , nên nhng cho xe chy lan ng phía trong qua trc. Khi lui xe , phi bt èn báo hiu lui xe hoc dùng tay ra hiu xong , thi t t lùi xe mt cách cn thn, ng thi chú ý ti các xe khác và ngi i b . Khi cac xe chy trên ng cùng chiêu co hai lan ng tr lên , loi xe c nh êu có th chy lan ng phia trong va phia ngoai ,nhng không c phép tùy tin thay ôi lan ng .

165

O

02

166

O

02

167

O

02

168 169

O O

02 02

170

O

02

171

O

02

172 173 174

O O O

02 02 02

175

O

02

17 / 59

176 O Xe t ng cung chiêu co hai lan ng tiên vao ng co môt lan ng , thi cac xe phi nhng ng cho xe chy thng i qua trc. Khi cac xe chy trên ng cùng chiêu co hai lan ng tr lên, ngoai tr chun b âu xe hoc dng xe tm thi ra , không c phép lái xe vt quá vch lê ng hoc lái xe vt quá hai lan ng xe . Tai nut ng giao ct co thiêt lâp lan ng dành riêng cho cho xe re trai phai , các xe i thng không c phep chim dung lan ng danh cho xe re vong. Khi xe chy trên ng cha co ve vach phân hng hoc ng st , hoc ng xu ngc chiêu nhau , thì phi gim tc , chy t t. Không c phép vt xe, nu phía trc có xe ang chy ngc chiu hoc phía trc có hai xe ang chy song song. Mun vt qua các xe phia trc trên cung làn ng , trc tiên phi nhn còi hai ln hoc nháy èn mt ln , i xe phía trc gim tc và chy sát vào l ng , hoc sau khi ra hiêu lênh tay nhng ng xong , thi mi c phép vt qua Sau khi xe chy phía trc nghe ting còi t xe phía sau, nu ng phía trc không có tr ngi gì , nên gim tc , chy sát vào l ng hoc ra hiu nhng ng . nut ng giao ct , cùng lúc có s ch huy ca nhân viên giao thông và èn tin hiu , thì nên tuân theo s hin th ca èn tin hiu. Khi xe ô tô chay ên nga ba ng giao ct muôn re trai , nên hiên thi en xi nhan hoc hiêu lênh tay khi cach trc nga ba ng giao ct 30 met , rôi ôi i vao lan ng bên trong hoc lan ng re trai , chay ên chô trung tâm nga ba ng giao ct thi re trai, ông thi không c chiêm dung lan ng cua xe ngc chiêu ên ê gianh re trai trc . Nhng xe chy on ng dành cho xe chay châm có ve vach con ln , vach lan ng xe nhanh châm, thì không c phép re trai . 02

177

O

02

178

O

02

179

O

02

180

O

02

181

O

02

182

O

02

183

X

02

184

O

02

185

O

02

18 / 59

186 187 188 189 190 X X O O X Nhng xe chy on ng dành cho xe chay châm có ve vach con ln , vach lan ng xe nhanh châm, thì không c phép re phai . Khi xe chy ên bung binh co nhiêu lan ng , nên nhng ng cho xe lan ng ngoai i qua trc. nut ng giao nhau , vì nhu cu c bit mà thiêt t vch , dâu hiu giao thông , thì ngi lái xe i theo s chi thi ca vch , dâu hiêu giao thông. Lái xe cn gim tc khi xe chy n trc ng danh cho ngi i b qua ng . Trên ng dành cho ngi i b qua ng , khi ang có ngi i b qua ng , xe ô tô vn có thê t t chy qua . Khi thanh chn ng st a c ha xung, hoc khi nhìn thy nhân viên trc ban ra hiu dng li, thì phi lp tc dng li. Khi lái xe ên ng st , chuông báo hiu cha báo hiu, èn báo hiu cha sáng ,ngi lai xe vn phi chú ý nhìn trc nhin sau , lng nghe va xac inh hai phia ng không co xe la chy ên , thi mi c i qua . Khi xe ô tô i ngang qua ng st , gia hai xe chy phía trc và phía sau không cân phi gi khong cách . Khi lái xe i qua khu vc ng quan chê thc thi , phi nên tuân theo cac quy nh quan chê ca cac ng o lai xe . Khi lái xe i qua khu vc ng quan chê thc thi , bt k lúc nào cng có th i qua . Khi lái xe ên cac on ng có biên dâu hiu ng vòng , ng dc, ng hp, câu hep , ng hm hoc ng st , thì không c phép quay u xe. Xe ô tô có th quay u xe bt k âu, ch cn khu vc ó rng thc hin vic quay âu xe. Khi xe ô tô chy ên oan ng có treo bin dâu hiu cm quay u xe, vch han chê phân hng làn ng xe, vch cm vt xe , vch cm thay ôi lan ng xe, thì không c phép quay âu xe. 02 02 02 02 02

191

O

02

192

O

02

193 194 195 196 197

X O X O X

02 02 02 02 02

198

O

02

19 / 59

199 O Khi xe chy on ng cm re trai, thì không c phép quay u xe. Trc khi xe bt u quay u xe, phi tm thi dng xe ng thi bt èn xi nhan re trai hoc dùng tay ra hiu , khi ã nhìn rõ không có xe ên , ông thi chu y ngi i b qua li, thi mi c phép quay u xe . Khi xe chy on ng xung dc, không c tt ng c và xe chy trong tình trng s 0. Khi xe chy ng xung dc, tit kim xng ,nên tt ng c và xe chy trong tình trng s 0. Khi xe i qua phà , phi xp hàng ln lt trc sau i qua, không nên tranh giành qua trc. Khi xe tai i qua phà, nu tông trng lng hàng nng hn so vi mc quy nh , bt buc phi g hàng và phân làm nhiu lt i qua. Khi xe ô tô chy khu vc ng thành th vào bui ti, nu ánh sáng xung quanh sang , thì xe nên dùng èn cân quang chiu sáng. Khi xe ô tô chy khu vc ng thành thi vào bui ti , nu ánh sáng xung quanh sáng , thì xe nên dùng èn viên quang ê chiu sáng. Khi xe ô tô chy on ng có biên dâu hiêu là ng vòng , ng hp, ng dc và ng mt chiu , thì không c phép lui xe. Khi lui xe, nên nhn còi xe 3 ln vi âm thanh dài, nhm canh báo các xe khác hoc ngi i b . Không c phép âu xe các khu vc nh : Sân bay, bn xe, bn tau , trng hc , các li ra vào ca ni công cng . Khi cac xe ô tô cùng chy trên mt lan ng , nu xe phía trc cân gim tc tm dng, thì ngi lai xe trc khi tm dng phi bt èn báo hiu hoc dùng tay ra hiu trc cho xe phía sau bit. Vi các xe t dung , không c phép âu xe khu vc on khach dành cho xe kinh doanh. Không c phép âu xe các khu vc d nh hng n s lu thông ca xe khác. 02

200

O

02

201 202 203 204

O X O O

02 02 02 02

205

O

02

206

X

02

207 208 209

O X O

02 02 02

210

O

02

211 212

O O

02 02

20 / 59

213 O Trong trng hp bt c d, phi âu xe trên on ng dc, phi chú ý ti vic phong tranh xe trn chay . Khi xe ô tô ang chy thì gp s c , không thê dch chuyn ti khu vc không gây nh hng n giao thông , nêu nh on ng khu thành th , thì không cn t biên dâu hiu xe h hong , mà ch cn bt èn xi nhan nhp nháy bên trái phi hoc en bên trai là c. Khi xe ô tô xy ra s c, không th dch chuyn ti khu vc không gây nh hng ti giao thông , nêu nh on ng khu thành th , nên nhn còi nhm cnh báo các xe khác. Khi xe ô tô chy trên oan ng vi tc 40km/h ma xy ra s c , va không th dch chuyn ti khu vc không gây nh hng ti giao thông , thi nên t bin dâu hiêu xe h hong trên mt ng ni cach sau xe t 5 n 30 m . Vao ban êm khi âu xe trên ng thiu ánh sáng hoc không có bóng èn chiu sáng , phi hiên thi èn báo hiu âu xe hoc dâu hiêu phn quang báo hiu . Vao ban êm khi âu xe khu vc thiu ánh sáng hoc không có bóng èn chiu sang , cng không bt buc phi hiên thi èn báo hiu âu xe hoc dâu hiêu phn quang báo hiu . Sau khi dng xe, khi m ca xe , cn chú ý và nhng bc cho ngi i b và các xe khác qua trc . V quy nh ca thi gian âu xe, chô âu xe ,cách âu xe và loi xe , nu c quan giam sat ng bô hay c quan canh sat co c biêt quy inh riêng , thì phi thc hin theo quy nh cua c quan qun lý nay . Vi nhng xe thi hành nhim v c bit nh xe cu ha, xe tun tra v..v có th tam thi dng xe va ia iêm dng xe không bi hn ch . Vi xe ô tô vn chuyn hàng nguy hiêm, ngoài vic phi treo bin báo hiu nguy hiêm u xe và sau xe ra, còn phi chy úng theo quy nh tuyên ng xe va thi gian xe chy. 02

214

X

02

215

X

02

216

O

02

217

O

02

218

X

02

219

O

02

220

O

02

221

O

02

222

O

02

21 / 59

Xe ô tô nu âu xe bên ng vào nhng thi iêm nh vào ban êm , tri có sng , có ma , tuyt hoc bão cát ,tri ngày âm u, thì không cn hiên thi èn báo hiu âu xe hoc dâu hiêu phn quang báo hiu . Nhng i tng ã tng có tin án v ti c ý git ngi, cp git, trm cp, da ngi cp ca , bt cóc tng tin v..v , va a bi phan quyêt kêt tôi , thi không c phép ng ký hanh nghê lái xe tc xi . on ng cho phép chy xe vt quá 40km/h , khi xe bi hong may , phi t bin dâu hiu xe bi h hong trên mt ng ni cach phia sau xe t 30 n 100m . Tính t tháng 2 nm Dân Quc 96 tr li ây, nhng trng hp ã có giy phép lái xe tai ln , có thê trc tiêp tng câp thi lây bng xe r moc, va c phép lái xe khach ln . Nhng trng hp ã có giy phép lái xe khách c ln , c phép lái xe ti ln , xe thay th cho xe khach ln , loai xe ti c ch khach ln , xe máy kéo, các xe loi nh và các loi xe may hang nhe khác. Nhng trng hp ã c cp giy phép lái xe ti c ln, c phép lái xe ô tô c nh và xe may hang nhe. Vi nhng trng hp vì vi phm lut giao thông mà b pht, nhng không chu thc hin ngha v , thì phi trong vòng 20 ngày k t ngày thông báo, nht nh phi n Toa an ia phng trc thuôc c quan thm quyn nói rõ vn . Vi ngi có bng lái xe chuyên nghip, mi 3 nm mt ln k t ngày nhn giy phép lái xe, phi i thi lây giy phép lái xe lai mt ln. Xe hàng khi ch hàng , chiu ngang ca hàng không c phép dài quá thân xe. Nhng loi xe ch hang dang thùng (toa), hàng không c phép xp hàng vt quá dài ca thùng xe. Trng hp ngi lai xe chay châm , ngi i bô không chiêu theo quy inh tiêp nhân viêc tham gia khoa hoc vê an toan giao thông ng bô , thi bi phat tiên . 02

