Read 2003-2004.pdf text version

Divadlá na Slovensku v sezóne 2003/2004

Slovak Theatrical Season 2003/2004

Divadlá na Slovensku v sezóne 2003/2004

© Divadeln ústav Bratislava 2004 Divadeln ústav, Jakubovo nám. 12 813 57 Bratislava Telefón: (++421 2) 59 30 47 02, 59 30 47 20, 52 93 15 60 FAX: (++421 2) 52 93 15 71, 52 96 59 86 E-mail: [email protected] Web: http://www.theatre.sk ISBN 80-88987-62-8 EAN 9788088987628

OBSAH

DIVADLÁ, PREMIÉRY A STAVY SÚBOROV V SEZÓNE 2003/2004

·TÁTNE DIVADLÁ Slovenské národné divadlo Bratislava .............................................................11 Nová scéna Bratislava ...................................................................................28 ·tátna opera Banská Bystrica ........................................................................32 ·tátne divadlo Koice ....................................................................................38 NE·TÁTNE DIVADLÁ Divadlo Astorka Korzo `90 Bratislava..............................................................49 Bratislavské bábkové divadlo .........................................................................53 Divadlo LUDUS Bratislava ..............................................................................56 Divadlo ARÉNA Bratislava..............................................................................58 Divadlo Jána Palárika v Trnave .......................................................................62 Divadlo Andreja Bagara Nitra ........................................................................66 Staré divadlo Nitra........................................................................................71 Jókaiho divadlo Komárno ..............................................................................74 Divadlo Jozefa Gregora Tajovského Zvolen......................................................78 Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica .................................................82 ·túdio tanca Banská Bystrica.........................................................................85 Slovenské komorné divadlo Martin.................................................................87 Bábkové divadlo Îilina ..................................................................................91 Mestské divadlo, scéna pre deti a mládeÏ MAJÁK Îilina / Mestské divadlo Îilina...................................................................................94 Spiské divadlo Spiská Nová Ves...................................................................97 Mestské divadlo ACTORES RoÏÀava ..............................................................100 Divadlo Thália Koice ..................................................................................102 Bábkové divadlo Koice ...............................................................................106 Divadlo Romathan Koice ............................................................................110 Divadlo Jonáa Záborského Preov ...............................................................113 Divadlo Alexandra Duchnoviãa Preov ..........................................................119 NEZÁVISLÉ DIVADLÁ Radoinské naivné divadlo...........................................................................125 ·túdio L + S Bratislava................................................................................127 Divadlo GUnaGU Bratislava .........................................................................128 Divadlo West Bratislava ...............................................................................130 Divadeln súbor Stoka Bratislava .................................................................133

ZdruÏenie pre súãasnú operu ­ Voºné zoskupenie Bratislava / Divadlo SkRAT Bratislava.................................134 Taneãné divadlo BRALEN Bratislava..............................................................136 Divadlo a.ha. Bratislava...............................................................................138 Teátro Neline Bratislava ..............................................................................140 ·túdio 12 Bratislava....................................................................................142 Mestské divadlo Bratislava ..........................................................................144 Divadlo PIKI Pezinok ...................................................................................147 Teatro TATRO..............................................................................................148 Tradiãné bábkové divadlo Anton Anderle Banská Bystrica ..............................150 Divadlo z PasáÏe Banská Bystrica.................................................................151 Divadlo Makrta Koice ...............................................................................153 BIBIANA Bratislava .....................................................................................155 UMELECKÉ ·KOLY Vysoká kola múzickch umení Bratislava .....................................................159 Konzervatórium Bratislava ...........................................................................165 Taneãné konzervatórium Evy Jaczovej Bratislava............................................166 Cirkevné konzervatórium Bratislava ..............................................................167 Akadémia umení Banská Bystrica.................................................................168 Konzervatórium Jána Levoslava Bellu Banská Bystrica ...................................171 Konzervatórium Îilina .................................................................................172 Konzervatórium Koice ................................................................................173 AUTORSK¯ REGISTER ..................................................................................176 ZOZNAM UMELECK¯CH PRACOVNÍKOV .......................................................180 IN MEMORIAM ...........................................................................................287 ZÁJAZDY A HOSTIA.....................................................................................292 PREHLIADKY A FESTIVALY ...........................................................................307 OCENENIA .................................................................................................315 DIVADELNÁ LITERATÚRA.............................................................................323 DIVADELNÉ âASOPISY ................................................................................327 V¯STAVNÁ âINNOSË DIVADELNÉHO ÚSTAVU ...............................................329 VYBRANÉ ·TATISTICKÉ ÚDAJE .....................................................................333 POZNÁMKY K SYSTÉMU ROâENKY A POUÎITÉ ZNAâKY ................................339 NOTES TO THE YEAR-BOOK ARRANGEMENT AND ABBREVIATIONS USED........343

VáÏení ãitatelia, Divadeln ústav pre vás pripravil uÏ 33. pokraãovanie divadelnej roãenky, súpisu základnch údajov o profesionálnom divadelníctve na Slovensku v sezóne 2003/2004. Sezóna 2003/2004 sa odohrala v stabilizovanej organizaãnej truktúre Profesionálne divadlá pôsobili v troch úrovniach. 1. v správe Ministerstva kultúry SR Slovenské národné divadlo Bratislava, Nová scéna Bratislava, ·tátna opera Banská Bystrica a ·tátne divadlo Koice, ktoré uvádzame v kapitolke ·tátne divadlá. 2. v správe orgánov samosprávy, kde Vyie územné celky zabezpeãovali ãinnosÈ Divadla Astorka Korzo `90 Bratislava, Bratislavského bábkového divadla, Divadla LUDUS Bratislava, Divadla ARÉNA Bratislava, Divadla Jána Palárika v Trnave, Divadla Andreja Bagara Nitra, Starého divadla Nitra, Jókaiho divadla Komárno, Divadla Jozefa Gregora Tajovského Zvolen, Bábkového divadla na Rázcestí Banská Bystrica, ·túdia tanca Banská Bystrica, Slovenského komorného divadla Martin, Bábkového divadla Îilina, Spiského divadla, Divadla Thália Koice, Bábkového divadla Koice, Divadla Romathan Koice, Divadla Jonáa Záborského Preov a Divadla Alexandra Duchnoviãa Preov a Mestské zastupiteºstvá zriaìovali Mestské divadlo, scéna pre deti a mládeÏ MAJÁK Îilina / Mestské divadlo Îilina a Mestské divadlo ACTORES RoÏÀava, ktoré uvádzame v kapitolke Netátne divadlá. 3. v správe nezávislch subjektov Radoinské naivné divadlo, ·túdio L + S, Divadlo GUnaGU v Bratislave, Divadlo West Bratislava, Divadeln súbor Stoka Bratislava, Taneãné divadlo BRALEN Bratislava, Divadlo a.ha. Bratislava, Teátro Neline Bratislava, ·túdio 12 Bratislava, Mestské divadlo Bratislava, Divadlo PIKI Pezinok, Teatro TATRO, Tradiãné bábkové divadlo Anton Anderle Banská Bystrica, Divadlo z PasáÏe Banská Bystrica, Divadlo Makrta Koice, BIBIANA Bratislava, ktoré uvádzame v kapitolke Nezávislé divadlá. V kapitole Umelecké koly uvádzame ãinnosÈ Vysokej koly múzickch umení Bratislava a Akadémie umení Banská Bystrica. Sezóna priniesla jednu zmenu, Divadlo SNP Martin sa od 27. augusta 2003 vrátilo k pôvodnému názvu ­ Slovenské komorné divadlo. Roãenka, ako záznam základnch údajov o tvorcoch divadelnch inscenácií, opäÈ prináa doplÀujúce údaje tatistickch vkazov, ako ich pre ·tatistick úrad Slovenskej republiky a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky spracúva Divadeln ústav. Z nich si môÏe ãitateº dotvoriÈ predstavu o kvantitatívnych prínosoch divadelnej sezóny. V nadväznosti na podobné údaje z predchádzajúcich troch roãeniek predkladá pomerne ucelen obraz základnch vvinovch trendov celého profesionálneho divadelníctva na Slovensku. Doklady o umeleckch prínosoch sezóny prináajú predovetkm divadelné kritiky a ìalie dokumentaãné materiály, ktoré uchováva vo svojich fondoch Divadeln ústav v Bratislave. Veríme, Ïe aj roãenka sezóny 2003/2004 bude ãitateºom dlhé roky slúÏiÈ ako informaãná pomôcka v bohatosti divadelného Ïivota v Slovenskej republike. Redakcia

7

Divadlá, premiéry a stavy súborov v sezóne 2003/2004

·TÁTNE DIVADLÁ

·TÁTNE DIVADLÁ

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO BRATISLAVA (1920)

Riaditeºstvo: Gorkého 4, 815 86 Bratislava Telefón: ++421/2/54 43 30 83 ­ spojovateºka 54 13 10 86 ­ riaditeº ãinohry 54 43 30 83 ­ riaditeº opery 54 43 47 53 ­ riaditeº baletu 54 13 12 10 ­ prevádzka ãinohry 54 43 55 20 ­ prevádzka opery 54 43 04 44 ­ prevádzka baletu Fax: ++421/2/54 43 04 19 E-mail: [email protected] Web: www.snd.sk www.theatre.sk

Generálny riaditeº: Duan Jamrich Riaditeº ãinohry: Juraj Slezáãek Dramaturgia: Darina Abrahámová, Peter Pavlac, Martin Porubjak ReÏiséri: Pavol Haspra (do 27.04.2004), Peter Mikulík, Vladimír Strnisko, ªubomír Vajdiãka Asistenti réÏie: Marta Doãolomanská, Ivan Hlaváãek Riaditeº opery: Marián Chudovsk ·éfdirigent: Duan ·tefánek (do 30.04.2004), Jaroslav Kyzlink (od 01.05.2004) Dirigenti: Martin Mázik, Pavol Seleck, Duan ·tefánek, Rastislav ·túr ·éfdramaturg: Pavol Smolík Dramaturgia: Martin Bendik, Vladimír Zvara Hlavn zbormajster: Naìa Raková Zbormajster: Koloman Kovács Korepetítori: Genovéva âápová, Jozef Malík, Peter Rebro, Tatiana Roháãeková, Ján Salay, Milada Synková, Marián Varínsky Asistenti réÏie: Richard Albrecht, Gustáv Herényi, Anna Kºuková Riaditeº baletu: Emil T. Bartko Vedúci baletn majster, pedagóg: Rafael G. Avnikjan Baletní majstri ­ pedagógovia: Irina âierniková, Jozef Dolinsk st., Nora Galloviãová, Igor Holováã Baletní majstri ­ repetítori: Zuzana Bartková, Irina âierniková, Igor Holováã, Bachram M. Juldaev (od od 01.07.2004) Korepetítori: Jozef Bezák (do 30.06.2004), Gabriela Budzáková, Magdaléna Fellmayerová, Marta Janiãkoviãová (do 30.06.2004)

11

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO BRATISLAVA

âINOHRA

Umeleck súbor: Milan Bahul, ·tefan Buãko, Branislav Bystriansky, Peter Bzdúch, Zuzana Cigánová, Michaela âobejová, Stano Danãiak, Michal Doãolomansk, Gabriela Dzuríková, Zuzana Fialová, Ján Galloviã, Marián Geiberg, Leopold Haverl, Monika Hilmerová, Oldo Hlaváãek, Emil Horváth, Martin Huba*, Eva Mária Chalupová, Ladislav Chudík, Marko Igonda, Duan Jamrich*, Anna Javorková, Milan KÀaÏko (nepl. dovolenka), Vladimír Kobielsky, Zuzana Kocúriková, Anton Korenãi, ªubo Kosteln (od 01.09.2003), Ondrej Kovaº (od 01.09.2003), Frantiek Kovár, Helena Krajãiová, Mária Kráºoviãová, Maro Kramár, Eva KríÏiková, Ján Kroner, Ivana Kuxová (od 01.09.2003), Marián Labuda, Kamila Magálová, Anna Maºová, Zuzana Maroová (od 01.09.2003), Tomá Matalír, Diana Mórová, Vladimír Obil, Juraj Rala, Róbert Roth, Juraj Slezáãek*, Richard Stanke, Viera Strnisková, Duan Tarageº, Ingrid Timková, Viera Topinková, Peter Trník, BoÏidara Turzonovová, Jozef Vajda, SoÀa Valentová, Emília Vááryová.

Eva Bitvaiová, Viera DaÀová, Marián Lipták, Bohumír Majersk, Viera Labudová, Mária Michaletzová, Magdaléna Rajniaková, Eva ·trasserová ()

PREMIÉRY

DIVADLO P. O. HVIEZDOSLAVA

William Shakespeare TROJKRÁªOV¯ VEâER ALEBO âO LEN CHCETE (TWELFTH NIGHT OR WHAT YOU WILL)

p ª. Feldek, u P. Mikulík, M. Porubjak, dr M. Porubjak, sh P. Mankoveck, sv, kv A. Grusková, sa M. Vajdiãka, r P. Mikulík. Orsino ­ J. Vajda, Olívia ­ I. Kuxová, Viola ­ D. Mórová, Sebastián ­ T. Matalír, Antonio ­ M. Bahul, Malvolio ­ E. Horváth, Mária ­ Z. Kocúriková, Pán Tobiá ­ S. Danãiak, Pán Ondrej ­ O. Kovaº, Fabián ­ B. Bystriansky, ·ao ­ R. Roth, Kapitán ­ J. Rala, Valentín, Prv dôstojník ­ J. Koleník, posl. V·MU/·. Martinoviã, posl. V·MU, Curio, Druh dôstojník ­ J. Lupták, posl. V·MU/M. Kubovãík, posl. V·MU, KÀaz ­ E. ·málik a.h., Sluha ­ ª. Bukov, posl. V·MU. Hudobníci ­ L. Kopãáková/J. Lednick (husle), ª. Zápotoãná/D. Kopãák (viola), S. Urbaniãová/ Z. Fujacová (flauta), P. Puchovsk/J. Eliá (klarinet).

Premiéra: 15. novembra 2003 Poãet repríz: 26

12

·TÁTNE DIVADLÁ

Roland Schimmelpfennig ABABSKÁ NOC (DIE ARABISCHE NACHT)

p, dr M. Kubran a.h., sh P. Mankoveck, sv T. Ciller, kv M. Havran, r M. âiãvák a.h. Fatima Mansurová ­ Z. Fialová, Franciska Dehkeová ­ D. Mórová, Hans Lomeier ­ F. Kovár, Kalil ­ J. Vajda, Peter Karpati ­ R. Roth.

Premiéra: 31. januára 2004 Poãet repríz: 7

Molie re ` MIZANTROP (LE MISANTHROPE)

p V. Mihálik, ·. Povchaniã, tp ª. Feldek, u V. Strnisko, dr M. Porubjak, hsp K. Seidmann, sv, kv P. âaneck, sa L. Kraus, r V. Strnisko. Alcest ­ R. Roth, Filint ­ ª. Kosteln, Oront ­ J. Koleník, posl. V·MU/L. Latinák a.h., Celiména ­ Z. Maroová, Elianta ­ K. Haydu, posl. V·MU/L. GaÏiová a.h., Arsinoé ­ H. Krajãiová, Akast ­ O. Kovaº, Klitander ­ V. Obil, Poleno ­ D. Heriban, posl. V·MU, Bask ­ M. Lipták a.h. Klavirista ­ K. Seidmann a.h.

Premiéra: 3. apríla 2004 Poãet repríz: 12

HRA O SVÄTEJ DOROTE Novú variáciu rekontrukcie ºudovej hry o svätej Dorote od Mia Kováãa Adamova napísal Daniel Pastirãák.

dr D. Abrahámová, sh M. Niãík (s pouÏitím piesne Bájka (Rege) od T. Szarku, hudobná skupina Ghymes), ch J. Moravãík, asch J. Pukárová, sv J. Fábry, kv P. âaneck, r J. Nvota a.h. Dorota ­ L. Jaková a.h./M. Hilmerová, KrẠFabricius ­ J. Kroner, Teofil ­ J. Galloviã, Kat ­ R. Roth, âert ­ ª. Kosteln, Anjel ­ O. Kovaº, Kallista ­ H. Krajãiová, Christa ­ I. Kuxová, Vojak ­ V. Kobielsky, ªud ­ B. Bystriansky. Spoluúãinkuje ­ Taneãn súbor SªUK.

Premiéra: 22. júna 2004 Poãet repríz: 7

BIBLIOGRAFIA RECENZIÍ

Shakespeare, W.: TROJKRÁªOV¯ VEâER ALEBO âO LEN CHCETE 1.âavojsk, Ladislav. Figurálny realizmus alebo Veãer zaºúbencov a bláznov. In Literárny tÏdenník, 03.12.2003, roã. 16, ã. 45, s. 11.

13

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO BRATISLAVA

2.Jaurová, Zora. Len nech je veselo. In Domino fórum, 20.12.2003, roã. 12, ã. 52 ­ 53, s. 47. 3.Kapráliková, Monika. âinohra zviedla vo vlastnch radoch víkendov zápas o diváka : Malá scéna neskoordinovala dramaturgiu s DPOH ­ Bratislava zaÏila dve premiéry. In Národná obroda, 18.11.2003, roã. 14, ã. 264, s. 12. 4.·tefko, Vladimír. Bujar Sen noci trojkráºovej. In Pravda, 21.11.2003, roã. 13, ã. 267, s. 18. 5.Uliãianska, Zuzana. Chceme ãi nechceme? In Sme, 18.11.2003, roã. 11, ã. 264, s. 25. Schimmelpfennig, R.: ABABSKÁ NOC 1.Jaurová, Zora. Kam sa prebudiÈ? : Arabská noc v âinohre SND. In Domino fórum, 11.02.2004, roã. 13, ã. 6, s. 26. 2.Jenãíková, Mária. Národné divadlo, ako ho nepoznáme. In Pravda, 05.02.2004, roã. 14, ã. 29, s. 22. 3.Polák, Milan. Sarah a Fatima. In Literárny tÏdenník, 11.02.2004, roã. 17, ã. 4 ­ 5, s. 15. 4.Uliãianska, Zuzana. Tisíc rôznych nedorozumení a len jedna jediná arabská noc. In Sme, 04.02.2004, roã. 12, ã. 28, s. 26. 5.Vargenová, Tina. Sen noci arabskej hravo ,,odkamenil" âinohru SND. In Národná obroda, 03.02.2004, roã. 15, ã. 27, s. 18. Molie MIZANTROP `re: 1.âavojsk, Ladislav. Slon v porceláne. In Literárny tÏdenník, 17.05.2004, roã. 17, ã. 18 ­ 19, s. 13. 2.Jaurová, Zora. Po povrchu textu. In Domino fórum, 28.04.2004, roã. 13, ã. 17, s. 23. 3.Jenãíková, Mária. Strnisko sa hrá s Mizantropom. In Pravda, 05.04.2004, roã. 14, ã. 80, s. 27. 4.Ráczová, Anita. Mlad, svieÏi a vtipn nervák Mizantrop : âinohra SND predviedla divadeln koncert hercov, humoru, hudby a kostmov. In Národná obroda, 05.04.2004, roã. 15, ã. 80, s. 15. 5.Uliãianska, Zuzana. Odºud bol viac na smiech. In Sme, 05.04.2004, roã. 12, ã. 80, s. 25. Kováã Adamov, M. ­ Pastirãák, D.: HRA O SVÄTEJ DOROTE 1.Fekete, Vladislava. Nvota verzus Nvota. In Domino fórum, 07.07.2004, roã. 13, ã. 27, s. 22. 2.Jenãíková, Mária. Nakupujte v záloÏni nápadov. In Pravda, 24.06.2004, roã. 14, ã. 145, s. 25. 3.Polák, Milan. ªudová hra na javisku SND. In Uãiteºské noviny, 23.09.2004, roã. 54, ã. 32, s. 12. 4.Sláviková, Anna. Hra pre veriacich i neveriacich. In Nov deÀ, 23.06.2004, roã. 6, ã. 144, s. 11. 5.Uliãianska, Zuzana. Tvrdohlavá svätica Dorota vyla na nau prvú scénu i do ulíc. In Sme, 28.06.2004, roã. 12, ã. 148, s. 19.

REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN

Inscenácia Premiéra Bryll, E. ­ Gärtnerová, K.: NA SKLE MAªOVANÉ 19.10.1974 Feydeau, G.: CHROBÁK V HLAVE 16.06.1990 Tajovsk, J. G.: ÎENSK¯ ZÁKON 23.11.1996 Poãet repríz v sezóne 2003/2004 poãet repríz celkom 4 647 12 279 16 203

14

·TÁTNE DIVADLÁ

Wasserman, D.: PRELET NAD KUKUâKIN¯M HNIEZDOM 13.06.1998 Christie, A.: DESAË MAL¯CH âERNO·KOV /...A NAPOKON NEZOSTAL UÎ NIK 19.06.1999 Huba, M. ­ Porubjak, M.: TANâIARE 07.04.2001 Egressy, Z.: PORTUGÁLIA 08.09.2001 Molie DON JUAN `re: 23.03.2002 Shakespeare, W.: ANTONIUS A KLEOPATRA 16.06.2002 Glowacki, J.: ·TVRTÁ SESTRA 23.11.2002 Wilde, O.: IDEÁLNY MANÎEL 08.02.2003 Ibsen, H.: ROSMERSHOLM 12.04.2003 Timrava ­ Pavlac, P.: VEªKÉ ·ËASTIE 21.06.2003 7 94

8 80 19 95 7 47 2 28 6 28 8 28 26 46 8 19 20 26

MALÁ SCÉNA

Tom Stoppard KONEâNE SLOBODN¯! (ENTER A FREE MAN)

p Z. Jaurová, dr D. Abrahámová, sh, vh I. Bázlik, sv V. Suchánek, kv H. Bezáková, r P. Haspra. George Riley ­ M. Geiberg, Persefóna ­ S. Valentová, Linda ­ Z. Maroová/M. Hilmerová, Harry ­ ·. Buãko, Able ­ ª. Kosteln, Carmen ­ D. Tarageº, Florence ­ Z. Fialová, Brown ­ V. Obil.

Premiéra: 14. novembra 2003 Poãet repríz: 28

15

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO BRATISLAVA

John Murrel POSLEDNÉ LETO SARAH BERNHARDTOVEJ (MEMOIR)

p M. Rothenbühler, N. Korcová, dr P. Pavlac, sh P. Mankoveck, sv J. Ciller, kv M. âorba, r ª. Vajdiãka. Sarah Bernhardtová ­ B. Turzonovová, Georges Pitou ­ M. Doãolomansk/J. Slezáãek.

Premiéra: 24. januára 2004 Poãet repríz: 27

Leonid Andrejev KATARÍNA (JEKATERINA IVANOVNA)

p E. Maliti-FraÀová, u P. Mikulík, dr D. Abrahámová, sh P. Mankoveck, sv, kv A. Grusková, r P. Mikulík. Katarína Ivanovna ­ D. Mórová, Georgij Dmitrijeviã Stibeºov ­ J. Kroner, Pavel Alexejeviã Koromyslov ­ J. Vajda, Arkadij Prosperoviã Mentikov ­ J. Galloviã, Alexej Dmitrijeviã ­ T. Matalír, Viera Ignatievna ­ M. Kráºoviãová/E. KríÏiková, Líza ­ T. Pauhofová, posl. V·MU, Fomin ­ V. Kobielsky, Teplovskij ­ P. Mankoveck a.h., Toporec ­ S. Stako, posl. V·MU/ M. Málek, posl. V·MU, Ludvig Stanislavoviã ­ J. Lupták, posl. V·MU, Îura ­ ª. Bukov, posl. V·MU, Vychovávateºka u Stibeºovov ­ ª. Swanová a. h., Máa ­ J. Horváthová, posl. V·MU.

Premiéra: 27. marca 2004 Poãet repríz: 13

Leopold Lahola ­ Peter Pavlac ROZHOVOR S NEPRIATEªOM

dr P. Pavlac, sh P. Mankoveck, sv J. Ciller, kv M. âorba, r ª. Vajdiãka. Vojak ­ T. Matalír, Kempen ­ J. Koleník, posl. V·MU, Komisár ­ M. Geiberg. Hrá sa spolu s hrou Romana Olekáka Ticho.

Roman Olekák TICHO

dr P. Pavlac, sh P. Mankoveck, sv J. Ciller, kv M. âorba, r ª. Vajdiãka. Otec ­ M. Geiberg, Matka ­ A. Maºová, Dcéra ­ Z. Maroová, MuÏ ­ T. Matalír. Hrá sa spolu s hrou Leopolda Laholu a Petra Pavlaca Rozhovor s nepriateºom.

Premiéra: 12. júna 2004 16 Poãet repríz: 11

·TÁTNE DIVADLÁ

BIBLIOGRAFIA RECENZIÍ

Stoppard, T.: KONEâNE SLOBODN¯! 1.âavojsk, Ladislav. Naftalínov realizmus. In Literárny tÏdenník, 26.11.2003, roã. 16, ã. 44, s. 11. 2.Kapráliková, Monika. âinohra zviedla vo vlastnch radoch víkendov zápas o diváka : Malá scéna neskoordinovala dramaturgiu s DPOH ­ Bratislava zaÏila dve premiéry. In Národná obroda, 18.11.2003, roã. 14, ã. 264, s. 12. 3.·tefko, Vladimír. ëalia limonádová komédia na prvej scéne. In Pravda, 19.11.2003, roã. 13, ã. 265, s. 19. 4.Uliãianska, Zuzana. Len sloboda niekedy nestaãí. In Sme, 18.11.2003, roã. 11, ã. 264, s. 25. Murrel, J.: POSLEDNÉ LETO SARAH BERNHARDTOVEJ 1.Jenãíková, Mária. PríleÏitosÈ pre veºkú hereãku. In Pravda, 26.01.2004, roã. 14, ã. 20, s. 23. 2.Polák, Milan. Sarah a Fatima. In Literárny tÏdenník, 11.02.2004, roã. 17, ã. 4 ­ 5, s. 15. 3.Ráczová, Anita. ·armantná senilita BoÏskej Sarah : Malá scéna uviedla príbeh veºkej francúzskej hereãky a jej oddaného spoloãníka. In Národná obroda, 26.01.2004, roã. 15, ã. 20, s. 16. 4.Uliãianska, Zuzana. Zapadajúce slnko kandalózneho Ïivota slávnej hereckej divy. In Sme, 28.01.2004, roã. 12, ã. 22, s. 26. Andrejev, L.: KATARÍNA 1.âavojsk, Ladislav. Príbeh o páde ruskej femme fatale. In Literárny tÏdenník, 02.06.2004, roã. 17, ã. 20 ­ 21, s. 13. 2.Jenãíková, Mária. Kto skrotí Dianu Mórovú? In Pravda, 29.03.2004, roã. 14, ã. 74, s. 25. 3.Ráczová, Anita. VáÀami zmietaná Ïena i hereãka : Na Malej scéne uviedli premiéru divadelnej hry o páde ruskej femme fatale Katarína. In Národná obroda, 30.03.2004, roã. 15, ã. 75, s. 19. 4.Uliãianska, Zuzana. Tanec smutnej Salome. In Sme, 29.03.2004, roã. 12, ã. 74, s. 25. Lahola, L. ­ Pavlac, P.: ROZHOVOR S NEPRIATEªOM 1.âechová, Milada. Nová záplata na staré vrece sa nevypláca. In Sme, 14.06.2004, roã. 12, ã. 136, príloha Bratislava, roã. 5, ã. 114, s. 3. 2.Jaurová, Zora. Kde sa dvaja bijú... : Dvojpremiéra v âinohre SND. In Domino fórum, 14.07.2004, roã. 13, ã. 28, s. 22. 3.Jenãíková, Mária. Banalita ako inscenaãn princíp. In Pravda, 18.06.2004, roã. 14, ã. 140, s. 16. 4.Ráczová, Anita. Problémy, z ktorch nepomôÏe ani Pota pre teba : Malá scéna SND uviedla premiéru hier dvoch slovenskch autorov. In Národná obroda, 15.06.2004, roã. 15, ã. 137, s. 19. Olekák, R.: TICHO 1.âechová, Milada. Nová záplata na staré vrece sa nevypláca. In Sme, 14.06.2004, roã. 12, ã. 136, príloha Bratislava, roã. 5, ã. 114, s. 3. 2.Jaurová, Zora. Kde sa dvaja bijú... : Dvojpremiéra v âinohre SND. In Domino fórum, 14.07.2004, roã. 13, ã. 28, s. 22. 3.Jenãíková, Mária. Banalita ako inscenaãn princíp. In Pravda, 18.06.2004, roã. 14, ã. 140, s. 16. 4.Ráczová, Anita. Problémy, z ktorch nepomôÏe ani Pota pre teba : Malá scéna SND uviedla premiéru hier dvoch slovenskch autorov. In Národná obroda, 15.06.2004, roã. 15, ã. 137, s. 19.

17

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO BRATISLAVA

REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN

Inscenácia Premiéra Sartre, J. P.: S VYLÚâENÍM VEREJNOSTI 13.01.1992 Ionesco, E.: STOLIâKY 20.11.1999 Ahlfors, B.: ALE, ALE, PANI PLUKOVNÍKOVÁ! 04.02.2000 Gray, S.: NA KONCI HRY 14.10.2000 Martin, S.: PICASSO V BARE LAPIN AGILE 13.01.2001 Bergman, I.: SCÉNY Z MANÎELSKÉHO ÎIVOTA 10.11.2001 Feldek, ª.: HOROR V HORÁRNI 19.01.2002 Grumberg, J.: KRAJâÍRKY 06.04.2002 Williams, T.: MAâKA NA HORÚCEJ PLECHOVEJ STRECHE 14.06.2002 Wittenbrink, F.: SEKRETÁRKY 16.11.2002 Maliti-FraÀová, E.: KRCHE NESMRTEªN¯ 05.04.2003 Kovaãeviã, D.: DOKTOR ·USTER 14.06.2003 poãet repríz v sezóne 2003/2004 poãet repríz celkom 7 202 10 103 15 87 2 61 7 49 9 64 10 40 10 38 22 60 22 52 13 28 22 30

18

·TÁTNE DIVADLÁ

OPERA

Umeleck súbor ­ sólisti: Jozef Ábel (do 31.08.2004), Ján Babjak, Martin Babjak, Terézia Babjaková ml.* (od 15.08.2003), Gustáv Beláãek, Marta BeÀaãková, Klaudia Dernerová, Mikulá Dobo, Ján ëurão, Miroslav Dvorsk*, Monika Fabiánová*, Ján Galla, Denisa Hamarová, Elena Holiãková, ªudmila Hudecová (do 31.05.2004), Duan Jarjabek*, Ale Jenis*, Jana Juríãková, Ida Kirilová, Anna Kºuková*, Adriana Kohútková, Jozef Kundlák, Sergej Larin*, Liljana Larinová, ªudovít Ludha, Martin Malachovsk, Svätopluk Malachovsk (do 30.06.2004), Iveta Matyáová, AlÏbeta Michálková* (do 30.09.2004), Peter Mikulá, Ladislav Neshyba, Petra Nôtová*, Peter Oswald, Gurgen Ovsepian, Ivan OÏvát, Igor Pasek* (od 01.09.2003), Róbert Pechanec*, Juraj Peter, Pavol Remenár, ªubica Rybárska, Jitka Sapara-Fischerová, Eva ·eniglová, Denisa ·lepkovská, Simon ·omorjai*, Sergej Tolstov, Jana Valáková, ªubica Vargicová. Stáli hostia: Terézia Babjaková ml. (do 14.08.2003), Helga Bachová, Martin Bárta, Andrea Danková, Zsolt Derecskei, Jordanka Derilová, Michal Doãolomansk (operetná úloha), Juraj ëurdiak (operetná úloha), Peter Dvorsk, Jolana Fogaová, Ivar Gilhuus, Jurij Gorbunov, Richard Haan, Nao Higano, Marek Hrubant, Gabriela Hübnerová, Vladimír Chmelo, Ivan Choupenitch, Dalibor Jenis, Eva Jenisová, Iveta Jifiíková, Tomá Juhás, Oleg Vladimiroviã Korotkov, Andrea Kristel, Vladimír Kubovãík, Michal Lehotsk, Martina Masaryková, Pavol Mauréry, János Ocsovai, Marián Pavloviã, Simona Procházková, Erika Strenáková, Jozef ·paãek, Karin Varkondová, Emília Vááryová (ãinoherná úloha). Zbor: Anna Albertová, Jana BeÀovská, Marián BliÏniak, Mária Borbéºová, Matú BujÀák, Anna âiÏniarová, Marta DaníÏeková, Pavol Dvorsk, Adriana Friebeiszová, Katarína Gálová, ·tefan Gemza, Eva Halászová, Gabriel Havasi (do 31.08.2003), Bruno Heczko, Daniel Hlásny, Jozef Hora, Vladimír Horváth, Pavlína Hríbová, Peter Hricák, Andrea Hulecová, Andrea Ilenãíková, Jaroslava Juríãková, Anna Karnoková, Ján Keder, Milan Kluãár, Margot Kobzová, Anna Kováãová, Alica Kozlíková, Ivan Kuboviã, Jana Kurucová, Jaroslav Lamo, Slavomír Macák, Monika Macáková, Ján Marták, Miriam MaÈaová, Eleonóra Milecová, Monika Minaroviãová, Jozef Morjak, Stanislav Pavlík, Gabriela Pingitzerová, Katarína Polakoviãová, Beata Pongrácová, Eva Prokopová, Elena Riková, Jozef Ryljak, Regina Sekelová, Eva Simandlová, Frantiek Skalka, Jozef Smiãík, Katarína Sroková, ªubo Straka, Peter Skora, Peter Szurdi, Petr Tománek, Ladislav Uhrák, Matej Vaník, Katarína Vanková, Alexander Varga, Pavol Vrábeº, Iveta Zemanová, ªuba Zemanoviãová, Michal Îelonka, Ina Îideková. Orchester: Jozef Ábel, Milan Adamec, Karol Bako, Jozef Banyák*, Juraj Bartoviã, Gabriela Beranová, Daniela Blesáková, Marta Braunsteinerová, Karol Brnka*, Pavol Bubeníãek, Marek Bubniã, Peter Bubniã, Peter Cveãka, Pavol âambalík, Juraj âern*, Ján Dávid, Duan Doãkal, Zoltán Drozd, Norbert ëurãek, Zuzana ëurãeková*, Jozef ëurdina, ªubomír ëuri, Eva DÏavíková, Vladislava Fabianová, Emília Flimelová, Peter Fröhlich, Jana Gazdíková,

19

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO BRATISLAVA Eva Gluchová, Vladimír Halme, Jaroslav Harvan, Roman Harvan, Vladimír Harvan, Mária Harvanová, Tomá Heinz, Marián Hlavaãka, Jifií Hrub, Karin Hübnerová, Marek Hutta, Leonard Janoviã, Marta Janoviãová, ªubomír Kamensk, Peter Kán, Richard Karnok, Peter KiÏÀansk, Lucia Kneblová, Gabriel Konãer, Lucia Kopãáková, Vojtech Kovács, Mária Kovácsová, Ivan Kováãik, Roman Koza, Dagmar Kuliãková, Ladislav Kysuck, Oleg Latták, Pavol Lebenhart, Vladimír Lichvár, Ján Lukáã, Stanislav Macák, Jana Macáková, Lumír Machek,Marcel Majoro, Darina Marovská, Karol Mihalsk, Peter Michonûk, Eduard Mikuláko, Michal Mikuiak, Katarína Mintálová, Dagmar Morávková, Daniela Naãeva, Martin Noga*, Jozef Novák, Michal Obernauer, Arpád Patkoló, Ján Pavlík, Ján Petrá, Anton Podhájeck, Pavel Poliak, Miloslav Pongrác, Jan Pospíil, Ladislav Práger, Ján Prievozník* (od 02.09.2003), Ján Prievozník, Zdena Raková*, Igor Repka, Mária Revová*, Viera Richterová, Vladimír Rozsypal, Mojmír Rusnák, Gabriela Rybárová, Bohuslav Smutn, ªudovít Svoboda, ªubo ·antav, Oto ·ere, Jolana ·ikutová, Ondrej ·tefanár, Rastislav ·teffek, Aranka ·upková, Michal Talian, ªudovíta Tkáãiková, Kristián Tóth, ·tefan Vagovics, Milan Vonderka, Karol Vontszemü, Natália-Katarína Vontszemü, Ján Vratiak, Osvald Willmann. Jana ëuriová (od 25.08.2003), Eva Filipoviãová, Magdaléna Lattáková, Anton Miík, Jozef Moriak (i) Marta Malachovská, Natália Mózerová, Helena Oravcová ()

PREMIÉRY

Leo Janáãek KÁËA KABANOVÁ (KÁËA KABANOVÁ) libreto Leo Janáãek

Opera v troch dejstvách. hn D. ·tefánek, d D. ·tefánek, P. Seleck, zb K. Kovács, k J. Salay, J. Malík, M. Synková, G. âápová, sv J. Zavarsk, kv E. Farkaová, r J. PrÛdek. KáÈa Kabanová ­ K. Dernerová/E. Jenisová/K. Varkondová, Kabanicha ­ M. BeÀaãková/ I. Kirilová, Dikoj ­ J. Galla/J. Peter, Varvara ­ T. KruÏliaková/D. ·lepkovská, Boris ­ ª. Ludha/ S. ·omorjai/T. Juhás, Tichon ­ J. Babjak/P. Oswald, Kuligin ­ D. âapkoviã/S. Malachovsk, VáÀa Kudrjá ­ J. Kundlák/T. Juhás, Glaa ­ M. Fabiánová/G. Hübnerová, Fjoklua ­ M. Minaroviãová/K. Sroková, Îena ­ M. Minaroviãová/K. Sroková. Natudované v ãeskom jazyku.

Premiéra: 3. októbra 2003 Poãet repríz: 3

20

·TÁTNE DIVADLÁ

Béla Bartók HRAD KNIEÎAËA MODROFÚZA (A KÉKSZAKÁLLÚ HERCEG VÁRA)

Opera v jednom dejstve. hn J. Kovács, ch I. Holováã, sv, kv A. Grusková, r M. Bendik. Rozprávaã ­ M. Dráfi, Modrofúz ­ G. Beláãek/P. Mikulá/J. Peter, Judit ­ J. Fogaová/ D. Hamarová. Natudované v maìarskom jazyku.

Premiéra: 6. novembra 2003 Poãet repríz: 3

Giuseppe Verdi MACBETH (MACBETH) libreto Francesco Maria Piave

Opera v tyroch dejstvách. dr P. Smolík, hn O. Dohnányi, d O. Dohnányi, M. Mázik, D. ·tefánek, zb N. Raková, ch T. Danielis, sv J. Ciller, kv P. âaneck, r M. Chudovsk. Macbeth ­ V. Chmelo/Z. Vongrey/S. Tolstov, Banco ­ J. Galla/M. Malachovsk/P. Mikulá, Lady Macbeth ­ E. Dûpoltová/ª. Rybárska, Dvorná dáma ­ L. Larinová/K. Varkondová, Macduff ­ M. Lehotsk/ª. Ludha/G. Ovsepian, Malcolm ­ G. Ovsepian/T. Juhás, Lekár ­ M. Dobo/ L. Neshyba, Sluha Lady Macbeth ­ F. Skalka/P. Tománek, Sprisahanec ­ M. Hrubant/L. Uhrák, Prvé zjavenie ­ J. Galla/M. Malachovsk, P. Mikulá, Druhé zjavenie ­ M. MaÈaová/ K. Polakoviãová, Tretie zjavenie ­ C. Varkonda. Natudované v talianskom jazyku.

Premiéra: 19. decembra 2003 Poãet repríz: 5

Gaetano Donizetti DCÉRA PLUKU (LA FILLE DU RÉGIMENT) libreto Jean Francois Alfred Bayard, Jules Henri Vernoy de Saint-Georges ,

Komická opera v troch dejstvách. hn R. ·túr, d R. ·túr, M. Mázik, zb K. Kovács, ch J. Moravãík, sv V. âáp, kv ª. Várossová, u dialógov J. Bednárik, ª. Feldek, r J. Bednárik. Mária ­ A. Kohútková/P. Nôtová/ª. Vargicová, Tonio ­ O. Klein/M. Lehotsk/ª. Ludha, Markíza z Berkenfieldu ­ M. BeÀaãková/A. Michálková/J. Zerhauová, Hortensio ­ M. Dobo/L. Neshyba ml., SerÏant Sulpice ­ J. Benci/J. Galla/M. Malachovsk, Kaprál ­ M. Dobo/J. Peter, Jano ­ J. Babjak/I. OÏvát, KÀaÏná z Krakentorpu ­ A. Kºuková/M. Synková, KnieÏa z Krakentorpu ­ A. Varga, Sedliak ­ M. Îelonka/J. Hora, Notár ­ M. Dobo/J. Peter, My ­ ª. Plodová/ P. ·tevuková.

Premiéra: 19. marca 2004 Poãet repríz: 11 21

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO BRATISLAVA

Georg Friedrich Händel ALCINA (ALCINA) Libreto podºa libreta Antonia Fanzaglia k opere Isola di Alcina na námet eposu Lodovica Ariosta Zúriv Roland napísal neznámy autor.

Opera v troch dejstvách. dr M. Bendik, hn J. Kyzlink, d J. Kyzlink, P. Seleck, zb N. Raková, sv, kv, r Z. Gilhuus. Alcina ­ P. Nôtová, Ruggiero ­ D. Hamarová, Morgana ­ A. Kuãerová, Bradamante ­ D. ·lepkovská, Oronte ­ M. Pavloviã, Melisso ­ G. Beláãek.

Premiéra: 4. júna 2004 Poãet repríz: 2

BIBLIOGRAFIA RECENZIÍ

Janáãek, L.: KÁËA KABANOVÁ 1.Blaho, Jaroslav. Operné glosovanie. In Hudobn Ïivot, 2004, roã. 36, ã. 2, s. 24. 2.Blahynka, Miroslav. Opern návrat k Janáãkovi. In Hudobn Ïivot, 12.2003, roã. 35, ã. 12, s. 26. 3.âavojsk, Ladislav. âechovovsk Janáãek. In Literárny tÏdenník, 15.10.2003, roã. 16, ã. 38, s. 11. 4.MojÏiová, Michaela. Dráma krehkej due : Pokus o rehabilitáciu Janáãka. In Domino fórum, 05.11.2003, roã. 12, ã. 45, s. 26. 5.Veber, Petr. Zahraniãní hosté pfiivezli do Janáãkova Brna alternativu. In Hospodáfiské noviny, 03.02.2004, roã. 48, ã. 23, s. 10. 6.Unger, Pavel. Zväzovanie pretrhnutej nite. In Pravda, 06.10.2003, roã. 13, ã. 229, s. 22. Bartók, B.: HRAD KNIEÎAËA MODROFÚZA 1.Blaho, Jaroslav. Operné glosovanie. In Hudobn Ïivot, 2004, roã. 36, ã. 2, s. 24. 2.âavojsk, Ladislav. Bartók taneãn aj dramatick. In Literárny tÏdenník, 19.11.2003, roã. 16, ã. 43, s. 11. 3.MojÏiová, Michaela. Maìarãina v Národnom : Dve tváre Bélu Bartóka v Opere SND. In Domino fórum, 03.12.2003, roã. 12, ã. 49, s. 23. 4.·ikulíncová, Gabriela. Dvojtitul opäÈ na scéne SND : Hrad knieÏaÈa Modrofúza a Dreven princ. In Slovo, 10.12.2003, roã. 5, ã. 50, s. 10. 5.Unger, Pavel. U Bartóka na javisku SND odváÏnym prialo Èastie. In Pravda, 11.11.2003, roã. 13, ã. 259, s. 18. 6.Zagar, Peter. Koneãne aj Bartók. In Hudobn Ïivot, 12.2003, roã. 35, ã. 12, s. 25. 7.(zu). Vitajte na opernom hrade knieÏaÈa Modrofúza. In Sme, 25.11.2003, roã. 11, ã. 270, príloha Bratislava, ã. 267, s. 25. Verdi, G.: MACBETH 1.Blaho, Jaroslav. Operné glosovanie. In Hudobn Ïivot, 2004, roã. 36, ã. 2, s. 24. 2.âavojsk, Ladislav. Macbeth ako oratórium. In Literárny tÏdenník, 11.02.2004, roã. 17, ã. 4 ­ 5, s. 15. 3.MojÏiová, Michaela. Decentn Macbeth : UdalosÈ opernej sezóny s vhradami. In Domino fórum, 21.01.2004, roã. 13, ã. 3, s. 22.

22

·TÁTNE DIVADLÁ

4.Unger, Pavol. Keì choreograf nemá ani potuchy o bosorkách. In Pravda, 22.12.2003, roã. 13, ã. 293, s. 25. 5.Unger, Pavol. Macbeth v SND alebo radosti a strasti opernej prevádzky. In Hudobn Ïivot, 2004, roã. 36, ã. 1, s. 32 ­ 33. 6.Unger, Pavol. Operné glosovanie : Macbethovsk BONUS. In Hudobn Ïivot, 2004, roã. 36, ã. 2, s. 24. Donizetti, G.: DCÉRA PLUKU 1.Blaho, Vladimír. V komickej opere Dcéra pluku je spev nadovetko : Hoci reÏisér Jozef Bednárik koketuje v diele Donizettiho s gãom, milovníci bel canta by si mali prísÈ na svoje. In Národná obroda, 25.03.2004, roã. 15, ã. 71, s. 16. 2.âavojsk, Ladislav. Opern najdúch. In Literárny tÏdenník, 05.05.2004, roã. 17, ã. 16 ­ 17, s. 13. 3.MojÏiová, Michaela. Bude sa páãiÈ dezert? : Donizettiho Dcéra pluku na scéne Opery SND. In Domino fórum, 07.04.2004, roã. 13, ã. 14, s. 23. 4.Uliãianska, Zuzana. Oprávnená operná radosÈ na starom divadle. In Sme, 23.03.2004, roã. 12, ã. 69, s. 26. 5.Unger, Pavel. Vzorné bel canto v hypergãovom obale. In Pravda, 22.03.2004, roã. 14, ã. 68, s. 8. 6.Unger, Pavel. Bednárikov ,,dezert" : bez znaãky kvality. In Hudobn Ïivot, 2004, roã. 36, ã. 4, s. 32 ­ 33. Händel, G.: ALCINA 1.Blaho, Vladimír. Prekvapivo nepokazená premiéra Alciny : Opera Slovenského národného divadla uviedla Händlovo ,,ãarodejnícke dielo". In Národná obroda, 07.06.2004, roã. 15, ã. 130, s. 17. 2.Unger, Pavel. Alcina je tromfom sezóny. In Pravda, 07.06.2004, roã. 14, ã. 130, s. 12.

REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN

Inscenácia Premiéra Verdi, G.: RIGOLETTO 15.05.1987 Donizetti, G.: LUCIA Z LAMMERMOORU 07.05.1991 Verdi, G.: LA TRAVIATA 16.10.1992 Rossini, G.: BARBIER ZO SEVILLY 02.06.1994 Puccini, G.: BOHÉMA 07.10.1994 Smetana, B.: PREDANÁ NEVESTA 07.06.1996 Mozart, W. A.: âAROVNÁ FLAUTA 24.01.1997 Poãet repríz v sezóne 2003/2004 poãet repríz celkom 9 121 3 171 21 199 8 158 6 96 5 71 3 54

23

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO BRATISLAVA

Verdi, G.: DON CARLOS 21.03.1997 Puccini, G.: TOSCA 14.06.1997 Verdi, G.: AIDA 19.06.1998 Leoncavallo, R.: KOMEDIANTI Mascagni, P.: SEDLIACKA âESË 13.11.1998 Verdi, G.: NABUCCO 08.10.1999 SuchoÀ, E.: KRÚTAVA 09.12.1999 Donizetti, G.: NÁPOJ LÁSKY 25.02.2000 Massenet, J.: WERTHER 28.04.2000 Dubovsk, M.: TAJOMN¯ KªÚâ 15.12.2000 âajkovskij, P. I.: PANNA ORLEÁNSKA 02.03.2001 Mozart, W. A.: DON GIOVANNI 25.05.2001 Bizet, G.: CARMEN 08.03.2002 McNally, T.: MAJSTROVSKÁ LEKCIA MARIE CALLAS 15.06.2002 Giordano, U.: ANDREA CHÉNIER 18.12.2002 Rossini, G.: POPOLU·KA ALEBO TRIUMF CTNOSTI 07.03.2003 Smetana, B.: HUBIâKA 30.05.2003 2 44 5 79 8 61

6 36 7 78 1 14 2 35 2 15 4 29 3 19 6 40 9 37 8 28 2 11 7 16 2 7

24

·TÁTNE DIVADLÁ

BALET

Vedúci sólisti: Harald Baluch, Jozef Dolinsk ml., Igor Holováã, Nikoleta Stehlíková. Sólisti: Ingrid Kaãiaková, Andrej Kremz, Eva Kyjovská, Sandra Peron, Juraj Vasilenko, Marina Zheleznyakova. Sólisti s povinnosÈou zboru: Adrian Ducin, Veronika Henschová, Alena Krková, Tomoko Nomura (od 01.09.2003), Eva Petráková, Daniel Slab, Vladimír SníÏek, Viktória ·imonãíková. Stáli hostia: Eugénia KÀaÏková, Vladimír Kotrbanec, Anastázia Mikeová, Laura Pernicová, Jozef ·oltés, Viera Zlochová. Zbor: Viktória Árvová, Petra Baboová, Simona Bartoková, Tibor Belan, Stanislav BeÀo, Klaudia Bittererová, Andrej CagáÀ, Ladislav âonka, Marko âulen, Branislav Dobrotka, ·tefan ëurec, Andrea Galová, Veronika Hollá, Katarína Kaanová, Anna Kandrová, Katarína Korãeková, Yevhen Kostiuk, Katarína Koíková, Michal Kováã, Erika Kováãová, Ingrid Kováãová, Mária Kupcová, Zuzana Kvassayová, Katarína Kyjovská (do 31.08.2003), Kristína Luptáková, Lucia Macíková (od 01.09.2003), Andrej Milo, Michaela Mlejová (do 31.08.2003), Zita Mokoová, Alexandra Mrázová, Adriana Nalezinková,Natália Némethová, Roman Novitzky, Nina Poláková*, Matú Rudá, Kvetoslava ·tefeková, Frantiek ·ulek, Yohei Tomari, ªudovít Trimaj, Michal Velãick, Juraj Îilinãár.

PREMIÉRY Béla Bartók DREVEN¯ PRINC (A FÁBÓL FARAGOTT KIRÁLYFI)

Taneãná hra v jednom dejstve. hn J. Kovács, d J. Kovács, M. Mázik, P. Oberfrank, sv, kv Z. Molnár, ch T. Juronics. Princ ­ J. Dolinsk ml./A. Milo/R. Novitzky, Princezná ­ V. Henschová/K. Koíková/V. ·imonãíková, Dreven princ ­ A. Ducin/A. Kremz, Víla ­ F. ·ulek/J. Vasilenko, ëasi ­ K. Bittererová, E. Kováãová, Z. Kvassayová, V. Hollá, K. Koíková, N. Némethová, T. Belan, J. Bezák, M. Rudá, J. Îilinãár, A. CagáÀ, M. Kováã.

Premiéra: 6. novembra 2003 Poãet repríz: 9

Henrich Leko CALIGULA libreto Igor Holováã, Nikita Slovák

Balet v dvoch dejstvách a trnástich obrazoch. tp N. Slovák, d D. ·tefánek, M. Koik, bm re25

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO BRATISLAVA petítor N. Galloviãová, hsp M. Koik, sv P. âaneck, kv J. Hurtigová, ch, r I. Holováã. Caligula ­ R. Novitzky/J. Vasilenko, Drusilla ­ N. Némethová/E. Petráková/V. ·imonãíková/ S. Peron, Jupiter ­ M. Geiberg/R. Stanke, Juno ­ S. Halãáková/I. Timková, Caligulova matka ­ L. Macíková/S. Peron, Pár mladch milencov ­ V. Henschová/A. Krková/N. Poláková/ K. Kaanová, J. Bezák/A. Ducin/F. ·ulek, Macro ­ D. Slab/V. SníÏek, Tiberius ­ J. Dolinsk st./ V. Kotrbanec, Maester ­ M. Velãick/J. Îilinãár, Mal Caligula ­ J. Breho/R. Breãka, Malá Drusilla ­ S. Malatová/B. Regenbogenová, Îeních ­ A. Milo/Y. Kostiuk, Nevesta ­ V. Árvová/A. Mrázová, Dievãa ­ P. Baboová/K. Luptáková.

Premiéra: 20. januára 2004 Poãet repríz: 7

Aram Iºjiã Chaãaturjan SPARTAKUS (SPARTAKUS) libreto Ján ëurovãík, N. Volkov

Balet v dvoch dejstvách s prológom. hn M. Mázik, d M. Mázik, R. ·túr, bm repetítor I. Holováã, asch M. Paulíková, sv B. Kudliãka, kv A. Grusková, ch, r J. ëurovãík. Spartakus ­ J. Dolinsk ml./R. Novitzky, Crassus ­ A. Ducin/I. Holováã/A. Kremz, Frgia ­ K. Bittererová/V. Henschová/N. Poláková, Aigína ­ N. Némethová/E. Petráková/V. ·imonãíková, Harmódius ­ V. SníÏek/J. Vasilenko, Dámsky zbor ­ V. Árvová/K. Luptáková, V. Henschová/ K. Bittererová/V. Hollá, A. Nalezinková/I. Kováãová/L. Macíková, M. Kupcová/R. Gotou/ P. Báboová, K. Kaanová/A. Mrázová, K. Koíková/K. ·tefeková/T. Nomura, E. Petráková/ A. Krková/Z. Kvassayová/N. Némethová, T. Imai, Pánsky zbor ­ ·. ëurec/P. Dedinsk, Y. Kostiuk/J. Bezák, M. Kováã/M. Velãick, F. ·ulek/K. Kohút, A. Milo/M. âulen, D. Slab/ A. CagáÀ, J. Îilinãár/Y. Tomari, P. PaÀko, V. SníÏek/A. Ducin, A. Kremz, J. Vasilenko.

Premiéra: 7. mája 2004 Poãet repríz: 4

BIBLIOGRAFIA RECENZIÍ

Bartók, B.: DREVEN¯ PRINC 1.Brathová, Barbara. Tolerantn súboj Titanov. In Salto, 2003, roã. 1, ã. 2 ­ 3, s. 34 ­ 35. 2.Gajdoová, Eva. Princovia ete nevymreli. In Pravda, 11.11.2003, roã. 13, ã. 259, s. 18. 3.(zu). Vitajte na opernom hrade knieÏaÈa Modrofúza. In Sme, 25.11.2003, roã. 11, ã. 270, príloha Bratislava, ã. 267, s. 25. Leko, H.: CALIGULA 1.Brathová, Barbara. Na kolená, Caligula! In Salto, 2004, roã. 2, ã. 1, s. 22 ­ 25. 2.Gajdoová, Eva. Blázon Caligula nenaháÀal hrôzu. In Pravda, 02.02.2004, roã. 14, ã. 26, s. 23. 3.Hilbertová, M. V Caligulovi sa zaskveli nové talenty. In Slovo, 18.02.2004, roã. 6, ã. 8, s. 18.

26

·TÁTNE DIVADLÁ

4.Tomá, Radoslav. Pôsobiv balet so ialenm vládcom v boÏskom tele : Poãas svetovej premiéry Caligulu sa publiku predstavil Roman Novitzky, najvraznejí talent roku 2003. In Národná obroda, 02.02.2004, roã. 15, ã. 26, s. 16. 5.Uliãianska, Zuzana. UkriÏovan Caligula, konvertujúci Jupiter a krut libretista. In Sme, 10.02.2004, roã. 12, ã. 33, s. 26. Chaãaturjan, A. I.: SPARTAKUS 1.Gajdoová, Eva. Spartakusiáda v SND. In Pravda, 11.05.2004, roã. 14, ã. 107, s. 29. 2.Krist, Anton. Dnené menu: Spartakus a la Ján ëurovãík : Slovenské národné divadlo uviedlo po 13 ro` koch nové spracovanie baletu na hudbu Arama I. Chaãaturjana Spartakus. In Národná obroda, 10.05.2004, roã. 15, ã. 106, s. 15.

REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN

Inscenácia Premiéra âajkovskij, P. I.: LABUTIE JAZERO 06.11.1985 Patejdl, V. ­ Vaculík, L.: SNEHULIENKA A SEDEM PRETEKÁROV 03.05.1991 Minkus, L. A.: DON QUIJOTE 18.02.1994 âajkovskij, P. I.: LUSKÁâIK 20.11.1994 Prokofiev, S.: ROMEO A JÚLIA 19.01.2001 Jarre, M.: ZVONÁR Z CHRÁMU MATKY BOÎEJ 06.04.2001 Freo, T.: NARODIL SA CHROBÁâIK 22.06.2001 âajkovskij, P. I.: SPIACA KRÁSAVICA 25.01.2002 Leko, H.: RASPUTIN 24.01.2003 Minkus, L. A.: BAJADÉRA 25.04.2003 Poãet repríz v sezóne 2003/2004 poãet repríz celkom 10 159 3 160 2 52 7 113 4 32 2 18 5 28 5 22 5 14 8 12

27

NOVÁ SCÉNA BRATISLAVA (1946)

Riaditeºstvo: Îivnostenská 1, 812 14 Bratislava Telefón: ++421/2/52 63 77 51 Fax: ++421/2/52 96 14 31 E-mail: [email protected] Web: www.nova-scena.sk www.theatre.sk

Riaditeº: Wanda Hrycová Umeleck éf: Juraj ëurdiak Vedúci súboru: Karol âálik Dramaturgia: Milo Ruppeldt ·éf vpravy: Milo Pietor Umeleck súbor: Alexander Bárta, Karol âálik, Igor âillík*, Katarína âillíková, Juraj ëurdiak, Augustín Gráf, Róbert Halák, Ivo Heller, Duan Jarjabek*, Duan Kaprálik, Marián Labuda ml., Ivan Letko, Ján Mistrík*, Danua Pelcrová*, Eva Rysová*, Duan Szabó, Ivan ·andor, Lucia Vráblicová* (od 01.07.2003).

Aurélia Gurková, SoÀa Kulfanová (i) Darina Seãanská ()

PREMIÉRY Galt MacDermot VLASY (HAIR) libreto Gerome Ragni, James Rado

Muzikál. p A. Ruppeldtová, ptp J. ·trasser, hu D. Rotter, hn, d nahrávky J. Selãan, k ª. Doln, ch ·. Ondriová, sv M. Holl, kv K. Polívková, u, r J. Gombár. Berger ­ V. Csontos/J. Jackuliak, Woof ­ D. Vitázek/M. Hudec, Hud ­ P. Veslár/M. Oravec, Claude ­ J. Korbel/M. Kaprálik, Ronny ­ K. Hasprová/Z. Mauréry, Jeanie ­ H. Holiová/I. Konrád, Sheila ­ I. VaÀková/S. Norisová/S. Jányová, Krissy ­ M. Partlová/A. Repková, Margaret Meadová ­ Z. ·ebová/M. Zelmanová, Hiram ­ P. Moisés/F. Kováã, Otec ­ M. Slovák/V. Jedºovsk, Matka ­ E. Matejková/T. Radeva, Riaditeº ­ I. Heller/J. ëurdiak, Predseda odvodovej komisie ­ I. Vojtek

28

·TÁTNE DIVADLÁ ml./D. Kaprálik, Hubert ­ M. Labuda ml./P. Heriban, Clark ­ I. ·andor/A. Bárta, Bachar ­ L. Hruovsk/M. Labuda ml., 1. policajt ­ L. Hruovsk, 2. policajt ­ I. ·andor/A. Bárta.

Premiéra: 8. novembra 2003 Poãet repríz: 51

Francis Veber ^ BLBEC NA VEâERU (LE DI NER DE CONS)

p E. Flaková, dr M. Ruppeldt, sh V. Kubiãka, sv M. Pietor, kv ª. Várossová, r E. Horváth. François ­ I. Vojtek/B. Bystriansky, Leblanc ­ A. Bárta/I. ·andor, Pierre ­ D. Szabó/J. Galloviã, Marlene ­ G. ·krabáková/M. Majerníková, Christine ­ J. Hubinská/H. Mickoviãová, Lucien ­ J. ëurdiak/I. Letko, Archambaud ­ K. âálik.

Premiéra: 6. februára 2004 Poãet repríz: 22

Michal David KLEOPATRA (KLEOPATRA) libreto Zdenûk Borovec, Lou Fanánek Hagen, Milan Lasica, Lucie Stropnická

Muzikál. n Z. Borovec, L. Stropnická, L. Hagen, sc Z. Borovec, L. Stropnická, L. Hagen, sc filmovej projekcie F. Renã, ch ·. Ondriová, sv M. Holl, r filmovej projekcie F. Renã. ·erm a zbrane: P. NÛsek A.R.G.O.; vtvarník projektu: M. Zhouf; sound design: L. Nováãek, D. Václavek; hlasov poradca: E. Klezla; light design: P. ,,Panki" Volek, D. BohuÀovsk ­ Pink Panther; reÏijná kompozícia obrazu a strihu: J. Mattlach; vtvarník animácií: M. Zhouf; digitálna animácia: T. Gaisler, J. Zajíãek; kamera: M. ·ec. Kleopatra ­ K. Hasprová/M. Absolonová/I. Csáková, Fulvia ­ M. Michalcová/L. Finková/S. Schneiderová, Octavia ­ Z. Norisová/K. Olasová/Z. Trvalcová, Caesar ­ M. Vojtko/M. Pota/M. Greksa, Marcus Antonius ­ J. Slezák/M. Vojtko/M. Kaprálik, Octavianus ­ V. Horján/H. ·ika/J. Apolenáfi, Rufius ­ M. Hudec/M. Bartalsk/J. Dubniãka, Apollodoros ­ M. Bartalsk/L. Semelka/I. Gajdo, Ponthinus ­ M. Labuda ml./L. Semelka/I. Gajdo, Ptolemaios ­ V. Horján/J. Dubniãka/ P. Stoklasa, Isis ­ M. Sládeãková/Z. Tluãková, Jupiter ­ K. âálik/I. Heller, Had, Zlat vták ­ M. âaprdová/B. Geffertová/G. Martinoviãová, Senátori ­ M. Barniak, M. Bohu, L. Cmorej, ·. Zíma, ·ermiari ­ P. Bystriãan, P. Gyurcso, ·. Klimko, M. Mrázek, Company ­ M. Barniak, S. Beláková, M. Bohu, L. Cmorej, M. âaprdová, P. Dobrovodsk, B. Geffertová, L. Konrádová, D. Kubaová, L. Mankovecká, G. Martinoviãová, P. Mihálik, L. Onufer, M. Papcunová, A. Plaãková, Z. Sliacka, P. ·tevuková, P. Vako, M. Záhorec, ·. Zíma.

Premiéra: 12. marca 2004 Poãet repríz: 48 29

NOVÁ SCÉNA BRATISLAVA

John Chapman NEMOCNICA NA POKRAJI... (NIL BY MOUTH)

p, dr M. Ruppeldt, u M. Ruppeldt, R. Polák, hs M. Nemec, sv V. âáp, kv M. Pietor, r R. Polák. Dr. Hillary Medard ­ L. Haverl/I. Letko, Evelyn Medardová ­ M. Kráºoviãová/E. Rysová, Sestra Downingová ­ Z. Kocúriková/S. Petöová, Sestriãka Dolores ­ H. Mickoviãová/M. Majerníková, Sestriãka Pamela ­ L. Hurajová/S. Halãáková, Sestra Rouhtonová ­ L. Vráblicová/G. Csinová ml., Doktor Chandler ­ J. ëurdiak/D. Szabó, James Gosling ­ A. Bárta/I. ·andor, William Graham ­ K. âálik/I. Heller, Joe ­ M. Labuda ml./R. Halák, Pete ­ L. Hruovsk/I. Pietor, ZamestnankyÀa nemocnice ­ K. âillíková, Sleãna Taplowová ­ A. Brixová, Oetrovatelia, pacienti, návtevníci ­ N. Karlinsk, J. Dudov, Dievãa ­ R. Poláková/M. Drínová.

Premiéra: 7. mája 2004 Poãet repríz: 11

BIBLIOGRAFIA RECENZIÍ

MacDermot, G: VLASY 1.Dlouh, Oleg. Vlasy ­ kultov muzikál podºa Gombára. In Pravda, 10.11.2003, roã. 13, ã. 258, s. 26. 2.Herman, Josef. Vlasy pûknû nakrátko : Bezdomovci z bratislavského nádraÏí. In Divadelní noviny, 02.11.2003, roã. 13, ã. 18, s. 4. 3.Uliãianska, Zuzana. Vlasy v naom novom úãese. In Sme, 10.11.2003, roã. 11, ã. 258, s. 11. Veber, F.: BLBEC NA VEâERU 1.Ráczová, Anita. Blbec zachutí najmä diváckym veÏravcom. In Národná obroda, 09.02.2004, roã. 15, ã. 32, s. 17. David, M.: KLEOPATRA 1.Herman, Josef. Monte Kleopatra. In Divadelní noviny, 19.03.2002, roã. 11, ã. 6, s. 5. 2.Ráczová, Anita. Veºkolepá ãesko-slovenská epopeja o Egypte a Ríme : Na Novej scéne mal premiéru muzikál Michala Davida Kleopatra pod reÏisérskym dohºadom Filipa Renãa. In Národná obroda, 15.03.2004, roã. 15, ã. 62, s. 17. 3.·volík, Jozef. Kleopatra si pta ete viac. In Pravda, 15.03.2004, roã. 14, ã. 62, s. 22. 4.Uliãianska, Zuzana. Kleopatra si zasadla na trón slovenskej muzikálovej scény. In Sme, 15.03.2004, roã. 12, ã. 62, s. 25. Chapman, J.: NEMOCNICA NA POKRAJI... 1.Jenãíková, Mária. Nemocnica v slepej uliãke. In Pravda, 10.05.2004, roã. 14, ã. 106, s. 27. 2.Uliãianska, Zuzana. Nemocnica na pokraji Ïije bez vzácnej licencie na humor. In Sme, 10.05.2004, roã. 12, ã. 106, s. 25. 3.Vargenová, Tina. Nemocnica na pokraji ­ nepozerateºnosti : Nová bláznivá komédia na Novej scéne bude pre divákov asi riadny ok. In Národná obroda, 10.05.2004, roã. 15, ã. 106, s. 16.

30

·TÁTNE DIVADLÁ

REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN

Inscenácia Premiéra Landa, D.: KRYSA¤ 08.10.1999 Styne, J.: NIEKTO TO RÁD HORÚCE 20.10.2000 Ledeck, J.: HAMLET 23.02.2001 Doga, J., Uzelac, M., Szarka, T.: BALADA O ZLODEJOVI KONÍ ALEBO CIGÁNI IDÚ DO NEBA 16.11.2001 Camoletti, M., Hawdon, R.: ·IESTI V PYÎAME 14.12.2001 Herman, J.: KLIETKA BLÁZNOV 22.03.2002 Cooney, R.: V·ETKO SA POSRALO 27.09.2002 Piko, R.: BUDE, AKO NEBOLO 07.03.2003 Thomas, R.: OSEM ÎIEN 16.05.2003 Poãet repríz v sezóne 2003/2004 poãet repríz celkom 16 189

118

5 100

10 75 8 56 15 96 10 51 6 28 28 38

31

·TÁTNA OPERA BANSKÁ BYSTRICA (1959)

Riaditeºstvo: Národná 11, 974 73 Banská Bystrica Telefón: ++421/48/412 44 18 415 45 44 Fax: ++421/48/415 34 57 E-mail: [email protected] Web: www.stateopera.sk www.theatre.sk

Riaditeº: Rudolf Hromada Umeleck éf: Igor Bulla Dirigenti: Igor Bulla, Pavol TuÏinsk ·éf vpravy: Jaroslav Valek Zbormajster: Viera Hovancová (do 30.06.2004), Branislav Vargic* (do 31.12.2003) Korepetítori: Klaudia Simonová, Martina Svitková, Darina TurÀová (od 01.08.2003) Dramaturgia: AlÏbeta Lukáãová (od 15.05.2004), Branislav Vargic* (do 31.12.2003) Vedúci baletu: Michal Mike

OPERA

Sólisti: Jozef Benci, Alena Hodálová, Oºga Hromadová, Miroslava Kiseºová (od 15.04.2004), Igor Lacko, Eva Lucká, Stanislav Matis, Peter Schneider, ·imon Svitok, Mária Tomanová (30.09.2003), AlÏbeta Trgová, Zoltán Vongrey, Ivan Zvarík. Stáli hostia: Mária Andraovanová ml., Ján Babjak, Martin Babjak, ·tefan Babjak st., Terézia Babjaková ml., Anton Baculík (do 31.08.2003), Martin Barto (do 31.08.2003), Denisa BenãaÈová (do 31.08.2003), Oºga Bezaãinská, Lenka Brázdilíková (do 31.08.2003), Tamara Brummerová, Lucia Cebuºáková (do 31.08.2003), Peter CigaÀák (do 31.08.2003), Jaroslav âernák (do 31.08.2003), Klaudia Dernerová (do 31.08.2003), Ana Carolina Diz (do 31.08.2003), Mikulá Dobo, Michal ëuri, Mário Fanãoviã (do 31.08.2003), Kristína Gierthová (do 31.08.2003), Augustín Gráf, Katarína Haºková (do 31.08.2003), Alojz Harant (do 31.08.2003), Zuzana Harenãáková (do 31.08.2003), Vladislava Hikkerová (do 31.08.2003), Jana Hlaváãová (do 31.08.2003), Martin Hozdín (do 31.08.2003), Martin Hudec (do 31.08.2003), Jozef Ivaka, Erika Jakabová (do 31.08.2003), Blanka JeÏíková (do 31.08.2003), Jaroslav Kosec, Emil Kosír (v ãinohernch úlohách), ªubo Kovaãech, Dagmar

32

·TÁTNE DIVADLÁ Krãová (do 31.08.2003), Veronika Kulíková (do 31.08.2003), Viktória Lattová (do 31.08.2003), Michal Lehotsk, BoÏena Lenhardová (do 31.08.2003), Ann Liebeck (do 31.08.2003), Eva Macejková (do 31.08.2003), Marianna Mackurová (do 31.08.2003), Michal Majer (do 31.08.2003), Pavol Mauréry, Milan Mokr (do 31.08.2003), Adriana Pinková (do 31.08.2003), Peter Pohanãaník (do 31.08.2003), Róbert Remeselník (do 31.08.2003), Denisa Resslová (do 31.08.2003), Jitka Sapara-Fischerová, Erika Strenáková, Peter Svetlík (do 31.08.2003), Matej ·ajgal (do 31.08.2003), Simon ·omorjai (do 31.08.2003), ·tefan TurÀa, Michaela Váradyová (do 31.08.2003), Karin Varkondová (do 31.08.2003).

Zbor opery: Katarína Adamíková, ·tefan Babjak ml., Matej Bartko, Jarmila Berkyová, Adriana Daniová, Natália DrevaÀová, Pavol FraÀo, Irena Glézlová, Ctibor Hlavina, Iveta Igazová, Stanislav Kandera, Michaela Kopálová, Daniel Kováãik, Anton KoÏák, Duan Kubíny ml., Igor Kúchen (do 31.07.2004), Jozef Kunka, Darina Kunková, Andrea Loffayová, Marta Mikotová, Viera Mlynarãíková, Alena Móderová, Ján PraÏienka, Jozef Rochovsk, Rudolf Slivka, Drahoslava Svetlíková, Duan ·imo (do 31.12.2003), Adriana ·krváÀová, Jitka Ëatliaková, Eva Trajlinková, Peter Viga. Orchester: Jifií Andó, Mária Balázsová, Miroslav Baloga, AlÏbeta Belová, Marek Berky, Beáta Bieliková, Stanislav Bor, Lívia Cintulová, Marián Debnár, Martina Dubovcová, Radko ëurãík, Izabela ëuricová, Jozef Farka, Ján Goliá*, Magdaléna Handreichová, Martin Hanzely*, Oldfiich Husák, Judita Chlebová, Vladimír Jablokov, Jaroslav Jánoka, Ján KaluÏn, Alexander Kozák, Duan Kozák, Viliam Kozák, Gustáv Krajãoviã, Jozef Kuffa, Jana Kulichová, Jana Kyselová, Magdaléna Lehotská, Henrich Lehotsk, Miroslav Masár, Alica Mitková, Ivo Novák, Valéria Procházková, Róbert Ragan, Norbert Ruman, Martina Skladaná, Eva StráÀavská, Mária Surovcová, Zuzana Svitanová, Veronika ·krovinová, Viliam Trgo, Drahomír Turoík, Tibor Vajda.

Rudolf Slivka*, Dana Vazagovová (i) Jolana Marãeková ()

PREMIÉRY Johann Strauss VIEDENSKÁ KRV (DIE WIENER BLUT) libreto Victor Léon, Leo Stein

Opera v dvoch dejstvách. p D. Heger, ptp A. Karssay, hn, d P. TuÏinsk, zb V. Hovancová, ch J. Moravãík, sv, kv J. Valek, r A. Hlinková. Gróf Balduin Zedlau ­ J. Babjak/A. Magula, Grófka ­ O. Hromadová/S. Tomová, Jozef ­ D. ·imo/ R. Remeselník, Francisca Cagliari ­ E. Strenáková/K. Krãmárová, Minister ­ ·. Svitok/J. Havasi,

33

·TÁTNA OPERA BANSKÁ BYSTRICA

Pepina ­ A. Trgová/S. Adamíková, Kagler ­ I. Lacko/I. Zvarík, Anna ­ B. Gaálová, Helmut ­ A. Andrejkoviã, Fiakrista ­ I. Kúchen, Upratovaãka ­ K. Adamíková, Usporiadateº plesu ­ C. Hlavina, âaníci, Hostia na slávnosti ­ ãlenovia zboru a baletu ·O BB.

Premiéra: 19. decembra 2003 Poãet repríz: 9

Georges Bizet CARMEN (CARMEN) libreto Ludovic Halévy, Henri Meilhac

Opera v tyroch dejstvách. hn, d I. Bulla, zb V. Hovancová, ch E. Zahoráková, sv V. âáp, kv ª. Várossová, r P. Smolík. Carmen ­ M. Fabiánová/D. ·lepkovská, Micaela ­ O. Hromadová/K. ·ilhavíková/E. Strenáková, Don José ­ M. Lehotsk/S. Matis/S. ·omorjai, Escamillo ­ J. ëurão/M. Malachovsk/Z. Vongrey, Frasquita ­ E. Strenáková/A. Trgová, Mercedes ­ A. Hodálová/M. Kiseºová, Remendado ­ A. Magula/P. Schneider, Dancairo ­ ·. Svitok/D. ·imo, Morales ­ C. Hlavina/M. Popoviã/ ·. Babjak ml., Zuniga ­ J. Benci/I. Zvarík. Natudované vo francúzskom jazyku.

Premiéra: 12. marca 2004 Poãet repríz: 7

Gaetano Donizetti VIVA LA MAMMA ALEBO SLASTI A STRASTI DIVADELNÉHO ÎIVOTA (VIVA LA MAMMA) libreto Vitio Frazzi

Komická opera v dvoch dejstvách. u H. Georges, K. Guth, p K. âillík, hn, d P. TuÏinsk, zb V. Hovancová, ch M. Mike, sv J. Valek, kv J. Hurtigová, r M. Oºha. Corilla ­ E. ·eniglová, Stefano ­ Z. Vongrey, Luigia ­ H. Veselská, Dorotea ­ M. Kiseºová, Guglielmo ­ D. ·imo, Agata ­ ·. Svitok/·. Babjak st., Biscroma ­ P. KruÏliak, Prospero ­ I. Zvarík, Impresário ­ I. Lacko.

Premiéra: 28. mája 2004 Poãet repríz: 2

BIBLIOGRAFIA RECENZIÍ

Strauss, J.: VIEDENSKÁ KRV

34

·TÁTNE DIVADLÁ

1.Ursínyová, Terézia. Tlkot viedenskej krvi. In Hudobn Ïivot, 2004, roã. 36, ã. 2, s. 25 ­ 26. Bizet, G.: CARMEN 1.Unger, Pavel. Carmen knokautovala opern súbor. In Pravda, 18.03.2004, roã. 14, ã. 65, s. 26. 2.Ursínyová, Terézia. Carmen po tvrté v Banskej Bystrici. In Hudobn Ïivot, 2004, roã. 36, ã. 4, s. 31, 33. Donizetti, G.: VIVA LA MAMMA 1.MojÏiová, Michaela. Inscenácia s vtipom, bez nudy, ale aj bez pevnejích oprát. In Sme, 04.06.2004, roã. 12, ã. 127, s. 25. 2.Unger, Pavel. ·antenie na scéne nesmie vládnuÈ muzike. In Pravda, 03.06.2004, roã. 14, ã. 127, s. 21. 3.Ursínyová, Terézia. Viva la mamma v tle fraky. In Hudobn Ïivot, 2004, roã. 36, ã. 7 ­ 8, s. 37.

REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN

Inscenácia Premiéra Verdi, G.: NABUCCO 13.04.1996 Kálmán, E.: GRÓFKA MARICA 20.12.1996 Verdi, G.: RIGOLETTO 21.03.1997 Puccini, G.: TOSCA 20.10.2000 Lerner, A. J., Loewe, F.: MY FAIR LADY 15.12.2000 Smetana, B.: PREDANÁ NEVESTA 30.03.2001 Kálmán, E.: âARDÁ·OVÁ PRINCEZNÁ 14.12.2001 Verdi, G.: MA·KARN¯ BÁL 14.06.2002 Dusík, G.: MODRÁ RUÎA 13.12.2002 Dvofiák, A.: RUSALKA 07.03.2003 Poãet repríz v sezóne 2003/2004 poãet repríz celkom 3 65 5 65 2 25 2 14 4 44 7 33 4 20 2 12 6 15 2 8

35

·TÁTNA OPERA BANSKÁ BYSTRICA

Bázlik, I.: POLEPETKO 13.06.2003 12 14

BALET

Sólisti baletu: Ján Jamrich (od 13.10.2003), Jelena Kirillová (do 15.07.2004), Michal Mike, Miroslava Vargová. Stáli hostia: Zita Bravãoková, Jaroslav âernák, Viktor âernák, Frantiek Fodor, Kristína Gírethová, Dagmar Krãová, Richard KriÏan, Viktória Lattová, Kvetoslava Lichá, Eva Macejková, Miroslav Majling, Peter Pohanãaník, Juraj Slivka. Zbor baletu: Michaela Almáiová, Andrej Andrejkoviã, Ivana Brummerová (do 31.12.2003), Beata Gaálová, Claudia Hadaãová, Tatiana Jánoová (do 31.12.2003), Ingrid Kotianová (do 31.12.2003), Adriana Leková, Ivica Straková, Marek ·tellár, Monika Îitná (od 01.03.2004).

PREMIÉRY Dana Dinková BOÎSK¯ AMADEUS libreto Dana Dinková na motívy Petra Shaffera

Syntetické hudobno-dramatické a taneãné divadlo v jednom dejstve. sh W. A. Mozart, hn, d I. Bulla, zb V. Hovancová, sv P. JankÛ, kv ª. Várossová, ch, r D. Dinková. Mozart ­ ·. Svitok, Salieri ­ M. ëuri/J. ·amaj, Sestriãka ­ M. Almáiová, Constanz ­ J. Kirillová, Katherina Cavalieri ­ A. Trgová/M. Masaryková, Nota ­ J. Kirillová, Noty ­ M. Almáiová, I. Brummerová, B. Gaálová, T. Jánoová, A. Leková, I. Straková, Z. Bravãoková, V. Hikkerová/ M. Mikloviãová, Matka ­ V. Lattová, Mozartovi priatelia ­ C. Hadaãová, E. Kováãiková, V. Lattová, K. Lichá, A. Andrejkoviã, J. Jamrich, M. ·tellár, M. Majer/M. Majling, Biliardové gule ­ M. Almáiová, I. Brummerová, B. Gaálová, T. Jánoová, A. Leková, I. Straková, Z. Bravãoková, V. Hikkerová/M. Mikloviãová, Zdravotná sestra ­ P. Îiaková, ·tyri prostitútky ­ M. Almáiová, B. Gaálová, A. Leková, I. Straková, Mozart dieÈa ­ J. Rochovsk/H. ·ebestian, Mozartov syn ­ V. Lupták/J. Rochovsk, Cisárovi synovia ­ J. Kocian, O. Palansk, A. Svetlík, Naninka ­ E. Bullová/B. Schneiderová, Mária Antoinetta ­ N. Skoãíková/S. ·evãíková, Spievané roly: Figaro, Don Giovanni ­ ·. Svitok, Constanze ­ A. Trgová/M. Masaryková, Kráºovná noci ­ B. Mellenová/ M. Masaryková, Papagena ­ O. Hromadová/A. Trgová, Papageno ­ Z. Vongrey/ª. Popik, Komtur, otec Leopold ­ J. Benci/I. Lacko, Leporello ­ I. Lacko/I. Zvarík.

Premiéra: 24. októbra 2003 36 Poãet repríz: 7

·TÁTNE DIVADLÁ

REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN

Inscenácia Premiéra Dinková, D.: GYPSY ROOTS 12.05.2001 âajkovskij, P. I.: LUSKÁâIK 16.11.2001 Orff, C.: CATULLI CARMINA 25.10.2002 Prokofiev, S.: ROMEO A JÚLIA 03.05.2003 Poãet repríz v sezóne 2003/2004 poãet repríz celkom 8 33 3 15 2 6 3 6

37

·TÁTNE DIVADLO KO·ICE (1945)

Riaditeºstvo: Hlavná ul. 58, 042 77 Koice Telefón: ++421/55/622 12 31 622 12 38 FAX: ++421/55/622 82 35 E-mail: [email protected] Web: www.sdke.sk www.theatre.sk

Riaditeº: Peter Himiã Umeleck éf ãinohry: Patrik Lanãariã (do 23.01.2004), Jozef Úradník (od 20.02.2004) Umeleck éf opery: Karol Kevick ·éfdirigent: Marián Vach (do 30.09.2003) Dirigenti: Igor Dohoviã, Karol Kevick Zbormajster: ·imon Marinãák Korepetítori: Júlia Grejtáková, Anna Haluková Umeleck éf baletu: Ondrej ·oth Taneãn pedagóg: Oleksandr Khablo Korepetítor: Irina Nikolenko

âINOHRA

Umeleck súbor: Adriana Ballová, ªubica Blakoviãová, Attila Bocsárszky, Beata Drotárová, Alena ëuránová, Henrieta Kecerová, Dana Koická, Vladimír Kramár, Ivan Krúpa, Adriana Krúpová, SoÀa Petrillová, Stanislav PitoÀák, Marián Prevendarãík, Peter Raev (od 27.11.2003), Michal Soltész (10.11.2003), Róbert ·udík, Jozef Úradník.

Ingrid Dlugoová, Viera Galoviãová (i) Vlasta Paãajová, Iveta Vinclavová ()

38

·TÁTNE DIVADLÁ

PREMIÉRY Zoltán Egressy PORTUGÁLIA (PORTUGÁL)

p R. Deáková, dr M. Michnová, sv A. Agricolová, kv A. Szökeová, r D. Bajin. StuÏka ­ A. ëuránová/S. Petrillová, Repa ­ M. Soltész, Sataná ­ D. Skokan, Krãmár ­ J. Úradník, Pita ­ R. ·udík, Farár ­ S. PitoÀák, Hej ty ­ M. Prevendarãík, Îena ­ D. Koická, ManÏelka ­ A. Krúpová.

Premiéra: 24. októbra 2003 Poãet repríz: 12

Peter Pavlac 3.3.3.

dr D. Bajin, sa, diaprojekcia, video M. Ondrejka, ch Actresses Trio, sv S. Kurãeviã-Varalica, kv Z. Varalica, r P. Lanãariã. Kristína, Marianna, Lujza ­ A. ëuránová, Marianna, Lujza, Kristína ­ D. Koická, Lujza, Kristína, Marianna ­ H. Kecerová. Hudobné spracovanie (Láska, drÏ ma nad vodou, Hudba Jazzy ­ This is Kevin, Cel svet je pln pohody) ­ P. Malinovsk, Îiv DJ-mix ­ Z. Tóth/D. Sallai.

Premiéra: 21. novembra 2003 Poãet repríz: 11

Peter Zvon TANEC NAD PLAâOM

dr P. Pavlac, sh, vh P. Malinovsk, sv A. Szökeová, kv J. Hurtigová, r P. Lanãariã. Gróf Richard ­ J. Úradník, Grófka Anna ­ A. Krúpová, Gróf Alfréd ­ M. Prevendarãík/S. PitoÀák, Barnabá ­ D. Úradník, Markíza Silvia ­ A. Ballová, Aristid KrẠ­ I. Krúpa, Rozália ­ B. Drotárová, Adéla ­ S. Petrillová, Peter ­ V. Kramár/M. Soltész, Dr. Pysk ­ A. Tal a.h., Trdlík ­ R. ·udík, Umelec travesty show ­ M. Soltész/V. Kramár.

Premiéra: 23. januára 2004 Poãet repríz: 22

NEBEZPEâNÉ ZNÁMOSTI voºne podºa románu Choderlosa de Laclos Les Liaisons Dangereuses

u D. Bajin, M. Michnová, dr M. Michnová, vh K. Kevick, psp R. ·udík, sv A. Kobielska, kv A. Szökeová, r D. Bajin.

39

·TÁTNE DIVADLO KO·ICE

Cécile de Volanges ­ A. ëuránová, Pani de Volanges ­ B. Drotárová, Markíza de Merteuil ­ D. Koická, Vikomt de Valmont ­ M. Majesk a.h., Gróf de Gercourt ­ P. Raev, Rytier Danceny ­ S. PitoÀák, Pani de Rosemonde ­ J. Vicianová a.h., Pani de Tourvel ­ H. Kecerová, Emilie ­ A. Ballová, Azolan ­ D. Úradník a.h., Michele ­ A. Vargovãáková, tud. konzervatória, Julie ` ­ M. KiãiÀová, tud. konzervatória, Majordóm ­ T. Danãík, tud. konzervatória.

Premiéra: 16. apríla 2004 Poãet repríz: 7

Janusz Glowacki ·TVRTÁ SESTRA (CZTWARTA SJOSTRA)

p T. Horváth, dr P. Himiã, sv, kv V. âáp a.h., u, r H. Rozen. Viera ­ D. Koická, TáÀa ­ A. ëuránová, KaÈa ­ A. Ballová, Generál ­ I. Krúpa/P. Raev, Bábuka ­ A. Krúpová/ª. Blakoviãová, Koºa, SoÀa Oniãenko ­ M. Pojer a.h., Jurij Alexejeviã ­ R. ·udík, Mía ­ V. Kramár, Ivan Pavloviã Petrov ­ P. Raev/I. Krúpa, KosÈa ­ S. PitoÀák, SÈopa ­ M. Soltész, Policajt ­ J. Úradník, Harmonikár ­ M. ·voÀava a.h., John Freeman ­ M. Prevendarãík.

Premiéra: 11. júna 2004 Poãet repríz: 5

BIBLIOGRAFIA RECENZIÍ

Egressy, Z.: PORTUGÁLIA 1.Ferko, Tibor. Pridaná (pa)hodnota v ·D Koice. In Literárny tÏdenník, 12.11.2003, roã. 16, ã. 42, s. 11. Pavlac, P.: 3.3.3. 1.Dlouh, Oleg. Za hviezdnou maskou celebrít sa skrva prázdnota. In Pravda, 24.11.2003, roã. 13, ã. 269, s. 26. 2.Ferko, Tibor. Pavlacove 3.3.3 sú v dur a sloboda na mol. In Literárny tÏdenník, 7.12.2003, roã. 16, ã. 47 ­ 48, s. 15. 3.Maliti, Romana. Nedokonãená skladba pre... In Divadlo v medziãase, 2003, roã. 8, ã. 3 ­ 4, s. 11. 4.Uliãianska, Zuzana. Pozor, na diele sa pracuje! In Sme, 24.11.2003, roã. 11, ã. 269, s. 25. Zvon, P: TANEC NAD PLAâOM 1.(dh). Galantná vzva do tragického tanca, ktor sa konãí slzami. In Sme, 26.01.2004, roã. 12, ã. 20, s. 25. NEBEZPEâNÉ ZNÁMOSTI 1.Káa, Peter. V tieni gilotíny. In Domino fórum, 09.06.2004, roã. 13, ã. 23, s. 23. 2.Rácz, Jano. Priveºké zjednoduenie. In Literárny tÏdenník, 22.09.2004, roã. 17, ã. 30 ­ 31, s. 12. 3.Uliãianska, Zuzana. Nebezpeãné vzÈahy, známosti, aféry, láska, zrady a inpirácie. In Sme, 22.04.2004, roã. 12, ã. 93, s. 25.

40

·TÁTNE DIVADLÁ

Glowacki, J.: ·TVRTÁ SESTRA 1.Rácz, Jano. Tri sestry, jeden nevlastn brat a jeden likvidátor. In Literárny tÏdenník, 01.12.2004, roã. 17, ã. 40 ­ 41, s. 13.

REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN

Inscenácia Premiéra Chapman, J, Cooney, R.: VYDRÎ, PUSINKA 14.09.2001 Marber, P.: BLIηIE OD TEBA 24.05.2002 Shakespeare, W.: MNOHO KRIKU PRE NIâ 08.06.2002 Gavran, M.: V·ETKO O ÎENÁCH 08.11.2002 Veber, F.: VEâERA VTÁKOV 29.11.2002 Villqist, I.: HELVEROVA NOC 30.11.2002 Andersen, H. Ch., ·varc, J.: SNEHOVÁ KRÁªOVNÁ 09.02.2003 Molie DON JUAN `re: 04.04.2003 Gogoº, N. V.: ÎENBA 09.05.2003 Villqist, I.: OSKAR A RÚTH 23.05.2003 Poãet repríz v sezóne 2003/2004 poãet repríz celkom 11 42 16 51 14 47 12 32 11 33 8 15 20 40 2 9 13 19 13 18

OPERA

Sólisti opery: Michail Adamenko, Frantiek Balún, Peter Bárd (do 19.04.2004), Jozef Benci (od 01.02.2004), Peter Berger, Marek Gurbaº, József Havasi, Viera Hronská*, Viera Kállayová,

41

·TÁTNE DIVADLO KO·ICE Lucia Knoteková, Marián Lukáã, Tatiana Paºovãíková, Gabriel Szakál, Svetlana Tomová, Michaela Várady.

Stáli hostia: Jozef Benci (do 31.01.2004), Martin Gurbaº, Michal Lehotsk, Juraj ·omorjai, Simon ·omorjai. Zbor opery: Júlia Aãaiová, Katarína Adamcová (do 31.07.2004), Tomá Beliãák, Mária âernoková, Martin âontofalsk, Sidónia Dzubayová, Jozef Dzuro, Alena Fialeková, Róbert Galovics, Daniela GaÏová (do 31.08.2003), Marek Haãák, Juraj Hingis, ·tefan HundÏa, Milo KaÏimír, Slavomír Klempár, Dana Laáková, Zuzana Orlovská, Duan Pásztor, Jozef Pásztor (do 31.08. 2003), Dana Popoviãová, Miroslava Rendeková, Ladislav ·árközi, Ján Tóth, Jana Trojáková-·kvareninová, Michaela Váradyová. Orchester: Eva Bálintová, Jozef Bikár, Amália Bodnárová, Monika Brósková, Pavol Cebák, Mikulá Csomós, Michal Demeter, Peter Dzubay, Ján Farkas, Marcela Fitereová, Adrián Golec, Ladislav Gurbaº, Július Ille, Ivan JeÏo, Slavomír Kaduk, Eva Kalinová, Júlia Karpatová, Ján Kofãák, Jozef Kohút, Ivana Krajãíková, Henrich Kristmann, Milan Kyjovsk, Ernest Latzko, Viktor Latzko, Frantiek Lukáã, Monika Machová, Ján Mazák, Ján Mazák ml., Viacheslav Nedushko, Mária Novajovská, Ldia Orgovánová, Tomá Rendek, Olexandr Samborskyy, Frantika ·irillová, Peter Takáã, Jana Takáãová, Martin Tujvel, Mária Tujvelová, Ladislav VasilÀák, Iveta Vilková.

Magdaléna Kovalãíková, Miroslav KrchÀav (i)

PREMIÉRY Gaetano Donizetti DON PASQUALE (DON PASQUALE) libreto Gaetano Donizetti

Opera. dr L. Urbanãíková, hn M. Vach, d I. Dohoviã, K. Kevick, M. Vach, zb ·. Marinãák, k J. Grejtáková, V. Tich, sv M. Struhárová a.h., kv D. Hanáková, r R. Bajzík. Don Pasquale ­ M. Gurbaº/P. Soós/I. Zvarík, Dottor Malatesta ­ M. Gurbaº/M. Lukáã, Ernesto ­ P. Berger/O. Klein/M. Lehotsk, Norina ­ L. Knoteková/M. Várady, Notár ­ A. Môcik/G. Szakál. Natudované v talianskom jazyku.

Premiéra: 3. októbra 2003 Poãet repríz: 11

42

·TÁTNE DIVADLÁ

Wolfgang Amadeus Mozart DON GIOVANNI (DON GIOVANNI) libreto Lorenzo da Ponte

Opera. dr B. Honãarivová, d I. Dohoviã, K. Kevick, zb ·. Marinãák, psp E. Nová, sv V. âáp, kv M. Havran, r R. Polák. Don Giovanni ­ M. Gurbaº, Donna Elvíra ­ S. Tomová/J. Zsigová, Don Ottavio ­ P. Berger/ R. Remeselník, Komtur ­ J. Benci/J. Havasi/J. ·omorjai, Donna Anna ­ L. Hudson/V. Kállayová/ T. Paºovãíková, Leporello ­ I. Lacko/M. Lukáã, Masetto ­ M. Adamenko/M. Hrubant, Zerlina ­ L. Knoteková/M. Várady. Natudované v talianskom jazyku.

Premiéra: 20. februára 2004 Poãet repríz: 8

BIBLIOGRAFIA RECENZIÍ

Donizetti, G.: DON PASQUALE 1.Marenãinová, Dita. Don Pasquale : O premiére opery Gaetana Donizettiho. In Hudobn Ïivot, 2003, roã. 35, ã. 11, s. 29. 2.Rácz, Jano. Norina v ríi divov. In Literárny tÏdenník, 28.01.2004, roã. 17, ã. 3, s. 15. 3.Svoboda, Juraj. Don Pasquale v Koiciach. In Literárny tÏdenník, 29.10.2003, roã. 16, ã. 40, s. 11. Mozart, W. A.: DON GIOVANNI 1.Marenãinová, Dita. Koická inscenácia Dona Giovanniho. In Hudobn Ïivot, 2004, roã. 36, ã. 4, s. 30. 2.MojÏiová, Michaela. Don Juan : Polák. In Domino fórum, 03.03.2004, roã. 13, ã. 9, s. 23. 3.Rácz, Jano. Don Juan trochu mimo. In Literárny tÏdenník, 07.04.2004, roã. 17, ã. 12 ­ 13, s. 13. 4.Unger, Pavel. Don Giovanni je neºahká skúka zrelosti. In Pravda, 23.02.2004, roã. 14, ã. 44, s. 23.

REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN

Inscenácia Premiéra Verdi, G.: NABUCCO 18.11.1988 Verdi, G.: LA TRAVIATA 15.02.1991 Strauss, J.: NETOPIER 17.12.1999 Poãet repríz v sezóne 2003/2004 poãet repríz celkom 6 164 3 52 3 52

43

·TÁTNE DIVADLO KO·ICE

Dusík, G.: MODRÁ RUÎA 18.01.2002 Verdi, G.: TRUBADÚR 01.03.2002 Neckáfi, J.: KOCÚR V âIÎMÁCH 20.04.2002 Puccini, G.: TOSCA 11.10.2002 Smetana, B.: PREDANÁ NEVESTA 07.03.2003 Purcell, H.: DIDO A AENEAS 06.06.2003 12 41 1 18 15 50 3 15 14 22 2 4

BALET

Sólisti baletu: Igor Bondarenko, Anton Faraonov, Denys Grygorenko, Jana Hriadeºová, Duan Huraj, Alena Janíková, Eva Jenãková, Katarína Kendrová, Mária Kudláãová, Yeugen Lisovyk, Erika Líková, Nataliya Litvinova, Milo Luãka, Peter Nagy, Mykhaylo Novikov, Vasyl Sevastyanov, Maksym Sklyar, Oleksandr Skopintsev, Andriy Sukhanov, Elena Tchetvernia, Liudmila Vasylyeva, Inessa Yagolnik, Liudmyla Zhytnykova. Zbor baletu: Emília CzagaÀová, Katarína Gapárová, Beáta Gogová, Lena Képesová, Alena Kováãiková, Jozef Marãinsk, Erik Turansk, Adriana Vrbová.

BALETN¯ KONCERT

chn L. Zhytnykova, O. Khablo, V. Shuvalov, r O. ·oth. Hudba E. Helsted a H. S. Pauli, J. Offenbach, P. I. âajkovskij, L. Minkus, A. Adam, L. M. Gottschalk, F. Chopin, C. Saint-Saëns, G. Bizet, P. Hapka, M. Ravel. Tancujú ­ L. Bombárová, E. CzagaÀová, Z. Farkaovská, K. Gapárová, T. Harvan, J. Hriadeºová, A. Janíková, E. Jenãková, K. Kendrová, O. Khablo, Z. Kollárová, Y. Lisovyk, E. Liková, N. Litvinova, Z. ªubocká, I. Mikloová, P. Nagy, M. Nezvalová, M. Novikov, V. Sevastyanov, M. Sklyar, A. Sukhanov, E. Tchetvernia, L. Vasylyeva, A. Vrbová, I. Yagolnik, L. Zhytnykova.

Premiéra: 26. marca 2004 44 Poãet repríz: 5

·TÁTNE DIVADLÁ

REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN

Inscenácia Premiéra âajkovskij, P. I.: LABUTIE JAZERO 08.02.1985 Adam, A. Ch.: GISELLE 27.10.2000 ·ãedrin, R.: CARMEN 27.04.2001 Pavlíãek, M., Mistríková, Z., ·oth, O.: ZVLÁ·TNA RADOSË ÎIË II. 22.06.2002 Minkus, L. A.: DON QUIJOTE 17.01.2003 Poãet repríz v sezóne 2003/2004 poãet repríz celkom 2 38 5 21 11 30 2 11 6 14

45

NE·TÁTNE DIVADLÁ

NE·TÁTNE DIVADLÁ

DIVADLO ASTORKA KORZO '90 BRATISLAVA (1990)

Riaditeºstvo: do 30.04.2003 Suché mto 17, 814 99 Bratislava od 01.05.2004 Jakubovo nám. 12, 814 99 Bratislava Telefóny: ++421/2/52 93 15 00 ­ riaditeº 52 63 24 34 ­ dramaturgia 54 43 20 92 ­ Nám. SNP 33 Fax: ++421/2/55 63 24 35 54 43 16 57 E-mail: [email protected] [email protected] Web: www.astorka.sk www.theatre.sk

Riaditeº: Vlado âern Umeleck éf: Vlado âern Dramaturgia: Andrea Dömeová ReÏisér: Juraj Nvota Umeleck súbor: Boris Farka, Zita Furková, Lucia GaÏiová (od 01.09.2003), Vladimír Hajdu, Juraj Kemka, Zuzana Kronerová, Matej Landl, Luká Latinák, Marián Miezga (cel úväzok od 01.01.2004), Miroslav Noga, Marta Sládeãková, Peter ·imun, Anna ·iková, Szidi Tóbiás, Marián Zednikoviã.

PREMIÉRY Nikoline Werdelin MILOVNÍCI (LIEBHAVERNE)

p M. Richter, dr A. Dömeová, sh P. Mankoveck, sv M. âorba, T. Hojãová, kv M. âorba, r M. Lasica. Helena ­ M. Sládeãková, Oto ­ B. Farka, Kiki ­ L. GaÏiová, Karen ­ A. ·iková, Peter ­ V. Hajdu, Philip Gabenstein ­ P. Kerlik. Hudbu nahral ­ Monky Orchestra.

Premiéra: 12. decembra 2003 Poãet repríz: 21

49

DIVADLO ASTORKA KORZO '90 BRATISLAVA

Laco Luãeniã SATISFACTORY

Divadlo hudby. Úãinkujú ­ L. Luãeniã, M. Konfráter, S. Kovarík, P. Stano, L. Latinák, M. Miezga, J. Kemka.

Premiéra: 1. februára 2004 Poãet repríz: 6

Michael Frayn ­ Petr Zelenka ODCHODY VLAKOV (CHINAMEN)

Komédia pre 7 ºudí v podaní 2 neÈastnch hercov. p, drsp Z. Jaurová, sa R. Polák, sv, kv F. Lipták, r P. Zelenka. Hrajú ­ A. ·iková, A. Hajdu.

Premiéra: 3. februára 2004 Poãet repríz: 12

Milo Karásek ZÁVEREâNÁ

Temná klauniáda. dr A. Dömeová, sh P. Richter, Bharata Rajnoek, sv, kv, r M. Karásek. Barman ­ L. Latinák, Hereãka ­ Z. Furková, VetkyÀa ­ Z. Kronerová, Falon hráã ­ P. ·imun, Spáã ­ V. âern, Nemá Vãitka ­ Tomá Mrekaj.

Premiéra: 12. februára 2004 Poãet repríz: 10

Dea Loher KLÁRINE VZËAHY (KLARAS VERHÄLTNISSE)

p A. Grusková, sh M. Niãík, sv, kv M. Hafsahl, r J. Nvota. Klára ­ Z. Kronerová, Irena ­ L. GaÏiová, Gottfried ­ M. Landl, Georg ­ V. âern, Tomá ­ L. Latinák, AlÏbeta ­ Z. Furková, Bezmenn âíÀan ­ M. Shiraki, A: Cudzinec ­ M. Miezga.

Premiéra: 21. apríla 2004 Poãet repríz: 7

50

NE·TÁTNE DIVADLÁ

BIBLIOGRAFIA RECENZIÍ

Werdelin, N.: MILOVNÍCI 1.Bátorová, Mária. `Strindberg' v Astorke. In Literárny tÏdenník, 21.04.2004, roã. 17, ã. 14 ­ 15, s. 14. 2.Jenãíková, Mária. Láska, ktorá hrdzavela. In Pravda, 15.12.2003, roã. 13, ã. 287, s. 22. 3.Muchová, Eva. O Èastí, ktoré je len predstierané : Milovníci na javisku Divadla Astorka. In Národná obroda, 16.12.2003, roã. 14, ã. 288, s. 24. 4.Polák, Milan. Rozkon cynizmus. In Literárny tÏdenník, 28.01.2004, roã. 17, ã. 3, s. 15. 5.Uliãianska, Zuzana. Elegantne smutné postaviãky zo Ïivch komiksov. In Sme, 15.12.2003, roã. 11, ã. 287, s. 19. 6.Uliãná, SoÀa. âo chcú Ïeny a ão muÏi. In Domino fórum, 14.01.2004, roã. 13, ã. 2, s. 22. Luãeniã, L.: SATISFACTORY 1.Bálik, Peter. ·esÈdesiate roky nanovo : Známy gitarista Laco Luãeniã stvoril pre divadlo hudobn vlet Satisfactory. In Sme, 18.02.2004, roã. 12, ã. 40, s. 26. 2.Kvasniãka, Matú. Luãeniã nie je Lennon. In Pravda, 01.03.2004, roã. 14, ã. 50, s. 23. 3.Ráczová, Anita. Astorka sa zmenila na Satisfactory a Ïije hudbou sixties : Laco Luãeniã a Patrik Lanãariã spojili súãasn zvuk a obraz s ãarom skladieb Beatles, Stones, Kinks ãi Who. In Národná obroda, 18.02.2004, roã. 15, ã. 40, s. 15. Frayn, M., Zelenka. P.: ODCHODY VLAKOV 1.Hrdinová, Radmila. Pfiíbûhy ze Ïivota za oponou : Divadlo Kalich uvedlo hru Odchody vlakov. In Právo, 27.05.2004, roã. 14, ã. 123, s. 15. 2.Jenãíková, Mária. Keì herci dabujú odchody vlakov. In Pravda, 06.02.2004, roã. 14, ã. 30, s. 20. 3.Sloupová, Jitka. Odjezdy naich vlakÛ. In Divadelní noviny, 22.07.2004, roã. 13, ã. 13, s. 5. 4.Uliãianska, Zuzana. Vlaky odchádzajú do neistej budúcnosti. In Sme, 05.02.2004, roã. 12, ã. 29, s. 25. 5.Uliãná, SoÀa. Divadlo zozadu. In Domino fórum, 18.02.2004, roã. 13, ã. 7, s. 25. Karásek, M.: ZÁVEREâNÁ 1.Dlouh, Oleg. Závereãná odkrva skre due. In Pravda, 17.02.2004, roã. 14, ã. 39, s. 11. 2.Uliãianska, Zuzana. Kto odíde posledn, ten nech potom zhasne. In Sme, 14.02.2004, roã. 12, ã. 37, s. 10. Loherová, D.: KLÁRINE VZËAHY 1.Uliãianska, Zuzana. Jedinou istotou je riziko. In Sme, 23.04.2004, roã. 12, ã. 95, s. 25.

REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN

Inscenácia Premiéra Sloboda, R.: ARMAGEDON NA GRBE 06.03.1993 Rostand, E.: CYRANO 03.12.1993 Poãet repríz v sezóne 2003/2004 poãet repríz celkom 2 162 3 189

51

DIVADLO ASTORKA KORZO '90 BRATISLAVA

Sloboda, R.: MACOCHA 19.01.1996 âechov, A. P.: UJO VÁA 19.04.1996 Pitínsk, J. A.: MATKA 19.12.1996 Görgey, G.: NA KOHO TO SLOVO PADNE 01.01.1998 Daumas, J. P.: CINTORÍN SLONOV 16.01.1998 Horváth, Ö. von: HISTORKY Z VIEDENSKÉHO LESA 17.04.1999 Novak, J.: VRAÎDA SEKEROU V SVÄTOM PETERBURGU podºa románu Fiodora Michajloviãa Dostojevského Zloãin a trest zdramatizoval Jan Novak 18.01.2000 Grosman, L.: OBCHOD NA KORZE podºa rovnomennej novely Ladislava Grosmana zdramatizovala Alta Váová 15.04.2000 Eliot, T. S.: VEâIEROK 21.03.2001 Müller, H.: KVARTETO 08.06.2001 Razumovská, ª.: DRAHÁ PANI PROFESORKA 16.10.2002 Lavrík, S.: ÎLTÁ ÎLTÁ ªALIA 17.01.2003 LaBute, N.: BASH 25.04.2003 5 106 3 103 5 78 13 20 2 86 4 62

8 43

4 57 10 39 7 45 11 33 3 14 5 12

52

NE·TÁTNE DIVADLÁ

BRATISLAVSKÉ BÁBKOVÉ DIVADLO (1957)

Riaditeºstvo: Dunajská 36, 811 08 Bratislava Telefón: ++421/2/52 63 47 40 52 63 47 38 Fax: ++421/2/52 63 47 38 E-mail: [email protected] [email protected] [email protected] Web: www.babkovedivadlo.sk www.babkove-divadlo.sk www.theatre.sk

Riaditeº: Ján Brti Umeleck éf: Jozef Moko (do 31.07.2003), Duan ·tauder (od 01.08.2003) Dramaturgia: Jozef Moko (do 31.12.2003) Umeleck súbor: Juraj Adamík, Boris Baãík, Jaroslava Hupková, Jana Köbölová, Róbert Laurinec, Margaréta Nosáºová, Miriam Pavelková, Marta Sádecká, Duan ·tauder, Vladimír Zetek (do 30.09.2003), Marta Îuchová (do 31.08.2003).

Daniel Bilsk (i)

PREMIÉRY Frantiek Malec ­ Vladimír Zetek O BRATISLAVSKEJ HRADNEJ KUCHÁRKE

dr J. Moko, vh J. Adamík, sv, kv, b Z. Hlavinová, N. Janíková, r J. Adamík. Babradlo ­ R. Laurinec, Kuchárka Zuzka ­ M. Pavelková, Mária Terézia ­ J. Hupková, Frantiek Lotrinsk ­ D. ·tauder, Uãiteº hudby ­ B. Baãík, Duiãka z Viedne ­ J. Köbölová, Jozef II. ­ M. Dudková a.h., Preporãanky, SlúÏky, Deti ­ M. Sádecká, M. Dudková a.h. Z cyklu rozprávok zo starého Preporka Babradlovanie.

Premiéra: 24. októbra 2003 Poãet repríz: 21

53

BRATISLAVSKÉ BÁBKOVÉ DIVADLO

Elena âepãeková MEDU·KA

sc D. ·tauder, dr N. Uliãná, sh J. Dobrakov, sv, kv, b Z. Malcová, r D. ·tauder. Vrana ­ R. Laurinec, Pijaviãka ­ J. Köbölová, Meduka ­ M. Pavelková, Lienka ­ J. Hupková, Pavúk ­ R. Laurinec, J. Adamík, Svrãek Cvrlik ­ A. Maìar a.h., Mravec Harmatanec ­ A. Kováã a.h., Tesárik ­ M. Mita a.h., Îabka Rosniãka ­ M. Sádecká, Roháã ­ J. Adamík, Vtáãik Trsteniarik ­ M. Mita a.h., âmeliak ­ R. Laurinec, Tráva ­ M. Sádecká, J. Hupková, R. Laurinec, Mravec 2 ­ A. Maìar a.h., Krtko ­ R. Laurinec, Mrazík ­ B. Baãík. Realizácia projekcie ­ P. ·imurka, R. Hergovits.

Premiéra: 30. apríla 2004 Poãet repríz: 8

REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN

Inscenácia Premiéra Romanovsk, J.: PRINCEZNÁ KUKULIENKA 14.03.1971 Vanek, M., Spiák, O., Fejér, P., Laurinec, R.: OBJAVENIE AMERIKY 07.06.1991 Vladislav, J.: O ME·CI S DVOMA GRO·ÍKMI 20.09.1991 Saint-Saens, C.: KARNEVAL ZVIERAT ¨ 25.01.1992 Prokofiev, S.: PETER A VLK 25.09.1992 Dobinsk, P., Îuchová, M.: POPOLU·KA 23.01.1998 Novák, K.: O PALâEKOVI 09.10.1998 ·úplata, V.: NAFUKOVACIA ROZPRÁVKA 11.06.1999 Sowa, A.: KOZLIATKA, VLK A âERVÍâEK 03.03.2000 Poãet repríz v sezóne 2003/2004 poãet repríz celkom 6 416 8 156 13 160 3 273 3 46 10 64 13 68 4 45 8 54

54

NE·TÁTNE DIVADLÁ

Pefiinová, I.: O VTÁâIKOVI, MY·KE A KLOBÁSE 09.06.2000 13 32

55

DIVADLO LUDUS BRATISLAVA (1991)

Riaditeºstvo: NábreÏie arm. gen. L. Svobodu 3, 811 02 Bratislava Telefón: ++421/2/54 43 54 82 54 63 07 65 Fax: ++421/2/54 63 07 66 E-mail: [email protected] Web: www.theatre.sk

Riaditeº: Eva Gabriková Umeleck éf: Peter Kuba Stáli hostia: Boris Baãík, Adam Barto, Peter Batthyányi, Samuel Böhmer, Edita Borsová, Matej âertík, Miroslav Dacho, Daniel Dangl, Roman Fábian, Patrícia Fajbusová, ·imon Ferstl, Matej Havránek, Adam Chalány, Marián Chalány, Milan Chalmovsk, Veronika Jakubcová, Henrieta Janãiinová, Ondrej Jariabka, Mária Kecskésová, Roman Koãár, Kamil Kollárik, Andrej Kováã, Zuzana Kováãiková, Peter Kuba, Katarína Kubová, Martina Laovská, Radomír Miliã, Miroslav Mio, Bohu Poktefl, Petra Polniová, Zuzana ·ebestová, Ján Michal ·efãík, Dominika ·enkárová, Matej ·esták, Peter Tabaãek, Monika Viteková.

PREMIÉRA DOKTOR JOHANES FAUST

ªudová fraka s bábkami. dr P. Kuba, sv, kv, b R. Anderle, sc, r A. Pachinger. Faust ­ K. Kollárik, Vágner ­ M. Chalmovsk, Gaparko ­ K. Kubová, Mefistofeles ­ R. Fábian.

Premiéra: 19. marca 2004 Poãet repríz: 8

REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN

Inscenácia Premiéra Bindzár, J.: ROBINSON 20.01.1993 Poãet repríz v sezóne 2003/2004 poãet repríz celkom 6 16

56

NE·TÁTNE DIVADLÁ

Kuba, P., Schulczová, V.: STAâÍ POVEDAË: ,,NIE!" 22.02.1999 Turrini, P.: LOV NA KRYSY 09.03.2000 Hevier, D.: HUGO, FRIGO, BUBLINA 27.11.2000 Horowitz, I.: âIARA ALEBO KAÎD¯ CHCE BYË PRV¯ 10.12.2001 Kecskésová, M., Kubová, K.: SEDMOKRÁSKA 22.05.2002 Saint-Exupéry, A.: MAL¯ PRINC 23.09.2002 Bachrat, R.: VY·LA HVIEZDA NAD BETLEHEMOM 02.12.2002 23 182 6 49 13 79 6 24 2 21 15 50 4 17

57

DIVADLO ARÉNA BRATISLAVA (1992)

Riaditeºstvo: Viedenská cesta 10, 851 01 Bratislava Telefón: ++421/2/67 20 25 50 67 20 25 61 Fax: ++421/2/67 20 25 56 E-mail: [email protected] [email protected] Web: www.divarena.sk www.theatre.sk

Riaditeº: Juraj Kukura Hlavn dramaturg: Eva Fifiková

PREMIÉRY

ÎIDOVSKÁ NOC V ARÉNE

Polymúzick komponovan program. sc J. Kukura, J. Bednárik, ch J. Moravãík, r J. Bednárik. Úãinkujú ­ H. Hegerová, J. M. Händler, J. Kukura, B. Turzonovová, M. Slovák, E. Romanãík, E. Pavlíková. Hudobn sprievod ­ Klezmer Band.

Premiéra: 6. septembra 2003 Poãet repríz: 1

Ján ëurovãík GASP

Taneãné divadlo. hsp S. Dolgo, kv L. Hejãíková, ch, r J. ëurovãík. Úãinkujú ­ S. Beláková, M. âaprdová, Z. Kalafusová, M. Paulíková, S. Mariler, F. Morong, O. Mlynárik, A. Rapo, M. Svitok, M. Záhorec.

Premiéra: 22. septembra 2003 Poãet repríz: 11

58

NE·TÁTNE DIVADLÁ

Per Olov Enquist V HODINE RYSA (I LODJURETS TIMMA)

p T. Handzová-Chmelová, dr J. Kafková, sh S. Solovic, sa A. Janek, sv J. Malina, kv M. Hafsahl, r I. Balaìa. Chlapec ­ O. Kovaº/ª. Kosteln, Mladia Ïena ­ V. Tureková, Staria Ïena ­ Z. Kronerová, MuÏ v bielom pláti ­ M. Itók.

Premiéra: 23. októbra 2003 Poãet repríz: 12

Jozef Cíger Hronsk SMEL¯ ZAJKO

drm, u, sh, tp R. Féder, dr E. Fifiková, sv F. Lipták, P. JankÛ, kv J. Kocman, r J. Krasula. Zajko, Medvedica ­ I. Pietor, Zajková ­ D. Sanitrová/M. Landlová, Smel Zajko ­ M. RovÀák/ Z. Haasová, Fenikel, Hudobník, Zbojník, Krtko ­ R. Féder, Majorán, Hudobník, Zbojník, Medvedica ­ J. Benãík, Tymián, Hudobník, Zbojník, Krajãír Nitka ­ B. Zachar, Rasca, Hudobník, Zbojník, Bábkar ­ ·. Richtárech, Vrana ­ J. Hansman, Sova ­ Z. Danãiaková.

Premiéra: 30. novembra 2003 Poãet repríz: 17

David Gieselmann PÁN KOLPERT (HERRN KOLPERT)

Komediálny thriller. dr V. Bubnáová, sv, kv E. Rácová, p, r M. Amsler. Edith Moleová ­ S. Halãáková, Bastian Mole ­ D. Heriban, Sarah Dreherová ­ L. Hurajová, Ralf Droth ­ M. Majesk, Poslíãek s pizzou ­ V. Horján.

Premiéra: 1. decembra 2003 Poãet repríz: 16

William Mastrosimone TOTÁLNE MIMO (LIKE TOTALLY WEIRD)

Divadeln thriller. p, u, dr K. Mikulíková, sh S. Solovic, sa L. Kraus, sv, kv A. Agricolová, video J. Demoviã, D. Rihák, D. Beran, M. Janovsk, r D. Bajin. Russ Rigel ­ M. Kramár, Jennifer Bartonová ­ Z. Belohorcová, Kenny ­ M. Meºo, Jimmy ­ D. Fischer, Hlasy z filmu Primal Rage (Primitívny hnev): Sly ­ M. Kramár, Arnie ­ J. Vajda.

Premiéra: 24. januára 2004 Poãet repríz: 13 59

DIVADLO ARÉNA BRATISLAVA

Edward Albee KOZA ALEBO KTO JE SYLVIA (THE GOAT OR WHO IS SYLVIA)

p A. Ruppeldtová, dr M. Kubran, sa L. Kraus, sv, kv M. Havran, vsp M. Dua, r M. âiãvák. Martin ­ J. Kukura, Stevie ­ E. Vááryová, Billy ­ A. Bárta, Ross ­ M. Markoviã. Návrh a realizácia kozy: Miroslav Dua.

Premiéra: 15. marca 2004 Poãet repríz: 10

RAKÚSKA NOC

Polymúzick komponovan program. sc, r J. Bednárik. Úãinkujú ­ ª. Kosteln, K. Kolembusová, K. âálik, M. Kramár, J. Kukura, J. Kirillová, I. Straková, M. Almáiová, P. Remenár, M. Masaryková, M. Varínsky, E. Romanãík, J. Hubinská, J. Ábel, E. ·eniglová, D. ·lepkovská, P. Dvorsk.

Premiéra: 27. marca 2004 Poãet repríz: 1

BIBLIOGRAFIA RECENZIÍ

ëurovãík, J.: GASP 1.Brathová, Barbara. Veºa kriku pre niã : GASP. In Salto, 2003, roã. 1, ã. 2 ­ 3, s. 28 ­ 29. 2.Dlouh, Oleg. Gasp pre nenároãného diváka. In Pravda, 25.09.2003, roã. 13, ã. 220, s. 23. 3.Gajdoová, Eva. Murárska ou. In Javisko, 2003, roã. 35, ã. 6, s. 36 ­ 37. 4.Vargenová, Tina. Reklama väãia ako samotn záÏitok : Gasp v Divadle Aréna je efektn, no dramaturgick nezvládnut. In Národná obroda, 24.09.2003, roã. 14, ã. 219, s. 13. Enquist, P. O.: V HODINE RYSA 1.Jenãíková, Mária. Za privretmi oãami je Boh ryav kocúr. In Pravda, 27.10.2003, roã. 13, ã. 247, s. 8. 2.Uliãianska, Zuzana. O Bohu, obºúbenom strome, studni so Ïabami a ryavch kocúroch. In Sme, 25.10.2003, roã. 11, ã. 246, s. 10. Gieselmann, D.: PÁN KOLPERT 1.Jenãíková, Mária. Cynické divadlo poliate keãupom. In Pravda, 03.12.2003, roã. 13, ã. 277, s. 17. 2.Ferenczová, Zuzana. Pizza al thrillero : Pán Kolpert v Aréne. In Domino fórum, 07.01.2004, roã. 13, ã. 1, s. 23. 3.Uliãianska, Zuzana. Tri malé vraÏdy bez cesnaku, prosím! In Sme, 08.12.2003, roã. 11, ã. 281, s. 20. 4.Vannayová, Martina. Nedáte si pána Kolperta? In Divadlo v medziãase, 2003, roã. 8, ã. 3 ­ 4, s. 10. Mastrosimone, W.: TOTÁLNE MIMO 1.Jenãíková, Mária. Bola Zuzana totálne mimo? In Pravda, 29.01.2004, roã. 14, ã. 23, príloha Bratislava, ã. 5, s. 13.

60

NE·TÁTNE DIVADLÁ

2.Vargenová, Tina. Hviezdne mená sºubovanú kvalitu nakoniec nepriniesli. In Národná obroda, 28.01.2004, roã. 15, ã. 22, s. 15. Albee, E.: KOZA ALEBO KTO JE SYLVIA 1.Jaurová, Zora. OdváÏny skok cez Kozu : Pozoruhodná inscenácia v Divadle Aréna. In Domino fórum, 14.04.2004, roã. 13, ã. 15, s. 22. 2.Jenãíková, Mária. Koza robí zázraky. In Pravda, 19.03.2004, roã. 14, ã. 66, s. 18. 3.Polcarová, Simona. Absurdnost Albeeho absurdit tkví v paradoxu, Ïe vÛbec nejsou absurdní. In Rovnost, 29.04.2004, roã. 14, ã. 101, s. 26. 4.Ráczová, Anita. Kukurov comback s Kozou je... fantastick. In Národná obroda, 18.03.2004, roã. 15, ã. 65, s. 11. 5.Uliãianska, Zuzana. Keì niã s niãím nesúvisí alebo tanec bosch nôh na ãrepinách. In Sme, 19.03.2004, roã. 12, ã. 66, s. 25. 6.Úradníãková, Dana. Hrady zo skla : Edward Albee: Koza alebo kto je Sylvia? In Live, 29.03.2004, ã. 1, s. 80.

REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN

Inscenácia Premiéra Shakespeare, W.: HAMLET 15.05.2003 Poãet repríz v sezóne 2003/2004 poãet repríz celkom 12 19

61

DIVADLO JÁNA PALÁRIKA V TRNAVE (1974)

Riaditeºstvo: Trojiãné nám. 2, 917 01 Trnava Telefón: ++421/33/551 13 53 Fax: ++421/33/551 13 55 E-mail: [email protected] Web: www.theatre.sk

Riaditeº: Emil Nedielka Umeleck éf: Ján Zavarsk Dramaturgia: Michal Babiak, Mirka âibenková ReÏiséri: Michal Babiak, Ladislav Koãan Scénick vtvarník: Ján Zavarsk Umeleck súbor: Branislav Bajus (od 03.11.2003), Edita Borsová (od 01.01.2004), Jozef Bujdák (od 01.09.2003), Roman Féder (do 31.08.2003), Judita Hansmanová (do 31.08.2003), Linda Hoghová (od 01.01.2004), Gregor Holoka, Ladislav Hruovsk (do 31.08.2003), Mária Jedºovská, Vladimír Jedºovsk, Andrea Karnasová, Annamária Koãanová, Tatiana Kulíková, Ján KuráÀ, Mária Landlová (do 30.09.2003), Michal Monãek, Viera Pavlíková, ·tefan Richtárech (do 31.08. 2003), Dagmar Sanitrová (do 17.09.2003), Zuzana ·ebová (od 01.09.2003), Ján Topºansk, Tibor Vokoun, Boris Zachar (do 31.08.2003).

Marta Hulmanová (i, )

PREMIÉRY Miro Gavran V·ETKO O ÎENÁCH (SVE O ÎENAMA)

p J. Jankoviã, dr M. âibenková, jsp T. Kulíková, A. Koãanová, psp Z. ·ebová, sv J. Zavarsk, kv E. Farkaová, vh, r M. Babiak. Len priateºky: Lada ­ T. Kulíková, Anita ­ N. Koãanová/D. Bajnoková, a.h., Stela ­ A. Karnasová/Z. ·ebová. Kariéra: Gréta ­ T. Kulíková, Dubravka ­ N. Koãanová/D. Bajnoková, a.h., Oºga ­ A. Karnasová/Z. ·ebová. Láska: Nena ­ T. Kulíková, Mária ­ N. Koãanová/D. Bajnoková, a.h., Jasna ­ A. Karnasová/ Z. ·ebová.

62

NE·TÁTNE DIVADLÁ

·kôlka: Mima ­ T. Kulíková, Biba ­ N. Koãanová/D. Bajnoková, a.h., Dada ­ A. Karnasová/ Z. ·ebová. Domov dôchodcov: Karolína ­ T. Kulíková, Agnea ­ N. Koãanová/D. Bajnoková, a.h., Lujza ­ A. Karnasová/Z. ·ebová.

Premiéra: 17. októbra 2003 Poãet repríz: 35

Fiodor Michajloviã Dostojevskij BIELE NOCI (BELYJE NOâI)

p J. Ferenãík, drm J. Sládeãek, dr M. Babiak, sh M. Babiak, J. Bujdák, sv J. Zavarsk, kv E. Farkaová, r J. Sládeãek. MuÏ ­ G. Holoka, Nastenka ­ E. Borsová, Stará maÈ ­ V. Pavlíková, Podnájomník, Neznámy ­ J. KuráÀ.

Premiéra: 20. novembra 2003 Poãet repríz: 18

Ladislav Koãan KOLOMAN A HERMÍNA

dr M. Babiak, sh, vh J. Kudri, sv J. Zavarsk, kv E. Farkaová, r L. Koãan. Koloman ­ B. Bajus, Hermína ­ Z. ·ebová, Anjel 1 ­ I. Filanová, a.h., Anjel 2 ­ J. Bujdák, Anjel 3 ­ V. Pavlíková/M. Jedºovská, Sv. Peter ­ J. KuráÀ, Sv. Mikulá ­ M. Monãek/T. Vokoun.

Premiéra: 30. novembra 2003 Poãet repríz: 27

Jozef Gregor Tajovsk STATKY ­ ZMÄTKY

u B. Rychlík, dr B. Hertlová, sh Z. Plach, psp Z. ·ebová, sv J. Zavarsk, kv K. Polívková, Z. Pfiidalová, r B. Rychlík. Tomá Kamensk ­ J. Topºansk, Kata ­ N. Koãanová, Eva ­ E. Borsová, Zuzka ­ Z. ·ebová, Mio KaÀúrik ­ J. Bujdák, Ondrej Palãík ­ V. Jedºovsk, Mara ­ T. Kulíková, Jano ªavko ­ M. Monãek, Îofa ­ V. Pavlíková, ëurko ­ G. Holoka, Beta ­ L. Zemánková/D. Bajnoková.

Premiéra: 5. marca 2004 Poãet repríz: 18

63

DIVADLO JÁNA PALÁRIKA V TRNAVE

Ján Smrek BÁSNIK A ÎENA

dr M. âibenková, sh J. Bujdák, ch E. Zahoráková, odbsp P. Rúfus, sv, kv J. Valek, r M. Babiak. Básnik 1 ­ B. Bajus/J. Bujdák, Îena 1 ­ E. Borsová/L. Zemánková, Básnik 2 ­ P. Rúfus a.h., Îena 2 ­ D. Bajnoková a.h.

Premiéra: 16. apríla 2004 Poãet repríz: 16

Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux FALO·NÉ DÔVERNOSTI (LES FAUSSES CONFIDENCES)

p A. Würsterová, u M. Gazdík, V. Kollár, dr M. Gazdík, sh J. Péã, psp E. Lindtnerová, sv J. Zavarsk, kv A. Kobielska, r V. Kollár. Araminta ­ L. Zemánková, Dorant ­ J. Bujdák, Dubois ­ G. Holoka, Pán Remy ­ M. Monãek, Pani Argantová ­ M. Jedºovská/I. Filanová a.h., Marton ­ E. Borsová/Z. ·ebová, Gróf ­ J. KuráÀ, Harlekn ­ B. Bajus.

Premiéra: 17. júna 2004 Poãet repríz: 5

BIBLIOGRAFIA RECENZIÍ

Dostojevskij, F. M.: BIELE NOCI 1.Polák, Milan. Trnavské Biele noci. In Literárny tÏdenník, 01.01.2004, roã. 17, ã. 1 ­ 2, s. 15. 2.Vargenová, Tina. Veºk Dostojevskij v malom trnavskom túdiu : Herecké vkony v Bielych nociach stoja v spracovaní Jána Sládeãka nad réÏiou. In Národná obroda, 25.11.2003, roã. 14, ã. 270, s. 12. 3.Volná, Iva. Biele noci o láske a minúte blaÏenosti. In Trnavské noviny, 24.11.2003, roã. 13/43, ã. 47. Tajovsk, J. G.: STATKY ­ ZMÄTKY 1.Dlouh, Oleg. Tajovsk ako súãasník? In Mosty, 27.04.2004, roã. 13, ã. 9, s. 8. 2.Jenãíková, Mária. Neveste zaspieval boÏsk Kája. In Pravda, 10.03.2004, roã. 14, ã. 58, s. 23. 3.Kániková, Margita. Premiéra v znamení vroãia Jozefa Gregora Tajovského. In Kultúra, 24.03.2004, roã. 7, ã. 6, s. 12. 4.PeÀás, Jifií. Divadlo jarních cest : Brnûnská líheÀ a její stopy v Trnavû a Hradci. In Tden, 22.03.2004, roã. 11, ã. 13, s. 84. 5.Uliãianska, Zuzana. Za tmy na dedine ÈaÏko rozoznaÈ, ão vlastne svieti. In Sme, 10.03.2004, roã. 12, ã. 58, s. 26. 6.Vargenová, Tina. âesi znovuobjavili Tajovského. In Národná obroda, 08.03.2004, roã. 15, ã. 56, s. 17. Smrek, J.: BÁSNIK A ÎENA 1.Vargenová, Tina. Vyznania lásky sú moÏné v kaÏdom poãasí. In Národná obroda, 22.04.2004, roã. 15, ã. 93, s. 11.

64

NE·TÁTNE DIVADLÁ

REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN

Inscenácia Premiéra Orlov, V.: ZLATÉ KURA 29.01.1993 Tajovsk, J. G.: HRIECH 06.10.1995 Koãan, L.: VALâÍK PRE POPOLU·KU 25.10.1996 Palárik, J.: DROTÁR 06.10.2000 Koãan, L.: PY·NÁ PRINCEZNÁ 11.10.2001 Collodi, C.: PINOCCHIO 29.09.2002 Gavran, M.: NOC BOHOV 17.01.2003 Babiak, M.: HODINY ANATÓMIE DOKTORA ·UBÍKA 26.04.2003 Poãet repríz v sezóne 2003/2004 poãet repríz celkom 23 149 8 122 2 140 13 65 17 95 14 41 13 29 16 23

65

DIVADLO ANDREJA BAGARA NITRA (1949)

Riaditeºstvo: Svätoplukovo nám. 4, 950 53 Nitra Telefón: ++421/37/772 15 77- 9 772 15 81 Fax: ++421/37/652 48 71 E-mail: [email protected] [email protected] [email protected] Web: www.dab.sk www.theatre.sk

Riaditeº: Ján Greo Umeleck éf: Marcel Ochránek ·éfdramaturg: Svetozár Spruansk Dramaturgia: Svetozár Spruansk Umeleck súbor: Vladimír BartoÀ, Gabriela Dolná, Martin Fratriã, Adela Gáborová, Peter Gecík, Ján Greo, Eva Hlaváãová, Juraj Hrãka, Klaudia Kolembusová, Daniela Kuffelová, Branislav Matuãin, Zuzana Moravcová, Marcel Ochránek, Milan Ondrík, Eva Pavlíková, Veronika Senciová, Matej Schneider, Kristína Turjanová, Eva Veãerová, Ivan Vojtek st., Miloslava Zelmanová (do 31.08.2003), Anton Îivãic.

Michal KoÏuch st., Ján Surovka (i) Kamila BeÈková, Zuzana ·opíková ()

PREMIÉRY Václav Patejdl ­ Jozef Patéka ADAM ·ANGALA

Muzikál. tp K. Peteraj, spolupráca na texte J. Bednárik, S. Spruansk, drsp J. Liptáková, dr S. Spruansk, hn, d J. Selãan, k J. Selãan, ª. Doln, hlasová príprava L. Paulíková, ch J. Moravãík, sv V. âáp, kv A. Grusková, r J. Bednárik. Bábkar ­ L. Haverl/I. Heller, Adam ·angala ­ I. Martinka/M. Ondrík, Betka Pohánková ­ K. Kolembusová/K. Turjanová, Grófka Praskovská ­ G. Dolná/B. Turzonovová, Brigita Praskovská ­ E. Pavlíková, Ondrej Praskovsk ­ M. Ochránek, Gróf Praskovsk ­ A. Îivãic, Krãmárka Judita

66

NE·TÁTNE DIVADLÁ ­ D. Kuffelová, Pastor Konôpka ­ M. Fratriã, Gróf Markoã ­ D. Lenci, Vendelín Pohánka ­ V. BartoÀ/J. Dóczy, ·tefánia Pohánková ­ A. Gáborová/E. Veãerová, Kohút ­ J. Hrãka, Hajtman Sekera ­ M. Nahálka, ·angalov otec ­ J. Greo, ·angalova matka ­ E. Hlaváãová, Richtár ­ I. Vojtek st., Zuzka SÈahuliaková ­ Z. Moravcová, Anãa ­ Z. Kanóczová, Kmotra ­ K. Greppelová, Kaplán ­ M. Schneider, Michal ­ M. Nahálka, Sused ­ P. Kadleãík, Kmotor ­ J. Kováãik, Frau Elsa ­ E. Hlaváãová, Mliekarka ­ Z. Moravcová, StuÏkárka ­ K. Greppelová, Hrnãiarka ­ Z. Kanóczová, Medovnikárka ­ E. Hlaváãová, Majster Dudá ­ M. Nahálka, Majster âimbora ­ M. Schneider, Majster Gregu ­ P. Kadleãík, Biskup ­ J. Kováãik, Paºko ­ S. Adamec/T. Pukár, Rózka ­ K. Mészárosová/K. Uhrinová, Mihvok ­ M. Krajãík/J. Uhrin, Biela laÀ ­ J. Kirillová/J. ·ímová, Dedinãania ­ L. Bottová, L. Fialeková, S. Gocmanová, J. Kollárová, B. Kovalãíková, A. Krchová, M. Krumpálová, E. Liková, M. Marková, E. Pappová, M. Snítilová, P. Árendá, J. Bena, M. Hlavat, J. Ivanãík, J. Jánoík, L. Miãík, V. Neirurer, D. Parkányi, D. Straka, J. Sveãula, P. ·ághy, M. Vargocko, R. Zeman.

Premiéra: 28. novembra 2003 Poãet repríz: 53

Peter Shaffer âIERNA KOMÉDIA (BLACK COMEDY)

p M. Pietor, u E. Horváth, J. Kákoová, dr J. Kákoová, vh M. Nemec, psp J. Letenay, sv M. Pietor ml., kv ª. Várossová, r E. Horváth. Brindsley Miller ­ M. Ochránek, Karolína Melkettová ­ K. Turjanová, Sleãna Furnivalová ­ E. Pavlíková/V. Richterová, Plukovník Melkett ­ A. Îivãic, Harold Gorringe ­ V. BartoÀ, Clea ­ D. Kuffelová, Schuppanzigh ­ J. Greo, Bamberger ­ D. Lenci.

Premiéra: 2. apríla 2004 Poãet repríz: 10

Andrzej Saramonowicz TESTOSTERÓN (TESTOSTERON)

p B. Spruanská, dr S. Spruansk, sh M. Niãík, psp M. Hlavat, sv, kv A. Grusková, hdr, r P. Mankoveck. Kornel ­ M. Ondrík/P. Kadleãík, Stavros ­ M. Ki, Janis ­ B. Zachar/ P. Kadleãík , Roman ­ M. Fratriã, Theo ­ M. Nahálka, Tretin ­ J. Hrãka, Fisky ­ I. Vojtek st.

Premiéra: 16. apríla 2004 Poãet repríz: 12

67

DIVADLO ANDREJA BAGARA NITRA

James Matthew Barrie PETER PAN (PETER PAN)

p, drm J. Uliãiansky, dr S. Spruansk, sh P. Mankoveck, M. Niãík, M. Kovalãík, tp J. Uliãiansky, ch J. Moravãík, sv ·. Hudák, kv A. Grusková, r M. Oºha. Pán Darling ­ J. Greo, Pani Darlingová ­ E. Pavlíková, Wendy ­ Z. Kanóczová/K. Turjanová, John ­ M. Ondrík, Michael ­ M. Fratriã, Peter Pan ­ J. Hrãka, Víla Cililing ­ Z. Moravcová, Sam ·ípka ­ M. Ochránek, Bud Buchta ­ M. Nahálka, Tom Topánka ­ M. Kubovãík/S. Stako, Prvé dvojãa ­ P. Kadleãík, Druhé dvojãa ­ M. Schneider, Kapitán Hook, ·éf ­ I. Vojtek st., McKarta ­ P. Gecík, Dick Dka ­ V. BartoÀ, Empty Fºaa ­ A. Îivãic, Black Kocúr ­ D. Lenci, Jazzva ­ A. Rimko/E. ·migura, Tigrica Lily ­ K. Kolembusová, Náãelník Indiánov ­ J. Dóczy, Vták Taktak, Pani Taktaková ­ A. Gáborová/Î. Martiová, Indiáni ­ G. Dolná, E. Hlaváãová, E. Veãerová, O. Hudecová, H. Augustoviãová, Morské panny ­ K. Greppelová, M. ·inková, ª. Trenklerová.

Premiéra: 11. júna 2004 Poãet repríz: 9

BIBLIOGRAFIA RECENZIÍ

Patejdl, V. ­ Patéka J.: ADAM ·ANGALA 1.âavojsk, Ladislav. SpäÈ k Pachovi. In Literárny tÏdenník, 10.12.2003, roã. 16, ã. 46, s. 11. 2.Dlouh, Oleg. Muzikálu Adam ·angala smútok nepristane. In Pravda, 01.12.2003, roã. 11, ã. 275, s. 26. 3.Uliãianska, Zuzana. Koneãne zasa máme nov slovensk muzikál. Adam, kto si? In Sme, 01.12.2003, roã. 11, ã. 275, s. 26. 4.Ursíniová, Tereza. Adam ·angala ­ gulá, ktor chutí? In Hudobn Ïivot, 2004, roã. 36, ã. 1, s. 31 a 33. Saramonowicz, A.: TESTOSTERÓN 1.Jenãíková, Mária. Vtipné spermobankové prevody. In Pravda, 19.04.2004, roã. 14, ã. 90, s. 30. 2.Uliãianska, Zuzana. Siedmi nestatoãní alebo muÏi to majú ÈaÏké. In Sme, 19.05.2004, roã. 12, ã. 114, s. 26. 3.Vargenová, Tina. Pánska jazda siedmich muÏov pod taktovkou testosterónu. In Národná obroda, 21.04.2004, roã. 15, ã. 92, s. 13. Barrie, J. M.: PETER PAN 1.Jenãíková, Mária. Plastického chirurga nahradila rozprávka. In Pravda, 14.06.2004, roã. 14, ã. 136, s. 22. 2.Vargenová, Tina. Peter Pan: `Dobre, Ïe to nebolo ete krajie!!!' : Divadlo A. Bagara v Nitre ponúka od uplynulého víkendu na svojich doskách rozprávku. In Národná obroda, 14.06.2004, roã. 15, ã. 136, s. 16. 3.Îilková, Marta. Pre malch i veºkch. In Slovo, 30.06.2004, roã. 6, ã. 27, s. 17.

68

NE·TÁTNE DIVADLÁ

REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN

Inscenácia Premiéra ·kripková, I.: ·ÍPKOVÁ RUÎENKA 17.03.2000 Shakespeare, W.: HAMLET 09.06.2001 Kander, J.: GRÉK ZORBA 07.12.2001 Feydeau, G.: ,,...A E·TE SOM AJ SMOLIAR!" 15.03.2002 Gurney, A. R.: SYLVIA 05.10.2002 Zelenka, P.: PRÍBEHY OBYâAJNÉHO ·IALENSTVA 13.12.2002 Ayckbourn, A.: Z âASU NA âAS 01.03.2003 âechov, A. P.: TRI SESTRY 14.03.2003 Mrtíkovci, A., V.: MARI·A 17.05.2003 Poãet repríz v sezóne 2003/2004 poãet repríz celkom 12 80 3 29 15 103 7 45 15 49 16 36 2 15 23 37 14 22

69

DIVADLO ANDREJA BAGARA NITRA

DIVADELNÉ DRUÎSTVO ZDVIH (1998)

PREMIÉRA Ingmar Villqist BEZKYSLÍKOVCE (BEZTLENOWCE)

p B. Spruanská, dr S. Spruansk, sh P. Zagar, sv, kv A. Bartha, r S. Spruansk. Kocka masti s hrozienkami: Prvá ­ Z. Moravcová, Druhá ­ D. Kuffelová. Bezkyslíkovce: On I. ­ B. Zachar, On II. ­ M. Ochránek, Karla ­ K. Kuboiová. Fantóm: Ona ­ E. Pavlíková, On ­ P. ViÀovsk, Dievãa ­ Z. Kanóczová, Gerdmann ­ D. Lenci. Lemury: Karla ­ Z. Kanóczová, Jerg ­ D. Lenci.

Premiéra: 19. marca 2004 Poãet repríz: 8

BIBLIOGRAFIA RECENZIÍ

Villqist. I.: BEZKYSLÍKOVCE 1.Jenãíková, Mária. Skúsili vetky polohy lásky. In Pravda, 23.03.2004, roã. 14, ã. 69, s. 29. 2.Uliãianska, Zuzana. Bezkyslíkovce, organizmy bez vzduchu. Pokus, ktor stál za to. In Sme, 22.03.2004, roã. 12, ã. 68, s. 25. 3.Uliãná, SoÀa. Bez kyslíka. In Domino fórum, 07.04.2004, roã. 13, ã. 14, s. 23.

REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN

Inscenácia Premiéra Lagronová, L.: TEREZKA 18.06.1999 Uhde, M.: VYBERAâ 22.06.2002 Poãet repríz v sezóne 2003/2004 poãet repríz celkom 7 83 5 17

70

NE·TÁTNE DIVADLÁ

STARÉ DIVADLO NITRA (1951)

Riaditeºstvo: Ulica 7. peieho pluku 1, 949 01 Nitra Telefón: ++421/37/652 50 03 652 40 91- 93 Fax: ++421/37/652 40 91 E-mail: [email protected] [email protected] Web: www.staredivadlo.sk www.theatre.sk

Riaditeº: Karol Spiák Umeleck éf: Veronika Gabãíková Dramaturgia: Veronika Gabãíková, Ivan Gontko* ReÏisér: Ondrej Spiák Korepetítor: Egon Gnoth Scénick a kostmov vtvarník: Mária Îilíková Umeleck súbor: Rúth Bánovská, Ivan Gontko*, Ján Hrmo, Danica Hudáková, Rudo Kratochvíl, Marianna Kysuãanová, ªubomíra Ondríková, Oºga Schrameková, Marta Siková, Agáta Solãianska, Jaroslav Strunga (do 31.12.2003), Roman Valkoviã, Milan Vojtela, Mária Záturová.

Rúth Bánovská, Juraj Schramek, Marta Siková (i)

PREMIÉRY Karol Spiák Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY

Bábkové leporelo. sh E. Gnoth, sv, kv, b, r K. Spiák. Dedko Vedko ­ J. Hrmo, Perutinka ­ ª. Duaniãová, Popletko ­ M. Vojtela. ëalej hrajú ­ I. Gontko, D. Hudáková, ª. Kratochvíl, M. Kysuãanová, O. Schrameková, A. Solãianska, R. Valkoviã, M. Záturová.

Premiéra: 12. septembra 2003 Poãet repríz: 25

71

STARÉ DIVADLO NITRA

Hans Sachs POSOL Z RAJA (DER FAHREND SCHULER INS PARADEIS)

p M. Dedinsk-Mittelmann, u K. Spiák, tp K. Spiák, E. Gnoth, sh E. Gnoth, sv, kv, b M. Îilíková, r J. Hrmo. ·tudent ­ R. Valkoviã, Dora ­ M. Kysuãanová/M. Záturová, Gazda ­ I. Gontko.

Premiéra: 30. januára 2004 Poãet repríz: 12

Ondrej Spiák NAJVÄâ·IE CIGÁNSTVO

Na motívy záznamov Samuela Czambela. u O. Spiák, V. Gabãíková, dr V. Gabãíková, sv, kv M. Îilíková, b F. Perger, M. Îilíková, r O. Spiák. Otec, Starec, Kráº, Drak ­ R. Valkoviã, Prv brat, Janko ­ M. Vojtela, Druh brat, Lump I., Drak ­ R. Kratochvíl, Tretí brat, Lump II., Drak ­ I. Gontko, Princezná, vodiãské práce ­ ª. Ondríková, Matka, Laktibrada, vodiãské práce ­ A. Solãianska, Pomocné vodiãské práce ­ R. Bánovská/M. Cibulková/J. Schramek, Huslista ­ F. Nozdrovick a.h./S. Miklá a.h.

Premiéra: 16. apríla 2004 Poãet repríz: 14

REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN

Inscenácia Premiéra Augusta, O.: MUZIKANTI 05.09.1980 Nûmcová, B.: ZHAVRANELÍ BRATIA 18.04.1988 Moko, J., Vaíãek, P.: O âIERNOM KLOBÚKU 06.01.1992 Hronsk, J. C., Gontko, I.: BUDKÁâIK A DUBKÁâIK 09.01.1994 Spiák, O.: MIKULÁ· ­ UÎ HO VEZÚ! 30.11.1995 Poãet repríz v sezóne 2003/2004 poãet repríz celkom 8 315 3 17 13 155 10 154 2 48

72

NE·TÁTNE DIVADLÁ

Spiák, O., Gnoth, E.: O ·KRIATKOCH 29.01.1999 Kainar, J. : ZLATOVLÁSKA 04.02.2000 Maeterlinck, M.: BELAS¯ VTÁK 29.03.2001 Brdeãka, J., Hála, V., Rychlík, J.: LIMONÁDOV¯ JOE 09.11.2001 Podjavorinská, ª.: âIN ­ âIN 20.09.2002 Andersen, H. Ch.: SNEHOVÁ KRÁªOVNÁ 25.04.2003 3 47 10 71 3 36 7 57 21 79 23 42

73

JÓKAIHO DIVADLO KOMÁRNO (1952)

Riaditeºstvo: Petöfiho 1, 945 12 Komárno Telefón: ++421/35/770 18 97 ­ sekretariát riaditeºa 770 18 89 ­ programové oddelenie Fax: ++421/35/770 55 55 E-mail: [email protected] Web: www.theatre.sk

Riaditeº: Tibor Tóth Dramaturgia: Emese Varga Lektor dramaturgie: Csilla Szabó (do 31.08.2003), László Balázsy (od 01.09.2003) ReÏisér a umeleck éf: István Verebes (od 01.02.2004) Scénick vtvarník: Juraj Gráfel (od 01.08.2003) Kostmov vtvarník: Márta Dobis Umeleck súbor: Éva Bandor, Ildikó Benes (do 31.07.2004), Géza BenkOE, Tamás Bernáth, Imre Boráros, Mátyás Dráfi, Tibor Fabó, Krisztína Holocsy, Katalin Holocsy (od 01.08.2003), József Kukola (od 01.09.2003 do 31.08.2004), Ildikó V. Mák, Attila Mokos, Xénia Molnár, István D. Németh, István Olasz (od 01.08.2003), István POEthe, József Ropog, Attila Tóth, Mari Varsányi.

László Nagy (i) Edit Balaskó () Divadlo hrá v maìarskom jazyku.

PREMIÉRY Frederick Loewe MY FAIR LADY (MY FAIR LADY) libreto Alan Jay Lerner

Muzikál. p T. Ungváry, ptp G. Dénes, dr A. LOErinczy a.h., E. Varga, hn Á. Barabás a.h., A. Pacsay a.h., hsp K. Körtvési a.h., ch I. Énekes a.h., sv J. Gráfel, kv E. Gadus a.h., r L. S. Harsányi a.h.

74

NE·TÁTNE DIVADLÁ

Henri Higgins ­ I. Boráros, Mrs. Higgins ­ A. Ferenczy a.h., Eliza Doolittle ­ A. Szvrcsek, posl. V·MU/Krisztina Holocsy, Alfred Doolittle ­ M. Dráfi, Plukovník Pickering ­ T. Fabó, Pearceová ­ É. Bandor, Freddy Eynsford-Hill ­ I. Olasz, Mrs. Eynsford-Hill ­ I. Mák, Harry ­ I. POEthe, Jamie ­ A. Tóth, George ­ I. Németh, MuÏ z Hextonu, Charles ­ J. Kukola, MuÏ zo Selsey ­ T. Bernáth, Predavaãka kvetín ­ I. Benes, Policajt ­ L. Nagy, Komorná ­ E. Balaskó. ëalej hrajú ­ S. Endrédi, R. Hajnes, I. Jóba, P. Pavloviã, Z. Rab, E. Agh, Z. Nagy.

Premiéra: 3. októbra 2003 Poãet repríz: 26

Szabolcs Fényes ­ József Romhányi KURIATKO HAMUPIPÃKE

Hudobná veselohra. hn L. Zsákovics a.h., ch G. BenkOE, k Z. Kalmár a.h., sv J. Gráfel, kv M. Dobis, r J. Kiss Péntek a.h. Kuriatko ­ Katalin Holocsy, Pani Sedemvrecová ­ I. Benes, Perliãka ­ Krisztina Holocsy, Zlatko ­ X. Molnár, Kráºoviã Gapar ­ J. Kukola, Boldizsár ­ J. Ropog, Kuchár, Tkáã, Kováã ­ G. BenkOE, ·afár ­ I. POEthe, 1.holub, Zlat pavúk ­ T. Bernáth, 2. holub, VáÏka ­ I. Olasz. ëalej hrajú ­ E. Agh, E. Balaskó, P. Pavloviã, R. Hajnes, Zs. Nagy, L. Nagy.

Premiéra: 18. novembra 2003 Poãet repríz: 37

Nikolaj Vasilieviã Gogoº ÎENBA (ÎENITBA) HÁZ-TÙZ-NÉZÃ

p G. Bodolay, sv M. Jan-ãi, kv E. Gadus, r G. Bodolay. Agafia Tichonovna ­ É. Bandor, Arina Pantelejmonovna ­ M. Varsányi, Fiokla Ivanovna ­ I. Németh, Podkolesin ­ I. Olasz, Koãkarev ­ G. BenkOE, Anuãkin ­ M. Dráfi, âoãálov, Îevakin ­ A. Mokos, Rántotta ­ T. Fabó, DuÀaka ­ X. Molnár, Sztarikov ­ J. Ropog, Stepan ­ I. Németh, Klaviristka ­ E. Agh, Dvaja diabli ­ I. Németh, J. Ropog.

Premiéra: 16. januára 2004 Poãet repríz: 32

75

JÓKAIHO DIVADLO KOMÁRNO

Michel de Ghelderode BARNABÁ· (BARRABAS) BARABBÁS

p R. Bognár, sv J. Gráfel, kv E. Gadus a.h., r Á. Árkosi a.h. JeÏi ­ G. Szabó a.h., Barnabá ­ T. Tóth, Kajfá ­ J. Ropog, Pilát ­ A. Mokos, Herodes ­ T. Fabó, Apotol Judá ­ G. BenkOE, Apotol Peter ­ A. Tóth, Apotol Ján ­ J. Kukola, Mária Magdaléna ­ É. Bandor, Hekuba ­ X. Molnár, Pilátova Ïena ­ Katalin Holocsy, ToronyOEr ­ M. Dráfi, ªav lotor ­ L. Jakubecz, posl. V·MU, Prav lotor ­ T. Bernáth, Diváãka ­ M. Varsányi, ·ao ­ S. Köleséri a.h., Börtö... ­ I. Németh, KÀaz ­ I. Olasz, Vojak ­ I. POEthe. ëalej hrajú ­ E. Balaskó, L. Nagy, I. Jóba, R. Hajnes, L. Kováã.

Premiéra: 12. marca 2004 Poãet repríz: 14

Miklós Hubay ­ István Vas ­ György Ránki JEDNA LÁSKA NA TRI NOCI EGY SZERELEM HÁROM ÉJSZAKÁJA

dr E. Varga, sv, R. Dévényi a.h., kv M. Dobis, r I. Verebes, G. Molnár a.h. Bálint ­ J. Kukola, Júlia ­ Katalin Holocsy, Viktor ­ T. Fabó, Dr. Lajos Szegilongi ­ I. POEthe, Melitta ­ M. Varsányi, Stotník Henker ­ T. Tóth, ·ándor ­ G. BenkOE, Károly ­ A. Mokos, Gápár ­ A. Tóth, Menyhért ­ T. Bernáth, Boldizsár ­ I. Olasz, Légós ­ I. Németh, Kvetinárka ­ P. Pavloviã, Csilla ­ E. Agh, Vojaci ­ L. Nagy, I. Jóba, R. Hajnes, Zs. Nagy. Klavírny sprievod: Zs. Andrássy Pálinkás a.h.

Premiéra: 7. mája 2004 Poãet repríz: 24

Mór Jókai ­ Róbert Bognár ­ Ferenc Darvas ­ András Schlanger CHUDOBNÍ BOHATÍ A GAZDAG SZEGÉYEK

tp S. Várady, dr R. Bognár a.h., sh F. Darvas, sv K. Ignatovic a.h., kv M. Dobis, ch J. Bodor a.h., r A. Schlanger a.h. Adam Kapor ­ M. Dráfi, Zsuzsa Kömény ­ M. Varsányi, Makar Szüköl ­ I. Olasz, János Paczal ­ T. Fabó, Franyó Kranyec ­ T. Tóth, Miska Gugyori ­ J. Ropog, Pani Gyulová ­ É. Bandor, Panna Ritka ­ X. Molnár, Csicsonka ­ Katalin Holocsy, Lizi ­ Krisztina Holocsy, Spiridion Tarafás ­ I. POEthe, Amál Csóka ­ E. Kuczman, Doktorka ­ A. Tóth, Icig ­ I. Németh, Ferke ­

76

NE·TÁTNE DIVADLÁ L. Cservenka a.h., Zsiga ­ Cs. Kocsis a.h., Móricz Jókai ­ L. Brinzik a.h. ëalej hrajú ­ E. Agh, E. Balaskó, R. Hajnes, I. Jóba, L. Nagy, Z. Nagy.

Premiéra: 9. júla 2004 Poãet repríz: 2

REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN

Inscenácia Premiéra Darvas, F., Parti Nagy, L.: IBU·ÁR 04.04.2003 Spiró, G.: PODVODNÍK 06.06.2003 Poãet repríz v sezóne 2003/2004 poãet repríz celkom 34 45 25 29

77

DIVADLO JOZEFA GREGORA TAJOVSKÉHO ZVOLEN (1949)

Riaditeºstvo: Divadelná 3, 960 77 Zvolen Telefón: ++421/45/532 51 87 533 21 91 Fax: ++421/45/532 51 87 533 17 81 E-mail: [email protected] Web: www.djgt.sk www.theatre.sk

Riaditeº: Marcela Krková Umeleck éf: Radoslav Kuric ·éfdramaturg: Mikulá Fehér (do 31.01.2004) Dramaturgia: Urula Ferenãuková* (od 10.02.2004) Umeleck súbor: Duan Cinkota, Silvia Donová, Juraj Haviar, Dana Karolová, Anita Krepãárová-·afáriková, Radoslav Kuric, Martin Kusenda (od 02.09.2003), Iveta Marcineková, Jozef Novotn, Jana Pilzová, Milan Penko, Vladimír RohoÀ, Svetlana Sarvaová-Csudayová, Ján Seleck, ·tefan ·afárik, Vladena ·korvagová.

Ján Chalupka, Petronela Kempová (i, )

PREMIÉRY Juraj Sarva VYSLANEC ZVOLENSK¯

Dramatická kompozícia o vyslancovi kráºovského mesta Zvolen na Uhorsk snem. sv, kv J. Valek a.h., fotografická dokumentácia K. Demuth a.h., grafická spolupráca I. Bíre a.h., dr, r J. Sarva a.h. ªudovít ·túr ­ R. Kuric, Adela Ostrolúcka ­ S. Donová, Barónka Ostrolúcka ­ S. Sarvaová-Csudayová, Barón Ostrolúcky ­ ·. ·afárik, Lajos Kossuth ­ D. Cinkota, SlúÏny ­ J. Haviar, Kronikár ­ J. Sarva a.h., Hlas Dr. Kozáãka ­ A. MojÏi a.h., Richtár Zvolena ­ V. RohoÀ.

Premiéra: 3. septembra 2003 78 Poãet repríz: 15

NE·TÁTNE DIVADLÁ

Jana Pilzová ­ AlÏbeta Verepejová TRIO KOTKODÁK

Divadelná rozprávka na motívy rovnomennej knihy. tp A. Verepejová, J. Pilzová, sh V. Vrba, M. ëuri, sv, kv E. Jakubisová, r J. Pilzová. Sliepka 1 ­ V. ·korvagová/I. Marcineková, Sliepka 2 ­ D. Karolová, Sliepka 3 ­ J. Pilzová, Hudobník MiÏu, Lastoviãky, Ëava, Krtko, Kohút ­ M. ëuri a.h., Rozprávaã Móric, Vrabec, Bocian, Krokodíl, Straiak ­ M. Penko.

Obnovená premiéra: 19. októbra 2003 Poãet repríz: 36

Tennessee Williams SKLENEN¯ ZVERINEC (THE GLASS MANAGERIE)

p K. Dlouh, u ª. Pauloviã, dr ·. Havlík, sh A. ·eban, vh ª. Pauloviã, sv, kv F. Lipták, L. Guliková, ª. Pauloviã, r ª. Pauloviã a.h. Amanda Wingfieldová ­ I. Rapaiãová a.h./S. Sarvaová-Csudayová, Laura Wingfieldová ­ V. ·korvagová/S. Donová, Tom Wingfield ­ D. Cinkota, Jim O`Connor ­ R. Kuric/M. Kusenda. Piesne naspievali ­ J. Kocianová a M. Palonder.

Premiéra: 21. novembra 2003 Poãet repríz: 20

Antonín Procházka S TVOJOU DCÉROU NIKDY! (S TVOJÍ DCEROU NE)

p M. Spiák, sv ·. Hudák a.h., kv N. Janíková a.h., r M. Spiák a.h. Rudo Kukuãka ­ V. RohoÀ, Alica Kukuãková ­ J. Pilzová, Sandra Kukuãková ­ S. Donová, ªubo ·imko ­ ·. ·afárik, Libua ·imková ­ A. Krepãárová-·afáriková, Tóno ­ J. Seleck, Robo ­ M. Penko.

Premiéra: 19. marca 2004 Poãet repríz: 7

Peter Turrini FIGAROV ·IALEN¯ DE (DER TOLLSTE TAG)

p M. Porubjak, dr J. Liptáková a.h., hsp V. Kubiãka, sv, kv P. âaneck a.h., r E. Horváth a.h. Gróf Almaviva ­ J. Novotn, Grófka Almaviva ­ J. Pilzová, Figaro ­ D. Cinkota, Zuzana ­ I. Marcineková, Cherubín ­ M. Kusenda, Bartolo ­ V. RohoÀ, Marcelina ­ S. Sarvaová-Csudayová,

79

DIVADLO JOZEFA GREGORA TAJOVSKÉHO ZVOLEN

Bazilus ­ ·. ·afárik, Don Guzman ­ R. Kuric, Gebuliak ­ J. Seleck, Antonio ­ M. Penko, Hasák ­ J. Haviar.

Premiéra: 11. júna 2004 Poãet repríz: 1

BIBLIOGRAFIA RECENZIÍ

Sarva, J.: VYSLANEC ZVOLENSK¯ 1.Rusnák, Igor. Vyslancovo posolstvo. In Literárny tÏdenník, 2.11.2003, roã. 16, ã. 42, s. 11. Williams, T.: SKLENEN¯ ZVERINEC 1.Rusnák, Igor. Hra súãasná a naa. In Literárny tÏdenník, 7.12.2003, roã. 16, ã. 47 ­ 48, s. 15. 2.Uliãianska, Zuzana. Grantov program by sa mohol volaÈ Divadlá, hbte sa! In Sme, 04.05.2004, roã. 12, ã. 102, s. 26. 3.Vargenová, Tina. Pauloviã urobil z Williamsovej hry kvalitnú inscenáciu : Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene sa zmenilo na Sklenen zverinec s vbornmi hereckmi vkonmi Rapaiãovej a Cinkotu. In Národná obroda, 02.12.2003, roã. 14, ã. 276, s. 25.

REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN

Inscenácia Premiéra Pilzová, J., Verepejová, A.: TRIO KOTKODÁK 02.12.1996 Obnovená premiéra: 19. 10.2003 Gershe, L.: MOT¯ªOM NIK NEROZKÁÎE 23.04.1998 Nuiã, B.: PANI MINISTROVÁ 22.02.2001 Hervé, F., Feldek, ª.: LEËTE, SLEâNA NITU· 22.06.2001 Cooney, R.: POPLACH V HOTELI WESTMINSTER 11.01.2002 Feldek, ª.: SMRË V RUÎOVOM 21.06.2002 Rostand, E.: CYRANO Z BERGERACU 18.10.2002 Poãet repríz v sezóne 2003/2004 poãet repríz celkom 36 102

9 89 1 23 14 41 13 42 11 25 10 33

80

NE·TÁTNE DIVADLÁ

Jílek, J.: POPOLU·KA A PRINC 08.12.2002 Shakespeare, W.: HAMLET 13.06.2003 7 31 24 30

81

BÁBKOVÉ DIVADLO NA RÁZCESTÍ BANSKÁ BYSTRICA (1960)

Riaditeºstvo: Skuteckého 14, 975 09 Banská Bystrica Telefón: ++421/48/412 56 23 415 30 23 Fax: ++421/48/412 56 23 E-mail: [email protected] Web: www.bdnr.sk www.theatre.sk

Riaditeº: Iveta ·kripková Umeleck éf: Marián Pecko Dramaturgia: Iveta ·kripková ReÏisér: Marián Pecko Umeleck súbor: Eva Doãolomanská, Ján Harutiak, Marianna Mackurová, Alena Suilová, Jozef ·amaj, Mária ·amajová.

PREMIÉRY ZAHRAJTE SA S ROZPRÁVKAMI IV. ­ MELUZÍNY

Divadelno-vzdelávací program pre deti a dospelch, ktorí sa venujú deÈom. námet a príprava I. ·kripková, vsp E. Farkaová a.h. Hrá ­ M. ·amajová. Vtvarn ateliér ­ K. MaÏáryová/I. Danková. Na husle hrajú ­ K. Bertiãová a.h./A. ·amaj a.h.

Premiéra: 2. decembra 2003 Poãet repríz: 21

DÁMA S DÁÎDNIKOM

sc, vsp M. Pecko, sh R. Mankoveck a.h., kv M. Mackurová, r M. Pecko. Hrajú ­ M. Mackurová, J. ·amaj, Hlas ­ L. Jaková.

82

NE·TÁTNE DIVADLÁ

PouÏité príbehy: Hans Christian Andersen ­ Dievãatko so zápalkami, Príbeh o starom dube a podenke; Iveta ·kripková ­ Zapráené rozprávky.

Premiéra: 2. decembra 2003 Poãet repríz: 28

Jozef Holl KUBO Sto rokov bolesti

Komédia. u M. Pecko, M. Geiberg, dr M. Geiberg a.h., sh R. Mankoveck, psp T. Nepinsk a.h., J. Valek a.h., E. Farkaová a.h., M. Pecko. Kubo ­ M. Andrísek a.h., Aniãka ­ A. Suilová, Paºo ­ D. Zaprihaã a.h., Loveck ­ L. Púchovsk a.h., Beãela ­ J. Harutiak, Beãelová ­ M. Mackurová, Koáriãka ­ M. ·amajová, Dora ­ M. Csillaghová a.h., Kapitán ­ J. ·amaj, Taneãnica ­ M. Almáiová a.h., Muzikantka ­ M. Vilhanová a.h., Oponárka ­ M. Berkyová.

Premiéra: 5. marca 2004 Poãet repríz: 20

Lewis Carroll ALICA V KRAJINE ZÁZRAKOV

Dramatizácia. drm H. Sikorová, p L. ·kvarková, sh B. SzcepaÀski, sv, kv, b A. Adamíková a.h., M. Mackurová a.h., r H. Sikorová a.h., M. Pecko. Alica ­ M. Mackurová, Zvieracie a rozprávkové bytosti ­ M. ·amajová, S. Moumani a.h., B. ·pániková a.h.

Premiéra: 30. apríla 2004 Poãet repríz: 22

ZAHRAJTE SA S ROZPRÁVKAMI V. ­ O ·TOPªO·OVI LOPTO·OVI

Divadelno-vzdelávací program pre deti a dospelch, ktorí sa venujú deÈom. námet a príprava I. ·kripková, vtvarné návrhy a vroba B. Paulíny, A. Adamíková, sh J. Hako a.h. Hrá ­ J. Harutiak, Spev ­ L. ·usteková.

Premiéra: 6. mája 2004 Poãet repríz: 26

83

BÁBKOVÉ DIVADLO NA RÁZCESTÍ BANSKÁ BYSTRICA

BIBLIOGRAFIA RECENZIÍ

Carroll, L.: ALICA V KRAJINE ZÁZRAKOV 1. (dt). Rozprávková Alica v bábkovom divadle. In Pravda, 29.04.2004, roã. 14, ã. 99, s. 25.

REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN

Inscenácia Premiéra Duek, D.: PI·TÁâIK 01.04.1988 ·kripková, I.: âERVENÁ âIAPOâKA 05.09.1997 ·kripková, I., Meinholm, J.: ·AMANKY III. ­ NEPLAâ ANNA 21.09.2001 ·kripková, I., Pecko, M.: LILIPUTÁNSKA ROZPRÁVKA 01.03.2002 Genet, J.: SLÚÎKY 15.11.2002 ·kripková, I.: BOLKO A BOLKA 28.03.2003 Andersen, H. Ch.: PRINCEZNÁ NA HRÁ·KU ALEBO AKO SA DLHÁ, ·IROKÁ A BYSTROZRAKÁ SKORO PRINCEZNAMI STALI 09.05.2003 Poãet repríz v sezóne 2003/2004 poãet repríz celkom 6 310 1 185 7 45 8 58 9 21 16 38

22 43

84

NE·TÁTNE DIVADLÁ

·TÚDIO TANCA BANSKÁ BYSTRICA (1997)

Riaditeºstvo: Nám. slobody 3, 974 00 Banská Bystrica Telefón: ++421/48/414 51 54 414 65 40 Fax: ++421/48/414 65 40 E-mail: [email protected] Web: www.studiotanca.sk www.theatre.sk

Riaditeº: Zuzana Hájková Choreograf: Zuzana Hájková Umeleck súbor: Veronika Koprnová, Tomá Nepinsk, Zdenka Svíteková, Ondfiej Vidláfi, Lenka Vokurková.

PREMIÉRY SECTIO/MIRÁKULOS SECTIO

Taneãné divadlo. sv, kv E. Rácová, sh J. Vlk, ch Z. Kozánková. MuÏi ­ T. Nepinsk, O. Vidláfi, Îeny ­ V. Koprnová, Z. Svíteková, L. Vokurková, Poãiatok ­ A. Kulhanyová, M. Jobová, L. Redlingerová.

MIRÁKULOS

Taneãné divadlo. sv, kv E. Rácová, sh S. Alty, ch K. MojÏiová. Osud ­ Z. Svíteková, Pokuenie ­ V. Koprnová, L. Vokurková, Chlapec ­ O. Vidláfi, Sudca ­ T. Nepinsk.

Premiéra: 27. februára 2004 Poãet repríz: 10

85

·TÚDIO TANCA BANSKÁ BYSTRICA

BIBLIOGRAFIA RECENZIÍ

SECTIO / MIRÁKULOS 1.Gajdoová, Eva. Veãer na dvakrát. In Salto, 2004, roã. 2, ã. 1, s. 26 ­ 27.

REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN

Inscenácia Premiéra Hamilton, J.: NIEâO MEDZI NAMI 10.12.1999 Michaud, P., Hájková, Z.: TROIS 07.04.2000 Hájková, Z.: ·ACHMAT ALEBO ·ACHYMACHY 12.04.2002 Hájková, Z.: TICHÁ PÚ·Ë 16.05.2003 Poãet repríz v sezóne 2003/2004 poãet repríz celkom 4 20 2 15 3 16 6 10

86

NE·TÁTNE DIVADLÁ

DIVADLO SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA MARTIN (do 26. 08. 2003) SLOVENSKÉ KOMORNÉ DIVADLO MARTIN (od 27. 08. 2003)

Riaditeºstvo: Divadelná 1, 036 80 Martin Telefón: ++421/43/422 22 34 422 40 98 Fax: ++421/43/422 22 34 422 01 72 E-mail: [email protected] [email protected] Web: www.divadlomartin.sk www.theatre.sk

Riaditeº: Karel Kostrab (do 31.10.2003), Andrej Hrnãiar (od 01.11.2003) Umeleck éf: Miloslav KrẠDramaturgia: Róbert Mankoveck, Monika Michnová (od 01.01.2004) ReÏisér: Matú Oºha* ·éf vpravy: Jozef Ciller Scénick vtvarník: Jozef Ciller Umeleck súbor: Zuzana Belková-Laurinãíková, Emília âíÏová (do 30.04.2004), Eva Mankovecká-Gaparová, Michal Gazdík, Marek Geiberg (od 01.07.2004), Ivan Giaã (do 30.04.2004), Martin HorÀák, Viliam Hriadel*, Andrej Hrnãiar, Martin Hronsk (do 01.04.2004), Lucia Jaková, Ján KoÏuch, Miloslav Kráº*, ªubomíra Krkoková, Jana Oºhová, Renáta Rundová, Andrej ·termensk (do 01.01.2004), Petronela Valentová, Frantiek Vrostko, Linda Zemánková (do 01.01.2004).

Anna Sochorová (do 14.01.2004), Jolana HloÏeková (od 15.01.2004) (i) Darina Mázorová ()

PREMIÉRY Friedrich Dürrenmatt METEOR (METEOR)

p J. Bálinth, dr, sh R. Mankoveck, sv J. Valek, kv J. Hurtigová, r ·. Korenãi.

87

SLOVENSKÉ KOMORNÉ DIVADLO MARTIN

Wolfgang Schwitter ­ J. KoÏuch, Oºga ­ L. Jaková, Jochen ­ M. Hronsk/B. Matuãin a.h., Carla Coppeová ­ P. Valentová, Friedrich Georgen ­ A. Hrnãiar, Hugo Nyffenschwander ­ M. Kráº, Augusta ­ R. Rundová, Emanuel Lutz ­ F. Vrostko, Veºk Muheim ­ M. Gazdík, Profesor Schlatter ­ M. HorÀák, Pani Nomsenová ­ E. âíÏová, Glauser ­ I. Giaã, Major Friedli ­ J. Barto a.h./·. Miovic a.h., Schlafroth ­ V. Hriadel.

Premiéra: 25. októbra 2003 Poãet repríz: 18

Jozef Gregor Tajovsk NOV¯ ÎIVOT (OPRA·OVAâKA)

u J. Gombár, dr M. Michnová, sh D. Rotter, psp S. Beláková, sv M. Holl, kv E. Gaduová, r J. Gombár. Matú ­ J. KoÏuch, Kata ­ R. Rundová, ·epkárka, Aniãka ­ L. Jaková, Martin ­ M. Hronsk, Pita ­ A. Hrnãiar, Îandár ­ V. Kivader, posl. AU, Inpicient, Notár ­ V. Hriadel, Hlas hereãky ­ S. Norisová.

Premiéra: 16. januára 2004 Poãet repríz: 23

John Millington Synge PRAME SVÄTCOV (THE WELL OF THE SAINT'S)

p K. Dlouh, u M. Gazdík, M. Oºha, dr M. Gazdík, sh R. Mankoveck, sv J. Ciller, kv M. Cillerová, r M. Oºha. Martin Doul ­ M. Gazdík, Mary Doulová ­ H. Sudická, Timmy ­ F. Vrostko, Molly Byrneová ­ L. Jaková, Bride ­ B. ·pániková, posl. AU, Svätec ­ V. Kivader, posl. AU, Mat Simon ­ J. Kramár, Dievãatá a chlapci ­ V. Hriadel, I. Giaã, ª. Krkoková, P. Valentová, E. âíÏová, K. Vakrãková, Muzikant ­ ª. ·amo.

Premiéra: 12. marca 2004 Poãet repríz: 10

Phyllis Nagy TALENTOVAN¯ PÁN RIPLEY (THE TALENTED MR. RIPLEY)

p M. Solotruk, u V. Bubnáová, M. Amsler, dr V. Bubnáová, M. Michnová, hsp M. Kráº, psp A. Agricolová, sv J. Ciller, kv A. Kobielska, r M. Amsler. Tom Ripley ­ M. Kusenda, Richard Greenleaf ­ M. Kráº, Marge Sherwoodová ­ R. Rundová, Freddie Miles ­ A. Hrnãiar, Herbert Greenleaf ­ F. Vrostko, Emily Greenleaf ­ E. Gaparová,

88

NE·TÁTNE DIVADLÁ

Tenente Roverini ­ J. KoÏuch, Sophia ­ R. Ryníková, posl. V·MU, Fausto ­ A. Mankoveck/ M. BúÀ.

Premiéra: 16. apríla 2004 Poãet repríz: 8

Miro Gavran ZABUDNI NA HOLLYWOOD (ZABORAVI HOLLYWOOD)

p J. Jankoviã, dr R. Mankoveck, sh M. Kráº, psp T. Nepinsk a.h., sv, kv S. Mrázová a.h., r M. Náhlík a.h. Martin ­ M. HorÀák, Marek ­ Marek Geiberg, posl. V·MU. Realizácia videozáznamu ­ Michal Veãefia a.h.

Premiéra: 7. mája 2004 Poãet repríz: 10

BIBLIOGRAFIA RECENZIÍ

Dürrenmatt, F.: METEOR 1.Podmaková, Dagmar. Zjednoduen Dürrenmatt zabáva. In Pravda, 28.10.2003, roã. 13, ã. 248, s. 18. 2. Vargenová, Tina. Meteor pln dier v Divadle SNP v Martine. In Národná obroda, 28.10.2003, roã. 14, ã. 248, s. 12. Tajovsk, J. G.: NOV¯ ÎIVOT (OPRA·OVAâKA) 1.Jaborník, Ján. Dobre opráen Tajovsk : Nov Ïivot ako vzva. In Domino fórum, 16.06.2004, roã. 13, ã. 24, s. 22. 2.Jenãíková, Mária. Îeny znesú veºa. In Pravda, 19.01.2004, roã. 14, ã. 14, s. 7. 3.Kováã Adamov, Mio: 60-roãné Slovenské komorné divadlo. In Slovenské národné noviny, 2004, roã. 15, ã. 4, s. 9. 4.Polák, Milan. Martinsk Nov Ïivot. In Literárny tÏdenník, 25.02.2004, roã. 17, ã. 6 ­ 7, s. 13. 5.Uliãianska, Zuzana. Opráen 5. Nov Ïivot v novom martinskom divadle. In Sme, 19.01.2004, roã. 12, ã. 14, s. 25. Synge, J. M.: PRAME SVÄTCOV 1.Jenãíková, Mária. Hrieny zázrak. In Pravda, 15.03.2004, roã. 14, ã. 62, s. 22. Nagy, P.: TALENTOVAN¯ PÁN RIPLEY 1.Dlouh, Oleg. Trochu priÈaÏké krídla. In Pravda, 23.04.2004, roã. 14, ã. 94, s. 20. 2.Uliãianska, Zuzana. Talentovan zloãin pána Ripleyho nakoniec zostal bez trestu. In Sme, 19.04.2004, roã. 12, ã. 90, s. 25. Gavran, M.: ZABUDNI NA HOLLYWOOD 1.Podmaková, Dagram. Komédia itá na mieru citlivm krajãírom. In RadioZine, 14.05.2004, s. www.slovakradio.sk.

89

SLOVENSKÉ KOMORNÉ DIVADLO MARTIN

REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN

Inscenácia Premiéra Benãík, J.: PERNÍKOVÁ CHALÚPKA 12.10.1991 Cooney, R.: 1+1=3 11.06.1999 Ballek, R., Mankoveck, R., Ciller, T.: TRI PRASIATKA 24.03.2000 Süskind, P.: KONTRABAS 13.10.2000 Matuãin, B., Mankoveck, B.: ·ÍPKOVÁ RUÎENKA 17.11.2001 Polák, R. Císafi, R.: STRIPTÍZ TARTUFFE 23.03.2002 Vogelová, P.: NAJSTAR·IE REMESLO 18.05.2002 Soloviã, J., Lasica, M., Satinsk, J.: PLNÉ VRECKÁ PEAZÍ 15.06.2002 Polák, R.: ÚBOH¯ LAKOMEC 18.01.2003 Shakespeare, W.: VESELÉ PANIâKY Z WINDSORU 11.04.2003 Mankoveck, B.: ZLATÁ RYBKA 14.06.2003 Poãet repríz v sezóne 2003/2004 poãet repríz celkom 8 210 20 98 1 68 7 37 3 58 13 40 9 30 18 61 13 28 16 27 16 23

90

NE·TÁTNE DIVADLÁ

BÁBKOVÉ DIVADLO ÎILINA (1950)

Riaditeºstvo: Kuzmányho 6, 011 37 Îilina Telefón: ++421/41/562 39 95 562 03 15 Fax: ++421/42/562 39 95 E-mail: [email protected] Web: www.zilina.net/babkovedivadlo www.zilina.sk www.theatre.sk

Riaditeº: Bibiana Tarasoviãová (do 14.07.2003), Peter Tabaãek (od 15.07.2003) Umeleck éf: Jana Eliáová Dramaturgia: Eduard Kudláã (od 01.04.2004) ReÏisér: Tomá Hudcoviã (od 01.09.2003) Umeleck súbor: Jozef Abafi, Zlatica Berkyová*, Alexander Bombor*, Ján Demko, Miroslava Dudková*, Jana Eliáová, Roman Fábian*, Milada Filipãíková, Peter Hejhal, Katarína Ivanková*, Barbara Miíková*, Zlatica ·omorjaiová, Bibiana Tarasoviãová, Roman Veãerek*, Dominik Zaprihaã*.

ªuba Dolníková (i)

PREMIÉRY Bibiana Tarasoviãová O VEªKOM JEDÁKOVI A âAROVNOM KABÁTE Na motívy rozprávok BoÏeny Nûmcovej

sh B. Zábojník, sv, b M. Dúbravay a.h., dr, tp, r B. Tarasoviãová. Otec, âert, Kráº, Vojsko ­ J. Abafi/R. Kianica a.h., Hlado ­ J. Demko/L. Púchovsk a.h., Matka, Mlynárka, Hedviga, Duiãka, Vojsko ­ B. Tarasoviãová/B. Bazsová a.h.

Premiéra: 17. októbra 2003 Poãet repríz: 44

91

BÁBKOVÉ DIVADLO ÎILINA

Nora Linhartová KEë LÍSTIE Z DUBA OPADÁ Na motívy poviedky Jana Wericha AÏ opadá listí z dubu

u A. Pachinger, Z. Marková, dr T. Hudcoviã, sh J. Dobrakov a.h., tp Z. Marková, sv, kv, b Z. Malcová a.h., posl. V·MU, r A. Pachinger. âert 3. triedy ­ P. Hejhal/B. Baãík a.h., âertík ­ J. Demko, Lucifer ­ J. Abafi, Krãmárka ­ J. Eliáová/B. Tarasoviãová, Pompadurka ­ M. Filipãíková/H. Janãiinová a.h.

Premiéra: 6. februára 2004 Poãet repríz: 24

Jozef Cíger Hronsk TRI MÚDRE KOZLIATKA

drm T. Hudcoviã, dr E. Kudláã, vh T. Hudcoviã, psp P. Tabaãek, sv, kv, b R. Anderle a.h., r T. Hudcoviã. Hrajú ­ L. Púchovsk a.h., B. Baão a.h., H. Janãiinová a.h., E. Kudláã a.h., P. Hejhal, J. Demko, J. Abafi, J. Eviak, M. Pazúr. Pomocné vodiãské práce ­ B. Tarasoviãová, M. Filipãíková.

Premiéra: 26. marca 2004 Poãet repríz: 22

Ivan Olbracht BIDPÁJ A JEHO ZVIERATKÁ

p Tristan Jonatán, sc K. BroÏek, psp J. Eliáová, sv, kv, b A. Tománek a.h., r K. BroÏek a.h. Rozprávkar Bidpáj, Tesár, Zajac, Rybár ­ J. Demko, Bk Mujaba ­ J. Abafi, Had, Medveì, Opica, Rybár ­ L. Púchovsk, ·akal Lap, Ryba ­ B. Tarasoviãová, ·akal ChÀap ­ M. Filipãíková, KrẠDÏabelin, Lev ­ P. Hejhal, Straka, Vlk, Rybka ­ M. Oslejová a.h.

Premiéra: 20. mája 2004 Poãet repríz: 23

REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN

Inscenácia Premiéra Dobrakov, J., Marková, Z.: O HLÚPEJ ÎENE 12.10.2001 Poãet repríz v sezóne 2003/2004 poãet repríz celkom 19 105

92

NE·TÁTNE DIVADLÁ

Jonatán, T., Harvan, R., Hejhal, P.: POPOLU·KA 09.11.2001 Hejhal, P.: O TROCH GRO·OCH 28.02.2003 7 100 33 78

93

MESTSKÉ DIVADLO, SCÉNA PRE DETI A MLÁDEÎ MAJÁK ÎILINA (do 31. 12. 2003) MESTSKÉ DIVADLO ÎILINA (od 1. 1. 2004)

Riaditeºstvo: Horn val 3, 010 01 Îilina Telefón: ++421/41/500 24 04 562 38 02 Fax: ++421/41/562 38 02 E-mail: [email protected] Web: www.zilina.net/mestskedivadlo www.theatre.sk

Riaditeº: Elena Dikoová Umeleck éf: Rastislav Ballek Scénick a kostmov vtvarník: Ján Novosedliak Umeleck súbor: Elena Dikoová, Anna Hulmanová, Pavol Klimaovsk, Tatiana Vajdová, Jaroslav Vitos.

PREMIÉRY Jan Makarius BRÁNA SLNKA (BRÁNA SLUNKA)

p, u M. Gerbocová,, dr R. Ballek, sh, tp R. Mankoveck, psp R. Kianica, kv J. Novosedliak, r M. Gerbocová. Waola ­ R. Kianica a.h., Taganita, Svitko, Dua ohÀa a vetra I. ­ N. Jeluová, Hroch, ·ed Bufalo, Dua ohÀa a vetra II. ­ R. Vitos, Îaba, âervená líka, Dua ohÀa a vetra III. ­ P. Klimaovsk, Veveriãka, Tunkan, Tamahaya, 1. kaktus, Taganitina kamarátka ­ A. Hulmanová, Kaãka, Chudobn pytaã, 2. kaktus, Eya ãierny sup ­ J. Vitos, Hlas veºkého Wi ­ B. Matuãin.

Premiéra: 28. novembra 2003 Poãet repríz: 27

94

NE·TÁTNE DIVADLÁ

William Shakespeare SEN NOCI SVÄTOJÁNSKEJ (A MIDSUMMER-NIGHT'S DREAM)

p ª. Feldek, dr R. Ballek, vh B. Matuãin, ch S. Antolová a.h., sv J. Novosedliak, kv E. Kleinová a.h., r B. Matuãin a.h. Hrajú ­ L. Jaková a.h., L. Zemánková a.h., M. Hronsk a.h., J. Tabaãek a.h., A. Hulmanová, P. Klimaovsk, J. Vitos, R. Vitos, M. ZaÈko a.h., N. Jeluová. Spoluúãinkuje ­ folklórny súbor Rozsutec.

Premiéra: 19. decembra 2003 Poãet repríz: 11

PERNÍKOVÁ CHALÚPKA

Uletená pesniãkáreÀ pre deti od troch rokov. drm M. Gerbocová, dr D. Krãmáriková a.h., sh, tp R. Mankoveck, ch K. Andrejãíková a.h., sv, kv J. Valek a.h., r M. Gerbocová. Marienka ­ N. Jeluová, Janko ­ R. Kianica, Matka ­ A. Hulmanová, JeÏibaba ­ B. Matuãin, ReÏisér ­ M. Gerbocová/R. Vitos.

Premiéra: 5. marca 2004 Poãet repríz: 21

Ivan Stodola BAâOVA ÎENA

u I. ·kripková, dr Martin Geiberg, sh R. Mankoveck, sv, kv J. Valek, r M. Pecko. Ondrej ­ J. KoÏuch a.h., Mio ­ B. Matuãin, Eva ­ N. Jeluová/E. Doãolomanská a.h., Matka ­ P. Valentová a.h., Správca ­ B. Baão.

Premiéra: 23. apríla 2004 Poãet repríz: 12

ªubomír Feldek LOMIDREVO

Rozprávková hra s pesniãkami. dr J. Liptáková a.h., sh P. VaÀouãek, tp ª. Feldek, psp Z. Lásková, sv, kv J. Novosedliak, r B. Matuãin. Lomidrevo ­ B. Baão, Valivrch ­ R. Vitos, MiesiÏelezo ­ M. ZaÈko a.h., KrẠ­ J. Vitos, Najstaria princezná ­ P. Klimaovsk, Prostredná princezná ­ E. Dikoová, Najmladia princezná ­ N. Jeluová, Laktibrada ­ R. Kianica, Krãmárka ­ A. Hulmanová, Drak ­ I. Kmeco a.h., Otec ­ J. Vitos, Matka ­ A. Hulmanová, Kmotra ­ P. Klimaovsk.

95

MESTSKÉ DIVADLO ­ SCÉNA PRE DETI A MLÁDEÎ MAJÁK ÎILINA

Hudbu nahrali ­ M. BobáÀ, M. Horská, M. Rybár, J. Holea.

Premiéra: 28. mája 2004 Poãet repríz: 10

BIBLIOGRAFIA RECENZIÍ

Shakespeare, W.: SEN NOCI SVÄTOJÁNSKEJ 1.Dlouh, Oleg. Rôzne sny o divadle. In Pravda, 30.12.2003, roã. 13, ã. 297, s. 16.

REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN

Inscenácia Premiéra Matuãin, B., Rosick, T.: TRI ZÁZRAâNÉ VECI A ·TVRTÁ E·TE ZÁZRAâNEJ·IA 29.11.2001 Ballek, R., Rosick, T.: DLH¯, ·IROK¯ A BYSTROZRAK¯ 29.11.2002 Koenigsmark, A.: TAJOMN¯ DOKTOR OX 28.03.2003 Dyk, V.: ZMÚDRENIE DONA QUIJOTA 06.06.2003 Poãet repríz v sezóne 2003/2004 poãet repríz celkom

5 61 7 53 13 34 16 19

96

NE·TÁTNE DIVADLÁ

SPI·SKÉ DIVADLO SPI·SKÁ NOVÁ VES (1980)

Riaditeºstvo: Radniãné námestie 4, 052 01 Spiská Nová Ves Telefón: ++421/53/417 32 71 417 32 74 Fax: ++421/53/414 32 76 E-mail: [email protected] [email protected] Web: www.spisskedivadlo.sk www.theatre.sk

Riaditeº: ·tefan Fejko Umeleck éf: Miroslav Koick Dramaturgia: Jozef Lapansk (do 31.08.2003) ReÏisér: Miroslav Koick Asistenti réÏie: Albín Medúz, Milan Revaj Umeleck súbor: Rudolf Baluch*, Mária Brozmanová, Michal Buza*, Peter âiÏmár, Frantiek DrÏík, ªubo Kalafut*, Miroslav Koick, Zuzana Kyzeková (od 15.08.2003), ·tefan Labanc*, Albín Medúz, Jozef Novysedlák, Ladislav Pekarãík*, Jana Pukluová, Ladislav Reãiãár*, Anna Strnadová, Katarína Turãanová, Vladimír Vaverãák.

Alena Labancová (i)

PREMIÉRY Albín Medúz ZLATOVLÁSKA Podºa Pavla Dobinského

dr ·. Fejko, sh R. GuÏák, sv, kv A. Medúz, M. Koick, K. Labanc, r M. Koick. Zlatovláska ­ Z. Kyzeková, Varekár Jozef ­ J. Novysedlák, Varekár Albín ­ A. Medúz.

Premiéra: 5. októbra 2003 Poãet repríz: 26

97

SPI·SKÉ DIVADLO SPI·SKÁ NOVÁ VES

Nikolaj Vasilieviã Gogoº REVÍZOR (REVIZOR)

p D. Lehutová, dr ·. Fejko, vh M. Koick, sv, kv K. Labanc, M. Koick, u, r M. Koick. Ivan Chlestakov ­ P. âiÏmár, Jozef ­ F. DrÏík, Anton Dúchaã-Rozruchovsk ­ M. Koick, Anna ­ J. Pukluová, Mária ­ K. Turãanová, Amos Cupkin Dupkin ­ T. Repãiak a.h., Luká Trstenicyn ­ V. Vaverãák, Artemidija Pandravavovová ­ A. Strnadová, Ivan ·piclin ­ J. Novysedlák, Peter Bobãinsk ­ A. Medúz, Peter Dobãinsk ­ J. Gavlák a.h., Hortenzia Predajkinová ­ M. Brozmanová.

Premiéra: 14. novembra 2003 Poãet repríz: 17

ESTER (ESTER)

âeská ºudová baroková hra na biblick námet. p J. Zborovjan, dr T. Ferko a.h., sh N. Bodnár, sv, kv K. Labanc, M. Koick, r M. Koick. Ohlasovateº ­ V. Vaverãák, KrẠAver ­ J. Novysedlák, Kráºovná Vasta ­ J. Pukluová, KnieÏa Aman ­ P. âiÏmár, KÀaÏná Zare ­ T. Repãiak a.h., Mardocheus ­ A. Medúz, Ester ­ Z. Kyzeková, Prvá panna ­ M. Brozmanová, Druhá panna ­ K. Turãanová, Prv sedliak ­ F. DrÏík, Druh sedliak ­ J. Gavlák a.h., Sedliaãka ­ A. Strnadová.

Premiéra: 20. decembra 2003 Poãet repríz: 7

Carlo Gozzi PRINCEZNÁ TURANDOT (TURANDOT)

âínska rozprávková hra. p T. Uák, dr T. Ferko a.h., sh G. Puccini, J. Szabados, N. Bodnár, sv, kv K. Labanc, M. Koick, u, r M. Koick. Turandot ­ Z. Kyzeková, Altoum ­ F. DrÏík, Adelma ­ K. Turãanová, Zelima ­ M. Brozmanová, Skirina ­ J. Pukluová, Barach, alias Hasan ­ J. Gavlák a.h., Kalaf ­ J. Novysedlák, Timur ­ A. Medúz, Izmaela ­ A. Strnadová, Pantalone ­ V. Vaverãák, Truffaldino ­ ·. Labanc/P. âiÏmár.

