Read Diem thi tieng han quoc 17.12.2011.xls text version

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10000001 0082011P10000011 0082011P10000012 0082011P10000020 0082011P10000034 0082011P10000035 0082011P10000036 0082011P10000037 0082011P10000041 0082011P10000043 0082011P10000045 0082011P10000048 0082011P10000052 0082011P10000053 0082011P10000054 0082011P10000056 0082011P10000057 0082011P10000063 0082011P10000064 0082011P10000065 0082011P10000072 0082011P10000076 0082011P10000077 0082011P10000079 0082011P10000080 0082011P10000081 0082011P10000086 0082011P10000089 0082011P10000092 0082011P10000095 0082011P10000096 0082011P10000097 0082011P10000098 0082011P10000113 0082011P10000115 0082011P10000201 0082011P10000202 0082011P10000205 0082011P10000206 0082011P10000207 0082011P10000210 0082011P10000211 0082011P10000213 0082011P10000214 0082011P10000215 0082011P10000217 0082011P10000218 0082011P10000220 0082011P10000221 0082011P10000227 0082011P10000229 0082011P10000230 0082011P10000232 0082011P10000234 0082011P10000236 0082011P10000238 0082011P10000241 0082011P10000243 0082011P10000244 0082011P10000246 0082011P10000247 0082011P10000248 0082011P10000249 0082011P10000250 0082011P10000252 0082011P10000253 0082011P10000254 0082011P10000256 0082011P10000257 0082011P10000258 0082011P10000260 Registration No. Name Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Agriculture & Livestocks Construction Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Fishing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing 10000001 PHAM VAN HUY 10000011 DOAN DUC QUYET 10000012 NGUYEN TUAN SON 10000020 CHU VAN CHINH 10000034 TRAN VAN LICH 10000035 DANG VAN HIEN 10000036 NGUYEN CHI CONG 10000037 PHAM VAN VU 10000041 VU TUAN DAT 10000043 NGUYEN VAN THIN 10000045 NGUYEN THANH TU 10000048 VU VAN TIEN 10000052 TRAN VAN HUY 10000053 VU TUAN ANH 10000054 LUONG VAN TAM 10000056 NGUYEN HUU TUYEN 10000057 VU VAN TRINH 10000063 DANG VAN PHUC 10000064 NGUYEN VAN PHU 10000065 PHAM VAN DU 10000072 TRAN TIEN DAT 10000076 PHAM VAN QUANG 10000077 PHAM VAN TUAN 10000079 NGO VIET CUONG 10000080 NGUYEN VAN HOAN 10000081 HOANG TRUNG TIEN 10000086 NGUYEN VAN BAC 10000089 MAI VAN THIEM 10000092 NGUYEN VAN NAM 10000095 DO MINH QUYET 10000096 NGUYEN VAN DUNG 10000097 VU VAN THIEN 10000098 PHAM VAN QUYNH 10000113 NGUYEN VAN TOAN 10000115 PHAM VAN NAM 10000201 NGUYEN VAN DANG 10000202 DO VAN DUC 10000205 BUI VAN LAP 10000206 DAO VAN THANG 10000207 NGO ANH TUAN 10000210 TA VAN SANG 10000211 PHUNG BA PHONG 10000213 NGUYEN VAN TUNG 10000214 NGUYEN VAN TUNG 10000215 HOANG NGOC DANG 10000217 DAO QUOC TUAN 10000218 NGUYEN TIEN DUY 10000220 CAO MINH HOAN 10000221 VU VAN HAI 10000227 NGUYEN VAN CONG 10000229 PHAM DUC ANH 10000230 DANG VAN HUY 10000232 LE DUC 10000234 BUI XUAN THANH 10000236 NGUYEN CHI HUONG 10000238 TRUONG CONG TUYEN 10000241 NGUYEN VAN HUY 10000243 KIM DINH QUANG 10000244 DOAN DINH HOAN 10000246 DINH VIET TUYEN 10000247 PHAM CONG DINH 10000248 NGHYEN VAN DUY 10000249 PHAM VAN NHIEM 10000250 PHAM VAN KINH 10000252 TRAN XUAN PHUONG 10000253 TRAN QUANG KHAI 10000254 NGUYEN HUU TUAN 10000256 NGUYEN TRONG PHUONG 10000257 MAI VAN DAT 10000258 TRAN MANH HUNG 10000260 NGUYEN HUY THANH

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10000263 0082011P10000264 0082011P10000272 0082011P10000274 0082011P10000275 0082011P10000278 0082011P10000280 0082011P10000281 0082011P10000297 0082011P10000299 0082011P10000301 0082011P10000309 0082011P10000310 0082011P10000313 0082011P10000316 0082011P10000317 0082011P10000318 0082011P10000319 0082011P10000325 0082011P10000327 0082011P10000330 0082011P10000335 0082011P10000347 0082011P10000353 0082011P10000355 0082011P10000359 0082011P10000360 0082011P10000361 0082011P10000362 0082011P10000365 0082011P10000366 0082011P10000373 0082011P10000375 0082011P10000377 0082011P10000381 0082011P10000383 0082011P10000384 0082011P10000388 0082011P10000392 0082011P10000393 0082011P10000396 0082011P10000407 0082011P10000408 0082011P10000415 0082011P10000419 0082011P10000421 0082011P10000423 0082011P10000424 0082011P10000428 0082011P10000429 0082011P10000432 0082011P10000433 0082011P10000434 0082011P10000435 0082011P10000445 0082011P10000446 0082011P10000447 0082011P10000449 0082011P10000450 0082011P10000451 0082011P10000454 0082011P10000455 0082011P10000464 0082011P10000472 0082011P10000478 0082011P10000479 0082011P10000480 0082011P10000483 0082011P10000485 0082011P10000489 0082011P10000495 Registration No. 10000263 10000264 10000272 10000274 10000275 10000278 10000280 10000281 10000297 10000299 10000301 10000309 10000310 10000313 10000316 10000317 10000318 10000319 10000325 10000327 10000330 10000335 10000347 10000353 10000355 10000359 10000360 10000361 10000362 10000365 10000366 10000373 10000375 10000377 10000381 10000383 10000384 10000388 10000392 10000393 10000396 10000407 10000408 10000415 10000419 10000421 10000423 10000424 10000428 10000429 10000432 10000433 10000434 10000435 10000445 10000446 10000447 10000449 10000450 10000451 10000454 10000455 10000464 10000472 10000478 10000479 10000480 10000483 10000485 10000489 10000495 Name PHAM HUU LOI PHAM VAN BINH LE VAN THANG DO VAN QUANG NGUYEN VAN VINH NGUYEN VAN KY NGUYEN NGOC DUNG NGUYEN HUU CAN HOANG VAN TANG NGUYEN TIEN PHUC NGO QUANG PHAT DANG BA LINH MA VAN HA NGUYEN VAN TAN NGUYEN VAN DUONG CAO VAN HUNG TRAN VAN DUY TRAN BUI HAI LUU VAN TUYEN DO VAN TUNG NGHYEN VAN THINH VU VAN HOI DUONG VAN TAM VU TRI LAM PHUNG VAN TANG BUI VAN TINH PHAM VAN THANH NGUYEN DAC TUNG NGUYEN DINH QUYEN PHAM VAN BANG NGUYEN HUU HUNG DO ANH TUAN NGUYEN VAN VUONG TRAN VAN HOA HA TAI THANH DINH VAN BA LUONG VAN VINH VU VAN THE TRINH VIET DAO PHAM DOAN BO NGUYEN DINH HUNG NGUYEN DAI KHOA NGUYEN VAN THANG KHUAT HUU QUANG BUI QUANG TRUONG NGUYEN DANG NAM NGUYEN TRAN THANH PHAM VAN HANH NGUYEN VAN SANG TRAN VAN ANH BUI DUC ANH TRUONG VAN CONG NGUYEN VAN DANG NGUYEN VAN VIET NGUYEN VAN CHIEN KHONG DUY NGHIA NGUYEN VAN DAO VU DINH DUY NGUYEN THANH LUAN PHAN VAN DUC VU QUOC TUAN LE VAN TU DINH VAN HA HOANG VAN SON DAO XUAN THUONG PHAM VAN HUNG TRAN THE VINH BUI VAN THANH VU XUAN HAO LE VAN NGUYEN NGUYEN VAN THANH Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Construction Manufacturing Fishing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Construction Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10000509 0082011P10000515 0082011P10000516 0082011P10000522 0082011P10000526 0082011P10000531 0082011P10000538 0082011P10000539 0082011P10000549 0082011P10000551 0082011P10000552 0082011P10000553 0082011P10000707 0082011P10000708 0082011P10000710 0082011P10000715 0082011P10000717 0082011P10000719 0082011P10000727 0082011P10000871 0082011P10000872 0082011P10000875 0082011P10000880 0082011P10000883 0082011P10000891 0082011P10000904 0082011P10000923 0082011P10000925 0082011P10000926 0082011P10000927 0082011P10000931 0082011P10000932 0082011P10000936 0082011P10000941 0082011P10000947 0082011P10000950 0082011P10000953 0082011P10000954 0082011P10000960 0082011P10000966 0082011P10000971 0082011P10001007 0082011P10001008 0082011P10001012 0082011P10001022 0082011P10001023 0082011P10001024 0082011P10001027 0082011P10001032 0082011P10001037 0082011P10001044 0082011P10001052 0082011P10001057 0082011P10001061 0082011P10001066 0082011P10001076 0082011P10001077 0082011P10001078 0082011P10001080 0082011P10001084 0082011P10001099 0082011P10001102 0082011P10001103 0082011P10001106 0082011P10001109 0082011P10001110 0082011P10001113 0082011P10001115 0082011P10001118 0082011P10001122 0082011P10001127 Registration No. 10000509 10000515 10000516 10000522 10000526 10000531 10000538 10000539 10000549 10000551 10000552 10000553 10000707 10000708 10000710 10000715 10000717 10000719 10000727 10000871 10000872 10000875 10000880 10000883 10000891 10000904 10000923 10000925 10000926 10000927 10000931 10000932 10000936 10000941 10000947 10000950 10000953 10000954 10000960 10000966 10000971 10001007 10001008 10001012 10001022 10001023 10001024 10001027 10001032 10001037 10001044 10001052 10001057 10001061 10001066 10001076 10001077 10001078 10001080 10001084 10001099 10001102 10001103 10001106 10001109 10001110 10001113 10001115 10001118 10001122 10001127 Name DUONG VAN VINH NGUYEN TRONG TUNG TRAN DUC ANH TRAN VAN PHONG NGUYEN MINH PHUC NGHYEN VAN THANH HUYNH NGOC TUYEN LUONG VAN TAM VU XUAN THAP PHAN VAN DONG HOANG VAN HUONG VU HUY THIEP LUU VAN TAM NGUYEN ANH PHUONG PHAM VAN DOAN PHAM VAN MANH NGUYEN HUU KHANG NGUYEN VAN SANG TRINH NGOC VINH HO DUC LUAN NGUYEN DUY HUNG HOANG LE ANH TAN TRAN VAN HUNG PHAM DUC QUANG TRUONG VAN DUC NGUYEN TIEN HOANG PHAN VAN MANH HOANG CONG VIEN PHAM VAN THUONG NGUYEN VAN DIEP CHU KHAC TRUNG NGUYEN VAN HANH NGUYEN VAN MUOI NGUYEN VAN TUYEN TO VAN HUNG NGUYEN VAN THANH LUC VAN SON LUC VAN NGUYEN HOANG VAN TIN TRAN VAN HIEN NGUYEN VAN THU HO NANG GIAP CHU HUY HOANG VO VAN NINH DAU VAN HO PHAN HUU KY PHAM DINH LONG NGUYEN DINH QUYNH NGUYEN THANH LOC VO VAN GIANG LE BA THANG LE VAN QUAN NGUYEN HUU NAM NGUYEN DUC NAM PHAM VAN BINH DOAN VAN QUANG HOANG VAN PHUONG HO VAN HOANG TRUONG VAN DUNG NGUYEN VAN HOAN NGUYEN DINH KIEN NGUYEN DINH LEN HO VAN Y HO ANH TU CAO VAN MINH VO VAN TAM VO THE MANH NGUYEN NGHIA QUYEN BUI PHA KA NGUYEN MANH TUAN HOANG PHUC LAM Industry Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Construction Agriculture & Livestocks Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10001134 0082011P10001140 0082011P10001142 0082011P10001146 0082011P10001147 0082011P10001158 0082011P10001162 0082011P10001165 0082011P10001170 0082011P10001173 0082011P10001176 0082011P10001184 0082011P10001190 0082011P10001193 0082011P10001195 0082011P10001201 0082011P10001203 0082011P10001205 0082011P10001211 0082011P10001214 0082011P10001217 0082011P10001219 0082011P10001220 0082011P10001221 0082011P10001222 0082011P10001237 0082011P10001240 0082011P10001244 0082011P10001251 0082011P10001252 0082011P10001264 0082011P10001268 0082011P10001282 0082011P10001283 0082011P10001287 0082011P10001292 0082011P10001293 0082011P10001294 0082011P10001319 0082011P10001321 0082011P10001327 0082011P10001333 0082011P10001343 0082011P10001357 0082011P10001359 0082011P10001504 0082011P10001511 0082011P10001512 0082011P10001517 0082011P10001519 0082011P10001534 0082011P10001536 0082011P10001538 0082011P10001540 0082011P10001544 0082011P10001555 0082011P10001559 0082011P10001560 0082011P10001572 0082011P10001575 0082011P10001586 0082011P10001590 0082011P10001594 0082011P10001595 0082011P10001602 0082011P10001609 0082011P10001620 0082011P10001625 0082011P10001626 0082011P10001752 0082011P10001753 Registration No. 10001134 10001140 10001142 10001146 10001147 10001158 10001162 10001165 10001170 10001173 10001176 10001184 10001190 10001193 10001195 10001201 10001203 10001205 10001211 10001214 10001217 10001219 10001220 10001221 10001222 10001237 10001240 10001244 10001251 10001252 10001264 10001268 10001282 10001283 10001287 10001292 10001293 10001294 10001319 10001321 10001327 10001333 10001343 10001357 10001359 10001504 10001511 10001512 10001517 10001519 10001534 10001536 10001538 10001540 10001544 10001555 10001559 10001560 10001572 10001575 10001586 10001590 10001594 10001595 10001602 10001609 10001620 10001625 10001626 10001752 10001753 Name HO LAM HAI NGUYEN VAN DIEM PHAN VAN DONG TRAN VAN BINH LE TRAC DUNG NGUYEN TRONG HOANG LE DANG QUAN NGUYEN VAN THANG PHAN THANH QUANG DO VAN TU NGU NGOC DUONG CAO VAN CUONG NGUYEN HUY VIET NGUYEN VAN TRUNG NGUYEN VAN CHIEN HOANG VAN CONG DAO VAN NGUYEN NGUYEN HUU NAM NGUYEN NGOC HAI NGUYEN BAO NGOC VO VIET HAI NGUYEN DUC CONG HOANG DINH TINH NGUYEN MAU THIN VAN BA TUONG TRAN TRONG QUYET PHAM QUOC CHUNG VO DINH XUAN BUI XUAN HAO DANG DINH SINH NGUYEN DINH PHONG NGUYEN VAN CUONG HOANG CO THACH LE DINH SANG TRAN QUANG TA NGUYEN TRONG HIEP NGUYEN VIET ANH VO MINH THUAN PHAM VAN BA LE DUY PHUC NGUYEN TRONG TRUONG DAU VAN CAO TRAN VAN TINH NGUYEN DUC XUAN NGUYEN VAN HIEN DOAN VAN DUC HOANG VAN VUONG NGUYEN VAN DUNG PHAM NGOC TAM BUI XUAN VINH TRUONG VAN TIEP NGUYEN THANH NAM NGUYEN HUU BANG TRAN VAN SINH BUI VAN KIEN NGUYEN DUC SANG DAO CONG DUNG DAO XUAN THINH NGUYEN XUAN BUT PHAM VAN DIEN DOAN VAN NINH NGUYEN VAN TRUONG HA VAN TUAN VUONG DUC CAN CAO XUAN VAN NGUYEN VAN TOI TRAN VAN TUAN NGUYEN VAN HUYNH NGUYEN DUC ANH NGUYEN KHAC DAT CAO QUANG THUONG Industry Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10001759 0082011P10001761 0082011P10001762 0082011P10001763 0082011P10001769 0082011P10001794 0082011P10001796 0082011P10001799 0082011P10001808 0082011P10001813 0082011P10001821 0082011P10001832 0082011P10001833 0082011P10001836 0082011P10001951 0082011P10001953 0082011P10001954 0082011P10001957 0082011P10001964 0082011P10002059 0082011P10002062 0082011P10002066 0082011P10002081 0082011P10002090 0082011P10002091 0082011P10002093 0082011P10002095 0082011P10002098 0082011P10002102 0082011P10002110 0082011P10002112 0082011P10002113 0082011P10002118 0082011P10002119 0082011P10002120 0082011P10002121 0082011P10002122 0082011P10002125 0082011P10002133 0082011P10002136 0082011P10002138 0082011P10002140 0082011P10002145 0082011P10002160 0082011P10002161 0082011P10002162 0082011P10002166 0082011P10002169 0082011P10002175 0082011P10002197 0082011P10002198 0082011P10002204 0082011P10002221 0082011P10002222 0082011P10002224 0082011P10002226 0082011P10002257 0082011P10002258 0082011P10002259 0082011P10002260 0082011P10002261 0082011P10002267 0082011P10002271 0082011P10002273 0082011P10002277 0082011P10002279 0082011P10002283 0082011P10002284 0082011P10002285 0082011P10002287 0082011P10002288 Registration No. 10001759 10001761 10001762 10001763 10001769 10001794 10001796 10001799 10001808 10001813 10001821 10001832 10001833 10001836 10001951 10001953 10001954 10001957 10001964 10002059 10002062 10002066 10002081 10002090 10002091 10002093 10002095 10002098 10002102 10002110 10002112 10002113 10002118 10002119 10002120 10002121 10002122 10002125 10002133 10002136 10002138 10002140 10002145 10002160 10002161 10002162 10002166 10002169 10002175 10002197 10002198 10002204 10002221 10002222 10002224 10002226 10002257 10002258 10002259 10002260 10002261 10002267 10002271 10002273 10002277 10002279 10002283 10002284 10002285 10002287 10002288 Name HOANG VAN DAT VU VAN KY PHAM DINH GIAP NGUYEN XUAN ANH NGUYEN KHANH TOAN VI TIEN LUC VU VAN HOANG BUI VAN CHINH TRINH QUYNH AN MAI THE VU NGUYEN BA KHANH NGUYEN TUAN ANH VU VAN DIEN TRAN DUC QUANG NGUYEN QUANG TRUONG DO VAN SON NGUYEN HAI ANH LE QUANG AGHIEP TRUONG VAN HA NGUYEN HOANG SON DOAN VAN THANG DUONG VAN TIEN TRAN VAN LOI LE QUANG TRUNG NGUYEN THE VO NGO TIEN BINH TRAN VAN HUNG CHU VAN BINH PHAN XUAN HUAN LE ANH TUAN TRANG MINH TIEP LE HUU NAM LE TRONG HAO NGO THANH NHAN NGUYEN VAN KHOI BUI DUY PHUONG NGUYEN VAN NGOC NGUYEN HUU CUONG TRAN THANH LAM NGUYEN VAN HUNG MAI VAN THUY LE QUOC VUONG THANG NGOC DANG KHOA DANG VAN QUYEN LE VAN TRONG LE VAN AN LE NGUYEN QUANG VINH PHAN XUAN HUY PHAN XUAN DUAN PHAM PHUOC KHANH DUONG THANH KHOA TRAN HUU NGHIA LE BA THUC NGUYEN VAN LAM LE VAN TOAN PHAN VAN THANH NGUYEN VAN DUNG DO VU DUNG DO HONG DANG PHI CONG DOAN NGUYEN HONG DUC TRIEU VAN MUOI NGUYEN HONG QUAN NGUYEN VAN THUAN BUI THANH KHIEM LE MANH HAI NGO QUANG CHUC BUI VAN THAI NGUYEN TUAN VU LE VAN THANH VU TAT THO Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Agriculture & Livestocks Construction Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10002290 0082011P10002291 0082011P10002295 0082011P10002296 0082011P10002297 0082011P10002298 0082011P10002299 0082011P10002301 0082011P10002303 0082011P10002304 0082011P10002307 0082011P10002308 0082011P10002317 0082011P10002318 0082011P10002319 0082011P10002324 0082011P10002328 0082011P10002329 0082011P10002331 0082011P10002334 0082011P10002341 0082011P10002342 0082011P10002344 0082011P10002345 0082011P10002346 0082011P10002347 0082011P10002350 0082011P10002351 0082011P10002352 0082011P10002401 0082011P10002413 0082011P10002416 0082011P10002435 0082011P10002437 0082011P10002451 0082011P10002453 0082011P10002454 0082011P10002457 0082011P10002458 0082011P10002461 0082011P10002463 0082011P10002464 0082011P10002465 0082011P10002475 0082011P10002476 0082011P10002486 0082011P10002500 0082011P10002511 0082011P10002515 0082011P10002539 0082011P10002542 0082011P10002543 0082011P10002544 0082011P10002552 0082011P10002562 0082011P10002565 0082011P10002573 0082011P10002577 0082011P10002580 0082011P10002587 0082011P10002610 0082011P10002641 0082011P10002648 0082011P10002670 0082011P10002675 0082011P10002687 0082011P10002704 0082011P10002706 0082011P10002707 0082011P10002709 0082011P10002715 Registration No. 10002290 10002291 10002295 10002296 10002297 10002298 10002299 10002301 10002303 10002304 10002307 10002308 10002317 10002318 10002319 10002324 10002328 10002329 10002331 10002334 10002341 10002342 10002344 10002345 10002346 10002347 10002350 10002351 10002352 10002401 10002413 10002416 10002435 10002437 10002451 10002453 10002454 10002457 10002458 10002461 10002463 10002464 10002465 10002475 10002476 10002486 10002500 10002511 10002515 10002539 10002542 10002543 10002544 10002552 10002562 10002565 10002573 10002577 10002580 10002587 10002610 10002641 10002648 10002670 10002675 10002687 10002704 10002706 10002707 10002709 10002715 Name BUI PHUONG NAM DANG THANH THAI PHAM THANH DO NGUYEN VAN THANG NGUYEN VAN SI TRAN HUU TOAN NGUYEN HOANG NINH NINH VAN TIEP NGUYEN VAN CHINH LE NGOC THUC NGUYEN VAN BINH BUI VAN MUOI BUI MANH HA BUI HUU TOAN HOANG VAN TIEN PHUNG TRONG CAT NGUYEN DUC HIEN NGUYEN CONG SON DANG DUC LONG NGO ANH TUAN DANG CAO THANG HOANG DUY KHUONG NGUYEN VAN NGOC BUI VAN TRANG BUI TIEN MANH LUONG VAN KHOA LE HOANG HAI PHAN VAN KHANH DUONG TOAN ANH DANG HUY NIEN VU DINH DE DAO VAN TRUNG VU DANG HANH NGUYEN DINH TRIEU DOAN VAN HANH TRAN DUYEN HAI NGUYEN VAN NGOC NGUYEN THI THU HIEN DO XUAN THUONG HA THI LOAN PHAM THI NHU QUYNH TRAN VAN NHAN TRAN TUAN DINH NGUYEN VAN QUY NGUYEN VAN TUNG NGUYEN VAN DAT TRAN VAN TUYEN TRAN MANH LINH VU VAN BON DO VAN IOI LE HUY LAM MAI ANH QUANG LE HUY DIEP NGO VAN BAO LE HUNG TUAN VIET DINH VAN DUY TRAN QUOC HOC MAI THI HUONG MAI HONG QUANG PHAM NGOC THANH NINH CONG HUNG BUI VAN THANH TRAN VAN TUYEN BUI VAN HAI TONG XUAN TUYEN NGUYEN THI HONG TRANG DO VAN DUNG TRAN VIET THUONG LE HAI DANG LE NGOC THANH NGUYEN VAN TANG Industry Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Fishing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Construction Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Construction Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10002716 0082011P10002726 0082011P10002727 0082011P10002731 0082011P10002747 0082011P10002754 0082011P10002759 0082011P10002761 0082011P10002765 0082011P10002799 0082011P10002803 0082011P10002808 0082011P10002834 0082011P10002901 0082011P10002904 0082011P10002921 0082011P10002942 0082011P10002949 0082011P10002950 0082011P10002951 0082011P10002957 0082011P10002958 0082011P10002960 0082011P10002967 0082011P10002978 0082011P10003004 0082011P10003009 0082011P10003010 0082011P10003011 0082011P10003016 0082011P10003023 0082011P10003026 0082011P10003028 0082011P10003029 0082011P10003031 0082011P10003032 0082011P10003033 0082011P10003034 0082011P10003041 0082011P10003042 0082011P10003044 0082011P10003051 0082011P10003052 0082011P10003066 0082011P10003067 0082011P10003069 0082011P10003073 0082011P10003075 0082011P10003076 0082011P10003077 0082011P10003078 0082011P10003079 0082011P10003082 0082011P10003083 0082011P10003084 0082011P10003087 0082011P10003088 0082011P10003094 0082011P10003095 0082011P10003096 0082011P10003098 0082011P10003107 0082011P10003108 0082011P10003111 0082011P10003114 0082011P10003116 0082011P10003124 0082011P10003130 0082011P10003132 0082011P10003135 0082011P10003136 Registration No. 10002716 10002726 10002727 10002731 10002747 10002754 10002759 10002761 10002765 10002799 10002803 10002808 10002834 10002901 10002904 10002921 10002942 10002949 10002950 10002951 10002957 10002958 10002960 10002967 10002978 10003004 10003009 10003010 10003011 10003016 10003023 10003026 10003028 10003029 10003031 10003032 10003033 10003034 10003041 10003042 10003044 10003051 10003052 10003066 10003067 10003069 10003073 10003075 10003076 10003077 10003078 10003079 10003082 10003083 10003084 10003087 10003088 10003094 10003095 10003096 10003098 10003107 10003108 10003111 10003114 10003116 10003124 10003130 10003132 10003135 10003136 Name DO VAN THUONG PHAN VAN LOI TRAN LUU SU BUI QUANG THINH PHUNG VAN TUAN NGUYEN VAN TOI HOANG VAN TIEP NGUYEN VAN DANH TRAN CONG THANH MAI TU QUYEN PHAN VAN SON HOANG VAN HOA BUI THI SEN NGUYEN VAN THIEU DAM TIEN THANH NGO THI LOAN LE THI MAI HOA NGUYEN NGOC HUNG NGUYEN VAN TOAN DO TRUNG PHUONG VI CUONG HUNG VU VAN HAI CHAM VAN TUAN CHAM VAN THANG NINH VAN THUAN NGUYEN THE CANH TRAN DINH TUAN LE TRAN THAO NGUYEN DUC QUYEN VUONG DINH QUYEN NGUYEN THAI TRUONG HUNG MANH TA THI XUAN TA THAC NHU NGUYEN XUAN THIEU NGUYEN HUY THUC LAI THI THUY NGUYEN XUAN DUNG TRAN QUANG LAM NGUYEN QUE THIEN BUI XUAN MANH NGUYEN PHI QUOC KHANH LE DUC THAO DAO HONG PHU CAO THI QUE HOANG VAN DUONG NGUYEN HUONG CUONG NGUYEN HUONG HAI DO VAN HIEU NGUYEN HUU THANG QUACH VAN NAM NAUYEN XUAN GIANG TRAN QUYNH ANH DO THI KHUYEN LE VAN VUONG PHAN THI HIEN VUONG DAC TRUNG DANG NHU TUNG TRAN PHAM TUAN NGO THI THU HUONG PHAN HONG THAI NGUYEN THI TRANG VU VAN THANH HO VAN HIEN PHAM VAN VINH TRAN DANG LUAN PHAM VAN TANG NGUYEN THI LUYEN LE DUY MANH TRAN MANH HUY TRAN MINH HANH Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Fishing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Fishing Fishing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10003142 0082011P10003144 0082011P10003145 0082011P10003151 0082011P10003152 0082011P10003159 0082011P10003164 0082011P10003165 0082011P10003167 0082011P10003170 0082011P10003178 0082011P10003182 0082011P10003184 0082011P10003189 0082011P10003192 0082011P10003194 0082011P10003195 0082011P10003196 0082011P10003199 0082011P10003205 0082011P10003208 0082011P10003209 0082011P10003210 0082011P10003212 0082011P10003213 0082011P10003214 0082011P10003222 0082011P10003223 0082011P10003225 0082011P10003227 0082011P10003228 0082011P10003229 0082011P10003230 0082011P10003231 0082011P10003233 0082011P10003235 0082011P10003236 0082011P10003237 0082011P10003239 0082011P10003241 0082011P10003249 0082011P10003254 0082011P10003266 0082011P10003267 0082011P10003269 0082011P10003275 0082011P10003276 0082011P10003279 0082011P10003283 0082011P10003286 0082011P10003288 0082011P10003289 0082011P10003294 0082011P10003296 0082011P10003301 0082011P10003304 0082011P10003310 0082011P10003314 0082011P10003315 0082011P10003320 0082011P10003321 0082011P10003324 0082011P10003325 0082011P10003327 0082011P10003328 0082011P10003331 0082011P10003332 0082011P10003333 0082011P10003335 0082011P10003338 0082011P10003341 Registration No. 10003142 10003144 10003145 10003151 10003152 10003159 10003164 10003165 10003167 10003170 10003178 10003182 10003184 10003189 10003192 10003194 10003195 10003196 10003199 10003205 10003208 10003209 10003210 10003212 10003213 10003214 10003222 10003223 10003225 10003227 10003228 10003229 10003230 10003231 10003233 10003235 10003236 10003237 10003239 10003241 10003249 10003254 10003266 10003267 10003269 10003275 10003276 10003279 10003283 10003286 10003288 10003289 10003294 10003296 10003301 10003304 10003310 10003314 10003315 10003320 10003321 10003324 10003325 10003327 10003328 10003331 10003332 10003333 10003335 10003338 10003341 Name HOANG VAN HA TRAN THI BINH YEN PHAM THI VAN ANH NGUYEN HUU TUONG NGUYEN VAN THANH NGUYEN PHI MINH DANG TRUNG DUC LE VAN HAI DINH TRONG HOAN NGO VAN THANG LUU VAN CHIEN NGUYEN THI THANH HOA NGUYEN VAN DINH TRAN THI THUY TRAN VAN CHINH NGUYEN VAN NAM NGUYEN VAN HUNG VUONG DINH VE KHUAT VAN QUYET PHAM THE GIANG NGUYEN VAN HUNG NGUYEN VAN BINH NGUYEN THI LIEN NAUYEN VAN DOAN DO THI THU SAN LE VAN THAO VUONG TRI HUNG VUONG VAN THAO NGUYEN TRONG DAI NGUYEN VIET THUAN HOANG XUAN THUY DO HUU VIET LE THI HONG THU LE ANH TUAN PHAM NGOC LUU LUU BA HUNG PHAM THE TUAN NGUYEN HUY VUONG NGUYEN BA KHANH NGUYEN TIEN KHOA NGUYEN VAN YEN NGUYEN VAN THINH LE XUAN LAM VU QUANG HAO DUONG KHAC DAO HO DINH TRI LE VAN THO NGUYEN THI HANH NGUYEN MINH DUC NGUYEN HUU SON TRAN THI BAO YEN BUI VAN XO CHU VAN MAO NGUYEN THI LIEN NGUYEN DINH CU NGUYEN VAN THUC NGUYEN DOAN MINH NGUYEN DUY HAI NGUYEN VAN CHUNG CAN VAN CHIEN NGUYEN HUU VIET QUACH THI THU THAM NGUYEN THI THAO NGUYEN THI NHUNG NGUYEN SY HA NGUYEN VAN BAC PHUNG TRONG DAI LE VAN CUONG VUONG DAC PHUC NGUYEN VAN DONG BUI DUC THIEN Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10003344 0082011P10003345 0082011P10003347 0082011P10003348 0082011P10003353 0082011P10003355 0082011P10003357 0082011P10003362 0082011P10003363 0082011P10003364 0082011P10003370 0082011P10003371 0082011P10003372 0082011P10003381 0082011P10003385 0082011P10003392 0082011P10003394 0082011P10003395 0082011P10003397 0082011P10003399 0082011P10003415 0082011P10003425 0082011P10003426 0082011P10003427 0082011P10003428 0082011P10003429 0082011P10003441 0082011P10003448 0082011P10003451 0082011P10003452 0082011P10003458 0082011P10003459 0082011P10003462 0082011P10003467 0082011P10003472 0082011P10003473 0082011P10003475 0082011P10003480 0082011P10003483 0082011P10003486 0082011P10003490 0082011P10003496 0082011P10003501 0082011P10003506 0082011P10003507 0082011P10003513 0082011P10003515 0082011P10003519 0082011P10003520 0082011P10003523 0082011P10003524 0082011P10003530 0082011P10003531 0082011P10003535 0082011P10003539 0082011P10003540 0082011P10003544 0082011P10003547 0082011P10003548 0082011P10003549 0082011P10003551 0082011P10003555 0082011P10003556 0082011P10003557 0082011P10003562 0082011P10003566 0082011P10003571 0082011P10003573 0082011P10003579 0082011P10003581 0082011P10003582 Registration No. 10003344 10003345 10003347 10003348 10003353 10003355 10003357 10003362 10003363 10003364 10003370 10003371 10003372 10003381 10003385 10003392 10003394 10003395 10003397 10003399 10003415 10003425 10003426 10003427 10003428 10003429 10003441 10003448 10003451 10003452 10003458 10003459 10003462 10003467 10003472 10003473 10003475 10003480 10003483 10003486 10003490 10003496 10003501 10003506 10003507 10003513 10003515 10003519 10003520 10003523 10003524 10003530 10003531 10003535 10003539 10003540 10003544 10003547 10003548 10003549 10003551 10003555 10003556 10003557 10003562 10003566 10003571 10003573 10003579 10003581 10003582 Name DO MINH SON DO VAN HUYEN LE THI HUONG LE VAN HUONG CHU VAN TIEN NGUYEN VAN HUAN NGUYEN QUE HA NGUYEN VAN LONG LE THANH TRUNG NGUYEN THI HUYEN TRANG NGUYEN DANH CUONG BUI DUC THIEN NGUYEN XUAN VU BUI DINH THANG HOANG QUY THANG TA VAN KHANG NGUYEN DUC DIEN DO THI THAO NGUYEN HUU THANH NGUYEN VAN DAT NGUYEN DUC ANH PHUC THI HA DAU THI MINH NGUYET HA QUANG HOAN KIEU THI HAI YEN NGUYEN DUC TRUNG PHAM VAN NINH TO XUAN THANG NGUYEN MINH ANH HOANG VAN LONG NGUYEN DINH TRUONG TRAN KIM CUONG NGUYEN HUU CUONG VUONG TRI HA NGUYEN VAN DUNG DAO XUAN HUNG DAO VAN TAI NGUYEN HUU QUY VUONG SY TIEN NGUYEN DANH SINH NGUYEN CUU HA VUONG SY THIEU VUONG THE LINH DO TRONG BINH DINH QUANG DAT NGUYEN TIEN HANH NGUYEN HUU DUNG NGUYEN VAN THANH NGUYEN VAN CHUNG NGUYEN PHUONG CUONG HO VAN MANH NGUYEN THI YEN NGUYEN THI HUYEN NGUYEN HUU THUONG NGO VAN CONG NGUYEN VAN NGHIA BUI VAN BON NGUYEN THI MINH THUY NGUYEN VAN QUYNH KHUAT HUU QUY LAM VAN DUC NGUYEN DANG SON TRAN VAN NGHIEM NGUYEN QUOC HAO NGUYEN XUAN THOM NGUYEN DINH CONG VU THI MAI TRAN THI PHUONG NGUYEM THI HA VUONG DUY DUNG VUONG XUAN THANG Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10003583 0082011P10003586 0082011P10003595 0082011P10003596 0082011P10003602 0082011P10003604 0082011P10003609 0082011P10003610 0082011P10003612 0082011P10003613 0082011P10003616 0082011P10003621 0082011P10003622 0082011P10003628 0082011P10003629 0082011P10003638 0082011P10003642 0082011P10003644 0082011P10003645 0082011P10003646 0082011P10003647 0082011P10003648 0082011P10003649 0082011P10003650 0082011P10003653 0082011P10003655 0082011P10003658 0082011P10003662 0082011P10003663 0082011P10003671 0082011P10003673 0082011P10003675 0082011P10003683 0082011P10003685 0082011P10003687 0082011P10003688 0082011P10003692 0082011P10003696 0082011P10003697 0082011P10003698 0082011P10003699 0082011P10003701 0082011P10003703 0082011P10003706 0082011P10003712 0082011P10003714 0082011P10003731 0082011P10003734 0082011P10003743 0082011P10003752 0082011P10003754 0082011P10003756 0082011P10003758 0082011P10003762 0082011P10003766 0082011P10003780 0082011P10003788 0082011P10003799 0082011P10003804 0082011P10003816 0082011P10003830 0082011P10003831 0082011P10003840 0082011P10003869 0082011P10003899 0082011P10003900 0082011P10003909 0082011P10003911 0082011P10003914 0082011P10003921 0082011P10003922 Registration No. 10003583 10003586 10003595 10003596 10003602 10003604 10003609 10003610 10003612 10003613 10003616 10003621 10003622 10003628 10003629 10003638 10003642 10003644 10003645 10003646 10003647 10003648 10003649 10003650 10003653 10003655 10003658 10003662 10003663 10003671 10003673 10003675 10003683 10003685 10003687 10003688 10003692 10003696 10003697 10003698 10003699 10003701 10003703 10003706 10003712 10003714 10003731 10003734 10003743 10003752 10003754 10003756 10003758 10003762 10003766 10003780 10003788 10003799 10003804 10003816 10003830 10003831 10003840 10003869 10003899 10003900 10003909 10003911 10003914 10003921 10003922 Name TRAN VAN THONG NGUYEN THI THU HANG DANG DINH LONG TRAN TRUNG KIEN DAO XUAN HUYNH NGUYEN KIEN THANG NGUYEN DANH LUC VUONG SY DUONG PHAM VAN HUNG DANG VAN LAM TRAN MANH TIEN NGUYEN THI TIEU MAI NGUYEN THI THAO DAO THI ANH NGUYET NGUYEN VU HIEU TO THANH XUAN DAO DUY HANH VUONG DAC TOAN HUONG QUY DIEN DUONG DINH THO DINH CONG TAI HOANG VAN BANG DO VAN LONG NGO THI HA NGUYEN DOAN OANH TRAN THI THAM TONG BA THANG TRAN DANG KHOA LE THI MINH HUE QUACH THI THUY MIEN VU THI HANG BUI THI HUONG NGO VAN THANH NGUYEN DINH THIEN NGUYEN VAN TRUONG NGUYEN BA XUYEN LUU XUAN HUNG VU DINH KIEN NGUYEN CANH CUONG PHAM VAN TU LE KHAC TIEP HO HUU LOI TRAN CONG CHIEN HOANG XUAN KHANH BUI DUC DUNG NGUYEN VAN DUNG NGUYEN MINH TRONG DINH QUANG DIEU CHU THI HOI TRUONG VAN THIEN TRAN VAN DIEP DIEU MANH QUAN HOANG XUAN TUONG PHAM THANH BIEN VU VAN PHUONG NGUYEN DUNG VAN BUI DUC MIEN NGUYEN MINH HAI NGUYEN THI THUY NGUYEN NGOC TUAN NGUYEN VAN TUNG LE THI NGA NGUYEN DUC KHUONG HOANG VIET KHANH LE THI LOAN NGUYEN VAN TUAN NGUYEN DANH BINH NGUYEN HUY SUAT PHUNG KHAC TIEN NGUYEN VAN AN NGUYEN DUY TU Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10003923 0082011P10003924 0082011P10003931 0082011P10003938 0082011P10003939 0082011P10003940 0082011P10003949 0082011P10003952 0082011P10003953 0082011P10003954 0082011P10003957 0082011P10003958 0082011P10003966 0082011P10003968 0082011P10003969 0082011P10003977 0082011P10003982 0082011P10003984 0082011P10003985 0082011P10003986 0082011P10003988 0082011P10003990 0082011P10003991 0082011P10003995 0082011P10003996 0082011P10004001 0082011P10004012 0082011P10004019 0082011P10004026 0082011P10004030 0082011P10004039 0082011P10004040 0082011P10004041 0082011P10004046 0082011P10004049 0082011P10004052 0082011P10004058 0082011P10004059 0082011P10004063 0082011P10004068 0082011P10004069 0082011P10004070 0082011P10004072 0082011P10004073 0082011P10004078 0082011P10004082 0082011P10004083 0082011P10004086 0082011P10004088 0082011P10004090 0082011P10004094 0082011P10004096 0082011P10004098 0082011P10004103 0082011P10004127 0082011P10004134 0082011P10004142 0082011P10004143 0082011P10004150 0082011P10004151 0082011P10004162 0082011P10004166 0082011P10004167 0082011P10004170 0082011P10004179 0082011P10004188 0082011P10004192 0082011P10004195 0082011P10004206 0082011P10004213 0082011P10004214 Registration No. 10003923 10003924 10003931 10003938 10003939 10003940 10003949 10003952 10003953 10003954 10003957 10003958 10003966 10003968 10003969 10003977 10003982 10003984 10003985 10003986 10003988 10003990 10003991 10003995 10003996 10004001 10004012 10004019 10004026 10004030 10004039 10004040 10004041 10004046 10004049 10004052 10004058 10004059 10004063 10004068 10004069 10004070 10004072 10004073 10004078 10004082 10004083 10004086 10004088 10004090 10004094 10004096 10004098 10004103 10004127 10004134 10004142 10004143 10004150 10004151 10004162 10004166 10004167 10004170 10004179 10004188 10004192 10004195 10004206 10004213 10004214 Name VUONG DAC NGHIA DO THI NGA TRAN VAN THAI NGUYEN TIEN QUAN GIANG VAN LONG VUONG DAC HOAN NGUYEN HOANG HUY TA VAN DONG TRAN THI HOA DO THI VIET LUYEN NGUYEN VAN MANH NGUYEN VAN SANG TRUONG THI LE HOANG VAN CONG NGUYEN NHU BINH NGUYEN THI HAI YEN PHUNG THI BICH NGOC DANG THI THU LAN NGUYEN VAN HOAN LY BA TU HOANG KIM KIEN NGUYEN THI LUYEN NGUYEN THI BON DOAN ANH DUC DO THI NGAT NGUYEN VAN THAO TRAN THI CUC PHAM THU HUE PHAN THANH TRUNG NGUYEN VAN HUNG NGUYEN VAN HUY NGUYEN HUU NGAN PHAM VAN HIEP TRAN THU HIEN LE VAN TUNG NGUYEN GIANG LAM NGUYEN VAN HOA NGUYEN PHI HIEP NGUYEN DAC HIEU NGUYEN NHAN MINH BUI THI NGA NGUYEN DINH GIANG PHAM VAN LUAN NGUYEN THI NGOC HIEN TRAN VAN TRUOC PHAN VAN TUYEN NGUYEN TIEN QUAN VUONG THI HONG NHUNG VUONG THI MO TRAN VAN NGOC NGUYEN VAN THO NGUYEN THI THU HUYEN NGUYEN VAN THANG PHAM HOANG OANH NGO THI TINH NGUYEN THI HOA TA KIM QUANG NGUYEN KHAC TUYEN NGUYEN DINH CHAT DO THI THANH HANG LE QUOC ANH VU NGOC TAM NGUYEN VAN TOAN MAC DUC TUAN NGUYEN DUC VI NGUYEN VAN THANH TRAN VAN HUONG TRAN MANH LINH NGUYEN VAN MANH DINH CONG VUONG PHAM VAN CUONG Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Construction Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10004216 0082011P10004220 0082011P10004229 0082011P10004230 0082011P10004231 0082011P10004234 0082011P10004236 0082011P10004239 0082011P10004240 0082011P10004242 0082011P10004243 0082011P10004244 0082011P10004245 0082011P10004249 0082011P10004250 0082011P10004251 0082011P10004262 0082011P10004271 0082011P10004287 0082011P10004288 0082011P10004291 0082011P10004297 0082011P10004306 0082011P10004308 0082011P10004309 0082011P10004311 0082011P10004322 0082011P10004323 0082011P10004339 0082011P10004343 0082011P10004350 0082011P10004362 0082011P10004367 0082011P10004368 0082011P10004375 0082011P10004378 0082011P10004379 0082011P10004383 0082011P10004385 0082011P10004389 0082011P10004391 0082011P10004392 0082011P10004394 0082011P10004395 0082011P10004397 0082011P10004402 0082011P10004407 0082011P10004411 0082011P10004418 0082011P10004425 0082011P10004432 0082011P10004433 0082011P10004436 0082011P10004437 0082011P10004438 0082011P10004440 0082011P10004447 0082011P10004451 0082011P10004452 0082011P10004455 0082011P10004464 0082011P10004468 0082011P10004470 0082011P10004473 0082011P10004477 0082011P10004482 0082011P10004489 0082011P10004498 0082011P10004501 0082011P10004506 0082011P10004509 Registration No. 10004216 10004220 10004229 10004230 10004231 10004234 10004236 10004239 10004240 10004242 10004243 10004244 10004245 10004249 10004250 10004251 10004262 10004271 10004287 10004288 10004291 10004297 10004306 10004308 10004309 10004311 10004322 10004323 10004339 10004343 10004350 10004362 10004367 10004368 10004375 10004378 10004379 10004383 10004385 10004389 10004391 10004392 10004394 10004395 10004397 10004402 10004407 10004411 10004418 10004425 10004432 10004433 10004436 10004437 10004438 10004440 10004447 10004451 10004452 10004455 10004464 10004468 10004470 10004473 10004477 10004482 10004489 10004498 10004501 10004506 10004509 Name HOANG VAN QUAN VUONG THI THU TRAN VAN KIEN NGUYEN DOAN HA NGUYEN THI DUE CAN THI THUY DAO THI THU NGUYEN THI THANH THUY CAO THI LY NGUYEN VAN THANH NGUYEN HUY SANG NGHIEM XUAN LOI TONG BA HOANG BUI VAN VAN DANG VAN TU BUI XUAN TAM TRAN DUC VIEN VAN THI THUONG NINH THI LAN NGO THE HAU DO VAN NHAT NGUYEN VAN TUAN NGUYEN VAN LINH NGUYRN VAN HUNG NGUYEN DANH TUAN NGUYEN KHAC LENH VUONG SY CANH NGUYEN VAN NHU LUONG THI HANH NGUYEN TIEN PHAP NGUYEN VAN KIEN NGUYEN THI HUONG PHUNG HUY HAO MAI THI MINH NGUYET NGUYEN THI HUONG NGUYEN THI VAN ANH DO TU PHUONG VUONG SY THINH NGUYEN THI HUONG VU MINH HIEU DO THI NHUNG NGUYEN THI THANH DUC DAO THI THUY NHUNG NGUYEN THI CHINH LUONG VAN NGUYEN LE THI YEN HOANG THI TUYET NHUNG NGUVEN THI HA THU PHUNG VAN THAI NGUYEN THI HUAN LY TIEN HOAN LE VAN HUNG TRAN VAN NGHIEP NGUYEN THI HUYEN LE VAN DINH NGO VAN BANG HOANG QUY NHAT NGUYEN THI YEN HOANG TA HAI TRAN THI TOAN HOANG QUY HUNG VUONG VAN HUU NGUYEN VAN TUAN DO TRUNG HAU LHU VAN THAO NGUYEN HUY HE VUONG DUC MANH TRAN DUY KHANH VUONG DIVH CUONG KIM VAN CHIEN LE DINH TAM Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Construction

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10004515 0082011P10004516 0082011P10004519 0082011P10004521 0082011P10004523 0082011P10004525 0082011P10004529 0082011P10004536 0082011P10004537 0082011P10004542 0082011P10004546 0082011P10004547 0082011P10004550 0082011P10004557 0082011P10004560 0082011P10004585 0082011P10004586 0082011P10004589 0082011P10004591 0082011P10004596 0082011P10004599 0082011P10004625 0082011P10004628 0082011P10004635 0082011P10004643 0082011P10004650 0082011P10004652 0082011P10004653 0082011P10004654 0082011P10004655 0082011P10004662 0082011P10004677 0082011P10004680 0082011P10004681 0082011P10004683 0082011P10004693 0082011P10004699 0082011P10004705 0082011P10004712 0082011P10004727 0082011P10004738 0082011P10004740 0082011P10004747 0082011P10004748 0082011P10004757 0082011P10004759 0082011P10004761 0082011P10004767 0082011P10004778 0082011P10004784 0082011P10004787 0082011P10004791 0082011P10004798 0082011P10004802 0082011P10004811 0082011P10004814 0082011P10004821 0082011P10004822 0082011P10004828 0082011P10004842 0082011P10004843 0082011P10004857 0082011P10004861 0082011P10004880 0082011P10004883 0082011P10004887 0082011P10004894 0082011P10004896 0082011P10004921 0082011P10004930 0082011P10004935 Registration No. 10004515 10004516 10004519 10004521 10004523 10004525 10004529 10004536 10004537 10004542 10004546 10004547 10004550 10004557 10004560 10004585 10004586 10004589 10004591 10004596 10004599 10004625 10004628 10004635 10004643 10004650 10004652 10004653 10004654 10004655 10004662 10004677 10004680 10004681 10004683 10004693 10004699 10004705 10004712 10004727 10004738 10004740 10004747 10004748 10004757 10004759 10004761 10004767 10004778 10004784 10004787 10004791 10004798 10004802 10004811 10004814 10004821 10004822 10004828 10004842 10004843 10004857 10004861 10004880 10004883 10004887 10004894 10004896 10004921 10004930 10004935 Name NGUYEN VAN THANG KIEU THI HANG NGUYEN VAN GIANG TRAN THI LE TRAN NGOC TIEN PHAM THI THUY NGUYEN KHAC DONG NGUYEN THI UT TRINH THI HOANG YEN NGUYEN THI BICH NGUYET NGUYEN THI THUY TRANG TRAN VAN BAC NGUYEN HUU QUY NGUYEN QUY DINH NGUYEN QUY TIEN MUOI VU VAN SU NGUYEN DUC TRANG NGUYEN VAN DUNG NGUYEN VAN HUNG NGUYEN DUY LAM NGUYEN VAN THANG NGUYEN THI HIEN NGUYEN DUY TAI LE VAN HIEN DAO VAN THANH LO THI THUY NGUYEN VAN HUNG NGUYEN THI THOAN NGUYEN VAN LINH CANH CHI BINH NGO VAN CUONG DOAN NGOC TINH TRAN THANH HAI NGUYEN TIEN DONG NGUYEN HUU THANH LUU VAN NGHIA HOANG KIM VIET NGUYEN VIET NANG NGUYEN VAN PHUC NGUYEN DINH HIEU VU THI LAN HUONG NGUYEN HUY HOANG DO HONG THAM BUI VAN TRUONG NGUYEN VAN THINH VUONG XUAN TRUNG NGUYEN CHI QUYET NGUYEN HUU TUAN LUONG VAN HAI NGUYEN VAN THINH NGUYEN THI HA PHUNG TIEN DUC NGUYEN KHANH NGAN VU TUAN ANH NGUYEN HUU HUNG DO MANH QUAN NGUYEN THI THU TRANG PHAN THI KIM HOA DANG VAN TUONG DO TIEN HAI NGUYEN QUANG THINH BUI SY TUYEN KIEU DUY VAN DUONG THANH BIEN NGUYEN DUC MANH NGUYEN VIET VU NGO THI HA HUU VAN QUYEN NGUYEN DUY THIN NGUYEN MINH NHAM NGUYEN VAN NINH Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10004939 0082011P10004940 0082011P10004946 0082011P10004948 0082011P10004950 0082011P10004953 0082011P10004957 0082011P10004961 0082011P10004965 0082011P10004969 0082011P10004974 0082011P10004977 0082011P10004978 0082011P10004985 0082011P10004990 0082011P10005000 0082011P10005001 0082011P10005011 0082011P10005031 0082011P10005036 0082011P10005037 0082011P10005038 0082011P10005045 0082011P10005050 0082011P10005055 0082011P10005060 0082011P10005062 0082011P10005071 0082011P10005079 0082011P10005090 0082011P10005093 0082011P10005094 0082011P10005104 0082011P10005106 0082011P10005113 0082011P10005117 0082011P10005118 0082011P10005122 0082011P10005123 0082011P10005126 0082011P10005130 0082011P10005137 0082011P10005140 0082011P10005149 0082011P10005151 0082011P10005154 0082011P10005156 0082011P10005157 0082011P10005159 0082011P10005161 0082011P10005166 0082011P10005167 0082011P10005169 0082011P10005171 0082011P10005194 0082011P10005206 0082011P10005218 0082011P10005219 0082011P10005222 0082011P10005225 0082011P10005226 0082011P10005234 0082011P10005235 0082011P10005239 0082011P10005251 0082011P10005254 0082011P10005258 0082011P10005259 0082011P10005261 0082011P10005269 0082011P10005270 Registration No. 10004939 10004940 10004946 10004948 10004950 10004953 10004957 10004961 10004965 10004969 10004974 10004977 10004978 10004985 10004990 10005000 10005001 10005011 10005031 10005036 10005037 10005038 10005045 10005050 10005055 10005060 10005062 10005071 10005079 10005090 10005093 10005094 10005104 10005106 10005113 10005117 10005118 10005122 10005123 10005126 10005130 10005137 10005140 10005149 10005151 10005154 10005156 10005157 10005159 10005161 10005166 10005167 10005169 10005171 10005194 10005206 10005218 10005219 10005222 10005225 10005226 10005234 10005235 10005239 10005251 10005254 10005258 10005259 10005261 10005269 10005270 Name NGUYEN VAN DUC DAO XUAN TUNG DO XUAN DIEN TA DUC ANH PHAM VAN PHAI TRUONG CONG MINH NGUYEN VAN CUONG DO DINH HIEP DO VAN TRONG NGUYEN HUY NGUYEN VU TRI CHIEN PHUNG NGOC NAM NGUYEN NGOC TRONG TA VIET AT PHAM THUA MANH KIEU HONG QUAN LUONG PHAM HUY HOANG BUI THI QUYNH NGUYEN SY HAI PHAM VAN BIEN LE XUAN DAT PHAM VAN THO BUI THI LINH NGUYEN VAN TAI NGUYEN THI TRA MY TRAN THI HAU DO VAN BINH TONG PHU THUONG VU THI HONG NHUNG VU VAN DUC DINH DINH DUNG PHU NGOC DIEN NGUYEN MANH TUAN DO VAN DUNG PHAM THI MAI PHAM THI HANH VU THI HUE NGUYEN DUC HIEP VU THI HANH TRAN QUOC DUNG PHAM DINH DU DAO PHU ANH NGUYEN TRONG TUAN NGUYEN MINH CHI LE VAN NAM NGUYEN TRUONG SON BUI THI LOAN DOAN VAN HUNG NGUYEN HUU BIEN PHAM THI TAM NGUVEN THI VAN ANH VU TUAN HUNG NGUYEN THI HOA DINH HUU PHE VU MANH TUNG HOANG VAN ANH DINH THI HOAN TRAN THI HOAI PHAM DINH TUNG HOANG THI DUNG NGUYEN BA NINH DINH CHINH CHIEN DINH HONG VIET VU DUC HUY DOAN THI LIEU CAO THI HUONG NGUVEN THI NHUNG NGUVEN DUC TOAN NGUYEN VAV NINH NGUYEN VAN TUYEN VU XUAN HUY Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Fishing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Fishing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10005274 0082011P10005275 0082011P10005280 0082011P10005292 0082011P10005302 0082011P10005306 0082011P10005321 0082011P10005322 0082011P10005323 0082011P10005327 0082011P10005341 0082011P10005345 0082011P10005346 0082011P10005370 0082011P10005371 0082011P10005374 0082011P10005375 0082011P10005384 0082011P10005393 0082011P10005404 0082011P10005410 0082011P10005419 0082011P10005423 0082011P10005428 0082011P10005429 0082011P10005436 0082011P10005445 0082011P10005448 0082011P10005450 0082011P10005452 0082011P10005456 0082011P10005459 0082011P10005464 0082011P10005465 0082011P10005468 0082011P10005475 0082011P10005480 0082011P10005483 0082011P10005488 0082011P10005495 0082011P10005496 0082011P10005499 0082011P10005505 0082011P10005507 0082011P10005510 0082011P10005512 0082011P10005514 0082011P10005515 0082011P10005517 0082011P10005518 0082011P10005519 0082011P10005533 0082011P10005534 0082011P10005537 0082011P10005539 0082011P10005540 0082011P10005541 0082011P10005542 0082011P10005543 0082011P10005546 0082011P10005548 0082011P10005559 0082011P10005574 0082011P10005576 0082011P10005577 0082011P10005579 0082011P10005589 0082011P10005590 0082011P10005591 0082011P10005592 0082011P10005596 Registration No. 10005274 10005275 10005280 10005292 10005302 10005306 10005321 10005322 10005323 10005327 10005341 10005345 10005346 10005370 10005371 10005374 10005375 10005384 10005393 10005404 10005410 10005419 10005423 10005428 10005429 10005436 10005445 10005448 10005450 10005452 10005456 10005459 10005464 10005465 10005468 10005475 10005480 10005483 10005488 10005495 10005496 10005499 10005505 10005507 10005510 10005512 10005514 10005515 10005517 10005518 10005519 10005533 10005534 10005537 10005539 10005540 10005541 10005542 10005543 10005546 10005548 10005559 10005574 10005576 10005577 10005579 10005589 10005590 10005591 10005592 10005596 Name PHAM VAN THUAN HOANG THI VAN DUONG VAN NGUNG HOANG VAN TRUNG VU THI TO DAM HUYEN TRANG PHAM THE HUYNH TRAN QUOC DAT NGUYEN HUU SAU VU VAN MINH VU THI HUYEN PHAN VIET HOAN NGUYEN MANH HUNG PHAM VAN DIEN PHAM VIET LONG BUI VAN TUYEN NGUYEN HOANG TRANG BUI VAN DU NGUYEN VAN LINH PHAM VAN THANH TRUNG NGUYEN THE GIANG NGUYEN TRONG LY LE MANH KHOA VU VAN DO HOANG VAN GIAU NGUYEN