223

X

224

O

02

225

O

02

226

X

02

227

O

02

228

O

02

229

O

02

230 231 232 233

O O O O

02 02 02 02

22 / 59

Ngi lai xe ô tô , khi nghe thây tiêng coi canh bao cua xe cha chay , xe cu hô , xe canh sat ma không lâp tc tranh nhng ng , hoc chay nhanh theo sau cac xe nay , thi bi x phat tiên , ông thi bi ghi iêm vi pham . Xe ô tô chay ên nga ba ng giao ct , khi muôn re phai , thi nên hiên thi en xi nhan hoc hiêu lênh tay khi cach trc nga ba ng giao ct 30 met , rôi ôi i vao lan ng bên ngoai , lan ng re phai hoc lan ng xe chay châm , sau khi chay ên nga ba ng giao ct , thi re phai . Nhng trng hp ngi lái xe ô tô vì vi phm lut an toàn giao thông gây tai nan mà b x phat thu gi giy phép lái xe, phi tham gia buôi hoc v lut l an toàn giao thông. ng lô là ch cac ng nh ng quc l, ng ph, ngõ ngách , qung trng , dãy hanh lang ,va hè và cac ni công chung qua lai . Vi nhng ngi lái xe có nng cn cao quá mc tiêu chun, lái xe gây tai nn dân n trng thng hoc t vong, ngoài vic b pht hành chính ra,còn b huy giy phép lái xe, ng thi không c phép tham gia thi cp bng lái xe( Tr nhng trng hp có iu kin phù hp vi nhng iu kin c bit, và nhng t rng hp ã ht hn pht thì không có hn ch trên ) Nhng ngi lái xe ô tô t chi tham gia kim tra nng cn, s b pht tài chính vi s tin là 3.000 ài t. Trng hp xe ô tô chay trên ng không phai la ng cao tôc , hoc ng chay vi tôc ô nhanh , thi ngi lai xe va hanh khach ngôi ghê ngôi phia trc xe không tht dây an toan , thi phat ngi lai xe 1.500 ai tê . Ngi lái xe ô tô, nu trong khi ang lái xe mà dùng tay gi , nghe hoc nói chuyn in thoi s b pht hành chính 3. 000 ài t. Nhng trng hp lái xe sau khi ung ru , mà nng cn cao quá mc tiêu chun s b pht hành chính t 15.000 ai tê n 60.000 ài t, ng thi bi tm gi xe ô tô và thu gi giy phép lái xe 1 nm . 02

234

O

235

O

02

236

O

02

237

O

02

238

O

02

239

X

02

240

O

02

241

O

02

242

O

02

23 / 59

243 O Nhng trng hp cha 14 tui, nu vi phm các iu khon v lut l an toàn giao thông, pháp lut s pht x pht ngi bo h hoc ngi ai diên vê mt phap luât . Nhng trng hp lái xe vn ti ln mà cha lp t h thng ghi nhân hành trình chy xe hoc h thng ghi nhân hành trình chy xe không hot ng bình thng theo quy nh, hoc s dung không thich ang hê thông ghi nhân hanh trinh lai xe , ngoi tr b pht tiên ra , nên ra mênh lênh tham gia kiêm nghiêm tam thi . Trng hp co bng lai xe ô tô loai nho ma lai xe ô tô loai ln , ngi s hu xe ô tô va ngi lai xe môi ngi bi phat tiên t 40.000 ên 80.000 ai tê , ông thi xe ô tô o bi ghi 1 lân vi pham . Vi nhng trng hp cha u 18 tui , cha c cp giy phép lái xe ma lai xe ô tô c nho hoc xe may , ngoai viêc bi phat tiên ra , con bi câm chay xe tai chô , ngi lai xe , ngi ai diên vê mt phap luât , ngi giam hô , êu nên cho tham gia hoc lp an toan giao thông ng bô . Nhng xe ô tô ch lng hàng nng hn so vi mc quy nh ,vt quá tng trng lng cho phép hoc nng hn so vi trng lng ca cu mà xe i qua, ngoài vic yêu cu thay i trng lng vn ti hoc b cm thông hành tai chô , bt k mc trng lng vt quá nh là bao nhiêu, ngi s hu xe u b x lý hành chính vi mc pht là 10.000 ài t. Khi ngi lai xe lai xe phai nên chiêu theo hng quy inh ma lai , trng hp vi pham ngoai phat tiên ra con bi ghi iêm vi pham . Lai xe trên ng danh cho ngi i bô , ngoai bi phat tiên ra con bi ghi iêm vi pham . Vi trng hp vì i cho kip thi gian mà vt èn , có th không cn ghi iêm vi phm 3 iêm , mà ch np tin pht theo hành chính là c. Trên oan ng câm re trai không c quay âu xe , trng hp vi pham ngoai bi phat tiên ra con bi ghi iêm vi pham . 02

244

O

02

245

O

02

246

O

02

247

X

02

248 249 250

O O X

02 02 02

251

O

02

24 / 59

252 X Vong quanh bung binh ê quay âu xe rât phiên phc , vi muôn tiên li co thê trc tiêp quay âu xe , du sao cung se không bi ghi iêm vi pham . Nu cha nhn c báo hiu ng ý nhng ng cho phép vt xe cua xe trc mà vt xe, s b pht hành chính. Vi ngi lái xe ô tô, nu trong vòng 1 nm mà vi phm 6 iêm tr lên, thi mi b thu gi giy phép lái xe trong thi gian 1 tháng, vì vy có th không cn tuân th các lut l v an toàn giao thông. Nu ngi lái xe ang lái xe, mà có nng cn vt quá mc tiêu chun cho phép, ch b ghi iêm vi phm 2 iêm mà không b x lý hành chính. Vic ghi iêm vi phm không ánh du trên giy phép lái xe, cho nên không cn ý ti lam gi và có th tùy tin vi phm lut an toàn giao thông. Trng hp xe ô tô bi ghi iêm vi pham trong vong ba thang co trên 3 lân , thi bi thu gi bang sô xe . Xe ô tô không c phép âu xe tùy tin , tam dng xe, lui xe hoc vt xe trong khu vc ng hâm . Khi xe ô tô chy vào ng hâm , nên lái xe tuân th theo ch th ca tin hiu en quan chê lan ng . Khi xe ô tô chy trong ng hâm , tc xe nên chy theo mc gii hn ca bin dâu hiu. Khi xe ô tô chy trong ng hâm dai , khi gp trng hp un tc xe hoc xy ra s cô khn cp, nên li dng ng hâm thông ng , nhanh chóng ri khi hin trng. Vi on ng tng tc ca ng cao tc hoc ng chay vi tôc ô nhanh , phía bên phi ca li ra ca dòng dng chính, là dùng xe ô tô ri khi dòng ng chính và tng tc Vi on ng gim tc ca ng cao tc hoc ng chay vi tôc ô nhanh ,phía bên phai ca li vao dòng ng chính, là dùng xe ô tô i vao dòng ng chính và gim tc . 02

253

O

02

254

X

02

255

X

02

256 257 258 259 260

X O O O O

05 02 03 03 03

261

X

03

262

X

04

263

X

04

25 / 59

Khi xe ô tô chy trên ng chay vi tôc ô nhanh hoc ng cao tc , không c phép lng lách xe bt k on ng nào, và cng không c phép quay u xe ngc li vi chiu xe ang chy Trong khi xe ô tô chay xe trên ng cao tôc hoc ng chay vi tôc ô nhanh , ngoai tr gp phi tình huông c bit , xe bt buc phi gim tc ,nu không , không c phép t ngt gim tc hoc tm dng và âu xe trên ng ( quy tc th 10 v an toàn giao thông trên ng cao tc và ng chay vi tôc ô nhanh ) Xe ô tô trong khi ang chy trên lan ng giam tôc ng vanh ai môt chiêu trên ng cao tc hoc ng chay vi tôc ô nhanh , không c phép vt xe trc .Nhng khi trong dòng ng tng tc., nu xe chy phía trc chy quá chm,gây cn tr giao thông, thì c phép vt xe. Ngã ba ng tc là ch phía bên phi ca li vào lan ng chinh , xe ô tô tng tc trc khi hòa nhp vào lan ng chính. on ng vanh ai ni , tc là ch phía bên phi li ra ca lan ng chính, xe ô tô gim tc trc khi ri dòng ng chính. ng gim tc tc là ch phía bên phi li ra ca lan ng chính, xe ô tô gim tc trc khi ri lan ng chính. Vi loi xe vn chuyn hàng nng, xe ch hàng và ngi, xe r mooc, khi lái xe vào bn cân trng lng, phi lái xe theo hng dn ca biên dâu hiêu, vch hng dn, tin hiêu hng dn , không c phép nhn phanh gp khi xe trên cân trng lng Lan ng chính là ch lan ng cho phép xe có th chy thng khi chy trên lan ng. Khi xe ô tô chy trên ng cao tc hoc ng chay vi tôc ô nhanh, có th lái vòng vo hoc có th t do quay u xe hoc lái xe ngc chiu trên bât c lan ng nao hoc ng b. 04

264

O

265

O

04

266

X

04

267

X

04

268

X

04

269

O

04

270

O

04

271

O

04

272

X

04

26 / 59

Nhng xe ô tô ang chy trên ng cao tc hoc ng chay vi tôc ô nhanh , có th vt lên xe trc khi i trên lan ng tng tc , lan ng giam tôc , hoc lan ng vanh ai ni.môt chiêu Khi xe chy trên ng cao tc hoc ng chay vi tôc ô nhanh, ngoi tr vic phi tuân th các quy nh giao thông dành cho ng cao tc và ng chay vi tôc ô nhanh ra ,còn cn phai coi trng và tuân th các quy tc v an toàn giao thông ng bô .. ng cao tôc la chi loai ng lô hoan toan bi không chê hai lôi vao va lôi ra , chinh gia ng c phân cach thanh hai hng ê chay , ngoai iêm khi âu va iêm cuôi cung ra , thi ng cao tôc giao nhau theo hinh lâp thê vi cac ng khac , ây la loai ng lô chuyên cung câp cho xe ô tô chay . ng cua lôi ra vao cua ng cao tôc la chi oan ng giao tiêp nhau gia ng cao tôc vi ng chay vi tôc ô nhanh , la s tiêp nôi gia ng cao tôc hoc ng chay vi tôc ô nhanh vi cac ng lô khac , la bô phân ng vanh ai giao nhau theo hinh lâp thê câu thanh . Khi xe chy trên ng cao tc hoc ng chay vi tôc ô nhanh , xe ô tô có th li dng khong cách cách ngn hai ng gia quay u xe . Khu trc thuôc quan ly ng chay vi tôc ô nhanh và ng cao tc,da vào phm vi s hu ng và im giao gia ng cao tc và ng chay vi tôc ô nhanh vi các ng khác to ra la iêm phân cach. Khi xe chy trên ng cao tc hoc ng chay vi tôc ô nhanh, nu xy ra trng hp khn cp, không th tip tc chy xe, thì nên lái xe ri khi lan ng xe,dng xe li bên l ng ch chi viên . Trên ng cao tc hoc ng chay vi tôc ô nhanh , xe ô tô khi có s c ch c phép dng xe ti l ng b phía ngoài lâu nht là 2 gi ng h. Khi xe ô tô chy trên ng chay vi tôc ô nhanh hoc ng cao tc, ngoài vic ch nh khu vc riêng ra, trong hành trình chy xe không c phép tùy ý dng xe, cho khách lên xung xe hoc xp d hàng hóa. 04

273

X

274

O

04

275

O

04

276

O

04

277

X

04

278

O

04

279

O

04

280

O

04

281

O

04

27 / 59

Vi các biên dâu hiu lai xe trên ng cao tc và ng chay vi tôc ô nhanh ,ngoài vic s dng các bin báo dành riêng cho ng cao tc và ng chay vi tôc ô nhanh ra, còn s dng các loi bin báo hiu theo quy nh thông thng khác dành cho xe ô tô khi chy xe. ng phân cách gia ng cao tc hoc ng chay vi tôc ô nhanh , tc là ch khu vc gia ,ngn cách hai dòng ng xe chay ngc chiu . Khi chy xe trên ng cao tc hoc ng chay vi tôc ô nhanh, nu chy quá li ra ca ng ngã ba, nên lp tc quay u chy ngc v v trí li ra. C quan qun lý ng cao tc và ng chay vi tôc ô nhanh , bao gm : b phn ng quc l thuc s qun lý quc gia, mt b phn thuc s qun lý ca các tnh thành a phng. Quy nh v tc xe khi chy trên ng cao tc hoc ng chay vi tôc ô nhanh, lái xe nên da vào ch th ca bin dâu hiêu han chê tôc ô . Nhng loi xe may hang nng loi ln, có b xi lanh thoát khí 550 phân khi tr lên , các công hiu tinh nng u tt, ngi lái xe có kinh nghim cao, c phép chy xe trên ng cao tc hoc ng chay vi tôc ô nhanh . Nhng loi xe ô tô có b xi lanh thoát khí thp hn 1.200 phân khi , bt lun xe mi hay c hoc sn phm ca hãng nào, u không c phép lái trên ng cao tc hoc ng chay vi tôc ô nhanh . Các quy nh v tôc ô dành cho nhng xe ang chy trên ng cao tc là 120 km /h. Các xe ô tô khi chy trên ng cao tc hoc ng chay vi tôc ô nhanh, không c phép xay ra tinh trang xe b thiu nc, thiu in hoc thiu nhiên liu . Khi xe ô tô ang chy trên ng cao tc hoc ng chay vi tôc ô nhanh, nu xy ra s c gây nên tình hình tc nghn giao thông, có th lái xe tm dng hoc dng hn bên l ng b.

