Read KE HOACH CHUYEN MON THANG 12 text version

K HO CH CHUYÊN MÔN THÁNG 12 NM H C 2010-2011 A-ðánh giá tình tình th c nhi n nhi m v tháng 11. I-Th c hi n ti n ñ chng trình. ðã hoàn thành tu n 14, trong ñó v n còn thi u: +Kh i chi u thi u 3 bu i: th 2; th 3; th 6. +Kh i sáng: Thi u sáng th 7. S d y bù t t c các ti t thi u vào tu n 19. II-Các nhi m v ñã th c hi n. 1-Tình hình th c hi n k cng n n p d y h c. ðã có chuy n bi n tích c c hn so v i tháng 10, các t làm vi c c b n ñã bám vào k hoach chung c a nhà tr ng c a chuyên môn và các b ph n, ch ñ thông tin báo cáo k p th i hn nh t Ngo i ng ñã có nhi u chuy n bi n. Tuy nhiên v n còn m t s h n ch thi u sót c n kh c ph c: -Công tác thanh ki m tra c a t còn quá ít, có tu n m t s t không th c hi n ch c nng ki m tra. -Công tác báo cáo, th c hi n k ho ch v n còn ch m: N p d y thay (t Vn); tr c báo tháng ch có t ð a s , t Sinh hóa; T Nng khi u; T Toán; T Ngo i; ng th c hi n. -Nhi u giáo viên th c hi n gi lên l p cha nghiêm túc, ñã có hi u l nh tr ng ñánh, nh ng giáo viên v n cha ch u lên l p d n ñ n h c sinh l n x n, ch y ra ngoài hành lang. -Sinh ho t t chuyên môn không ñ m b o: t t c các t . -Ch m ti t, b ti t: ð/C Hà; Tuy n (b ti t); ð/C Th a; Thúy Trang (Ch m ti t). -D y trên l p cha ñ m b o: ð/C Tuy n (d y xong gi cho h c sinh ng i chi trong khi th i gian còn r t nhi u). -Qu n lý h c sinh trong gi d y không ñ m b o: Tuy n; Linh. -T ý thay s ñi m l i vào sai c a ng i khác: ð/C Hi n. 2-ðã ti n hành ki m tra vi c th c hi n ñi m "Nh n" c a giáo viên các t : Toán; T Nng khi u; T Lý-tin; T ð a-S C b n ñã th c hiên khá t các n i dung quy ñ nh. M t s t n t i c n kh c ph c: -Trong giáo án ti t ki m tra khâu xác ñ nh m c tiêu v ki n th c, k nng cha ñúng: Thành; H i; Xuân; Tân; Thi; Mai Phng; Sng; Khi t. -Không có ph n d n dò: Thành; H i; Xuân; Tân; Thi; -Vào ñi m không ñ m b o th i gian quy ñ nh: Tu n; Hu ; Tuy n. -So n giáo án ti t ki m tra cha ñ m b o: Tuy n 3-Tham gia h i thi giáo viên d y gi i c p Huy n. Tham gia d thi c p Huy n vòng 1: 23 H ng: 6 (4-ñ tài; 2-lý thuy t) D thi vòng 2: 17 giáo viên ñ u ñ t. Tr ng gi i thi u 9 giáo viên ñ ñi u ki n d thi c p T nh và ñ c Phòng GD ch n c 9 giáo viên.

Rút kinh nghi m: Nhi u giáo viên cha chú tr ng ñ n vi c ch nh chu ñ tài c a mình, m c dù ñã ñ c nh c nh . 4-ðã ti p t c tri n khai thi giáo viên d y gi i và thao gi ng ñ t 2 cho các giáo viên còn l i: ð n th i ñi m này ñã có 12 ð/C d thi xong ti t b c thm. Lu ý rút kinh nghi m: Sau khi b c thm xong không ñ c xin ñ i và h s d ch m ph i t ki m tra tr c (ð/C Thành thi u S ch nhi m). 5-Công tác B i d ng HSG: V n ñ c th c hi n t t, m c dù tháng 11 nhi u giáo viên tham gia thi c p Huy n, làm giám kh o nhng v n ch ñ ng s p x p l ch b i d ng ñ m b o (không th phân b i d ng thay). Bi u dng các giáo viên BDHSG MTBT ñã có tng c ng ti t d y cho h c sinh trong tu n 14. 6-ðã hoàn thành vi c l p h s d thi HSG MTBT cho các môn Toàn, Lý Hóa; Sinh: 18 H c sinh. Phê bình 04 giáo viên b i d ng HSG MTBT không th c hi n vi c báo cáo ch t danh sách h c sinh theo k ho ch (Ph i ñi g i t ng ng i). 7-ðã th c hi n chuyên ñ c p tr ng môn ð a. Môn toán d i vào tháng 12 do tháng 11 b n d thi GVDG Huy n. ð ngh các t t ch c sinh ho t, rút kinh nghi m và l p biên b n g i v chuyên môn. 8-Ph i h p thanh tra toàn di n ð/C N (Cha có k t qu ) III- Tình hình s d ng và làm ñ dùng d y h c. 1-S d ng ñ dùng d y h c: -T ng s l t s d ng trong tháng: 798, trong ñó: Giáo viên s d ng nhi u: Ch : 80 l t; Tu n 52 l t; Khi t 46 l t; Lo n 38 l t. Không s d ng: Linh; Tuy n. 2-ð dung d y h c t làm: T ng s : 146 cái, trong ñó: Giáo viên làm nhi u: Phúc 17; Ngô Nhàn 12; Tân: 8; H i 8; Nguy t 8; Loan 8; Minh Phng: 8. Giáo viên làm ít: Hoa; N ; Sa. Giáo viên không làm: Linh; Lan 3-T ng s ti t th c hành: 48 B-D ki n k ho ch tháng 12. 1-K cng n n p. -T ch c ch n ch nh nh ng h n ch v thi u sót k cng n n p trong tháng 11. -B t ñ u t tháng 12 vi c sinh ho t t chuyên môn th c hi n theo l ch c a nhà tr ng. -Các t Chuyên môn c n tng c ng công tác ki m tra trên t t c các m t c a giáo viên, không d ng l i vi c ki m tra chuyên môn. 2- Ti p t c tri n khai H i thi GVDG c p tr ng và thao gi ng ñ t 2 Ph n ñ u hoàn thành vào tu n 16.

