Read Microsoft Word - PP_bai4.doc text version

Hng dn s dng MS PowerPoint 2003

Bài 4: CHÈN

CÁC I TNG VÀO BN TRÌNH DIN

I.

Chèn ch ngh thut (WordArt) và biu tng (Symbol): a. Chèn ch ngh thut: Chn lnh Insert/Picture/WordArt, màn hình s xut hin nh bên di:

(Hình 4.1) chn kiu un ch, bm OK, màn hình s tip tc xut hin nh bên di:

(Hình 4.2) 1 4/6/2006

Hng dn s dng MS PowerPoint 2003 Lúc này ta gõ ch mun to vào khung có dòng ch "Your Text Here" chn font, size ch, và nhn OK. Sau khi to xong ch WordArt, ta vn có th chnh sa bng cách nhp double vào ch ó. b. Chèn biu tng: ôi khi trong lúc son mt bài trình din PowerPoint, ngoài các ký t thông thng trên bàn phím, ta cn s dng mt s biu tng, ký t l, mt s hoa vn, v.v...lúc này ta cn s dng n các ký t (symbol). chèn ký t vào bài trình din, ta thc hin nh sau: Nhp tr chut vào v trí cn chèn trong mt Textbox hay khung gi ch. Chn menu Insert/Symbol... Khi bng Symbol xut hin, ta chn ký t cn chèn ri nhn nút Insert.

(Hình 4.3) U chèn các biu tng và hoa vn, trong khung Symbol ta chn các loi font: Webdings, Wingdings,... II. Chèn hình v: a. Chèn hình Clip Art: Khi cài t chng trình Office, mt s hình nh cng s c cài vào máy. chèn các hình nh này vào bài trình din ta thc hin nh sau: 2 4/6/2006

Hng dn s dng MS PowerPoint 2003 Chn mt slide layout có h tr chèn Clip Art (layout có biu tng mt ngi). Màn hình s có dng tng t nh bên di:

(Hình 4.4) Nhp double vào dòng ch "Double click to add clip art" m bng Select Picture sau

(Hình 4.5) 3 4/6/2006

Hng dn s dng MS PowerPoint 2003 Chn mt hình mong mun và nhn nút OK phía cui bng. b. Chèn hình nh t bên ngoài chng trình: Bên cnh các hình Clip Art, ta cng có th chèn nhng hình nh t bên ngoài chng trình vào bài trình din. Các hình nh này có th là hình chp phong cnh, chp chân dung, hình v, hình ng,v.v... Chn menu Insert/Picture/From File. Ta s có bng Insert Picture nh bên di

(Hình 4.6) - Chn th mc có hình nh cn chèn, chn hình cn chèn ri nhn nút Insert. Sau khi chèn các hình Clip Art và hình nh t bên ngoài vào bài trình din, ta có th: · Di chuyn hình: nhp gi hình ri kéo n v trí mong mun. · Thay i kích thc hình: nhp vào hình xut hin các vòng tròn màu trng. a con tr chut vào các vòng trng này, nhp gi và rê chut thay i kích thc hình. Thông thng gi nguyên t l chiu dài- chiu rng, ta ch rê chut ti các vòng trng mt trong 4 góc ca hình. · Xoay hình: bng cách nhp vào hình xut hin các vòng tròn màu trng và mt vòng tròn màu xanh lá cây. a con tr chut vào vòng tròn màu xanh, nhp gi và rê chut xoay hình. 4 4/6/2006

Hng dn s dng MS PowerPoint 2003 c. Hình t v:

Bên cnh các hình Clip Art và hình nh có sn, ôi lúc ta cn các hình v không có sn trong chng trình PowerPoint. Lúc này, ta phi t v các hình. · Bt thanh công c v: Chn lnh View/Toolbars/Drawing. · Chn các hình tròn, vuông hay các hình trong phn AutoShapes, a chut ra màn hình và rê chut trên slide to hình. d. Sp xp hình:

Do vn bn cng là các i tng trên trang trình chiu, nên có th sp xp nh sp xp hình nh bng cách dùng lnh trên thanh Drawing: DRAW, ORDER, BRING TO FRONT (a lên tt c) hoc SEND TO BACK (a ra sau tt c), hoc BRING BACKWARD (lên trên i tng), SEND BACKWARD (ra sau i tng) Nhóm các hình thành 1 i tng Trong trang trình chiu có th có nhiu i tng cn c nhóm li tr thành 1 i tng cho d làm vic, thc hin vic nhóm các i tng bng cách: § Chn tt c các i tng cn nhóm bng cách dùng phím Shift và click lên tng i tng § Dùng lnh trên thanh Drawing: DRAW/ GROUP § Trng hp ngc li, nu mun rã các i tng ã nhóm thành nhiu i tng, chn DRAW/ UNGROUP Chú ý: Có th to bóng cho các hình bng biu tng 1. Chèn on phim và âm thanh 1. Chèn phim: Chn lnh INSERT/ MOVIES AND SOUND/ MOVIES FROM ORGANIZER (nu mun ly phim có sn trong OFFICE) hoc MOVIES FROM FILE (t 1 tp tin có cha phim cn a vào), s trên slide và 1 câu thy xut hin biu tng hi ban có mun âm thanh t ng phát khi trình din hay không? Nu mun, tr li Yes, nu không tr li No.

(Hình 4.1 )

trên thanh Drawing.

5

4/6/2006

Hng dn s dng MS PowerPoint 2003 2. Chèn âm thanh Chn lnh INSERT/ MOVIES AND SOUND/ SOUND FROM ORGANIZER (1 file âm thanh có sn trong Office) hoc Sound from File (t 1 tp tin âm thanh), chn âm thanh a vào. 3. Chèn âm thanh t a CD Chn lnh INSERT/MOVIES AND SOUNDS/ CD AUDIO TRACK (phi có a Audio CD trong a) (hình 4.2) v ánh du chn vào Loop until stopped nu mun CD phát liên tc trong sut thi gian trình din v Start track chn bài nhc phát u tiên; End track chn bài nhc phát cui cùng v Start At và End At chn khong thi gian âm thanh phát khi trình din Ví d: nu chn: thì bài nhc s phát trong vòng 5 giây, t giây th 20 n giây th 25 v Chn OK hoàn tt (Hình 4.2) 4. Chèn ging nói vào Chn lnh INSERT/MOVIES AND SOUNDS/RECORD SOUNDS (bt nút thu âm thanh và phát âm thu, khi xong cho ngng. Phi có Micro) 2. Ghi nhn xét cho tng slide: Ghi nhn xét vào các slide là 1 tính nng rt hu ích ghi nhng thông tin b sung cn gi li trong file trình din ca mình mà ta không mun ngi xem thy c, bi vì khi trình din nhng nhn xét này s không hin ra hoc ghi nhn li nhng thông tin quan trng nhng không a lên trình din s dng vào các ln sau mà không b quên. Cách thc hin: Chn INSERT/COMMENTS. Mt hp màu vàng s xut hin trên góc trái ca slide và ta nhp ghi chú vào ó (hình 4.3)

(Hình 4.3)

6

4/6/2006

Hng dn s dng MS PowerPoint 2003 Sau khi ã ghi li nhn xét, nhp chut ra ngoài hoàn tt. Nu tip tc mun ghi thêm vào khung nhn xét va ri thì nhp chut phi lên khung nhn xét chn Edit Comments ri tip tc ghi. Chn Copy Text nu mun sao chép ni dung li nhn xét. Chn Insert Comments nu mun thêm mt khung nhn xét mi. Chn Delete Comments nu mun xóa khung nhn xét. Chú ý: - Không th thêm li nhn xét khi ang ch Slide Sorter, tùy chn này s b m trên menu. Ch Slide View là ch tt nht xem nhn xét cng nh ghi thêm nhn xét vào Slide. - K thut này thng c s dng lu li nhng nhn xét ca ngi xem sau khi trình din 4. To bng Bng (Table) có th c a vào trình din bng nhiu cách khác nhau, có th chèn bng t trong PowerPoint hoc chèn mt bng ã to sn trong Word hoc Excel. 1. To 1 bng trong PowerPoint v Cách hay nht thit lp 1 bng trong PowerPoint là vào FILE/ NEW/ BLANK PRESENTATION, xut hin khung SLIDE LAYOUTS, chn ni dung Title and Table nh hình 4.1. Sau khi chn Title and Table thì xut hin 1 slide mi nh hình 4.5, nhp double click trên biu tng thy xut hin 1 hp thông báo, ta in ni dung s hàng và ct vào ri chn OK. Bt u làm vic bng cách nhp ni dung vào tiêu ca slide ã c cha sn, sau ó nhp ni dung vào tng ô ca bng v Cách 2: vào INSERT/TABLE, ri nhp s hàng và s ct. Tuy nhiên cách này bng s không c canh u trên slide nh cách trên 2. nh dng 1 bng Nh trong Word, có th thc hin các công vic sau ây trên bng biu nh vào thanh công c Table anh Border: o Thay i các kiu ng vin, rng và màu khác nhau cho bng.