NGOC THANH BUI HONG THAI NGUYEN THI DIU PHAM VAN TUYEN DONG XUAN HOAN LE KHAC LINH NGUYEN NGOC BIEN TRINH TRUNG KIEN NGUYEN VAN HAI BINH TRAN PHONG VU NGUYEN THE CANH BUI VAN DUNG TO DINH MANH TRAN THI HUYEN TRAN VAN THAO DO VAN NINH NGUYEN THI HAI EN PHAM DUC KHOAI BUI DUC HUAN NGUYEN VAN QUYET PHAM DUC DUNG HOANG THI TRUNG DO VAN DUNG NGUYEN THE QUYEN TRAN VAN LUYEN VU TRUNG BAO TRAN NGOC LINH PHAM VAN NAM NGO VAN KIEN BUI DUC LAM PHAM QUANG NANG DAO THI MY DAO DINH TRUONG DO DUC PHUC PHAM VAN DUY DONG VAN THUAN VU VAN DAM NGUYEN VAN DU NGUYEN TIEN CONG NGUYEN THAI SON DONG THI HAU NGUYEN TRONG TRUNG LE QUANG DAO NGUYEN LUONG LAP BUI THI HUONG PHAM VAN DOAN Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10005598 0082011P10005603 0082011P10005613 0082011P10005619 0082011P10005624 0082011P10005644 0082011P10005645 0082011P10005646 0082011P10005648 0082011P10005654 0082011P10005657 0082011P10005658 0082011P10005664 0082011P10005667 0082011P10005668 0082011P10005669 0082011P10005672 0082011P10005676 0082011P10005679 0082011P10005682 0082011P10005686 0082011P10005690 0082011P10005694 0082011P10005696 0082011P10005699 0082011P10005709 0082011P10005712 0082011P10005720 0082011P10005727 0082011P10005728 0082011P10005731 0082011P10005735 0082011P10005748 0082011P10005753 0082011P10005754 0082011P10005756 0082011P10005757 0082011P10005758 0082011P10005760 0082011P10005762 0082011P10005765 0082011P10005770 0082011P10005771 0082011P10005774 0082011P10005782 0082011P10005789 0082011P10005795 0082011P10005796 0082011P10005798 0082011P10005809 0082011P10005811 0082011P10005813 0082011P10005817 0082011P10005818 0082011P10005823 0082011P10005824 0082011P10005831 0082011P10005832 0082011P10005834 0082011P10005844 0082011P10005846 0082011P10005852 0082011P10005857 0082011P10005858 0082011P10005864 0082011P10005869 0082011P10005884 0082011P10005886 0082011P10005888 0082011P10005889 0082011P10005895 Registration No. 10005598 10005603 10005613 10005619 10005624 10005644 10005645 10005646 10005648 10005654 10005657 10005658 10005664 10005667 10005668 10005669 10005672 10005676 10005679 10005682 10005686 10005690 10005694 10005696 10005699 10005709 10005712 10005720 10005727 10005728 10005731 10005735 10005748 10005753 10005754 10005756 10005757 10005758 10005760 10005762 10005765 10005770 10005771 10005774 10005782 10005789 10005795 10005796 10005798 10005809 10005811 10005813 10005817 10005818 10005823 10005824 10005831 10005832 10005834 10005844 10005846 10005852 10005857 10005858 10005864 10005869 10005884 10005886 10005888 10005889 10005895 Name LE THI TAM HO THI MAI QUYEN NGUYEN VAN HAI LUONG BICH HONG LE ANH DINH NGUYEN VAN VINH NGUYEN VAN KIEN PHAM THI HIEP PHAM TUAN ANH DIEP VAN HIEU NGUYEN THI HA NGUYEN VAN HIEU NGUYEN VAN THOAI LU QUANG TAN PHAN VAN HAO VU TRI SON LE THI HUONG HOANG THI PHUONG DIEU HOANG KIM THOI VU THI HOA NGUYEN VAN TUAN NGUYEN QUYET DINH VU XUAN TOAN NGUYEN THI TRUONG NGUYEN DINH HUY NGUYEN CONG VAN LUU THI LANG DUDNG VAN BANG DANG THI DIEN NGUYEN THI HONG VUI LE THI DUYEN DAO THANH TRUNG LE DUY KHANH NGUYEN VAN TUAT TRAN TRUNG THEO NGUYEN VAN NHAT PHAM BA TRANG CAO DUY LONG CAO VUONG THONG TANG DUC QUAN VU VAN DAI DO VAN TRAI BUI QUY THAO PHAM VAN PHONG LUONG THI THAO LUU DUC NGHIA PHAM DUY NAM VU VAN SON LE VAN CUONG DANG DUC CUONG DINH CONG DUY NGUYEN VAN TOAN DINH IHI TRINH LUONC VAN HA HOANG VAN TUYEN NGUYEN VAN TUAN NGUYEN THI LINH BUI QUY SANG TRINH DINH THANH NGUYEN THI THU HAI LE VAN DOAN DAO THI THUY BUI THI LAN BUI VAN THUY TRUONG VAN CHUNG NGO VAN DUONG NGUYEN THI TUYEN VU VAN DUONG DO VAN BIEN VU HUY PHUOC PHUONG THI THUAN Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10005898 0082011P10005899 0082011P10005905 0082011P10005908 0082011P10005909 0082011P10005910 0082011P10005918 0082011P10005923 0082011P10005924 0082011P10005939 0082011P10005949 0082011P10005953 0082011P10005955 0082011P10005962 0082011P10005971 0082011P10005974 0082011P10005976 0082011P10005977 0082011P10005978 0082011P10005986 0082011P10005989 0082011P10005992 0082011P10005994 0082011P10005996 0082011P10005999 0082011P10006002 0082011P10006012 0082011P10006014 0082011P10006020 0082011P10006028 0082011P10006032 0082011P10006033 0082011P10006046 0082011P10006050 0082011P10006055 0082011P10006056 0082011P10006060 0082011P10006069 0082011P10006073 0082011P10006074 0082011P10006078 0082011P10006086 0082011P10006088 0082011P10006093 0082011P10006101 0082011P10006102 0082011P10006103 0082011P10006105 0082011P10006106 0082011P10006107 0082011P10006108 0082011P10006109 0082011P10006112 0082011P10006113 0082011P10006116 0082011P10006117 0082011P10006118 0082011P10006120 0082011P10006124 0082011P10006125 0082011P10006126 0082011P10006129 0082011P10006132 0082011P10006135 0082011P10006136 0082011P10006138 0082011P10006139 0082011P10006140 0082011P10006141 0082011P10006142 0082011P10006143 Registration No. 10005898 10005899 10005905 10005908 10005909 10005910 10005918 10005923 10005924 10005939 10005949 10005953 10005955 10005962 10005971 10005974 10005976 10005977 10005978 10005986 10005989 10005992 10005994 10005996 10005999 10006002 10006012 10006014 10006020 10006028 10006032 10006033 10006046 10006050 10006055 10006056 10006060 10006069 10006073 10006074 10006078 10006086 10006088 10006093 10006101 10006102 10006103 10006105 10006106 10006107 10006108 10006109 10006112 10006113 10006116 10006117 10006118 10006120 10006124 10006125 10006126 10006129 10006132 10006135 10006136 10006138 10006139 10006140 10006141 10006142 10006143 Name NGUYEN THI LE NGUYEN THI PHUONG DO VAN CHI NGUYEN DINH DUC NGUYEN THI TAM NGUYEN DINH THUAN DUONG VAN CUONG NGUYEN VAN HOA PHAM VAN MINH VU DINH HOANG PHAM THI THO VU THI THUY NGUYEN VAN THO NGUYEN TIEN DUNG NGUYEN HUY QUAN HOANG DINH GIAP BUI THI NHAM BUI HUU THANG NGUYEN VAN TOI PHAM VAN MINH VU TUAN KHOAI DO CONG HOAN NGUYEN VAN CHIEN BUI VAN CHINH NGUYEN TIEN THANH DOAN VAN VO PHAM THI VAN VU VAN HOAN PHAN VAN KHANH VU THE NHIEU HOANG THI HAU NGUYEN THI YEN NGUYEN THI GIANG NGUYEN VAN THE MAC THUONG HAI DAO DINH DINH BUI VAN NAM NGUYEN VAN CANH HA QUANG HIEN DANG VAN MINH DONG NHU TAN NGUYEN DUC DIEN DOAN VAN SON NGUYEN BA BINH LUU VAN MINH LUU VAN KIEN LUU VAN THIET LUU VAN LONG NGUYEN DUC TUNG NGUYEN DANG LUU PHAM VAN HIFP DO VAN VUI NGUYEN VAN XUAN HOANG VAN HIEP NHU DINH NAM NHU DINH TUAN VU XUAN DAI PHAM VAN BANG TONG GIANG NGUYEN DUC TU DOAN HUU TUAN PHAM QUANG CUONG NGUYEN THI TUYET PHAM NGOC ANH VU XUAN MANH NGUYEN VAN THANH VU VAN KIEN LE VAN TRONG LE VAN TOI BUI VAN GIANG VUONG VAN LOC Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10006148 0082011P10006149 0082011P10006150 0082011P10006155 0082011P10006162 0082011P10006164 0082011P10006167 0082011P10006168 0082011P10006171 0082011P10006178 0082011P10006180 0082011P10006184 0082011P10006185 0082011P10006187 0082011P10006188 0082011P10006194 0082011P10006196 0082011P10006197 0082011P10006199 0082011P10006201 0082011P10006204 0082011P10006211 0082011P10006215 0082011P10006216 0082011P10006222 0082011P10006231 0082011P10006233 0082011P10006237 0082011P10006238 0082011P10006240 0082011P10006242 0082011P10006247 0082011P10006253 0082011P10006269 0082011P10006271 0082011P10006272 0082011P10006273 0082011P10006282 0082011P10006294 0082011P10006304 0082011P10006306 0082011P10006310 0082011P10006318 0082011P10006319 0082011P10006321 0082011P10006329 0082011P10006331 0082011P10006348 0082011P10006361 0082011P10006375 0082011P10006376 0082011P10006380 0082011P10006381 0082011P10006386 0082011P10006388 0082011P10006396 0082011P10006397 0082011P10006414 0082011P10006415 0082011P10006417 0082011P10006419 0082011P10006423 0082011P10006424 0082011P10006430 0082011P10006434 0082011P10006439 0082011P10006440 0082011P10006454 0082011P10006455 0082011P10006470 0082011P10006473 Registration No. 10006148 10006149 10006150 10006155 10006162 10006164 10006167 10006168 10006171 10006178 10006180 10006184 10006185 10006187 10006188 10006194 10006196 10006197 10006199 10006201 10006204 10006211 10006215 10006216 10006222 10006231 10006233 10006237 10006238 10006240 10006242 10006247 10006253 10006269 10006271 10006272 10006273 10006282 10006294 10006304 10006306 10006310 10006318 10006319 10006321 10006329 10006331 10006348 10006361 10006375 10006376 10006380 10006381 10006386 10006388 10006396 10006397 10006414 10006415 10006417 10006419 10006423 10006424 10006430 10006434 10006439 10006440 10006454 10006455 10006470 10006473 Name LE VAN HIEN PHAM VAN HUNG NGUYEN THE SON NGUYEN DINH CHIEN HAN VAN BANG TRAN VAN TOAN TRAN THI LUA VU THI TRANG DANG NHU HIEN BUI THI NHUNG LE THI ANH BUI NHU TINH BUI THI SUOT NGUYEN THI QUYNH LIEN TRAN VAN LINH TRAN KHAC TAI DOAN VAN DUNG PHAN VAN KHUONG NGUYEN THI THUY HANG NGUYEN THI GIANG NGUYEN VAN NGUNG LE THI LY PHAM MINH DAI DANG THE TUAN NGUYEN THI OANH NGUYEN VAN THANG VU DINH CUONG NGUYEN VAN DOAN NGUYEN THI SANG NGUYEN VAN QUY PHAM VAN HUAN VU VAN HUONG VUONG THI LUONG NGUYEN VAN LONG NHU DUY NGHI NGUYEN TRAN THANG NGUYEN VAN CONG PHAM VAN KIEN NGUYEN QUANG HUY TRAN VAN NAM LE VAN MAI PHAM TRAN CUONG LE VAN NGUYEN TO VAN THE NGUYEN DUC HIEU NGUYEN MINH PHUONG TANG XUAN DU NGUYEN THI THUY NGUYEN VAN TRUNG TRUONG DINH XO NGUYEN VAN SOI NGUYEN THI HIEN NGHYEN VAN HOANG TRAN THI YEN NGUYEN VAN DOAN PHAM VAN HOAN HO MINH TUAN NGUYEN VAN TUNG NGUYEN THI VAN NGUYEN VAN TRANG CAO THI HOA HOANG BA THONG LUONG DUONG BINH HOANG VAN HAI NGUYEN THI BUOI LE THI NGAN NGUYEN XUAN NAM NGUYEN VAN THIN NGUYEN VAN MANH PHAM THI NHUNG LE VAN MINH Industry Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10006474 0082011P10006476 0082011P10006480 0082011P10006481 0082011P10006484 0082011P10006485 0082011P10006490 0082011P10006496 0082011P10006503 0082011P10006511 0082011P10006512 0082011P10006516 0082011P10006525 0082011P10006528 0082011P10006530 0082011P10006534 0082011P10006542 0082011P10006544 0082011P10006550 0082011P10006556 0082011P10006564 0082011P10006565 0082011P10006566 0082011P10006573 0082011P10006577 0082011P10006582 0082011P10006602 0082011P10006609 0082011P10006617 0082011P10006618 0082011P10006619 0082011P10006632 0082011P10006637 0082011P10006641 0082011P10006648 0082011P10006650 0082011P10006651 0082011P10006654 0082011P10006655 0082011P10006656 0082011P10006684 0082011P10006691 0082011P10006696 0082011P10006697 0082011P10006698 0082011P10006704 0082011P10006720 0082011P10006722 0082011P10006724 0082011P10006727 0082011P10006738 0082011P10006740 0082011P10006752 0082011P10006759 0082011P10006761 0082011P10006763 0082011P10006764 0082011P10006765 0082011P10006773 0082011P10006782 0082011P10006792 0082011P10006795 0082011P10006798 0082011P10006803 0082011P10006804 0082011P10006844 0082011P10006853 0082011P10006858 0082011P10006873 0082011P10006876 0082011P10006885 Registration No. 10006474 10006476 10006480 10006481 10006484 10006485 10006490 10006496 10006503 10006511 10006512 10006516 10006525 10006528 10006530 10006534 10006542 10006544 10006550 10006556 10006564 10006565 10006566 10006573 10006577 10006582 10006602 10006609 10006617 10006618 10006619 10006632 10006637 10006641 10006648 10006650 10006651 10006654 10006655 10006656 10006684 10006691 10006696 10006697 10006698 10006704 10006720 10006722 10006724 10006727 10006738 10006740 10006752 10006759 10006761 10006763 10006764 10006765 10006773 10006782 10006792 10006795 10006798 10006803 10006804 10006844 10006853 10006858 10006873 10006876 10006885 Name LE THI HA PHAM THI VIEN PHAM MANH CUONG NGUYEN VAN DOAN NGUYEN HOAI THUONG BUI XUAN NGUYEN BUI DINH LUAN TANG XUAN NGHIEP VU PHUC PHUONG NGUYEN VAN DIEN HO HIEP HOAI NGUYEN VAN CUONG VU HAI TAN TANG VAN THUONG NGUYEN VAN DAI PHAM DINH GIOI VU THANH TUNG NGUYEN THI THUAN PHAM DUC HUAN NGUYEN VAN HIEU NGUYEN VAN TOAN BUI TRONG QUYNH DAO DINH SY NGUYEN THI MUNG PHAM DANG DONG NGUYEN VAN YEN PHAM VAN PHONG NGUYEN KHAC AN NGUYEN THANH TUAN BUI VAN HIEU VU THI THU HUYEN LE VAN THE CAO QUANG HUONG HO THUY PHUONG BUI XUAN TRUONG LE VAN THINH PHAM VINH DUC PHAM QUANG DAT NGUYEN DINH CUONG DANG VAN SON NGUYEN VAN HIEU BUI HUY LOC LUU THI NGUYET DONG VAN CHINH NGUYEN VAN QUYET NGUYEN THE SON LE VAN NHO VUONG DUC CHINH HOANG HUU LUC VU VAN VIET NGUYEN HUU DUC NGUYEN VAN XUAN PHAM VAN HUNG VU PHUONG BANG LAM THI DIEU NGUYEN VAN TUAT TRAN THI HIEU NGUYEN THI MUNG NGUYEN VAN BA BUI VAN VIET NGUYEN KHAC TOAN NGUYEN VAN HUNG NGUYEN THI VIET DOAN DUC NHAT PHAM VAN PHUONG TRINH VAN TUE NGUYEN THANH CHIEU MAI THI HUONG TRAN THI HAU PHAM VAN MANH NGUYEN THI HA Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10006894 0082011P10006897 0082011P10006900 0082011P10006905 0082011P10006908 0082011P10006917 0082011P10006918 0082011P10006922 0082011P10006935 0082011P10006941 0082011P10006943 0082011P10006947 0082011P10006958 0082011P10006963 0082011P10006967 0082011P10006976 0082011P10006985 0082011P10006986 0082011P10007002 0082011P10007003 0082011P10007009 0082011P10007024 0082011P10007048 0082011P10007055 0082011P10007058 0082011P10007065 0082011P10007068 0082011P10007070 0082011P10007074 0082011P10007077 0082011P10007101 0082011P10007102 0082011P10007105 0082011P10007107 0082011P10007122 0082011P10007140 0082011P10007142 0082011P10007145 0082011P10007154 0082011P10007164 0082011P10007165 0082011P10007180 0082011P10007186 0082011P10007187 0082011P10007194 0082011P10007202 0082011P10007205 0082011P10007212 0082011P10007223 0082011P10007226 0082011P10007232 0082011P10007237 0082011P10007240 0082011P10007241 0082011P10007243 0082011P10007259 0082011P10007262 0082011P10007267 0082011P10007276 0082011P10007278 0082011P10007283 0082011P10007293 0082011P10007304 0082011P10007305 0082011P10007310 0082011P10007321 0082011P10007327 0082011P10007333 0082011P10007338 0082011P10007368 0082011P10007369 Registration No. 10006894 10006897 10006900 10006905 10006908 10006917 10006918 10006922 10006935 10006941 10006943 10006947 10006958 10006963 10006967 10006976 10006985 10006986 10007002 10007003 10007009 10007024 10007048 10007055 10007058 10007065 10007068 10007070 10007074 10007077 10007101 10007102 10007105 10007107 10007122 10007140 10007142 10007145 10007154 10007164 10007165 10007180 10007186 10007187 10007194 10007202 10007205 10007212 10007223 10007226 10007232 10007237 10007240 10007241 10007243 10007259 10007262 10007267 10007276 10007278 10007283 10007293 10007304 10007305 10007310 10007321 10007327 10007333 10007338 10007368 10007369 Name NGUYEN DINH CUONG VU BA BINH NGUYEN PHUONG DONG PHAM THI LE VU DUC QUYEN NGUYEN VAN KHIEN NGUYEN HUU NHAT NGUYFN THI XEN NGUYEN VAN TOAN PHAM THI MAI HUONG PHAM VAN MAN NGUYEN XUAN MANH PHAM THE DUYET VU DUC TAN HO VAN THEM HOANG HUU THUC PHAM THI HON VU THI HIEN VU VAN CUONG NGUYEN THI TRANG BUI DINH TUAN PHAM TRONG CHIEN BUI DUC MANH NGUYEN THI DINH NGUYEN NGOC TUAN NGUYEN THI DUYEN NGUYEN DUC TUYEN NGUYEN VAN TUYEN NGUYEN VAN UOC TRAN VAN TUAN HOANG THI THOA VU THI HAI YEN VU TUAN THANG DAO THI MAI NGUYEN VAN NON AN THI DAO VU THI DAN NGHYEN VAN KIEN MAC VAN CUONG HOANG QUY LUNG LE VAN HAI NGUYEN THI THUY TRAN NAM HANH NGUYEN VAN NGHIEM LE HAI LUU TRINH VAN TAI NGUYEN VAN THONG NGUYEN THI CHINH NGUYEN VAN HUYNH VU DINH DUNG VU THI HUYEN PHAM THANH SANG PHAM THI DIEN DOAN VAN TINH DO THI TUOI DO TRUNG KIEN NGUYEN THI YEN TRAN DINH THUY PHAM VAN CANH VU DANG CHIEN PHAM VAN PHUONG THANH DOAN VAN XO HOANG VAN CHIEN NGUYEN DUC THAN NGUYEN VAN LAP VUONG VAN QUYET VUONG VAN THANG NGUYEN CONG TUAT LE TUONG VI NGUYEN THI CHANG NGUYEN HUU KHANG Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10007373 0082011P10007374 0082011P10007375 0082011P10007378 0082011P10007382 0082011P10007391 0082011P10007393 0082011P10007400 0082011P10007406 0082011P10007408 0082011P10007409 0082011P10007411 0082011P10007448 0082011P10007453 0082011P10007464 0082011P10007469 0082011P10007486 0082011P10007488 0082011P10007507 0082011P10007508 0082011P10007509 0082011P10007510 0082011P10007519 0082011P10007525 0082011P10007544 0082011P10007545 0082011P10007560 0082011P10007561 0082011P10007565 0082011P10007568 0082011P10007570 0082011P10007571 0082011P10007573 0082011P10007580 0082011P10007582 0082011P10007586 0082011P10007587 0082011P10007603 0082011P10007605 0082011P10007606 0082011P10007620 0082011P10007623 0082011P10007624 0082011P10007630 0082011P10007640 0082011P10007641 0082011P10007669 0082011P10007670 0082011P10007676 0082011P10007681 0082011P10007686 0082011P10007692 0082011P10007699 0082011P10007705 0082011P10007706 0082011P10007708 0082011P10007709 0082011P10007710 0082011P10007717 0082011P10007731 0082011P10007735 0082011P10007736 0082011P10007737 0082011P10007748 0082011P10007762 0082011P10007770 0082011P10007773 0082011P10007774 0082011P10007777 0082011P10007782 0082011P10007790 Registration No. 10007373 10007374 10007375 10007378 10007382 10007391 10007393 10007400 10007406 10007408 10007409 10007411 10007448 10007453 10007464 10007469 10007486 10007488 10007507 10007508 10007509 10007510 10007519 10007525 10007544 10007545 10007560 10007561 10007565 10007568 10007570 10007571 10007573 10007580 10007582 10007586 10007587 10007603 10007605 10007606 10007620 10007623 10007624 10007630 10007640 10007641 10007669 10007670 10007676 10007681 10007686 10007692 10007699 10007705 10007706 10007708 10007709 10007710 10007717 10007731 10007735 10007736 10007737 10007748 10007762 10007770 10007773 10007774 10007777 10007782 10007790 Name NGUYEN VAN KHOI TRAN THI NGOC HAI HOANG THI HANG TRAN THI PHUONG VU QUY QUAN NGUYEN NHU HA DO VAN QUAN NGUYEN THI TUYET NGUYEN VAN CHUC NGUYEN THANH VUONG HOANG THI ANH NGUYEN DANH HIEU LE THI XOAN LE DUC MANH NGUYEN VAN GIANG DOAN NGOC QUAN VU XUAN MANH PHAM XUAN TUNG PHAM AN KHA NGUYEN XUAN THANG NGUYEN CONG CHIEN PHAM HUU TAM PHAM VAN CHINH NGUYEN DINH LONG NGUYEN THI UYEN DO VAN VIET MAI THI TINH NGUYEN VAN TIEP NGUYEN DINH TUNG DOAN THI NAM NGUYEN THI GIANG DOAN THI SANH DO VAN TAI DANG VAN DIEP PHAM VAN PHUONG VU VAN THANG PHAM VAN THUOC DANG TUAN DUNG DOAN THI NHU MAI NGUYEN DUY HUAN DAO THI THANH HAI VU VAN DU PHAM VAN QUANG VU XUAN KIEM NGUYEN VAN LONG NGUYEN TRONG HUNG BUI TRONG TUYEN BUI VAN SON PHAM THI LIEN NGUYEN VIET PHAP NGUYEN THI HONG DOAN VAN TRONG NGUYEN VAN NUI VU THI HA NGUYEN VAN NAM VU VAN HUNG NGUYEN DUC THONG DO THI KHUYEN NGUYEN VAN LUAT VU VAN KHANH NGUYEN VAN THE NGUYEN THI HUONG LE THI HUE NGUYEN THI THOM DO DINH NGUYEN DO THI HANH BHI KIM HUE VU THI CUC NGUYEN VAN TRUNG NGUYEN DUC TAI HOANG XUAN THE Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10007798 0082011P10007806 0082011P10007812 0082011P10007846 0082011P10007869 0082011P10007874 0082011P10007876 0082011P10007893 0082011P10007909 0082011P10007911 0082011P10007915 0082011P10007916 0082011P10007920 0082011P10007923 0082011P10007956 0082011P10007960 0082011P10007967 0082011P10007981 0082011P10007997 0082011P10008002 0082011P10008018 0082011P10008023 0082011P10008024 0082011P10008026 0082011P10008027 0082011P10008029 0082011P10008031 0082011P10008033 0082011P10008035 0082011P10008036 0082011P10008039 0082011P10008044 0082011P10008047 0082011P10008057 0082011P10008059 0082011P10008063 0082011P10008064 0082011P10008065 0082011P10008066 0082011P10008070 0082011P10008072 0082011P10008080 0082011P10008085 0082011P10008091 0082011P10008093 0082011P10008097 0082011P10008099 0082011P10008100 0082011P10008104 0082011P10008107 0082011P10008108 0082011P10008118 0082011P10008120 0082011P10008125 0082011P10008128 0082011P10008132 0082011P10008141 0082011P10008142 0082011P10008143 0082011P10008145 0082011P10008153 0082011P10008156 0082011P10008168 0082011P10008187 0082011P10008198 0082011P10008199 0082011P10008221 0082011P10008226 0082011P10008231 0082011P10008243 0082011P10008247 Registration No. 10007798 10007806 10007812 10007846 10007869 10007874 10007876 10007893 10007909 10007911 10007915 10007916 10007920 10007923 10007956 10007960 10007967 10007981 10007997 10008002 10008018 10008023 10008024 10008026 10008027 10008029 10008031 10008033 10008035 10008036 10008039 10008044 10008047 10008057 10008059 10008063 10008064 10008065 10008066 10008070 10008072 10008080 10008085 10008091 10008093 10008097 10008099 10008100 10008104 10008107 10008108 10008118 10008120 10008125 10008128 10008132 10008141 10008142 10008143 10008145 10008153 10008156 10008168 10008187 10008198 10008199 10008221 10008226 10008231 10008243 10008247 Name VU MANH KET NGUYEN VAN KIEN NGUYEN PHU CONG PHAM VAN TAN TRAN VAN HOI VU VAN DOAN HOANG KIM MANH PHAM VAN NAM LE VAN HIEU VU NGOC TAN VU XUAN CHINH PHAM THI TAM DANG KHAC HOI NGUYEN VAN CUONG PHAM DANG TIEN NGUYEN DINH DAT NGUYEN VAN THANH LE CONG HOC LUU VAN THO HOANG VAN THANG TRAN THI HOA BUI VAN THUY MAI THI NHUNG DO VAN CUONG NGUYEN VAN TUAN NGUYEN VAN NAM LE HUU CONG TUAN LE QUY QUYNH LE VAN DAO DAO VAN THIEN NGUYEN TRUNG THANH DAO HUU QUANG NGUYEN THI LAM DAO VAN VUI CAO THI MAI NGUYEN VAN TUNG BUI THI HUE LE THI QUYEN HOANG VAN THUY NGUYEN THI NGUYET NGUYEN VAN VINH DAO VAN DUONG DAO XUAN HUNG GIANG VAN HUNG LUONG THI NHUNG CHU THI VAN CAO QUY SINH DANG THI HUONG DANG XUAN BAC NGUYEN VAN KIEN TRAN VAN DUNG NGUYEN VAN LUC CHU HONG PHAN LE VAN HIEU LE VAN VINH PHAM VAN HAI NGUYEN NGOC VU DO VAN BANG VU DUC HIEU NGUYEN DUY CHI TRAN QUOC TAI NGUYEN TUAN HAN LEU VAN THUY NGUYEN THANH LUAN TRAN DAI DUONG NGUYEN VAN LUAN NGUYEN VAN LOI PHAM VAN TANG DANG QUY BA DANG PHAM VAN KHUC XUAN TRUNG Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10008267 0082011P10008270 0082011P10008277 0082011P10008278 0082011P10008281 0082011P10008284 0082011P10008285 0082011P10008286 0082011P10008287 0082011P10008288 0082011P10008295 0082011P10008297 0082011P10008299 0082011P10008312 0082011P10008322 0082011P10008334 0082011P10008335 0082011P10008350 0082011P10008359 0082011P10008361 0082011P10008375 0082011P10008381 0082011P10008385 0082011P10008387 0082011P10008393 0082011P10008394 0082011P10008403 0082011P10008417 0082011P10008422 0082011P10008425 0082011P10008433 0082011P10008439 0082011P10008459 0082011P10008464 0082011P10008480 0082011P10008491 0082011P10008492 0082011P10008494 0082011P10008505 0082011P10008511 0082011P10008518 0082011P10008530 0082011P10008535 0082011P10008538 0082011P10008539 0082011P10008543 0082011P10008544 0082011P10008545 0082011P10008553 0082011P10008554 0082011P10008560 0082011P10008563 0082011P10008571 0082011P10008573 0082011P10008582 0082011P10008583 0082011P10008584 0082011P10008591 0082011P10008597 0082011P10008603 0082011P10008616 0082011P10008618 0082011P10008619 0082011P10008620 0082011P10008641 0082011P10008655 0082011P10008674 0082011P10008675 0082011P10008678 0082011P10008684 0082011P10008688 Registration No. 10008267 10008270 10008277 10008278 10008281 10008284 10008285 10008286 10008287 10008288 10008295 10008297 10008299 10008312 10008322 10008334 10008335 10008350 10008359 10008361 10008375 10008381 10008385 10008387 10008393 10008394 10008403 10008417 10008422 10008425 10008433 10008439 10008459 10008464 10008480 10008491 10008492 10008494 10008505 10008511 10008518 10008530 10008535 10008538 10008539 10008543 10008544 10008545 10008553 10008554 10008560 10008563 10008571 10008573 10008582 10008583 10008584 10008591 10008597 10008603 10008616 10008618 10008619 10008620 10008641 10008655 10008674 10008675 10008678 10008684 10008688 Name PHAM VAN TOAN PHAM DUY HUNG PHAM VAN KY TRAN VAN HIEU NGUYEN DUC THUONG PHAM TRUNG KIEN NGUYEN VAN TAN PHAN VAN QUANG VU THI NHEN NGUYEN THANH LUAN NGUYEN VAN DUC NGUYEN VAN THANH NGUYEN VAN HON LE DINH DUNG DINH XUAN LUONG NGUYEN THI LAN VU CONG VO NGO QUANG KHAI HOANG VAN QUANG PHAM NGOC CON DOAN XUAN TU BUI THI MAI NGUYEN VAN MUI BUI QUANG MAU DO QUOC HUY PHAN THI HOP PHAM QUANG TAP DANG THAI SON NGUYEN VAN AN PHAM THI NHAM NGUYEN VAN QUAN HOANG VAN QUAN BUI QUANG THUONG PHAM VAN HUAN VI QUANG HIEU PHAM THI HUNG BUI DINH BIEN NGUYEN THI KIM ANH VU CONG ANH PHAM QUANG VINH VU THI SAO MAI LUU QUANG TUYEN NGUYEN VAN LUC TRAN VAN HUNG HOANG QUANG HAI CAO DANG TOI LE NGOC HIEU BUI QUANG VU NGUYEN VAN KV NGUYEN VAN BINH PHAM VAN TRUONG NGUYEN VAN TUYEN DAO VAN KHUONG DUONG VAN KHUONG DOAN QUOC QUAN NGUYEN VAN THACH LE THI DUNG DO THI DUNG NGUYEN VAN HOAN TRAN THI TUYET NGUYEN NAM THANH TRAN VAN DUC DAO VAN HUONG TRAN VAN QUANG MACH VAN QUOC NGUYEN THI THOA PHAM QUANG MUOI NGUYEN VAN LAM NGUYEN XUAN HOA NGUYEN XUAN GIANG DO TUAN DAT Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10008694 0082011P10008695 0082011P10008706 0082011P10008708 0082011P10008709 0082011P10008711 0082011P10008713 0082011P10008718 0082011P10008723 0082011P10008727 0082011P10008732 0082011P10008737 0082011P10008745 0082011P10008749 0082011P10008753 0082011P10008756 0082011P10008769 0082011P10008780 0082011P10008789 0082011P10008800 0082011P10008804 0082011P10008814 0082011P10008832 0082011P10008833 0082011P10008837 0082011P10008838 0082011P10008842 0082011P10008843 0082011P10008847 0082011P10008850 0082011P10008856 0082011P10008872 0082011P10008874 0082011P10008889 0082011P10008897 0082011P10008898 0082011P10008907 0082011P10008910 0082011P10008917 0082011P10008922 0082011P10008927 0082011P10008928 0082011P10008930 0082011P10008934 0082011P10008935 0082011P10008948 0082011P10008961 0082011P10008963 0082011P10008964 0082011P10008965 0082011P10008966 0082011P10008969 0082011P10008973 0082011P10008977 0082011P10008979 0082011P10008985 0082011P10009004 0082011P10009006 0082011P10009010 0082011P10009016 0082011P10009022 0082011P10009023 0082011P10009027 0082011P10009028 0082011P10009039 0082011P10009041 0082011P10009044 0082011P10009048 0082011P10009050 0082011P10009053 0082011P10009066 Registration No. 10008694 10008695 10008706 10008708 10008709 10008711 10008713 10008718 10008723 10008727 10008732 10008737 10008745 10008749 10008753 10008756 10008769 10008780 10008789 10008800 10008804 10008814 10008832 10008833 10008837 10008838 10008842 10008843 10008847 10008850 10008856 10008872 10008874 10008889 10008897 10008898 10008907 10008910 10008917 10008922 10008927 10008928 10008930 10008934 10008935 10008948 10008961 10008963 10008964 10008965 10008966 10008969 10008973 10008977 10008979 10008985 10009004 10009006 10009010 10009016 10009022 10009023 10009027 10009028 10009039 10009041 10009044 10009048 10009050 10009053 10009066 Name DO QUOC THANG DANG VAN THUY NGUYEN THI CHUYEN TRAN VAN HIEN DAO VIET TRUONG DOAN DINH QUYEN QUACH VAN TUYEN NGUYEN VAN KHAM VU THI HUONG NGUYEN THI TUAT TRAN HUU HUONG VU TUAN CANH NGUYEN VAN NHAP NGUYEN VAN DUNG PHAM VAN TUAN DANG QUANG THINH NGO VAN DO PHAM VAN TRUC NGUYEN THI TUYEN DO DANG DUY NGUYEN VAN TIEN DANG VAN THANH DO DUC MY DO VAN HUY DAO VAN LINH CAO THI NAM HOANG VAN TOI KHUC XUAN BINH NGUYEN NGOC VINH DUONG XUAN THUAN CHU TUAN KHA VU THI HON NGUYEN VAN BAC NGUYEN DUC HUAN DAO THI KIM TUYEN LUONG THI HUE HOANG THI ANH DAO MANH HUNG DAO VAN HOA NGUYEN QUOC HUY VU VAN NAM NGUYEN VAN HUNG NGUYEN VAN KHUONG TRAN VAN QUI DANG VAN HIEU DAO VAN LAP VU TIEN LUONG NGUYEN KHAC TU KHUC XUAN QUANG HOANG VAN CHIEN TRINH TUAN TAI TRAN THI HOAN MAI THI HOA DO HUU HON NGUYEN TIEN THANH NGUYEN VAN TRAI NGUYEN ANH THU PHAM QUANG NGHIA TRAN KHAC TRUONG NGUYEN VAN TRINH DANG THI PHUONG VU THI LUA NGUYEN VU YEN PHAM THI LUYEN PHAM VAN SANG DAO XUAN NHAN PHAM VAN THU NGUYEN CONG DUC QUACH VAN PHONG NGUYEN HUU TUNG LE VAN HIEN Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10009072 0082011P10009073 0082011P10009087 0082011P10009098 0082011P10009100 0082011P10009104 0082011P10009105 0082011P10009113 0082011P10009116 0082011P10009118 0082011P10009123 0082011P10009125 0082011P10009132 0082011P10009134 0082011P10009141 0082011P10009157 0082011P10009165 0082011P10009166 0082011P10009174 0082011P10009183 0082011P10009194 0082011P10009236 0082011P10009247 0082011P10009254 0082011P10009266 0082011P10009271 0082011P10009279 0082011P10009293 0082011P10009298 0082011P10009304 0082011P10009316 0082011P10009323 0082011P10009324 0082011P10009327 0082011P10009329 0082011P10009332 0082011P10009342 0082011P10009350 0082011P10009362 0082011P10009393 0082011P10009401 0082011P10009405 0082011P10009413 0082011P10009431 0082011P10009433 0082011P10009453 0082011P10009501 0082011P10009503 0082011P10009504 0082011P10009505 0082011P10009506 0082011P10009507 0082011P10009508 0082011P10009509 0082011P10009510 0082011P10009512 0082011P10009519 0082011P10009520 0082011P10009524 0082011P10009526 0082011P10009527 0082011P10009530 0082011P10009532 0082011P10009533 0082011P10009535 0082011P10009540 0082011P10009541 0082011P10009544 0082011P10009547 0082011P10009548 0082011P10009550 Registration No. 10009072 10009073 10009087 10009098 10009100 10009104 10009105 10009113 10009116 10009118 10009123 10009125 10009132 10009134 10009141 10009157 10009165 10009166 10009174 10009183 10009194 10009236 10009247 10009254 10009266 10009271 10009279 10009293 10009298 10009304 10009316 10009323 10009324 10009327 10009329 10009332 10009342 10009350 10009362 10009393 10009401 10009405 10009413 10009431 10009433 10009453 10009501 10009503 10009504 10009505 10009506 10009507 10009508 10009509 10009510 10009512 10009519 10009520 10009524 10009526 10009527 10009530 10009532 10009533 10009535 10009540 10009541 10009544 10009547 10009548 10009550 Name NGHIEM DAC LEN VU THI THAM HOANG NGOC LONG PHAM VAN VINH NGUYEN THI LAN ANH BUI VAN HIEU NGUYEN NGOC HOI (THUONG) TRAN VAN BIEN LUONG QUANG TRUONG HOANG VAN TUNG MAI VAN DIEN MAI THI THU PHAM VAN HUY HOANG THI KHOI VU VAN QUYET PHAM VAN TANG LUU DINH DIEN NGUYEN XUAN DAO TRAN ANH TUAN LE DINH HA CHU DUC DANG PHAM NGOC KY NGUYEN THE DAI NGUYEN XUAN TIFN NGUYEN VAN LAM TA THI DIU NGUYEN VAN DONG TRAN VAN QUAN DANG VAN DAT VUONG THI HIEU NGUYEN VAN MINH NGO MINH DUAN VU VAN TUNG DUONG MINH HIEP BUI XUAN DUY DOAN VAN HUAN TRAN DINH LIEM DAO QUANG HIEU LE THI THOM HOANG THI NGOC PHAN VAN CHUAN CHU VAN CUONG NGUYEN THI HUE TRUONG VAN THINH NGUYEN DINH THI NGUYEN VAN HAN PHAM VAN TU TRAN THI HUONG NGUYEN HUU ANH LU VAN DUONG DANG VAN TOI PHAM VAN NINH NGUYEN VAN THINH PHAM VAN QUY NGUYEN HONG PHONG NGUYEN TIEN THANH SAI THI TUYEN NGUYEN TIEN TUAN CHU VAN TAI PHAM THE NHO NGUYEN SON THINH VU DUC SON NGUYEN XUAN NGOC TRAN HONG TUAN NGUYEN VAN SON DAU QUANG CHINH PHAM VAN CUONG TRAN MANH HUNG VU THANH LAM TRINH XUAN DAN BUI VAN BAY Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Manufacturing Agriculture & Livestocks

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10009551 0082011P10009552 0082011P10009553 0082011P10009554 0082011P10009560 0082011P10009562 0082011P10009563 0082011P10009569 0082011P10009573 0082011P10009574 0082011P10009575 0082011P10009578 0082011P10009581 0082011P10009582 0082011P10009586 0082011P10009588 0082011P10009589 0082011P10009591 0082011P10009594 0082011P10009601 0082011P10009602 0082011P10009603 0082011P10009604 0082011P10009605 0082011P10009606 0082011P10009608 0082011P10009618 0082011P10009620 0082011P10009623 0082011P10009625 0082011P10009628 0082011P10009631 0082011P10009632 0082011P10009637 0082011P10009642 0082011P10009753 0082011P10009784 0082011P10009789 0082011P10009799 0082011P10009801 0082011P10009802 0082011P10009806 0082011P10009810 0082011P10009813 0082011P10009814 0082011P10009851 0082011P10009852 0082011P10009858 0082011P10009859 0082011P10009860 0082011P10009861 0082011P10009862 0082011P10009863 0082011P10009867 0082011P10009868 0082011P10009869 0082011P10009870 0082011P10009871 0082011P10009872 0082011P10009873 0082011P10009875 0082011P10009877 0082011P10009878 0082011P10009879 0082011P10009880 0082011P10009882 0082011P10009883 0082011P10009885 0082011P10009886 0082011P10009889 0082011P10009890 Registration No. 10009551 10009552 10009553 10009554 10009560 10009562 10009563 10009569 10009573 10009574 10009575 10009578 10009581 10009582 10009586 10009588 10009589 10009591 10009594 10009601 10009602 10009603 10009604 10009605 10009606 10009608 10009618 10009620 10009623 10009625 10009628 10009631 10009632 10009637 10009642 10009753 10009784 10009789 10009799 10009801 10009802 10009806 10009810 10009813 10009814 10009851 10009852 10009858 10009859 10009860 10009861 10009862 10009863 10009867 10009868 10009869 10009870 10009871 10009872 10009873 10009875 10009877 10009878 10009879 10009880 10009882 10009883 10009885 10009886 10009889 10009890 Name LE VAN TUAN TRAN VAN MANH NGUYEN VAN THIEN NGUYEN VAN TUNG LE QUANG NAM DINH THI LE NGUYEN VAN DOANH TRAN MANH HUNG LE DOAN LUONG VU DINH TUAN NGUYEN VAN HIEN LOI DINH DAM AU LE HOANG HOANG VAN SON VU MANH TUAN NGUYEN HUU DUONG NGUYEN THI LUONG TRAN THI HONG HANH DUONG DINH SON NGUYEN CAO CUONG NGUYEN HONG QUAN TRAN VAN THANH VANG VAN CONG TRAN MANH LINH TRINH VAN TIEN TRAN VAN HAI CAO DINH QUAN VU THIN LENG PHAM QUOC TUAN LY XUAN HOA MAI THANH HOA LUC QUOC TUYEN HANG MI PAO VU VIET ANH NGU CHINH TUAN NGUYEN THI HANG DAM VAN TRONG NONG VAN TIEN TRUONG VAN CONG MA VAN MINH LONG VAN QUYET HOANG HANH MINH LY VAN HUY DAM THI BAY DAM THI THUY NGUYEN VAN DAI VANG ANH TUYET NGUYEN QUE TUAN TRAN VAN KIEU NGUYEN THI BICH THUY TRAN XUAN VU TRAN VAN HIEU NGUYEN NGOC ANH TRAN QUOC HOAN TRAN NHU CANH TRAN BICH SON NGUYEN THANH CONG PHAM DO LUONG VU DINH GIO DONG XUAN CONG NGUYEN HUY BINH LE XUAN KIEM LE TIEN THANH VU DINH CHIEU DANG THI PHUONG LUC THI HIEN CAO THI IHOM NGUYEN CONG THANH VU THI THU BE THI DIEM VU TIEN TIEN Industry Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Manufacturing Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Manufacturing Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Construction Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10009891 0082011P10009892 0082011P10009894 0082011P10009895 0082011P10009896 0082011P10009898 0082011P10009901 0082011P10009908 0082011P10009911 0082011P10009914 0082011P10009915 0082011P10009916 0082011P10009922 0082011P10009923 0082011P10009924 0082011P10009925 0082011P10009937 0082011P10009938 0082011P10009946 0082011P10009952 0082011P10009956 0082011P10009957 0082011P10010003 0082011P10010004 0082011P10010010 0082011P10010011 0082011P10010012 0082011P10010015 0082011P10010017 0082011P10010018 0082011P10010021 0082011P10010023 0082011P10010025 0082011P10010031 0082011P10010032 0082011P10010034 0082011P10010035 0082011P10010036 0082011P10010037 0082011P10010038 0082011P10010040 0082011P10010045 0082011P10010050 0082011P10010052 0082011P10010059 0082011P10010060 0082011P10010061 0082011P10010062 0082011P10010063 0082011P10010070 0082011P10010073 0082011P10010074 0082011P10010084 0082011P10010086 0082011P10010090 0082011P10010093 0082011P10010094 0082011P10010101 0082011P10010107 0082011P10010108 0082011P10010112 0082011P10010113 0082011P10010114 0082011P10010115 0082011P10010117 0082011P10010122 0082011P10010125 0082011P10010129 0082011P10010132 0082011P10010133 0082011P10010134 Registration No. 10009891 10009892 10009894 10009895 10009896 10009898 10009901 10009908 10009911 10009914 10009915 10009916 10009922 10009923 10009924 10009925 10009937 10009938 10009946 10009952 10009956 10009957 10010003 10010004 10010010 10010011 10010012 10010015 10010017 10010018 10010021 10010023 10010025 10010031 10010032 10010034 10010035 10010036 10010037 10010038 10010040 10010045 10010050 10010052 10010059 10010060 10010061 10010062 10010063 10010070 10010073 10010074 10010084 10010086 10010090 10010093 10010094 10010101 10010107 10010108 10010112 10010113 10010114 10010115 10010117 10010122 10010125 10010129 10010132 10010133 10010134 Name LY MINH TIEP DANG THAI THANH TUNG HOANG VAN LU NGUYEN TOAN THONG SUNG SEO VAN NGUYEN THI THUY TRAN VAN HUY TRUONG MANH THUONG TRAN MANH LAM LE VAN HIEP NGUYEN XUAN THUY TRAN HONG PHUC DANG VAN BAC NGUYEN TUAN VU VU DINH BAC LE DUC QUAN NGUYEN QUANG TRUNG TRAN MANH TRUONG VU VAN THIEN NGUYEN VAN NGHIA PHAM THI HONG LIEN TRAN TUAN ANH HA THI GIANG DANG THI THUY HOANG THI THUONG HOANG VAN KHAC DUONG CONG DUAT NGUYEN VIET TRUNG CA THI TIN HOANG THI TO BE DINH QUAN HOANG THI LAN HA VAN THE TRAN THI HOA NGUYEN THI GAI HOANG THI THU HOANG VAN BIEN MA THE TU MA THE TUYEN NONG VAN CONG HUA VAN HIET BUI DINH LANG MA NGOC DAO LUONG THI BIEN TRUONG VAN TOAN DANG VAN CANH NGUYEN VAN KHUYEN TRIEU NGOC GIAO HOANG VAN HUAN TRIEU THI NGOC MA THI HIEN NGUYEN TIEN LY HOANG THI TINH HOANG THI CHO TRINH DINH TU LY KHANH LINH TRINH VAN HEN LOC VAN DANG MA THE LICH MA THE QUANG LY VAN HOAN LE NGOC KHOA HOANG XUAN TRUONG CA VAN BIEN PHAN HUU TAI XUONG THI HUONG TRUONG THI MAI TRAN DUC VAN DAO DAC DIEM DAO THI TRANG TRAN DUC LUU Industry Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Construction Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Construction Manufacturing Construction Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Manufacturing Construction Manufacturing Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Manufacturing Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10010139 0082011P10010150 0082011P10010164 0082011P10010168 0082011P10010169 0082011P10010173 0082011P10010174 0082011P10010175 0082011P10010176 0082011P10010178 0082011P10010185 0082011P10010202 0082011P10010208 0082011P10010211 0082011P10010213 0082011P10010239 0082011P10010242 0082011P10010304 0082011P10010305 0082011P10010306 0082011P10010307 0082011P10010309 0082011P10010310 0082011P10010312 0082011P10010326 0082011P10010327 0082011P10010335 0082011P10010339 0082011P10010342 0082011P10010343 0082011P10010344 0082011P10010345 0082011P10010346 0082011P10010348 0082011P10010357 0082011P10010358 0082011P10010360 0082011P10010370 0082011P10010374 0082011P10010378 0082011P10010384 0082011P10010386 0082011P10010387 0082011P10010389 0082011P10010397 0082011P10010406 0082011P10010407 0082011P10010410 0082011P10010426 0082011P10010427 0082011P10010428 0082011P10010431 0082011P10010434 0082011P10010436 0082011P10010440 0082011P10010441 0082011P10010442 0082011P10010444 0082011P10010445 0082011P10010453 0082011P10010456 0082011P10010461 0082011P10010464 0082011P10010465 0082011P10010466 0082011P10010470 0082011P10010473 0082011P10010486 0082011P10010487 0082011P10010488 0082011P10010489 Registration No. 10010139 10010150 10010164 10010168 10010169 10010173 10010174 10010175 10010176 10010178 10010185 10010202 10010208 10010211 10010213 10010239 10010242 10010304 10010305 10010306 10010307 10010309 10010310 10010312 10010326 10010327 10010335 10010339 10010342 10010343 10010344 10010345 10010346 10010348 10010357 10010358 10010360 10010370 10010374 10010378 10010384 10010386 10010387 10010389 10010397 10010406 10010407 10010410 10010426 10010427 10010428 10010431 10010434 10010436 10010440 10010441 10010442 10010444 10010445 10010453 10010456 10010461 10010464 10010465 10010466 10010470 10010473 10010486 10010487 10010488 10010489 Name HOANG THI HAO LE THI HA MA THI HUONG HOANG TRI THUC MA DOAN LUYEN TRIEU THI HAO TRIEU THI HIEN DAO XUAN LUC VU DINH HIEN PHUNG VAN THONG LAM VAN NAM TRIEU THI THUY DUONG THI TUYET TRIEU SINH THANG TRUONG THI THA TRIEU QUANG DIEM LUC VAN DUC DO TIEN PHONG HOANG VAN TUAN HA VAN PHONG LANG VAN TUAN HUA THI VIEN HOANG DUC CHUNG DO TRONG HUNG HOANG BICH THUY BUI THI THANH HUYEN TRUONG VAN CO DO DANG GIANG LUAN VAN TRUYEN HOANG VAN THUA LUAN VAN TIN NONG THI LUONG NGUYEN HUU TUYEN VU THI HANG NONG VAN THUONG NGUYEN ANH HUY TRINH HUY HOAN HA DUC LAM LINH VAN DINH CHU MANH HOACH NGUYEN THI HOA XA HOANG VAN THUY HOANG VAN TOAN TANG XUAN TUAN HUA HONG HAI PHAN THI THUY LIEU HUA VAN HUNG HOANG VAN NHIEN BUI BICH PHUONG DAO VAN DIEU LINH MANH DAI CHU VAN KIEN LINH VAN CHUNG NGUYEN VAN TOAN CHU VAN DUONG TANG THI LE QUYEN LY VAN TUAN NGUYEN VAN NHA LUU THI QUYEN LY THI LOAN HOANG TRUONG GIANG DAM VAN QUAN VY VAN PHONG HOANG HONG DAI VI VAN GIANG LAM VAN TOI VY VAN QUAN LAM THAI SON LANG VAN THO LUU VAN HIEN DUONG THI THUAN Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10010490 0082011P10010496 0082011P10010497 0082011P10010504 0082011P10010513 0082011P10010517 0082011P10010520 0082011P10010522 0082011P10010525 0082011P10010528 0082011P10010534 0082011P10010535 0082011P10010540 0082011P10010543 0082011P10010545 0082011P10010554 0082011P10010555 0082011P10010559 0082011P10010561 0082011P10010566 0082011P10010567 0082011P10010568 0082011P10010580 0082011P10010581 0082011P10010587 0082011P10010599 0082011P10010600 0082011P10010601 0082011P10010604 0082011P10010611 0082011P10010613 0082011P10010620 0082011P10010622 0082011P10010623 0082011P10010631 0082011P10010632 0082011P10010633 0082011P10010634 0082011P10010641 0082011P10010650 0082011P10010652 0082011P10010654 0082011P10010659 0082011P10010664 0082011P10010670 0082011P10010671 0082011P10010674 0082011P10010699 0082011P10010702 0082011P10010707 0082011P10010708 0082011P10010719 0082011P10010728 0082011P10010734 0082011P10010738 0082011P10010739 0082011P10010752 0082011P10010754 0082011P10010766 0082011P10010767 0082011P10010770 0082011P10010772 0082011P10010775 0082011P10010782 0082011P10010784 0082011P10010791 0082011P10010794 0082011P10010799 0082011P10010803 0082011P10010806 0082011P10010809 Registration No. 10010490 10010496 10010497 10010504 10010513 10010517 10010520 10010522 10010525 10010528 10010534 10010535 10010540 10010543 10010545 10010554 10010555 10010559 10010561 10010566 10010567 10010568 10010580 10010581 10010587 10010599 10010600 10010601 10010604 10010611 10010613 10010620 10010622 10010623 10010631 10010632 10010633 10010634 10010641 10010650 10010652 10010654 10010659 10010664 10010670 10010671 10010674 10010699 10010702 10010707 10010708 10010719 10010728 10010734 10010738 10010739 10010752 10010754 10010766 10010767 10010770 10010772 10010775 10010782 10010784 10010791 10010794 10010799 10010803 10010806 10010809 Name LUU VAN LINH DAM DUC TUAN PHAN VAN MON DAM VAN AN HOANG THI CANH NGUYEN VAN LOC NGUYEN BA LAM HOANG THI HANH CHU VAN NA NGO VAN BIEN DO XUAN QUY NGUYEN XUAN HUU NGUYEN THI THU THAO NGUYEN ANH DIEP HOANG DUC TRANG DUONG CAO DINH NGUYEN THANH LUAN LUC VAN BO TRINH THI THEM NONG THI MEN HOANG VAN PHUC LONG VAN BO VI NGOC THUY TRIEU THI CHIEN NGUYEN NGOC TU SAM VAN HOI NGUYEN VAN VY LE VAN TRANG LE CHI HUY HA VAN NGHIEP HOANG VAN HAI VI VAN THUONG HOANG VAN MAC HA THI HOA HOANG TUAN ANH DUONG KIM TIN DUONG THI XUAN HUA VAN NAM HA VAN SU HOANG VAN VIEN TRIEU TUONG MINH NGO HOANG LINH NGUYEN THI THAO NGUYEN VAN DE LE MANH TUYEN HOANG VAN DONG NONG VAN LINH PHAM VAN TUNG LUONG HO SON PHAN NHU QUYNH NGO VAN MINH NONG VAN THACH NGUYEN VAN DUONG TRIEU QUANG PHUC NGUYEN THI THINH NONG THI TUYEN TRAN QUANG TU TRIEU QUANG VIET NGUYEN MANH THANG PHAM TRUNG KIEN NGUYEN THI ANH TRAN QUANG TRUNG HIEN DO VAN QUANG NGUYEN MANH CUONG NGUYEN CHUNG DUNG DOAN THI MAI BUI CAO TUAN NINH LE THI HOA LUU THANH TUNG PHAM THI HOA NGUYEN HUU TOAN Industry Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10010812 0082011P10010814 0082011P10010815 0082011P10010829 0082011P10010830 0082011P10010835 0082011P10010848 0082011P10010853 0082011P10010860 0082011P10010867 0082011P10010880 0082011P10010883 0082011P10010885 0082011P10010888 0082011P10010902 0082011P10010908 0082011P10010913 0082011P10010952 0082011P10010957 0082011P10010959 0082011P10010965 0082011P10010966 0082011P10010971 0082011P10010981 0082011P10010984 0082011P10010986 0082011P10010990 0082011P10011003 0082011P10011004 0082011P10011007 0082011P10011008 0082011P10011009 0082011P10011011 0082011P10011018 0082011P10011025 0082011P10011030 0082011P10011036 0082011P10011045 0082011P10011047 0082011P10011052 0082011P10011068 0082011P10011070 0082011P10011088 0082011P10011092 0082011P10011095 0082011P10011113 0082011P10011125 0082011P10011128 0082011P10011134 0082011P10011138 0082011P10011140 0082011P10011141 0082011P10011144 0082011P10011147 0082011P10011148 0082011P10011149 0082011P10011157 0082011P10011158 0082011P10011160 0082011P10011165 0082011P10011171 0082011P10011174 0082011P10011176 0082011P10011177 0082011P10011178 0082011P10011183 0082011P10011192 0082011P10011251 0082011P10011252 0082011P10011262 0082011P10011263 Registration No. 10010812 10010814 10010815 10010829 10010830 10010835 10010848 10010853 10010860 10010867 10010880 10010883 10010885 10010888 10010902 10010908 10010913 10010952 10010957 10010959 10010965 10010966 10010971 10010981 10010984 10010986 10010990 10011003 10011004 10011007 10011008 10011009 10011011 10011018 10011025 10011030 10011036 10011045 10011047 10011052 10011068 10011070 10011088 10011092 10011095 10011113 10011125 10011128 10011134 10011138 10011140 10011141 10011144 10011147 10011148 10011149 10011157 10011158 10011160 10011165 10011171 10011174 10011176 10011177 10011178 10011183 10011192 10011251 10011252 10011262 10011263 Name LUONG THI NGOC MAI NONG THI HOA HOANG XUAN TINH TRAN MANH HUNG TRAN THI HANG HOANG TRUNG TINH NGUYEN MANH CUONG NGUYEN LAM KHANH CHI DO THI MUNG HA MANH TRUONG MA THI BICH NGOC LE THANH VU PHAM DUC CHUNG LE VAN TUNG VU THI NHUNG NGHYEN THI VAN BO NGOC TU NGUYEN HONG HA LE NGOC TU NGUYEN THI HUE VU THANH LICH BUI THI THU AN GIANG A PLAY TRAN DUC HANH NGUYEN THANH BINH TRAN DINH NGHIEM DINH MINH HAU LUONG THI HUONG HA VAN AN HOANG HUU PHONG AN VIET CUONG NGUYEN VAN HUNG HA VAN THANG HA VAN DU NGUYEN DUC HUNG TA THI THU GIANG NGUYEN THI PHUONG THAO NGUYEN VAN VINH NGUYEN VIET BACH LE BA DUY