Premiéra: 2. apríla 2004 Poãet repríz: 1

Monika Gerbocová âERVENÁ âIAPOâKA A VLK

Rozprávková hra ­ klauniáda. dr T. Ferko a.h., sh M. Fajnor, sv, kv M. Gerbocová, K. Labanc, r M. Gerbocová.

98

NE·TÁTNE DIVADLÁ

Vlk ­ P. âiÏmár, âervená ãiapoãka/Stará mama ­ M. Brozmanová/Z. Kyzeková, Horár ­ J. Novysedlák.

Premiéra: 20. júna 2004 Poãet repríz: 3

BIBLIOGRAFIA RECENZIÍ

Gogoº, N. V.: REVÍZOR 1.Ferko, Tibor. Revízor a tí druhí vo formáte lega. In Literárny tÏdenník, 10.12.2003, roã. 16, ã. 46, s. 11. ESTER 1.Dlouh, Oleg. Ester siahla ku koreÀom. In Pravda, 29.12.2003, roã. 13, ã. 296, s. 22.

REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN

Inscenácia Premiéra Stodola, I.: BAâOVA ÎENA 18.02.1992 Twain, M., âibenková, M.: TOM SAWYER 23.04.1995 Reventbergová, M.: MALÉ DIVÉ ZVIERATKO 16.05.1998 Tabori, G.: GOLDBERGOVSKÉ VARIÁCIE 29.09.2000 Kasarda, ·.: MARTINKO KINKA· 06.10.2002 Poãet repríz v sezóne 2003/2004 poãet repríz celkom 43 17 12 130 2 64 1 13 20 63

99

MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROÎAVA (1994)

Riaditeºstvo: ·afárikova 20, 048 01 RoÏÀava Telefón: ++421/58/732 96 23 Fax: ++421/58/788 42 40 E-mail: [email protected] Web: www.actores.sk www.theatre.sk

Riaditeº: Tatiana Masníková Umeleck éf: Peter SzOEllOEs Dramaturgia: Miroslav Mandelik ReÏisér: Tatiana Masníková Umeleck súbor: Zuzana Grígeºová, Anna Gromanová*, Róbert Kobezda, Peter Koãan*, Peter Koãi*, Zuzana Psotková, Peter SzOEllOEs, Jana Wernerová*.

PREMIÉRY Vladimir Koifman ­ Tatiana Lina ÎIVOT OSAMELÉHO ·KRTIâA VO VEªKOM MESTE Na motívy románu Emila Ajara Holúbok

p T. Masníková, vh T. Lina, ch A. Kriaková, sv, kv, r V. Koifman a.h. Úãinkujú ­ R. Kobezda, A. Kriaková, P. Koãan, Z. Grígeºová, P. SzOEllOEs, P. Dávid, P. Gallo.

Premiéra: 10. októbra 2003 Poãet repríz: 11

Zuzana Grígeºová ­ Tatiana Masníková TAJOMSTVO TROCH PEâATÍ

sh A. Farka, ha T. Vecko, zb E. Kardoová, ch I. Nemãok, T. Masníková, sv ª. Semko, kv P. Bocsárszki, r. T. Masníková. Lord Félix ­ R. Kobezda, âarodejník Ukulo ­ P. Gallo, âarodejník Tekulo ­ P. SzOEllOEs, ·kriatok Cimburino ­ P. Dávid, Anjeli ­ K. Hricová, R. Csavnická, R. Ripánová, V. Heteiová, Vták Gogo

100

NE·TÁTNE DIVADLÁ ­ P. SzOEllOEs, Rozprávaã, Kráºovná Largo ­ Z. Grígeºová, Kormidelník Limbo ­ F. âajko, Bludiãky ­ M. Stupáková, Z. Grígeºová. Spoluúãinkujú ­ Detsk folklórny súbor Haviarik a Spevácky zbor Umeleckej únie.

Premiéra: 12. decembra 2003 Poãet repríz: 11

REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN

Inscenácia Premiéra Masníková, T.: PLOT 05.11.1994 Fugard, A.: POKRVNÉ PUTO 17.02.1996 Masníková, T.: LEPORELO 07.12.1997 Masníková, T.: ANIMUS Obnovená premiéra 03.07.2003 Varsányi, T.: âERTOVSKÁ ROZPRÁVKA 27.06.1999 Dürrenmatt, F.: FYZICI 11.02.2000 Masníková, T.: ·UFLIKÁRI 03.06.2001 Masníková, T.: LÁSKA NA HRÁ·KU 08.12.2002 Poãet repríz v sezóne 2003/2004 poãet repríz celkom 1 17 3 13 4 29 2 18 1 33 8 47 2 19 32 52

101

DIVADLO THÁLIA KO·ICE (1969)

Riaditeºstvo: Timonova 3, 040 01 Koice Telefón: ++421/55/622 58 66 Fax: ++421/55/622 58 67 E-mail: [email protected] Web: www.cassovia.sk/thalia www.theatre.sk

Riaditeº: Péter Kolár Umeleck éf: Sándor Beke (od 01.12.2003) Scénick a kostmov vtvarník: Erika Gaduová (do 31.05.2004) Umeleck súbor: EnikOE Blenessy (do 30.09.2003), Attila Bocsárszky, Peter Cibula, Erzsébet Cs. Tóth, Péter Dudás, Róbert Szabolcs Flórián, Tamás Gál, Lívia Germán, Oszkár Illés, Szilvia Kiss, Lucia Kollárik, Attila Kovács, Mária Kövesdi-Szabó, István Manases, Szilárd Petrik, Árpád Pólos, EmOEke Katalin Szabadi, Éva Tóth, György Zetyák.

Aranka Széles, Éva Tóth (i) László Balázsy, Angelika Derjánová, Zsuzsa Szekeres () Divadlo hrá v maìarskom jazyku.

PREMIÉRY Peter Cibula CIRKUSOV¯ SEN CIRKUSZI ÁLOM

p T. Fabó, sh R. GuÏák, sv J. Haãák a.h., kv, r P. Cibula. Dominika ­ L. Kulcsár a.h., Marcipán ­ I. Manases, Hortenzia ­ E. Szabadi, Kelemen Rettegett ­ Á. Pólos, Borzongóc ­ A. Kovács, Álmondi ­ R. Sz. Flórián, Szellem ­ I. Rácz a.h.

Premiéra: 29. septembra 2003 Poãet repríz: 54

102

NE·TÁTNE DIVADLÁ

Károly Kisfaludy SKLAMANIA CSALÓDÁSOK

sv E. Gadus, kv Z. Matolcsi-Halasi a.h., r I. Mikó a.h. Gróf Elemír ­ A. Bocsárszky, Barón Kényesi ­ P. GyOEri a.h., Lina Köröndi ­ L. Germán, Lombai ­ I. Mikó a.h., Elek ­ I. Manases, Lidi ­ Sz. Kiss, Sleãna Lucza ­ M. Kövesdi-Szabó, Mokány ­ Á. Pólos, Vilma ­ E. Szabadi, Tamás ­ O. Illés, Antal ­ R. Sz. Flórián, Péter ­ A. Kovács.

Premiéra: 2. októbra 2003 Poãet repríz: 35

Arthur Miller POHªAD Z MOSTA (A VIEW FROM THE BRIDGE) PILLANTÁS A HÍDRÓL

Dráma. p E. Máthé, sh Válogatás, sv J. Haãák, kv E. Gadus, r S. Beke a.h. Alfieri ­ Sz. Petrik, Eddie ­ Á. Pólos, Catherine ­ Sz. Kiss, Beatrice ­ M. Kövesdi-Szabó, Marco ­ P. Cibula, Rodolpho ­ R. Sz. Flórián, PrisÈahovaleck úradník, 1. dôstojník ­ O. Illés, PrisÈahovaleck úradník, 2. dôstojník ­ A. Kovács.

Premiéra: 20. novembra 2003 Poãet repríz: 18

Zoltán Egressy TRI TRUHLY HÁROM KOPORSÓ

hsp K. Kocsis, sv, kv E. Gadus, r G. Czeizel a.h. Emmi ­ E. Szabadi, Viktor ­ I. Manases, Ãrnagy ­ Sz. Petrik, Pani ­ É. Tóth, Veronka ­ L. Germán, Deti ­ Cs. a R. Jakabovci.

Premiéra: 11. marca 2004 Poãet repríz: 11

Katalin Vajda MILENCI Z ANCONY ANCONAI SZERELMESEK

tp P. Fábri, sh V. Tich, I. Sallai, V. Ihnatko, J. Olajo, ch A. Kozma a.h., sv M. Bozóki a.h., kv Z. Matolcsi-Halasi a.h., r I. Halasi a.h.

103

DIVADLO THÁLIA KO·ICE

Tomao Nicomaco ­ Á. Pólos, Lucia ­ Sz. Kiss, Luigi del Soro ­ T. Gál, Drusilla ­ L. Germán, Lucrezio ­ P. Dudás, Viktória ­ L. Kollárik, Giovanni ­ Sz. Petrik, Dorina ­ M. Kövesdi-Szabó, Agnesse ­ E. Cs. Tóth.

REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN

Inscenácia Premiéra Camoletti, M.: PYÎAMO PRE ·IESTICH 12.12.2002 Benedek, M., Orosz, I.: BUDAPE·TIANSKY ORFEUS 01.01.2003 Stone, P., Mikó, I.: NIEKTO TO RÁD HORÚCE 17.04.2003 Poãet repríz v sezóne 2003/2004 poãet repríz celkom 27 52 5 13 36 54

104

NE·TÁTNE DIVADLÁ

·TÚDIO SÁNDORA MÁRAIA (2003)

Sándor Gál NA POKRAJI PEKLA A POKOL KAPUJÁBAN AVAGY A LEGNAGYOBB TÖRPE

Politick kabaret. drm S. Beke, sh Sexit, ch K. Solárová a.h., sv, kv V. Lengyel a.h., r S. Beke a.h. Eduard ­ T. Gál, Tomá ­ P. Dudás, Milan Rastislav ­ R. Sz. Flórián, George ­ G. Spiák a.h., ·vejk ­ Sz. Petrik, Adolf ­ A. Bocsárszky, Josif Vissarionoviã ­ Á. Pólos, Sacharov ­ O. Illés, 1. taneãnica ­ E. Szabadi, 2. taneãnica ­ É. Tóth, 3. taneãnica ­ L. Kollárik, Diabol ­ L. Germán, Farár ­ A. Kovács.

Premiéra: 15. decembra 2003 Poãet repríz: 17

István Kocsis OVENâENÍ A MEGKOSZORÚZOTT

Monodráma. kv Á. Dienes a.h., u, r S. Beke. Mari Jászaiová ­ E. Cs. Tóth, ÖltöztetOE ­ Gy. Zetyák.

Premiéra: 2. marca 2004 Poãet repríz: 4

105

BÁBKOVÉ DIVADLO KO·ICE (1959)

Riaditeºstvo: Tajovského 4, 040 01 Koice Telefón: ++421/55/622 04 55 622 00 49 622 37 49 Fax: ++421/55/622 00 49 E-mail: [email protected] [email protected] Web: www.theatre.sk

Riaditeº: Katarína Hegedüsová Umeleck éf: Ivan Sogel Umeleck súbor: Frantiek Dolejí, Beáta Dubielová, Mariana ëurãeková, Juraj Fotul (do 30.06.2004), Miroslav Kolbask, Peter Orgován, Eva Ryáková, Ivan Sogel, Richard Tilinger, Tatiana Tomaiaková (do 30.06.2004).

Serafína Fotulová (i)

PREMIÉRY Alois Mikulka GENERÁL A JEÎIBABA (DÒM U 500 BÁSNÍKÒ)

p ª. Petrako, dr K. Hegedüsová, sh V. âada, sv, kv, b V. Sosna a.h., r V. âada a.h. Generál ­ M. Kolbask, JeÏibaba ­ B. Dubielová, Básnici, Vojaci, Maliari ­ E. Ryáková, M. ëurãeková, P. Orgován.

Premiéra: 12. septembra 2003 Poãet repríz: 25

Tibor Zalán NEVESTA MY·KA (EGÉR MENYASSZONY)

p, dr K. Hegedüsová, sh N. Bodnár, sv, kv, b E. Farkaová a.h., r F. Dolejí.

106

NE·TÁTNE DIVADLÁ

Rozprávaã Ernest, Otec Myiak, Pytaãi: Myiak z mlyna, Myiak spod ípkového kra, Myiak z bieleho katieºa, Mrak, Vietor, Mlad Myiak, Sused ­ Nepytaã ­ P. Orgován/R. Tilinger, Rozprávaãka Erna, Mama Myka, Dcéra Myka, Mielka, Slnko, Dom ­ E. Ryáková/M. ëurãeková.

Premiéra: 11. júna 2004 Poãet repríz: 16

REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN

Inscenácia Premiéra Proke, J. KVAK A ÎBLNK 10.04.1992 Hevier, D.: HUGO, FRIGO, BUBLINA 05.05.1995 Lopejská, L.: KOZLIATKA A VLK 22.09.1995 Hevier, D., âada, V.: JEÎKOVIA 19.09.1997 Dezorz, G.: PIATKO A PUSTAJ 12.05.2000 Dezorz, G.: MOMO Z MARSU 15.06.2001 Vostárek, K., Bodnár, N., Koubek, V.: PALâEK 28.09.2001 Slezák, D.: âARODEJNÍKOVA DCÉRA 16.11.2001 Jin, J.: VETROPLACH 27.11.2001 Badin, Á.: BRAâEK JELENâEK 30.05.2003 Poãet repríz v sezóne 2003/2004 poãet repríz celkom 13 84 11 181 11 235 17 150 18 59 8 58 1 36 12 82 9 64 43 59

107

BÁBKOVÉ DIVADLO KO·ICE

SCÉNA JORIK

Niccoló Machiavelli MANDRAGORA (MANDRAGOLA)

Renesanãná komédia. dr K. Hegedüsová, vh, sv, kv, r V. Kozmenko-Delinde. Callimaco ­ P. Orgován, Siro ­ F. Dolejí, Nicia ­ I. Sogel, Ligurio ­ M. Kolbask, Sostrata ­ B. Dubielová, Timoteo ­ E. Tomajko a.h., Lucrezia ­ E. Ryáková/T. Tomaiaková.

Obnovená premiéra: 12. marca 2004 Poãet repríz: 5

Karol Horák VY··IE, TAM JE SRDCE

âítané divadlo. r P. Orgován. Otec ­ I. Sogel, Matka ­ B. Dubielová, René ­ J. Fotul/R. Tilinger, Mia ­ E. Ryáková/ T. Tomaiaková.

Premiéra: 10. novembra 2003 Poãet repríz: 3

Silvester Lavrík KATARÍNA

âítané divadlo. r kolektív. Katarína ­ E. Ryáková, Profesor ­ I. Sogel, Matka ­ B. Dubielová, Mravec ­ M. Kolbask, Jozue ­ P. Orgován.

Premiéra: 23. marca 2004 Poãet repríz: 1

REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN

Inscenácia Premiéra Molie TARTUFFE `re: 23.02.1996 Machiavelli, N.: MANDRAGORA 06.03.1998 Poãet repríz v sezóne 2003/2004 poãet repríz celkom 7 110 5 36

108

NE·TÁTNE DIVADLÁ

Williams, T.: DOM NA ZBÚRANIE 08.11.1998 Maeterlinck, M.: SLEPCI 01.12.2000 Hare, D.: AKO TO VIDÍ AMY 19.04.2002 Fo, D.: BLÁZNI A SVÄTCI 07.03.2003 10 65 6 35 7 27 15 31

109

DIVADLO ROMATHAN KO·ICE (1992)

Riaditeºstvo: ·tefánikova 4, 040 01 Koice Telefón: ++421/55/622 49 80 622 06 19 Fax: ++421/55/622 49 80 E-mail: di[email protected] Web: www.romathan.home.sk www.theatre.sk

Riaditeº: Karel Adam Umeleck éf: Ján ·ilan Umeleck éf spevácko-hereckej sekcie: Ján ·ilan Vedúci taneãnej sekcie: Ján Moro (do 31.08.2003), ªubomír Aãai (od 01.09.2003) ReÏisér: Ján ·ilan ·éfdirigent: Karel Adam Zbormajster: Ivan Pacanovsk Choreograf: ªubomír Aãai (od 01.09.2003) Herecko-spevácka sekcia: Magdaléna Adamová, Marián Balog, Jana Bihariová, Mária Bohoová, Oºga Demeterová (do 06.01.2004), Jozef Ferko, Milan Godla, Roman Godla (od 21.08.2003), Denisa Jarková (od 14.04.2004), Alena Klempárová, Silvia Kollerová, Jozef KrajÀák, Dáa Polláková (od 02.01.2004), ·tefan Rajko, Îaneta ·tipáková (do 30.09.2003). Taneãná sekcia: Oto Bunda ml., Mária Bundová, Katarína Demeová (od 01.09.2003 do 30.11. 2003), Peter Ferenc (od 01.03.2004), Denisa Janová (od 01.02.2004), Ján Moro, AlÏbeta Pokutová (do 31.01.2004), Slavomír Pompa, Eva ·andorová, Tatiana ·andorová (od 21.08.2003 do 31.07.2004), Gejza Turták (od 01.09.2003 do 31.01.2004), Marta VaÀová (od 01.09.2003), Jolana ·andorová, Ján Îiga. Orchester: Karol Adam (od 01.05.2004 do 31.07.2004), Vladimír Adam, Miroslav Balogh (od 01.11.2003 do 31.07.2004), Ernest Bódis (do 31.08.2003 a od 01.02.2004), Eugen Bunda, Mikulá Költö, Jozef Sarközi (od 01.09.2003), Ladislav ·tudy, Radovan Îiga.

Jozef KrajÀák (i) Divadlo hrá v rómskom a v slovenskom jazyku.

110

NE·TÁTNE DIVADLÁ

PREMIÉRY Daniela Hiveová-·ilanová SRDCE MATKY

Hudobná rozprávka. u J. ·ilan, sh I. Pacanovsk, hu, d K. Adam, zb I. Pacanovsk, ch ª. Aãai, sv ·. Hudák a.h., kv A. Simková ml. a.h., r J. ·ilan. Mama ­ M. Adamová/M. VaÀová, DeÏko ­ M. Balog/J. Îiga, Monika ­ T. ·andorová/D. Janová, Ali ­ M. Godla/J. KrajÀák, Martin ­ M. Balog, Rómsky krẠ­ M. Godla, Jeho dcéra ­ A. Klempárová/E. ·andorová, Beng ­ O. Bunda ml./J. Ferko, Angut ­ J. KrajÀák/J. Îiga, Maro ­ O. Bunda ml./J. Moro, Vetica ­ M. Adamová, Vetec ­ ·. Rajko, Huslistka ­ D. Polláková/T. ·andorová, Ambróz ­ J. KrajÀák/J. Îiga, Kráºovsk sluha ­ M. Balog, Îeních ­ M. Godla, Sluhovia ­ D. Janová, M. Balog, M. Godla.

Premiéra: 6. februára 2004 Poãet repríz: 16

·tefan Kasarda CARMEN A DON JOSÉ

sh, ha, d K. Adam, k I. Pacanovsk, sc J. Svoboda, ch J. Moravãík a.h., asch M. VaÀová, ª. Aãai, sv ·. Hudák a.h., kv, masky D. Hanáková a.h., r J. Svoboda a.h. Carmen ­ A. Klempárová, José ­ M. Balog, Osud ­ D. Polláková, Juanita ­ M. VaÀová, Estrelita ­ H. Zupková, Evita ­ D. Janová, Pepita ­ E. ·andorová, Arzéna ­ D. Jarková, Dancaire ­ P. Ferenc, Garcia ­ M. Godla, Dôstojník ­ O. Bunda ml., Angliãan ­ J. Moro, Dozorca ­ J. Îiga, Mních ­ ·. Rajko, Veliteº stráÏe ­ ª. Aãai, StráÏe, Paeráci ­ M. Balog, R. Godla. Sóla na gitare ­ J. Ferko, J. KrajÀák.

Premiéra: 14. mája 2004 v Divadle Thália Poãet repríz: 1

BIBLIOGRAFIA RECENZIÍ

Kasarda, ·.: CARMEN A DON JOSÉ 1.Dlouh, Oleg. Klasika v novom ate. In Hudobn Ïivot, 2004, roã. 36, ã. 10, s. 23.

111

DIVADLO ROMATHAN KO·ICE

REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN

Inscenácia Premiéra ORCHESTER DIVADLA ROMATHAN SA PREDSTAVUJE 30.04.1993 Mikláová, D., Rajko, ·.: KOVÁâ A âERT 24.03.1997 Lacková, E.: CIGÁNSKY TÁBOR 19.05.2000 Gerlachovsk, J. A.: âERTOVSK¯ âAPÁ· 20.03.2001 CIMBAL, TANEC, HUSLIâKY ­ ACH, TIE RÓMSKE PESNIâKY... 03.12.2002 Banga, D.: V NE·ËASTÍ ­ ·ËASTIE 06.03.2003 ·ilan, J.: ZRKADLO âASU 27.06.2003 Poãet repríz v sezóne 2003/2004 poãet repríz celkom 1 341 26 174 1 16 12 93 59 90 1 15 1 3

112

NE·TÁTNE DIVADLÁ

DIVADLO JONÁ·A ZÁBORSKÉHO PRE·OV (1944)

Riaditeºstvo: Námestie legionárov 6, 081 60 Preov Telefón: ++421/51/772 51 79 773 39 91 Fax: ++421/51/773 49 15 E-mail: riaditeº@djz.sk [email protected] Web: www.theatre.sk

Riaditeº: Pavol Kovaº (do 22.06.2004), Ján Hanzo (od 23.06.2004) Umeleck éf ãinohry: Valentin Kozmenko-Delinde (do 31.05.2004), Zuzana Kúiková (od 01.06.2004) Dramaturgia: Ivana Imrichová Umeleck éf spevohry: Elena Kunierová Dirigent: Adrián Harvan (do 30.06.2004) Zbormajster: Dagmar Brikárová (do 29.09.2003) Korepetítori: Sylvia Boroviãková (od 01.10.2003), Dagmar Brikárová (do 29.09.2003), BlaÏena ·uÈáková Choreograf a taneãn pedagóg: Angelika Îulová (od 02.09.2003)

âINOHRA

Umeleck súbor: Miro Bodoki, Duan Brandys, ªudmila Dutková, Valéria Fürjeová, Frantiek Javorsk, Igor Kasala, Jitka Kriková, Zuzana Kúiková, Peter Lejko, Daniel Straka (od 01.01.2004), Jozef StraÏan, Kveta StraÏanová, Jana Valocká.

Valter Giba (i) Terézia Brandysová ()

113

DIVADLO JONÁ·A ZÁBORSKÉHO PRE·OV

PREMIÉRY Molie re ` VYNÚTENÁ SVADBA ALEBO IMPROVIZOVANÁ SKÚ·KA KOMÉDIE VO VERSAILLES (MARIAGE FORCÉ, L'IMPROMPTU DE VERSAILLES)

p A. Brãek, F. Ballo, u, dr K. Horák, sc, sv, kv, r V. Kozmenko-Delinde. Molie a Sganarelle ­ M. Antol a.h., De La Grange a Géronimo ­ F. Javorsk/P. Lejko, Sleãna `re Béjartová a Dorimène ­ ª. Dutková, Brécourt a Alcantor ­ J. StraÏan, Du Croisy a Lycaste ­ M. Bodoki/I. Kasala, Sleãna Hervé a Alcides ­ V. Fürjeová/J. Valocká, Du Parc a Pancratius ­ D. Brandys, Pani Molie `rová a Marphurius ­ J. Kriková/Z. Kúiková, La Thorillie ­ `re F. Javorsk/P. Lejko, Lokaj ­ V. Giba.

Premiéra: 12. septembra 2003 Poãet repríz: 13

Jevgenij ·varc POPOLU·KA (ZOLU·KA)

p, u K. Horák, psp ·. Turansk, sv, kv, r V. Kozmenko-Delinde. Macocha ­ Z. Kúiková, Popoluka ­ ª. Dutková, Marianna ­ V. Fürjeová, Anna ­ J. Valocká, Otec, Horár ­ D. Brandys, KrẠ­ F. Javorsk, Princ ­ M. Bodoki, Víla ­ J. Kriková, Prv radca ­ P. Lejko, Druh radca ­ I. Kasala, âarodejník ­ M. Îemliãka a.h., Padetrua ­ ·. Turansk, PáÏa ­ J. ·esták a.h.

Premiéra: 30. novembra 2003 Poãet repríz: 29

Éva Patakiová EDITH A MARLENE (EDITH ÉS MARLENE)

p J. Melichárková, ptp ª. Petrako, dr A. Verepejová a.h., sh, hu, nh V. Kubiãka, A. Harvan, hn A. Harvan, k B. ·uÈáková a.h., A. Harvan, ch A. Îulová, sv F. Perger a.h., kv ª. Jarjabková a.h., r M. Káko a.h. Edith Piaf ­ ª. Dutková/B. Krejãí a.h., Marlene Dietrich ­ J. Hubinská a.h./E. Kunierová, Momone ­J. Valocká/V. Fürjeová, Louis Leplée ­ J. StraÏan/S. Benko, Georges ­ A. Belej a.h., Policajn komisár ­ P. Lejko, Raymond Asso ­ F. Javorsk, Marcel Cerdan ­ I. Kasala, Théo Sarapo ­ J. âmilansk/M. Bodoki, Konferencier ­ I. Barla/D. Straka, Oetrovateºka ­ Z. Kúiková, Balet ­ H. Gojdová, A. KoÏelová, A. Janeková, J. Mucha, ·. Mucha, ·. Turansk, Orchester ­ S. Beria, A. Belej a.h., ª. Cvanciger, P. Czaszár, J. Dzurenda, P. Slimák, ·. Tkáã.

114

NE·TÁTNE DIVADLÁ Spoloãn projekt ãinohry a spevohry DJZ.

Premiéra: 19. marca 2004 Poãet repríz: 9

BIBLIOGRAFIA RECENZIÍ

Molie VYNÚTENÁ SVADBA ALEBO IMPROVIZOVANÁ SKÚ·KA KOMÉDIE VO VERSAILLES `re: 1.Mitrová, Anna. Vynútená svadba v DJZ. In Literárny tÏdenník, 29.10.2003, roã. 16, ã. 40, s. 11. Patakiová, É.: EDITH A MARLENE 1.Burgrová, Katarína. Edith a Marlene. In Hudobn Ïivot, 2004, roã. 36, ã. 5, s. 24. 2.Káa, Peter. OheÀ a voda. In Domino fórum, 28.04.2004, roã. 13, ã. 17, s. 21.

REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN

Inscenácia Premiéra Bryll, E.: NA SLKE MAªOVANÉ 19.11.1993 Holub, I.: POHREB 14.02.1997 Tajovsk, J. G.: ÎENSK¯ ZÁKON 20.10.2000 Farka, L.: TRI PRASIATKA A VLK 16.09.2001 Holl, J.: KUBO 14.12.2001 Cooney, R.: LEKÁRSKE TAJOMSTVO 17.05.2002 Gavran, M.: MUÎ MOJEJ ÎENY 29.06.2002 Poãet repríz v sezóne 2003/2004 poãet repríz celkom 30 264 4 72 6 73 4 32 1 43 7 39 14 43

115

DIVADLO JONÁ·A ZÁBORSKÉHO PRE·OV

SPEVOHRA

Sólisti: Anton Baculík, Ivan Barla, Slavomír Benko, Milan Gerjak, Darina Gerjaková, Helena Horváthová, Elena Kunierová, Dana Leãenková, Jana Maºová, Anna Marukaniãová, Peter Soós, Ladislav SuchoÏa, Vladimír Timoãko. Zbor spevohry: Jozef âmilansk, Anna Horkelová, Ján Ivan, Anna Kolesárová (do 30.09.2003), BlaÏena Kovalíková (od 08.09.2003), Milan Kuchár, Silvia Majoroová, Gabriela Martonová, Ondrej Nehila, Sylvia Némethová, Mariana Petroviãová, Ján PrieloÏn, Ján Rachval, Xénia Rejtová, Silvia Siváková, Ján Volãko, ªudovít Vongrej (od 08.09.2003), Andrea Zacharová (od 08.09.2003). Balet ­ sólista: Edita Bonková (do 31.08.2003) Zbor baletu: Ján Bílek, Alena âanecká, Hana Gojdová, Adela Janeková, Antónia KoÏelová, Jaroslav Mucha, ·tefan Mucha, Ján Pichnarãík, Jozef Pinte (do 20.09.2003), Ingrid Tkáãová, ·tefan Turansk. Orchester: Matej Berãík, Jana Berãíková, Svetlana Beria, Marián Burgr, Peter Császár, Jozef Dzurenda, Valéria Hricovová, Ján Kaão, Miroslava Kuchárová, Mária Lakatosová, Miroslav Leko, Jana Leková, Marek Majoro, Jozef Miãko, Beáta Miãková, Ladislav Petrá (do 31.01.2004), Vladimír Pirchala, Ján Samsely, Peter Slimák, ·tefan Tkáã, Antonín ÎiÏka.

Mária Olexová (i) Marta Vojteková ()

PREMIÉRY Vratislav BlaÏek ­ Ladislav Rychman STARCI NA CHMELI (STARCI NA CHMELU)

Muzikál. u L. Rychman, p, dr A. Verepejová, tp V. Krausz, hn, d A. Harvan, zb S. Boroviãková, D. Brikárová, k S. Boroviãková, D. Brikárová, B. ·uÈáková, ch A. Îulová, sv M. Matejka a.h., kv A. Simková ml. a.h., r E. Gürtler a.h. On ­ Saxofonista ­ A. Harvan, Hanka ­ M. Drotárová a.h./J. Maºová, Filip ­ J. Ivan/M. Vransk a.h., Pepo ­ M. Hanáãek a.h./D. Straka a.h., Karel ­ O. Nehila, Jirka ­ P. Kriv a.h., BoÏka ­ B. Kovalíková/A. Marukaniãová, Ali ­ A. âanecká, Mika ­ M. Drotárová a.h., HaÀka ­ H. Gojdová, Adel ­ A. Janeková, Veronika ­ V. Koãová a.h., BlaÏka ­ B. Kovalíková, Stonka ­ A. KoÏelová, Dana ­ D. Leãenková, Silvia ­ S. Majoroová, Jana ­ J. Maºová, Anka ­ A. Marukaniãová,

116

NE·TÁTNE DIVADLÁ

Alenka ­ A. Pavliinová, Ria ­ M. Petroviãová, Aìa ­ A. Zacharová, Tonko ­ A. Baculík, ëuro ­ J. Fotul a.h., Janko ­ J. Ivan, Dano ­ D. Kraus a.h., RasÈo ­ R. Kravec a.h., Pita ­ ·. Mucha, ·abidy ­ J. Mucha, Marek ­ M. ·tutika a.h., Céãko ­ ·. Turansk, ªudo ­ ª. Vongrej, Profesorka ­ D. Gerjaková/E. Kunierová, Predseda ­ M. Gerjak/·. Senko a.h., Katarína ­ H. Horváthová/ K. StraÏanová a.h., Horárky-tetuky ­ A. Horkelová, G. Martonová, S. Némethová, X. Rejtová, DruÏstevníci ­ J. Bílek, J. Pichnarãík, Rodiãia ­ A. Horkelová, G. Martonová, S. Némethová, X. Rejtová, J. âmilansk, M. Kuchár, J. PrieloÏn, J. Rachval, J. Volãko, Redaktor ­ J. PrieloÏn, Vedúci obchodu, Krãmár ­ J. Volãko, Aviatik ­ J. Rachval, Funkcionár z okresu ­ M. Kuchár.

Premiéra: 7. novembra 2003 Poãet repríz: 18

Slavomír Benko PREDSTAVENIE ALEBO IDE PIESE...

Kabaret. ha, d A. Harvan, ch A. Îulová, ·. Mucha, k S. Boroviãková, B. ·uÈáková, sv, kv M. Matejka, r S. Benko. Úãinkujú ­ sólisti, zbor, balet a orchester DJZ.

Premiéra: 19. decembra 2003 Poãet repríz: 6

Éva Patakiová EDITH A MARLENE (EDITH ÉS MARLENE)

Spoloãn projekt ãinohry a spevohry DJZ.

Premiéra: 19. marca 2004 Poãet repríz: 9

Karel Cón VEªMI PY·NÁ PRINCEZNÁ (VELICE SMUTNÁ PRINCEZNA) libreto Frantiek Zacharník

p, dr A. Verepejová, ptp V. Krausz, hn, d A. Harvan, zb S. Boroviãková, k S. Boroviãková, B. ·uÈáková, ch Z. Janeková a.h., sv A. Vobejda a.h., V. Seman, kv K. Oºhová a.h., r B. Honãarivová a.h. Krasomila ­ D. Leãenková/J. Maºová, Radomír ­ S. Benko/L. SuchoÏa, Miroslav ­ A. Baculík/ M. Bodoki, Matej a Komorník ­ J. Ivan/O. Nehila, Pestúnka ­ H. Horváthová, Radca ­ P. Soós, Satoria ­ B. Kovalíková/A. Marukaniãová, Vyberaã daní ­ I. Barla/J. âmilansk, Kazimír ­ V. Timoãko, ·uster ­ M. Gerjak/ª. Vongrej, Mlynár ­ J. PrieloÏn, Mlynárka ­ D. Gerjaková, Ivan

117

DIVADLO JONÁ·A ZÁBORSKÉHO PRE·OV ­ J. Rachval, ·aka ­ H. Gojdová, ·ao ­ J. Mucha, Princezná ­ taneãnica ­ A. âanecká, Princ ­ taneãník ­ ·. Turansk.

Premiéra: 16. mája 2004 Poãet repríz: 9

BIBLIOGRAFIA RECENZIÍ

BlaÏek, V. ­ Rychman, L.: STARCI NA CHMELI 1.Dlouh, Oleg. âeská klasika Ïije aj v slovenãine. In Pravda, 13.11.2003, roã. 13, ã. 261, s. 22. 2.Ferko, Tibor. Starci na chmeli ako soap opera. In Literárny tÏdenník, 26.11.2003, roã. 16, ã. 44, s. 11.

REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN

Inscenácia Premiéra Strauss, J.: CIGÁNSKY BARÓN 23.11.2001 Porter, C.: POBOZKAJ MA, KATARÍNA! 15.03.2002 Moravãík, J., NiÀaj, P.: PA.DI.PA.RÉ 14.09.2002 Bock, J.: FIDLIKANT NA STRECHE 06.12.2002 Poãet repríz v sezóne 2003/2004 poãet repríz celkom 14 65 8 35 10 43 16 51

118

NE·TÁTNE DIVADLÁ

DIVADLO ALEXANDRA DUCHNOVIâA PRE·OV (1945)

Riaditeºstvo: Jarková 77, 080 01 Preov Telefón: ++421/51/773 27 00 772 32 61 Fax: ++421/51/773 44 22 E-mail: [email protected] [email protected] Web: www.theatre.sk

Riaditeº: Marián Marko Umeleck éf: Jozef Tkáã Dramaturgia: Vasiº Turok Umeleck súbor: Vladimíra Brehová, Zuzana Haºamová*, Sergej Hudák, ªudmila Kozmenková, Alexander Kuãerenko, Tatiana Kuãerenková, Igor Latta, Evgenij Ivanoviã LibezÀuk, Marián Marko*, Jozef Pantliká*, Vasiº RusiÀák, Daniela Rusinková*, Jaroslava Sabolová-Sisáková, Ivan Stropkovsk, Svetlana ·kovranová, Jozef Tkáã.

Divadlo hrá v rusínskom jazyku.

PREMIÉRY Blaho Uhlár a kolektív PRELUD PRIVID

dr V. Turok, sh N. Bodnár, sv, kv K. Kiãová a.h., r B. Uhlár a.h. Hrajú ­ S. ·kovranová, ª. Lukaãíková, D. Rusinková, J. Sabolová-Sisáková, V. Brehová, Z. Haºamová, V. RusiÀák, J. Tkáã, E. LibezÀuk, S. Hudák, ª. Mindo, J. Pantliká.

Premiéra: 18. októbra 2003 Poãet repríz: 7

119

DIVADLO ALEXANDRA DUCHNOVIâA PRE·OV

Svetlana ·kovranová STRA·IDLO SA NASTRA·ILO STRA·YLO SA NASTRA·YLO

Mikuláska rozprávka pre deti. vh J. Sabolová-Sisáková, kv V. Brehová, r S. ·kovranová. Bocianik ­ D. Rusinková, Zuzka ­ Z. Haºamová, Vãielka 1 ­ J. Sabolová-Sisáková, Vãielka 2 ­ V. Brehová, Anaitat ­ T. Kuãerenková, Veveriãka ­ ª. Kozmenková, Líka ­ S. ·kovranová, Medveì ­ J. Pantliká, Zajac ­ J. Tkáã, Vodník ­ V. RusiÀák, Havran ­ I. Stropkovsk, Pavúk ­ ª. Mindo, Îabiak ­ I. Latta, JeÏko ­ E. LibezÀuk, SerdÏo ­ S. Hudák.

Premiéra: 5. decembra 2003 Poãet repríz: 3

Christo Bojãev OKRESN¯ ·PITÁL ALEBO PLUKOVNÍKOVA ÎENA OKRESNYJ ·PYTAª ABO POLUKOVNIKOVA ÎENA

p, dr V. Turok, sh R. Pepucha, sv, kv, r J. PráÏmári a.h. Kontuzov ­ E. LibezÀuk, Dedo ­ J. Tkáã, Bratoj ­ ª. Mindo, Viliam ­ V. RusiÀák, Fedor ­ S. Hudák, Popoluka ­ Z. Haºamová, Babka ­ S. ·kovranová, Îena ­ ª. Lukaãíková, Sestriãka ­ D. Rusinková, Doktor, Generál ­ M. Marko, Sanitár 1, Vojak 1 ­ J. Pantliká, Sanitár 2, Vojak 2 ­ I. Latta, Hlas z rozhlasu ­ I. Kasalová.

Premiéra: 13. decembra 2003 Poãet repríz: 11

William Shakespeare HAMLET (THE TRAGEDY OF HAMLET, PRINCE OF DENMARK) GAMLET

p, dr V. Turok, sh N. Bodnár, sv, kv V. âáp, r R. Ballek a.h. KrẠ­ V. RusiÀák, Kráºovná ­ S. ·kovranová, Hamlet ­ E. LibezÀuk, Corambis, Druh hrobár ­ J. Tkáã, Leartes ­ J. Pantliká, Druh stráÏnik ­ J. Pantliká, Ofélia ­ Z. Haºamová, Horácio ­ S. Hudák, Duch ­ V. Turok, Rosenkrast, Prv hrobár ­ I. Stropkovsk, Hilderston, KÀaz ­ A. Kuãerenko, Fortenbras ­ M. Marko, Marcellus ­ ª. Mindo, Prv stráÏnik, Voltemar ­ I. Latta, ·ºachtic ­ I. Latta, ·tyria herci ­ ª. Lukaãíková, D. Rusinková, J. Sabolová, V. Brehová.

Premiéra: 20. marca 2004 Poãet repríz: 6

120

NE·TÁTNE DIVADLÁ

Jan Karafiát CHROBÁâIKOVIA (BROUâCI) CHROBAâKY

drm J. Sisák, dr V. Turok, sh N. Bodnár, psp M. Morochoviã, sv ·. Hudák a.h., kv K. Oºhová a.h., r J. Sisák a.h. Hrajú ­ V. RusiÀák, S. ·kovranová, E. LibezÀuk, S. Hudák, J. Tkáã, ª. Mindo, I. Latta, J. Pantliká, Z. Haºamová, I. Stropkovsk, D. Rusinková, ª. Lukaãíková, V. Brehová, A. Kuãerenko, J. Sisáková-Sabolová.

Premiéra: 7. mája 2004 Poãet repríz: 10

BIBLIOGRAFIA RECENZIÍ

Karásek, M.: PRELUD 1.Ferko, Tibor. Maºovanky podºa Uhlára a kol. v DAD. In Literárny tÏdenník, 29.10.2003, roã. 16, ã. 40, s. 11. 2.Káa, Peter. Uhlár opäÈ v Preove. In Domino fórum, 03.12.2003, roã. 12, ã. 49, s. 23.

REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN

Inscenácia Premiéra Saviã, V.: POâUJE·, MAMA... 04.03.2000 Kvitka-Osnovjanenko, H. F.: PODIVNÉ PYTAâKY 04.11.2000 Navrátil, J.: KAPITÁN BUDZOGÁ 01.06.2001 Horák, K.: LA MUSICA 17.11.2001 Steinbeck, J.: ROVINA TORTILLA 20.04.2002 Turok, V.: PRINCOVE HALU·KY ALEBO UHORSK¯ SIMPLICISSIMUS 26.10.2002 Poãet repríz v sezóne 2003/2004 poãet repríz celkom 3 30 4 29 6 62 1 19 1 11 6 17

121

DIVADLO ALEXANDRA DUCHNOVIâA PRE·OV

Maeterlinck, M.: MODR¯ VTÁK 14.12.2002 Bodnárová, J.: SOBOTNÁ NOC 22.02.2003 Karásek, M.: PERÓN 29.03.2003 Horák, K.: ADOLF IVANOVIâ DOBRIJANSKIJ (ZORNIâKA NA NEBI, NAD HLAVOU ·TRANG) 31.05.2003 18 41 1 5 7 14

3 5

NEZÁVISLÉ DIVADLÁ

NEZÁVISLÉ DIVADLÁ

RADO·INSKÉ NAIVNÉ DIVADLO (1963)

Kontaktná adresa: ·kultétyho 5, 831 04 Bratislava Telefón: ++421/2/55 56 35 08, 0905/491 666 Fax: ++421/2/55 56 35 08 E-mail: [email protected] Web: www.rnd.sk www.theatre.sk

Riaditeº a umeleck éf: Stanislav ·tepka ManaÏér: Ladislav Hubáãek Umeleck súbor: Darina Abrahámová, Lenka Barilíková, Mojmír Caban, Pavel âíÏek, Richard Felix, Monika Hilmerová, Ladislav Hubáãek, Csongor Kassai, Katarína Kolníková, Lucia LuÏinská, Ján Melkoviã (do 21.03.2004), Kamil Mikulãík, Milena Minichová, Maruka Nedomová, SoÀa Norisová, Frantiek Rehák, Vladimír Svítek, Milan P. ·ago, Stanislav ·tepka, ªudmila Trenklerová, Peter VaÀouãek, Anna Vargová. Stáli hostia: Zuzana Mauréry, René ·túr.

PREMIÉRY Stanislav ·tepka GENERÁL Príbeh malého veºkého muÏa

Hra s pesniãkami. tp S. ·tepka, dr D. Abrahámová, sh J. Melkoviã, ch E. Burdová, sv F. Lipták, kv P. âaneck, r O. Spiák. Milan Rastislav ·tefánik ­ K. Mikulãík, Giuliana Benzoniová ­ S. Norisová/L. Sabolová, Pavel ·tefánik, Profesor Jansen, Tomá Garrigue Masaryk, Misionár, Generál Maurice Janin ­ S. ·tepka, Lidunka Bílá, Dievãa a ìalie postavy ­ L. Schrameková, ·tefan, Paul Gauguin a ìalie postavy ­ Cs. Kassai/D. Heriban, Michal a ìalie postavy ­ M. Caban/R. ·túr, KÀaÏná Venosa a ìalie postavy ­ L. Barilíková, Prvá dáma a ìalie postavy ­ M. Nedomová, Chlapi v krãme, ·tudenti, Sochy, Hvezdári, Dámy, Taneãnice, Americkí krajania, Myjavskí muzikanti ­ M. Nedomová, L. Barilíková, L. Schrameková, M. ·ago, P. âíÏek, P. VaÀouãek, Cs. Kassai/ D. Heriban, M. Caban/L. Hubáãek, TahiÈanky, Vojaci, Letci, Ruské panoptikum a pod. ­

125

RADO·INSKÉ NAIVNÉ DIVADLO M. Nedomová, L. Barilíková, L. Schrameková, M. ·ago, P. âíÏek, P. VaÀouãek, Cs. Kassai/ D. Heriban, M. Caban/R. ·túr, L. Hubáãek.

Hudobná skupina ­ Peter VaÀouãek (klavír), Pavel âíÏek (kontrabas), Ladislav Hubáãek (bicie).

Premiéra: 5. marca 2004 Poãet repríz: 66

BIBLIOGRAFIA RECENZIÍ

·tepka, S.: GENERÁL 1.Jenãíková, Mária. ·tefánik vonia radoinskou ãloveãinou. In Pravda, 09.03.2004, roã. 14, ã. 57, s. 23. 2.MaÈaík, Andrej. Z Koarísk okolo celého sveta ­ a po dlhch rokoch opäÈ doma : Na scénu priiel muÏ, ktor pre úspech vo svete nezabudol na svoj pôvod a nehanbil sa, Ïe je Slovák. In Nov deÀ, 10.03.2004, roã. 6, ã. 58, s. 11. 3.Ráczová, Anita. Generál vyhral vìaka humoru a srdcu. In Národná obroda, 10.03.2004, roã. 15, ã. 58, s. 16. 4.Uliãianska, Zuzana. Zvlátny druh ãloveka, ktorému je koda portské rozlievaÈ? In Sme, 09.03.2004, roã. 12, ã. 57, s. 21.

REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN

Inscenácia Premiéra ·tepka, S.: ·TEDR¯ DIVADELN¯ VEâER 20.12.1994 ·tepka, S.: TATA 13.12.1996 ·tepka, S.: SÚPIS DRAVCOV 31.03.2000 ·tepka, S.: JÁÁÁNO·ÍÍÍK (PO TRIDSIATICH ROKOCH) 14.11.2000 ·tepka, S.: NÁVOD NA POUÎITIE 14.09.2001 ·tepka, S.: AKO SME SA HªADALI 07.02.2003 ·tepka, S.: KRONIKA KOMIKA 26.04.2003 Poãet repríz v sezóne 2003/2004 poãet repríz celkom 19 291 6 214 13 149 12 182 6 128 50 91 60 95

126

NEZÁVISLÉ DIVADLÁ

·TÚDIO L + S BRATISLAVA (1999)

Kontaktná adresa: Námestie 1. mája 5, 811 06 Bratislava Telefón: ++421/2/52 92 15 84 52 96 36 91 Fax: ++421/2/52 92 50 82 E-mail: [email protected] Web: www.studios.sk www.theatre.sk

Riaditeº: Milan Lasica

REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN

Inscenácia Premiéra Süskind, P.: KONTRABAS 20.11.1988 Rostand, E., Porubjak, M., Lasica, M., Polák, R., Farka, B.: CYRANO 03.10.1993 Reza, Y.: KUM·T 21.10.1997 Churchill, D.: VTEDY NA JAMAJKE (OKAMIH PRAVDY) 16.06.2001 Godber, J., Thornton, J.: BARMANKY 08.02.2002 Reza, Y.: ÎIVOT NA TRIKRÁT 08.03.2003 Simon, N., âibenková, M.: âO ZOSTALO Z LÁSKY 30.05.2003 Poãet repríz v sezóne 2003/2004 poãet repríz celkom 4 120 5 103 12 129 9 57 16 64 18 31 12 18

127

DIVADLO GUnaGU BRATISLAVA (1985)

Kontaktná adresa: Zadunajská 9, 851 01 Bratislava Telefón: ++421/2/62 24 65 42 54 43 33 35 E-mail: [email protected] Web: www.gunagu.sk www.theatre.sk

Umeleck éf: Viliam Klimáãek Dramaturgická spolupráca: Darina Abrahámová ReÏiséri: Viliam Klimáãek, Petra Langerová, Karol Vosátko Vtvarná spolupráca: Juraj Demoviã, Juraj Fábry, Zuzana Kyselicová, Jana Lieskovská, Tomá Lupták, Renáta Ormandíková, Eva Rácová, Juraj Sukop, Simona Vachálková, Karol Weisslechner, Nina Weisslechnerová Hudobná spolupráca: Michal Kaãák, Ivan Mizera, Slavo Solovic Metapopová formácia The Big Bastard Beat Band ­ Jana Gavaãová, Barbara Miíková, Tony Pisár, Martina Várossová, Karol Vosátko, Martin Wittgruber Umeleck súbor: Darina Abrahámová, Igor Adamec, Vladimír Balek, Peter Batthyányi, Oºga Beleová, Edita Borsová, Daniel Dangl, Marek Gudiak, Beata Hileková, Viktor Horján, Michal Kaãák, Viliam Klimáãek, Martina Laovská, Róbert Laurinec, Ivan Macho, Eva Matiaovská, Barbara Miíková, Zuzana OÏvoldíková, Tony Pisár, Petra Polniová, Roman Pomajbo, Masahiko Shiraki, Peter Sklár, Gabriela ·krabáková, Jozef Talostan, Martin Vanek.

PREMIÉRY Viliam Klimáãek KOMIKS 6 mikrodrám o duevnom zdraví made in Slovakia 2003

sh S. Solovic, vsp N. Weisslechnerová, sv, sa M. Prekop, kv R. Ormandíková, r V. Klimáãek. Obrázok No. 1 ­ Tunel: MuÏ ­ P. Sklár, Îena ­ D. Abrahámová, Lekár ­ V. Klimáãek. Obrázok No. 2 ­ Péãko: Hereãka ­ O. Beleová, Kameraman ­ D. Dangl, Marta ­ Z. OÏvoldíková. Obrázok No. 3 ­ Manga: Psychiater ­ M. Shiraki, Tlmoãník ­ V. Klimáãek. Obrázok No. 4 ­ Skúka: Ona ­ Z. OÏvoldíková, On ­ D. Dangl.

128

NEZÁVISLÉ DIVADLÁ Obrázok No. 5 ­ Prehánky ­ miniopera Aaron Black: Dievãa ­ O. Beleová, Hlas dievãaÈa ­ E. Matiaovská, Mr. Aaron Black ­ M. Shiraki, Hlas Aarona ­ P. Sklár. Obrázok No. 6 ­ Rodina: Otec ­ P. Sklár, Mama ­ D. Abrahámová, Syn ­ D. Dangl, Dcéra ­ Z. OÏvoldíková, Teta ­ O. Beleová, Lekár ­ V. Klimáãek.

Premiéra: 8. novembra 2003 Poãet repríz: 24

BIBLIOGRAFIA RECENZIÍ

Klimáãek, V.: KOMIKS 1.Jenãíková, Mária. âo tak daÈ si farebnú diétu? In Pravda, 11.11.2003, roã. 13, ã. 259, príloha Bratislava, s. 3.

REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN

Inscenácia Premiéra Mizera, I.: BIG BASTARD BEAT BAND 01.01.1992 Beleová, O.: ëEFâÁTKO 20.05.2000 Vosátko, K., Klimáãek, V.: ENGLISH IS EASY, CSABA IS DEAD 28.10.2000 Talostan, J., Klimáãek, V.: BABA JAGA A MAJKL DÎEKSN 13.10.2002 Klimáãek, V.: GOTIKA 09.11.2002 Solovic, S.: CIROSTRATUS 25.01.2003 Vosátko, K.: MODELKY 10.05.2003 Poãet repríz v sezóne 2003/2004 poãet repríz celkom 12 69 5 60 48 177 2 9 8 29 12 27 51 69

129

DIVADLO WEST BRATISLAVA (1995)

Riaditeºstvo: Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava Telefón: ++421/2/52 96 58 31 Fax: ++421/2/52 96 58 31 E-mail: [email protected] Web: www.divadlo-west.sk www.theatre.sk

Umeleck riaditeº: ªubo Roman Vkonn riaditeº: Radomír Roman

PREMIÉRY Neil Simon ZLATÍ CHLAPCI (THE SUNSHINE BOYS)

Komédia. p K. Dlouh, vh M. Nemec, sv M. âurilla, kv S. Semancová, r V. Strnisko. Willie Clark ­ L. Haverl, Al Lewis ­ M. Zednikoviã, Ben Silverman ­ M. Ëapák.

Premiéra: 2. októbra 2003

KRÁªOVNÁ SPIEVA BLUES

námet G. Urbanová, sc N. Slovák, hudobná nahrávka A. Popoviã, ch I. Holováã, sv A. Szökeová, kv A. Agricolová, r N. Slovák. Billie Holiday ­ J. Hubinská, Barman John ­ M. Kramár/P. ·imun, Richie ­ M. Labuda ml./ H. ·ika, Benjamin ­ M. Majesk, Klavirista Jeff ­ P. VaÀouãek, âierny anjel ­ M. Lukama/ J. Lukama, Rose ­ N. Némethová/K. Földeiová, Jane ­ K. Kritofová/J. Greguová, Lillie ­ K. Luptáková/K. Záhorská/J. Horváthová, Magie ­ L. Porubská/J. Greguová, Démon ­ R. Novitzky/L. Cmorej/D. Raãek, Gangstri ­ P. Mihálik, J. Bezák, M. Matija, M. Velãick.

Premiéra: 30. novembra 2003

130

NEZÁVISLÉ DIVADLÁ

Robin Hawdon DOKONALÁ SVADBA (PERFECT WEDDING)

Komédia. p D. Haláková, vh P. Mankoveck, sv M. Pietor, kv S. Vachálková, r E. Horváth. Bill ­ M. Ëapák, Judy ­ D. Jurãová, Rachel ­ G. ·krabáková, Julie ­ Z. Tluãková, Daphne ­ V. Richterová, Tom ­ D. Szabó.

Premiéra: 7. januára 2004

ªudo Ferenc ­ Milan Markoviã SORRY! ALEBO MARKOVIâ ZA MREÎAMI

Kabaretná hra s pesniãkami. tp Z. DÏadoÀ, M. Markoviã, sh Z. DÏadoÀ, sv, kv F. Majerech, r M. Ferencová. Milan Markoviã ­ M. Markoviã, Lucia ·oralová ­ L. ·oralová, ZbyÀo DÏadoÀ ­ Z. DÏadoÀ, VäzeÀ Markoviã ­ M. Markoviã, ManÏelka ­ L. ·oralová, Bachar ­ Z. DÏadoÀ, Dcéra ­ L. ·oralová, SpoluväzeÀ, Vyetrovateº ­ Z. DÏadoÀ, Kukláãi ­ L. ·oralová, Z. DÏadoÀ. Hudobn sprievod ­ Collegium SDS.

Premiéra: 7. februára 2004

Joe Di Pietro ­ Jimmy Roberts MILUJEM ËA, ALE... (I LOVE YOU, YOU'RE PERFECT, NOW CHANGE)

Muzikálová komédia. p A. Novák, dr M. Gazdík, ch J. Hromada, sv J. Mihálik, kv S. Semancová, r V. Kollár. Îena ã. 1 ­ Z. Maroová/A. Tóthová, Îena ã. 2 ­ I. Kuxová/A. Kiráºová, MuÏ ã. 1 ­ V. Csontos, MuÏ ã. 2 ­ S. Král/R. Miliã. Klavír ­ Z. Orlická, husle ­ A. Klebertz.

Premiéra: 28. apríla 2004

BIBLIOGRAFIA RECENZIÍ

KRÁªOVNÁ SPIEVA BLUES 1.Dlouh, Oleg. Zábava bez iskry, humoru a nápadu. In Pravda, 03.11.2003, roã. 13, ã. 252, s. 9.

131

DIVADLO WEST BRATISLAVA

Hawdon, R.: DOKONALÁ SVADBA 1.Ráczová, Anita. Keì je Ïeních hysterickejí ako nevesta : V Divadle West mala v sobotu premiéru bláznivá romantická komédia Dokonalá svadba. In Národná obroda, 27.01.2004, roã. 15, ã. 21, s. 12. Di Pietro, J. ­ Roberts, J.: MILUJEM ËA, ALE... 1.Uliãianska, Zuzana. Rande, svadby snov, pohreby a iné Ïivotné radosti. In Sme, 30.04.2004, roã. 12, ã. 100, s. 26. 2.Vargenová, Tina. VzÈahy na vetky spôsoby v Divadle West. In Národná obroda, 30.04.2004, roã. 15, ã. 100, príloha ·tl, roã. 8, s. 10. Ferenc, ª. ­ Markoviã, M.: SORRY! ALEBO MARKOVIâ ZA MREÎAMI 1.Jenãíková, Mária. Markoviã si pomlil divadlo s krãmou. In Pravda, 09.02.2004, roã. 14, ã. 32, s. 22. 2.Uliãianska, Zuzana. Sorry, váÏen pán Markoviã. In Sme, 09.02.2004, roã. 12, ã. 32, s. 25.

132

NEZÁVISLÉ DIVADLÁ

DIVADELN¯ SÚBOR STOKA BRATISLAVA (1991)

Kontaktná adresa: Pribinova ul. 1, 810 00 Bratislava Telefón: ++421/2/52 92 44 70 Fax: ++421/2/52 92 44 70 E-mail: [email protected] Web: www.stoka.sk www.theatre.sk

Umelecké vedenie, reÏisér: Blaho Uhlár Umeleck súbor: Martin Dinga, Silvia El Helo, Ivan Lacko, Erika Lásková, Vladimír Oktavec, Lucia Piussi, Blaho Uhlár.

REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN

Inscenácia Premiéra Kolektív: MONODRÁMY 29.11.1997 Burgr, ª., âertezni, M., Piussi, L., Piussi, Z., Uhlár, B.: DNO 19.12.1998 Kolektív: COMMISSION 12.04.2002 Poãet repríz v sezóne 2003/2004 poãet repríz celkom 1 55 1 46 6 27

133

ZDRUÎENIE PRE SÚâASNÚ OPERU ­ VOªNÉ ZOSKUPENIE BRATISLAVA (od 1999 do 28. 2. 2004) DIVADLO SkRAT BRATISLAVA (od 1. 3. 2004)

Kontaktná adresa: Paulínyho 1, 811 02 Bratislava Telefón: ++421/2/54 41 32 04 E-mail: [email protected] Web: www.skrat.info www.theatre.sk

Umelecké vedenie: ªubomír Burgr, Duan Vicen

PREMIÉRY Kolektív autorov MORâA

sh, r ª. Burgr. Hrajú ­ ª. Burgr, Z. Piussi, P. Fornayová, M. Lovas, Hlas ­ B. Uhlár.

Premiéra: 10. decembra 2003 Poãet repríz: 7

Vít Bednárik ­ Ingrid Hrubaniãová ­ Duan Vicen ­ Vladimír ZboroÀ STREDNÁ EURÓPA ËA MILUJE

hsp M. Piaãek, B. Lenko. Hrajú ­ V. Bednárik, I. Hrubaniãová, V. ZboroÀ, D. Vicen.

Premiéra: 1. januára 2004 Poãet repríz: 12

134

NEZÁVISLÉ DIVADLÁ

Kolektív autorov HLADN¯ SYSTÉMU NEVERÍ ­ PARANOJA

r ª. Burgr. Hrajú ­ F. Blaãák, ª. Burgr, P. Fornayová, M. Chalmovsk, M. Riková, S. Vlãeková, D. Vicen, V. ZboroÀ.

Premiéra: 19. júna 2004 Poãet repríz: 1

BIBLIOGRAFIA RECENZIÍ

Kolektív autorov: MORâA 1.Uliãianska, Zuzana. Ach, akí sme zraniteºní. In Sme, 29.12.2003, roã. 11, ã. 296, s. 19. Bednárik, V., Hrubaniãová, I., Vicen, D., ZboroÀ, V.: STREDNÁ EURÓPA ËA MILUJE 1.Grusková, Anna. Dobrá správa : Stredoeurópania sú teraz v kurze. In Sme, 21.04.2004, roã. 12, ã. 92, s. 26. 2.Koneãná, Andrea. Priestor medzi muÏom a Ïenou. In Slovo, 12.05.2004, roã. 6, ã. 20, s. 19.

135

TANEâNÉ DIVADLO BRALEN BRATISLAVA (1997)

Kontaktná adresa: Súkennícka 4, 821 09 Bratislava Telefón: ++421/2/53 41 51 00 Fax: ++421/2/53 41 50 05 E-mail: [email protected] Web: www.tdbralen.sk www.theatre.sk

Riaditeº: Rastislav Letenaj Choreografi: Joe Alegado, Rastislav Letenaj, Cristina Perera, Bruce Taylor, Libor Vaculík, Ervín Varga Taneãní pedagógovia: Silvia Beláková, Renáta Bubniaková, Jana KekeÀáková, Pavol Kovalãík, Rastislav Letenaj, Eva ·enkyfiíková, Ján ·poták Scénick vtvarník: Milo Karásek Kostmoví vtvarníci: Eva Böhmová, Dagmar Hilbertová, Kristína Hroznová, Izabela Stehlíková Dizajn: Nora Nosterská Umeleck súbor: Petra âernová, Zuzana Hianíková, Ivo Koneãn (od 01.01.2004), Jana KekeÀáková, Veronika Kostolanská, Andrea Kotulová, Pavol Kovalãík, Silvia Kurimská, Wanda Mezníková (od 01.01.2004), Kristína Mikláová, Ivana Mikuláová, Linda Novosadová (od 01.01.2004), Emília Rudinská (od 01.01.2004), Zuzana Sehnalová, Sáa Obuchová, Stanislav Stanek, Michaela ·imonová (od 01.01.2004), Ján ·poták, Lucia ·tevková, Denisa ·vecová (od 01.01.2004), Klaudia Vargová, Martina Vojtková (od 01.06.2004), Zuzana Zavadilová.

REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN

Inscenácia Hudba / Choreografia Bach, J. S. / Penfield, K.: NA BACHA Hegerová, H. / Letenaj, R.: âO MI DÁ· Guns'n'Roses / Molota, ·., Varga, E.: NO A âO Rodriguez, S. / Alegado, J.: TRI PIESNE Rok premiéry

1986 1992 1994 1995

136

NEZÁVISLÉ DIVADLÁ

Armand Amar, Dead Can Dance, Bel Canto, Fitzgerald, S. / Taylor,B.: ROSE TANGO Bissainthe, T. / Letenaj, R.: OTEC SMÚTOK, MATKA NÁDEJ Montanaro, M., Sebestyén, M. / Molota, ·., Varga, E.: ODKAZ Sakamoto, R. / Perera, C.: UNDERTIME King, B. B. / Letenaj, R.: NARODENINOVÉ BOOGIE King, B. B. / Strnad, D.: VÎDY JE E·TE RAZ Oryema, G. / Alegado, J.: EXIL Janáãek, L. / Letenaj, R.: SPOLU, ALE NAVÎDY KAÎD¯ SÁM Cohen, L. / Letenaj, R.: SOM TVOJ...? Pontes, D. / Alegado, J.: SLZY Arovane, Jelinik, J., Wessltoft, B. / Taylor, B.: HVIEZDA NA TVOJOM PRAVOM RAMENE Stewart R. / Letenaj, R.: HUMAN 1995 1995 1995 1997 1998 1998 1999 1999 2001 2002

2003 2003

137

DIVADLO a.ha. BRATISLAVA (1991)

Riaditeºstvo: ·kolská 14, 811 07 Bratislava Telefón: ++421/2/52 49 68 22 52 49 68 68 Fax: ++421/2/52 49 69 00 E-mail: [email protected] Web: www.divadloaha.sk www.theatre.sk

ReÏisér: ·tefan Korenãi Vtvarník: Pavol Andrako

PREMIÉRY Peter Glocko O TETKE PSOTE ALEBO PAËA ROZPRÁVNICA 2

dr ·. Havlík, M. Dacho, sh R. Pepucha, sa M. Fógl, M. Tomako, sv Z. Jójárt, kv E. Stanková, r P. Bzdúch. Rozprávnica, Psota ­ P. Jariabková, Adam ­ B. Bystriansky, Eva ­ K. Greppelová, Pavel Emanuel (hlas) ­ K. Machata.

Premiéra: 24. apríla 2004 Poãet repríz: 20

Zuzana KriÏková POSLOVIA

dr ·. Korenãi, sh R. Mankoveck, ch J. Bekr, sa M. Fógl, M. Tomako, sv ·. Korenãi, kv J. Hurtigová, Z. Suchá, m Z. Suchá, r ·. Korenãi. Ariel ­ I. Adamec, Dariel ­ P. Sklár, Matka ­ L. Koická, Syn ­ M. Kaprálik.

Premiéra: 29. mája 2004 Poãet repríz: 18

138

NEZÁVISLÉ DIVADLÁ

BIBLIOGRAFIA RECENZIÍ

KriÏková, Z.: POSLOVIA 1.Moláková, Katarína. Anjelská komédia o ºudskom a boÏskom : Divadlo a.ha uvádza novú pôvodnú slovenskú drámu Zuzany KriÏkovej Poslovia. In Národná obroda, 02.06.2004, roã. 15, ã. 126, s. 13.

139

TEÁTRO NELINE BRATISLAVA (1994)

Kontaktná adresa: Alstrova 278, 831 06 Bratislava Telefón: ++421/2/44 88 98 12 E-mail: [email protected] Web: www.theatre.sk

Riaditeº: Petronela Duová Umeleck súbor: Petronela Duová, Miroslav Dua, Martin Vanek.

PREMIÉRY Petronela Duová NESIEM VÁM NOVINU...

sh P. Tarkay, sv, kv M. Dua, b V. Král, r P. Duová. Hrá ­ P. Duová.

Premiéra: 4. decembra 2003 Poãet repríz: 15

Josef Suk ROZPRÁVKA (POHÁDKA)

sc P. Duová, M. Vanek, sv, b M. Dua, r P. Duová, M. Vanek. Hrajú ­ P. Duová, B. Hileková, M. Vanek, D. Musil, M. Pavelková. Poloscénické predvedenie koncertu. Spoloãn projekt Slovenskej filharmónie a Teátra Neline.

Premiéra: 10. januára 2004 Poãet repríz: 1

140

NEZÁVISLÉ DIVADLÁ

Franz Schubert ROSAMUNDA (ROSAMUNDE)

sc P. Duová, M. Vanek, sv, kv, b M. Dua, r P. Duová, M. Vanek. Hrajú ­ R. Miliã, M. Pavelková, B. Hileková, P. Duová, M. Vanek. Poloscénické predvedenie koncertu. Spoloãn projekt Slovenskej filharmónie a Teátra Neline.

Obnovená premiéra: 15. februára 2004 Poãet repríz: 1

REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN

Inscenácia Premiéra Duová, P.: DANKA A JANKA 01.06.1997 Schubert, F.: ROSAMUNDA 13.02.1999 Duová, P.: ANNA, MALÁ âARODEJNICA 20.05.2000 Duová, P.: MRAVOUâNÉ PRÍBEHY TETKY BETKY 20.02.2002 Poãet repríz v sezóne 2003/2004 poãet repríz celkom 12 271 1 19 10 97 18 81

141

·TÚDIO 12 BRATISLAVA (2001)

Kontaktná adresa: Jakubovo nám. 12, 813057 Bratislava Telefón: ++421/2/59 30 47 15 Fax: ++421/2/52 93 15 71 E-mail: [email protected] Web: www.theatre.sk

PREMIÉRY Ivan Vyrypajev SNY (SNY)

1. krása, 2. oslobodenie, 3. láska, 4. Boh, 5. rozko, 6. peklo, 7. scéna ã. 6 p, dr R. Maliti, hsp K. Mikulãík, sa A. Kuttner, sv, kv, r M. Amsler. Dievãa, ktoré malo sny ­ R. Maliti, Dievãa, ktoré má hnedé sliny ­ R. Ryníková, Dievãa so samodruhm bruchom ­ A. Szvrcseková, Chlapec-zajakavec ­ M. BaláÏik, Chlapec, ktorému je stále zima ­ V. Horján.

Premiéra: 8. februára 2004 Poãet repríz: 5

Peter Handke KASPAR (KASPAR)

p K. âániová, dr V. BorÛvková, M. Godoviã, M. Timko, sv M. Gavula, kv I. Haasová, r M. Hviã. Hlasy ­ P. BrezÀan, R. Miliã, M. Dudková, Z. OÏvoldíková, Z. ·imová, D. Musil.

Premiéra: 13. februára 2004 Poãet repríz: 4

142

NEZÁVISLÉ DIVADLÁ

Anton Pavloviã âechov MEDVEë ALEBO MEDZI MUÎOM A ÎENOU (MEDVED)

p M. Hornyak, dr J. Hubinák, sv, kv A. La, u, r K. Fitková. Hrajú ­ E. Spaskovová, J. Lupták, S. Stako, A. Kováã.

Premiéra: 28. apríla 2004 Poãet repríz: 3

REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN

Inscenácia Premiéra Pavlac, P.: DEUS EX MACHINA 05.10.2002 Srbljanoviç, B.: RODINNÉ PRÍBEHY 13.12.2002 Vian, B.: HLAVA MEDÚZY 30.05.2003 Poãet repríz v sezóne 2003/2004 poãet repríz celkom 8 16 1 11 5 10

143

MESTSKÉ DIVADLO BRATISLAVA (2002)

Kontaktná adresa: Biela ul. 6, Bratislava Telefón: ++/421/905/614 023, 0903/300 454 E-mail: [email protected] Web: www.theatre.sk

Riaditeº a umeleck éf: Jozef Krasula Dramaturgia: Zuzana Ferenczová (do 31.12.2003)

PREMIÉRY Roman Féder ­ Jozef Krasula MALÉ DIVADELNÉ BLUES

Kabaretn veãer. sv, kv kolektív, dr, r J. Krasula. Hrajú a spievajú ­ J. Hansman, M. Landlová, D. Sanitrová, ·. Richtárech, G. Holoka, B. Zachar, J. Benãík, R. Féder.

Premiéra: 14. septembra 2003 Poãet repríz: 2

Peter Pavlac a kolektív FUN(E)BRASK, S.R.O. (EPIZÓDA I.)

Prv diel pôvodného komediálneho tvordielneho slovenského divadelného seriálu. dr P. Pavlac, sh M. Labuda ml., B. Farka, S. Michalidesová, Karpatskí pastieri, sv A. Szökeová, kv J. Hurtigová, r P. Lanãariã. Hrajú ­ B. Farka, T. Radeva, V. Topinková, L. Latinák, M. Miezga, M. Labuda ml., R. Jakab, J. Kemka, P. Minár, S. Michalidesová.

Premiéra: 15. marca 2004 Poãet repríz: 8

144

NEZÁVISLÉ DIVADLÁ

Arnot Goldflam ÚTRÎKY Z NEDOKONâENÉHO ROMÁNU

Komediálny horor. p, dr, tp M. Gazdík sh J. Péã, sv, kv S. Semancová, r V. Kollár. Hrajú ­ D. Mitana, B. Deák, M. Weis, P. Katrinec, V. ·imeková, A. Kiráºová, A. Tóthová, R. Poláková, K. Kováãiková.

Premiéra: 26. marca 2004 Poãet repríz: 5

Silvester Lavrík VILLA LOLA

Dramatizácia. dr, sv, kv, r S. Lavrík. Hrá ­ I. Timková.

Premiéra: 5. apríla 2004 Poãet repríz: 5

Duan Duek ­ Jozef Krasula PE·O DO NEBA

sv, kv F. Lipták, dr, r J. Krasula. Hrajú ­ L. Haverl, S. Ulická, D. Sanitrová, B. Zachar, ·. Richtárech, R. Poláková, J. Benãík.

Premiéra: 27. mája 2004 Poãet repríz: 4

BIBLIOGRAFIA RECENZIÍ

Lavrík, S.: VILLA LOLA 1.Jaurová, Zora. Kam nechodí slnko? In Domino fórum, 05.05.2004, roã. 13, ã. 18, s. 22. 2.Jenãíková, Mária. Dvaja nikdy nemlãia o tom istom. In Pravda, 07.04.2004, roã. 14, ã. 82, s. 19. 3.Uliãianska, Zuzana. Dráma Ïeny alergickej na slnko. In Sme, 07.04.2004, roã. 12, ã 82, s. 26. Duek, D. ­ Krasula, J.: PE·O DO NEBA 1.Jenãíková, Mária. Svet sa zmestí do dlane. In Pravda, 02.06.2004, roã. 14, ã. 126, s. 13.

145

MESTSKÉ DIVADLO BRATISLAVA

REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN

Inscenácia Premiéra Pitínsk, J. A.: IZBIâKA 28.06.2002 Uhde, M., ·tûdroÀ, M.: BALADA PRE BANDITU 02.02.2003 Ondriska, M., Timãák, J.: VEREJN¯ AZYL 02.05.2003 Poãet repríz v sezóne 2003/2004

4

4

2

146

NEZÁVISLÉ DIVADLÁ

DIVADLO PIKI PEZINOK (1990)

Kontaktná adresa: L. Novomeského 25, 902 01 Pezinok Telefón: +421/33/641 10 33, 0905/976 124 Fax: ++421/33/641 10 33 E-mail: [email protected] Web: www.theatre.sk

âlenovia divadla: Katarína Aulitisová, ªubomír Piktor

REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN

Inscenácia Premiéra Podjavorinská, ª.: âIN ­ âIN 03.10.1990 Lindgrenová, A.: PIPI 20.09.1991 Aulitisová, K.: KEë MAMA NIE JE DOMA 08.10.1995 Aulitisová, K.: PASKUDÁRIUM 23.10.1998 Piktor, ª.: ELA A HOP 23.06.2000 Poãet repríz v sezóne 2003/2004 poãet repríz celkom 19 371 9 292 9 217 11 221 29 85

147

TEATRO TATRO (1990)

Kontaktná adresa: Farská 50, 949 01 Nitra Telefón: ++421/37/772 16 90 772 16 54 Fax: ++421/37/772 16 90 E-mail: [email protected] [email protected] Web: www.teatrotatro.sk www.theatre.sk

Umelecké vedenie: Ondrej Spiák Scénick a kostmov vtvarník: Frantiek Lipták

Voºné zdruÏenie hercov, reÏisérov, vtvarníkov, ich manÏeliek a detí.

PREMIÉRY Teatro TATRO KLAUNI V·ETK¯CH KRAJÍN, SPOJTE SA! ALEBO AMORE

vtvarná podoba maringotky F. Lipták, vsp, kv E. Kleinová, n, r O. Spiák. Maria ­ A. Solãianska, Klaun Bimbo ­ M. Nahálka, Silák Pepé ­ R. Jakab, Kúzelník Bandolfini ­ O. Spiák, Pierot Pierre ­ M. Vojtela.

Premiéra: 16. júla 2003 Poãet repríz: 19

Teatro TATRO KLAUNI V·ETK¯CH KRAJÍN, SPOJTE SA! ALEBO KLAUNI

vtvarná podoba maringotky F. Lipták, vsp, kv E. Kleinová, n, r O. Spiák. Maria ­ A. Solãianska, Kúzelník Bandolfini ­ M. Nahálka/J. Kemka, Pepé ­ O. Spiák, Pierot Pierre ­ M. Vojtela.

Premiéra: 23. júna 2004 148 Poãet repríz: 2

NEZÁVISLÉ DIVADLÁ

REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN

Inscenácia Premiéra Spiák, O.: O STVORENÍ SVETA 03.12.1997 Weiss, J., Spiák, O.: BIANKA BRASELLI, DÁMA S DVOMA HLAVAMI 23.09.1999 Poãet repríz v sezóne 2003/2004 poãet repríz celkom 8 76 8 59

149

TRADIâNÉ BÁBKOVÉ DIVADLO ANTON ANDERLE BANSKÁ BYSTRICA (1990)

Kontaktná adresa: Malachitová 1, 974 05 Banská Bystrica Telefón: ++421/48/416 14 83, 0905/335 202 Fax: ++421/48/416 14 83 E-mail: [email protected] Web: www.theatre.sk

REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN

Inscenácia Premiéra Anderle, A.: GA·PARKO A KUBO NA HODOCH 01.06.1974 Anderle, A.: DON ·AJN 09.06.1983 Anderle, A.: NAJMEN·Í CIRKUS SVETA 12.05.1996 Poãet repríz v sezóne 2003/2004 poãet repríz celkom 4 267 11 201 35 484

150

NEZÁVISLÉ DIVADLÁ

DIVADLO Z PASÁÎE BANSKÁ BYSTRICA (1995)

Kontaktná adresa: Horná Strieborná 25, 974 01 Banská Bystrica Telefón: ++421/48/412 47 82 Fax: ++421/48/412 47 82 E-mail: [email protected] di[email protected] [email protected] Web: www.divadlozpasaze.sk www.theatre.sk

Riaditeº: Viera Dubaãová Umeleck éf: Viera Dubaãová Pedagogické vedenie: Katarína BaláÏiková, Ivana Drugová, Jana Hlaváãová, Andrej Krajãoviã, Martina Manková, Eva Ogurãáková, Anna Tomatíková, Peter VrÈo Psychológ: Ivana PisoÀová Súbor: ªubka Berthová, Ivan Blako, Zuzana Bobáková, Peter Gregor, ·tefan GuÈan, Peter Hudec, Ivan Chmelko, Ján Kinãe, Miriam Kujanová, Veronika Laãná, Marek MojÏi, Mojmír Podlipn, Beáta Polláková, Ldia Rybárová, Dana Snopková, ªubica Tureková, Peter Vaculãiak.

V divadle pracujú aj hendikepovaní spoluobãania.

PREMIÉRA Viera Dubaãová ­ Katarína Mrázková ­ Peter VrÈo DIAGNÓZA: TÚÎBA

Príbehy ºudí o ãloveku... O sile... O samorastoch... O láske... Príbehy ºudí o túÏbe. dr K. Mrázková, sh P. VaÀouãek, ch P. VrÈo, kv L. Kadleãíková, r V. Dubaãová. Hrajú ­ ª. Berthová, M. Kujanová, D. Snopková, Z. Bobáková, M. Podlipn, P. Gregor, ·. GuÈan, I. Blako, V. Laãná. Projekt vznikol v spolupráci DzP a tudentov V·MU.

Premiéra: 23. mája 2004

151

DIVADLO Z PASÁÎE BANSKÁ BYSTRICA

BIBLIOGRAFIA RECENZIÍ

Dubaãová, V. ­ Mrázková, K. ­ VrÈo, P.: DIAGNÓZA: TÚÎBA 1.Grusková, Anna. Divadlo z PasáÏe uÏ bojuje dvojnásobne. In Sme, 27.05.2004, roã. 12, ã. 121, s. 26.

AKTUÁLNY REPERTOÁR

Viera Dubaãová: NÁVRATY Ján ·trbák: MESTO Kolektív: ROZHOVORY

TICHÉ ISKRY

Súbor nepoãujúcich hercov pod hlaviãkou Divadla z PasáÏe

Umeleck vedúci: Peter VrÈo Umeleck súbor: Denisa âingerová, Michal Hefty, Romana RidzoÀová.

AKTUÁLNY REPERTOÁR

Kolektív: JANKO HRA·KO

152

NEZÁVISLÉ DIVADLÁ

DIVADLO MA·KRTA KO·ICE (1994)

Kontaktné adresy: Koice ­ Ruskov Ateliér, Ruskov ã. 156, 040 19 Koice Diamantová ã. 9, 040 11 Koice ·portová ã. 507, 900 46 Most pri Bratislave Telefón: ++421/55/642 50 80 694 13 19 Fax: ++421/2/45 95 14 66 E-mail: [email protected] Web: www.webpark.sk/maskrta www.theatre.sk

âlenovia divadla: Jana ·ebová, Tomá ·ebo

PREMIÉRA Jana ·ebová SKRINKA S DU·IâKAMI

tp J. ·ebová, sh na motívy írskych ºudovch piesní J. ·ebová, T. ·ebo, sv, b T. ·ebo, kv J. ·ebová, r J. ·ebová, T. ·ebo. Hrajú ­ J. ·ebová, T. ·ebo.

Premiéra: 24. októbra 2003 Poãet repríz: 32

REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN

Inscenácia Premiéra ·ebová, J.: ROZPRÁVKA O JEZULIATKU 30.11.1994 ·ebová, J., ·ebo, T.: AKO SA PO ZIME ZAJAâKOVCI ROZJARILI 05.04.1995 ·ebová, J.: O HALU·TIâKE, ZBOJNÍCKEJ DIEVâIâKE 21.10.1996 Poãet repríz v sezóne 2003/2004 poãet repríz celkom 21 292 12 341 21 345

153

DIVADLO MA·KRTA KO·ICE

·ebová, J., ·ebo, T.: PAVILÓN SNOV A V¯MYSLOV 01.06.2000 ·ebová, J., ·ebo, T.: DAË A V LÁSKE UCHOVAË 10.12.2000 14 120 12 136

NEZÁVISLÉ DIVADLÁ

BIBIANA BRATISLAVA (1987)

Medzinárodn dom umenia pre deti

Riaditeºstvo: Panská 41, 81539 Bratislava Telefón: ++421/2/54 43 32 94 E-mail: [email protected] Web: www.bibiana.sk www.theatre.sk

Riaditeº: Peter âaãko Umeleck vedúci: Eva âárska Hlavn dramaturg: Eva âárska

PREMIÉRY O ·KAREDOM KÁâATKU

Podºa rozprávky H. Ch. Andersena. sc K. Kosánová, tp Z. Pauthová, dr E. âárska, sh J. Dobrakov, vsp N. Janíková, r Kolektív.

Premiéra: 1. novembra 2003 Poãet repríz: 22

JANKO ­ POLIENKO

Na motívy rozprávky zo zbierky S. Czambela. sc E. âárska, tp Z. Pauthová, sh P. Tarkay, vsp M. Dua, r Kolektív.

Premiéra: 1. marca 2004 Poãet repríz: 30

KTO SA TO HRÁ S MOROM

Na motívy poviedky R. Kiplinga. sc E. âárska, tp Z. Pauthová, sh J. Dobrakov, vsp M. Matloviãová, M. Dua, r Kolektív.

Premiéra: 1. mája 2004 Poãet repríz: 20 155

UMELECKÉ ·KOLY

UMELECKÉ ·KOLY

VYSOKÁ ·KOLA MÚZICK¯CH UMENÍ (1949)

Rektorát: Ventúrska 1, 811 00 Bratislava Telefón: ++421/2/59 43 21 72 54 41 20 72 Fax: ++421/2/54 41 62 17 E-mail: [email protected] [email protected] [email protected] Web: www.vsmu.sk www.theatre.sk

Rektor: Ondrej ·ulaj Dekan Hudobnej a taneãnej fakulty: Ján Vladimír Michalko Dekan âinohernej a bábkarskej fakulty: Juraj Letenay

HUDOBNÁ A TANEâNÁ FAKULTA

Absolventi divadelnch odborov v kolskom roku 2003/2004: Lenka Brázdilíková, opern a koncertn spev; ªubomír Doln, cirkevná hudba; Jana Grumelová, pedagogika moderného tanca; Igor Holováã, choreografia baletu; Gabriela Hübnerová, opern a koncertn spev; Erika Jakabová, opern a koncertn spev; Andrea Jankovská, pedagogika moderného tanca; Jozef Katrák, skladba a dirigovanie ­ dirigovanie orchestra; Ágota Krausová, pedagogika ºudového tanca; Alena Krková, pedagogika klasického tanca; Peter KruÏliak, opern a koncertn spev; Terézia KruÏliaková, rod. Babjaková, opern a koncertn spev; Lucia Krátka, pedagogika moderného tanca; Oºga Listova, opern a koncertn spev; Martina Masaryková, opern a koncertn spev; Alena Plaãková, pedagogika moderného tanca; Ladislav Podkamensk, opern a koncertn spev; Martin Popoviã, opern a koncertn spev; Daniel Raãek, pedagogika moderného tanca; Ivana Skybová, pedagogika klasického tanca; Nikoleta Stehlíková, pedagogika klasického tanca.

PREMIÉRY Gioacchino Rossini BARBIER ZO SEVILLY (IL BARBIERE DI SEVIGLIA) libreto Cesare Beaumarchaisa Sterbini

Komická opera vo dvoch dejstvách. hn O. Lenárd, M. Synková, d M. Oswald, J. Katrák,

159

VYSOKÁ ·KOLA MÚZICK¯CH UMENÍ BRATISLAVA psp E. Zahoráková, k V. Kunzová, S. Zimermanová, sv, kv K. Kovalãíková, poãítaãová animácia M. Uhrín, r P. Smolík, pomocná r L. Horínková, T. Sur. Gróf Almaviva ­ T. Juhás/L. Podkamensk, Rosina ­ G. Hübnerová/T. KruÏliaková, Figaro ­ M. Babjak/J. Kapala/M. Popoviã, Dr. Bartolo ­ L. Neshyba/O. Mráz, Don Basilio ­ S. Bartko/ P. KruÏliak, Fiorello ­ M. Smolnick/O. ·aling, Marcellina ­ E. Jakabová/O. Listova, Ambrosio ­ P. Hrd, Imagemakerky ­ H. Friedová, M. Garajová, Rossini ­ J. Kotleba.

Premiéra: 20. apríla 2004

âINOHERNÁ A BÁBKARSKÁ FAKULTA

Absolventi v kolskom roku 2003/2004: Marián Amsler, divadelná dramaturgia; Karin Antovská, herectvo; Roman Benãúrik, divadelná dramaturgia; Katarína BeÀuková, divadelná veda, etnológia; Katalin Bujnová, scénografia; Gabriela Csinová ml., herectvo; Zuzana Ferenczová, divadelná dramaturgia; Martina Filinová, divadelná veda, polonistika; Ivan Fodor, bábkarská réÏia a dramaturgia; Lucia Friãová, herectvo; Marek Geiberg, herectvo; Marek Godoviã, divadelná veda, polonistika; Daniel Heriban, herectvo; Radovan Hudec, herectvo; Ladislav Jakubecz, herectvo; Lenka Kadleãíková, scénografia; Ján Koleník, herectvo; Katarína Kovalãíková, scénografia; Tibor Kubiãka, divadelná dramaturgia; Ján Lupták, herectvo; Michaela Majerníková, herectvo; Daniel Majling, divadelná dramaturgia; Zuzana Malcová, bábkarská scénografia; Kornélia Nagyová, herectvo; Roman Olekák, divadelná réÏia; Renáta Ryníková, herectvo; Alexandra Salmela, divadelná dramaturgia; Elena Spaskovová, herectvo; Anita Szvrcseková, herectvo; Marek Gapar ·afárik, scénografia; Barbora ·ujanská, bábkarská scénografia; SoÀa Uliãná, divadelná dramaturgia; Michal Vajdiãka, divadelná réÏia; Kamil Îika, divadelná réÏia.

PREMIÉRY Fernando Arrabal FANDO A LIS (FANDO Y LIS)

p V. Mikula, dr L. Blaková, sv, kv R. Hablák, r E. Luptáková. Fando ­ M. Kubovãík, Lis ­ J. Horváthová, Namur ­ ·. Martinoviã, Mitaro ­ A. Palko, Toso ­ S. Stako.

Premiéra: kolsk rok 2003/2004

160

UMELECKÉ ·KOLY

Fernand Crommelynck VELKOLEP¯ PAROHÁâ (LE COCU MAGNIFIQUE)

dr T. Kubiãka, K. Îika, sv N. Fecaninová, kv L. Kadleãíková, r K. Îika. Hrajú ­ ª. Trenklerová a.h., ª. Kosteln a.h., K. Kollárik a.h., T. Horváth a.h., M. Michalková a.h., T. Kubiãka, ª. Bukov, A. Szvrcseková, R. Ryníková, A. Kováã.

Premiéra: kolsk rok 2003/2004

Oscar Wilde SALOME (SALOME)

dr P. Graus, A. BaláÏová, sv R. Hablák, kv J. Opral. Hrajú ­ ª. Bukov, M. Grman, J. Igonda, J. Johanidesová, J. Loj, J. Knapiková, A. MartvoÀová, K. Mravcová, P. Plevãík, T. Poláková.

Premiéra: kolsk rok 2003/2004

Alexander Galin KONKURZ (KONKURS)

dr E. Luptáková, sv J. Opral, kv L. Kadleãíková, r Martin Geiberg. Hrajú ­ T. Pauhofová, R. Báncziová, J. Laxová, E. Kerekesová, L. Sabolová, M. Kubovãík, Cs. Mokány, M. Meºo, ·. Martinoviã, A. Palko, S. Stako, M. Málek, V. Topinková a.h.

Premiéra: kolsk rok 2003/2004

Ivan Alexandroviã Gonãarov OBLOMOV (OBLOMOV)

dr M. Hrieik, S. Uliãná, sv L. Kadleãíková. Hrajú ­ R. Hudec, R. Ryníková, J. Lupták, K. Nagyová/A. Szvrcseková, M. Majerníková, J. Koleník, L. Jakubecz/D. Heriban, Marek Geiberg.

Premiéra: kolsk rok 2003/2004

161

VYSOKÁ ·KOLA MÚZICK¯CH UMENÍ BRATISLAVA

Jozef Moko PYTAâKY

dr J. Moko, sv, kv B. ·ujanská, r Z. Parobková, M. Zemanoviãová, M. Domonko. Hrajú ­ Z. ·imová, L. Korenná, D. Letenajová, M. Cebula, D. Musil, A. ·oltés.

Premiéra: kolsk rok 2003/2004

Jozef Moko PRINCEZNÁ S OZVENOU

sv Z. Zupková, kv M. Piatková, r I. Fodor. Hrajú ­ D. Letenajová, A. ·oltés, Z. ·imová, M. Cebula, D. Musil, L. Korenná.

Premiéra: kolsk rok 2003/2004

Karel Jaromír Erben KYTICA (KYTICE)

sv Z. Malcová, kv K. Hroznová, r N. Uliãná. Hrajú ­ A. Maìar, L. Petráková, M. Fechter, A. Kováã, M. Mita, M. Zemková, M. Benkovská, L. Barcziová.

Premiéra: kolsk rok 2003/2004

Martin McDonagh OPUSTEN¯ ZÁPAD (THE LONESOME WEST)

dr D. Majling, R. Benãúrik, ch E. Lindtnerová, sv M. Doubrava, J. Doubrava, kv M. Doubrava, J. Doubrava, r M. Vajdiãka. Hrajú ­ Marek Geiberg, J. Koleník, J. Lupták, E. Spaskovová.

Premiéra: kolsk rok 2003/2004

Vasilij Sigarev âIERNE MLIEKO (âJORNOJE MOLOKO)

dr S. Uliãná, S. BaláÏová, sv, kv Z. Hudeková, r R. Olekák.

162

UMELECKÉ ·KOLY

Hrajú ­ R. Ryníková, R. Hudec, G. Csinová ml., M. Majerníková, D. Heriban.

Premiéra: kolsk rok 2003/2004

Alexej Slapovskij KLINâ (KLINâ)

dr S. Karoviãová, sv, kv E. Rácová, r M. Hrieik. Hrajú ­ T. Pauhofová, S. Stako, J. Horváthová, M. Meºo, R. Roth.

Premiéra: kolsk rok 2003/2004

Henrich Îucha FLESH POINT

dr, sv H. Îucha, kv L. Haluková, r H. Îucha. Hrajú ­ A. Maìar, M. Îák, M. Fechter, M. Grman, M. Pavlíková, L. Petráková.

Premiéra: kolsk rok 2003/2004

Igor Stravinskij PETRU·KA (PETRU·KA)

sv, kv K. Hroznová, r A. Pachinger. Hrajú ­ M. Danadová, P. Dobiá, M. Hrbáãková, ·. Hric, J. Smutn.

Premiéra: kolsk rok 2003/2004

Sam Shepard SIMPATICO (SIMPATICO)

sv A. La, kv K. Kãová. Hrajú ­ M. Málek, A. Palko, P. Lángová, K. Nagyová, Cs. Mokány, M. Merklová.

Premiéra: kolsk rok 2003/2004

163

VYSOKÁ ·KOLA MÚZICK¯CH UMENÍ BRATISLAVA

Daniel Pull FLAGELANTKY

sv, kv E. Klinãoková, r D. Pull. Hrajú ­ Z. Kakalíková, I. Pagáãová.

Premiéra: kolsk rok 2003/2004

William Shakespeare OTHELLO (OTHELLO)

p ª. Feldek, dr D. Majling, R. Benãúrik, hs P. Mankoveck, psp E. Lindtnerová, sv J. Doubrava, M. Doubrava, kv L. Kadleãíková, pvd P. Mikulík, E. Horváth, J. Slezáãek, M. Porubjak, J. Ciller, M. âorba, V. âáp, J. Kocman, S. Waradzinová. Othello ­ Marek Geiberg, Jago ­ J. Koleník, Desdemona ­ E. Spaskovová, Cassio ­ J. Lupták, Emília ­ L. Friãová/K. Antovská Haydu, Roderigo ­ R. Hudec, Brabantio ­ M. Doãolomansk a.h., Montano ­ D. Heriban, Bianca ­ G. Csinová ml., Kurtizány ­ R. Bubniaková, L. Kaiarová, S. Vlãeková, Hrajú ­ L. Jakubecz.

Premiéra: 11. marca 2004

Witold Gombrowicz IVONNA, PRINCEZNÁ BURGUNDSKÁ (IWONA, KSI¢°NICZKA BURGUNDA)

p A. Horák, R. Olekák, sh Nylon Union, dr R. Olekák, E. Luptáková, sv, kv K. Bujnová, r M. Hrieik, pvd V. Strnisko, F. Kovár, Marián Geiberg, J. Ciller, M. âorba, M. Porubjak, J. Letenay, ·. Buãko, E. Îilineková, ª. Machatsová, M. Ondriska, S. Waradzinová. Ivonna ­ J. Laxová, KrẠIgnác ­ ·. Martinoviã, Kráºovná Margaréta ­ E. Kerekesová, Princ Filip ­ M. Meºo, Komorník ­ R. Báncziová, Cyril ­ T. Pauhofová, Iza ­ J. Horváthová/L. Sabolová, Tety, Dámy ­ S. Stako, M. Kubovãík, Inocent ­ Cs. Mokány.

Premiéra: 3. mája 2004

164

UMELECKÉ ·KOLY

KONZERVATÓRIUM BRATISLAVA (1919)

Riaditeºstvo: Tolstého 11, 811 06 Bratislava Telefón: ++421/2/54 43 53 41 Fax: ++421/2/54 43 03 04 E-mail: [email protected] Web: www.theatre.sk

Riaditeº: Peter âerman

165

TANEâNÉ KONZERVATÓRIUM EVY JACZOVEJ (1999)

Riaditeºstvo: Gorazdova 20, Bratislava Telefón: ++421/2/54 78 83 54 54 77 11 09 Fax: ++421/2/54 78 83 39 Web: www.theatre.sk

Riaditeº: Katarína Zacharová

166

UMELECKÉ ·KOLY

CIRKEVNÉ KONZERVATÓRIUM BRATISLAVA (1991)

Riaditeºstvo: BeÀadická 16, 851 06 Bratislava Telefón: ++421/2/63 81 40 30 Fax: ++421/2/63 83 08 95 E-mail: [email protected] [email protected] Web: www.theatre.sk

Riaditeº: Eva Malatincová

167

AKADÉMIA UMENÍ BANSKÁ BYSTRICA (1996) DIVADELNÉ ·TÚDIO

Rektorát: J. Kollára 22, 974 01 Banská Bystrica Dekanát Fakulty dramatickch umení: Horná 95, 974 01 Banská Bystrica Telefón: ++421/48/414 33 01 414 65 56 Fax: ++421/48/414 33 01 E-mail: [email protected] Web: www.aku.sk www.theatre.sk

Rektor: Vojtech Didi Dekan Fakulty dramatickch umení: Ivan Stadtrucker Dekan Fakulty múzickch umení: Ladislav Burlas

FAKULTA DRAMATICK¯CH UMENÍ

PREMIÉRY Adolf Hoffmeister PARK (PARK)

ch K. Hovorková, r, pvd J. Pfieuãil. Ona ­ K. Rampáãková, Strom zelen ­ I. Danková, Strom Ïlt ­ J. HumeÀanská, Strom modr ­ M. Janiãíková, Strom ãierny ­ S. Pavliãková, 1. samovrah ­ V. Kivader, 2. samovrah ­ I. Lupták, Lampa Naivná ­ B. Kederová, Lampa zlomyseºná ­ B. ·pániková, Vodotrysk ­ S. Moumani.