Hình 4.5

Hình 4.4

7

4/6/2006

Hng dn s dng MS PowerPoint 2003 o Chèn hoc xóa các ct và hàng o Hp hoc tách các ô o Canh l ni dung vn bn trong mi ô theo Top (canh trên); Bottom (canh di); Center (canh gia) 3. Tô màu cho bng Tô vin cng nh màu nn cho bng bng cách click chut phi lên bng, chn Border and Fill ..., xut hin 1 hp thoi Format Table (hình 4.6) Chn Border nu mun thay i màu và kiu dáng ca ng vin Chn Fill nu mun thay i màu nn ca mi ô hoc ca nhiu ô trong bng Xem ví d mt bng ã c tô màu vin và nn (hình 4.7):

Hình 4.6

Hình 4.7

5. To s t chc Trong PowerPoint có thêm vào các s t chc theo nhiu hình dng khác nhau nh s khi, s theo hình kim t tháp, s dng hình tròn, v.v... a. To 1 s t chc Cng vào SLIDE LAYOUTS nh phn to bng biu, chn Title and Diagram or Organization Chart (hình 4.8). Double click lên biu tng s t chc và chn kiu s trong hp Diagram Gallery.

Hình 4.8

8

4/6/2006

Hng dn s dng MS PowerPoint 2003 Nhp ni dung vào tng ô trên s , s s t co giãn phù hp vi ni dung. Có th thay i màu vin nn ca s bng cách nhp chut phi lên s chn Format Autoshape. b. nh dng 1 s Khi làm vic vi s t chc, trong PowerPoint s xut hin thanh Organization Chart (hình 4.9) v Vào Insert Shape/Subordinate chèn thêm vào mt cây con ca ô trong s ang chn; Insert Shape/ Coworker chèn thêm 1 cây con ngang hàng vi ô ang chn; Insert/ Assistant chèn thêm 1 cây con là 1 nhánh riêng ca ô ang chn. v Vào Layout chn kiu phân b ca s (các nhánh v phía trái, các nhánh v phía phi, các nhánh phân b u 2 bên, v.v...) v Vào Select chn các nhánh trong s v Vào biu tng chn màu sc ã c thit k sn cho s Xem 1 ví d minh ha v s c thc hin trong PowerPoint (hình 4.10 và 4.11)

Hình 4.9

Hình 4.10 Hình 4.11

6. V th PowerPoint có th v th nhiu dng nh dng ct (columns), dng bánh (pie), dng ng (line), dng vành khuyên (doughnut), v.v... hoc chèn 1 th ã c v sn trong Word hoc Excell.

9

4/6/2006

Hng dn s dng MS PowerPoint 2003 a. To th trong PowerPoint Vào Slide layouts nh phn I, nhp double click lên biu tng th, xut hin th dng ct trên slide và 1 bng s liu nhp d liu (hình 4.12)

Hình 4.12

b. Chn dng th và thay i màu sc § thay i dng th, nhp chut phi lên th, chn Chart Types, xut hin bng lnh vi nhiu la chn kiu th khác nhau. Chn 1 kiu th thích hp, nhp OK. Trong Chart types, kiu Standard types là nhng kiu th chun, Custom types là nhng kiu th ã c phi màu công phu. § thay i màu sc ca th, chn Format Data Series c. Nhp d liu vào bng d liu Các s liu xut hin i kèm trong bng Datasheet là nhng s liu mc nh, click chut vào các ô trong bng thay i các s liu cho úng vi s liu sn có ca ta. 7. Chèn các công thc toán hc: Trong PowerPoint 2003 chèn các công thc toán hc ta cng thc hin tng t nh trong Word. · Chn lnh Insert/Object/Microsoft Equation 3.0 · ánh các công thc toán hc bình thng. · Thoát khi Microsoft Equation Nu cn, ta phi thay i kích c công thc thy rõ trên slide. U Lu ý: s dng c Microsoft Equation thì chng trình này phi c cài t trc trong máy. Nu cha cài t, khi s dng chng trình này máy s yêu cu ta a a CD ca b Microsoft Office vào cài t. 10 4/6/2006

Information

Microsoft Word - PP_bai4.doc

10 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

293468


Notice: fwrite(): send of 216 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531