282

O

05

283

O

04

284

X

04

285

O

04

286

O

04

287

X

04

288

X

04

289 290

X O

04 04

291

X

04

28 / 59

Lan ng bên trong ca ng cao tc và ng chay vi tôc ô nhanh là lan ng vt xe, nhng i vi loi xe có c nh, khi không gây ách tc n các xe khác ang chy , xe có th chy vi tc cao nht mà làn ng này cho phép. Vi ng cao tc, nhng on ng cho phép xe chy vn tc 90 km/h tr lên ,nhng loi xe ch có tc thâp hn 80km/h phi chy làn ng bên ngoài, và c tm thi dùng lan ng bên canh làn ng bên ngoài vt xe phía trc. Thi gian dng xe im ngh xe trên ng cao tc là 12 gi ng h . Vi iu kin thi tit tt, xe ô tô khi chy trên ng cao tc hoc ng chay vi tôc ô nhanh, thi nên lai xe theo s chi thi cua dâu hiêu gii hn tc . Cac xe ang chay trên ng cao tôc hoc ng chay tôc ô nhanh trong tinh trang thi tiêt co sng mu day c , khoi c , ma ln , gio manh, tôc ô lai xe han chê thâp nhât la vân nên gi 60km/h tr lên . Cac xe i trên ng vanh ai môt chiêu cua ng cao tôc va lan ng tng giam tôc không c vt xe . Cac xe chay trên ng cao tôc hoc ng chay tôc ô nhanh , không vt tôc tranh ua , cung không c i song song vi tôc ô thâp . Trong tinh huông lai xe trên ng cao tôc , ngi lai xe sinh ra s cng thng vê mt tâm ly , khi gp phai s quây nhiêu giao thông , thao tac cung dê phat sinh hoang loan thât thng . Trong tinh huông lai xe trên ng cao tôc , vê mt sinh ly ngi lai xe phan ng ôi vi nhng viêc khân câp va nng lc ng biên không co anh hng . Trong tinh huông lai xe trên ng cao tôc , thi lc cua ngi lai xe vi luc binh thng không co môt chut anh hng gi . Trong tinh huông lai xe trên ng cao tôc , ngi lai xe nên cang chu y ông hng cua cac xe lan ng hai bên .

292

O

04

293

O

04

294 295

X O

04 04

296

X

04

297 298

O O

04 04

299

O

05

300

X

05

301

X

05

302

O

05

29 / 59

Lai xe trên ng cao tôc hoc ng chay tôc ô nhanh , bi vi mt ng rông rai , dôc bng vong châm , ngi lai xe nên cang ê cao canh giac luc nao cung chu y tôc ô , ê tranh lai xe vt tôc ô . Khi xe ô tô t lan ng tng tôc chuyên vao lan ng chinh , nên hiên thi en xi nhan ông thi am bao co u khoang cach an toan . Khi i vao ng cao tôc , ng chay tôc ô nhanh , nêu co rât nhiêu xe cô trên lan ng chinh lân cân , khi không thê i vao lan ng chinh môt cach an toan , thi nên giam thâp tôc ô trong khi con ang ng tng tôc ê ch c hôi i vao . Thay ôi lan ng nên sm hiên thi en xi nhan , bao cho cac xe trc va sau biêt , ông thi chu y ông hng cua cac xe trên cac lan ng lân cân la quyêt sach an toan . Trong khi lai xe phat hiên lan ng bên canh , co xe a hiên thi en xi nhan biêu thi y ô muôn thay ôi lan ng , thi nên tng tôc chay ê tranh khoi bi vt qua . Xe ô tô chay trên ng cao tôc hoc ng chay vi tôc ô nhanh , khoang cach lai xe an toan gia hai xe trc va sau , trong tinh trang thi tiêt binh thng , xe ô tô loai nho , chay 90 km môi gi thi nên gi khoang cach la trên 45 met . Khi lai xe trên ng cao tôc hoc ng chay tôc ô nhanh nêu chay l qua lôi ra , thi co thê lâp tc dng xe hoc lui xe chay tr lai . Xe ô tô chay trên ng cao tôc , khi chay ên trc tram thu lê phi , nên tuân theo cac dâu hiêu chi thi ma giam tôc chay châm , ông thi chiêu theo quy inh cua cac dâu hiêu , vach ky hiêu , tin hiêu en chi thi hoc s chi huy cua canh sat cân vu giao thông ma tuân t chay qua tram thu phi . Cac xe chay trên ng cao tôc , khi i ngang qua tram thu phi , nên tng tôc chay qua nhm tranh phai nôp phi . 05

303

O

304

O

05

305

O

05

306

O

05

307

X

05

308

O

04

309

X

04

310

O

04

311

X

04

30 / 59

Trong khi xe ô tô chay trên ng cao tôc hoc ng chay tôc ô nhanh ôt nhiên bi hong , nên chu y ông thai cua cac xe xung quanh , hiên thi en xi nhan chay vao ng b , ông thi khoang cach t 50 ên 100 m phia sau xe t biên dâu hiêu xe bi hong . Nêu bê ngang cua hinh thê tông quat cua vât c ch trên xe vt qua bê ngang thân xe , thi phai nên xin vi C quan giam sat va quan ly công lô câp giây phep tam thông hanh . Sau khi xe hang ln ch vât phâm co hinh thê tông quat , vi trng hp co bê cao vt qua 4 met , thi phai nên xin vi C quan giam sat va quan ly công lô câp giây phep tam thông hanh . Khi xe khach loai ln chay trên ng cao tôc hoc ng chay tôc ô nhanh , ngi lai xe va khach ngôi hang ghê trc êu phai cai dây an toan . C quan quan ly ng cao tôc va ng bô chay tôc ô nhanh , c phat mênh lênh , chi inh khoan thi gian c chay trên ng cao tôc hoc ng chay tôc ô nhanh , cac ng vanh ai t inh hoc lan ng , ng b trên oan ng , ông thi câm chi , han chê hoc m cho phep xe thông hanh , va bao gôm câm chi , han chê ca sô lng ngi chuyên ch . Xe ô tô chay trên ng cao tôc hoc ng chay tôc ô nhanh , câm không c chay bng qua lan ng xe , quay âu xe , lui xe hoc i ngc chiêu . Xe ô tô trong khi chay trên ng cao tôc hoc ng chay tôc ô nhanh , không c ôt nhiên hoc t y thay ôi lan ng . Xe mô tô loai ln hang nng không c chay trên ng cao tôc . Trên ng cao tôc c cach môt oan ng co lp t môt may iên thoai khân câp , chuyên cung câp cho ngi i ng dung khi câu cu chi viên khân câp hoc thông bao tinh hinh ng

312

O

04

313

O

02

314

O

02

315

O

02

316

O

04

317

O

04

318 319

O O

04 04

320

O

04

31 / 59

Lan ng bên trong trên ng cao tôc hoc ng chay tôc ô nhanh la ng vt xe , nhng cac xe loai ln va nho di tinh huông không ket xe , êu c chay vi tôc ô han chê cao nhât lan ng bên trong ma oan ng o cho phep . Xe ô tô loai ln chay trên ng cao tôc hoc ng chay vi tôc ô nhanh , nên chay lan ng bên ngoai , ông thi co thê tam thi tân dung lan ng lân cân vi lan ng bên ngoai ê vt xe trc . Xe tai chay trên ng cao tôc hoc ng chay vi tôc ô nhanh , hang hoa c ch , phai c ây kin va côt cht kiên cô . khi ch cac hang hoa dang cat , viên a nho , ngoai viêc phai ây kin ra , ông thi không c vt qua ô cao cua toa xe . Xe tai ch nng chay trên ng cao tôc hoc ng chay vi tôc ô nhanh , trng hp vi ch qua tai hn 20% va tai hiên trng không thê xuông hang hoc phân hang ong goi , trng hp sau khi bi phat hiên tô giac , ma vân không cai ôi tiêp tuc chay, c liên tiêp tô giac x phat . Khi xe tai chay trên ng cao tôc hoc ng chay vi tôc ô nhanh ch hang hoa qua dai , bô phân loi ra sau xe không c che khuât en sau xe va bang sô xe . Xe ô tô chay trên ng , ngi lai xe va hanh khach ngôi hang ghê trc , êu phai cai dây an toan . Xe khach loai ln vi muôn tng lng ch khach , khi chay trên ng cao tôc hoc ng chay vi tôc ô nhanh , cho phep hanh khach mua ve ng . Khi xe ô tô chay trên ng cao tôc hoc ng chay vi tôc ô nhanh , không c liên tiêp va liên tuc nhân coi , thay ôi en hoc cac hinh thc khac ê buôc xe trc nhng ng . Khi xe ô tô bôn banh tr lên chay trên ng cao tôc hoc ng chay vi tôc ô nhanh , thi ô sâu cua bât c môt hoa vn nao trên lôp xe cung không c nho hn 1,6mm

321

X

04

322

O

04

323

O

04

324

O

04

325 326 327

O O X

04 04 04

328

O

04

329

O

04

32 / 59

Khi xe ô tô chay trên ng cao tôc hoc ng chay vi tôc ô nhanh , thi xe ô tô không c co tinh trang banh xe , vo cao su cua lôp xe hoc linh kiên may moc xe long leo , h hong . Khi trên ng cao tôc gp phai giao thông bi un tc , xe ô tô co thê tân dung ng b ê chay . Cac xe keo, xe câu khi cha ng ky va c phê chuân cua c quan quan ly ng cao tôc va chay vi tôc ô nhanh , thi không c t y kinh doanh trong pham vi quyên ng ven trên ng cao tôc hoc ng chay tôc ô nhanh . Khi xe ô tô chay trên ng cao tôc , di tinh trang thi tiêt binh thng , khi chay xe ty lê tôc ô 100 km /h , thi khoang cach an toan lai xe gia hai xe trc va xe sau nho nhât , vi xe loai ln la 80 m , vi xe loai nho la 50 m . Khi xe ô tô loai nho lai xe trên oan ng gii han tôc ô 80 km/h cua ng cao tôc hoc ng chay vi tôc ô nhanh , nhm duy tri va bao vê viêc an toan lai xe , nên gi khoang cach vi xe phia trc trên cung môt lan ng it nhât la 40 m Khi lai xe trên ng cao tôc , nêu nh gp phai sng mu day c , khoi mu mit , gio manh , ma ln , lai xe trong êm , hoc cac tinh huông c biêt khac , thi khoang cach an toan nên cân nhc ma tng lên . Trc khi lai xe trên ng cao tôc hoc ng chay vi tôc ô nhanh , nên su tâp ông thi tim hiêu cac biên phap khai thông , quan chê giao thông va tinh hinh giao thông ng bô . Lai xe vt tôc ô la môt trong nhng nguyên nhân gây tai nan ln nhât . Ngu không u , không co tinh thân chi cân cân thân vân co thê lai xe . Không hiêu ro tinh nng cua xe va an toan lai xe không co quan hê gi . Tuân thu quy tc an toan giao thông ng bô , tât co thê giam bt s cô giao thông . 04