CAO XUAN THANH PHAM HONG HUY HOANG THI DUYEN NGUYEN TIEN BO NGUYEN THI THOM PHAM VAN BIEU TRAN TRONG NGHIA HA DUC NHU VU THI HONG THAM NGUYEN THI HUYEN DO DUY CHINH LY A SUA HOANG VAN THUONG HOANG VAN TIEN LO VAN VIN LUONG MANH CHUNG HA TUAN ANH LUONG VAN GIOT MUA A DI MAI VAN QUANG MUA A TRANG NGUYEN QUOC HIEN KHONG THI MINH DINH CONG DIEN PHAM TRONG HUAN HOANG THI NGUYEN HOANG VAN DONG LUU VAN DONG DUONG VAN CUONG HOANG THI PHUONG LE QUANG QUAN Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Construction Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10011264 0082011P10011269 0082011P10011270 0082011P10011271 0082011P10011273 0082011P10011274 0082011P10011275 0082011P10011277 0082011P10011278 0082011P10011281 0082011P10011300 0082011P10011303 0082011P10011305 0082011P10011307 0082011P10011314 0082011P10011315 0082011P10011316 0082011P10011325 0082011P10011326 0082011P10011332 0082011P10011333 0082011P10011334 0082011P10011335 0082011P10011338 0082011P10011340 0082011P10011344 0082011P10011345 0082011P10011350 0082011P10011359 0082011P10011365 0082011P10011375 0082011P10011395 0082011P10011396 0082011P10011397 0082011P10011404 0082011P10011409 0082011P10011410 0082011P10011414 0082011P10011416 0082011P10011417 0082011P10011422 0082011P10011423 0082011P10011426 0082011P10011430 0082011P10011435 0082011P10011438 0082011P10011444 0082011P10011455 0082011P10011456 0082011P10011457 0082011P10011458 0082011P10011463 0082011P10011465 0082011P10011476 0082011P10011500 0082011P10011510 0082011P10011513 0082011P10011514 0082011P10011515 0082011P10011518 0082011P10011523 0082011P10011545 0082011P10011547 0082011P10011549 0082011P10011563 0082011P10011583 0082011P10011585 0082011P10011588 0082011P10011589 0082011P10011590 0082011P10011594 Registration No. 10011264 10011269 10011270 10011271 10011273 10011274 10011275 10011277 10011278 10011281 10011300 10011303 10011305 10011307 10011314 10011315 10011316 10011325 10011326 10011332 10011333 10011334 10011335 10011338 10011340 10011344 10011345 10011350 10011359 10011365 10011375 10011395 10011396 10011397 10011404 10011409 10011410 10011414 10011416 10011417 10011422 10011423 10011426 10011430 10011435 10011438 10011444 10011455 10011456 10011457 10011458 10011463 10011465 10011476 10011500 10011510 10011513 10011514 10011515 10011518 10011523 10011545 10011547 10011549 10011563 10011583 10011585 10011588 10011589 10011590 10011594 Name NGUYEN TIEN HAI NGUYEN TRUNG HAU PHAM VAN HIEU HOANG VAN HAU LE HONG PHUONG NGUYEN VAN TUNG NGUYEN THI HUYEN TRA NG THAM THE THIEN BUI THI PHUONG KHUC NGOC THOAT NGUYEN VAN THANH CAO XUAN DUONG NGUYEN THI LY LUONG MINH XUAN PHAM THI MEN NGUYEN VAN LINH BUI SON TUNG NGUYEN THI HA UYEN NGUYEN HAI NAM PHAM THI HA HA THI HANG NGO THI LIEN NGUYEN VAN HUONG LE HONG VIET NGUYEN VAN HANG TRAN VAN GIANG TRAN TIEN NGOC NGUYEN TRUONG YEN LY THI KHUYEN HOANG VAN THO DUONG THI NGA DAO LAN HUONG DAO VAN THANH NGUYEN THUY VAN LANG THI TUYEN LY THI THAO DUONG DINH DOANH MA NGOC HIEN NGUYEN THI LINH NHAM VU THI HUYEN LE THI THUY BUI NGOC BINH LE THI HA DUONG DINH HUY DUONG VAN DU HOANG THE CUONG TRAN THI NHUNG HUONG DUONG HUU VU NGUYEN VAN THAO NGUYEN TIEN NAM NGUYEN VAN HOANG MAI VAN TUAN HA QUANG PHUC LE SONG TOAN PHI XUAN TUNG NGUYEN VAN THAM TRAN THU LINH NGUYEN TRUNG KIEN NGUYEN THANH LOI LE HONG THAI DO THANH TUAN NGUYEN HONG NHUNG NGUYEN HONG NAM NGUYEN THI THU TRAN THI YEN DO VAN GIOI HUA VAN CUONG NGUYEN VAN TU NGUYEN HONG QUAN DUONG THI NGA TRINH THI NHUNG Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10011611 0082011P10011630 0082011P10011636 0082011P10011641 0082011P10011646 0082011P10011650 0082011P10011654 0082011P10011663 0082011P10011666 0082011P10011667 0082011P10011671 0082011P10011695 0082011P10011709 0082011P10011715 0082011P10011717 0082011P10011718 0082011P10011726 0082011P10011728 0082011P10011731 0082011P10011741 0082011P10011749 0082011P10011751 0082011P10011753 0082011P10011758 0082011P10011767 0082011P10011774 0082011P10011786 0082011P10011792 0082011P10011799 0082011P10011818 0082011P10011822 0082011P10011825 0082011P10011838 0082011P10011862 0082011P10011864 0082011P10011876 0082011P10011880 0082011P10011882 0082011P10011883 0082011P10011893 0082011P10011894 0082011P10011902 0082011P10011917 0082011P10011919 0082011P10011922 0082011P10011945 0082011P10011949 0082011P10011952 0082011P10011954 0082011P10011956 0082011P10011963 0082011P10011966 0082011P10011970 0082011P10011983 0082011P10012012 0082011P10012019 0082011P10012025 0082011P10012030 0082011P10012059 0082011P10012067 0082011P10012068 0082011P10012073 0082011P10012093 0082011P10012095 0082011P10012154 0082011P10012165 0082011P10012168 0082011P10012171 0082011P10012172 0082011P10012177 0082011P10012178 Registration No. 10011611 10011630 10011636 10011641 10011646 10011650 10011654 10011663 10011666 10011667 10011671 10011695 10011709 10011715 10011717 10011718 10011726 10011728 10011731 10011741 10011749 10011751 10011753 10011758 10011767 10011774 10011786 10011792 10011799 10011818 10011822 10011825 10011838 10011862 10011864 10011876 10011880 10011882 10011883 10011893 10011894 10011902 10011917 10011919 10011922 10011945 10011949 10011952 10011954 10011956 10011963 10011966 10011970 10011983 10012012 10012019 10012025 10012030 10012059 10012067 10012068 10012073 10012093 10012095 10012154 10012165 10012168 10012171 10012172 10012177 10012178 Name LOC THI THOAT BAN THI HUONG NGUYEN THI THANH TAM NGUYEN DUY THUONG LAI VAN VUONG PHAM QUOC SON DO VAN BINH LA NGUYEN CUONG VI VAN KHON DONG THI THUY LINH DUONG DINH HAI PHAM THANH HUNG NGUYEN VAN CUONG LE CONG DOAN NGO VAN DU NONG VAN CUONG DUONG VAN PHAN NGUYEN VAN HUNG TRAN VAN THANH TRAN THI LIEN VUONG VAN DOI LY NGOC HUU DINH VAN THUY NGUYEH VAN TRAHG NGUYEN VAN DIEP TRAN THI THANH HUONG LUONG VAN TAI LE VAN TAI LE THI LOI LE THI YEN PHAN VAN TOAN DUONG TRUNG QUYET THACH THI NGOC NGUYEN THI HONG NGUYEN VAN PHUONG HOANG MINH TIEN PHAM THI KHUONG TRAN QUOC KHANH HOANG THI TU UYEN NGO VAN HUNG PHAM THI NGOC LINH TRUONG VAN HUYNH LA THI MINH LE DINH TUNG DUONG NGOC HA LE CONG HUNG NGUYEN XUAN TRUONG TRAN QUOC TOAN HOANG NAM TIEN HO VAN HIEP PHAM CHI DUNG DANG VIET LINH NINH VAN LICH TRINH HONG TRUNG DUONG VAN HUNG NGUYEN MANH HUNG LAI VAN THU CHUC KIM BA TRAN THI THU THAO TRIEU VAN DUNG NGUYEN VAN MINH NGUYEN THI HUONG NGUYEN THE PHUC NGUYEN VAN HUY NGUYEN DUY LINH TA DUC QUANG DANG NGOC NAM DANG VAN QUY CAO VAN PHUONG NGUYEN DUY TAN TRAN MANH HUNG Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10012179 0082011P10012180 0082011P10012181 0082011P10012182 0082011P10012189 0082011P10012190 0082011P10012195 0082011P10012198 0082011P10012200 0082011P10012201 0082011P10012205 0082011P10012212 0082011P10012214 0082011P10012215 0082011P10012218 0082011P10012219 0082011P10012220 0082011P10012222 0082011P10012227 0082011P10012232 0082011P10012241 0082011P10012244 0082011P10012246 0082011P10012249 0082011P10012253 0082011P10012259 0082011P10012260 0082011P10012268 0082011P10012270 0082011P10012271 0082011P10012272 0082011P10012273 0082011P10012276 0082011P10012277 0082011P10012278 0082011P10012279 0082011P10012281 0082011P10012282 0082011P10012284 0082011P10012285 0082011P10012286 0082011P10012288 0082011P10012289 0082011P10012311 0082011P10012312 0082011P10012314 0082011P10012321 0082011P10012322 0082011P10012323 0082011P10012332 0082011P10012336 0082011P10012343 0082011P10012344 0082011P10012345 0082011P10012347 0082011P10012348 0082011P10012351 0082011P10012354 0082011P10012355 0082011P10012356 0082011P10012361 0082011P10012362 0082011P10012363 0082011P10012364 0082011P10012366 0082011P10012368 0082011P10012375 0082011P10012379 0082011P10012391 0082011P10012393 0082011P10012394 Registration No. 10012179 10012180 10012181 10012182 10012189 10012190 10012195 10012198 10012200 10012201 10012205 10012212 10012214 10012215 10012218 10012219 10012220 10012222 10012227 10012232 10012241 10012244 10012246 10012249 10012253 10012259 10012260 10012268 10012270 10012271 10012272 10012273 10012276 10012277 10012278 10012279 10012281 10012282 10012284 10012285 10012286 10012288 10012289 10012311 10012312 10012314 10012321 10012322 10012323 10012332 10012336 10012343 10012344 10012345 10012347 10012348 10012351 10012354 10012355 10012356 10012361 10012362 10012363 10012364 10012366 10012368 10012375 10012379 10012391 10012393 10012394 Name NGUYEN QUOC HUNG TRAN MANH CUONG LE VAN CONG DUONG VAN TUONG NGUYEN HUU NAM VU DUC VINH PHAM THE PHUONG NGUYEN VAN MANH TRAN HONG QUAN VU THI PHUONG PHAM CONG NGUYEN HONG TAN NGUYEN MINH HAI QUACH THI SONG NGUYEN THI HAO NGUYEN DUC LOI CHU DINH TU CAO MINH HAI PHAM THI THANH NHU THO DINH TIEN CONG TA THI NGA TA QUANG PHAN NGUYEN QUANG VINH PHAM TRUNG HIEU DANG DUY THO NGUYEN THI MAI PHAM TIEN DUNG LE QUANG CHUNG NGUYEN NGOC TU HAN HONG TUAN NGUYEN QUANG TAM LE ANH PHU NGUYEN THI LOI TA VAN NHAT NGUYEN THI TRAM LE VAN HOA NGUYEN VAN QUANG NGUYEN THI HA HOANG THI NAM GIANG CAO THI MINH THUY CAO THI THANH TAM NGUYEN THI THANH SON BUI MANH HUNG LE TIEN DIEN NGO HUONG GIANG NGUYEN VAN LUONG NGUYEN DUC MANH NGUYEN VAN HUNG TRAN VAN TRI DO TRONG TUAN NGUYEN XUAN TOI NGUYEN MANH DUNG CAO THI THU THUY HA CONG DINH HOANG THI CUONG NGUYEN TRONG PHUONG HGUYEN HOANG NAM TRINH THI KIM LIEN TRAN THI DIEU THUY TRAN NGOC TUAN TO MANH HUONG DAO HOANG ANH BUI VAN BAC NGUYEN SINH NHAT HOANG THI THOA NGUYEN ANH DINH TA THI HONG VAN NGUYEN THI LONG NGO THE VINH NGUYEN VAN TU QUYEN MANH NGUYEN Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10012395 0082011P10012396 0082011P10012398 0082011P10012399 0082011P10012403 0082011P10012410 0082011P10012414 0082011P10012415 0082011P10012417 0082011P10012424 0082011P10012426 0082011P10012431 0082011P10012434 0082011P10012436 0082011P10012439 0082011P10012440 0082011P10012441 0082011P10012443 0082011P10012445 0082011P10012467 0082011P10012468 0082011P10012469 0082011P10012480 0082011P10012485 0082011P10012487 0082011P10012490 0082011P10012499 0082011P10012500 0082011P10012502 0082011P10012504 0082011P10012505 0082011P10012506 0082011P10012517 0082011P10012518 0082011P10012519 0082011P10012527 0082011P10012528 0082011P10012531 0082011P10012532 0082011P10012534 0082011P10012545 0082011P10012546 0082011P10012547 0082011P10012560 0082011P10012569 0082011P10012572 0082011P10012573 0082011P10012575 0082011P10012577 0082011P10012580 0082011P10012582 0082011P10012584 0082011P10012585 0082011P10012588 0082011P10012590 0082011P10012594 0082011P10012597 0082011P10012598 0082011P10012604 0082011P10012610 0082011P10012614 0082011P10012615 0082011P10012620 0082011P10012622 0082011P10012625 0082011P10012626 0082011P10012634 0082011P10012637 0082011P10012639 0082011P10012642 0082011P10012649 Registration No. 10012395 10012396 10012398 10012399 10012403 10012410 10012414 10012415 10012417 10012424 10012426 10012431 10012434 10012436 10012439 10012440 10012441 10012443 10012445 10012467 10012468 10012469 10012480 10012485 10012487 10012490 10012499 10012500 10012502 10012504 10012505 10012506 10012517 10012518 10012519 10012527 10012528 10012531 10012532 10012534 10012545 10012546 10012547 10012560 10012569 10012572 10012573 10012575 10012577 10012580 10012582 10012584 10012585 10012588 10012590 10012594 10012597 10012598 10012604 10012610 10012614 10012615 10012620 10012622 10012625 10012626 10012634 10012637 10012639 10012642 10012649 Name TRAN NGOC TUAN NGUYEN VAN CHUNG TRAN TRUNG NAM BUI THI HUONG NGUYEN VAN DUNG NGUYEN THI HONG NHUNG NGUYEN VAN TIEN TRAN XUAN VIET KIEU NAM VIET VU VAN SY PHAN DUY THUAN PHAN NGOC THANG VU THI THAO DO THI THANH NHAN NGUYEN VAN BINH HOANG QUOC HOAN LE QUANG BA PHAN DUC LUC NGUYEN THANH LONG DAO HIEU LAN NGUYEN TRI THANH LE DUC THINH NGUYEN THU THAO NGUYEN THI HONG QUYEN NGUYEN THI THU YEN NGUYEN HUNG SON NGUYEN THI NGA DANG NGOC ANH CAO BA VIET NGUYEN BA MAO NGUYEN TIEN THANH PHAM QUOC DONG NGUYEN THI HUE NGUYEN THI KIM OANH LE MINH QUYET VU THI THU PHUONG PHAM DINH PHUONG NGUYEN DUC SINH NGUYEN THI LE THUY NGUYEN CONG DOAN DINH CONG THUYET DO THI THANH HUONG DO THI HANG NGUYEN VAN DIEP NGUYEN DUC TRUONG PHUNG VAN NAM VU VAN KHOA NGUYEN THI THANH HANG NGUYEN HONG MANH HA ANH LUONG TRAN QUANG CHUNG NGUYEN HAN VUONG PHAM NGOC TIEN HOANG ANH PHUC TA THI HA HOANG CONG HOA PHUNG THANH HOA DUONG THI TU NGUYEN VAN HOC HUA BINH MINH HA MANH HONG HOANG TRUNG THUY NGUYEN TRUNG DO NGUYEN THI THUY NGUYEN THI KIN CUC NGUYEN TUAN VU LE VAN TUYEN BUI CHI HIEU PHAM QUANG KHAI HOANG THI LIEN DINH NGOC HAI HA Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10012650 0082011P10012652 0082011P10012653 0082011P10012656 0082011P10012657 0082011P10012662 0082011P10012670 0082011P10012673 0082011P10012677 0082011P10012678 0082011P10012681 0082011P10012686 0082011P10012687 0082011P10012689 0082011P10012690 0082011P10012693 0082011P10012698 0082011P10012700 0082011P10012705 0082011P10012707 0082011P10012708 0082011P10012713 0082011P10012717 0082011P10012718 0082011P10012719 0082011P10012722 0082011P10012723 0082011P10012725 0082011P10012728 0082011P10012732 0082011P10012736 0082011P10012739 0082011P10012741 0082011P10012746 0082011P10012747 0082011P10012754 0082011P10012759 0082011P10012769 0082011P10012777 0082011P10012779 0082011P10012783 0082011P10012784 0082011P10012785 0082011P10012788 0082011P10012791 0082011P10012797 0082011P10012799 0082011P10012800 0082011P10012804 0082011P10012806 0082011P10012807 0082011P10012808 0082011P10012809 0082011P10012812 0082011P10012818 0082011P10012821 0082011P10012822 0082011P10012826 0082011P10012833 0082011P10012836 0082011P10012839 0082011P10012843 0082011P10012851 0082011P10012854 0082011P10012857 0082011P10012858 0082011P10012862 0082011P10012865 0082011P10012867 0082011P10012869 0082011P10012884 Registration No. 10012650 10012652 10012653 10012656 10012657 10012662 10012670 10012673 10012677 10012678 10012681 10012686 10012687 10012689 10012690 10012693 10012698 10012700 10012705 10012707 10012708 10012713 10012717 10012718 10012719 10012722 10012723 10012725 10012728 10012732 10012736 10012739 10012741 10012746 10012747 10012754 10012759 10012769 10012777 10012779 10012783 10012784 10012785 10012788 10012791 10012797 10012799 10012800 10012804 10012806 10012807 10012808 10012809 10012812 10012818 10012821 10012822 10012826 10012833 10012836 10012839 10012843 10012851 10012854 10012857 10012858 10012862 10012865 10012867 10012869 10012884 Name TRAN VAN CHAU DO ANH NGOC PHAN ANH DUNG LE THI VAN ANH NGUYEN NGOC TUY LE DINH DANG NGUYEN THI THU HA NGUYEN HUU VIET NGUYEN THI THU HA NGUYEN THI THU NGAN TRINH BA SON NGUYEN PHUONG LIEN LE MA LUONG TRINH THI NGA LE MANH HAI NGUYEN DUC DUNG DINH XUAN HAI NGUYEN THANH NAM NGUYEN CHI THANH DO VINH QUANG NGUYEN TIEN AN LE THI THUY TRANG BUI THI NHAN TRAN NGOC LINH TA THI BICH NGOC NGUYEN THI THU THUY TRAN VAN LY HA CONG HAI DAO XUAN THINH NGUYEN THI HANH TRAN QUOC VIET BUI THE CUONG DO VAN HUNG HUA TRUNG HUNG NGUYEN THI LAM NGUYEN DANH HUNG BUI MINH TU VI QUANG DAO NGUYEN QUOC HAU VU DINH TRINH NGO THI THU HA HOANG THI THUY HANG VU XUAN CHIEN NGUYEN XUAN LONG TRINH THI THANH HUYEN NGUYEN TRUNG KIEN CAO XUAN CHUNG LE XUAN HONG NGUYEN TRONG PHUC PHAM KIM TUYEN NGUYEN THI HONG NGOC PHUNG VAN HUU NGHYEN THI PHUONG OANH TA THI THANH TAM LUONG THI NHUNG NGUYEN DUY KHANH THACH VAN HIEU PHAM DINH NGHIA VU MANH HA DAO THI CHINH BUI DUC HAI LE THI THANH HUONG LE VAN DUC TRAN ANH DIEP PHUNG DUC MINH BUI THI THANH HUYEN PHAM VAN CHIEN HA THI THUY HANG HA VAN HIEP LUONG HOAI DUC VU QUANG TRUONG Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10012886 0082011P10012889 0082011P10012892 0082011P10012897 0082011P10012902 0082011P10012904 0082011P10012910 0082011P10012915 0082011P10012917 0082011P10012924 0082011P10012928 0082011P10012933 0082011P10012939 0082011P10012942 0082011P10012943 0082011P10012945 0082011P10012946 0082011P10012952 0082011P10012955 0082011P10012956 0082011P10012957 0082011P10012960 0082011P10012965 0082011P10012970 0082011P10012980 0082011P10012984 0082011P10012987 0082011P10013005 0082011P10013009 0082011P10013010 0082011P10013012 0082011P10013017 0082011P10013020 0082011P10013021 0082011P10013023 0082011P10013029 0082011P10013030 0082011P10013033 0082011P10013034 0082011P10013035 0082011P10013036 0082011P10013039 0082011P10013046 0082011P10013047 0082011P10013048 0082011P10013054 0082011P10013062 0082011P10013063 0082011P10013066 0082011P10013069 0082011P10013075 0082011P10013076 0082011P10013078 0082011P10013081 0082011P10013088 0082011P10013089 0082011P10013090 0082011P10013091 0082011P10013095 0082011P10013097 0082011P10013103 0082011P10013112 0082011P10013118 0082011P10013125 0082011P10013131 0082011P10013135 0082011P10013136 0082011P10013145 0082011P10013146 0082011P10013147 0082011P10013150 Registration No. 10012886 10012889 10012892 10012897 10012902 10012904 10012910 10012915 10012917 10012924 10012928 10012933 10012939 10012942 10012943 10012945 10012946 10012952 10012955 10012956 10012957 10012960 10012965 10012970 10012980 10012984 10012987 10013005 10013009 10013010 10013012 10013017 10013020 10013021 10013023 10013029 10013030 10013033 10013034 10013035 10013036 10013039 10013046 10013047 10013048 10013054 10013062 10013063 10013066 10013069 10013075 10013076 10013078 10013081 10013088 10013089 10013090 10013091 10013095 10013097 10013103 10013112 10013118 10013125 10013131 10013135 10013136 10013145 10013146 10013147 10013150 Name NGUYEN QUANG SANG NGUYEN VAN HAO PHAM THI TUYET MAI DAO NGOC LINH LE THI THU NGUYEN THI THU HUONG PHAM QUANG TIEN CHU XUAN DUNG TA THI MINH TAM LE QUYET THANG NGUYEN HUU LONG NGUYEN HUU THO TRAN NGOC SON CAO VAN CONG NGUYEN NGOC THUY NGUYEN VU MAO TRAN THI LY NGUYEN MANH SON NGUYEN CHI CHUNG CAO THI MY ANH LE HUU CANH NGO VAN TRUONG VU MINH HIEU TO TIEN TUNG DOAN VAN CUONG TRIEU QUOC DAT VU MINH TRAN THI QUYEN DO DUY PHUONG TRAN DUY KHANH NGUYEN THI THU HIEN DAO THI XUAN NGUYEN QUOC LONG TRAN DAT ANH VU THI HUYEN NGUYEN NGOC LUONG DANG THI BICH VIET BUI THI HONG THOAN TRAN VAN NAM NGUYEN THI VINH TRAN THI THANG NGUYEN TIEN TRONG PHUNG QUOC TRUNG LE THI HOA LE VAN HOANG NGUYEN XUAN CHUC DO HAI ANH CAO MANH GIANG TRAN THI PHUONG NGUYEN THI THANH HUYEN NGUYEN TRUNG TUYEN DO VAN LAM NGUYEN THI THAI DUONG THI NGOT DAO THI HA DAO THI DUNG NGUYEN KIM NGOC TRAN DUC THIEN BUI ANH TU NGUYEN MANH THEP LE VAN AN LE XUAN HOACH DINH QUY TRONG NGUYEN HOANG GIANG NGUYEN QUANG VINH TRIEU VAN QUY TRIEU DUY DUC TRAN MANH HUNG TRAN HUU HUNG BUI VAN TU NGUYEN TUAN ANH Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10013152 0082011P10013154 0082011P10013158 0082011P10013159 0082011P10013160 0082011P10013168 0082011P10013171 0082011P10013174 0082011P10013180 0082011P10013182 0082011P10013186 0082011P10013196 0082011P10013209 0082011P10013215 0082011P10013220 0082011P10013225 0082011P10013228 0082011P10013230 0082011P10013231 0082011P10013233 0082011P10013235 0082011P10013236 0082011P10013237 0082011P10013249 0082011P10013253 0082011P10013255 0082011P10013258 0082011P10013260 0082011P10013264 0082011P10013271 0082011P10013277 0082011P10013280 0082011P10013283 0082011P10013286 0082011P10013289 0082011P10013292 0082011P10013299 0082011P10013302 0082011P10013303 0082011P10013306 0082011P10013314 0082011P10013318 0082011P10013321 0082011P10013323 0082011P10013329 0082011P10013332 0082011P10013333 0082011P10013339 0082011P10013341 0082011P10013354 0082011P10013356 0082011P10013359 0082011P10013361 0082011P10013362 0082011P10013366 0082011P10013367 0082011P10013380 0082011P10013383 0082011P10013387 0082011P10013390 0082011P10013402 0082011P10013404 0082011P10013408 0082011P10013409 0082011P10013414 0082011P10013416 0082011P10013426 0082011P10013428 0082011P10013429 0082011P10013458 0082011P10013460 Registration No. 10013152 10013154 10013158 10013159 10013160 10013168 10013171 10013174 10013180 10013182 10013186 10013196 10013209 10013215 10013220 10013225 10013228 10013230 10013231 10013233 10013235 10013236 10013237 10013249 10013253 10013255 10013258 10013260 10013264 10013271 10013277 10013280 10013283 10013286 10013289 10013292 10013299 10013302 10013303 10013306 10013314 10013318 10013321 10013323 10013329 10013332 10013333 10013339 10013341 10013354 10013356 10013359 10013361 10013362 10013366 10013367 10013380 10013383 10013387 10013390 10013402 10013404 10013408 10013409 10013414 10013416 10013426 10013428 10013429 10013458 10013460 Name NGUYEN VIET HUY HOANG HOANG VAN DO NGUYEN HAI DANG DO ANH TUAN HUYNH QUOC QUAN NGUYEN HONG QUANG NGUYEN NGOC KHANH TRAN VAN KHAI PHAN VAN DUY TRAN NGOC TUAN NGUYEN THANH MAI LE NGOC TU NGUYEN QUANG HUNG PHAN DINH HUNG NGUYEN MANH THANG KHONG THI KIM OANH NGUYEN VAN LAM HOANG OAI DAO THI THUY DA VAN HUNG TRAN MANH NGHIA NGUYEN THANH CUONG NGO VAN HOAT TRAN VAN VU NGUYEN DUY THUONG CAO DUC QUANG NGUYEN VAN QUI VI THI DUNG VU THI MAI PHAN THI THU THUY HOANG THI LIEN VU THI BICH TA THI THU HANG NGUYEN VAN DUC HA QUYET THANG BUI THI PHUONG NGUYEN VAN DUNG TRIEU VIET DUNG NGUYEN ANH DUNG NGUYEN NAM PHAN VAN PHONG LE MINH TIEN DAO VAN AN HOANG THANH HAO PHAM THI THU HUONG NGUYEN THI THANH THUY DOAN KET DOAN PHUNG DUC NGHIEP DOAN VIET DUC BUI XUAN TUNG NGUYEN VAN NGOC LE THI THU NGUYEN DUC TUAN TRAN VAN LAN NGUYEN DUC LOI NGUYEN THI CHUC TRAN MINH HAI NGUYEN THI ANH NGUYET KHONG THI LE NGUYEN THI NGA TRAN THI THU TRANG HA THE DAC TONG THI THU TRANG PHUNG NHAT DUY NGUYEN VAN VUI LE MANH KIM HUA TRUNG CUONG NGUYEN THI SINH NGUYEN NGOC CUONG NGUYEN HUU THO DAM TIEN THANH Industry Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10013461 0082011P10013464 0082011P10013465 0082011P10013467 0082011P10013478 0082011P10013484 0082011P10013505 0082011P10013506 0082011P10013511 0082011P10013513 0082011P10013522 0082011P10013528 0082011P10013529 0082011P10013531 0082011P10013535 0082011P10013536 0082011P10013537 0082011P10013540 0082011P10013546 0082011P10013559 0082011P10013569 0082011P10013570 0082011P10013576 0082011P10013577 0082011P10013584 0082011P10013589 0082011P10013591 0082011P10013595 0082011P10013601 0082011P10013603 0082011P10013619 0082011P10013623 0082011P10013625 0082011P10013629 0082011P10013632 0082011P10013646 0082011P10013650 0082011P10013652 0082011P10013660 0082011P10013667 0082011P10013674 0082011P10013678 0082011P10013679 0082011P10013680 0082011P10013681 0082011P10013683 0082011P10013689 0082011P10013693 0082011P10013704 0082011P10013706 0082011P10013713 0082011P10013722 0082011P10013727 0082011P10013729 0082011P10013730 0082011P10013732 0082011P10013741 0082011P10013743 0082011P10013748 0082011P10013751 0082011P10013758 0082011P10013764 0082011P10013770 0082011P10013775 0082011P10013776 0082011P10013780 0082011P10013792 0082011P10013807 0082011P10013810 0082011P10013815 0082011P10013820 Registration No. 10013461 10013464 10013465 10013467 10013478 10013484 10013505 10013506 10013511 10013513 10013522 10013528 10013529 10013531 10013535 10013536 10013537 10013540 10013546 10013559 10013569 10013570 10013576 10013577 10013584 10013589 10013591 10013595 10013601 10013603 10013619 10013623 10013625 10013629 10013632 10013646 10013650 10013652 10013660 10013667 10013674 10013678 10013679 10013680 10013681 10013683 10013689 10013693 10013704 10013706 10013713 10013722 10013727 10013729 10013730 10013732 10013741 10013743 10013748 10013751 10013758 10013764 10013770 10013775 10013776 10013780 10013792 10013807 10013810 10013815 10013820 Name HAN THI TUAN TRAN QUOC VIET BUI NGOC VINH NGUYEN THI NGOC HOA TRAN THI THU HANG HOANG THI THU HIEP NGUYEN THI THUY KIEU DANG THU HANG LE TIEN DUNG NGUYEN HUU HUAN PHAN THI HIEN HOANG VAN DUC HOANG THI THUY NGUYEN VIET QUANG DO DUC HAI NGUYEN THI BICH LIEN DANG VAN THANG TRAN QUANG DAI PHAN THI THANH BINH LUONG BANG GIANG CHU MINH TUAN NGUYEN HONG THAI NGUYEN THI HUE TRAN XUAN DUONG HAN VAN DUNG NGUYEN THI PHUONG THAO CAO DUY TUYEN TRAN THI HOA CAO TRAN BICH DINH VAN HOA LE VAN LAM DO THI HUONG CAO THI HA DAO VU THI LUNG NGUYEN THANH HUNG DO THI NGOC TRANG VU THANH TUAN LE ANH TU NGUYEN VAN HA NGUYEN DINH SON PHAM THI THINH TRAN DUY TAN BUI VAN HUNG TRAN VAN DOAN NGUYEN VAN HUNG TRAN HOP TAN DAO QUANG DAO DOAN XUAN THUONG TA THI HONG DO HONG QUAN NGUYEN VAN TIEN LE VAN DUC VU VIET QUANG TRAN VAN LUYEN LUONG TIEN HAI LE DINH DUC NGUYEN THI LAI NGUYEN VAN MUOI NGUYEN QUOC NGHI HA HUU TRANG NGUYEN HUU PHAN TRAN THI TINH NGUYEN VAN TRINH NGUYEN CONG THICH VU THI LUONG TRINH THI VAN DANG TAT TUAN TA QUANG NINH NGUYEN THANH CHUNG LUU TUAN ANH NGO VAN ANH Industry Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10013827 0082011P10013834 0082011P10013835 0082011P10013836 0082011P10013839 0082011P10013850 0082011P10013868 0082011P10013872 0082011P10013899 0082011P10013901 0082011P10013902 0082011P10013906 0082011P10013918 0082011P10013930 0082011P10013933 0082011P10013951 0082011P10013957 0082011P10013961 0082011P10013967 0082011P10013971 0082011P10013973 0082011P10013991 0082011P10014000 0082011P10014027 0082011P10014038 0082011P10014041 0082011P10014044 0082011P10014059 0082011P10014064 0082011P10014070 0082011P10014074 0082011P10014076 0082011P10014088 0082011P10014105 0082011P10014116 0082011P10014117 0082011P10014118 0082011P10014120 0082011P10014123 0082011P10014124 0082011P10014137 0082011P10014139 0082011P10014142 0082011P10014145 0082011P10014150 0082011P10014161 0082011P10014163 0082011P10014165 0082011P10014193 0082011P10014195 0082011P10014237 0082011P10014240 0082011P10014245 0082011P10014253 0082011P10014259 0082011P10014263 0082011P10014297 0082011P10014306 0082011P10014311 0082011P10014313 0082011P10014317 0082011P10014375 0082011P10014377 0082011P10014399 0082011P10014424 0082011P10014428 0082011P10014480 0082011P10014482 0082011P10014484 0082011P10014501 0082011P10014522 Registration No. 10013827 10013834 10013835 10013836 10013839 10013850 10013868 10013872 10013899 10013901 10013902 10013906 10013918 10013930 10013933 10013951 10013957 10013961 10013967 10013971 10013973 10013991 10014000 10014027 10014038 10014041 10014044 10014059 10014064 10014070 10014074 10014076 10014088 10014105 10014116 10014117 10014118 10014120 10014123 10014124 10014137 10014139 10014142 10014145 10014150 10014161 10014163 10014165 10014193 10014195 10014237 10014240 10014245 10014253 10014259 10014263 10014297 10014306 10014311 10014313 10014317 10014375 10014377 10014399 10014424 10014428 10014480 10014482 10014484 10014501 10014522 Name DO THI HUONG PHAM VAN QUYNH BUI THI MEN BUI ANH NGOC NGUYEN THANH TU TRAN VAN HOANG NGUYEN VAN HUNG NGUYEN CONG TRINH BUI THI DIEP VU MINH TUC LE THE TY NGUYEN KHAC HUE TRAN VAN DIEN PHAM VAN THUY DANG THI THU THAM NGUYEN THI BAC PHUNG THI HONG NHUNG KHONG DUY SON NGUYEN THI NGAN DANG VAN BINH NGUYEN VAN HUNG NGUYEN THI THANH BINH LE VAN QUANG HOANG TRONG BINH KHONG VAN DONG NGUYEN NGOC TUAN NGUYEN TIEN DUNG KIEU VAN LONG PHAM THI HUYEN NGUYEN THI LOAN NGUYEN VAN TU HA MANH LUAN NGUYEN MINH THANG LUONG DINH THAI HA THI HUONG HAN VAN TUNG PHUNG VAN KONG LUONG THI HOAI THU BUI THI HUONG NGUYEN VIET BAC LE THI HUYEN TRAN THI DUNG CAO THI HA LUONG THI THUY HAN VAN TUC VAN KHAC TUAN NGUYEN DUY KHANH NGUYEN HA BAC VU TRUNG HIEU PHAN VAN QUANG NGUYEN THI HONG NHUNG VH THI KIM LANG PHAM VAN LONG NGUYEN MANH THUONG NGUYEN THANG HUAN THAN QUANG HUY NGUYEN THI KIM LUONG DANG VAN LINH LO BA DUNG VU VAN TRUONG BUI HUU TIEN NGUYEN MANH HOANG LUONG NGOC CHINH NGUYEN VAN DUC HOANG THE YEN NGUYEN THANH TUNG NGUYEN THUY HOA NGUYEN THANH HA NGUYEN VAN KIEN NGUYEN VAN DY PHAM VAN TUAN Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10014536 0082011P10014538 0082011P10014549 0082011P10014651 0082011P10014652 0082011P10014657 0082011P10014658 0082011P10014662 0082011P10014665 0082011P10014667 0082011P10014668 0082011P10014670 0082011P10014678 0082011P10014679 0082011P10014682 0082011P10014685 0082011P10014687 0082011P10014688 0082011P10014689 0082011P10014698 0082011P10014699 0082011P10014701 0082011P10014702 0082011P10014703 0082011P10014707 0082011P10014708 0082011P10014709 0082011P10014711 0082011P10014725 0082011P10014729 0082011P10014732 0082011P10014734 0082011P10014741 0082011P10014744 0082011P10014745 0082011P10014747 0082011P10014752 0082011P10014753 0082011P10014754 0082011P10014755 0082011P10014758 0082011P10014760 0082011P10014762 0082011P10014764 0082011P10014767 0082011P10014770 0082011P10014774 0082011P10014780 0082011P10014781 0082011P10014783 0082011P10014784 0082011P10014788 0082011P10014790 0082011P10014796 0082011P10014799 0082011P10014800 0082011P10014801 0082011P10014803 0082011P10014804 0082011P10014806 0082011P10014808 0082011P10014810 0082011P10014813 0082011P10014815 0082011P10014817 0082011P10014820 0082011P10014821 0082011P10014827 0082011P10014829 0082011P10014844 0082011P10014850 Registration No. 10014536 10014538 10014549 10014651 10014652 10014657 10014658 10014662 10014665 10014667 10014668 10014670 10014678 10014679 10014682 10014685 10014687 10014688 10014689 10014698 10014699 10014701 10014702 10014703 10014707 10014708 10014709 10014711 10014725 10014729 10014732 10014734 10014741 10014744 10014745 10014747 10014752 10014753 10014754 10014755 10014758 10014760 10014762 10014764 10014767 10014770 10014774 10014780 10014781 10014783 10014784 10014788 10014790 10014796 10014799 10014800 10014801 10014803 10014804 10014806 10014808 10014810 10014813 10014815 10014817 10014820 10014821 10014827 10014829 10014844 10014850 Name NGUYEN THE TRUONG VU VAN DUY NGUYEN VIET TOAN DO HUY TAN NGO MINH TRUONG HOANG CONG TRUNG NGUYEN VAN DUY BUI VAN CUONG TONG VAN PHUC NGUYEN NGOC BA TRINH VAN THUYEN DO THI HUONG GIANG BUI THI BAC TA THANH NGA LUONG VAN TRUONG TRAN DANG HOP DONG KHAC TIEN LE VAN HUYNH DUONG MANH THANG HOANG TU THUONG NGUYEN VAN PHUC TRAN THI DIEP DANG THI TO UYEN NGUYEN VAN KHA DOAN THI HIEN NGUY PHAN TUYEN TRUONG VAN LUONG DO VAN HIEU HOANG THI YEN NGUYEN XUAN HOP NGUYEN VAN THANG NGO VAN DAT NGUYEN VAN CUONG ONG THE DUNG NGUYEN VAN SAM NGO MANH QUANG HOANG VAN UOC HOANG NGUYEN HIEN NGUY DINH TUNG TRAN THI HUYEN TRANG HOANG CONG HIEP NGUY THI HIEN LUONG VAN THANH LUONG THI NHUNG LE BINH THANH CAO VAN TUAN NGUYEN VAN HAU LE VAN HUAN NGUYEN VAN HOAT LE VAN BINH NGUYEN DUC HOAN NINH VAN KHIEM HOANG TRONG HIEU NGUYEN DUC THANG NGUYEN VAN SON NGUYEN THI VAN NGUYEN VAN TRUNG NGUYEN VAN THIEN KIEU THI NHUNG GIAP THI KIM LUYEN LE VAN THAI TRAN VAN THIET TRAN DUC KIEU NGUYEN NGOC CHUNG PHAM KHA QUYNH GIAP HUY HUNG NGUYEN VAN SON DINH THI LOAN NGUYEN VAN HAI VU NGOC TU TONG VAN PHUONG Industry Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10014854 0082011P10014856 0082011P10014857 0082011P10014859 0082011P10014862 0082011P10014863 0082011P10014865 0082011P10014870 0082011P10014872 0082011P10014873 0082011P10014874 0082011P10014877 0082011P10014878 0082011P10014880 0082011P10014883 0082011P10014884 0082011P10014886 0082011P10014902 0082011P10014906 0082011P10014909 0082011P10014911 0082011P10014912 0082011P10014921 0082011P10014931 0082011P10014932 0082011P10014936 0082011P10014943 0082011P10014946 0082011P10014947 0082011P10014949 0082011P10014952 0082011P10014972 0082011P10014976 0082011P10014978 0082011P10014980 0082011P10014983 0082011P10014991 0082011P10014992 0082011P10014995 0082011P10014999 0082011P10015000 0082011P10015002 0082011P10015006 0082011P10015008 0082011P10015010 0082011P10015018 0082011P10015021 0082011P10015026 0082011P10015030 0082011P10015035 0082011P10015039 0082011P10015040 0082011P10015046 0082011P10015050 0082011P10015051 0082011P10015056 0082011P10015071 0082011P10015073 0082011P10015078 0082011P10015085 0082011P10015088 0082011P10015091 0082011P10015092 0082011P10015094 0082011P10015103 0082011P10015104 0082011P10015107 0082011P10015110 0082011P10015114 0082011P10015116 0082011P10015117 Registration No. 10014854 10014856 10014857 10014859 10014862 10014863 10014865 10014870 10014872 10014873 10014874 10014877 10014878 10014880 10014883 10014884 10014886 10014902 10014906 10014909 10014911 10014912 10014921 10014931 10014932 10014936 10014943 10014946 10014947 10014949 10014952 10014972 10014976 10014978 10014980 10014983 10014991 10014992 10014995 10014999 10015000 10015002 10015006 10015008 10015010 10015018 10015021 10015026 10015030 10015035 10015039 10015040 10015046 10015050 10015051 10015056 10015071 10015073 10015078 10015085 10015088 10015091 10015092 10015094 10015103 10015104 10015107 10015110 10015114 10015116 10015117 Name TONG THI LE QUYEN NGUYEN TRI HOI TRAN DINH KHANH NGO VAN BAC NGUYEN DINH QUYEN NINH VAN QUAN PHAM VAN HAY NGUYEN VAN KHOAT KHUC THANH VI DO VAN CHIEN HA VAN GIANG TA THI GAI PHAM THI THAO NGUYEN VAN LUAN HA THI NGOC DANG THI HANG LUU VAN TRUONG NGUYEN VAN TOAN PHAM VAN XUAN NGUYEN VAN HOI NGUYEN VAN DUONG NGUYEN VAN HAO TRAN NAM KHANH LY VAN HUNG NGUYEN VAN GIANG NGUYEN NGOC TUNG THAN VAN CUONG PHAM VAN DUNG NGUYEN VAN DIEN VU TRI TAN CU TAT HUNG PHAM THI HUONG VU VAN BIEN NGUYEN THI MINH NGUYEN THE DUY PHAM THI HONG NHUNG VU THI HUONG HOANG ANH VAN NGUYEN VAN TRUONG NGUYEN THI HIEN TRAN VAN HUYNH NGUYEN DINH NHAT TRAN HUNG DAO LE VAN NGOC LY THI UT TRAN VAN TUONG NGUYEN THI PHUONG DUONG MINH NGOC TRAN VAN DIEN LUONG VAN LAM HONG VAN TRUONG VI VAN HAI VU DUY PHUONG NGUYEN HOANG DUONG NGUYEH THI CHIEN NGUYEN HUU HUNG NGUYEN THE HIEP NGUYEN VAN SOAI LUONG XUAN DANG NGUYEN THE HE NGUYEN TUAN DINH NGUYEN THI LUAN NGUYEN VIET LAI PHAM THI KIEM TRAN VAN TUYEN HA VAN PHUONG TRINH QUANG CUONG LE VAN TRUNG TA NGUYEN VAN CANH DOAN VAN NAM NGUYEN TIEN THAO Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10015118 0082011P10015119 0082011P10015120 0082011P10015121 0082011P10015122 0082011P10015124 0082011P10015126 0082011P10015127 0082011P10015134 0082011P10015135 0082011P10015136 0082011P10015138 0082011P10015139 0082011P10015143 0082011P10015144 0082011P10015145 0082011P10015146 0082011P10015151 0082011P10015152 0082011P10015153 0082011P10015156 0082011P10015157 0082011P10015158 0082011P10015159 0082011P10015163 0082011P10015165 0082011P10015167 0082011P10015170 0082011P10015172 0082011P10015174 0082011P10015176 0082011P10015177 0082011P10015179 0082011P10015180 0082011P10015181 0082011P10015183 0082011P10015184 0082011P10015187 0082011P10015190 0082011P10015193 0082011P10015194 0082011P10015197 0082011P10015200 0082011P10015202 0082011P10015208 0082011P10015211 0082011P10015214 0082011P10015220 0082011P10015221 0082011P10015222 0082011P10015223 0082011P10015226 0082011P10015227 0082011P10015228 0082011P10015229 0082011P10015233 0082011P10015237 0082011P10015238 0082011P10015239 0082011P10015241 0082011P10015243 0082011P10015250 0082011P10015252 0082011P10015253 0082011P10015256 0082011P10015257 0082011P10015261 0082011P10015262 0082011P10015270 0082011P10015272 0082011P10015273 Registration No. 10015118 10015119 10015120 10015121 10015122 10015124 10015126 10015127 10015134 10015135 10015136 10015138 10015139 10015143 10015144 10015145 10015146 10015151 10015152 10015153 10015156 10015157 10015158 10015159 10015163 10015165 10015167 10015170 10015172 10015174 10015176 10015177 10015179 10015180 10015181 10015183 10015184 10015187 10015190 10015193 10015194 10015197 10015200 10015202 10015208 10015211 10015214 10015220 10015221 10015222 10015223 10015226 10015227 10015228 10015229 10015233 10015237 10015238 10015239 10015241 10015243 10015250 10015252 10015253 10015256 10015257 10015261 10015262 10015270 10015272 10015273 Name LANH VAN DINH NGUYEN VAN TUAN PHAM THI MAI HOANG HUU TUNG HOANG VAN MOI HOANG HUU THOM HO THI VAN NGUYEN VAN TUAN TU THI DINH NGUYEN VAN DANG DIEM DANG DUY NGUYEN VAN TIEP NGUYEN VAN VUI NGUYEN THI HANH NGUYEN DUC LONG NGUYEN THI QUYEN NGO THI MIEN HA VAN XUYEN HOANG DINH BAC NGUYEN TRUNG KIEN DAO TRONG TUYEN TANG DUC CHUNG NGUYEN VAN BIEN TANG DUC HIEU NGUYEN SY PHUC TONG VAN PHUOC NGUYEN VAN TU HA VAN SON PHAM VAN THANH NGUYEN SY NHAT NONG DUC TRINH HOANG VAN ANH NGUYEN VAN DUONG TRAN VAN LOI LE TON HIEU NGUYEN NANG CUONG NGUYEN THI HUYEN NGUYEN TIEN THI NGUYEN NGOC HUU NGO VAN HUNG DAO VAN THANG NGUYEN NGOC TUYEN THAN VAN MANH DAO VAN TIEM NGUY VAN SON TRAN THE HUAN LE HONG GIANG ONG THE QUYET TRAN THI VIET NGUYEN VAN SAM NGUYEN VAN TUAN HA VAN MAN GIAP THI ANH DUONG CONG GIANG LE VAN DUC TRUONG THI DUYEN THAN VAN CONG DUONG QUANG CUONG NGUYEN VAN HANH TRUONG VAN THUY NGUYEN VAN QUANG NGUYEN MANH THE NGUYEN MANH TUAN VU THI TUYEN NGUYEN THE TUAN TRAN VAN NAM DONG THI HOA DUONG VAN TAI DONG THI TAM NGUYEN VAN LONG LE THI VAN ANH Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10015275 0082011P10015278 0082011P10015279 0082011P10015280 0082011P10015282 0082011P10015283 0082011P10015287 0082011P10015288 0082011P10015289 0082011P10015293 0082011P10015294 0082011P10015295 0082011P10015296 0082011P10015299 0082011P10015304 0082011P10015309 0082011P10015311 0082011P10015313 0082011P10015315 0082011P10015317 0082011P10015324 0082011P10015326 0082011P10015327 0082011P10015329 0082011P10015330 0082011P10015331 0082011P10015332 0082011P10015334 0082011P10015335 0082011P10015336 0082011P10015338 0082011P10015341 0082011P10015347 0082011P10015352 0082011P10015353 0082011P10015357 0082011P10015359 0082011P10015364 0082011P10015369 0082011P10015371 0082011P10015375 0082011P10015377 0082011P10015379 0082011P10015380 0082011P10015382 0082011P10015384 0082011P10015386 0082011P10015388 0082011P10015390 0082011P10015391 0082011P10015392 0082011P10015393 0082011P10015396 0082011P10015397 0082011P10015399 0082011P10015401 0082011P10015403 0082011P10015405 0082011P10015408 0082011P10015409 0082011P10015414 0082011P10015419 0082011P10015422 0082011P10015429 0082011P10015431 0082011P10015433 0082011P10015435 0082011P10015436 0082011P10015437 0082011P10015441 0082011P10015443 Registration No. 10015275 10015278 10015279 10015280 10015282 10015283 10015287 10015288 10015289 10015293 10015294 10015295 10015296 10015299 10015304 10015309 10015311 10015313 10015315 10015317 10015324 10015326 10015327 10015329 10015330 10015331 10015332 10015334 10015335 10015336 10015338 10015341 10015347 10015352 10015353 10015357 10015359 10015364 10015369 10015371 10015375 10015377 10015379 10015380 10015382 10015384 10015386 10015388 10015390 10015391 10015392 10015393 10015396 10015397 10015399 10015401 10015403 10015405 10015408 10015409 10015414 10015419 10015422 10015429 10015431 10015433 10015435 10015436 10015437 10015441 10015443 Name HA VAN LINH NGUYEN HUU HIEP NGUYEN HUU KHANH NGUYEN TRONG QUY NGUYEN VAN DINH LE DAC THONG PHAM VAN LAM LY DINH HA TONG VAN PHONG TRAN VAN CHUNG TRAN THI THUYEN ONG KHAC NGUYEN NGUYEN TIEN DUNG NINH VAN CHIEN VU XUAN VINH LE MANH DONG LUU THI HOA NGUYEN MINH PHUONG TRINH VAN HIEP NGUYEN THI NGAN NGUYEN XUAN PHO HA THI THOM NGUYEN VAN TOAN PHAM VAN HOC BUI VAN SACH DONG VAN VIET NGUYEN VAN TAO QUAN THI THUAN NGUYEN ANH TUAN NGUYEN HUU GIANG VU THE QUYEN GIAP DUY HUNG TRAN VINH SINH LE VAN NHUAN PHAM TRI THIEU NGUYEN VAN MINH TRAN VAN DUNG TRAN THI HUE NGUYEN VAN TRUONG NGUYEN THANH CUONG NGUYEN VAN KHAI NGUYEN MINH CONG NGUYEN VAN TUAN NGUYEN VAN TUAN NGUYEN VAN KHOA NGUYEN NGOC HUU NGUYEN VAN QUYEN NGUYEN THI HAO NGUYEN THI OANH PHAN VAN HOP DUONG QHANG THI LE VAN CANH TRUONG XUAN TAI NGUYEN VAN CHUNG DO HAI VAN HA VAN TIEN VAY LONG NGUYEN ANH TAI NGUYEN THI TRANG PHAM THI PHUONG BUI VAN MAO LE DUC LONG TRAN VAN MANH NGUYEN VAN CHINH NGUYEN VAN NAM NGUYEN VAN DAO NGUYEN DUC NHAN AU VAN DAT NGUYEN VAN MY HOANG VAN CUONG BUI QUOC TOI Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10015455 0082011P10015465 0082011P10015469 0082011P10015471 0082011P10015472 0082011P10015474 0082011P10015482 0082011P10015493 0082011P10015508 0082011P10015515 0082011P10015518 0082011P10015524 0082011P10015531 0082011P10015532 0082011P10015537 0082011P10015539 0082011P10015540 0082011P10015543 0082011P10015549 0082011P10015550 0082011P10015554 0082011P10015556 0082011P10015557 0082011P10015561 0082011P10015562 0082011P10015566 0082011P10015568 0082011P10015571 0082011P10015573 0082011P10015578 0082011P10015579 0082011P10015580 0082011P10015589 0082011P10015590 0082011P10015592 0082011P10015593 0082011P10015594 0082011P10015595 0082011P10015596 0082011P10015597 0082011P10015601 0082011P10015604 0082011P10015607 0082011P10015609 0082011P10015610 0082011P10015611 0082011P10015617 0082011P10015619 0082011P10015624 0082011P10015629 0082011P10015630 0082011P10015632 0082011P10015637 0082011P10015649 0082011P10015664 0082011P10015665 0082011P10015668 0082011P10015670 0082011P10015671 0082011P10015672 0082011P10015674 0082011P10015679 0082011P10015680 0082011P10015684 0082011P10015685 0082011P10015686 0082011P10015687 0082011P10015688 0082011P10015693 0082011P10015703 0082011P10015707 Registration No. 10015455 10015465 10015469 10015471 10015472 10015474 10015482 10015493 10015508 10015515 10015518 10015524 10015531 10015532 10015537 10015539 10015540 10015543 10015549 10015550 10015554 10015556 10015557 10015561 10015562 10015566 10015568 10015571 10015573 10015578 10015579 10015580 10015589 10015590 10015592 10015593 10015594 10015595 10015596 10015597 10015601 10015604 10015607 10015609 10015610 10015611 10015617 10015619 10015624 10015629 10015630 10015632 10015637 10015649 10015664 10015665 10015668 10015670 10015671 10015672 10015674 10015679 10015680 10015684 10015685 10015686 10015687 10015688 10015693 10015703 10015707 Name LAI VAN CHINH TRAN THI MAI NGUYEN MANH LINH HOANG CAO THE ONG THE THANG PHAM VAN MUA HOANG VAN PHU DO VIET DUC BAN THI HUONG TONG VAN TUNG NGUYEN DINH DUNG NGUYEN VAN TUNG PHAM THI ANH NGUYEN VAN TAM NGUYEN VAN TRUONG NINH VAN LONG NGUYEN VAN HOA VU THAI DUONG TRAN VAN MAN NGUYEN VAN HUNG LUU TIEN NAM LUU HUY HUNG DUONG VAN HA TRAN DUC HA ONG THE KIEN LE VAN DOANH KHONG CONG MANH NGUYEN KHAC QUANG LUONG VAN PHUONG DUONG VAN THUAN DANG THI THANH HOA NGUYEN VAN PHUC THAN THI VAN HOANG THI HOAN NGUYEN VAN THUY NGUYEN DANG KHOA LE VAN LONG HOANG THI NINH NGUYEN TUAN ANH DAM THI LAN NGUYEN VAN HUU DUOMG THANH THAI NGUYEN DUC NHAT NGUYEN THI ANH DAO TRAN VAN XUAN GIAP VAN KHANH HA VAN KIEN DO THI PHUONG NGUYEN VAN THANG DUONG VAN THUAN DANG VAN THIEP GIAP HONG CUONG PH0NG THI HUE NGUYEN VAN QUAN LOAN VAN KHOA NGUY VAN PHUC NGUYEN VAN BACH CHU THI MINH TAM HOANG VAN LINH NGUYEN VAN CHE CAO THI CHINH TRAN VAN KIEN DAO THI THUY DO THI TOI PHAM VAN QUYET DUONG DUC DOAN NGUYEN THI QUYEN DUONG THI XAM PHAM VAN DOAN NGUYEN VAN KIEM HOANG THI MEN Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10015711 0082011P10015712 0082011P10015713 0082011P10015718 0082011P10015721 0082011P10015724 0082011P10015729 0082011P10015733 0082011P10015734 0082011P10015743 0082011P10015745 0082011P10015750 0082011P10015752 0082011P10015756 0082011P10015763 0082011P10015770 0082011P10015771 0082011P10015774 0082011P10015777 0082011P10015779 0082011P10015784 0082011P10015787 0082011P10015798 0082011P10015799 0082011P10015801 0082011P10015803 0082011P10015807 0082011P10015813 0082011P10015814 0082011P10015816 0082011P10015819 0082011P10015823 0082011P10015828 0082011P10015829 0082011P10015831 0082011P10015841 0082011P10015843 0082011P10015853 0082011P10015856 0082011P10015858 0082011P10015864 0082011P10015865 0082011P10015873 0082011P10015874 0082011P10015875 0082011P10015879 0082011P10015880 0082011P10015881 0082011P10015883 0082011P10015884 0082011P10015885 0082011P10015888 0082011P10015896 0082011P10015898 0082011P10015900 0082011P10015901 0082011P10015903 0082011P10015904 0082011P10015905 0082011P10015908 0082011P10015910 0082011P10015911 0082011P10015913 0082011P10015922 0082011P10015923 0082011P10015929 0082011P10015932 0082011P10015933 0082011P10015935 0082011P10015936 0082011P10015938 Registration No. 10015711 10015712 10015713 10015718 10015721 10015724 10015729 10015733 10015734 10015743 10015745 10015750 10015752 10015756 10015763 10015770 10015771 10015774 10015777 10015779 10015784 10015787 10015798 10015799 10015801 10015803 10015807 10015813 10015814 10015816 10015819 10015823 10015828 10015829 10015831 10015841 10015843 10015853 10015856 10015858 10015864 10015865 10015873 10015874 10015875 10015879 10015880 10015881 10015883 10015884 10015885 10015888 10015896 10015898 10015900 10015901 10015903 10015904 10015905 10015908 10015910 10015911 10015913 10015922 10015923 10015929 10015932 10015933 10015935 10015936 10015938 Name NGUYEN VAN TRUONG NGUYEN THI VIEN NGUYEN VAN TUYEN HOANG CONG VIET TRUONG THI YEN DANG VAN LANG VU VAN DUY PHAM VAN KHUONG VU VAN NGHIEM GIAP VAN ANH HOANG VAN TU NGUYEN KHAC CHUNG LE THANH TOAN DUONG VAN DUNG NGUYEN VAN DUNG NGUYEN TU DUY NGUYEN VAN BA NGUYEN VAN QUANG HOANG VAN TUYEN DAO TIEN PHONG NGUYEN VAN VIEN NGUYEN VAN THUAN TRAN VAN HUNG GIAP VAN HOAI NGUYEN TRONG BAC TRUONG VAN SON NGUYEN DINH TUAN HA VAN MY NGO VAN THI TONG VAN KIEN HA VAN TINH NGUYEN NGOC CHAT DO TRONG TUONG VU VAN QUANG DUONG DUC QUAN DUNG VAN MUOI NGUYEN THI TRANG PHAM THANH SON PHAM VAN THIEU NGUYEN QUANG HUY NGUYEN DUC KIEN NGUYEN VAN NGHIA NGUYEN VAN QUY NGO XUAN BAC NGUYEN HUU CHINH HOANG VAN NANG CAO VAN MINH HOANG VAN TIEP NGUYEN SY TU THANG VAN HOANG TRAN THI HUONG TRA NGUYEN VAN TRUONG DO THI VAN DAO HUU THUC TA THI YEN NGUYEN THI HUE NGUYEN THU HIEN TRAN VAN