3-T ch c ôn t p và ki m tra h c k I. a -Ki m tra theo ñ chung: Ki m tra theo ñ chung cho l p 9 và 8 g m 08 môn là: Toán, Ng vn, Ti ng Anh, V t lý, Hóa h c, Sinh h c, L ch s , ð a lý. ð l p 8 Tr ng ra; L p 9 S ra. - Th i gian: vào các bu i sáng t 28 ñ n 31 tháng 12 (Tu n 19) b-Các môn còn l i c a l p 9, 8 và các kh i 6, 7: Giao cho các giáo viên t t ch c ki m tra. ð ki m tra và h ng d n ch m ph i ñ c chuyên môn duy t tr c lúc ki m tra ­ Các ñ ki m tra và h ng d n ph i n p v Phòng GD&ðT. - Th i gian: Ti n hành ki m tra và ñánh giá t 20/12 ñ n 25/12/2009(Tu n 18) ph i hoàn thành. Giáo viên ch ñ ng ñ o ñ i ti t ñ ñ m b o hoàn thành ki m tra h c k theo th i gian trên, c n có ôn t p tr c khi ki m tra(n u chng trình có ti t ôn t p). 4-D y bù các ti t thi u ñ hoàn thành chng trình h c k I Th c hi n vào ngày th 2 và các bu i chi u c a tu n 19, ñ m b o hoàn thành chng trình trong tu n 19. 5-Tham gia d thi HSG máy tính c m tay các môn Toán; Lý Hóa; Sinh. -Tr ng g p m t h c sinh: 14h ngày 07/12 H i tr ng (VP g i gi y m i). -Tham gia thi t i THCS Khe Sanh: sáng 09/12.(ð/C Hà ða ñi). 6-Tham gia d thi giáo viên d y gi i c p T nh. -H s giáo viên Tr ng ñã g i v Phòng GD. -Phòng GD T ch c g p m t vào lúc 14 gi ngày 29/11 t i THCS Khe Sanh (Hi u tr ng và 09 giáo viên d thi). *Thi vòng 1 (Lý thuy t) G m nghi p v s ph m và chuyên môn, n i dung thi theo công vn 987 c a S GD-ðT. - Ph n nghi p v : Th i gian làm bài 45 phút - Ph n chuyên môn: Th i gian làm bài 90 phút - ð a ñi m thi T i tr ng THPT ðông Hà - L ch thi Ngày 01/12/2010: 7h30 khai m c h i thi t i tr ng THPT ðông Hà. 8g30 thi lý thuy t. *Thi vòng 2 Nh ng giáo viên ñ t ñi m t 7 ñi m tr lên ñ i v i sáng ki n kinh nghi m ho c k t qu nghiên c u khoa h c s ph m ng d ng và bài ki m tra nng l c s ti p t c d thi vòng 2 v i 2 bài th c hành gi ng trên l p. - ð a ñi m thi T i tr ng THCS Tr n Hng ð o (các môn t nhiên) và tr ng THCS Nguy n Trãi (các môn xã h i), thành ph ðông Hà. -L ch thi - T ngày 06 tháng 12 ñ n ngày 17 tháng 12 nm 2010 thi theo l ch - 14h30 ngày 17/12 t ng k t h i thi t i tr ng THPT ðông Hà 7-Tham gia d thi giáo viên t ng ph trách ñ i gi i c p Huy n. ð ng chí ð nh chu n b tham gia d thi

9-Ti p t c th c hi n ki m tra d y h c theo chu n ki n th c k nng, ki m tra th c hi n ñi m "Nh n". ð ngh các t khi ki m tra ph i có biên b n và lu vào H s t . 8-Ch n ñ i tuy n HSG TDTT b i d ng ñ tham gia d thi c p Huy n. Giao cho ñ ng chí ð và ñ/c Ch ti n hành ch n h c sinh tham gia b i d ng theo các n i dung sau: -Môn ði n Kinh (Nhóm tu n l p 8 tr xu ng) v i các n i dung: Ch y 100m, 200m, 800m, nhãy cao, nhãy xa, ném bóng cho nam và n . -Môn ñá c u: (Nhóm tu n l p 8 tr xu ng) v i các n i dung: ñn nam; ñn n ; ñôi nam; ñôi n (lu ý s d ng lo i c u kh thi ñ u) 9-Th c hi n chuyên ñ môn Công ngh (Nông nghi p) và môn GDCD. Công ngh : tu n 15 GDCD: Tu n 16. 10-Ph i h p thanh tra toàn di n ho t ñ ng s ph m giáo viên theo k ho ch thanh tra. Ngày 26 tháng 11 nm 2010

Information

KE HOACH CHUYEN MON THANG 12

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

350362


Notice: fwrite(): send of 209 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531