Read 4-9.pdf text version

001 002 003 004 005 006 X O X O X X Hot ng ca ng c Diesel là nh vào bugi ánh la Trong quá trình ng c Diesel bm khí, thê khí c bm vào xi lanh là không khí sch Khi ng c Diesel vì thiu du không th tip tc hot ng, phi tháo g máy bm Diesel ra ê kim tra H thng ng c Diesel hot ng c là nh vào khí nén c to ra t nhit cao bi vic t cháy nhiên liu. ng c Diesel khi hot ng vi vn tc cao, rt d to ra hin tng xóc xe. Mc ích ca vic cài t h thng d nhit trong ng c Diesel là giúp cho vic t cháy nhiên liu Diesel hot ng d dàng hn trong khi lái xe. duy trì h thng ng c Diesel hot ng bình thng,cn phi cài t b lc nhiên liu , nhm lc tp cht và nc có trong nhiên liu(du). Khi ng ng ca phanh không khí b rò r , to ra hin tng khí nén b thiu ht , phanh lò xo s t ng phanh li , khin xe không th tip tc chy. Mc ích ca vic cài t b phn làm nóng không khí khi hút khí trong ng hút khí ca ng c Diesel là nhm giúp cho ng c khi b lnh d dàng khi ng. Khi ng c Diesel bc khói en , có th do nguyên nhân vòi phun du không n nh to ra. Du Diesel bm c vào xi lanh là nh vào ngun cung cp nhiên liu ca b hòa khí Khi ng c Diesel xy ra hin tng o ngc, phi lp tc tt ng c. Loi xe dùng du Diesel nu ch quá ti hoc tng tc mt cách cc nhanh , s xut hin viêc phun khói màu en. Nhiên liu dùng cho ng c Diesel vôn có hiu ng bôi trn . Khi lp ráp bánh ôi phía sau, tt nht nên s dng loi lp có cùng mt khuôn hoa vn , nu lp mi và c cùng c lp ráp vi nhau , thì lp mi phi c lp ráp phía ngoài. Vic o lng khí nén ca lp xe nên thc hin khi lp xe ang nhit bình thng. Nu khí nén ca lp quá cao hoc quá thp, s khin lp nhanh hng và d b n hoc thng lp .

007

O

008

O

009 010 011 012 013 014 015 016 017

O O X O O O O O O

1 / 12

018 O Mô hình ca lp cn phi phù hp vi tình trng s dng ,vi loi lp xe có khuôn hoa vn to, s tr lc cho vic tng sc ln ca bánh xe. Vic kim tra và bo dng i vi loi xe có bung lái (Cabin) c thit k di dng dc (nghiêng), công vic rt n gin, ch cn chnh bung lái dc mt na , là có thê tin hành kim tra bo dng , không cn phi thc hin các bin pháp an toàn nào trc na . Sau khi má phanh b mòn ,quá trình phanh ca phanh da s tng lên , khin chc nng ca phanh b gim xung , cn nhanh chóng gi n xng tin hành kim tra và bo trì Khi loi xe chy dâu Diesel chy dng ng dc, cn phi hp cn lái và phanh thi mt cách thích hp, nhm tránh vic s dng phanh quá , khin chc nng ca phanh b giam sút . Khi xung dc , li dng cu hình thp và phanh thi làm gim tc ông c, khi phanh gim tc , phi chú ý n gii hn tc ti a ca ng c. Loi xe ô tô có cài t h thng phanh khí nén , nu liên tc p bàn p thng phanh , không ch không mang n hiu qu tt cho phanh, thm chí còn lãng phí không khí trong khu lu tr không khí và làm gim hiu xut ca phanh . Vi loi xe có bn , b khí , hng ngày sau khi ngh chy , cn loi b sch s nc tha còn tn ng bên trong bn . Khi phát hin máy nén khí bm khí lâu hn bình thng ,ch cn thy khí nén là c, không cn phi ý nhiu. Khi èn cnh báo áp lc ca phanh xe cha tt , mà ting chuông báo ng vn tip tc kêu , ch cn chy xe vi tc chm thì không có nguy him gì. Khi cài t h thng phanh khí nén cho xe ô tô, nu ng c không khi ng c, nhng li bt buc phi ri xe ,thì cn phi bm khí vào bung phanh lò xo, nhm th giãn phanh . Khi phanh xe, nu bánh xe b khóa, hiu sut ca phanh xe s c nâng cao, nhng s làm mt i tính nng kim soát phng hng ca xe. ê tit kim nhiên liu và làm gim sc ti ca ng c, khi xe xung dc , có thê dùng phng pháp i s hoc p xung bàn p ca b li hp .