330

O

331

X

04

332

O

04

333

O

04

334

O

04

335

O

04

336

O

01

337 338 339 340

O X X O

01 01 01 01

33 / 59

341 342 343 344 O X X O Trc khi tai nan xe sp xay ra , co thê lâp tc ap dung hanh ông thich hp va hp ly ê tng thêm s phong tr tai nan , o goi la iêu khiên xe phong vê . Trc khi lai xe tim hiêu tinh hinh doc bên ng , ôi vi an toan lai xe không giup ich gi ca . Vao ban êm va buôi sang sm it ngi va xe , thi co thê vt tôc ma chay . Trc khi lai xe vao ban êm , nên chui sach se kinh chn gio va kinh cua hai bên ghê ngôi phia trc , co thê tng thêm viêc an toan lai xe . Khi lai xe vao ban êm nêu xe ên t phia ngc chiêu không dung en cân quang , co thê dung en viên quang lai tra thu ê tng thêm s an toan . Lai xe trên cac oan ng co tich nc , nên giam tôc chay châm , sau khi a chay qua nên th ap phanh xe . Ngâng âu nhin xa , m to khoang cach tâm nhin cua mt , gi khoang cach an toan lai xe ây u , la môt trong nhng iêm quan trong ê d phong tai nan xay ra . Tai nan xay ra ,lâp tc dng xe , gi hiên trng , dung phng phap nhanh nhât thông bao va mi n vi co liên quan ên x ly . X ly tai nan , không c so o tng ti thuôc trach nhiêm cua ai , nên phat huy tinh thân ao c cu ngi la nguyên tc âu tiên , ê tranh mât thi gian , tng thêm thng vong va tôn thât . Khi xay ra tai nan giao thông nghiêm trong , vi ê nhanh chong khôi phuc lai trât t giao thông , don dep hiên trng , co thê không cân i s chi thi cua c quan x ly tai nan , lâp tc co thê tiên hanh . Lam thu tuc hoa giai tai nan giao thông , nên do ngi ng s , ngi ai diên phap luât , ngi giam hô hoc ngi kê tha tiên hanh lam . Trach nhiêm gây tai nan la thuôc vê ôi phng ngi bi thng , nhm ê tranh bi liên luy , co thê không cân phai a ho i bênh viên cha tri . Khi lai xe ô tô , hanh khach không c a âu hay bô phân gi trên c thê ra ngoai ca sô xe . 01 01 01 01

345 346

X O

01 01

347

O

01

348

O

01

349

O

01

350

X

01

351

O

01

352 353

X O

01 05

34 / 59

354 X Nêu la vi trong ng hâm xe cô un tc , co thê thay ôi sang lan ng co xe it hn ê chay , ê th hoan lu lng xe . Trong ng hâm dai co lp t iên thoai liên lac khân câp , cung câp cho cac xe dung khi bi s cô hoc xay ra tai nan xe va tai biên ê thông bao cho trung tâm không chê lai xe . Trng hp khi i qua ng hâm nêu nh xay ra s cô , tuy la không co ngi bi thng vong , va xe vân co thê chay c , nhm ê lam ro trach nhiêm s cô , nên gi hiên trng s cô hoan chinh , không c di di xe i . Khi xe ô tô xay ra tai nan , nhm ê lam cho ngi bi thng bât tinh không con y thc nhanh chong hôi phuc y thc , nên lay ông va vô vao ngi bi thng . Khi xe ô tô xay ra tai nan , ngoai tr xe bi bôc chay hoc bi nô tung nguy hiêm ra , thi nên cô gng hêt sc trong xe câp cu ngi bi thng . Khi xe ô tô xay ra tai nan ,nêu nh bt buôc phai khiêng ngi bi thng lên , thi không c chi khiêng âu va chân cua ho , ma phai khiêng hêt ca ngi cua anh ta lên môt cach bng phng . Ngi lai xe ô tô , chi cân co ky thuât lai xe gioi , không cân phai co kiên thc va ky nng câp cu . Ngi lai xe ô tô thông thng , nên tham khao s thuyêt minh co trong cuôn sô tay danh cho chu xe , ap dung loai xng co tri sô n-octane thich hp . Nêu dung loai xng co tri sô n-octane qua thâp , se gây ra s ôt chay không binh thng , dân ên hiên tng xe bi rung manh , hao xng , va xe lai không co sc v..v. Giam bt viêc mang nhng th không cân thiêt trên xe la giup giam nhe trong lng cho xe , co thê giam bt viêc hao xng . Sau khi xe ông c lanh khi ông , không cân tra sô vê sô 0 ap chân ga tiên hanh viêc lam nong xe , lai xe châm châm co thê tng tôc ê at ti nhiêt ô lam viêc binh thng cua ông c . 03

355

O

03

356

X

03

357

X

03

358

O

03

359

O

03

360 361

X O

03 05

362

O

05

363

O

05

364

O

05

35 / 59

365 O Trong qua trinh lai xe ô tô , nên lai vi tôc ô vng vang t t tiên ti , tranh dung sô tôc ô thâp thi gian qua dai Trong qua trinh lai xe ô tô , lai vng vang ông thi gi tôc ô lai xe ôn inh la phng phap lai xe tiêt kiêm xng nhât . Lai xe nên hêt sc tranh gi cao iêm chay qua nhng tuyên ng co ông ngi va xe qua lai , ê tranh tng thêm viêc hao xng . Trng hp ngi lai xe khi i ngang qua ng co lp t tram thu phi , ban cân ng , không theo quy inh dng xe nôp phi hoc cân , thi c trc tiêp tô giac x phat . Khi ngi lai xe co hanh vi lai xe không theo quy inh lan ng lai xe , nêu nh trng hp tai hiên trng không thê hoc không tiên ê ngn lai chê n tô giac , thi c trc tiêp tô giac x phat . Xe khach nho ch tre em ma không theo quy inh sp xêp chô ghê ngôi an toan , se x phat ngi lai xe 1.500 ên 3.000 ai tê tiên phat . Trng hp ngi lai xe ô tô , không chiêu theo quy inh s dung en chiêu sang , thi se bi phat tiên . Li dung ng sa lam ni lam viêc , ngoai viêc ra lênh cho ngi co hanh vi vi pham lâp tc ngng ngay hanh vi trên , ông thi phai dep bo cac vât chng ngai ra , thi con phat tiên ngi co hanh vi vi pham va ngi chu thuê . Khi thay mi hoc ôi cac thiêt bi quan trong nh thân xe , ông c , san xe , hê thông iên v..v , không cân xin c quan chu quan công lô thi hanh kiêm nghiêm tam thi . Xe ô tô ch hang hoa i ên oan ng co lp t thiêt bi ban cân ng nôi trong 1 km , ma không theo s chi thi cua dâu hiêu , vach ky hiêu , tin hiêu ma tiên hanh cân trong lng xe , thi x phat ngi lai xe 10.000 ai tê tiên phat , ông thi cng chê thc hiên viêc cân o . 05

366

O

05

367

O

05

368

O

02

369

O

02

370 371

O O

02 02

372

O

02

373

X

02

374

O

02

36 / 59

Khi ngi lai xe ô tô lai xe ô tô ên gân ng vach ngang danh cho ngi i bô qua ng ma không co lp t tin hiêu quan chê lai xe , co thê nhanh chong i qua , không cân giam tôc chay châm , ê tranh lan ng bi un tc . Trng hp ngi lai xe ô tô chay ên nga ba ng giao ct co en tin hiêu quan chê giao thông , không chiêu theo tin hiêu en ma re phai , thi phat tiên 600 ên 1.800 ai tê . Ngi lai xe chuyên nghiêp u 60 tuôi , môi nm nên ên bênh viên ma hp t cach anh gia giam inh cua C quan chu quanTrung ng , ê kiêm tra thê trang môt lân , va trng hp sau khi c bac si phan inh phu hp tiêu chuân theo quy inh tiêu chuân hp quy cach , thi bt âu c phep lanh ôi bng lai xe chuyên nghiêp . Ngi cha linh c giây phep lai xe ô tô , vi pham iêu lê quy inh vê x phat quan ly giao thông ng lô , phai bi x phat thu gi giây phep lai xe , trong thi han thu gi lâu nhât c quy inh , không c thi lây bng lai xe . Ngi s hu xe may , xe khach nho , xe tai loai c ch khach , xe tai nho , nên giao nôp giây chng nhân a qua Bô Nôi Chinh chng thc cua xng san xuât xe , n vi ai ly hoc n vi nhâp khâu xe , vn kiên chng minh hoan công mât ma nhân biêt phong chông trôm cua linh kiên t inh c gn thêm vao trong xe , thi bt âu co thê xin lanh giây phep ng ky xe . Bên ngoai thân xe không c gn thêm en trang tri , bong en xe cung không c phun mau hoc dan giây nha . Xe ô tô bôn banh lai xe trên ng co ve vach phân cach lan ng nhanh châm , ngoai tr khi bt âu chay , chuân bi re vong , chuân bi âu xe hoc tam dng xe ra , thi không c chay lan ng xe châm . Nhng nêu ng co thiêt lâp con ln phân cach lan ng nhanh châm thi không nm trong gii han nay . Xe ô tô không c dng xe oan ng co ng vong , ng dôc , ng hep , ng hinh mang , con ln giao thông , ng sa cha .

375

X

02

376

O

02

377

O

02

378

O

02

379

O

02

380

O

02

381

O

02

382

O

02

37 / 59

Hiên hê thông ETC n vi thiêt bi trong xe (goi tt la May thông E)la ap dung ng ky theo tng xe s dung , nêu s dung may thông E cua xe khac i qua lan ng ETC , thi thuôc hanh vi vi pham luât . Ngi i ng dung ETC , s dung lan ng thu phi iên t , trc khi lên ng cao tôc phai xac inh xem ETC n vi thiêt bi trong xe (goi tt la May thông E)va tinh trang the (vi du nh: pin , lng iên , sô tiên con trong the v..v)co binh thng không , ê tranh viêc may khâu tr phi không thanh công , dân ên vân ê n lê phi phai bu nôp, nêu xac inh không thê khâu phi , thi nên ôi qua i lan ng co nhân viên thu phi Cac xe co lp t thiêt bi co chc nng nôp phi iên t ma chay trên lan ng co nhân viên thu phi ê i qua tram thu phi , thi phai nôp tiên mt hoc ve thu phi . Cac xe không co thiêt bi co chc nng nôp phi iên t chay trên lan ng thu phi iên t . ê qua tram thu phi thi se không bi phat . Xe mô tô hang nng trên 550 phân khôi chay trên ng chay vi tôc ô nhanh , co thê chay song song trên cung lan ng hoc vt xe . Xe mô tô hang nng trên 550 phân khôi chay trên ng chay vi tôc ô nhanh, co thê ôi loai mu an toan vi hinh thc phai la che kin mt hoc lô mt . Xe mô tô hang nng trên 550 phân khôi chay trên ng chay vi tôc ô nhanh ,ô sâu cua bât ky môt hoa vn nao trên lôp xe không c nho hn 1mm . Xe mô tô hang nng trên 550 phân khôi chay trên ng chay vi tôc ô nhanh ,thi ca ngay phai m en âu xe . Cai goi la gii han an toan tc la ngi lai xe ôi vi cac nhân tô lai xe , khi do s suât ma xay ra nguy hiêm co thê cung câp mc han inh ê hoa hoan . Ngi lai xe co quan niêm gii han an toan, se lam biên phap ng biên trc , ê d phong ngi va xe co hanh vi vi pham , xâm pham ên lai xe an toan cua ban thân 02

383

O

384

O

02

385

O

02

386

X

02

387

X

04

388

O

04

389

O

04

390

O

04

391

O

01

392

O

01

38 / 59

Phng phapLai xe vng vang, tc la không vôi vang khi ông , re trai phai châm môt chut , không vt tôc chay nhanh , không thay ôi lan ng xe lung tung , gi khoang cach an toan , không ôt nhiên phanh xe khân câp , gianh ng , tranh ng , vt en o . Ngi lai xe trc khi lai xe , nên iêu chinh vi tri ghê ngôi trc, ông thi iêu chinh kinh chiêu hâu trai phai , kinh trong xe vi tri goc ô thich hp . Hn na mt kinh phai lau chui sach se , nhm giup xem ro cac tinh huông xung quanh . Trc khi lai xe , khoang cach tâm nhin cua ôi mt không c qua xa , nên tuy theo tôc ô gia tng cua xe ma tng thêm ô xa cua tâm nhin . Xe phia sau i theo sau xe trc , khoang cach nho nhât i theo xe trc an toan la cân phai ln hn khoang cach dng xe . Nguyên nhân chu yêu xay ra tai nan la vi i theo xe trc qua gân , tuy tiên vt xe va thay ôi lan ng xe , gianh ng re vong , chay xe nhanh cho kip thi gian . Khoang cach phan ng , la chi ngi lai xe trong khi ang lai xe phat hiên bât ky tinh huông nao va ap dung cac biên phap ng pho , trong qua trinh phan ng thi xe a chay vi môt khoang cach . Khoang cach truc banh lai cang dai , thi khoang cach gia banh xe cang rông , ban kinh cân thiêt ê quay âu xe nho nhât cang ln . Tâm nhin la khi hai mt cua ngi lai xe chm chu vao hng thng phia trc , ôi vi cac s vât hai bên co thê co nng lc hoc gii han cam thu . Tôc ô xe ô tô cang nhanh , thi tâm nhin cua ngi lai xe ô tô cang ln , nh vây canh sc ng xa cang dê nhin ro rang hn . Xe ô tô chay vi tôc ô cang nhanh , thi tâm nhin cua ngi lai xe cang hep , thi lc tr nên kem . Khi tri ma , mt ng trn trt , vôi vang re vong , phanh xe khân câp êu se khiên cho thân xe trt ngang , nên cân thân lai xe .