DANG DUNG VAN SON NGUYEN HUY THIN DO TIEN DUY NGUYEN DUC DUNG NGUYEN VAN BIEN TRAN THI TUOI NGUYEN THANH TUNG TONG VAN DOAN NGUYEN THI HIEN NGUYEN VAN HA NGUYEN VAN TIEP NGUYEN THI LE QUYEN TRAN THI TRANG Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10015944 0082011P10015958 0082011P10015960 0082011P10015965 0082011P10015970 0082011P10015971 0082011P10015973 0082011P10015975 0082011P10015976 0082011P10015978 0082011P10015992 0082011P10015994 0082011P10016000 0082011P10016013 0082011P10016021 0082011P10016023 0082011P10016027 0082011P10016028 0082011P10016031 0082011P10016034 0082011P10016036 0082011P10016037 0082011P10016043 0082011P10016044 0082011P10016046 0082011P10016052 0082011P10016053 0082011P10016054 0082011P10016055 0082011P10016063 0082011P10016064 0082011P10016067 0082011P10016068 0082011P10016071 0082011P10016075 0082011P10016077 0082011P10016079 0082011P10016083 0082011P10016093 0082011P10016096 0082011P10016097 0082011P10016101 0082011P10016102 0082011P10016104 0082011P10016107 0082011P10016114 0082011P10016119 0082011P10016122 0082011P10016126 0082011P10016127 0082011P10016128 0082011P10016130 0082011P10016134 0082011P10016137 0082011P10016139 0082011P10016140 0082011P10016143 0082011P10016145 0082011P10016154 0082011P10016157 0082011P10016158 0082011P10016165 0082011P10016168 0082011P10016169 0082011P10016172 0082011P10016178 0082011P10016185 0082011P10016188 0082011P10016189 0082011P10016194 0082011P10016197 Registration No. 10015944 10015958 10015960 10015965 10015970 10015971 10015973 10015975 10015976 10015978 10015992 10015994 10016000 10016013 10016021 10016023 10016027 10016028 10016031 10016034 10016036 10016037 10016043 10016044 10016046 10016052 10016053 10016054 10016055 10016063 10016064 10016067 10016068 10016071 10016075 10016077 10016079 10016083 10016093 10016096 10016097 10016101 10016102 10016104 10016107 10016114 10016119 10016122 10016126 10016127 10016128 10016130 10016134 10016137 10016139 10016140 10016143 10016145 10016154 10016157 10016158 10016165 10016168 10016169 10016172 10016178 10016185 10016188 10016189 10016194 10016197 Name DUONG VAN VIET GIAP VAN BONG XOAI NGO MANH THANG BUI QUANG TOAN NGUYEN VAN TU HOANG NHAT NAM HOANG HUNG CUONG NGO VAN SINH BUI VAN TUAT TRUONG THI HIEN NGUYEN VAN TUONG KHUC VAN HIEU VU VAN DIEN TRINH HOANG HIEP NGUYEN VAN TRUONG HOANG VAN TON NGUYEN THI THAO PHAN THI HONG NGAN NGUYEN VAN CUONG NGUYEN VAN TUAN LUU VAN TU LAI XUAN DAO NGUYEN DUC THUY TRUONG HUU QUOC HUNG LE VAN KHANH KHUC VAN HUY NGUYEN VAN NGOC DUC HOANG HUU LOI PHAN VAN CHI DO DUC TRUONG DUONG VAN TON NGO DUC TRUONG GIAP VAN HANH DANG TRAN NAM NGO DUC BAN NGUYEN THI NGAN NGUYEN THI YEN NGUYEN THI CHIEN PHAM VAN NAM GIAP VAN HIEP PHAM HUU QUANG HOANG HOA DUY NGUYEN THI MINH NGUYEN TRONG HUONG NGUYEN VAN HUNG LE THI HOA NGUYEN VAN MINH NGO DUC LOI NGUYEN VAN TUAN NGUYEN THI MAT DO VAN LUONG GIAP THI ANH TRAN VAN LAM TRAN VAN NGUYEN NGUYEN VAN CANH NGUYEN DINH HUY LE THI LUYEN DOAN VAN HOAN NGUYEN VAN CONG VU VAN NAM NGUYEN QUANG TAI NGUYEN VAN DUC NGO VAN TAM NGUYEN THI BICH HANH NGUYEN THI VINH NGUYEN TIEN KHAI NGUYEN VAN HONG NGUYEN VU NANG VU THI NGUYET LE BA DUONG NGUYEN HUU HIEN Industry Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10016199 0082011P10016200 0082011P10016203 0082011P10016205 0082011P10016206 0082011P10016211 0082011P10016213 0082011P10016215 0082011P10016217 0082011P10016218 0082011P10016220 0082011P10016223 0082011P10016226 0082011P10016228 0082011P10016238 0082011P10016248 0082011P10016254 0082011P10016258 0082011P10016264 0082011P10016265 0082011P10016268 0082011P10016270 0082011P10016271 0082011P10016273 0082011P10016275 0082011P10016276 0082011P10016287 0082011P10016292 0082011P10016297 0082011P10016298 0082011P10016299 0082011P10016302 0082011P10016303 0082011P10016305 0082011P10016311 0082011P10016314 0082011P10016315 0082011P10016318 0082011P10016319 0082011P10016321 0082011P10016322 0082011P10016326 0082011P10016327 0082011P10016329 0082011P10016333 0082011P10016334 0082011P10016335 0082011P10016337 0082011P10016338 0082011P10016340 0082011P10016343 0082011P10016344 0082011P10016345 0082011P10016348 0082011P10016349 0082011P10016354 0082011P10016358 0082011P10016360 0082011P10016361 0082011P10016363 0082011P10016370 0082011P10016372 0082011P10016373 0082011P10016374 0082011P10016375 0082011P10016378 0082011P10016383 0082011P10016393 0082011P10016394 0082011P10016411 0082011P10016414 Registration No. 10016199 10016200 10016203 10016205 10016206 10016211 10016213 10016215 10016217 10016218 10016220 10016223 10016226 10016228 10016238 10016248 10016254 10016258 10016264 10016265 10016268 10016270 10016271 10016273 10016275 10016276 10016287 10016292 10016297 10016298 10016299 10016302 10016303 10016305 10016311 10016314 10016315 10016318 10016319 10016321 10016322 10016326 10016327 10016329 10016333 10016334 10016335 10016337 10016338 10016340 10016343 10016344 10016345 10016348 10016349 10016354 10016358 10016360 10016361 10016363 10016370 10016372 10016373 10016374 10016375 10016378 10016383 10016393 10016394 10016411 10016414 Name PHAM VAN LUONG NGUYEN THI LY PHAM THI GIANG DOAN DAC LUAN NGUYEN VAN TUAN NGUYEN DUC MIEN VU DANG BANG VU TRUNG KIEN VU THI THU NGUYEN THI HAO NGUYEN QUANG HIEN NGUYEN VAN QUYNH DO QUANG HUY HOANG THI THUY TRAN VAN THOM TANG THI TUYEN NGUYEN VAN CHIEN NGO VAN DONG NGUYEN CONG PHU VU THI HONG NHUNG NGUYEN QUANG MINH DOAN THI HONG NGUYEN VAN KIEN NGUYEN CONG TUAN NGUYEN THI TU NGUYEN THI LUYEN LE THI PHUONG LOAN PHAM THI HOA NGUYEN THI THUAN NGUYEN QUANG HOA NGUYEN THI MAI NGUYEN VAN KHANH NGUYEN THI KHUE NGUYEN THI HONG VU DUC DAN NGUYEN DAT NGON NGUYEN NGOC KIEN HOANG QUOC HUNG NGUYEN VAN MANH NGUYEN VAN LIEU LE XUAN CUONG NGUYEN VAN CONG NGUYEN DANG HAN PHUONG THI NHUNG NGO VAN TUOC DO VAN PHONG NGO VAN LOC NGO VAN KHOAT NGO VAN BIEN DINH VAN CUONG DUONG DINH TUYEN DUONG DINH BO NGUYEN DANG LINH NGUYEN VAN HUYNH NGUYEN CHI THANH HA THE DUNG NGUYEN THI THU HANG NGUYEN TIEN CAO PHUONG HUU XIEM DAO VAN THUAT TRAN VAN TIEN NGUYEN YAN THE NGUYEN HUU THAI NGUYEN KHAC NAM BUI VAN NOI VU BA CUONG NGUYEN VAN THANH NGUYEN THI LY VU VAN LUYEN NGO VAN QUY NGUYEN THI THUY Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10016420 0082011P10016422 0082011P10016426 0082011P10016428 0082011P10016430 0082011P10016431 0082011P10016432 0082011P10016434 0082011P10016437 0082011P10016443 0082011P10016445 0082011P10016453 0082011P10016454 0082011P10016455 0082011P10016456 0082011P10016463 0082011P10016469 0082011P10016471 0082011P10016475 0082011P10016478 0082011P10016480 0082011P10016481 0082011P10016483 0082011P10016486 0082011P10016487 0082011P10016494 0082011P10016496 0082011P10016497 0082011P10016498 0082011P10016501 0082011P10016509 0082011P10016511 0082011P10016513 0082011P10016514 0082011P10016517 0082011P10016518 0082011P10016519 0082011P10016520 0082011P10016530 0082011P10016542 0082011P10016543 0082011P10016545 0082011P10016549 0082011P10016551 0082011P10016552 0082011P10016562 0082011P10016576 0082011P10016581 0082011P10016586 0082011P10016587 0082011P10016590 0082011P10016593 0082011P10016596 0082011P10016603 0082011P10016606 0082011P10016609 0082011P10016611 0082011P10016615 0082011P10016619 0082011P10016626 0082011P10016637 0082011P10016650 0082011P10016655 0082011P10016656 0082011P10016660 0082011P10016665 0082011P10016669 0082011P10016671 0082011P10016673 0082011P10016675 0082011P10016676 Registration No. 10016420 10016422 10016426 10016428 10016430 10016431 10016432 10016434 10016437 10016443 10016445 10016453 10016454 10016455 10016456 10016463 10016469 10016471 10016475 10016478 10016480 10016481 10016483 10016486 10016487 10016494 10016496 10016497 10016498 10016501 10016509 10016511 10016513 10016514 10016517 10016518 10016519 10016520 10016530 10016542 10016543 10016545 10016549 10016551 10016552 10016562 10016576 10016581 10016586 10016587 10016590 10016593 10016596 10016603 10016606 10016609 10016611 10016615 10016619 10016626 10016637 10016650 10016655 10016656 10016660 10016665 10016669 10016671 10016673 10016675 10016676 Name PHAM CONG SAO NGUYEN THI THUY DO THIEN THU NGUYEN VAN HUYEN NGUYEN VAN TUNG PHAM VAN CHANG NGUYEA THI VAN NGUYEN TIEN DAO NGUYEN THI MEN NGUYEN THI NGOC TRAN THI THUY NGO DAC TAN NGO THI MINH HA VAN MANH NGUYEN THI CANH NGUYEN KHAC NGUYEN DUONG VAN KHUONG NGUYEN VAN QUYNH PHAM DINH HUNG NGUYEN VAN PHI TRAN THI THU LIEU NGUYEN THI LY NGUYEN THI CHI NGUYEN VAN SON NGUYEN DUC HOP PHAM TIEN QUE NGUYEN DUC BIEN VU THI HANG NGUYEN VAN CHUNG TRAN VAN CUONG TRAN HONG XUAN VU XUAN DO NGUYEN VIET CUONG NGUYEN SY DUC VU VAN THUY TRAN VAN TINH NGO CANH LINH NGUYEN VAN TRUNG NGUYEN VAN CHINH NGUYEN VAN PHUC NGUYEN THI HIEN NGUYEN XHAN TRUONG NGO VAN TUAN NGO VAN DONG HOANG VAN TAN NGUYEN THE HAI TRAN VAN TIEN NGUYEN THANH THUY PHAM DANG HUNG HOANG NGOC TRONG DINH PHU DUNG HA THI HUONG PHUNG VAN DAN PHUNG QUY HOI NGUYEN VIET HIEN PHAM VAN QUYNH NGUYEN VAN DUNG HAN THI NHUNG NGUYEN THI TOAN NGUYEN DANG VIET NGUYEN KHAC HOANG DANG VAN HUNG DO DINH TU NGUYEN DUC CONG PHAN THI THANG NGUYEN HOANG MANH VU THI TUYEN VU THI HA NGUYEN THI BICH HA THE TRONG HA THE TUNG Industry Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10016678 0082011P10016685 0082011P10016687 0082011P10016689 0082011P10016699 0082011P10016700 0082011P10016706 0082011P10016713 0082011P10016715 0082011P10016719 0082011P10016726 0082011P10016736 0082011P10016737 0082011P10016745 0082011P10016747 0082011P10016751 0082011P10016753 0082011P10016755 0082011P10016756 0082011P10016757 0082011P10016759 0082011P10016760 0082011P10016763 0082011P10016766 0082011P10016771 0082011P10016773 0082011P10016777 0082011P10016780 0082011P10016787 0082011P10016790 0082011P10016792 0082011P10016796 0082011P10016803 0082011P10016807 0082011P10016812 0082011P10016814 0082011P10016816 0082011P10016819 0082011P10016821 0082011P10016824 0082011P10016825 0082011P10016830 0082011P10016831 0082011P10016832 0082011P10016833 0082011P10016836 0082011P10016841 0082011P10016843 0082011P10016845 0082011P10016846 0082011P10016849 0082011P10016851 0082011P10016852 0082011P10016866 0082011P10016867 0082011P10016868 0082011P10016871 0082011P10016874 0082011P10016875 0082011P10016881 0082011P10016886 0082011P10016889 0082011P10016890 0082011P10016895 0082011P10016896 0082011P10016901 0082011P10016903 0082011P10016905 0082011P10016908 0082011P10016915 0082011P10016916 Registration No. 10016678 10016685 10016687 10016689 10016699 10016700 10016706 10016713 10016715 10016719 10016726 10016736 10016737 10016745 10016747 10016751 10016753 10016755 10016756 10016757 10016759 10016760 10016763 10016766 10016771 10016773 10016777 10016780 10016787 10016790 10016792 10016796 10016803 10016807 10016812 10016814 10016816 10016819 10016821 10016824 10016825 10016830 10016831 10016832 10016833 10016836 10016841 10016843 10016845 10016846 10016849 10016851 10016852 10016866 10016867 10016868 10016871 10016874 10016875 10016881 10016886 10016889 10016890 10016895 10016896 10016901 10016903 10016905 10016908 10016915 10016916 Name HOANG VAN KIEM LUU VAN THANG NGUYEN ANH TUAN NGUYEN THE OANH NGUYEN VAN THANH DOAN VAN HUNG TRAN VAN HACH HOANG NGOC DUNG NGUYEN THI HANH NGUYEN GIA PHUC DANG DINH GIOI NGUYEN VAN SANG NGUYEN VAN THANG NGUYEN TRONG BINH NGUYEN VAN TUAN TRAN HUU VINH NGUYEN TRONG SON NGUYEN VAN HIEU NGO DAC CHUYEN HA TRONG SINH NGUYEN THI DUNG PHAM VAN CANH VU BA HOAT NGUYEN VAN THUNG NGUYEN THI PHUONG NGUYEN HUU HIEN VU THI THAM TRAN THI THUYEN DO DINH LUU NGUYEN THI DIEP PHAM TIEN TRANG PHAN THI HA BAC VU VAN NGOC NGHYEN NHAN KHOA HOANG THI TRANG NGUYEN THE THAT NGUYEN HUY CUONG NGUYEN THE HUNG NGUYEN THI HUE NGUYEN KHAC HA NGUYEN VAN HUAN NGUYEN DANG CHUNG DANG VAN TRUNG NGUYEN DUC BAC TA THI THUY MAI NGUYEN VAN TUAN NGUYEN THI ANH NGUYEN VIET DUONG NGUYEN VAN TUAN TRAN TAT CHIEN NGUYEN BINH HUY TRAN VAN MINH NGUYEN BA TINH TRAN TUAN DE DO DINH THAO TRINH VAN UOC HOANG VAN DOAN NGUYEN MANH HUNG VU VAN DUNG NGUYEN THI LUAN VU XUAN LONG NGUYEN VAN HOP NGUYEN VAN TUAN NGUYEN DINH PHU DUONG THE NAM LE HUY LUONG HA THE DIEP PHAM THI HONG LE THI LOAN NGUYEN VAN QUYET BACH THI THEU Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10016922 0082011P10016923 0082011P10016924 0082011P10016940 0082011P10016941 0082011P10016947 0082011P10016953 0082011P10016956 0082011P10016957 0082011P10016970 0082011P10016976 0082011P10016979 0082011P10016980 0082011P10016982 0082011P10016984 0082011P10016997 0082011P10017018 0082011P10017022 0082011P10017023 0082011P10017039 0082011P10017040 0082011P10017043 0082011P10017046 0082011P10017049 0082011P10017054 0082011P10017057 0082011P10017067 0082011P10017080 0082011P10017083 0082011P10017084 0082011P10017086 0082011P10017087 0082011P10017088 0082011P10017092 0082011P10017093 0082011P10017099 0082011P10017103 0082011P10017111 0082011P10017117 0082011P10017118 0082011P10017119 0082011P10017124 0082011P10017131 0082011P10017143 0082011P10017146 0082011P10017147 0082011P10017148 0082011P10017155 0082011P10017166 0082011P10017186 0082011P10017191 0082011P10017202 0082011P10017208 0082011P10017210 0082011P10017218 0082011P10017225 0082011P10017231 0082011P10017237 0082011P10017248 0082011P10017254 0082011P10017255 0082011P10017260 0082011P10017261 0082011P10017265 0082011P10017272 0082011P10017273 0082011P10017274 0082011P10017283 0082011P10017292 0082011P10017293 0082011P10017294 Registration No. Name Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing 10016922 DUONG VAN CHUONG 10016923 NGUYEN DINH DONG 10016924 VU VAN TAN 10016940 NGUYEN VIET TINH 10016941 NGUYEN VIET THANH 10016947 NGUYEN THI HUE 10016953 DAO BA LAM 10016956 PHAM VAN TU 10016957 VU VAN DUC 10016970 TRAN XUAN THAN 10016976 TA HUU VAN 10016979 VU VAN BIEN 10016980 TA HUU THIEM 10016982 VU VAN DIEM 10016984 HOANG XUAN HOAN 10016997 NGUYEN VAN TUAN 10017018 NGUYEN QUANG DUY 10017022 NGUYEN THI VAN 10017023 NGUYEN VAN HUNG 10017039 NGUYEN THI NGA 10017040 PHAM VAN TINH 10017043 NGUYEN BA CUONG 10017046 LE VAN HIEU 10017049 DUONG VAN GIAP 10017054 NGUYEN VAN QUYNH 10017057 TRINH VAN DANG 10017067 NGUYEN VAN TUAN 10017080 NGUYEN TAI QUYET 10017083 NGUYEN VAN HUNG 10017084 NGUYEN VAN DUNG 10017086 DANG NGOC HIEU 10017087 NGUYEN VAN TUAT 10017088 TRAN VAN THAI 10017092 NGUYEN THI DUNG 10017093 NGUYEN THI CHINH 10017099 NGUYEN DANG HAI 10017103 NGUYEN VAN KHIEM 10017111 DAO BA DANG 10017117 NGUYEN DUY BINH 10017118 PHAM THI DONG 10017119 NGUYEN THI DUONG 10017124 NGUYEN VAN THAI 10017131 NGUYEN THI LU 10017143 NGUYEN VAN THU 10017146 NGUYEN VAN HIEN 10017147 NGUYEN THI PHUONG 10017148 NGUYEN THI THANH 10017155 NGUYEN THI NGAN 10017166 TRINH THI HUONG 10017186 NGUYEN DINH TOT 10017191 LE VAN CUONG 10017202 NGUYEN VAN THI 10017208 TRAN THE NINH 10017210 BUI THI HA 10017218 NGUYEN VAN KIEN 10017225 MAI THI KHANH 10017231 PHAM HUY LONG 10017237 NGUYEN DANG DIEN 10017248 NGUYEN CONG HUAN 10017254 NGUYEN THI HAU 10017255 TRINH XUAN QUANG 10017260 NGUYEN CONG HA 10017261 TRAN THI LOI 10017265 TRAN TRONG TRANG 10017272 PHAM HUU NGU 10017273 VU DINH HOP 10017274 VU VAN THUAN 10017283 NGUYEN VAN TAN 10017292 NGUYEN TRONG HOP 10017293 VU VAN HUNG 10017294 NGUYEN DUC KHA

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10017295 0082011P10017299 0082011P10017315 0082011P10017339 0082011P10017349 0082011P10017355 0082011P10017360 0082011P10017365 0082011P10017372 0082011P10017375 0082011P10017377 0082011P10017381 0082011P10017385 0082011P10017388 0082011P10017391 0082011P10017393 0082011P10017399 0082011P10017404 0082011P10017406 0082011P10017409 0082011P10017418 0082011P10017420 0082011P10017422 0082011P10017430 0082011P10017439 0082011P10017440 0082011P10017445 0082011P10017446 0082011P10017455 0082011P10017457 0082011P10017470 0082011P10017487 0082011P10017493 0082011P10017498 0082011P10017503 0082011P10017504 0082011P10017509 0082011P10017512 0082011P10017524 0082011P10017528 0082011P10017536 0082011P10017541 0082011P10017542 0082011P10017543 0082011P10017548 0082011P10017552 0082011P10017559 0082011P10017561 0082011P10017571 0082011P10017578 0082011P10017582 0082011P10017587 0082011P10017592 0082011P10017594 0082011P10017597 0082011P10017601 0082011P10017610 0082011P10017612 0082011P10017620 0082011P10017623 0082011P10017624 0082011P10017629 0082011P10017630 0082011P10017632 0082011P10017635 0082011P10017636 0082011P10017637 0082011P10017653 0082011P10017663 0082011P10017667 0082011P10017668 Registration No. 10017295 10017299 10017315 10017339 10017349 10017355 10017360 10017365 10017372 10017375 10017377 10017381 10017385 10017388 10017391 10017393 10017399 10017404 10017406 10017409 10017418 10017420 10017422 10017430 10017439 10017440 10017445 10017446 10017455 10017457 10017470 10017487 10017493 10017498 10017503 10017504 10017509 10017512 10017524 10017528 10017536 10017541 10017542 10017543 10017548 10017552 10017559 10017561 10017571 10017578 10017582 10017587 10017592 10017594 10017597 10017601 10017610 10017612 10017620 10017623 10017624 10017629 10017630 10017632 10017635 10017636 10017637 10017653 10017663 10017667 10017668 Name TRAN VAN HUNG DO TRONG TRINH PHAM DUC TAI NGUYEN THIET VUNG PHAM DANG CONG NGUYEN VAN LOI HOANG VAN THU NGUYEN XUAN NGHIEM NGUYEN DUC TUAN NGUYEN PHUONG QUYEN NGUYEN THI SOI VU VAN QUYEN NGUYEN DANG TUAN NGUYEN VAN PHONG DUONG THI HONG NHUNG VU THI KIM LOAN NGUYEN QUANG VINH NGUYEN TAN HA NGUYEN DUC QUAN NGUYEN TIEN DUNG NGUYEN THI THUY NGUYEN TRONG THAI VU DUC CHINH NGUYEN TIEN LOI NGUYEN BINH TRONG NGUYEN THE DUONG NGUYEN VAN DON NGUYEN THI DUONG NGO QUANG DANG NGUYEN VAN LOC NGUYEN XUAN DUONG NGUYEN DUC NAM DUONG VAN MUI NGUYEN TRUNG KIEN NGUYEN THI YEN NGUYEN TIEN HAI NGUYEN DANG LONG DAO THI TUYEN NGUYEN DINH DUY NGUYEN TRONG THANH MAI THI HONG TRUONG VAN HONG DUONG VAN HANH TRAN THI HOA NGUYEN HUU MAO NGUYEN THI HANG NGUYEN VAN CHUONG DUONG DUC THO NGUYEN VAN HAN NGUYEN TRONG GIANG NGUYEN VAN CUONG NGUYEN HUY NAM NGUYEN VAN TUYEN DOAN CONG LIEN HOANG THI LUYEN NGUYEN THI HOA NGUYEN PHU QUAN NGUYEN DUC LUAT DOAN VAN BINH NGUYEN HUY HUNG NGUYEN VIET TUONG NGUYEN VAN MINH NGUYEN BA NGHIEM NGUYEN THI THU PHAM THI THANH LOAN TRAN VAN KHANH DONG VAN NGUYEN CU VAN CUONG TRUONG VAN THANH TRAN VAN QUAN PHAM QUYET THANG Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10017674 0082011P10017684 0082011P10017694 0082011P10017717 0082011P10017718 0082011P10017719 0082011P10017720 0082011P10017723 0082011P10017724 0082011P10017726 0082011P10017731 0082011P10017734 0082011P10017748 0082011P10017751 0082011P10017753 0082011P10017760 0082011P10017768 0082011P10017769 0082011P10017770 0082011P10017771 0082011P10017772 0082011P10017785 0082011P10017786 0082011P10017787 0082011P10017788 0082011P10017790 0082011P10017791 0082011P10017793 0082011P10017801 0082011P10017802 0082011P10017805 0082011P10017808 0082011P10017810 0082011P10017811 0082011P10017813 0082011P10017817 0082011P10017821 0082011P10017823 0082011P10017824 0082011P10017825 0082011P10017833 0082011P10017836 0082011P10017837 0082011P10017839 0082011P10017843 0082011P10017845 0082011P10017847 0082011P10017848 0082011P10017861 0082011P10017862 0082011P10017863 0082011P10017864 0082011P10017866 0082011P10017870 0082011P10017871 0082011P10017876 0082011P10017900 0082011P10017910 0082011P10017915 0082011P10017916 0082011P10017917 0082011P10017919 0082011P10017920 0082011P10017923 0082011P10017924 0082011P10017927 0082011P10017928 0082011P10017929 0082011P10017930 0082011P10017934 0082011P10017935 Registration No. 10017674 10017684 10017694 10017717 10017718 10017719 10017720 10017723 10017724 10017726 10017731 10017734 10017748 10017751 10017753 10017760 10017768 10017769 10017770 10017771 10017772 10017785 10017786 10017787 10017788 10017790 10017791 10017793 10017801 10017802 10017805 10017808 10017810 10017811 10017813 10017817 10017821 10017823 10017824 10017825 10017833 10017836 10017837 10017839 10017843 10017845 10017847 10017848 10017861 10017862 10017863 10017864 10017866 10017870 10017871 10017876 10017900 10017910 10017915 10017916 10017917 10017919 10017920 10017923 10017924 10017927 10017928 10017929 10017930 10017934 10017935 Name PHAM QUOC TUAN TRUONG CONG DINH BUI THANH SON NGUYEN DANG BIEN PHAM XUAN THANG PHAM DUY DONG NGUYEN VAN THANH BUI TRONG QUANG NGUYEN VIET THUAN NGUYEN VAN HUAN NGUYEN VAN DUC CHU VAN SU NGUYEN THI SOI NGUYEN KHAC CONG PHAM VAN GIANG NGUYEN VAN THUY PHAM HUU NGHI TRAN VAN CUONG NGO VAN NGHIA NGO HONG SON DAO THI THUY PHAM DUC TAM NGUYEN VAN LUAN PHAM NHU TRUNG PHAM THI HOA DO MINH TAM NGUYEN MINH HUE HOANG VAN LUU DANG THI THUY LE THANH LUAN HOANG VAN HANH TRUONG VAN THUAN DO VAN TINH PHAM VAN QUYET NGUYEN VAN TUYEN NGUYEN VAN KHA NGUYEN THI THAM PHAM DONG TINH LE THI QUYEN CAO VAN BIEN NGUYEN VAN DUNG DUONG THI HONG LUONG VAN DAI VU HOAI NAM NGUYEN THI LOAN NGUYEN VAN HUNG HOANG MINH THANH PHAM CONG TUNG HOANG DUC MINH NGUYEN TRONG HUAN LE QUANG TIEN VU THI HOA TRAN VAN DUY TRAN VAN DUC NGUYEN THI HANG BUI VAN THE LUONG VAN HUNG PHAM NGOC KONG NGUYEN VAN TRUONG NGUYEN VAN NGHI BUI VAN QUYNH VU VAN TUNG VU VAN TUNG VU THI THU LAN DINH THI NGUYET LE VAN KIEN VU VAN CHUYEN TRUONG VAN TRUONG DAO VAN THUC NGUYEN VAN XUAN NGUYEN THI LIEN Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Fishing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10017946 0082011P10017947 0082011P10017953 0082011P10017955 0082011P10017958 0082011P10017959 0082011P10017960 0082011P10017962 0082011P10017964 0082011P10017965 0082011P10017973 0082011P10017974 0082011P10018001 0082011P10018002 0082011P10018007 0082011P10018008 0082011P10018014 0082011P10018016 0082011P10018017 0082011P10018018 0082011P10018019 0082011P10018021 0082011P10018023 0082011P10018025 0082011P10018026 0082011P10018031 0082011P10018032 0082011P10018033 0082011P10018034 0082011P10018035 0082011P10018036 0082011P10018038 0082011P10018039 0082011P10018043 0082011P10018048 0082011P10018053 0082011P10018055 0082011P10018056 0082011P10018060 0082011P10018062 0082011P10018065 0082011P10018066 0082011P10018067 0082011P10018068 0082011P10018069 0082011P10018070 0082011P10018071 0082011P10018075 0082011P10018077 0082011P10018078 0082011P10018079 0082011P10018084 0082011P10018087 0082011P10018088 0082011P10018095 0082011P10018097 0082011P10018098 0082011P10018099 0082011P10018101 0082011P10018102 0082011P10018106 0082011P10018108 0082011P10018110 0082011P10018111 0082011P10018115 0082011P10018116 0082011P10018120 0082011P10018121 0082011P10018126 0082011P10018129 0082011P10018133 Registration No. 10017946 10017947 10017953 10017955 10017958 10017959 10017960 10017962 10017964 10017965 10017973 10017974 10018001 10018002 10018007 10018008 10018014 10018016 10018017 10018018 10018019 10018021 10018023 10018025 10018026 10018031 10018032 10018033 10018034 10018035 10018036 10018038 10018039 10018043 10018048 10018053 10018055 10018056 10018060 10018062 10018065 10018066 10018067 10018068 10018069 10018070 10018071 10018075 10018077 10018078 10018079 10018084 10018087 10018088 10018095 10018097 10018098 10018099 10018101 10018102 10018106 10018108 10018110 10018111 10018115 10018116 10018120 10018121 10018126 10018129 10018133 Name NGO VAN DANG NGUYEN THI LY HOANG THI NGOC ANH LO VAN HUNG TEO VAN HOP LO VAN KHOI TRAN DUC TOI TRAN MINH HUAN PHAM DANG THAO TRAN VAN TOAN PHAN VAN THAI PHAM XUAN CHIEN NGUYEN VAN AN TRAN MANH HIEP NGUYEN NGOC TOAN NGUYEN DUY TICH LE DUC TRONG HOANG VAN DIEP QUANG VAN CHANH NGUYEN MANH TIEN TRAN XUAN TRUNG DO VAN CUONG NGO VAN MINH PHAM HUU TRUNG PHAM XUAN BINH PHAM VAN VAN LUU DINH CHIEU SUNG A DI SUNG A CAO LO VAN SON VU LENH DANG PHAM THANH CHUNG VU LENH DOI GIANG A LA NGUYEN HONG SON PHAM XUAN BAC NGUYEN VAN BIEN TRAN VAN DO NGUYEN VAN TRINH QUANG VAN TOAN DO VAN DAI LE VAN QUAN DINH NGOC GIANG LE BA VUONG PHAM VAN HIEN NGUYEN VAN SANG BUI KHIEM NHUONG TONG VAN HOM LE VIET ANH PHAM DUY HONG NGUYEN DUY HOANG NGUYEN THI HA NGUYEN VAN VIET DAO HUY TOAN LE DUY HUNG NGUYEN VAN DIEN BUI VAN CHUONG LE VAN TUYEN PHAM VAN BINH NGUYEN BA QUYEN PHAM VAN VIET VU THI THANH LO VAN DUC DAO VAN THANG HO THANH LONG DAO VAN THANG LO VAN THUC DINH DUC THOM TRAN ANH DUNG LO VAN CHINH NGUYEN THI NGA Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Manufacturing Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Construction Agriculture & Livestocks Construction Manufacturing Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Manufacturing Construction Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10018135 0082011P10018136 0082011P10018151 0082011P10018152 0082011P10018161 0082011P10018163 0082011P10018168 0082011P10018169 0082011P10018179 0082011P10018185 0082011P10018194 0082011P10018198 0082011P10018203 0082011P10018209 0082011P10018217 0082011P10018219 0082011P10018221 0082011P10018224 0082011P10018228 0082011P10018234 0082011P10018238 0082011P10018241 0082011P10018248 0082011P10018249 0082011P10018254 0082011P10018255 0082011P10018264 0082011P10018265 0082011P10018266 0082011P10018268 0082011P10018275 0082011P10018281 0082011P10018286 0082011P10018289 0082011P10018292 0082011P10018294 0082011P10018296 0082011P10018298 0082011P10018302 0082011P10018306 0082011P10018307 0082011P10018310 0082011P10018316 0082011P10018324 0082011P10018326 0082011P10018331 0082011P10018341 0082011P10018354 0082011P10018365 0082011P10018366 0082011P10018370 0082011P10018374 0082011P10018376 0082011P10018382 0082011P10018394 0082011P10018396 0082011P10018397 0082011P10018403 0082011P10018406 0082011P10018416 0082011P10018417 0082011P10018421 0082011P10018422 0082011P10018423 0082011P10018425 0082011P10018433 0082011P10018436 0082011P10018438 0082011P10018439 0082011P10018451 0082011P10018452 Registration No. 10018135 10018136 10018151 10018152 10018161 10018163 10018168 10018169 10018179 10018185 10018194 10018198 10018203 10018209 10018217 10018219 10018221 10018224 10018228 10018234 10018238 10018241 10018248 10018249 10018254 10018255 10018264 10018265 10018266 10018268 10018275 10018281 10018286 10018289 10018292 10018294 10018296 10018298 10018302 10018306 10018307 10018310 10018316 10018324 10018326 10018331 10018341 10018354 10018365 10018366 10018370 10018374 10018376 10018382 10018394 10018396 10018397 10018403 10018406 10018416 10018417 10018421 10018422 10018423 10018425 10018433 10018436 10018438 10018439 10018451 10018452 Name VU VAN DONG CAM THI TRANG TRAN MINH TUAN VU THI KIEU THU NGUYEN THI PHUONG PHAN VAN PHONG QUACH VAN TUNG NGUYEN TRUONG GIANG BUI THI HUYEN VU VAN VINH NGUYEN NGOC SON BUI VAN QUYNH DUONG NGOC HA BUI NGOC SON XA VAN VONG DINH HUY DUY BUI VAN TINH NGUYEN TRUNG THANH NINH THI THOM NGUYEN VAN NAM NGUYEN VAN TUNG BUI DINH HUNG NGHYEN THI HUE NGUYEN THU LE NGUYEN THANH CHUONG NGUYEN THI HUONG NGUYFN THI THU HUYEN NGUYEN MINH TUAN BUI VAN CUONG TRAN VAN MANH PHAM DUY TAN TRAN QUANG HUY TRUONG VAN THUAN BUI THI THUY DIEM LE TRONG VIET NGUYEN THI HANG PHAM NGOC QUYNH NGUYEN QUANG THANH DINH VAN VINH PHAN TRONG THAI NGUYEN VAN TRUNG QUACH VAN CHUC NGUYEN TRUNG DUC HA THANH THUY TRUONG THI THAO BUI THI THU MAI BUI TUAN ANH BUI CONG LINH BUI VAN ANH BUI HAI DANG NGUYEN DUC CHINH BACH THANH TOAN TRAN VAN KIEN NGUYEN THI HONG DUYEN BUI TIEN THAI NGUYEN HUU TRUONG THAI THI HIEP HOANG VAN DAI BUI THI HOAN NGUYEN HOANG LONG PHAM THI THO NGUYEN XUAN NIEN NGUYEN VIET CHUONG NGUYEN THANH TUAN NGUYEN HUU PHI BUI VAN THUAN DO THI PHUONG CHU THI LIEN NGO VAN NGOC LF CONG DUNG HOANG THI THAM Industry Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10018458 0082011P10018462 0082011P10018465 0082011P10018467 0082011P10018468 0082011P10018472 0082011P10018474 0082011P10018475 0082011P10018478 0082011P10018484 0082011P10018498 0082011P10018500 0082011P10018506 0082011P10018511 0082011P10018512 0082011P10018514 0082011P10018515 0082011P10018520 0082011P10018521 0082011P10018522 0082011P10018529 0082011P10018531 0082011P10018532 0082011P10018537 0082011P10018538 0082011P10018551 0082011P10018562 0082011P10018576 0082011P10018578 0082011P10018593 0082011P10018604 0082011P10018608 0082011P10018620 0082011P10018631 0082011P10018756 0082011P10018762 0082011P10018779 0082011P10018783 0082011P10018798 0082011P10018802 0082011P10018803 0082011P10018805 0082011P10018810 0082011P10018812 0082011P10018813 0082011P10018820 0082011P10018821 0082011P10018824 0082011P10018825 0082011P10018844 0082011P10018845 0082011P10018847 0082011P10018857 0082011P10018860 0082011P10018870 0082011P10018873 0082011P10018876 0082011P10018880 0082011P10018888 0082011P10018892 0082011P10018893 0082011P10018894 0082011P10018898 0082011P10018907 0082011P10018929 0082011P10018936 0082011P10018937 0082011P10018938 0082011P10018948 0082011P10018958 0082011P10018965 Registration No. 10018458 10018462 10018465 10018467 10018468 10018472 10018474 10018475 10018478 10018484 10018498 10018500 10018506 10018511 10018512 10018514 10018515 10018520 10018521 10018522 10018529 10018531 10018532 10018537 10018538 10018551 10018562 10018576 10018578 10018593 10018604 10018608 10018620 10018631 10018756 10018762 10018779 10018783 10018798 10018802 10018803 10018805 10018810 10018812 10018813 10018820 10018821 10018824 10018825 10018844 10018845 10018847 10018857 10018860 10018870 10018873 10018876 10018880 10018888 10018892 10018893 10018894 10018898 10018907 10018929 10018936 10018937 10018938 10018948 10018958 10018965 Name NGUYEN TIEN CHUNG BUI THANH TUNG PHAM VAN DINH NGUYEN QUOC DUONG BUI VAN QUYET DANG VAN CONG HA SON HAI NGUYEN LY HUYNH BUI THI THU HA NGUYEN VAN NAM NGUYEN THI KHIEM DAO VAN HUAN TRINH BA MANH NGUYEN THI NGUYET TU NG NGUYEN THUY DIEN NGUYEN THI HUE TRINH HA DONG BUI THI HUONG NGUYEN THI TINH NGUYEN HUY DU NGUYEN VAN TUONG BUI VAN HUU DANG NGOC DUNG NGUYEN THI HUYEN TRANG BUI VAN CUONG BACH HONG TUYEN NGUYEN DINH THIEN NGUYEN VAN QUE TRAN THI THUY VU MANH LAP HOANG VAN DAI DUONG THI LAN NGUYEN BA DUC NGUYEN QUOC VIET MAI DINH TIEN TRAN THI VAN ANH NGUYEN THE QUYNH TRAN NGOC CUONG VU VAN NGUYEN TRAN QUANG CUONG TRAN VAN CONG DO THI BICH THUY NGUYEN TRONG THUY PHUNG CAO CUONG NGUYEN THI CHINH QUACH XUAN HA LAI VAN SINH NGUYEN VAN DUY DO VAN NAM HOANG VAN NGHI HOANG NGOC NINH LUU THI THU THAO NGUYEN DUYEN TUAN TRUONG THI BINH NGUYEN VAN HOP NGUYEN DUC CHINH PHAM VAN LAM TRAN THI NHAI LE VAN MANH NGUYEN VAN TUAN NHIEP VAN CHINH VU VAN HUONG VU QUOC DOAN TRAN THI CAM LE TRINH NGOC HOAN UNG MONG TUYEN DANG VAN HIEN TRAN VAN DUONG NGUYEN VAN DUNG DOAN VAN TUONG NGUYEN XUAN DINH Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Fishing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10018966 0082011P10018968 0082011P10018969 0082011P10018972 0082011P10018974 0082011P10018975 0082011P10018978 0082011P10018982 0082011P10018983 0082011P10018988 0082011P10018992 0082011P10018997 0082011P10018999 0082011P10019005 0082011P10019009 0082011P10019012 0082011P10019014 0082011P10019017 0082011P10019019 0082011P10019020 0082011P10019021 0082011P10019022 0082011P10019028 0082011P10019031 0082011P10019034 0082011P10019041 0082011P10019042 0082011P10019044 0082011P10019045 0082011P10019056 0082011P10019060 0082011P10019068 0082011P10019080 0082011P10019083 0082011P10019086 0082011P10019087 0082011P10019088 0082011P10019090 0082011P10019091 0082011P10019102 0082011P10019107 0082011P10019108 0082011P10019114 0082011P10019127 0082011P10019134 0082011P10019142 0082011P10019143 0082011P10019150 0082011P10019151 0082011P10019152 0082011P10019153 0082011P10019175 0082011P10019191 0082011P10019213 0082011P10019227 0082011P10019229 0082011P10019231 0082011P10019237 0082011P10019246 0082011P10019247 0082011P10019250 0082011P10019253 0082011P10019254 0082011P10019255 0082011P10019256 0082011P10019257 0082011P10019258 0082011P10019259 0082011P10019260 0082011P10019262 0082011P10019264 Registration No. 10018966 10018968 10018969 10018972 10018974 10018975 10018978 10018982 10018983 10018988 10018992 10018997 10018999 10019005 10019009 10019012 10019014 10019017 10019019 10019020 10019021 10019022 10019028 10019031 10019034 10019041 10019042 10019044 10019045 10019056 10019060 10019068 10019080 10019083 10019086 10019087 10019088 10019090 10019091 10019102 10019107 10019108 10019114 10019127 10019134 10019142 10019143 10019150 10019151 10019152 10019153 10019175 10019191 10019213 10019227 10019229 10019231 10019237 10019246 10019247 10019250 10019253 10019254 10019255 10019256 10019257 10019258 10019259 10019260 10019262 10019264 Name NGUYEN VAN THINH DO VAN XUAN HOANG VAN HA HOANG MANH TUNG NGUYEN DUY TINH HOANG DUC HIEU LE VIET KIEN HOANG THI NHUNG VU VAN LUAN DO HOANG THU NGUYEN THI MO VU VAN HAI LE XUAN TRUONG NGUYEN XUAN DUC NGUYEN MINH CHAU NGUYEN VAN KHOI LE VAN VINH BUI BINH SON PHAM DUY HUNG PHAN VAN THAO NGUYEN VAN UOC NGUYEN VAN DAI NGUYEN THI LIEU NGUYEN GIAP KHANG NGUYEN VAN HA NGUYEN THI HOAN TRAN MY HOAN NGUYEN THI THANH THUY TRUONG VAN NGOC PHAN VAN THANH LUU DUC PHONG DAO VAN NGHIA TRAN VAN TRANG TRAN XUAN TRUONG TRAN VAN TIEN CAO VAN HUYEN LE VAN NAM BUI VAN TRUONG VU DUC CUONG LAI VAN TUYEN DO VAN GIANG THACH VAN SANG PHAN VAN DUNG DING CONG LONG TRAN HUU HANH PHAM THI KIM THANH NGUYEN THI QUY TRAN MANH TIEN NGUYEN DUYEN DINH DAO DUC HUY DAO VAN QUANG PHAM VAN TUNG DAO VAN HUNG TRAN THAM MUU NGUYEN DUY TUYEN NGUYEN DUY THANH TRINH THI TRANG TRUONG VAN TAM NGUYEN VAN PHI NGUYEN VAN DUONG TRAN XUAN CUONG BUI THI CHINH DINH XUAN DUC NGUYEN VAN LUYEN LUONG MINH NGHIA MAI VAN HOAN MAI VAN DUYEN TA DUC CANH TRAN VAN TOI TRAN THI CHUC HA NGOC CHINH Industry Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10019265 0082011P10019266 0082011P10019267 0082011P10019268 0082011P10019269 0082011P10019270 0082011P10019272 0082011P10019273 0082011P10019276 0082011P10019281 0082011P10019284 0082011P10019286 0082011P10019287 0082011P10019294 0082011P10019295 0082011P10019299 0082011P10019300 0082011P10019304 0082011P10019307 0082011P10019308 0082011P10019309 0082011P10019313 0082011P10019314 0082011P10019317 0082011P10019318 0082011P10019319 0082011P10019325 0082011P10019326 0082011P10019327 0082011P10019329 0082011P10019330 0082011P10019334 0082011P10019336 0082011P10019338 0082011P10019341 0082011P10019343 0082011P10019347 0082011P10019349 0082011P10019350 0082011P10019352 0082011P10019354 0082011P10019358 0082011P10019359 0082011P10019365 0082011P10019366 0082011P10019367 0082011P10019369 0082011P10019371 0082011P10019373 0082011P10019374 0082011P10019377 0082011P10019379 0082011P10019393 0082011P10019396 0082011P10019399 0082011P10019407 0082011P10019408 0082011P10019409 0082011P10019413 0082011P10019416 0082011P10019417 0082011P10019421 0082011P10019422 0082011P10019425 0082011P10019427 0082011P10019430 0082011P10019431 0082011P10019434 0082011P10019436 0082011P10019451 0082011P10019454 Registration No. 10019265 10019266 10019267 10019268 10019269 10019270 10019272 10019273 10019276 10019281 10019284 10019286 10019287 10019294 10019295 10019299 10019300 10019304 10019307 10019308 10019309 10019313 10019314 10019317 10019318 10019319 10019325 10019326 10019327 10019329 10019330 10019334 10019336 10019338 10019341 10019343 10019347 10019349 10019350 10019352 10019354 10019358 10019359 10019365 10019366 10019367 10019369 10019371 10019373 10019374 10019377 10019379 10019393 10019396 10019399 10019407 10019408 10019409 10019413 10019416 10019417 10019421 10019422 10019425 10019427 10019430 10019431 10019434 10019436 10019451 10019454 Name NGUYEN THI THU HANH NGO VAN CONG VU KHAC GIAP LUONG THANH TUNG TRAN TRUNG HIEU NGUYEN VAN CHINH NGUYEN MANH TIEN NGUYEN THI HOI BUI DINH THAO NGUYEN HUY SON TRINH VAN DONG TRAN THI THAO PHAM HONG THEM TRAN MINH TUAN DOAN KIM THIET PHAM XUAN BONG TRAN MANH HUNG BUI DAC QUYET LE TRUNG THANH HOANG THI NU DAO THI TRANG DOAN THE TINH VU TIEN HAI DOAN QUANG TUAN DO THANH TRUNG NGUYEN VAN TRUNG TO VAN TIEN MAI XUAN SANG DO XUAN THANH NGUYEN THI HUONG VU VAN THANG PHAM VAN THE HOANG NGOC DOAN DINH VAN HONG DINH VAN THIEN NGUYEN VAN QUANG BUI VAN HA TRAN XUAN THUY NGUYEN CHI TIEN TRAN THI THU HUONG TRAN MINH MANH BUI VAN DAC DOAN DINH DUY BUI QUANG THANH NGUYEN VAN DAI TRINH PHU THANH NGUYEN VAN TIN MAI THE HIEP TRINH VAN HUYEN HOANG THI NHAI TRAN THI NGAT DO VAN SANG TRAN VAN TOAN PHAM HUY DONG TRAN VAN TRUONG TRAN QUOC HOAN PHAM MINH NGUYET NGUYEN THI THANH TAM NGUYEN CONG TOAN LE QUANG BIEN TRAN HUNG PHUONG TRINH VAN THI DANG VAN HOC NGUYEN ANH SON HOANG THI LOAN HOANG VAN DU TRAN XUAN THINH VO THI HONG NGOC PHAM NGOC ANH HOANG VAN HIEU DOAN TUAN ANH Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10019458 0082011P10019459 0082011P10019461 0082011P10019468 0082011P10019469 0082011P10019471 0082011P10019474 0082011P10019476 0082011P10019477 0082011P10019478 0082011P10019479 0082011P10019480 0082011P10019481 0082011P10019483 0082011P10019485 0082011P10019493 0082011P10019494 0082011P10019495 0082011P10019496 0082011P10019503 0082011P10019504 0082011P10019506 0082011P10019507 0082011P10019509 0082011P10019512 0082011P10019521 0082011P10019523 0082011P10019526 0082011P10019527 0082011P10019529 0082011P10019531 0082011P10019542 0082011P10019543 0082011P10019544 0082011P10019546 0082011P10019552 0082011P10019556 0082011P10019558 0082011P10019560 0082011P10019562 0082011P10019563 0082011P10019575 0082011P10019576 0082011P10019584 0082011P10019585 0082011P10019586 0082011P10019587 0082011P10019588 0082011P10019591 0082011P10019593 0082011P10019596 0082011P10019597 0082011P10019599 0082011P10019603 0082011P10019614 0082011P10019617 0082011P10019618 0082011P10019621 0082011P10019631 0082011P10019634 0082011P10019635 0082011P10019638 0082011P10019642 0082011P10019644 0082011P10019646 0082011P10019650 0082011P10019654 0082011P10019659 0082011P10019663 0082011P10019668 0082011P10019669 Registration No. 10019458 10019459 10019461 10019468 10019469 10019471 10019474 10019476 10019477 10019478 10019479 10019480 10019481 10019483 10019485 10019493 10019494 10019495 10019496 10019503 10019504 10019506 10019507 10019509 10019512 10019521 10019523 10019526 10019527 10019529 10019531 10019542 10019543 10019544 10019546 10019552 10019556 10019558 10019560 10019562 10019563 10019575 10019576 10019584 10019585 10019586 10019587 10019588 10019591 10019593 10019596 10019597 10019599 10019603 10019614 10019617 10019618 10019621 10019631 10019634 10019635 10019638 10019642 10019644 10019646 10019650 10019654 10019659 10019663 10019668 10019669 Name PHAM VAN CHIEN NGUYEN VAN CHU TRAN VAN CHIEN NGUYEN MINH TUAN NGUYEN MAU VAN HA VAN VU PHUNG DINH HOAN TRAN THI KIM PHUONG PHAN VAN SON PHAN TRUNG SANG DO QUOC DOAN LAI VIET DUNG NGUYEN TIEN THANH TRAN VAN HAI PHAM HOANG YEN NGUVEN XUAN THO TRAN THI NGUYET DUONG THI YEN NGUYEN VAN HUYEN TRAN TRONG DAI TRAN VAN HUNG PHAM THANH TRANG NGUYEN NHAT TAN NGUYEN MANH CUONG LE THE ANH NGUYEN VAN LOI BUI VAN VUONG BUI TRONG DAI TRAN THUY DUONG TRAN CHI HIEU DINH VAN LONG VU VAN DUNG TRINH VAN PHONG TRAN VAN DONG TRAN DUC NGOC BUI HUY TINH HOANG VAN QUYEN TRAN VAN TON TRAN QUANG DUONG LUU NGOC BAC TRAN TRONG LOI MAI VAN TUYEN PHAN VAN TAM VU THU QUYNH TRAN QUANG TRUNG LE THI HAI YEN HOANG THI TRANG TRAN VAN DUY LUU DOAN HOA TRAN VAN SANG BUI VAN DUY NGUYEN NGOC CHAU LE HAI HAU TRAN VAN TIEN PHAM MANH CUONG DANG THI PHUONG NGUYEN VAN TRAI DOAN VAN QUY LUU TIEN DUNG VU NGOC DOAN KIM NGOC TU MAI VIET HAO MAI VAN TAM CHU THI MAI LOAN CHU THI TRAM PHAN VAN QUYNH TRAN VAN DAT TRAN VAN CUONG LE THAI VAN PHAN VAN DO CHU HUU THONG Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10019672 0082011P10019674 0082011P10019675 0082011P10019676 0082011P10019677 0082011P10019679 0082011P10019680 0082011P10019681 0082011P10019682 0082011P10019685 0082011P10019687 0082011P10019689 0082011P10019691 0082011P10019692 0082011P10019694 0082011P10019696 0082011P10019697 0082011P10019701 0082011P10019705 0082011P10019711 0082011P10019712 0082011P10019715 0082011P10019716 0082011P10019718 0082011P10019720 0082011P10019722 0082011P10019723 0082011P10019724 0082011P10019725 0082011P10019726 0082011P10019729 0082011P10019730 0082011P10019732 0082011P10019733 0082011P10019735 0082011P10019738 0082011P10019739 0082011P10019745 0082011P10019748 0082011P10019752 0082011P10019753 0082011P10019757 0082011P10019776 0082011P10019777 0082011P10019778 0082011P10019779 0082011P10019782 0082011P10019784 0082011P10019785 0082011P10019788 0082011P10019789 0082011P10019790 0082011P10019799 0082011P10019808 0082011P10019815 0082011P10019820 0082011P10019823 0082011P10019826 0082011P10019827 0082011P10019833 0082011P10019834 0082011P10019837 0082011P10019839 0082011P10019842 0082011P10019843 0082011P10019850 0082011P10019851 0082011P10019857 0082011P10019858 0082011P10019861 0082011P10019862 Registration No. 10019672 10019674 10019675 10019676 10019677 10019679 10019680 10019681 10019682 10019685 10019687 10019689 10019691 10019692 10019694 10019696 10019697 10019701 10019705 10019711 10019712 10019715 10019716 10019718 10019720 10019722 10019723 10019724 10019725 10019726 10019729 10019730 10019732 10019733 10019735 10019738 10019739 10019745 10019748 10019752 10019753 10019757 10019776 10019777 10019778 10019779 10019782 10019784 10019785 10019788 10019789 10019790 10019799 10019808 10019815 10019820 10019823 10019826 10019827 10019833 10019834 10019837 10019839 10019842 10019843 10019850 10019851 10019857 10019858 10019861 10019862 Name TRAN VAN PHUC TRINH VIET TRUNG NGUYEN VAN MINH TRAN QUANG HIEN NGUYEN VAN HUONG NGUYEN VAN VIET VU THANH SON LAM VAN TRANG DAO THI BAC VU NGOC QUE TRAN VAN TRONG PHAM HUU THANG TRAN VAN SANG NGUYEN VAN SU HOANG VAN DANG MAI VAN LUYEN PHAN TIEN THANH VU DINH HAI TRINH VAN DU NGUYEN HUY TIEN NGUYEN VAN GIAP MAI CONG DUY LE NGOC DUYEN TRINH DUC HANH BUI TRONG DUC HOANG THI THUY LAN VU THE HUNG TRAN THI NHAM PHAM CONG DUONG NGO DANG HUNG TRINH THI HIEN PHAM QUOC HUONG VU DINH TRONG VU MANH TUAN DANG THI THUY NGUYEN VAN TRINH PHAM VAN DUONG NGUYEN HAI QUAN NGUYEN NGOC DUY NGUYEN MANH QUANG VU THI NGA LE THI HONG THUY TRAN THE LINH CAO THE VIET DANG VAN DONG TRAN THI DUNG NINH VAN THANH NINH QUANG PHONG TRAN VAN HOAN TONG VAN TRUONG PHAM HAI NAM DAO HONG TUYEN DOAN VAN MINH TRAN ANH TUAN BUI HUY HUNG NGUYEN MINH DUC NGUYEN VAN PHONG VU VAN HAI VU VAN VUONG NGO VAN TINH TRINH THI TO LOAN PHAN VAN TOAN NGO DUY DIEN NGUYEN VIET THINH VU THI XUAN TRAN XUAN CAN NGUYEN THI HUYEN NGUYEN QUANG MAO NGUYEN THANH AN LE VAN LAM HA DINH KHOA Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10019863 0082011P10019866 0082011P10019867 0082011P10019869 0082011P10019870 0082011P10019872 0082011P10019875 0082011P10019879 0082011P10019881 0082011P10019882 0082011P10019884 0082011P10019886 0082011P10019890 0082011P10019892 0082011P10019895 0082011P10019897 0082011P10019899 0082011P10019902 0082011P10019904 0082011P10019905 0082011P10019911 0082011P10019918 0082011P10019922 0082011P10019923 0082011P10019925 0082011P10019928 0082011P10019929 0082011P10019936 0082011P10019937 0082011P10019938 0082011P10019941 0082011P10019942 0082011P10019947 0082011P10019949 0082011P10019958 0082011P10019960 0082011P10019965 0082011P10019970 0082011P10019975 0082011P10019976 0082011P10019979 0082011P10019994 0082011P10019995 0082011P10019997 0082011P10019998 0082011P10019999 0082011P10020000 0082011P10020007 0082011P10020008 0082011P10020010 0082011P10020012 0082011P10020013 0082011P10020014 0082011P10020019 0082011P10020024 0082011P10020026 0082011P10020027 0082011P10020030 0082011P10020031 0082011P10020034 0082011P10020037 0082011P10020038 0082011P10020039 0082011P10020043 0082011P10020044 0082011P10020045 0082011P10020051 0082011P10020052 0082011P10020057 0082011P10020059 0082011P10020061 Registration No. 10019863 10019866 10019867 10019869 10019870 10019872 10019875 10019879 10019881 10019882 10019884 10019886 10019890 10019892 10019895 10019897 10019899 10019902 10019904 10019905 10019911 10019918 10019922 10019923 10019925 10019928 10019929 10019936 10019937 10019938 10019941 10019942 10019947 10019949 10019958 10019960 10019965 10019970 10019975 10019976 10019979 10019994 10019995 10019997 10019998 10019999 10020000 10020007 10020008 10020010 10020012 10020013 10020014 10020019 10020024 10020026 10020027 10020030 10020031 10020034 10020037 10020038 10020039 10020043 10020044 10020045 10020051 10020052 10020057 10020059 10020061 Name BUI THI DIU BUI THI BICH NGOC DOAN VAN TRUONG TRAN VAN HAI TRAN LE NAM DO THI DUNG BUI QUOC HUNG NGUYEN VAN TOI CHU VIET THANG HOANG VAN PHUOC DO MANH HOAN PHAM VAN QUANG NGUYEN THANH LAM NGUYEN THI OANH LE VAN DAI TRAN VAN TUAN NGUYEN TAN THINH TRAN VAN DUONG HOANG VAN GIANG PHAM VAN BANG TRAN VAN HUAN DINH VAN LIEM DO VAN THUONG VU NGOC HOANG PHAM VAN NGHIA VU VAN TUAN NGUYEN VAN DUC DOAN BINH THOI VU VAN BAO DOAN VAN LUAT MAI VAN BA NGUYEN THI THANH THUY NGO THI HOA PHAM TRUNG DUNG VU THI SEN TRAN NGOC PHONG TRAN NGOC DANG TRAN XUAN YEN DO TIEN DUNG TRAN VAN SU TRAN THI NGOC PHAM VAN DUONG DANG THI HA MAI VAN DOANH NGUYEN THI XUAN NGUYEN XUAN QUYET DOAN THI TUOI DANG NGOC THUC NGUYEN VAN DU LE THI NU VU NGOC HOANG PHUNG VAN HANH NGUYEN XUAN QUANG PHAM THI MEN NGUYEN TUAN ANH VUONG VAN TRIEN TRAN DINH HIEU LE QUANG VE PHAM CONG KIEN