019

X

020

O

021

O

022

O

023

O

024 025 026

O X X

027

O

028

X

029

X

2 / 12

030 O Nu bánh lái phía trc kim nh không chính xác, ngoi tr vic to ra khó khn cho tài x ra , mòn ca lp cng vì thê tng lên . Khi b phn t ng truyn dn ca xe b hng cn phi kéo,vi phân ca trc bt buc phi c loi b, nu không b bin tc s b h hng do mc bôi trn không ng u . Lái xe tin s v phía trc sau ó lùi s, nht nh phi i xe ô tô hoàn toàn dng li mi có th bt u khi ng li Cách s dng b bin tc ca loi xe c ln và c nh tng t nh nhau ,ch tùy thuc vào loi ng và tình trng giao thông , mi xác nh c nên la chn tc và s nh th nào cho phù hp. B bin tc t ng ca hi xe loi nh và loi hình ln ging nhau ,cm ch vic xe chy trong tình trng không s, nu không s nh hng ti bn ca b bin tc. i vi loi xe có cn s t ng ,có mt s thao tác c thê cn bm nút , nhm ngn nga sai sót xy ra, bình thng trong khi lái xe cn rèn luyn thói quen không i bm nút ,ch khi cn dùng n mt s thao tác c bit mi i bm nút . Trong h thng ch o công sut , nu ph tr thy lc không hot ng c, xe vn có th tip tc chy , nhng bánh lái s tr nên nng n . Khi h thng phanh không khí b rò r ng ng , khin khí nén thiu ht, phanh lò xo s t ông thng phanh , khin xe không th tip tc chy . i vi nhng loi xe ô tô có lp t b chuyên ôi xúc tác, sau khi chy xe không c phép dng xe hoc xe khu vc có c mc hoc trên nhng cht d cháy khác, nhm ê tránh ha hon xy ra . Vi h thng làm mát, ch cn mc nc trong b nc ph cung cp y ,vi mc nc b nc chính không cn kim tra cng không có vn gì . Trong nc làm mát ng c có cha cht chng ông hoc chng han r ,nên không cn phi thay ph tùng . Vi loi xe ô tô mi còn trong thi k mi chy ,cn tránh tình trng xe chy vi tc cao hoc phanh gp. Vi xe ô tô có lp ráp b chuyn i xúc tác, bt buc phi s dng loi xng không chì .

031 032

O O

033

O

034

O

035

O

036

O

037

O

038

O

039 040 041 042

X X O O

3 / 12

043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 O O O O O X O O X O Vic nh ga mt cách nhanh chóng, s khin mc tiêu th nng lng tng nhanh và làm tng khí thi , ô nhim môi trng . S dng máy bm xng t ng khi bình xng không du , d khin máy bm xng t ng b hng . H thng turbo thi khí tng áp c bôi trn là nh vào du ng c. V h thng phun xng xe ca xe ô tô ,ng hút không khí c thit k thp, vì vy khi li nc, mc nc không nên vt quá mt na bánh xe. Khi ng c vn hot ng trong tình trng tt , b lc nhiên liu vn cn phi c thay thng xuyên. Vi loi xe có lp t h thng chuyn i xúc tác du khí , ta có th dùng thêm loi du khí dng cao cp . Dây cu roa cn c thay thng xuyên, nu không khi dây này b t ,s làm hng ng c mt cách nghiêm trng. Vi b phn lc du, cn tuân th theo quy nh hng dn dành cho xe ô tô và thay mi theo nh k . Khi kim tra du ng c, xe phi u ni bng phng ,và trong tình trng ng c còn ang chy . Không nên min cng lái xe ô tô trên loi ng có nc ng , nu không s nh hng nghiêm trng ti bn ca ng c . Nu trong quá trình ng c ang hot ng, mà mc cht lng trong h thng làm mát càng ngày càng thp, ó ch là hin tng bình thng . H thng làm mát c trang b thit b tit nhit, có th rút ngn thi gian nóng ca ng c . Khi phát hin ng c b nóng quá mc, phi lp tc dng xe, trong tình trng nhit cao không nên vn m np bn nc, nhm tránh khi b bng vì quá nóng . Nu du ng c có hin tng chuyn thành màu trng sa , ó là do nc làm lnh ã trn ln vi du , phi em n ni bo trì, sa cha . tng cng sc chy ca ng c, có th tháo g b phn gim thanh . Vic hy b h thng làm mát b phn tit nhit, có th tit kim mc tiêu th nhiên liu .