Premiéra: 5. apríla 2004

Jean Cocteau ªUDSK¯ HLAS (LA VOIX HUMAINE)

Monodráma. r J. Svoboda. Ona ­ V. Kozáková/P. Lenártová.

Premiéra: 31. mája 2004 168

UMELECKÉ ·KOLY

Gabriel García Márquez SLEâNA, KTORÁ CHODILA O ·IESTEJ

drm, r J. Svoboda. Kráºovná ­ B. Bazsová, José ­ P. Skora.

Premiéra: 31. mája 2004

Jan de Hartog POSTEª S BALDACH¯NOM (THE FOURPOSTER)

r J. Svoboda. Agnes ­ J. Juriincová/M. Záchenská, Michael ­ M. Macala/P. Kaniansky.

Premiéra: 31. mája 2004

Jean Cocteau KRÁSNY ªAHOSTAJN¯ (LE BEL INDIFFÉRENT)

Hra v jednom dejstve. r J. Svoboda. Ona ­ K. Sihelská, Emil ­ M. ·ály.

Premiéra: 1. júna 2004

Tennessee Williams ELEKTRIâKA DO STANICE TÚÎBA (A STREETCAR NAMED DESIRE)

r J. Svoboda. Blanche ­ L. Rakárová, Stella ­ M. Pichová, Stanley ­ D. Zaprihaã, Mitch ­ M. Domanovsk.

Premiéra: 1. júna 2004

Jan Kopeck JEÎIS KRISTUS

Podºa diela Hra o umuãení a vzkriesení JeÏisa Krista. pvd B. Turzonovová, J. Adamoviã. JeÏi ­ M. Andrísek, Diabol ­ B. Srník, Herold ­ T. Mosn, Matka ­ S. Pázmányová, SmrÈ

169

AKADÉMIA UMENÍ BANSKÁ BYSTRICA ­ H. Horáková, Judá ­ J. Szabó/ª. Rai, Pilát ­ J. Jakab, Kajfá ­ D. Vrostek, Magdaléna ­ I. FraÀová, Marta ­ M. âloviãková/V. Rabadová, Îidia ­ M. Nikodem, R. Sanitra, I. Mihale, Samaritánka ­ D. Pastoreková/A. MiÏiãová, Veronika ­ A. MiÏiãová, Lazar ­ T. Vravník.

Premiéra: 7. júna 2004

170

UMELECKÉ ·KOLY

KONZERVATÓRIUM JÁNA LEVOSLAVA BELLU BANSKÁ BYSTRICA (1990)

Riaditeºstvo: Skuteckého 27, 974 01 Banská Bystrica Telefón: ++421/48/412 32 14 E-mail: [email protected] Web: www.theatre.sk

Riaditeº: Tibor Sedlick

171

KONZERVATÓRIUM ÎILINA (1951)

Riaditeºstvo: Hurbanova 12, 01001 Îilina Telefón: ++421/41/562 08 85 562 00 90 Fax: ++421/41/562 26 80 E-mail: [email protected] Web: www.theatre.sk

Riaditeº: Ján Glasnák

172

UMELECKÉ ·KOLY

KONZERVATÓRIUM KO·ICE (1950)

Riaditeºstvo: Timonova 2, 042 03 Koice Telefón: ++421/55/622 20 92 Fax: ++421/55/622 20 92 Web: www.theatre.sk

Riaditeº: Bartolomej Burá

173

AUTORSK¯ REGISTER

Albee Edward, amer. 60 Andrejev Leonid, rus. 16 Arrabal Fernando, pan. 160 Barrie James Matthew, kót. 68 Bartók Béla, maì. 21, 25 Bednárik Vít, slov. 134 Benko Slavomír, slov. 117 Bizet Georges, franc. 34 BlaÏek Vratislav, ães. 116 Bognár Róbert, maì. 76 Bojãev Christo, bulh. 120 Carroll Lewis, angl. 83 Cibula Peter, slov. 102 Cocteau Jean, franc. 168, 169 Cón Karel, ães. 117 Crommelynck Fernand, belg. 161 âechov Anton Pavloviã, rus. 143 âepãeková Elena, slov. 54 Darvas Ferenc, maì. 76 David Michal, ães. 29 Di Pietro Joe, amer. 131 Dinková Dana, slov. 36 Donizetti Gaetano, tal. 21, 34, 42 Dostojevskij Fiodor Michajloviã, rus. 63 Dubaãová Viera, slov. 151 ëurovãík Ján, slov. 58 Dürrenmatt Friedrich, vajã. 87 Duek Duan, slov. 145 Duová Petronela, slov. 140 Egressy Zoltán, maì. 39, 103 Enquist Per Olov, véd. 59 Erben Karel Jaromír, ães. 162 Féder Roman, slov. 144 Feldek ªubomír, slov. 95 Fényes Szabolcs, maì. 75 Ferenc ªudo, slov. 131 Frayn Michael, angl. 50 Gál Sándor, maì. 105 Galin Alexander, rus. 161 García Márquez Gabriel, kol. 169 Gavran Miro, chorv. 62, 89 Gerbocová Monika, slov. 98

176

Ghelderode Michel de, belg. 76 Gieselmann David, nem. 59 Glocko Peter, slov. 138 Glowacki Janusz, poº. 40 Gogoº Nikolaj Vasilieviã, rus. 75, 98 Goldflam Arnot, ães. 145 Gombrowicz Witold, poº. 164 Gonãarov Ivan Alexandroviã, rus. 161 Gozzi Carlo, tal. 98 Grigeºová Zuzana, slov. 100 Handke Peter, nem. 142 Hartog Jan de, hol. 169 Hawdon Robin, angl. 131 Händel Georg Friedrich, nem. 22 Hiveová-·ilanová Daniela, slov. 111 Hoffmeister Adolf, ães. 168 Holl Jozef, slov. 83 Horák Karol, slov. 108 Hronsk Jozef Cíger, slov. 59, 92 Hrubaniãová Ingrid, slov.134 Hubay Miklós, maì. 76 Chaãaturjan Aram Iºjiã, arm. 26 Chapman John, angl. 30 Janáãek Leo, ães. 20 Jókai Mór, maì. 76 Karafiát Jan, ães. 121 Karásek Milo, slov. 50 Kasarda ·tefan, slov. 111 Kisfaludy Károly, maì. 103 Klimáãek Viliam, slov. 128 Kocsis István, maì. 105 Koãan Ladislav, slov. 63 Koifman Vladimir, angl. 100 Kopeck Jan, ães. 169 Krasula Jozef, slov. 144, 145 KriÏková Zuzana, slov. 138 Lahola Leopold, slov. 16 Lavrík Silvester, slov. 108, 145 Leko Henrich, slov. 25 Lina Tatiana, 100 Linhartová Nora, slov. 92 Loewe Frederick, amer 74

AUTORSK¯ REGISTER

Loher Dea, nem. 50 Luãeniã Laco, slov. 50 Mac Dermot Galt, amer 28 Machiavelli Niccoló, tal. 108 Makarius Jan, ães. 94 Malec Frantiek, slov. 53 Marivaux Pierre Carlet de Chamblain de, franc. 64 Markoviã Milan, slov. 131 Masníková Tatiana, slov. 100 Mastrosimone William, amer. 59 McDonagh Martin, ír. 162 Medúz Albín, slov. 96 Mikulka Alois, ães. 106 Miller Arthur, amer. 103 Moko Jozef, slov. 162 Molière, franc. 13, 114 Mozart Wolfgang Amadeus, rak. 43 Mrázková Katarína, slov. 151 Murrel John, kan. 16 Nagy Phyllis, amer. 88 Olbracht Ivan, ães. 92 Olekák Roman, slov. 16 Pastirãák Daniel, slov. 13 Patéka Jozef, slov. 66 Patakiová Éva, maì. 114, 117 Patejdl Václav, slov. 66 Pavlac Peter, slov. 16, 39, 144 Pilzová Jana, slov. 79 Procházka Antonín, ães. 79 Pull Daniel, angl. 164 Ránki György, maì. 76 Roberts Jimmy, amer 131 Romhányi József, maì. 75 Rossini Gioacchino, tal. 159 Rychman Ladislav, ães. 116 Sachs Hans, nem. 72 Saramonowicz Andrzej, poº. 67 Sarva Juraj, slov. 78 Shaffer Peter, angl. 67 Shakespeare William, angl. 12, 95, 120, 164 Shepard Sam, amer. 163 Schimmelpfennig Roland, nem. 13 Schlanger András, maì. 76 Schubert Franz, rak. 141 Sigarev Vasilij, rus. 162 Simon Neil, amer. 130 Slapovskij Alexej, rus. 163 Smrek Ján, slov. 64 Spiák Karol, slov. 71 Spiák Ondrej, slov. 72 Stodola Ivan, slov. 95 Stoppard Tom, angl. 15 Strauss Johann, rak. 33 Stravinskij Igor, rus. 163 Suk Josef, ães. 140 Synge John Millington, ír. 88 ·ebová Jana, slov. 153 ·kovranová Svetlana, slov. 120 ·tepka Stanislav, slov. 125 ·varc Jevgenij, rus. 114 Tajovsk Jozef Gregor, slov. 63, 88 Tarasoviãová Bibiana, slov. 91 Turrini Peter, rak. 79 Uhlár Blaho, slov. 119 Vajda Katalin, slov. 103 Vas István, maì. 76 Veber Francis, franc. 29 Verdi Giuseppe, tal. 21 Verepejová AlÏbeta, slov. 79 Vicen Duan, slov. 134 Villqist Ingmar, poº. 70 VrÈo Peter, slov. 151 Vyrypajev Ivan, rus. 142 Werdelin Nikoline, dán. 49 Wilde Oscar, ír. 161 Williams Tennessee, amer. 79, 169 Zalán Tibor, maì. 106 ZboroÀ Vladimír, slov. 134 Zelenka Petr, ães. 50 Zetek Vladimír, slov. 53 Zvon Peter, slov. 39 Îucha Henrich, slov. 163

177

ZOZNAM UMELECK¯CH PRACOVNÍKOV

A A ABAFI Jozef, 08.04.1966, Îilina; BDÎ bh. Postavy: Otec, âert, Kráº, Vojsko (Bibiana Tarasoviãová, O VEªKOM JEDÁKOVI A âAROVNOM KABÁTE, BDÎ); Lucifer (Nora Linhartová, KEë LÍSTIE Z DUBA OPADÁ, BDÎ); Úãinkujúci (Jozef Cíger Hronsk, TRI MÚDRE KOZLIATKA, BDÎ); Bk Mujaba (Ivan Olbracht, BIDPÁJ A JEHO ZVIERATKÁ, BDÎ). ABRAHÁMOVÁ Darina, rod. BENE·OVÁ, 16.08.1959, Dunajská Streda; SND dr, GNG h. Dramaturgia: (Tom Stoppard, KONEâNE SLOBODN¯!, SND); (Stanislav ·tepka, GENERÁL, RND); (Leonid Nikolajeviã Andrejev, KATARÍNA, SND); (Mio Kováã Adamov ­ Daniel Pastirãák, HRA O SVÄTEJ DOROTE, SND). Postavy: Îena, Mama (Viliam Klimáãek, KOMIKS, GNG). ABSOLONOVÁ Monika; h. Postava: Kleopatra (Michal David, KLEOPATRA, NS). AâAI ªubomír, 22.04.1953, Koice; t. Choreografia: (Daniela Hiveová-·ilanová, SRDCE MATKY, RMT). Asistent choreografie: (·tefan Kasarda, CARMEN A DON JOSÉ, RMT). Postava: Veliteº stráÏe (·tefan Kasarda, CARMEN A DON JOSÉ, RMT). ADAM Karel, 18.04.1958, Pardubice, âR; RMT rd, éfd. Dirigent: (Daniela Hiveová-·ilanová, SRDCE MATKY, RMT); (·tefan Kasarda, CARMEN A DON JOSÉ, RMT). Hudba: (·tefan Kasarda, CARMEN A DON JOSÉ, RMT). Hudobná úprava: (Daniela Hiveová-·ilanová, SRDCE MATKY, RMT). ADAMEC Igor, 01.04.1964, Bratislava; bh. Postava: Ariel (Zuzana KriÏková, POSLOVIA, AHA). ADAMEC Samuel, 29.06.1993; h. Postava: Paºko (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB). ADAMENKO Michail, 26.11.1954, Vilãa, okr. Kyjev, Ukrajina; ·DK o. Postava: Masetto (Wolfgang Amadeus Mozart, DON GIOVANNI, ·DK). ADAMÍK Juraj, 23.10.1954, Klátorná Nová Ves, okr. Topoºãany; BBD bh. Postavy: Roháã (Elena âepãeková, MEDU·KA, BBD); Pavúk (Elena âepãeková, MEDU·KA, BBD). RéÏia, vber hudby: (Frantiek Malec ­ Vladimír Zetek, O BRATISLAVSKEJ HRADNEJ KUCHÁRKE, BBD). ADAMÍKOVÁ Adriena; sv, kv, b. Scénické a kostmové návrhy, bábky: (Lewis Carroll, ALICA V KRAJINE ZÁZRAKOV, BDnR). ADAMÍKOVÁ Katarína, 01.04.1973, Banská Bystrica; ·O BB o (zbor). Postava: Upratovaãka (Johann Strauss, VIEDENSKÁ KRV, ·O BB). ADAMÍKOVÁ Silvia, 03.04.1978; o. Postava: Pepina (Johann Strauss, VIEDENSKÁ KRV, ·O BB).

180

ZOZNAM UMELECK¯CH PRACOVNÍKOV ADAMOVÁ Magdaléna, rod. SZÁSZIOVÁ, 29.08.1956, Koice; RMT h. Postavy: Mama, Vetica (Daniela Hiveová-·ilanová, SRDCE MATKY, RMT). ADAMOVIâ Jozef, 23.04.1939, Trnava; ped. Pedagogické vedenie: (Jan Kopeck, JEÎIS KRISTUS, AU). AGH Erzsébet; h. Postavy: Úãinkujúca (Frederick Loewe, MY FAIR LADY, JD); (József Romhányi ­ Szabolcs Fényes, POPOLU·KA, JD); (Mór Jókai ­ Róbert Bognár ­ András Schlanger ­ Szabolcs Várady ­ Ferenc Darvas, CHUDOBNÍ BOHATÍ, JD); Klaviristka (Nikolaj Vasilieviã Gogoº, ÎENBA, JD); Csilla (Miklós Hubay ­ István Vas ­ György Ránki, JEDNA LÁSKA NA TRI NOCI, JD). AGRICOLOVÁ Alena, vyd. KOBIELSKA, 09.12.1979, Îilina; sv, kv. Kostmové návrhy: (KRÁªOVNÁ SPIEVA BLUES, West); (William Mastrosimone, TOTÁLNE MIMO, ARÉNA); (NIELEN TELO, ARÉNA); Scénické návrhy: (Zoltán Egressy, PORTUGÁLIA, ·DK); (William Mastrosimone, TOTÁLNE MIMO, ARÉNA); (NIELEN TELO, ARÉNA). AGRICOLOVÁ Alena st., 14.10.1958, Îilina; Pohybová spolupráca: (Phyllis Nagy, TALENTOVAN¯ PÁN RIPLEY, SKD). ALMÁ·IOVÁ Michaela, 24.07.1971, Banská Bystrica; ·O BB t (zbor). Postavy: Sestriãka, Noty, Biliardové gule, ·tyri prostitútky (Dana Dinková, BOÎSK¯ AMADEUS, ·O BB); Taneãnica (Jozef Holl, KUBO, BDnR); Úãinkujúca (RAKÚSKA NOC, ARÉNA). AMSLER Marián, 11.10.1979, Bratislava; r. RéÏia: (David Gieselmann, PÁN KOLPERT, ARÉNA); (Ivan Vyrypajev, SNY, · 12); (Phyllis Nagy, TALENTOVAN¯ PÁN RIPLEY, SKD). Scénické a kostmové návrhy: (Ivan Vyrypajev, SNY, · 12). Preklad: (David Gieselmann, PÁN KOLPERT, ARÉNA). Úprava: (Phyllis Nagy, TALENTOVAN¯ PÁN RIPLEY, SKD). ANDERLE Anton, 20.11.1944, Dolná Lehota, okr. B. Bystrica; TDA bh. ANDERLE Roman, 21.05.1972, Bratislava; sv, kv, b. Scénické a kostmové návrhy, bábky: (DOKTOR JOHANES FAUST, LUDUS); (Jozef Cíger Hronsk, TRI MÚDRE KOZLIATKA, BDÎ). ANDREJâÍKOVÁ Katarína; ch. Choreografia: (PERNÍKOVÁ CHALÚPKA, MDÎ). ANDREJKOVIâ Andrej, 20.11.1978, Koice; ·O BB t (zbor). Postavy: Mozartovi priatelia (Dana Dinková, BOÎSK¯ AMADEUS, ·O BB); Helmut (Johann Strauss, VIEDENSKÁ KRV, ·O BB). ANDRÍSEK Marián, 04.03.1983, Nitra; h. Postavy: Kubo (Jozef Holl, KUBO, BDnR); JeÏi (Jan Kopeck, JEÎIS KRISTUS, AU). ANTOL Milan, 10.10.1959, Svidník; h. Postava: Molie a Sganarelle (Molie VYNÚTENÁ SVADBA ALEBO IMPROVIZOVANÁ `re `re, SKÚ·KA KOMÉDIE VO VERSAILLES, DJZ).

181

A­B ANTOLOVÁ Silvia; h. Choreografia: (William Shakespeare, SEN NOCI SVÄTOJÁNSKEJ, MDÎ). APOLENÁ¤ Jan; h. Postava: Octavianus (Michal David, KLEOPATRA, NS). AUGUSTOVIâOVÁ Hilda, 06.08.1934, Budmerice; h. Postava: Indiáni (James Matthew Barrie ­ Ján Uliãiansky, PETER PAN, DAB). AULITISOVÁ Katarína, 24.10.1964, PieÈany; PIKI bh, um. AVNIKJAN Rafael G., 28.09.1952, Tbilisi, Arménsko; SND bmved. Á ÁBEL Jozef, 16.08.1941, PieÈany, okr. Trnava; SND o. Postava: Úãinkujúci (RAKÚSKA NOC, ARÉNA). ÁRENDÁ· Peter; h. Postava: Dedinãania (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB). ÁRKOSI Árpád; r. RéÏia: (Michel de Ghelderode, BARNABÁ·, JD). ÁRVOVÁ Viktória, 13.06.1982, Bratislava; SND t (zbor). Postavy: Nevesta (Henrich Leko, CALIGULA, SND); Dámsky zbor (Aram Iºjiã Chaãaturjan, SPARTAKUS, SND). B BABIAK Michal, 14.12.1961, Kulpin (Juhoslávia); DJP dr, r. Dramaturgia: (Fiodor Michajloviã Dostojevskij, BIELE NOCI, DJP); (Ladislav Koãan, KOLOMAN A HERMÍNA, DJP); RéÏia: (Miro Gavran, V·ETKO O ÎENÁCH, DJP); (Ján Smrek, BÁSNIK A ÎENA, DJP); Vber hudby: (Miro Gavran, V·ETKO O ÎENÁCH, DJP); (Fiodor Michajloviã Dostojevskij, BIELE NOCI, DJP). BABJAK Ján, 04.08.1968, Banská Bystrica; SND o, ·O BB o. Postavy: Tichon (Leo Janáãek, KÁËA KABANOVÁ, SND); Gróf Balduin Zedlau (Johann Strauss, VIEDENSKÁ KRV, ·O BB). BABJAK Martin, 15.09.1960, Banská Bystrica; SND o, ·O BB o. Postava: Figaro (Gioacchino Rossini, BARBIER ZO SEVILLY, V·MU). BABJAK ·tefan ml., 31.12.1966, Banská Bystrica; ·O BB o (zbor), S·DK o (zbor). Postava: Morales (Georges Bizet, CARMEN, ·O BB). BABJAK ·tefan st., 07.10.1931, Humenné; ·O BB o. Postava: Agata (Gaetano Donizetti, VIVA LA MAMMA ALEBO SLASTI A STRASTI DIVADELNÉHO ÎIVOTA, ·O BB). BABJAKOVÁ Terézia ml., vyd. KRUÎLIAKOVÁ, 05.03.1978, Banská Bystrica; ·O BB o,

182

ZOZNAM UMELECK¯CH PRACOVNÍKOV SND 2003 o*. BABO·OVÁ Petra, 27.06.1982, Bratislava; SND t (zbor). Postava: Dievãa (Henrich Leko, CALIGULA, SND), Dámsky zbor (Aram Iºjiã Chaãaturjan, SPARTAKUS, SND). BACULÍK Anton, 22.03.1977, Preov; DJZ opt. Postavy: Tonko (Vratislav BlaÏek ­ Ladislav Rychman, STARCI NA CHMELI, DJZ); Miroslav (Karel Cón, VEªMI PY·NÁ PRINCEZNÁ, DJZ). BAâÍK Boris, 20.09.1968, PieÈany, okr. Trnava; LUDUS h, BBD bh, BDÎ bh. Postavy: Uãiteº hudby (Frantiek Malec ­ Vladimír Zetek, O BRATISLAVSKEJ HRADNEJ KUCHÁRKE, BBD); âert 3. triedy (Nora Linhartová, KEë LÍSTIE Z DUBA OPADÁ, BDÎ); Mrazík (Elena âepãeková, MEDU·KA, BBD). BAâO Branislav; MAJÁK h, BDÎ bh. Postavy: Hrajú (Jozef Cíger Hronsk, TRI MÚDRE KOZLIATKA, BDÎ); Správca (Ivan Stodola, BAâOVA ÎENA, MDÎ); Lomidrevo (ªubomír Feldek, LOMIDREVO, MDÎ). BAHUL Milan, 25.09.1960, Bratislava; SND h. Postava: Antonio (William Shakespeare, TROJKRÁªOV¯ VEâER ALEBO âO LEN CHCETE, SND). BAJIN Duan, 03.03.1974, Veselina Maslee, Juhoslovanská zväzová republika; ·DK r. Dramaturgia: (Peter Pavlac, 3.3.3., ·DK). RéÏia: (Zoltán Egressy, PORTUGÁLIA, ·DK); (William Mastrosimone, TOTÁLNE MIMO, ARÉNA); (NEBEZPEâNÉ ZNÁMOSTI, ·DK). Úprava: (NEBEZPEâNÉ ZNÁMOSTI, ·DK). BAJNOKOVÁ Dagmar, 20.05.1969, Bratislava; DJP h. Postavy: Len priateºky ­ Anita , Kariéra ­ Dubravka, Láska ­ Mária, ·kôlka ­ Biba, Domov dôchodcov ­ Agnea (Miro Gavran, V·ETKO O ÎENÁCH, DJP); Beta (Jozef Gregor Tajovsk, STATKY ­ ZMÄTKY, DJP); Îena 2 (Ján Smrek, BÁSNIK A ÎENA, DJP). BAJUS Branislav, 19.06.1978, Bratislava; DJP h. Postavy: Koloman (Ladislav Koãan, KOLOMAN A HERMÍNA, DJP); Básnik 1 (Ján Smrek, BÁSNIK A ÎENA, DJP); Harlekn (Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux, FALO·NÉ DÔVERNOSTI, DJP). BAJZÍK Roman, 08.06.1971, Topoºãany; r. RéÏia: (Gaetano Donizetti, DON PASQUALE, ·DK). BALAëA Ivan, 01.01.1936, Bratislava; r. RéÏia: (Per Olov Enquist, V HODINE RYSA, ARÉNA). BALASKÓ Edit, 10.09.1976; JD . Postavy: Komorná (Frederick Loewe, MY FAIR LADY, JD); ëalej hrajú (József Romhányi ­ Szabolcs Fényes, POPOLU·KA, JD); (Michel de Ghelderode, BARNABÁ·, JD); (Mór Jókai ­ Róbert Bognár ­ András Schlanger ­ Szabolcs Várady ­ Ferenc Darvas, CHUDOBNÍ BOHATÍ, JD). BALÁÎIK Marián, 06.12.1975, Bratislava; h. Postava: Chlapec-zajakavec (Ivan Vyrypajev, SNY, · 12).

183

B BALÁÎOVÁ Alexandra, vyd. SALMELA, 07.11.1980, Bratislava; posl. V·MU. Dramaturgia: (Oscar Wilde, SALOME, V·MU). BALÁÎOVÁ S; posl. V·MU. Dramaturgia: (Vasilij Sigarev, âIERNE MLIEKO, V·MU). BÁLINTH Ján, 14.07.1910, Banská ·tiavnica, okr. Îiar nad Hronom; p. Preklad: (Friedrich Dürrenmatt, METEOR, SKD). BALLEK Rastislav, 27.01.1971, Banská Bystrica; MDÎ um, r. Dramaturgia: (Jan Makarius, BRÁNA SLNKA, MDÎ); (William Shakespeare, SEN NOCI SVÄTOJÁNSKEJ, MDÎ). RéÏia: (William Shakespeare, HAMLET, DAD). BALLOVÁ Adriana, 30.10.1971, Koice; ·DK h. Postavy: Markíza Silvia (Peter Zvon, TANEC NAD PLAâOM, ·DK); Emilie (NEBEZPEâNÉ ZNÁMOSTI, ·DK); KaÈa (Janusz Glowacki, ·TVRTÁ SESTRA, ·DK). BALOG Marek, 10.06.1983, Koice; t. Postava: StráÏe, Paeráci (·tefan Kasarda, CARMEN A DON JOSÉ, RMT). BALOG Marián, 16.10.1972, Preov; RMT h. Postavy: DeÏko, Martin, Kráºovsk sluha, Sluhovia (Daniela Hiveová-·ilanová, SRDCE MATKY, RMT); José (·tefan Kasarda, CARMEN A DON JOSÉ, RMT). Asistent réÏie: (Daniela Hiveová-·ilanová, SRDCE MATKY, RMT). BÁNCZIOVÁ Rita, um. m. BÁNCZI Rita, 18.07.1980, Galanta; h. Postavy: Hrajú (Alexander Galin, KONKURZ, V·MU); Komorník (Witold Gombrowicz, IVONNA, PRINCEZNÁ BURGUNDSKÁ, V·MU). BANDOR Éva, 06.09.1971, ·túrovo, okr. Nové Zámky; JD h. Postavy: Pearceová (Frederick Loewe, MY FAIR LADY, JD); Agafija Tichonovna (Nikolaj Vasilieviã Gogoº, ÎENBA, JD); Mária Magdaléna (Michel de Ghelderode, BARNABÁ·, JD); Pani Gyulová (Mór Jókai ­ Róbert Bognár ­ András Schlanger ­ Szabolcs Várady ­ Ferenc Darvas, CHUDOBNÍ BOHATÍ, JD). BÁNOVSKÁ Rúth, 16.12.1968, StDN bh. Postava: Pomocné vodiãské práce (Ondrej Spiák, NAJVÄâ·IE CIGÁNSTVO, StDN). BARABÁS Árpád; hn. Hudobné natudovanie: (Frederick Loewe, MY FAIR LADY, JD). BARCZIOVÁ Lucia, 21.05.1983; posl. V·MU. Postava: Úãinkujúca (Karel Jaromír Erben, KYTICA, V·MU). BARILÍKOVÁ Lenka, vyd. SPI·ÁKOVÁ, 01.03.1971, Koice; RND h. Postavy: KÀaÏná Venosa, Chlapi v krãme, ·tudenti, Sochy, Hvezdári, Dámy, Taneãnice, Americkí krajania, Myjavskí muzikanti, TahiÈanky, Vojaci, Letci, Ruské panoptikum a ìalie postavy (Stanislav ·tepka, GENERÁL, RND). BARLA Ivan, 16.07.1959, Poprad; DJZ opt. Postavy: Konferencier (Éva Patakiová, EDITH A MARLENE, DJZ); Vyberaã daní (Karel Cón, VEªMI PY·NÁ PRINCEZNÁ, DJZ).

184

ZOZNAM UMELECK¯CH PRACOVNÍKOV BARNIAK Michal; t. Postavy: Senátori, Company (Michal David, KLEOPATRA, NS). BÁRTA Alexander, 27.02.1976, NS h. Postavy: Clark, 2. policajt (Galt MacDermot, VLASY, NS); Leblanc (Francis Veber, BLBEC NA VEâERU, NS); Billy (Edward Albee, KOZA ALEBO KTO JE SYLVIA, ARÉNA); James Gosling (John Chapman, NEMOCNICA NA POKRAJI..., NS). BARTALSK¯ Milan, Bratislava; h. Postavy: Apollodoros, Rufius (Michal David, KLEOPATRA, NS). BARTHA Andrea, Maìarsko; sv. Scénické a kostmové návrhy: (Ingmar Villqist, BEZKYSLÍKOVCE, DAB). BARTKO Emil T., 21.07.1945, Koice; SND rb. BARTKO Stanislav, 19.02.1981; posl. V·MU. Postava: Don Basilio (Gioacchino Rossini, BARBIER ZO SEVILLY, V·MU). BARTKOVÁ Zuzana, rod. INNEMANOVÁ, 02.01.1950, Praha, âeská republika; SND bmrep. BARTO Ján, 06.08.1927, Sirk, okr. RoÏÀava; h. Postava: Major Friedli (Friedrich Dürrenmatt, METEOR, SKD). BARTO Vladimír, 19.08.1948, Bratislava; DAB h. Postavy: Vendelín Pohánka (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB); Harold Gorringe (Peter Shaffer, âIERNA KOMÉDIA, DAB); Dick Dka (James Matthew Barrie ­ Ján Uliãiansky, PETER PAN, DAB). BÁZLIK Igor, 05.12.1941, Banská Bytrica; sh. Hudba: (Tom Stoppard, KONEâNE SLOBODN¯!, SND). BAZSOVÁ Barbora, 06.12.1981, Galanta; BDÎ bh. Postavy: Matka, Mlynárka, Hedviga, Duiãka, Vojsko (Bibiana Tarasoviãová, O VEªKOM JEDÁKOVI A âAROVNOM KABÁTE, BDÎ); Kráºovná (Gabriel García Márquez, SLEâNA, KTORÁ CHODILA O ·IESTEJ, AU). BAÎANT Jifií, 27.09.1924, Semily; sh. Hudba: (Vratislav BlaÏek ­ Ladislav Rychman, STARCI NA CHMELI, DJZ). BEDNÁRIK Jozef, 17.09.1947, Zeleneã, okr. Trnava; r. RéÏia: (ÎIDOVSKÁ NOC V ARÉNE, ARÉNA), (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB), (RAKÚSKA NOC, ARÉNA). Scenár: (ÎIDOVSKÁ NOC V ARÉNE, ARÉNA), (RAKÚSKA NOC, ARÉNA). BEDNÁRIK Vít, Zeleneã; h. Postava: Hrajú (Duan Vicen ­ Vít Bednárik ­ Ingrid Hrubaniãová ­ Vladimír ZboroÀ, STREDNÁ EURÓPA ËA MILUJE, Skrat). BEHRO J., Bratislava; t. Postava: Mal Caligula (Henrich Leko, CALIGULA, SND). BEKE Sándor, 26.02.1939, âiliÏská RadvaÀ, okr. Dunajská Streda; THK r, um. RéÏia: (Arthur Miller, POHªAD Z MOSTA, THK), (Sándor Gál, NA POKRAJI PEKLA, THK), (István Kocsis, OVENâENÍ, THK);

185

B Dramatizácia: (Sándor Gál, NA POKRAJI PEKLA, THK). Úprava: (István Kocsis, OVENâENÍ, THK). BEKR Jaroslav; ch. Choreografia: (Zuzana KriÏková, POSLOVIA, AHA). BELÁâEK Gustáv, 28.02.1969; ·O BB o (zbor), SND o. Postavy: Modrofúz (Béla Bartók, HRAD KNIEÎAËA MODROFÚZA, SND); Melisso (Georg Friedrich Händel, ALCINA, SND). BELÁKOVÁ Silvia, 08.02.1980, Bratislava; BRALEN t, t. ped. Postavy: Úãinkujúca (Ján ëurovãík, GASP, ARÉNA); Company (Michal David, KLEOPATRA, NS). Pohybová spolupráca: (Jozef Gregor Tajovsk, NOV¯ ÎIVOT (OPRA·OVAâKA), SKD). BELAN Tibor, 23.07.1974, Nitra; SND t (zbor). Postava: ëasi (Béla Bartók, DREVEN¯ PRINC, SND). BELEJ Andrej, 15.10.1971, Preov; h. Postavy: Georges, Hudobník (Éva Patakiová, EDITH A MARLENE, DJZ). BELE·OVÁ Oºga, 08.05.1965, Bratislava; GNG h. Postavy: Hereãka, Prehánky, Dievãa, Teta (Viliam Klimáãek, KOMIKS, GNG). BELOHORCOVÁ Zuzana, 24.02.1976, Îilina; h. Postava: Jennifer Bartonová (William Mastrosimone, TOTÁLNE MIMO, ARÉNA). BENA Jifií; h. Postava: Dedinãania (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB). BEAâKOVÁ Marta; o. Postava: Kabanicha (Leo Janáãek, KÁËA KABANOVÁ, SND). BENCI Jozef, 12.04.1975, Îiar nad Hronom; ·O BB, ·DK o. Postavy: Komtur, Otec Leopold (Dana Dinková, BOÎSK¯ AMADEUS, ·O BB); Komtur (Wolfgang Amadeus Mozart, DON GIOVANNI, ·DK); Zuniga (Georges Bizet, CARMEN, ·O BB). BENâÍK Juraj, 15.01.1967, Trnava; h. Postavy: Úãinkujúci (Jozef Krasula ­ Roman Féder, MALÉ DIVADELNÉ BLUES, MDB); (Duan Duek ­ Jozef Krasula, PE·O DO NEBA, MDB); Majorán, Hudobník, Zbojník, Medvedica (Jozef Cíger Hronsk, SMEL¯ ZAJKO, ARÉNA). BENâÚRIK Roman, 22.05.1975, Bratislava; V·MU 2004 posl. V·MU. Dramaturgia: (Martin McDonagh, OPUSTEN¯ ZÁPAD, V·MU); (William Shakespeare, OTHELLO, V·MU). BENDIK Martin, 22.12.1960, Koice; SND dr, r. Dramaturgia: (Georg Friedrich Händel, ALCINA, SND). RéÏia: (Béla Bartók, HRAD KNIEÎAËA MODROFÚZA, SND). BENES Ildikó, vyd. NAGY, 24.09.1952, Nové Zámky; JD h. Postavy: Predavaãka kvetín (Frederick Loewe, MY FAIR LADY, JD); Pani Sedemvrecová (József Romhányi ­ Szabolcs Fényes, POPOLU·KA, JD). BENKO Slavomír, 07.06.1950, Poproã, okr. Koice-vidiek; DJZ opt. Postavy: Louis Leplée (Éva Patakiová, EDITH A MARLENE, DJZ); Radomír (Karel Cón,

186

ZOZNAM UMELECK¯CH PRACOVNÍKOV VEªMI PY·NÁ PRINCEZNÁ, DJZ). RéÏia: (Slavomír Benko, PREDSTAVENIE ALEBO IDE PIESE..., DJZ). BENKà Géza, 28.10.1969, Kráºovsk Chlmec, okr. Trebiov; JD h. Postavy: Kuchár, Tkáã, Kováã (József Romhányi ­ Szabolcs Fényes, POPOLU·KA, JD); Koãkarev (Nikolaj Vasilieviã Gogoº, ÎENBA, JD); Apotol Judá (Michel de Ghelderode, BARNABÁ·, JD); ·ándor (Miklós Hubay ­ István Vas ­ György Ránki, JEDNA LÁSKA NA TRI NOCI, JD). Choreografia: (József Romhányi ­ Szabolcs Fényes, POPOLU·KA, JD). BENKOVSKÁ Mária; posl. V·MU. Postava: Úãinkujúca (Karel Jaromír Erben, KYTICA, V·MU). BERGER Peter, 27.03.1979, Koice; ·DK o. Postavy: Ernesto (Gaetano Donizetti, DON PASQUALE, ·DK); Don Ottavio (Wolfgang Amadeus Mozart, DON GIOVANNI, ·DK). BERI·A Svetlana, 05.07.1968, Michalovce; DJZ orch. Postava: Hudobník, Orchester (Éva Patakiová, EDITH A MARLENE, DJZ). BERKYOVÁ Marcela; bh. Postava: Oponárka (Jozef Holl, KUBO, BDnR). BERNÁTH Tamás, 20.04.1975; JD h. Postavy: MuÏ zo Selsey (Frederick Loewe, MY FAIR LADY, JD); 1. holub, Zlat pavúk (József Romhányi ­ Szabolcs Fényes, POPOLU·KA, JD); Prav lotor (Michel de Ghelderode, BARNABÁ·, JD); Menyhért (Miklós Hubay ­ István Vas ­ György Ránki, JEDNA LÁSKA NA TRI NOCI, JD). BERTHOVÁ ªubka; DZP h. Postava: Úãinkujúca (Viera Dubaãová ­ Katarína Mrázková ­ Peter VrÈo, DIAGNÓZA: TÚÎBA, DzP). BEZÁK Ján, 19.05.1985, Partizánske; t. Postavy: ëasi (Béla Bartók, DREVEN¯ PRINC, SND); Gangstri (KRÁªOVNÁ SPIEVA BLUES, West); Pár mladch milencov (Henrich Leko, CALIGULA, SND); Pánsky zbor (Aram Iºjiã Chaãaturjan, SPARTAKUS, SND). BEZÁKOVÁ Helena, 19.08.1936, Oponice, okr. Topoºãany; SND kv. Kostmové návrhy: (Tom Stoppard, KONEâNE SLOBODN¯!, SND). BÍLEK Ján, 12.04.1962, Levoãa; DJZ t (zbor). Postava: DruÏstevníci (Vratislav BlaÏek ­ Ladislav Rychman, STARCI NA CHMELI, DJZ). BITTEREROVÁ Klaudia, 18.02.1983, Praha; SND t (s + b). Postavy: ëasi (Béla Bartók, DREVEN¯ PRINC, SND); Frgia (Aram Iºjiã Chaãaturjan, SPARTAKUS, SND); Dámsky zbor (Aram Iºjiã Chaãaturjan, SPARTAKUS, SND). BLA·âÁK Fedor; h. Postava: Hrajú (HLADN¯ SYSTÉMU NEVERÍ ­ PARANOJA, Skrat). BLA·KO Ivan; DZP h. Postava: Úãinkujúci (Viera Dubaãová ­ Katarína Mrázková ­ Peter VrÈo, DIAGNÓZA: TÚÎBA, DZP).

187

B BLA·KOVÁ Lucia, 14.11.1981, Poprad; posl. V·MU. Dramaturgia: (Fernando Arrabal, FANDO A LIS, V·MU). BLA·KOVIâOVÁ ªubica, vyd. RA·EVOVÁ, 16.08.1955, Nitra; SMD h, kv, ·DK h. Postava: Bábuka (Janusz Glowacki, ·TVRTÁ SESTRA, ·DK). BOBÁKOVÁ Zuzana; DZP h. Postava: Úãinkujúca (Viera Dubaãová ­ Katarína Mrázková ­ Peter VrÈo, DIAGNÓZA: TÚÎBA, DZP). BOCSÁRSZKI Pál, 20.03.1942, Boº, okr. Trebiov; h. Kostmové návrhy: (Tatiana Masníková ­ Zuzana Grígeºová, TAJOMSTVO TROCH PEâATÍ, ACTORES). BOCSÁRSZKY Attila, 27.03.1965, Fiºakovo; THK h. Postavy: Gróf Elemír (Károly Kisfaludy, SKLAMANIA, THK); Adolf (Sándor Gál, NA POKRAJI PEKLA, THK). BODNÁR Norbert, 11.04.1956, Koice; DJGT sh. Hudba: (Blaho Uhlár, PRELUD, DAD), (ESTER, SD), (William Shakespeare, HAMLET, DAD); (Carlo Gozzi, PRINCEZNÁ TURANDOT, SD); (Jan Karafiát, CHROBÁâIKOVIA, DAD), (Tibor Zalán, NEVESTA MY·KA, BDK). BODOKI Miro, 16.07.1976, Bratislava; DJZ h. Postavy: Du Croisy a Lycaste (Molie VYNÚTENÁ SVADBA ALEBO IMPROVIZOVANÁ `re, SKÚ·KA KOMÉDIE VO VERSAILLES, DJZ); Princ (Jevgenij ªvoviã ·varc, POPOLU·KA, DJZ); Théo Sarapo (Éva Patakiová, EDITH A MARLENE, DJZ); Miroslav (Karel Cón, VEªMI PY·NÁ PRINCEZNÁ, DJZ). BODOLAY Géza; r. RéÏia a preklad: (Nikolaj Vasilieviã Gogoº, ÎENBA, JD). BODOR Johanna; ch. Choreografia: (Mór Jókai ­ Róbert Bognár ­ András Schlanger ­ Szabolcs Várady ­ Ferenc Darvas, CHUDOBNÍ BOHATÍ, JD). BOGNÁR Róbert; Dramaturgia: (Mór Jókai ­ Róbert Bognár ­ András Schlanger ­ Szabolcs Várady ­ Ferenc Darvas, CHUDOBNÍ BOHATÍ, JD). Preklad: (Michel de Ghelderode, BARNABÁ·, JD). BOHU· Matej; h. Postavy: Senátori; Company (Michal David, KLEOPATRA, NS). BOMBÁROVÁ L.; ·DK t. Postavy: Tancujú (BALETN¯ KONCERT, ·DK); RuÏe (Antoine de Saint-Exupéry, MAL¯ PRINC, ·DK). BONDARENKO Igor, 26.08.1975, Kyjev, Ukrajina; ·DK t. Postavy: Had, Bábky, Alkohol (Antoine de Saint-Exupéry, MAL¯ PRINC, ·DK). BORÁROS Imre, 28.02.1944, Bratislava; h. Postava: Henri Higgins (Frederick Loewe, MY FAIR LADY, JD).

188

ZOZNAM UMELECK¯CH PRACOVNÍKOV BOROVEC Zdenûk, 1930, Praha; sh. Námet a scenár: (Michal David, KLEOPATRA, NS). BORSOVÁ Edita, 09.01.1975, Skalica; DJP h. Postavy: Nastenka (Fiodor Michajloviã Dostojevskij, BIELE NOCI, DJP); Eva (Jozef Gregor Tajovsk, STATKY ­ ZMÄTKY, DJP); Îena 1 (Ján Smrek, BÁSNIK A ÎENA, DJP); Marton (Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux, FALO·NÉ DÔVERNOSTI, DJP). BORÒVKOVÁ Vendula; dr. Dramaturgia: (Peter Handke, KASPAR, · 12). BOTTOVÁ Lucia; t. Postava: Dedinãania (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB). BOZÓKI Mara; sv. Návrh scény: (Katalin Vajda, MILENCI Z ANCONY, THK). BRANDYS Duan, 02.05.1945, Diviaky, okr. Martin; DJZ h. Postavy: Du Parc a Pancratius (Molie VYNÚTENÁ SVADBA ALEBO IMPROVIZOVANÁ `re, SKÚ·KA KOMÉDIE VO VERSAILLES, DJZ); Otec, Horár (Jevgenij ªvoviã ·varc, POPOLU·KA, DJZ). BRAVâOKOVÁ Zita, 22.06.1973, Zvolen; ·O BB t. Postavy: Noty, Biliardové gule (Dana Dinková, BOÎSK¯ AMADEUS, ·O BB). BREâKA R.; SND t. Postava: Mal Caligula (Henrich Leko, CALIGULA, SND). BREHOVÁ Vladimíra, rod. URBANKOVÁ, 02.06.1972, Trenãín; h. Postavy: Hrajú (Blaho Uhlár, PRELUD, DAD); (Jan Karafiát, CHROBÁâIKOVIA, DAD); Vãielka 2 (Svetlana ·kovranová, STRA·IDLO SA NASTRA·ILO, DAD); ·tyria herci (William Shakespeare, HAMLET, DAD). Kostmové návrhy: (Svetlana ·kovranová, STRA·IDLO SA NASTRA·ILO, DAD). BREZAN Peter; h. Postava: Hlasy (Peter Handke, KASPAR, · 12). BRINZIK László; h. Postava: Móricz Jókai (Mór Jókai ­ Róbert Bognár ­ András Schlanger ­ Szabolcs Várady ­ Ferenc Darvas, CHUDOBNÍ BOHATÍ, JD). BRIXOVÁ Alena. Postava: Sleãna Taplowová (John Chapman, NEMOCNICA NA POKRAJI..., NS). BROZMANOVÁ Mária, rod. DULOVÁ, 17.05.1970, Krompachy, okr. Spiská Nová Ves; SD h. Postavy: Hortenzia Predajkinová (Nikolaj Vasilieviã Gogoº, REVÍZOR, SD); Prvá panna (ESTER, SD); Zelima (Carlo Gozzi, PRINCEZNÁ TURANDOT, SD); âervená ãiapoãka, Stará mama (Monika Gerbocová, âERVENÁ âIAPOâKA A VLK, SD). BROÎEK Karel, 28.04.1935, Olomouc; r. Scenár a réÏia: (Ivan Olbracht, BIDPÁJ A JEHO ZVIERATKÁ, BDÎ). BRTI· Ján, 1955, Bratislava; BBD rd. BRUMMEROVÁ Ivana, rod. KORNALSKÁ, 21.02.1966, Liptovsk Mikulá; ·O BB t (zbor).

189

B­C Postavy: Noty; Biliardové gule (Dana Dinková, BOÎSK¯ AMADEUS, ·O BB). BUBNÁ·OVÁ Veronika, 12.10.1978, Bojnice; dr. Dramaturgia: (David Gieselmann, PÁN KOLPERT, ARÉNA), (Phyllis Nagy, TALENTOVAN¯ PÁN RIPLEY, SKD); Úprava: (Phyllis Nagy, TALENTOVAN¯ PÁN RIPLEY, SKD). BUBNIAKOVÁ Renáta, 06.12.1980, Banská Bystrica; BRALEN t.ped. Postava: Kurtizána (William Shakespeare, OTHELLO, V·MU). BUâKO ·tefan, 02.07.1957, Bratislava; SND h. Postava: Harry (Tom Stoppard, KONEâNE SLOBODN¯!, SND). Pedagogické vedenie: (Witold Gombrowicz, IVONNA, PRINCEZNÁ BURGUNDSKÁ, V·MU). BUJDÁK Jozef, 25.09.1973, Bratislava; DJP h. Postavy: Anjel 2 (Ladislav Koãan, KOLOMAN A HERMÍNA, DJP); Mio KaÀúrik (Jozef Gregor Tajovsk, STATKY ­ ZMÄTKY, DJP); Básnik 1 (Ján Smrek, BÁSNIK A ÎENA, DJP); Dorant (Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux, FALO·NÉ DÔVERNOSTI, DJP). Hudba: (Fiodor Michajloviã Dostojevskij, BIELE NOCI, DJP), (Ján Smrek, BÁSNIK A ÎENA, DJP). BUJNOVÁ Katalin, 16.12.1979, Bratislava; sv. Scénické a kostmové návrhy: (Witold Gombrowicz, IVONNA, PRINCEZNÁ BURGUNDSKÁ, V·MU). BUKOV¯ ªubomír; h. Postavy: Sluha (William Shakespeare, TROJKRÁªOV¯ VEâER ALEBO âO LEN CHCETE, SND); Hrajú (Oscar Wilde, SALOME, V·MU); (Fernand Crommelynck, VEªKOLEP¯ PAROHÁâ, V·MU); Îura (Leonid Nikolajeviã Andrejev, KATARÍNA, SND). BULLA Igor, 13.09.1965, Banská Bystrica; ·O BB d, um. Dirigent: (Dana Dinková, BOÎSK¯ AMADEUS, ·O BB), (Georges Bizet, CARMEN, ·O BB). Hudobné natudovanie: (Dana Dinková, BOÎSK¯ AMADEUS, ·O BB), (Georges Bizet, CARMEN, ·O BB). BULLOVÁ Eva; t. Postava: Naninka (Dana Dinková, BOÎSK¯ AMADEUS, ·O BB). BÚ Maro, 20.01.1992, Martin; h. Postava: Fausto (Phyllis Nagy, TALENTOVAN¯ PÁN RIPLEY, SKD). BUNDA Oto ml., 22.03.1984, Koice; RMT t. Postavy: Beng; Maro (Daniela Hiveová-·ilanová, SRDCE MATKY, RMT); Dôstojník (·tefan Kasarda, CARMEN A DON JOSÉ, RMT). BURDOVÁ Eva, vyd. MUZELÁKOVÁ, 29.03.1933, âakovice; ch. Choreografia: (Stanislav ·tepka, GENERÁL, RND). BURGR ªubomír, 28.08.1964, Preov; ZPSO/Skrat um, sh, r. Hudba: (HLADN¯ SYSTÉMU NEVERÍ ­ PARANOJA, Skrat); (MORâA, ZPSO/Skrat). RéÏia: (MORâA, ZPSO/Skrat); (HLADN¯ SYSTÉMU NEVERÍ ­ PARANOJA, Skrat). Postavy: Hrajú (MORâA, ZPSO/Skrat); (HLADN¯ SYSTÉMU NEVERÍ ­ PARANOJA, Skrat).

190

ZOZNAM UMELECK¯CH PRACOVNÍKOV BYSTRIANSKY Branislav, 23.06.1972, Bratislava; SND h. Postavy: Fabián (William Shakespeare, TROJKRÁªOV¯ VEâER ALEBO âO LEN CHCETE, SND); François (Francis Veber, BLBEC NA VEâERU, NS); Adam (Peter Glocko, O TETKE PSOTE ALEBO PAËA ROZPRÁVNICA 2, AHA); ªud (Mio Kováã Adamov ­ Daniel Pastirãák, HRA O SVÄTEJ DOROTE, SND). BYSTRIâAN Peter; erm. Postava: ·ermiari (Michal David, KLEOPATRA, NS). BZDÚCH Peter, 28.03.1955, Bratislava; SND h. RéÏia: (Peter Glocko, O TETKE PSOTE ALEBO PAËA ROZPRÁVNICA 2, AHA). C CABAN Mojmír, 04.11.1967, Bratislava; RND h. Postavy: Michal a ìalie postavy (Stanislav ·tepka, GENERÁL, RND). CAGÁ Andrej, 05.09.1984, Bratislava; SND t (zbor). Postavy: ëasi (Béla Bartók, DREVEN¯ PRINC, SND); Pánsky zbor (Aram Iºjiã Chaãaturjan, SPARTAKUS, SND). CEBULA Marcel; posl. V·MU. Postavy: Hrajú (Jozef Moko, PYTAâKY, V·MU); (Jozef Moko, PRINCEZNÁ S OZVENOU, V·MU). CIBULA Peter, 06.07.1973, ·ahy; THK h. Postava: Marco (Arthur Miller, POHªAD Z MOSTA, THK). RéÏia a návrhy kostmov: (Peter Cibula, CIRKUSOV¯ SEN, THK). CIBULKOVÁ Mariana; StDN . Postava: Pomocné vodiãské práce (Ondrej Spiák, NAJVÄâ·IE CIGÁNSTVO, StDN). CILLER Jozef, 08.02.1942, Trenãín; SKD sv, éf vpravy. Scénické návrhy: (Giuseppe Verdi, MACBETH, SND); (John Murrel, POSLEDNÉ LETO SARAH BERNHARDTOVEJ, SND); (John Millington Synge, PRAME SVÄTCOV, SKD); (Phyllis Nagy, TALENTOVAN¯ PÁN RIPLEY, SKD); (Leopold Lahola ­ Peter Pavlac, ROZHOVOR S NEPRIATEªOM, SND); (Roman Olekák, TICHO, SND). Pedagogické vedenie: (William Shakespeare, OTHELLO, V·MU); (Witold Gombrowicz, IVONNA, PRINCEZNÁ BURGUNDSKÁ, V·MU). CILLER Tomá, 17.01.1970, Martin; sv. Scénické návrhy: (Roland Schimmelpfennig, ABABSKÁ NOC, SND). CILLEROVÁ Mária, rod. VRABLICOVÁ, 17.10.1943, Nitra; kv. Kostmové návrhy: (John Millington Synge, PRAME SVÄTCOV, SKD). CINKOTA Duan, 12.10.1970, Banská Bystrica; DJGT h. Postavy: Gróf de Guiche (Edmond Rostand, CYRANO Z BERGERACU, DJGT); Lajos Kossuth (Juraj Sarva, VYSLANEC ZVOLENSK¯, DJGT); Tom Wingfield (Tennessee Williams, SKLENEN¯ ZVERINEC, DJGT); Figaro (Peter Turrini, FIGAROV ·IALEN¯ DE, DJGT).

191

â­â CMOREJ Ladislav, 05.08.1979; h. Postavy: Démon (KRÁªOVNÁ SPIEVA BLUES, West); Senátori, Company (Michal David, KLEOPATRA, NS). CSAVNICKÁ Renáta; h. Postava: Anjeli (Tatiana Masníková ­ Zuzana Grígeºová, TAJOMSTVO TROCH PEâATÍ, ACTORES). CSERVENKA Levente Ãrs. Postava: Ferke (Mór Jókai ­ Róbert Bognár ­ András Schlanger ­ Szabolcs Várady ­ Ferenc Darvas, CHUDOBNÍ BOHATÍ, JD). CSILLAGHOVÁ Martina, 11.03.1984, Koice; h. Postava: Dora (Jozef Holl, KUBO, BDnR). CSINOVÁ ml. Gabriela, 04.11.1980, Bratislava; h. Postavy: Hrajú (Vasilij Sigarev, âIERNE MLIEKO, V·MU); Bianca (William Shakespeare, OTHELLO, V·MU); Sestra Rouhtonová (John Chapman, NEMOCNICA NA POKRAJI..., NS). CSONTOS Viliam; h. Postavy: Berger (Galt MacDermot, VLASY, NS); MuÏ ã. 1 (Joe Di Pietro ­ Jimmy Roberts, MILUJEM ËA, ALE..., West). CVANCIGER ªubo; hudobník. Postavy: Orchester (Éva Patakiová, EDITH A MARLENE, DJZ). CZAGAOVÁ Emília, 26.02.1981, Malacky; ·DK t. Postavy: Tancujúca (BALETN¯ KONCERT, ·DK); Hviezdy (Antoine de Saint-Exupéry, MAL¯ PRINC, ·DK). CZASZÁR Peter; hudobník. Postavy: Orchester (Éva Patakiová, EDITH A MARLENE, DJZ). â âAâKO Peter; Bibiana rd. âADA Vladimír; r. RéÏia a hudba: (Alois Mikulka, GENERÁL A JEÎIBABA, BDK). âAJKO Fridrich; h. Postava: Kormidelník Limbo (Tatiana Masníková ­ Zuzana Grígeºová, TAJOMSTVO TROCH PEâATÍ, ACTORES). âÁLIK Karol, 15.03.1945, Trnava; NS h. Postavy: Archambaud (Francis Veber, BLBEC NA VEâERU, NS); Jupiter (Michal David, KLEOPATRA, NS); Úãinkujúci (RAKÚSKA NOC, ARÉNA); William Graham (John Chapman, NEMOCNICA NA POKRAJI..., NS). âANECKÁ Alena, 31.03.1979, âadca; DJZ t (zbor). Postavy: Ali (Vratislav BlaÏek ­ Ladislav Rychman, STARCI NA CHMELI, DJZ); Princezná ­ taneãnica (Karel Cón, VEªMI PY·NÁ PRINCEZNÁ, DJZ).

192

ZOZNAM UMELECK¯CH PRACOVNÍKOV âANECK¯ Peter, 10.02.1957, Liptovsk Mikulá; sv, kv. Scénické návrhy: (Henrich Leko, CALIGULA, SND); (Molie MIZANTROP, SND); `re, (Peter Turrini, FIGAROV ·IALEN¯ DE, DJGT). Kostmové návrhy: (Giuseppe Verdi, MACBETH, SND); (Stanislav ·tepka, GENERÁL, RND); (Molie MIZANTROP, SND); (Peter Turrini, FIGAROV ·IALEN¯ DE, DJGT); (Mio Kováã `re, Adamov ­ Daniel Pastirãák, HRA O SVÄTEJ DOROTE, SND). âÁP Vladimír, 16.04.1959, Bratislava; sv, kv. Scénické návrhy: (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB); (Wolfgang Amadeus Mozart, DON GIOVANNI, ·DK); (Georges Bizet, CARMEN, ·O BB); (William Shakespeare, HAMLET, DAD); (John Chapman, NEMOCNICA NA POKRAJI..., NS); (Janusz Glowacki, ·TVRTÁ SESTRA, ·DK). Kostmové návrhy: (William Shakespeare, HAMLET, DAD); (Janusz Glowacki, ·TVRTÁ SESTRA, ·DK). Pedagogické vedenie: (William Shakespeare, OTHELLO, V·MU). âAPKOVIâ Daniel, 03.09.1977, Smolenice; o. Postava: Kuligin (Leo Janáãek, KÁËA KABANOVÁ, SND). âAPRDOVÁ Magdaléna, 21.02.1979; t. Postavy: Úãinkujúca (Ján ëurovãík, GASP, ARÉNA); Had, Zlat vták, Company (Michal David, KLEOPATRA, NS). âÁRSKA Eva, 1950; ·B dr. Dramaturgia: (O ·KAREDOM KÁâATKU, ·B). Scenár: (JANKO ­ POLIENKO, ·B); (KTO SA TO HRÁ S MOROM, ·B). âERN¯ Vlado, vl. m. Vladimír, 21.06.1951, Bratislava; ASTORKA h*, rd. Postavy: Spáã (Milo Karásek, ZÁVEREâNÁ, ASTORKA); Georg (Dea Loher, KLÁRINE VZËAHY, ASTORKA). âIBENKOVÁ Mirka, 05.07.1953, Púchov, okr. PovaÏská Bystrica; DJP dr. Dramaturgia: (Miro Gavran, V·ETKO O ÎENÁCH, DJP); (Ján Smrek, BÁSNIK A ÎENA, DJP). âIâVÁK Martin, 16.04.1975, Koice; r. RéÏia: (Roland Schimmelpfennig, ABABSKÁ NOC, SND); (Edward Albee, KOZA ALEBO KTO JE SYLVIA, ARÉNA). âIEF Ján, 1976; vsp. Sveteln dizajn: (SECTIO, ·T); (MIRÁKULOS, ·T). âILLÍKOVÁ Katarína, rod. HADRABOVÁ, 30.06.1951, Ostrava, âR; NS h. Postava: ZamestnankyÀa nemocnice (John Chapman, NEMOCNICA NA POKRAJI..., NS). âÍÎEK Pavel; RND h. Postavy: Chlapi v krãme, ·tudenti, Sochy, Hvezdári, Dámy, Taneãnice, Americkí krajania, Myjavskí muzikanti, TahiÈanky, Vojaci, Letci, Ruské panoptikum (Stanislav ·tepka, GENERÁL, RND). âIÎMÁR Peter, 09.04.1974, Spiská Nová Ves; SD h. Postavy: Ivan Chlestakov (Nikolaj Vasilieviã Gogoº, REVÍZOR, SD); KnieÏa Aman (ESTER, SD);

193

â­D Truffaldino (Carlo Gozzi, PRINCEZNÁ TURANDOT, SD); Vlk (Monika Gerbocová, âERVENÁ âIAPOâKA A VLK, SD). âÍÎOVÁ Emília, 26.06.1946, Miezgovce, okr. Topoºãany; h. Postavy: Pani Nomsenová (Friedrich Dürrenmatt, METEOR, SKD); Dievãatá a chlapci (John Millington Synge, PRAME SVÄTCOV, SKD). âLOVIâKOVÁ Mária; posl. AU. Postava: Marta (Jan Kopeck, JEÎIS KRISTUS, AU). âMILANSK¯ Jozef, 19.02.1974, Preov; DJZ opt (zbor). Postavy: Rodiã (Vratislav BlaÏek ­ Ladislav Rychman, STARCI NA CHMELI, DJZ); Théo Sarapo (Éva Patakiová, EDITH A MARLENE, DJZ); Vyberaã daní (Karel Cón, VEªMI PY·NÁ PRINCEZNÁ, DJZ). âORBA Milan, 26.07.1940, Bratislava; kv, pedagóg. Kostmové návrhy: (Nikoline Werdelin, MILOVNÍCI, ASTORKA); (John Murrel, POSLEDNÉ LETO SARAH BERNHARDTOVEJ, SND); (Leopold Lahola ­ Peter Pavlac, ROZHOVOR S NEPRIATEªOM, SND); (Roman Olekák, TICHO, SND). Scénické návrhy: (Nikoline Werdelin, MILOVNÍCI, ASTORKA). Pedagogické vedenie: (William Shakespeare, OTHELLO, V·MU); (Witold Gombrowicz, IVONNA, PRINCEZNÁ BURGUNDSKÁ, V·MU). âULEN Marko, 02.01.1985, Bratislava; SND t (zbor). Postava: Pánsky zbor (Aram Iºjiã Chaãaturjan, SPARTAKUS, SND). âURILLA M.; sv. Scénické návrhy: (Neil Simon, ZLATÍ CHLAPCI, West). D DACHO Miroslav, 08.12.1983, Bratislava; h. Dramaturgia: (Peter Glocko, O TETKE PSOTE ALEBO PAËA ROZPRÁVNICA 2, AHA). DANADOVÁ Mária; posl. V·MU. Postava: Hrajú (Igor Stravinskij, PETRU·KA, V·MU). DANâIAK Stano, vl. m. Stanislav, 26.10.1942, Bratislava; SND h. Postava: Pán Tobiá (William Shakespeare, TROJKRÁªOV¯ VEâER ALEBO âO LEN CHCETE, SND). DANâIAKOVÁ Zuzana, 02.08.1972, Bratislava; h. Postava: Sova (Jozef Cíger Hronsk, SMEL¯ ZAJKO, ARÉNA). DANâÍK Tomá; h. Postava: Majordóm (NEBEZPEâNÉ ZNÁMOSTI, ·DK). DANGL Daniel, 05.02.1975, Bratislava; h. Postavy: Kameraman, On, Syn (Viliam Klimáãek, KOMIKS, GNG). DANIELIS Tomá; ch. Choreografia: (Giuseppe Verdi, MACBETH, SND).

194

ZOZNAM UMELECK¯CH PRACOVNÍKOV DANKOVÁ Ivana; posl. AU. Postavy: Uhliarka (Jan Jílek, POPOLU·KA A PRINC, DJGT); Strom zelen (Adolf Hoffmeister, PARK, AU). DARVAS Ferenc; sh. Hudba: (Mór Jókai ­ Róbert Bognár ­ András Schlanger ­ Szabolcs Várady ­ Ferenc Darvas, CHUDOBNÍ BOHATÍ, JD). DÁVID Peter, 23.09.1979; ACTORES h. Postavy: Hrajú (Vladimir Koifman ­ Tatiana Lina, ÎIVOT OSAMELÉHO ·KRTIâA VO VEªKOM MESTE, ACTORES); ·kriatok Cimburino (Tatiana Masníková ­ Zuzana Grígeºová, TAJOMSTVO TROCH PEâATÍ, ACTORES). DEÁK Branislav; h. Postava: Hrajú (Arnot Goldflam, ÚTRÎKY Z NEDOKONâENÉHO ROMÁNU, MDB). DEDINSK¯ Peter, 13.09.1987, NiÏná; SND t. Postava: Pánsky zbor (Aram Iºjiã Chaãaturjan, SPARTAKUS, SND). DEMKO Ján, 01.09.1963, Michalovce; BDÎ bh. Postavy: Hlado (Bibiana Tarasoviãová, O VEªKOM JEDÁKOVI A âAROVNOM KABÁTE, BDÎ); âertík (Nora Linhartová, KEë LÍSTIE Z DUBA OPADÁ, BDÎ); Hrajú (Jozef Cíger Hronsk, TRI MÚDRE KOZLIATKA, BDÎ); Rozprávkar Bidpáj, Tesár, Zajac, Rybár (Ivan Olbracht, BIDPÁJ A JEHO ZVIERATKÁ, BDÎ). DEMOVIâ Juraj; vsp. Videozáznam: (William Mastrosimone, TOTÁLNE MIMO, ARÉNA). DERNEROVÁ Klaudia, 21.06.1971, Preov; SND o. Postava: KáÈa Kabanová (Leo Janáãek, KÁËA KABANOVÁ, SND). DÉVÉNYI Rita; sv. Scénické návrhy: (Miklós Hubay ­ István Vas ­ György Ránki, JEDNA LÁSKA NA TRI NOCI, JD). DIENES Ágnés; kv. Návrhy kostmov: (István Kocsis, OVENâENÍ, THK). DIKO·OVÁ Elena, 15.02.1967, Îilina; MDÎ h, rd. Postava: Prostredná princezná (ªubomír Feldek, LOMIDREVO, MDÎ). DINKOVÁ Dana, 25.09.1973, Bratislava; ch. Libreto, choreografia, réÏia: (Dana Dinková, BOÎSK¯ AMADEUS, ·O BB). DOBIÁ· Peter; posl. V·MU. Postava: Úãinkujúci (Igor Stravinskij, PETRU·KA, V·MU). DOBIS Márta, obã. m. DOBISOVÁ, 01.02.1954, Komárno; JD kv. Kostmové návrhy: (József Romhányi ­ Szabolcs Fényes, POPOLU·KA, JD); (Miklós Hubay ­ István Vas ­ György Ránki, JEDNA LÁSKA NA TRI NOCI, JD); (Mór Jókai ­ Róbert Bognár ­ András Schlanger ­ Szabolcs Várady ­ Ferenc Darvas, CHUDOBNÍ BOHATÍ, JD). DOBO· Mikulá, 23.03.1949, Koice; ·O BB o. Postava: Lekár (Giuseppe Verdi, MACBETH, SND).

195

D DOBRAKOV Juraj; sh. Hudba: (O ·KAREDOM KÁâATKU, ·B); (Nora Linhartová, KEë LÍSTIE Z DUBA OPADÁ, BDÎ); (Elena âepãeková, MEDU·KA, BBD); (KTO SA TO HRÁ S MOROM, ·B). DOBROVODSK¯ Peter, 14.10.1972; t. Postava: Company (Michal David, KLEOPATRA, NS). DÓCZY Jozef, 19.11.1929, Nitra; h. Postavy: Vendelín Pohánka (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB); Náãelník Indiánov (James Matthew Barrie ­ Ján Uliãiansky, PETER PAN, DAB). DOâOLOMANSKÁ Eva, 10.04.1974, Malacky; bh. Postavy: Eva (Ivan Stodola, BAâOVA ÎENA, MDÎ). DOâOLOMANSK¯ Michal, 25.03.1942, Niedzica, Poºsko; SND h Postavy: Georges Pitou (John Murrel, POSLEDNÉ LETO SARAH BERNHARDTOVEJ, SND); Brabantio (William Shakespeare, OTHELLO, V·MU). DOHNÁNYI Oliver, 02.03.1955, Trenãín; d. Hudobné natudovanie a dirigent: (Giuseppe Verdi, MACBETH, SND). DOHOVIâ Igor, 20.03.1973, Preov; ·DK d. Hudobné natudovanie: (Wolfgang Amadeus Mozart, DON GIOVANNI, ·DK). Dirigent: (Gaetano Donizetti, DON PASQUALE, ·DK); (Wolfgang Amadeus Mozart, DON GIOVANNI, ·DK). DOLEJ·Í Frantiek, 12.12.1955, Îilina; BDK bh. Postava: Siro (Niccoló Machiavelli, MANDRAGORA, BDK). RéÏia: (Tibor Zalán, NEVESTA MY·KA, BDK). DOLGO· Sergej; hudobník. Hudobná spolupráca: (Ján ëurovãík, GASP, ARÉNA). DOLINSK¯ Jozef ml., 15.03.1969, Spiská Nová Ves; SND t (sol). Postavy: Princ (Béla Bartók, DREVEN¯ PRINC, SND); Spartakus (Aram Iºjiã Chaãaturjan, SPARTAKUS, SND). DOLINSK¯ Jozef st., 26.11.1939, Preov; SND bmped. Postava: Tiberius (Henrich Leko, CALIGULA, SND). DOLNÁ Gabriela, rod. ·EVâÍKOVÁ, 13.11.1955, ·urany, okr. Nové Zámky; DAB h. Postavy: Grófka Praskovská (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB); Indiáni (James Matthew Barrie ­ Ján Uliãiansky, PETER PAN, DAB). DOMANOVSK¯ Marek; posl. AU. Postava: Mitch (Tennessee Williams, ELEKTRIâKA DO STANICE TÚÎBA, AU). DÖMEOVÁ Andrea, 09.10.1968, Bratislava; ASTORKA dr. Dramaturgia: (Nikoline Werdelin, MILOVNÍCI, ASTORKA); (Milo Karásek, ZÁVEREâNÁ, ASTORKA). DOMONKO· Michal; posl. V·MU. RéÏia: (Jozef Moko, PYTAâKY, V·MU). DONOVÁ Silvia, 21.03.1981, Rimavská Sobota; DJGT h.

196

ZOZNAM UMELECK¯CH PRACOVNÍKOV Postavy: Adela Ostrolúcka (Juraj Sarva, VYSLANEC ZVOLENSK¯, DJGT); Laura Wingfieldová (Tennessee Williams, SKLENEN¯ ZVERINEC, DJGT); Sandra Kukuãková (Antonín Procházka, S TVOJOU DCÉROU NIKDY!, DJGT). DORNER Willi, Rakúsko; ch. Choreografia: (NIELEN TELO, ARÉNA). Postava: Tancujúci (NIELEN TELO, ARÉNA). DOUBRAVA Jaroslav; posl. V·MU. Scénické návrhy: (Martin McDonagh, OPUSTEN¯ ZÁPAD, V·MU); (William Shakespeare, OTHELLO, V·MU). Kostmové návrhy: (Martin McDonagh, OPUSTEN¯ ZÁPAD, V·MU). DOUBRAVA Miroslav; posl. V·MU. Scénické návrhy: (Martin McDonagh, OPUSTEN¯ ZÁPAD, V·MU); (William Shakespeare, OTHELLO, V·MU). Kostmové návrhy: (Martin McDonagh, OPUSTEN¯ ZÁPAD, V·MU). DRÁFI Mátyás, obã. m. DRÁFI Matej, 17.11.1942, Galanta; h. Postavy: Alfred Doolittle (Frederick Loewe, MY FAIR LADY, JD); Rozprávaã (Béla Bartók, HRAD KNIEÎAËA MODROFÚZA, SND); AÀuãkin (Nikolaj Vasilieviã Gogoº, ÎENBA, JD); ToronyOEr (Michel de Ghelderode, BARNABÁ·, JD); Adam Kapor (Mór Jókai ­ Róbert Bognár ­ András Schlanger ­ Szabolcs Várady ­ Ferenc Darvas, CHUDOBNÍ BOHATÍ, JD). DROTÁROVÁ Beata, rod. ZNAKOVÁ, 27.04.1951, Gelnica, okr. Spiská Nová Ves; ·DK h. Postavy: Rozália (Peter Zvon, TANEC NAD PLAâOM, ·DK); Pani de Volanges (NEBEZPEâNÉ ZNÁMOSTI, ·DK). DROTÁROVÁ Michaela; tud. KKe. Postavy: Hanka, Mika (Vratislav BlaÏek ­ Ladislav Rychman, STARCI NA CHMELI, DJZ). DRÎÍK Frantiek, 11.06.1974, Levice; h. Postavy: Jozef (Nikolaj Vasilieviã Gogoº, REVÍZOR, SD); Prv sedliak (ESTER, SD); Altoum (Carlo Gozzi, PRINCEZNÁ TURANDOT, SD). DUBAâOVÁ Viera, vyd. ëURI·OVÁ, 19.07.1962, Nitra; DZP rd, um, r. RéÏia: (Viera Dubaãová ­ Katarína Mrázková ­ Peter VrÈo, DIAGNÓZA: TÚÎBA, DZP). DUBIELOVÁ Beáta, 25.01.1965, Koice; BDK bh. Postavy: Sostrata (Niccoló Machiavelli, MANDRAGORA, BDK); JeÏibaba (Alois Mikulka, GENERÁL A JEÎIBABA, BDK); Matka (Karol Horák, VY··IE, TAM JE SRDCE, BDK); Matka (Silvester Lavrík, KATARÍNA, BDK). DUBNIâKA Ján; h. Postavy: Ptolemaios, Rufius (Michal David, KLEOPATRA, NS). DÚBRAVAY Martin; sv. Scénické návrhy a bábky: (Bibiana Tarasoviãová, O VEªKOM JEDÁKOVI A âAROVNOM KABÁTE, BDÎ). DUCIN Adrian, 08.09.1983, Moldavsko; SND t (s + b). Postavy: Dreven princ (Béla Bartók, DREVEN¯ PRINC, SND); Pár mladch milencov

197

D­E (Henrich Leko, CALIGULA, SND); Crassus, Pánsky zbor (Aram Iºjiã Chaãaturjan, SPARTAKUS, SND). DUDÁS Péter, tieÏ DUDÁ· Peter, 22.06.1960, Koice; THK h. Postavy: Tomá (Sándor Gál, NA POKRAJI PEKLA, THK); Lucrezio (Katalin Vajda, MILENCI Z ANCONY, THK). DUDKOVÁ Miroslava, 20.06.1979, Novi Sad, Juhoslovanská zväzová republika; bh. Postavy: Jozef II., Preporãanky, SlúÏky, Deti (Frantiek Malec ­ Vladimír Zetek, O BRATISLAVSKEJ HRADNEJ KUCHÁRKE, BBD); Hlasy (Peter Handke, KASPAR, · 12). DUDOV Jozef; h. Postava: Oetrovatelia, Pacienti, Návtevníci (John Chapman, NEMOCNICA NA POKRAJI..., NS). DU·A Miroslav, 11.02.1960, Banská Bystrica; sv. Scénické, kostmové návrhy a bábky: (Josef Suk, ROZPRÁVKA, TN); (Franz Schubert, ROSAMUNDA, TN). Scénické a kostmové návrhy: (Petronela Duová, NESIEM VÁM NOVINU..., TN); Vtvarná spolupráca: (JANKO ­ POLIENKO, ·B); (Edward Albee, KOZA ALEBO KTO JE SYLVIA, ARÉNA); (KTO SA TO HRÁ S MOROM, ·B). DU·ANIâOVÁ ªubomíra, vyd. ONDRÍKOVÁ, 09.06.1978, Trstená; StDN bh. Postava: Perutinka (Karol Spiák, Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY, StDN). DU·OVÁ Petronela, 27.06.1964, Bratislava; TN rd, bh. RéÏia: (Petronela Duová, NESIEM VÁM NOVINU..., TN); Scenár a réÏia: (Franz Schubert, ROSAMUNDA, TN); (Josef Suk, ROZPRÁVKA, TN). Postavy: Úãinkujúca (Franz Schubert, ROSAMUNDA, TN); (Petronela Duová, NESIEM VÁM NOVINU..., TN); (Josef Suk, ROZPRÁVKA, TN). DUTKOVÁ ªudmila, 25.03.1971, Bardejov; DJZ h. Postavy: Sleãna Béjartová a Dorimène (Molière, VYNÚTENÁ SVADBA ALEBO IMPROVIZOVANÁ SKÚ·KA KOMÉDIE VO VERSAILLES, DJZ); Popoluka (Jevgenij ªvoviã ·varc, POPOLU·KA, DJZ); Edith Piaf (Éva Patakiová, EDITH A MARLENE, DJZ). DVORSK¯ Peter, 25.09.1951, Partizánske, okr. Topoºãany; SND o. Postavy: Macduff (Giuseppe Verdi, MACBETH, SND); Úãinkujúci (RAKÚSKA NOC, ARÉNA). DZURENDA Jozef, 03.09.1976, Gelnica; DJZ orch. Postava: Orchester (Éva Patakiová, EDITH A MARLENE, DJZ). DÎADO ZbyÀo; sh. Hudba a texty piesní: (ªudo Ferenc ­ Milan Markoviã, SORRY! ALEBO MARKOVIâ ZA MREÎAMI, West). Postavy: ZbyÀo DÏadoÀ, Bachar, SpoluväzeÀ, Vyetrovateº, Kukláãi (ªudo Ferenc ­ Milan Markoviã, SORRY! ALEBO MARKOVIâ ZA MREÎAMI, West).

198

ZOZNAM UMELECK¯CH PRACOVNÍKOV ë ëURÁNOVÁ Alena, 23.03.1981, RoÏÀava; ·DK h. Postavy: StuÏka (Zoltán Egressy, PORTUGÁLIA, ·DK); Kristína, Marianna, Lujza (Peter Pavlac, 3.3.3., ·DK); Cécile de Volanges (NEBEZPEâNÉ ZNÁMOSTI, ·DK); TáÀa (Janusz Glowacki, ·TVRTÁ SESTRA, ·DK). ëURâEKOVÁ Mariana, 25.10.1981, Preov; BDK bh. Postavy: Básnici, Vojaci, Maliari (Alois Mikulka, GENERÁL A JEÎIBABA, BDK); Rozprávaãka Erna, Mama Myka, Dcéra Myka, Mielka, Slnko, Dom (Tibor Zalán, NEVESTA MY·KA, BDK). ëURâO Ján, 14.04.1963, Trenãín; SND o. Postava: Escamillo (Georges Bizet, CARMEN, ·O BB). ëURDIAK Juraj, 27.04.1952, Bratislava; NS h, um. Postavy: Riaditeº (Galt MacDermot, VLASY, NS); Lucien (Francis Veber, BLBEC NA VEâERU, NS); Doktor Chandler (John Chapman, NEMOCNICA NA POKRAJI..., NS). ëUREC ·tefan, 06.11.1979, Îilina; SND t (zbor). Postava: Pánsky zbor (Aram Iºjiã Chaãaturjan, SPARTAKUS, SND). ëURI· Michal, 08.07.1964, Brezno, okr. Banská Bystrica; bh. Postavy: Hudobník MiÏu, Lastoviãky, Ëava, Krtko, Kohút (AlÏbeta Verepejová ­ Jana Pilzová, TRIO KOTKODÁK, DJGT); Salieri (Dana Dinková, BOÎSK¯ AMADEUS, ·O BB). Hudba: (AlÏbeta Verepejová ­ Jana Pilzová, TRIO KOTKODÁK, DJGT). ëUROVâÍK Ján, 10.04.1971, Michalovce; ch, r. Choreografia a réÏia: (Ján ëurovãík, GASP, ARÉNA); (Aram Iºjiã Chaãaturjan, SPARTAKUS, SND). Libreto: (Aram Iºjiã Chaãaturjan, SPARTAKUS, SND). E ELIÁ·OVÁ Jana, rod. NEMâEKOVÁ, 06.09.1959, PovaÏská Bystrica; BDÎ bh, um. Postava: Krãmárka (Nora Linhartová, KEë LÍSTIE Z DUBA OPADÁ, BDÎ). Pohybová spolupráca: (Ivan Olbracht, BIDPÁJ A JEHO ZVIERATKÁ, BDÎ). ENDRÉDI Stanislav; h. Postava: Úãinkujúci (Frederick Loewe, MY FAIR LADY, JD). ERBY Róbert, 16.03.1965, Koice; ERBY h, r, rd. RéÏia: (Zuzana Erbyová, O ZVEDAVOM SLONÍKOVI / VOM NEUGIRIGEN ELEFANTENKIND, ERBY). ERBYOVÁ Zuzana, rod. OªHOVÁ, 12.07.1962, Preov; ERBY h, r, um. Scénické, kostmové návrhy a bábky: (Zuzana Erbyová, O ZVEDAVOM SLONÍKOVI / VOM NEUGIRIGEN ELEFANTENKIND, ERBY). EVIAK Juraj, 05.11.1968, Îilina; bh. Postava: Úãinkujúci (Jozef Cíger Hronsk, TRI MÚDRE KOZLIATKA, BDÎ).

199

É­F É ÉNEKES István; ch. Choreografia: (Frederick Loewe, MY FAIR LADY, JD). F FÁBIAN Roman, 28.08.1981, RoÏÀava; bh. Postava: Mefistofeles (DOKTOR JOHANES FAUST, LUDUS). FABIÁNOVÁ Monika, 18.07.1974, Banská Bystrica; SND o*. Postavy: Glaa (Leo Janáãek, KÁËA KABANOVÁ, SND); Carmen (Georges Bizet, CARMEN, ·O BB). FABÓ Tibor, 08.05.1964, RoÏÀava; JD h. Postavy: Plukovník Pickering (Frederick Loewe, MY FAIR LADY, JD); Rántotta (Nikolaj Vasilieviã Gogoº, ÎENBA, JD); Herodes (Michel de Ghelderode, BARNABÁ·, JD); Viktor (Miklós Hubay ­ István Vas ­ György Ránki, JEDNA LÁSKA NA TRI NOCI, JD); János Paczal (Mór Jókai ­ Róbert Bognár ­ András Schlanger ­ Szabolcs Várady ­ Ferenc Darvas, CHUDOBNÍ BOHATÍ, JD). FÁBRY Juraj, 24.01.1955, Handlová, okr. Prievidza; sv. Scénické návrhy: (Mio Kováã Adamov ­ Daniel Pastirãák, HRA O SVÄTEJ DOROTE, SND). FAJNOR Marek, 21.04.1978; posl. AU. Scénická hudba: (Monika Gerbocová, âERVENÁ âIAPOâKA A VLK, SD). FARAONOV Anton, 20.01.1984, Kyjev, Ukrajina; ·DK t. Postava: Had (Antoine de Saint-Exupéry, MAL¯ PRINC, ·DK). FARKA· Boris, 04.07.1954, Ratková, okr. Rimavská Sobota; ASTORKA h. Postavy: Oto (Nikoline Werdelin, MILOVNÍCI, ASTORKA); Úãinkujúci (Peter Pavlac, FUN(E)BRASK, S.R.O. (EPIZÓDA I.), MDB). Scénická hudba: (Peter Pavlac, FUN(E)BRASK, S.R.O. (EPIZÓDA I.), MDB). FARKA·OVÁ Eva, rod. ZÁLE·ÁKOVÁ, 20.06.1953, Bratislava; kv. Kostmové návrhy: (Leo Janáãek, KÁËA KABANOVÁ, SND); (Miro Gavran, V·ETKO O ÎENÁCH, DJP); (Fiodor Michajloviã Dostojevskij, BIELE NOCI, DJP); (Ladislav Koãan, KOLOMAN A HERMÍNA, DJP); (Jozef Holl, KUBO, BDnR); (Tibor Zalán, NEVESTA MY·KA, BDK). Scénické návrhy: (Tibor Zalán, NEVESTA MY·KA, BDK). Bábky: (Tibor Zalán, NEVESTA MY·KA, BDK). Vtvarná spolupráca: (ZAHRAJTE SA S ROZPRÁVKAMI IV. ­ MELUZÍNY, BDnR). FARKA·OVSKÁ Zuzana, rod. TIMUªÁKOVÁ, 25.02.1977, Snina; ·DK t (zbor). Postava: Tancujú (BALETN¯ KONCERT, ·DK). FECANINOVÁ Naìa, 21.11.1979, Ilava; posl. V·MU. Scénické návrhy: (Fernand Crommelynck, VEªKOLEP¯ PAROHÁâ, V·MU).

200

ZOZNAM UMELECK¯CH PRACOVNÍKOV FÉDER Roman, 19.08.1966, Bratislava; h. Dramatizácia, scénická hudba, texty piesní: (Jozef Cíger Hronsk, SMEL¯ ZAJKO, ARÉNA). Postavy: Úãinkujúci (Jozef Krasula ­ Roman Féder, MALÉ DIVADELNÉ BLUES, MDB); Fenikel, Hudobník, Zbojník, Krtko (Jozef Cíger Hronsk, SMEL¯ ZAJKO, ARÉNA). FECHTER Martin; posl. V·MU. Postavy: Úãinkujúci (Karel Jaromír Erben, KYTICA, V·MU); (Henrich Îucha, FLESH POINT, V·MU). FEJKO ·tefan, 26.10.1949, Davidov, okr. Vranov nad Topºou; SD dr, rd. Dramaturgia: (Albín Medúz, ZLATOVLÁSKA, SD); (Nikolaj Vasilieviã Gogoº, REVÍZOR, SD). FERENC Peter, 27.07.1980, Bardejov; RMT t, i. Postava: Dancaire (·tefan Kasarda, CARMEN A DON JOSÉ, RMT). FERENCOVÁ Marta. RéÏia: (ªudo Ferenc ­ Milan Markoviã, SORRY! ALEBO MARKOVIâ ZA MREÎAMI, West). FERENCZY Anna, vyd. SEDILEKOVÁ, 16.08.1933, Nitrianske Hrnãiarovce; h. Postava: Mrs. Higgins (Frederick Loewe, MY FAIR LADY, JD). FERKO Jozef; RMT h. Postavy: Beng (Daniela Hiveová-·ilanová, SRDCE MATKY, RMT); Sólo na gitare (·tefan Kasarda, CARMEN A DON JOSÉ, RMT). FERKO Tibor, 02.04.1932, Koice; dr. Dramaturgia: (ESTER, SD); (Carlo Gozzi, PRINCEZNÁ TURANDOT, SD); (Monika Gerbocová, âERVENÁ âIAPOâKA A VLK, SD). FIALEKOVÁ Lucia; h. Postava: Dedinãanka (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB). FIALOVÁ Zuzana, 17.05.1974, Bratislava; SND h. Postavy: Florence (Tom Stoppard, KONEâNE SLOBODN¯!, SND); Fatima Mansurová (Roland Schimmelpfennig, ABABSKÁ NOC, SND). FIFIKOVÁ Eva, rod. âIâMANCOVÁ, 22.04.1951, Bratislava; ARÉNA dr. Dramaturgia: (Jozef Cíger Hronsk, SMEL¯ ZAJKO, ARÉNA). FILANOVÁ Ingrid, rod. ÎIRKOVÁ, 15.04.1956, Bratislava; h. Postavy: Anjel 1 (Ladislav Koãan, KOLOMAN A HERMÍNA, DJP); Pani Argantová (Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux, FALO·NÉ DÔVERNOSTI, DJP). FILIPâÍKOVÁ Milada, rod. SCHWARZOVÁ, 15.01.1953, Kremnica, okr. Îiar nad Hronom; BDÎ bh. Postavy: Pompadurka (Nora Linhartová, KEë LÍSTIE Z DUBA OPADÁ, BDÎ); Pomocné vodiãské práce (Jozef Cíger Hronsk, TRI MÚDRE KOZLIATKA, BDÎ); ·akal ChÀap (Ivan Olbracht, BIDPÁJ A JEHO ZVIERATKÁ, BDÎ). FINKOVÁ Ludmila; t. Postava: Fulvia (Michal David, KLEOPATRA, NS). FISCHER Daniel; h. Postava: Jimmy (William Mastrosimone, TOTÁLNE MIMO, ARÉNA).

201

F­G FITKOVÁ Katarína. Úprava a réÏia: (Anton Pavloviã âechov, MEDVEë ALEBO MEDZI MUÎOM A ÎENOU, · 12). FLÓRIÁN Szabolcs Róbert, 26.09.1977, Gheorgeni, Rumunsko; h. Postavy: Rodolpho (Arthur Miller, POHªAD Z MOSTA, THK); Álmondi (Peter Cibula, CIRKUSOV¯ SEN, THK); Antal (Károly Kisfaludy, SKLAMANIA, THK); Milan Rastislav (Sándor Gál, NA POKRAJI PEKLA, THK). FODOR Ivan, 04.01.1964, Skalica; posl. V·MU. RéÏia: (Jozef Moko, PRINCEZNÁ S OZVENOU, V·MU). FOGA·OVÁ Jolana, 12.09.1971, Brno; SND o. Postava: Judit (Béla Bartók, HRAD KNIEÎAËA MODROFÚZA, SND). FÓGL Michal; vsp. Sveteln dizajn: (Peter Glocko, O TETKE PSOTE ALEBO PAËA ROZPRÁVNICA 2, AHA); (Zuzana KriÏková, POSLOVIA, AHA). FÖLDE·IOVÁ Katarína; h. Postava: Rose (KRÁªOVNÁ SPIEVA BLUES, West). FORNAYOVÁ Petra, 08.11.1972, Bratislava; t. Postavy: Úãinkujúca (MORâA, ZPSO/Skrat); (HLADN¯ SYSTÉMU NEVERÍ ­ PARANOJA, Skrat). FOTUL Juraj, 08.09.1979, Koice; BDK bh. Postavy: ëuro (Vratislav BlaÏek ­ Ladislav Rychman, STARCI NA CHMELI, DJZ); René (Karol Horák, VY··IE, TAM JE SRDCE, BDK). FRAOVÁ Ivana; posl. AU. Postava: Magdaléna (Jan Kopeck, JEÎIS KRISTUS, AU). FRATRIâ Martin, 29.09.1978, Bratislava; DAB h. Postavy: Pastor Konôpka (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB); Roman (Andrzej Saramonowicz, TESTOSTERÓN, DAB); Michael (James Matthew Barrie ­ Ján Uliãiansky, PETER PAN, DAB). FRIâOVÁ Lucia, 18.02.1982, Bratislava; posl. V·MU. Postava: Emília (William Shakespeare, OTHELLO, V·MU). FRIEDOVÁ Hana, 24.03.1980, Bratislava; posl. V·MU. Postava: Imagemakerky (Gioacchino Rossini, BARBIER ZO SEVILLY, V·MU). FÜRJE·OVÁ Valéria, rod. MANDZÁKOVÁ, 16.04.1970, Snina; DJZ h. Postavy: Sleãna Hervé a Alcides (Molie VYNÚTENÁ SVADBA ALEBO IMPROVIZOVANÁ `re, SKÚ·KA KOMÉDIE VO VERSAILLES, DJZ); Marianna (Jevgenij ªvoviã ·varc, POPOLU·KA, DJZ); Momone (Éva Patakiová, EDITH A MARLENE, DJZ). FURKOVÁ Zita, 06.03.1940, Hradite pod Vrátnom, okr. Senica; ASTORKA h. Postavy: Hereãka (Milo Karásek, ZÁVEREâNÁ, ASTORKA); AlÏbeta (Dea Loher, KLÁRINE VZËAHY, ASTORKA).

202

ZOZNAM UMELECK¯CH PRACOVNÍKOV G GAÁLOVÁ Beata, 22.11.1981, Dunajská Streda; ·O BB t (zbor). Postavy: Prostitútka, Nota, Biliardová guºa (Dana Dinková, BOÎSK¯ AMADEUS, ·O BB); Anna (Johann Strauss, VIEDENSKÁ KRV, ·O BB). GABâÍKOVÁ Veronika, 11.08.1969, Îilina; StDN dr, um. Úprava a dramaturgia: (Ondrej Spiák, NAJVÄâ·IE CIGÁNSTVO, StDN). GÁBOROVÁ Adela, 02.03.1940, Brekov, okr. Humenné; DAB h. Postavy: ·tefánia Pohánková (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB); Pani Taktaková, Vták Taktak (James Matthew Barrie ­ Ján Uliãiansky, PETER PAN, DAB). GADUS Erika, obã. m. GADU·OVÁ, 19.11.1970, Koice; sv. Kostmové návrhy: (Frederick Loewe, MY FAIR LADY, JD); (Nikolaj Vasilieviã Gogoº, ÎENBA, JD); (Michel de Ghelderode, BARNABÁ·, JD); (Arthur Miller, POHªAD Z MOSTA, THK); (Zoltán Egressy, TRI TRUHLY, THK); (Károly Kisfaludy, SKLAMANIA, THK); (Jozef Gregor Tajovsk, NOV¯ ÎIVOT (OPRA·OVAâKA), SKD). Návrh scény: (Zoltán Egressy, TRI TRUHLY, THK). GAJDO· Ian, Uherské Hraditû; h. Postavy: Apollodoros, Ponthinus (Michal David, KLEOPATRA, NS). GÁL Tamás, obã. m. GÁL Tomá, 16.11.1978, Dunajská Streda; THK h. Postavy: Eduard (Sándor Gál, NA POKRAJI PEKLA, THK); Luigi del Soro (Katalin Vajda, MILENCI Z ANCONY, THK). GALLA Ján, 21.12.1955, Nové Zámky; SND o. Postavy: Dikoj (Leo Janáãek, KÁËA KABANOVÁ, SND); Banco, Prvé zjavenie (Giuseppe Verdi, MACBETH, SND). GALLO Peter, 26.06.1985; h. Postavy: Úãinkujúci (Vladimir Koifman ­ Tatiana Lina, ÎIVOT OSAMELÉHO ·KRTIâA VO VEªKOM MESTE, ACTORES); âarodejník Ukulo (Tatiana Masníková ­ Zuzana Grígeºová, TAJOMSTVO TROCH PEâATÍ, ACTORES). GALLOVIâ Ján, 22.11.1960, Poprad; SND h. Postavy: Pierre (Francis Veber, BLBEC NA VEâERU, NS); Arkadij Prosperoviã Mentikov (Leonid Nikolajeviã Andrejev, KATARÍNA, SND); Teofil (Mio Kováã Adamov ­ Daniel Pastirãák, HRA O SVÄTEJ DOROTE, SND). GALLOVIâOVÁ Nora, rod. MARTINKOVÁ, 25.09.1965, Bratislava; SND bmped. Baletn majster: (Henrich Leko, CALIGULA, SND). GARAJOVÁ Miriam, 18.10.1979, Bratislava; posl. V·MU. Postava: Imagemakerka (Gioacchino Rossini, BARBIER ZO SEVILLY, V·MU). GA·PAROVÁ Eva, obã. m. MANKOVECKÁ-GA·PAROVÁ Eva, 18.12.1962, Îilina; SKD h. Postava: Emily Greenleaf (Phyllis Nagy, TALENTOVAN¯ PÁN RIPLEY, SKD). GA·PÁROVÁ Katarína, 30.12.1980, Koice; ·DK t. Postavy: Tancujúca (BALETN¯ KONCERT, ·DK); Alkohol, Motº, Hviezda

203

G (Antoine de Saint-Exupéry, MAL¯ PRINC, ·DK). GAVLÁK Jozef, 30.09.1938, Spiská Nová Ves; h. Postavy: Peter Dobãinsk (Nikolaj Vasilieviã Gogoº, REVÍZOR, SD); Druh sedliak (ESTER, SD); Barach, alias Hasan (Carlo Gozzi, PRINCEZNÁ TURANDOT, SD). GAVULA Matej; sv. Scénické návrhy: (Peter Handke, KASPAR, · 12). GAZDÍK Martin, 08.10.1978, Martin; posl. V·MU. Dramaturgia: (John Millington Synge, PRAME SVÄTCOV, SKD); (Arnot Goldflam, ÚTRÎKY Z NEDOKONâENÉHO ROMÁNU, MDB); (Joe Di Pietro ­ Jimmy Roberts, MILUJEM ËA, ALE..., West); (Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux, FALO·NÉ DÔVERNOSTI, DJP). Texty piesní: (Arnot Goldflam, ÚTRÎKY Z NEDOKONâENÉHO ROMÁNU, MDB). Úprava: (John Millington Synge, PRAME SVÄTCOV, SKD); (Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux, FALO·NÉ DÔVERNOSTI, DJP). GAZDÍK Michal, 27.08.1951, JabloÀ, okr. Humenné; SKD h. Postavy: Veºk Muheim (Friedrich Dürrenmatt, METEOR, SKD); Martin Doul (John Millington Synge, PRAME SVÄTCOV, SKD). GAÎIOVÁ Lucia, 02.02.1979, Levoãa; ASTORKA h. Postavy: Betuºa (Jan Antonín Pitínsk, MATKA, ASTORKA); Kiki (Nikoline Werdelin, MILOVNÍCI, ASTORKA); Elianta (Molie MIZANTROP, SND); Irena (Dea Loher, KLÁRINE `re, VZËAHY, ASTORKA). GECÍK Peter, 1979, Trebiov; DAB h. Postava: McKarta (James Matthew Barrie ­ Ján Uliãiansky, PETER PAN, DAB). GEFFERTOVÁ Beata, 19.03.1977, Bardejov; t. Postavy: Had, Zlat vták, Company (Michal David, KLEOPATRA, NS). GEI·BERG Marek, 04.05.1982, Rimavská Sobota; SKD h. Postavy: Úãinkujúci (Martin McDonagh, OPUSTEN¯ ZÁPAD, V·MU); (Ivan Alexandroviã Gonãarov, OBLOMOV, V·MU); Othello (William Shakespeare, OTHELLO, V·MU); Marek (Miro Gavran, ZABUDNI NA HOLLYWOOD, SKD). GEI·BERG Marián, 23.12.1953, PieÈany, okr. Trnava; SND h. Postavy: George Riley (Tom Stoppard, KONEâNE SLOBODN¯!, SND); Jupiter (Henrich Leko, CALIGULA, SND); Otec (Roman Olekák, TICHO, SND); Komisár (Leopold Lahola ­ Peter Pavlac, ROZHOVOR S NEPRIATEªOM, SND). Pedagogické vedenie: (Witold Gombrowicz, IVONNA, PRINCEZNÁ BURGUNDSKÁ, V·MU). GEI·BERG Martin, 03.05.1978, Rimavská Sobota; dr. Dramaturgia: (Jozef Holl, KUBO, BDnR); (Ivan Stodola, BAâOVA ÎENA, MDÎ). RéÏia: (Alexander Galin, KONKURZ, V·MU). Úprava: (Jozef Holl, KUBO, BDnR). GERBERYOVÁ Slávka; ·DK k. Korepetície: (Wolfgang Amadeus Mozart, DON GIOVANNI, ·DK). GERBOCOVÁ Monika; r.