TRAN VAN HAN NGUYEN THANH TRUNG PHAM VAN THUONG NGUYEN VAN THANG TRINH THI NGOC NGUYEN DUC TRUNG TRAN THI PHUONG NGUYEN ANH TUAN BUI CONG TAM DOAN VAN BA NGUYEN VAN VUONG TRAN BA TIEN Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10020065 0082011P10020067 0082011P10020068 0082011P10020069 0082011P10020074 0082011P10020077 0082011P10020079 0082011P10020081 0082011P10020086 0082011P10020093 0082011P10020097 0082011P10020102 0082011P10020110 0082011P10020111 0082011P10020112 0082011P10020113 0082011P10020117 0082011P10020118 0082011P10020119 0082011P10020123 0082011P10020124 0082011P10020130 0082011P10020132 0082011P10020135 0082011P10020136 0082011P10020139 0082011P10020140 0082011P10020143 0082011P10020144 0082011P10020145 0082011P10020146 0082011P10020147 0082011P10020150 0082011P10020152 0082011P10020153 0082011P10020154 0082011P10020156 0082011P10020158 0082011P10020159 0082011P10020160 0082011P10020161 0082011P10020162 0082011P10020164 0082011P10020167 0082011P10020168 0082011P10020170 0082011P10020171 0082011P10020172 0082011P10020176 0082011P10020177 0082011P10020178 0082011P10020179 0082011P10020180 0082011P10020184 0082011P10020186 0082011P10020189 0082011P10020190 0082011P10020194 0082011P10020197 0082011P10020199 0082011P10020200 0082011P10020201 0082011P10020205 0082011P10020206 0082011P10020209 0082011P10020211 0082011P10020215 0082011P10020220 0082011P10020222 0082011P10020223 0082011P10020226 Registration No. 10020065 10020067 10020068 10020069 10020074 10020077 10020079 10020081 10020086 10020093 10020097 10020102 10020110 10020111 10020112 10020113 10020117 10020118 10020119 10020123 10020124 10020130 10020132 10020135 10020136 10020139 10020140 10020143 10020144 10020145 10020146 10020147 10020150 10020152 10020153 10020154 10020156 10020158 10020159 10020160 10020161 10020162 10020164 10020167 10020168 10020170 10020171 10020172 10020176 10020177 10020178 10020179 10020180 10020184 10020186 10020189 10020190 10020194 10020197 10020199 10020200 10020201 10020205 10020206 10020209 10020211 10020215 10020220 10020222 10020223 10020226 Name DOAN VAN LOI TRAN DUC CO TRAN CONG THUONG DAO THI NAM NGUYEN THANH CAN VU DUC HUAN NGUYEN VAN NGOC LE VAN DAO VU MANH DAT VU NGOC CAN DINH VAN CHINH TRAN DUC TUAN NGUYEN THI LANH NGUYEN VAN HA NGUYEN VAN BAC NGUYEN THE ANH PHUNG THI NGAT VU QUANG TRUNG PHAM THI PHUONG LIEN KHIEU VAN HOANG NGUYEN THI HOA DANG HUU HAI PHAM TRUNG THANG PHAM VAN THUC TRAN SY LONG PHAM THI THIN TRAN KIM PHUNG DINH VAN THINH DINH VAN TUYEN PHAM VAN VIET PHAM VAN SON HOANG TUAN VINH NGUYEN HONG NGAN LE XUAN TUYEN PHAM VAN TUYEN TONG VAN BON NGUYEN QUANG VINH NGUYEN THU TRANG TRAN VAN TRUONG TRAN VAN KHUONG TRAN VAN CANH DANG VAN DOI TRAN THI HOAI HIU TRAN VAN THUY NGUYEN VAN PHONG NGUYEN XUAN CACH VU VAN TUAN NGO THI THOM NGUYEN VAN LINH TRAN THI PHUONG LOAN PHAM VAN CANH KIEU DUC TRUONG HA HUU TINH TRAN MINH NHAT HOANG THI BICH DAO DUC DAT DAO XUAN TUYEN PHAM THANH TRUNG NGUYEN HAI ANH PHAM VAN DAO PHAM QUOC BAO TRAN QUANG NGOC DINH VAN MANH LE VAN CUONG TRAN VAN THICH NGUYEN VAN BACH BUI THI NHINH TRAN MINH TIEN PHAM VAN TAO PHUNG MANH TUONG LA VAN HUNG Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Construction Construction Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10020228 0082011P10020229 0082011P10020231 0082011P10020232 0082011P10020233 0082011P10020234 0082011P10020235 0082011P10020237 0082011P10020238 0082011P10020240 0082011P10020243 0082011P10020244 0082011P10020247 0082011P10020248 0082011P10020260 0082011P10020265 0082011P10020266 0082011P10020267 0082011P10020274 0082011P10020281 0082011P10020291 0082011P10020293 0082011P10020294 0082011P10020297 0082011P10020303 0082011P10020304 0082011P10020306 0082011P10020308 0082011P10020309 0082011P10020310 0082011P10020312 0082011P10020313 0082011P10020316 0082011P10020319 0082011P10020325 0082011P10020326 0082011P10020331 0082011P10020332 0082011P10020333 0082011P10020334 0082011P10020346 0082011P10020348 0082011P10020350 0082011P10020352 0082011P10020354 0082011P10020357 0082011P10020359 0082011P10020360 0082011P10020362 0082011P10020363 0082011P10020364 0082011P10020366 0082011P10020367 0082011P10020368 0082011P10020369 0082011P10020372 0082011P10020373 0082011P10020374 0082011P10020376 0082011P10020379 0082011P10020381 0082011P10020386 0082011P10020391 0082011P10020392 0082011P10020394 0082011P10020396 0082011P10020397 0082011P10020398 0082011P10020400 0082011P10020401 0082011P10020403 Registration No. 10020228 10020229 10020231 10020232 10020233 10020234 10020235 10020237 10020238 10020240 10020243 10020244 10020247 10020248 10020260 10020265 10020266 10020267 10020274 10020281 10020291 10020293 10020294 10020297 10020303 10020304 10020306 10020308 10020309 10020310 10020312 10020313 10020316 10020319 10020325 10020326 10020331 10020332 10020333 10020334 10020346 10020348 10020350 10020352 10020354 10020357 10020359 10020360 10020362 10020363 10020364 10020366 10020367 10020368 10020369 10020372 10020373 10020374 10020376 10020379 10020381 10020386 10020391 10020392 10020394 10020396 10020397 10020398 10020400 10020401 10020403 Name LE VAN DUONG TRAN VAN BINH LAM VAN DAT PHAM THI NHUAN TRAN TAT THANH DANG THI DUC PHAM THI NHAM NGO VAN THANG NGUYEN VAN DOAN LE ANH DUNG VU HONG PHUONG TRAN CONG TU DOAN VAN NGHI LUONG DANG DUY TRAN VAN LOC PHAM NGOC TUAN TRAN DUC LUAN VU VAN TUYEN DINH VAN THANH LUONG QUANG DAO PHAM HUNG PHUONG HOANG VAN AN HOANG VAN QUAN DUONG XUAN SON NGUYEN XUAN TRIEU NGUYEN VAN DOAN VU THI DIU VU VAN NGAN HO XUAN NAM LAI THI HANH VU VAN CONG BUI THI HUYEN HOANG MINH THAI TRAN CONG DONG LE THI NGA NGUYEN TRI KIEN NGUYEN VIET DONG LE VAN LUC DOAN NGOC SANG NGUYEN VAN LAM BUI TRONG GIANG TRAN VAN GIANG TRAN THI NUONG HOANG MINH TUAN NGUYEN THI THUY AN NGUYEN VAN HIEU NGUYEN BA QUANG TRAN THANH SON LUU XUAN TUNG NGUYEN NGOC HOAN NGUYEN HUU NAM TRAN THANH LUAN TRAN LE BAO TRAN DUC TU NGUYEN VAN THUYET LE VAN HIEP BUI THI THUY NGUYEN VAN HUAN NGUYEN VIET TOAN NGUYEN VAN HAI NGUYEN NGOC TIEN LE VAN CONG VU THI LUU DUONG HONG TAM TRAN THI THOM LE TAT THANH TRAN THU HUONG TRAN TU DIEM LE THI AN NGUYEN TRONG TAI NGUYEN TAN XUAN Industry Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10020404 0082011P10020405 0082011P10020412 0082011P10020414 0082011P10020417 0082011P10020418 0082011P10020419 0082011P10020420 0082011P10020421 0082011P10020422 0082011P10020423 0082011P10020424 0082011P10020425 0082011P10020428 0082011P10020432 0082011P10020433 0082011P10020434 0082011P10020436 0082011P10020438 0082011P10020441 0082011P10020443 0082011P10020444 0082011P10020446 0082011P10020449 0082011P10020452 0082011P10020453 0082011P10020456 0082011P10020457 0082011P10020458 0082011P10020459 0082011P10020460 0082011P10020462 0082011P10020463 0082011P10020465 0082011P10020466 0082011P10020467 0082011P10020468 0082011P10020473 0082011P10020474 0082011P10020475 0082011P10020477 0082011P10020478 0082011P10020480 0082011P10020482 0082011P10020483 0082011P10020486 0082011P10020487 0082011P10020488 0082011P10020492 0082011P10020493 0082011P10020497 0082011P10020498 0082011P10020500 0082011P10020501 0082011P10020502 0082011P10020503 0082011P10020507 0082011P10020511 0082011P10020512 0082011P10020513 0082011P10020514 0082011P10020517 0082011P10020519 0082011P10020522 0082011P10020525 0082011P10020527 0082011P10020533 0082011P10020534 0082011P10020536 0082011P10020537 0082011P10020540 Registration No. 10020404 10020405 10020412 10020414 10020417 10020418 10020419 10020420 10020421 10020422 10020423 10020424 10020425 10020428 10020432 10020433 10020434 10020436 10020438 10020441 10020443 10020444 10020446 10020449 10020452 10020453 10020456 10020457 10020458 10020459 10020460 10020462 10020463 10020465 10020466 10020467 10020468 10020473 10020474 10020475 10020477 10020478 10020480 10020482 10020483 10020486 10020487 10020488 10020492 10020493 10020497 10020498 10020500 10020501 10020502 10020503 10020507 10020511 10020512 10020513 10020514 10020517 10020519 10020522 10020525 10020527 10020533 10020534 10020536 10020537 10020540 Name TRAN THANH TUNG TRAN TAT QUY TRAN THI NGOAN PHAM DUY PHUONG TA THANH HAI PHAM ANH DUONG TRAN HUU HUY DANG VAN LAM PHAM THI HUE TRAN DAI QUYET NGUYEN NGOC HIEP VU HUU TIEN LUONG THI THU NGA NGUYEN VIET LAM DANG XUAN LAM NGUYEN MANH HIEP TRAN VAN TUAN NGUYEN MINH THINH TRAN THI LIEM VU NGOC CUONG LE QUANG TOT NGUYEN THE THO TRAN THANH SON LE TRI HUONG LUU VAN HUNG NGUYEN VAN VUONG NGUYEN VAN DUY PHAN HUNG CUONG VU DUY HOANG TRAN THI NGOC TRAN VAN TRIEN TRAN CONG MINH DINH THANH LONG PHAM VAN GIANG NGUYEN VAN CHIEN BUI VAN QUAN BUI KIEN TRUNG DINH PHUC THANH LE VAN TOI VU DINH TOAN NGUYEN CHI THANH VU TIEN CUONG DAU TUAN HUNG VU XUAN HUY TRAN THI QUY LE VAN HUYNH TRAN HAI DIEN NGUYEN TU VAN TRAN DUY TRI LAM VAN PHUONG PHAN VAN TUYEN DINH TRONG CUONG NGUYEN VAN LINH DO DUC KHOI BUI VAN LY HOANG VAN BINH VU VAN THANH DANG VAN LUU VU HUY DUONG TRAN THI THANH HUYEN DONG VAN VUONG TRAN CONG TOAN DAO XUAN BINH LE QUANG DONG NGUYEN TRUONG SON DO VAN TIEN LE XUAN NHAT NGUYEN THANH LUAN PHAM VAN HUNG TRAN VAN GIANG TRAN VAN DIEP Industry Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10020541 0082011P10020551 0082011P10020552 0082011P10020553 0082011P10020554 0082011P10020560 0082011P10020561 0082011P10020564 0082011P10020565 0082011P10020569 0082011P10020572 0082011P10020577 0082011P10020580 0082011P10020584 0082011P10020585 0082011P10020586 0082011P10020587 0082011P10020588 0082011P10020596 0082011P10020600 0082011P10020603 0082011P10020609 0082011P10020612 0082011P10020622 0082011P10020628 0082011P10020633 0082011P10020638 0082011P10020644 0082011P10020646 0082011P10020650 0082011P10020651 0082011P10020652 0082011P10020655 0082011P10020660 0082011P10020668 0082011P10020669 0082011P10020671 0082011P10020672 0082011P10020677 0082011P10020690 0082011P10020691 0082011P10020693 0082011P10020697 0082011P10020701 0082011P10020703 0082011P10020704 0082011P10020709 0082011P10020710 0082011P10020711 0082011P10020712 0082011P10020722 0082011P10020732 0082011P10020739 0082011P10020741 0082011P10020744 0082011P10020746 0082011P10020754 0082011P10020756 0082011P10020759 0082011P10020763 0082011P10020766 0082011P10020771 0082011P10020778 0082011P10020780 0082011P10020783 0082011P10020784 0082011P10020787 0082011P10020790 0082011P10020797 0082011P10020802 0082011P10020803 Registration No. 10020541 10020551 10020552 10020553 10020554 10020560 10020561 10020564 10020565 10020569 10020572 10020577 10020580 10020584 10020585 10020586 10020587 10020588 10020596 10020600 10020603 10020609 10020612 10020622 10020628 10020633 10020638 10020644 10020646 10020650 10020651 10020652 10020655 10020660 10020668 10020669 10020671 10020672 10020677 10020690 10020691 10020693 10020697 10020701 10020703 10020704 10020709 10020710 10020711 10020712 10020722 10020732 10020739 10020741 10020744 10020746 10020754 10020756 10020759 10020763 10020766 10020771 10020778 10020780 10020783 10020784 10020787 10020790 10020797 10020802 10020803 Name HOANG THO DIEN NGUYEN THANH TUAN PHAM VAN HUNG DUONG THI HUE NGO VAN THIEM TRINH XUAN PHIEM NGUYEN CHI DAT NGUYEN VAN DIEN TRAN XUAN CHINH TRAN VAN THANG BUI NGOC DAN NGUYEN VAN NAM NGUYEN MINH NGHIA TRAN DINH HOAN DANG TRUNG TUAN TRAN VAN LONG VU CONG TRIEU PHAM BA DUY BUI THI PHUONG HA NGOC TUAN TRAN VAN THUAT LE THI GAM PHAM XUAN NANG BUI XUAN TUNG PHAM VAN VIEN VU THI THANH NGA DOAN THI HONG HANH PHAM VAN PHU NGUYEN VAN PHONG VU THE ANH BAN NGUYEN XUAN LOC VU VAN NGAN PHAM THI BONG DAO VAN HUNG TRUONG VAN MINH CHU SON HAI LE DINH KHOI NGUYEN DUC TOAI BUI VAN NAM PHAM VAN MANH DO THI HANG NGA TRAN THI BICH NGOC DOAN DUC TRINH NGUYEN VAN RUYEN TRINH CONG DOAN NGUYEN QUOC TRI PHAM THI MAI HUONG PHAN VAN HUNG TRAN XUAN TRIEN TRAN VAN MANH TRAN DANH AN TRAN DUC MANH PHAM DUC DANG TRAN VAN DIEP NGUYEN MANH HUNG NGUYEN VIET KHOA VU TIEN CUONG NGUYEN HUU XUYEN PHAM XUAN THANG NGUYEN THI TRANG TRAN THI HUE LA NHU HUY NGUYEN VAN THU TRAN THI THEM TONG THI HUONG VU DUY THACH HOANG KHANH HUNG DINH VAN DO DO VAN NGOC NGUYEN VIET TOI PHAM XUAN LONG Industry Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10020809 0082011P10020812 0082011P10020847 0082011P10020851 0082011P10020852 0082011P10020853 0082011P10020854 0082011P10020855 0082011P10020856 0082011P10020857 0082011P10020859 0082011P10020860 0082011P10020862 0082011P10020863 0082011P10020865 0082011P10020868 0082011P10020873 0082011P10020877 0082011P10020878 0082011P10020880 0082011P10020881 0082011P10020883 0082011P10020884 0082011P10020885 0082011P10020886 0082011P10020889 0082011P10020906 0082011P10020909 0082011P10020911 0082011P10020919 0082011P10020920 0082011P10020923 0082011P10020934 0082011P10020936 0082011P10020937 0082011P10020938 0082011P10020939 0082011P10020948 0082011P10020952 0082011P10020953 0082011P10020955 0082011P10020957 0082011P10020960 0082011P10020961 0082011P10020964 0082011P10020968 0082011P10020973 0082011P10020974 0082011P10020977 0082011P10020978 0082011P10020982 0082011P10020983 0082011P10020985 0082011P10020994 0082011P10020995 0082011P10021005 0082011P10021010 0082011P10021013 0082011P10021020 0082011P10021042 0082011P10021043 0082011P10021053 0082011P10021059 0082011P10021061 0082011P10021063 0082011P10021071 0082011P10021073 0082011P10021088 0082011P10021089 0082011P10021092 0082011P10021104 Registration No. 10020809 10020812 10020847 10020851 10020852 10020853 10020854 10020855 10020856 10020857 10020859 10020860 10020862 10020863 10020865 10020868 10020873 10020877 10020878 10020880 10020881 10020883 10020884 10020885 10020886 10020889 10020906 10020909 10020911 10020919 10020920 10020923 10020934 10020936 10020937 10020938 10020939 10020948 10020952 10020953 10020955 10020957 10020960 10020961 10020964 10020968 10020973 10020974 10020977 10020978 10020982 10020983 10020985 10020994 10020995 10021005 10021010 10021013 10021020 10021042 10021043 10021053 10021059 10021061 10021063 10021071 10021073 10021088 10021089 10021092 10021104 Name NGUYEN XUAN VU THIEU THI LIEN NGUYEN VAN CHIEN TRUONG VAN KIEN HA MINH DIEP NGUYEN TUAN TU DO THI THO VU NGOC DUAN MAI THI HUYEN VU XUAN DOAN TO HOAI THANH PHAN BA HOAN NGUYEN XUAN HIEN VU VAN DUC DO KHAC KHUONG TRAN THANH NAM DOAN VAN HUONG NGUYEN THI NHAI NGO THI LAN HA VAN VINH PHAM HUU LOI DOAN DINH HUAN NGUYEN THI MAI ANH NGUYEN DUC CUU NGUYEN MINH QUAN TRAN DUC TIEU TRAN THI LAN PHAM VAN SINH NGUYEN KHAC DIEN NGUYEN THI HOAN NGUYEN VAN BIEN PHAM THI HUYEN NGUYEN XUAN TRUONG TRAN PHUC PHONG TRAN XUAN BACH MAI QUY TIN HA THI THOAN TRAN QUANG HONG NGUYEN VINH HIEP NGUYEN HAI NAM VU VAN CHINH BUI VAN CONG NGUYEN TUYET MAI DANG VAN LAM VU THI HA NINH NGOC TAN PHAM THI QUYEN TRAN THI HANH BUI MANH TIEN NGUYEN XUAN KHANH NGUYEN MINH DUY PHAM VAN DUONG TRAN VAN KHA PHAM NGOC VINH TA DUY TUNG TRINH XUAN DONG NGUYEN DINH LUONG LY DUC KHU VU MANH CUONG DO XUAN TOAN NGUYEN THI THAM NGUYEN KHANG TUAN LE VAN HAI TA NGUYEN HOAN NGUYEN THE HUYNH NGUYEN VAN DANG HA VAN MANH HO XUAN NGHIA DANG THI THOM PHAM VAN THINH NGUYEN XUAN LUU Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10021106 0082011P10021113 0082011P10021117 0082011P10021121 0082011P10021126 0082011P10021138 0082011P10021144 0082011P10021145 0082011P10021152 0082011P10021153 0082011P10021155 0082011P10021166 0082011P10021168 0082011P10021169 0082011P10021176 0082011P10021181 0082011P10021185 0082011P10021188 0082011P10021192 0082011P10021203 0082011P10021205 0082011P10021206 0082011P10021207 0082011P10021208 0082011P10021232 0082011P10021238 0082011P10021244 0082011P10021258 0082011P10021270 0082011P10021271 0082011P10021279 0082011P10021280 0082011P10021281 0082011P10021282 0082011P10021284 0082011P10021285 0082011P10021286 0082011P10021294 0082011P10021296 0082011P10021300 0082011P10021307 0082011P10021308 0082011P10021312 0082011P10021318 0082011P10021319 0082011P10021320 0082011P10021331 0082011P10021341 0082011P10021373 0082011P10021376 0082011P10021382 0082011P10021385 0082011P10021391 0082011P10021404 0082011P10021408 0082011P10021412 0082011P10021422 0082011P10021425 0082011P10021431 0082011P10021443 0082011P10021444 0082011P10021449 0082011P10021450 0082011P10021451 0082011P10021457 0082011P10021458 0082011P10021475 0082011P10021476 0082011P10021477 0082011P10021478 0082011P10021484 Registration No. 10021106 10021113 10021117 10021121 10021126 10021138 10021144 10021145 10021152 10021153 10021155 10021166 10021168 10021169 10021176 10021181 10021185 10021188 10021192 10021203 10021205 10021206 10021207 10021208 10021232 10021238 10021244 10021258 10021270 10021271 10021279 10021280 10021281 10021282 10021284 10021285 10021286 10021294 10021296 10021300 10021307 10021308 10021312 10021318 10021319 10021320 10021331 10021341 10021373 10021376 10021382 10021385 10021391 10021404 10021408 10021412 10021422 10021425 10021431 10021443 10021444 10021449 10021450 10021451 10021457 10021458 10021475 10021476 10021477 10021478 10021484 Name TRAN THI DUYEN NGUYEN QUANG HUNG DOAN THI HUE LAI THE NHA PHAM XUAN CUONG HOANG VAN TAO NGUYEN VAN VIEN BUI THI NGOC NGO THI TUYET LE THI YEN LE HUU TRI PHAM MANH KHIEM BUI HUU VINH NGUYEN VAN TUAN HA QUOC TOAN NGUYEN THANH HAI HOANG VAN QUY NGUYEN XUAN TRUONG PHAM THI CAI MAI THI DIU BUI DINH CANH NGHIEM THAI SON NGUYEN VAN TUYEN VU VAN BIEN NGUYEN THI THANH DANG VAN PHAP DOAN VAN KIEN CAO VAN HUNG DOAN THI VUI PHAM THI VE NGUYEN QUANG LUU PHAM THANH BA NGUYEN MINH KHANG TRAN DINH DUY PHAM VAN TINH TONG THI HUYEN NGUYEN SI HIEP PHAM VAN CUONG DOAN THI PHUC TIEM LUONG VAN THUAN PHAM THI LAN TRAN THI HUONG NGUYEN TIEN CUONG TRINH THI KIEU OANH NGUYEN HUU DUNG DAO THI QUYNH NGUYEN THI KIM NGAN NGUYEN VAN HANH DANG VAN THANH PHAM VAN TIEP LE THI HA NGUYEN VAN QUAN DINH VAN DIEP NGUYEN THI DUYEN (NHUNG) NGUYEN VINH QUANG CHU DUC TINH TRAN VAN TINH BUI VAN HOAN LE THI NHUNG PHAN XUAN HUONG TRAN XUAN HUNG PHAM VAN TRUONG TRAN VAN TUAN TRAN DUC THIEN NGUYEN VAN TUAN HOANG NGOC THIEU NGUYEN DINH DAU DO VAN MINH BUI VAN CUONG BUI THI THUY PHAM KIM CHUNG Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10021485 0082011P10021486 0082011P10021491 0082011P10021501 0082011P10021503 0082011P10021507 0082011P10021509 0082011P10021512 0082011P10021513 0082011P10021516 0082011P10021519 0082011P10021523 0082011P10021524 0082011P10021527 0082011P10021529 0082011P10021534 0082011P10021537 0082011P10021539 0082011P10021543 0082011P10021547 0082011P10021550 0082011P10021555 0082011P10021557 0082011P10021563 0082011P10021565 0082011P10021575 0082011P10021577 0082011P10021578 0082011P10021579 0082011P10021582 0082011P10021583 0082011P10021584 0082011P10021590 0082011P10021593 0082011P10021594 0082011P10021595 0082011P10021598 0082011P10021600 0082011P10021602 0082011P10021607 0082011P10021611 0082011P10021613 0082011P10021615 0082011P10021616 0082011P10021617 0082011P10021619 0082011P10021621 0082011P10021624 0082011P10021626 0082011P10021628 0082011P10021631 0082011P10021633 0082011P10021634 0082011P10021641 0082011P10021648 0082011P10021649 0082011P10021650 0082011P10021653 0082011P10021658 0082011P10021659 0082011P10021662 0082011P10021666 0082011P10021673 0082011P10021675 0082011P10021679 0082011P10021687 0082011P10021688 0082011P10021692 0082011P10021693 0082011P10021695 0082011P10021696 Registration No. 10021485 10021486 10021491 10021501 10021503 10021507 10021509 10021512 10021513 10021516 10021519 10021523 10021524 10021527 10021529 10021534 10021537 10021539 10021543 10021547 10021550 10021555 10021557 10021563 10021565 10021575 10021577 10021578 10021579 10021582 10021583 10021584 10021590 10021593 10021594 10021595 10021598 10021600 10021602 10021607 10021611 10021613 10021615 10021616 10021617 10021619 10021621 10021624 10021626 10021628 10021631 10021633 10021634 10021641 10021648 10021649 10021650 10021653 10021658 10021659 10021662 10021666 10021673 10021675 10021679 10021687 10021688 10021692 10021693 10021695 10021696 Name PHAM VAN DAI TRAN VAN LUC BUI VAN HUONG PHAM VAN THANH VU VAN TRIEU TRAN XUAN DOAN TRAN VAN TUAN TRAN HUU VUONG NGUYEN VAN CUONG DAO THANH LONG NGUYEN VAN THUONG PHAM DINH KHANG LUU TA DIEN HOANG NGOC DAI TRAN VAN DUONG NGUYEN SON QUAN NGUYEN DUY MANH PHAM KHAC DUY VU TRUNG KIEN NGUYEN THI THU HUONG NGUYEN THI HUYEN VU THI THU TRANG TRAN VAN THAI LUU DINH QUYEN NGUYEN THI HIEN PHAM THI PHUONG LUONG VAN DUNG DO VAN TUAN DANG NGOC TRIU NGUYEN VAN DUC PHAM VAN TRONG NGUYEN VAN TUAN NGUYEN TRONG KHANH TRAN XUAN VUONG TRAN VAN THINH TRAN QUANG TRUNG NGUYEN KHAC DUNG NGUYEN VAN THINH LAI ANH DUNG PHAM VAN UNG NGUYEN DUC TAI NGUYEN THE HAU PHAM VAN TIEN MAI VAN TUAN DO TRONG TUONG NGUYEN QUANG MOC NGUYEN DINH HOI TRAN VAN HUYNH PHAM TIEN DOAI PHI VAN BIEU PHAM VAN NGHIA NGUYEN QUOC TOAN NGUYEN TRUONG SINH NGUYEN DUY CUONG NGUYEN VAN KHUONG VU KIEN HA TIEN MANH TRAN NGOC MINH NGUYEN THI THANH NGUYEN THI TUYET NGUYEN VAN THUC VU VAN SU NGUYEN HUU DAP DAO DUC THUONG DAO NGOC LONG TRAN VAN NGOAN NGUYEN VAN TINH DANG HAI HA DANG VAN QUAN NGUYEN VAN THINH PHAM VAN LUC Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10021714 0082011P10021724 0082011P10021725 0082011P10021728 0082011P10021734 0082011P10021735 0082011P10021736 0082011P10021739 0082011P10021741 0082011P10021743 0082011P10021745 0082011P10021746 0082011P10021748 0082011P10021750 0082011P10021753 0082011P10021757 0082011P10021766 0082011P10021768 0082011P10021771 0082011P10021773 0082011P10021774 0082011P10021777 0082011P10021780 0082011P10021786 0082011P10021788 0082011P10021791 0082011P10021792 0082011P10021795 0082011P10021798 0082011P10021800 0082011P10021804 0082011P10021805 0082011P10021810 0082011P10021815 0082011P10021816 0082011P10021820 0082011P10021824 0082011P10021828 0082011P10021836 0082011P10021850 0082011P10021858 0082011P10021865 0082011P10021866 0082011P10021877 0082011P10021883 0082011P10021885 0082011P10021887 0082011P10021890 0082011P10021891 0082011P10021892 0082011P10021896 0082011P10021897 0082011P10021901 0082011P10021908 0082011P10021910 0082011P10021914 0082011P10021915 0082011P10021916 0082011P10021927 0082011P10021930 0082011P10021934 0082011P10021935 0082011P10021947 0082011P10021951 0082011P10021953 0082011P10021963 0082011P10021967 0082011P10021974 0082011P10021975 0082011P10021979 0082011P10021981 Registration No. 10021714 10021724 10021725 10021728 10021734 10021735 10021736 10021739 10021741 10021743 10021745 10021746 10021748 10021750 10021753 10021757 10021766 10021768 10021771 10021773 10021774 10021777 10021780 10021786 10021788 10021791 10021792 10021795 10021798 10021800 10021804 10021805 10021810 10021815 10021816 10021820 10021824 10021828 10021836 10021850 10021858 10021865 10021866 10021877 10021883 10021885 10021887 10021890 10021891 10021892 10021896 10021897 10021901 10021908 10021910 10021914 10021915 10021916 10021927 10021930 10021934 10021935 10021947 10021951 10021953 10021963 10021967 10021974 10021975 10021979 10021981 Name DAO THI THU VU CONG TUAN LE DUY DUAN TRAN VAN LONG PHAM THI DIEU MAI VAN THU NGUYEN THI LAN NGUYEN DUC THAO NGUYEN VAN VAN TRAN XUAN DAO VU DUC NGHIA DO VAN NINH NGUYEN VAN TUAN VU THI HIEN BUI VAN HUNG LE VAN HAI TRAN VAN LUNG TRAN VAN TIEN PHAM THI VAN NGO ROAN HUYNH BUI CONG NHUONG LUU DAI DUONG NGUYEN THE HUNG NGUYEN VAN TUAN PHAM VAN TUONG NGUYEN VAN DUAN LAM HONG THUY PHAM VAN HUAN BUI HUY GIAP DAO VAN THUAN BUI QUANG DUC PHAM VIET QUYEN PHAM VAN TON PHAM HAI DANG TRAN VAN DAC TRAN XUAN DINH LAI NGOC TRAN LAI THI KIM DUNG CAO TIEN DUC NGUYEN VAN CHIEN VU VAN KIEN TO VAN QUAN NGUYEN TRUNG SON TRAN VAN PHUC TRAN THI THUY TRAN THI DUNG NGUYEN TAT HAI TRAN THI TUOI TRAN VAN DUNG DO THI HANH PHAM VAN DAT NGUYEN THI NHAN HA THE VINH BUI THANH HOAN HO THI GIANG NGUYEN VAN DUOC TRAN MANH TOAN NGUYEN NGOC TU NGUYEN VAN NUI VU VAN SONG TRAN QUANG DUNG TA VAN THANH NGUYEN THI TUYET CHINH PHAM DINH QUY TRAN VAN THANG TRAN DUC DIEN VU TIEN DAI VU XUAN KHIEN PHAM PHUC SON TRAN VAN DUOC TRAN XUAN MINH Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10021987 0082011P10021990 0082011P10021992 0082011P10021998 0082011P10022000 0082011P10022001 0082011P10022002 0082011P10022003 0082011P10022009 0082011P10022015 0082011P10022018 0082011P10022022 0082011P10022028 0082011P10022030 0082011P10022034 0082011P10022045 0082011P10022050 0082011P10022052 0082011P10022055 0082011P10022066 0082011P10022074 0082011P10022075 0082011P10022076 0082011P10022078 0082011P10022079 0082011P10022084 0082011P10022087 0082011P10022088 0082011P10022092 0082011P10022098 0082011P10022102 0082011P10022103 0082011P10022114 0082011P10022120 0082011P10022121 0082011P10022126 0082011P10022144 0082011P10022146 0082011P10022147 0082011P10022148 0082011P10022150 0082011P10022152 0082011P10022154 0082011P10022157 0082011P10022179 0082011P10022198 0082011P10022201 0082011P10022210 0082011P10022227 0082011P10022231 0082011P10022238 0082011P10022247 0082011P10022248 0082011P10022249 0082011P10022251 0082011P10022252 0082011P10022257 0082011P10022260 0082011P10022263 0082011P10022265 0082011P10022266 0082011P10022267 0082011P10022269 0082011P10022270 0082011P10022271 0082011P10022272 0082011P10022275 0082011P10022277 0082011P10022281 0082011P10022283 0082011P10022284 Registration No. 10021987 10021990 10021992 10021998 10022000 10022001 10022002 10022003 10022009 10022015 10022018 10022022 10022028 10022030 10022034 10022045 10022050 10022052 10022055 10022066 10022074 10022075 10022076 10022078 10022079 10022084 10022087 10022088 10022092 10022098 10022102 10022103 10022114 10022120 10022121 10022126 10022144 10022146 10022147 10022148 10022150 10022152 10022154 10022157 10022179 10022198 10022201 10022210 10022227 10022231 10022238 10022247 10022248 10022249 10022251 10022252 10022257 10022260 10022263 10022265 10022266 10022267 10022269 10022270 10022271 10022272 10022275 10022277 10022281 10022283 10022284 Name DAO VIET DINH TRAN VAN NGOI BUI VAN DUC DO THI CHUYEN DO TUAN VUONG PHAM VAN THANG DOAN HUU BIEN PHAM TRUONG TUONG NGUYEN THI THIA BUI THI HIEN TRAN THI NHAI TRAN THANH THE HOANG DINH DE VU VAN HOA VU VAN TOT NGUYEN VAN LOI NGUYEN MANH NAM NGUYEN BA VUONG BUI THI HANG VU THI MUNG MAI NGOC CHAU DANG TAT KHIEM NGUYEN QUANG DUNG DANG DINH TIEN DO XUAN DOAN TRAN VAN TRUYEN DO CHI NHA DO VAN HIEN PHI DINH CHUYEN PHAM VAN LINH TRAN THI MAN HOANG VAN HOA PHAM HUU TRUONG NGUYEN THI UT NGUYEN QUY HOANG VU ANH QUOC NGUYEN VIET HAN TRAN THI BICH LIEN TRAN THI HUONG TRAN THI THUY NGUYEN THI THUONG NGUYEN VAN BINH DANG QUANG TRUONG VU CAO TRUONG TRAN THI DUYEN HOANG THI VAN NGUYEN HUU THI NHAM THI BICH HUONG TRUONG THI HIEN VU VAN LUAT VU SON TUNG HOANG VAN DUNG NGUYEN THANH HAI NGUYEN MANH DAN VU ANH TUAN DANG THI THU DINH THI CHI NGUYEN VAN THAO NGUYEN VAN QUOC NGUYEN DUY TRINH NGUYEN TIEN MANH NGUYEN THI THUY NGUYEN VAN SANG NGUYEN THI HUONG VU VAN THIEN NGUYEN ANH HUNG TRAN MANH TOAN NGUYEN BA THUOC NGUYEN THI QUYNH VU DINH HIEN NGUYEN THI NUONG Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10022285 0082011P10022290 0082011P10022291 0082011P10022292 0082011P10022295 0082011P10022299 0082011P10022300 0082011P10022301 0082011P10022302 0082011P10022304 0082011P10022307 0082011P10022309 0082011P10022310 0082011P10022311 0082011P10022312 0082011P10022314 0082011P10022317 0082011P10022321 0082011P10022322 0082011P10022324 0082011P10022327 0082011P10022328 0082011P10022331 0082011P10022332 0082011P10022333 0082011P10022334 0082011P10022335 0082011P10022336 0082011P10022338 0082011P10022340 0082011P10022341 0082011P10022342 0082011P10022343 0082011P10022344 0082011P10022347 0082011P10022348 0082011P10022349 0082011P10022351 0082011P10022352 0082011P10022354 0082011P10022356 0082011P10022358 0082011P10022360 0082011P10022363 0082011P10022364 0082011P10022367 0082011P10022370 0082011P10022371 0082011P10022374 0082011P10022375 0082011P10022376 0082011P10022377 0082011P10022378 0082011P10022380 0082011P10022382 0082011P10022384 0082011P10022386 0082011P10022387 0082011P10022389 0082011P10022390 0082011P10022391 0082011P10022392 0082011P10022393 0082011P10022394 0082011P10022395 0082011P10022396 0082011P10022398 0082011P10022399 0082011P10022401 0082011P10022402 0082011P10022403 Registration No. 10022285 10022290 10022291 10022292 10022295 10022299 10022300 10022301 10022302 10022304 10022307 10022309 10022310 10022311 10022312 10022314 10022317 10022321 10022322 10022324 10022327 10022328 10022331 10022332 10022333 10022334 10022335 10022336 10022338 10022340 10022341 10022342 10022343 10022344 10022347 10022348 10022349 10022351 10022352 10022354 10022356 10022358 10022360 10022363 10022364 10022367 10022370 10022371 10022374 10022375 10022376 10022377 10022378 10022380 10022382 10022384 10022386 10022387 10022389 10022390 10022391 10022392 10022393 10022394 10022395 10022396 10022398 10022399 10022401 10022402 10022403 Name NGUYEN THI ANH PHAM VAN HUONG DO THI TINH PHAM VAN MANH VU TRUNG HIEU VU VAN THUY BUI THI LE HANG TRAN VAN NGOC NGO THI NGA PHAM THANH TUAN BUI VAN HOAN DOAN VAN TIEN PHAM VAN TIEN HA THI THANH NGUYEN VAN TUYEN TRAN TRUNG TIEN PHAM VAN NY DAO VAN QUAN DINH VAN CUONG TRAN THI HONG NGUYEN THI HUONG VU THI THUY TRAN THI XUAN NGUYEN SON HAI TRAN THI KIM OANH DINH CONG DIN NGUYEN DUC LUONG VU DUC DIEN DUONG ANH TUAN NGUYEN DANG QUANG VU THI DUNG TRAN VAN HOAN NGUYEN MANH HUNG PHAM DUC LUONG NGUYEN VAN DU MAI XUAN TOI PHAM THI THOM PHAM VAN HIEP HOANG MANH THANG DINH VAN DUNG NGUYEN VAN TRUONG LAI VAN MINH VU THI THU HOAN PHAM DUC THIEN DO MINH MAO HOANG THI DAO VU VAN BINH PHAM VAN KHA DINH THE VINH NGUYEN THI MAI PHAM THI MAI NGA VU THI THU MINH NGUYEN VAN LAP NGUYEN THI THU HOAI TRAN VAN DAT PHAM TRUNG TIEN NGUYEN TRUNG THANH NGUYEN TIEN CHUNG VU XUAN TINH TRAN THANH NHAN PHAM NGOC DINH TRAN VAN HUU NGUYEN VAN PHUONG NGUYEN THI TUOI NGUYEN CONG LINH NGNYEN VAN HUY TRAN VAN THANH NGUYEN TRUONG TAM TRAN TRONG TAI NGUYEN KHANH HUNG DINH TRONG ANH Industry Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10022406 0082011P10022407 0082011P10022410 0082011P10022411 0082011P10022412 0082011P10022413 0082011P10022414 0082011P10022416 0082011P10022417 0082011P10022419 0082011P10022420 0082011P10022422 0082011P10022427 0082011P10022430 0082011P10022431 0082011P10022434 0082011P10022435 0082011P10022436 0082011P10022437 0082011P10022438 0082011P10022442 0082011P10022443 0082011P10022447 0082011P10022448 0082011P10022451 0082011P10022452 0082011P10022457 0082011P10022460 0082011P10022462 0082011P10022467 0082011P10022469 0082011P10022471 0082011P10022475 0082011P10022477 0082011P10022485 0082011P10022486 0082011P10022489 0082011P10022494 0082011P10022495 0082011P10022496 0082011P10022497 0082011P10022500 0082011P10022502 0082011P10022505 0082011P10022506 0082011P10022507 0082011P10022509 0082011P10022512 0082011P10022517 0082011P10022518 0082011P10022519 0082011P10022520 0082011P10022523 0082011P10022525 0082011P10022530 0082011P10022532 0082011P10022533 0082011P10022537 0082011P10022539 0082011P10022540 0082011P10022551 0082011P10022555 0082011P10022557 0082011P10022558 0082011P10022560 0082011P10022561 0082011P10022566 0082011P10022567 0082011P10022568 0082011P10022569 0082011P10022571 Registration No. 10022406 10022407 10022410 10022411 10022412 10022413 10022414 10022416 10022417 10022419 10022420 10022422 10022427 10022430 10022431 10022434 10022435 10022436 10022437 10022438 10022442 10022443 10022447 10022448 10022451 10022452 10022457 10022460 10022462 10022467 10022469 10022471 10022475 10022477 10022485 10022486 10022489 10022494 10022495 10022496 10022497 10022500 10022502 10022505 10022506 10022507 10022509 10022512 10022517 10022518 10022519 10022520 10022523 10022525 10022530 10022532 10022533 10022537 10022539 10022540 10022551 10022555 10022557 10022558 10022560 10022561 10022566 10022567 10022568 10022569 10022571 Name NGUYEN VAN HUYNH DINH VAN NGHIA PHAN NGOC THIEN NGUYEN THANH VAN VU VAN HUNG DO TIEN DUNG TRAN HONG PHONG NGUYEN THI CHINH VU VAN DUY PHAN VAN THUC VU VAN DONG NGUYEN TRUONG DINH NGUYEN VAN QUYET PHAM DUC CHUNG TRAN THI HANG TRAN VAN HUY TRAN VAN TUAN PHAM VAN LUONG LE VAN THIEN PHAM VAN CHIEN PHAM VAN PHONG NGUYEN VAN CUONG NGUYEN VAN DANG NGUYEN ANH DIEN TRAN VAN VINH VU TUYET PHAM THI TUYET MAI BUI CONG CHINH NGUYEN THE LINH TRAN VAN TAM NGUYEN CAO CHIEN NGUYEN VAN PHAP PHAM THI THEU DANG THI VUI TRAN VAN HOA LE VAN DIEP NGUYEN VAN CAN DAO PHUC CAU DOAN VAN TIEN TRAN THI KIM TRAN THI OANH PHAN YEN NGUYET TRAN VAN HUNG NGUYEN VAN HUY TRAN TIEN MANH NGUYEN THI PHUONG LAN LA THI HOA NGUYEN TAT THANG NGUYEN VAN DUC TRAN VAN THE TRAN THI TU HOANG THI THANH NGUYEN TRUONG GIANG NGUYEN VAN HUAN DOAN VAN HAI LUU VIET BINH PHAM QUANG SANG NGUYEN THI LIEN NGUYEN THI HUONG PHAM VAN THE TRAN VAN THANG NGUYEN VAN NHUONG PHAM VAN GIANG PHAM VAN TAN DO VAN CONG NGUYEN VAN QUYEN PHAM VAN TU DO VAN BINH NGUYEN VAN HAI NGUYEN THI THOA BUI THI PHUONG Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Fishing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Fishing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10022572 0082011P10022573 0082011P10022575 0082011P10022579 0082011P10022581 0082011P10022582 0082011P10022585 0082011P10022586 0082011P10022594 0082011P10022595 0082011P10022597 0082011P10022602 0082011P10022603 0082011P10022604 0082011P10022606 0082011P10022607 0082011P10022608 0082011P10022610 0082011P10022615 0082011P10022617 0082011P10022618 0082011P10022619 0082011P10022625 0082011P10022635 0082011P10022639 0082011P10022640 0082011P10022643 0082011P10022645 0082011P10022649 0082011P10022654 0082011P10022656 0082011P10022657 0082011P10022658 0082011P10022660 0082011P10022662 0082011P10022663 0082011P10022664 0082011P10022665 0082011P10022666 0082011P10022667 0082011P10022669 0082011P10022675 0082011P10022676 0082011P10022677 0082011P10022678 0082011P10022680 0082011P10022681 0082011P10022682 0082011P10022684 0082011P10022685 0082011P10022693 0082011P10022694 0082011P10022699 0082011P10022702 0082011P10022703 0082011P10022704 0082011P10022706 0082011P10022707 0082011P10022709 0082011P10022714 0082011P10022717 0082011P10022719 0082011P10022723 0082011P10022724 0082011P10022730 0082011P10022731 0082011P10022733 0082011P10022738 0082011P10022742 0082011P10022744 0082011P10022745 Registration No. 10022572 10022573 10022575 10022579 10022581 10022582 10022585 10022586 10022594 10022595 10022597 10022602 10022603 10022604 10022606 10022607 10022608 10022610 10022615 10022617 10022618 10022619 10022625 10022635 10022639 10022640 10022643 10022645 10022649 10022654 10022656 10022657 10022658 10022660 10022662 10022663 10022664 10022665 10022666 10022667 10022669 10022675 10022676 10022677 10022678 10022680 10022681 10022682 10022684 10022685 10022693 10022694 10022699 10022702 10022703 10022704 10022706 10022707 10022709 10022714 10022717 10022719 10022723 10022724 10022730 10022731 10022733 10022738 10022742 10022744 10022745 Name TRAN THI OANH VU VAN DUNG VU MANH TRUONG HOANG VAN PHI NGUYEN THIEN PHAP PHAN VAN CUONG HOANG TIEN DO HOANG MANH TUAN HOANG VAN LONG PHAM DANH NHAN DINH THI THANH HANG NGO QUOC DOANH PHAM VAN THANH BUI VAN KHUE NGUYEN THI TINH NGUYEN VAN CHINH THINH XUAN LONG TRAN VAN DAT PHAM VAN HOAN MAI VAN QUYNH PHAM VAN TU MAI VAN TUC TRAN VAN DONG TRAN HONG QUAN PHAM VAN TAN NGUYEN THI KHUYEN BUI THI VUI NGO NGOC DIEP KIM XUAN DUONG VU DINH CUU NGUYEN VAN THIEN NGUYEN QUANG CHINH HOANG THI CUC LE NGUYEN HOANG PHAM VAN PHUNG HOANG MANH LIEN NGUYEN TUAN ANH NGUYEN THI MAI ANH MAI VAN HAI PHAM VAN QUYET TRAN VAN NAM TRAN QUOC HUY NGUYEN VAN DUONG DO THANH TAM NGUYEN DUC TUYEN TRINH HONG VUONG VU NGOC DOANH DANG THI YEN VU VAN THO BUI VAN VIET NGUYEN NHU Y DINH VAN LINH NGUYEN VAN MINH HOANG VAN DUNG TRAN VAN TUNG TRAN VAN BACH VU NGOC QUYET NGUYEN VAN PHI DO THI HUONG BUI XUAN THUAN DINH VAN TINH DOAN DUONG PHAM VAN TUNG PHAM VAN VUONG HA VAN TUAN TRAN VAN THUONG NGUYEN VAN CONG TRINH HOANG DUNG NGUYEN HAI ANH NGUYEN CONG HIEP NGUYEN TIEN DUNG Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Fishing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Fishing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10022746 0082011P10022750 0082011P10022754 0082011P10022756 0082011P10022759 0082011P10022760 0082011P10022761 0082011P10022762 0082011P10022765 0082011P10022770 0082011P10022771 0082011P10022772 0082011P10022773 0082011P10022774 0082011P10022775 0082011P10022776 0082011P10022779 0082011P10022780 0082011P10022781 0082011P10022785 0082011P10022787 0082011P10022788 0082011P10022791 0082011P10022792 0082011P10022798 0082011P10022799 0082011P10022800 0082011P10022801 0082011P10022803 0082011P10022810 0082011P10022813 0082011P10022814 0082011P10022816 0082011P10022818 0082011P10022822 0082011P10022823 0082011P10022825 0082011P10022828 0082011P10022831 0082011P10022832 0082011P10022834 0082011P10022835 0082011P10022839 0082011P10022841 0082011P10022843 0082011P10022845 0082011P10022848 0082011P10022850 0082011P10022854 0082011P10022856 0082011P10022857 0082011P10022860 0082011P10022862 0082011P10022863 0082011P10022867 0082011P10022868 0082011P10022869 0082011P10022877 0082011P10022881 0082011P10022886 0082011P10022888 0082011P10022891 0082011P10022893 0082011P10022903 0082011P10022906 0082011P10022907 0082011P10022909 0082011P10022911 0082011P10022915 0082011P10022917 0082011P10022926 Registration No. 10022746 10022750 10022754 10022756 10022759 10022760 10022761 10022762 10022765 10022770 10022771 10022772 10022773 10022774 10022775 10022776 10022779 10022780 10022781 10022785 10022787 10022788 10022791 10022792 10022798 10022799 10022800 10022801 10022803 10022810 10022813 10022814 10022816 10022818 10022822 10022823 10022825 10022828 10022831 10022832 10022834 10022835 10022839 10022841 10022843 10022845 10022848 10022850 10022854 10022856 10022857 10022860 10022862 10022863 10022867 10022868 10022869 10022877 10022881 10022886 10022888 10022891 10022893 10022903 10022906 10022907 10022909 10022911 10022915 10022917 10022926 Name NGUYEN MANH DAT NGUYEN THI THOM NGUYEN TIEN DUNG NGUYEN VAN DAP PHAM VAN HOA DUONG MINH DUC TRAN HA TRUNG PHAM MANH HUNG NGUYEN THI HOA NGUYEN DAO PHU NGUYEN VAN TINH NGUYEN VAN HOAN NGUYEN VAN LY VU VAN TAI BUI NGUYEN THIEU HOANG VAN CHINH LE VAN THO NGUYEN VAN GIAP PHAM VAN HA BUI VAN NAM NGUYEN XUAN TRUONG DIEN VAN MANH NGUYEN THI CHANG DAO VAN DUNG NGUYEN ANH THONG LUU DANH LONG TRINH NGOC HUYNH DINH VAN GIANG NAM TRAN THI THOM BUI XUAN TOAN NGUYEN THI MIEN VU VAN LONG MAI BINH DAN PHAM VAN HUNG NGUYEN QUANG HUYEN NGUYEN VAN CUONG NGUYEN THI HUE NGUYEN VAN HUNG NGUYEN NGOC GIANG LE HUNG CUONG NGUYEN THI DINH DOAN VAN TAI PHAM VAN THUAN DOAN VAN TRINH TRAN DUY HAU TONG THANH DU NGUYEN XUAN THIEP HOANG QUOC TRUONG DAO VAN HAI DIEN VAN MAN NGUYEN CONG HOI NGUYEN VAN DONG NGUYEN VAN HOC NGUYEN THI CHUNG TRAN THI HUYEN TRAN VAN BIEN LE THI HUE LE DUY HUNG NGUYEN VAN BINH NGUYEN THI PHUONG HANH MAI VAN SON NGUYEN VAN SON VU PHU TUE CHAU PHAM VAN BA DOAN DUONG TRAN DINH HUNG VU VAN HIEP NGUYEN VAN TRANG PHAM THI HOE NGUYEN BA NGOC LE VAN HIEP Industry Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Fishing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10022929 0082011P10022930 0082011P10022933 0082011P10022934 0082011P10022940 0082011P10022941 0082011P10022943 0082011P10022947 0082011P10022950 0082011P10022951 0082011P10022953 0082011P10022955 0082011P10022958 0082011P10022959 0082011P10022963 0082011P10022964 0082011P10022965 0082011P10022970 0082011P10022976 0082011P10022981 0082011P10022982 0082011P10022986 0082011P10022990 0082011P10022991 0082011P10023000 0082011P10023004 0082011P10023005 0082011P10023006 0082011P10023007 0082011P10023008 0082011P10023015 0082011P10023022 0082011P10023029 0082011P10023031 0082011P10023032 0082011P10023037 0082011P10023043 0082011P10023044 0082011P10023047 0082011P10023049 0082011P10023052 0082011P10023053 0082011P10023054 0082011P10023055 0082011P10023056 0082011P10023057 0082011P10023058 0082011P10023059 0082011P10023060 0082011P10023065 0082011P10023068 0082011P10023069 0082011P10023071 0082011P10023074 0082011P10023075 0082011P10023077 0082011P10023080 0082011P10023081 0082011P10023082 0082011P10023083 0082011P10023085 0082011P10023087 0082011P10023088 0082011P10023089 0082011P10023090 0082011P10023091 0082011P10023093 0082011P10023096 0082011P10023097 0082011P10023098 0082011P10023102 Registration No. 10022929 10022930 10022933 10022934 10022940 10022941 10022943 10022947 10022950 10022951 10022953 10022955 10022958 10022959 10022963 10022964 10022965 10022970 10022976 10022981 10022982 10022986 10022990 10022991 10023000 10023004 10023005 10023006 10023007 10023008 10023015 10023022 10023029 10023031 10023032 10023037 10023043 10023044 10023047 10023049 10023052 10023053 10023054 10023055 10023056 10023057 10023058 10023059 10023060 10023065 10023068 10023069 10023071 10023074 10023075 10023077 10023080 10023081 10023082 10023083 10023085 10023087 10023088 10023089 10023090 10023091 10023093 10023096 10023097 10023098 10023102 Name PHAM THAO PHAN NGOC HOA PHAM VAN BAC DINH THI NGOC NGUYEN TRONG CHUNG TRAN THI THU NEN NGUYEN VAN LINH NGUYEN THI HUYEN NGUYEN TRONG LAI LE VAN HAN DINH VAN HIEN LAI THI THAO LA VAN HOAI NGUYEN VAN TUYEN DOAN THI MAI PHAM VAN TRUNG TRUONG CONG TAN HOAN NGUYEN VAN HUNG TRAN VAN HUNG DANG VAN VI VU VAN HIEN TRAN VAN THANH DOAN CONG NGHIEP TRINH MANH CUONG DO VAN PHAT NGUYEN VAN VIET NGUYEN VAN THANH DINH XUAN THANG TRAN VAN SAU VU DUC LONG DINH CONG THUAT NGUYEN THI SEN BUI THI TUOI PHAM XUAN QUANG MAI VAN CHINH PHAM CONG THUY NGUYEN VAN DO DIEN VAN HUY NGUYEN VAN HUY DAO VAN TAC NGUYEN VAN GIAP LE TRUNG QUANG DO THI HOAI VU VAN DIEN DIEN ANH TUAN LE VAN KHANH VU VAN TU PHAM VAN KHOA NGUYEN VAN HOA TRAN VAN CHAP MAI VAN TINH NGUYEN VAN HAI NGUYEN QUANG HUNG LE TRONG THIET NGUYEN THI MINH DIEN VAN DUNG VU HOAI PHUONG HOANG NGOC LUAN HOANG QUOC DUONG NGUYEN THI NGUYET TRAN VAN TUAN NGUYEN VAN VU NGUYEN DINH SY DUONG THI BICH THU TRAN VAN HUY VU THI LANH NGUYEN THI AN TRINH NGOC TUAN TRINH XUAN THANH TRUONG CONG DONG NGUYEN VAN TRUNG Industry Construction Construction Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10023104 0082011P10023106 0082011P10023108 0082011P10023109 0082011P10023111 0082011P10023112 0082011P10023113 0082011P10023114 0082011P10023117 0082011P10023118 0082011P10023121 0082011P10023123 0082011P10023125 0082011P10023126 0082011P10023130 0082011P10023135 0082011P10023141 0082011P10023142 0082011P10023143 0082011P10023144 0082011P10023145 0082011P10023147 0082011P10023149 0082011P10023150 0082011P10023151 0082011P10023154 0082011P10023155 0082011P10023156 0082011P10023157 0082011P10023158 0082011P10023159 0082011P10023160 0082011P10023161 0082011P10023162 0082011P10023163 0082011P10023165 0082011P10023166 0082011P10023168 0082011P10023169 0082011P10023170 0082011P10023171 0082011P10023172 0082011P10023174 0082011P10023175 0082011P10023176 0082011P10023177 0082011P10023180 0082011P10023181 0082011P10023182 0082011P10023183 0082011P10023184 0082011P10023185 0082011P10023186 0082011P10023187 0082011P10023188 0082011P10023191 0082011P10023195 0082011P10023196 0082011P10023197 0082011P10023198 0082011P10023199 0082011P10023200 0082011P10023201 0082011P10023202 0082011P10023203 0082011P10023205 0082011P10023206 0082011P10023207 0082011P10023209 0082011P10023210 0082011P10023214 Registration No. 10023104 10023106 10023108 10023109 10023111 10023112 10023113 10023114 10023117 10023118 10023121 10023123 10023125 10023126 10023130 10023135 10023141 10023142 10023143 10023144 10023145 10023147 10023149 10023150 10023151 10023154 10023155 10023156 10023157 10023158 10023159 10023160 10023161 10023162 10023163 10023165 10023166 10023168 10023169 10023170 10023171 10023172 10023174 10023175 10023176 10023177 10023180 10023181 10023182 10023183 10023184 10023185 10023186 10023187 10023188 10023191 10023195 10023196 10023197 10023198 10023199 10023200 10023201 10023202 10023203 10023205 10023206 10023207 10023209 10023210 10023214 Name KHUONG VAN LAM PHAN THANH LIEM MAI THANH TUNG VU TIEN LUC NGUYEN NGOC DUONG LE DINH THUOC DO VAN TOAN NGUYEN DUY PHUNG PHAM VAN CHIEN NGUYEN VAN TU TRAN VAN THANH TRAN VAN HUY DOAN VAN KIEN TRAN MANH CUONG DOAN VAN VU DINH VAN CHIEN LE HONG NAM DO VAN VI VU QUOC DO MAI VAN IOI LE MANH CHIEN MAI XUAN THO TRAN VAN THANG DO THI NHAT BUI DUC LAM PHAM XUAN CUONG TRAN VAN TAM TRINH TIEN QUYET TRAN THI HANH TRAN VAN HOC PHAM VAN CUONG PHAM DUC NAM NGUYEN VAN TRONG NGUYEN THI NGOC BICH TRAN VAN VUONG NGUYEN CONG NGUYEN VU CANH DINH VU THI SOI NGUYEN HUNG TIEN DINH VAN BINH DUONG VAN HAI LAI VAN HUAN PHAM THE CONG TRAN THI THU PHAM VAN LAM NGUYEN VAN CHUC PHAM VAN PHUONG DO QUOC TUAN TRAN VAN DAI VU VAN BEN TRAN VAN DUNG VU DUC ANH DO VAN NHAN TRAN VAN DANG DO VAN DIEN MAI VAN CHIEU CAO VAN QUYET LE THI THU LE THI HIEN HOANG VAN CHIEN PHAM VAN QUYEN VU THANH TUNG DINH VAN HUYEN NGUYEN TUAN ANH DOAN VAN SON HOANG VAN HIEP TO NGOC THANH TRAN VAN DUY HOANG VAN HA HOANG HUNG VI NGUYEN VAN TAM Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Construction Manufacturing Construction