393

O

01

394

O

01

395

O

01

396

O

01

397

O

01

398

O

01

399

O

01

400

O

01

401 402 403

X O O

01 01 01

39 / 59

404 O Khi chay xe ng vong va banh xe bi trt , tuyêt ôi không c ap phanh xe , biên phap an toan nhât la tha long ban ga xe . Xe ô tô trong luc i thng phat hiên uôi xe trt vê bên phai , thi tay lai nên hng môt ti vê bên phai ê chinh lai . ê tre em trong xe , khi ri khoi tay lai thi nên rut chia khoa ra va khoa xe lai , thi co thê ri khoi xe , nhng không c vt qua 20 phut . Trng hp ngi lai xe ô tô lai xe gây ra tai nan dân ên lam bi thng ngi khac hoc t vong , nên lâp tc ap dung biên phap cu hô va chiêu theo quy inh x tri , ông thi thông bao cho c quan canh sat x ly , không c t y di di xe gây tai nan va chng c dâu tich hiên trng ; Nhng trng hp gây tai nan lam ngi khac bi thng , khi cac ng s êu ông y , thi sau khi ve anh dâu xe gây tai nan xong , nên di di xe vao ni không tr ngai giao thông . ai a sô cac s cô lai xe , êu la vi s l la , sai sot cua ngi lai xe va thoi quen lai xe không tôt cua ngi lai xe gây ra . Phat hiên tai nan xe cô không co liên quan gi vi tôi , thi nhanh chong lai xe ri khoi hiên trng , không cân bao canh sat . Khi trach nhiêm s cô do lai xe gây ra cha ro rang , ngi ng s co thê xin vi c quan canh sat hoc c quan giam sat ng bô giam inh . Ngi ng s cua s cô giao thông không phuc vi kêt qua giam inh cua Uy ban giam inh s cô lai xe , thi c phep trong vong 30 ngay kê t ngay tiêp nhân Ban y kiên trach nhiêm giam inh , xin vi Uy Ban Phuc Nghi phuc nghi lai . Trc khi lai xe uông thuôc cam , vi lng ln thuôc an thân, co le la không anh hng ên tinh trang c thê , vân co thê tiêp tuc lai xe . Sau khi uông ru , se khiên cho chc nng thi giac kem i , vân ông phan xa thân kinh châm chap , ty lê gây ra tai nan tng cao . 01

405

O

01

406

X

01

407

O

01

408

O

01

409

X

01

410

X

01

411

O

01

412

X

05

413

O

05

40 / 59

414 415 X X Ngi lai xe ô tô nêu sau khi uông ru , se khiên cho phan ng keo dai , thi lc tng lên . Tre em cân phai ngôi chô ngôi phia trc xe trong xe khach nho . Khi ngi s hu xe ô tô , xe may em xe cho ngi khac mn , ngoai viêc nên kiêm tra xem ho co bng lai xe không va tinh trang c thê ra , ông thi cung nên noi ro tinh trang xe cho ho biêt . Sau khi xe ô tô ô xng xong , np binh xng phai ong cht thi mi co thê giam bt viêc xng bay hi tôn thât , ông thi gi xng c sach se . Khi xe ô tô chay vao cây xng ô xng , ông c nên tt , ông thi không c hut thuôc hoc goi , nghe iên thoai , ê tranh xay ra nguy hiêm . Khi xe ô tô ô xng phai m np xon miêng binh xng , trong binh xng co thê vôn co sc nen , nên theo chiêu ngc kim ông hô ma vn np môt na trc , i sau khi tiêng xi xicua xng ngng xong , rôi hoan toan m hn , ê tranh xng sot lai trong binh bn ra gây thng hai . Sau khi xe ô tô ô xng xong , khi vn cht np binh xng , nên vn theo chiêu kim ông hô cho ên khi banh kip phat ra môt tiêng thi mi ngng . Luyên tâp lai xe trên ng , trc khi lai xe buôc phai thc hiên kiêm tra s an toan cua xe , bi vi o la công viêc cua giao viên day lai xe . Lai xe vao ban êm , nêu khoang cach cua anh sang en chiêu tr nên xa , thi biêu thi , la oan ng xuông dôc . Khi xe ô tô xuông dôc , nêu tt ông c , ông lc cua tay tai va bô tng ap suât phanh xe không thê vân hanh binh thng , dê xay ra s cô . Khi xe ô tô xuông dôc dai , nên hêt sc dung phanh chân , ng s dung qua mc phanh ông c . Khi xe ô tô xuông dôc dai ,nêu co thê vân dung phanh ông c thich hp , không nhng se giam bt ty lê h hong cua xe , ma con an toan nhât . 05 05

416

O

05

417

O

05

418

O

05

419

O

05

420

O

05

421 422 423 424 425

X O O X O

05 05 05 05 05

41 / 59

Khi xe ô tô xuông dôc dai , nhm ê tranh s dung phanh xe qua ô ma thng không n , nên tra vi tri sô xe vê sô xe tôc ô thâp , phôi hp vi phanh ông c ma ng s dung qua mc phanh chân . Hiêu qua cua phanh ông c cua xe ô tô t ông sô , so vi xe tay ga thi tôt hn . Xe ô tô i trên ng dôc , khi lên dôc không c chay theo kiêu rn bo chay lên phia trc , khi xuông dôc không c tt ông c hoc tra sô vê sô 0 ê trt . Xe ô tô i trên ng dôc ma ô dôc lên va ô dôc xuông tng ôi bng nhau , va khi lên dôc ma dung sô 2 chay thi khi xuông dôc nên dung sô 3 hoc sô 4 ê chay , vây co thê tiêt kiêm c xng lai tiêt kiêm c thi gian . Khi lai xe co thê s dung sô truyên ông vt tôc (sô O/D)ê lam phanh ông c . Sô lân tng giam tôc cua xe ô tô cang nhiêu , khi phê thai ô nhiêm thai ra cang nghiêm trong . Câp tôc ap nha ban ap vô ga xe , se tao nên viêc hao xng va tng thêm hiên tng không tôt vê viêc thai ra thê khi ô nhiêm . Tôc ô lai xe ô tô cang cao , thi cang tiêt kiêm xng . cung môt tôc ô xe , s dung lc xon truyên ra cua sô tôc ô thâp , so vi s dung lc xon truyên ra cua sô tôc ô cao thi ln hn . Tôc ô chay xe , co thê không cân chiêu theo dâu hiêu hoc vach han chê tôc ô quy inh . Khi ông xe câp tôc co thê rut ngn thi gian chay cua sô tôc ô thâp , co thê tiêt kiêm xng . Lai xe ô tô ê c an toan va tiêt kiêm nng lng giam bt khoi , tôc ô lai xe phai vng vang , không vôi tng tôc hoc giam tôc câp bach , ma con nên gi khoang cach an toan gia cac xe . Khi lai xe ô tô , vôi va tng tôc hoc phanh xe , không nhng hao xng hn , lôp xe , ma phanh xe v..v mai mon cung nhanh hn , hn na ty lê gây tai nan cung ln hn , nhng vi viêc khi thai ô nhiêm không co liên quan gi ca . 05

426

O

427 428

X O

05 05

429

X

05

430 431 432 433 434 435 436

X O O X O X X

05 05 05 05 05 05 05

437

O

05

438

X

05

42 / 59

439 440 O O Xe ô tô ngoai viêc gp tinh huông ôt phat buôc phai giam tôc ra , không c ôt nhiên tuy tiên giam tôc . Khi i qua nut ng giao ct , không co tin hiêu quan chê giao thông , tôt nhât la nên nhin trai trc rôi nhin phai , thi an toan hn . Nhin thây trên ng xay ra s cô , canh sat a ên hiên trng x ly , nên chay vong ng ri khoi hiên trng , không c hiêu ky dng lai hiên trng ê xem . Trc khi lai xe ên ng giao ct , khi en tin hiêu quan chê lai xe chuyên sang en vang , tôt nhât la nên ap nhe phanh xe giam tôc trc, ê xe chay theo phia sau sm nhin thây anh en phanh xe cua ban , ê tiên cho xe chay phia sau sm ng pho va co thê tranh bi xe âm vao nguy hiêm . Sm s dung phanh xe , hêt sc tranh viêc phanh xe khân câp , nhm phong tranh viêc bi xe chay phia sau âm vao, nguy hiêm cho s an toan cua ngi ngôi trong xe . Xe loai nho hêt sc tranh i sat theo sau xe loai ln , tâm mt nhin vê phia trc dê bi xe ln che khuât , nêu phia trc co tinh huông ôt phat , thi không thê nao sm ng biên c . Khi khi ông xe , dng xe , thay ôi lan ng , re vong , nên hiên thi en xi nhan , d bao ông hng cua xe , ông thi ap dung phng phap vng vang t t ên gân ê lai xe . Khi lai xe re vong , ngoai viêc nên chu y kinh chiêu hâu ra , ông thi âu cung kiêm tra xem va sau khi xac inh an toan mi bt âu re . Kinh chiêu hâu bên trai phai cua xe ô tô co thê nhin thây canh vât hai bên va phia ng sau xe , cho nên khi lai xe re vong , thay ôi lan ng xe v..v , chi cân hiên thi en xi nhan , xem xet kinh chiêu hâu la c , không cân lam thêm ông tac âu nhin qua nhin lai kiêm tra na . 05 05

441

O

05

442

O

05

443

O

05

444

O

05

445

O

05

446

O

05

447

X

05

43 / 59

Khi re trai , lai xe ên nut ng giao ct thi mi hiên thi en xi nhan hoc ra hiêu lênh tay , rôi thay ôi i vao lan ng bên trong hoc ng re trai , lai xe i vao ni trung tâm nut ng giao ct re trai , ông thi không c chiêm dung ng cua xe i ên va gianh ng re trai trc . Khi ên nut ng re trai bât en la phong bi tinh huông ôt phat , nên châm tôc ô re trai hoc quay âu xe . Cac xe dng i re trai nut ng giao ct , khi en xanh bât sang thi tc co thê gianh ng re trai trc . Cac xe ang trên ng danh cho xe re trai , do tam thi ôi y , co thê không re trai na ma ôi thanh i thng . Cac xe ô tô ang chay trên ng , ôi vi xe may ang chay bên phai phia trc , tuy cha hiên thi en xi nhan re trai , nhng vâ n nên phong bi viêc xe may o ôt nhiên re trai , gây ra s cô giao thông . en xanh la cho ban quyên c i , nhng không nhât inh la cho ban i c an toan , cho nên khi lai xe ên nut ng giao ct , vân buôc phai lai xe vi tôc ô châm . Sau khi âu xe bên ng , trc khi muôn khi ông may chay vê phia trc , không cân hiên thi en xi nhan , nhng nên chu y ông hng cua cac xe phia trc sau va bên trai phai . Khi lai xe muôn vt lên xe phia trc , nên bât en xi nhan bên phai trc . Khi xe ô tô vt xe trên ng hai chiêu co ve vach phân hng lai xe , nên chu y thi gian va khoang cach vt xe , dng lai ng ôi diên vi thi gian cang dai , thi ty lê gây ra tai nan nguy hiêm cang ln . Khi lai xe chuyên hng , bng ngang xe khac hoc vt xe , êu phai cân co ây u thi gian va không gian . Khi muôn vt xe ng trc , trc tiên nên sang sô xe qua môt sô cao hn , co thê gi tinh nng tng tôc trong trang thai tôt nhât . Khi xe ô tô re vong , nên lai xe i châm , nêu cam thây không thê không ap phanh xe , la biêu thi trc khi re vong a cha giam tôc môt cach ây u .

