Read KE HOACH CHUYEN MON THANG 11 text version

K HO CH CHUYÊN MÔN THÁNG 11 NM H C 2010-2011 A-ðánh giá tình tình th c nhi n nhi m v tháng 10. I-Nh ng công vi c ñã hoàn thành trong tháng. 1-ðã t ch c t t h i thi giáo viên d y gi i c p tr ng ñúng quy ch cho 23 giáo viên d thi ñ t 1, k t qu có 23 giáo viên ñ t giáo viên d y gi i c p tr ng và ñ c gi i thi u d thi c p Huy n. 2-ðã hoàn thành báo cáo ti n ñ chng trình, l ch báo gi ng n p v Phòng GD chu n b cho H i thi c p Huy n, Tr ng s thông báo các ti t ñ c Phòng ch n (bóc thm) d thi t i tr ng, yêu c u giáo viên liên quan theo dõi ñ k p th i ñi u ch nh n u có sai sót. 3-ðã ti n hành ki m tra vi c d y h c theo chu n ki n th c- k nng t t c các t (qua d gi và ki m tra bài so n), nhìn chung giáo viên th c hi n khá t t. 4-ðã tri n khai k ho ch thi gi i toán qua Internet cho h c sinh d i hai hình th c, phân công giáo viên ph trách, h ng d n các kh i. K t qu tính ñ n 15gi 30 ngày 26/10 nh sau: - Kh i 9: có 39 h c sinh tham gia, trong ñó: +Qua vòng 4: 6HS; qua V3: 3HS; qua V2: 9HS; qua V1: 21HS. -Kh i 8: Có 21 h c sinh tham gia, trong ñó: +Qua vòng 4: 0HS; qua V3: 9HS; qua V2: 3HS; qua V1: 9HS. -Kh i 7: Có 9 h c sinh tham gia, trong ñó: +Qua vòng 4: 1HS; qua V3: 0HS; qua V2: 6HS; qua V1: 2HS. -Kh i 6: Có 46 h c sinh tham gia, trong ñó: +Qua vòng 4: 3HS; qua V3: 4HS; qua V2: 1HS; qua V1: 38HS. (Hi n nay h th ng ñang vòng 4) H c sinh các kh i ñ u có tham gia, tuy nhiên s l ng còn ít, ñ ngh các giáo viên ñ c phân công nh c nh h c sinh tng c ng tham gia. 5-Công tác b i d ng h c sinh gi i th c hi n t t, giáo viên và h c sinh khá tích c c, ñ c bi t là các môn gi i toán trên máy tính c m tay Lý; Hoá; Sinh giáo viên v a ph i tìm hi u lài li u v a gi ng d y khá tích c c. 6-ðã ph i h p thanh tra toàn di n 02 giáo viên: -ð/C Lê Th Ki u Giang: X p lo i t t. -ð/C Ph m Phú Xuân: Cha có k t qu (V a m i thanh tra xong). 7-ðã t ch c chuyên ñ c p tr ng môn Ti ng Anh và ph i h p th c hi n chuyên ñ môn l ch s . 8-ðã tri n khai m t s thay ñ i v chuyên môn theo vn b n c p trên nh: +ði u ch nh m u giáo án (Ti ng Anh; Hoá; GDCD; Vn) +Chng trình d y h c (Ti ng Anh; Vn; Công ngh ). 9-ðã tham gia d thi vòng 1 k thi GVDG c p Huy n (Cha có k t qu ) 10-Các t chuyên môn ñã t ch c sinh ho t t chuyên môn ñúng quy ñ nh. (02 l n) II-Vi c s d ng và làm ñ dùng d y h c 1-M n ñ dùng d y h c