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10023216 0082011P10023217 0082011P10023219 0082011P10023221 0082011P10023222 0082011P10023223 0082011P10023224 0082011P10023225 0082011P10023229 0082011P10023253 0082011P10023254 0082011P10023259 0082011P10023271 0082011P10023288 0082011P10023293 0082011P10023295 0082011P10023297 0082011P10023298 0082011P10023302 0082011P10023307 0082011P10023312 0082011P10023323 0082011P10023324 0082011P10023326 0082011P10023331 0082011P10023338 0082011P10023345 0082011P10023349 0082011P10023359 0082011P10023364 0082011P10023381 0082011P10023390 0082011P10023403 0082011P10023404 0082011P10023405 0082011P10023412 0082011P10023435 0082011P10023437 0082011P10023439 0082011P10023448 0082011P10023651 0082011P10023655 0082011P10023659 0082011P10023661 0082011P10023665 0082011P10023667 0082011P10023668 0082011P10023671 0082011P10023672 0082011P10023678 0082011P10023682 0082011P10023683 0082011P10023699 0082011P10023705 0082011P10023706 0082011P10023709 0082011P10023711 0082011P10023712 0082011P10023715 0082011P10023718 0082011P10023721 0082011P10023722 0082011P10023725 0082011P10023726 0082011P10023729 0082011P10023732 0082011P10023737 0082011P10023738 0082011P10023740 0082011P10023742 0082011P10023744 Registration No. 10023216 10023217 10023219 10023221 10023222 10023223 10023224 10023225 10023229 10023253 10023254 10023259 10023271 10023288 10023293 10023295 10023297 10023298 10023302 10023307 10023312 10023323 10023324 10023326 10023331 10023338 10023345 10023349 10023359 10023364 10023381 10023390 10023403 10023404 10023405 10023412 10023435 10023437 10023439 10023448 10023651 10023655 10023659 10023661 10023665 10023667 10023668 10023671 10023672 10023678 10023682 10023683 10023699 10023705 10023706 10023709 10023711 10023712 10023715 10023718 10023721 10023722 10023725 10023726 10023729 10023732 10023737 10023738 10023740 10023742 10023744 Name DINH VAN QUYEN LE DINH TRUONG PHAM MINH KIEM KIEU VAN MINH BUI VAN QUAN KIEU HONG LAM NGUYEN NHU KHOI MAI THI THAM LE MANH HUNG TRAN VAN TINH TONG VAN HANH NGUYEN TRONG DUNG PHAM VAN BINH NGUYEN PHUONG NAM NGUYEN VAN HIEN NGUYEN THI VAN PHAM THI LIEU NGUYEN MANH TUAN NGUYEN VAN QUVET TRUONG VAN TRA DINH VAN TRUONG DOAN VAN PHANG TRUONG VAN CONG VU VAN HUNG NGUYEN THI TRANG DOAN THI MUI NGUYEN MINH TIEN PHAM THE ANH IA VAN DINH NGUYEN VAN NGHIEM DINH VAN KIEN NGUYEN NGOC HAI DO TAN DAT LE THI HUYEN PHAM KHAC SON NGUYEN TIEN HUY LUU VAN DAI PHAM THI THOM DINH VAN CUONG NGUYEN DUC TU LE VAN THANG SU HUU TOAN BUI DUY HAU LE VAN HOI LE DOAN HUNG VO THI DUNG VO THI THANH VAN DUONG VAN AN DANG VAN THONG HOANG NGOC HUNG TRAN TRUONG SON TRAN DOAN THUAN PHAN DINH THE NGUYEN TIEN QUOC LUU VAN DINH CHU VAN TAN PHAM THI THUY PHAN VIET CUONG NGUYEN HUU CUONG PHAN VAN DUONG PHAM TIEN DUNG LE DOAN CUONG TRAN VAN MAI VO VAN MANH NGUYEN CANH CONG HO SY SON NGUYEN KHAC THANG LE HUU DUNG NGUYEN VAN PHU TRUONG MANH CUONG NGUYEN VAN VIET Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Construction Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10023753 0082011P10023754 0082011P10023756 0082011P10023758 0082011P10023767 0082011P10023770 0082011P10023777 0082011P10023780 0082011P10023786 0082011P10023798 0082011P10023799 0082011P10023800 0082011P10023807 0082011P10023808 0082011P10023809 0082011P10023810 0082011P10023813 0082011P10023814 0082011P10023815 0082011P10023817 0082011P10023819 0082011P10023820 0082011P10023821 0082011P10023827 0082011P10023835 0082011P10023841 0082011P10023850 0082011P10023851 0082011P10023854 0082011P10023865 0082011P10023867 0082011P10023868 0082011P10023869 0082011P10023875 0082011P10023877 0082011P10023881 0082011P10023886 0082011P10023893 0082011P10023894 0082011P10023895 0082011P10023897 0082011P10023899 0082011P10023900 0082011P10023902 0082011P10023903 0082011P10023907 0082011P10023912 0082011P10023913 0082011P10023917 0082011P10023918 0082011P10023924 0082011P10023928 0082011P10023931 0082011P10023934 0082011P10023935 0082011P10023937 0082011P10023942 0082011P10023943 0082011P10023944 0082011P10023945 0082011P10023946 0082011P10023953 0082011P10023955 0082011P10023957 0082011P10023958 0082011P10023960 0082011P10023963 0082011P10023964 0082011P10023969 0082011P10023970 0082011P10023971 Registration No. 10023753 10023754 10023756 10023758 10023767 10023770 10023777 10023780 10023786 10023798 10023799 10023800 10023807 10023808 10023809 10023810 10023813 10023814 10023815 10023817 10023819 10023820 10023821 10023827 10023835 10023841 10023850 10023851 10023854 10023865 10023867 10023868 10023869 10023875 10023877 10023881 10023886 10023893 10023894 10023895 10023897 10023899 10023900 10023902 10023903 10023907 10023912 10023913 10023917 10023918 10023924 10023928 10023931 10023934 10023935 10023937 10023942 10023943 10023944 10023945 10023946 10023953 10023955 10023957 10023958 10023960 10023963 10023964 10023969 10023970 10023971 Name THAI VAN HAI LE VAN HOANH MANH TRONG HUNG NGUYEN VIET KHUONG LE VAN AN BUI VAN ANH PHAM HONG HAI NGUYEN MANH HUNG THAI TRUNG THO NGUYEN PHUNG DUONG THAI DOAN MANH NGUYEN VAN NAM NGUYEN DANH HIEP NGUYEN MINH PHU TRAN MANH HIEP PHAN BA DUONG TRAN MANH HUY VO QUANG NAM NGUYEN VAN NAM NGUYEN YAN HAO NGUYEN BA HUU TRUONG XUAN TUNG NGUYEN CONG QUYET TRAN NGOC HOANG BUI HUY THANG HOANG VAN QUAN PHAN VAN NGO PHAM QUOC HUNG DAU NGOC DIEU NGUYEN VAN NAM NGUYEN THI HUONG HOANG DINH THIN NGUYEN VAN SON HOANG MONG DIEP NGUYEN HUU DUC TRAN VAN VINH HA THI SAO MAI LE THI LUONG DO VAN CHUONG NGUYEN THANH TAM HO VIET HUNG DANG BA TUYEN PHAM VAN MANH NGUYEN BA TAP NGUYEN LINH THUC TRAN THI KIM OANH NGO MINH DUNG NGUYEN THI TRANG TRAN VAN HUNG NGUYEN VAN DUNG NGUYEN HONG SON NGUYEN HUY SINH NGUYEN VAN TAI NGUVEN VAN NHAT LE TRONG TUNG DANG VAN TINH HD VAN DIEP NGUYEN VAN NAM CAO THI NGAN NGUYEN VIET CUONG TRAN VAN SANG NGUYEN XUAN TUNG HOANG VAN TRONG BUI THI CHUONG PHAM DUC HOP NGUYEN HUU NHUAN NGUYEN VAN NGHIEM TRAN VAN THONG PHAN XUAN TUNG NGUYEN DINH DUNG PHAM VAN PHU Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10023973 0082011P10023974 0082011P10023980 0082011P10023981 0082011P10023983 0082011P10023987 0082011P10023991 0082011P10023993 0082011P10024001 0082011P10024008 0082011P10024020 0082011P10024027 0082011P10024028 0082011P10024032 0082011P10024045 0082011P10024048 0082011P10024054 0082011P10024056 0082011P10024057 0082011P10024062 0082011P10024065 0082011P10024075 0082011P10024077 0082011P10024082 0082011P10024089 0082011P10024090 0082011P10024096 0082011P10024097 0082011P10024098 0082011P10024101 0082011P10024103 0082011P10024104 0082011P10024106 0082011P10024124 0082011P10024130 0082011P10024131 0082011P10024132 0082011P10024133 0082011P10024136 0082011P10024143 0082011P10024145 0082011P10024146 0082011P10024147 0082011P10024149 0082011P10024152 0082011P10024157 0082011P10024162 0082011P10024163 0082011P10024166 0082011P10024168 0082011P10024170 0082011P10024172 0082011P10024176 0082011P10024177 0082011P10024181 0082011P10024184 0082011P10024186 0082011P10024190 0082011P10024194 0082011P10024195 0082011P10024196 0082011P10024200 0082011P10024201 0082011P10024203 0082011P10024204 0082011P10024210 0082011P10024213 0082011P10024217 0082011P10024218 0082011P10024219 0082011P10024221 Registration No. 10023973 10023974 10023980 10023981 10023983 10023987 10023991 10023993 10024001 10024008 10024020 10024027 10024028 10024032 10024045 10024048 10024054 10024056 10024057 10024062 10024065 10024075 10024077 10024082 10024089 10024090 10024096 10024097 10024098 10024101 10024103 10024104 10024106 10024124 10024130 10024131 10024132 10024133 10024136 10024143 10024145 10024146 10024147 10024149 10024152 10024157 10024162 10024163 10024166 10024168 10024170 10024172 10024176 10024177 10024181 10024184 10024186 10024190 10024194 10024195 10024196 10024200 10024201 10024203 10024204 10024210 10024213 10024217 10024218 10024219 10024221 Name NGO VAN NAM TRAN KHAC TINH HO XUAN HUNG TRAN CAO CUONG NGUYEN VAN QUYEN VO TIEN DUNG PHAM ANH TUAN NGUYEN VAN PHAP NGUYEN VAN TIEN TRAN THI THUONG VO CONG DANH HOANG TRUNG KHOI NGUYEN VAN CHAT NGUYEN HOANG NAM CHU HUY PHU BUI THI MAI NGUYEN THANH TUNG NGUYEN XUAN SY NGO NAM MANH HOANG MANH HA TRINH XUAN DUC TRAN VAN HUNG TRAN THI HANG CAO CU TU TRAN VAN HIEU TRAN VAN VUONG NGUYEN VAN THANG NGUYEN DUC THANH HOANG VAN HUNG PHAN CONG DANH TRAN THANH KHIET PHAN VAN CHINH NGUYEN THI AN NGO XUAN CUONG NGUYEN THI DUNG PHAM VAN SON NGUYEN THI TUYET DAU VAN VIET NGUYEN HONG HAU PHAM THI OANH TA VAN LAP NGUYEN QUOC DUC DAO VAN HAI DANG VIET CUONG TRAN THI NHUNG NGUYEN THI TUOI NGUYEN VAN THANH LE THAC BACH NGUYEN THI HOA HO VIET HUNG NGUYEN THI DAO VO VAN BINH VO MINH DUC NGO XUAN DAI DAU THI THUAN TRAN VAN TUAN HOANG VAN THANH TO BA QUANG VO VAN HA GIAN VIET THANH NGUYEN THI GAM TANG THI HOAI NGUYEN THI HUYEN PHAN VAN HOANG PHAM KIM NAM LUU CONG HAO THAI KHAC TOAN NGUYEN BA MANH NGUYEN DINH LONG TRAN THANH HUONG NGUYEN THI VAN Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10024225 0082011P10024227 0082011P10024228 0082011P10024230 0082011P10024239 0082011P10024242 0082011P10024243 0082011P10024244 0082011P10024247 0082011P10024250 0082011P10024253 0082011P10024256 0082011P10024257 0082011P10024259 0082011P10024260 0082011P10024263 0082011P10024266 0082011P10024269 0082011P10024270 0082011P10024271 0082011P10024274 0082011P10024277 0082011P10024281 0082011P10024282 0082011P10024287 0082011P10024288 0082011P10024290 0082011P10024293 0082011P10024294 0082011P10024295 0082011P10024298 0082011P10024300 0082011P10024301 0082011P10024304 0082011P10024315 0082011P10024329 0082011P10024334 0082011P10024335 0082011P10024336 0082011P10024339 0082011P10024343 0082011P10024346 0082011P10024347 0082011P10024351 0082011P10024353 0082011P10024356 0082011P10024358 0082011P10024360 0082011P10024361 0082011P10024362 0082011P10024370 0082011P10024371 0082011P10024372 0082011P10024373 0082011P10024376 0082011P10024377 0082011P10024381 0082011P10024384 0082011P10024389 0082011P10024391 0082011P10024392 0082011P10024393 0082011P10024394 0082011P10024398 0082011P10024402 0082011P10024406 0082011P10024408 0082011P10024420 0082011P10024427 0082011P10024431 0082011P10024433 Registration No. 10024225 10024227 10024228 10024230 10024239 10024242 10024243 10024244 10024247 10024250 10024253 10024256 10024257 10024259 10024260 10024263 10024266 10024269 10024270 10024271 10024274 10024277 10024281 10024282 10024287 10024288 10024290 10024293 10024294 10024295 10024298 10024300 10024301 10024304 10024315 10024329 10024334 10024335 10024336 10024339 10024343 10024346 10024347 10024351 10024353 10024356 10024358 10024360 10024361 10024362 10024370 10024371 10024372 10024373 10024376 10024377 10024381 10024384 10024389 10024391 10024392 10024393 10024394 10024398 10024402 10024406 10024408 10024420 10024427 10024431 10024433 Name NGUYEN THI HIEN NGUYEN HUU CUONG PHAM NGOC THUY HOANG XUAN THIEM NGUYEN NGOC DUY NGUYEN VAN CHIEN HO THANH TUAN DAU VAN CUONG NGO XUAN PHI NGUYEN VAN THANG NGUYEN THI DUYEN TRAN XUAN HOANG NGUYEN BA TUYEN NGUYEN CONG QUE NGUYEN VAN CHUNG NGUYEN HUU DIEN TRAN NU NGOC ANH TRAN QUANG TAI NGUYEN DANH DUNG DINH BAT DUC TRAN DINH MINH LE HONG QUAN BUI THI KHANH LE VAN LUAN NGUYEN TRONG TAI NGUYEN CONG THONG NGUYEN DANH CUONG NGUYEN DUY NHAN NGUYEN VAN THANH TRAN TU BAN NGUYEN NGOC ANH NGUYEN DUC TAI PHAM VAN TU DANG DINH THUONG DUONG THI LAI NGUYEN THI BICH HIEP NGUYEN VIET LY NGUYEN THI TINH DUONG VAN HA NGUYEN THI THOAN TRAN THI HOA TRAN TRUNG KIEN HO MANH TUAN DINH THI TRANG HOANG VAN HA VO NGOC SANG LE VAN DE TRAN VAN LINH TRAN VAN TRUNG PHAN THANH HAI NGO VAN MUOI NGUYEN PHI TOAN NGUYEN VAN HUNG HOANG VAN ANH HOANG THI AN NGUYEN XUAN HAU PHAN VAN HAI DAU DUC TUAN NGUYEN THI HUE NGUYEN THI DUNG LE VAN TINH TRAN ANH KHOA HOANG NGHIA SON NGUYEN VAN THAO LE VAN VINH NGUYEN THE NHAN TRAN VAN PHAN TRINH VAN TU LE DANG THINH VO TRONG CUONG LE THI PHUONG Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10024434 0082011P10024435 0082011P10024437 0082011P10024438 0082011P10024443 0082011P10024448 0082011P10024449 0082011P10024455 0082011P10024457 0082011P10024458 0082011P10024461 0082011P10024467 0082011P10024469 0082011P10024474 0082011P10024476 0082011P10024479 0082011P10024483 0082011P10024485 0082011P10024486 0082011P10024488 0082011P10024490 0082011P10024493 0082011P10024495 0082011P10024496 0082011P10024497 0082011P10024498 0082011P10024503 0082011P10024504 0082011P10024505 0082011P10024506 0082011P10024508 0082011P10024509 0082011P10024512 0082011P10024530 0082011P10024533 0082011P10024535 0082011P10024536 0082011P10024538 0082011P10024540 0082011P10024541 0082011P10024543 0082011P10024544 0082011P10024552 0082011P10024554 0082011P10024555 0082011P10024556 0082011P10024557 0082011P10024560 0082011P10024561 0082011P10024563 0082011P10024566 0082011P10024568 0082011P10024575 0082011P10024580 0082011P10024586 0082011P10024591 0082011P10024592 0082011P10024596 0082011P10024597 0082011P10024600 0082011P10024602 0082011P10024614 0082011P10024615 0082011P10024617 0082011P10024618 0082011P10024622 0082011P10024623 0082011P10024627 0082011P10024645 0082011P10024646 0082011P10024647 Registration No. 10024434 10024435 10024437 10024438 10024443 10024448 10024449 10024455 10024457 10024458 10024461 10024467 10024469 10024474 10024476 10024479 10024483 10024485 10024486 10024488 10024490 10024493 10024495 10024496 10024497 10024498 10024503 10024504 10024505 10024506 10024508 10024509 10024512 10024530 10024533 10024535 10024536 10024538 10024540 10024541 10024543 10024544 10024552 10024554 10024555 10024556 10024557 10024560 10024561 10024563 10024566 10024568 10024575 10024580 10024586 10024591 10024592 10024596 10024597 10024600 10024602 10024614 10024615 10024617 10024618 10024622 10024623 10024627 10024645 10024646 10024647 Name LE THI CHUNG NGUYEN THI THOAN LE VAN UOC HOANG XUAN HUNG HO NGHIA THANG VO VAN HOA VO HUU CHUNG NGUYEN DINH PHU TRAN VAN DUNG MAI THI DUNG LUU VAN SON HOANG XUAN TAM NGUYEN XUAN NHAM NGUYEN THI LAN PHAN SY HUNG NGUYEN DINH CUONG HO THI THANH PHAN DUC TRI DAO QUANG CONG VU LE CANH NGUYEN HONG BINH HO DUC GIANG PHUNG BA TRONG TRAN VAN TOAN LAM THI HOANH VO VAN SON TRAN VAN DUC NGUYEN HUY HOANG HO VAN LONG PHAN VAN DONG LE CHAU DAI LE CONG YEN NGUYEN VAN PHUC TRINH MINH THONG LE THAC TOAN DAU THUY TIEN NGUYEN THI THUY LINH NGUYEN THE HOI NGUYEN DUY NGA MAI VIET THONG NGUYEN VAN QUANG THAI TRUNG TUYEN TRAN VAN THAN NGUYEN KIEN CUONG NGUYEN HONG THAI TRAN VAN MUOI NGUYEN VAN HIEU NGUYEN BA BINH NGUYEN QUANG THUAN HOANG VAN PHUC TRAN VAN TUONG HO THI HOAI NGUYEN TRONG HONG LE VAN TOA NGUYEN DINH LINH NGUYEN HUU VAN LE CONG TUAN CAO QUOC BAO NGUYEN THANH CONG HOANG VAN DUYEN PHAN VAN KIEU MAI NGUYEN TUAN LE DUC HANH DANG VAN HUNG NGO THANH TRUNG NGUYEN XUAN LUONG NGUYEN XUAN VIET PHUNG BA TIEN LE VAN PHAT VO TRI QUANG PHAM VAN DUNG Industry Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10024650 0082011P10024655 0082011P10024658 0082011P10024659 0082011P10024670 0082011P10024674 0082011P10024679 0082011P10024683 0082011P10024685 0082011P10024688 0082011P10024692 0082011P10024695 0082011P10024701 0082011P10024704 0082011P10024707 0082011P10024708 0082011P10024709 0082011P10024710 0082011P10024715 0082011P10024732 0082011P10024734 0082011P10024735 0082011P10024742 0082011P10024743 0082011P10024748 0082011P10024751 0082011P10024759 0082011P10024760 0082011P10024761 0082011P10024765 0082011P10024771 0082011P10024773 0082011P10024774 0082011P10024778 0082011P10024784 0082011P10024790 0082011P10024793 0082011P10024795 0082011P10024800 0082011P10024804 0082011P10024805 0082011P10024812 0082011P10024813 0082011P10024814 0082011P10024817 0082011P10024818 0082011P10024821 0082011P10024831 0082011P10024834 0082011P10024836 0082011P10024838 0082011P10024843 0082011P10024847 0082011P10024849 0082011P10024850 0082011P10024858 0082011P10024870 0082011P10024871 0082011P10024872 0082011P10024879 0082011P10024884 0082011P10024901 0082011P10024911 0082011P10024918 0082011P10024921 0082011P10024925 0082011P10024926 0082011P10024927 0082011P10024936 0082011P10024942 0082011P10024943 Registration No. 10024650 10024655 10024658 10024659 10024670 10024674 10024679 10024683 10024685 10024688 10024692 10024695 10024701 10024704 10024707 10024708 10024709 10024710 10024715 10024732 10024734 10024735 10024742 10024743 10024748 10024751 10024759 10024760 10024761 10024765 10024771 10024773 10024774 10024778 10024784 10024790 10024793 10024795 10024800 10024804 10024805 10024812 10024813 10024814 10024817 10024818 10024821 10024831 10024834 10024836 10024838 10024843 10024847 10024849 10024850 10024858 10024870 10024871 10024872 10024879 10024884 10024901 10024911 10024918 10024921 10024925 10024926 10024927 10024936 10024942 10024943 Name THAI THI NGA NGUYEN HONG MINH NGUYEN DINH MINH PHAN QUOC SAC HOANG MAI MANH DANG THE LAM NGUYEH XUAN HUNG NGUYEN NGOC TUAN LE VAN HAU NGUYEN TRUNG KIEN DU THI NHAN TA VAN LIEU LE XUAN BANG VO VAN DUC LE HONG TUAN BUI VAN THANH TRAN THI PHUONG NGO DUC HUNG NGUYEN VAN DAN HOANG VAN LINH VO VAN THANH NGUYEN VAN THUYET TRAN THI PHUONG ANH TRAN DINH CHINH NGUYEN CONG AN HOANG DANH BINH TRAN THI BONG NGUYEN HUU CAO TRAN VAN THUC NGUYEN QUE LOC VO HUU HUY LUONG VAN MANH VUONG DUC MANH TRAN KHANH DUONG NGO TRI CONG VU THI XIEM NGUYEN THI BINH NGUYEN VAN TINH NGUYEN DINH AN HO TRONG PHUC TRAN VAN TRUONG PHUNG VAN DUNG CUNG DINH BINH DINH XUAN HA PHAN VAN CUONG NGUYEN MINH PHUONG VO KHAC VUNG NGUYEN DINH QUANG PHAN DINH TRUYEN TO VAN SANG LE TRONG THANG HOANG VAN SANG NGUYEN CONG TUAN VO VAN CHUONG PHAN THE QUY NGUYEN VAN DUNG NGUYEN TRUONG TAP PHAM VAN THU NGUYEN VAN TRA TRAN BA QUANG NGUYEN VAN THUC PHAM HONG SON TRAN DUC TUAN NGUYEN VAN DUONG HA QUANG LUONG NGUYEN DAC CONG TRAN PHUC THUNG NGUYEN VAN TOAN VO VAN TIEN NGUYEN NGOC CAN NGUYEN XUAN DUY Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Fishing Manufacturing Fishing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10024947 0082011P10024949 0082011P10024952 0082011P10024957 0082011P10024960 0082011P10024961 0082011P10024962 0082011P10024963 0082011P10024966 0082011P10024967 0082011P10024971 0082011P10024972 0082011P10024980 0082011P10024985 0082011P10024987 0082011P10024989 0082011P10024991 0082011P10024999 0082011P10025012 0082011P10025013 0082011P10025015 0082011P10025032 0082011P10025033 0082011P10025034 0082011P10025053 0082011P10025058 0082011P10025062 0082011P10025069 0082011P10025071 0082011P10025072 0082011P10025078 0082011P10025084 0082011P10025085 0082011P10025088 0082011P10025089 0082011P10025090 0082011P10025092 0082011P10025093 0082011P10025096 0082011P10025098 0082011P10025101 0082011P10025105 0082011P10025106 0082011P10025109 0082011P10025112 0082011P10025115 0082011P10025117 0082011P10025120 0082011P10025134 0082011P10025137 0082011P10025139 0082011P10025144 0082011P10025151 0082011P10025153 0082011P10025154 0082011P10025156 0082011P10025159 0082011P10025165 0082011P10025166 0082011P10025177 0082011P10025182 0082011P10025186 0082011P10025187 0082011P10025191 0082011P10025192 0082011P10025193 0082011P10025198 0082011P10025199 0082011P10025203 0082011P10025219 0082011P10025225 Registration No. 10024947 10024949 10024952 10024957 10024960 10024961 10024962 10024963 10024966 10024967 10024971 10024972 10024980 10024985 10024987 10024989 10024991 10024999 10025012 10025013 10025015 10025032 10025033 10025034 10025053 10025058 10025062 10025069 10025071 10025072 10025078 10025084 10025085 10025088 10025089 10025090 10025092 10025093 10025096 10025098 10025101 10025105 10025106 10025109 10025112 10025115 10025117 10025120 10025134 10025137 10025139 10025144 10025151 10025153 10025154 10025156 10025159 10025165 10025166 10025177 10025182 10025186 10025187 10025191 10025192 10025193 10025198 10025199 10025203 10025219 10025225 Name HO SY TAM NGUYEN VAN THUY PHAM HUY THUC NGUYEN QUOC HUY HO THE NAM HOANG VAN TAI DAO DUY HOANG PHAM TUAN MANH NGUYEN VAN TRI NGUYEN VAN HUY CAO VAN YEN TRINH XUAN HOI BUI XUAN QUYNH BUI VAN LAM HOA THI NGOC TUYET DANG VAN MANH TA VAN DIEP TRUONG VAN HO TRAN VAN THONG NGUYEN VAN QUYEN NGUYEN VAN THINH NGUYEN HAI TUNG HOANG DANG TIEP HOANG NHAT NAM LE THI MAU VO MANH DUNG LE VAN NAM NGUYE HUU TIN PHUNG THE DUNG HOANG MINH THANG BUI VAN TUAN NGUYEN VAN KIEN PHAM THI LY HOANG DINH QUANG HOANG THI GIANG TRAN NGOC BINH TRAN BA TUAN HOA VAN PHU TRAN MANH CONG NGUYEN TRUNG KIEU NGUYEN TAT LINH NGUYEN THI THUY NGUYEN SY CUONG NGUYEN VAN HIEU NGUYEN VAN VIET HO QUANG VINH CAO MINH KHOI NGUYEN VIET DUNG NGUYEN THI MAI NGUYEN CONG TRI LE VAN NHAT NGUYEN XUAN LOC PHAM DAI VIET NGUYEN VAN QUANG PHAN QUOC TOAN NGUYEN VAN A LE QUANG TIEN PHAN HUY KHANH NGUYEN CONG TRUNG TO ANH TUAN DINH HUU DUC NGUYEN VAN THUAN HOANG VAN HAI NGUYEN THI TINH NGUYEN DUY BINH PHAN VAN LUAN NGUYEN VAN THANH NGUYEN VAN NGOAN NGUYEN KHAM AN HOANG VAN GIANG TRAN VAN BAY Industry Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Construction Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10025245 0082011P10025250 0082011P10025256 0082011P10025259 0082011P10025260 0082011P10025265 0082011P10025271 0082011P10025293 0082011P10025298 0082011P10025300 0082011P10025302 0082011P10025330 0082011P10025332 0082011P10025340 0082011P10025344 0082011P10025347 0082011P10025348 0082011P10025359 0082011P10025360 0082011P10025366 0082011P10025368 0082011P10025369 0082011P10025370 0082011P10025372 0082011P10025375 0082011P10025376 0082011P10025390 0082011P10025395 0082011P10025401 0082011P10025409 0082011P10025411 0082011P10025413 0082011P10025418 0082011P10025420 0082011P10025425 0082011P10025426 0082011P10025427 0082011P10025431 0082011P10025434 0082011P10025436 0082011P10025441 0082011P10025442 0082011P10025448 0082011P10025450 0082011P10025451 0082011P10025456 0082011P10025457 0082011P10025458 0082011P10025459 0082011P10025465 0082011P10025468 0082011P10025470 0082011P10025479 0082011P10025484 0082011P10025487 0082011P10025488 0082011P10025490 0082011P10025492 0082011P10025495 0082011P10025496 0082011P10025497 0082011P10025498 0082011P10025503 0082011P10025505 0082011P10025507 0082011P10025509 0082011P10025516 0082011P10025518 0082011P10025519 0082011P10025526 0082011P10025527 Registration No. 10025245 10025250 10025256 10025259 10025260 10025265 10025271 10025293 10025298 10025300 10025302 10025330 10025332 10025340 10025344 10025347 10025348 10025359 10025360 10025366 10025368 10025369 10025370 10025372 10025375 10025376 10025390 10025395 10025401 10025409 10025411 10025413 10025418 10025420 10025425 10025426 10025427 10025431 10025434 10025436 10025441 10025442 10025448 10025450 10025451 10025456 10025457 10025458 10025459 10025465 10025468 10025470 10025479 10025484 10025487 10025488 10025490 10025492 10025495 10025496 10025497 10025498 10025503 10025505 10025507 10025509 10025516 10025518 10025519 10025526 10025527 Name CAO XUAN NGUYEN NGUYEN NGOC DUC TRAN VAN TRI NGUYEN QUOC HUNG LE THANH TAO NGUYEN THI BINH NGUYEN THI HA NGUYEN QUANG THONG DOAN THI THUY NGUYEN THI TRAM TRAN VAN PHAP LE THAC THANH TRAN VAN CHANH NGUYEN KHAC THIN HO VAN TIEN NGUYEN CANH NGHIA NGUYEN TIEN SON DANG VAN TUONG HOANG THI NGOC HO VAN THAI HO VAN MANH VO THE TAI NGUYEN DINH DUNG NGUYEN THI PHUONG THAO LE VAN TINH DANG VAN DUONG VO THI VUONG TRAN THO BINH TRAN VAN DUC CAO DAI BUI DINH HIEN TRAN BA PHAN NGUYEN DUY HUNG LE THUY HONG LE VAN KHANH NGUYEN XUAN CUONG HOANG VAN CHI LUONG TRONG CHAU NGAN THANH DUC NINH MINH HA NGUYEN VAN DUC NGUYEN DINH LONG TRAN ANH QUAN NGUYEN HUU PHUONG NGUYEN HUU THUAN NGUYEN DINH HA DANG VAN VINH DANG HONG THANG DANG VAN CONG NGUYEN VAN CHUNG NGUYEN DINH HAU VO VAN LINH DINH VIET THANH HO NGOC HOANG HOA VAN HIEP NGUYEN VAN CHUONG BUI THE TUNG BUI VAN DANH DO VAN CHIEN TRUONG XUAN LAP NGUYEN CANH CUONG NGUYEN VAN LONG LE NGOC THANG NGUYEN QUANG HOA NGUYEN XUAN THONG LUU THI HUYEN NGUYEN DUY HUNG TRAN DUC HIEU PHAM VAN THIEP HOANG MINH TRUNG DUONG QUOC BINH Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10025530 0082011P10025535 0082011P10025545 0082011P10025546 0082011P10025548 0082011P10025557 0082011P10025558 0082011P10025559 0082011P10025560 0082011P10025561 0082011P10025563 0082011P10025564 0082011P10025570 0082011P10025581 0082011P10025584 0082011P10025587 0082011P10025588 0082011P10025591 0082011P10025605 0082011P10025606 0082011P10025607 0082011P10025609 0082011P10025610 0082011P10025614 0082011P10025615 0082011P10025633 0082011P10025637 0082011P10025638 0082011P10025642 0082011P10025656 0082011P10025658 0082011P10025662 0082011P10025664 0082011P10025666 0082011P10025670 0082011P10025679 0082011P10025682 0082011P10025688 0082011P10025690 0082011P10025692 0082011P10025696 0082011P10025699 0082011P10025704 0082011P10025705 0082011P10025710 0082011P10025712 0082011P10025716 0082011P10025719 0082011P10025722 0082011P10025723 0082011P10025725 0082011P10025726 0082011P10025728 0082011P10025729 0082011P10025730 0082011P10025734 0082011P10025746 0082011P10025751 0082011P10025756 0082011P10025760 0082011P10025764 0082011P10025765 0082011P10025766 0082011P10025778 0082011P10025783 0082011P10025787 0082011P10025794 0082011P10025797 0082011P10025799 0082011P10025808 0082011P10025809 Registration No. 10025530 10025535 10025545 10025546 10025548 10025557 10025558 10025559 10025560 10025561 10025563 10025564 10025570 10025581 10025584 10025587 10025588 10025591 10025605 10025606 10025607 10025609 10025610 10025614 10025615 10025633 10025637 10025638 10025642 10025656 10025658 10025662 10025664 10025666 10025670 10025679 10025682 10025688 10025690 10025692 10025696 10025699 10025704 10025705 10025710 10025712 10025716 10025719 10025722 10025723 10025725 10025726 10025728 10025729 10025730 10025734 10025746 10025751 10025756 10025760 10025764 10025765 10025766 10025778 10025783 10025787 10025794 10025797 10025799 10025808 10025809 Name PHAM HUY NAM LE BA THONG NGUYEN XUAN CUONG NGUYEN VAN LE DOAN BA PHI AU THANH TUNG NGUYEN VAN HOI LE VAN LOI TRAN VAN THANH NGUYEN DINH MINH PHAN THI HOA NGUYEN THI MY PHAN VAN TUYEN HOANG ANH DUNG HA VAN DOANH TRAN HUU CHINH LUC DINH MANH NGO VAN TIEP NGUYEN VAN HA NGUYEN VAN PHUONG HOANG VAN TOAN VO SY QUYEN BUI VAN TRUONG TRAN THANH TAN CAO XUAN PHONG NGUYEN DUY NGUYEN HUU DUC NGUYEN TAT THE ANH TRAN QUANG THUY MAI VAN THU NGO VIET HIEU NGUYEN HUU LIEU DANG VAN KIEN NGUYEN VAN NAM NGUYEN HAM THIEN NGUYEN BA PHONG DINH VAN TRUNG HO VAN CAP NGO XUAN TUNG VO VAN THUC TO HOAI SON NGUYEN CAO SON PHAN THAI DAI PHAM VAN QUANG BUI VAN LONG NGUYEN VAN LAP CHU VAN VU NGUYEN THI PHUONG MAI MAI VAN GIANG TRAN VAN THO PHAN VAN TUAN PHAM HONG BAO NGUYEN DINH LAM NGUYEN TAI NGU LE DINH THANG HOANG NGUYEN TO TRAN VAN LUAN THAI VAN THANG NGUYEN THAI CHUNG NGUYEN VAN TRI PHAM VAN HUNG NGUYEN VAN DAT LE VAN CUONG NGUYEN VAN QUAN TRAN QUANG SON NGUYEN THI HOA PHAN VAN DOAN NGUYEN VAN TINH TRUONG VAN HOA DAU BAO VU VAN THANH Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10025814 0082011P10025825 0082011P10025830 0082011P10025835 0082011P10025844 0082011P10025845 0082011P10025848 0082011P10025850 0082011P10025856 0082011P10025869 0082011P10025885 0082011P10025894 0082011P10025896 0082011P10025897 0082011P10025906 0082011P10025908 0082011P10025911 0082011P10025913 0082011P10025920 0082011P10025923 0082011P10025934 0082011P10025936 0082011P10025942 0082011P10025955 0082011P10025957 0082011P10025967 0082011P10025985 0082011P10025997 0082011P10026001 0082011P10026002 0082011P10026003 0082011P10026006 0082011P10026009 0082011P10026014 0082011P10026021 0082011P10026037 0082011P10026038 0082011P10026039 0082011P10026041 0082011P10026042 0082011P10026048 0082011P10026049 0082011P10026052 0082011P10026056 0082011P10026060 0082011P10026065 0082011P10026066 0082011P10026068 0082011P10026079 0082011P10026081 0082011P10026082 0082011P10026083 0082011P10026084 0082011P10026085 0082011P10026086 0082011P10026089 0082011P10026091 0082011P10026093 0082011P10026094 0082011P10026100 0082011P10026103 0082011P10026105 0082011P10026108 0082011P10026109 0082011P10026114 0082011P10026117 0082011P10026119 0082011P10026122 0082011P10026128 0082011P10026132 0082011P10026143 Registration No. 10025814 10025825 10025830 10025835 10025844 10025845 10025848 10025850 10025856 10025869 10025885 10025894 10025896 10025897 10025906 10025908 10025911 10025913 10025920 10025923 10025934 10025936 10025942 10025955 10025957 10025967 10025985 10025997 10026001 10026002 10026003 10026006 10026009 10026014 10026021 10026037 10026038 10026039 10026041 10026042 10026048 10026049 10026052 10026056 10026060 10026065 10026066 10026068 10026079 10026081 10026082 10026083 10026084 10026085 10026086 10026089 10026091 10026093 10026094 10026100 10026103 10026105 10026108 10026109 10026114 10026117 10026119 10026122 10026128 10026132 10026143 Name LE HONG HAI HO SY SON HAI PHAN VAN THONG TRAN VAN HOI NGUYEN NGOC LAM NGUYEN XUAN LUC PHAN THI MO CAO TIEN CHIEN HOANG HUU HOAN TRAN DINH DAT PHAN THI CUC LUU VAN SON NGUYEN VAN ANH HOANG TRUNG THONG LE VAN NAM NGUYEN THI LAN ANH NGUYEN THI NGOC SUONG NGUYEN DUY DUNG TRAN VAN TRUNG DANG BA CUONG PHAM XUAN THANG PHAM THI THANH HUYEN PHAM THANH LONG NGO THI THU HUONG VO VAN SY LE THANH TRUNG NGUYEN THI THUY PHAM XUAN CHINH NGUYEN QUOC KHANH NGUYEN HUU NHAN NGUYEN THI THANH PHAM VAN DAT LUU VAN HUNG NGUYEN TRONG HUNG CHU THI CHI HOANG THI HANG TRAN HUY PHU NGUYEN THIEN THAI LE VAN HAI NGUYEN THI MEN NGUYEN DINH HUNG VU BA HIEU NGUYEN THI NGOC NGUYEN DOAN HONG NGUYEN VAN THAI NGUYEN XUAN AI NGUYEN VIET LU PHAM DINH HAI NGUYEN THI NGOC LAM VU QUYET THANG DINH VAN THE TRAN VAN CUONG TA HUU KHANG LE QUY CAO VAN CANH CAO VAN CUONG NGUYEN TUAN SON NGO TRI LUC NGUYEN XUAN HOA HO SY QUY NGUYEN HUU PHONG NGUYEN HUY HUNG VU LE HUAN DAO THI CHAU NGUYEN VAN TUAN HA QUANG DAT NGUYEN DAO TUAN NGUYEN DAO TU NGO VAN SY HOANG NGHIA THANH NGUYEN VAN THANH Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10026146 0082011P10026147 0082011P10026148 0082011P10026149 0082011P10026150 0082011P10026155 0082011P10026159 0082011P10026166 0082011P10026173 0082011P10026191 0082011P10026192 0082011P10026202 0082011P10026203 0082011P10026204 0082011P10026208 0082011P10026209 0082011P10026218 0082011P10026220 0082011P10026221 0082011P10026223 0082011P10026226 0082011P10026229 0082011P10026233 0082011P10026234 0082011P10026241 0082011P10026254 0082011P10026258 0082011P10026270 0082011P10026274 0082011P10026276 0082011P10026280 0082011P10026282 0082011P10026283 0082011P10026284 0082011P10026289 0082011P10026291 0082011P10026292 0082011P10026293 0082011P10026295 0082011P10026303 0082011P10026304 0082011P10026305 0082011P10026308 0082011P10026311 0082011P10026312 0082011P10026313 0082011P10026314 0082011P10026315 0082011P10026319 0082011P10026320 0082011P10026321 0082011P10026322 0082011P10026328 0082011P10026346 0082011P10026355 0082011P10026356 0082011P10026357 0082011P10026367 0082011P10026370 0082011P10026371 0082011P10026375 0082011P10026376 0082011P10026381 0082011P10026389 0082011P10026391 0082011P10026393 0082011P10026412 0082011P10026415 0082011P10026418 0082011P10026422 0082011P10026425 Registration No. 10026146 10026147 10026148 10026149 10026150 10026155 10026159 10026166 10026173 10026191 10026192 10026202 10026203 10026204 10026208 10026209 10026218 10026220 10026221 10026223 10026226 10026229 10026233 10026234 10026241 10026254 10026258 10026270 10026274 10026276 10026280 10026282 10026283 10026284 10026289 10026291 10026292 10026293 10026295 10026303 10026304 10026305 10026308 10026311 10026312 10026313 10026314 10026315 10026319 10026320 10026321 10026322 10026328 10026346 10026355 10026356 10026357 10026367 10026370 10026371 10026375 10026376 10026381 10026389 10026391 10026393 10026412 10026415 10026418 10026422 10026425 Name DUONG DUC THONG NGO XUAN HIEU HOANG VAN VAN TRUONG MINH TUAN NGUYEN VAN GIANG NGUYEN TRUNG TIEN NGUYEN VAN HIEP NGO CONG HAU UONG THI HA PHAN HUU NGHIA PHAN THI NGA NGUYEN VAN HUAN NGUYEN QUANG HUY TRAN THI XUAN TA QUANG THAO TRAN NGUYEN THANH LE THI VINH DAU QUANG LUONG THAI VAN THACH LE THI MAI HO VAN TRUONG PHAN VAN HAN HOANG VAN CHUNG PHAM VAN THUY TRAN QUOC QUAN NGUYEN HUU THANH PHAN THI THU CHU VAN HONG NGUYEN DINH NHAT HOANG VAN SON TRAN NGOC CHIEN PHAN VAN DUONG PHAM THI SAO NGUYEN THE DUC NGUYEN CONG HAO NGUYEN VAN HUNG HOANG VAN THUAN NGUYEN THI HIEN LE CHI LONG MAI THI HAI VAN DOAN THI PHUONG THAO PHAN TRONG HUAN NGO TRI TINH NGUYEN VAN CUONG NGO XUAN PHO NGUYEN BIEN CUONG NGUYEN DINH Y PHAM CHI HAU NGUYEN ANH NGOC PHAN VAN TRI NGUYEN DINH TIEN TRAN THI HANH HO VAN DUONG DAU THI HA THU NGUYEN HUU CUONG PHAM XUAN QUANG PHAM XUAN LUU HO VAN DUNG NGUYEN VAN CUONG PHAN VAN SANG NGUYEN VAN HIEU NGUYEN THAC THAN NGUYEN VAN TRAI HO XUAN NHAT NGUYEN VAN SINH HO PHI HUU NGUYEN VAN DUONG NGUYEN VAN HUONG HOANG HUU TRUC NGUYEN VAN DAN NGUYEN THANH TAN Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Fishing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Fishing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10026427 0082011P10026433 0082011P10026437 0082011P10026443 0082011P10026456 0082011P10026493 0082011P10026509 0082011P10026512 0082011P10026518 0082011P10026519 0082011P10026520 0082011P10026540 0082011P10026544 0082011P10026547 0082011P10026551 0082011P10026554 0082011P10026556 0082011P10026557 0082011P10026559 0082011P10026561 0082011P10026563 0082011P10026564 0082011P10026566 0082011P10026567 0082011P10026569 0082011P10026574 0082011P10026583 0082011P10026585 0082011P10026599 0082011P10026607 0082011P10026612 0082011P10026614 0082011P10026617 0082011P10026618 0082011P10026620 0082011P10026624 0082011P10026626 0082011P10026627 0082011P10026628 0082011P10026632 0082011P10026636 0082011P10026641 0082011P10026653 0082011P10026654 0082011P10026656 0082011P10026673 0082011P10026680 0082011P10026685 0082011P10026692 0082011P10026741 0082011P10026742 0082011P10026744 0082011P10026758 0082011P10026759 0082011P10026772 0082011P10026773 0082011P10026775 0082011P10026777 0082011P10026779 0082011P10026787 0082011P10026802 0082011P10026805 0082011P10026842 0082011P10026854 0082011P10026861 0082011P10026864 0082011P10026866 0082011P10026869 0082011P10026872 0082011P10026884 0082011P10026914 Registration No. 10026427 10026433 10026437 10026443 10026456 10026493 10026509 10026512 10026518 10026519 10026520 10026540 10026544 10026547 10026551 10026554 10026556 10026557 10026559 10026561 10026563 10026564 10026566 10026567 10026569 10026574 10026583 10026585 10026599 10026607 10026612 10026614 10026617 10026618 10026620 10026624 10026626 10026627 10026628 10026632 10026636 10026641 10026653 10026654 10026656 10026673 10026680 10026685 10026692 10026741 10026742 10026744 10026758 10026759 10026772 10026773 10026775 10026777 10026779 10026787 10026802 10026805 10026842 10026854 10026861 10026864 10026866 10026869 10026872 10026884 10026914 Name NGUYEN XUAN CHINH TRAN VAN DAT NGUYEN DAI TRANG NGUYEN THI SU TRAN VAN TOAN LE VAN PHUC TRUONG DAI TINH VAN SY TUAN LE ANH DUC NGUYEN HUU THO NGUYEN VIET DUAN NGUYEN ANH TUAN TRAN VAN KY TRAN XUAN DIEP NGUYEN TRUNG DONG TRAN THANH CUONG THIEU DAI THANG TRAN MINH DUC THAI THI THU HO VAN BINH NGUYEN DINH HAO KIEU THANH PHONG TRAN THI HUNG TRAN VAN SANG PHAM VAN THUONG LE VAN HAU HOANG VAN NHAN NGUYEN VAN TIN TRAN VAN LY TRAN VAN LUONG CAO TIEN KET DANG CAO CUONG LE VAN BINH PHAM VAN TRONG LE XUAN TRIEN NGUYEN QUOC THINH DANG MANH TUONG NGUYEN THAI THAN DOAN ANH TUAN NGUYEN BA HOAN LE XUAN TINH LE VAN NGUYEN NGUYEN VAN THANH PHAN VAN TINH PHAN CANH CAUI PHAN THI PHUONG THAO HO BA DUC LE VAN BINH LE VAN HUNG NGUYEN VAN TIEN TRAN VO KHOI NGUYEN VAN GIAP NGUYEN TRUNG KIEN PHAM VAN DUNG LE VAN THUYET NGUYEN THI HUE NGUYEN HUU DUY TRAN DINH KIEN NGUYEN MANH TUAN NGUYEN VINH MANH TRAN VAN NGOC TRAN HUY SANG NGUYEN DUC LOI NGUYEN HONG THE VO VAN TAI DANG VAN THAO DANG PHI HUNG DINH MANH CUONG TRUONG THUY NGA VO VAN HOA NGUYEN THI HAI YEN Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10026923 0082011P10026926 0082011P10026932 0082011P10026934 0082011P10026937 0082011P10026941 0082011P10026951 0082011P10026986 0082011P10026989 0082011P10026990 0082011P10026992 0082011P10026994 0082011P10026997 0082011P10027000 0082011P10027001 0082011P10027006 0082011P10027007 0082011P10027008 0082011P10027009 0082011P10027014 0082011P10027025 0082011P10027029 0082011P10027033 0082011P10027037 0082011P10027044 0082011P10027055 0082011P10027057 0082011P10027058 0082011P10027062 0082011P10027064 0082011P10027065 0082011P10027067 0082011P10027073 0082011P10027076 0082011P10027077 0082011P10027080 0082011P10027082 0082011P10027086 0082011P10027097 0082011P10027102 0082011P10027106 0082011P10027107 0082011P10027110 0082011P10027121 0082011P10027130 0082011P10027149 0082011P10027158 0082011P10027162 0082011P10027185 0082011P10027193 0082011P10027194 0082011P10027196 0082011P10027200 0082011P10027210 0082011P10027219 0082011P10027223 0082011P10027227 0082011P10027231 0082011P10027232 0082011P10027233 0082011P10027236 0082011P10027238 0082011P10027239 0082011P10027243 0082011P10027244 0082011P10027245 0082011P10027247 0082011P10027250 0082011P10027252 0082011P10027262 0082011P10027268 Registration No. 10026923 10026926 10026932 10026934 10026937 10026941 10026951 10026986 10026989 10026990 10026992 10026994 10026997 10027000 10027001 10027006 10027007 10027008 10027009 10027014 10027025 10027029 10027033 10027037 10027044 10027055 10027057 10027058 10027062 10027064 10027065 10027067 10027073 10027076 10027077 10027080 10027082 10027086 10027097 10027102 10027106 10027107 10027110 10027121 10027130 10027149 10027158 10027162 10027185 10027193 10027194 10027196 10027200 10027210 10027219 10027223 10027227 10027231 10027232 10027233 10027236 10027238 10027239 10027243 10027244 10027245 10027247 10027250 10027252 10027262 10027268 Name PHAN VAN TUAN DAU THI THUY LINH NGUYEN DINH DIEP TRAN VAN SANG NGUYEN VAN TAM TRAN GIA MY DINH THI HANG NGUYEN VAN CANH PHAN THI PHUONG THAO NGUYEN THI LY LE QUANG TIEN VU DUC TUAN TRAN DINH DUC CAO VAN SON TANG THI THANH KIM HUE DAU THI THUY LAM TRAN XUAN TUNG BUI VAN NAM NGUYEN TRONG HUNG THAI DOAN HUY NGUYEN DUY SINH NGUYEN CANH DAN NGUYEN THANH VINH NGUYEN THI LUONG NGUYEN THE ANH TRAN VAN TIEP TRAN THI NHAT PHAN BUI NAM NGUYEN HUU NAM LE THI DANH NGUYEN VAN HIEU NGUYEN DOAN CHIEN LE THI LINH NGUYEN VAN DUONG NGUYEN XUAN GIANG LE THAC THIET DAU DANH TUYEN HOANG DINH TRIEN TRINH THI HONG CAO VAN SON VU THANH TU TRAN DINH TRINH CAO DUC TOAN NGUYEN THI DUNG PHAM THE ANH DAU THI DUNG VO THI THU NGUYEN VAN HOA NGUYEN NHAT TRI DAU DINH HA PHAM CONG NGHIA TRAN VO TRUNG PHAN DUY CUONG TRAN ANH QUANG NGO VAN TUAN HOANG DUC ANH LE VAN NHAN NGUYEN THI VINH NGUYEN VAN THUC NGUYEN VAN DAI NGUYEN THI BICH LE NGUYEN NGOC PHUC PHAM KIM CUONG HOANG VAN PHO BUI KHAC THE HO HOANG LONG TRUONG THI PHUONG NGUYEN DINH THAI NGUYEN VAN DAN NGUYEN NGOC TU DANG QUANG THANG Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10027272 0082011P10027278 0082011P10027280 0082011P10027281 0082011P10027284 0082011P10027301 0082011P10027329 0082011P10027332 0082011P10027337 0082011P10027343 0082011P10027345 0082011P10027347 0082011P10027349 0082011P10027358 0082011P10027360 0082011P10027363 0082011P10027364 0082011P10027371 0082011P10027372 0082011P10027376 0082011P10027387 0082011P10027388 0082011P10027390 0082011P10027391 0082011P10027399 0082011P10027400 0082011P10027401 0082011P10027413 0082011P10027415 0082011P10027465 0082011P10027475 0082011P10027476 0082011P10027477 0082011P10027487 0082011P10027500 0082011P10027513 0082011P10027526 0082011P10027552 0082011P10027554 0082011P10027565 0082011P10027567 0082011P10027590 0082011P10027599 0082011P10027600 0082011P10027627 0082011P10027668 0082011P10027671 0082011P10027674 0082011P10027677 0082011P10027678 0082011P10027688 0082011P10027698 0082011P10027705 0082011P10027708 0082011P10027709 0082011P10027711 0082011P10027713 0082011P10027716 0082011P10027719 0082011P10027742 0082011P10027760 0082011P10027761 0082011P10027764 0082011P10027766 0082011P10027771 0082011P10027773 0082011P10027775 0082011P10027776 0082011P10027777 0082011P10027779 0082011P10027781 Registration No. 10027272 10027278 10027280 10027281 10027284 10027301 10027329 10027332 10027337 10027343 10027345 10027347 10027349 10027358 10027360 10027363 10027364 10027371 10027372 10027376 10027387 10027388 10027390 10027391 10027399 10027400 10027401 10027413 10027415 10027465 10027475 10027476 10027477 10027487 10027500 10027513 10027526 10027552 10027554 10027565 10027567 10027590 10027599 10027600 10027627 10027668 10027671 10027674 10027677 10027678 10027688 10027698 10027705 10027708 10027709 10027711 10027713 10027716 10027719 10027742 10027760 10027761 10027764 10027766 10027771 10027773 10027775 10027776 10027777 10027779 10027781 Name LUU VAN HAN PHAM THI HOAI PHUONG PHAN VAN ANH NGUYEN VAN QUANG NGUYEN VAN VINH NGUYEN DINH TUAN NGUYEN HONG HOANG DOAN NGOC AN HO DUC MINH NGUYEN VAN TRUYEN TRAN QUANG THIN NGUYEN XUAN THAI TRAN VAN MAI PHAM VAN CONG LUONG THIEN TRIEU NGUYEN THI THU NGUYEN VAN MAU HOANG TRONG NGHIA PHAN HUU LUAN NGUYEN BA TRINH VU THI THUY TRAN BA PHUC HO VAN DINH NGO DUC BICH NGUYEN THI LINH TRAN THI THIN NGUYEN VAN HUNG TRUONG VAN TUAN DINH BAT THUAN TRAN CONG SY VO DINH THANG NGUYEN TRI THIN THAI DINH CONG NGUYEN DOAN THI NGUYFN DOAN HUNG CAO CU PHUC CAO VAN HA PHAN CONG TRUNG DOAN TRUNG KIEN TRINH XUAN HOA NGUYEN TRI HUU DINH VAN AN BUI HONG QUAN NGUYEN DINH DUONG LE VAN DUONG DO MINH CANH NGUYEN TON LAM MAI TRUNG QUOC LE VAN TAN LE THI SON LE VAN BINH DINH QUANG CHUONG TRINH THI NHUNG LE XUAN THANH NGUYEN CHI KIEU LE VAN TAN NGUYEN VAN CUONG BUI XUAN VINH TRAN VAN SON DOAN DINH SY LE QUANG HIEP NGUYEN HUU HANH LE KINH MINH NGUYEN VAN DUNG LE VAN THONG HOANG VAN TIEP DO HUU CUONG NGUYEN CONG DOAN HOANG THI HANG VU XUAN QUY LE TRONG SON Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10027788 0082011P10027795 0082011P10027798 0082011P10027803 0082011P10027804 0082011P10027808 0082011P10027809 0082011P10027810 0082011P10027811 0082011P10027812 0082011P10027813 0082011P10027823 0082011P10027829 0082011P10027830 0082011P10027832 0082011P10027836 0082011P10027838 0082011P10027839 0082011P10027842 0082011P10027843 0082011P10027844 0082011P10027854 0082011P10027856 0082011P10027858 0082011P10027860 0082011P10027865 0082011P10027869 0082011P10027870 0082011P10027873 0082011P10027875 0082011P10027877 0082011P10027878 0082011P10027880 0082011P10027881 0082011P10027886 0082011P10027887 0082011P10027888 0082011P10027889 0082011P10027893 0082011P10027895 0082011P10027897 0082011P10027898 0082011P10027903 0082011P10027904 0082011P10027909 0082011P10027910 0082011P10027912 0082011P10027913 0082011P10027916 0082011P10027917 0082011P10027923 0082011P10027931 0082011P10027932 0082011P10027943 0082011P10027949 0082011P10027951 0082011P10027956 0082011P10027959 0082011P10027960 0082011P10027968 0082011P10027970 0082011P10027971 0082011P10027972 0082011P10027973 0082011P10027974 0082011P10027992 0082011P10027994 0082011P10027998 0082011P10028002 0082011P10028005 0082011P10028006 Registration No. 10027788 10027795 10027798 10027803 10027804 10027808 10027809 10027810 10027811 10027812 10027813 10027823 10027829 10027830 10027832 10027836 10027838 10027839 10027842 10027843 10027844 10027854 10027856 10027858 10027860 10027865 10027869 10027870 10027873 10027875 10027877 10027878 10027880 10027881 10027886 10027887 10027888 10027889 10027893 10027895 10027897 10027898 10027903 10027904 10027909 10027910 10027912 10027913 10027916 10027917 10027923 10027931 10027932 10027943 10027949 10027951 10027956 10027959 10027960 10027968 10027970 10027971 10027972 10027973 10027974 10027992 10027994 10027998 10028002 10028005 10028006 Name PHAM THANH TUAN NGUYEN VAN XUAN LUU THE THONG LE VAN DUNG HOANG VAN HUAN LE THI QUYNH DINH THI KIM DUNG NGUYEN BA CHAU DO XUAN TUNG VO TIEN TRUNG LE VAN HUAN NGUYEN XUAN LONG HO VAN THANG PHAM VAN QUAN NGO THI TRANG NGUYEN VAN DAO PHAM VAN PHONG NGUYEN THE CUONG NGUYEN VAN THUONG LE BA AN LE TIEN QUYET NGUYEN THI BICH NGOC LE VAN HOANG NGUYEN THI HONG NHUNG TRAN HOAI NAM CAO XUAN BAC NGUYEN VAN HUNG TRAN MINH DE LE VAN VU HOANG VAN CUONG LE HUU THANH NGUYEN VAN PHUC NGUYEN DANG DAT NGUYEN NHU HOA TRUONG VAN ANH NGUYEN VAN DUNG NGUYEN VAN THI NGUYEN THI NGOAN NGUYEN HUY CUONG LE THI THOM NGO VAN MINH TRINH MINH DUC NGUYEN NGOC QUE NGUYEN THI GAI NGUYEN VAN DUC PHAM VAN TUNG LE THI HANG PHAM VAN KHANH TRAN HOANG ANH PHAM THI HONG NGUYEN THI TU LE DUY KHANH TRUONG CONG LONG LE MINH HOAN NGUYEN VAN HAI NGUYEN VAN THUYET PHAN BA THUY NGUYEN THI BINH PHI VAN DUNG PHAN XUAN HUNG DAO VAN QUY NGUYEN VAN BAC LE TUAN ANH HOANG VAN QUY TRAN VAN THANH LE HUY HAI PHAM VIET CUONG HOANG DINH HAI VO NGOC KIEN NGUYEN DINH TUAN HA THI MAI Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10028007 0082011P10028008 0082011P10028009 0082011P10028010 0082011P10028011 0082011P10028013 0082011P10028014 0082011P10028015 0082011P10028016 0082011P10028017 0082011P10028018 0082011P10028019 0082011P10028020 0082011P10028021 0082011P10028022 0082011P10028023 0082011P10028024 