204

ZOZNAM UMELECK¯CH PRACOVNÍKOV RéÏia: (Jan Makarius, BRÁNA SLNKA, MDÎ); (PERNÍKOVÁ CHALÚPKA, MDÎ); (Monika Gerbocová, âERVENÁ âIAPOâKA A VLK, SD). Úprava: (Jan Makarius, BRÁNA SLNKA, MDÎ). Scénické a kostmové návrhy: (Monika Gerbocová, âERVENÁ âIAPOâKA A VLK, SD); Postava: ReÏisér (PERNÍKOVÁ CHALÚPKA, MDÎ). GERJAK Milan, 12.02.1943, Preov; DJZ opt. Postavy: Predseda (Vratislav BlaÏek ­ Ladislav Rychman, STARCI NA CHMELI, DJZ); ·uster (Karel Cón, VEªMI PY·NÁ PRINCEZNÁ, DJZ). GERJAKOVÁ Darina, rod. BARANOVÁ, 09.09.1953, Preov; DJZ opt. Postavy: Profesorka (Vratislav BlaÏek ­ Ladislav Rychman, STARCI NA CHMELI, DJZ); Mlynárka (Karel Cón, VEªMI PY·NÁ PRINCEZNÁ, DJZ). GERMÁN Lívia, obã. m. GERMÁNOVÁ Lívia; THK h. Postavy: Lina Köröndi (Károly Kisfaludy, SKLAMANIA, THK); Diabol (Sándor Gál, NA POKRAJI PEKLA, THK); Veronka (Zoltán Egressy, TRI TRUHLY, THK); Drusilla (Katalin Vajda, MILENCI Z ANCONY, THK). GIAâ Ivan, 28.02.1943, Trebostovo, okr. Martin; SKD h. Postavy: Glauser (Friedrich Dürrenmatt, METEOR, SKD); Dievãatá a chlapci (John Millington Synge, PRAME SVÄTCOV, SKD). GIBA Valter, 10.01.1980, Preov; DJZ i. Postava: Lokaj (Molie VYNÚTENÁ SVADBA ALEBO IMPROVIZOVANÁ SKÚ·KA KOMÉDIE `re, VO VERSAILLES, DJZ). GILHUUS Zuzana, rod. LACKOVÁ, 08.02.1969, Bratislava; r. RéÏia, scénické a kostmové návrhy: (Georg Friedrich Händel, ALCINA, SND). GILLOVÁ Zlatica, 02.07.1932, Michalovce; h. Postava: Starenka (Jan Jílek, POPOLU·KA A PRINC, DJGT). GNOTH Egon, 22.04.1946; StDN k. Scénická hudba: (Karol Spiák, Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY, StDN); (Hans Sachs, POSOL Z RAJA, StDN). Texty piesní: (Hans Sachs, POSOL Z RAJA, StDN). GOCMANOVÁ Silvia; h. Postava: Dedinãanka (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB). GODLA Milan, 16.09.1967, Koice; RMT h. Postavy: Ali, Rómsky kráº, Îeních, Sluhovia (Daniela Hiveová-·ilanová, SRDCE MATKY, RMT); Garcia (·tefan Kasarda, CARMEN A DON JOSÉ, RMT). GODLA Roman, 21.05.1974, Koice; RMT h. Postava: StráÏe, Paeráci (·tefan Kasarda, CARMEN A DON JOSÉ, RMT). GODOVIâ Marek, 29.10.1979, Trnava; posl. V·MU. Dramaturgia: (Peter Handke, KASPAR, · 12). GOGOVÁ Beáta, 06.04.1963, Preov; ·DK t (zbor). Postavy: Alkohol, RuÏa (Antoine de Saint-Exupéry, MAL¯ PRINC, ·DK).

205

G­H GOJDOVÁ Hana, 10.12.1976, Preov; DJZ t (zbor). Postavy: HaÀka (Vratislav BlaÏek ­ Ladislav Rychman, STARCI NA CHMELI, DJZ); ·aka (Karel Cón, VEªMI PY·NÁ PRINCEZNÁ, DJZ); Balet (Éva Patakiová, EDITH A MARLENE, DJZ). GOMBÁR Jozef, 03.06.1973, Trnava; r. RéÏia a úprava: (Galt MacDermot, VLASY, NS); (Jozef Gregor Tajovsk, NOV¯ ÎIVOT (OPRA·OVAâKA), SKD). GONTKO Ivan, 26.01.1962, Partizánske; StDN bh. Postavy: Úãinkujúci (Karol Spiák, Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY, StDN); Gazda (Hans Sachs, POSOL Z RAJA, StDN); Tretí brat, Lump II., Drak (Ondrej Spiák, NAJVÄâ·IE CIGÁNSTVO, StDN). GOTOU Rina, 28.10.1982, Tokyo, Japonsko; SND t. Postava: Dámsky zbor (Aram Iºjiã Chaãaturjan, SPARTAKUS, SND). GRÁFEL Juraj, 19.05.1974, Komárno; JD sv. Scénické návrhy: (Frederick Loewe, MY FAIR LADY, JD); (József Romhányi ­ Szabolcs Fényes, POPOLU·KA, JD); (Michel de Ghelderode, BARNABÁ·, JD). GRAUS Pavel; posl. V·MU . Dramaturgia: (Oscar Wilde, SALOME, V·MU). GREGOR Peter; DZP h. Postava: Úãinkujúci (Viera Dubaãová ­ Katarína Mrázková ­ Peter VrÈo, DIAGNÓZA: TÚÎBA, DZP). GREGU·OVÁ Jana. Postavy: Jane, Magie (KRÁªOVNÁ SPIEVA BLUES, West). GREJTÁKOVÁ Júlia, 24.08.1968, Koice; ·DK k. Korepetície: (Gaetano Donizetti, DON PASQUALE, ·DK); (Wolfgang Amadeus Mozart, DON GIOVANNI, ·DK). GREKSA Marián, 1958, Bratislava; hudobník. Postava: Caesar (Michal David, KLEOPATRA, NS). GREPPELOVÁ Kristína; h. Postavy: Kmotra, StuÏkárka (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB); Eva (Peter Glocko, O TETKE PSOTE ALEBO PAËA ROZPRÁVNICA 2, AHA); Morská panna (James Matthew Barrie ­ Ján Uliãiansky, PETER PAN, DAB). GRE··O Ján, 21.11.1952, Zvolen; DAB h, rd. Postavy: ·angalov otec (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB); Schuppanzigh (Peter Shaffer, âIERNA KOMÉDIA, DAB); Pán Darling (James Matthew Barrie ­ Ján Uliãiansky, PETER PAN, DAB). GRÍGEªOVÁ Zuzana, 30.12.1973, Koice; ACTORES h. Postavy: Úãinkujúca (Vladimir Koifman ­ Tatiana Lina, ÎIVOT OSAMELÉHO ·KRTIâA VO VEªKOM MESTE, ACTORES); Rozprávaãka, Kráºovná Largo, Bludiãka (Tatiana Masníková ­ Zuzana Grígeºová, TAJOMSTVO TROCH PEâATÍ, ACTORES). GRIGORENKO D., Ukrajina; t. Postavy: Alkohol, Had (Antoine de Saint-Exupéry, MAL¯ PRINC, ·DK).

206

ZOZNAM UMELECK¯CH PRACOVNÍKOV GRMAN Martin; posl. V·MU. Postavy: Úãinkujúci (Oscar Wilde, SALOME, V·MU); (Henrich Îucha, FLESH POINT, V·MU). GRUSKOVÁ Alexandra, 24.10.1968, Bratislava; kv. Kostmové návrhy: (Béla Bartók, HRAD KNIEÎAËA MODROFÚZA, SND); (William Shakespeare, TROJKRÁªOV¯ VEâER ALEBO âO LEN CHCETE, SND); (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB); (Leonid Nikolajeviã Andrejev, KATARÍNA, SND); (Andrzej Saramonowicz, TESTOSTERÓN, DAB); (Aram Iºjiã Chaãaturjan, SPARTAKUS, SND); (James Matthew Barrie ­ Ján Uliãiansky, PETER PAN, DAB). Scénické návrhy: (Béla Bartók, HRAD KNIEÎAËA MODROFÚZA, SND); (William Shakespeare, TROJKRÁªOV¯ VEâER ALEBO âO LEN CHCETE, SND); (Leonid Nikolajeviã Andrejev, KATARÍNA, SND); (Andrzej Saramonowicz, TESTOSTERÓN, DAB). GULIKOVÁ Lucia; kv. Scénické a kostmové návrhy: (Tennessee Williams, SKLENEN¯ ZVERINEC, DJGT). GURBAª Marek, 18.09.1977, Preov; ·DK o. Postavy: Dottor Malatesta (Gaetano Donizetti, DON PASQUALE, ·DK); Don Giovanni (Wolfgang Amadeus Mozart, DON GIOVANNI, ·DK). GURBAª Martin, 06.10.1974, Lipany, okr. Preov; ·DK o. Postava: Don Pasquale (Gaetano Donizetti, DON PASQUALE, ·DK). GÜRTLER Eduard, 06.05.1954, Svinná, okr. Trenãín; r. RéÏia: (Vratislav BlaÏek ­ Ladislav Rychman, STARCI NA CHMELI, DJZ). GUËAN ·tefan; DZP h. Postava: Úãinkujúci (Viera Dubaãová ­ Katarína Mrázková ­ Peter VrÈo, DIAGNÓZA: TÚÎBA, DZP). GUÎÁK Richard; sh. Scénická hudba: (Peter Cibula, CIRKUSOV¯ SEN, THK); (Albín Medúz, ZLATOVLÁSKA, SD). GYÃRI Péter, 16.03.1963, Maìarsko; h. Postava: Barón Kényesi (Károly Kisfaludy, SKLAMANIA, THK). GYURCSO Pavol; t. Postava: ·ermiar (Michal David, KLEOPATRA, NS). H HAASOVÁ Iveta; kv. Kostmové návrhy: (Peter Handke, KASPAR, · 12). HAASOVÁ Zuzana; h. Postava: Smel Zajko (Jozef Cíger Hronsk, SMEL¯ ZAJKO, ARÉNA). HABLÁK RasÈo; posl. V·MU. Kostmové a scénické návrhy: (Fernando Arrabal, FANDO A LIS, V·MU). Scénické návrhy: (Oscar Wilde, SALOME, V·MU). HADAâOVÁ Claudia, rod. KUCHÁROVÁ, 01.11.1965, Bratislava; ·O BB t.

207

H Postava: Mozartovi priatelia (Dana Dinková, BOÎSK¯ AMADEUS, ·O BB). HAFSAHL Mona, 08.06.1948, Drammen, Nórsko; sv. Kostmové návrhy: (Per Olov Enquist, V HODINE RYSA, ARÉNA); (Dea Loher, KLÁRINE VZËAHY, ASTORKA). Scénické návrhy: (Dea Loher, KLÁRINE VZËAHY, ASTORKA). HAJDU Ady, vl. m. HAJDU Vladimír, 05.08.1963, Bratislava; ASTORKA h. Postavy: Úãinkujúci (Petr Zelenka ­ Michael Frayn, ODCHODY VLAKOV, ASTORKA); Peter (Nikoline Werdelin, MILOVNÍCI, ASTORKA). HÁJKOVÁ Zuzana, 11.06.1963, Bratislava; ·T ch, rd. HAJNES Roland; h. Postavy: Úãinkujúci (Frederick Loewe, MY FAIR LADY, JD); (József Romhányi ­ Szabolcs Fényes, POPOLU·KA, JD); (Michel de Ghelderode, BARNABÁ·, JD); (Mór Jókai ­ Róbert Bognár ­ András Schlanger ­ Szabolcs Várady ­ Ferenc Darvas, CHUDOBNÍ BOHATÍ, JD); Vojak (Miklós Hubay ­ István Vas ­ György Ránki, JEDNA LÁSKA NA TRI NOCI, JD). HALÁK Róbert, 04.09.1977, ·aºa; NS h. Postava: Joe (John Chapman, NEMOCNICA NA POKRAJI..., NS). HAªAMOVÁ Zuzana, 07.06.1982, Stará ªubovÀa; DAD h. Postavy: Úãinkujúca (Blaho Uhlár, PRELUD, DAD); (Jan Karafiát, CHROBÁâIKOVIA, DAD); Zuzka (Svetlana ·kovranová, STRA·IDLO SA NASTRA·ILO, DAD); Popoluka (Christo Bojãev, OKRESN¯ ·PITÁL ALEBO PLUKOVNÍKOVA ÎENA, DAD); Ofélia (William Shakespeare, HAMLET, DAD). HALâÁKOVÁ Slávka, 20.12.1974, Dunajská Streda; h. Postavy: Edith Moleová (David Gieselmann, PÁN KOLPERT, ARÉNA); Juno (Henrich Leko, CALIGULA, SND); Sestriãka Pamela (John Chapman, NEMOCNICA NA POKRAJI..., NS). HALU·KOVÁ Lucia; posl. V·MU. Kostmové návrhy: (Henrich Îucha, FLESH POINT, V·MU). HAMAROVÁ Denisa, 13.04.1975, Bratislava; SND o. Postavy: Judit (Béla Bartók, HRAD KNIEÎAËA MODROFÚZA, SND); Ruggiero (Georg Friedrich Händel, ALCINA, SND). HANÁâEK Marcel, Preov; h. Postava: Pepo (Vratislav BlaÏek ­ Ladislav Rychman, STARCI NA CHMELI, DJZ). HANÁKOVÁ Danica, 22.08.1953, Bratislava; ·DK kv. Kostmové návrhy: (Gaetano Donizetti, DON PASQUALE, ·DK); (·tefan Kasarda, CARMEN A DON JOSÉ, RMT). Masky: (·tefan Kasarda, CARMEN A DON JOSÉ, RMT). HANSMAN Judita, rod. FRIDMANSKÁ, 23.01.1967, âesk Krumlov, âeská republika; h. Postavy: Úãinkujúca (Jozef Krasula ­ Roman Féder, MALÉ DIVADELNÉ BLUES, MDB); Vrana (Jozef Cíger Hronsk, SMEL¯ ZAJKO, ARÉNA). HANZO Ján, Preov; DJZ rd. HARU·TIAK Ján, 10.08.1958, Martin; BDnR bh.

208

ZOZNAM UMELECK¯CH PRACOVNÍKOV Postavy: Beãela (Jozef Holl, KUBO, BDnR); Úãinkujúci (ZAHRAJTE SA S ROZPRÁVKAMI V. ­ O ·TOPªO·OVI LOPTO·OVI, BDnR). HARVAN Adrián, 01.04.1976, Humenné; DJZ d. Dirigent: (Vratislav BlaÏek ­ Ladislav Rychman, STARCI NA CHMELI, DJZ); (Slavomír Benko, PREDSTAVENIE ALEBO IDE PIESE..., DJZ); (Karel Cón, VEªMI PY·NÁ PRINCEZNÁ, DJZ). Hudobná úprava: (Vratislav BlaÏek ­ Ladislav Rychman, STARCI NA CHMELI, DJZ); (Éva Patakiová, EDITH A MARLENE, DJZ). Hudobné aranÏmán: (Slavomír Benko, PREDSTAVENIE ALEBO IDE PIESE..., DJZ). Hudobné natudovanie: (Vratislav BlaÏek ­ Ladislav Rychman, STARCI NA CHMELI, DJZ); (Éva Patakiová, EDITH A MARLENE, DJZ); (Karel Cón, VEªMI PY·NÁ PRINCEZNÁ, DJZ). Korepetície a nahrávka: (Éva Patakiová, EDITH A MARLENE, DJZ). Postava: Saxofonista (Vratislav BlaÏek ­ Ladislav Rychman, STARCI NA CHMELI, DJZ). HARVAN Tomá; t. Postavy: Tancujúci, Had (Antoine de Saint-Exupéry, MAL¯ PRINC, ·DK). HASPRA Pavol, 08.12.1929, Topoºãianky ­ 27.04.2004, Bratislava; SND r. RéÏia: (Tom Stoppard, KONEâNE SLOBODN¯!, SND). HASPROVÁ Katarína; h. Postavy: Ronny (Galt MacDermot, VLASY, NS); Kleopatra (Michal David, KLEOPATRA, NS). HA·âÁK Jozef, 18.02.1948, Koice; sv. Návrh scény: (Peter Cibula, CIRKUSOV¯ SEN, THK); (Arthur Miller, POHªAD Z MOSTA, THK). HAVASI József, 27.04.1947, Koice; ·DK o. Postavy: Minister (Johann Strauss, VIEDENSKÁ KRV, ·O BB); Komtur (Wolfgang Amadeus Mozart, DON GIOVANNI, ·DK). HAVERL Leopold, 16.02.1936, Bratislava; SND h. Postavy: Willie Clark (Neil Simon, ZLATÍ CHLAPCI, West); Bábkar (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB); Dr. Hillary Medard (John Chapman, NEMOCNICA NA POKRAJI..., NS); Úãinkujúci (Duan Duek ­ Jozef Krasula, PE·O DO NEBA, MDB). HAVIAR Juraj, 09.07.1971, Banská Bystrica; DJGT h. Postavy: SlúÏny (Juraj Sarva, VYSLANEC ZVOLENSK¯, DJGT); Hasák (Peter Turrini, FIGAROV ·IALEN¯ DE, DJGT). HAVLÍK ·tefan, 26.10.1945, Malacky, okr. Bratislava-vidiek; dr. Dramaturgia: (Tennessee Williams, SKLENEN¯ ZVERINEC, DJGT); (Peter Glocko, O TETKE PSOTE ALEBO PAËA ROZPRÁVNICA 2, AHA). HAVRAN Marija, 01.04.1966, Padina, Vojvodina, Juhoslovanská zväzová republika; kv. Kostmové návrhy: (Roland Schimmelpfennig, ABABSKÁ NOC, SND); (Wolfgang Amadeus Mozart, DON GIOVANNI, ·DK); (Edward Albee, KOZA ALEBO KTO JE SYLVIA, ARÉNA). Scénické návrhy: (Edward Albee, KOZA ALEBO KTO JE SYLVIA, ARÉNA). HAYDU Karin, vyd. ANTOVSKÁ, 07.04.1977, Bratislava; h. Postavy: Elianta (Molie MIZANTROP, SND); Emília (William Shakespeare, OTHELLO, `re, V·MU).

209

H HEGEDÜSOVÁ Katarína, tieÏ, PROCHÁZKOVÁ, 31.12.1951, Koice; BDK rd, dr. Dramaturgia: (Niccoló Machiavelli, MANDRAGORA, BDK); (Alois Mikulka, GENERÁL A JEÎIBABA, BDK); (Tibor Zalán, NEVESTA MY·KA, BDK). HEGEROVÁ Hana, vl. m. FARKA·OVÁ Carmen, 20.10.1931, Bratislava; h. Postava: Úãinkujúca (ÎIDOVSKÁ NOC V ARÉNE, ARÉNA). HEJâÍKOVÁ Lucia; kv. Kostmové návrhy: (Ján ëurovãík, GASP, ARÉNA). HEJHAL Peter, 15.01.1955, Palúdzka, okr. Liptovsk Mikulá; BDÎ bh. Postavy: âert 3. triedy (Nora Linhartová, KEë LÍSTIE Z DUBA OPADÁ, BDÎ); Úãinkujúci (Jozef Cíger Hronsk, TRI MÚDRE KOZLIATKA, BDÎ); KrẠDÏabelin, Lev (Ivan Olbracht, BIDPÁJ A JEHO ZVIERATKÁ, BDÎ). HELLER Ivo, vl. m. GRAJCIAR Ivan, 26.08.1938, Luãenec; NS h. Postavy: Riaditeº (Galt MacDermot, VLASY, NS); Bábkar (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB); Jupiter (Michal David, KLEOPATRA, NS); William Graham (John Chapman, NEMOCNICA NA POKRAJI..., NS). HENSCHOVÁ Veronika, 02.03.1977, Bratislava; SND t (s + b). Postavy: Princezná (Béla Bartók, DREVEN¯ PRINC, SND); Pár mladch milencov (Henrich Leko, CALIGULA, SND); Frgia, Dámsky zbor (Aram Iºjiã Chaãaturjan, SPARTAKUS, SND). HERIBAN Daniel, 25.03.1980, Trnava; posl. V·MU. Postavy: Bastian Mole (David Gieselmann, PÁN KOLPERT, ARÉNA); Úãinkujúci (Vasilij Sigarev, âIERNE MLIEKO, V·MU); (Ivan Alexandroviã Gonãarov, OBLOMOV, V·MU); ·tefan, úãinkujúci (Stanislav ·tepka, GENERÁL, RND); Montano (William Shakespeare, OTHELLO, V·MU); Poleno (Molie MIZANTROP, SND). `re, HERIBAN Peter-Teo; h. Postava: Hubert (Galt MacDermot, VLASY, NS). HERTLOVÁ Brigita; dr. Dramaturgia: (Jozef Gregor Tajovsk, STATKY ­ ZMÄTKY, DJP). HETE·IOVÁ Viera; h. Postava: Anjeli (Tatiana Masníková ­ Zuzana Grígeºová, TAJOMSTVO TROCH PEâATÍ, ACTORES). HIKKEROVÁ Vladimíra, 23.03.1982, Brezno; ·O BB o. Postavy: Nota, Biliardová guºa (Dana Dinková, BOÎSK¯ AMADEUS, ·O BB). HILEKOVÁ Beata, 24.02.1962, Bratislava; h. Postavy: Úãinkujúca (Franz Schubert, ROSAMUNDA, TN); (Josef Suk, ROZPRÁVKA, TN). HILMEROVÁ Monika, 07.10.1974, Bratislava; SND h. Postavy: Linda (Tom Stoppard, KONEâNE SLOBODN¯!, SND); Dorota (Mio Kováã Adamov ­ Daniel Pastirãák, HRA O SVÄTEJ DOROTE, SND). HIMIâ Peter, 28.04.1969, Preov; ·DK rd. Dramaturgia: (Janusz Glowacki, ·TVRTÁ SESTRA, ·DK). HLAVÁâOVÁ Eva, rod. LACKOVIâOVÁ, 20.03.1943, Skalica, okr. Senica; DAB h.

210

ZOZNAM UMELECK¯CH PRACOVNÍKOV Postavy: Frau Elsa, Medovnikárka, ·angalova matka (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB); Indiáni (James Matthew Barrie ­ Ján Uliãiansky, PETER PAN, DAB). HLAVAT¯ Marián; psp. Pohybová spolupráca: (Andrzej Saramonowicz, TESTOSTERÓN, DAB). Postava: Dedinãan (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB). HLAVINA Ctibor, 22.07.1966, Topolãany; ·O BB o (zbor). Postavy: Usporiadateº plesu (Johann Strauss, VIEDENSKÁ KRV, ·O BB); Morales (Georges Bizet, CARMEN, ·O BB). HLAVINOVÁ Zuzana, 12.05.1977, Topoºãany; sv. Scénické a kostmové návrhy, bábky: (Frantiek Malec ­ Vladimír Zetek, O BRATISLAVSKEJ HRADNEJ KUCHÁRKE, BBD). HLINKOVÁ Andrea, 10.01.1975, Bratislava; posl. V·MU. RéÏia: (Johann Strauss, VIEDENSKÁ KRV, ·O BB). HODÁLOVÁ Alena, rod. GALLOVÁ; ·O BB o. Postava: Mercedes (Georges Bizet, CARMEN, ·O BB). HOJâOVÁ TáÀa; sv. Scénické návrhy: (Nikoline Werdelin, MILOVNÍCI, ASTORKA). HOLI·OVÁ Hana, 06.08.1980; h. Postava: Jeanie (Galt MacDermot, VLASY, NS). HOLLÁ Veronika, 26.04.1985, Bratislava; SND t (zbor). Postavy: ëas (Béla Bartók, DREVEN¯ PRINC, SND); Dámsky zbor (Aram Iºjiã Chaãaturjan, SPARTAKUS, SND). HOLL¯ Marek, 07.11.1971; sv. Scénické návrhy: (Galt MacDermot, VLASY, NS); (Jozef Gregor Tajovsk, NOV¯ ÎIVOT (OPRA·OVAâKA), SKD); (Michal David, KLEOPATRA, NS). HOLOCSY Katalin, obã. m. HOLOCSYOVÁ Katarína, 14.08.1976, Komárno; JD h. Postavy: Kuriatko (József Romhányi ­ Szabolcs Fényes, POPOLU·KA, JD); Pilátova Ïena (Michel de Ghelderode, BARNABÁ·, JD); Júlia (Miklós Hubay ­ István Vas ­ György Ránki, JEDNA LÁSKA NA TRI NOCI, JD); Csicsonka (Mór Jókai ­ Róbert Bognár ­ András Schlanger ­ Szabolcs Várady ­ Ferenc Darvas, CHUDOBNÍ BOHATÍ, JD). HOLOCSY Krisztína, obã .m. HOLOCSYOVÁ Kristína, 15.03.1975, Komárno; JD h. Postavy: Eliza Doolittle (Frederick Loewe, MY FAIR LADY, JD); Perliãka (József Romhányi ­ Szabolcs Fényes, POPOLU·KA, JD); Lizi (Mór Jókai ­ Róbert Bognár ­ András Schlanger ­ Szabolcs Várady ­ Ferenc Darvas, CHUDOBNÍ BOHATÍ, JD). HOLO·KA Gregor, 10.06.1977, Myjava; h. Postavy: Úãinkujúci (Jozef Krasula ­ Roman Féder, MALÉ DIVADELNÉ BLUES, MDB); MuÏ (Fiodor Michajloviã Dostojevskij, BIELE NOCI, DJP); ëurko (Jozef Gregor Tajovsk, STATKY ­ ZMÄTKY, DJP); Dubois (Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux, FALO·NÉ DÔVERNOSTI, DJP). HOLOVÁâ Igor, 01.11.1964, Martin; SND bmped, bmrep, t. Baletn majster: (Aram Iºjiã Chaãaturjan, SPARTAKUS, SND).

211

H Choreografia: (Béla Bartók, HRAD KNIEÎAËA MODROFÚZA, SND); (KRÁªOVNÁ SPIEVA BLUES, West). Libreto, choreografia, réÏia: (Henrich Leko, CALIGULA, SND). Postava: Crassus (Aram Iºjiã Chaãaturjan, SPARTAKUS, SND). HONâARIVOVÁ BlaÏena, 20.09.1960, Koice; r. Dramaturgia: (Wolfgang Amadeus Mozart, DON GIOVANNI, ·DK). RéÏia: (Karel Cón, VEªMI PY·NÁ PRINCEZNÁ, DJZ). HORÁK Karol, 13.09.1943, Katarínska Huta, dnes ãasÈ Cinobane, okr. Luãenec; dr. Dramaturgia: (Molie VYNÚTENÁ SVADBA ALEBO IMPROVIZOVANÁ SKÚ·KA KOMÉDIE `re, VO VERSAILLES, DJZ). Úprava: (Molie VYNÚTENÁ SVADBA ALEBO IMPROVIZOVANÁ SKÚ·KA KOMÉDIE `re, VO VERSAILLES, DJZ); (Jevgenij ªvoviã ·varc, POPOLU·KA, DJZ). HORÁKOVÁ Henrieta; posl. AU. Postava: SmrÈ (Jan Kopeck, JEÎIS KRISTUS, AU). HORÍNKOVÁ Lenka; posl. V·MU. RéÏia: (Gioacchino Rossini, BARBIER ZO SEVILLY, V·MU). HORJÁN Viktor, 29.07.1975, Komárno; h. Postavy: Poslíãek s pizzou (David Gieselmann, PÁN KOLPERT, ARÉNA); Chlapec, ktorému je stále zima (Ivan Vyrypajev, SNY, · 12); Octavianus, Ptolemaios (Michal David, KLEOPATRA, NS). HORKELOVÁ Anna, rod. KOSTÚROVÁ, 21.08.1955, Obora; DJZ opt (zbor). Postavy: Horárka-tetuka, Rodiã (Vratislav BlaÏek ­ Ladislav Rychman, STARCI NA CHMELI, DJZ). HORÁK Martin, 09.03.1952, Trenãín; SKD h. Postavy: Profesor Schlatter (Friedrich Dürrenmatt, METEOR, SKD); Martin (Miro Gavran, ZABUDNI NA HOLLYWOOD, SKD). HORVÁTH Tibor, 13.06.1968, Koice; posl. V·MU. Postava: Úãinkujúci (Fernand Crommelynck, VEªKOLEP¯ PAROHÁâ, V·MU). HORVÁTH Emil, 12.11.1945, Nitra; SND h, r. Postava: Malvolio (William Shakespeare, TROJKRÁªOV¯ VEâER ALEBO âO LEN CHCETE, SND). RéÏia: (Robin Hawdon, DOKONALÁ SVADBA, West); (Francis Veber, BLBEC NA VEâERU, NS); (Peter Shaffer, âIERNA KOMÉDIA, DAB); (Peter Turrini, FIGAROV ·IALEN¯ DE, DJGT). Úprava: (Peter Shaffer, âIERNA KOMÉDIA, DAB). Pedagogické vedenie: (William Shakespeare, OTHELLO, V·MU). HORVÁTHOVÁ Helena, 15.01.1942, Trstená na Ostrove, okr. Dunajská Streda; DJZ opt. Postavy: Katarína (Vratislav BlaÏek ­ Ladislav Rychman, STARCI NA CHMELI, DJZ); Pestúnka (Karel Cón, VEªMI PY·NÁ PRINCEZNÁ, DJZ). HORVÁTHOVÁ Jana; posl. V·MU. Postava: Úãinkujúca (Alexej Slapovskij, KLINâ, V·MU). HORVÁTHOVÁ Júlia, 16.05.1980, Bratislava; h. Postavy: Lillie (KRÁªOVNÁ SPIEVA BLUES, West); Lis (Fernando Arrabal, FANDO A LIS,

212

ZOZNAM UMELECK¯CH PRACOVNÍKOV V·MU); Máa (Leonid Nikolajeviã Andrejev, KATARÍNA, SND); Iza (Witold Gombrowicz, IVONNA, PRINCEZNÁ BURGUNDSKÁ, V·MU). HOVANCOVÁ Viera, 07.02.1967, Trnava; ·O BB zb. Zbormajster: (Dana Dinková, BOÎSK¯ AMADEUS, ·O BB); (Johann Strauss, VIEDENSKÁ KRV, ·O BB); (Georges Bizet, CARMEN, ·O BB); (Gaetano Donizetti, VIVA LA MAMMA ALEBO SLASTI A STRASTI DIVADELNÉHO ÎIVOTA, ·O BB). HOVORKOVÁ Katefiina; ch. Choreografia: (Adolf Hoffmeister, PARK, AU). HRBÁâKOVÁ Michaela; posl. V·MU. Postava: Úãinkujúca (Igor Stravinskij, PETRU·KA, V·MU). HRâKA Juraj, 1980, Bratislava; DAB h. Postavy: Kohút (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB); Tretin (Andrzej Saramonowicz, TESTOSTERÓN, DAB); Peter Pan (James Matthew Barrie ­ Ján Uliãiansky, PETER PAN, DAB). HRD¯ Peter; posl. V·MU. Postava: Ambrosio (Gioacchino Rossini, BARBIER ZO SEVILLY, V·MU). HRIADEL Viliam, 21.06.1945, Enniskillen, Kanada; SKD h. Postavy: Schlafroth (Friedrich Dürrenmatt, METEOR, SKD); Inpicient, Notár (Jozef Gregor Tajovsk, NOV¯ ÎIVOT (OPRA·OVAâKA), SKD); Chlapec (John Millington Synge, PRAME SVÄTCOV, SKD). HRIADEªOVÁ Jana, 09.05.1975, Humenné; ·DK t. Postavy: Tancujúca, Hviezda, RuÏa (Antoine de Saint-Exupéry, MAL¯ PRINC, ·DK). HRIC ·tefan; posl. V·MU. Postava: Úãinkujúci (Igor Stravinskij, PETRU·KA, V·MU). HRICOVÁ Katarína; h. Postava: Anjeli (Tatiana Masníková ­ Zuzana Grígeºová, TAJOMSTVO TROCH PEâATÍ, ACTORES). HRIE·IK Maja, 07.12.1978, Novi Sad, Juhoslovanská zväzová republika; posl V·MU. Dramaturgia: (Ivan Alexandroviã Gonãarov, OBLOMOV, V·MU). RéÏia: (Alexej Slapovskij, KLINâ, V·MU); (Witold Gombrowicz, IVONNA, PRINCEZNÁ BURGUNDSKÁ, V·MU). HRMO Ján, 23.02.1946, Galanta; StDN bh. RéÏia: (Hans Sachs, POSOL Z RAJA, StDN). Postava: Dedko Vedko (Karol Spiák, Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY, StDN). HRNâIAR Andrej, 10.07.1973, RuÏomberok; SKD h*, rd. Postavy: Friedrich Georgen (Friedrich Dürrenmatt, METEOR, SKD); Pita (Jozef Gregor Tajovsk, NOV¯ ÎIVOT (OPRA·OVAâKA), SKD); Freddie Miles (Phyllis Nagy, TALENTOVAN¯ PÁN RIPLEY, SKD). HROMADA Ján, 01.01.2000; psp. Choreografia: (Joe Di Pietro ­ Jimmy Roberts, MILUJEM ËA, ALE..., West).

213

H HROMADA Rudolf, 1958, Partizánske; ·O BB rd. HROMADOVÁ Oºga, rod. FILOVÁ, 04.08.1961, Skalica, okr. Senica; ·O BB o. Postavy: Papagena (Dana Dinková, BOÎSK¯ AMADEUS, ·O BB); Grófka (Johann Strauss, VIEDENSKÁ KRV, ·O BB); Micaela (Georges Bizet, CARMEN, ·O BB). HRONSK¯ Martin, 22.06.1972, Hradec Králové, âR; SKD h. Postavy: Jochen (Friedrich Dürrenmatt, METEOR, SKD); Úãinkujúci (William Shakespeare, SEN NOCI SVÄTOJÁNSKEJ, MDÎ); Martin (Jozef Gregor Tajovsk, NOV¯ ÎIVOT (OPRA·OVAâKA), SKD). HROZNOVÁ Kristína; posl. V·MU. Kostmové návrhy: (Karel Jaromír Erben, KYTICA, V·MU). Scénické a kostmové návrhy: (Igor Stravinskij, PETRU·KA, V·MU). HRUBANIâOVÁ Ingrid, 03.05.1965, Michalovce; h. Postava: Úãinkujúca (Duan Vicen ­ Vít Bednárik ­ Ingrid Hrubaniãová ­ Vladimír ZboroÀ, STREDNÁ EURÓPA ËA MILUJE, Skrat). HRUBANT Marek, 21.09.1972, Bratislava; SND o. Postavy: Sprisahanec (Giuseppe Verdi, MACBETH, SND); Masetto (Wolfgang Amadeus Mozart, DON GIOVANNI, ·DK). HRU·KOVIâOVÁ Danua; t. Postava: Tancujúca (NIELEN TELO, ARÉNA). HRU·OVSK¯ Ladislav, 04.01.1973, RuÏomberok; h. Postavy: Bachar, 1. policajt (Galt MacDermot, VLASY, NS); Pete (John Chapman, NEMOCNICA NA POKRAJI..., NS). HRYCOVÁ Wanda, 20.02.1978, Bratislava; NS rd. HUBÁâEK Ladislav; RND 1994 manaÏér, RND h. Postavy: Chlapi v krãme a ostatné postavy (Stanislav ·tepka, GENERÁL, RND). HUBINÁK Juraj; dr. Dramaturgia: (Anton Pavloviã âechov, MEDVEë ALEBO MEDZI MUÎOM A ÎENOU, · 12). HUBINSKÁ Jana, 07.06.1964, Bratislava; h. Postavy: Billie Holiday (KRÁªOVNÁ SPIEVA BLUES, West); Christine (Francis Veber, BLBEC NA VEâERU, NS); Marlene Dietrich (Éva Patakiová, EDITH A MARLENE, DJZ); Úãinkujúca (RAKÚSKA NOC, ARÉNA). HÜBNEROVÁ Gabriela, 28.02.1979, Revúca; ·DK o. Postavy: Glaa (Leo Janáãek, KÁËA KABANOVÁ, SND); Rosina (Gioacchino Rossini, BARBIER ZO SEVILLY, V·MU). HUDÁK Sergej, 19.10.1964, Preov; DAD h. Postavy: Úãinkujúci (Blaho Uhlár, PRELUD, DAD); (Jan Karafiát, CHROBÁâIKOVIA, DAD); SerdÏo (Svetlana ·kovranová, STRA·IDLO SA NASTRA·ILO, DAD); Fedor (Christo Bojãev, OKRESN¯ ·PITÁL ALEBO PLUKOVNÍKOVA ÎENA, DAD); Horácio (William Shakespeare, HAMLET, DAD). HUDÁK ·tefan, 27.06.1942, Veºk ·ari, okr. Preov; sv.

214

ZOZNAM UMELECK¯CH PRACOVNÍKOV Scénické návrhy: (Daniela Hiveová-·ilanová, SRDCE MATKY, RMT); (Antonín Procházka, S TVOJOU DCÉROU NIKDY!, DJGT); (Jan Karafiát, CHROBÁâIKOVIA, DAD); (·tefan Kasarda, CARMEN A DON JOSÉ, RMT); (James Matthew Barrie ­ Ján Uliãiansky, PETER PAN, DAB). HUDÁKOVÁ Danica, rod. NEMCOVÁ, 17.08.1969, Brno; StDN bh. Postava: Úãinkujúca (Karol Spiák, Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY, StDN). HUDCOVIâ Tomá, 28.08.1973, Banská Bystrica; BDÎ r. RéÏia a vber hudby: (Jozef Cíger Hronsk, TRI MÚDRE KOZLIATKA, BDÎ). Dramatizácia: (Jozef Cíger Hronsk, TRI MÚDRE KOZLIATKA, BDÎ). Dramaturgia: (Nora Linhartová, KEë LÍSTIE Z DUBA OPADÁ, BDÎ). HUDEC Martin, 11.10.1975, Bratislava; h. Postavy: Woof (Galt MacDermot, VLASY, NS); Rufius (Michal David, KLEOPATRA, NS). HUDEC Radovan, 18.08.1981, Bratislava; posl. V·MU. Postavy: Úãinkujúci (Ivan Alexandroviã Gonãarov, OBLOMOV, V·MU); (Vasilij Sigarev, âIERNE MLIEKO, V·MU); Roderigo (William Shakespeare, OTHELLO, V·MU). HUDECOVÁ Oºga, rod. BÁLINTOVÁ, 27.08.1929, Krãava, okr. Michalovce; h. Postava: Indiáni (James Matthew Barrie ­ Ján Uliãiansky, PETER PAN, DAB). HUDEKOVÁ Zuzana; posl. V·MU. Scénické a kostmové návrhy: (Vasilij Sigarev, âIERNE MLIEKO, V·MU). HUDSON Luise; o. Postava: Donna Anna (Wolfgang Amadeus Mozart, DON GIOVANNI, ·DK). HULMANOVÁ Anna, 06.01.1959, Îilina; MDÎ h. Postavy: Veveriãka, Tunkan, Tamahaya, 1. kaktus, Taganitina kamarátka (Jan Makarius, BRÁNA SLNKA, MDÎ); Úãinkujúca (William Shakespeare, SEN NOCI SVÄTOJÁNSKEJ, MDÎ); Matka (PERNÍKOVÁ CHALÚPKA, MDÎ); Krãmárka, Matka (ªubomír Feldek, LOMIDREVO, MDÎ). HUMEANSKÁ Jana; posl. AU. Postava: Strom Ïlt (Adolf Hoffmeister, PARK, AU). HUPKOVÁ Jaroslava, rod. ZÁBOJNÍKOVÁ, 17.04.1953, Bratislava; BBD bh. Postavy: Mária Terézia (Frantiek Malec ­ Vladimír Zetek, O BRATISLAVSKEJ HRADNEJ KUCHÁRKE, BBD); Lienka, Tráva (Elena âepãeková, MEDU·KA, BBD). HURAJ Duan, 25.04.1979, Martin; ·DK t. Postavy: Alkohol, Had (Antoine de Saint-Exupéry, MAL¯ PRINC, ·DK). HURAJOVÁ Lucia, 16.07.1976, Bratislava; h. Postavy: Sarah Dreherová (David Gieselmann, PÁN KOLPERT, ARÉNA); Sestriãka Pamela (John Chapman, NEMOCNICA NA POKRAJI..., NS). HURTIGOVÁ Jana, rod. KUTTNEROVÁ, 24.03.1975, Bratislava; kv. Kostmové návrhy: (Friedrich Dürrenmatt, METEOR, SKD); (Henrich Leko, CALIGULA, SND); (Peter Zvon, TANEC NAD PLAâOM, ·DK); (Peter Pavlac, FUN(E)BRASK, S.R.O. (EPIZÓDA I.), MDB); (Gaetano Donizetti, VIVA LA MAMMA ALEBO SLASTI A STRASTI DIVADELNÉHO ÎIVOTA, ·O BB); (Zuzana KriÏková, POSLOVIA, AHA).

215

CH ­ J CH CHALMOVSK¯ Milan, 05.10.1973, Bojnice; h. Postavy: Vágner (DOKTOR JOHANES FAUST, LUDUS); Úãinkujúci (HLADN¯ SYSTÉMU NEVERÍ ­ PARANOJA, Skrat). CHMELO Vladimír; SND o. Postava: Macbeth (Giuseppe Verdi, MACBETH, SND). CHUDOVSK¯ Marián, 05.02.1959, Banská Bystrica; SND r, rd. RéÏia: (Giuseppe Verdi, MACBETH, SND). I IGNATOVIC Kristina; sv. Scénické návrhy: (Mór Jókai ­ Róbert Bognár ­ András Schlanger ­ Szabolcs Várady ­ Ferenc Darvas, CHUDOBNÍ BOHATÍ, JD). IGONDA Juraj; posl. V·MU. Postava: Úãinkujúci (Oscar Wilde, SALOME, V·MU). IHNATKO Vlado; sh. Hudba: (Katalin Vajda, MILENCI Z ANCONY, THK). ILLÉS Oszkár, 04.02.1967, Kapuany, okr. Trebiov; THK h. Postavy: Tamás (Károly Kisfaludy, SKLAMANIA, THK); PrisÈahovaleck úradník, 1. dôstojník (Arthur Miller, POHªAD Z MOSTA, THK); Szacharov (Sándor Gál, NA POKRAJI PEKLA, THK). Asistent réÏie: (Sándor Gál, NA POKRAJI PEKLA, THK). IMAI Tsuyako, 14.06.1973, Tokyo, Japonsko; SND t (zbor). Postava: Dámsky zbor (Aram Iºjiã Chaãaturjan, SPARTAKUS, SND). I·TÓK Martin; h. Postava: MuÏ v bielom pláti (Per Olov Enquist, V HODINE RYSA, ARÉNA). IVAN Ján, 06.09.1967, Koice; DJZ opt (zbor). Postavy: Filip, Janko (Vratislav BlaÏek ­ Ladislav Rychman, STARCI NA CHMELI, DJZ); Matej a Komorník (Karel Cón, VEªMI PY·NÁ PRINCEZNÁ, DJZ). IVANâÍK Juraj, 31.05.1980, Nitra; h. Postava: Dedinãan (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB). J JACKULIAK Ján; h. Postava: Berger (Galt MacDermot, VLASY, NS). JAKAB Ján; posl AU. Postava: Pilát (Jan Kopeck, JEÎIS KRISTUS, AU). JAKAB Róbert, 23.07.1976, Nitra; h.

216

ZOZNAM UMELECK¯CH PRACOVNÍKOV Postava: Úãinkujúci (Peter Pavlac, FUN(E)BRASK, S.R.O. (EPIZÓDA I.), MDB). JAKABOVÁ Erika, 25.10.1976, Rimavská Sobota; ·O BB o. Postava: Marcellina (Gioacchino Rossini, BARBIER ZO SEVILLY, V·MU). JAKUBECZ Ladislav, tieÏ JAKUBECZ László, 24.07.1981, ·aºa; posl. V·MU. Postavy: Úãinkujúci (Ivan Alexandroviã Gonãarov, OBLOMOV, V·MU); (William Shakespeare, OTHELLO, V·MU), ªav lotor (Michel de Ghelderode, BARNABÁ·, JD). JAKUBISOVÁ Emília, rod. âUâKOVÁ, 09.12.1951, Levice; sv. Scénické a kostmové návrhy: (AlÏbeta Verepejová ­ Jana Pilzová, TRIO KOTKODÁK, DJGT). JAMRICH Ján, 07.07.1984, Banská Bystrica; ·O BB t. Postava: Mozartovi priatelia (Dana Dinková, BOÎSK¯ AMADEUS, ·O BB). JAN-âI Mira; sv. Scénické návrhy: (Nikolaj Vasilieviã Gogoº, ÎENBA, JD). JANâEK V.; h. Postava: Úãinkujúci (Arnot Goldflam, ÚTRÎKY Z NEDOKONâENÉHO ROMÁNU, MDB). JANâI·INOVÁ Henrieta, 26.06.1976, Koice; BDÎ bh. Postavy: Pompadurka (Nora Linhartová, KEë LÍSTIE Z DUBA OPADÁ, BDÎ); Úãinkujúca (Jozef Cíger Hronsk, TRI MÚDRE KOZLIATKA, BDÎ). JANEK Arnot; vsp. Sveteln dizajn: (Per Olov Enquist, V HODINE RYSA, ARÉNA). JANEKOVÁ Adela, 21.04.1978, Preov; DJZ t (zbor). Postavy: Adel (Vratislav BlaÏek ­ Ladislav Rychman, STARCI NA CHMELI, DJZ); Balet (Éva Patakiová, EDITH A MARLENE, DJZ). JANEKOVÁ Zuzana, 25.03.1963, Preov; ch. Choreografia: (Karel Cón, VEªMI PY·NÁ PRINCEZNÁ, DJZ). JANIâÍKOVÁ Mária; h. Postava: Strom modr (Adolf Hoffmeister, PARK, AU). JANÍKOVÁ Alena, 13.06.1979, Nitra; ·DK 2003 t. Postavy: Tancujúca (BALETN¯ KONCERT, ·DK); Motº (Antoine de Saint-Exupéry, MAL¯ PRINC, ·DK). JANÍKOVÁ Nataa, 26.03.1975, Bratislava; sv. Scénické návrhy a bábky: (Frantiek Malec ­ Vladimír Zetek, O BRATISLAVSKEJ HRADNEJ KUCHÁRKE, BBD). Kostmové návrhy: (Frantiek Malec ­ Vladimír Zetek, O BRATISLAVSKEJ HRADNEJ KUCHÁRKE, BBD); (Antonín Procházka, S TVOJOU DCÉROU NIKDY!, DJGT). Vtvarná spolupráca: (O ·KAREDOM KÁâATKU, ·B). JANKÒ Peter, 12.02.1974, Luãenec; sv. Scénické návrhy: (Dana Dinková, BOÎSK¯ AMADEUS, ·O BB); (Jozef Cíger Hronsk, SMEL¯ ZAJKO, ARÉNA). JÁNO·ÍK Juraj; h. Postava: Dedinãan (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB).

217

J­K JÁNO·OVÁ Tatiana, 16.03.1975, Preov; ·O BB t (zbor). Postavy: Nota, Biliardová guºa (Dana Dinková, BOÎSK¯ AMADEUS, ·O BB). JANOVÁ Denisa; h. Postavy: Monika, Sluhovia (Daniela Hiveová-·ilanová, SRDCE MATKY, RMT); Evita (·tefan Kasarda, CARMEN A DON JOSÉ, RMT). JANOVSK¯ Marcel; vsp. Videozáznam: (William Mastrosimone, TOTÁLNE MIMO, ARÉNA). JÁNYOVÁ SoÀa, 02.01.1980; h. Postava: Sheila (Galt MacDermot, VLASY, NS). JARIABKOVÁ Patrícia, 12.06.1958; h. Postavy: Rozprávnica, Psota (Peter Glocko, O TETKE PSOTE ALEBO PAËA ROZPRÁVNICA 2, AHA). JARJABKOVÁ ªubica, rod. JURÍKOVÁ, 04.04.1952, Nové Zámky; kv. Kostmové návrhy: (Éva Patakiová, EDITH A MARLENE, DJZ). JARKOVÁ Denisa; h. Postava: Arzéna (·tefan Kasarda, CARMEN A DON JOSÉ, RMT). JA·KOVÁ Lucia, 17.05.1978, Koice; SKD h. Postavy: Oºga (Friedrich Dürrenmatt, METEOR, SKD); Hlas (DÁMA S DÁÎDNIKOM, BDnR); Úãinkujúca (William Shakespeare, SEN NOCI SVÄTOJÁNSKEJ, MDÎ); ·epkárka, Aniãka (Jozef Gregor Tajovsk, NOV¯ ÎIVOT (OPRA·OVAâKA), SKD); Molly Byrneová (John Millington Synge, PRAME SVÄTCOV, SKD); Dorota (Mio Kováã Adamov ­ Daniel Pastirãák, HRA O SVÄTEJ DOROTE, SND). JAVORSK¯ Frantiek, 02.12.1954, Gaboltov, okr. Bardejov; DJZ h. Postavy: De La Grange a Géronimo, La Thorillie (Molie VYNÚTENÁ SVADBA ALEBO `re `re, IMPROVIZOVANÁ SKÚ·KA KOMÉDIE VO VERSAILLES, DJZ); KrẠ(Jevgenij ªvoviã ·varc, POPOLU·KA, DJZ); Raymond Asso (Éva Patakiová, EDITH A MARLENE, DJZ). JEDªOVSKÁ Mária, rod. TEPLICOVÁ, 08.10.1951, Îakovce, okr. Poprad; DJP h. Postavy: Anjel 3 (Ladislav Koãan, KOLOMAN A HERMÍNA, DJP); Pani Argantová (Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux, FALO·NÉ DÔVERNOSTI, DJP). JEDªOVSK¯ Vladimír, 07.11.1951, âaka, okr. Levice; DJP h. Postavy: Otec (Galt MacDermot, VLASY, NS); Ondrej Palãík (Jozef Gregor Tajovsk, STATKY ­ ZMÄTKY, DJP). JELU·OVÁ NadeÏda, 01.10.1980; MDÎ h. Postavy: Taganita, Svitko, Dua ohÀa a vetra I. (Jan Makarius, BRÁNA SLNKA, MDÎ); Úãinkujúca (William Shakespeare, SEN NOCI SVÄTOJÁNSKEJ, MDÎ); Marienka (PERNÍKOVÁ CHALÚPKA, MDÎ); Eva (Ivan Stodola, BAâOVA ÎENA, MDÎ); Najmladia princezná (ªubomír Feldek, LOMIDREVO, MDÎ). JENâKOVÁ Eva, 08.03.1977, Michalovce; ·DK t. Postavy: Tancujúca (BALETN¯ KONCERT, ·DK); Motº (Antoine de Saint-Exupéry, MAL¯ PRINC, ·DK). JENISOVÁ Eva, rod. ANTOLIâOVÁ, 14.04.1963, Preov; SND o.

218

ZOZNAM UMELECK¯CH PRACOVNÍKOV Postava: KáÈa Kabanová (Leo Janáãek, KÁËA KABANOVÁ, SND). JÓBA István, tieÏ JÓBA ·tefan; JD h. Postavy: Úãinkujúci (Frederick Loewe, MY FAIR LADY, JD); (Michel de Ghelderode, BARNABÁ·, JD); (Mór Jókai ­ Róbert Bognár ­ András Schlanger ­ Szabolcs Várady ­ Ferenc Darvas, CHUDOBNÍ BOHATÍ, JD); Vojaci (Miklós Hubay ­ István Vas ­ György Ránki, JEDNA LÁSKA NA TRI NOCI, JD). JOBOVÁ Martinka; t. Postava: Poãiatok (SECTIO, ·T). JOHANIDESOVÁ J.; posl. V·MU. Postava: Úãinkujúca (Oscar Wilde, SALOME, V·MU). JÓJÁRT Zoltán, 29.03.1956, Pászló, Maìarsko; sv. Scénické návrhy: (Peter Glocko, O TETKE PSOTE ALEBO PAËA ROZPRÁVNICA 2, AHA). JUHÁS Tomá, 25.01.1978, ·aºa; SND o. Postavy: VáÀa Kudrjá (Leo Janáãek, KÁËA KABANOVÁ, SND); Malcolm (Giuseppe Verdi, MACBETH, SND); Gróf Almaviva (Gioacchino Rossini, BARBIER ZO SEVILLY, V·MU). JURâOVÁ Danica, 05.08.1976; h. Postava: Judy (Robin Hawdon, DOKONALÁ SVADBA, West). JURI·INCOVÁ Jana; posl. AU. Postava: Agnes (Jan de Hartog, POSTEª S BALDACH¯NOM, AU). JURONICS Tamás; ch. Choreografia: (Béla Bartók, DREVEN¯ PRINC, SND). K KAANOVÁ Katarína, 21.12.1984, Humenné; SND t (zbor). Postavy: Pár mladch milencov (Henrich Leko, CALIGULA, SND); Dámsky zbor (Aram Iºjiã Chaãaturjan, SPARTAKUS, SND). KADLEâÍK Peter, 22.04.1981, Bratislava; DAB h. Postavy: Sused, Majster Gregu (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB); Janis (Andrzej Saramonowicz, TESTOSTERÓN, DAB); Prvé dvojãa (James Matthew Barrie ­ Ján Uliãiansky, PETER PAN, DAB). KADLEâÍKOVÁ Lenka, 10.12.1980, Myjava; posl. V·MU. Kostmové návrhy: (Fernand Crommelynck, VEªKOLEP¯ PAROHÁâ, V·MU); (Alexander Galin, KONKURZ, V·MU); (William Shakespeare, OTHELLO, V·MU); (Viera Dubaãová ­ Katarína Mrázková ­ Peter VrÈo, DIAGNÓZA: TÚÎBA, DZP). Scénické návrhy: (Ivan Alexandroviã Gonãarov, OBLOMOV, V·MU). KAKALÍKOVÁ Zuzana; posl. V·MU. Postava: Úãinkujúca (Daniel Púll, FLAGELANTKY, V·MU). KÁKO· Martin, 09.07.1955, Bratislava; r. RéÏia: (Éva Patakiová, EDITH A MARLENE, DJZ).

219

K KÁKO·OVÁ Jana, 05.08.1953, Bratislava; dr. Dramaturgia a úprava: (Peter Shaffer, âIERNA KOMÉDIA, DAB). KALAFUSOVÁ Zuzana, 18.07.1977, Koice; t. Postava: Úãinkujúca (Ján ëurovãík, GASP, ARÉNA). KÁLLAYOVÁ Viera, 05.06.1975, Koice; ·DK o. Postava: Donna Anna (Wolfgang Amadeus Mozart, DON GIOVANNI, ·DK). KANIANSKY Pavol, 19.09.1979; posl. AU. Postava: Michael (Jan de Hartog, POSTEª S BALDACH¯NOM, AU). KANÓCZOVÁ Zuzana, 21.11.1979, Koice; DAB h. Postavy: Anãa, Hrnãiarka (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB); Dievãa, Karla (Ingmar Villqist, BEZKYSLÍKOVCE, DAB); Wendy (James Matthew Barrie ­ Ján Uliãiansky, PETER PAN, DAB). KAPALA Ján, 06.07.1974, RuÏomberok; posl. V·MU. Postava: Figaro (Gioacchino Rossini, BARBIER ZO SEVILLY, V·MU). KAPRÁLIK Duan, 21.02.1948, Martin; NS h. Postava: Predseda odvodovej komisie (Galt MacDermot, VLASY, NS). KAPRÁLIK Martin, 11.04.1976, Bratislava; h. Postavy: Claude (Galt MacDermot, VLASY, NS); Marcus Antonius (Michal David, KLEOPATRA, NS); Syn (Zuzana KriÏková, POSLOVIA, AHA). KARÁSEK Milo, 23.10.1960, Pfierov; sv. RéÏia, scénické a kostmové návrhy: (Milo Karásek, ZÁVEREâNÁ, ASTORKA). KARLINSK¯ Nikolay; h. Postavy: Oetrovateº, Pacient, Návtevník (John Chapman, NEMOCNICA NA POKRAJI..., NS). KARNASOVÁ Andrea, 29.01.1974, Bratislava; DJP h. Postavy: Stela, Oºga, Jasna, Dada, Lujza (Miro Gavran, V·ETKO O ÎENÁCH, DJP). KAROLOVÁ Dana, rod. KAJANOVÁ, DJGT h. Postava: Sliepka 2 (AlÏbeta Verepejová ­ Jana Pilzová, TRIO KOTKODÁK, DJGT). KAROVIâOVÁ Silvia, 15.04.1979, Bratislava; posl. V·MU. Dramaturgia: (Alexej Slapovskij, KLINâ, V·MU). KASALA Igor, 16.02.1968, Bojnice, okr. Prievidza; DJZ h. Postavy: Du Croisy a Lycaste (Molie VYNÚTENÁ SVADBA ALEBO IMPROVIZOVANÁ `re, SKÚ·KA KOMÉDIE VO VERSAILLES, DJZ); Druh radca (Jevgenij ªvoviã ·varc, POPOLU·KA, DJZ); Marcel Cerdan (Éva Patakiová, EDITH A MARLENE, DJZ). KASALOVÁ Irena; h. Postava: Hlas z rozhlasu (Christo Bojãev, OKRESN¯ ·PITÁL ALEBO PLUKOVNÍKOVA ÎENA, DAD). KASSAI Csongor, 24.08.1972, Kráºovsk Chlmec, okr. Trebiov; RND h. Postavy: ·tefan, Paul Gauguin a ìalie postavy (Stanislav ·tepka, GENERÁL, RND). KA·IAROVÁ Lucia, 06.02.1981; t. Postava: Kurtizány (William Shakespeare, OTHELLO, V·MU).

220

ZOZNAM UMELECK¯CH PRACOVNÍKOV KATRÁK Jozef; posl. V·MU. Dirigent: (Gioacchino Rossini, BARBIER ZO SEVILLY, V·MU). KATRINEC Pavol; h. Postava: Úãinkujúci (Arnot Goldflam, ÚTRÎKY Z NEDOKONâENÉHO ROMÁNU, MDB). KECEROVÁ Henrieta, rod. HRIVÁKOVÁ, 14.07.1973, Koice; ·DK h. Postavy: Lujza, Kristína, Marianna (Peter Pavlac, 3.3.3., ·DK); Pani de Tourvel (NEBEZPEâNÉ ZNÁMOSTI, ·DK). KEDEROVÁ Barbora, 18.06.1983; posl. AU. Postava: Lampa Naivná (Adolf Hoffmeister, PARK, AU). KEMKA Juraj, 26.08.1975, Martin; ASTORKA h. Postavy: Úãinkujúci (Laco Luãeniã, SATISFACTORY, ASTORKA); (Peter Pavlac, FUN(E)BRASK, S.R.O. (EPIZÓDA I.), MDB); Kúzelník Bandolfini (KLAUNI V·ETK¯CH KRAJÍN, SPOJTE SA! ALEBO KLAUNI, TT). KENDROVÁ Katarína, 29.10.1976, Svidník; ·DK t. Postavy: RuÏa a ìalie postavy (Antoine de Saint-Exupéry, MAL¯ PRINC, ·DK). KEREKESOVÁ Eva; RND posl.V·MU. Postavy: Úãinkujúca (Alexander Galin, KONKURZ, V·MU); Kráºovná Margaréta (Witold Gombrowicz, IVONNA, PRINCEZNÁ BURGUNDSKÁ, V·MU). KERLIK Peter, 04.07.1946, Stanãa, okr. Trebiov; p. Postava: Philip Gabenstein (Nikoline Werdelin, MILOVNÍCI, ASTORKA). KEVICK¯ Karol, 03.01.1973, Zvolen; ·DK d, um. Dirigent: (Gaetano Donizetti, DON PASQUALE, ·DK); (Wolfgang Amadeus Mozart, DON GIOVANNI, ·DK). Vber hudby: (NEBEZPEâNÉ ZNÁMOSTI, ·DK). KHABLO Oleksandr, 10.03.1955, Donetskaja, Ukrajina; ·DK t, t.ped, bm. Choreografické natudovanie: (BALETN¯ KONCERT, ·DK). Postava: Tancujúci (BALETN¯ KONCERT, ·DK). KIANICA Radovan, 20.10.1979, Bytãa; posl. AU, BDÎ bh. Postavy: Otec, âert, Kráº, Vojsko (Bibiana Tarasoviãová, O VEªKOM JEDÁKOVI A âAROVNOM KABÁTE, BDÎ); Waola (Jan Makarius, BRÁNA SLNKA, MDÎ); Janko (PERNÍKOVÁ CHALÚPKA, MDÎ); Laktibrada (ªubomír Feldek, LOMIDREVO, MDÎ). Pohybová spolupráca: (Jan Makarius, BRÁNA SLNKA, MDÎ). KIâIOVÁ Miriam. Postava: Julie (NEBEZPEâNÉ ZNÁMOSTI, ·DK). KIâOVÁ Katarína, 03.03.1981, Koice; posl. V·MU. Scénické a kostmové návrhy návrhy: (Blaho Uhlár, PRELUD, DAD). KIRÁªOVÁ Andrea; h. Postavy: Úãinkujúca (Arnot Goldflam, ÚTRÎKY Z NEDOKONâENÉHO ROMÁNU, MDB); Îena ã. 2 (Joe Di Pietro ­ Jimmy Roberts, MILUJEM ËA, ALE..., West). KIRILLOVÁ Jelena, 20.11.1977, Alma-Ata, Kazachstan; t.

221

K Postavy: Constanz, Nota (Dana Dinková, BOÎSK¯ AMADEUS, ·O BB); Biela laÀ (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB); Úãinkujúca (RAKÚSKA NOC, ARÉNA). KIRILOVÁ Ida, rod. JEDLOVÁ, 06.05.1949, Preov; SND o. Postavy: Kabanicha (Leo Janáãek, KÁËA KABANOVÁ, SND); Lady Macbeth (Giuseppe Verdi, MACBETH, SND). KISEªOVÁ Miroslava, 22.01.1975, Banská Bystrica; ·O BB o. Postavy: Mercedes (Georges Bizet, CARMEN, ·O BB); Dorotea (Gaetano Donizetti, VIVA LA MAMMA ALEBO SLASTI A STRASTI DIVADELNÉHO ÎIVOTA, ·O BB). KISS Szilvia, obã. m. KISSOVÁ Szilvia, 02.08.1975, Komárno; h. Postavy: Catherine (Arthur Miller, POHªAD Z MOSTA, THK); Lucia (Katalin Vajda, MILENCI Z ANCONY, THK); Lidi (Károly Kisfaludy, SKLAMANIA, THK). KISS PÉNTEK József, 19.10.1951, Komárno. RéÏia: (József Romhányi ­ Szabolcs Fényes, POPOLU·KA, JD). KI· Milan, 03.08.1934, Bratislava; h. Postava: Stavros (Andrzej Saramonowicz, TESTOSTERÓN, DAB). KIVADER Vladimír, 16.04.1982; h. Postavy: Îandár (Jozef Gregor Tajovsk, NOV¯ ÎIVOT (OPRA·OVAâKA), SKD); Svätec (John Millington Synge, PRAME SVÄTCOV, SKD); 1. samovrah (Adolf Hoffmeister, PARK, AU). KLEIN Otokar, tieÏ KLEIN Otto, 1974, ·DK o. Postava: Ernesto (Gaetano Donizetti, DON PASQUALE, ·DK). KLEINOVÁ Eva; sv. Kostmové návrhy: (William Shakespeare, SEN NOCI SVÄTOJÁNSKEJ, MDÎ). Vtvarná spolupráca: (KLAUNI V·ETK¯CH KRAJÍN, SPOJTE SA! ALEBO AMORE, TT); (KLAUNI V·ETK¯CH KRAJÍN, SPOJTE SA! ALEBO KLAUNI, TT). KLEMPÁROVÁ Alena, 17.10.1975, KeÏmarok; RMT h. Postavy: Jeho dcéra (Daniela Hiveová-·ilanová, SRDCE MATKY, RMT); Carmen (·tefan Kasarda, CARMEN A DON JOSÉ, RMT). KLIMÁâEK Viliam, 14.09.1958, Trenãín; GNG h, r, um. RéÏia: (Viliam Klimáãek, KOMIKS, GNG). Postavy: Lekár, Tlmoãník, Lekár (Viliam Klimáãek, KOMIKS, GNG). KLIMA·OVSK¯ Pavol, 25.12.1958, Îilina; MDÎ h. Postavy: Îaba, âervená líka, Dua ohÀa a vetra III. (Jan Makarius, BRÁNA SLNKA, MDÎ); Úãinkujúci (William Shakespeare, SEN NOCI SVÄTOJÁNSKEJ, MDÎ); Najstaria princezná, Kmotra (ªubomír Feldek, LOMIDREVO, MDÎ). KLIMITS Andrej; zsp. Zvuková spolupráca: (Peter Glocko, O TETKE PSOTE ALEBO PAËA ROZPRÁVNICA 2, AHA); (Zuzana KriÏková, POSLOVIA, AHA). KLIMKO ·tefan; h. Postava: ·ermiar (Michal David, KLEOPATRA, NS). KLINâOKOVÁ Eva; posl. V·MU.

222

ZOZNAM UMELECK¯CH PRACOVNÍKOV Scénické a kostmové návrhy: (Daniel Puill, FLAGELANTKY, V·MU). KMECO Ivan, um. m. TRISTAN JONATÁN, 28.05.1961, Îilina; h, bh. Postava: Drak (ªubomír Feldek, LOMIDREVO, MDÎ). KNAPIKOVÁ J.; posl. V·MU. Postava: Úãinkujúca (Oscar Wilde, SALOME, V·MU). KNOTEKOVÁ Lucia, 02.08.1979, Koice; ·DK o. Postavy: Norina (Gaetano Donizetti, DON PASQUALE, ·DK); Zerlina (Wolfgang Amadeus Mozart, DON GIOVANNI, ·DK). KOBEZDA Róbert, 11.01.1974, Koice; ACTORES h. Postavy: Tommy ml., Uãiteº, Rosenblom (Astrid Lindgrenová ­ Peter Cibula, PIPPI DLHÁ PANâUCHA, ACTORES); Úãinkujúci (Vladimir Koifman ­ Tatiana Lina, ÎIVOT OSAMELÉHO ·KRTIâA VO VEªKOM MESTE, ACTORES); Lord Félix (Tatiana Masníková ­ Zuzana Grígeºová, TAJOMSTVO TROCH PEâATÍ, ACTORES). KOBIELSKA Alena, rod. AGRICOLOVÁ, 09.12.1979, Îilina; kv. Kostmové návrhy: (Phyllis Nagy, TALENTOVAN¯ PÁN RIPLEY, SKD); (Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux, FALO·NÉ DÔVERNOSTI, DJP). Scénické návrhy: (NEBEZPEâNÉ ZNÁMOSTI, ·DK). KOBIELSKY Vladimír, 26.07.1975, Vranov nad Topºou; h. Postavy: Fomin (Leonid Nikolajeviã Andrejev, KATARÍNA, SND); Vojak (Mio Kováã Adamov ­ Daniel Pastirãák, HRA O SVÄTEJ DOROTE, SND). KÖBÖLOVÁ Jana, 06.05.1979, Rimavská Sobota; BBD bh. Postavy: Duiãka z Viedne (Frantiek Malec ­ Vladimír Zetek, O BRATISLAVSKEJ HRADNEJ KUCHÁRKE, BBD); Pijaviãka (Elena âepãeková, MEDU·KA, BBD). KOCIAN Jakub; t. Postava: Cisárovi synovia (Dana Dinková, BOÎSK¯ AMADEUS, ·O BB). KOCMAN Ján, 22.05.1973, Bratislava; kv. Kostmové návrhy: (Jozef Cíger Hronsk, SMEL¯ ZAJKO, ARÉNA); (Michal David, KLEOPATRA, NS). Pedagogické vedenie: (William Shakespeare, OTHELLO, V·MU). KOCSIS Csaba; h. Postava: Zsiga (Mór Jókai ­ Róbert Bognár ­ András Schlanger ­ Szabolcs Várady ­ Ferenc Darvas, CHUDOBNÍ BOHATÍ, JD). KOCÚRIKOVÁ Zuzana, 19.12.1948, Bratislava; SND h. Postavy: Mária (William Shakespeare, TROJKRÁªOV¯ VEâER ALEBO âO LEN CHCETE, SND); Sestra Downingová (John Chapman, NEMOCNICA NA POKRAJI..., NS). KOâAN Ladislav, 09.01.1952, PieÈany, okr. Trnava; DJP r. RéÏia: (Ladislav Koãan, KOLOMAN A HERMÍNA, DJP). KOâAN Peter, 16.12.1979, Snina; posl. AU, ACTORES h. Postava: Úãinkujúci (Vladimir Koifman ­ Tatiana Lina, ÎIVOT OSAMELÉHO ·KRTIâA VO VEªKOM MESTE, ACTORES).

223

K KOâANOVÁ Annamária, um. m. KOâANOVÁ Nina, 26.07.1953, Humenné; DJP h. Postavy: Anita, Dubravka, Mária, Biba, Agnea (Miro Gavran, V·ETKO O ÎENÁCH, DJP); Kata (Jozef Gregor Tajovsk, STATKY ­ ZMÄTKY, DJP). Jazyková spolupráca: (Miro Gavran, V·ETKO O ÎENÁCH, DJP). KOHÚT Kristián; SND t (zbor). Postava: Pánsky zbor (Aram Iºjiã Chaãaturjan, SPARTAKUS, SND). KOIFMAN Vladimir, Holandsko; r. RéÏia, scénické a kostmové návrhy: (Vladimir Koifman ­ Tatiana Lina, ÎIVOT OSAMELÉHO ·KRTIâA VO VEªKOM MESTE, ACTORES). KOLÁR Péter, 03.02.1947, Koice; THK rd. KOLBA·SK¯ Miroslav, 09.08.1964, Koice; BDK bh. Postavy: Ligurio (Niccoló Machiavelli, MANDRAGORA, BDK); Generál (Alois Mikulka, GENERÁL A JEÎIBABA, BDK); Mravec (Silvester Lavrík, KATARÍNA, BDK). KOLEMBUSOVÁ Klaudia; DAB h. Postavy: Betka Pohánková (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB); Úãinkujúca (RAKÚSKA NOC, ARÉNA); Tigrica Lily (James Matthew Barrie ­ Ján Uliãiansky, PETER PAN, DAB). KOLENÍK Ján, 11.11.1979, Banská Bystrica; posl. V·MU. Postavy: Valentín, Prv dôstojník (William Shakespeare, TROJKRÁªOV¯ VEâER ALEBO âO LEN CHCETE, SND); Úãinkujúci (Martin McDonagh, OPUSTEN¯ ZÁPAD, V·MU); (Ivan Alexandroviã Gonãarov, OBLOMOV, V·MU); Jago (William Shakespeare, OTHELLO, V·MU); Oront (Molie MIZANTROP, SND); Kempen (Leopold Lahola ­ Peter Pavlac, `re, ROZHOVOR S NEPRIATEªOM, SND). KOLLÁR Viktor, 15.06.1977, Trenãín; r. RéÏia: (Arnot Goldflam, ÚTRÎKY Z NEDOKONâENÉHO ROMÁNU, MDB); (Joe Di Pietro ­ Jimmy Roberts, MILUJEM ËA, ALE..., West). RéÏia a úprava: (Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux, FALO·NÉ DÔVERNOSTI, DJP). KOLLÁRIK Kamil, 04.02.1981, Bratislava; posl. V·MU. Postavy: Úãinkujúci (Fernand Crommelynck, VEªKOLEP¯ PAROHÁâ, V·MU); Faust (DOKTOR JOHANES FAUST, LUDUS). KOLLÁRIK Lucia, obã. m. KOLLÁRIKOVÁ; THK h. Postavy: 3. taneãnica (Sándor Gál, NA POKRAJI PEKLA, THK); Viktória (Katalin Vajda, MILENCI Z ANCONY, THK). KOLLÁROVÁ Jana; h. Postava: Dedinãanka (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB). KOLLÁROVÁ Z.; ·DK t. Postava: Tancujúca (BALETN¯ KONCERT, ·DK). KONFRÁTER Milan; h. Postava: Úãinkujúci (Laco Luãeniã, SATISFACTORY, ASTORKA). KONRÁD Ingrid, 16.12.1978; h.

224

ZOZNAM UMELECK¯CH PRACOVNÍKOV Postava: Jeanie (Galt MacDermot, VLASY, NS). KONRÁDOVÁ Linda, 27.04.1977, Dunajská Streda; t. Postavy: Company (Michal David, KLEOPATRA, NS); Tancujúca (NIELEN TELO, ARÉNA). KOPRNOVÁ Veronika, 09.05.1982, Beroun, âeská republika; ·T t. Postavy: Îena (SECTIO, ·T); Pokuenie (MIRÁKULOS, ·T). KORBEL Jan, 12.09.1979; h. Postava: Claude (Galt MacDermot, VLASY, NS). KOREC Yuri, obã. m. KOREC Juraj, 23.12.1975, KeÏmarok; t. Postava: Tancujúci (NIELEN TELO, ARÉNA). KORENâI ·tefan, 21.12.1963, Bratislava; AHA r, um. RéÏia: (Friedrich Dürrenmatt, METEOR, SKD); (Zuzana KriÏková, POSLOVIA, AHA); Dramaturgia a scénické návrhy: (Zuzana KriÏková, POSLOVIA, AHA). KORENNÁ Lucia; posl. V·MU. Postavy: Úãinkujúca (Jozef Moko, PYTAâKY, V·MU); (Jozef Moko, PRINCEZNÁ S OZVENOU, V·MU). KOSTELN¯ ªubo, 05.06.1981, Martin; SND h. Postavy: Chlapec (Per Olov Enquist, V HODINE RYSA, ARÉNA); Able (Tom Stoppard, KONEâNE SLOBODN¯!, SND); Úãinkujúci (Fernand Crommelynck, VEªKOLEP¯ PAROHÁâ, V·MU); (RAKÚSKA NOC, ARÉNA); Filint (Molie MIZANTROP, SND); âert `re, (Mio Kováã Adamov ­ Daniel Pastirãák, HRA O SVÄTEJ DOROTE, SND). KOSTIUK Yevhen, 10.08.1977, Kijev; SND t (zbor). Postavy: Îeních (Henrich Leko, CALIGULA, SND); Pánsky zbor (Aram Iºjiã Chaãaturjan, SPARTAKUS, SND). KO·âOVÁ Veronika, Preov; h. Postava: Veronika (Vratislav BlaÏek ­ Ladislav Rychman, STARCI NA CHMELI, DJZ). KO·ICKÁ Dana, rod. OROLÍNOVÁ, obã. m. DZIAK-KO·ICKÁ Dana, 19.06.1967, KeÏmarok; ·DK h. Postavy: Îena (Zoltán Egressy, PORTUGÁLIA, ·DK); Marianna, Lujza, Kristína (Peter Pavlac, 3.3.3., ·DK); Markíza de Merteuil (NEBEZPEâNÉ ZNÁMOSTI, ·DK); Viera (Janusz Glowacki, ·TVRTÁ SESTRA, ·DK). KO·ICKÁ Lenka; h. Postava: Matka (Zuzana KriÏková, POSLOVIA, AHA). KO·ICK¯ Miroslav, vl. m. DZIAK-KO·ICK¯ Miroslav, 15.04.1947, Koice; SD r, um. RéÏia, scénické a kostmové návrhy: (Albín Medúz, ZLATOVLÁSKA, SD); (Nikolaj Vasilieviã Gogoº, REVÍZOR, SD); (ESTER, SD); (Carlo Gozzi, PRINCEZNÁ TURANDOT, SD). Úprava: (Nikolaj Vasilieviã Gogoº, REVÍZOR, SD); (Carlo Gozzi, PRINCEZNÁ TURANDOT, SD). Vber hudby: (Nikolaj Vasilieviã Gogoº, REVÍZOR, SD). Postava: Anton Dúchaã-Rozruchovsk (Nikolaj Vasilieviã Gogoº, REVÍZOR, SD). KO·IK Mário; SND d. Dirigent a hudobná spolupráca: (Henrich Leko, CALIGULA, SND).

225

K KO·ÍKOVÁ Katarína, 20.06.1985, Partizánske; SND t (zbor). Postavy: ëas (Béla Bartók, DREVEN¯ PRINC, SND); Dámsky zbor (Aram Iºjiã Chaãaturjan, SPARTAKUS, SND). KOTLEBA Jaroslav; posl. V·MU. Postava: Rossini (Gioacchino Rossini, BARBIER ZO SEVILLY, V·MU). KOTRBANEC Vladimír, 14.07.1948; SND t. Postava: Tiberius (Henrich Leko, CALIGULA, SND). KOVÁCS Attila, 04.06.1980; THK h. Postavy: Borzongóc (Peter Cibula, CIRKUSOV¯ SEN, THK); Péter (Károly Kisfaludy, SKLAMANIA, THK); PrisÈahovaleck úradník, 2. dôstojník (Arthur Miller, POHªAD Z MOSTA, THK); Farár (Sándor Gál, NA POKRAJI PEKLA, THK). KOVÁCS Koloman, 25.10.1947, Kráºová nad Váhom, okr. Galanta; SND zb. Zbormajster: (Leo Janáãek, KÁËA KABANOVÁ, SND). KOVÁâ Andrej, 11.02.1979; posl. V·MU. Postavy: Úãinkujúci (Karel Jaromír Erben, KYTICA, V·MU); (Fernand Crommelynck, VEªKOLEP¯ PAROHÁâ, V·MU); (Anton Pavloviã âechov, MEDVEë ALEBO MEDZI MUÎOM A ÎENOU, · 12); Mravec Harmatanec (Elena âepãeková, MEDU·KA, BBD). KOVÁâ Ferdinand, 1974; bh. Postava: Hiram (Galt MacDermot, VLASY, NS). KOVÁâ László, um. m. KOVÁCS László; h. Postava: Úãinkujúci (Michel de Ghelderode, BARNABÁ·, JD). KOVÁâ Michal, 25.10.1982, Bratislava; SND t (zbor). Postavy: ëas (Béla Bartók, DREVEN¯ PRINC, SND); Pánsky zbor (Aram Iºjiã Chaãaturjan, SPARTAKUS, SND). KOVÁâIK Ján, 06.03.1927, Handlová, okr. Prievidza; h. Postavy: Kmotor, Biskup (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB). KOVÁâIKOVÁ Eva; t. Postava: Mozartovi priatelia (Dana Dinková, BOÎSK¯ AMADEUS, ·O BB). KOVÁâIKOVÁ Kristína; h. Postava: Úãinkujúca (Arnot Goldflam, ÚTRÎKY Z NEDOKONâENÉHO ROMÁNU, MDB). KOVÁâOVÁ Erika, 15.05.1982, Malacky; SND t (zbor). Postava: ëas (Béla Bartók, DREVEN¯ PRINC, SND). KOVÁâOVÁ Ingrid, 16.04.1971, Bratislava; SND t (zbor). Postava: Dámsky zbor (Aram Iºjiã Chaãaturjan, SPARTAKUS, SND). KOVAª Ondrej, 10.06.1979, Bratislava; SND h. Postavy: Chlapec (Per Olov Enquist, V HODINE RYSA, ARÉNA); Pán Ondrej (William Shakespeare, TROJKRÁªOV¯ VEâER ALEBO âO LEN CHCETE, SND); Akast (Molie MIZANTROP, `re, SND); Anjel (Mio Kováã Adamov ­ Daniel Pastirãák, HRA O SVÄTEJ DOROTE, SND). KOVAª Pavol, Preov; DJZ rd. KOVALâÍK Michal; sh.

226

ZOZNAM UMELECK¯CH PRACOVNÍKOV Scénická hudba: (James Matthew Barrie ­ Ján Uliãiansky, PETER PAN, DAB). KOVALâÍKOVÁ Barbora; h. Postava: Dedinãanka (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB). KOVALâÍKOVÁ Katarína, 20.11.1980, Trenãín; posl. V·MU. Scénické a kostmové návrhy: (Gioacchino Rossini, BARBIER ZO SEVILLY, V·MU). KOVALÍKOVÁ BlaÏena, 04.03.1980, Preov; DJZ opt (zbor). Postavy: BoÏka, BlaÏka (Vratislav BlaÏek ­ Ladislav Rychman, STARCI NA CHMELI, DJZ); Satoria (Karel Cón, VEªMI PY·NÁ PRINCEZNÁ, DJZ). KOVÁR Frantiek, 14.11.1946, Bratislava; SND h. Postava: Hans Lomeier (Roland Schimmelpfennig, ABABSKÁ NOC, SND). Pedagogické vedenie: (Witold Gombrowicz, IVONNA, PRINCEZNÁ BURGUNDSKÁ, V·MU). KOVARÍK Stano. Postava: Úãinkujúci (Laco Luãeniã, SATISFACTORY, ASTORKA). KÖVESDI-SZABÓ Mária, rod. SZABÓ, vyd. PÓLO·OVÁ, 21.06.1950, Mal Kamenec, okr. Trebiov; THK h. Postavy: Sleãna Lucza (Károly Kisfaludy, SKLAMANIA, THK); Beatrice (Arthur Miller, POHªAD Z MOSTA, THK); Dorina (Katalin Vajda, MILENCI Z ANCONY, THK). KOZÁNKOVÁ Zuzana; ch. Choreografia: (SECTIO, ·T). KOZMENKO-DELINDE Valentin, 25.01.1951, Ruìakiv, Ukrajina; r. RéÏia, scénické a kostmové návrhy: (Niccoló Machiavelli, MANDRAGORA, BDK); (Molie `re, VYNÚTENÁ SVADBA ALEBO IMPROVIZOVANÁ SKÚ·KA KOMÉDIE VO VERSAILLES, DJZ); (Jevgenij ªvoviã ·varc, POPOLU·KA, DJZ). Scenár: (Molie VYNÚTENÁ SVADBA ALEBO IMPROVIZOVANÁ SKÚ·KA KOMÉDIE `re, VO VERSAILLES, DJZ) Vber hudby: (Niccoló Machiavelli, MANDRAGORA, BDK). KOÎELOVÁ Antónia, 10.02.1978, Preov; DJZ t (zbor). Postavy: Stonka (Vratislav BlaÏek ­ Ladislav Rychman, STARCI NA CHMELI, DJZ); Balet (Éva Patakiová, EDITH A MARLENE, DJZ). KOÎUCH Ján, 14.06.1948, Neded, okr. Galanta; SKD h. Postavy: Wolfgang Schwitter (Friedrich Dürrenmatt, METEOR, SKD); Matú (Jozef Gregor Tajovsk, NOV¯ ÎIVOT (OPRA·OVAâKA), SKD); Tenente Roverini (Phyllis Nagy, TALENTOVAN¯ PÁN RIPLEY, SKD); Ondrej (Ivan Stodola, BAâOVA ÎENA, MDÎ). KRAJâÍK Miloslav, 30.09.1963, Îilina; h. Postava: Mihvok (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB). KRAJâIOVÁ Helena, 1975, Skalica; ND h. Postavy: Arsinoé (Molie MIZANTROP, SND); Kallista (Mio Kováã Adamov ­ `re, Daniel Pastirãák, HRA O SVÄTEJ DOROTE, SND). KRAJÁK Jozef, 28.10.1980, Koice; RMT h, i. Postavy: Angut, Ambróz, Ali (Daniela Hiveová-·ilanová, SRDCE MATKY, RMT);

227

K Sólo na gitare (·tefan Kasarda, CARMEN A DON JOSÉ, RMT). KRÁL Stanislav, um. m. KRÁL Stano, 29.10.1960, Bratislava; h. Postava: MuÏ ã. 2 (Joe Di Pietro ­ Jimmy Roberts, MILUJEM ËA, ALE..., West). KRÁL Vladimír; vtvarník. Bábky: (Petronela Duová, NESIEM VÁM NOVINU..., TN). KRÁª Miloslav, 14.07.1975, Îiar nad Hronom; SKD h, um. Postavy: Hugo Nyffenschwander (Friedrich Dürrenmatt, METEOR, SKD); Richard Greenleaf (Phyllis Nagy, TALENTOVAN¯ PÁN RIPLEY, SKD). Hudba: (Miro Gavran, ZABUDNI NA HOLLYWOOD, SKD). Hudobná spolupráca: (Phyllis Nagy, TALENTOVAN¯ PÁN RIPLEY, SKD). KRÁªOVIâOVÁ Mária, vyd. PROCHÁZKOVÁ, 07.06.1927, âáry, okr. Senica; SND h. Postavy: Viera Ignatievna (Leonid Nikolajeviã Andrejev, KATARÍNA, SND); Evelyn Medardová (John Chapman, NEMOCNICA NA POKRAJI..., NS). KRAMÁR Jozef, 25.11.1929, Rybany, okr. Topoºãany; h. Postava: Mat Simon (John Millington Synge, PRAME SVÄTCOV, SKD). KRAMÁR Maro, 26.04.1959, Bratislava; SND h. Postavy: Barman John (KRÁªOVNÁ SPIEVA BLUES, West); Russ Rigel, Sly, Hlasy z filmu Primal Rage (William Mastrosimone, TOTÁLNE MIMO, ARÉNA); Úãinkujúci (RAKÚSKA NOC, ARÉNA). KRAMÁR Vladimír, 21.10.1978, Trnava; ·DK h. Postavy: Peter (Peter Zvon, TANEC NAD PLAâOM, ·DK); Mía (Janusz Glowacki, ·TVRTÁ SESTRA, ·DK). KRASULA Jozef; MDB rd, um, r. RéÏia: (Jozef Krasula ­ Roman Féder, MALÉ DIVADELNÉ BLUES, MDB); (Jozef Cíger Hronsk, SMEL¯ ZAJKO, ARÉNA); (Duan Duek ­ Jozef Krasula, PE·O DO NEBA, MDB). Dramaturgia: (Jozef Krasula ­ Roman Féder, MALÉ DIVADELNÉ BLUES, MDB); (Duan Duek ­ Jozef Krasula, PE·O DO NEBA, MDB). KRATOCHVÍL Rudo, vl. m. KRATOCHVÍL ªubomír, 21.05.1957, Nitra; StDN bh. Postavy: Úãinkujúci (Karol Spiák, Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY, StDN); Druh brat, Lump I., Drak (Ondrej Spiák, NAJVÄâ·IE CIGÁNSTVO, StDN). KRAUS Daniel, Preov; h. Postava: Dano (Vratislav BlaÏek ­ Ladislav Rychman, STARCI NA CHMELI, DJZ). KRAUS Laco; vsp. Sveteln dizajn: (William Mastrosimone, TOTÁLNE MIMO, ARÉNA); (Edward Albee, KOZA ALEBO KTO JE SYLVIA, ARÉNA); (Molie MIZANTROP, SND). `re, KRAVEC Rastislav, 21.08.1979, Koice; h. Postava: RasÈo (Vratislav BlaÏek ­ Ladislav Rychman, STARCI NA CHMELI, DJZ). KRâMÁRIKOVÁ Daa; dr. Dramaturgia: (PERNÍKOVÁ CHALÚPKA, MDÎ). KRâMÁROVÁ Katarína, 22.05.1978, Bratislava; o.

228

ZOZNAM UMELECK¯CH PRACOVNÍKOV Postava: Francisca Cagliari (Johann Strauss, VIEDENSKÁ KRV, ·O BB). KREJâÍ Bohumila; opt. Postava: Edith Piaf (Éva Patakiová, EDITH A MARLENE, DJZ). KREMZ Andrej, 31.01.1984, ·aºa; SND t (s + b). Postavy: Dreven princ (Béla Bartók, DREVEN¯ PRINC, SND); Crassus, Pánsky zbor (Aram Iºjiã Chaãaturjan, SPARTAKUS, SND). KREPâÁROVÁ-·AFÁRIKOVÁ Anita, rod. KREPâÁROVÁ, 25.09.1955, Luãenec; DJGT h. Postava: Libua ·imková (Antonín Procházka, S TVOJOU DCÉROU NIKDY!, DJGT). KRCHOVÁ Alena; h. Postava: Dedinãanka (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB). KRI·KOVÁ Jitka, rod. KLAUDOVÁ, 08.02.1959, Trenãín; DJZ h. Postavy: Pani Molie `rová a Marphurius (Molie VYNÚTENÁ SVADBA ALEBO IMPROVIZOVA`re, NÁ SKÚ·KA KOMÉDIE VO VERSAILLES, DJZ); Víla (Jevgenij ªvoviã ·varc, POPOLU·KA, DJZ). KRI·TOFOVÁ Katarína, 01.07.1986, Nitra; h. Postava: Jane (KRÁªOVNÁ SPIEVA BLUES, West). KRIV¯ Peter; h. Postava: Jirka (Vratislav BlaÏek ­ Ladislav Rychman, STARCI NA CHMELI, DJZ). KRIÎANOVÁ Eva; posl. AU. Postava: Koikárka (Jan Jílek, POPOLU·KA A PRINC, DJGT). KRÍÎIKOVÁ Eva, vyd. ZVARÍKOVÁ, 15.07.1934, Bratislava; SND h. Postava: Viera Ignatievna (Leonid Nikolajeviã Andrejev, KATARÍNA, SND). KRKO·KOVÁ ªubomíra, rod. HLAVÁâOVÁ, 02.05.1960, âadca; SKD h. Postava: Dievãatá a chlapci (John Millington Synge, PRAME SVÄTCOV, SKD). KRONER Ján, 01.06.1956, PovaÏská Bystrica; SND h. Postavy: Georgij Dmitrijeviã Stibeºov (Leonid Nikolajeviã Andrejev, KATARÍNA, SND); KrẠFabricius (Mio Kováã Adamov ­ Daniel Pastirãák, HRA O SVÄTEJ DOROTE, SND). KRONEROVÁ Zuzana, 17.04.1952, Martin; ASTORKA h. Postavy: Staria Ïena (Per Olov Enquist, V HODINE RYSA, ARÉNA); VetkyÀa (Milo Karásek, ZÁVEREâNÁ, ASTORKA); Klára (Dea Loher, KLÁRINE VZËAHY, ASTORKA). KR·IAKOVÁ Anna, rod. GROMANOVÁ, 16.08.1979, Michalovce; h. Postavy: Pippi (Astrid Lindgrenová ­ Peter Cibula, PIPPI DLHÁ PANâUCHA, ACTORES); Úãinkujúca (Vladimir Koifman ­ Tatiana Lina, ÎIVOT OSAMELÉHO ·KRTIâA VO VEªKOM MESTE, ACTORES). Choreografia: (Vladimir Koifman ­ Tatiana Lina, ÎIVOT OSAMELÉHO ·KRTIâA VO VEªKOM MESTE, ACTORES). KR·KOVÁ Alena, 23.09.1978, Handlová; SND t (s + b). Postavy: Pár mladch milencov (Henrich Leko, CALIGULA, SND); Dámsky zbor (Aram Iºjiã Chaãaturjan, SPARTAKUS, SND). KR·KOVÁ Marcela, 20.04.1956, Podbrezová; DJGT rd. KRUMPÁLOVÁ Michaela; h.