T ng s l t m n trong tháng: 895, trong ñó: +Nh n giáo viên m n nhi u: Khánh (36 l t); Ngô Th Nhàn (42 l t). +Giáo viên m n ít: Di u (3 l t); Tuy n (3 l t); Th a (3 l t). Giáo viên không m n: Nga; Linh. 2-Làm ñ dùng d y h c: 119 cái, trong ñó: +Giáo viên làm nhi u: Giang (10 cái); Nguy t (9 cái); Hi n (7 cái); Loan (7 cái). +Giáo viên không làm: Ngô Th Nhàn; Trinh; Tuy n; Khi t; Lan; Ch ; Hu ; Thông; Sng. 3-T ng s ti t th c hành: 81 ti t III-Nh ng công vi ccha hoàn thành và nh ng t n t i c n kh c ph c, rút kinh nghi m. 1-Vi c t ch c l p, qu n lý n n p trong tíêt d y m t s giáo viên cha ñ m b o, trong ti t h c h c sinh l n x n, m t tr t t nhng giáo viên cha có bi n pháp n ñ nh: Các GV: Tuy n; Hoa; Nguy t (ð/C Nguy t ph i g i Hi u phó lên n ñ nh l p). 2-K ho ch ph ñ o h c sinh y u kém ñã tri n khai ñ n t n giáo viên và ñã phân công c th (các giáo viên ñ u ñ c giao s l ng h c sinh ñ ph ñ o), tuy nhiên trong th i gian qua h u h t giáo viên cha th c hi n (15 phút ñ u gi và các ti t tróng không có giáo viên nào ph ñ o). 3-Cha hoàn thành k ho ch d y bù theo ti n ñ nh k ho ch ñã ñ ra (Do ñi u ki n khách quan). 4-ðã ti n hành ki m tra s g i tên ghi ñi m vào ngày 14/10/2010, qua ki m tra phát hi n nhi u thi u sót, c th : -Không c p nh t ñi m: V t lý 6BG-Mai Phng; L ch s 6BC, 7C, 8A- Tuy n; M thu t 6G, 7B, 7G, 8E - Hu ; Sinh 7B, 8B - C ng; Anh 9A-Nhân. -Giáo viên ch nhi m: +L p 6B-Hoa: Không ki m danh tháng 9(H c sinh trong tháng 9 v ng r t nhi u, ñ c bi t là các môn h c trái bu i). +L p 7C-C ng: Không t ng h p tháng 9 và không ki m danh tháng 10 (ñ n th i ñi m ki m tra). +L p 7D-Ng c: Không ki m danh tháng 9. +L p 9E-Phan Nhàn: Không ki m danh tháng 9. Và m t s thi u sót khác nh cha hoàn thành ph n lý l ch h c sinh, Giáo viên M thu t l p 7E vào ñi m b ng m c xanh(quy ñ nh vào b ng m c ñen). K t qu ki m tra ñã ñ c thông báo t i thông báo s 37/TB-THCS ngày 15 tháng 10. Chi u 26/10 Chuyên môn ti n hành ki m tra l i và phát hi n nh ng giáo viên sau v n không s a ch a: +Nguy n Th Mai Phng: Không c p nh t ñi m môn V y lý l p 6B. +Lê Th Kim Hu : Không c p nh t ñi m môn M thu t l p7G. +Tr n Ng c Tuy n: Không c p nh t ñi m môn L ch s l p 8A. +ð/C Ng c: Không ki m danh tháng 9.

Các tr ng h p không c p nh t ñi m ñã l p biên b n yêu c u c p nh t ñi m và ñã ti n hành ki m ñi m. Tr ng h p ð/C Ng c không ki m danh ñã chuy n ð/C Tr n Th Thanh Xuân- Ph trách công tác ch nhi m x lý. 5- V n còn nhi u giáo viên tr ti t, quên ti t, ñó là: Hoàng Kim C ng; Nguy n Th Thi; Tr n Ng c Tuy n; Tr n N Nhân; H Thanh Phng (ð/C Phng quên ti t 2 l n). 6-Vi c th c hi n k ho ch, xây d ng k ho ch; th c hi n ch ñ thông tin, báo cáo m t T chuyên môn và giáo viên cha nghiêm túc, c th : -Lên k ho ch cha ñ m b o: T Ngo i ng ; T Vn-GD: K ho ch m t s tu n ch lên mây dòng (Chuyên môn ñã nh c nh khi duy t k ho ch). -K ho ch n p d y thay và b ng t ng h p cân ñ i s ti t gi ng d y: T t c các t ñ u n p ch m so v i l ch thông báo, ñ c bi t t Vn-GD ñ n nay v n cha n p. -M t s nhi m v chuyên môn ñã lên l ch c th nhng nhi u T v n không th c hi n ho c khi nh c m i th c hi n, nh: +Ngày 12/10: theo l ch, các T tr ng chuyên môn H i ý ñ tri n khai k ho ch ph ñ o h c sinh y u kém thì ch có các T : Toán; Lý-Tin; Sinh-Hoá th c hi n k ho ch, các t còn l i ph i g i và ñ n hôm sau m i g p ñ c. +Ngày 18/10, theo l ch: các t tr ng g p Chuyên môn ñ h ng d n k ho ch d y bù tu n 10,11 và h ng d n th c hi n m u ñánh giá hàng tháng. Nhng không t nào th c hi n (Ph i g i t ng ng i). +Sáng 21/10, theo k ho ch là h n cu i các t (c a các môn xã h i) n p báo gi ng ñ t ng h p n p v Phòng GD: Không có t nào th c hi n ñúng l ch (Th m chí giáo viên t ngo i ng khi h i thì tr l i là không bi t vì t không lên k ho ch). +Sáng 26/10, theo l ch là H n cu i các T Tr ng chuyên môn n p báo cáo ñánh giá tình hình tháng 10 và d ki n k ho ch tu n 11 v cho Chuyên môn. Nhng t vn ñ n chi u m i n p, t Ngo i ng không n p. Qua nh ng s vi c trên ñ ngh Các t chuyên môn và giáo viên c n nghiêm túc rút kinh nghi m, n u tình trang trên còn ti p di n s có các bi n pháp x lý theo quy ch . B-D ki n k ho ch tháng 11. I-Các nhi m v tr ng tâm. 1-T p trung ch n ch nh l i k cng, n n p trong các ho t ñ ng d y h c, th c hi n quy ch chuyên môn. 2-T ch c giáo viên tham gia h i thi giáo viên d y gi i c p Huy n. 3-Tri n khai thi giáo viên d y gi i c p tr ng và thao gi ng ñ t 2 (T 21/11 ñ n 21/12). 4-Ti p t c th c hi n t t công tác b i d ng h c sinh gi i và tng c ng vi c ph ñ o h c sinh y u kém. 5-L p h s h c sinh d thi h c sinh gi i máy tính c m tay c p Huy n các môn Toán; Lý; Hoá; Sinh. 6-Tng c ng công tác ki m tra chuyên môn, chú tr ng ki m tra d y h c theo chu n ki n th c- k nng; th c hi n n i dung ñi m "Nh n".