053 054 055

X O O

056 057 058

O X X

4 / 12

059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 O O X O X X O O O O O X X O O X X Khi b lc không khí quá bn , mà cha thay b lc mi, s xy ra tình trng tn hao du và mã lc b gim sút . Khi phát ng ng c nhit thp, ng thoát khí có tình trng nh nc là hin tng bình thng . Vic tháo g b phn tit nhit ca h thng làm mát không nh hng ti tui th ca ng c . Khi lng du ng c quá nhiu , s xut hin mt s hin tng nh bugi tích than , tn du, mã lc kém v...v... Lái xe càng nhanh ,càng tit kim xng, do ó có th tng tc vô gii hn . Tình trng xe phun khói màu en là hin tng bình thng . ng c lanh vân chuyên vi tc cao s rút ngn tui th ca ng c . Khi ng c nhit thp s hao tn nhiên liu nhiu hn so vi nhit bình thng . Mc ích ca vic lp t thit b chuyên ôi xúc tác ba chiu nhm làm gim khí mô- nô- xít carbon , hydrocarbon và lng khí thi ni -t oxit , gim mc ô nhim không khí . Vic nh k thay du ng c có th kéo dài tui th ca ng c . Vi loi ng c dùng nc làm mát, khi không có nc làm mát, thì không th khi ng . Nguyên nhân dn n mc tiêu th du ô tô hao tn là do các b phn ca ng c gây nên, ch không liên quan ti phng pháp lái xe ca tài x Ch cn lng nc làm mát có ,ng c s không b nóng quá mc . Khi ng c khi ng ,nu phun ra khói màu trng xanh, iu ó có ngha là ng c ang t cháy nhiên liu du . Xut hin âm thanh l khi thng phanh , ó là hin tng không bình thng xy ra i vi h thng phanh xe, phi dng xe và tin hành kim tra ,x lý . Xut hin âm thanh l khi thng phanh là hin tng bình thng , không cn tin hành kim tra , x lý . Khi tay phanh cha buông phanh , không h nh hng gì n vic chy xe .

5 / 12

076 077 078 079 O X O X Khi dng xe , kéo cht tay phanh có th ngn chn vic xe b trn, trt . Phanh tay và phanh chân không nên s dng cùng lúc . Khi lp t h thng phanh ABS cho xe ô tô dùng lúc cn phanh gp, s giúp cho vic x lý phng hng din ra d dàng hn . Trong khi ô tô ang chy,nu phát hin thy có vt tr ngi,vic u tiên là phi thng phanh,liên tc cho n khi ô tô hoàn toàn dng li, ây gi là khong cách phn ng . Khi p thng phanh, phát hin bàn thng phanh mm mm,có thê là do trong ng phanh có không khí hoc xy ra rò r du ,nên dng xe li ngay lp tc và tin hành kim tra, x lý, nhm né tránh nguy hiêm có thê xy ra. Vic nhn phanh quá gp s khin bánh xe b h hi, hn na rt d xy ra hin tng b lt xe . Khi lng du phanh a không , không khí cng không lt vào c. Cn gi gìn l thông hi ca phanh a c sch s thoáng mát . Nu khi bàn p phanh ã c ni lng , nhng phanh vn tip tc cn cht bánh xe, có th là do bàn p ca phanh không có khong cách ca khong cách . Lp xe sau mt thi gian s dng , cn thay mi theo quy nh , nhm kéo dài tui th ca lp . Trên lp xe có dính du hoc dính m cng không h có tác hi gì. Khi lp xe vì chy quá lâu gây ra hin tng lp b nóng ,nên dùng nc lnh làm mát lp xe . V lp xe là mt dng c thit yu , luôn cn phi em theo xe vi vai trò d b . Xe ô tô nu vn chuyn quá trng lng, cng không nh hng n b phn chuyn hng . Khi xe chy ng vòng thit b Visai s khin phía trong và phía ngoài ca bánh xe chy vi tc khác nhau . Vi loi xe s sàn , khi khi ng b ly hp , ng c và h thng truyn ti s tách ri, sc ca ng c không mnh truyn ti h thng truyn ti .