448

X

05

449 450 451

O X X

05 05 05

452

O

05

453

O

05

454

X

05

455

X

05

456

O

05

457 458

O X

05 05

459

O

05

44 / 59

460 X Khi thay ôi lan ng xe hoc re vong , nhm ê không mât thi gian , không cân dung en xi nhan , ông thi lâp tc i vao ng xe hoc re . Khi thay ôi lan ng xe nên ap dung tôc ô thich hp , vng vang t t tiên ti trc , la hanh vi lai xe ma ngi lai xe gioi nên co . Trc nut ng co nhiêu lan ng , ê nhm tiên cho viêc re hng trai phai , co thê thay ôi lan ng trong khu hai vach dai mau trng song song . Khi lui xe , nêu nh không cach nao xac inh c tinh hinh phia sau xe co an toan không , nên t minh xuông xe i kiêm tra xem thc trang thê nao , rôi mi tiên hanh lui xe . Khi âu xe , cô gng âu ni mat me , ông thi nên tranh m may iêu hoa va nghi ngi trong xe vi thi gian dai , va hao xng lai nguy hiêm . Sau khi âu xe xong , ngi lai xe va hanh khach i xe , trc tiên nên xem xet phia sau co ngi i bô hay xe ên hay không , không c lâp tc m va ây canh ca xe ra ê xuông xe . Khi lên xuông , ong m ca xe , nên cân thân ê phong , chu y xem xet xung quanh co vât tr ngai gi không , ông thi chu y xem phia trc va sau co ngi i bô hay xe ên không , sau khi xac inh an toan , rôi mi m ca chia lam hai lân ê lên xuông xe . Khi m ca xe va lên xuông xe nên chu y xe ên t phia sau , nhm tranh xay ra tai nan xe cô , am bao lai xe an toan . Sau khi âu xe bên ng xong , trc khi m ca xe , trc tiên nên xac inh co xe ên t phia sau bên trai không , nhât la xe may . Nhm tiêt kiêm nng lng va giam khoi xe , thi gian chay xe châm châm rôi dng không c vt qua 3 phut , ê tranh thai khi thai ô nhiêm môi trng , ngi vi pham co thê chiêu theo Luât phong chông ô nhiêm không khi ê x phat tiên . 05

461

O

05

462

X

05

463

O

05

464

O

05

465

O

05

466

O

05

467

O

05

468

O

05

469

O

05

45 / 59

Khi xe ô tô chay trong ng hâm dai xay ra hoa hoan , nên nhanh chong a xe âu sat vao hai bên ng , tim kiêm ni an toan vung lân cân ê tranh nan , nhm ê cu hoa hoan khi cân thiêt , luc nay không c khoa xe lai , ông thi ê chia khoa lai trên xe . Khi quay tay lai cua xe ô tô na vong tr lên , nên ap dung phng phap thao tac anh cheo tay liên tuc ê quay . Trong khi xe ang chay , ôt nhiên nô lôp xe , nên nm cht tay lai , gi trang thai i thng , ông thi tha long ban ap ga xe . Khi xe lôi nc , hiêu nng phanh xe không ôi . ông tac ap ban ap may li hp cua xe tay ga ,phai ap châm nha nhanh , ông tac ap ban ap phanh xe phai ap nhanh va nha châm . Khi lai xe ô tô t ông sô lên ng cao tôc , t luc bt âu lên ng thi co thê ây cân sô xe vao vi tri sô thâp nhât , cho du la lai nhanh hay lai châm , cân sô xe se t ông iêu chinh ên vi tri sô thich hp , yên tâm ma lai xe , se không co vân ê gi . Lai xe trên ng cao tôc , do mt ng bng phng va thng , tôc ô binh quân , nên tinh thân không bi anh hng gi lm . Muc ich kiêm tra va bao dng an toan cho xe ô tô hoc cho vao xng thc hiên viêc inh ky kiêm tra bao dng , la thuc tiên viêc lai xe an toan va giam bt gia thanh lai xe , va giam thâp ap lc lai xe cua ngi lai xe v..v . Sau khi kiêm tra s an toan cua xe ô tô , buôc phai xac inh np ông c a c ây kin va khoa cht cha , mi co thê bt âu lai xe lên ng , nhm tranh khi lai xe np ông c bât ng bât m ra . Trc khi lai xe , kiêm tra lng nc trong binh nc , dung dich trong binh c quy , dâu may , dâu phanh xe trong buông ông c êu at ti mc an toan tiêu chuân , ông thi kiêm tra xem dây cu roa co hoan chinh không h hong không , thi mi co thê lên ng .

470

O

05

471

O

05

472 473 474

O X X

05 05 05

475

X

05

476

X

05

477

O

05

478

O

05

479

O

05

46 / 59

Trc khi lai xe , không cân kiêm tra s an toan cua linh kiên may moc , nhng trong khi lai xe luc nao cung phai chu y bang iêu khiên hiên thi chc nng , am bao lai xe an toan . Xe ô tô ngoai viêc chiêu theo quy inh tiêp nhân kiêm nghiêm do n vi giam sat ng bô chi inh ra , ông thi nên chiêu theo xng san xuât xe quy inh vê thi gian hoc lô trinh km a chay , ma t ông thc hiên viêc bao dng va kiêm tra sa cha . Dâu may ông c xe ô tô , tôt nhât la trc khi lai xe kiêm tra môt lân , am bao mc dâu may nm trong pham vi quy cach mc ô trên thc o dâu may , nêu lng dâu may qua nhiêu , se lam tng lng chiu tai cua ông c , va se lam hao xng . Khi kiêm tra ô cao cua dâu may , xe buôc phai âu trên mt ng ngang bng phng . Xe ô tô trên ng dôc , co thê rut thc o dâu may ra , kiêm tra chinh xac lng dâu may va ô cao bng phng cua dâu may . Kiêm tra dâu may ông c va chât lng dâu may , nên kiêm tra khi khi ông ông c . Sau khi ông c tt may , co thê lâp tc kiêm tra ô cao cua dâu may . inh ky thay dâu may ông c , co thê keo dai tuôi tho s dung cua ông c . Khi dâu may ông c qua nhiêu , se gây ra cac hiên tng không tôt nh bugi tich than , hao xng , ma lc giam thâp v...v. Nêu dâu may ông c co hiên tng ôi mau thanh mau trng sa , la biêu thi nc lam mat a trôn vao trong dâu may , cân phai a ên xng kiêm tra sa cha . Kiêm tra ô cao cua bê mt dung dich lng dâu cua dâu phanh xe , ô cao nay phai nên gia gach khc ch MIN va ch MAX , khi cân thiêt thi lâp tc bô sung thêm dâu phanh xe vao . ông thi nên s dung dâu phanh xe cung môt nhan hiêu va quy cach . 05

480

X

481

O

05

482

O

05

483 484 485 486 487 488

O X X X O O

05 05 05 05 05 05

489

O

05

490

O

05

47 / 59

491 492 X O Dâu phanh xe nêu thng xuyên thâp hn gach khc ch MIN , chi cân ô thêm dâu la c , không cân ên xng sa cha ê kiêm tra sa cha . Khi kiêm tra lng dâu trong xi lanh chinh cua phanh xe không u , nên bô sung thêm dâu phanh xe vao . Thêm ây dâu phanh xe vao vt qua mc gii han cao nhât , va dung sc ap phanh xe , khiên cho banh xe cua xe bi khoa cht , hiêu qua phanh xe luc nay la tôt nhât , khoang cach phanh xe ngn nhât . Dâu phanh xe bi ri rai trên mt sn , se lam cho mt sn bi h hai , nêu nh vô y lam ri rai , thi nên lâp tc dung nc sach dôi sach ngay . Khi ap phanh xe , phat hiên ban ap phanh xe mêm mêm , co thê la trong ông dâu phanh xe co không khi hoc bi ri dâu , nên lâp tc dng xe kiêm tra sa cha , ê tranh xay ra nguy hiêm . Dâu phanh xe , dâu may ông lc phng hng va dâu cua bô biên sô t ông êu la vât phâm co ôc . Khi hê thông ông lc chuyên hng bi ri dâu , thi tay lai hoan toan không thê chuyên ông . âu nôi binh c quy xe ô tô co ng kinh ln hn la cc dng , co ng kinh nho hn la cc âm . Gi cho ô cao cua dung dich trong binh c quy môt cach thich hp , co thê khiên cho tuôi tho s dung cua binh c quy c tng thêm . Khi kiêm tra dung dich trong binh c quy nêu không u , nên thêm nc cât vao. Khi kiêm tra dung dich trong binh c quy nêu không u , nên thêm nc khoang(nc suôi) vao ni c chi inh . Dung dich trong binh c quy la dung dich Axit sunfuaric loang , vôn co tinh n mon , nêu nh vô y ma cham vao da , mt , quân ao thi nên lâp tc dung nc sach dôi ra sach . Co thê trc tiêp tân dung en la cua hôp quet ga , ê gân chiêu sang ông thi kiêm tra tinh hinh âu nôi binh c quy , np thêm nc iên v..v ni tôi âm u . 05 05

493

X

05

494

O

05

495

O

05

496 497 498 499 500 501

O X O O O X

05 05 05 05 05 05

502

O

05

503

X

05

48 / 59

504 O Trên xe lp t qua nhiêu san phâm iên hao iên , dê khiên cho ông c xe hao phi nhiên liêu . Khi lng in bình c quy không , nu dùng bình c quy cua xe khác cu viên, cân ap dung phng phap ni cc dng(+) vi cc dng(+), cc âm (-) ni vi ni cân nôi cua xe bi s cô. Khi trong binh tr dung dich cua bô phân phun nc nm trc kinh chn gio xe ô tô không co nc , vân co thê s dung bô phun nc . Biêu lôò trinh kmtrên bang iêu khiên , la ê ghi nhân sô chng ng ma xe ô tô a chay . Biêu lôò trinh kmtrên bang iêu khiên , la ê biêu thi sô vong xoay chuyên cua ông c trong môi môt phut . Biêu tôìc ô chuyên ông cua ông ctrên bang iêu khiên , la biêu thi sô vong chuyên ông cua ông c ; khi kim chi vi tri sô `1' , biêu thi tôc ô chuyên ông cua ông c trong môi môt phut la 1.000 vong . Biêu nhiêt ô nc cua nc lam mat ông c maytrên bang iêu khiên , se không vi nhiêt ô không khi bên ngoai xe va tinh trang lai xe ma co s thay ôi . Kim chi Biêu nhiêt ô cua nc lam mat ông ctrên bang iêu khiên , nêu nh vt qua pham vi binh thng , nên hêt sc a xe âu nep vao bên ng , nêu nh tiêp tuc lai xe , co thê lam tôn hai ông c xe môt cach nghiêm trong . Khi nhiêt ô cua ông c cao , kim chi nhiêt ô nghiêng vê hng ch "H" . Kiêm tra lng nc lam mat va chât lng nc trong bôn nc va xem co bi ri nc không , nên kiêm tra khi ông c nhiêt ô lam viêc binh thng . Khi ông c nhiêt ô cao , nh la ng m np co sc nen cua bôn nc , nhm phong tranh dich thê nhiêt ô cao t trong bôn nc phun ra ngoai , ma gây ra viêc bi phong nghiêm trong . Khi kiêm tra nc lam mat cua ông c co u hay không , trc tiên nên khi ông ông c trong vai phut sau o tt may , rôi m np bôn nc kiêm tra mc dung dich . 05