7-Ph i h p thanh tra toàn di n 02 giáo viên. 8-T ch c chuyên ñ c p tr ng môn Toán và môn ð a. 9-Ti p t c d y bù m t s ti t thi u (sau khi hoàn thành thi GVDG Huy n) II-Tri n khai nhi m v c th . 1-Th c hi n k ho ch, k cng, n n p trong các ho t ñ ng d y - h c và quy ch chuyên môn. -Hàng tu n Chuyên môn lên k ho ch cho tu n k ti p vào th 6 (t i b ng k ho ch và trên Webstie c a tr ng). -Trên c s k ho ch c a Nhà tr ng, k ho ch chuyên môn và các b ph n khác, các T chuyên môn lên k ho ch t vào sáng th 2; cá nhân hoàn thành k ho ch tu n trong ngày th 2. -T tr ng ph i th c hi n nghiêm túc và ñúng l ch trong k ho ch chuyên môn, n u có gì cha phù h p ho c v ng m c thì ph i k p th i báo l i cho Chuyên môn ñ cùng gi i quy t, ñ ng th i c n th ng xuyên ki m tra k ho ch cá nhân c a giáo viên trong t trong t ñ k p th i nh c nh vi c th c hi n các nhi m v theo k ho ch. -T t c giáo viên khi có s thay ñ i ti t d y trong tu n, c n ph i ghi r vào c t cu i c a l ch báo gi ng. -T t c các ñ t ki m tra giáo viên ñ u ph i có biên b n ghi r ngày tháng, n i dung ki m tra, các ki n ngh , yêu c u và ñánh giá x p lo i c th (m u biên b n nh n t i Chuyên môn). 2-T ch c giáo viên tham gia h i thi giáo viên d y gi i c p Huy n. +Thi lý thuy t: Sáng 01/11/2010 t i THCS Khe sanh (7h30 khai m c; 8h30 b t ñ u thi). +B c thm bài d y: 04/11/2010 t i Phòng GD. +Thi theo hình th c b c thm: t 08/11 ñ n 12/11. +Thi theo bài t ch n: t 15/11 ñ n 18/11 ð a ñi m: Các môn t nhi n thi t i THCS Khe Sanh; các môn xã h i thi t i THCS Lao B o. (Nghi p v : 45 phút, Chuyên môn 90 phút, n i dung thi theo CV 987/GD&ðT ngày 30/8/2010 c a SGD Qu ng Tr ). -Các t có giáo viên d thi th c hành c n có k ho ch góp ý ti t d y cho giáo viên. 3-Tri n khai thi giáo viên d y gi i c p tr ng và thao gi ng ñ t . Thi giáo viên d y gi i c p tr ng k t h p v i thao gi ng ñ t 2 s tri n khai t 21/11 ñ n 21/12.Cách th c t ch c hoàn toàn nh ñ t 1. 4-Ti p t c th c hi n t t công tác b i d ng h c sinh gi i và tng c ng vi c ph ñ o h c sinh y u kém. Các giáo viên b i d ng h c sinh gi i ti p t c th c hi n theo l ch phân công. C n th c hi n ngay vi c ph ñ o h c sinh y u. Hàng tu n giáo viên ph ñ o vào 15 phút ñ u gi ho c ti t tr ng c n ñng ký tr c v i chuyên môn ñ b trí l ch kh i ch ng chéo. 5-L p h s h c sinh d thi h c sinh gi i máy tính c m tay c p Huy n các môn Toán; Lý; Hoá; Sinh.

Theo k ho ch c a Phòng GD: tr c 20/11 n p H s và 09 tháng 12 s t ch c thi h c sinh gi i máy tính c m tay c p Huy n các môn Toán; Lý; Hoá; Sinh. ð ngh các giáo viên b i d ng c n tng c ng b i d ng cho h c sinh d thi ñ t k t qu cao. Vn phòng l p h s h c sinh d thi n p v phòng theo quy ñ nh. 8-T ch c chuyên ñ c p tr ng môn Toán và môn ð a. -Môn Toán t ch c vào tu n 12. -Môn ð a vào tu n 14. 9-Ti p t c d y bù m t s ti t thi u. Ti p t c d y bù m t s ti t thi u (so v i báo cáo l ch báo gi ng v i Phòng GD) tr c khi t ch c thi GV d y gi i huy n và các ti t thi u (so v i chng trình) sau khi hoàn thành thi GVDG Huy n. Ngày 27 tháng 10 nm 2010

Information

KE HOACH CHUYEN MON THANG 11

5 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

97691


Notice: fwrite(): send of 215 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531