229

K Postava: Dedinãanka (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB). KRÚPA Ivan, 25.05.1959, Prusile, okr. PovaÏská Bystrica; ·DK h. Postavy: Aristid KrẠ(Peter Zvon, TANEC NAD PLAâOM, ·DK); Generál, Ivan Pavloviã Petrov (Janusz Glowacki, ·TVRTÁ SESTRA, ·DK). KRÚPOVÁ Adriana, rod. KUDLÁâOVÁ, 16.11.1962, Koice; ·DK h. Postavy: ManÏelka (Zoltán Egressy, PORTUGÁLIA, ·DK); Grófka Anna (Peter Zvon, TANEC NAD PLAâOM, ·DK); Bábuka (Janusz Glowacki, ·TVRTÁ SESTRA, ·DK). KRUÎLIAK Peter, 09.03.1974, Luãenec; posl. V·MU. Postavy: Don Basilio (Gioacchino Rossini, BARBIER ZO SEVILLY, V·MU); Biscroma (Gaetano Donizetti, VIVA LA MAMMA ALEBO SLASTI A STRASTI DIVADELNÉHO ÎIVOTA, ·O BB). KRUÎLIAKOVÁ Terézia, rod. BABJAKOVÁ Terézia ml., 05.03.1978, Banská Bystrica; o. Postavy: Varvara (Leo Janáãek, KÁËA KABANOVÁ, SND); Rosina (Gioacchino Rossini, BARBIER ZO SEVILLY, V·MU). KUBA Peter, 24.07.1950, Îilina; LUDUS um, r. Dramaturgia: (DOKTOR JOHANES FAUST, LUDUS). KUBA·OVÁ Denisa; t. Postava: Company (Michal David, KLEOPATRA, NS). KUBIâKA Tibor, 15.02.1976, Martin; posl. V·MU. Dramaturgia: (Fernand Crommelynck, VEªKOLEP¯ PAROHÁâ, V·MU). Postava: Úãinkujúci (Fernand Crommelynck, VEªKOLEP¯ PAROHÁâ, V·MU). KUBIâKA VíÈazoslav, 11.10.1953, Bratislava; sh. Scénická hudba: (Éva Patakiová, EDITH A MARLENE, DJZ); (Francis Veber, BLBEC NA VEâERU, NS). Hudobná spolupráca: (Peter Turrini, FIGAROV ·IALEN¯ DE, DJGT). KUBO·IOVÁ Katarína; h. Postava: Karla (Ingmar Villqist, BEZKYSLÍKOVCE, DAB). KUBOVÁ Katarína, 26.09.1976, Bratislava; posl. V·MU. Postava: Gaparko (DOKTOR JOHANES FAUST, LUDUS). KUBOVâÍK Michal; h. Postavy: Curio, Druh dôstojník (William Shakespeare, TROJKRÁªOV¯ VEâER ALEBO âO LEN CHCETE, SND); Fando (Fernando Arrabal, FANDO A LIS, V·MU); Úãinkujúci (Alexander Galin, KONKURZ, V·MU); Tety, Dámy (Witold Gombrowicz, IVONNA, PRINCEZNÁ BURGUNDSKÁ, V·MU); Tom Topánka (James Matthew Barrie ­ Ján Uliãiansky, PETER PAN, DAB). KUBRAN Martin, 03.10.1970, Bratislava; dr. Dramaturgia: (Roland Schimmelpfennig, ABABSKÁ NOC, SND); (Edward Albee, KOZA ALEBO KTO JE SYLVIA, ARÉNA). KUCZMAN Eta, rod. PELECHOVÁ, 15.05.1951, Bratislava; h. Postava: Amál Csóka (Mór Jókai ­ Róbert Bognár ­ András Schlanger ­ Szabolcs Várady ­ Ferenc Darvas, CHUDOBNÍ BOHATÍ, JD).

230

ZOZNAM UMELECK¯CH PRACOVNÍKOV KUâERENKO Alexander, 22.02.1945, Kyjev, Ukrajina; DAD h. Postavy: Hilderston, KÀaz (William Shakespeare, HAMLET, DAD); Úãinkujúci (Jan Karafiát, CHROBÁâIKOVIA, DAD). KUâERENKOVÁ Tatiana, rod. FEªBABOVÁ, 30.05.1948, Praha, âR; DAD h. Postava: Anaitat (Svetlana ·kovranová, STRA·IDLO SA NASTRA·ILO, DAD). KUâEROVÁ Adriana, 24.05.1976, Luãenec; o. Postava: Morgana (Georg Friedrich Händel, ALCINA, SND). KUDLÁâ Eduard, 28.10.1972, Îilina; BDÎ dr. Dramaturgia: (Jozef Cíger Hronsk, TRI MÚDRE KOZLIATKA, BDÎ). Postava: Úãinkujúci (Jozef Cíger Hronsk, TRI MÚDRE KOZLIATKA, BDÎ). KUDLIâKA Boris, 05.12.1972, RuÏomberok; sv. Scénické návrhy: (Aram Iºjiã Chaãaturjan, SPARTAKUS, SND). KUDRI Jozef; sh. Scénická hudba: (Ladislav Koãan, KOLOMAN A HERMÍNA, DJP). KUFFELOVÁ Daniela, 12.11.1965, Trnava; DAB h. Postavy: Krãmárka Judita (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB); Druhá (Ingmar Villqist, BEZKYSLÍKOVCE, DAB); Clea (Peter Shaffer, âIERNA KOMÉDIA, DAB). KUCHÁR Milan, 28.11.1955, Preov; DJZ opt (zbor). Postavy: Funkcionár z okresu, Rodiã (Vratislav BlaÏek ­ Ladislav Rychman, STARCI NA CHMELI, DJZ). KÚCHEN Igor, 06.08.1959, Revúca; ·O BB o (zbor). Postava: Fiakrista (Johann Strauss, VIEDENSKÁ KRV, ·O BB). KUJANOVÁ Miriam, 1900; DZP h. Postava: Úãinkujúca (Viera Dubaãová ­ Katarína Mrázková ­ Peter VrÈo, DIAGNÓZA: TÚÎBA, DZP). KUKOLA József, 08.05.1973, Bratislava; JD h. Postavy: MuÏ z Hextonu, Charles (Frederick Loewe, MY FAIR LADY, JD); Kráºoviã Gapar (József Romhányi ­ Szabolcs Fényes, POPOLU·KA, JD); Apotol Ján (Michel de Ghelderode, BARNABÁ·, JD); Bálint (Miklós Hubay ­ István Vas ­ György Ránki, JEDNA LÁSKA NA TRI NOCI, JD). KUKURA Juraj, 15.03.1947, Bratislava; ARÉNA h, rd. Postavy: Úãinkujúci (ÎIDOVSKÁ NOC V ARÉNE, ARÉNA); (RAKÚSKA NOC, ARÉNA); Martin (Edward Albee, KOZA ALEBO KTO JE SYLVIA, ARÉNA). Scenár: (ÎIDOVSKÁ NOC V ARÉNE, ARÉNA). KULCSÁR Lívia, obã. m. KULCSÁROVÁ Lívia, Koice; h. Postava: Dominika (Peter Cibula, CIRKUSOV¯ SEN, THK). KULHANYOVÁ Aninka, Banská Bystrica; t. Postava: Poãiatok (SECTIO, ·T). KULÍ·KOVÁ Tatiana, um. m. KULÍ·KOVÁ TáÀa, 22.03.1961, Bratislava; DJP h. Postavy: Lada, Gréta, Nena, Mima, Karolína (Miro Gavran, V·ETKO O ÎENÁCH, DJP); Mara

231

K­L (Jozef Gregor Tajovsk, STATKY ­ ZMÄTKY, DJP). Jazyková spolupráca: (Miro Gavran, V·ETKO O ÎENÁCH, DJP). KUNDLÁK Jozef, 12.10.1956, Bratislava; SND o. Postava: VáÀa Kudrjá (Leo Janáãek, KÁËA KABANOVÁ, SND). KUNZOVÁ Viera, 06.08.1942, Bratislava; k. Korepetície: (Gioacchino Rossini, BARBIER ZO SEVILLY, V·MU). KUPCOVÁ Mária, 07.11.1966, Zvolen; SND t (zbor). Postava: Dámsky zbor (Aram Iºjiã Chaãaturjan, SPARTAKUS, SND). KURÁ Ján, 17.11.1976; DJP h. Postavy: Podnájomník, Neznámy (Fiodor Michajloviã Dostojevskij, BIELE NOCI, DJP); Sv. Peter (Ladislav Koãan, KOLOMAN A HERMÍNA, DJP); Gróf (Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux, FALO·NÉ DÔVERNOSTI, DJP). KURâEVIâ-VARALICA SneÏana; sv. Scénické návrhy: (Peter Pavlac, 3.3.3., ·DK). KURIC Radoslav, 19.03.1975, Banská Bystrica; DJGT um. Postavy: ªudovít ·túr (Juraj Sarva, VYSLANEC ZVOLENSK¯, DJGT); Jim O'Connor (Tennessee Williams, SKLENEN¯ ZVERINEC, DJGT); Don Guzman (Peter Turrini, FIGAROV ·IALEN¯ DE, DJGT). KUSENDA Martin, 01.03.1978, Nitra; DJGT h. Postavy: Kristián de Neuvillette (Edmond Rostand, CYRANO Z BERGERACU, DJGT); Princ (Jan Jílek, POPOLU·KA A PRINC, DJGT); Jim O'Connor (Tennessee Williams, SKLENEN¯ ZVERINEC, DJGT); Tom Ripley (Phyllis Nagy, TALENTOVAN¯ PÁN RIPLEY, SKD); Cherubín (Peter Turrini, FIGAROV ·IALEN¯ DE, DJGT). KÚ·IKOVÁ Zuzana, rod. MI·UROVÁ, 20.02.1960, Spiská Nová Ves; DJZ h, um. Postavy: Pani Molie `rová a Marphurius (Molie VYNÚTENÁ SVADBA ALEBO IMPROVIZOVA`re, NÁ SKÚ·KA KOMÉDIE VO VERSAILLES, DJZ); Macocha (Jevgenij ªvoviã ·varc, POPOLU·KA, DJZ); Oetrovateºka (Éva Patakiová, EDITH A MARLENE, DJZ). KU·NIEROVÁ Elena, rod. RAUâINOVÁ, 01.01.1952, Nedanovce, okr. Topoºãany; DJZ opt, um. Postavy: Profesorka (Vratislav BlaÏek ­ Ladislav Rychman, STARCI NA CHMELI, DJZ); Marlene Dietrich (Éva Patakiová, EDITH A MARLENE, DJZ). KUTTNER Anton; vsp. Sveteln dizajn: (GALA, DSS); (Ivan Vyrypajev, SNY, · 12). KUXOVÁ Ivana, 30.06.1981, Bratislava; SND h. Postavy: Olívia (William Shakespeare, TROJKRÁªOV¯ VEâER ALEBO âO LEN CHCETE, SND); Îena ã. 2 (Joe Di Pietro ­ Jimmy Roberts, MILUJEM ËA, ALE..., West); Christa (Mio Kováã Adamov ­ Daniel Pastirãák, HRA O SVÄTEJ DOROTE, SND). KVASSAYOVÁ Zuzana, 26.08.1981, Bratislava; SND t (zbor). Postavy: ëas (Béla Bartók, DREVEN¯ PRINC, SND); Dámsky zbor (Aram Iºjiã Chaãaturjan, SPARTAKUS, SND).

232

ZOZNAM UMELECK¯CH PRACOVNÍKOV KYSUâANOVÁ Marianna, rod. DEBNÁRIKOVÁ Marianna, 23.11.1946, Koice; StDN bh. Postavy: Úãinkujúca (Karol Spiák, Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY, StDN); Dora (Hans Sachs, POSOL Z RAJA, StDN). KYZEKOVÁ Zuzana, 21.02.1976, Banská Bystrica; SD h. Postavy: Zlatovláska (Albín Medúz, ZLATOVLÁSKA, SD); Ester (ESTER, SD); Turandot (Carlo Gozzi, PRINCEZNÁ TURANDOT, SD); âervená ãiapoãka, Stará mama (Monika Gerbocová, âERVENÁ âIAPOâKA A VLK, SD). KYZLINK Jaroslav, 1973, âeská republika; SND d. Dirigent a hudobné natudovanie: (Georg Friedrich Händel, ALCINA, SND). L LABANC Kamil, 21.11.1965, Spiská Nová Ves; SD kv, sv. Scénické a kostmové návrhy: (Albín Medúz, ZLATOVLÁSKA, SD); (Nikolaj Vasilieviã Gogoº, REVÍZOR, SD); (ESTER, SD); (Carlo Gozzi, PRINCEZNÁ TURANDOT, SD); (Monika Gerbocová, âERVENÁ âIAPOâKA A VLK, SD). LABANC ·tefan, 05.03.1939, Kluknava, okr. Spiská Nová Ves; h. Postava: Truffaldino (Carlo Gozzi, PRINCEZNÁ TURANDOT, SD). LABUDA Marián ml., 27.02.1974, Bratislava; NS h. Postavy: Hubert, Bachar (Galt MacDermot, VLASY, NS); Richie (KRÁªOVNÁ SPIEVA BLUES, West); Ponthinus (Michal David, KLEOPATRA, NS); Úãinkujúci (Peter Pavlac, FUN(E)BRASK, S.R.O. (EPIZÓDA I.), MDB); Joe (John Chapman, NEMOCNICA NA POKRAJI..., NS). Hudba: (Peter Pavlac, FUN(E)BRASK, S.R.O. (EPIZÓDA I.), MDB). LACKO Igor, 11.06.1958, Zlaté Moravce, okr. Nitra; ·O BB o. Postavy: Leporello, Komtur, Otec Leopold (Dana Dinková, BOÎSK¯ AMADEUS, ·O BB); Kagler (Johann Strauss, VIEDENSKÁ KRV, ·O BB); Leporello (Wolfgang Amadeus Mozart, DON GIOVANNI, ·DK); Impresário (Gaetano Donizetti, VIVA LA MAMMA ALEBO SLASTI A STRASTI DIVADELNÉHO ÎIVOTA, ·O BB). LAâNÁ Veronika; DZP h. Postava: Úãinkujúca (Viera Dubaãová ­ Katarína Mrázková ­ Peter VrÈo, DIAGNÓZA: TÚÎBA, DZP). LANâARIâ Patrik, 27.07.1972, Modra; ·DK r, um. RéÏia: (Peter Pavlac, 3.3.3., ·DK); (Peter Zvon, TANEC NAD PLAâOM, ·DK); (Laco Luãeniã, SATISFACTORY, ASTORKA); (Peter Pavlac, FUN(E)BRASK, S.R.O. (EPIZÓDA I.), MDB). LANDL Matej, 12.06.1963, Bratislava; ASTORKA h. Postava: Gottfried (Dea Loher, KLÁRINE VZËAHY, ASTORKA). LANDLOVÁ Mária, rod. GUBALOVÁ, 02.11.1965, PieÈany, okr. Trnava; h. Postavy: Úãinkujúca (Jozef Krasula ­ Roman Féder, MALÉ DIVADELNÉ BLUES, MDB); Zajková (Jozef Cíger Hronsk, SMEL¯ ZAJKO, ARÉNA). LÁNGOVÁ Petra, 16.09.1977, Bratislava; posl. V·MU.

233

L Postava: Úãinkujúca (Sam Shepard, SIMPATICO, V·MU). LASICA Milan, 03.02.1940, Zvolen; L + S r, h, rd. RéÏia: (Nikoline Werdelin, MILOVNÍCI, ASTORKA). Libreto: (Michal David, KLEOPATRA, NS). LÁSKOVÁ Zuzana; ch. Pohybová spolupráca: (ªubomír Feldek, LOMIDREVO, MDÎ). LA· Adam Róbert; posl. V·MU. Scénické návrhy: (Sam Shepard, SIMPATICO, V·MU). Scénické a kostmové návrhy: (Anton Pavloviã âechov, MEDVEë ALEBO MEDZI MUÎOM A ÎENOU, · 12). LATINÁK Luká; ASTORKA h. Postavy: Ragueneau (Edmond Rostand, CYRANO, ASTORKA); Úãinkujúci (Laco Luãeniã, SATISFACTORY, ASTORKA); (Peter Pavlac, FUN(E)BRASK, S.R.O. (EPIZÓDA I.), MDB); Barman (Milo Karásek, ZÁVEREâNÁ, ASTORKA); Oront (Molie MIZANTROP, SND); `re, Tomá (Dea Loher, KLÁRINE VZËAHY, ASTORKA). LATTA Igor, 02.03.1947, Pãolinné, okr. Humenné; DAD h. Postavy: Îabiak (Svetlana ·kovranová, STRA·IDLO SA NASTRA·ILO, DAD); Sanitár 2, Vojak 2 (Christo Bojãev, OKRESN¯ ·PITÁL ALEBO PLUKOVNÍKOVA ÎENA, DAD); Prv stráÏnik, Voltemar, ·ºachtic (William Shakespeare, HAMLET, DAD); Úãinkujúci (Jan Karafiát, CHROBÁâIKOVIA, DAD). LATTOVÁ Viktória, 01.02.1977; ·O BB t. Postavy: Matka, Mozartovi priatelia (Dana Dinková, BOÎSK¯ AMADEUS, ·O BB). LAURINEC Róbert, 25.03.1962, Bratislava; BBD bh. Postavy: Babradlo (Frantiek Malec ­ Vladimír Zetek, O BRATISLAVSKEJ HRADNEJ KUCHÁRKE, BBD); Vrana, Pavúk, âmeliak, Krtko, Tráva (Elena âepãeková, MEDU·KA, BBD). LAVRÍK Silvester, 24.01.1964, Poprad; r. Dramaturgia, scénické a kostmové návrhy a réÏia: (Silvester Lavrík, VILLA LOLA, MDB). LAXOVÁ Judita; posl. V·MU. Postavy: Úãinkujúca (Alexander Galin, KONKURZ, V·MU); Ivonna (Witold Gombrowicz, IVONNA, PRINCEZNÁ BURGUNDSKÁ, V·MU). LEHOTSK¯ Michal, 16.01.1973, Bratislava; SND, ·DK o. Postavy: Ernesto (Gaetano Donizetti, DON PASQUALE, ·DK); Macduff (Giuseppe Verdi, MACBETH, SND); Don José (Georges Bizet, CARMEN, ·O BB). LEJKO Peter, 10.09.1947, RuÏomberok, okr. Liptovsk Mikulá; DJZ h. Postavy: De La Grange a Géronimo, La Thorillie (Molie VYNÚTENÁ SVADBA ALEBO IM`re `re, PROVIZOVANÁ SKÚ·KA KOMÉDIE VO VERSAILLES, DJZ); Prv radca (Jevgenij ªvoviã ·varc, POPOLU·KA, DJZ); Policajn komisár (Éva Patakiová, EDITH A MARLENE, DJZ). LENÁRD Ondrej, 09.09.1942, Krompachy, okr. Spiská Nová Ves; d, ped. Hudobné natudovanie: (Gioacchino Rossini, BARBIER ZO SEVILLY, V·MU). LENÁRTOVÁ Petra; posl. AU.

234

ZOZNAM UMELECK¯CH PRACOVNÍKOV Postava: Ona (Jean Cocteau, ªUDSK¯ HLAS, AU). LENCI Duan, 18.05.1941, Banská Bystrica; h. Postavy: Gróf Markoã (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB); Gerdmann, Jerg (Ingmar Villqist, BEZKYSLÍKOVCE, DAB); Bamberger (Peter Shaffer, âIERNA KOMÉDIA, DAB); Black Kocúr (James Matthew Barrie ­ Ján Uliãiansky, PETER PAN, DAB). LENGYEL Veronika, obã. m. LENGYELOVÁ Veronika, 17.11.1976, Koice; sv. Scénické a kostmové návrhy: (Sándor Gál, NA POKRAJI PEKLA, THK). LENKO Boris; hsp. Hudobná spolupráca: (Duan Vicen ­ Vít Bednárik ­ Ingrid Hrubaniãová ­ Vladimír ZboroÀ, STREDNÁ EURÓPA ËA MILUJE, Skrat). LE·âENKOVÁ Dana, 25.06.1970, Bratislava; DJZ opt. Postavy: Dana (Vratislav BlaÏek ­ Ladislav Rychman, STARCI NA CHMELI, DJZ); Krasomila (Karel Cón, VEªMI PY·NÁ PRINCEZNÁ, DJZ). LE·KO Henrich, 28.03.1964, Banská Bystrica; sh. Hudba: (Henrich Leko, CALIGULA, SND). LE·KOVÁ Adriana, 14.04.1977, Preov; ·O BB t (zbor). Postavy: ·tyri prostitútky, Noty, Biliardové gule (Dana Dinková, BOÎSK¯ AMADEUS, ·O BB). LETENAJOVÁ Dorota; posl. V·MU. Postavy: Úãinkujúca (Jozef Moko, PRINCEZNÁ S OZVENOU, V·MU); (Jozef Moko, PYTAâKY, V·MU). LETENAY Juraj, 01.06.1958, Bratislava; ch, ped. Pedagogické vedenie: (Witold Gombrowicz, IVONNA, PRINCEZNÁ BURGUNDSKÁ, V·MU). Pohybová spolupráca: (Peter Shaffer, âIERNA KOMÉDIA, DAB). LETKO Ivan, 09.12.1934, Farná, okr. Levice; NS h. Postavy: Lucien (Francis Veber, BLBEC NA VEâERU, NS); Dr. Hillary Medard (John Chapman, NEMOCNICA NA POKRAJI..., NS). LIBEZUK Evgenij Ivanoviã, 31.10.1961, KicmaÀ (Ukrajina); DAD h. Postavy: Úãinkujúci (Blaho Uhlár, PRELUD, DAD); (Jan Karafiát, CHROBÁâIKOVIA, DAD); JeÏko (Svetlana ·kovranová, STRA·IDLO SA NASTRA·ILO, DAD); Kontuzov (Christo Bojãev, OKRESN¯ ·PITÁL ALEBO PLUKOVNÍKOVA ÎENA, DAD); Hamlet (William Shakespeare, HAMLET, DAD). LICHÁ Kvetoslava, 09.06.1982; ·O BB t. Postava: Mozartovi priatelia (Dana Dinková, BOÎSK¯ AMADEUS, ·O BB). LINA Tatiana. Vber hudby: (Vladimir Koifman ­ Tatiana Lina, ÎIVOT OSAMELÉHO ·KRTIâA VO VEªKOM MESTE, ACTORES). LINDTNEROVÁ Elena, um. m. LINDTEROVÁ-KRO·LÁKOVÁ, 08.11.1945, Bratislava; ch. Pohybová spolupráca: (Martin McDonagh, OPUSTEN¯ ZÁPAD, V·MU); (William Shakespeare, OTHELLO, V·MU); (Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux, FALO·NÉ DÔVERNOSTI, DJP).

235

L­M LIPTÁK Frantiek, 24.04.1962, Bratislava; sv. Scénické návrhy: (Tennessee Williams, SKLENEN¯ ZVERINEC, DJGT); (Jozef Cíger Hronsk, SMEL¯ ZAJKO, ARÉNA); (Petr Zelenka ­ Michael Frayn, ODCHODY VLAKOV, ASTORKA); (Stanislav ·tepka, GENERÁL, RND); (Duan Duek ­ Jozef Krasula, PE·O DO NEBA, MDB). Kostmové návrhy: (Tennessee Williams, SKLENEN¯ ZVERINEC, DJGT); (Petr Zelenka ­ Michael Frayn, ODCHODY VLAKOV, ASTORKA); (Duan Duek ­ Jozef Krasula, PE·O DO NEBA, MDB). Vtvarná spolupráca: (KLAUNI V·ETK¯CH KRAJÍN, SPOJTE SA! ALEBO AMORE, TT); (KLAUNI V·ETK¯CH KRAJÍN, SPOJTE SA! ALEBO KLAUNI, TT). LIPTÁK Marián, 27.03.1948, Bratislava; SND i. Postava: Bask (Molie MIZANTROP, SND). `re, LIPTÁKOVÁ Jana, rod. NEMCOVÁ, 01.05.1943, Plavnica, okr. Stará ªubovÀa; dr. Dramaturgia: (ªubomír Feldek, LOMIDREVO, MDÎ); (Peter Turrini, FIGAROV ·IALEN¯ DE, DJGT); (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB). LISOVYK Yeugen, 04.12.1982, Kyjev, Ukrajina; ·DK t. Postavy: Tancujúci (BALETN¯ KONCERT, ·DK); Bábky (Antoine de Saint-Exupéry, MAL¯ PRINC, ·DK). LISTOVA Oºga, 21.02.1975, Moskva, Rusko; posl. V·MU. Postava: Marcellina (Gioacchino Rossini, BARBIER ZO SEVILLY, V·MU). LI·KOVÁ Erika, 18.07.1966, Koice; ·DK t (zbor). Postavy: Dedinãanka (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB); Tancujúca (BALETN¯ KONCERT, ·DK); Bábky (Antoine de Saint-Exupéry, MAL¯ PRINC, ·DK); RuÏe (Antoine de Saint-Exupéry, MAL¯ PRINC, ·DK). LITVINOVA Nataliya, 28.03.1982, Vonnica, Ukrajina; ·DK t. Postavy: Tancujúca (BALETN¯ KONCERT, ·DK); Motº, Hviezda, RuÏa (Antoine de Saint-Exupéry, MAL¯ PRINC, ·DK). LOJ Juraj; posl. V·MU. Postava: Úãinkujúci (Oscar Wilde, SALOME, V·MU). LÃRINCZY Attila; dr. Dramaturgia: (Frederick Loewe, MY FAIR LADY, JD). LOVAS Mark. Postava: Úãinkujúci (MORâA, ZPSO/Skrat). LUâENIâ Laco; hudobník. Postava: Úãinkujúci (Laco Luãeniã, SATISFACTORY, ASTORKA). LUDHA ªudovít, 24.04.1964, Bratislava; SND o. Postavy: Boris (Leo Janáãek, KÁËA KABANOVÁ, SND); Macduff (Giuseppe Verdi, MACBETH, SND). LUKÁâ Marián, 29.10.1975, Lipany; ·DK o. Postavy: Dottor Malatesta (Gaetano Donizetti, DON PASQUALE, ·DK); Leporello (Wolfgang Amadeus Mozart, DON GIOVANNI, ·DK).

236

ZOZNAM UMELECK¯CH PRACOVNÍKOV LUKAâÍKOVÁ ªudmila, vyd. KOZMENKOVÁ, tieÏ LUKAâÍKOVÁ-DELINDE, 28.02.1960, Volkovije, Ukrajina; DAD h. Postavy: Úãinkujúca (Blaho Uhlár, PRELUD, DAD); (Jan Karafiát, CHROBÁâIKOVIA, DAD); Îena (Christo Bojãev, OKRESN¯ ·PITÁL ALEBO PLUKOVNÍKOVA ÎENA, DAD); ·tyria herci (William Shakespeare, HAMLET, DAD). LUKAMA Josefa; h. Postava: âierny anjel (KRÁªOVNÁ SPIEVA BLUES, West). LUKAMA Mara; h. Postava: âierny anjel (KRÁªOVNÁ SPIEVA BLUES, West). LUPTÁK Ivan; posl. AU. Postava: 2. samovrah (Adolf Hoffmeister, PARK, AU). LUPTÁK Ján, 16.09.1981, Bratislava; posl. V·MU. Postavy: Curio, Druh dôstojník (William Shakespeare, TROJKRÁªOV¯ VEâER ALEBO âO LEN CHCETE, SND); Úãinkujúci (Ivan Alexandroviã Gonãarov, OBLOMOV, V·MU); (Martin McDonagh, OPUSTEN¯ ZÁPAD, V·MU); (Anton Pavloviã âechov, MEDVEë ALEBO MEDZI MUÎOM A ÎENOU, · 12); Cassio (William Shakespeare, OTHELLO, V·MU); Ludvig Stanislavoviã (Leonid Nikolajeviã Andrejev, KATARÍNA, SND). LUPTÁK Jozef; sh. Hudba: (NIELEN TELO, ARÉNA). LUPTÁK Vincent; t. Postava: Mozartov syn (Dana Dinková, BOÎSK¯ AMADEUS, ·O BB). LUPTÁKOVÁ Emília, 09.03.1979, Bratislava; posl. V·MU. Dramaturgia: (Alexander Galin, KONKURZ, V·MU); (Witold Gombrowicz, IVONNA, PRINCEZNÁ BURGUNDSKÁ, V·MU). RéÏia: (Fernando Arrabal, FANDO A LIS, V·MU). LUPTÁKOVÁ Kristína, 05.07.1985, Bratislava; SND t (zbor). Postavy: Lillie (KRÁªOVNÁ SPIEVA BLUES, West); Dievãa (Henrich Leko, CALIGULA, SND); Dámsky zbor (Aram Iºjiã Chaãaturjan, SPARTAKUS, SND). ª ªUBOCKÁ Z.; ·DK t (zbor). Postavy: Tancujúca, Bábka, RuÏa (Antoine de Saint-Exupéry, MAL¯ PRINC, ·DK). M MACALA Mikulá; posl. AU. Postava: Michael (Jan de Hartog, POSTEª S BALDACH¯NOM, AU). MACÍKOVÁ Lucia, tieÏ HOLEâKOVÁ, 30.08.1978, Bratislava; SND t (zbor). Postavy: Caligulova matka (Henrich Leko, CALIGULA, SND); Dámsky zbor

237

M (Aram Iºjiã Chaãaturjan, SPARTAKUS, SND). MACKUROVÁ Marianna, 04.03.1972, Îilina; BDnR bh. Postavy: Úãinkujúca (DÁMA S DÁÎDNIKOM, BDnR); Beãelová (Jozef Holl, KUBO, BDnR); Alica (Lewis Carroll, ALICA V KRAJINE ZÁZRAKOV, BDnR). Scénické a kostmové návrhy, bábky: (Lewis Carroll, ALICA V KRAJINE ZÁZRAKOV, BDnR). Kostmové návrhy: (DÁMA S DÁÎDNIKOM, BDnR). MAëAR Alexander; posl. V·MU. Postavy: Úãinkujúci (Karel Jaromír Erben, KYTICA, V·MU); (Henrich Îucha, FLESH POINT, V·MU); Svrãek Cvrlik, Mravec 2 (Elena âepãeková, MEDU·KA, BBD). MAGULA Andrej, 18.01.1974, Trnava; ·O BB o. Postavy: Gróf Balduin Zedlau (Johann Strauss, VIEDENSKÁ KRV, ·O BB); Remendado (Georges Bizet, CARMEN, ·O BB). MACHATA Karol, 13.01.1928, Malacky, okr. Bratislava-vidiek; h. Postava: Pavel Emanuel (hlas) (Peter Glocko, O TETKE PSOTE ALEBO PAËA ROZPRÁVNICA 2, AHA). MACHATSOVÁ ªudmila, 16.09.1946, RuÏomberok; ped. Pedagogické vedenie: (Witold Gombrowicz, IVONNA, PRINCEZNÁ BURGUNDSKÁ, V·MU). MAJER Michal; ·O BB t. Postava: Mozartovi priatelia (Dana Dinková, BOÎSK¯ AMADEUS, ·O BB). MAJERECH Ferdinand; sv. Scénické a kostmové návrhy: (ªudo Ferenc ­ Milan Markoviã, SORRY! ALEBO MARKOVIâ ZA MREÎAMI, West). MAJERNÍKOVÁ Michaela, 12.12.1979, Bratislava; posl. V·MU. Postavy: Úãinkujúca (Vasilij Sigarev, âIERNE MLIEKO, V·MU); (Ivan Alexandroviã Gonãarov, OBLOMOV, V·MU); Marlene (Francis Veber, BLBEC NA VEâERU, NS); Sestriãka Dolores (John Chapman, NEMOCNICA NA POKRAJI..., NS). MAJESK¯ Marek, 23.08.1972, Bratislava; h. Postavy: Benjamin (KRÁªOVNÁ SPIEVA BLUES, West); Ralf Droth (David Gieselmann, PÁN KOLPERT, ARÉNA); Vikomt de Valmont (NEBEZPEâNÉ ZNÁMOSTI, ·DK). MAJLING Daniel, 14.05.1980, Revúca; posl. V·MU. Dramaturgia (Martin McDonagh, OPUSTEN¯ ZÁPAD, V·MU); (William Shakespeare, OTHELLO, V·MU). MAJLING Miroslav; ·O BB t. Postava: Mozartovi priatelia (Dana Dinková, BOÎSK¯ AMADEUS, ·O BB). MAJORO·OVÁ Silvia, rod. SIVÁKOVÁ, 1974, Preov; DJZ opt (zbor). Postava: Silvia (Vratislav BlaÏek ­ Ladislav Rychman, STARCI NA CHMELI, DJZ). MÁK Ildikó V., vyd. VARGOVÁ, 15.06.1954, RoÏÀava; JD h. Postava: Mrs. Eynsford-Hill (Frederick Loewe, MY FAIR LADY, JD). MALACHOVSK¯ Martin, 23.01.1968, Bratislava; SND o. Postavy: Banco (Giuseppe Verdi, MACBETH, SND); Prvé zjavenie (Giuseppe Verdi,

238

ZOZNAM UMELECK¯CH PRACOVNÍKOV MACBETH, SND); Escamillo (Georges Bizet, CARMEN, ·O BB). MALACHOVSK¯ Svätopluk, 20.05.1972, Bratislava; SND o. Postava: Kuligin (Leo Janáãek, KÁËA KABANOVÁ, SND). MALÁSEK Jifií, 07.08.1927, Brno; sh. Scénická hudba: (Vratislav BlaÏek ­ Ladislav Rychman, STARCI NA CHMELI, DJZ). MALATOVÁ Simona; t. Postava: Malá Drusilla (Henrich Leko, CALIGULA, SND). MALCOVÁ Zuzana, 30.11.1980, Trenãín; posl. V·MU. Scénické a kostmové návrhy, bábky: (Nora Linhartová, KEë LÍSTIE Z DUBA OPADÁ, BDÎ); (Elena âepãeková, MEDU·KA, BBD). Scénické návrhy: (Karel Jaromír Erben, KYTICA, V·MU). MÁLEK Miroslav; posl.V·MU. Postavy: Úãinkujúci (Sam Shepard, SIMPATICO, V·MU); (Alexander Galin, KONKURZ, V·MU); Toporec (Leonid Nikolajeviã Andrejev, KATARÍNA, SND). MALINA Jaroslav; sv. Scénické návrhy: (Per Olov Enquist, V HODINE RYSA, ARÉNA). MALINOVSK¯ Peter; sh. Scénická hudba: (Peter Zvon, TANEC NAD PLAâOM, ·DK). MALITI Romana, 29.09.1977, Bratislava; dr. Dramaturgia: (Ivan Vyrypajev, SNY, · 12). Postava: Dievãa, ktoré malo sny (Ivan Vyrypajev, SNY, · 12). MAªOVÁ Anna, 14.07.1954, Oãová, okr. Zvolen; SND h. Postava: Matka (Roman Olekák, TICHO, SND). MAªOVÁ Jana, 20.05.1973, Krupina; DJZ opt. Postavy: Jana, Hanka (Vratislav BlaÏek ­ Ladislav Rychman, STARCI NA CHMELI, DJZ); Krasomila (Karel Cón, VEªMI PY·NÁ PRINCEZNÁ, DJZ). MANASES István, 13.04.1979, Covasna, Rumunsko; THK h. Postavy: Marcipán (Peter Cibula, CIRKUSOV¯ SEN, THK); Elek (Károly Kisfaludy, SKLAMANIA, THK); Viktor (Zoltán Egressy, TRI TRUHLY, THK). MANKOVECKÁ Lucia; t. Postava: Company (Michal David, KLEOPATRA, NS). MANKOVECK¯ Adam Kritof, 31.10.1994, Îilina; h. Postava: Fausto (Phyllis Nagy, TALENTOVAN¯ PÁN RIPLEY, SKD). MANKOVECK¯ Peter, 16.02.1968, Zlaté Moravce, okr. Nitra; sh, h. Scénická hudba: (William Shakespeare, TROJKRÁªOV¯ VEâER ALEBO âO LEN CHCETE, SND); (Nikoline Werdelin, MILOVNÍCI, ASTORKA); (John Murrel, POSLEDNÉ LETO SARAH BERNHARDTOVEJ, SND); (Roland Schimmelpfennig, ABABSKÁ NOC, SND); (Leonid Nikolajeviã Andrejev, KATARÍNA, SND); (James Matthew Barrie ­ Ján Uliãiansky, PETER PAN, DAB); (Leopold Lahola ­ Peter Pavlac, ROZHOVOR S NEPRIATEªOM, SND); (Roman Olekák, TICHO, SND).

239

M Hudobná dramaturgia: (Andrzej Saramonowicz, TESTOSTERÓN, DAB). Hudobná spolupráca: (William Shakespeare, OTHELLO, V·MU). Vber hudby: (Robin Hawdon, DOKONALÁ SVADBA, West). RéÏia: (Andrzej Saramonowicz, TESTOSTERÓN, DAB); Postava: Teplovskij (Leonid Nikolajeviã Andrejev, KATARÍNA, SND). MANKOVECK¯ Róbert, 15.05.1965, Zlaté Moravce; SKD dr, sh. Dramaturgia: (Friedrich Dürrenmatt, METEOR, SKD); (Miro Gavran, ZABUDNI NA HOLLYWOOD, SKD). Texty piesní: (Jan Makarius, BRÁNA SLNKA, MDÎ); (PERNÍKOVÁ CHALÚPKA, MDÎ). Scénická hudba: (Friedrich Dürrenmatt, METEOR, SKD); (Jan Makarius, BRÁNA SLNKA, MDÎ); (DÁMA S DÁÎDNIKOM, BDnR); (PERNÍKOVÁ CHALÚPKA, MDÎ); (Ivan Stodola, BAâOVA ÎENA, MDÎ); (Zuzana KriÏková, POSLOVIA, AHA); (Jozef Holl, KUBO, BDnR); (John Millington Synge, PRAME SVÄTCOV, SKD). MARCINEKOVÁ Iveta, rod. BUKOVÍNIOVÁ, 16.05.1976, Koice; DJGT h. Postavy: Sliepka 1 (AlÏbeta Verepejová ­ Jana Pilzová, TRIO KOTKODÁK, DJGT); Princezniãka (Jan Jílek, POPOLU·KA A PRINC, DJGT); Zuzana (Peter Turrini, FIGAROV ·IALEN¯ DE, DJGT). MARINâÁK ·imon, 10.03.1971, Koice; ·DK zb. Zbormajster: (Gaetano Donizetti, DON PASQUALE, ·DK); (Wolfgang Amadeus Mozart, DON GIOVANNI, ·DK). MARI·LER Stanislav, 23.09.1976, Brezno; posl. V·MU. Postava: Úãinkujúci (Ján ëurovãík, GASP, ARÉNA). MARKO Marián, 11.04.1962, Medzilaborce, okr. Humenné; DAD h, rd. Postavy: Doktor, Generál (Christo Bojãev, OKRESN¯ ·PITÁL ALEBO PLUKOVNÍKOVA ÎENA, DAD); Fortenbras (William Shakespeare, HAMLET, DAD). MARKOVÁ Michaela; t. Postava: Dedinãanka (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB). MARKOVÁ Zdenka, vyd. PA·UTHOVÁ, 22.04.1976, Liptovsk Mikulá. Úprava a texty piesní: (Nora Linhartová, KEë LÍSTIE Z DUBA OPADÁ, BDÎ). MARKOVIâ Milan, 14.07.1943, Bratislava; h. Postavy: Milan Markoviã, VäzeÀ Markoviã (ªudo Ferenc ­ Milan Markoviã, SORRY! ALEBO MARKOVIâ ZA MREÎAMI, West); Ross (Edward Albee, KOZA ALEBO KTO JE SYLVIA, ARÉNA). Texty piesní: (ªudo Ferenc ­ Milan Markoviã, SORRY! ALEBO MARKOVIâ ZA MREÎAMI, West). MARO·OVÁ Zuzana, 07.08.1981, Komárno; SND h. Postavy: Linda (Tom Stoppard, KONEâNE SLOBODN¯!, SND); Celiména (Molie `re, MIZANTROP, SND); Îena ã. 1 (Joe Di Pietro ­ Jimmy Roberts, MILUJEM ËA, ALE..., West); Dcéra (Roman Olekák, TICHO, SND). MARTINKA Ivan, 04.04.1972, Bratislava; bh. Postava: Adam ·angala (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB).

240

ZOZNAM UMELECK¯CH PRACOVNÍKOV MARTINOVIâ ·tefan, 25.08.1982, Zlaté Moravce; posl. V·MU. Postavy: Valentín, Prv dôstojník (William Shakespeare, TROJKRÁªOV¯ VEâER ALEBO âO LEN CHCETE, SND); Namur (Fernando Arrabal, FANDO A LIS, V·MU); Úãinkujúci (Alexander Galin, KONKURZ, V·MU); KrẠIgnác (Witold Gombrowicz, IVONNA, PRINCEZNÁ BURGUNDSKÁ, V·MU). MARTINOVIâOVÁ Georgína; t. Postavy: Had, Zlat vták, Company (Michal David, KLEOPATRA, NS). MARTI·OVÁ Îofia, vyd. MIHÁLIKOVÁ, 20.11.1934, Handlová, okr. Prievidza; h. Postavy: Pani Taktaková, Vták Taktak (James Matthew Barrie ­ Ján Uliãiansky, PETER PAN, DAB). MARTONOVÁ Gabriela, 21.12.1963, Trenãín; DJZ opt (zbor). Postavy: Horárka-tetuka, Rodiã (Vratislav BlaÏek ­ Ladislav Rychman, STARCI NA CHMELI, DJZ). MARTVOOVÁ Andrea, 20.11.1981, Doln Kubín; posl. V·MU. Postava: Úãinkujúca (Oscar Wilde, SALOME, V·MU). MARU·KANIâOVÁ Anna, vyd. ROHÁªOVÁ, 13.01.1970, Humenné; DJZ opt. Postavy: Anka, BoÏka (Vratislav BlaÏek ­ Ladislav Rychman, STARCI NA CHMELI, DJZ); Satoria (Karel Cón, VEªMI PY·NÁ PRINCEZNÁ, DJZ). MASARYKOVÁ Martina, 01.08.1978, PovaÏská Bystrica; SND o. Postavy: Katherina Cavalieri, Constanze, Kráºovná noci (Dana Dinková, BOÎSK¯ AMADEUS, ·O BB); Úãinkujúca (RAKÚSKA NOC, ARÉNA). MASNÍKOVÁ Tatiana, 09.11.1961, Trebiov; ACTORES r, rd. RéÏia a choreografia: (Tatiana Masníková ­ Zuzana Grígeºová, TAJOMSTVO TROCH PEâATÍ, ACTORES). MA·TALÍR Tomá, 04.09.1977, Trnava; SND h. Postavy: Sebastián (William Shakespeare, TROJKRÁªOV¯ VEâER ALEBO âO LEN CHCETE, SND); Alexej Dmitrijeviã (Leonid Nikolajeviã Andrejev, KATARÍNA, SND); Vojak (Leopold Lahola ­ Peter Pavlac, ROZHOVOR S NEPRIATEªOM, SND); MuÏ (Roman Olekák, TICHO, SND). MAËA·OVÁ Miriam, 12.12.1975, Lipany; SND o (zbor). Postava: Druhé zjavenie (Giuseppe Verdi, MACBETH, SND). MATEJKA Miroslav, 21.01.1948, Bratislava; sv. Scénické návrhy: (Vratislav BlaÏek ­ Ladislav Rychman, STARCI NA CHMELI, DJZ); (Slavomír Benko, PREDSTAVENIE ALEBO IDE PIESE..., DJZ). Kostmové návrhy: (Slavomír Benko, PREDSTAVENIE ALEBO IDE PIESE..., DJZ). MATEJKOVÁ Eva, 02.06.1950, Zvolen; h. Postava: Matka (Galt MacDermot, VLASY, NS). MATIA·OVSKÁ Eva, vyd. ·U·KOVÁ, 07.10.1979; tud. CK, GNG h. Postava: Prehánky (miniopera Aaron Black: Hlas dievãaÈa (Viliam Klimáãek, KOMIKS, GNG). MATIJA Marek; h.

241

M Postava: Gangstri (KRÁªOVNÁ SPIEVA BLUES, West). MATIS Stanislav, 07.06.1962, RuÏomberok; ·O BB o. Postava: Don José (Georges Bizet, CARMEN, ·O BB). MATLOVIâOVÁ Martina. Vtvarná spolupráca: (KTO SA TO HRÁ S MOROM, ·B). MATOLCSI-HALASI Zsuzsa, 16.08.1946, Maìarsko; kv. Návrhy kostmov: (Károly Kisfaludy, SKLAMANIA, THK); (Katalin Vajda, MILENCI Z ANCONY, THK). MATU·âIN Branislav, 11.07.1971, Poprad; MDÎ h. Postavy: Jochen (Friedrich Dürrenmatt, METEOR, SKD); Hlas veºkého Wi (Jan Makarius, BRÁNA SLNKA, MDÎ); JeÏibaba (PERNÍKOVÁ CHALÚPKA, MDÎ); Mio (Ivan Stodola, BAâOVA ÎENA, MDÎ). RéÏia: (William Shakespeare, SEN NOCI SVÄTOJÁNSKEJ, MDÎ); (ªubomír Feldek, LOMIDREVO, MDÎ). Vber hudby: (William Shakespeare, SEN NOCI SVÄTOJÁNSKEJ, MDÎ). MAURÉRY Zuzana, obã. m. MAURÉRYOVÁ, 23.09.1968, Bratislava; RND h. Postava: Ronny (Galt MacDermot, VLASY, NS). MÁZIK Martin, 24.05.1972, Preov; SND d. Dirigent: (Béla Bartók, DREVEN¯ PRINC, SND); (Béla Bartók, HRAD KNIEÎAËA MODROFÚZA, SND); (Giuseppe Verdi, MACBETH, SND); (Aram Iºjiã Chaãaturjan, SPARTAKUS, SND). Hudobné natudovanie: (Aram Iºjiã Chaãaturjan, SPARTAKUS, SND). MEDÚZ Albín, 15.06.1952, Îeliezovce, okr. Levice; SD r. Postavy: Varekár Albín (Albín Medúz, ZLATOVLÁSKA, SD); Peter Bobãinsk (Nikolaj Vasilieviã Gogoº, REVÍZOR, SD); Mardocheus (ESTER, SD); Timur (Carlo Gozzi, PRINCEZNÁ TURANDOT, SD). Scénické a kostmové návrhy: (Albín Medúz, ZLATOVLÁSKA, SD). MELKOVIâ Ján, 24.04.1939, Spiská Nová Ves ­ 21.03.2004, Bratislava; RND h. Scénická hudba: (Stanislav ·tepka, GENERÁL, RND). MELLENOVÁ Blanka; o. Postava: Kráºovná noci (Dana Dinková, BOÎSK¯ AMADEUS, ·O BB). MEªO Martin; posl.V·MU. Postavy: Úãinkujúci (Alexej Slapovskij, KLINâ, V·MU); (Alexander Galin, KONKURZ, V·MU); Kenny (William Mastrosimone, TOTÁLNE MIMO, ARÉNA); Princ Filip (Witold Gombrowicz, IVONNA, PRINCEZNÁ BURGUNDSKÁ, V·MU). MERKLOVÁ Michaela; posl.V·MU. Postava: Úãinkujúca (Sam Shepard, SIMPATICO, V·MU). MÉSZÁROSOVÁ Karin, 13.08.1993; h. Postava: Rózka (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB). MICKOVIâOVÁ Henrieta, 1975; h. Postavy: Christine (Francis Veber, BLBEC NA VEâERU, NS); Sestriãka Dolores

242

ZOZNAM UMELECK¯CH PRACOVNÍKOV (John Chapman, NEMOCNICA NA POKRAJI..., NS). MIEZGA Marián, 30.10.1974, Bratislava; ASTORKA h. Postavy: Úãinkujúci (Laco Luãeniã, SATISFACTORY, ASTORKA); (Peter Pavlac, FUN(E)BRASK, S.R.O. (EPIZÓDA I.), MDB); A: Cudzinec (Dea Loher, KLÁRINE VZËAHY, ASTORKA). MIHALE Ivan; t. Postava: Îidia (Jan Kopeck, JEÎIS KRISTUS, AU). MIHÁLIK Jozef; sv. Scénické návrhy: (Joe Di Pietro ­ Jimmy Roberts, MILUJEM ËA, ALE..., West). MIHÁLIK Peter; t. Postavy: Gangstri (KRÁªOVNÁ SPIEVA BLUES, West); Company (Michal David, KLEOPATRA, NS). MICHALCOVÁ Martina, 15.07.1979, Bratislava; tud. KBa. Postava: Fulvia (Michal David, KLEOPATRA, NS). MICHALIDESOVÁ Silvia; h. Postava: Úãinkujúca (Peter Pavlac, FUN(E)BRASK, S.R.O. (EPIZÓDA I.), MDB). Scénická hudba: (Peter Pavlac, FUN(E)BRASK, S.R.O. (EPIZÓDA I.), MDB). MICHALKOVÁ Miroslava, rod. ·EFRÁNKOVÁ, 23.08.1976, RuÏomberok; posl. V·MU. Postava: Úãinkujúca (Fernand Crommelynck, VEªKOLEP¯ PAROHÁâ, V·MU). MICHNOVÁ Monika, 06.11.1975, Nové Zámky; SKD dr. Dramaturgia: (Zoltán Egressy, PORTUGÁLIA, ·DK); (Jozef Gregor Tajovsk, NOV¯ ÎIVOT (OPRA·OVAâKA), SKD); (NEBEZPEâNÉ ZNÁMOSTI, ·DK); (Phyllis Nagy, TALENTOVAN¯ PÁN RIPLEY, SKD). Úprava: (NEBEZPEâNÉ ZNÁMOSTI, ·DK). MIKE· Michal, 13.10.1961, Praha; ·O t, ved. baletu. Choreografia: (Gaetano Donizetti, VIVA LA MAMMA ALEBO SLASTI A STRASTI DIVADELNÉHO ÎIVOTA, ·O BB). MIKLÁ· Samuel. Postava: Huslista (Ondrej Spiák, NAJVÄâ·IE CIGÁNSTVO, StDN). MIKLO·OVÁ I.; ·DK t. Postava: Tancujúca (BALETN¯ KONCERT, ·DK). MIKLOVIâOVÁ Mária. Postavy: Nota, Biliardová guºa (Dana Dinková, BOÎSK¯ AMADEUS, ·O BB). MIKÓ István, 22.10.1950, Maìarsko; r. RéÏia: (Károly Kisfaludy, SKLAMANIA, THK). Postava: Lombai (Károly Kisfaludy, SKLAMANIA, THK). MIKULÁ· Peter, 23.01.1954, Nitra; SND o. Postavy: Modrofúz (Béla Bartók, HRAD KNIEÎAËA MODROFÚZA, SND); Banco, Prvé zjavenie (Giuseppe Verdi, MACBETH, SND). MIKULâÍK Kamil, 18.11.1977, Trnava; RND h. Postava: Milan Rastislav ·tefánik (Stanislav ·tepka, GENERÁL, RND).

243

M Hudobná spolupráca: (Ivan Vyrypajev, SNY, · 12). MIKULÍK Peter, 10.06.1941, Trenãín; SND r, ped. RéÏia a úprava: (William Shakespeare, TROJKRÁªOV¯ VEâER ALEBO âO LEN CHCETE, SND); (Leonid Nikolajeviã Andrejev, KATARÍNA, SND). Pedagogické vedenie: (William Shakespeare, OTHELLO, V·MU). MIKULÍKOVÁ Katarína, 1979, Bratislava; dr. Dramaturgia a úprava: (William Mastrosimone, TOTÁLNE MIMO, ARÉNA). MILIâ Radomír, 22.09.1972, KeÏmarok; h. Postavy: Úãinkujúci (Franz Schubert, ROSAMUNDA, TN); Hlasy (Peter Handke, KASPAR, · 12); MuÏ ã. 2 (Joe Di Pietro ­ Jimmy Roberts, MILUJEM ËA, ALE..., West). MILO Andrej, 15.12.1981, Bratislava; SND t (zbor). Postavy: Princ (Béla Bartók, DREVEN¯ PRINC, SND); Îeních (Henrich Leko, CALIGULA, SND); Pánsky zbor (Aram Iºjiã Chaãaturjan, SPARTAKUS, SND). MINÁR Patrik, 31.10.1972, Bratislava; h. Postava: Úãinkujúci (Peter Pavlac, FUN(E)BRASK, S.R.O. (EPIZÓDA I.), MDB). MINAROVIâOVÁ Monika, 26.01.1977, Trnava; o. Postavy: Fjoklua, Îena (Leo Janáãek, KÁËA KABANOVÁ, SND). MINDO· ªubomír, 08.01.1962, Preov; DAD h. Postavy: Úãinkujúci (Blaho Uhlár, PRELUD, DAD); (Jan Karafiát, CHROBÁâIKOVIA, DAD); Pavúk (Svetlana ·kovranová, STRA·IDLO SA NASTRA·ILO, DAD); Bratoj (Christo Bojãev, OKRESN¯ ·PITÁL ALEBO PLUKOVNÍKOVA ÎENA, DAD); Marcellus (William Shakespeare, HAMLET, DAD). MI·âÍK Luká; h. Postava: Dedinãania (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB). MI·OVIC ·tefan, 19.12.1921, Tisovec, okr. Rimavská Sobota; h. Postava: Major Friedli (Friedrich Dürrenmatt, METEOR, SKD). MITA· Marián, 24.09.1980, PovaÏská Bystrica; h. Postavy: Úãinkujúci (Karel Jaromír Erben, KYTICA, V·MU); Tesárik, Vtáãik Trsteniarik (Elena âepãeková, MEDU·KA, BBD). MIÎIâOVÁ Anna; posl. AU. Postavy: Veronika, Samaritánka (Jan Kopeck, JEÎIS KRISTUS, AU). MLYNÁRIK Ondrej; t. Postava: Úãinkujúci (Ján ëurovãík, GASP, ARÉNA). MOISÉS Pavel; h. Postava: Hiram (Galt MacDermot, VLASY, NS). MOJÎI· Andrej, 16.10.1925, Kremnica. okr. Îiar nad Hronom; h. Postava: Hlas Dr. Kozáãka (Juraj Sarva, VYSLANEC ZVOLENSK¯, DJGT). MOJÎI·OVÁ Katarína; ch. Choreografia: (MIRÁKULOS, ·T). MOKÁNY Csaba, 25.06.1978; posl. V·MU.

244

ZOZNAM UMELECK¯CH PRACOVNÍKOV Postavy: Úãinkujúci (Sam Shepard, SIMPATICO, V·MU); (Alexander Galin, KONKURZ, V·MU); Inocent (Witold Gombrowicz, IVONNA, PRINCEZNÁ BURGUNDSKÁ, V·MU). MOKOS Attila, 13.12.1964, Îeliezovce, okr. Levice; JD h. Postavy: âoãálov, Îevakin (Nikolaj Vasilieviã Gogoº, ÎENBA, JD); Pilát (Michel de Ghelderode, BARNABÁ·, JD); Károly (Miklós Hubay ­ István Vas ­ György Ránki, JEDNA LÁSKA NA TRI NOCI, JD). MOKO· Jozef, 11.03.1941, Sereì, okr. Galanta; BBD dr, um. Dramaturgia: (Frantiek Malec ­ Vladimír Zetek, O BRATISLAVSKEJ HRADNEJ KUCHÁRKE, BBD); (Jozef Moko, PYTAâKY, V·MU). MOLNÁR György; r. RéÏia: (Miklós Hubay ­ István Vas ­ György Ránki, JEDNA LÁSKA NA TRI NOCI, JD). MOLNÁR Xénia, obã. m. MOLNÁROVÁ Xénia, 09.03.1976, Luãenec; JD h. Postavy: Zlatko (József Romhányi ­ Szabolcs Fényes, POPOLU·KA, JD); DuÀaka (Nikolaj Vasilieviã Gogoº, ÎENBA, JD); Hekuba (Michel de Ghelderode, BARNABÁ·, JD); Panna Ritka (Mór Jókai ­ Róbert Bognár ­ András Schlanger ­ Szabolcs Várady ­ Ferenc Darvas, CHUDOBNÍ BOHATÍ, JD). MOLNÁR Zsuzsa; kv. Scénické a kostmové návrhy: (Béla Bartók, DREVEN¯ PRINC, SND). MONâEK Michal, 10.09.1935, âerven KameÀ, okr. PovaÏská Bystrica; DJP h. Postavy: Sv. Mikulá (Ladislav Koãan, KOLOMAN A HERMÍNA, DJP); Jano ªavko (Jozef Gregor Tajovsk, STATKY ­ ZMÄTKY, DJP); Pán Remy (Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux, FALO·NÉ DÔVERNOSTI, DJP). MORAVCOVÁ Zuzana, 17.03.1976; DAB h. Postavy: Zuzka SÈahuliaková, Mliekarka (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB); Prvá (Ingmar Villqist, BEZKYSLÍKOVCE, DAB); Víla Cililing (James Matthew Barrie ­ Ján Uliãiansky, PETER PAN, DAB). MORAVâÍK Jaroslav, 16.05.1961; ch. Choreografia: (ÎIDOVSKÁ NOC V ARÉNE, ARÉNA); (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB); (Johann Strauss, VIEDENSKÁ KRV, ·O BB); (·tefan Kasarda, CARMEN A DON JOSÉ, RMT); (James Matthew Barrie ­ Ján Uliãiansky, PETER PAN, DAB); (Mio Kováã Adamov ­ Daniel Pastirãák, HRA O SVÄTEJ DOROTE, SND); (·tefan Kasarda, CARMEN A DON JOSÉ, RMT). MORO Ján, 22.09.1982, Koice; RMT t, ved. taneãnej sekcie. Postava: Angliãan (·tefan Kasarda, CARMEN A DON JOSÉ, RMT). MORO Jozef, 14.02.1980, Koice; RMT t. Postava: Maro (Daniela Hiveová-·ilanová, SRDCE MATKY, RMT). MOROCHOVIâ Miroslav, 09.08.1979, Snina; DAD t. ped. Pohybová spolupráca: (Jan Karafiát, CHROBÁâIKOVIA, DAD). RéÏia: (TISÍC A JEDEN TANEC, DAD). MORONG Frantiek, 10.04.1977, Zvolen; ch.

245

M­N Postava: Úãinkujúci (Ján ëurovãík, GASP, ARÉNA). MÓROVÁ Diana, 18.02.1970, Bratislava; SND h. Postavy: Viola (William Shakespeare, TROJKRÁªOV¯ VEâER ALEBO âO LEN CHCETE, SND); Franciska Dehkeová (Roland Schimmelpfennig, ABABSKÁ NOC, SND); Katarína Ivanovna (Leonid Nikolajeviã Andrejev, KATARÍNA, SND). MOSN¯ Tomá; posl. AU. Postava: Herold (Jan Kopeck, JEÎIS KRISTUS, AU). MOUMANI SoÀa, 18.06.1978, Zvolen; h. Postavy: Obchodníãka (Jan Jílek, POPOLU·KA A PRINC, DJGT); Vodotrysk (Adolf Hoffmeister, PARK, AU); Zvieracie a rozprávkové bytosti (Lewis Carroll, ALICA V KRAJINE ZÁZRAKOV, BDnR). MÔCIK Andrej; o. Postava: Notár (Gaetano Donizetti, DON PASQUALE, ·DK). MRAVCOVÁ K.; posl. V·MU. Postava: Úãinkujúca (Oscar Wilde, SALOME, V·MU). MRÁZ Ondrej; posl. V·MU. Postava: Dr. Bartolo (Gioacchino Rossini, BARBIER ZO SEVILLY, V·MU). MRÁZEK Michal; psp. Postava: ·ermiar (Michal David, KLEOPATRA, NS). MRÁZKOVÁ Katarína; dr. Dramaturgia: (Viera Dubaãová ­ Katarína Mrázková ­ Peter VrÈo, DIAGNÓZA: TÚÎBA, DZP). MRÁZOVÁ Alexandra, 12.10.1980, Levice; SND t (zbor). Postavy: Nevesta (Henrich Leko, CALIGULA, SND); Dámsky zbor (Aram Iºjiã Chaãaturjan, SPARTAKUS, SND). MRÁZOVÁ SoÀa, 29.03.1968; kv. Scénické a kostmové návrhy: (Miro Gavran, ZABUDNI NA HOLLYWOOD, SKD). MREKAJ Tomá, 22.10.1974; h. Postava: Nemá Vãitka (Milo Karásek, ZÁVEREâNÁ, ASTORKA). MUCHA Jaroslav, 27.04.1977, Vranov nad Topºov; DJZ t (zbor). Postavy: ·abidy (Vratislav BlaÏek ­ Ladislav Rychman, STARCI NA CHMELI, DJZ); Balet (Éva Patakiová, EDITH A MARLENE, DJZ); ·ao (Karel Cón, VEªMI PY·NÁ PRINCEZNÁ, DJZ). MUCHA ·tefan, 18.07.1972, Vranov nad Topºou; DJZ t (zbor). Postavy: Pita (Vratislav BlaÏek ­ Ladislav Rychman, STARCI NA CHMELI, DJZ); Balet (Éva Patakiová, EDITH A MARLENE, DJZ). Choreografia: (Slavomír Benko, PREDSTAVENIE ALEBO IDE PIESE..., DJZ). MUSIL Duan, 01.08.1979, Nováky; t. Postavy: Úãinkujúci (Jozef Moko, PYTAâKY, V·MU); (Jozef Moko, PRINCEZNÁ S OZVENOU, V·MU); (Josef Suk, ROZPRÁVKA, TN); Hlasy (Peter Handke, KASPAR, · 12).

246

ZOZNAM UMELECK¯CH PRACOVNÍKOV N NAGY László, 17.01.1974, Dunajská Streda; JD i. Postavy: Policajt (Frederick Loewe, MY FAIR LADY, JD); (József Romhányi ­ Szabolcs Fényes, POPOLU·KA, JD); (Michel de Ghelderode, BARNABÁ·, JD); (Mór Jókai ­ Róbert Bognár ­ András Schlanger ­ Szabolcs Várady ­ Ferenc Darvas, CHUDOBNÍ BOHATÍ, JD); Vojak (Miklós Hubay ­ István Vas ­ György Ránki, JEDNA LÁSKA NA TRI NOCI, JD). NAGY Peter, 24.01.1976, Koice; ·DK t. Postavy: Bábka, Had (Antoine de Saint-Exupéry, MAL¯ PRINC, ·DK). NAGY Zsolt; h. Postavy: Úãinkujúci (Frederick Loewe, MY FAIR LADY, JD); (József Romhányi ­ Szabolcs Fényes, POPOLU·KA, JD); (Mór Jókai ­ Róbert Bognár ­ András Schlanger ­ Szabolcs Várady ­ Ferenc Darvas, CHUDOBNÍ BOHATÍ, JD); Vojak (Miklós Hubay ­ István Vas ­ György Ránki, JEDNA LÁSKA NA TRI NOCI, JD). NAGYOVÁ Kornélia, 22.10.1977, Kráºovsk Chlmec, okr. Trebiov; posl. V·MU. Postavy: Hrajú (Ivan Alexandroviã Gonãarov, OBLOMOV, V·MU); (Sam Shepard, SIMPATICO, V·MU). NAHÁLKA Martin, 19.05.1980, Liptovsk Mikulá; DAB h. Postavy: Hajtman Sekera, Michal, Majster Dudá (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB); Theo (Andrzej Saramonowicz, TESTOSTERÓN, DAB); Bud Buchta (James Matthew Barrie ­ Ján Uliãiansky, PETER PAN, DAB); Klaun Bimbo (KLAUNI V·ETK¯CH KRAJÍN, SPOJTE SA! ALEBO AMORE, TT ); Kúzelník Bandolfini (KLAUNI V·ETK¯CH KRAJÍN, SPOJTE SA! ALEBO KLAUNI, TT). NÁHLÍK Michal, 17.01.1978, Martin; r. RéÏia: (Miro Gavran, ZABUDNI NA HOLLYWOOD, SKD). NALEZINKOVÁ Adriana, 22.09.1967, Bratislava; SND t (zbor). Postava: Dámsky zbor (Aram Iºjiã Chaãaturjan, SPARTAKUS, SND). NEDIELKA Emil, 25.05.1947, Dolná Poruba okr. Trenãín; DJP rd. NEDOMOVÁ Maruka, 01.01.2000; RND h. Postavy: Prvá dáma, Chlapi v krãme, ·tudenti, Sochy, Hvezdári, Dámy, Taneãnice, Americkí krajania, Myjavskí muzikanti, TahiÈanky, Vojaci, Letci, Ruské panoptikum a ìalie postavy (Stanislav ·tepka, GENERÁL, RND). NEHILA Ondrej, 15.04.1981, Preov; DJZ opt (zbor). Postavy: Karel (Vratislav BlaÏek ­ Ladislav Rychman, STARCI NA CHMELI, DJZ); Matej a Komorník (Karel Cón, VEªMI PY·NÁ PRINCEZNÁ, DJZ). NEIRURER Vladimír; h. Postava: Dedinãanka (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB). NEMâOK Ivan; ch. Choreografia: (Tatiana Masníková ­ Zuzana Grígeºová, TAJOMSTVO TROCH PEâATÍ, ACTORES).

247

N­O NEMEC Miroslav; hsp. Hudobná spolupráca: (John Chapman, NEMOCNICA NA POKRAJI..., NS); (Neil Simon, ZLATÍ CHLAPCI, West); (Peter Shaffer, âIERNA KOMÉDIA, DAB). NÉMETH Ica, vyd. ·KREKOVÁ-NÉMETHOVÁ Ilona, 12.07.1944, Veºké Dvorníky, okr. Dunajská Streda; JD h. Postava: Fiokla Ivanovna, Stepan, Diabol (Nikolaj Vasilieviã Gogoº, ÎENBA, JD). NÉMETH István D., 15.02.1956, Komárno; JD h. Postavy: George (Frederick Loewe, MY FAIR LADY, JD); Stepan, Diabol (Nikolaj Vasilieviã Gogoº, ÎENBA, JD); Börtö... (Michel de Ghelderode, BARNABÁ·, JD); Légós (Miklós Hubay ­ István Vas ­ György Ránki, JEDNA LÁSKA NA TRI NOCI, JD); Icig (Mór Jókai ­ Róbert Bognár ­ András Schlanger ­ Szabolcs Várady ­ Ferenc Darvas, CHUDOBNÍ BOHATÍ, JD). NÉMETHOVÁ Natália, 15.06.1985, Bojnice; SND t (zbor). Postavy: ëasi (Béla Bartók, DREVEN¯ PRINC, SND); Rose (KRÁªOVNÁ SPIEVA BLUES, West); Drusilla (Henrich Leko, CALIGULA, SND); Aigína, Dámsky zbor (Aram Iºjiã Chaãaturjan, SPARTAKUS, SND). NÉMETHOVÁ Sylvia, 25.03.1963, Preov; DJZ opt (zbor). Postavy: Horárka-tetuka, Rodiã (Vratislav BlaÏek ­ Ladislav Rychman, STARCI NA CHMELI, DJZ). NEP·INSK¯ Tomá, 13.07.1979, Koice; ·T t. Postavy: MuÏi (SECTIO, ·T); Sudca (MIRÁKULOS, ·T). Pohybová spolupráca: (Jozef Holl, KUBO, BDnR); (Miro Gavran, ZABUDNI NA HOLLYWOOD, SKD). NESHYBA ml. Ladislav, 09.03.1955, Bratislava; SND o, ped. Postavy: Lekár (Giuseppe Verdi, MACBETH, SND); Dr. Bartolo (Gioacchino Rossini, BARBIER ZO SEVILLY, V·MU). NEUBAUEROVÁ Iveta, 12.03.1969, Koice; vsp. Vtvarná spolupráca: (Zuzana Erbyová, O ZVEDAVOM SLONÍKOVI / VOM NEUGIRIGEN ELEFANTENKIND, ERBY). NEZVALOVÁ Michaela; ·T t. Postava: Tancujúca (BALETN¯ KONCERT, ·DK). NIâÍK Michal, NOVINSKI, 04.10.1971; sh. Scénická hudba: (Andrzej Saramonowicz, TESTOSTERÓN, DAB); (Dea Loher, KLÁRINE VZËAHY, ASTORKA); (James Matthew Barrie ­ Ján Uliãiansky, PETER PAN, DAB); (Mio Kováã Adamov ­ Daniel Pastirãák, HRA O SVÄTEJ DOROTE, SND). NIKODEM Michal; posl. AU. Postava: Îidia (Jan Kopeck, JEÎIS KRISTUS, AU). NOMURA Tomoko, 03.06.1979, Kanonji, Japonsko; SND t (s + b). Postava: Dámsky zbor (Aram Iºjiã Chaãaturjan, SPARTAKUS, SND). NORISOVÁ SoÀa, 27.08.1973; RND h. Postavy: Sheila (Galt MacDermot, VLASY, NS); Hlas hereãky (Jozef Gregor Tajovsk, NOV¯

248

ZOZNAM UMELECK¯CH PRACOVNÍKOV ÎIVOT (OPRA·OVAâKA), SKD); Giuliana Benzoniová (Stanislav ·tepka, GENERÁL, RND). NORISOVÁ Zuzana, 24.01.1979, Malacky; h. Postava: Octavia (Michal David, KLEOPATRA, NS). NOVÁ Erika, 01.01.1960, Michalovce; ·DK t. Pohybová spolupráca: (Wolfgang Amadeus Mozart, DON GIOVANNI, ·DK). NOVÁK Andrej; hsp. Zvuková spolupráca: (Peter Glocko, O TETKE PSOTE ALEBO PAËA ROZPRÁVNICA 2, AHA); (Zuzana KriÏková, POSLOVIA, AHA). NOVIKOV Mykhaylo, 25.04.1975, Kyjev, Ukrajina; ·DK t. Postava: Tancujúci (BALETN¯ KONCERT, ·DK). NOVITZKY Roman, 17.11.1984, Bratislava; SND t. Postavy: Princ (Béla Bartók, DREVEN¯ PRINC, SND); Démon (KRÁªOVNÁ SPIEVA BLUES, West); Caligula (Henrich Leko, CALIGULA, SND); Spartakus (Aram Iºjiã Chaãaturjan, SPARTAKUS, SND). NOVOSEDLIAK Ján, 20.11.1960; MDÎ sv. Scénické návrhy: (William Shakespeare, SEN NOCI SVÄTOJÁNSKEJ, MDÎ); (ªubomír Feldek, LOMIDREVO, MDÎ). Kostmové návrhy: (Jan Makarius, BRÁNA SLNKA, MDÎ); (ªubomír Feldek, LOMIDREVO, MDÎ). NOVOTN¯ Jozef, 13.03.1960, VíÈaz, okr. Preov; DJGT h. Postava: Gróf Almaviva (Peter Turrini, FIGAROV ·IALEN¯ DE, DJGT). NOVYSEDLÁK Jozef, 29.03.1975, Spiská Nová Ves; SD h. Postavy: Varekár Jozef (Albín Medúz, ZLATOVLÁSKA, SD); Ivan ·piclin (Nikolaj Vasilieviã Gogoº, REVÍZOR, SD); KrẠAver (ESTER, SD); Kalaf (Carlo Gozzi, PRINCEZNÁ TURANDOT, SD); Horár (Monika Gerbocová, âERVENÁ âIAPOâKA A VLK, SD). NOZDROVICK¯ Frantiek; h. Postava: Huslista (Ondrej Spiák, NAJVÄâ·IE CIGÁNSTVO, StDN). NÔTOVÁ Petra, 12.05.1976; SND o*. Postava: Alcina (Georg Friedrich Händel, ALCINA, SND). NVOTA Juraj, 01.03.1954, Bratislava; ASTORKA r. RéÏia: (Dea Loher, KLÁRINE VZËAHY, ASTORKA); (Mio Kováã Adamov ­ Daniel Pastirãák, HRA O SVÄTEJ DOROTE, SND). O OBERFRANK Péter; d. Dirigent: (Béla Bartók, DREVEN¯ PRINC, SND); (Béla Bartók, HRAD KNIEÎAËA MODROFÚZA, SND). OB·IL Vladimír, 11.12.1957, Prachatice; SND h. Postavy: Brown (Tom Stoppard, KONEâNE SLOBODN¯!, SND); Klitander (Molie `re, MIZANTROP, SND).

249

O­P OCHRÁNEK Marcel, 21.04.1973, Bratislava; DAB h, um. Postavy: Ondrej Praskovsk (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB); On II. (Ingmar Villqist, BEZKYSLÍKOVCE, DAB); Brindsley Miller (Peter Shaffer, âIERNA KOMÉDIA, DAB); Sam ·ípka (James Matthew Barrie ­ Ján Uliãiansky, PETER PAN, DAB). OLAJO· József; sh. Scénická hudba: (Katalin Vajda, MILENCI Z ANCONY, THK). OLASOVÁ Karin; opt Postava: Octavia (Michal David, KLEOPATRA, NS). OLASZ István, obã. m. OLASZ ·tefan, 10.11.1980, ·aºa; JD h. Postavy: Freddy Eynsford-Hill (Frederick Loewe, MY FAIR LADY, JD); 2. holub, VáÏka (József Romhányi ­ Szabolcs Fényes, POPOLU·KA, JD); Podkolesin (Nikolaj Vasilieviã Gogoº, ÎENBA, JD); KÀaz (Michel de Ghelderode, BARNABÁ·, JD); Boldizsár (Miklós Hubay ­ István Vas ­ György Ránki, JEDNA LÁSKA NA TRI NOCI, JD); Makar Szüköl (Mór Jókai ­ Róbert Bognár ­ András Schlanger ­ Szabolcs Várady ­ Ferenc Darvas, CHUDOBNÍ BOHATÍ, JD). OLEK·ÁK Roman, 10.02.1978, Poprad; posl. V·MU. Dramaturgia: (Witold Gombrowicz, IVONNA, PRINCEZNÁ BURGUNDSKÁ, V·MU); RéÏia: (Vasilij Sigarev, âIERNE MLIEKO, V·MU). OªHA Matú, 08.09.1959, Preov; SKD r. RéÏia: (John Millington Synge, PRAME SVÄTCOV, SKD); (Gaetano Donizetti, VIVA LA MAMMA ALEBO SLASTI A STRASTI DIVADELNÉHO ÎIVOTA, ·O BB); (James Matthew Barrie ­ Ján Uliãiansky, PETER PAN, DAB). Úprava: (John Millington Synge, PRAME SVÄTCOV, SKD). OªHOVÁ Katarína, 11.11.1963, Koice; kv. Kostmové návrhy: (Jan Karafiát, CHROBÁâIKOVIA, DAD (UND)); (Karel Cón, VEªMI PY·NÁ PRINCEZNÁ, DJZ). ONDREJKA Martin; vsp. Sveteln dizajn: (Peter Pavlac, 3.3.3., ·DK). ONDRÍK Milan, 03.05.1980, Doln Kubín; DAB h. Postavy: Adam ·angala (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB); Kornel (Andrzej Saramonowicz, TESTOSTERÓN, DAB); John (James Matthew Barrie ­ Ján Uliãiansky, PETER PAN, DAB). ONDRÍKOVÁ ªubomíra, vyd. DU·ANIâOVÁ, 09.06.1978, Trstená; StDN bh. Postava: Princezná, vodiãské práce (Ondrej Spiák, NAJVÄâ·IE CIGÁNSTVO, StDN). ONDRISKA Martin; ped. Pedagogické vedenie: (Witold Gombrowicz, IVONNA, PRINCEZNÁ BURGUNDSKÁ, V·MU). ONDRI·OVÁ ·árka; ch. Choreografia: (Galt MacDermot, VLASY, NS); (Michal David, KLEOPATRA, NS). ONUFER Luká, 08.06.1983, Bardejov; t. Postava: Company (Michal David, KLEOPATRA, NS). OPR·AL J.; sv.

250

ZOZNAM UMELECK¯CH PRACOVNÍKOV Scénické návrhy: (Alexander Galin, KONKURZ, V·MU). Kostmové návrhy: (Oscar Wilde, SALOME, V·MU). ORAVEC Matej, Nitra; h. Postava: Hud (Galt MacDermot, VLASY, NS). ORGOVÁN Peter, 20.10.1977, Michalovce; BDK bh. RéÏia: (Karol Horák, VY··IE, TAM JE SRDCE, BDK). Postavy: Callimaco (Niccoló Machiavelli, MANDRAGORA, BDK); Básnik, Vojak, Maliar (Alois Mikulka, GENERÁL A JEÎIBABA, BDK); Jozue (Silvester Lavrík, KATARÍNA, BDK); Rozprávaã Ernest, Otec Myiak, Pytaãi, Myiak z mlyna, Myiak spod ípkového kra, Myiak z bieleho katieºa, Mrak, Vietor, Mlad Myiak, Sused ­ Nepytaã (Tibor Zalán, NEVESTA MY·KA, BDK). ORMANDÍKOVÁ Renáta; GNG vsp. Kostmové návrhy: (Viliam Klimáãek, KOMIKS, GNG). OSLEJOVÁ Martina; bh, posl. AU. Postava: Straka, Vlk, Rybka (Ivan Olbracht, BIDPÁJ A JEHO ZVIERATKÁ, BDÎ). OSWALD Miloslav, 30.01.1976, Bratislava; posl. V·MU. Dirigent: (Gioacchino Rossini, BARBIER ZO SEVILLY, V·MU). OSWALD Peter, 30.05.1946, Bratislava; SND o. Postava: Tichon (Leo Janáãek, KÁËA KABANOVÁ, SND). OVSEPIAN Gurgen, 01.03.1955, Arménsko; SND o. Postavy: Malcolm, Macduff (Giuseppe Verdi, MACBETH, SND). OÎVOLDÍKOVÁ Zuzana, 04.01.1979, Myjava; BBD bh*. Postavy: Marta, Ona, Dcéra (Viliam Klimáãek, KOMIKS, GNG); Hlasy (Peter Handke, KASPAR, · 12). P PACANOVSK¯ Ivan, 13.07.1934, Levoãa, okr. Spiská Nová Ves; zb. Scénická hudba: (Daniela Hiveová-·ilanová, SRDCE MATKY, RMT). Korepetície: (·tefan Kasarda, CARMEN A DON JOSÉ, RMT). Zbormajster: (Daniela Hiveová-·ilanová, SRDCE MATKY, RMT). PAGÁâOVÁ Iveta; posl. V·MU. Postava: Úãinkujúca (Daniel Pull, FLAGELANTKY, V·MU). PACHINGER Andrej, 05.03.1946, Bratislava; bh, r, ped. RéÏia: (Igor Stravinskij, PETRU·KA, V·MU); (Nora Linhartová, KEë LÍSTIE Z DUBA OPADÁ, BDÎ); (DOKTOR JOHANES FAUST, LUDUS). Scenár: (DOKTOR JOHANES FAUST, LUDUS). Úprava: (Nora Linhartová, KEë LÍSTIE Z DUBA OPADÁ, BDÎ). PALANSK¯ Ondrej; t. Postava: Cisárovi synovia (Dana Dinková, BOÎSK¯ AMADEUS, ·O BB).

251

P PALKO Andrej, 29.08.1983; posl. V·MU. Postavy: Mitaro (Fernando Arrabal, FANDO A LIS, V·MU); Úãinkujúci (Sam Shepard, SIMPATICO, V·MU); (Alexander Galin, KONKURZ, V·MU). PAªOVâÍKOVÁ Tatiana, rod. PALÁDIOVÁ, 10.05.1971, Michalovce; ·DK o. Postava: Donna Anna (Wolfgang Amadeus Mozart, DON GIOVANNI, ·DK). PAKO Patrik, 01.01.1987, Bratislava; t. Postava: Pánsky zbor (Aram Iºjiã Chaãaturjan, SPARTAKUS, SND). PANTLIKÁ· Jozef, 28.04.1976, Bardejov; DAD h. Postavy: Úãinkujúci (Blaho Uhlár, PRELUD, DAD); (Jan Karafiát, CHROBÁâIKOVIA, DAD); Medveì (Svetlana ·kovranová, STRA·IDLO SA NASTRA·ILO, DAD); Sanitár 1, Vojak 1 (Christo Bojãev, OKRESN¯ ·PITÁL ALEBO PLUKOVNÍKOVA ÎENA, DAD); Leartes, Druh stráÏnik (William Shakespeare, HAMLET, DAD). PAPCUNOVÁ Mária, 18.03.1976, Trenãín; t. Postava: Company (Michal David, KLEOPATRA, NS). PAPPOVÁ Eva; h. Postava: Dedinãanka (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB). PARKÁNYI Daniel; h. Postava: Dedinãan (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB). PAROBKOVÁ Zdena; posl. V·MU. RéÏia: (Jozef Moko, PYTAâKY, V·MU). PARTLOVÁ Miroslava; h. Postava: Krissy (Galt MacDermot, VLASY, NS). PA·UTHOVÁ Zdenka, rod. MARKOVÁ, 22.04.1976, Liptovsk Mikulá. Texty piesní: (O ·KAREDOM KÁâATKU, ·B); (JANKO ­ POLIENKO, ·B); (KTO SA TO HRÁ S MOROM, ·B). PATOREKOVÁ Denisa; posl. AU. Postava: Samaritánka (Jan Kopeck, JEÎIS KRISTUS, AU). PAUHOFOVÁ TáÀa; h. Postavy: Úãinkujúca (Alexander Galin, KONKURZ, V·MU); (Alexej Slapovskij, KLINâ, V·MU); Líza (Leonid Nikolajeviã Andrejev, KATARÍNA, SND); Cyril (Witold Gombrowicz, IVONNA, PRINCEZNÁ BURGUNDSKÁ, V·MU). PAULÍKOVÁ Marianna, 23.12.1974, Koice; posl. V·MU. Postava: Úãinkujúca (Ján ëurovãík, GASP, ARÉNA). Asistent choreografa: (Aram Iºjiã Chaãaturjan, SPARTAKUS, SND). PAULOVIâ ªubomír, 07.10.1952, Praice, okr. Topoºãany; h. RéÏia, scénické a kostmové návrhy, vber hudby: (Tennessee Williams, SKLENEN¯ ZVERINEC, DJGT). PAVELKOVÁ Miriam, 06.02.1973, Nitra; BBD bh. Postavy: Úãinkujúca (Franz Schubert, ROSAMUNDA, TN); (Josef Suk, ROZPRÁVKA, TN); Kuchárka Zuzka (Frantiek Malec ­ Vladimír Zetek, O BRATISLAVSKEJ HRADNEJ

252

ZOZNAM UMELECK¯CH PRACOVNÍKOV KUCHÁRKE, BBD); Meduka (Elena âepãeková, MEDU·KA, BBD). PAVLAC Peter, 04.06.1976, Bratislava; SND dr. Dramaturgia: (Peter Zvon, TANEC NAD PLAâOM, ·DK); (John Murrel, POSLEDNÉ LETO SARAH BERNHARDTOVEJ, SND); (Peter Pavlac, FUN(E)BRASK, S.R.O. (EPIZÓDA I.), MDB); (Roman Olekák, TICHO, SND); (Leopold Lahola ­ Peter Pavlac, ROZHOVOR S NEPRIATEªOM, SND). PAVLIâKOVÁ Silvia, 20.04.1983; posl. AU. Postavy: Cukrárka (Jan Jílek, POPOLU·KA A PRINC, DJGT); Strom ãierny (Adolf Hoffmeister, PARK, AU). PAVLÍKOVÁ Eva, vyd. KUBO·IOVÁ, 17.09.1960, Koice; DAB h. Postavy: Úãinkujúca (ÎIDOVSKÁ NOC V ARÉNE, ARÉNA); Brigita Praskovská (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB); Ona (Ingmar Villqist, BEZKYSLÍKOVCE, DAB); Sleãna Furnivalová (Peter Shaffer, âIERNA KOMÉDIA, DAB); Pani Darlingová (James Matthew Barrie ­ Ján Uliãiansky, PETER PAN, DAB). PAVLÍKOVÁ Miroslava; posl. V·MU. Postava: Úãinkujúca (Henrich Îucha, FLESH POINT, V·MU). PAVLÍKOVÁ Viera, 22.10.1943, Krupina, okr. Zvolen; DJP h. Postavy: Stará maÈ (Fiodor Michajloviã Dostojevskij, BIELE NOCI, DJP); Anjel 3 (Ladislav Koãan, KOLOMAN A HERMÍNA, DJP); Îofa (Jozef Gregor Tajovsk, STATKY ­ ZMÄTKY, DJP). PAVLI·INOVÁ Alena; h. Postava: Alenka (Vratislav BlaÏek ­ Ladislav Rychman, STARCI NA CHMELI, DJZ). PAVLOVIâ Marián, 05.07.1972, Myjava; SND o. Postava: Oronte (Georg Friedrich Händel, ALCINA, SND). PAVLOVIâ Petra; JD h. Postavy: Úãinkujúca (Frederick Loewe, MY FAIR LADY, JD); (József Romhányi ­ Szabolcs Fényes, POPOLU·KA, JD); Kvetinárka (Miklós Hubay ­ István Vas ­ György Ránki, JEDNA LÁSKA NA TRI NOCI, JD). PÁZMÁNYOVÁ Stanislava; posl. AU. Postava: Matka (Jan Kopeck, JEÎIS KRISTUS, AU). PAZÚR Mário; h. Postava: Úãinkujúci (Jozef Cíger Hronsk, TRI MÚDRE KOZLIATKA, BDÎ). PECKO Marián, 25.08.1958, Îilina; BDnR r, um. RéÏia: (DÁMA S DÁÎDNIKOM, BDnR); (Jozef Holl, KUBO, BDnR); (Ivan Stodola, BAâOVA ÎENA, MDÎ); (Lewis Carroll, ALICA V KRAJINE ZÁZRAKOV, BDnR). Scenár a vtvarná spolupráca: (DÁMA S DÁÎDNIKOM, BDnR). Úprava: (Jozef Holl, KUBO, BDnR). PÉâ Juraj; sh. Scénická hudba: (Arnot Goldflam, ÚTRÎKY Z NEDOKONâENÉHO ROMÁNU, MDB); (Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux, FALO·NÉ DÔVERNOSTI, DJP). PEPUCHA Rudolf, um. m. SUMAD, 25.03.1975, Námestovo; sh.

253

P Scénická hudba: (Christo Bojãev, OKRESN¯ ·PITÁL ALEBO PLUKOVNÍKOVA ÎENA, DAD); (Peter Glocko, O TETKE PSOTE ALEBO PAËA ROZPRÁVNICA 2, AHA). PERGER Frantiek, 15.06.1937, KruÏlovská Huta, okr. Bardejov; sv. Bábky: (Ondrej Spiák, NAJVÄâ·IE CIGÁNSTVO, StDN). Scénické návrhy: (Éva Patakiová, EDITH A MARLENE, DJZ). PERON Sandra, obã. m. MÜHLBAUER-PERON Sandra, 13.03.1984, ViedeÀ, Rakúsko; SND t. Postavy: Caligulova matka, Drusilla (Henrich Leko, CALIGULA, SND). PETER Juraj, 24.09.1963, Rimavská Sobota; SND o. Postavy: Dikoj (Leo Janáãek, KÁËA KABANOVÁ, SND); Modrofúz (Béla Bartók, HRAD KNIEÎAËA MODROFÚZA, SND). PETERAJ Kamil, 18.09.1945, Bratislava; dr. Texty piesní: (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB). PETÖOVÁ Silvia, 02.09.1968, Bratislava; h. Postava: Sestra Downingová (John Chapman, NEMOCNICA NA POKRAJI..., NS). PETRÁKOVÁ Eva, 12.07.1979, Bratislava; SND t (s + b). Postavy: Drusilla (Henrich Leko, CALIGULA, SND); Aigína, Dámsky zbor (Aram Iºjiã Chaãaturjan, SPARTAKUS, SND). PETRÁKOVÁ Linda; posl. V·MU. Postavy: Úãinkujúca (Karel Jaromír Erben, KYTICA, V·MU); (Henrich Îucha, FLESH POINT, V·MU). PETRIK Szilárd, 17.01.1972, Koice; THK h. Postavy: Alfieri (Arthur Miller, POHªAD Z MOSTA, THK); ·vejk (Sándor Gál, NA POKRAJI PEKLA, THK); Ãrnagy (Zoltán Egressy, TRI TRUHLY, THK); Giovanni (Katalin Vajda, MILENCI Z ANCONY, THK). PETRILLOVÁ SoÀa, 21.05.1976, Koice; ·DK h. Postavy: StuÏka (Zoltán Egressy, PORTUGÁLIA, ·DK); Adéla (Peter Zvon, TANEC NAD PLAâOM, ·DK). PETROVIâ Andrej, 07.09.1982, Bojnice; t. Postava: Tancujúci (NIELEN TELO, ARÉNA). PETROVIâOVÁ Marianna, 05.02.1979, Levoãa; DJZ opt (zbor). Postava: Ria (Vratislav BlaÏek ­ Ladislav Rychman, STARCI NA CHMELI, DJZ). PIAâEK Marek, 17.01.1972, Bratislava; sh. Hudobná spolupráca: (Duan Vicen ­ Vít Bednárik ­ Ingrid Hrubaniãová ­ Vladimír ZboroÀ, STREDNÁ EURÓPA ËA MILUJE, Skrat). PIATKOVÁ Martina; posl. V·MU. Kostmové návrhy: (Jozef Moko, PRINCEZNÁ S OZVENOU, V·MU). PIETOR Ivan, 04.03.1976, Bratislava; h. Postavy: Zajko, Medvedica (Jozef Cíger Hronsk, SMEL¯ ZAJKO, ARÉNA); Pete (John Chapman, NEMOCNICA NA POKRAJI..., NS). PIETOR Milo, 10.08.1960, Bratislava; NS sv.

254

ZOZNAM UMELECK¯CH PRACOVNÍKOV Scénické návrhy: (Robin Hawdon, DOKONALÁ SVADBA, West); (Francis Veber, BLBEC NA VEâERU, NS); (Peter Shaffer, âIERNA KOMÉDIA, DAB). Kostmové návrhy: (John Chapman, NEMOCNICA NA POKRAJI..., NS). PICHNARâÍK Ján, 13.07.1961, Spiská Stará Ves; DJZ t (zbor). Postava: DruÏstevníci (Vratislav BlaÏek ­ Ladislav Rychman, STARCI NA CHMELI, DJZ). PICHOVÁ Martina; posl. AU. Postava: Stella (Tennessee Williams, ELEKTRIâKA DO STANICE TÚÎBA, AU). PILZOVÁ Jana, rod. DRUGOVÁ, 06.10.1963, Nitra; DJGT h. Postavy: Sliepka 3 (AlÏbeta Verepejová ­ Jana Pilzová, TRIO KOTKODÁK, DJGT); Alica Kukuãková (Antonín Procházka, S TVOJOU DCÉROU NIKDY!, DJGT); Grófka Almaviva (Peter Turrini, FIGAROV ·IALEN¯ DE, DJGT). RéÏia a texty piesní: (AlÏbeta Verepejová ­ Jana Pilzová, TRIO KOTKODÁK, DJGT). PI·TEK Peter; hsp. Zvuková spolupráca: (Peter Glocko, O TETKE PSOTE ALEBO PAËA ROZPRÁVNICA 2, AHA); (Zuzana KriÏková, POSLOVIA, AHA). PITOÁK Stanislav, 20.02.1972, Koice; ·DK h. Postavy: Farár (Zoltán Egressy, PORTUGÁLIA, ·DK); Gróf Alfréd (Peter Zvon, TANEC NAD PLAâOM, ·DK); Rytier Danceny (NEBEZPEâNÉ ZNÁMOSTI, ·DK); KosÈa (Janusz Glowacki, ·TVRTÁ SESTRA, ·DK). PIUSSI Zuzana, 21.10.1971, h. Postava: Úãinkujúca (MORâA, ZPSO/Skrat). PLAâKOVÁ Alena; t. Postava: Company (Michal David, KLEOPATRA, NS). PLACH¯ Zdenûk, 1963; sh. Scénická hudba: (Jozef Gregor Tajovsk, STATKY ­ ZMÄTKY, DJP). PLEVâÍK Pavol; posl. V·MU. Postava: Úãinkujúci (Oscar Wilde, SALOME, V·MU). PODKAMENSK¯ Ladislav, 26.05.1971, Partizánske; SND o. Postava: Gróf Almaviva (Gioacchino Rossini, BARBIER ZO SEVILLY, V·MU). PODLIPN¯ Mojmír; DZP h. Postava: Úãinkujúci (Viera Dubaãová ­ Katarína Mrázková ­ Peter VrÈo, DIAGNÓZA: TÚÎBA, DZP). POJER Matú; h. Postava: Koºa, SoÀa Oniãenko (Janusz Glowacki, ·TVRTÁ SESTRA, ·DK). POLÁK Róbert; vsp. Sveteln dizajn: (Petr Zelenka ­ Michael Frayn, ODCHODY VLAKOV, ASTORKA); (NIELEN TELO, ARÉNA). POLÁK Roman, 30.09.1957, Trenãín; r. RéÏia: (Wolfgang Amadeus Mozart, DON GIOVANNI, ·DK); (John Chapman, NEMOCNICA NA POKRAJI..., NS).

255

P Úprava: (John Chapman, NEMOCNICA NA POKRAJI..., NS). POLÁKOVÁ Marta; ch, t. Choreografia: (NIELEN TELO, ARÉNA). Postavy: Tancujú (NIELEN TELO, ARÉNA). POLÁKOVÁ Nina, 21.03.1985, Trnava; SND t. Postavy: Pár mladch milencov (Henrich Leko, CALIGULA, SND); Frgia (Aram Iºjiã Chaãaturjan, SPARTAKUS, SND). POLÁKOVÁ Rebeka; h. Postavy: Úãinkujúca (Arnot Goldflam, ÚTRÎKY Z NEDOKONâENÉHO ROMÁNU, MDB); Dievãa (John Chapman, NEMOCNICA NA POKRAJI..., NS); (Duan Duek ­ Jozef Krasula, PE·O DO NEBA, MDB). POLÁKOVÁ T.; posl. V·MU. Postava: Úãinkujúca (Oscar Wilde, SALOME, V·MU). POLAKOVIâOVÁ Katarína, 18.10.1977, Bratislava; SND o (zbor). Postava: Druhé zjavenie (Giuseppe Verdi, MACBETH, SND). POLÍVKOVÁ Kamila; kv. Kostmové návrhy: (Galt MacDermot, VLASY, NS); (Jozef Gregor Tajovsk, STATKY ­ ZMÄTKY, DJP). POLLÁKOVÁ Dáa, 03.04.1976, Koice; RMT h. Postavy: Huslistka (Daniela Hiveová-·ilanová, SRDCE MATKY, RMT); Osud (·tefan Kasarda, CARMEN A DON JOSÉ, RMT). PÓLOS Árpád, 15.03.1957, Rimavská Sobota; THK h. Postavy: Kelemen Rettegett (Peter Cibula, CIRKUSOV¯ SEN, THK); Mokány (Károly Kisfaludy, SKLAMANIA, THK); Eddie (Arthur Miller, POHªAD Z MOSTA, THK); Josif Vissarionoviã (Sándor Gál, NA POKRAJI PEKLA, THK); Tomao Nicomaco (Katalin Vajda, MILENCI Z ANCONY, THK). POPIK ªubomír, 25.06.1985; o. Postava: Papageno (Dana Dinková, BOÎSK¯ AMADEUS, ·O BB). POPOVIâ Anton, 10.07.1965, Bratislava; hs. Hudobná nahrávka: (KRÁªOVNÁ SPIEVA BLUES, West). POPOVIâ Martin, 16.02.1977, Poprad; posl. V·MU. Postavy: Morales (Georges Bizet, CARMEN, ·O BB); Figaro (Gioacchino Rossini, BARBIER ZO SEVILLY, V·MU). PORUBJAK Martin, 18.05.1944, Bratislava; SND dr. Dramaturgia: (William Shakespeare, TROJKRÁªOV¯ VEâER ALEBO âO LEN CHCETE, SND); (Molie MIZANTROP, SND). `re, Úprava: (William Shakespeare, TROJKRÁªOV¯ VEâER ALEBO âO LEN CHCETE, SND). Pedagogické vedenie: (William Shakespeare, OTHELLO, V·MU); (Witold Gombrowicz, IVONNA, PRINCEZNÁ BURGUNDSKÁ, V·MU). PORUBSKÁ Lenka; h.