505

O

05

506 507 508

X O X

05 05 05

509

O

05

510

X

05

511

O

05

512 513

O X

05 05

514

O

05

515

X

05

49 / 59

516 X Trong hê thôìng nc lam mat , chi cân bôn nc phu mc ây nc , bôn nc chinh không cân kiêm tra cung se không co vân ê . Trong nc lam mat cua ông c , co cha dung dich chông ông hoc dung dich chông han ri , co thê không cân phai thay mi . Khi lai xe phat hiên kim biêu nhiêt ô nc chi vi tri vt qua mc gii han cao nhât , nên a xe an toan âu vao bên ng , keo phanh tay xe , ông thi cho ông c tt may , rôi lâp tc m np bôn nc kiêm tra lng nc trong bôn nc . Trc khi khi ông ông c , trc tiên buôc phai kiêm tra lng nc lam mat trong bôn nc va ô cao mc dâu cua dâu may . Khi ông c thuôc loai nc lam lanh ma không co nc lam mat , thi không c khi ông . Chi câÌn nc lam mat ây u , thi ông c se không bi qua nong . S dung bô phun nc trên kinh chn gio , khi trong thung d tr dung dich không co nc , thi dê lam h hong mô t bô phun nc , nêu ây cân gat nc thi dê lam cao xc mt kinh chn gio va lam h tâm chui cua cân gat nc . Khi ô cao cua kim chi trên Biêu lng xng ôt chaytrên bang iêu khiên , a giam thâp ên iêm ch "E", va khi en canh bao lng xng thâp mau cam bât sang , không cân vôi vang ô xng , ch sau khi ên iêm muc ich ên , rôi tiên hanh ô thêm xng la c . Khi kim biêu lng xng ôt chay chi vi tri ch "E", biêu thi trong binh xng co ây xng Sau khi ông c khi ông xong , cac bô phân iên khi dung iên , êu do may phat iên phat iên cung câp . Trong khi xe ô tô ang chay , phat hiên en canh bao nap iên bât sang , tc la biêu thi trong hê thông nap iên co h hong . Trong khi xe ô tô ang chay ,en canh bao phanh xe ôt nhiên bât sang , nên lâp tc âu xe vao bên ng , tt ông c va ch cu viên . 05

517

X

05

518

X

05

519 520 521

O O X

05 05 05

522

O

05

523

X

05

524 525 526

X O O

05 05 05

527

O

05

50 / 59

528 O Xe dung loai hê thôìng phanh xe ABS , u iêm chu yêu nhât la khi phanh xe khân câp , khiên cho phanh xe va re vong vân co thê gi c binh thng . Xe ô tô dung may vi tinh khôìng chê hê thôìng phanh xe ABS , khi ang chay tôc ô cao ma phanh xe khân câp , ban ap phanh xe se t ông chân ông lên xuông , biêu thi la hiên tng binh thng . Qua trinh chay xe tôc ô cao va phanh xe khân câp , nêu khi xe o co lp t thiêt bi may vi tinh không chê phanh xe ABS , chi cân ngi lai xe binh tinh thao tac tay lai , co thê se ne tranh c vât tr ngai . Np thung ng ô vât trong xe , sau khi m xong nên nh tiên tay ong lai , ê tranh khi bât ng hoc ôt nhiên phanh xe dân ên viêc khach trong xe bi thng . Côì gng giam bt viêc ê cac vât dung không cân thiêt trên xe , ê giam thâp trong lng xe , tiêt kiêm xng lai tiêt kiêm tiên , ông thi co thê tiêt kiêm nng lng va giam khoi xe . Trong khi lai xe , không nên iêu chinh chô ghê lai , ghê ngôi co thê ôt nhiên di ông , dân ên viêc xe bi mât kiêm soat . Trong luc lai xe , n u cam thâìy chô ghê ngôÌi lai xe ê không thoai mai , co thê va lai xe va iêu chinh ghê ngôi lai xe . Co thê thao g cai gôi âu trên ghê ngôi ng trc ra , ê tranh lam tr ngai tâm mt nhin cua khach ngôi ghê sau xe . ê tre em ngôi trên ui , sau o cai dây an toan , a an toan lai co thê chm soc bao vê tre em . Hai tre em cung luc s dung chung môt si dây an toan , không anh hng gi ti hiêu qua an toan ca . Dây tht qua vai cua dây an toan la tht cheo phia trc ngc , ep vao ngc rât kho chiu , lây dây an toan tht vai vong vao canh tay , ê dây tht qua vai cua dây an toan tht di nach , cam thây long leo thoai mai lai không giam bt hiêu qua bao vê . Nêu khi dây an toan a bi mon hoc bi h , bt buôc phai thay dây an toan mi . 05

529

O

05

530

O

05

531

O

05

532

O

05

533

O

05

534

X

05

535 536 537

X X X

05 05 05

538

X

05

539

O

05

51 / 59

540 541 542 543 544 545 546 547 O X O O X X X O Sau khi xe ô tô bi va cham nghiêm trong , dây an toan a qua s dung va bô phân linh kiên cua no bao gôm bô co rut , phu kiên v..v êu bt buôc thay mi toan bô . Xe ô tô co thiêt bi tui hi an toan , không cân cai dây an toan . Khi xe ô tô t ông sô khi ông , phai ap ban ap phanh xe , thi mi di chuyên c cân sô xe , ê tranh xay ra viêc xe xông manh ti trc nguy hiêm . Xe t ông sô , khi khi ông ông c , nên ây cân sô xe ên vi tri sô P . Xe t ông sô , khi khi ông ông c , nhât inh phai ê cân sô xe ên vi tri sô D, thi mi lam cho mô t khi ông vân chuyên . Xe t ông sô , khi ây cân sô xe ên cac vi tri ngoai vi tri sô Nhoc Pra , vân co thê khi ông ông c . Xe ô tô t ông sô trong khi ang chay , cân sô xe luc nao cung co thê tra vê vi tri sô Phoc sô R. Xe ô tô t ông sô khi âu xe , sau khi xac inh xe hoan toan a dng hn , thi mi co thê bt âu tra cân sô xe vê vi tri sô P. Xe t ông sô , khi ây cân sô tiên ên sô "D" , rôi ôi qua sô lui xe "R" hoc sô dng xe "P" , thi nên i xe hoan hoan dng hn thi mi co thê bt âu thao tac cân sô xe . Khi xe ô tô t ông sô xuông dôc , cân phai tra sô vê sô thâp hn . Trc khi lai xe kiêm tra lôp xe , nên kiêm tra ô sâu hoa vn cua lôp xe va ap suât khi cua lôp xe . Sc ep hi trong banh xe buôc phai kiêm tra inh ky (bao gôm ca banh xe d bi), va tiêu chuân sc ep hi trong banh xe cua môi chiêc xe không hoan toan giông nhau , nên cn c theo quy inh trong sô tay cua ngi lai xe ô tô s dung , ma bm hi vao ên mc quy inh . Ap suât khi lôp xe cang cao cang tiêt kiêm xng , ông thi không anh hng tinh nng phanh xe . 05 05 05 05 05 05 05 05

548

O

05

549 550

O O

05 05

551

O

05

552

X

05

52 / 59

553 554 555 O X O Khi ap suât khi lôp xe không u , không nhng hao xng , chay xe vi tôc ô nhanh trong thi gian dai con dê bi xay ra nô lôp . Khi cac hoa vn cua lôp xe bi mai mon qua ln , không anh hng viêc an toan lai xe . Môi lân s dung mô t khi ông ê khi ông ông c , nhiêu nhât không c vt qua 10 giây , nêu không binh c quy va mô t khi ông dê bi h hong . Khi khi ông ông c , môi lân thao tac không c vt qua 10 giây , nêu không thê nao khi ông , thi nên ch 10 giây sau mi co thê khi ông lai . Nêu không mô t khi ông se bi h . Binh c quy không co iên , ông c không thê khi ông , bât kê la xe ô tô tay ga hay xe ô tô t ông sô êu co thê dung phng thc ây xe ê khi ông ông c. Khi ông c chuyên ông , ông bô se thai ra khoi mau trng xanh , biêu thi dâu may a ôt chay . Khi ông c chuyên ông nhiêt ô thâp , ông bô se nho nc la hiên tng binh thng . Khi phanh xe co âm thanh la , la hiên tng hê thông phanh xe không binh thng , nên dng xe ê kiêm tra . Khi phanh xe co âm thanh la , la tinh huông binh thng , không cân phai kiêm tra sa cha . Phanh tay cha tha long , ôi vi viêc bt âu lai xe không co anh hng gi . Phanh tay va phanh chân không thê s dung cung luc Khi ap phanh xe qua gâp , lôp xe dê bi mai mon ma con dê bi lât xe . Khi ap phanh xe co âm thanh la , co thê la miêng ma phanh xe bi hao mon . Xe mi trong thi ky mi chay , phai tranh lai xe tôc ô nhanh va phanh xe khân câp . Lai xe ô tô vi tôc ô cang cao thi cang tiêt kiêm xng , vi vây tôc ô vân chuyên cua ông c co thê nâng cao không bi han chê . ông c lanh vân chuyên tôc ô cao , thi se thu ngn tuôi tho cua ông c . 05 05 05

556

O

05

557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568

X O O O X X X O O O X O

05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05

53 / 59

569 570 O X Khi ông c nhiêt ô thâp , lng xng hao hut se ln hn so vi khi nhiêt ô binh thng . Xe ô tô inh ky lam kiêm nghiêm không cân kiêm tra biên dâu hiêu xe h hong , cho nên không nhât inh phai mang theo biên dâu hiêu xe bi h hong trên xe . Công dung chu yêu nhât cua xe dung hôn hôp xng va iên la co thê tiêt kiêm nhiên liêu xng va giam bt ô nhiêm không khi . Trc khi ông c phun xng do may vi tinh không chê chuyên ông nhiêt ô thâp , phai liên tuc ap nha ban ap ga xe nhiêu lân , mi dê dang chuyên ông . Khi dng xe , keo cht phanh tay , co thê phong tr xe bi trt chay . Xe ô tô co lp t may chuyên ôi xuc tac , sau khi lai xe, không c âu ni co co hoc trên cac vât dê chay , ê tranh xay ra hoa hoan . Khi âu xe , cac vât phâm dê chay nh hôp quyet ga v..v không ê lai trên xe , khi anh nng mt tri roi chiêu , se san sinh ra nhiêt ô cao co thê dân ên xay ra nguy hiêm . Khi a linh the hoc lai xe , hoc lai xe trên ng , nên chiêu theo dâu hiêu , vach , tin hiêu giao thông va quy inh vê han chê tôc ô ma lai xe , con phai chu y tinh hinh xe phia trc , ông thai cua xe hai bên , luc nao cung ap dung biên phap an toan cân thiêt . The hoc lai xe co thê tam thi lam bng lai xe ê s dung , luc nao cung co thê hoc lai xe thc tê trên ng , n vi canh sat không c câm chi theo luât quy inh . Linh c the hoc lai xe , khi hoc lai xe trên ng , nên lai xe trong cac tuyên ng va thi gian ma n vi canh sat ia phng chi inh, ông thi phai do ngi lai xe ô tô a linh c bng hoc lai cac loai xe ô tô ngôi bên canh chi ao va giam hô . Khi cha linh c bng lai xe , chi cân tôi lai xe vi ky thuât gioi , cung co thê chi ao ngi khac hoc lai xe , ông thi lây o lam nghê nghiêp cua tôi . 05 05