0082011P10028025 0082011P10028026 0082011P10028028 0082011P10028029 0082011P10028031 0082011P10028032 0082011P10028034 0082011P10028036 0082011P10028037 0082011P10028038 0082011P10028039 0082011P10028043 0082011P10028044 0082011P10028045 0082011P10028046 0082011P10028047 0082011P10028048 0082011P10028051 0082011P10028052 0082011P10028053 0082011P10028054 0082011P10028055 0082011P10028056 0082011P10028057 0082011P10028058 0082011P10028059 0082011P10028061 0082011P10028062 0082011P10028064 0082011P10028065 0082011P10028067 0082011P10028068 0082011P10028069 0082011P10028070 0082011P10028071 0082011P10028072 0082011P10028073 0082011P10028074 0082011P10028075 0082011P10028076 0082011P10028077 0082011P10028078 0082011P10028079 0082011P10028080 0082011P10028082 0082011P10028083 0082011P10028084 0082011P10028085 0082011P10028086 0082011P10028087 0082011P10028088 0082011P10028089 0082011P10028090 0082011P10028092 Registration No. 10028007 10028008 10028009 10028010 10028011 10028013 10028014 10028015 10028016 10028017 10028018 10028019 10028020 10028021 10028022 10028023 10028024 10028025 10028026 10028028 10028029 10028031 10028032 10028034 10028036 10028037 10028038 10028039 10028043 10028044 10028045 10028046 10028047 10028048 10028051 10028052 10028053 10028054 10028055 10028056 10028057 10028058 10028059 10028061 10028062 10028064 10028065 10028067 10028068 10028069 10028070 10028071 10028072 10028073 10028074 10028075 10028076 10028077 10028078 10028079 10028080 10028082 10028083 10028084 10028085 10028086 10028087 10028088 10028089 10028090 10028092 Name TRINH VAN DIEN LE DINH KIEN HA DINH DUNG DU VAN SAU HOANG VAN LUC PHAM THI HUONG PHAM THANH VU HA VAN QUAN LE VAN TUAN LE THO KHAC LE XUAN THU PHAM NGOC CUONG LE VAN DONG VU VAN CUONG PHUNG VAN BINH VI VAN HOAN LUONG VAN PHONG DINH DINH BA NGUYEN VAN VIET TRAN THI HOAI DUC HA VAN CHUYEN NGUYEN VAN QUANG NGUYEN THI HOA VI VAN DONG LUONG THI LIEM VI VAN HUAN CAM BA PHUONG HA VAN QUAN LE HOA HAI LE DINH HOA HA VAN THUY VI VAN THU PHAM BA DUYET HA VAN NHAP VI VAN TOAI QUACH VAN SAU CAM BA LAP TRUONG THE CONG HOANG DINH TAN TRUONG VAN THEM CAM BA THE HA VAN THOAT LU VAN BEN LE NGOC QUYNH HA VAN TUYEN LO VAN CHIEN LE HUU CUONG LO VAN HAI HOANG THE LONG LE VAN HAN NGUYEN QUOC TRUONG LE THI HUONG LE PHI LUAN LE VAN TINH LE VAN HOA BUI VAN TAM PHAM CONG GIAO LE XUAN QUE HOANG VIET TUNG PHAM VAN TOAN VO VAN LUONG NGUYEN QUY KY LE VIET TUNG TRUONG VAN PHUC DAO HUU THACH PHAM HONG CUONG LE NHU THIEN HA THI TRONG HA QUYNH NGA NGUYEN HUONG CHUNG NGAN VAN PHONG Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Manufacturing Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Construction Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Manufacturing Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Manufacturing Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10028093 0082011P10028094 0082011P10028095 0082011P10028096 0082011P10028097 0082011P10028098 0082011P10028100 0082011P10028101 0082011P10028102 0082011P10028103 0082011P10028104 0082011P10028105 0082011P10028106 0082011P10028107 0082011P10028108 0082011P10028109 0082011P10028110 0082011P10028111 0082011P10028112 0082011P10028113 0082011P10028114 0082011P10028115 0082011P10028116 0082011P10028117 0082011P10028118 0082011P10028120 0082011P10028123 0082011P10028124 0082011P10028126 0082011P10028128 0082011P10028129 0082011P10028130 0082011P10028131 0082011P10028132 0082011P10028133 0082011P10028136 0082011P10028137 0082011P10028138 0082011P10028141 0082011P10028143 0082011P10028144 0082011P10028145 0082011P10028146 0082011P10028147 0082011P10028148 0082011P10028150 0082011P10028152 0082011P10028154 0082011P10028156 0082011P10028159 0082011P10028165 0082011P10028166 0082011P10028172 0082011P10028173 0082011P10028182 0082011P10028184 0082011P10028186 0082011P10028193 0082011P10028194 0082011P10028196 0082011P10028205 0082011P10028221 0082011P10028222 0082011P10028224 0082011P10028227 0082011P10028230 0082011P10028231 0082011P10028241 0082011P10028253 0082011P10028255 0082011P10028257 Registration No. 10028093 10028094 10028095 10028096 10028097 10028098 10028100 10028101 10028102 10028103 10028104 10028105 10028106 10028107 10028108 10028109 10028110 10028111 10028112 10028113 10028114 10028115 10028116 10028117 10028118 10028120 10028123 10028124 10028126 10028128 10028129 10028130 10028131 10028132 10028133 10028136 10028137 10028138 10028141 10028143 10028144 10028145 10028146 10028147 10028148 10028150 10028152 10028154 10028156 10028159 10028165 10028166 10028172 10028173 10028182 10028184 10028186 10028193 10028194 10028196 10028205 10028221 10028222 10028224 10028227 10028230 10028231 10028241 10028253 10028255 10028257 Name LE THI TRANG LE THI ANH HA THI KIEN PHAM VAN CHAP LUC DINH THANG HA VAN HUAN DO NGOC DUNG LU THI VAN HA THI HUYEN NGUYEN NGOC DAT PHAM VAN QUYEN NGUYEN THI HUONG LO THI LE LE THI DUNG HA VAN TUNG TRAN ANH NAM LAM NGOC CUONG HA HAI LY NGUYEN NGOC DUNG LO QUOC CUONG VI VAN CONG BUI VAN THANG LE CANH HUY NGUYEN VAN HAN NGUYEN HOANG QUAN LE VAN TUNG HA VAN THANG HA NGOC DUONG LO VAN THUAN PHAM TRUNG DAI LE VAN CUONG LE VAN VUNG LE QUOC NAM HOANG THI DUNG LE THI HUE LUONG THI MAI HA THI TAM PHAM GIANG NAM LU ANH DUNG LUU VAN THE HA VAN DUY TRUONG VAN TUAN DO THI HUONG NGUYEN HUU NAM NGUYEN THI THANG PHAM VAN DUC HA VAN XUYEN VI VAN MINH LU VAN CHUNG CAM CAO CUONG LE PHUC HAU LE THI THUY KHUC VAN TUAN KHUC DINH DUONG NGUYEN VAN TOAN LE DINH DUAN LE THI VAN BUI SY NAM MAI XUAN THUY LE CHI THANH DO VAN PHU NGUYEN XUAN VUONG NGUYEN VAN HIEN NGUYEN THO CUONG LE DUY MUI NGUYEN TRONG THAO NGUYEN HUU TRUONG LE DINH THANG CHU TAT HUNG NGUYEN THI HONG LE KHAC TUAN Industry Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Manufacturing Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10028258 0082011P10028261 0082011P10028262 0082011P10028264 0082011P10028265 0082011P10028267 0082011P10028274 0082011P10028275 0082011P10028277 0082011P10028285 0082011P10028291 0082011P10028304 0082011P10028305 0082011P10028307 0082011P10028309 0082011P10028310 0082011P10028315 0082011P10028318 0082011P10028321 0082011P10028324 0082011P10028326 0082011P10028337 0082011P10028338 0082011P10028339 0082011P10028344 0082011P10028345 0082011P10028346 0082011P10028349 0082011P10028351 0082011P10028355 0082011P10028356 0082011P10028358 0082011P10028360 0082011P10028362 0082011P10028365 0082011P10028366 0082011P10028367 0082011P10028368 0082011P10028370 0082011P10028371 0082011P10028374 0082011P10028375 0082011P10028379 0082011P10028380 0082011P10028388 0082011P10028407 0082011P10028409 0082011P10028413 0082011P10028417 0082011P10028418 0082011P10028419 0082011P10028420 0082011P10028421 0082011P10028422 0082011P10028423 0082011P10028426 0082011P10028436 0082011P10028443 0082011P10028446 0082011P10028449 0082011P10028450 0082011P10028461 0082011P10028463 0082011P10028466 0082011P10028467 0082011P10028471 0082011P10028473 0082011P10028475 0082011P10028477 0082011P10028481 0082011P10028483 Registration No. 10028258 10028261 10028262 10028264 10028265 10028267 10028274 10028275 10028277 10028285 10028291 10028304 10028305 10028307 10028309 10028310 10028315 10028318 10028321 10028324 10028326 10028337 10028338 10028339 10028344 10028345 10028346 10028349 10028351 10028355 10028356 10028358 10028360 10028362 10028365 10028366 10028367 10028368 10028370 10028371 10028374 10028375 10028379 10028380 10028388 10028407 10028409 10028413 10028417 10028418 10028419 10028420 10028421 10028422 10028423 10028426 10028436 10028443 10028446 10028449 10028450 10028461 10028463 10028466 10028467 10028471 10028473 10028475 10028477 10028481 10028483 Name DAO TRONG TU HOANG DAT GIOI BUI VAN HUNG NGUYEN VAN LUAN LUU HUY KHUONG LE THI LAN LE THI DAO NGUYEN VAN TINH TRUONG THI THUY TONG DANG DINH HOANG VAN DONG NGO SY DUONG TRINH NGOC THANH NGUYEN VIET LINH LE VIET CUONG LE VIET HOAN BUI DUC QUYEN DANG QUANG VINH NGUYEN VAN SY NGUYEN VAN NAM NGUYEN BA TUYEN NGUYEN VIET LINH VU HONG HUE HOANG VAN VUONG PHAM LE THUY NGUYEN BA AN LE XUAN HUY PHAM VAN DAT LE VAN DUNG DO NGOC BON LE VAN MINH NGUYEN VAN THO BUI VAN THAN HOANG VAN AN HA XUAN TAN HA VAN HAO LE HUU SANG LE THI TRANG LE VIET LONG MAI THO KIEN LE DUY VAN TRAN QUOC HIEU CHU THI HIEN DUONG QUY QUAN DO VAN TIEN LAM MINH THE NGUYEN HUU TIEN CHU THIEN PHUONG LE VAN TUNG HOANG VAN DAI NGUYEN CONG HIEU LE VAN CHIEN DINH KHAC THANG PHAN XUAN PHUC NGUYEN THI NU NGUYEN VAN LINH NGO VAN TAN NGUYEN VAN BINH LE VAN TRUONG LE THI NGA DO TRONG TAO LE NANG NAM LANG VAN THUONG NHU NGOC LONG LE DINH THANG MAI XUAN HOAI MAI XUAN LUYEN HA VAN CAO LE CONG SAU TRAN VAN NGOC NGUYEN KHAC XUAN Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10028495 0082011P10028497 0082011P10028515 0082011P10028517 0082011P10028522 0082011P10028523 0082011P10028525 0082011P10028528 0082011P10028529 0082011P10028530 0082011P10028531 0082011P10028533 0082011P10028535 0082011P10028536 0082011P10028541 0082011P10028545 0082011P10028547 0082011P10028554 0082011P10028556 0082011P10028557 0082011P10028559 0082011P10028560 0082011P10028561 0082011P10028562 0082011P10028563 0082011P10028567 0082011P10028577 0082011P10028578 0082011P10028582 0082011P10028585 0082011P10028587 0082011P10028589 0082011P10028591 0082011P10028592 0082011P10028593 0082011P10028595 0082011P10028596 0082011P10028597 0082011P10028598 0082011P10028600 0082011P10028602 0082011P10028604 0082011P10028605 0082011P10028606 0082011P10028608 0082011P10028612 0082011P10028621 0082011P10028622 0082011P10028628 0082011P10028629 0082011P10028630 0082011P10028635 0082011P10028636 0082011P10028637 0082011P10028645 0082011P10028654 0082011P10028655 0082011P10028660 0082011P10028661 0082011P10028662 0082011P10028663 0082011P10028665 0082011P10028674 0082011P10028681 0082011P10028686 0082011P10028687 0082011P10028691 0082011P10028693 0082011P10028694 0082011P10028695 0082011P10028697 Registration No. 10028495 10028497 10028515 10028517 10028522 10028523 10028525 10028528 10028529 10028530 10028531 10028533 10028535 10028536 10028541 10028545 10028547 10028554 10028556 10028557 10028559 10028560 10028561 10028562 10028563 10028567 10028577 10028578 10028582 10028585 10028587 10028589 10028591 10028592 10028593 10028595 10028596 10028597 10028598 10028600 10028602 10028604 10028605 10028606 10028608 10028612 10028621 10028622 10028628 10028629 10028630 10028635 10028636 10028637 10028645 10028654 10028655 10028660 10028661 10028662 10028663 10028665 10028674 10028681 10028686 10028687 10028691 10028693 10028694 10028695 10028697 Name NGUYEN VAN TAI NGUYEN VAN SANG DUONG THI LIEN DAO THI NHAN NGUYEN VAN DO TRUONG VAN HUNG VU NGOC THANH NGUYEN QUOC QUAN LE TRONG THANH NGUYEN VAN QUOC LE VAN THO LUU XUAN HUY DUONG QUY KHUONG LE VAN CUONG LE THI SU TRUONG VAN THO TRAN VAN HOANG THIEU QUANG HAI LE VAN THUY NGUYEN THANH LUNG NGUYEN SY THUAN NGUYEN VAN TUNG LE XUAN OAI NGUYEN THI HUONG LE XUAN DUONG NGUYEN NGOC KY NGUYEN THI VI NGUYEN DANG HUY HOANG THI YEN NGUYEN VAN HAN PHAN DOAN NGHI LE VAN TRUONG MAI VAN TAO PHAM VAN NGOI NGUYEN VAN NAM LE BA SON LE VAN TUNG TRAN VAN QUANG LA DINH THANH LE NGOC TAM HOANG VAN NAM VU VAN THANH LE CONG TRUNG THIEU QUANG VUONG TRAN KIM TUYEN HOANG VAN TU NGUYEN VAN CHINH NGUYEN THI LAN LE THI KHANH LINH LE VAN HAN DO VAN TUAN LE VIET THONG NGUYEN THI DUYEN TRAN VAN HIEU NGUYEN NGOC ANH LE VAN TU PHAM BA NGOC NGUYEN THI THAM LE MINH BA PHAM HUNG CHUNG NGUYEN HUU CUONG QUAN THIEN DAI VU VAN QUAN DOAN VAN VINH PHAM VAN MINH DAO DUC ANH VU THI HANG CAO VAN NIEN NGO VIET BAC VU XUAN GIANG PHAM DOAN BIEN Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Construction Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10028700 0082011P10028701 0082011P10028705 0082011P10028707 0082011P10028711 0082011P10028714 0082011P10028715 0082011P10028716 0082011P10028718 0082011P10028720 0082011P10028722 0082011P10028723 0082011P10028726 0082011P10028727 0082011P10028729 0082011P10028730 0082011P10028739 0082011P10028741 0082011P10028742 0082011P10028743 0082011P10028744 0082011P10028745 0082011P10028748 0082011P10028749 0082011P10028751 0082011P10028753 0082011P10028758 0082011P10028762 0082011P10028771 0082011P10028775 0082011P10028786 0082011P10028789 0082011P10028791 0082011P10028793 0082011P10028794 0082011P10028795 0082011P10028799 0082011P10028803 0082011P10028812 0082011P10028821 0082011P10028830 0082011P10028831 0082011P10028833 0082011P10028834 0082011P10028835 0082011P10028836 0082011P10028847 0082011P10028848 0082011P10028852 0082011P10028864 0082011P10028866 0082011P10028872 0082011P10028874 0082011P10028878 0082011P10028881 0082011P10028882 0082011P10028883 0082011P10028885 0082011P10028888 0082011P10028889 0082011P10028892 0082011P10028893 0082011P10028898 0082011P10028902 0082011P10028904 0082011P10028905 0082011P10028913 0082011P10028922 0082011P10028933 0082011P10028936 0082011P10028941 Registration No. 10028700 10028701 10028705 10028707 10028711 10028714 10028715 10028716 10028718 10028720 10028722 10028723 10028726 10028727 10028729 10028730 10028739 10028741 10028742 10028743 10028744 10028745 10028748 10028749 10028751 10028753 10028758 10028762 10028771 10028775 10028786 10028789 10028791 10028793 10028794 10028795 10028799 10028803 10028812 10028821 10028830 10028831 10028833 10028834 10028835 10028836 10028847 10028848 10028852 10028864 10028866 10028872 10028874 10028878 10028881 10028882 10028883 10028885 10028888 10028889 10028892 10028893 10028898 10028902 10028904 10028905 10028913 10028922 10028933 10028936 10028941 Name LE DINH DUONG TRINH QUOC THAI PHUNG THI LY TRUONG CONG TUYEN LE DINH THUONG DAO KHAC PHAP NGUYEN THI PHUONG LE NGOC TRUONG DUONG MINH TRUONG LE TAM TUAN LE BA DIEP NGUYFN VAN HAI NGO THI TUYET NGUYEN PHI HOAN DO THI LUONG DO XUAN LUC VU VAN HAI BUI VIET THUYET NGUYEN VAN NAM LE THI YEN LE KHANH PHUONG PHAN XUAN HUNG LE TRUONG MINH VU THANH DAT HOANG VAN TRUONG DAM VAN DUNG NGUYEN THI NGA NGUYEN THI THUY CAO NGOC NGUYEN LE THI THU DO VAN LINH NGUYEN THI HOA LE DINH HUNG PHAM THI HANG TRAN NGOC MANH TRINH DINH TUNG TRINH NGOC THUONG NGUYEN VAN BIEN TRAN VAN THANG LUONG XUAN DUNG NGUYEN DUC ANH VU VAN QUAN LE THI TU TRAN THI MAI NGUYEN THI LAN LE VAN HIEN NGUYEN HOANG CONG LE THI THOM VU VAN KHAI NGUYEN VAN THIEN LE VAN NGOC LE KHAC TUAN BUI THI HA LE VAN TUAN LE VAN LAM NGUYEN VAN DUONG NGUYEN DANH THE NGUYEN HUU THUONG NGUYEN THI TAO NGUYEN TIEN XUAN DUONG THI TRANG NGUYEN THANH TUNG HOANG THI QUYNH PHAM VAN LUC PHAM VAN BON PHAM TIEN HIEU LE VAN THANG LE VIET TRI LA TIEN MINH LE VAN LONG LE VAN HUNG Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10028946 0082011P10028947 0082011P10028948 0082011P10028951 0082011P10028952 0082011P10028953 0082011P10028964 0082011P10028968 0082011P10028969 0082011P10028971 0082011P10028977 0082011P10028982 0082011P10028985 0082011P10028987 0082011P10028988 0082011P10028999 0082011P10029000 0082011P10029002 0082011P10029003 0082011P10029012 0082011P10029014 0082011P10029019 0082011P10029024 0082011P10029025 0082011P10029033 0082011P10029040 0082011P10029041 0082011P10029048 0082011P10029049 0082011P10029052 0082011P10029055 0082011P10029058 0082011P10029060 0082011P10029061 0082011P10029062 0082011P10029063 0082011P10029064 0082011P10029068 0082011P10029069 0082011P10029072 0082011P10029074 0082011P10029078 0082011P10029081 0082011P10029085 0082011P10029086 0082011P10029087 0082011P10029091 0082011P10029096 0082011P10029099 0082011P10029100 0082011P10029101 0082011P10029102 0082011P10029103 0082011P10029104 0082011P10029106 0082011P10029112 0082011P10029114 0082011P10029118 0082011P10029120 0082011P10029121 0082011P10029122 0082011P10029125 0082011P10029126 0082011P10029131 0082011P10029134 0082011P10029136 0082011P10029140 0082011P10029141 0082011P10029142 0082011P10029143 0082011P10029144 Registration No. 10028946 10028947 10028948 10028951 10028952 10028953 10028964 10028968 10028969 10028971 10028977 10028982 10028985 10028987 10028988 10028999 10029000 10029002 10029003 10029012 10029014 10029019 10029024 10029025 10029033 10029040 10029041 10029048 10029049 10029052 10029055 10029058 10029060 10029061 10029062 10029063 10029064 10029068 10029069 10029072 10029074 10029078 10029081 10029085 10029086 10029087 10029091 10029096 10029099 10029100 10029101 10029102 10029103 10029104 10029106 10029112 10029114 10029118 10029120 10029121 10029122 10029125 10029126 10029131 10029134 10029136 10029140 10029141 10029142 10029143 10029144 Name NGUYEN TRONG TUAN NGUYEN THI THANG LE QUANG TRINH BUI VAN THUY PHAM DINH DUNG LE THI TRANG NGUYEN THO NAM PHAM CHINH CUONG LE VAN CUONG LE THI THUY NGUYEN TRUONG SON DAO MANH NINH TRINH DINH NGHIEM DUONG TRONG BINH TRAN THI HIEN NGUYEN BA CUONG DOAN THI THUONG NGUYEN TAM HOP PHAM THI HIEN LE THI NGA LE KHAC HUNG NGUYEN DUY THANH TRAN VAN THONG BUI QUOC TAO VI VAN LUONG LE DUY DUAN LE VAN TUAN LUONG VAN HUNG PHAM NGOC TINH DUONG VAN CHUNG LE THI HUYEN LE THI TRANG LE TRONG TIEN PHAM NHU LONG LE MINH HAI NGUYEN VAN THU HA XUAN LUONG LE VAN CUONG LE TUAN CUONG DAO XUAN LONG TRINH THE TA NGUYEN VAN CHIEU LE VAN DUNG NGUYEN VAN BON NGUYEN VAN VUONG LE VAN MINH LE DINH DAU NGUYEN VAN DOANH LE XUAN CUONG LE THI HANG NGUYEN THI DINH NGUYEN THO TU VU VAN DUNG PHAM DINH VAN NGUYEN VIET DUC NGUYEN DINH THANG DO THI NGA NGUYEN THI HIEN DO THE KHUONG PHAM NGOC SON DO THANH CHUNG PHAN THI HIEN LE HOC LONG LUONG QUOC THANH TRINH VAN MUOI NGUYEN TIEN DAT LE DOAN TAM DAO KHA THUC DAO KHA DO DAO XUAN TOI HA XUAN THANH Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10029146 0082011P10029152 0082011P10029161 0082011P10029163 0082011P10029169 0082011P10029173 0082011P10029175 0082011P10029180 0082011P10029181 0082011P10029183 0082011P10029184 0082011P10029194 0082011P10029196 0082011P10029198 0082011P10029200 0082011P10029201 0082011P10029204 0082011P10029207 0082011P10029208 0082011P10029212 0082011P10029213 0082011P10029224 0082011P10029225 0082011P10029227 0082011P10029228 0082011P10029229 0082011P10029234 0082011P10029235 0082011P10029236 0082011P10029237 0082011P10029238 0082011P10029239 0082011P10029242 0082011P10029243 0082011P10029248 0082011P10029254 0082011P10029255 0082011P10029257 0082011P10029258 0082011P10029259 0082011P10029271 0082011P10029272 0082011P10029273 0082011P10029278 0082011P10029289 0082011P10029296 0082011P10029297 0082011P10029298 0082011P10029300 0082011P10029303 0082011P10029304 0082011P10029305 0082011P10029307 0082011P10029309 0082011P10029310 0082011P10029312 0082011P10029315 0082011P10029317 0082011P10029319 0082011P10029322 0082011P10029324 0082011P10029329 0082011P10029330 0082011P10029331 0082011P10029332 0082011P10029339 0082011P10029347 0082011P10029350 0082011P10029351 0082011P10029352 0082011P10029353 Registration No. 10029146 10029152 10029161 10029163 10029169 10029173 10029175 10029180 10029181 10029183 10029184 10029194 10029196 10029198 10029200 10029201 10029204 10029207 10029208 10029212 10029213 10029224 10029225 10029227 10029228 10029229 10029234 10029235 10029236 10029237 10029238 10029239 10029242 10029243 10029248 10029254 10029255 10029257 10029258 10029259 10029271 10029272 10029273 10029278 10029289 10029296 10029297 10029298 10029300 10029303 10029304 10029305 10029307 10029309 10029310 10029312 10029315 10029317 10029319 10029322 10029324 10029329 10029330 10029331 10029332 10029339 10029347 10029350 10029351 10029352 10029353 Name LE KINH XUAN HOANG VAN NAM CHU DINH LINH DO XUAN HOANG LE THI HUONG LE DUY VAN HAI HONG THU LUONG DUC DUONG TRINH THI LIEN LE TRONG NAM NGUYEN VAN DONG LE VIET HIEU HOANG TRUONG AN DO HUU BANG LE HUU TUYEN LE VAN BA NGUYEN VAN HANH DAO VAN TUAN LE VAN NGOC MAI NGOC LAM DAO VAN SY NGUYEN ANH QUY LE DUY QUAN DO VAN THE HA XUAN HUNG NGUYEN DINH CUA NGUYEN THI PHUONG PHAM THI CUC TRUONG THI THUY VU TU NAM LE TIEN SINH DINH VAN TIEN NGUYEN VAN THO HOANG VAN HOAI BUI NGOC TUAN LE NHAN VIET LE NHAN CUONG NGUYEN XUAN THAI NGUYEN XUAN THUY LE QUANG HUNG TRAN VAN LAM TONG NGOC LINH DO VAN TAN BUI VAN TUYEN BUI XUAN NGOC NGUYEN THI HA LUONG VAN VUI HOANG NGOC CUONG VU HONG NHAT NGUYEN THI QUYEN NGUYEN HUU VUONG NGUYEN VAN HUE LE THI HOA LE VAN DAT LE VAN CAI LE VAN TOAN PHAM VAN THU LE XUAN HOANG PHAM QUOC HUY NGUYEN VAN HUNG PHAM VAN HOA CHU DINH CUONG PHAM THI PHUONG MAI QUOC TOAN NGUYEN VAN TUAN LE VAN NGHI TRINH NGOC HUNG NGUYEN DINH DINH NGUYEN DINH BINH LE THI HONG HA VAN HUNG Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10029354 0082011P10029361 0082011P10029363 0082011P10029364 0082011P10029365 0082011P10029366 0082011P10029368 0082011P10029374 0082011P10029378 0082011P10029380 0082011P10029381 0082011P10029382 0082011P10029384 0082011P10029385 0082011P10029386 0082011P10029387 0082011P10029388 0082011P10029391 0082011P10029393 0082011P10029395 0082011P10029398 0082011P10029400 0082011P10029401 0082011P10029402 0082011P10029403 0082011P10029405 0082011P10029406 0082011P10029411 0082011P10029412 0082011P10029415 0082011P10029418 0082011P10029422 0082011P10029424 0082011P10029430 0082011P10029431 0082011P10029432 0082011P10029439 0082011P10029441 0082011P10029442 0082011P10029443 0082011P10029444 0082011P10029445 0082011P10029447 0082011P10029448 0082011P10029449 0082011P10029450 0082011P10029452 0082011P10029453 0082011P10029454 0082011P10029455 0082011P10029457 0082011P10029459 0082011P10029460 0082011P10029461 0082011P10029465 0082011P10029467 0082011P10029468 0082011P10029472 0082011P10029481 0082011P10029484 0082011P10029485 0082011P10029486 0082011P10029488 0082011P10029495 0082011P10029498 0082011P10029499 0082011P10029512 0082011P10029514 0082011P10029516 0082011P10029520 0082011P10029523 Registration No. 10029354 10029361 10029363 10029364 10029365 10029366 10029368 10029374 10029378 10029380 10029381 10029382 10029384 10029385 10029386 10029387 10029388 10029391 10029393 10029395 10029398 10029400 10029401 10029402 10029403 10029405 10029406 10029411 10029412 10029415 10029418 10029422 10029424 10029430 10029431 10029432 10029439 10029441 10029442 10029443 10029444 10029445 10029447 10029448 10029449 10029450 10029452 10029453 10029454 10029455 10029457 10029459 10029460 10029461 10029465 10029467 10029468 10029472 10029481 10029484 10029485 10029486 10029488 10029495 10029498 10029499 10029512 10029514 10029516 10029520 10029523 Name TRAN PHUC TRUNG LE VAN CUONG LE VAN QUAN NGUYEN VAN TINH VU NGOC DAT LE NGOC BA NGUYEN VAN NAM NHU VAN DAC NGUYEN THI HONG LE VAN TUAN NGUYEN DUC THUAN PHAM THI KIM LIEN PHAM VAN BAC NGUYEN VIET TOI BUI VAN HIEN DINH VIET DUNG DINH VIET CUONG BUI VAN THUAN NGUYEN QUANG PHU NGUYEN VAN TUNG HOANG MINH QUOC VU TUAN LINH LE VAN NGOC DO THI HONG LE ANH TU LE THANH TU LE KHAC DAN LE CONG VU DANG VAN HAI BUI VAN DIEP NGUYEN XUAN TUAN LAI SY TRUOUNG LE DUY THANG LE VAN PHIEN TRAN THI HA HOANG VAN THANH PHAM VAN HOAN LE XUAN CHUNG NGUYEN VAN HOA NGUYEN VAN PHUONG HOANG VAN THANG TRAN DANG HUNG NGUYEN VAN LAM TRINH DINH TA TRINH DINH HANH HA THI HOP NGUYEN VAN TINH NGO VAN TAN LE HUU VU LE DINH THUONG DO VAN NHAN LE DANG QUANG LE DINH LUYEN LE DINH TRONG HOANG VAN NAM LE HUU SINH DOAN KHAC BA TRUONG THI TRANG TRAN VAN HONG TRINH VAN DUAN PHAM VAN TUAN TRINH HONG NAM HA TRONG CUONG NGUYEN THI TAM NGUYEN THI LOAN LE VAN DUNG TRINH VAN TUYEN LE TRONG TOAN PHAN HUY TIEN DO VAN CUONG HA XUAN LINH Industry Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10029529 0082011P10029537 0082011P10029541 0082011P10029550 0082011P10029560 0082011P10029562 0082011P10029565 0082011P10029603 0082011P10029605 0082011P10029606 0082011P10029607 0082011P10029617 0082011P10029627 0082011P10029638 0082011P10029639 0082011P10029641 0082011P10029642 0082011P10029645 0082011P10029653 0082011P10029656 0082011P10029657 0082011P10029658 0082011P10029659 0082011P10029666 0082011P10029667 0082011P10029674 0082011P10029681 0082011P10029682 0082011P10029683 0082011P10029697 0082011P10029698 0082011P10029702 0082011P10029704 0082011P10029706 0082011P10029707 0082011P10029721 0082011P10029723 0082011P10029725 0082011P10029726 0082011P10029727 0082011P10029730 0082011P10029732 0082011P10029734 0082011P10029737 0082011P10029738 0082011P10029741 0082011P10029745 0082011P10029751 0082011P10029758 0082011P10029760 0082011P10029761 0082011P10029762 0082011P10029764 0082011P10029765 0082011P10029769 0082011P10029774 0082011P10029785 0082011P10029793 0082011P10029804 0082011P10029805 0082011P10029812 0082011P10029816 0082011P10029818 0082011P10029823 0082011P10029824 0082011P10029825 0082011P10029826 0082011P10029827 0082011P10029838 0082011P10029839 0082011P10029841 Registration No. 10029529 10029537 10029541 10029550 10029560 10029562 10029565 10029603 10029605 10029606 10029607 10029617 10029627 10029638 10029639 10029641 10029642 10029645 10029653 10029656 10029657 10029658 10029659 10029666 10029667 10029674 10029681 10029682 10029683 10029697 10029698 10029702 10029704 10029706 10029707 10029721 10029723 10029725 10029726 10029727 10029730 10029732 10029734 10029737 10029738 10029741 10029745 10029751 10029758 10029760 10029761 10029762 10029764 10029765 10029769 10029774 10029785 10029793 10029804 10029805 10029812 10029816 10029818 10029823 10029824 10029825 10029826 10029827 10029838 10029839 10029841 Name NGUYEN TAI TOI NGUYEN DUC MANH DAO XUAN HOI LE DUC HA NGUYEN VAN HOA LE KINH HOANG TRAN VAN TOAN LE THI LIEN HOANG VAN BA LUU VAN LUONG LE PHU TOAN LE XUAN THAO HOANG DINH GIANG NGUYEN THI NUONG LE DUY THANH DAO THI PHUONG DAO KHOA TRUONG NGUYEN THI THUY VAN VU VAN QUOC LUONG VIET QUYET NGUYEN THI GIANG LE VAN KHANH LE VAN NAM LE VAN SY LE TRONG HAI NGUYEN DUC CANH TRINH XUAN NAM NGUYEN THI LUOC MAI THI HANH LE THI HOA DO THI THANH LE ANH TU NGUYEN VAN VIET TRUONG VAN GIANG NGUYEN NGOC HANH VU DUC DUAT DO VAN TRUONG LE XUAN TRANG HA VAN TIEN NGUYEN THI QUYEN NGUYEN THI THU DO VIET QUAN HOANG NGOC TUAN LE THI TUYET HA THI LAN LE TRONG THANG TRAN HIEP PHAM NGOC AN NGUYEN THI THUY PHAM VAN HUNG NGHIEM CONG LOI DUONG TIEN THANG LE QUANG MINH LE DOAN DUONG BUI SY LUONG NGUYEN DANH LOC PHAN XUAN HAI NGUYEN CONG THANH NGO TIEN LINH LE VAN CHUONG NGO VAN VIEN CAO VAN THOM NGUYEN HUU LAM LE BA CHINH LE VAN DUONG CAO THI TRANG PHAM THI SANG LE VAN DUNG TRINH VAN HAI NGUYEN VAN DUNG LE THI LE Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Fishing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10029842 0082011P10029843 0082011P10029844 0082011P10029845 0082011P10029849 0082011P10029851 0082011P10029853 0082011P10029856 0082011P10029861 0082011P10029868 0082011P10029870 0082011P10029873 0082011P10029875 0082011P10029884 0082011P10029885 0082011P10029891 0082011P10029892 0082011P10029893 0082011P10029894 0082011P10029897 0082011P10029898 0082011P10029902 0082011P10029903 0082011P10029907 0082011P10029908 0082011P10029919 0082011P10029920 0082011P10029921 0082011P10029922 0082011P10029928 0082011P10029930 0082011P10029931 0082011P10029938 0082011P10029939 0082011P10029940 0082011P10029943 0082011P10029944 0082011P10029947 0082011P10029953 0082011P10029954 0082011P10029960 0082011P10029963 0082011P10029964 0082011P10029965 0082011P10029968 0082011P10029972 0082011P10029973 0082011P10029975 0082011P10029983 0082011P10029992 0082011P10029993 0082011P10029995 0082011P10029996 0082011P10029997 0082011P10030000 0082011P10030003 0082011P10030006 0082011P10030007 0082011P10030008 0082011P10030013 0082011P10030015 0082011P10030019 0082011P10030021 0082011P10030022 0082011P10030026 0082011P10030027 0082011P10030028 0082011P10030032 0082011P10030033 0082011P10030034 0082011P10030035 Registration No. 10029842 10029843 10029844 10029845 10029849 10029851 10029853 10029856 10029861 10029868 10029870 10029873 10029875 10029884 10029885 10029891 10029892 10029893 10029894 10029897 10029898 10029902 10029903 10029907 10029908 10029919 10029920 10029921 10029922 10029928 10029930 10029931 10029938 10029939 10029940 10029943 10029944 10029947 10029953 10029954 10029960 10029963 10029964 10029965 10029968 10029972 10029973 10029975 10029983 10029992 10029993 10029995 10029996 10029997 10030000 10030003 10030006 10030007 10030008 10030013 10030015 10030019 10030021 10030022 10030026 10030027 10030028 10030032 10030033 10030034 10030035 Name LE VAN DUAN LE VAN DUAN LE VAN LONG PHAM VAN HIEU NGUYEN THI HIEN BUI THI HUONG HOANG VAN KHOI NGUYEN CONG VUONG DAO KHA TRINH NGUYEN VAN PHU NGO DUC THUAN NGO THO TRUNG PHAM XUAN TRUONG TRIEU THI THU LE DINH MANH NGUYEN VAN THANG NGUYEN VAN QUANG NGUYEN VAN HOAI NGUYEN VAN NGOC IE THI NGA LE VAN HOA LE DINH HUY MAI BA HOP LE DINH TRONG TRINH THI LIEU LE KIM GIANG LE DUY DUONG LE VAN LINH TRINH DUY THANH LE QUYET THANG NGUYEN VAN NGHIA TRUONG NGOC HOANG NGUYEN THI QUYNH NGUYEN THI PHUC LE DINH DINH PHAM VAN DUC NGO VAN MINH NGUYEN THI HIEN TRAN KIM TUYEN CAO THI HUE NGUYEN THI LAN LE XUAN TRUONG DUONG TIEN CUONG LE DUY HANH LE BA CONG NGUYEN VAN TUNG NGUYEN DINH TAN TRINH DUY DUONG VU THI HUONG NGUYEN HUU KHIEM DANG THI MINH DAO TAN LOC LE VAN LUU DANG THI MAI HANG KIEU VAN GIANG LE SY DUC THIEU DUC THANG LE DUC NAM LE DUC TRUONG PHUNG THI HA PHAM VAN TUAN LE THI HAI LE VAN LONG HA THI HANG BUI DUC DIEP PHAM NGOC MAU LE THI THUY LE THI HUE NGUYEN VAN CHUNG DAO KHA DUYEN LE VAN TAN Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Fishing Fishing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Construction Construction Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10030037 0082011P10030042 0082011P10030044 0082011P10030045 0082011P10030047 0082011P10030052 0082011P10030053 0082011P10030056 0082011P10030058 0082011P10030059 0082011P10030064 0082011P10030065 0082011P10030066 0082011P10030068 0082011P10030070 0082011P10030071 0082011P10030073 0082011P10030074 0082011P10030075 0082011P10030077 0082011P10030078 0082011P10030084 0082011P10030090 0082011P10030094 0082011P10030098 0082011P10030099 0082011P10030100 0082011P10030102 0082011P10030104 0082011P10030108 0082011P10030113 0082011P10030116 0082011P10030117 0082011P10030121 0082011P10030124 0082011P10030128 0082011P10030132 0082011P10030138 0082011P10030141 0082011P10030145 0082011P10030148 0082011P10030151 0082011P10030153 0082011P10030155 0082011P10030156 0082011P10030161 0082011P10030167 0082011P10030172 0082011P10030174 0082011P10030175 0082011P10030179 0082011P10030184 0082011P10030186 0082011P10030187 0082011P10030190 0082011P10030191 0082011P10030194 0082011P10030201 0082011P10030202 0082011P10030205 0082011P10030206 0082011P10030208 0082011P10030213 0082011P10030215 0082011P10030217 0082011P10030219 0082011P10030221 0082011P10030222 0082011P10030225 0082011P10030226 0082011P10030227 Registration No. 10030037 10030042 10030044 10030045 10030047 10030052 10030053 10030056 10030058 10030059 10030064 10030065 10030066 10030068 10030070 10030071 10030073 10030074 10030075 10030077 10030078 10030084 10030090 10030094 10030098 10030099 10030100 10030102 10030104 10030108 10030113 10030116 10030117 10030121 10030124 10030128 10030132 10030138 10030141 10030145 10030148 10030151 10030153 10030155 10030156 10030161 10030167 10030172 10030174 10030175 10030179 10030184 10030186 10030187 10030190 10030191 10030194 10030201 10030202 10030205 10030206 10030208 10030213 10030215 10030217 10030219 10030221 10030222 10030225 10030226 10030227 Name DAO XUAN LUONG LE VAN DUONG DAO XUAN LUC LE VAN VOC LE VAN THUONG NGUYEN DUY THUY TRAN CONG BON LE VAN CUONG DAO DUY DUC LE THI HUE TRUONG DOAN DUYEN LE VAN CUONG DAO KHA TUAN PHAM VAN SON NGUYEN VAN THUC LE SY DUONG DAO XUAN LINH DAO XUAN TIEN LE VAN HA DAO XUAN TRUONG LE THE DAN DAO XUAN TAM PHAM THE NGUYEN LE DINH HUAN TRAN VAN HUNG LE THI TRANG TRINH XUAN CUONG LE THI TRANG LE VAN THANH LE THI HIEN LE VAN TINH TRAN NGOC NGAN PHAM BA QUANG NGUYEN DINH THAP LE VAN TRUONG HA XUAN LUONG NGUYEN HUU TIEN LE BA NAM LE THI HUONG TRAN VAN KHIEM NGO KIM MANH DAO THI DUNG LE DANH HUNG LE DINH LAM DO THI HA LE HUU CUONG TRAN THI HIEN NGUYEN TRONG TUYEN NGUYEN VAN KIEN DAO XUAN DIEN TRUONG DOAN THUONG LE NGOC TRUONG NGUYEN VAN DUNG LE VAN PHUONG LE VAN HUNG LE THIEM TIEN LE DUC THUAT LE HUU TRUONG LE DUY CHUNG LE TRONG HUNG LE THI TINH LUC DINH THUY LE XUAN KHOI NGUYEN NHU THUAT LE VIET NHAT NGUYEN DINH TIEN NGUYEN NHU MONG DO VIET XUYEN LE XUAN DIEP DAO XUAN PHUOC LE THI HANG Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10030228 0082011P10030230 0082011P10030231 0082011P10030232 0082011P10030233 0082011P10030236 0082011P10030238 0082011P10030249 0082011P10030250 0082011P10030252 0082011P10030253 0082011P10030254 0082011P10030257 0082011P10030258 0082011P10030259 0082011P10030266 0082011P10030267 0082011P10030268 0082011P10030269 0082011P10030275 0082011P10030276 0082011P10030278 0082011P10030285 0082011P10030292 0082011P10030295 0082011P10030297 0082011P10030301 0082011P10030302 0082011P10030304 0082011P10030308 0082011P10030309 0082011P10030310 0082011P10030311 0082011P10030315 0082011P10030324 0082011P10030326 0082011P10030328 0082011P10030330 0082011P10030331 0082011P10030333 0082011P10030334 0082011P10030335 0082011P10030337 0082011P10030339 0082011P10030340 0082011P10030344 0082011P10030345 0082011P10030349 0082011P10030354 0082011P10030358 0082011P10030359 0082011P10030360 0082011P10030361 0082011P10030364 0082011P10030365 0082011P10030368 0082011P10030371 0082011P10030377 0082011P10030383 0082011P10030387 0082011P10030391 0082011P10030392 0082011P10030395 0082011P10030398 0082011P10030403 0082011P10030404 0082011P10030406 0082011P10030407 0082011P10030411 0082011P10030412 0082011P10030415 Registration No. 10030228 10030230 10030231 10030232 10030233 10030236 10030238 10030249 10030250 10030252 10030253 10030254 10030257 10030258 10030259 10030266 10030267 10030268 10030269 10030275 10030276 10030278 10030285 10030292 10030295 10030297 10030301 10030302 10030304 10030308 10030309 10030310 10030311 10030315 10030324 10030326 10030328 10030330 10030331 10030333 10030334 10030335 10030337 10030339 10030340 10030344 10030345 10030349 10030354 10030358 10030359 10030360 10030361 10030364 10030365 10030368 10030371 10030377 10030383 10030387 10030391 10030392 10030395 10030398 10030403 10030404 10030406 10030407 10030411 10030412 10030415 Name LE HUY QUANG LE DOAN MANH NGUYEN VAN HUU LE DOAN TRINH LE DOAN HOAN NGUYEN TUAN ANH LE HUY SON LE TRONG HUNG LE MINH HOANG NGUYEN VAN BAC NGUYEN CONG VIEN NGUYEN BA HUY NGUYEN TRONG CUA LE LENH THANG LE VIET THUONG PHAM THI NGUYET NGUYEN THI VAN NGUYEN QUY THANG LUU THI HONG LE LENH HOC NGUYEN THI PHUONG NGUYEN BAO DUNG MAI TIEN ANH NGUYEN BA CAO CAO DINH CUONG NGUYEN SY THUAN LE NGOC HOAN NGUYEN HUU CUONG LE THI THUY LE TRAN TIEN PHAM DINH THANH NGUYEN HUU MANH NGUYEN BA THOM LE VAN NGOC LE HUU KIEN LE VAN CHINH NGUYEN XUAN KIEN NGUYEN VAN LUYEN LE VAN THANH LE VAN HUNG TRINH DINH VUONG NGUYEN TRONG THAO NGUYEN THANH HAI LE VAN THANH LE TRONG QUYNH HA VAN TAN LE BA KY TRAN VAN TUAN TRAN DANG LUC NGUYEN VAN LINH DUONG THI HOAN NGUYEN HUU THO HA THI MAI LE XUAN HOAN LE THI HIEN HOANG VIET CANH LUU VAN HONG NGUYEN THI THO NGUYEN CONG TRINH LE CHI DAO LE SY AN TRUONG MINH HAI LE VIET LONG NGUYEN VAN LAM NGUYEN HUU BAN NGUYEN HONG DUC NGUYEN HUU TUAN NGUYEN VAN QUYEN LE XUAN CONG NGUYEN THI QUYNH NGUYEN VAN NGOC Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10030416 0082011P10030420 0082011P10030423 0082011P10030425 0082011P10030426 0082011P10030428 0082011P10030429 0082011P10030431 0082011P10030434 0082011P10030437 0082011P10030440 0082011P10030441 0082011P10030442 0082011P10030446 0082011P10030449 0082011P10030450 0082011P10030451 0082011P10030456 0082011P10030458 0082011P10030459 0082011P10030461 0082011P10030462 0082011P10030463 0082011P10030465 0082011P10030466 0082011P10030468 0082011P10030469 0082011P10030472 0082011P10030473 0082011P10030475 0082011P10030477 0082011P10030478 0082011P10030479 0082011P10030480 0082011P10030487 0082011P10030492 0082011P10030495 0082011P10030498 0082011P10030501 0082011P10030503 0082011P10030504 0082011P10030505 0082011P10030506 0082011P10030508 0082011P10030510 0082011P10030511 0082011P10030513 0082011P10030514 0082011P10030516 0082011P10030518 0082011P10030519 0082011P10030521 0082011P10030524 0082011P10030528 0082011P10030530 0082011P10030538 0082011P10030541 0082011P10030542 0082011P10030548 0082011P10030550 0082011P10030551 0082011P10030552 0082011P10030553 0082011P10030555 0082011P10030556 0082011P10030557 0082011P10030559 0082011P10030561 0082011P10030562 0082011P10030567 0082011P10030568 Registration No. 10030416 10030420 10030423 10030425 10030426 10030428 10030429 10030431 10030434 10030437 10030440 10030441 10030442 10030446 10030449 10030450 10030451 10030456 10030458 10030459 10030461 10030462 10030463 10030465 10030466 10030468 10030469 10030472 10030473 10030475 10030477 10030478 10030479 10030480 10030487 10030492 10030495 10030498 10030501 10030503 10030504 10030505 10030506 10030508 10030510 10030511 10030513 10030514 10030516 10030518 10030519 10030521 10030524 10030528 10030530 10030538 10030541 10030542 10030548 10030550 10030551 10030552 10030553 10030555 10030556 10030557 10030559 10030561 10030562 10030567 10030568 Name LE VAN DUONG DOAN VAN NAM DOAN NGOC GIAO LE NGUYEN HAI LE THI PHUONG THAO LE THI NGOC LE VAN LUONG LE THI DUNG NGUYEN VAN HIEU LE THI THUY TRINH DUC TU LE TRONG THAO LE THI LOC NGUYEN TRONG NAM NGUYEN DINH TU LE THI TRANG TRAN THI THUONG LE VAN TIEN LE VAN LONG LE VAN THAO LE KHA MANH LE VAN THUY LE VIET DU HOANG NGOC GIAP LE VAN VU LE KIM NGHIA NGUYEN BA TAI LE VAN NGHIA LE VAN LAM LE VAN CUONG LE NGOC CAU LE THI THU NGUYEN VAN QUANG NGUYEN MANH HUNG LE THANH DAO LE TRAN SON HOANG VAN DAT LE THI HONG LE DINH BA LE THI HIEN LE BA TAI PHAN DINH LUAN LE BA HANH BUI VAN TIEN NGUYEN VAN HUNG TRINH THI LUU CHU DINH ANH DANG VAN LOI NGUYEN VAN PHUONG NGUYEN VAN QUANG NGUYEN XUAN HOAT PHAM HUU TUAN LUU HUNG CUONG LE VAN CANH LE LENH THUC NGUYEN THI DUNG NGUYEN VIET TAN LE SY TUAN VU HOANG THANH LE THE KET NGUYEN THI KIM OANH LU TRONG TIN NGUYEN XUAN DUC TRINH DUY HIEP TRAN PHUC LONG NGUYEN VAN DIEP NGUYEN TRONG TRINH LE DINH QUAN LE NGOC TUAN VAN DINH THUONG NGUYEN PHI HUNG Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10030569 0082011P10030572 0082011P10030573 0082011P10030575 0082011P10030577 0082011P10030579 0082011P10030585 0082011P10030587 0082011P10030589 0082011P10030590 0082011P10030592 0082011P10030595 0082011P10030599 0082011P10030602 0082011P10030610 0082011P10030613 0082011P10030614 0082011P10030618 0082011P10030621 0082011P10030628 0082011P10030629 0082011P10030630 0082011P10030632 0082011P10030638 0082011P10030639 0082011P10030640 0082011P10030641 0082011P10030642 0082011P10030658 0082011P10030660 0082011P10030661 0082011P10030662 0082011P10030673 0082011P10030675 0082011P10030686 0082011P10030687 0082011P10030689 0082011P10030699 0082011P10030700 0082011P10030702 0082011P10030703 0082011P10030706 0082011P10030709 0082011P10030710 0082011P10030711 0082011P10030714 0082011P10030715 0082011P10030716 0082011P10030719 0082011P10030720 0082011P10030724 0082011P10030725 0082011P10030729 0082011P10030731 0082011P10030738 0082011P10030741 0082011P10030745 0082011P10030746 0082011P10030747 0082011P10030750 0082011P10030751 0082011P10030752 0082011P10030755 0082011P10030756 0082011P10030759 0082011P10030764 0082011P10030765 0082011P10030767 0082011P10030770 0082011P10030773 0082011P10030776 Registration No. 10030569 10030572 10030573 10030575 10030577 10030579 10030585 10030587 10030589 10030590 10030592 10030595 10030599 10030602 10030610 10030613 10030614 10030618 10030621 10030628 10030629 10030630 10030632 10030638 10030639 10030640 10030641 10030642 10030658 10030660 10030661 10030662 10030673 10030675 10030686 10030687 10030689 10030699 10030700 10030702 10030703 10030706 10030709 10030710 10030711 10030714 10030715 10030716 10030719 10030720 10030724 10030725 10030729 10030731 10030738 10030741 10030745 10030746 10030747 10030750 10030751 10030752 10030755 10030756 10030759 10030764 10030765 10030767 10030770 10030773 10030776 Name VU VAN HAI LE KIM HOA DINH KHAC NINH LE THO LUC LE DINH TINH TRAN CONG HOI NGUYEN TIEN HAI DO VAN TO PHAM VAN BINH PHAM VAN THANG TONG NGOC LUU LE VAN TRUONG NGUYEN VAN TU NGUYEN VAN QUAN HO NHU HAI TRINH DUY DAT TRINH NGOC CHUNG LE THI TAN TRUONG VAN BAC TRUONG THI NAM NGUYEN DANG HUNG LE DINH HOANG LE VAN SANG TRINH THI HOAN LE THI TRANG LE THI DUNG LE THI THU NGUYEN THI DUNG LE XUAN THUY LE BA BAY TRINH DUY LUAN LE XUAN TIEN NGUYEN THI HAI NGUYEN VAN CHUNG LE THANH LONG MAI VAN TOAN NGUYEN HUY THANH NGUYEN DINH PHU LE THI YEN LE BA THIN NGUYEN XUAN DUNG HA VAN HAI DO VAN HUNG TRAN VAN KY HA XUAN THANH HA XUAN TUOI LE VAN DUONG CAO VAN HUNG LE DINH THUONG HOANG DINH PHUC PHAM THE MAO LE VAN HOA LE VAN CUONG LE XUAN LUC LE PHU TOAN NGO THANH TUNG NGUYEN VAN HAI LE DINH DOANH LE VAN TUAN NGO XUAN THONG DAO XUAN TRANG LE VAN THU NGUYEN VAN QUY LE THI NGUYET NGUYEN VAN TIEN NGUYEN THI TRANG TRUONG VAN TUAN LE TRONG HUNG LE VAN DUAN LE ANH CHIEN LE TRONG HUNG Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10030777 0082011P10030779 0082011P10030784 0082011P10030793 0082011P10030796 0082011P10030797 0082011P10030810 0082011P10030814 0082011P10030818 0082011P10030819 0082011P10030820 0082011P10030823 0082011P10030824 0082011P10030826 0082011P10030827 0082011P10030829 0082011P10030830 0082011P10030831 0082011P10030832 0082011P10030833 0082011P10030835 0082011P10030838 0082011P10030844 0082011P10030850 0082011P10030852 0082011P10030854 0082011P10030856 0082011P10030858 0082011P10030859 0082011P10030862 0082011P10030863 0082011P10030866 0082011P10030868 0082011P10030869 0082011P10030870 0082011P10030873 0082011P10030879 0082011P10030880 0082011P10030891 0082011P10030897 0082011P10030898 0082011P10030899 0082011P10030900 0082011P10030901 0082011P10030902 0082011P10030903 0082011P10030905 0082011P10030907 0082011P10030908 0082011P10030916 0082011P10030917 0082011P10030925 0082011P10030927 0082011P10030928 0082011P10030932 0082011P10030933 0082011P10030941 0082011P10030942 0082011P10030946 0082011P10030947 0082011P10030950 0082011P10030967 0082011P10030970 0082011P10030974 0082011P10030977 0082011P10030978 0082011P10030979 0082011P10030980 0082011P10030984 0082011P10030986 0082011P10030990 Registration No. 10030777 10030779 10030784 10030793 10030796 10030797 10030810 10030814 10030818 10030819 10030820 10030823 10030824 10030826 10030827 10030829 10030830 10030831 10030832 10030833 10030835 10030838 10030844 10030850 10030852 10030854 10030856 10030858 10030859 10030862 10030863 10030866 10030868 10030869 10030870 10030873 10030879 10030880 10030891 10030897 10030898 10030899 10030900 10030901 10030902 10030903 10030905 10030907 10030908 10030916 10030917 10030925 10030927 10030928 10030932 10030933 10030941 10030942 10030946 10030947 10030950 10030967 10030970 10030974 10030977 10030978 10030979 10030980 10030984 10030986 10030990 Name DO VAN HUY LE VIET QUY NGUYEN THI HIEN LO THI DUNG NGUYEN THI TUYET TRAN THI THANH THUY TA THI HUONG LE VAN VUONG DAO XUAN BINH LE THI LUA DAO XUAN DUNG NGUYEN VAN LUONG DAO XUAN TOAN DAO KHA NGOC LE THI MAI DAO XUAN TRINH LE THI HUE LE THI HA PHAN THI THUY LE VAN THIEN LE VAN NAM NGO VAN NGOC DAO XUAN HO LE THI HOA LE TUAN ANH LE THI THUY NGUYEN THI HUONG NGUYEN HUY TUAN DUONG VAN BAC LE THI VINH NGUYEN DANH LUAN NGUYEN HUY PHU HOANG MANH THANG LE THI THANH LE DINH TOAN LE THI KHANH LUU XUAN QUAN VU VAN LOI LE VAN LUC PHAM THI CHAN HOANG MINH TIEN LE VAN ANH NGUYEN THI HOA NGUYEN QUANG HUY DO VAN NAM NGUYEN THI XUAN THIEU VAN DAT LE SY THE LE SY LAM VI DINH NGHIA CAO VAN CUONG LE BA HUY NGUYEN QUAN BAC LE THANH SON DOAN HUY CUONG VU DINH NAM LE VAN TUNG TRAN HUNG CUONG LE BA CUONG TRAN VAN HUNG NGUYEN TRONG KHAI LE VAN NHAT HOANG THI HOP DAO XUAN THANH CAO VAN LAM TRAN THI LAN LE VAN QUANG LE TRONG SY LE XUAN HUNG LE DINH SON TRINH HOANG HIEP Industry Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10030993 0082011P10030997 0082011P10030999 0082011P10031003 0082011P10031018 0082011P10031022 0082011P10031023 0082011P10031024 0082011P10031025 0082011P10031026 0082011P10031028 0082011P10031029 0082011P10031030 0082011P10031032 0082011P10031033 0082011P10031036 0082011P10031038 0082011P10031041 0082011P10031043 0082011P10031047 0082011P10031048 0082011P10031050 0082011P10031051 0082011P10031058 0082011P10031059 0082011P10031060 0082011P10031065 0082011P10031069 0082011P10031074 0082011P10031075 0082011P10031080 0082011P10031081 0082011P10031083 0082011P10031085 0082011P10031094 0082011P10031095 0082011P10031096 0082011P10031097 0082011P10031099 0082011P10031102 0082011P10031106 0082011P10031108 0082011P10031110 0082011P10031112 0082011P10031122 0082011P10031123 0082011P10031126 0082011P10031130 0082011P10031134 0082011P10031137 0082011P10031148 0082011P10031152 0082011P10031153 0082011P10031154 0082011P10031159 0082011P10031162 0082011P10031163 0082011P10031169 0082011P10031171 0082011P10031174 0082011P10031175 0082011P10031178 0082011P10031183 0082011P10031190 0082011P10031191 0082011P10031192 0082011P10031198 0082011P10031201 0082011P10031202 0082011P10031203 0082011P10031208 