256

ZOZNAM UMELECK¯CH PRACOVNÍKOV Postava: Magie (KRÁªOVNÁ SPIEVA BLUES, West). PO·TA Martin; h. Postava: Caesar (Michal David, KLEOPATRA, NS). PÃTHE István, 27.06.1947, Topoºníky, okr. Dunajská Streda; JD h. Postavy: Harry (Frederick Loewe, MY FAIR LADY, JD); ·afár (József Romhányi ­ Szabolcs Fényes, POPOLU·KA, JD); Vojak (Michel de Ghelderode, BARNABÁ·, JD); Dr. Lajos Szegilongi (Miklós Hubay ­ István Vas ­György Ránki, JEDNA LÁSKA NA TRI NOCI, JD); Spiridion Tarafás (Mór Jókai ­ Róbert Bognár ­ András Schlanger ­ Szabolcs Várady ­ Ferenc Darvas, CHUDOBNÍ BOHATÍ, JD). PRÁÎMÁRI Jozef, 10.08.1943, Michalovce; r. RéÏia, scénické a kostmové návrhy: (Christo Bojãev, OKRESN¯ ·PITÁL ALEBO PLUKOVNÍKOVA ÎENA, DAD). PREKOP Milan; vsp. Scénické návrhy: (Viliam Klimáãek, KOMIKS, GNG). PREVENDARâÍK Marián, 14.02.1975, Vranov nad Topºou; ·DK h. Postavy: Hej ty (Zoltán Egressy, PORTUGÁLIA, ·DK); Gróf Alfréd (Peter Zvon, TANEC NAD PLAâOM, ·DK); John Freeman (Janusz Glowacki, ·TVRTÁ SESTRA, ·DK). PRIELOÎN¯ Ján, 15.12.1945, Nitra; DJZ opt (zbor). Postavy: Redaktor, Rodiãia (Vratislav BlaÏek ­ Ladislav Rychman, STARCI NA CHMELI, DJZ); Mlynár (Karel Cón, VEªMI PY·NÁ PRINCEZNÁ, DJZ). PRÒDEK Josef; r. RéÏia: (Leo Janáãek, KÁËA KABANOVÁ, SND). P¤EUâIL Jan; h. RéÏia a pedagogické vedenie: (Adolf Hoffmeister, PARK, AU). P¤IDALOVÁ Zuzana; kv. Kostmové návrhy: (Jozef Gregor Tajovsk, STATKY ­ ZMÄTKY, DJP). P·ENKO Milan, 30.04.1977, Martin; DJGT h. Postavy: Rozprávaã Móric, Vrabec, Bocian, Krokodíl, Straiak (AlÏbeta Verepejová ­ Jana Pilzová, TRIO KOTKODÁK, DJGT); Riaditeº divadla (ªubomír Feldek ­ Florimond Hervé, LEËTE, SLEâNA NITU·, DJGT); Robo (Antonín Procházka, S TVOJOU DCÉROU NIKDY!, DJGT); Antonio (Peter Turrini, FIGAROV ·IALEN¯ DE, DJGT). PÚCHOVSK¯ Luká, 28.01.1981; BDÎ bh. Postavy: Hlado (Bibiana Tarasoviãová, O VEªKOM JEDÁKOVI A âAROVNOM KABÁTE, BDÎ); Loveck (Jozef Holl, KUBO, BDnR); Úãinkujúci (Jozef Cíger Hronsk, TRI MÚDRE KOZLIATKA, BDÎ); Had, Medveì, Opica, Rybár (Ivan Olbracht, BIDPÁJ A JEHO ZVIERATKÁ, BDÎ). PUKLU·OVÁ Jana, rod. MACALOVÁ, 14.04.1968, Krompachy, okr. Spiská Nová Ves; SD h. Postavy: Anna (Nikolaj Vasilieviã Gogoº, REVÍZOR, SD); Kráºovná Vasta (ESTER, SD); Skirina (Carlo Gozzi, PRINCEZNÁ TURANDOT, SD). PÚLL Daniel, 11.01.1981, Bratislava; posl. V·MU. RéÏia: (Daniel Púll, FLAGELANTKY, V·MU).

257

P­R PU·KÁR Tomá; h. Postava: Paºko (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB). PU·KÁROVÁ Jana; asch. Asistent choreografie: (Mio Kováã Adamov ­ Daniel Pastirãák, HRA O SVÄTEJ DOROTE, SND); (KRÁªOVNÁ SPIEVA BLUES, West). R RAB Zoltán; h. Postava: Úãinkujúci (Frederick Loewe, MY FAIR LADY, JD). RABADOVÁ Veronika; posl. AU. Postava: Marta (Jan Kopeck, JEÎIS KRISTUS, AU). RÁCOVÁ Eva, 08.11.1979, PieÈany; sv. Scénické a kostmové návrhy: (David Gieselmann, PÁN KOLPERT, ARÉNA); (Alexej Slapovskij, KLINâ, V·MU); (SECTIO, ·T); (MIRÁKULOS, ·T). RÁCZ Ibolya; h. Postava: Szellem (Peter Cibula, CIRKUSOV¯ SEN, THK). RAâEK Daniel, 21.05.1973, PovaÏská Bystrica; h. Postava: Démon (KRÁªOVNÁ SPIEVA BLUES, West). RADEVA TáÀa, rod. âERVEÁKOVÁ Tatjana, 27.08.1957, Michalovce; h. Postavy: Matka (Galt MacDermot, VLASY, NS); Úãinkujúca (Peter Pavlac, FUN(E)BRASK, S.R.O. (EPIZÓDA I.), MDB). RACHVAL Ján, 02.01.1957, Preov; DJZ opt (zbor). Postavy: Aviatik, Rodiã (Vratislav BlaÏek ­ Ladislav Rychman, STARCI NA CHMELI, DJZ); Ivan (Karel Cón, VEªMI PY·NÁ PRINCEZNÁ, DJZ). RAJKO ·tefan, 18.10.1961, Nov Jiãín (âR); RMT h. Postavy: Vetec (Daniela Hiveová-·ilanová, SRDCE MATKY, RMT); Mních (·tefan Kasarda, CARMEN A DON JOSÉ, RMT). RAKÁROVÁ Lenka; posl. AU. Postava: Blanche (Tennessee Williams, ELEKTRIâKA DO STANICE TÚÎBA, AU). RAKOVÁ Naìa, rod. RAKOVÁ NadeÏda, 12.08.1954, Îilina; SND hzb. Zbormajster: (Giuseppe Verdi, MACBETH, SND); (Georg Friedrich Händel, ALCINA, SND). RAMPÁâKOVÁ Katarína, 21.05.1982; posl. AU. Postava: Ona (Adolf Hoffmeister, PARK, AU). RAPAIâOVÁ Ida, 22.08.1943, Bratislava; h. Postava: Amanda Wingfieldová (Tennessee Williams, SKLENEN¯ ZVERINEC, DJGT). RAPO· Andrej, 27.11.1982, Bratislava; t. Postava: Úãinkujúci (Ján ëurovãík, GASP, ARÉNA). RA·EV Peter, 06.08.1952, Preov; ·DK h. Postavy: Gróf de Gercourt (NEBEZPEâNÉ ZNÁMOSTI, ·DK); Ivan Pavloviã Petrov, Generál

258

ZOZNAM UMELECK¯CH PRACOVNÍKOV (Janusz Glowacki, ·TVRTÁ SESTRA, ·DK). RA·I ªubomír; posl. AU. Postava: Judá (Jan Kopeck, JEÎIS KRISTUS, AU). RA·LA Juraj, 03.11.1969, Bratislava; SND h. Postava: Kapitán (William Shakespeare, TROJKRÁªOV¯ VEâER ALEBO âO LEN CHCETE, SND). REDLINGEROVÁ Linduka, Banská Bystrica; t. Postava: Poãiatok (SECTIO, ·T). REGENBOGENOVÁ Barbora; t. Postava: Malá Drusilla (Henrich Leko, CALIGULA, SND). REJTOVÁ Xénia, rod. FARKA·OVÁ, 21.11.1961, ·afárikovo, okr. Rimavská Sobota; DJZ opt (zbor). Postavy: Horárka-tetuka, Rodiã (Vratislav BlaÏek ­ Ladislav Rychman, STARCI NA CHMELI, DJZ). REMENÁR Pavol, 17.04.1974, Smolenice; SND o. Postava: Úãinkujúci (RAKÚSKA NOC, ARÉNA). REMESELNÍK Róbert, 26.08.1972, Bratislava; ·O BB o. Postavy: Jozef (Johann Strauss, VIEDENSKÁ KRV, ·O BB); Don Ottavio (Wolfgang Amadeus Mozart, DON GIOVANNI, ·DK). RENâ Filip; r. RéÏia a scenár: (Michal David, KLEOPATRA, NS). REPâIAK Tomá; h. Postavy: Amos Cupkin Dupkin (Nikolaj Vasilieviã Gogoº, REVÍZOR, SD); KÀaÏná Zare (ESTER, SD). REPKOVÁ Anna, rod. MARKU·OVÁ; h. Postava: Krissy (Galt MacDermot, VLASY, NS). RIHÁK Dano, 1980, Preov. Videozáznam: (William Mastrosimone, TOTÁLNE MIMO, ARÉNA). RICHTÁRECH ·tefan, 29.07.1978, Veºk Krtí; h. Postavy: Úãinkujúci (Jozef Krasula ­ Roman Féder, MALÉ DIVADELNÉ BLUES, MDB); (Duan Duek ­ Jozef Krasula, PE·O DO NEBA, MDB); Rasca, Hudobník, Zbojník, Bábkar (Jozef Cíger Hronsk, SMEL¯ ZAJKO, ARÉNA). RICHTEROVÁ Viera, vyd. HORVÁTHOVÁ, 20.07.1946, Bratislava; h. Postavy: Daphne (Robin Hawdon, DOKONALÁ SVADBA, West); Sleãna Furnivalová (Peter Shaffer, âIERNA KOMÉDIA, DAB). RIMKO Andrej, 06.10.1931, Veºké ZaluÏice, okr. Michalovce; h. Postava: Jazva (James Matthew Barrie ­ Ján Uliãiansky, PETER PAN, DAB). RIP·ÁNOVÁ Romana; h. Postava: Anjeli (Tatiana Masníková ­ Zuzana Grígeºová, TAJOMSTVO TROCH PEâATÍ, ACTORES).

259

R­S RI·KOVÁ Mária; h. Postava: Úãinkujúca (HLADN¯ SYSTÉMU NEVERÍ ­ PARANOJA, Skrat). ROHO Vladimír, 01.05.1947, DraÏkovce, okr. Martin; DJGT h. Postavy: Richtár Zvolena (Juraj Sarva, VYSLANEC ZVOLENSK¯, DJGT); Rudo Kukuãka (Antonín Procházka, S TVOJOU DCÉROU NIKDY!, DJGT); Bartolo (Peter Turrini, FIGAROV ·IALEN¯ DE, DJGT). ROCHOVSK¯ Jozef. Postavy: Mozart dieÈa, Mozartov syn (Dana Dinková, BOÎSK¯ AMADEUS, ·O BB). ROMAN Radomír; West rd. ROMANâÍK Elo, 17.12.1922, RuÏomberok, okr. Liptovsk Mikulá; h. Postavy: Úãinkujúci (ÎIDOVSKÁ NOC V ARÉNE, ARÉNA); (RAKÚSKA NOC, ARÉNA). ROPOG József, 16.04.1944, Jablonov nad TurÀou, okr. RoÏÀava; JD h. Postavy: Boldizsár (József Romhányi ­ Szabolcs Fényes, POPOLU·KA, JD); Starikov, Dvaja diabli (Nikolaj Vasilieviã Gogoº, ÎENBA, JD); Kajfá (Michel de Ghelderode, BARNABÁ·, JD); Miska Gugyori (Mór Jókai ­ Róbert Bognár ­ András Schlanger ­ Szabolcs Várady ­ Ferenc Darvas, CHUDOBNÍ BOHATÍ, JD). ROTH Róbert, 28.10.1972, Bratislava; SND h. Postavy: ·ao (William Shakespeare, TROJKRÁªOV¯ VEâER ALEBO âO LEN CHCETE, SND); Úãinkujúci (Alexej Slapovskij, KLINâ, V·MU); Peter Karpati (Roland Schimmelpfennig, ABABSKÁ NOC, SND); Alcest (Molie MIZANTROP, SND); Kat (Mio Kováã Adamov ­ `re, Daniel Pastirãák, HRA O SVÄTEJ DOROTE, SND). ROTTER David, 29.09.1969; sh. Scénická hudba: (Jozef Gregor Tajovsk, NOV¯ ÎIVOT (OPRA·OVAâKA), SKD). Hudobná úprava: (Galt MacDermot, VLASY, NS). ROVÁK Michal, 04.01.1972, Dunajská Streda; h. Postava: Smel Zajko (Jozef Cíger Hronsk, SMEL¯ ZAJKO, ARÉNA). ROZEN Henryk, 07.10.1945, Borysówka, Poºsko, dnes Bielorusko; r. RéÏia a úprava: (Janusz Glowacki, ·TVRTÁ SESTRA, ·DK). RUDÁ· Matú, 21.02.1981, Michalovce; SND t (zbor). Postava: ëasi (Béla Bartók, DREVEN¯ PRINC, SND). RÚFUS Peter, 11.10.1957, Liptovsk Mikulá; h. Postava: Básnik 2 (Ján Smrek, BÁSNIK A ÎENA, DJP). Odborná spolupráca: (Ján Smrek, BÁSNIK A ÎENA, DJP). RUNDOVÁ Renáta, vyd. HORÁKOVÁ, 24.05.1973, Myjava; SKD h. Postavy: Augusta (Friedrich Dürrenmatt, METEOR, SKD); Kata (Jozef Gregor Tajovsk, NOV¯ ÎIVOT (OPRA·OVAâKA), SKD); Marge Sherwoodová (Phyllis Nagy, TALENTOVAN¯ PÁN RIPLEY, SKD). RUPPELDT Milo, 14.02.1953, Bratislava; NS dr. Dramaturgia: (Francis Veber, BLBEC NA VEâERU, NS); (John Chapman, NEMOCNICA NA POKRAJI..., NS).

260

ZOZNAM UMELECK¯CH PRACOVNÍKOV Úprava: (John Chapman, NEMOCNICA NA POKRAJI..., NS). RUSIÁK Vasiº, 14.08.1953, Preov; DAD h. Postavy: Úãinkujúci (Blaho Uhlár, PRELUD, DAD); (Jan Karafiát, CHROBÁâIKOVIA, DAD); Vodník (Svetlana ·kovranová, STRA·IDLO SA NASTRA·ILO, DAD); Viliam (Christo Bojãev, OKRESN¯ ·PITÁL ALEBO PLUKOVNÍKOVA ÎENA, DAD); KrẠ(William Shakespeare, HAMLET, DAD). RUSINKOVÁ Daniela, 30.09.1981, Stropkov; DAD h. Postavy: Úãinkujúca (Blaho Uhlár, PRELUD, DAD); (Jan Karafiát, CHROBÁâIKOVIA, DAD); Bocianik (Svetlana ·kovranová, STRA·IDLO SA NASTRA·ILO, DAD); Sestriãka (Christo Bojãev, OKRESN¯ ·PITÁL ALEBO PLUKOVNÍKOVA ÎENA, DAD); Herec (William Shakespeare, HAMLET, DAD). RYBÁRSKA ªubica, 13.07.1958, Martin; SND o. Postava: Lady Macbeth (Giuseppe Verdi, MACBETH, SND). RYCHLÍK Bfietislav; r. RéÏia a úprava: (Jozef Gregor Tajovsk, STATKY ­ ZMÄTKY, DJP). RYNÍKOVÁ Renáta, 04.03.1982, Preov; posl. V·MU. Postavy: Úãinkujúca (Vasilij Sigarev, âIERNE MLIEKO, V·MU); (Ivan Alexandroviã Gonãarov, OBLOMOV, V·MU); (Fernand Crommelynck, VEªKOLEP¯ PAROHÁâ, V·MU); Dievãa, ktoré má hnedé sliny (Ivan Vyrypajev, SNY, · 12); Sophia (Phyllis Nagy, TALENTOVAN¯ PÁN RIPLEY, SKD). RYSOVÁ Eva, 16.08.1932, Hajnáãka, okr. Rimavská Sobota; h. Postava: Evelyn Medardová (John Chapman, NEMOCNICA NA POKRAJI..., NS). RY·ÁKOVÁ Eva, 16.07.1973, Levoãa; BDK bh. Postavy: Lucrezia (Niccoló Machiavelli, MANDRAGORA, BDK); Básnik, Vojak, Maliar (Alois Mikulka, GENERÁL A JEÎIBABA, BDK); Mia (Karol Horák, VY··IE, TAM JE SRDCE, BDK); Katarína (Silvester Lavrík, KATARÍNA, BDK); Rozprávaãka Erna, Mama Myka, Dcéra Myka, Mielka, Slnko, Dom (Tibor Zalán, NEVESTA MY·KA, BDK). S SABOLOVÁ Jaroslava, tieÏ SISÁKOVÁ-SABOLOVÁ, rod. SISÁKOVÁ, 07.03.1969, Humenné; DAD h. Postavy: Úãinkujúca (Blaho Uhlár, PRELUD, DAD); (Jan Karafiát, CHROBÁâIKOVIA, DAD); Vãielka 1 (Svetlana ·kovranová, STRA·IDLO SA NASTRA·ILO, DAD); Herec (William Shakespeare, HAMLET, DAD). Vber hudby: (Svetlana ·kovranová, STRA·IDLO SA NASTRA·ILO, DAD). SABOLOVÁ Lívia; h. Postavy: Úãinkujúca (Alexander Galin, KONKURZ, V·MU); Giuliana Benzoniová (Stanislav ·tepka, GENERÁL, RND); Iza (Witold Gombrowicz, IVONNA, PRINCEZNÁ BURGUNDSKÁ, V·MU).

261

S SÁDECKÁ Marta, 03.03.1950, Bánov, okr. Nové Zámky; BBD bh. Postavy: Preporãanka, SlúÏka, DieÈa (Frantiek Malec ­ Vladimír Zetek, O BRATISLAVSKEJ HRADNEJ KUCHÁRKE, BBD); Îabka Rosniãka, Tráva (Elena âepãeková, MEDU·KA, BBD). SALAY Ján, 21.08.1945, Îilina; SND k. Korepetície: (Leo Janáãek, KÁËA KABANOVÁ, SND). SALLAI István; h. Scénická hudba: (Katalin Vajda, MILENCI Z ANCONY, THK). SANITRA Richard; posl. AU. Postava: Îidia (Jan Kopeck, JEÎIS KRISTUS, AU). SANITROVÁ Dagmar, vyd. KROPÁâOVÁ, 03.05.1962, Martin; h. Postavy: Úãinkujúca (Jozef Krasula ­ Roman Féder, MALÉ DIVADELNÉ BLUES, MDB); (Duan Duek ­ Jozef Krasula, PE·O DO NEBA, MDB); Zajková (Jozef Cíger Hronsk, SMEL¯ ZAJKO, ARÉNA). SAPARA-FISCHEROVÁ Jitka, rod. SAPAROVÁ Jitka, 07.04.1964, Brno; SND o. SARVA· Juraj, 14.07.1931, RadvaÀ nad Hronom; h. Postava: Kronikár (Juraj Sarva, VYSLANEC ZVOLENSK¯, DJGT). Scenár, dramaturgia a réÏia: (Juraj Sarva, VYSLANEC ZVOLENSK¯, DJGT). SARVA·OVÁ-CSUDAYOVÁ Svetlana, 21.03.1962, Bratislava; DJGT h. Postavy: Barónka Ostrolúcka (Juraj Sarva, VYSLANEC ZVOLENSK¯, DJGT); Amanda Wingfieldová (Tennessee Williams, SKLENEN¯ ZVERINEC, DJGT); Marcelina (Peter Turrini, FIGAROV ·IALEN¯ DE, DJGT). SEIDMANN Kristián, 27.06.1967, Bratislava; d. Hudobná spolupráca: (Molie MIZANTROP, SND). `re, Postava: Klavirista (Molie MIZANTROP, SND). `re, SELâAN Július, 30.08.1958, Snina, okr. Humenné; d. Hudobné natudovanie a dirigent: (Galt MacDermot, VLASY, NS); (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB). SELECK¯ Ján, 23.05.1949, Bratislava; DJGT h. Postavy: Tóno (Antonín Procházka, S TVOJOU DCÉROU NIKDY!, DJGT); Gebuliak (Peter Turrini, FIGAROV ·IALEN¯ DE, DJGT). SELECK¯ Pavol, 06.06.1953, Trenãín; SND d. Dirigent: (Leo Janáãek, KÁËA KABANOVÁ, SND); (Georg Friedrich Händel, ALCINA, SND). SEMAN Vladimír, Preov; vsp. Scénické návrhy: (Karel Cón, VEªMI PY·NÁ PRINCEZNÁ, DJZ). SEMANCOVÁ Slávka; kv. Kostmové návrhy: (Neil Simon, ZLATÍ CHLAPCI, West); (Arnot Goldflam, ÚTRÎKY Z NEDOKONâENÉHO ROMÁNU, MDB); (Joe Di Pietro ­ Jimmy Roberts, MILUJEM ËA, ALE..., West). Scénické návrhy: (Arnot Goldflam, ÚTRÎKY Z NEDOKONâENÉHO ROMÁNU, MDB). SEMELKA Leek, 1945, Litvínov; h. Postavy: Apollodoros, Ponthinus (Michal David, KLEOPATRA, NS).

262

ZOZNAM UMELECK¯CH PRACOVNÍKOV SEMKO ªubomír; sv. Scénické návrhy: (Tatiana Masníková ­ Zuzana Grígeºová, TAJOMSTVO TROCH PEâATÍ, ACTORES). SENKO ·tefan, 05.11.1936, Valaská Belá, okr. Prievidza; h. Postava: Predseda (Vratislav BlaÏek ­ Ladislav Rychman, STARCI NA CHMELI, DJZ). SEVASTYANOV Vasyl, 10.04.1982, Kyjev, Ukrajina; ·DK t. Postava: Tancujúci (BALETN¯ KONCERT, ·DK). SHIRAKI Masahiko, 05.07.1964, Tokio, Japonsko; GNG h. Postavy: Psychiater, Prehánky, Mr. Aaron Black (Viliam Klimáãek, KOMIKS, GNG); Bezmenn âíÀan (Dea Loher, KLÁRINE VZËAHY, ASTORKA). SCHNEIDER Matej; DAB h. Postavy: Kaplán, Majster âimbora (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB); Druhé dvojãa (James Matthew Barrie ­ Ján Uliãiansky, PETER PAN, DAB). SCHNEIDER Peter, 21.11.1961, Fiºakovo, okr. Luãenec; ·O BB o. Postava: Remendado (Georges Bizet, CARMEN, ·O BB). SCHNEIDEROVÁ Barbora; t. Postava: Naninka (Dana Dinková, BOÎSK¯ AMADEUS, ·O BB). SCHNEIDEROVÁ Sylva; t. Postava: Fulvia (Michal David, KLEOPATRA, NS). SCHRAMEK Juraj; StDN i. Postava: Pomocné vodiãské práce (Ondrej Spiák, NAJVÄâ·IE CIGÁNSTVO, StDN). SCHRAMEKOVÁ Lujza; RND h. Postavy: Lidunka Bílá a ìalie postavy (Stanislav ·tepka, GENERÁL, RND). SCHRAMEKOVÁ Oºga, 24.03.1961, Nitra; StDN bh. Postava: Úãinkujúca (Karol Spiák, Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY, StDN). SIHELSKÁ Kristína, 27.03.1982; posl AU. Postava: Ona (Jean Cocteau, KRÁSNY ªAHOSTAJN¯, AU). SIKOROVÁ Halina, 18.11.1978; r. Dramatizácia a réÏia: (Lewis Carroll, ALICA V KRAJINE ZÁZRAKOV, BDnR). SIMKOVÁ Anna, 19.01.1958, Preov; kv. Kostmové návrhy: (Vratislav BlaÏek ­ Ladislav Rychman, STARCI NA CHMELI, DJZ); (Daniela Hiveová-·ilanová, SRDCE MATKY, RMT). SIMONOVÁ Klaudia, 22.04.1981, Rimavská Sobota; ·O BB k. Korepetície: (Johann Strauss, VIEDENSKÁ KRV, ·O BB); (Dana Dinková, BOÎSK¯ AMADEUS, ·O BB). SISÁK Jaroslav, 28.05.1939, Pichne, okr. Humenné; r. RéÏia a dramatizácia: (Jan Karafiát, CHROBÁâIKOVIA, DAD). SKALKA Frantiek, 17.10.1954, Bratislava; SND o (zbor). Postava: Sluha Lady Macbeth (Giuseppe Verdi, MACBETH, SND). SKLÁR Peter, vl. m. PERëOCH, 25.01.1968, Modra, okr. Bratislava-Vidiek; GNG h.

263

S Postavy: MuÏ, Otec, (Viliam Klimáãek, KOMIKS, GNG); Dariel (Zuzana KriÏková, POSLOVIA, AHA). SKLYAR Maksym, 30.10.1979, Zaysan, Kazachstan; ·DK t. Postava: Tancujúci (BALETN¯ KONCERT, ·DK). SKOâÍKOVÁ Natália; t. Postava: Mária Antoinetta (Dana Dinková, BOÎSK¯ AMADEUS, ·O BB). SKOKAN Duan, 24.06.1941, Bratislava; h. Postava: Sataná (Zoltán Egressy, PORTUGÁLIA, ·DK). SKOPINTSEV Oleksandr, 05.06.1981, Odessa, Ukrajina; ·DK t. Postava: Had (Antoine de Saint-Exupéry, MAL¯ PRINC, ·DK). SLAB¯ Daniel, 22.08.1975, Praha; SND t (s + b). Postavy: Macro (Henrich Leko, CALIGULA, SND); Pánsky zbor (Aram Iºjiã Chaãaturjan, SPARTAKUS, SND). SLÁDEâEK Ján, 03.09.1951, Myjava, okr. Myjava; r. RéÏia a dramatizácia: (Fiodor Michajloviã Dostojevskij, BIELE NOCI, DJP). SLÁDEâKOVÁ Marta, 27.01.1958, Trenãín; ASTORKA h. Postavy: Helena (Nikoline Werdelin, MILOVNÍCI, ASTORKA); Isis (Michal David, KLEOPATRA, NS). SLEZÁâEK Juraj, 14.01.1943, Zvolen; SND h, rã. Postava: Georges Pitou (John Murrel, POSLEDNÉ LETO SARAH BERNHARDTOVEJ, SND). Pedagogické vedenie: (William Shakespeare, OTHELLO, V·MU). SLEZÁK Ján; h. Postava: Marcus Antonius (Michal David, KLEOPATRA, NS). SLIACKA Zuzana, 28.03.1973, Topoºãany; t. Postava: Company (Michal David, KLEOPATRA, NS). SLIMÁK Peter, 09.07.1947, Chmeºová, okr. Bardejov; DJZ orch. Postava: Orchester (Éva Patakiová, EDITH A MARLENE, DJZ). SLOVÁK Marián, 08.01.1949, Bratislava; h. Postavy: Úãinkujúci (ÎIDOVSKÁ NOC V ARÉNE, ARÉNA); Otec (Galt MacDermot, VLASY, NS). SLOVÁK Nikita, vl. m. SLOVÁK Ivan, 03.06.1964, Îilina. Námet, libreto, texty piesní: (Henrich Leko, CALIGULA, SND). Scenár a réÏia: (KRÁªOVNÁ SPIEVA BLUES, West). SMOLÍK Pavol, 15.03.1964, Bratislava; SND dr. Dramaturgia: (Giuseppe Verdi, MACBETH, SND). RéÏia: (Georges Bizet, CARMEN, ·O BB); (Gioacchino Rossini, BARBIER ZO SEVILLY, V·MU). SMOLNICK¯ Martin, 06.04.1978, Partizánske; posl. V·MU. Postava: Fiorello (Gioacchino Rossini, BARBIER ZO SEVILLY, V·MU). SMUTN¯ Juraj; posl. V·MU. Postava: Úãinkujúci (Igor Stravinskij, PETRU·KA, V·MU). SNÍTILOVÁ Miroslava; h.

264

ZOZNAM UMELECK¯CH PRACOVNÍKOV Postava: Dedinãanka (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB). SNÍÎEK Vladimír, 08.08.1979, Praha; SND t. Postavy: Macro (Henrich Leko, CALIGULA, SND); Harmódius, Pánsky zbor (Aram Iºjiã Chaãaturjan, SPARTAKUS, SND). SNOPKOVÁ Dana, 1900; DZP h. Postava: Úãinkujúca (Viera Dubaãová ­ Katarína Mrázková ­ Peter VrÈo, DIAGNÓZA: TÚÎBA, DZP). SOGEL Ivan, 02.09.1953, Trebiov; BDK bh, um. Postavy: Nicia (Niccoló Machiavelli, MANDRAGORA, BDK); Otec (Karol Horák, VY··IE, TAM JE SRDCE, BDK); Profesor (Silvester Lavrík, KATARÍNA, BDK). SOLÁROVÁ Katarína; ch. Choreografia: (Sándor Gál, NA POKRAJI PEKLA, THK). SOLâIANSKA Agáta, 15.04.1974, Vráble; StDN bh. Postavy: Úãinkujúca (Karol Spiák, Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY, StDN); Matka, Laktibrada, vodiãské práce (Ondrej Spiák, NAJVÄâ·IE CIGÁNSTVO, StDN); Maria (KLAUNI V·ETK¯CH KRAJÍN, SPOJTE SA! ALEBO AMORE, TT); (KLAUNI V·ETK¯CH KRAJÍN, SPOJTE SA! ALEBO KLAUNI, TT). SOLOVIC Slavo; sh. Scénická hudba: (Per Olov Enquist, V HODINE RYSA, ARÉNA); (Viliam Klimáãek, KOMIKS, GNG); (William Mastrosimone, TOTÁLNE MIMO, ARÉNA). SOLTÉSZ Michal, 22.03.1974, Koice; ·DK h. Postavy: Repa (Zoltán Egressy, PORTUGÁLIA, ·DK); Umelec ­ travesty show (Peter Zvon, TANEC NAD PLAâOM, ·DK); SÈopa (Janusz Glowacki, ·TVRTÁ SESTRA, ·DK). SOÓS Peter, 31.07.1968, Koice; DJZ opt. Postavy: Don Pasquale (Gaetano Donizetti, DON PASQUALE, ·DK); Radca (Karel Cón, VEªMI PY·NÁ PRINCEZNÁ, DJZ). SOSNA Vladimír; sv. Scénické a kostmové návrhy, bábky: (Alois Mikulka, GENERÁL A JEÎIBABA, BDK). SPASKOVOVÁ Elena, 15.03.1982, ·tipe, Macedónsko; posl. V·MU. Postavy: Úãinkujúca (Martin McDonagh, OPUSTEN¯ ZÁPAD, V·MU); (Anton Pavloviã âechov, MEDVEë ALEBO MEDZI MUÎOM A ÎENOU, · 12); Desdemona (William Shakespeare, OTHELLO, V·MU).. SPI·ÁK Gejza, 17.06.1926, Koice; o. Postava: George (Sándor Gál, NA POKRAJI PEKLA, THK). SPI·ÁK Karol, 17.08.1941, Bratislava; StDN r, rd. RéÏia, scénické a kostmové návrhy, bábky: (Karol Spiák, Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY, StDN). Úprava a texty piesní: (Hans Sachs, POSOL Z RAJA, StDN). SPI·ÁK Michal, 15.09.1963, Nitra; r. RéÏia: (Antonín Procházka, S TVOJOU DCÉROU NIKDY!, DJGT).

265

S SPI·ÁK Ondrej, 04.09.1964, StDN r. RéÏia: (Stanislav ·tepka, GENERÁL, RND); (Ondrej Spiák, NAJVÄâ·IE CIGÁNSTVO, StDN); (KLAUNI V·ETK¯CH KRAJÍN, SPOJTE SA! ALEBO AMORE, TT); (KLAUNI V·ETK¯CH KRAJÍN, SPOJTE SA! ALEBO KLAUNI, TT). Námet: (KLAUNI V·ETK¯CH KRAJÍN, SPOJTE SA! ALEBO AMORE, TT); (KLAUNI V·ETK¯CH KRAJÍN, SPOJTE SA! ALEBO KLAUNI, TT). Úprava: (Ondrej Spiák, NAJVÄâ·IE CIGÁNSTVO, StDN). Postavy: Kúzelník Bandolfini (KLAUNI V·ETK¯CH KRAJÍN, SPOJTE SA! ALEBO AMORE, TT); Pepé (KLAUNI V·ETK¯CH KRAJÍN, SPOJTE SA! ALEBO KLAUNI, TT). SPRU·ANSK¯ Svetozár, 27.06.1971, Bratislava; DAB dr. Dramaturgia: (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB); (Andrzej Saramonowicz, TESTOSTERÓN, DAB); (James Matthew Barrie ­ Ján Uliãiansky, PETER PAN, DAB). RéÏia: (Ingmar Villqist, BEZKYSLÍKOVCE, DAB). Spolupráca na texte: (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB). SRNÍK Boris; posl. AU. Postava: Diabol (Jan Kopeck, JEÎIS KRISTUS, AU). SROKOVÁ Katarína, 20.03.1977, Bratislava; SND o (zbor). Postavy: Fjoklua, Îena (Leo Janáãek, KÁËA KABANOVÁ, SND). STANKE Richard, 12.01.1967, ·aºa, okr. Galanta; SND h. Postava: Jupiter (Henrich Leko, CALIGULA, SND). STANKOVÁ Elika; kv. Kostmové návrhy: (Peter Glocko, O TETKE PSOTE ALEBO PAËA ROZPRÁVNICA 2, AHA). STANO Peter. Postava: Úãinkujúci (Laco Luãeniã, SATISFACTORY, ASTORKA). STA·KO Stanislav; posl. V·MU. Postavy: Toso (Fernando Arrabal, FANDO A LIS, V·MU); Úãinkujúci (Alexej Slapovskij, KLINâ, V·MU); (Alexander Galin, KONKURZ, V·MU); (Anton Pavloviã âechov, MEDVEë ALEBO MEDZI MUÎOM A ÎENOU, · 12); Toporec (Leonid Nikolajeviã Andrejev, KATARÍNA, SND); Tety, Dámy (Witold Gombrowicz, IVONNA, PRINCEZNÁ BURGUNDSKÁ, V·MU); Tom Topánka (James Matthew Barrie ­ Ján Uliãiansky, PETER PAN, DAB). STOKLASA Patrik; h. Postava: Ptolemaios (Michal David, KLEOPATRA, NS). STRAKA Daniel, 21.11.1978; DJZ h. Postavy: Pepo (Vratislav BlaÏek ­ Ladislav Rychman, STARCI NA CHMELI, DJZ); Dedinãan (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB); Konferencier (Éva Patakiová, EDITH A MARLENE, DJZ). STRAKOVÁ Ivica, 10.03.1979, Martin; ·O BB t (zbor). Postavy: Prostitútka, Nota, Biliardová guºa (Dana Dinková, BOÎSK¯ AMADEUS, ·O BB); Úãinkujúca (RAKÚSKA NOC, ARÉNA). STRAÎAN Jozef, 11.05.1943, Bratislava; DJZ h.

266

ZOZNAM UMELECK¯CH PRACOVNÍKOV Postavy: Brécourt a Alcantor (Molie VYNÚTENÁ SVADBA ALEBO MPROVIZOVANÁ SKÚ·`re, KA KOMÉDIE VO VERSAILLES, DJZ); Louis Leplée (Éva Patakiová, EDITH A MARLENE, DJZ). STRAÎANOVÁ Kveta, rod. MICHALCOVÁ, 10.05.1942, Nováky; DJZ h. Postava: Katarína (Vratislav BlaÏek ­ Ladislav Rychman, STARCI NA CHMELI, DJZ). STRE·NÁKOVÁ Erika, 05.07.1974; SND o. Postavy: Franciska Cagliari (Johann Strauss, VIEDENSKÁ KRV, ·O BB); Frasquita, Micaela (Georges Bizet, CARMEN, ·O BB). STRNADOVÁ Anna, rod. KUCKOVÁ, 09.06.1952, Spiská Sobota, okr. Poprad; SD h. Postavy: Artemidija Pandravavovová (Nikolaj Vasilieviã Gogoº, REVÍZOR, SD); Sedliaãka (ESTER, SD); Izmaela (Carlo Gozzi, PRINCEZNÁ TURANDOT, SD). STRNISKO Vladimír, 19.05.1938, SND r. RéÏia: (Neil Simon, ZLATÍ CHLAPCI, West); (Molie MIZANTROP, SND). `re, Úprava: (Molie MIZANTROP, SND). `re, Pedagogické vedenie: (Witold Gombrowicz, IVONNA, PRINCEZNÁ BURGUNDSKÁ, V·MU). STROPKOVSK¯ Ivan, 23.05.1942, Tokajík, okr. Svidník; DAD h. Postavy: Havran (Svetlana ·kovranová, STRA·IDLO SA NASTRA·ILO, DAD); Rosenkrast, Prv hrobár (William Shakespeare, HAMLET, DAD); Úãinkujúci (Jan Karafiát, CHROBÁâIKOVIA, DAD). STRUHÁROVÁ Miriam, 25.06.1975, Topoºãany; sv. Scénické návrhy: (Gaetano Donizetti, DON PASQUALE, ·DK). STUPÁKOVÁ Miriam; h. Postava: Bludiãky (Tatiana Masníková ­ Zuzana Grígeºová, TAJOMSTVO TROCH PEâATÍ, ACTORES). SUDICKÁ Helena, rod. ROSSÁKOVÁ, 04.08.1931, Spiská Stará Ves, okr. Poprad; h. Postava: Mary Doulová (John Millington Synge, PRAME SVÄTCOV, SKD). SUCHÁ Zuzana; vsp. Kostmové návrhy, masky: (Zuzana KriÏková, POSLOVIA, AHA). SUCHÁNEK Vladimír, 15.02.1934, Gbely, okr. Senica; sv. Scénické návrhy: (Tom Stoppard, KONEâNE SLOBODN¯!, SND). SUCHOÎA Ladislav, 27.07.1953, Baãkov, okr. Trebiov; DJZ opt. Postava: Radomír (Karel Cón, VEªMI PY·NÁ PRINCEZNÁ, DJZ). SUKHANOV Andriy, 26.02.1981, Kyjev, Ukrajina; ·DK t. Postava: Tancujúci (BALETN¯ KONCERT, ·DK). SUR¯ Tomá, 18.09.1972, Bratislava; posl. V·MU. RéÏia: (Gioacchino Rossini, BARBIER ZO SEVILLY, V·MU). SU·ILOVÁ Alena, 09.08.1959, Bratislava; BDnR bh. Postava: Aniãka (Jozef Holl, KUBO, BDnR). SVEâULA Juraj; h. Postava: Dedinãan (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB). SVETLÍK Adam; h. Postava: Cisárov syn (Dana Dinková, BOÎSK¯ AMADEUS, ·O BB).

267

S­· SVÍTEKOVÁ Zdenka, 03.10.1977, Bratislava; ·T t. Postavy: Osud (MIRÁKULOS, ·T); Îeny (SECTIO, ·T). SVITOK Michal; t. Postava: Úãinkujúci (Ján ëurovãík, GASP, ARÉNA). SVITOK ·imon, 16.02.1972, Bojnice; ·O BB o. Postavy: Mozart, Figaro, Don Giovanni (Dana Dinková, BOÎSK¯ AMADEUS, ·O BB); Minister (Johann Strauss, VIEDENSKÁ KRV, ·O BB); Dancairo (Georges Bizet, CARMEN, ·O BB); Agata (Gaetano Donizetti, VIVA LA MAMMA ALEBO SLASTI A STRASTI DIVADELNÉHO ÎIVOTA, ·O BB). SVOBODA Juraj, 30.12.1933, Opava, âeská republika; r. RéÏia: (·tefan Kasarda, CARMEN A DON JOSÉ, RMT); (Jan de Hartog, POSTEª S BALDACH¯NOM, AU); (Jean Cocteau, ªUDSK¯ HLAS, AU); (Tennessee Williams, ELEKTRIâKA DO STANICE TÚÎBA, AU). Dramatizácia: (Gabriel García Márquez, SLEâNA, KTORÁ CHODILA O ·IESTEJ, AU). Scenár: (·tefan Kasarda, CARMEN A DON JOSÉ, RMT). SWANOVÁ ªudmila, rod. ÎELENSKÁ, 15.11.1950, Bratislava; h. Postava: Vychovávateºka u Stibeºovov (Leonid Nikolajeviã Andrejev, KATARÍNA, SND). S¯KORA Pavel; posl. AU. Postava: José (Gabriel García Márquez, SLEâNA, KTORÁ CHODILA O ·IESTEJ, AU). SYNKOVÁ Milada, 16.05.1933, Bratislava; SND k. Hudobné natudovanie: (Gioacchino Rossini, BARBIER ZO SEVILLY, V·MU). Korepetície: (Leo Janáãek, KÁËA KABANOVÁ, SND). SZABADI EmOEke, 23.02.1979, Miercurea, Rumunsko; h. Postavy: Hortenzia (Peter Cibula, CIRKUSOV¯ SEN, THK); Vilma (Károly Kisfaludy, SKLAMANIA, THK); 1. taneãnica (Sándor Gál, NA POKRAJI PEKLA, THK); Emmi (Zoltán Egressy, TRI TRUHLY, THK). SZABÓ Duan, 09.02.1960, Spiská Nová Ves; NS h. Postavy: Tom (Robin Hawdon, DOKONALÁ SVADBA, West); Pierre (Francis Veber, BLBEC NA VEâERU, NS); Doktor Chandler (John Chapman, NEMOCNICA NA POKRAJI..., NS). SZABÓ Gábor; h. Postava: JeÏi (Michel de Ghelderode, BARNABÁ·, JD). SZABÓ Jaroslav; posl. AU. Postava: Judá (Jan Kopeck, JEÎIS KRISTUS, AU). SZAKÁL Gabriel, 23.09.1945, Malé Rakovce, okr. Michalovce; ·DK o. Postava: Notár (Gaetano Donizetti, DON PASQUALE, ·DK). SZÖKEOVÁ Anita, 31.08.1978, ·aºa; posl. V·MU. Kostmové návrhy: (Zoltán Egressy, PORTUGÁLIA, ·DK); (NEBEZPEâNÉ ZNÁMOSTI, ·DK). Scénické návrhy: (KRÁªOVNÁ SPIEVA BLUES, West); (Peter Zvon, TANEC NAD PLAâOM, ·DK); (Peter Pavlac, FUN(E)BRASK, S.R.O. (EPIZÓDA I.), MDB). SZÃLLÃS Peter, 31.05.1974, RoÏÀava; ACTORES h, um.

268

ZOZNAM UMELECK¯CH PRACOVNÍKOV Postavy: Tommy st., Policajt, Zlodej (Astrid Lindgrenová ­ Peter Cibula, PIPPI DLHÁ PANâUCHA, ACTORES); Úãinkujúci (Vladimir Koifman ­ Tatiana Lina, ÎIVOT OSAMELÉHO ·KRTIâA VO VEªKOM MESTE, ACTORES); âarodejník Tekulo, Vták Gogo (Tatiana Masníková ­ Zuzana Grígeºová, TAJOMSTVO TROCH PEâATÍ, ACTORES). SZVRCSEK Anita, obã. m. SZVRCSEKOVÁ Anita, 21.03.1977, Komárno; h. Postavy: Eliza Doolittle (Frederick Loewe, MY FAIR LADY, JD); Úãinkujúca (Ivan Alexandroviã Gonãarov, OBLOMOV, V·MU); (Fernand Crommelynck, VEªKOLEP¯ PAROHÁâ, V·MU); Dievãa so samodruhm bruchom (Ivan Vyrypajev, SNY, · 12). · ·AFÁRIK ·tefan, 06.08.1942, Bratislava; DJGT h. Postavy: Barón Ostrolúcky (Juraj Sarva, VYSLANEC ZVOLENSK¯, DJGT); ªubo ·imko (Antonín Procházka, S TVOJOU DCÉROU NIKDY!, DJGT); Bazilus (Peter Turrini, FIGAROV ·IALEN¯ DE, DJGT). ·ÁGHY Peter; h. Postava: Dedinãan (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB). ·AGO Milan P., 22.04.1951, Sládkoviãovo, okr. Galanta; RND h. Postavy: Chlapi v krãme a ìalie postavy (Stanislav ·tepka, GENERÁL, RND). ·ALING Ondrej; posl. V·MU. Postava: Fiorello (Gioacchino Rossini, BARBIER ZO SEVILLY, V·MU). ·ÁLY Marcel; posl. AU. Postava: Emil (Jean Cocteau, KRÁSNY ªAHOSTAJN¯, AU). ·AMAJ Jozef, 04.01.1960, Îilina; BDnR bh. Postavy: Salieri (Dana Dinková, BOÎSK¯ AMADEUS, ·O BB); Úãinkujúci (DÁMA S DÁÎDNIKOM, BDnR); Kapitán (Jozef Holl, KUBO, BDnR). ·AMAJOVÁ Mária, rod. DORâÍKOVÁ, 13.05.1968, Îilina; BDnR bh. Postavy: Hrá (ZAHRAJTE SA S ROZPRÁVKAMI IV. ­ MELUZÍNY, BDnR); Koáriãka (Jozef Holl, KUBO, BDnR); Zvieracie a rozprávkové bytosti (Lewis Carroll, ALICA V KRAJINE ZÁZRAKOV, BDnR). ·AMO ªubomír, 24.01.1970, Martin; h. Postava: Muzikant (John Millington Synge, PRAME SVÄTCOV, SKD). ·ANDOR Ivan, 11.06.1973, Bratislava; NS h. Postavy: Clark, 2. policajt (Galt MacDermot, VLASY, NS); Leblanc (Francis Veber, BLBEC NA VEâERU, NS); James Gosling (John Chapman, NEMOCNICA NA POKRAJI..., NS). ·ANDOROVÁ Eva, 10.10.1978, Koice; RMT t. Postavy: Dcéra (Daniela Hiveová-·ilanová, SRDCE MATKY, RMT); Pepita (·tefan Kasarda, CARMEN A DON JOSÉ, RMT). ·ANDOROVÁ Tatiana; RMT . Postavy: Monika, Huslistka (Daniela Hiveová-·ilanová, SRDCE MATKY, RMT).

269

· ·EBAN Andrej; sh. Scénická hudba: (Tennessee Williams, SKLENEN¯ ZVERINEC, DJGT). ·EBO Tomá, 02.01.1969, Bratislava; Makrta bh, sv, kv, r. Scénické návrhy, bábky, hudba a réÏia: (Jana ·ebová, SKRINKA S DU·IâKAMI, Makrta). Postava: Úãinkujúci (Jana ·ebová, SKRINKA S DU·IâKAMI, Makrta). ·EBOVÁ Jana, rod. HUSÁROVÁ, 19.09.1969, Koice; Makrta bh, sv, kv, r. Scénické návrhy, bábky, hudba a réÏia: (Jana ·ebová, SKRINKA S DU·IâKAMI, Makrta). Postava: Úãinkujúca (Jana ·ebová, SKRINKA S DU·IâKAMI, Makrta). ·EBOVÁ Zuzana, 01.04.1982, Bratislava; DJP h. Postavy: Stela, Oºga, Jasna, Dada, Lujza (Miro Gavran, V·ETKO O ÎENÁCH, DJP); Margaret Meadová (Galt MacDermot, VLASY, NS); Hermína (Ladislav Koãan, KOLOMAN A HERMÍNA, DJP); Zuzka (Jozef Gregor Tajovsk, STATKY ­ ZMÄTKY, DJP); Marton (Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux, FALO·NÉ DÔVERNOSTI, DJP). Pohybová spolupráca: (Miro Gavran, V·ETKO O ÎENÁCH, DJP); (Jozef Gregor Tajovsk, STATKY ­ ZMÄTKY, DJP). ·ECHN¯ Viliam, Preov; zsp. Zvuková spolupráca: (Vratislav BlaÏek ­ Ladislav Rychman, STARCI NA CHMELI, DJZ). ·ENIGLOVÁ Eva, 06.03.1959, Nitra; SND o. Postavy: Úãinkujúca (RAKÚSKA NOC, ARÉNA); Corilla (Gaetano Donizetti, VIVA LA MAMMA ALEBO SLASTI A STRASTI DIVADELNÉHO ÎIVOTA, ·O BB). ·ESTÁK Jakub; h. Postava: PáÏa (Jevgenij ªvoviã ·varc, POPOLU·KA, DJZ). ·EVâÍKOVÁ Simona; t. Postava: Mária Antoinetta (Dana Dinková, BOÎSK¯ AMADEUS, ·O BB). ·ILAN Ján, 06.05.1929, Jurgów, Poºsko; RMT um, r. RéÏia a úprava: (Daniela Hiveová-·ilanová, SRDCE MATKY, RMT). ·ILHAVÍKOVÁ Katarína, 08.04.1978, Bratislava; o. Postava: Micaela (Georges Bizet, CARMEN, ·O BB). ·IMEKOVÁ Vladimíra; h. Postava: Úãinkujúca (Arnot Goldflam, ÚTRÎKY Z NEDOKONâENÉHO ROMÁNU, MDB). ·IMO Duan, 21.01.1975, Banská Bystrica; ·O BB o (zbor). Postavy: Jozef (Johann Strauss, VIEDENSKÁ KRV, ·O BB); Dancairo (Georges Bizet, CARMEN, ·O BB); Guglielmo (Gaetano Donizetti, VIVA LA MAMMA ALEBO SLASTI A STRASTI DIVADELNÉHO ÎIVOTA, ·O BB). ·IMONâÍKOVÁ Viktória, 27.07.1973, Ilava; SND t (s + b). Postavy: Princezná (Béla Bartók, DREVEN¯ PRINC, SND); Drusilla (Henrich Leko, CALIGULA, SND); Aigína (Aram Iºjiã Chaãaturjan, SPARTAKUS, SND). ·IMOVÁ Zuzana; posl. V·MU. Postavy: Úãinkujúca (Jozef Moko, PYTAâKY, V·MU); (Jozef Moko, PRINCEZNÁ S OZVENOU, V·MU); Hlasy (Peter Handke, KASPAR, · 12).

270

ZOZNAM UMELECK¯CH PRACOVNÍKOV ·ÍMOVÁ Jana; t. Postava: Biela laÀ (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB). ·IMUN Peter, 21.08.1955, Bratislava; ASTORKA h. Postavy: Barman John (KRÁªOVNÁ SPIEVA BLUES, West); Falon hráã (Milo Karásek, ZÁVEREâNÁ, ASTORKA). ·INKOVÁ Michaela, 16.01.1982, Martin; h. Postava: Morské panny (James Matthew Barrie ­ Ján Uliãiansky, PETER PAN, DAB). ·I·KA Henrich, 07.10.1975, Banská ·tiavnica; t. Postavy: Richie (KRÁªOVNÁ SPIEVA BLUES, West); Octavianus (Michal David, KLEOPATRA, NS). ·I·KOVÁ Anna, 30.06.1960, Îilina; ASTORKA h. Postavy: Karen (Nikoline Werdelin, MILOVNÍCI, ASTORKA); Úãinkujúca (Petr Zelenka ­ Michael Frayn, ODCHODY VLAKOV, ASTORKA). ·KORVAGOVÁ Vladena, rod. KALANDROVÁ, 08.07.1977, Zvolen; DJGT h. Postavy: Sliepka 1 (AlÏbeta Verepejová ­ Jana Pilzová, TRIO KOTKODÁK, DJGT); Laura Wingfieldová (Tennessee Williams, SKLENEN¯ ZVERINEC, DJGT). ·KOVRANOVÁ Svetlana, 01.05.1953, Ivanãice, Ukrajina; DAD h. Postavy: Úãinkujúca (Blaho Uhlár, PRELUD, DAD); (Jan Karafiát, CHROBÁâIKOVIA, DAD); Líka (Svetlana ·kovranová, STRA·IDLO SA NASTRA·ILO, DAD); Babka (Christo Bojãev, OKRESN¯ ·PITÁL ALEBO PLUKOVNÍKOVA ÎENA, DAD); Kráºovná (William Shakespeare, HAMLET, DAD). RéÏia: (Svetlana ·kovranová, STRA·IDLO SA NASTRA·ILO, DAD). ·KRABÁKOVÁ Gabriela, 04.12.1970, Trnava; h. Postavy: Rachel (Robin Hawdon, DOKONALÁ SVADBA, West); Marlene (Francis Veber, BLBEC NA VEâERU, NS). ·KRIPKOVÁ Iveta, rod. HORVÁTHOVÁ, 19.12.1960, Korytnica, okr. Banská Bystrica; BDnR rd, dr. Námet: (ZAHRAJTE SA S ROZPRÁVKAMI IV. ­ MELUZÍNY, BDnR); (ZAHRAJTE SA S ROZPRÁVKAMI V. ­ O ·TOPªO·OVI LOPTO·OVI, BDnR). Úprava: (Ivan Stodola, BAâOVA ÎENA, MDÎ). ·LEPKOVSKÁ Denisa, 29.05.1967, Koice; SND o. Postavy: Varvara (Leo Janáãek, KÁËA KABANOVÁ, SND); Carmen (Georges Bizet, CARMEN, ·O BB); Úãinkujúca (RAKÚSKA NOC, ARÉNA); Bradamante (Georg Friedrich Händel, ALCINA, SND). ·MÁLIK Ernest, 10.06.1920, Zvolen; h. Postava: KÀaz (William Shakespeare, TROJKRÁªOV¯ VEâER ALEBO âO LEN CHCETE, SND). ·MIGURA Ernest, 17.06.1930, Doln Ohaj, okr. Nové Zámky; h. Postava: Jazva (James Matthew Barrie ­ Ján Uliãiansky, PETER PAN, DAB). ·OLTÉS Andrej; posl. V·MU. Postavy: Úãinkujúci (Jozef Moko, PRINCEZNÁ S OZVENOU, V·MU); (Jozef Moko, PYTAâKY, V·MU).

271

·­T ·OMORJAI Juraj, 14.11.1933, BudapeÈ; ·DK o. Postava: Komtur (Wolfgang Amadeus Mozart, DON GIOVANNI, ·DK). ·OMORJAI Simon, 01.03.1968, Dessau, Nemecko; SND o. Postavy: Boris (Leo Janáãek, KÁËA KABANOVÁ, SND); Don José (Georges Bizet, CARMEN, ·O BB). ·ORALOVÁ Lucia; h. Postavy: Lucia ·oralová, ManÏelka, Dcéra, Kukláãi (ªudo Ferenc ­ Milan Markoviã, SORRY! ALEBO MARKOVIâ ZA MREÎAMI, West). ·OTH Ondrej, 23.01.1960, Bardejov; ·DK ch, um. RéÏia: (BALETN¯ KONCERT, ·DK). ·PÁNIKOVÁ Barbora, 25.03.1983, Handlová; posl. AU. Postavy: Bride (John Millington Synge, PRAME SVÄTCOV, SKD); Lampa zlomyseºná (Adolf Hoffmeister, PARK, AU); Zvieracie a rozprávkové bytosti (Lewis Carroll, ALICA V KRAJINE ZÁZRAKOV, BDnR). ·TAUDER Duan, 25.04.1944, Veºké Kostoºany, okr. Trnava; BBD bh, um. Scenár a réÏia: (Elena âepãeková, MEDU·KA, BBD). Postava: Frantiek Lotrinsk (Frantiek Malec ­ Vladimír Zetek, O BRATISLAVSKEJ HRADNEJ KUCHÁRKE, BBD). ·TEFÁNEK Duan, 01.10.1957, Bratislava; SND d, d. Dirigent: (Leo Janáãek, KÁËA KABANOVÁ, SND); (Giuseppe Verdi, MACBETH, SND); (Henrich Leko, CALIGULA, SND). Hudobné natudovanie: (Leo Janáãek, KÁËA KABANOVÁ, SND). ·TEFEKOVÁ Kvetoslava, 08.02.1968, Bratislava; SND t (zbor). Postava: Dámsky zbor (Aram Iºjiã Chaãaturjan, SPARTAKUS, SND). ·TELLÁR Marek, 14.03.1983, Bratislava; ·O BB t (zbor). Postava: Mozartov priateº (Dana Dinková, BOÎSK¯ AMADEUS, ·O BB). ·TEPKA Stanislav, 26.07.1944, Radoina, okr. Topoºãany; RND h, um, rd. Postavy: Pavel ·tefánik, Profesor Jansen, Tomá Garrigue Masaryk, Misionár, Generál Maurice Janin (Stanislav ·tepka, GENERÁL, RND). Texty piesní: (Stanislav ·tepka, GENERÁL, RND). ·TEVU·KOVÁ Patrícia; t. Asistent choreografie: (Galt MacDermot, VLASY, NS); (Michal David, KLEOPATRA, NS). Postava: Company (Michal David, KLEOPATRA, NS). ·TRASSER Ján, 25.02.1946, Koice; dr. Texty piesní: (Galt MacDermot, VLASY, NS). ·TÚR Rastislav, 26.11.1969, Bratislava; SND d. Dirigent: (Aram Iºjiã Chaãaturjan, SPARTAKUS, SND). ·TÚR René; RND h. Postavy: Michal a ìalie postavy (Stanislav ·tepka, GENERÁL, RND). ·TUTIKA Marek, Preov; h.

272

ZOZNAM UMELECK¯CH PRACOVNÍKOV Postava: Marek (Vratislav BlaÏek ­ Ladislav Rychman, STARCI NA CHMELI, DJZ). ·UDÍK Róbert, 26.02.1956, Levice; ·DK h. Postavy: Pita (Zoltán Egressy, PORTUGÁLIA, ·DK); Trdlík (Peter Zvon, TANEC NAD PLAâOM, ·DK); Jurij Alexejeviã (Janusz Glowacki, ·TVRTÁ SESTRA, ·DK). Pohybová spolupráca: (NEBEZPEâNÉ ZNÁMOSTI, ·DK). ·UJANSKÁ Barbora, 06.04.1980, Banská ·tiavnica; posl. V·MU. Scénické a kostmové návrhy: (Jozef Moko, PYTAâKY, V·MU). ·ULEK Frantiek, 05.08.1978, RuÏomberok; SND t (zbor). Postavy: Víla (Béla Bartók, DREVEN¯ PRINC, SND); Pár mladch milencov (Henrich Leko, CALIGULA, SND); Pánsky zbor (Aram Iºjiã Chaãaturjan, SPARTAKUS, SND). ·USTEKOVÁ Lucia, 31.12.1975, Banská Bystrica; h. Postava: Spev (ZAHRAJTE SA S ROZPRÁVKAMI V. ­ O ·TOPªO·OVI LOPTO·OVI, BDnR). ·UËÁKOVÁ BlaÏena, 21.06.1964, Koice; k. Korepetície: (Vratislav BlaÏek ­ Ladislav Rychman, STARCI NA CHMELI, DJZ); (Slavomír Benko, PREDSTAVENIE ALEBO IDE PIESE..., DJZ); (Éva Patakiová, EDITH A MARLENE, DJZ); (Karel Cón, VEªMI PY·NÁ PRINCEZNÁ, DJZ). ·VOAVA Marián; h. Postava: Harmonikár (Janusz Glowacki, ·TVRTÁ SESTRA, ·DK). T TABAâEK Juraj; h. Postava: Úãinkujúci (William Shakespeare, SEN NOCI SVÄTOJÁNSKEJ, MDÎ). TABAâEK Peter, 26.05.1965, Îilina; BDÎ rd. Pohybová spolupráca: (Jozef Cíger Hronsk, TRI MÚDRE KOZLIATKA, BDÎ). TAL Asaf; h. Postava: Dr. Pysk (Peter Zvon, TANEC NAD PLAâOM, ·DK). TARAGEª Duan, 30.01.1948, Pribylina, okr. Liptovsk Mikulá; SND h. Postava: Carmen (Tom Stoppard, KONEâNE SLOBODN¯!, SND). TARASOVIâOVÁ Bibiana, rod. ·IMURDOVÁ, 13.12.1964, RuÏomberok; BDÎ rd. Texty piesní, dramaturgia, réÏia: (Bibiana Tarasoviãová, O VEªKOM JEDÁKOVI A âAROVNOM KABÁTE, BDÎ). Postavy: Matka, Mlynárka, Hedviga, Duiãka, Vojsko (Bibiana Tarasoviãová, O VEªKOM JEDÁKOVI A âAROVNOM KABÁTE, BDÎ); Krãmárka (Nora Linhartová, KEë LÍSTIE Z DUBA OPADÁ, BDÎ); Pomocné vodiãské práce (Jozef Cíger Hronsk, TRI MÚDRE KOZLIATKA, BDÎ); ·akal Lap, Ryba (Ivan Olbracht, BIDPÁJ A JEHO ZVIERATKÁ, BDÎ). TARKAY Peter, 06.10.1974, Koice; sh. Hudba: (Petronela Duová, NESIEM VÁM NOVINU..., TN); (JANKO ­ POLIENKO, ·B). TCHETVERNIA Elena, 21.10.1976, VoronûÏ, Rusko; ·DK t. Postava: Tancujúca (BALETN¯ KONCERT, ·DK); RuÏa (Antoine de Saint-Exupéry, MAL¯

273

T PRINC, ·DK). TICH¯ Vlastimil, 10.06.1938, Praha (âeská republika); k. Hudba: (Katalin Vajda, MILENCI Z ANCONY, THK). Korepetície: (Gaetano Donizetti, DON PASQUALE, ·DK). TILINGER Richard, 09.05.1982, Koice; BDK bh. Postavy: René (Karol Horák, VY··IE, TAM JE SRDCE, BDK); Rozprávaã Ernest, Otec Myiak, Pytaãi: Myiak z mlyna, Myiak spod ípkového kra, Myiak z bieleho katieºa, Mrak, Vietor, Mlad Myiak, Sused ­ Nepytaã (Tibor Zalán, NEVESTA MY·KA, BDK). TIMKO Marek; posl. V·MU. Dramaturgia: (Peter Handke, KASPAR, · 12). TIMKOVÁ Ingrid, 17.01.1967, Seãovce, okr. Trebiov; SND h. Postavy: Juno (Henrich Leko, CALIGULA, SND); Úãinkujúca (Silvester Lavrík, VILLA LOLA, MDB). TIMOâKO Vladimír, 19.05.1948, Orlov, okr. Stará ªubovÀa; DJZ opt. Postava: Kazimír (Karel Cón, VEªMI PY·NÁ PRINCEZNÁ, DJZ). TKÁâ Jozef, 15.01.1950, BuderaÏ, Ukrajina; DAD umv. Postavy: Úãinkujúci (Blaho Uhlár, PRELUD, DAD); (Jan Karafiát, CHROBÁâIKOVIA, DAD); Zajac (Svetlana ·kovranová, STRA·IDLO SA NASTRA·ILO, DAD); Dedo (Christo Bojãev, OKRESN¯ ·PITÁL ALEBO PLUKOVNÍKOVA ÎENA, DAD); Corambis, Druh hrobár (William Shakespeare, HAMLET, DAD). TKÁâ ·tefan, 13.01.1969, Humenné; DJZ orch. Postava: Orchester (Éva Patakiová, EDITH A MARLENE, DJZ). TLUâKOVÁ Zuzana, 09.02.1962, Koice; h. Postavy: Julie (Robin Hawdon, DOKONALÁ SVADBA, West); Isis (Michal David, KLEOPATRA, NS). TOLSTOV Sergej, 26.09.1962, Sankt Peterburg (Rusko); SND o. Postava: Macbeth (Giuseppe Verdi, MACBETH, SND). TOMAJKO Egon, 25.09.1967. Postava: Timoteo (Niccoló Machiavelli, MANDRAGORA, BDK). TOMÁNEK Alois; kv. Kostmové a scénické návrhy, bábky: (Ivan Olbracht, BIDPÁJ A JEHO ZVIERATKÁ, BDÎ). TOMÁNEK Petr, 06.01.1957, ·umperk, âeská republika; SND o (zbor). Postava: Sluha Lady Macbeth (Giuseppe Verdi, MACBETH, SND). TOMARI Yohei, 07.02.1981, Tokyo, Japonsko; SND t (zbor). Postava: Pánsky zbor (Aram Iºjiã Chaãaturjan, SPARTAKUS, SND). TOMA·IAKOVÁ Tatiana, 31.05.1974, Preov; BDK bh. Postavy: Lucrezia (Niccoló Machiavelli, MANDRAGORA, BDK); Mia (Karol Horák, VY··IE, TAM JE SRDCE, BDK). TOMA·KO Martin; sa. Sveteln dizajn: (Peter Glocko, O TETKE PSOTE ALEBO PAËA ROZPRÁVNICA 2, AHA);

274

ZOZNAM UMELECK¯CH PRACOVNÍKOV (Zuzana KriÏková, POSLOVIA, AHA). TOMOVÁ Svetlana, 14.01.1965, Preov; ·DK o. Postavy: Grófka (Johann Strauss, VIEDENSKÁ KRV, ·O BB); Donna Elvíra (Wolfgang Amadeus Mozart, DON GIOVANNI, ·DK). TOPINKOVÁ Viera, 27.06.1933, Rimavská Sobota; SND h. Postavy: Úãinkujúca (Alexander Galin, KONKURZ, V·MU); (Peter Pavlac, FUN(E)BRASK, S.R.O. (EPIZÓDA I.), MDB). TOPªANSK¯ Ján, 10.08.1950, Vranov nad Topºou; DJP h. Postava: Tomá Kamensk (Jozef Gregor Tajovsk, STATKY ­ ZMÄTKY, DJP). TÓTH Attila, 05.12.1975, Dunajská Streda; JD h. Postavy: Jamie (Frederick Loewe, MY FAIR LADY, JD); Apotol Peter (Michel de Ghelderode, BARNABÁ·, JD); Gápár (Miklós Hubay ­ István Vas ­ György Ránki, JEDNA LÁSKA NA TRI NOCI, JD); Doktorka (Mór Jókai ­ Róbert Bognár ­ András Schlanger ­ Szabolcs Várady ­ Ferenc Darvas, CHUDOBNÍ BOHATÍ, JD). TÓTH Éva, obã. m. TÓTHOVÁ, 09.03.1971, Luãenec; THK h, i. Postavy: 2. taneãnica (Sándor Gál, NA POKRAJI PEKLA, THK); Pani (Zoltán Egressy, TRI TRUHLY, THK). TÓTH Erzsébet, CS., vyd. CSÓKA, 23.10.1952, âiãarovce, okr. Trebiov; h. Postavy: Mari Jászaiová (István Kocsis, OVENâENÍ, THK); Agnesse (Katalin Vajda, MILENCI Z ANCONY, THK). TÓTH Tibor, 27.11.1966, Kráºovsk Chlmec, okr. Trebiov; JD h, rd. Postavy: Barnabá (Michel de Ghelderode, BARNABÁ·, JD); Stotník Henker (Miklós Hubay ­ István Vas ­ György Ránki, JEDNA LÁSKA NA TRI NOCI, JD); Franyó Kranyec (Mór Jókai ­ Róbert Bognár ­ András Schlanger ­ Szabolcs Várady ­ Ferenc Darvas, CHUDOBNÍ BOHATÍ, JD). TÓTHOVÁ AlÏbeta; h. Postavy: Úãinkujúca (Arnot Goldflam, ÚTRÎKY Z NEDOKONâENÉHO ROMÁNU, MDB); Îena ã. 1 (Joe Di Pietro ­ Jimmy Roberts, MILUJEM ËA, ALE..., West). TRENKLEROVÁ ªudmila, 18.06.1980, Trebiov; h. Postavy: Úãinkujúca (Fernand Crommelynck, VEªKOLEP¯ PAROHÁâ, V·MU); Morské panny (James Matthew Barrie ­ Ján Uliãiansky, PETER PAN, DAB). TRGOVÁ AlÏbeta, rod. BREZANOVÁ, 13.01.1963, Banská Bystrica; ·O BB o. Postavy: Katherina Cavalieri, Constanze, Papagena (Dana Dinková, BOÎSK¯ AMADEUS, ·O BB); Pepina (Johann Strauss, VIEDENSKÁ KRV, ·O BB); Frasquita (Georges Bizet, CARMEN, ·O BB). TRVALCOVÁ Zdenka, 1982; h. Postava: Octavia (Michal David, KLEOPATRA, NS). TURANSK¯ Erik, 20.06.1974, Koice; ·DK t (zbor). Postava: Had (Antoine de Saint-Exupéry, MAL¯ PRINC, ·DK). TURANSK¯ ·tefan, 04.05.1972, Koice; DJZ t (zbor).

275

T­V Pohybová spolupráca: (Jevgenij ªvoviã ·varc, POPOLU·KA, DJZ). Postavy: Céãko (Vratislav BlaÏek ­ Ladislav Rychman, STARCI NA CHMELI, DJZ); Padetrua (Jevgenij ªvoviã ·varc, POPOLU·KA, DJZ); Balet (Éva Patakiová, EDITH A MARLENE, DJZ); Princ ­ taneãník (Karel Cón, VEªMI PY·NÁ PRINCEZNÁ, DJZ). TURâANOVÁ Katarína, rod. ·ROMEKOVÁ, 24.02.1978, Poprad; SD h. Postavy: Mária (Nikolaj Vasilieviã Gogoº, REVÍZOR, SD); Druhá panna (ESTER, SD); Adelma (Carlo Gozzi, PRINCEZNÁ TURANDOT, SD). TUREKOVÁ Vanda, 18.07.1972, Bratislava; h. Postava: Mladia Ïena (Per Olov Enquist, V HODINE RYSA, ARÉNA). TURJANOVÁ Kristína, 28.08.1979, Trenãín; DAB h. Postavy: Betka Pohánková (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB); Karolína Melkettová (Peter Shaffer, âIERNA KOMÉDIA, DAB); Wendy (James Matthew Barrie ­ Ján Uliãiansky, PETER PAN, DAB). TUROVÁ Darina, tieÏ SUROVÁ, 24.04.1946, Ilava, okr. PovaÏská Bystrica; ·O BB k. Korepetície: (Johann Strauss, VIEDENSKÁ KRV, ·O BB); (Georges Bizet, CARMEN, ·O BB); (Gaetano Donizetti, VIVA LA MAMMA ALEBO SLASTI A STRASTI DIVADELNÉHO ÎIVOTA, ·O BB). TUROK Vasiº, vl. m. TUROK-HETE·, 08.01.1940, Habura, okr. Humenné; DAD dr. Dramaturgia: (Blaho Uhlár, PRELUD, DAD); (Christo Bojãev, OKRESN¯ ·PITÁL ALEBO PLUKOVNÍKOVA ÎENA, DAD); (William Shakespeare, HAMLET, DAD); (Jan Karafiát, CHROBÁâIKOVIA, DAD); Postava: Duch (William Shakespeare, HAMLET, DAD). TURZONOVOVÁ BoÏidara, 28.05.1942, Sofia; SND h. Postavy: Úãinkujúca (ÎIDOVSKÁ NOC V ARÉNE, ARÉNA); Grófka Praskovská (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB); Sarah Bernhardtová (John Murrel, POSLEDNÉ LETO SARAH BERNHARDTOVEJ, SND). Pedagogické vedenie: (Jan Kopeck, JEÎIS KRISTUS, AU). TUÎINSK¯ Pavol, 31.10.1958, Podbrezová, okr. Banská Bystrica; ·O BB d. Dirigent: (Johann Strauss, VIEDENSKÁ KRV, ·O BB); (Gaetano Donizetti, VIVA LA MAMMA ALEBO SLASTI A STRASTI DIVADELNÉHO ÎIVOTA, ·O BB). Hudobné natudovanie: (Johann Strauss, VIEDENSKÁ KRV, ·O BB); (Gaetano Donizetti, VIVA LA MAMMA ALEBO SLASTI A STRASTI DIVADELNÉHO ÎIVOTA, ·O BB). Ë ËAPÁK Marek, 22.04.1960, Bratislava; h. Postavy: Ben Silverman (Neil Simon, ZLATÍ CHLAPCI, West); Bill (Robin Hawdon, DOKONALÁ SVADBA, West).

276

ZOZNAM UMELECK¯CH PRACOVNÍKOV U UHLÁR Blaho, 26.08.1951, Preov; DSS r, h, umv. RéÏia: (GALA, DSS); (Blaho Uhlár, PRELUD, DAD (UND)). Postava: Hlas (MORâA, ZPSO, Skrat). UHRÁK Ladislav, 27.06.1952, Topoºãany; SND o (zbor). Postava: Sprisahanec (Giuseppe Verdi, MACBETH, SND). UHRIN Jaroslav, 14.04.1971; h. Postava: Mihvok (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB). UHRINOVÁ Kamila; h. Postava: Rózka (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB). ULICKÁ SoÀa, rod. KRAJâÍKOVÁ, 17.04.1943, Nitrianska Blatnica; h. Postava: Úãinkujúca (Duan Duek ­ Jozef Krasula, PE·O DO NEBA, MDB). ULIâIANSKY Ján, 29.10.1955, Koice, dr. Dramatizácia, preklad, texty piesní: (James Matthew Barrie ­ Ján Uliãiansky, PETER PAN, DAB). ULIâNÁ Naìa, 02.03.1983; posl. V·MU. Dramaturgia: (Elena âepãeková, MEDU·KA, BBD). RéÏia: (Karel Jaromír Erben, KYTICA, V·MU). ULIâNÁ SoÀa, 25.09.1980, Bratislava; posl. V·MU. Dramaturgia: (Ivan Alexandroviã Gonãarov, OBLOMOV, V·MU); (Vasilij Sigarev, âIERNE MLIEKO, V·MU). URBANâÍKOVÁ Ldia, 07.01.1942, Koice; dr. Dramaturgia: (Gaetano Donizetti, DON PASQUALE, ·DK). URBANOVÁ Gabriela. Námet: (KRÁªOVNÁ SPIEVA BLUES, West). Ú ÚRADNÍK Dávid, 1978, Koice; ·DK h. Postavy: Barnabá (Peter Zvon, TANEC NAD PLAâOM, ·DK); Azolan (NEBEZPEâNÉ ZNÁMOSTI, ·DK). ÚRADNÍK Jozef, 14.12.1952, PovaÏská Bystrica; ·DK h, um. Postavy: Krãmár (Zoltán Egressy, PORTUGÁLIA, ·DK); Gróf Richard (Peter Zvon, TANEC NAD PLAâOM, ·DK); Policajt (Janusz Glowacki, ·TVRTÁ SESTRA, ·DK). V VACH Marián, 28.08.1950, Bratislava; ·DK d. Dirigent, hudobné natudovanie: (Gaetano Donizetti, DON PASQUALE, ·DK).

277

V VACHÁLKOVÁ Simona, 21.01.1969, Bratislava; kv. Kostmové návrhy: (Robin Hawdon, DOKONALÁ SVADBA, West). VAJDA Jozef, 31.07.1955, Îilina; SND h. Postavy: Orsino (William Shakespeare, TROJKRÁªOV¯ VEâER ALEBO âO LEN CHCETE, SND); Hlasy z filmu Primal Rage (Primitívny hnev): Arnie (William Mastrosimone, TOTÁLNE MIMO, ARÉNA); Kalil (Roland Schimmelpfennig, ABABSKÁ NOC, SND); Pavel Alexejeviã Koromyslov (Leonid Nikolajeviã Andrejev, KATARÍNA, SND). VAJDIâKA ªubomír, 28.05.1944, Trenãín; SND r. RéÏia: (John Murrel, POSLEDNÉ LETO SARAH BERNHARDTOVEJ, SND); (Leopold Lahola ­ Peter Pavlac, ROZHOVOR S NEPRIATEªOM, SND); (Roman Olekák, TICHO, SND). VAJDIâKA Michal, 06.07.1976, Bratislava; posl. V·MU. RéÏia: (Martin McDonagh, OPUSTEN¯ ZÁPAD, V·MU). Sveteln dizajn: (William Shakespeare, TROJKRÁªOV¯ VEâER ALEBO âO LEN CHCETE, SND). VAKRâKOVÁ Katarína, 22.01.1980, Martin; posl. AU. Postava: Dievãatá a chlapci (John Millington Synge, PRAME SVÄTCOV, SKD). VALEK Jaroslav, 18.11.1958, Liptovsk Mikulá; ·O BB sv. Kostmové a scénické návrhy: (Juraj Sarva, VYSLANEC ZVOLENSK¯, DJGT); (Johann Strauss, VIEDENSKÁ KRV, ·O BB); (PERNÍKOVÁ CHALÚPKA, MDÎ); (Ján Smrek, BÁSNIK A ÎENA, DJP); (Ivan Stodola, BAâOVA ÎENA, MDÎ). Scénické návrhy: (Friedrich Dürrenmatt, METEOR, SKD); (Jozef Holl, KUBO, BDnR); (Gaetano Donizetti, VIVA LA MAMMA ALEBO SLASTI A STRASTI DIVADELNÉHO ÎIVOTA, ·O BB). VALENTOVÁ Petronela, rod. DOâOLOMANSKÁ, 12.01.1952, Trnava; SKD h. Postavy: Carla Coppeová (Friedrich Dürrenmatt, METEOR, SKD); Dievãatá a chlapci (John Millington Synge, PRAME SVÄTCOV, SKD); Matka (Ivan Stodola, BAâOVA ÎENA, MDÎ). VALENTOVÁ SoÀa, vyd. HASPROVÁ, 03.06.1946, Trnava; SND h. Postava: Persefóna (Tom Stoppard, KONEâNE SLOBODN¯!, SND). VALKOVIâ Roman, 09.05.1963, Nitra; StDN bh. Postavy: Úãinkujúci (Karol Spiák, Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY, StDN); ·tudent (Hans Sachs, POSOL Z RAJA, StDN); Otec, Starec, Kráº, Drak (Ondrej Spiák, NAJVÄâ·IE CIGÁNSTVO, StDN). VALOCKÁ Jana, 12.12.1967, Bratislava; DJZ h. Postavy: Sleãna Hervé a Alcides (Molie VYNÚTENÁ SVADBA ALEBO IMPROVIZOVANÁ `re, SKÚ·KA KOMÉDIE VO VERSAILLES, DJZ); Anna (Jevgenij ªvoviã ·varc, POPOLU·KA, DJZ); Momone (Éva Patakiová, EDITH A MARLENE, DJZ). VANEK Martin, 02.06.1966, Bratislava; bh. RéÏia, scenár: (Franz Schubert, ROSAMUNDA, TN); (Josef Suk, ROZPRÁVKA, TN). Postava: Úãinkujúci (Franz Schubert, ROSAMUNDA, TN); (Josef Suk, ROZPRÁVKA, TN). VAKOVÁ Ivana, 12.07.1978, Svidník; h. Postava: Sheila (Galt MacDermot, VLASY, NS). VAOUâEK Peter, 05.02.1965; RND h.

278

ZOZNAM UMELECK¯CH PRACOVNÍKOV Hudba: (Viera Dubaãová ­ Katarína Mrázková ­ Peter VrÈo, DIAGNÓZA: TÚÎBA, DZP); (ªubomír Feldek, LOMIDREVO, MDÎ). Postavy: Klavirista Jeff (KRÁªOVNÁ SPIEVA BLUES, West); Chlapi v krãme, ·tudenti, Sochy, Hvezdári, Dámy, Taneãnice, Americkí krajania, Myjavskí muzikanti, TahiÈanky, Vojaci, Letci, Ruské panoptikum a ìalie postavy (Stanislav ·tepka, GENERÁL, RND). VAOVÁ Mária; h. Postava: Mama (Daniela Hiveová-·ilanová, SRDCE MATKY, RMT). VAOVÁ Marta; h. Postava: Juanita (·tefan Kasarda, CARMEN A DON JOSÉ, RMT). VÁRADY Michaela, rod. HAUSOVÁ, 20.08.1976, Koice; ·DK o. Postavy: Norina (Gaetano Donizetti, DON PASQUALE, ·DK); Zerlina (Wolfgang Amadeus Mozart, DON GIOVANNI, ·DK). VARALICA Zlatko; sv. Kostmové návrhy: (Peter Pavlac, 3.3.3., ·DK). VARGA Emese, obã. m. VARGOVÁ, 25.07.1977, Dunajská Streda; JD dr. Dramaturgia: (Frederick Loewe, MY FAIR LADY, JD); (Miklós Hubay ­ István Vas ­ György Ránki, JEDNA LÁSKA NA TRI NOCI, JD). VARGOCKO Martin; h. Postava: Dedinãan (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB). VARGOVâÁKOVÁ Alexandra; h. Postava: Miche (NEBEZPEâNÉ ZNÁMOSTI, ·DK). `le VARÍNSKY Marián, 05.09.1953, Nitra; SND k. Postava: Úãinkujúci (RAKÚSKA NOC, ARÉNA). VARKONDA Christian, Bratislava; o. Postava: Tretie zjavenie (Giuseppe Verdi, MACBETH, SND). VARKONDOVÁ Karin, 03.10.1972, Bratislava; o. Postavy: KáÈa Kabanová (Leo Janáãek, KÁËA KABANOVÁ, SND); Dvorná dáma (Giuseppe Verdi, MACBETH, SND). VÁROSSOVÁ ªudmila, rod. PA·TINSKÁ, 02.04.1956, Bratislava; kv. Kostmové návrhy: (Dana Dinková, BOÎSK¯ AMADEUS, ·O BB); (Francis Veber, BLBEC NA VEâERU, NS); (Georges Bizet, CARMEN, ·O BB); (Peter Shaffer, âIERNA KOMÉDIA, DAB). VARSÁNYI Mari, 08.09.1952, Rimavská Sobota; JD h. Postavy: Arina Pantelejmonovna (Nikolaj Vasilieviã Gogoº, ÎENBA, JD); Diváãka (Michel de Ghelderode, BARNABÁ·, JD); Melitta (Miklós Hubay ­ István Vas ­ György Ránki, JEDNA LÁSKA NA TRI NOCI, JD); Zsuzsa Kömény (Mór Jókai ­ Róbert Bognár ­ András Schlanger ­ Szabolcs Várady ­ Ferenc Darvas, CHUDOBNÍ BOHATÍ, JD). VASILENKO Juraj, 30.10.1965, Zdolbunov, Ukrajina; SND t. Postavy: Víla (Béla Bartók, DREVEN¯ PRINC, SND); Caligula (Henrich Leko, CALIGULA, SND); Harmódius (Aram Iºjiã Chaãaturjan, SPARTAKUS, SND); Pánsky zbor (Aram Iºjiã Chaãaturjan, SPARTAKUS, SND).

279

V VASYLYEVA Liudmila, tieÏ VASYLIEVA Ludmila, 01.04.1977, Kyjev, Ukrajina; ·DK t. Postava: Tancujúca (BALETN¯ KONCERT, ·DK). VÁ·ÁRYOVÁ Emília, 18.05.1942, Horná ·tubÀa; SND h. Postava: Stevie (Edward Albee, KOZA ALEBO KTO JE SYLVIA, ARÉNA). VA·KO Peter, 19.03.1976; t. Postava: Company (Michal David, KLEOPATRA, NS). VAVERâÁK Vladimír, 12.11.1979, KeÏmarok; SD h. Postavy: Luká Trstenicyn (Nikolaj Vasilieviã Gogoº, REVÍZOR, SD); Ohlasovateº (ESTER, SD); Pantalone (Carlo Gozzi, PRINCEZNÁ TURANDOT, SD). VEâEROVÁ Eva, 08.01.1952, Bratislava; DAB h. Postavy: ·tefánia Pohánková (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB); Indiáni (James Matthew Barrie ­ Ján Uliãiansky, PETER PAN, DAB). VELâICK¯ Michal, 27.04.1985, Nitra; SND t (zbor). Postavy: Gangster (KRÁªOVNÁ SPIEVA BLUES, West); Maester (Henrich Leko, CALIGULA, SND); Pánsky zbor (Aram Iºjiã Chaãaturjan, SPARTAKUS, SND). VEREBES István; JD r, um. RéÏia: (Miklós Hubay ­ István Vas ­ György Ránki, JEDNA LÁSKA NA TRI NOCI, JD). VERE·PEJOVÁ AlÏbeta, rod. REHÁKOVÁ, 17.11.1954, Preov; dr. Dramaturgia: (Vratislav BlaÏek ­ Ladislav Rychman, STARCI NA CHMELI, DJZ); (Éva Patakiová, EDITH A MARLENE, DJZ); (Karel Cón, VEªMI PY·NÁ PRINCEZNÁ, DJZ). Texty piesní: (AlÏbeta Verepejová ­ Jana Pilzová, TRIO KOTKODÁK, DJGT). VESELSKÁ Helena, 23.07.1974, Bratislava; o. Postava: Luigia (Gaetano Donizetti, VIVA LA MAMMA ALEBO SLASTI A STRASTI DIVADELNÉHO ÎIVOTA, ·O BB). VESLÁR Peter, 09.06.1979; h. Postava: Hud (Galt MacDermot, VLASY, NS). VICEN Duan, 23.02.1966, Trstená; ZPSO, Skrat r, umv. Postavy: Úãinkujúci (Duan Vicen ­ Vít Bednárik ­ Ingrid Hrubaniãová ­ Vladimír ZboroÀ, STREDNÁ EURÓPA ËA MILUJE, Skrat); (HLADN¯ SYSTÉMU NEVERÍ ­ PARANOJA, Skrat). VICIANOVÁ Judita, 19.10.1939, Hliník nad Hronom, okr. Îiar nad Hronom; h. Postava: Pani de Rosemonde (NEBEZPEâNÉ ZNÁMOSTI, ·DK). VIDLÁ¤ Ondfiej, 02.06.1981, Ostrava; ·T t. Postavy: Chlapec (MIRÁKULOS, ·T); MuÏ (SECTIO, ·T). VILHANOVÁ Marcela, 28.09.1982, HriÀová; h. Postava: Muzikantka (Jozef Holl, KUBO, BDnR). VI·OVSK¯ Pavol, 08.05.1960, Veºké Leváre, okr. Senica; h. Postava: Fantóm ­ On (Ingmar Villqist, BEZKYSLÍKOVCE, DAB). VITÁZEK Duan, 29.09.1980; h. Postava: Woof (Galt MacDermot, VLASY, NS). VITOS Jaroslav, 07.05.1957, Obsolovce, okr. Topoºãany; MDÎ h.

280

ZOZNAM UMELECK¯CH PRACOVNÍKOV Postavy: Kaãka, Chudobn pytaã, 2. kaktus, Eya ãierny sup (Jan Makarius, BRÁNA SLNKA, MDÎ); Úãinkujúci (William Shakespeare, SEN NOCI SVÄTOJÁNSKEJ, MDÎ); Kráº, Otec (ªubomír Feldek, LOMIDREVO, MDÎ). VITOS Rudolf, 04.06.1955, Nitra; h. Postavy: Hroch, ·ed Bufalo, Dua ohÀa a vetra II. (Jan Makarius, BRÁNA SLNKA, MDÎ); Úãinkujúci (William Shakespeare, SEN NOCI SVÄTOJÁNSKEJ, MDÎ); ReÏisér (PERNÍKOVÁ CHALÚPKA, MDÎ); Valivrch (ªubomír Feldek, LOMIDREVO, MDÎ). VLâEKOVÁ StaÀa, 24.03.1981, Zvolen; t. Postavy: Nielen telo ­ Tancujúca (NIELEN TELO, ARÉNA); Kurtizána (William Shakespeare, OTHELLO, V·MU); Úãinkujúca (HLADN¯ SYSTÉMU NEVERÍ ­ PARANOJA, Skrat). VLK Jozef. sh. Hudba: (SECTIO, ·T); (NIELEN TELO, ARÉNA). VOBEJDA Alois, 24.07.1924; sv. Scénické návrhy: (Karel Cón, VEªMI PY·NÁ PRINCEZNÁ, DJZ). VOJTEK Ivan ml., 08.09.1962, Dunajská Streda; NS h. Postavy: Predseda odvodovej komisie (Galt MacDermot, VLASY, NS); François (Francis Veber, BLBEC NA VEâERU, NS). VOJTEK Ivan st., 17.12.1957, Luãenec; DAB h. Postavy: Richtár (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB); Fisky (Andrzej Saramonowicz, TESTOSTERÓN, DAB); Kapitán Hook, ·éf (James Matthew Barrie ­ Ján Uliãiansky, PETER PAN, DAB). VOJTELA Milan, 13.11.1975, Nitra; StDN bh. Postavy: Popletko (Karol Spiák, Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY, StDN); Prv brat, Janko (Ondrej Spiák, NAJVÄâ·IE CIGÁNSTVO, StDN); Pierot Pierre (KLAUNI V·ETK¯CH KRAJÍN, SPOJTE SA! ALEBO AMORE, TT); (KLAUNI V·ETK¯CH KRAJÍN, SPOJTE SA! ALEBO KLAUNI, TT). VOJTKO Marián, h. Postavy: Caesar (Michal David, KLEOPATRA, NS); Marcus Antonius (Michal David, KLEOPATRA, NS). VOKOUN Tibor, 02.03.1956, Trnava; DJP h. Postava: Sv. Mikulá (Ladislav Koãan, KOLOMAN A HERMÍNA, DJP). VOKURKOVÁ Lenka, 07.12.1981, Praha, âeská republika; ·T t. Postavy: Pokuenie (MIRÁKULOS, ·T); Îena (SECTIO, ·T). VOLâKO Ján, 10.05.1949, Poráã, okr. Koice-vidiek; DJZ opt (zbor). Postavy: Vedúci obchodu, Krãmár, Rodiã (Vratislav BlaÏek ­ Ladislav Rychman, STARCI NA CHMELI, DJZ). VONGREJ ªudovít, 23.02.1977, Liptovsk MIkulá; DJZ opt (zbor). Postavy: ªudo (Vratislav BlaÏek ­ Ladislav Rychman, STARCI NA CHMELI, DJZ); ·uster (Karel Cón, VEªMI PY·NÁ PRINCEZNÁ, DJZ). VONGREY Zoltán, 06.12.1963, Gelnica; ·O BB o.

281

V­Z Postavy: Papageno (Dana Dinková, BOÎSK¯ AMADEUS, ·O BB); Macbeth (Giuseppe Verdi, MACBETH, SND); Escamillo (Georges Bizet, CARMEN, ·O BB); Stefano (Gaetano Donizetti, VIVA LA MAMMA ALEBO SLASTI A STRASTI DIVADELNÉHO ÎIVOTA, ·O BB). VRÁBLICOVÁ Lucia, 19.07.1973, Bratislava; NS h. Postava: Sestra Rouhtonová (John Chapman, NEMOCNICA NA POKRAJI..., NS). VRAVNÍK Tomá; posl. AU. Postava: Lazar (Jan Kopeck, JEÎIS KRISTUS, AU). VRBA Vladimír, 02.02.1972, Îilina; bh. Hudba: (AlÏbeta Verepejová ­ Jana Pilzová, TRIO KOTKODÁK, DJGT). VRBOVÁ Adriana, rod. FERENâÍKOVÁ, 05.07.1972, Michalovce; ·DK t (zbor). Postavy: Tancujúca (BALETN¯ KONCERT, ·DK); Hviezda, RuÏa, Bábka (Antoine de Saint-Exupéry, MAL¯ PRINC, ·DK). VR·ANSK¯ Michal; h. Postava: Filip (Vratislav BlaÏek ­ Ladislav Rychman, STARCI NA CHMELI, DJZ). VRËO Peter, 26.05.1965; DZP pvd, h. Choreografia: (Viera Dubaãová ­ Katarína Mrázková ­ Peter VrÈo, DIAGNÓZA: TÚÎBA, DZP). V¯ROSTEK Daniel; h. Postava: Kajfá (Jan Kopeck, JEÎIS KRISTUS, AU). V¯ROSTKO Frantiek, 14.05.1954, Buzice, okr. Koice-vidiek; SKD h. Postavy: Emanuel Lutz (Friedrich Dürrenmatt, METEOR, SKD); Timmy (John Millington Synge, PRAME SVÄTCOV, SKD); Herbert Greenleaf (Phyllis Nagy, TALENTOVAN¯ PÁN RIPLEY, SKD). W WEIS Martin; h. Postava: Hrajú (Arnot Goldflam, ÚTRÎKY Z NEDOKONâENÉHO ROMÁNU, MDB). WEISSLECHNEROVÁ Nina, Bratislava; GNG vsp. Vtvarná spolupráca: (Viliam Klimáãek, KOMIKS, GNG). WERNER Lena; sh. Hudba: (Zuzana Erbyová, O ZVEDAVOM SLONÍKOVI/VOM NEUGIRIGEN ELEFANTENKIND, ERBY). Y YAGOLNIK Inessa, 05.08.1981, Dnepropetrovsk, Ukrajina; ·DK t. Postavy: Úãinkujúca (BALETN¯ KONCERT, ·DK); Motle, Hviezdy, RuÏe (Antoine de Saint-Exupéry, MAL¯ PRINC, ·DK).