080

O

081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091

O X O O O X X O X O O

6 / 12

092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 O O O O X O X X O X X X X X O O Hp s t ng trên ô tô là vic s dng các loi bánh rng có ln nh khác nhau , kt hp vi nhau ,nhm thay i tc ca xe . Khi hp s cùng nm ti mt v trí , tc ca xe s chm , nhng sc ca mô men xon li rt ln . V ca hp s cn c bo dng sch s., nhm giúp cho vic tn nhit c tt . Nguyên nhân ca vic s dng tay lái tr nên nng n,có th là do áp sut ca lp không , ng lc ca h thng chuyn hng b hng hóc hoc dây cu roa truyên quá lng . i vi sc chuyên hng ca xe ô tô, , mc dù khi ã tt ng c, nhng các thao tác chuyn hng vn không b nh hng . Khi lp xe mt thng bng hoc hng hóc , nu xe chy vi tc cao, bánh lái s có hin tng b git, xóc. Vic dùng s tin bng s lùi, hoc dùng s lùi thay bng s tin không nht nh phi i dng xe li mi thc hin c. Áp sut ca lp càng cao,thì ma sát gia lp và mt t càng ln . Vi loi hình lp 155SR12 , ây R là ch loai lp xe nay la lôp xe co lp bc xa . Vi phanh dng a hoc phanh dng trng u cn iu chnh khong cách ca lót phanh . tit kim du phanh ,có th tái s dng loi du ã qua s dng . Vic trn ln và s dng các loi du không có cùng nhãn hiu và quy cách khác nhau , có th m bo cho h thng phanh làm vic mt cách bình thng . Khi xe ô tô b nghn trong bùn ly, cn vào s vi vn tc cao , giúp xe thoát ra. Khi loi xe s t ng khi ng ng c, nht nh phi iu chnh cn s tr v v trí s D, mi có th giúp mô t hot ng . Vi loi xe s t ng, khi mi bt u khi ng, phi p bàn phanh mi có th iu chnh cn s, nhm tránh khi hin tng xe t ngt b lao v phía trc. Khi kéo xe ô tô, phòng tránh vic làm hng b bin tc và các linh kin khác,cn phi nâng a bánh xe ri khi mt t .

7 / 12

108 109 110 X X O Khi tin hành kim tra lng du ca b phn t ng bin tc, nu phát hin có mùi khét ,mà du có màu en hoc màu trng sa, ó là hin tng bình thng . Màu du ca b phn t ng bin tc( ATF) là màu xanh lam . Loi xe s t ng ang trong quá trình chy , nu vn tc ng c và tc xe cha có t l vn tc chung cùng tng , iu ó có ngha là phía trong b phn bin tc ã b hng ,cn c em i bo trì . Vi loi xe t ng s, khi chy a hình xung dc nguy him ,cn iu chnh cho xe chy s thp . Vi loi xe t ng s, khi chy ng lên dc , phi iu chnh cn s v v trí D . Khi du ca h thng chuyn hng b rò r ,bánh lái s không th xoay ng . Vi loi xe s dng phanh ABS, chc nng ca phanh có hiu sut hn , thm chí không cn duy trì khong cách an toàn khi s dng . Vi kiêu xe có s dng phanh ABS , trong khi chy xe, nu trên bng iu khiên [ABS] có èn báo hiu, iu ó chng t h thng phanh ABS có trc trc, cn em i bo trì . Có th lp ráp loi lp có trc bánh xe không có cùng hoa vn và quy cách . Khi h thng ng lc chuyn hng chuyn ng bánh lái, nu phát ra âm thanh l nghe nhc tai, rt có kh nng là do ai quá lng . Khi xe ô tô ang chy, thông thng khi dm lên bn ca b phn li hp rt d mài mòn bn li hp . Sau khi c quy x in , nu không tip tc np in, khi th in, mc in thông báo trên bút th s cao hn ban u . Khi khi ng ng c , nu ng c không quay hoc quay rt chm, nguyên nhân có th là do bình c quy hoc motor phát ng b hng . Sau khi ng c không thê khi ng, không cn i ng c hoàn toàn dng li ,có th lp tc khi ng motor , nh vy s d khi ng hn . Nu cu chì b cháy, có th thay th bng si dây ng khác, nh vy s b phin toái hn trong vic li phi thay dây ni cu chì khi b t cháy .

