Read KE HOACH CHUYEN MON THANG 01_2011 text version

PHÒNG GD&ðT H NG HOÁ TR NG THCS LAO B O

C NG HOÀ XÃ H I CH NGHA VI T NAM ð c l p - T do - H nh phúc.

Lao B o, ngày 0 7 tháng 01 nm 2011

K HO CH CHUYÊN MÔN THÁNG 01 NM H C 2010-2011

A-ðánh giá tình tình th c nhi n nhi m v tháng 12. I-Th c hi n ti n ñ chng trình. ðã hoàn thành tu n chng trình h c k I II-Các nhi m v ñã th c hi n. 1-Tình hình th c hi n k cng n n p d y h c. Nhìn chung giáo viên ñ u ñã th c hi n ñúng k cng n n p d y h c, giáo viên và các t làm vi c c b n ñã bám vào k hoach chung c a nhà tr ng c a chuyên môn và các b ph n. Sinh ho t t chuyên môn ñ m b o quy ñ nh. Tuy nhiên v n còn m t s h n ch thi u sót c n kh c ph c: -Công tác thông tin báo cáo m t s t chuyên môn và m t s cá nhân cha ñ m b o th i gian quy ñ nh làm nh h ng ñ n ti n ñ công vi c. Công tác ki m tra c a t còn ít, có t h u nh có nhi u tu n không ki m tra l n nào. -V n còn hi n t ng giáo viên th c hi n gi lên l p cha nghiêm túc, ñã có hi u l nh tr ng ñánh, nh ng giáo viên v n cha ch u lên l p. -V n còn giáo viên b ti t, quyên ti t: ð/C Tuy n -Nh c nh ð/C Tuy n m không báo ñ n khi không có ng i d y phát hi n g i m i cho ng i nhà vào báo. -D y trên l p cha ñ m b o: ð/C Tuy n d y l p trên (7A) ñ h c sinh ngh ch phá d m chân xu ng sàn làm nh h ng ñ n l p d i (6G). 2-ðã ti n hành ki m tra vi c th c hi n ñi m "Nh n" c a giáo viên C b n ñã th c hiên khá t các n i dung quy ñ nh. N i lên trong tr ng h p này là ð/C Tuy n: -Không c p nh t ñi m k p th i làm giáo viên ch nhi m c a h u h t các l p ph i ñ i.... M t s giáo viên nh ð/C Hu vào ñi m ph n m m còn sót h c sinh... 3- ðã hoàn thành thao gi ng k t h p v i h i thi giáo viên d y gi i c p tr ng và tham gia thành công h i thi giáo viên d y gi i c p T nh K t qu thao gi ng và h i thi c p tr ng : ð t lo i Gi i: 39 Lo i Khá: 05 Lo i Trung bình: 02 Hoàn thành xu t s c h i thi giáo viên d y gi i c p T nh: 9 giáo viên tham gia ñ u ñ t (s l ng giáo viên d y gi i các c p nm nay nhi u nh t t khi thành l p tr ng ñ n nay 17 gi i Huy n; 9 gi i T nh)

Trong h i gi ng c p tr ng c n lu ý m t s giám kh o d xong không n p k t qu , ñ ngh rút kinh nghi m, m t s giáo viên m i th c hi n cha ñ s ti t thao giang theo quy ñ nh s th c hi n bù vào h c k II. 4-ðã hoàn thành vi c ki m tra h c k, ch m, ñánh giá h c sinh, vào ñi m ñúng th i gian quy ñ nh và k ho ch c a nhà tr ng. ð ngh toàn b giáo viên n p toàn b ñ và ñáp án qua Mail ð/C L c ñ n p v Phòng GD theo yêu c u. N p bài ki m tra h c k v vn phòng. Do cha có th i gian nên Nhà tr ng cha th c hi n vi c ki m tra c ng ñi m, x p lo i... s ki m tra trong tháng 1. M t s giáo viên vào ñi m ph n m m còn thi u, còn l ch (M thu t, L ch S ...) ñ ngh c n b sung, ñi u ch nh ngay, Lu ý ñi m mang tính ch t pháp lý là s ñi m cái, m i sai sót không th ñ l i cho máy. 5- Tham gia d thi HSG máy tính c m tay môn Toán. K t qu ñ t m t gi i Nhì và m t gi i ba, hi n nay các em ñang tham gia b i d ng h c t i THCS Tân L p (ð/C Phúc t o ñi u ki n giao tài li u cho các em nghiên c u thêm vì 2 em này l i ñang n m trong ñ i tuy n Toán nhng l i b n tham gia b i d ng MTBT) 6-Công tác B i d ng HSG: M c dù m t s giáo viên b n d thi , nh ng v n ch ñ ng ñ o ñ i ti t ñ m b o th i l ng b i d ng hàng tu n, ñ ngh c n tng c ng và t ng h p ki n th c trong b i d ng ñ chu n b cho các em d thi. 7- Công tác ki m tra th c hi n ki m tra d y h c theo chu n ki n th c k nng, ki m tra th c hi n ñi m "Nh n". Chuyên môn ph i h p v i các T ñã ki m tra t t c các ñ ki m tra c a giáo viên. Các giáo viên, các t ñã ñ c ki m tra ñ ngh c n ñi u ch nh ngay m t s n i dung theo yêu c u c a Chuyên môn, T chuyên môn c n ti n hành phúc tra l i. 8-ðã ch n ñ i tuy n HSG TDTT b i d ng ñ tham gia d thi c p Huy n. ð ngh các ñ ng chí ñ c phân công b i d ng ti p t c b i d ng ñ các em tham d h i thi vào tháng 2 9-ðã h c hi n chuyên ñ môn Công ngh (Nông nghi p). Chuyên ñ môn GDCD do ð/C Trinh b n d thi GVDG T nh nên cha th c hi n ñ c theo k ho ch, s th c hi n vào tháng 1. ð ngh các t n p biên b n th o lu n rút kinh nghi m chuyên ñ môn Công ngh v chuyên môn. 10-ðã ph i h p thanh tra toàn di n ho t ñ ng s ph m 02 giáo viên: +ð/C Hoàng Kim C ng: Lo i Khá. +ð/C Tr n Ng c Tuy n: Lo i TB III- Tình hình s d ng và làm ñ dùng d y h c. 1-S d ng ñ dùng d y h c: -T ng s l t s d ng trong tháng: 946, trong ñó : Giáo viên s d ng nhi u: Ch (76); ð (70); Tu n (68); Loan (32); Tân (33); Xuân Hòa (32) Không s d ng: Tuy n; Giang; Linh; Trinh; Nga