571

O

05

572 573 574

X O O

05 05 05

575

O

05

576

O

02

577

X

02

578

O

02

579

X

02

54 / 59

580 O Ngi lai xe ô tô sau khi a thông qua cuôc thi lây bng lai xe , trc khi cha linh c bng lai xe , không c lai xe ô tô . Ngi lai xe ô tô sau khi a thông qua cuôc thi lây bng lai xe , trc khi cha linh c bng lai xe , c lai xe ô tô . Ngi lai xe ô tô chuyên nghiêp c lây giây phep lai xe chuyên nghiêp do qua han thâm nghiêm bi xoa sô ng ky , xin ôi câp phat giây phep lai xe thông thng vi loai xe ông ng câp . Trc khi cha ôi câp phat giây phep lai xe thông thng , c lai xe ô tô . Ngi lai xe tc xi co bng lai xe chuyên nghiêp , khi tuôi hanh nghê keo dai ên u 68 tuôi , thi nên chiêu theo quy inh xin ôi câp phat bng lai xe thông thng vi loai xe ông ng câp . Trên oan ng câm âu xe , ngoai viêc co quy inh khac ra , trên nguyên tc la suôt 24 gi câm âu xe . Trên oan ng câm tam dng xe , trong ca ngay bât kê thi gian nao êu không cho phep tam dng xe , cung không c âu xe . Trên oan ng câm âu xe ,co thê tam thi dng xe , nhng câm không c âu xe . Trên oan ng câm tam dng xe , co thê âu xe , nhng ca ngay câm tam dng xe . Xe ô tô c xêp hang ôi ê tam dng xe . Khi i qua ng st , xe phia trc không dng lai , xem , nghe co an toan không va i qua , tôi cung co thê không cân dng lai , xem , nghe va nhanh chong i qua . Lai xe ô tô ên ng st không co ngi quan ly trc o , hoc không co thiêt bi nh chuông bao ông , tin hiêu nhâp nhay(không rao chn), thi ngi lai xe nên ngoai ng ray trc o 3 ên 6 m , tam dng , xem , nghe khi xac inh hai hng không co xe la i ên thi mi bt âu c i qua . Khi lai xe ô tô , không c vt qua cac oan ng co ve vach câm vt xe , vach han chê phân hng , câm thay ôi lan ng hoc ng st , trc tiêp vt xe hoc quay âu xe . 02

581

X

02

582

X

02

583

O

02

584 585 586 587 588 589

X O O X X X

02 02 02 02 02 02

590

O

02

591

O

02

55 / 59

Khi xe ô tô trên oan ng phng thng tp , tuy co ve hai vach mau vang dai song song , ma ng ôi diên không co xe ên , vân co thê chay vao trong lan ng cua xe ên , vt xe tiên ti phia trc . Xe ô tô chay trên oan ng co t cac biên dâu hiêu ng vong , ng dôc , câu hep , ng hâm , ng giao nhau hoc ng st , oan ng ang thi công , thi không c vt xe . Xe i thng khi cha i ên nut ng giao ct , thi xe re vong co thê gianh ng re trc . Xe ô tô i trên ng danh cho ngi i bô , khi gp ngi i bô i qua ng , bât luân la co nhân viên chi huy giao thông chi huy hay chi thi cua tin hiêu hay không , êu nên tam dng xe , u tiên cho ngi i bô i qua trc . Phia trc co xe cu thng ang châp hanh nhiêm vu chay qua , bi vi tôi ang vôi , co thê chay vt qua xe cu thng . Khi lai xe không cân ê tâm ên s chi huy cua canh sat giao thông t nguyên , tât ca i theo tin hiêu la chinh . Xe ô tô lai xe vao ban êm hoc i qua ng hâm , công , ng ngâm , nên m en trên âu xe(en pha) . Hoc khi gp phai sng day , ma to , sc tri tôi âm u , tâm mt nhin không ro , vân nên m en trên âu xe . Xe ô tô i ngang qua ng hâm , do trong ng hâm en chiêu sang ro rang , tâm mt nhin tôt , vi muôn tiêt kiêm iên co thê không cân m en trên âu xe . Xe ô tô chay ngang qua khu vc nui , oan ng c biêt , công hoc ng ngâm v..v nên theo chi thi cua dâu hiêu giao thông ma s dung en . Khi xe ô tô i ên gân ng vong cong ln , inh ng lên dôc ni co khoang cach tâm nhin không tôt hoc ngoai ô trên cung môt lan ng , khi muôn vt xe ng trc , hoc khi gp phai tinh huông nguy hiêm khân câp , co thê nhân coi xe . ôi chiêu quyên li chay trên ng cua xe may loai ln trên 250 phân khôi vi xe ô tô loai nho , thi xe may co thê chay trên ng cao tôc , ng chay tôc ô nhanh . 02

592

X

593

O

02

594

X

02

595

O

02

596 597

X X

02 02

598

O

02

599

X

02

600

O

02

601

O

02

602

X

02

56 / 59

Xe tai ma loai c ch khach , thi khi ch khach không c vt qua sô ngi a phê chuân , con khi ch hang thi không c vt qua trong lng tai a phê chuân , khi va kiêm ch khach va ch hang thi không c vt qua tông trong lng a phê chuân . Giây phep xe ô tô không c lam gia , sa ôi hoc dôi tra ê linh , nhng c cho xe khac mn dung hoc s dung giây phep xe khac ê lai xe . Giây phep lai xe ô tô , xe may , tinh t ngay câp phat ban âu môi hai nm ôi phat môt lân, trc va sau khi hêt han nôi trong môt thang , cân xin câp phat giây phep mi , mi bt âu c lai xe . Xe ô tô a linh giây phep xe , vi nm xuât xng cua trng hp xe khach nho t dung (ngoai tr loai xe s dung nhiên liêu khi dâu mo hoa long(gas)va khi thiên nhiên ep nho ) cha ây 5 nm thi miên inh ky kiêm nghiêm , trng hp trên 5 nm va cha ây 10 nm , môi nm it nhât kiêm nghiêm 1 lân , trng hp trên 10 nm , môi nm it nhât kiêm nghiêm 2 lân . Xe ô tô a linh giây phep xe , vi nm xuât xng cua trng hp xe khach nho t dung cha ây 6 nm thi miên inh ky kiêm nghiêm , trng hp trên 6 nm va cha ây 10 nm , môi nm it nhât kiêm nghiêm 1 lân , trng hp trên 10 nm , môi nm it nhât kiêm nghiêm 2 lân . Xe khach nho t dung s dung nhiên liêu khi dâu mo hoa long(gas) va khi thiên nhiên ep nho , xe tai nho , xe loai ln , xe danh cho tre em va xe kinh doanh trng hp nm xuât xng cua no cha ây 5 nm , môi nm it nhât kiêm nghiêm môt lân , trng hp nm xuât xng trên 10 nm môi nm it nhât kiêm nghiêm hai lân . Trng hp xe ang s dung muôn thay qua s dung nhiên liêu khi dâu mo hoa long(gas) , nên chiêu theo quy inh ê lây c bao cao xe hp quy cach thâm nghiêm an toan , ông thi xin vi c quan giam sat ng bô thc hiên kiêm nghiêm va ng ky thu tuc thay ôi . Tiêu chuân va hang muc kiêm nghiêm inh ky cua xe ô tô , bao gôm hiêu nng cua phanh chân , phanh tay , ô thng bng hp vi quy inh va cac loai en ây u , co tac dung binh thng .

603

O

02

604

X

02

605

X

02

606

O

02

607

X

02

608

X

02

609

O

02

610

O

02

57 / 59

ông c , san xe , hê thông iên , ca xe cua xe ô tô bi h hong , khi lai xe , trng hp hiên thi co nguy hiêm nhng không lâp tc dng lai sa cha , x phat ngi s hu xe phat tiên , ông thi se thu gi giây phep xe , ra lênh sa cha sau khi kiêm nghiêm phu hp quy cach thi se phat tra lai . Xe ô tô loai nho co gn xe mooc , nên chi han chê ch cac dung cu i da ngoai , du ngoan nghi ngi , phong dich va cu nan s dung , va ca xe phai ong m tôt , vât dung nên côt cht chc chn , chât bng phng ang hoang , trong khi lai xe không c ch thêm nhân viên , va ca sô bên hông xe không c m hng ra ngoai . Trc khi lai xe nên chu y tay lai , phanh xe , lôp xe , en , cân gat nc ma , coi , kinh chiêu hâu va theo quy inh nên lp t bô ghi nhân lai xe , may tinh trong tai va thiêt bi canh bao khi re vong , lui xe v..v cân phai kiêm tra ti mi va xac inh co hiêu nng . Xe ô tô co thê lp t coi phat ra nhiêu âm iêu khac nhau . Xe ang s dung , t ông sa lp rap en pha HID , cân phai qua may kiêm nghiêm en pha thc hiên iêu chinh goc ô chiêu sang en pha , ê tranh anh sang hoa mt , ông thi phai qua c quan giam sat ng bô kiêm nghiêm hp quy cach xong , thi lam thu tuc ng ky thay ôi . Xe ô tô co thê thay ôi mau xe , nhng buôc phai qua c quan giam sat ng bô lam thu tuc ng ky thay ôi . Xe bi thu huy giây phep xe , c xin câp lai giây phep xe mi s dung . Khi ca xe cua xe ô tô bi h hong nghiêm trong không thê nao sa cha , cân phai trinh bao không con dung c na . Khi nhân viên châp phap , yêu câu ngi lai xe lai xe trên ng co hanh vi s dung iên thoai câm tay goi va tiêp iên thoai hoc noi iên thoai , dng xe lai kiêm tra , thi nên thc hiên trên nguyên tc la không tr ngai trât t giao thông va an toan lai xe , khi cân thiêt co thê thc hiên theo phng thc thu hinh hoc chup anh lam chng .

611

O

02

612

O

02

613

O

02

614

X

02

615

O

02

616 617 618

O O O

02 02 02

619

O

02

58 / 59

Trng hp ngi uông cac th thuôc phiên , thuôc gây mê , ru hoc cac loai thuôc tng ng khac , không thê an toan iêu khiên cac công cu giao thông ông lc ma lai iêu khiên , thi bi phat tu giam môt nm tr xuông , tu giam ngn han hoc phan inh hoc gôp lai phan inh phat tiên 150.000 tr xuông . Xe ô tô t ông sô trong khi ang chay ông c bi tt may , khi muôn khi ông lai , thi lai không thê nao khi ông c , va cân sô xe cua xe co thê vân con ang nm vi tri sô D Khi xe chay ên ng st gp phai trng hp may hong hoc truc trc , nên lâp tc tiên hanh viêc ng biên , th t cua no nh sau : nhân Nut khân câp ng st kê ên ây xe bi hong may ra khoi ng sttiêp theo Khi xe la ên gân , thi ngi phai nhanh chong chay khoi ng st Khi xe chy khu vc ng st in khí hóa , li ra vào ca phía trc và phía sau có thông báo gii hn cao, iu ó dùng nhc nh các xe chu y , nghiêm cm nhng xe có vn ch hàng hóa cao hn so vi mc gii hn chiu cao quy inh . Khi xe ô tô chay trên ng cao tôc hoc trong ng hâm cua ng chay vi tôc ô nhanh ma xay ra s cô , thi nên m en canh bao nguy hiêm ; ông thi ê biên canh bao xe h hong phia sau xe ni cach xe 100 met, ông thi li dung iên thoai khân câp hoc iên thoai di ông thông bao cho n vi quan ly . Khi xe ô tô mun chy vào ng cao tc, nu phát hin phía trc lôi vao ng cao tôc có bin báo hiu cm lái xe vào, và mi tên ch ra phía ngoài, hoc phía trên lôi vao ng cao tôc có lp t biên dâu hiêu ch dn phn quang màu , iu ó chng t ó là lôi ra ca ng vành ai cua ng cao tôc, không cho phép xe i vào. Khi lái xe qua khu vc có bin dâu hiu ang thi công , khi co biên cao thi thay ôi hình hng ng hình vuông màu trng hoc có âu xe cnh báo khu vc thi công ,có ngha là phía trc la on ng ang thi công , cac xe cn gim tc , t t i qua mt cách cn thn .

620

O

02

621

O

05

622

O

05

623

O

05

624

O

05

625

O

05

626

O

05

59 / 59

Information

59 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

293312