111 112 113 114

O X X X

115 116 117 118 119 120

O X O O X O

121

X

122

X

8 / 12

123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 O O X O O X X O O O X O O O O X O O Vi b phn ánh la, không nên tùy ý thêm tht ,nhm tránh khi nhng nguy him do ng in gây ra . Công dng ca b phân phi là : em in cao áp phân phi theo trình t ánh la ti tng bugi ánh la . Vai trò ca mô t khi ng trong xe ô tô là dùng phát in . Bugi có th ánh la là nh vào in cao áp. Khi a xít trong bình c quy không s làm n thanh km , nh hng ti tui th ca c quy . Công dng ca ng thông hi trên np c quy là dùng np a xít , không nên b phn này b tc nghn . Loi dòng in i qua bugi là loi in áp thp . Khi tt ngun in phát la, ng c du vn không th lp tc tt la, vì nhit trong ông c rt cao . Nên bôi mt lng nh m lên u bình c quy, nhm tránh b phn b g . Mi ln khi ng mô t , ch nên khi ng nhiu nht t mi n mi lm giây, nu không s làm hng bình c quy và mô t . Công dng ca vòng dây cao áp là dùng bin i in áp cao thành in áp thp . Trong thành phn axit ca c quy có cht sun ph rích (Sulfuric), không nên b rt lên xe hoc lên ngi . Khi kim tra bình c quy, nu phát hin lng a xít không , nên b sung nc ct . Khi ng c ang hot ng và nhit t ti mc va phi ,qut làm mát bng in s t ng quay, giúp tn nhit . Sau khi ng c khi ng, i a s các b phn ca xe u dùng n in thông qua b phn phát in cung cp in . Trong lúc ng c khi ng , nu èn báo hiu có ngha là bình c quy phát in . b tt , iu ó

Khi lng in bình c quy không , nu dùng mt bình c quy khác thay th, phi ni cc dng(+) vi cc dng(+), cc âm (-)ni vi cc ni cân nôi cua xe bi s cô . i vi 1 c quy bình thng , kiu hin th dung lng in là :Ampe gi ( ampere-hour).

9 / 12

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 X O X O X X O O O O X O O O X X Khi ng c làm mát hot ng , b phn qut tn nhit t ng s quay theo hot ng ca ng c, sau ó s liên tip to gió làm mát ng c . Khi nhit ca ng c dâng cao , kim nhit k s thiên v hng có ch H . Khi lng in c quy cn kit hoc thiu ht , cng không nh hng gì n phn in cao áp . Khi ng dây cao áp h h , khin ng cách in kém, dn n tình trng h in, nên tin hành thay toàn b. Ngun in dùng khi ng ng c c ly t b phn phát in . Cht a xít trong c quy b thiu , s làm h tm tip xúc, nu tip tc s dng, cng không nh hng gì n tui th ca c quy . Mt phn cc ca bugi hin th màu nâu trm, iu ó có ngha là vic t cháy nhiên liu din ra bình thng . Nu trên xe có quá nhiu thit b in và tiêu th quá nhiu in , d làm cho ng c tiêu th nhiu nhiên liu . Khi thay bình c quy, nu vic khp ni cc b sai, s khin các thit b s dng in trên xe b h hng . Nu còi xe liên tip kêu không dng li, có th loi b cu chi ca còi xe . Vi loi xe t ng s, khi lng in trong bình c quy không khi ng ng c, có th dùng phng pháp y xe, s giúp ng c khi ng . Sau khi ng c khi ng, nu không th lng công tc khi ng ca mô t, d làm hng b phn khi ng mô t . Khi ng c khi ng và làm vic, và khi máy phát in ang phát in, hoc khi c quy ang np in , phi tt èn tín hiu . Duy trì mc a xít trong bình c quy mt cách thích hp, s giúp tui th ca bình c quy c lâu hn . Vi loi xe t ng s, nu khi cn s ng v trí ngoài hai v trí N hoc P , vn có th khi ng ng c . Trong khi ng c ang hot ng , nu qut t ng làm lnh không hot ng , có th dùng tay khi ng .