282

ZOZNAM UMELECK¯CH PRACOVNÍKOV Z ZÁBOJNÍK Bohumil, 02.12.1965, Michalovce; BDÎ bh. Hudba: (Bibiana Tarasoviãová, O VEªKOM JEDÁKOVI A âAROVNOM KABÁTE, BDÎ). ZAGAR Peter, 21.12.1961, Bratislava; ZPSO opt (zbor). Hudba: (Ingmar Villqist, BEZKYSLÍKOVCE, DAB). ZAHARIA Cosmina Maria, 26.03.1978, Rumunsko; SND t. Postavy: Hviezda, RuÏa, Motº (Antoine de Saint-Exupéry, MAL¯ PRINC, ·DK). ZAHORÁKOVÁ Elena, rod. MOLNÁROVÁ, 11.04.1951, Bratislava; ch. Choreografia: (Georges Bizet, CARMEN, ·O BB); (Ján Smrek, BÁSNIK A ÎENA, DJP). Pohybová spolupráca: (Gioacchino Rossini, BARBIER ZO SEVILLY, V·MU). ZÁHOREC Maro; h. Postavy: Úãinkujúci (Ján ëurovãík, GASP, ARÉNA); Company (Michal David, KLEOPATRA, NS). ZÁHORSKÁ Katarína; h. Postava: Lillie (KRÁªOVNÁ SPIEVA BLUES, West). ZACHAR Boris, 01.06.1968, RuÏomberok; h. Postavy: Úãinkujúci (Jozef Krasula ­ Roman Féder, MALÉ DIVADELNÉ BLUES, MDB); (Duan Duek ­ Jozef Krasula, PE·O DO NEBA, MDB); Tymián, Hudobník, Zbojník, krajãír Nitka (Jozef Cíger Hronsk, SMEL¯ ZAJKO, ARÉNA); On I. (Ingmar Villqist, BEZKYSLÍKOVCE, DAB); Janis (Andrzej Saramonowicz, TESTOSTERÓN, DAB). ZACHAROVÁ Andrea, 30.11.1980, Preov; DJZ opt (zbor). Postava: Aìa (Vratislav BlaÏek ­ Ladislav Rychman, STARCI NA CHMELI, DJZ). ZÁCHENSKÁ Martina; h. Postava: Agnes (Jan de Hartog, POSTEª S BALDACH¯NOM, AU). ZAPRIHAâ Dominik, 15.06.1981, Rosina; BDÎ bh*. Postavy: Paºo (Jozef Holl, KUBO, BDnR); Stanley (Tennessee Williams, ELEKTRIâKA DO STANICE TÚÎBA, AU). ZAËKO Martin, 30.11.1959, Îilina; h. Postavy: Úãinkujú (William Shakespeare, SEN NOCI SVÄTOJÁNSKEJ, MDÎ); MiesiÏelezo (ªubomír Feldek, LOMIDREVO, MDÎ). ZÁTUROVÁ Mária, rod. BUCHANOVÁ, 16.10.1950, IÏa; StDN bh. Postavy: Úãinkujúci (Karol Spiák, Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY, StDN); Dora (Hans Sachs, POSOL Z RAJA, StDN). ZAVARSK¯ Ján, 31.07.1948, Banská Bystrica; DJP sv, um. Scénické návrhy: (Leo Janáãek, KÁËA KABANOVÁ, SND); (Miro Gavran, V·ETKO O ÎENÁCH, DJP); (Fiodor Michajloviã Dostojevskij, BIELE NOCI, DJP); (Ladislav Koãan, KOLOMAN A HERMÍNA, DJP); (Jozef Gregor Tajovsk, STATKY ­ ZMÄTKY, DJP); (Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux, FALO·NÉ DÔVERNOSTI, DJP). ZBORO Vladimír, 05.09.1960, Námestovo; ZPSO, SkRAT h. Postavy: Úãinkujúci (Duan Vicen ­ Vít Bednárik ­ Ingrid Hrubaniãová ­ Vladimír ZboroÀ,

283

Z­Î STREDNÁ EURÓPA ËA MILUJE, Skrat); (HLADN¯ SYSTÉMU NEVERÍ ­ PARANOJA, Skrat). ZEDNIKOVIâ Marián, 15.08.1951, Bratislava; ASTORKA h. Postava: Al Lewis (Neil Simon, ZLATÍ CHLAPCI, West). ZELENKA Petr, 1967; r. RéÏia: (Petr Zelenka ­ Michael Frayn, ODCHODY VLAKOV, ASTORKA). ZELMANOVÁ Miloslava, 08.10.1980, Bratislava; h. Postava: Margaret Meadová (Galt MacDermot, VLASY, NS). ZEMAN Róbert; h. Postava: Dedinãan (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB). ZEMÁNKOVÁ Linda, 05.09.1975, Trnava; DJP h. Postavy: Úãinkujúca (William Shakespeare, SEN NOCI SVÄTOJÁNSKEJ, MDÎ); Beta (Jozef Gregor Tajovsk, STATKY ­ ZMÄTKY, DJP); Îena 1 (Ján Smrek, BÁSNIK A ÎENA, DJP); Araminta (Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux, FALO·NÉ DÔVERNOSTI, DJP). ZEMANOVIâOVÁ Mária; r. RéÏia: (Jozef Moko, PYTAâKY, V·MU). ZEMKOVÁ Mariana; h. Postava: Úãinkujúca (Karel Jaromír Erben, KYTICA, V·MU). ZETYÁK György, 15.11.1977, RoÏÀava; THK h. Postava: ÖltöztetOE (István Kocsis, OVENâENÍ, THK). ZHYTNYKOVA Liudmyla, 26.12.1957, Kyjev, Ukrajina; ·DK t. Choreografické natudovanie: (BALETN¯ KONCERT, ·DK). Postava: Tancujúca (BALETN¯ KONCERT, ·DK). ZÍMA ·tefan; h. Postavy: Company (Michal David, KLEOPATRA, NS). ZSÁKOVICS László; hn. Hudobné natudovanie: (József Romhányi ­ Szabolcs Fényes, POPOLU·KA, JD). ZSIGOVÁ Janette, 20.05.1977, Koice; h. Postava: Donna Elvíra (Wolfgang Amadeus Mozart, DON GIOVANNI, ·DK). ZUPKOVÁ Henrieta; h. Postava: Estrelita (·tefan Kasarda, CARMEN A DON JOSÉ, RMT). ZUPKOVÁ Z.; sv. Scénické návrhy: (Jozef Moko, PRINCEZNÁ S OZVENOU, V·MU). ZVARÍK Ivan, 10.05.1967, Îilina; ·O BB o. Postavy: Don Pasquale (Gaetano Donizetti, DON PASQUALE, ·DK); Leporello (Dana Dinková, BOÎSK¯ AMADEUS, ·O BB); Kagler (Johann Strauss, VIEDENSKÁ KRV, ·O BB); Zuniga (Georges Bizet, CARMEN, ·O BB); Prospero (Gaetano Donizetti, VIVA LA MAMMA ALEBO SLASTI A STRASTI DIVADELNÉHO ÎIVOTA, ·O BB).

284

ZOZNAM UMELECK¯CH PRACOVNÍKOV Î ÎÁK Martin; h. Postava: Úãinkujúci (Henrich Îucha, FLESH POINT, V·MU). ÎEMLIâKA Milan, Preov; h. Postava: âarodejník (Jevgenij ªvoviã ·varc, POPOLU·KA, DJZ). ÎIAKOVÁ Petra; h. Postava: Zdravotná sestra (Dana Dinková, BOÎSK¯ AMADEUS, ·O-II.). ÎIGA Ján, 22.02.1983, Koice; RMT t. Postavy: DeÏko, Angut, Ambróz (Daniela Hiveová-·ilanová, SRDCE MATKY, RMT); Dozorca (·tefan Kasarda, CARMEN A DON JOSÉ, RMT). ÎILÍKOVÁ Mária, rod. HERODEKOVÁ, 27.02.1956, Partizánske; StDN kv, sv. Kostmové a scénické návrhy, bábky: (Hans Sachs, POSOL Z RAJA, StDN); (Ondrej Spiák, NAJVÄâ·IE CIGÁNSTVO, StDN). ÎILINâÁR Juraj, 25.05.1983, Bratislava; SND t (zbor). Postavy: ëasi (Béla Bartók, DREVEN¯ PRINC, SND); Maester (Henrich Leko, CALIGULA, SND); Pánsky zbor (Aram Iºjiã Chaãaturjan, SPARTAKUS, SND). ÎILINEKOVÁ Eva, 05.07.1954, Michalovce; h. Pedagogické vedenie: (Witold Gombrowicz, IVONNA, PRINCEZNÁ BURGUNDSKÁ, V·MU). ÎI·KA Kamil, 28.05.1978, Podunajské Biskupice; RND h. Dramaturgia, dramaturgická spolupráca, lektorovanie, réÏia: (Fernand Crommelynck, VEªKOLEP¯ PAROHÁâ, V·MU). ÎIVâIC Anton, 23.04.1954, Trenãianske Teplice, okr. Trenãín; DAB h. Postavy: Gróf Praskovsk (Jozef Patéka ­ Václav Patejdl, ADAM ·ANGALA, DAB); Plukovník Melkett (Peter Shaffer, âIERNA KOMÉDIA, DAB); Empty Fºaa (James Matthew Barrie ­ Ján Uliãiansky, PETER PAN, DAB). ÎUCHA Henrich; posl. V·MU. Dramaturgia, réÏia a scénické návrhy: (Henrich Îucha, FLESH POINT, V·MU). ÎULOVÁ Angelika, 29.04.1969, Preov; DJZ ch, tped. Choreografia: (Vratislav BlaÏek ­ Ladislav Rychman, STARCI NA CHMELI, DJZ); (Slavomír Benko, PREDSTAVENIE ALEBO IDE PIESE..., DJZ); (Éva Patakiová, EDITH A MARLENE, DJZ).

285

IN MEMORIAM

Tibor BEO

taneãník, asistent reÏiséra Narodil sa 27. januára 1929 v Kremnici, zomrel v januári 2004.

·tefan BUNTA

scénick a kostmov vtvarník Narodil sa 31. júla 1933 v Bytãi, zomrel 9. júla 2004 v Preove.

Peter DEBNÁR

herec, reÏisér Narodil sa 8. októbra 1941 v Bratislave, zomrel 8. júna 2004 v Bratislave.

Kvetua DIBARBOROVÁ

dramaturgiãka Narodila sa 15. marca 1924 v Kráºovej Lehote, zomrela 28. januára 2004 v Bratislave.

Mária ëURÍâKOVÁ

prozaiãka pre deti, prekladateºka Narodila sa 29. septembra 1919 vo Zvolenskej Slatine, zomrela 15. marca 2004 v Bratislave.

Pavol GÁBOR

opern spevák Narodil sa 1. decembra 1932 vo Varíne, zomrel 28. augusta 2003 v Bratislave.

Pavol HASPRA

reÏisér Narodil sa 8. decembra 1929 v Topoºãiankach, zomrel 27. apríla 2004 v Bratislave.

287

Ján HIÎAY

reÏisér Narodil sa 21. apríla 1943 v Liptovskom Mikulái, zomrel 4. marca 2004.

Ida KIRILOVÁ

sólistka opery Narodila sa 6. mája 1949 v Preove, zomrela 21. júla 2004 v Bratislave.

Terézia KLEINOVÁ

bábkohereãka Narodila sa 2. októbra 1940 v Koiciach, zomrela 1. novembra 2003 v Koiciach.

Ivan KMECO

bábkoherec, herec Narodil sa 28. mája 1961 v Îiline, zomrel 26. júna 2004 v Îiline.

Elena KOTLIAREVSKÁ

operná speváãka Narodila sa 29. novembra 1919 v Budapeti, zomrela 8. apríla 2004 v Bratislave.

Ján KUSENDA

herec Narodil sa 16. septembra 1924 v Boáci, zomrel 19. októbra 2003 v Nitre.

Igor LEMBOVIâ

reÏisér, scenárista Narodil sa 17. septembra 1931 vo Zvolene, zomrel 30. októbra 2003 v Prahe.

Ladislav LONGAUER

opern spevák, vokálny pedagóg Narodil sa 30. marca 1919 v Banskej ·tiavnici, zomrel 8. júla 2004 v Banskej Bystrici.

Ján MELKOVIâ

hudobn skladateº, herec Narodil sa 24. apríla 1939 v Spiskej Novej Vsi, zomrel 21. marca 2004 v Bratislave.

ªudovít MORAVâÍK

herec Narodil sa 27. júla 1937 v Nitre, zomrel 23. apríla 2004 v Bratislave.

288

IN MEMORIAM

Emil PAULOVIâ

maliar, scénograf Narodil sa 7. marca 1922 v Leopoldove, zomrel 29. marca 2004 v Bratislave.

Mikulá PAÎITKA

pedagóg, prekladateº Narodil sa 1. júla 1918 v Starch Horách, zomrel 23. marca 2004 v Bratislave.

AlÏbeta PIETOROVÁ

hereãka Narodila sa 11. mája 1938 v Tiszarésza (Maìarsko), zomrela 23. februára 2004 v Bratislave.

Ladislav PODMAKA

dramaturg, riaditeº divadla Narodil sa 5. decembra 1948 v Trnave, zomrel 5. januára 2004 v Bratislave.

Boris ·IMANOVSK¯

opern spevák Narodil sa 26. júna 1930 v Mukaãeve, zomrel 28.júna 2004.

·tefan TURA

opern spevák Narodil sa 20. mája 1938 v âiernom Balogu, zomrel 16. júla 2004 v Banskej Bystrici.

Frantiek VELECK¯

herec Narodil sa 8. januára 1934 vo Zvolene, zomrel 5. októbra 2003 v Bratislave.

Karol L. ZACHAR

reÏisér, herec, vtvarník, pedagóg Narodil sa 12. januára 1918 v Antole, zomrel 17. decembra 2003 v Bratislave.

Oºga ZAREMBOVÁ

bábkohereãka Narodila sa 27. mája 1936 v Banskej Bystrici, zomrela 10. novembra 2003 v Banskej Bystrici.

289

ZÁJAZDY SLOVENSK¯CH DIVADIEL DO ZAHRANIâIA A HOSËUJÚCE ZAHRANIâNÉ SÚBORY A HOSËUJÚCI UMELCI V SLOVENSK¯CH DIVADLÁCH V SEZÓNE 2003/2004

·TÁTNE DIVADLÁ

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO BRATISLAVA

âINOHRA

Zájazdy:

âeská republika, PlzeÀ, Mezinárodní festival Divadlo 2003 10. 9. ­ 18. 9. 2003 T. McNally: MAJSTROVSKÁ LEKCIA MARIE CALLAS âeská republika, Praha, 9. roãník festivalu Slovenské divadlo v Praze 31. 1. ­ 7. 2. 2004 1. 2. 2004 J. Murrel: POSLEDNÉ LETO SARAH BERNHARDTOVEJ âeská republika, Praha, Národní divadlo 13. 3. 2004 O. Wilde: IDEÁLNY MANÎEL 14. 3. 2004 B. Slanãíková-Timrava ­ P. Pavlac: VEªKÉ ·ËASTIE âeská republika, Brno, TRIALÓG 2004 29. 4. 2004 W. Shakespeare: TROJKRÁªOV¯ VEâER ALEBO âO LEN CHCETE âeská republika, Zlín, 9. roãník medzinárodného festivalu Setkání / Stretnutie 11. 5. 2004 B. Slanãíková-Timrava ­ P. Pavlac: VEªKÉ ·ËASTIE âeská republika, âesk Tûín, Festival Divadlo na hranici 20. 5. 2004 R. Schimmelpfennig: ARABSKÁ NOC

OPERA

Zájazdy:

âeská republika, Praha, Národní divadlo 8. 11. 2003 ­ 9. 11. 2003 I. P. âajkovskij: PANNA ORLEÁNSKA G. Rossini: POPOLU·KA

292

ZÁJAZDY A HOSTIA âeská republika, Brno, Festival Janáãkovo Brno 21. 1. 2004 ­ 5. 2. 2004 L. Janáãek: KÁËA KABANOVÁ

Hostia: Sólisti:

Marta Szilfaiová, Maìarsko 2. 10. 2003, G. Verdi: Nabucco ­ Abigail Kolos Kováts, Maìarsko 2. 10. 2003, G. Verdi: Nabucco ­ Abigail Eva Urbanová, âeská republika 8. 10. 2003, G. Puccini: Tosca ­ Tosca Sergej Ljadov, Rusko 8. 10. 2003, G. Puccini: Tosca ­ Cavaradossi

NOVÁ SCÉNA BRATISLAVA

Zájazd:

âeská republika, Praha, 9. roãník festivalu Slovenské divadlo v Praze 8. 2. 2004 R. Thomas: OSEM ÎIEN

·TÁTNA OPERA BANSKÁ BYSTRICA

OPERA

Zájazdy:

Maìarsko, ·algotarián, Vácz 19. a 20. 11. 2003 E. Kálmán: GRÓFKA MARICA Japonsko, Otaru, Sapporo, Date, Abashiri, Obihiro, Asahikawa, Yubetsu 14. ­ 29. 7. 2003 OPERNO-OPERETN¯ PROGRAM

293

·TÁTNE DIVADLÁ Japonsko, Sapporo, Otaru, Kitahiroshima, Ebetsu, Iwamizawa 13. ­ 26. 1. 2004 OPERNO-OPERETN¯ PROGRAM Japonsko, Iwamizawa, Sapporo, Date, Otaru, Kitami, Abashiri, Yubetsu 8. ­ 25. 7. 2004 OPERNO-OPERETN¯ PROGRAM

Hostia: Sólisti:

Peter Svetlík, âeská republika 1. 10. 2003, 22. 4. 2004, Gejza Dusík: Modrá ruÏa ­ Edmond Duval Jaromír Novotn, âeská republika 9. 10. 2003, Bedfiich Smetana: Predaná nevesta ­ Jeník Peter Svetlík, âeská republika 15. 11. 2003, 22. 3. 2004, Frederick Loewe: My Fair Lady ­ Freddy Peter Svetlík, âeská republika 10. 1. 2004, 10. 2. 2004, Emmerich Kálmán: âardáová princezná ­ Edvin Anna Carolina Diz, Argentína 27. 1. 2004, Antonín Dvofiák: Rusalka ­ Rusalka Vladislav ZápraÏn, âeská republika 20. 4. 2004, Giuseppe Verdi: Rigoletto ­ Rigoletto Vladislav ZápraÏn, âeská republika 26. 2. 2004, 15. 5. 2004, Giuseppe Verdi: Nabucco ­ Nabucco Hana Pospíilová-Medková, âeská republika 4. 3. 2004, 31. 3. 2004, Wolfgang Amadeus Mozart: Exsultate jubilate ­ soprán Peter Svetlík, âeská republika 20. 4. 2004, Giuseppe Verdi: Rigoletto ­ Vojvoda Maria Haan, âeská republika 25. 6. 2004, Antonín Dvofiák: Te Deum ­ soprán

294

ZÁJAZDY A HOSTIA Richard Haan, âeská republika 25. 6. 2004, Antonín Dvofiák: Te Deum ­ bas Yvetta Tannenbergerová, âeská republika 27. 6. 2004, Georges Bizet: Carmen ­ Micaela Oleg Videman, Rusko 27. 6. 2004, Georges Bizet: Carmen ­ Don José Viktória Dinas Mayfatova, Uzbekistan 27. 6. 2004, Georges Bizet: Carmen ­ Carmen

SÚBOR BALETU

Zájazd:

âeská republika, Hukvaldy, Mezinárodní hudební festival Janáãkovy Hukvaldy 5. 7. 2003 D. Dinková: GYPSY ROOTS

·TÁTNE DIVADLO KO·ICE

âINOHRA

Zájazdy:

Maìarsko, BudapeÈ, Divadlo Merlin, Prehliadka slovenského divadla 28. 1. ­ 1. 2. 2004 P. Marber: BLIηIE OD TEBA âeská republika, Zlín, 9. roãník medzinárodného festivalu Setkání / Stretnutie 15. 5. 2004 I. Villqist: HELVEROVA NOC

BALET

Zájazdy:

Rumunsko, BukureÈ, Dni slovenskej kultúry 25. 9. 2003 ­ 3. 10. 2003 CHOREOGRAFIE

295

NE·TÁTNE DIVADLÁ Maìarsko, BudapeÈ 3. 10. 2003 MOSTY ­ STMÍVÁNÍâKO MOSTY ­ VTÁK OHNIVÁK MOSTY ­ MEMORIES FOR ·MOK MOSTY ­ ZJASNENÁ NOC Maìarsko, Mikolc 19. 10. 2003 REQUIEM âeská republika, Praha 16. 11. 2003 Z. Mistríková ­ M. Pavlíãek ­ O. ·oth: ZVÁ·TNA RADOSË ÎIË II.

DIVADLO ASTORKA KORZO '90 BRATISLAVA

Zájazdy:

âeská republika, Divadelní Luhaãovice Pfiehlídka komorní tvorby profesionálních souborÛ 29. 8. 2003 G. Görgey: NA KOHO TO SLOVO PADNE âeská republika, Praha, ÎiÏkovské divadlo 12. ­ 13. 10. 2003 12. 10. 2003 J. Pitínsk: MATKA 13. 10. 2003 G. Görgey: NA KOHO TO SLOVO PADNE âeská republika, Praha, 9. roãník festivalu Slovenské divadlo v Praze 31. 1. ­ 7. 2. 2004 2. 2. 2004 Ö. von Horváth: HISTORKY Z VIEDENSKÉHO LESA âeská republika, Praha, ·vandovo divadlo, Medzinárodná kultúrna vmena 12. ­ 14. 2. 2004 E. Rostand: CYRANO J. Novak: VRAÎDA SEKEROU V SVÄTOM PETERBURGU PODªA ROMÁNU

296

ZÁJAZDY A HOSTIA FIODORA MICHAJLOVIâA DOSTOJEVSKÉHO ZLOâIN A TREST G. Görgey: NA KOHO TO SLOVO PADNE âeská republika, Olomouc, 8. roãník festivalu Divadelní Flora 2004 4. 5. 2004 J. P. Daumas: CINTORÍN SLONOV

BRATISLAVSKÉ BÁBKOVÉ DIVADLO

Zájazd:

Nemecko 7. 12. ­ 21. 12. 2003 P. I. âajkovskij: LUSKÁâIK Poºsko, Varava, Festival Meeting in the European Union 4. 5. ­ 8. 5. 2004 P. I. âajkovskij: LUSKÁâIK Rakúsko, ViedeÀ, Festival Multikids 12. 6. ­ 18. 6. 2004 M. P. Musorgskij,: FINIST

DIVADLO ARÉNA BRATISLAVA

Zájazdy:

âeská republika, Zlín, 9. roãník medzinárodného festivalu Setkání / Stretnutie 13. 5. 2004 P. O. Enquist: V HODINE RYSA

DIVADLO JÁNA PALÁRIKA TRNAVA

Zájazdy:

Chorvátsko, VaraÏdin, Zagreb 10. ­ 11. 11. 2003 10. 11. 2003 M. Gavran: NOC BOHOV

297

NE·TÁTNE DIVADLÁ Hrvatsko narodno kalazite u VaraÏdinu 11. 11. 2003 M. Gavran: NOC BOHOV Kalazite ITD Zagreb Slovinsko, Celje, Slovensko ljudsko gledaliãe 12. 11. 2003 M. Gavran: NOC BOHOV âeská republika, Zlín, 9. roãník medzinárodného festivalu Setkání / Stretnutie 14. 5. 2004 M. Gavran: NOC BOHOV

DIVADLO ANDREJA BAGARA NITRA

Zájazdy:

âeská republika, Praha, Divadlo na Vinohradech, Mesiac ãeskej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti 3. ­ 4. 10. 2003 J. Kander: GRÉK ZORBA âeská republika, Praha, 9. roãník festivalu Slovenské divadlo v Praze 31. 1. ­ 7. 2. 2004 4. ­ 5. 2. 2004 A. âechov: TRI SESTRY Maìarsko, Eger, Medzinárodn divadeln festival A. P. âechova 24. ­ 28. 4. 2004 26. 4. 2004 A. âechov: TRI SESTRY

DIVADLO ANDREJA BAGARA NITRA ­ DIVADELNÉ DRUÎSTVO ZDVIH

Zájazdy:

âeská republika, Cheb, Prehliadka divadla jedného herca 2004 4. 9. 2003 M. Uhde: VYBERAâ

298

ZÁJAZDY A HOSTIA Maìarsko, Eger, 2. roãník Festival monodrámy 2. ­ 6. 4. 2004 4. 4. 2004 M. Uhde: VYBERAâ âeská republika, Olomouc, 8. roãník festivalu Divadelní Flora 2004 1. 5. 2004 L. Lagronová: TEREZKA

STARÉ DIVADLO NITRA

Zájazdy:

Rusko, Moskva december 2003 V. Kubíãek ­ L. Stfieda: ZVONâEK A BAMBUªKA

BÁBKOVÉ DIVADLO NA RÁZCESTÍ BANSKÁ BYSTRICA

Zájazdy:

âeská republika, Ostrava, 5. roãník medzinárodného bábkového festivalu Spectaculo Interesse 1. 10. 2003 I. ·kripková: BOLKO A BOLKA âeská republika, Ostrava 2. 10. 2003 ZAHRAJTE SA S ROZPRÁVKAMI 1 ­ PAPIEROVÉ KRÁªOVSTVO ZAHRAJTE SA S ROZPRÁVKAMI 3 ­ DOBRODRUÎSTVÁ SMELÉHO ZEMIAKA KRUMPªOVÉ DIVADLO âeská republika, Havífiov 19. 4. 2004 ZAHRAJTE SA S ROZPRÁVKAMI 3 ­ DOBRODRUÎSTVÁ SMELÉHO ZEMIAKA KRUMPªOVÉ DIVADLO âeská republika, Zlín, 9. roãník medzinárodného festivalu Setkání / Stretnutie 12. 5. 2004 J. Holl: KUBO

299

NE·TÁTNE DIVADLÁ âeská republika, Hradec Králové 26. 6. 2004 ZAHRAJTE SA S ROZPRÁVKAMI 3 ­ DOBRODRUÎSTVÁ SMELÉHO ZEMIAKA KRUMPªOVÉ DIVADLO I. ·kripková: âERVENÁ âIAPOâKA

·TÚDIO TANCA BANSKÁ BYSTRICA

Zájazdy:

Japonsko, Dance Bienale 2003 TICHÁ PÚ·Ë Maìarsko, BudapeÈ 31. 1. 2004 Z. Hájková: ·ACHMAT ALEBO ·ACHYMACHY Poºsko, Bytom 10. 7. 2004 SECTIO Taliansko, Cividale del Friuli 24. 7. 2004 SECTIO MIRÁKULOS

SLOVENSKÉ KOMORNÉ DIVADLO MARTIN

Zájazdy:

âeská republika, Praha, Divadlo Pod palmovkou, Mesiac ãeskej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti 28. 10. 2003 R. Polák: ÚBOH¯ LAKOMEC âeská republika, âesk Tûín, Tûínske divadlo 14. 11. 2004 R. Polák: ÚBOH¯ LAKOMEC

300

ZÁJAZDY A HOSTIA Poºská republika, Tarnov, Tarnovské divadlo 8. 12. 2003 J. Benãík: PERNÍKOVÁ CHALÚPKA âeská republika, Praha, 9. roãník festivalu Slovenské divadlo v Praze 31. 1. ­ 7. 2. 2004 5. 2. 2004 F. Dürrenmatt: METEOR âeská republika, Olomouc, 8. roãník festivalu Divadelní Flora 2004 3. 5. 2004 P. Vogelová: NAJSTAR·IE REMESLO Maìarská republika, Békescsaba 3. 7. 2004 J. Gregor Tajovsk: NOV¯ ÎIVOT (OPRA·OVAâKA)

SPI·SKÉ DIVADLO SPI·SKÁ NOVÁ VES

Zájazd:

âeská republika, Praha, Festival Devût bran 22. 6. 2004 G. Tabori: GOLDBERGOVSKÉ VARIÁCIE

BÁBKOVÉ DIVADLO KO·ICE

Zájazd:

Poºsko, Katowice, 3. roãník Medzinárodného bábkarského festivalu Katowice deÈom 2004 28. 5. ­ 2. 6. 2004 G. Dezorz: PIATKO A PUSTAJ 2 predstavenia

301

NEZÁVISLÉ DIVADLÁ

DIVADLO ROMATHAN KO·ICE

Zájazdy:

âeská republika, Maìarsko, Poºsko september 2003 CIMBAL, TANEC, HUSLIâKY ­ ACH, TIE RÓMSKE PESNIâKY...

DIVADLO JONÁ·A ZÁBORSKÉHO PRE·OV

âINOHRA

Zájazdy:

Ukrajina, ªvov 13. 6. 2004 E. Bryll: NA SKLE MAªOVANÉ Poºsko, Bircza 14. 6. 2004 E. Bryll: NA SKLE MAªOVANÉ

SPEVOHRA

Zájazd:

Poºsko, Przemysl 19. 6. 2004 OPERETN¯ KONCERT RADO·INSKÉ NAIVNÉ DIVADLO

Zájazdy:

âeská republika, âeské Budûjovice, Dny slovenské kultury 4. 2. 2004 ­ 14. 2. 2004 5. február 2004 S. ·tepka: SÚPIS DRAVCOV âeská republika, Praha, 9. roãník festivalu Slovenské divadlo v Praze 31. 1. ­ 7. 2. 2004 6. február 2004 S. ·tepka: KRONIKA KOMIKA

302

ZÁJAZDY A HOSTIA âeská republika, Prostûjov 27. február 2004 S. ·tepka: KRONIKA KOMIKA âeská republika, ·umperk 28. február 2004 S. ·tepka: KRONIKA KOMIKA âeská republika, Ostrava 2. apríl 2004 S. ·tepka: GENERÁL âeská republika, Frdek Místek 3. apríl 2004 S. ·tepka: GENERÁL âeská republika, Tfiinec 13. apríl 2004 S. ·tepka: KRONIKA KOMIKA âeská republika, Brno, Ostrava, Nov Jiãín, festival ·est z edesátch 14. 4. ­ 18. 4. 2004 S. ·tepka: KRONIKA KOMIKA âeská republika, Zlín, 10. roãník festivalu Setkání / Stretnutie 14. 5. 2004 S. ·tepka: GENERÁL

·TÚDIO L + S BRATISLAVA

Zájazdy:

âeská republika, Praha, ÎiÏkovské divadlo 14. ­ 15. 10. 2004 Y. Reza: ÎIVOT NA TRIKRÁT D. Churchill: VTEDY NA JAMAJKE âeská republika, Pardubice, Grand festival smíchu február 2004 Y. Reza: KUM·T

303

NEZÁVISLÉ DIVADLÁ âeská republika, Brno, Ostrava, Nov Jiãín, festival ·est z edesátch 14. 4. ­ 18. 4. 2004 Y. Reza: ÎIVOT NA TRIKRÁT

DIVADLO GUNAGU BRATISLAVA

Zájazdy:

âeská republika, Brno, LíeÀ, Dny slovenské kultury 22. 10. 2003 V. Klimáãek: GOTIKA âeská republika, Praha, Festival slovenskch divadiel 3. 2. 2004 S. Solovic: CIROSTRATUS âeská republika, Brno 12. 3. 2004 O. Beleová: ëEFâÁTKO âeská republika, âesk Tûín, Festival Divadlo na hranici 20. 5. 2004 S. Solovic: CIROSTRATUS âeská republika, Opava 21. 5. 2004 S. Solovic: CIROSTRATUS âeská republika, Ostrava 22. 5. 2004 S. Solovic: CIROSTRATUS

ZDRUÎENIE PRE SÚâASNÚ OPERU BRATISLAVA

Zájazdy:

Maìarsko, BudapeÈ, Divadlo Merlin, Prehliadka slovenského divadla 28. 1. ­ 1. 2. 2004 ª. Burgr: SMRË V KUCHYNI

304

ZÁJAZDY A HOSTIA

MESTSKÉ DIVADLO BRATISLAVA

Zájazdy:

âeská republika, Praha, 9. roãník festivalu Slovenské divadlo v Praze 31. 1. ­ 7. 2. 2004 Roman Féder ­ ·tefan Krasula: MALÉ DIVADELNÉ BLUES

DIVADLO MA·KRTA KO·ICE

Zájazdy:

Poºsko, Slupsk, Medzinárodn festival bábkovch divadiel krajín, vstupujúcich do EÚ 15. 9. 2003 J. ·ebová: DAË A V LÁSKE UCHOVAË Srbsko a âierna Hora, Subotica, Medzinárodn festival divadiel pre deti 18. 5. 2004 J. ·ebová: SKRINKA S DU·IâKAMI Srbsko a âierna Hora, Belehrad, Medzinárodn bábkarsk festival 19. 5. 2004 J. ·ebová: SKRINKA S DU·IâKAMI Srbsko a âierna Hora, Kragujevac 21. 5. 2004 J. ·ebová: SKRINKA S DU·IâKAMI Slovinsko, Ljubljana, Medzinárodn festival bábkovch divadiel 18. 7. 2004 J. ·ebová: DAË A V LÁSKE UCHOVAË Slovinsko, Ljubljana, Medzinárodn letn divadeln festival 12. 8.2004 J. ·ebová: O HALU·TIâKE, ZBOJNÍCKEJ DIEVâIâKE Slovinsko, Maribor, Medzinárodn bábkarsk festival 31. 8. 2004 J. ·ebová: SKRINKA S DU·IâKAMI

305

UMELECKÉ ·KOLY

VYSOKÁ ·KOLA MÚZICK¯CH UMENÍ BRATISLAVA

Zájazdy:

Maìarsko, BudapeÈ, Divadlo Merlin, Prehliadka slovenského divadla 28. 1. ­ 1. 2. 2004 A. P. âechov: PLATONOV

306

PREHLIADKY A FESTIVALY

DIVADELNÁ NITRA

12. roãník 26. 9. 2003 ­ 1. 10. 2003 Nitra Usporiadatelia: Asociácia Divadelná Nitra, Divadeln ústav Bratislava, ZdruÏenie divadelníkov na Slovensku, Divadlo Andreja Bagara Nitra, Staré divadlo Nitra, mesto Nitra 26. 9. 2003 Divadlo Polárka Brno, âeská republika Lewis Carroll, Miroslav Oãatka: ALENKA 01, ALENKA 001 (DODATKY KU CARROLLOVI DO SLOV ALENKY) 26. 9. 2003 Súbor Montalvo-Hervieu, Créteil, Francúzsko ·ËASTNÁ BABYLÓNIA 27. 9. 2003 Madách Kamara BudapeÈ, Maìarsko Alexander Sergejeviã Pukin: BORIS GODUNOV 27. 9. 2003 Teatr Polski v Poznani, Poºsko Nikolaj Koºada: MYTVA PRINCEZNÁ 27. 9. 2003 âinohra Slovenského národného divadla Bratislava, Slovensko Eva Maliti-FraÀová: KRCHE NESMRTEªN¯ 28. 9. 2003 Divadlo OKOLO domu Stanislavského, Moskva, Rusko Alexander Vampilov, Anton Pavloviã âechov: PÚTNICI A HUSÁRI 28. 9. 2003 Divadlo Andreja Bagara Nitra, Slovensko Anton Pavloviã âechov: TRI SESTRY 29. 9. 2003 The British Council, ZdruÏenie metamorfózy, Divadlo Astorka Korzo '90, Bratislava Neil LaBute: BASH (HRY POSLEDN¯CH DNÍ) 29. 9. 2003 Divadlo Alexandra Duchnoviãa Preov, Slovensko Milo Karásek: PERÓN (HªADANIE IDENTITY V 18 OBRAZOCH) 30. 9. 2003 Nové divadlo v Rige, Lotysko Nikolaj Vasilieviã Gogoº: REVÍZOR 30. 9. 2003 Radnótiho divadlo BudapeÈ, Maìarsko Hans Henny Jahn: MEDEA

307

30. 9. 2003 Vysoká kola múzickch umení Bratislava, Slovensko Anton Pavloviã âechov: PLATONOV 1. 10. 2003 Dejvické divadlo Praha, âeská republika Anton Pavloviã âechov: TRI SESTRY 1. 10. 2003 Nigel Charnock + Súbor Londn, Veºká Británia FRANK

9. Tompa, Andrea. âo urobíme so spoloãnou minulosÈou. In Divadlo v medziãase, 2003, roã. 8, ã. 3-4, s. 18-19. 10. Uliãianska, Zuzana. Ostáva len pátos alebo úplná vyprázdnenosÈ? : Divadelná Nitra 2003. In Sme, 03.10.2003, roã. 11, ã. 227, s. 25. 11. Vangeli, Nina. Nigel Charnock...!?...: Pfiítomen! In Divadlo v medziãase, 2003, roã. 8, ã. 3-4, s. 20. 12. Wrontowska-Gmyz, ElÏbieta. Swojska Nitra. In Dialog [PL], 2003, roã. 47, ã. 12, s. 197-201.

MEDZINÁRODN¯ FESTIVAL HUDOBNÉHO DIVADLA BRATISLAVA

1. roãník 4. ­ 12. júna 2004 Bratislava Usporiadateº: Opera a Balet Slovenského národného divadla Bratislava 4. 6. 2004 Opera SND Bratislava, Slovensko Georg Friedrich Händel: ALCINA 5. 6. 2004 Neue Oper Wien Wolfram Wagner: ENDLICH SCHLUSS (KONEâNE KONIEC) 7. 6. 2004 Opera a Balet SND Bratislava, Slovensko Béla Bartók: DREVEN¯ PRINC / HRAD KNIEÎAËA MODROFÚZA 8. 6. 2004 Opera Národního divadla Praha, âeská republika Leo Janáãek: V¯LETY PANA BROUâKA

BIBLIOGRAFIA RECENZIÍ

1. (zu). Dancing ovations pre Babylóniu. In Sme, 29.09.2003, roã. 11, ã. 223, s. 25. 2. Farkaová, Kristína. ZachráÀte nau divadelnú `kolu v prírode'! In Javisko, 2003, roã. 35, ã. 6, s. 10-11. 3. Ferenczová, Zuzana. Medea: Iba oãi, Iba ústa : Boris Godunov: Meno hrdinu. In Divadlo v medziãase, 2003, roã. 8, ã. 3-4, s. 15-17. 4. Gajdoová, Eva. Neuveriteºne Èastná Babylónia. In Divadlo v medziãase, 2003, roã. 8, ã. 3-4, s. 21. 5. Godoviã, Marek. Ak odchádzate, robte to tak, aby som vás nevidel. In Salto, 2003, roã. 1, ã. 2-3, s. 48-49. 6. Jenãíková, Mária. Blázon na scéne, diváci v ohrození : V stredu v noci sa skonãil dvanásty roãník medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2003. In Pravda, 03.10.2003, roã. 13, ã. 227, s. 20. 7. Jenãíková, Mária. V divadle sa zahniezdila depresia : Na medzinárodnom festivale Divadelná Nitra vyzliekali z koÏe nielen hercov, ale aj divákov. In Pravda, 01.10.2003, roã. 13, ã. 225, s. 22. 8. Lindovská, NadeÏda. Hºadanie novej energie : Divadelná Nitra 2003. In Salto, 2003, roã. 1, ã. 2-3, s. 38-45.

308

PREHLIADKY A FESTIVALY 9. 6. 2004 Opera Národního divadla Praha, âeská republika Martin Smolka: NAGANO 10. 6. 2004 Opera Národního divadla v Brnû âeská republika Leo Janáãek: Z MRTVÉHO DOMU 11. 6. 2004 Opera SND Bratislava, Slovensko Giuseppe Verdi: DON CARLOS 12. 6. 2004 Balet SND Bratislava, Slovensko Aram I. Chaãaturjan: SPARTAKUS

prevádzky. In Pravda, 16.06.2004, roã. 14, ã. 138, s. 15.

STRETNUTIE ­ SPOTKANIE ­ SETKÁNÍ ­ TALÁKOZÁS

6. roãník 29. 4. ­ 2. 5. 2004 Nitra Usporiadateº: Staré divadlo Nitra 29. 4. 2004 Vysoká kola múzickch umení, Katedra bábkarskej tvorby Bratislava, Slovensko Vlasta Pospíilová ­ Jozef Moko: PRINCEZNÁ S OZVENOU 29. 5. 2004 Staré divadlo Nitra, Slovensko Hans Sachs: POSOL Z RAJA 29. 4. 2004 Teatro TATRO Nitra, Slovensko AMÓRE 29. 4. 2004 Divadelná akadémia Varava, Poºsko, Katedra bábkového umenia A. Zelwerowicza Untill Doomsday: BALADA O LIETAJÚCOM HOLANëANOVI 29. 4. 2004 Divadlo VYDI, Nitra, Slovensko PLOT 30. 4. 2004 Vysoká kola múzickch umení, Katedra bábkarskej tvorby Bratislava, Slovensko Jozef Moko: PYTAâKY

BIBLIOGRAFIA RECENZIÍ

1. Blaho, Vladimír. Prvému roãníku festivalu hudobného divadla vládla monotematickosÈ. In Národná obroda, 15.06.2004, roã. 15, ã. 137, s. 19. 2. Blaho, Vladimír. Trocha predãasn festival. In Hudobn Ïivot, 2004, roã. 36, ã. 7-8, s. 28. 3. MojÏiová, Michaela. Bonus na sklonku sezóny : Medzinárodn festival hudobného divadla v Bratislave. In Domino fórum, 16.06.2004, roã. 13, ã. 24, s. 23. 4. Peãman, Rudolf. Slováci objevují Händelovu Alcinu : V Bratislavû byla 4. ãervna 2004 uvedena ve slovenské premiéfie slavná Händelova opera Alcina. In Opus musicum, 2004, roã. 36, ã. 3, s. 35-37. 5. ·ikulíncová, Gabriela. Medzinárodn festival hudobného divadla uÏ aj v Bratislave. In Slovo, 16.06.2004, roã. 6, ã. 25, s. 18-19. 6. Uliãianska, Zuzana. Vlety pána Brouãka na ostrov Hokejdo. In Sme, 15.06.2004, roã. 12, ã. 137, s. 26. 7. Unger, Pavel. Opern festival ako alternatíva

309

30. 4. 2004 Staré divadlo Nitra, Slovensko KOMÉDIJA O FRANTI·KE 30. 4. 2004 Vysoká kola múzickch umení, Katedra bábkarskej tvorby Bratislava, Slovensko Andrej Pachinger: ROZRUCH V BENÁTKACH 30. 4. 2004 ·túdio Ypsilon ­ KALD DAMU Praha, âeská republika Jan Schmid ­ Jan Koláfi: FRANZ K. BYL Z PRAHY 1. 5. 2004 Vysoká kola múzickch umení, Katedra bábkarskej tvorby Bratislava, Slovensko Karel Jaromír Erben: KYTICA 1. 5. 2004 Teatro TATRO Nitra, Slovensko AMÓRE 1. 5. 2004 Vysoká kola múzickch umení, Katedra bábkarskej tvorby Bratislava, Slovensko FLESH POINT 1. 5. 2004 âinoherná fakulta DAMU Praha Marcela Benoniová: TANGO 1. 5. 2004 Staré divadlo Nitra, Slovensko Ondrej Spiák: NAJVÄâ·IE CIGÁNSTVO

dál : Festival krajín V4 Stretnutie v Nitre otvorila aktualizovaná hra Alfreda Jarryho. In Pravda, 03.05.2003, roã. 13, ã. 101, s. 21.

ZÁMOCKÉ HRY ZVOLENSKÉ

31. roãník 11. 6. ­ 29. 6. 2004 Zvolen Usporiadatelia: Divadlo Jozefa Gregora Tajovského Zvolen, ·tátna opera Banská Bystrica 11. a 12. 6. 2004 Divadlo Jozefa Gregora Tajovského Zvolen Peter Turrini: FIGAROV ·IALEN¯ DE 15. 6. 2004 Divadlo Andreja Bagara Nitra Georges Feydeau: ...A E·TE SOM AJ SMOLIAR Veºké nádvorie zámku 16. 6. 2004 Divadlo Jonáa Záborského Preov Éva Pataki: EDITH A MARLENE Veºké nádvorie 17. 6. 2004 Divadlo Astorka Korzo'90 Bratislava Nikoline Werdelin: MILENCI Veºké nádvorie zámku 18. 6. 2004 Divadlo Alexandra Duchnoviãa Preov Milo Karásek: PERÓN Kráºovská sieÀ zámku 18. 6. 2004 Divadlo Metro Praha, âeská republika Prosper Merimée, Gustav Skála: CARMEN Veºké nádvorie zámku

BIBLIOGRAFIA RECENZIÍ

1. Jenãíková, Mária. Ubu ako stvoren pre kan-

310

PREHLIADKY A FESTIVALY 20. 6. 2004 Divadlo Jána Palárika Trnava Ján Smrek: BÁSNIK A ÎENA Kráºovská sieÀ zámku 21. 6. 2004 Slovenské komorné divadlo Martin Jozef Gregor Tajovsk: NOV¯ ÎIVOT (OPRA·OVAâKA) Veºké nádvorie zámku 22. 6. 2004 Radoinské naivné divadlo Bratislava Stanislav ·tepka: ·TEDR¯ DIVADELN¯ VEâER ALEBO POCTA JÁNOVI MELKOVIâOVI Veºké nádvorie zámku 23. 6. 2004 Mûstské divadlo Brno, âeská republika Vincenzo Righini, Nunziato Porta: KAMENN¯ HOST ANEB PROSTOPÁ·NÍK Veºké nádvorie zámku 26. 5. 2004 Divadlo Klauniky, Brno, âeská republika DON QUIJOTE DE LA ANCHA Veºká scéna DJZ 27. 6. 2004 Národné divadlo Ivana Franka, Kyjev, Ukrajina Bertold Brecht: KARIÉRA ARTURA UIA Veºká scéna DJZ 28. 5. 2004 Divadlo Jonáa Záborského Preov Jevgenij ·varc: POPOLU·KA Historická budova DJZ 28. 5. 2004 Divadlo Wandy Sziemaszkowej, Rzesów, Poºsko AUDIENCIA III ALEBO RAJ ESKIMÁKOV Malá scéna DJZ 28. 5. 2004 Divadlo Jonáa Záborského Preov, Slovensko Jaroslav Moravãík, Peter NiÀaj: PA.DI.PA.RÉ Veºká sála DJZ 29. 5. 2004 Divadlo Jonáa Záborského Preov, Slovensko Molie VYNÚTENÁ SVADBA `re: Historická budova DJZ 29. 5. 2004 Divadlo Jonáa Záborského Preov, Slovensko Éva Pataki: EDITH A MARLENE Historická budova DJZ 30. 5. 2004 Divadlo Jonáa Záborského Preov, Slovensko Karel Cón: VEªMI SMUTNÁ PRINCEZNÁ Veºká scéna DJZ

311

BIBLIOGRAFIA RECENZIÍ

1. Unger, Pavel. Opera na zámockch hrách stratila dych aj ambície. In Pravda, 02.07.2004, roã. 14, ã. 152, s. 12. 2. MojÏiová, Michaela. Zámocké hry zvolenské. In Hudobn Ïivot, 2004, roã. 36, ã. 9, s. 26-27.

DIVADELN¯ PRE·OV 2004

1. roãník 26. ­ 30. 5. 2004 Preov Usporiadateº: Divadlo Jonáa Záborského Preov Medzinárodn festival, spojen s internou prehliadkou

LETNÉ SHAKESPEAROVSKÉ SLÁVNOSTI

4. roãník 26. 7. ­ 2. 8. 2004 Bratislavsk hrad Bratislava Usporiadateº: Agentúra JAY producion âesko-slovensk súbor William Shakespeare: ROMEO A JÚLIA 1. 8. ­ 2. 8. 2004 THT Theatre Britain & American drama group Europe William Shakespeare: ROMEO A JÚLIA

16. 11. 2003 Dejvické divadlo Praha Miroslav Krobot: SIRUP 17. 11. 2003 HaDivadlo Brno Urs Widmer: TOP DOGS 18. 11. 2003 âinoherní klub Praha Molie MIZANTROP `re: 19. 11. 2003 Divadlo bez Zábradlí, Praha Schisgal Murnay: LÁSKA 20. 11. 2003 Divadlo Bolka Polívku, Brno Samuel Beckett: âAKANIE NA GODOTA 21. 11. 2003 Divadelní spolek Frída, Brno Dodo Gombár: UÎ TROUBùJÍ 22. 11. 2003 Divadelní spolek Kaspar, Praha Igor Bauersim: NORWAY TODAY 23. 11. 2003 âinoherní klub Praha Hermann Unger: ALTÁNEK 24. 11. 2003 Divadlo v ¤eznické, Praha Euge Ionesco: KRÁL UMÍRÁ `ne 25., 26. 11. 2003 Divadlo v Dlouhé, Praha Fernand Crommelynck: VELKOLEP¯ PAROHÁâ

BIBLIOGRAFIA RECENZIÍ

1. Jenãíková, Mária. Romeo a Júlia zmenili Hrad na botanickú záhradu. In Pravda, 27.07.2004, roã. 14, ã. 172, príloha Bratislava, s. 1 a 3. 2. Jenãíková, Mária. Dojka je muÏ, ktor dostal facku. In Pravda, 03.08.2004, roã. 14, ã. 178, s. 22. 3. Uliãianska, Zuzana. Zimné shakespearovské slávnosti na Bratislavskom hrade? In Sme, 04.08.2004, roã. 12, ã. 179, s. 21.

âESKÉ DIVADLO 2003

9. roãník 15. 11. ­ 26. 11. 2003 Bratislava Usporiadateº: ·túdio L + S Bratislava 15. 11. 2003 Divadlo na Zábradlí, Praha Michael Mackenzie: BARONKA A SLUÎKA

312

PREHLIADKY A FESTIVALY

BIBLIOGRAFIA RECENZIÍ

1. (zk, kk). Altánok Juraja Nvotu. In Sme, 13.11.2003, roã. 11, ã. 26, s. 25. 2. Dvofiáková, Barbora. ·tartujú festivaly ãeského divadla. In Sme, 15. 11. 2003, roã. 11, ã. 263, s. 11. 3. Dvofiáková, Barbora. Hadi nenudili. In Sme, 20.11.2003, roã. 11, ã. 266, s. 26.

25. 7. 2003 Teatro NELINE, Bratislava, Slovensko Nela Duová, Martin Vanek: RADÚZ A MAHULIENA 1. 8. 2003 Naivní divadlo, Liberec, âeská republika Iva Pefiinová: AKO CHODIL KUBO ZA MARGITOU 8. 8.2003 ·túdio Bibiany Bratislava, Slovensko HRÁME PRE VÁS, HRÁME S VAMI 15. 8. 2003 Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica, Slovensko Iveta ·kripková: O ·TOPLO·OVI LOPTO·OVI 22. 8. 2003 Teatr BIS, PoznaÀ, Poºsko O ·EVCOVI DRATVIâKOVI 29. 8. 2003 Divadlo Makrta Koice, Slovensko Jana ·ebová: SCHRÁNKA S DU·IâKAMI

4. PREHLIADKA ALTERNATÍVNYCH A BÁBKOV¯CH DIVADIEL PRE DETI S MEDZINÁRODNOU ÚâASËOU

4. roãník 4. 7. 2003 ­ 29. 8. 2003 Bratislava Usporiadateº: Bibiana, medzinárodn dom umenia pre deti 4. 7. 2003 Teátr Víti Marãíka, Hosín, âeská republika KOMEDIANTI 4. 7. 2003 Teátr Víti Marãíka, Hosín, âeská republika VíÈa Marãík: O ZLATOVLÁSKE 11.07.2003 Vaskakas Bábszínház, Györ, Maìarsko Krzysztof Rau: OSEM DNÍ STVORENIA SVETA 18. 7. 2003 Pantomíma pre vás, Bratislava, Slovensko Juraj Benãík: HRY

PREHLIADKA âINOHERN¯CH DIVADIEL KRAJÍN V4

22. 11. ­ 1. 12. 2003 Bratislava Usporiadateº: Slovenské národné divadlo, ETC 22. 11. 2003 Národní divadlo Praha Iva Volánková: STÍSNENÍ

313

23. 11. 2003 Národní divadlo Praha William Mastrosimone: JAKO NAPROSTÍ ·ÍLENCI 25. 11. 2003 Národné divadlo Varava Moliere: ·KOLA ÎIEN ` 30. 11. 2003 Vígszínház BudapeÈ Lev Nikolajeviã Tolstoj: PRÍBEH KOA 1. 12. 2003 Národní divadlo Brno Carlo Goldoni: TREPERENDY

314

OCENENIA DIVADELN¯CH TVORCOV V SEZÓNE 2003/2004

CENA MINISTRA KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Pavol Haspra ­ za celoÏivotné zásluhy o rozvoj slovenskej divadelnej a televíznej tvorby Július Pateka ­ za celoÏivotn prínos k rozvoju slovenskej kultúry

CENY LITERÁRNEHO FONDU

Udeºuje Literárny fond

Cena Igric:

Pavol Mikulík ­ Cena Igric za hereck vkon ­ za stvárnenie postavy Jaspera v hre Simona Graya Na konci hry Ladislav Vychodil ­ Cena za celoÏivotnú tvorbu Jozef Ábel ­ Cena za celoÏivotnú tvorbu Mária TurÀová ­ Cena za celoÏivotnú tvorbu Karol Tóth ­ Cena za celoÏivotnú tvorbu Viera Topinková ­ Cena za celoÏivotnú tvorbu Július Satinsk ­ Cena za celoÏivotnú tvorbu Naìa Kotrová ­ Cena za celoÏivotnú tvorbu Edita Bonková ­ Cena za celoÏivotnú tvorbu Jószef Ropog ­ Cena za celoÏivotnú tvorbu Milo Luãka ­ Cena za celoÏivotnú tvorbu Jozef Tkáã ­ Cena za celoÏivotnú tvorbu Dagmar Rohová ­ Cena za celoÏivotnú tvorbu Ladislav HyÏa ­ Cena za celoÏivotnú tvorbu

315

Vroãné ceny za umelecké vkony v roku 2003:

Ján ëurovãík ­ za dramaturgicko-reÏijné rieenie choreografie pôvodného slovenského baletu Rasputin Nikoleta Stehlíková ­ za taneãn vkon v postave Nikia v balete Bajadéra Diana Mórová ­ za hereck vkon v postave Józy v inscenácii (Timrava ­ Pavlac: Veºké Èastie) Peter Mikulík ­ za réÏiu hry O. Wilda: Ideálny manÏel Peter Pavlac ­ za dramatizáciu a dramaturgiu divadelnej hry Veºké Èastie Anna ·iková ­ za hereckú interpretáciu postavy Matky v inscenácii BASH Kveta StraÏanová ­ za postavu Goldy v inscenácii Fidlikant na streche Matú Oºha ­ za réÏiu komédie W. Shakespeara Veselé panie z Windsoru Michal Gazdík ­ za postavu Sira Johna Falstaffa v inscenácii komédie W. Shakespeara Veselé panie s Windsoru s prihliadnutím na precízne spracovanie postavy pána Rafika v inscenácii J. Jesenského a M. Babiaka Pani Rafiková a tí druhí Dana Koická ­ za postavy Ona a Ruth v inscenácii poºského dramatika Ingmara Villgista Helverova noc a Oskar a Ruth

Tvorivá súÈaÏ na pôvodn dramatick text (v oblasti divadla):

1. cena 2. cena 3. cena ­ ­ ­ ­ ­ Silvester Lavrík za divadelnú hru Tich dom Ivan Fodor za bábkovú hru ËaÏk osud korytnaãky Îofky Rudolf Gerát za divadelnú hru Pravdivá správa o zbojníkovi Uhorãíkovi Jozef Timãák za divadelnú hru Rovina Tortilla Marián Grupáã za bábkovú hru Stará dievka Evka a ãert Dobroslav

DOSKY 2004

Vyhlasuje Asociácia súãasného divadla a Asociácia Divadelná Nitra Na 9. roãníku ankety sa zúãastnilo 29 divadelnch kritikov, teoretikov i novinárov. Ceremoniál odovzdávania cien DOSKY 2004 sa konal v rámci Medzinárodného divadelného festivalu Divadelná Nitra dÀa 24. septembra 2004 v ·túdiu Divadla Andreja Bagara.

Cena za najlepiu inscenáciu sezóny 2003/2004

1. Inscenácia hry Rolanda Schimmelpfenniga Arabská noc ­ réÏia: Martin âiãvák âinohra Slovenského národného divadla Bratislava

316

OCENENIA ëalie nominácie: Inscenácia opery Bélu Bartóka Hrad knieÏaÈa Modrofúza ­ réÏia: Martin Bendik Opera Slovenského národného divadla Bratislava Inscenácia hry Edwarda Albeeho Koza alebo Kto je Sylvia? ­ réÏia: Martin âiãvák Divadlo Aréna Bratislava

Cena za najlepiu réÏiu sezóny 2003/2004

1. Martin âiãvák za inscenáciu hry Rolanda Schimmelpfenniga Arabská noc âinohra Slovenského národného divadla Bratislava ëalie nominácie: Martin Bendik za inscenáciu opery Bélu Bartóka Hrad knieÏaÈa Modrofúza Opera Slovenského národného divadla Bratislava Martin âiãvák za réÏiu inscenácie hry Edwarda Albeeho Koza alebo Kto je Sylvia? Divadlo Aréna Bratislava

Cena za najlepí Ïensk hereck vkon sezóny 2003/2004

1. Emília Vááryová za postavu Stevie v inscenácii hry Edwarda Albeeho Koza alebo Kto je Sylvia? Divadlo Aréna Bratislava ëalie nominácie: Zuzana Fialová za postavu Fatimy v inscenácii hry Rolanda Schimmelpfenniga Arabská noc âinohra Slovenského národného divadla Bratislava BoÏidara Turzonovová za postavu Sarah Bernhardtovej v inscenácii hry Johna Murrela Posledné leto Sarah Bernhardtovej âinohra Slovenského národného divadla Bratislava

Cena za najlepí muÏsk hereck vkon sezóny 2003/2004

1. Juraj Kukura za postavu Martina v inscenácii hry Edwarda Albeeho Koza alebo Kto je Sylvia? Divadlo Aréna Bratislava ëalie nominácie: Boris Farka za postavu Ota v inscenácii hry Nikoliny Werdelin Milovníci

317

Divadlo Astorka Korzo '90 ªubo Kosteln za postavu âerta v inscenácii hry Mia Kováãa Adamova a Daniela Pastirãáka Hra o svätej Dorote âinohra Slovenského národného divadla Bratislava

Cena za najlepiu scénografiu sezóny 2003/2004

1. Tom Ciller za scénu k inscenácii hry Rolanda Schimmelpfenniga Arabská noc âinohra Slovenského národného divadla Bratislava ëalie nominácie: Alexandra Grusková za scénu k inscenácii opery Bélu Bartóka Hrad knieÏaÈa Modrofúza Opera Slovenského národného divadla Bratislava Zuzana Gilhuus za scénu k inscenácii opery Georga Friedricha Händela Alcina Opera Slovenského národného divadla Bratislava

Cena za najlepí kostm sezóny 2003/2004

1. Zuzana Gilhuus za kostmy k inscenácii opery Georga Friedricha Händela Alcina Opera Slovenského národného divadla Bratislava ëalie nominácie: Eva Rácová za kostmy k inscenácii hry Davida Gieselmanna Pán Kolpert Divadlo Aréna Bratislava Anita Szökeová za kostmy k inscenácii hry Nebezpeãné známosti podºa Choderlosa de Laclos ·tátne divadlo Koice

Cena za najlepiu scénickú hudbu sezóny 2003/2004

1. Michal Niãík za hudbu k inscenácii hry Mia Kováãa Adamova a Daniela Pastirãáka Hra o svätej Dorote âinohra Slovenského národného divadla Bratislava ëalie nominácie: Peter Mankoveck za hudbu k inscenácii hry Rolanda Schimmelpfenniga Arabská noc âinohra Slovenského národného divadla Bratislava

318

OCENENIA Jozef Vlk za hudbu k taneãnej inscenácii Double evening ­ Sectio ·túdio tanca Banská Bystrica

Objav sezóny 2003/2004

1. Zuzana KriÏková za text hry Poslovia Divadlo a.ha. Bratislava ëalie nominácie: Kamil Îika za réÏiu hry Fernanda Crommelyncka Veºkolep paroháã Vysoká kola múzickch umení Bratislava Adriana Kuãerová za postavu Morgany v inscenácii opery Georga Friedricha Händela Alcina Opera Slovenského národného divadla Bratislava

CENA JOZEFA KRONERA

Udeºuje spoloãnosÈ Jozefa Kronera Elo Romanãík ­ za celoÏivotné dielo Karol L. Zachar ­ za celoÏivotné dielo ·tefánia Slobodová ­ za celoÏivotné dielo

HERCOVA MISIA

(v rámci Artfilmu) ·tefan Kvietik ­ za celoÏivotné dielo

CENY TATRA BANKY 2003

Emília Vááryová ­ Cena Tatra banky za umenie 2003 Elena Kittnárová ­ Cena Tatra banky za umenie 2003 Ivan ·trpka ­ Cena Tatra banky za umenie 2003 Július Satinsk ­ Cena Tatra banky za mimoriadny prínos slovenskej kultúre in memoriam 2003

319

KVET TÁLIE 2004

Udeºované v rámci Festivalu Aniãky Jurkoviãovej Mária Kráºoviãová ­ za celoÏivotné dielo

CENA PRIMÁTORA BRATISLAVY 2004

Jela Krãméry-Vrteºová ­ Cena primátora za celoÏivotné dielo

CENA KARLA âAPKA

Udeºujú: Kruh priateºov ãeskej kultúry, mesto Trenãianske Teplice, Slovenské lieãebné kúpele. Ocenenie za propagáciu Ïivota a diela bratov âapkovcov na Slovensku a praktické uplatÀovanie mylienok ãesko-slovenskej vzájomnosti. Jozef Ciller ­ scénograf

CENY PHILIP MORRIS KVET BALETU ZA ROK 2003

Nina Poláková ­ najlepí baletn umelec roku 2003 Roman Novitzk ­ najvraznejí talent roku 2003

CENA TALENT 2003

Udeºuje Nadácia Liberálna spoloãnosÈ. Ocenenie mladch slovenskch hercov do 30 rokov s finanãnou dotáciou. Zuzana Fialová ­ hereãka

CENA HUDOBNÉHO FONDU

Földváriová, Naìa ­ Cena Jozefa Kresánka za rok 2003 za celoÏivotné muzikologické a publicistické dielo vstiÏne prezentované v publikácii Dialóg s ãasom

320

OCENENIA

CENA THÁLIE (âeská republika)

Udeºuje Herecká asociace Denisa Hamarová ­ nominácia na Cenu Thálie Richard Haan ­ nominácia na Cenu Thálie

CENA FESTIVALU SETKÁNÍ / ENCOUTER (âeská republika, Brno)

Inscenácia Opusten západ ­ V·MU Bratislava ­ Cena divákov

321

322

DIVADELNÁ LITERATÚRA VYDANÁ V ROKOCH 2003 ­ 2004

A. DIVADELNÉ HRY

BARICCO, Alessandro. TísícdeväÈsto : Divadeln monológ. Preklad Barbora Vallová. Bratislava : Kalligram, 2003. 68 s.

Contemporary Slovak Drama 5. Úvod: Juraj ·ebesta. Bratislava : Divadeln ústav, 2003. 306 s.

DOKTOROV, Peter. English is easy, Csaba is dead : Mafiánsky román. Bratislava : Slovart, 2004. 174 s. GAVRAN, Miro. Drámy a komédie 2 : Kreontova Antigona. Noc bohov. âechov dal Tolstému vale. Vetko o Ïenách. Zabudni na Hollywood. Ako zabiÈ prezidenta. Preklad Ján Jankoviã. Bratislava : Vydavateºstvo Jána Jankoviãa a Divadeln ústav, 2003. 184 s. IONESCO, Euge Improvizácia na Alme alebo Pastierov chameleón. Pleivá speváãka. Preklad `ne. Andrej Záthureck. Bratislava : Drewo a srd, 2003. 155 s. KLIMÁâEK, Viliam. DesaÈ hier : âechov ­ boxer. Je dobré vycítiÈ. Eva Tatlin. Slovensk raj. Demokrati. Komiks. Dáma s kolibríkom. Osamelá. Hypermarket. Láska jest chemie. Bratislava : Divadeln ústav, 2004. 339 s. LAVRÍK, Silvester. Villa Lola. Levice : Koloman Kertész Bagala, 2004. 59 s. SARTRE, Jean-Paul. S vylúãením verejnosti : Hra s 1 dejstvom. Preklad Elena Flaková. Bratislava : Drewo a srd, 2003. 86 s. VILLQIST, Ingmar. Hry. Preklad Peter Himiã, Bohdana Spruanská, Anita Szabová, Jozef Maruiak, ªubomír Feldek. Bratislava : Divadeln ústav, 2003. 288 s.

323

B. ROâENKY, BIBIOGRAFICKÉ SÚPISY

BLAHYNKA, Miloslav, DLOUH¯, Oleg, NAVARA, Andrej : Divadlá na Slovensku v sezóne 2002/2003. 32. roãenka profesionálneho divadelníctva na Slovensku. Bratislava : Divadeln ústav, 2002. 358 s.

C. SPOMIENKY DIVADELN¯CH TVORCOV, POPULARIZAâNÁ LITERATÚRA, MISCELANEA

BELLOTI, Roberto. Peter Dvorsk : spoza divadelnch kulís. PreloÏil Bohuslav Heãko. Bratislava : PTK-ECHO, 2004. 125 s.

Bledomodr svet Júliusa Satinského. Zostavili Ján Koláfi, Milan Lasica. Bratislava : ·túdio L + S, 2004. 255 s.

FÖLDVÁRI, Kornel. Svet pre dvoch : O Lasicovi a Satinskom. Levice : Koloman Kertész Bagala L. C. A., 2004. 125 s. FÖLDVÁRIOVÁ, Naìa. Dialóg s ãasom. Bratislava : Fotofo, 2003. 147 s. KRET, Anton ­ ZIMKOVÁ, Milka. No a to! alebo Sama so vetkmi : S Milkou Zimkovou o Milke Zimkovej. Bratislava : Vydavateºstvo Spolku slovenskch spisovateºov, 2003. 119 s. MULHERINOVÁ, Jennifer ­ FROSTOVÁ, Abigail: William Shakespeare : To najlepie z tvorby. Preklad Eva Mária Vehnerová. Bratislava : Perfekt, 2003. 158 s. SVOBODA, Juraj. Dali nám viac, ako (sme) si mysleli. Bratislava : Vydavateºstvo Spolku slovenskch spisovateºov, 2003. 141 s. ·TEPKA, Stanislav. Kronika komika 1 : 5 prvch hier a 40 divadelnch sezón Radoinského naivného divadla. Editorka Darina Abrahámová. Bratislava : Ikar, 2003. 148 s.

·túdio L + S ­ DvadsaÈ rokov. Zostavil Tomá Janovic. Bratislava : ·túdio L + S, 2003. 82 s.

URSÍNYOVÁ, Terézia. Îivot na dvoch scénach : Elena Kittnarová. Bratislava : ARM 333, 2004. 161 s.

324

DIVADELNÁ LITERATÚRA

C. ODBORNÁ LITERATÚRA O DIVADLE

BÎOCHOVÁ-WILD, Jana. Zaãarovan ostrov? : Shakespearova Búrka inak. Bratislava : Divadeln ústav a V·MU, 2003. 275 s.

Hudobné udalosti na Slovensku 2004. Bratislava : Hudobné centrum, 2004. 112 s. Interpretaãné sondy do súãasného slovenského divadla. Zostavila Dagmar Intitorisová. Nitra : Univerzita Kontantína Filozofa; Filozofická fakulta; Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, 2003. 197 s.

LAJCHA, Ladislav. Ladislav Vychodil. Bratislava : Slovensk Tatran a Divadeln ústav, 2003. 239 s. MAËA·ÍK, Andrej. Majstri scény. Bratislava : Perfekt, 2003. 85 s. MAËA·ÍK, Andrej. Slovenské divadlo v premenách ãasu : Pohyb slovenskej divadelnej réÏie. Bratislava : ZdruÏenie literátov Svojpomoc, 2003. 289 s. MISTRÍK, Milo. Aj dráma je len ãlovek... : Premeny súãasnej drámy. Bratislava : Vydavateºstvo spolku slovenskch spisovateºov, 2003. 150 s. MISTRÍK, Milo. Herecké techniky 20. storoãia. Bratislava : VEDA, 2003. 305 s. PAVIS, Patrice. Divadeln slovník. Preklad SoÀa ·imková, Elena Flaková. Bratislava : Divadeln ústav, 2004. 542 s. SCHERHAUFER, Peter. Kapitolky z réÏie. Bratislava : Národné osvetové centrum, 2003. 125 s. SIVÁâEK, Vladimír. Osobnosti bábkového divadelníctva na Slovensku. Modr KameÀ : Slovenské národné múzeum, Múzeum bábkarskch kultúr a hraãiek, 2003. 102 s. STRAVINSKIJ, Igor. Hudobná poetika. Kronika môjho Ïivota. Preklad Andrej Záthureck. Bratislava : Hudobné centrum, 2002. 299 s.

325

326

DIVADELNÉ âASOPISY

Divadlo v medziãase

Revue o súãasnom divadle Vydáva Asociácia súãasného divadla ·éfredaktorka: Silvia Hroncová Adresa redakcie: ASD, Heydukova 17, P.O. BOX 90 814 99 Bratislava 1 E-mail: [email protected], [email protected]

Javisko

·tvrÈroãník o divadle Vydáva Národné osvetové centrum ·éfredaktorka: Jaroslava âajková Adresa redakcie: NOC, Nám. SNP 12 812 34 Bratislava 1 Tel.: 00421 2/ 59 21 41 92 E-mail: [email protected]

Slovenské divadlo

Revue dramatickch umení Vydáva Kabinet divadla a filmu SAV ·éfredaktorka: Dagmar Podmaková Adresa redakcie: KDF SAV, Dúbravská cesta 9 841 04 Bratislava 4 Tel: (02) 54 77 71 93 Fax: (02) 54 77 35 67 E-mail: [email protected]

327

Salto

âasopis o pohybovom a alternatívnom divadle Vydáva N. M. Code s finanãnou podporou Ministerstva kultúry SR Zodpovedná redaktorka: Eva Gajdoová Adresa vydavateºstva: N. M. Code, âmelíkova 9, 821 03 Bratislava

Teatro

Internetová divadelná revue Vydáva Miroslav Ducár ­ Mimora ­ NPD ·éfredaktor: Katarína Ducárová Adresa redakcie: Pavla Horova 13, 841 08 Bratislava www.teatro.sk E-mail: [email protected]

Hudobn Ïivot

Mesaãník o váÏnej hudbe a inch meninovch hudobnch Ïánroch Vydáva Hudobné centrum ·éfredaktorka: Ldia Dohnalová Adresa redakcie: Michalská 10, 815 36 Bratislava Tel.: 00 421 2/ 54 43 40 03 Fax: 00 421 2/ 54 43 03 79 E-mail: [email protected]

328

V¯STAVNÁ âINNOSË DIVADELNÉHO ÚSTAVU V SEZÓNE 2003/2004

FRANTI·EK KRI·TOF VESEL¯

Zichyho palác Bratislava, v rámci kultúrneho leta, vernisáÏ 19. 8. 2003 MKC Bratislava Vajnorská ul., spomienkov veãer 13. 10. 2003 Divadlo J. Palárika Trnava, sprístupnené 12. 12. 2003 Autorka Michaela MojÏiová

MILO· PIETOR ­ REÎISÉR

Vestibul Divadla Pavla Országha Hviezdoslava Bratislava, vernisáÏ 12. 12. 2004 Vstavn priestor Divadelného ústavu, 20. 2. 2004 Autori Eva Fifíková, Ján Jaborník, Ján Sládeãek

JAROSLAV KREJâÍ A JEHO ÎIACI FOTOGRAFIE NA FAMU

·túdio Divadla Andreja Bagara Nitra, vernisáÏ 27. 9. 2003 Autor Ladislav Lajcha

FRANTI·EK RELL

Vestibul Divadla J. G. Tajovského Zvolen, vernisáÏ 2. 9. 2003 Autor Ladislav Lajcha

EDITA GRUBEROVÁ

Reduta Bratislava, vernisáÏ 7. 10. 2003 V rámci BHS Autor Jaroslav Blaho

JOZEF KRONER

Vestibul Divadla Pavla Országha Hviezdoslava Bratislava, vernisáÏ 6. 10. 2003 Spojená s prezentáciou knihy Podmaková, Dagmar (editor): Jozef Kroner. Talent, intuícia, pokora herca Autor Oleg Dlouh

329

EUGEN SUCHO

Slovensk intitút BudapeÈ, Maìarsko, vernisáÏ 15. 9. 2003 Autori Dana ·tilichová, Miloslav Blahynka

MÁRIA BANCÍKOVÁ

Vestibul Divadla Pavla Országha Hviezdoslava Bratislava, vernisáÏ 12. 11. 2003 Autor Ladislav Lajcha

PRÍTOMNOSË V SLOVENSKEJ SCÉNOGRAFII

Vestibul Divadla J. Palárika Trnava, vernisáÏ 20.11.2003 Vestibul Divadla J. G. Tajovského Zvolen, vstava sprístupnená 21. 11. 2003 Autorka Barbora Tarageºová

PROSPERO

PredajÀa divadelnej literatúry na Jakubovom nám. 12, sprístupnená 5. 12. 2003 Autorky Viera Bureová, Silvia Hroncová

âESKO-SLOVENSK¯ DIVADELN¯ DIALÓG 1993 ­ 2003

Slovensk intitút Praha, âeská republika, vernisáÏ 28. 10. 2003 âeské centrum Bratislava, vernisáÏ 14. 1. 2004 V priestoroch Flora Olomouc, âeská republika 4. 3. 2004, v rámci Libri Olomouc 2004 Západoãeské divadlo Cheb, âeská republika, vernisáÏ 17. 4. 2004 Autorky Silvia Hroncová, Viera Bureová

BORIS KUDLIâKA ­ SCÉNOGRAFIA

Slovensk intitút v Budapeti, Maìarsko, vernisáÏ 14. 1. 2004 V rámci projektu BEUgró Autori Viera Bureová, Boris Kudliãka

SÚâASN¯ TANEC NA SLOVENSKU

Slovensk intitút BukureÈ, Rumunsko, vernisáÏ 3. 10. 2003 V priestoroch divadla Merlin BudapeÈ, Maìarsko, vernisáÏ 14. 1. 2004 V rámci projektu BEUgró Autorka Eva Gajdoová

JELA KRâMÉRY-VRTEªOVÁ

Vestibul Opery SND Bratislava, vernisáÏ 21. 1. 2004 Autorka Michaela MojÏiová

330

V¯STAVNÁ âINNOSË

BULHARSKÁ DRÁMA NA SLOVENSKU

Bulharské informaãné a kultúrne centrum Bratislava, vernisáÏ 22. 1. 2004 Autor Oleg Dlouh

LADISLAV VYCHODIL

V priestoroch ·túdia 12, vernisáÏ 5. 2. 2004 Spojená s prezentáciou knihy Lajcha, Ladislav: Ladislav Vychodil Autor Ivan Lacika

SCÉNOGRAF VLADIMÍR SUCHÁNEK

Vestibul Divadla Pavla Országha Hviezdoslava Bratislava, vernisáÏ 20. 2. 2004 Autor Ivan Lacika

RUDOLF SLOBODA A ASTORKA

·vandovo divadlo Praha ­ ·túdio divadla, vernisáÏ 12. 5. 2004 Divadeln ústav Bratislava, vstava sprístupnená 21. 5. 2004 Autorky Andrea Dömeová, Viera Bureová

JÁN MI·URA A NAëA NINÁâOVÁ

Historická budova Divadla J. Záborského Preov, vernisáÏ 19. 3. 2004 Autorka Zuzana Nemcová

OSKAR A KAROL NEDBALOVCI

Vestibul Opery SND Bratislava, vernisáÏ 2. 4. 2004 Autorka Michaela MojÏiová

HANS CHRISTIAN ANDERSEN ­ KNIHA ROZPRÁVOK ZO SLOVENSK¯CH JAVÍSK

Staré divadlo Nitra, vernisáÏ 28. 4. 2004 V rámci prehliadky bábkovch divadiel V4 Autorka Zdenka Pauthová

GIZELA VECLOVÁ

Divadlo J. Palárika Trnava, vstava sprístupnená 20. 5. 2004 Autorka Michaela MojÏiová

LADISLAV CHUDÍK

Vestibul Divadla Pavla Országha Hviezdoslava Bratislava, vernisáÏ 26. 5. 2004 Autor Ladislav Lajcha

331

ROMATHAN

Zichyho palác, vernisáÏ 14. 6. 2004 V rámci Kultúrneho leta 2004 Autor Oleg Dlouh

100. ROKOV MADAME BUTTERFLY

Vstavn priestor tlaãového centra ZHZ Zvolen, vernisáÏ 25. 6. 2004 Autor Jaroslav Blaho

332

·TATISTICKÉ ZISËOVANIE O PROFESIONÁLNOM DIVADLE ZA ROK 2003

Divadeln ústav spracováva roãné tatistické vkazy o profesionálnom divadle v rámci Programu tátnych tatistickch zisÈovaní. ·tatistické údaje sa spracúvajú za kalendárne roky, preto nasledujúce údaje zachytávajú z uplynulej sezóny iba ãasÈ. KeìÏe vak údaje prezentujeme uÏ po tvrt raz, uÏívateº isto nájde ich irie uplatnenie. Za rok 2003 predloÏilo vyplnen vkaz 48 spravodajskch jednotiek ­ divadiel, z toho 4 tátne, 19 zriadench Vyími územnmi celkami a 2 Mestskmi samosprávami a 23 zriadench inmi právnickmi osobami. Podobne ako v minulom roku bola do tatistiky zahrnutá V·MU, aj keì jej divadelné produkcie nespæÀajú vetky kritéria profesionálneho divadla. KeìÏe DAB Nitra a Staré divadlo Nitra vo svojich vkazoch neuvádzajú predstavenia Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra, do vkazu zah/Àame aj produkciu obãianskeho zdruÏenia Asociácia Divadelná Nitra. Prinajmenom poãet predstavení a divákov na tchto produkciách nie je zanedbateºn. Za rok 2003 sme spracovali údaje od 48 subjektov, ktoré vykázali celkovo 46 divadelnch súborov s 57 stálymi scénami a s 12 168 sedadlami, ão predstavuje nárast o 698 miest. Dve scény boli aj v roku 2003 mimo prevádzky (Historická budova Divadla SNP Martin a Teatro TATRO Nitra). Vlastnú scénu nemá 8 vykazujúcich subjektov. V divadlách v roku 2003 pracovalo na základe pracovnej zmluvy 2 513 zamestnancov, z toho 973 umeleckch. Oproti roku 2002 sa ich poãet zvil o 17. Z celkového poãtu zamestnancov bolo 1189 Ïien, oproti roku 2002 o 13 menej. Vlastné dielne prevádzkovalo 16 divadiel. V sledovanom období bolo v repertoári divadiel 614 inscenácií. Súbory uviedli 175 premiér, z toho 82 premiér inscenácií pôvodnej tvorby. Pre deti a mládeÏ pripravili divadlá 39 premiér, z toho 27 pôvodnch titulov. Celkovo odohrali súbory 6 373 predstavení. Na slovenskch javiskách videli diváci 204 predstavení súborov zo zahraniãia. Návtevníkom divadiel v Slovenskej republike bolo ponúknutch 1 756 379 sedadiel. Predstavenia videlo 1 387 003 divákov. V zahraniãí videlo predstavenia slovenskch divadiel 110 180 divákov. Predstavenia divadelnch súborov zo zahraniãia videlo 133 472 divákov. Celkové náklady divadiel predstavovali v sledovanom roku 1 041 912 000 Sk. Príspevok na hlavnú ãinnosÈ zo tátneho rozpoãtu bol 734 826 000 Sk. Mzdové náklady predstavovali 542 532 000 Sk. Podotkame, Ïe údaje o hospodárení divadiel nie sú úplné, niektoré nezávislé divadlá tieto údaje nevykazujú. Gabriela Holeãková

333

334

v tom podºa typu predstavenia â. r. ãinohra 2 340 138 113 47 3 56 8 12 2 4 6 0 2 0 5 19 5 6 3 6 27 4 6 1 7 39 27 11 11 8 112 71 18 11 9 15 12 7 7 opera opereta muzikál balet ostatné pohybové divadlo bábkové divadlo

INSCENÁCIE A PREDSTAVENIA VYKAZUJÚCEHO DIVADLA b 01 02 03 04 Spolu (stæpec 2 aÏ 9) 1 614 265 175 82 predst. pre deti a mládeÏ 10 234 120 39 27

zo stæpca 1

·TATISTICKÉ ÚDAJE ­ INSCENÁCIE A PREDSTAVENIA VYKAZUJÚCEHO DIVADLA

a Poãet inscenácií v repertoári z toho pôvodná tvorba Poãet premiér z toho pôvodná tvorba Poãet predstavení odohranch súbormi vykazujúceho divadla na domácej scéne v hosÈovanie v SR tom hosÈovanie v zahraniãí Pôvodná tvorba (z r. 05) Poãet predstavení odohranch hosÈujúcimi súbormi na materskej scéne súbory zo SR v tom súbory zo zahraniãia Kontroln súãet (r. 01 aÏ 12) 05 06 07 08 09 6373 4696 1346 331 2934 3847 2949 742 156 1727 314 303 3 8 27 57 51 4 2 0 270 261 3 6 39 138 123 1 14 10 105 73 29 3 77 1340 822 419 99 877 302 114 145 43 177 2446 1624 692 130 1531 10 11 12 99 632 428 204 18080 443 310 133 10945 4 4 0 741 0 0 0 122 36 7 29 684 2 0 2 328 35 15 20 445 47 44 3 3863 65 48 17 952 257 221 36 7357

PONÚKANÉ MIESTA A NÁV·TEVNÍCI â. r. ãinohra 2 973463 3 160031 4 29588 5 13148 6 76559 opera opereta muzikál balet

Spolu (stæpce 2 aÏ 9) pohybov divadlo 7 36789 bábkové divadlo 8 232184

v tom podºa typu predstavenia

b 1 01 1756379

zo stæpca 1 predstavenia ostatné pre deti a mládeÏ 9 10 109617 531016

02 1259817 03 378023 04 118539 05 770069

690004 236336 47123 477467

154318 1625 4088 7862

25888 2600 1100 0

131166 1350 5632 21853

66659 300 9600 15350

29739 5850 1200 36789

129206 78194 24784 129331

32837 51768 25012 81417

351698 140876 38442 280186

06 1387003

780247

121619

18881

107211

55721

21898

187299

94127

425079

07 08 09

939070 337753 110180

520881 214106 45260

116333 1250 4036

17251 530 1100

100649 1230 5332

46521 300 8900

15319 5379 1200

97039 68509 21751

25077 46449 22601

263848 127303 33928

10

653570

414279

5976

0

19797

14377

21898

107330

69913

239542

a Poãet ponúknutch miest v hºadisku na vetkch predstaveniach vykazujúceho divadla v na domácej scéne tom hosÈovanie v SR v zahraniãí Poãet miest z r. 01 na predstaveniach pôvodnej tvorby Poãet návtevníkov na predstaveniach odohranch súbormi vykazujúceho divadla na domácej scéne v hosÈovanie v SR tom v zahraniãí Poãet návtevníkov z r. 06 na predstaveniach pôvodnej tvorby Poãet ponúknutch miest v hºadisku na vetkch predstaveniach hosÈujúcich súborov v zo SR tom zo zahraniãia Poãet návtevníkov na predstaveniach odohranch hosÈujúcimi súbormi v zo SR tom zo zahraniãia Kontroln súãet (r. 01 aÏ 16) 11 12 13 169174 111152 58022 119796 84825 34971 945 945 0 0 0 0 15175 2952 12223 1110 0 1110 8549 3177 5372 4163 3671 492 19436 15582 3854 64899 57530 7369 14 133472 93863 15 82896 62502 16 50576 31361 99 8315695 4826484 579 579 0 580186 0 0 0 96938 14513 3007 11506 591744 487 0 487 297481 5953 2269 3684 205065 4053 3563 490 1092059 14024 10986 3038 625738 50075 44042 6033 2661866

·TATISTICKÉ ÚDAJE ­ PONÚKANÉ MIESTA A NÁV·TEVNÍCI

335

336

Poãet sál* 3 2 1 1 3 2 1 3 2 2 1 2 1 1 1 1 Poãet miest v hºadisku 1217 716 329 509 1085 315 252 800 178 426 300 420 298 273 430 120 Poãet ponúknutch miest v hºadisku* 296 816 128 280 37 862 122 002 89 610 28 530 53 934 96 294 37 600 58 035 48 800 19 950 34 440 13 170 79 380 15 780 Poãet divákov ** 254 231 71 918 26 888 92 522 59 652 19 799 37889 81 744 35 465 39 578 35 006 19 000 23 837 5 629 56 549 14 553 Percento návtevnosti 86% 56% 71% 76% 67% 69% 70% 85% 94% 68% 72% 95% 69% 43% 71% 92%

·TÁTNE DIVADLÁ, DIVADLÁ ZRIADENÉ VÚC A MESTAMI

·TATISTICKÉ ÚDAJE ­ V¯KONY

âINOHERNÉ, OPERNÉ a TANEâNÉ DIVADLÁ

Slovenské národné divadlo Bratislava ·tátne divadlo Koice ·tátna opera Banská Bystrica Nová scéna Bratislava Divadlo J. Záborského Preov Astorka Korzo '90 Bratislava Divadlo J. Palárika Trnava Divadlo A. Bagara Nitra Slovenské komorné divadlo Martin Divadlo J. G. Tajovského Zvolen Spiské divadlo Spiská Nová Ves Mestské divadlo ACTORES RoÏÀava ARÉNA Bratislava ·túdio tanca Banská Bystrica Divadlo Maják Îilina Divadlo LUDUS Bratislava

Poãet sál*

Poãet miest v hºadisku 192 450 246 120 171 25 404 45 443 58 116 20 842 25 788 19 752 30 013 41 713 19 363 24 627 78% 66% 72% 93% 95%

Poãet ponúknutch miest v hºadisku*

Poãet divákov **

Percento návtevnosti

BÁBKOVÉ DIVADLÁ Bábkové divadlo Koice Staré divadlo Nitra Bábkové divadlo Îilina Bábkové divadlo na Rázcestí B. Bystrica Bratislavské bábkové divadlo 2 2 1 1 1

NÁRODNOSTNÉ DIVADLÁ Jókaiho divadlo Komárno Divadlo Romathan Koice Divadlo Thália Koice Divadlo A. Duchnoviãa Preov 1 1 2 2 339 80 357 261 54 098 27 000 35 836 46 511

48 646 23 936 30 320 32 888

90% 89% 85% 71%

* aj nefunkãné sály ** poãet ponúknutch miest ­ poãet divákov ­ na vetkch predstaveniach vykazujúceho divadla na domácej scéne a v SR (bez zahraniãnch vystúpení) a na predstaveniach hosÈujúcich súborov

·TATISTICKÉ ÚDAJE ­ V¯KONY

337

POZNÁMKY K SYSTÉMU ROâENKY A POUÎITÉ ZNAâKY

Radenie divadiel v prehºade ãinnosti za sezónu je dané ich rozdelením na tátne, netátne a nezávislé a teritoriálne ­ od západu na vchod. Prehºad sa robí vÏdy za celé divadlo (ãinohra, spevohra, balet) ako spravodajskú jednotku. Pri názve divadiel v prehºade ãinnosti uvádzame v zátvorkách rok, v ktorom sa zaãala ich dodnes kontinuálne trvajúca umelecká ãinnosÈ. Prehºad repertoáru z predchádzajúcich sezón uvádzame v poradí podºa dátumov premiér inscenácií. Od XVI. roãenky slovenského profesionálneho divadelníctva rozirujeme publikáciu o vberovú bibliografiu recenzií uverejnench v periodikách, ktorú uvádzame za premiérami kaÏdého divadla. V zozname umeleckch pracovníkov za menom nasledujú dátum a miesto narodenia, znaãka divadla, rok nástupu do divadla, profesia, resp. umelecká funkcia a rok, odkedy ju vykonáva, za predpokladu, Ïe tieto údaje Divadeln ústav získal. Za správnosÈ údajov, poskytnutch do roãenky zodpovedajú jednotlivé divadlá. Pre zber osobnch údajov sa Divadeln ústav riadi príslunm zákonom o ich ochrane.

Znaãky divadiel

ACTORES AHA AU ARÉNA ASTORKA BBD BDK BDnR BDÎ DAB DAD DJGT DJP ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ Divadlo ACTORES / Mestské divadlo ACTORES Divadlo a.ha. Akadémia umení Banská Bystrica Divadlo ARÉNA Bratislava Divadlo ASTORKA KORZO '90 Bratislava Bratislavské bábkové divadlo Bratislava Bábkové divadlo Koice Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica Bábkové divadlo Îilina Divadlo Andreja Bagara Nitra Divadlo Alexandra Duchnoviãa Preov Divadlo Jozefa Gregora Tajovského Zvolen Divadlo Jána Palárika v Trnave

339

DJZ ­ DSS ­ DZP ­ GNG ­ JD ­ KBA ­ KBB ­ KKe ­ KÎ ­ L+S ­ LUDUS ­ MAJÁK / MDέ NS ­ PIKI ­ RMT ­ RND ­ SD ­ SMD ­ SKD (DSNP) ­ SND ­ StDN ­ ·B ­ ·O BB ­ ·DK ­ ·T ­ TDB ­ THK ­ TKJ ­ TN ­ TT ­ V·MU ­ WEST ­ ZPSO / Skrat ­

Divadlo Jonáa Záborského Preov Divadeln súbor Stoka Bratislava Divadlo z PasáÏe Banská Bystrica Divadlo GUnaGU Bratislava Jókaiho divadlo Komárno Konzervatórium Bratislava Konzervatórium Jána Levoslava Bellu Banská Bystrica Konzervatórium Koice Konzervatórium Îilina ·túdio L + S Bratislava Divadlo LUDUS Bratislava Mestské divadlo, scéna pre deti a mládeÏ MAJÁK Îilina / Mestské divadlo Îilina Nová scéna Bratislava Divadlo PIKI Pezinok Divadlo Romathan Koice Radoinské naivné divadlo Bratislava Spiské divadlo Spiská Nová Ves Staromestské divadlo Koice Slovenské komorné divadlo Martin (Divadlo Slovenského národného povstania Martin) Slovenské národné divadlo Bratislava Staré divadlo Nitra BIBIANA Bratislava ·tátna opera Banská Bystrica ·tátne divadlo Koice ·túdio tanca Banská Bystrica Taneãné divadlo BRALEN Bratislava Divadlo Thália Koice Taneãné konzervatórium Evy Jaczovej Bratislava Teátro Neline Bratislava Teatro TATRO Vysoká kola múzickch umení Bratislava Divadlo West Bratislava ZdruÏenie pre súãasnú operu ­ Voºné zoskupenie Bratislava / Divadlo SkRAT Bratislava

Znaãky profesií a tvorivch ãinností

a adap anim

340

­ aranÏmán ­ adaptácia ­ animácia, animaãná spolupráca

POZNÁMKY K SYSTÉMU ROâENKY asd asch asr b bh bm bmped d dr drm dr-rs dr-u gr h hdr hp hsp hu ha hn hzb ch chn i k kv l masky o odbsp opt p psp ptp pv pvd r rb rã rd ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ asistent dirigenta asistent choreografa asistent réÏie bábky bábkoherec baletn majster baletn majster, pedagóg dirigent dramaturg, lektor, dramaturgická spolupráca dramatizácia dramaturgicko-reÏijná spolupráca dramaturgicko-reÏijná úprava generálny riaditeº herec, ãlen ãinohry hudobná dramaturgia hudobná produkcia hudobná spolupráca hudobná úprava hudobné aranÏmán hudobné natudovanie hlavn zbormajster choreograf choreografické natudovanie inpícia korepetície kostmové návrhy libreto masky ãlen opery odborná spolupráca ãlen spevohry preklad pohybová spolupráca preklad textov piesní preklad verov pedagogické vedenie réÏia riaditeº baletu riaditeº ãinohry riaditeº divadla

341

ro rs rv sa sc sh spev sv éfd erm t tp tped u um vh vsp zb zsp *

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

riaditeº opery riaditeº spevohry riaditeº vpravy svetelné aranÏmán, sveteln dizajn scenár scénická hudba spev scénické návrhy epkár éf dirigent erm taneãník texty piesní taneãn pedagóg úprava umeleck éf súboru vber hudby vtvarná spolupráca zbormajster zvuková spolupráca poloviãn, alebo inak kráten pracovn úväzok

342

NOTES TO THE YEARBOOK ARRANGEMENT AND ABBREVIATIONS USED

In this yearbook, theatres are listed by regions (starting geographically from the west to the east) and divided into group according to their status ­ state theatres, theatres funded by regional or city councils and independent theatres. In case some theatre comprises several ensembles (e.g. drama, opera, ballet), the overview is elaborated for the theatre as one unit. Theatres in the list are supplemented with the years of their establishment given in brackets. The repertoire of the previous season is listed by the productions` first-night dates. Starting from the XVI. yearbook of Slovak professional theatre, we have expanded the publication by a bibliography of reviews published in periodicals. The bibliography is listed after the list of new productions of each individual theatre. The names of artists are listed first, followed by dates and places of birth, theatre abbreviation, the year when the artist joined the theatre, his/her profession or position including the year in which the post was taken. The accuracy of the facts published in the yearbook is the responsibility of the theatre that provided them.

Theatre abbreviations

ACTORES AHA AU ARÉNA ASTORKA BBD BDK BDnR BDÎ DAB DAD DJGT ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ACTORES Theatre / ACTORES City Theatre a.ha. Theatre Academy of Arts Banská Bystrica ARÉNA Theatre Bratislava ASTORKA KORZO '90 Theatre ­ Bratislava Puppet Theatre Bratislava Puppet Theatre Koice Puppet Theatre at the Crossroads Banská Bystrica Puppet Theatre Îilina Andrej Bagar Theatre Nitra Alexander Duchnoviã Theatre Preov Jozef Gregor Tajovsk Theatre Zvolen

343

DJZ ­ DJP ­ DSS ­ DZP ­ GNG ­ JD ­ KBA ­ KBB ­ KKe ­ KÎ ­ L+S ­ LUDUS ­ MAJÁK / MDέ NS ­ PIKI ­ RND ­ RMT ­ SD ­ SDM ­ SKD (DSNP) ­ SND ­ StDN ­ ·B ­ ·DK ­ ·O BB ­ ·T ­ TDB ­ THK ­ TKJ ­ TN ­ TT ­ V·MU ­ WEST ­ ZPSO / Skrat ­

Joná Záborsk Theatre Preov Ján Palárik Theatre Trnava Theatre Company Stoka Bratislava Theatre from the Passage Banská Bystrica GUnaGu Theatre Bratislava Jókai Theatre Komárno Conservatory Bratislava Ján Levoslav Bella Conservatory Banská Bystrica Conservatory Koice Conservatory Îilina L + S Studio Bratislava Theatre LUDUS Bratislava City Theatre for Children and Youth MAJÁK Îilina / City Theatre Îilina New Stage Bratislava PIKI Theatre Pezinok Radoina Naive Theatre Bratislava Romathan Theatre Koice Spi Theatre Spiská Nová Ves Old Town Theatre Koice Slovak Chamber Theatre Martin (Slovak National Uprising Theatre Martin) Slovak National Theatre Bratislava Old Theatre Nitra BIBIANA Bratislava State Theatre Koice State Opera Banská Bystrica Dance Studio Banská Bystrica Dance Theatre BRALEN Thália Theatre Koice Dance conservatory Eva Jaczová Bratislava Teátro Neline Bratislava Teatro TATRO Theatre Studio of the Academy of Dramatic Arts Bratislava WEST Theatre Bratislava Association for Contemporary Opera ­ Independent Company Bratislava / Theatre SkRAT Bratislava

Abbreviations of professions and creative activities

a anim adap

344

­ arrangement ­ animation, animation supervision ­ adaptation

NOTES TO THE YEARBOOK ARRANGEMENT asd asch asr b bh bm bmped d dr drm dr-rs dr-u h hdr hp hsp hu ha hn ch i k kv l masky o odbsp opt p psp ptp r sa sc sh spev sv erm t ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ assistant conductor assistant choreographer assistant director puppets puppeteer ballet master, ballet mistress ballet master pedagogue conductor dramaturg, literary manager adaptation collaboration to dramaturgy and directing text editing member of the drama ensemble music dramaturgy music production musical collaboration music arrangement musical arrangement musical staging choreographer/movement consultant stage manager repetiteur costume designer librettist masks opera ensemble member special supervision musical comedy ensemble member translation movement consultant lyrics translator director lighting design screenplay incidental music or musical arrangement by vocals scenographer prompter fight arranger dance ensemble member

345

tp tped u um vh vsp zb zsp *

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

lyrics dance pedagogue text arrangement artistic director of the ensemble compiled music stage design chorus master sound part-time job

346

Divadlá na Slovensku v sezóne 2003/2004 XXXIII. roãenka profesionálneho divadelníctva na Slovensku, spracovaná z podkladov dodanch divadlami a z dokumentaãnch materiálov Divadelného ústavu © Divadeln ústav v Bratislave Zodpovedná vydavateºka: Silvia Hroncová, riaditeºka DÚ Zodpovedn redaktor: Natália Mazanová Odborní redaktori: Andrej Navara, Oleg Dlouh Vber bibliografie: Zuzana Nemcová, Jana ·ubová ·tatistické údaje: Gabriela Holeãková Spolupráca: Viera Bureová, Viera SadloÀová, Viera Helbichová Jazyková redaktorka: Darina PeÈková Preklad: Zuzana Uliãianska Návrh obálky: Ivan Bíl s pouÏitím fotografie Jany Nemãokovej z inscenácie Arabská noc, âinohra SND Grafické spracovanie: Ateliér Choma Îilina Tlaã: Ateliér Choma Îilina Vydal Divadeln ústav Bratislava 2004

ISBN 80-88987-62-8

Divadeln ústav

Vskumné, dokumentaãné a informaãné pracovisko

Divadelná dokumentácia Zbierkové fondy Divadeln vskum Poãítaãové databázy Publikácie Divadelná kniÏnica Videotéka Bibliografie Vstavy Informácie Kontakty Propagácia

Divadeln ústav

Jakubovo nám. 12 813 57 Bratislava Slovenská republika

Tel.: +421 2 59 30 47 02, 59 30 47 20, 52 93 15 60 FAX: +421 2 52 93 15 71, 52 96 59 86 [email protected] www.theatre.sk

Information

348 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

773221