2-ð dung d y h c t làm: T ng s : 97 cái, trong ñó: Giáo viên làm nhi u: Ngô Nhàn (9); Loan (9); Minh Phng (9). Giáo viên làm ít: Th a (1); Trinh(1); C ng(1); Sa(1); Khánh(1) . Giáo viên không làm: Hi n; Lan; Khi t; Tuy n; Linh; Giang; Thanh Phng 3-T ng s ti t th c hành: 60 (ñ t 100%) B-D ki n k ho ch tháng 01. 1-K cng n n p. -Tng c ng ch c ch n ch nh k cng n n p trong ho t ñ ng d y h c, chú tr ng ki m tra vi c t ch c qu n lý gi d y c a giáo viên, k cng n n p h c t p c a h c sinh trong t ng ti t d y, th c hi n nghiêm túc k ho ch nhà tr ng, c a t chuyên môn, lên l p ñúng g i, không quên ti t, b ti t. -Các t Chuyên môn c n tng c ng công tác ki m tra trên t t c các m t c a giáo viên, l p biên b n trong các tr ng h p c th . 2- Th c hi n phân công lao ñ ng và th i khóa bi u theo chng trình h c k II. Lu ý: T t c các công vi c ch m ñi m, s k t h c k I giáo viên giáo viên theo phân công lao ñ ng tu n 19 ph i hoàn thành m i bàn giao cho giáo viên trong phân công lao ñ ng h c k II 3-T ch c th ng kê k t qu , s k t h c k I. Giáo viên, các T chuyên môn ti n hành th ng kê k t qu , s k t h c k I, ñánh giá tình hình d y h c.... hoàn thành theo ti n ñ ñã quy ñ nh. -T ch c ki m tra các khâu: vào ñi m, s l ng con ñi m, ñánh giá x p lo i h c sinh... 4- Tham gia d thi HSG các môn vn hóa c p huy n: Th i gian, ñ a ñi m thi: - Ngày thi: 21/01/2011 khai m c lúc 7h30. - ð a ñi m: Tr ng THCS Khe Sanh. - Môn thi g m 9 môn: Ng Vn, Toán h c, V t lý, Hoá h c, Sinh h c, L ch S , ð a lý, Tin h c, Anh vn (có k nng nghe). - Th i gian: 150 phút cho t t c các môn - N i dung thi: Trong ph m vi chng trình THCS ñ n th i ñi m thi và ph n nâng cao ñã ñ c các h i ñ ng môn h c th ng nh t. Vn phòng l p danh sách và h s n p v b ph n THCS c a Phòng GD ch m nh t ngày 10/01/2011. 5-Tri n khai b i d ng HSG ngh PT:. Tuy n ch n và b i d ng HSG ngh PT g m 05 HS (ñã tuy n ch n và b i d ng t tu n 20). -ð/C Hòa: B i d ng ph n th c hành tin h c. -ð/C Dng b i d ng ki n th c lý thuy t môn Công ngh 9. 6- Thành l p ñ i tuy n HSG l p 8: Trên c s k t qu h c k I, giáo viên ch nhi m cho h c sinh ñng ký môn b i d ng theo m u và ñi u ki n mà Chuyên môn ñã phát cho GVCN (m i HS t i ña ñng ký 2 nguy n v ng). Nhà tr ng s ti n hành ki m tra và t ng

h p n u môn ñng ký nhi u s t ch c thi tuy n, ñ m b o ch n ñ c ñ i tuy n có ch t l ng và phù h p v i nguy n v ng c a h c sinh. B t ñ u b i d ng t tu n 23. 7-Ti p t c tri n khai b i d ng ñ i tuy n tham gia H i thi th thao h c ñ ng theo yêu c u n i dung CV S : 530 /HD-GD&ðT c a Phòng GD&ðT H ng Hoá, ngày 31 tháng 12 nm 2010. (S thi t ngày 18/2 ñ n 20/2/2011). 8-Ti p t c ki m tra vi c th c hi n các n i dung ñi m "Nh n"; ki m tra d y h c theo chu n ki n th c k nng; Ki m tra ñ i m i PPDH. 9- Th c hi n chuyên ñ c p tr ng môn GDCD 10-Ph i h p thanh tra toàn di n ho t ñ ng s ph m giáo viên theo k ho ch thanh tra.

Information

KE HOACH CHUYEN MON THANG 01_2011

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

280181


Notice: fwrite(): send of 213 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531