10 / 12

157 O Vi loi xe có lp t h thng chng trm âm thanh ni , trc khi tháo g dây in c quy , nht nh phi bit mt mã ca h thng phòng trm, nu không h thng này s không thê hot ng . Khi tin hành kim tra bình c quy ni thiu ánh sáng , có th dùng bt la làm công c chiu sáng gn khu vc bình c quy . Khi tin hành kim tra bugi, nu phát hin lõi gm có hiên tng tích t khói than ,iu ó chng t sc bt la ca in cao áp yu, hoc khí hn hp quá c . èn ca èn pha sau khi b lch, cn nhanh chóng iu chnh li cho úng v trí . Vi loi bóng èn Halogen, nu dùng tay tip xúc vi bóng èn, s nh hng ti thi gian tn nhit và tui th ca bóng èn . Trc khi tin hành tháo g bình c quy xe ô tô, nên tháo g ng dây la ca bình c quy ra trc( Cc chính) . Có th dùng các loi du bình thng làm du ông lnh dùng cho máy iu hòa nén trong xe ô tô . S hiu 4WD có ngha là bn bánh xe dn ng . Khi ng c Diesel phi tng tc trong trng thái trng ti nng ,là lúc xe phun ra nhiu khói en nht . Phng pháp chy ca xe ô tô có th phân thành ba kiu :chy bánh trc, chy bánh sau và c bn bánh u chy . Mc ích ca vic iu chnh v trí ca lp xe xe ô tô là nhm giúp các bánh xe mòn mt cách ng u, ng thi làm tng tui th ca lp xe . u im ca phanh dng a là nhanh tn nhit , nh vy khi phanh xe s có hiu qu hn . Không nên tháo b dây c quy trong khi xe ô tô ang khi ng ng c . Nu lng du trong hp s quá nhiu hoc quá ít , u có kh nng tác hi n hp s, nu lng du quá nhiu s khin lc chn ca linh kin quá ln, hoc s khin du trong hp s có bt hoc bi bin cht , khin linh kin b mài mòn .Khi tin hành kim tra hp s, nht nh phi o lng mt cách chính xác .

158

X

159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169

O O O X X X O O O O O

170

O

11 / 12

171 O iu chnh b phn cung cp du ca ng c mt cách thng xuyên, nhm nâng cao hiu qu s dng ca du , ng thi phi thng xuyên chú ý sch ca b lc không khí ,bugi và b ch hòa khí , có ch thay mi mt cách thích hp . Khi bàn p ca phanh không có kh nng t ng iu chnh hành trình, s khin xe khi phanh không th nh phanh . Khi giá c nh ca ô èn chính ca xe do va p b bin hình, tt nht nên thay toàn b giá c nh, sau khi lp ráp li èn chính xong , phi tip tc tin hành vic iu chinh góc chiu sáng ca èn . Hu ht vic kiêm tra cao b mt du ca b bin tc (ATF) loi xe ô tô t ng s, u phi tin hành di iu kin ng c trong trng thái nhàn ri . Linh kin máy móc và kt cu bên trong ca hai loi xe tay s và t ng s u nh nhau .

172

O

173

O

174 175

O X

12 / 12

Information

12 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

293310


Notice: fwrite(): send of 205 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531