Registration No. 10030993 10030997 10030999 10031003 10031018 10031022 10031023 10031024 10031025 10031026 10031028 10031029 10031030 10031032 10031033 10031036 10031038 10031041 10031043 10031047 10031048 10031050 10031051 10031058 10031059 10031060 10031065 10031069 10031074 10031075 10031080 10031081 10031083 10031085 10031094 10031095 10031096 10031097 10031099 10031102 10031106 10031108 10031110 10031112 10031122 10031123 10031126 10031130 10031134 10031137 10031148 10031152 10031153 10031154 10031159 10031162 10031163 10031169 10031171 10031174 10031175 10031178 10031183 10031190 10031191 10031192 10031198 10031201 10031202 10031203 10031208 Name LE THI NAM NGUYEN QUY DUNG NGUYEN QUY THINH DANG QUANG DIEP MAI VAN PHAN LE VAN TOAN TRAN VAN THUAT TRAN THI THU THIEU QUANG HUNG NGUYEN MANH TUYEN LUONG VAN HAI HO PHUOC SON HOANG VAN THANH BUI TRUNG THANH BUI VAN LONG TRAN ANH TU TRAN CONG HOA LE DINH DIEN NGUYEN VAN AN LE THI DUNG DO NGOC THANH LAI THE HIEN DINH VAN VINH LE VAN NGOC DOAN KHAC THANH LUONG VAN PHUONG DO VAN DO NGUYEN DANG LINH LE THANH TUNG LE ANH VAN MAI XUAN TOI NGUYEN VAN TRINH TRINH THI THU MAI VAN HAU PHAM BA TIEN TRAN THI HUONG LE THI NHUNG NGUYEN DINH CUONG TRINH THI NGA NGUYEN ANH TOI NGUYEN VAN QUYNH NGO XUAN HUNG DAU VAN TUAN LE KHA MINH NGUYEN TUAN ANH PHAM QUANG LOI NGUYEN THI SEN LUU QUANG THANH HOANG VAN HAI LE VAN HOA DO VAN DONG NGUYEN VAN DAI NGUYEN VAN TUAN LE MINH THANH TRAN LE XUAN LE VAN TRUONG THAI DINH TAM LE VAN HA LE KHAC TAM NGUYEN HUY NGA CAO VAN DUNG HO NHU TAN NGUYEN THI THANH THIEU VAN CUONG THIEU QUANG TIEN PHAM VAN HUY TRUONG VAN VIET LE HONG QUYEN LE KIEN TRUNG DAO BA CAN LE KINH HUNG Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10031210 0082011P10031213 0082011P10031216 0082011P10031217 0082011P10031218 0082011P10031219 0082011P10031224 0082011P10031225 0082011P10031238 0082011P10031247 0082011P10031253 0082011P10031256 0082011P10031262 0082011P10031263 0082011P10031268 0082011P10031270 0082011P10031271 0082011P10031280 0082011P10031287 0082011P10031288 0082011P10031290 0082011P10031292 0082011P10031293 0082011P10031299 0082011P10031301 0082011P10031316 0082011P10031321 0082011P10031323 0082011P10031324 0082011P10031325 0082011P10031326 0082011P10031328 0082011P10031329 0082011P10031332 0082011P10031335 0082011P10031340 0082011P10031342 0082011P10031343 0082011P10031344 0082011P10031346 0082011P10031348 0082011P10031353 0082011P10031354 0082011P10031357 0082011P10031358 0082011P10031376 0082011P10031379 0082011P10031382 0082011P10031390 0082011P10031393 0082011P10031395 0082011P10031398 0082011P10031399 0082011P10031401 0082011P10031402 0082011P10031405 0082011P10031408 0082011P10031425 0082011P10031427 0082011P10031428 0082011P10031429 0082011P10031440 0082011P10031443 0082011P10031447 0082011P10031469 0082011P10031470 0082011P10031471 0082011P10031475 0082011P10031476 0082011P10031479 0082011P10031480 Registration No. 10031210 10031213 10031216 10031217 10031218 10031219 10031224 10031225 10031238 10031247 10031253 10031256 10031262 10031263 10031268 10031270 10031271 10031280 10031287 10031288 10031290 10031292 10031293 10031299 10031301 10031316 10031321 10031323 10031324 10031325 10031326 10031328 10031329 10031332 10031335 10031340 10031342 10031343 10031344 10031346 10031348 10031353 10031354 10031357 10031358 10031376 10031379 10031382 10031390 10031393 10031395 10031398 10031399 10031401 10031402 10031405 10031408 10031425 10031427 10031428 10031429 10031440 10031443 10031447 10031469 10031470 10031471 10031475 10031476 10031479 10031480 Name TRINH VAN HUNG LE VAN THANH NGUYEN BA LAM NGO THI TUYEN NGUYEN THI VAN NGUYEN DINH NAM LE KINH HIEP NGUYEN VAN HUONG DANG VIET DUONG VU DUY AN LE THI DUNG LE SY QUANG VU HUU CUONG LE THI MEN NGO XUAN SON NGHIEM VAN SANG TRINH VAN THUC LE THI HONG LE THI LAN LE THI LIEN LE VIET VINH NGUYEN ANH TUAN NGUYEN TIEN CHUONG LE DUY TUAN NGO VAN LAM TRAN VAN GIANG TRINH DUY TIEN HOANG VAN DINH NGUYEN TUY HA LE THI HIEN LE XUAN DUONG LE THI LOAN HO NGOC NAM TRAN VAN TUNG NGUYEN VAN TINH LUONG THI THUY NGUYEN VAN GIANG CHU VIET QUY NGUYEN THI HA LE TRAN NGHIA LE TRUNG TUAN LE VAN HOAN PHAM VAN THACH NGHIEM VAN DINH TRAN VAN DUNG TRUONG VAN HUNG LE THI XUYEN NGUYEN VAN HUE VU DINH SON NGUYEN DINH TUAN LE VAN HOC LE THE AN NGUYEN VAN TUAN NGUYEN VAN LUAN LE HUU HUNG LE LUONG THAO TRINH NGOC TRONG TRAN DUC THANH MAI THI VAN LE THI HONG NGUYEN THI LIEN LE VAN KIEN NGUYEN VAN DUNG TONG VIET LUC TRINH NGOC CONG LE XUAN DINH MAI XUAN KHANH LE DINH HOA LE TRONG THONG BUI VIET TON VU DINH QUAN Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10031482 0082011P10031483 0082011P10031484 0082011P10031487 0082011P10031489 0082011P10031491 0082011P10031492 0082011P10031497 0082011P10031502 0082011P10031503 0082011P10031504 0082011P10031505 0082011P10031509 0082011P10031510 0082011P10031514 0082011P10031519 0082011P10031522 0082011P10031523 0082011P10031526 0082011P10031527 0082011P10031541 0082011P10031553 0082011P10031556 0082011P10031559 0082011P10031560 0082011P10031565 0082011P10031569 0082011P10031570 0082011P10031579 0082011P10031585 0082011P10031586 0082011P10031587 0082011P10031592 0082011P10031595 0082011P10031596 0082011P10031600 0082011P10031608 0082011P10031612 0082011P10031630 0082011P10031632 0082011P10031633 0082011P10031636 0082011P10031638 0082011P10031640 0082011P10031641 0082011P10031651 0082011P10031653 0082011P10031654 0082011P10031655 0082011P10031659 0082011P10031664 0082011P10031665 0082011P10031669 0082011P10031671 0082011P10031673 0082011P10031679 0082011P10031680 0082011P10031681 0082011P10031682 0082011P10031685 0082011P10031687 0082011P10031688 0082011P10031689 0082011P10031693 0082011P10031694 0082011P10031695 0082011P10031696 0082011P10031700 0082011P10031709 0082011P10031712 0082011P10031719 Registration No. 10031482 10031483 10031484 10031487 10031489 10031491 10031492 10031497 10031502 10031503 10031504 10031505 10031509 10031510 10031514 10031519 10031522 10031523 10031526 10031527 10031541 10031553 10031556 10031559 10031560 10031565 10031569 10031570 10031579 10031585 10031586 10031587 10031592 10031595 10031596 10031600 10031608 10031612 10031630 10031632 10031633 10031636 10031638 10031640 10031641 10031651 10031653 10031654 10031655 10031659 10031664 10031665 10031669 10031671 10031673 10031679 10031680 10031681 10031682 10031685 10031687 10031688 10031689 10031693 10031694 10031695 10031696 10031700 10031709 10031712 10031719 Name VU VAN KIEU NGUYEN THANH LONG HOANG TRI CUONG LE XUAN PHUONG LE HUY TOAN TRAN VAN SAU BUI VAN HIEP HOANG VAN THANG LE THUONG LIEN LE XUAN NOI HOANG VAN LOI DINH VAN TOAN LE VIET TIEN LE VAN TU NGUYEN QUANG HAI LE THI NGA PHAM VAN DUY TRINH THANH TON NGUYEN DUC HOA NGUYEN THI HIEN LE DUY CUONG NGUYEN SI THANH VU NGOC TRUNG NGUYEN THI HIEN NGUYEN THI YEN LE QUANG DUY TRINH DINH HANH NGUYEN THI NGA NGUYEN THU HA PHAM VAN VUONG LE KHA HANH NGUYEN DINH LUYEN LE VAN HAO LE VAN TRUNG LE NGOC BINH PHAM NGOC CHIEN LE THI THAO TA HUU HUY VAN DINH LUC LE VAN HUNG LE THI HA LE VAN HIEP LE QUOC KHANH PHAM VAN HAU PHAM VAN CUNG LE HUU TRUONG BUI VAN GIAP HOANG XUAN KHOA NGUYEN HONG TRINH LE QUANG CHUNG THAI DUONG TRIET TRAN NHAT TIEP TRAN DUC THIEN TRAN VAN THANG PHAM DUY CHINH TRAN HUU KIEN HOANG ANH THIEP NGUYEN DINH TIEN NGUYEN MINH TUAN PHAN VAN BIEN DANG VIET THE PHAM THI LY PHAN THI HUONG NGUYEN VAN LUONG DOAN THI THUY NGUYEN THI THIET NGUYEN TIEN DUNG NGUYEN HAI HOAI LE VAN KHANH NGUYEN THI HUONG NGUYEN HUU TUONG Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10031724 0082011P10031726 0082011P10031734 0082011P10031745 0082011P10031751 0082011P10031758 0082011P10031759 0082011P10031760 0082011P10031761 0082011P10031765 0082011P10031766 0082011P10031771 0082011P10031772 0082011P10031775 0082011P10031776 0082011P10031777 0082011P10031778 0082011P10031782 0082011P10031788 0082011P10031792 0082011P10031796 0082011P10031798 0082011P10031799 0082011P10031805 0082011P10031806 0082011P10031810 0082011P10031812 0082011P10031816 0082011P10031823 0082011P10031827 0082011P10031836 0082011P10031837 0082011P10031845 0082011P10031851 0082011P10031853 0082011P10031857 0082011P10031862 0082011P10031863 0082011P10031870 0082011P10031872 0082011P10031873 0082011P10031877 0082011P10031878 0082011P10031888 0082011P10031894 0082011P10031895 0082011P10031896 0082011P10031898 0082011P10031901 0082011P10031905 0082011P10031906 0082011P10031908 0082011P10031910 0082011P10031912 0082011P10031914 0082011P10031923 0082011P10031930 0082011P10031933 0082011P10031935 0082011P10031945 0082011P10031950 0082011P10031951 0082011P10031954 0082011P10031956 0082011P10031957 0082011P10031969 0082011P10031970 0082011P10031972 0082011P10031974 0082011P10031979 0082011P10031983 Registration No. 10031724 10031726 10031734 10031745 10031751 10031758 10031759 10031760 10031761 10031765 10031766 10031771 10031772 10031775 10031776 10031777 10031778 10031782 10031788 10031792 10031796 10031798 10031799 10031805 10031806 10031810 10031812 10031816 10031823 10031827 10031836 10031837 10031845 10031851 10031853 10031857 10031862 10031863 10031870 10031872 10031873 10031877 10031878 10031888 10031894 10031895 10031896 10031898 10031901 10031905 10031906 10031908 10031910 10031912 10031914 10031923 10031930 10031933 10031935 10031945 10031950 10031951 10031954 10031956 10031957 10031969 10031970 10031972 10031974 10031979 10031983 Name TRAN THI HOP TRAN VAN QUYNH TU VAN CUONG TRUONG PHAN HA THUONG LE ANH TUAN HOANG BIEN CUONG NGUYEN CAO CUONG LE THI THUAN LE THI HUONG TRUONG MINH THONG TRAN VAN ANH HOANG CONG DINH HOANG HUU THO LE THI LY TRAN HAU THANH PHAN VAN THONG HOANG VAN THANH PHAN VAN THAI PHAN THI THUONG NGUYEN VAN AN NGUYEN LE HANG DANG NGOC PHU TRAN VAN CUONG TRAN QUOC HUONG TRAN THI MAI HOA PHAM PHU NGUYEN HOANG DUY NGO NGUYEN VAN PHUC BUI VINH TOAN TRAN VAN NAM LE ANH THUC TRAN VAN KIEN HOANG VAN TU NGUYEN HONG HANH BUI THI QUYEN NGUYEN DOAN LONG LE THI NGA NGUYEN TRONG VIET NGUYEN TRONG HOA NGUYEN TRONG SINH TRAN VAN XUYEN LAI THI HA LE DAC THUC PHAN THANH HAI LE VAN QUY HA VIET HONG NGUYEN QUOC HUNG HOANG VAN TIEP HOANG VAN TU PHAN TRUNG KIEN NGUYEN THI HIEN NGUYEN VAN KINH NGUYEN TRONG THE NGO VAN TINH HOANG THI THUY THOM DINH VAN TAI HO VAN KHANH HOANG VAN DUNG TRAN THI THU LE HOANG DUC QUY TRAN THI THU HUYEN HOANG CAO CUONG NGUYEN THI THANH TU NGUYEN THI MINH NGUYEN THI PHUONG THAO VO TA SON PHAN VIET TOAN BUI TRUNG SON NGUYEN VIET DA NGUYEN HUY HOANG TRAN VAN NGUYEN Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10031987 0082011P10031991 0082011P10031993 0082011P10032007 0082011P10032010 0082011P10032011 0082011P10032015 0082011P10032016 0082011P10032017 0082011P10032018 0082011P10032020 0082011P10032021 0082011P10032023 0082011P10032024 0082011P10032025 0082011P10032029 0082011P10032031 0082011P10032034 0082011P10032037 0082011P10032041 0082011P10032042 0082011P10032051 0082011P10032052 0082011P10032054 0082011P10032057 0082011P10032063 0082011P10032067 0082011P10032069 0082011P10032080 0082011P10032090 0082011P10032093 0082011P10032106 0082011P10032110 0082011P10032112 0082011P10032113 0082011P10032116 0082011P10032118 0082011P10032121 0082011P10032127 0082011P10032133 0082011P10032150 0082011P10032156 0082011P10032160 0082011P10032162 0082011P10032168 0082011P10032171 0082011P10032173 0082011P10032180 0082011P10032184 0082011P10032186 0082011P10032187 0082011P10032190 0082011P10032195 0082011P10032199 0082011P10032206 0082011P10032211 0082011P10032212 0082011P10032217 0082011P10032220 0082011P10032224 0082011P10032229 0082011P10032232 0082011P10032233 0082011P10032234 0082011P10032236 0082011P10032243 0082011P10032244 0082011P10032246 0082011P10032247 0082011P10032259 0082011P10032265 Registration No. 10031987 10031991 10031993 10032007 10032010 10032011 10032015 10032016 10032017 10032018 10032020 10032021 10032023 10032024 10032025 10032029 10032031 10032034 10032037 10032041 10032042 10032051 10032052 10032054 10032057 10032063 10032067 10032069 10032080 10032090 10032093 10032106 10032110 10032112 10032113 10032116 10032118 10032121 10032127 10032133 10032150 10032156 10032160 10032162 10032168 10032171 10032173 10032180 10032184 10032186 10032187 10032190 10032195 10032199 10032206 10032211 10032212 10032217 10032220 10032224 10032229 10032232 10032233 10032234 10032236 10032243 10032244 10032246 10032247 10032259 10032265 Name BUI VAN THUONG NGUYEN THI TU DUONG DINH PHU NGUYEN VAN DAO NGUYEN XUAN MINH TRAN VAN HOAN LE HONG SON NGUYEN THI CHUONG TRAN HUU NHIEM NGUYEN BA HIEU HOANG TIEN DANH NGUYEN VAN HUNG TRAN HUY HOANG NGUYEN VAN HOA HOANG VAN BAI TRAN PHI SINH PHAM BA LINH NGUYEN BAO LINH BUI QUANG PHUONG NGUYEN MINH BINH PHAN TRONG TIEN NGUYEN VAN BANG DOAN THI THU BUI VAN DOC TRAN TUAN VU NGO BA HOAN KIEU THI NHU QUYNH DANG THI THUY NGO VIET AN LE XUAN KY LE VAN MY PHAN DINH DUONG NGUYEN THI TRANG TRUONG QUANG KHANH TRAN TRONG TOAI TRAN THI HOAI LUU SY THANH TRAN VAN THANH HOANG VAN THANH NGUYEN KIM HIEU NGUYEN THANH HAI PHAN TRUNG QUAN TRAN THI CUC TRAN DINH VU DINH VAN SON TRINH QUOC TUAN NGUYEN VAN THANG VO TA CHUYEN DUONG HUY CHAT NGUYEN THI HOA NGUYEN THANH MINH NGUYEN VAN THUAN NGUYEN NGOC NHAM NGUYEN THAI NGUYEN DUONG BA HAI PHAN VAN SON PHAN VAN HOANG HA NGOC DUONG NGUYEN THAI CUONG DAU VAN LINH PHAN THI HUYEN TRINH THI PHUONG CHI NGHYEN THI LAI PHAN VAN VIET NGUYEN THI HOA PHAN THANH HAI LE DUC THANG PHAM DUY LONG NGUYEN THI GIANG NGUYEN VAN THANG TRAN DUONG NGHI Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Fishing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10032283 0082011P10032285 0082011P10032289 0082011P10032294 0082011P10032295 0082011P10032298 0082011P10032299 0082011P10032301 0082011P10032313 0082011P10032315 0082011P10032317 0082011P10032329 0082011P10032331 0082011P10032336 0082011P10032340 0082011P10032343 0082011P10032347 0082011P10032357 0082011P10032364 0082011P10032365 0082011P10032366 0082011P10032377 0082011P10032380 0082011P10032386 0082011P10032428 0082011P10032429 0082011P10032439 0082011P10032442 0082011P10032448 0082011P10032459 0082011P10032463 0082011P10032465 0082011P10032466 0082011P10032468 0082011P10032469 0082011P10032471 0082011P10032491 0082011P10032492 0082011P10032494 0082011P10032496 0082011P10032502 0082011P10032509 0082011P10032510 0082011P10032511 0082011P10032512 0082011P10032516 0082011P10032525 0082011P10032532 0082011P10032533 0082011P10032534 0082011P10032536 0082011P10032539 0082011P10032545 0082011P10032551 0082011P10032552 0082011P10032561 0082011P10032562 0082011P10032571 0082011P10032573 0082011P10032578 0082011P10032579 0082011P10032580 0082011P10032581 0082011P10032585 0082011P10032598 0082011P10032600 0082011P10032607 0082011P10032623 0082011P10032625 0082011P10032626 0082011P10032628 Registration No. 10032283 10032285 10032289 10032294 10032295 10032298 10032299 10032301 10032313 10032315 10032317 10032329 10032331 10032336 10032340 10032343 10032347 10032357 10032364 10032365 10032366 10032377 10032380 10032386 10032428 10032429 10032439 10032442 10032448 10032459 10032463 10032465 10032466 10032468 10032469 10032471 10032491 10032492 10032494 10032496 10032502 10032509 10032510 10032511 10032512 10032516 10032525 10032532 10032533 10032534 10032536 10032539 10032545 10032551 10032552 10032561 10032562 10032571 10032573 10032578 10032579 10032580 10032581 10032585 10032598 10032600 10032607 10032623 10032625 10032626 10032628 Name NGUYEN VAN TRUONG NGUYEN CONG TRINH PHAN THI HONG NGUYEN QUOC LUYEN TRINH VAN TRUNG TRAN QUOC AN NGUYEN VAN TRUNG NGUYEN DUC PHUOC HOANG THI YEN QUACH HUU TUAN TRAN THI AN TRAN QUANG HUY NGUYEN TRONG TUAN LE THI THUY TRAN THI THUAN DINH DUC THIEN TRAN VAN AN PHAN VAN PHONG HO THE NGUYEN NGUYEN DINH HUNG TRAN THI MAI TRAN THI THANH BINH TRAN THI HIEN LE THI HANH LE THI HONG THO TRAN NGOC ANH NGUYEN DINH TRONG LUONG VAN QUY NGUYEN VAN CHAT THAI XUAN THANH NGUYEN DINH HOANG DANG KHAC DIEN TRAN XUAN DUNG HA QUOC TUAN TRAN THI HOA PHUONG LE DUC BINH LE KHAC DINH LE ANH NHAT TRAN VAN LAM LE VAN CHUNG NGUYEN DANH BAO DANG THE DAN DANG THE CAT DANG THE BAU DANG THE TRONG NGUYEN VAN ANH NGUYEN MINH KHOA NGUYEN THI HANG PHAN VIET DANH NGUYEN VAN KHANH TRAN VAN HUNG PHAM HOANG THANH NGUYEN VAN HA NGUYEN TUAN ANH TRAN HUU NAM DANG VAN LUYEN NGUYEN VAN QUOC TRAN THI HONG BUI THI THUAN TRAN HUY DUONG TRAN BINH QUY NGUYEN TRUNG TAM HO VAN TOAN NGUYEN THI LAN HOANG THI XANH TRAN VAN ANH HOANG VAN CANH NGUYEN QUOC CUONG TO THI THAM TRAN THI TRANG NGUYEN THI LE THANH Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10032632 0082011P10032637 0082011P10032639 0082011P10032642 0082011P10032651 0082011P10032658 0082011P10032664 0082011P10032665 0082011P10032666 0082011P10032669 0082011P10032672 0082011P10032678 0082011P10032679 0082011P10032682 0082011P10032690 0082011P10032699 0082011P10032704 0082011P10032715 0082011P10032719 0082011P10032722 0082011P10032730 0082011P10032733 0082011P10032736 0082011P10032750 0082011P10032751 0082011P10032755 0082011P10032758 0082011P10032765 0082011P10032778 0082011P10032791 0082011P10032800 0082011P10032810 0082011P10032818 0082011P10032819 0082011P10032829 0082011P10032837 0082011P10032849 0082011P10032856 0082011P10032860 0082011P10032865 0082011P10032868 0082011P10032869 0082011P10032885 0082011P10032892 0082011P10032898 0082011P10032909 0082011P10032912 0082011P10032928 0082011P10032933 0082011P10032935 0082011P10032939 0082011P10032944 0082011P10032949 0082011P10032956 0082011P10032980 0082011P10032981 0082011P10032982 0082011P10032985 0082011P10032988 0082011P10032990 0082011P10032991 0082011P10032992 0082011P10032997 0082011P10032998 0082011P10033002 0082011P10033008 0082011P10033016 0082011P10033019 0082011P10033034 0082011P10033051 0082011P10033052 Registration No. 10032632 10032637 10032639 10032642 10032651 10032658 10032664 10032665 10032666 10032669 10032672 10032678 10032679 10032682 10032690 10032699 10032704 10032715 10032719 10032722 10032730 10032733 10032736 10032750 10032751 10032755 10032758 10032765 10032778 10032791 10032800 10032810 10032818 10032819 10032829 10032837 10032849 10032856 10032860 10032865 10032868 10032869 10032885 10032892 10032898 10032909 10032912 10032928 10032933 10032935 10032939 10032944 10032949 10032956 10032980 10032981 10032982 10032985 10032988 10032990 10032991 10032992 10032997 10032998 10033002 10033008 10033016 10033019 10033034 10033051 10033052 Name TRAN VAN CHINH LE VAN HOANG NGUYEN VAN THE TRAN QUOC HAI PHAN THI THOA PHAN THI QUYNH NGUYEN DINH QUANG NGUYEN THI NGA NGUYEN THI TUYET NGUYEN VAN HOAN DAO XUAN TRUNG DANG VAN QUYET VO VAN TRIEN LE VAN NAM PHAM VAN HUNG PHAM VAN PHU HO THI NGUYEN TRAN VAN THANH PHAM DINH SON NGUYEN TAT THANH NGUYEN VAN TUYEN LE THI MY DUYEN NGUYEN VAN DUC TRAN TRUNG HIEU NGUYEN THANH HOAI PHAN QUOC TOAN NGUYEN THI VIET NGUYEN MINH QUANG TRAN DAC HUE NGUYEN VAN THAI NGUYEN TRINH DOI TRAN VAN PHONG NGUYEN BA HUNG NGUYEN XUAN QUY TRAN QUOC HOANG NGUYEN KHANH THIEN NGUYEN THANG LONG NGUYEN PHI DUNG TRAN THANH HOA NGUYEN VIET NHAM NGUYEN VAN CHUNG BUI QUOC HUY THAI ANH DUC DAU BA ANH HOANG DINH TAO NGUYEN DUC DONG PHAN VAN HIEP DUONG THI PHUONG NGUYEN THI HUYEN NGUYEN VAN BAO NGO THI THANH TRAN HAI SON LE VAN TIEP LE CONG HUU NGUYEN VAN SON TRAN VAN ANH TRAN MINH NGOI TRAN VINH YEN DANG CONG HAO PHAN VAN QUANG NGUYEN BINH DUONG HOANG TRUONG GIANG NGUYFN DINH BANG PHAM VAN DANH DUONG VAN MINH CAO BA QUYEN PHAN VAN TRUNG HOANC DINH THANG HOANG DINH SON NGUYEN BA SON LE HOANG LONG Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Fishing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Fishing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Fishing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Fishing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Fishing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Fishing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Fishing Fishing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10033054 0082011P10033073 0082011P10033079 0082011P10033088 0082011P10033092 0082011P10033103 0082011P10033106 0082011P10033108 0082011P10033113 0082011P10033131 0082011P10033132 0082011P10033133 0082011P10033144 0082011P10033146 0082011P10033148 0082011P10033153 0082011P10033174 0082011P10033183 0082011P10033198 0082011P10033199 0082011P10033206 0082011P10033226 0082011P10033235 0082011P10033238 0082011P10033243 0082011P10033249 0082011P10033254 0082011P10033255 0082011P10033257 0082011P10033258 0082011P10033260 0082011P10033261 0082011P10033264 0082011P10033265 0082011P10033269 0082011P10033272 0082011P10033274 0082011P10033282 0082011P10033283 0082011P10033284 0082011P10033290 0082011P10033298 0082011P10033299 0082011P10033307 0082011P10033315 0082011P10033318 0082011P10033321 0082011P10033325 0082011P10033326 0082011P10033327 0082011P10033332 0082011P10033341 0082011P10033347 0082011P10033349 0082011P10033359 0082011P10033361 0082011P10033376 0082011P10033379 0082011P10033383 0082011P10033403 0082011P10033404 0082011P10033416 0082011P10033418 0082011P10033432 0082011P10033433 0082011P10033434 0082011P10033435 0082011P10033439 0082011P10033440 0082011P10033444 0082011P10033449 Registration No. 10033054 10033073 10033079 10033088 10033092 10033103 10033106 10033108 10033113 10033131 10033132 10033133 10033144 10033146 10033148 10033153 10033174 10033183 10033198 10033199 10033206 10033226 10033235 10033238 10033243 10033249 10033254 10033255 10033257 10033258 10033260 10033261 10033264 10033265 10033269 10033272 10033274 10033282 10033283 10033284 10033290 10033298 10033299 10033307 10033315 10033318 10033321 10033325 10033326 10033327 10033332 10033341 10033347 10033349 10033359 10033361 10033376 10033379 10033383 10033403 10033404 10033416 10033418 10033432 10033433 10033434 10033435 10033439 10033440 10033444 10033449 Name NGUYEN DUY THO THAI HUU HIEP TRAN HUY HOANG NGUYEN TIEN SUONG NGUYEN VAN LOI DAU NGOC LUONG NGUYEN VAN SANG LE SY VIET HOANG VIET HIEU PHAM SY DUC TRAN THI HAI YEN TRAN VAN HOA DUONG TRI LUONG KIEU MANH HUNG THAI DINH NHAT TRAN XUAN BINH HO NGOC TU NGUYEN THE MANH DUONG DINH HOA NGUYEN HUU DUC NGUYEN VAN HOA LE THI THANH TRAN VAN THANG NGUYEN VAN CAN PHAN VAN CUONG NGUYEN DAI DUONG NGUYEN XUAN HUE PHAM VAN VU NGUYEN TRUNG HIEU NGUYEN VAN DUC NGO VAN HAO TRAN THI HOAI PHAN CHI CONG TRAN BA DUNG LE THI HOA HAU DANG TIEN DUNG NGUYEN TIEN LAM NGUYEN MANH HA NGUYEN DINH LINH NGUYEN VAN VIET TRUONG HAI BIEN PHAN XUAN DUY VO THI NGA NGUYEN CHI THANH NGUYEN DINH QUOC TRAN THUY LE VAN ANH DUONG DANH THANH CAO TRONG TRUNG TRAN THI ANH KIM NGUYEN DOAN HANH NGUYEN CONG THAN NGUYEN VAN TAI NGUYEN THI CUC TRAN VAN BINH LUU VAN NHAT HO KHAC HUYNH HOANG KIM DUC HOANG DUC HOA TO VAN VONG NGUYEN DOAN THAI CAO TRONG TINH PHAM VAN THE VO XUAN THANH NGUYEN VIET NGOC TRAN THI HANG LE CAO CUONG NGO VAN HOI TRAN VAN MIEN TRAN BA QUANG NGUYEN VAN DUC Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Fishing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10033480 0082011P10033485 0082011P10033497 0082011P10033499 0082011P10033501 0082011P10033505 0082011P10033506 0082011P10033512 0082011P10033515 0082011P10033534 0082011P10033536 0082011P10033537 0082011P10033538 0082011P10033543 0082011P10033552 0082011P10033553 0082011P10033561 0082011P10033563 0082011P10033564 0082011P10033570 0082011P10033578 0082011P10033598 0082011P10033599 0082011P10033602 0082011P10033605 0082011P10033613 0082011P10033614 0082011P10033628 0082011P10033629 0082011P10033631 0082011P10033632 0082011P10033633 0082011P10033636 0082011P10033640 0082011P10033641 0082011P10033642 0082011P10033647 0082011P10033649 0082011P10033650 0082011P10033652 0082011P10033653 0082011P10033654 0082011P10033658 0082011P10033659 0082011P10033663 0082011P10033672 0082011P10033691 0082011P10033693 0082011P10033713 0082011P10033728 0082011P10033737 0082011P10033748 0082011P10033750 0082011P10033755 0082011P10033768 0082011P10033769 0082011P10033781 0082011P10033785 0082011P10033788 0082011P10033817 0082011P10033825 0082011P10033827 0082011P10033855 0082011P10033856 0082011P10033861 0082011P10033865 0082011P10033879 0082011P10033881 0082011P10033882 0082011P10033884 0082011P10033887 Registration No. 10033480 10033485 10033497 10033499 10033501 10033505 10033506 10033512 10033515 10033534 10033536 10033537 10033538 10033543 10033552 10033553 10033561 10033563 10033564 10033570 10033578 10033598 10033599 10033602 10033605 10033613 10033614 10033628 10033629 10033631 10033632 10033633 10033636 10033640 10033641 10033642 10033647 10033649 10033650 10033652 10033653 10033654 10033658 10033659 10033663 10033672 10033691 10033693 10033713 10033728 10033737 10033748 10033750 10033755 10033768 10033769 10033781 10033785 10033788 10033817 10033825 10033827 10033855 10033856 10033861 10033865 10033879 10033881 10033882 10033884 10033887 Name PHAN THI LOAN NGUYEN GIA NAM NGUYEN XUAN VUONG PHAN VAN TUYEN NGUYEN DOAN PHUC TRAN DINH SANG NGUYEN THANH PHONG TRAN VAN HAO NGUYEN DOAN VU NGUYEN VAN KHOA PHAN HUU LY NGUYEN VAN TRUNG LE DANG TRUONG TRAN VAN THANH LE HUU TIEN DANG QUOC HUONG NGUYEN THI HUONG VO QUOC BAO HOANG VAN HUNG PHAN VAN HUY NGUYEN VAN TUAN LE THANH CANH TRUONG QUANG TIEN NGUYEN TUYEN DANG VAN LONG PHAN TUAN HOANG DANG THE HOAT HOANG THUONG TIN NGUYEN THI HOA TRAN QUANG TRUNG TRAN THI THU HUONG TRAN THI NHUNG TRAN HOANG TRUONG HOANG MANH TUAN NGUYEN QUOC BAO NGUYEN VAN CAO PHAN XUAN TAM LE DANG DUNG HOANG QUYET THANG PHAM THANH HUNG NGUYEN THI NGA LE SY NGOC LE NGOC QUYEN TRAN THI NHUNG NGUYEN QUOC HUNG BUI QUOC PHUOC NGUYEN XUAN TOAN DANG TRONG TRUNG NGUYEN TONG KHANH NGUYEN VAN DUAN NGUYEN QUOC QUY VO TA THANH NGUYEN XUAN SONG NGUYEN VAN KY HOANG TRUNG HIEU NGUYEN VAN KY NGUYEN DINH TAI NGUYEN TRONG KHANH HOANG NGHIA TINH LE VAN THANH TRAN THI NGAN NGUYEN GIA ANH NGUYEN MINH LANH LE NGOC THACH NGUYEN HUU DUNG NGUYEN DINH HUNG HOANG VAN TIEN NGUYEN TIEN LUC NGUYEN DINH UOC NGUYEN THI HAI NGUYEN VAN THUC Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Fishing Manufacturing Manufacturing Fishing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10033904 0082011P10033907 0082011P10033919 0082011P10033925 0082011P10033929 0082011P10033942 0082011P10033944 0082011P10033945 0082011P10033948 0082011P10033952 0082011P10033954 0082011P10033960 0082011P10033969 0082011P10033971 0082011P10033975 0082011P10033983 0082011P10033985 0082011P10033987 0082011P10033996 0082011P10033997 0082011P10034002 0082011P10034004 0082011P10034005 0082011P10034015 0082011P10034029 0082011P10034035 0082011P10034040 0082011P10034047 0082011P10034065 0082011P10034074 0082011P10034075 0082011P10034077 0082011P10034080 0082011P10034081 0082011P10034083 0082011P10034084 0082011P10034088 0082011P10034089 0082011P10034090 0082011P10034096 0082011P10034099 0082011P10034103 0082011P10034109 0082011P10034129 0082011P10034130 0082011P10034132 0082011P10034133 0082011P10034149 0082011P10034150 0082011P10034151 0082011P10034152 0082011P10034174 0082011P10034180 0082011P10034187 0082011P10034190 0082011P10034194 0082011P10034196 0082011P10034199 0082011P10034200 0082011P10034208 0082011P10034215 0082011P10034222 0082011P10034225 0082011P10034226 0082011P10034232 0082011P10034233 0082011P10034236 0082011P10034237 0082011P10034245 0082011P10034251 0082011P10034254 Registration No. 10033904 10033907 10033919 10033925 10033929 10033942 10033944 10033945 10033948 10033952 10033954 10033960 10033969 10033971 10033975 10033983 10033985 10033987 10033996 10033997 10034002 10034004 10034005 10034015 10034029 10034035 10034040 10034047 10034065 10034074 10034075 10034077 10034080 10034081 10034083 10034084 10034088 10034089 10034090 10034096 10034099 10034103 10034109 10034129 10034130 10034132 10034133 10034149 10034150 10034151 10034152 10034174 10034180 10034187 10034190 10034194 10034196 10034199 10034200 10034208 10034215 10034222 10034225 10034226 10034232 10034233 10034236 10034237 10034245 10034251 10034254 Name HOANG VAN BINH NGUYEN HUU NHAN LY VAN TUAN PHAN XUAN SON NGUYEN THI HUONG NGUYEN THI HANH TRUONG QUANG HIEU TRUONG QUOC QUAN LE TIEN DUNG NGUYEN KHAC VU NGUYEN THI HIEN NGUYEN TRUNG DUC NGUYEN DINH LUC VO THI LOI NGUYEN VAN THANH VO VAN HUNG VO XUAN LINH BUI QUANG ANH NGUYEN DINH HOANH TRAN DINH VIET NGUYEN HUY KHIEM NGUYEN VAN DUYEN NGUYEN XUAN DUNG NGUYEN THI HUONG BUI VAN HOAI NGUYEN NGOC THACH NGUYEN DINH TUONG DANG THAI SON HOANG VAN CHIEN NGUYEN HUY DAI TRAN THI HONG NGUYEN VIET HUYNH NGUYEN VAN QUOC NGUYEN DUY TIEM PHAM HAO TRAN QUANG VAN NGUYEN VAN THONG HOANG XUAN LOC NGUYEN THI HIEN SU VAN KIEN LE VAN HANH HO THAI DUONG NGUYEN MANH HUNG NGUYEN VAN TIEP NGUYEN VAN THUY NGUYEN VAN THUY NGUYEN VAN CO DAO VAN THAI NGUYEN THI BINH NGUYEN VAN KHIEN NGUYEN VAN BINH DANG NGOC HOAN NGUYEN THI DONG DANG THE THUYEN NGUYEN DINH SANG NGUYEN TIEN SON MAC MINH CANH NGUYEA VAN THAI NGUYEN VAN BAC VO NHAN THAI CAO VAN CUONG HA MAI CA NGUYEN THI VINH NGUYEN DOAN VU PHAM VAN HIEP NGUYEN DUC DUY HOANG THI HUYEN NGUYEN VAN BAC LE DAI BIEN NGUYEN VIET HOAN TRAN DUC DUNG Industry Manufacturing Manufacturing Fishing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10034261 0082011P10034262 0082011P10034271 0082011P10034283 0082011P10034296 0082011P10034298 0082011P10034305 0082011P10034306 0082011P10034315 0082011P10034327 0082011P10034335 0082011P10034343 0082011P10034344 0082011P10034345 0082011P10034351 0082011P10034355 0082011P10034357 0082011P10034358 0082011P10034366 0082011P10034379 0082011P10034382 0082011P10034387 0082011P10034400 0082011P10034406 0082011P10034419 0082011P10034425 0082011P10034432 0082011P10034448 0082011P10034458 0082011P10034459 0082011P10034466 0082011P10034467 0082011P10034471 0082011P10034476 0082011P10034480 0082011P10034500 0082011P10034501 0082011P10034502 0082011P10034507 0082011P10034509 0082011P10034517 0082011P10034520 0082011P10034528 0082011P10034531 0082011P10034563 0082011P10034564 0082011P10034572 0082011P10034587 0082011P10034588 0082011P10034589 0082011P10034590 0082011P10034592 0082011P10034597 0082011P10034599 0082011P10034603 0082011P10034604 0082011P10034607 0082011P10034609 0082011P10034611 0082011P10034619 0082011P10034632 0082011P10034633 0082011P10034640 0082011P10034649 0082011P10034653 0082011P10034654 0082011P10034656 0082011P10034660 0082011P10034663 0082011P10034667 0082011P10034668 Registration No. 10034261 10034262 10034271 10034283 10034296 10034298 10034305 10034306 10034315 10034327 10034335 10034343 10034344 10034345 10034351 10034355 10034357 10034358 10034366 10034379 10034382 10034387 10034400 10034406 10034419 10034425 10034432 10034448 10034458 10034459 10034466 10034467 10034471 10034476 10034480 10034500 10034501 10034502 10034507 10034509 10034517 10034520 10034528 10034531 10034563 10034564 10034572 10034587 10034588 10034589 10034590 10034592 10034597 10034599 10034603 10034604 10034607 10034609 10034611 10034619 10034632 10034633 10034640 10034649 10034653 10034654 10034656 10034660 10034663 10034667 10034668 Name TRAN NGOC TRI PHAN DINH LUC NGUYEN VAN DUONG PHAN THANH PHUOC LE THI LAN NGUYEN DINH DUNG DOAN ANH QUOC NGUYEN DINH LUAN NGUYEN VAN TUAN BUI DINH VUONG NGUYEN DUY DIEM NGUYEN DINH KHANH PHAN VAN BINH PHAN VAN HUNG NGUYEN THANH LUAN NGUYEN CONG SON PHAN NHAN HANH NGUYEN VAN DUONG PHAM XUAN DONG NGUYEN DUC PHUONG TRAN MANH HAI BUI NGOC TUAN NGUYEN VAN MANH BUI THI DIEU NGUYEN HUY TUAN NGUYEN DINH THAI LE VAN CHINH NGUYEN VAN THE NGUYEN HUU HOANG NGUYEN VAN HA NGUYEN HUU DAT NGUYEN VIET THANG LE QUANG THANH HOANG ANH THOA NGUYEN MINH LUAT TRAN QUOC ANH NGUYEN VAN LINH TRAN HAU GIANG TRUONG THI XUAN LE THI QUYNH TRANG LE DINH PHUONG DANG THI HANG NGA NGUYEN HOANG KHANH NGUYEN QUOC LAM NGUYEN DINH VINH NGUYEN VIET HUNG NGUYEN VAN BINH NGUYEN THI MINH HAI PHAM VAN QUANG CAO DINH AN NGUYEN VAN TRUNG NGUYEN VAN QUYET TRAN NGOC PHUOC NGUYEN THI NHUNG HOANG QUOC KHUONG TRAN HA SAN NGUYEN TRUONG GIANG NGUYEN NHU DAM TRAN CAO QUY NGUYEN VAN PHUONG TRAN DINH VINH DINH VIET LE LE ANH DUC VO CONG TUAN PHAM THI MY NGUYEN DINH NAM NGO THI TRANG HOANG VAN VIET NGUYEN TIEN DUNG HOANG VAN DIEU LE QUANG DOAN Industry Construction Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Fishing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10034669 0082011P10034675 0082011P10034679 0082011P10034681 0082011P10034682 0082011P10034683 0082011P10034684 0082011P10034685 0082011P10034687 0082011P10034691 0082011P10034693 0082011P10034696 0082011P10034698 0082011P10034702 0082011P10034703 0082011P10034704 0082011P10034705 0082011P10034706 0082011P10034707 0082011P10034708 0082011P10034710 0082011P10034711 0082011P10034714 0082011P10034715 0082011P10034716 0082011P10034719 0082011P10034720 0082011P10034724 0082011P10034727 0082011P10034733 0082011P10034734 0082011P10034735 0082011P10034736 0082011P10034737 0082011P10034740 0082011P10034741 0082011P10034743 0082011P10034745 0082011P10034746 0082011P10034747 0082011P10034748 0082011P10034750 0082011P10034753 0082011P10034754 0082011P10034755 0082011P10034756 0082011P10034757 0082011P10034758 0082011P10034759 0082011P10034765 0082011P10034766 0082011P10034767 0082011P10034774 0082011P10034776 0082011P10034777 0082011P10034778 0082011P10034779 0082011P10034783 0082011P10034784 0082011P10034786 0082011P10034787 0082011P10034789 0082011P10034791 0082011P10034792 0082011P10034794 0082011P10034795 0082011P10034799 0082011P10034804 0082011P10034808 0082011P10034812 0082011P10034823 Registration No. 10034669 10034675 10034679 10034681 10034682 10034683 10034684 10034685 10034687 10034691 10034693 10034696 10034698 10034702 10034703 10034704 10034705 10034706 10034707 10034708 10034710 10034711 10034714 10034715 10034716 10034719 10034720 10034724 10034727 10034733 10034734 10034735 10034736 10034737 10034740 10034741 10034743 10034745 10034746 10034747 10034748 10034750 10034753 10034754 10034755 10034756 10034757 10034758 10034759 10034765 10034766 10034767 10034774 10034776 10034777 10034778 10034779 10034783 10034784 10034786 10034787 10034789 10034791 10034792 10034794 10034795 10034799 10034804 10034808 10034812 10034823 Name TRUONG DINH HAU NGUYEN HUU TUAN PHAN KHAC THIEU TRAN THI GIANG NGUYEN VAN LONG TRAN DANH TAN TRAN THI HA TRAN DANH HUNG NGUYEN THI HIEN TRAN VAN LAP NGO VAN KHAI HO THI THUY LE VAN THAO PHAN DINH DUC NGUYEN ANH TUAN HOANG XUAN TUAN HOANG XUAN TUAN DUONG DINH LINH TRAN DINH BINH NGUYEN VAN QUYET LE THI KIM THOA PHAN VAN LONG NGUYEN THI NGOC HA NGUYEN VAN CHIEN DANG THE DUNG VUONG VAN TU VUONG THI DUNG NGUYEN VAN NAM NGUYEN QUYNH NHU PHAM QUANG DAI HOANG THI MINH HAI LE THI TU LE VAN THANH BUI VAN TU LE THI HIEN TRAN THI VINH NGUYEN TIEN HOAN CAO THI QUYNH BUI VAN DUNG NGUYEN VIET THUC HO VAN BINH VO MINH TOAN LE THI HONG TRANG NGUYEN THANH TUNG LE HONG TU TRAN THE HUONG NGUYEN VAN HONG NGUYEN THI HANH NGUYEN THI THANH TAM TRUONG DUC HOAI NGUYEN DUY ANH NGUYEN THI YEN NGUYEN THI HUE TRAN DUY NGUYEN DINH HUY HOANG QUOC VIET HOANG XUAN HUNG NGUYEN VAN HOP PHAM DAI DUC NGUYEN DINH DINH VO VAN DIEP NGUYEN TRI TRAN DINH MANH PHAM VAN HAI NGUYEN VAN TANG NGUYEN VAN KHACH NGUYEN THI OANH NGUYEN HUU TUAN NGUYEN HUY CUONG CAO THI THANH HO MANH HUNG Industry Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Fishing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10034828 0082011P10034838 0082011P10034839 0082011P10034840 0082011P10034842 0082011P10034844 0082011P10034870 0082011P10034893 0082011P10034895 0082011P10034903 0082011P10034904 0082011P10034905 0082011P10034906 0082011P10034910 0082011P10034920 0082011P10034922 0082011P10034923 0082011P10034932 0082011P10034934 0082011P10034936 0082011P10034938 0082011P10034939 0082011P10034945 0082011P10034951 0082011P10034963 0082011P10034967 0082011P10034973 0082011P10034986 0082011P10034991 0082011P10034992 0082011P10035000 0082011P10035006 0082011P10035010 0082011P10035033 0082011P10035049 0082011P10035055 0082011P10035066 0082011P10035070 0082011P10035073 0082011P10035076 0082011P10035082 0082011P10035084 0082011P10035085 0082011P10035089 0082011P10035101 0082011P10035102 0082011P10035108 0082011P10035112 0082011P10035130 0082011P10035148 0082011P10035151 0082011P10035169 0082011P10035173 0082011P10035174 0082011P10035181 0082011P10035203 0082011P10035205 0082011P10035229 0082011P10035281 0082011P10035307 0082011P10035308 0082011P10035309 0082011P10035312 0082011P10035313 0082011P10035328 0082011P10035338 0082011P10035345 0082011P10035381 0082011P10035401 0082011P10035404 0082011P10035420 Registration No. 10034828 10034838 10034839 10034840 10034842 10034844 10034870 10034893 10034895 10034903 10034904 10034905 10034906 10034910 10034920 10034922 10034923 10034932 10034934 10034936 10034938 10034939 10034945 10034951 10034963 10034967 10034973 10034986 10034991 10034992 10035000 10035006 10035010 10035033 10035049 10035055 10035066 10035070 10035073 10035076 10035082 10035084 10035085 10035089 10035101 10035102 10035108 10035112 10035130 10035148 10035151 10035169 10035173 10035174 10035181 10035203 10035205 10035229 10035281 10035307 10035308 10035309 10035312 10035313 10035328 10035338 10035345 10035381 10035401 10035404 10035420 Name NGUYEN CHI CONG NGUYEN XUAN TAM NGUYEN VAN TAI NGUYEN VAN LUONG DUONG THI THAO LE THI HUYEN THUONG NGO DUC DANH PHAN CONG TUAN TRAN HUY DUNG NGUYEN VAN PHU NGUYEN GIA THANH TRINH THUC DUNG NGUYEN GIA THE PHAN CONG THUONG NGUYEN SY HAO LE VAN THANG LE DINH THANH NGUYEN VAN NAM PHAN NGOC TIEN VO TA TUAN NGUYEN VAN MINH TRAN THI MINH HUE HOANG VAN BINH NGUYEN DINH LANH BUI QUANG DUC NGUYEN TIEN NAM DUONG MANH CUONG TRAN THI PHUONG NGUYEN THI HUYEN LE TRUONG AN NGO VAN BAC TRAN ANH SANG NGUYEN THI HOA NGUYEN QUANG TAN MAI THI TU HA VO SONG HAO LE THI THANH LAN DAO VAN THUAN NGUYEN VAN THANH NGUYEN HOAI PHONG HA CHU LOI NGUYEN XUAN QUANG DUONG MANH DUNG NGUYEN QUOC DOAN PHAN THI HUYEN TRAN DANH HOANG NGUYEN THI THANH PHAN VAN DUNG LE HUU ANH VO QUANG LE NGUYEN VAN THANH PHAM TUAN HOANG TRUNG THONG HOANG THI THANH TAM PHAM THUY LANH NGO MINH TUAN HOANG ANH TUAN PHAM HONG GIANG HA QUANG CHUONG LE THI THANH HOANG THI HUE NGUYEN MANH CUONG TRAN CONG TIEN TRAN VAN SU NGUYEN THI ANH TUYET NGUYEN VAN NHIEM NGUYEN KHANH PHI LE THI HANG PHAM CONG THANG NGUYEN QUOC BAO HO THI XOAN Industry Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Fishing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Fishing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10035436 0082011P10035449 0082011P10035460 0082011P10035461 0082011P10035467 0082011P10035470 0082011P10035479 0082011P10035481 0082011P10035485 0082011P10035488 0082011P10035503 0082011P10035515 0082011P10035519 0082011P10035524 0082011P10035528 0082011P10035554 0082011P10035562 0082011P10035569 0082011P10035577 0082011P10035597 0082011P10035603 0082011P10035606 0082011P10035629 0082011P10035636 0082011P10035649 0082011P10035658 0082011P10035659 0082011P10035687 0082011P10035713 0082011P10035723 0082011P10035732 0082011P10035740 0082011P10035744 0082011P10035746 0082011P10035747 0082011P10035772 0082011P10035785 0082011P10035798 0082011P10035809 0082011P10035813 0082011P10035814 0082011P10035822 0082011P10035824 0082011P10035833 0082011P10035836 0082011P10035844 0082011P10035850 0082011P10035854 0082011P10035862 0082011P10035867 0082011P10035871 0082011P10035892 0082011P10035921 0082011P10035923 0082011P10035933 0082011P10035942 0082011P10035959 0082011P10035974 0082011P10036047 0082011P10036063 0082011P10036082 0082011P10036096 0082011P10036097 0082011P10036103 0082011P10036127 0082011P10036134 0082011P10036142 0082011P10036151 0082011P10036155 0082011P10036158 0082011P10036160 Registration No. 10035436 10035449 10035460 10035461 10035467 10035470 10035479 10035481 10035485 10035488 10035503 10035515 10035519 10035524 10035528 10035554 10035562 10035569 10035577 10035597 10035603 10035606 10035629 10035636 10035649 10035658 10035659 10035687 10035713 10035723 10035732 10035740 10035744 10035746 10035747 10035772 10035785 10035798 10035809 10035813 10035814 10035822 10035824 10035833 10035836 10035844 10035850 10035854 10035862 10035867 10035871 10035892 10035921 10035923 10035933 10035942 10035959 10035974 10036047 10036063 10036082 10036096 10036097 10036103 10036127 10036134 10036142 10036151 10036155 10036158 10036160 Name NGUYEN VAN THANG DO VAN LANH HO NGOC PHUONG NGUYEN VAN TY PHAN THANH QUE MAI XUAN PHU NGUYEN THI TUYET HA VAN HUNG TRAN VAN CHUYEN NGUYEN VAN PHUONG TRAN XUAN TIEN PHAM THI YEN NGUYEN TIEN HUNG BUI VAN TUAN HOANG QUANG TRUNG LE DUC CANH LE THI BICH QUYEN HO THE ANH HOANG THI HUE NGUYEN VAN DIEP NGUYEA VAN LAN NGUYEN THANH TUNG TRAN THIEN HAO DINH XUAN CHIEN NGO THI UOC NGUYEN VAN THANH LE THI HUYEN TRANG PHAN VAN NHAT PHAN THI LE NGUYEN THE ANH HOANG NGOC HAN HOANG THI HOA PHAM VAN DIEN NGUYEN VAN THANH TRUONG THUC KHANG HO VAN LUC NGUYEN THI LE NA VO VAN THUY NGUYEN TUNG LONG PHAM THAI LAM NGUYEN THI HUONG TRAN DINH SANG HOANG THI DUYEN HOANG THE ANH NGUYEN THI VUONG PHAM THI CUC HOANG THI OANH NGUYEN VAN BIEN TRAN HUU LUC LE THANH LUAN TRUONG QUANG HOA TRAN THANH HOA LE DUC VU TRAN VAN CHIEN DANG MINH TUAN NGO DINH NGOC NGUYEN VAN THANG NGUYEN VAN KIEN DUONG THANH LE NGUYEN VAN THANG HOANG CONG LUU VO DOAN THIEN CHAU XUAN CHIEN NGUYEN VAN BAO PHAM VAN HANH NGUYEN DUY HOA TRAN TUAN HOANG PHAM HONG QUAN PHAN DINH HA PHAN VAN HUNG TANG THI HONG Industry Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Fishing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Fishing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10036161 0082011P10036186 0082011P10036205 0082011P10036220 0082011P10036225 0082011P10036228 0082011P10036229 0082011P10036247 0082011P10036264 0082011P10036268 0082011P10036269 0082011P10036295 0082011P10036300 0082011P10036351 0082011P10036357 0082011P10036365 0082011P10036447 0082011P10036456 0082011P10036466 0082011P10036480 0082011P10036487 0082011P10036489 0082011P10036491 0082011P10036510 0082011P10036516 0082011P10036526 0082011P10036543 0082011P10036551 0082011P10036552 0082011P10036593 0082011P10036618 0082011P10036624 0082011P10036631 0082011P10036704 0082011P10036719 0082011P10036741 0082011P10036744 0082011P10036748 0082011P10036754 0082011P10036769 0082011P10036771 0082011P10036773 0082011P10036774 0082011P10036777 0082011P10036785 0082011P10036789 0082011P10036805 0082011P10036806 0082011P10036813 0082011P10036816 0082011P10036833 0082011P10036835 0082011P10036847 0082011P10036854 0082011P10036863 0082011P10036873 0082011P10036902 0082011P10036903 0082011P10036927 0082011P10036939 0082011P10036973 0082011P10037038 0082011P10037048 0082011P10037065 0082011P10037070 0082011P10037148 0082011P10037156 0082011P10037162 0082011P10037165 0082011P10037166 0082011P10037170 Registration No. 10036161 10036186 10036205 10036220 10036225 10036228 10036229 10036247 10036264 10036268 10036269 10036295 10036300 10036351 10036357 10036365 10036447 10036456 10036466 10036480 10036487 10036489 10036491 10036510 10036516 10036526 10036543 10036551 10036552 10036593 10036618 10036624 10036631 10036704 10036719 10036741 10036744 10036748 10036754 10036769 10036771 10036773 10036774 10036777 10036785 10036789 10036805 10036806 10036813 10036816 10036833 10036835 10036847 10036854 10036863 10036873 10036902 10036903 10036927 10036939 10036973 10037038 10037048 10037065 10037070 10037148 10037156 10037162 10037165 10037166 10037170 Name NGUYEN THI DAO PHAN VAN DUNG DAO CAO CUONG NGUYEN THANH BINH NGUYEN THI MAI DIU HOANG VAN HUONG HOANG THI HANG HOANG THI YEN NGUYEN VAN DUNG LUU NGOC HA PHAN XUAN BICH NGUYEN THE TRA MY NGUYEN XUAN DUC LE MANH HUNG TRAN THI ANH HONG HOANG THI HONG LUU THAI DINH BUI VAN GIAP NGUYEN MINH HUOC LE THI VUI HUYNH MINH HUNG CAO VAN HIEN LE THI CAM VAN NGUYEN VAN HUNG NGO DINH DIEN NGUYEN HUY HOANG TONG KHAC DIEP NGO DUC VIET NGUYEN THI HIEN HOANG VAN THANH HOANG THI NGA PHAM VAN TRUNG LE THANH SON NGUYEN VAN TIEP LE QUANG HUY DUONG VAN HIEN TRUONG VAN HUONG NGUYEN TRUNG KIEN HA DUY LUAN HOANG DINH PHAM TUAN NAM NGUYEN VAN TIEN LE MINH HAI LE THI LUONG CAO TIEN NAM PHAM THI XON NGUYEN QUOC HOAN TRAN VAN HOAN NGUYEN THANH TRUNG DOAN THI CHUYEN NGUYEN THANH LONG NGUYEN THI NGUYET NGUYEN XUAN HUY HOANG QUOC VUONG NGUYEN VIET LAM CAO TUAN LIEU VO NAM KY NGUYEN THI HIEN NGUYEN VAN MINH LE VAN HOANG NGUYEN VAN TINH NGUYEN VAN NGAN NGO DUC THANG NGUYEN VAN QUY VO VAN HUNG PHAN DINH TRUNG TRAN NHAT ANH HO VAN HUAN PHAN SONG TOAN BUI DINH PHUOC VO THI TUYET NHUNG Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Fishing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10037171 0082011P10037179 0082011P10037182 0082011P10037183 0082011P10037185 0082011P10037186 0082011P10037187 0082011P10037191 0082011P10037196 0082011P10037198 0082011P10037206 0082011P10037210 0082011P10037213 0082011P10037223 0082011P10037229 0082011P10037237 0082011P10037239 0082011P10037242 0082011P10037243 0082011P10037252 0082011P10037255 0082011P10037259 0082011P10037264 0082011P10037265 0082011P10037266 0082011P10037269 0082011P10037289 0082011P10037292 0082011P10037295 0082011P10037296 0082011P10037297 0082011P10037302 0082011P10037306 0082011P10037309 0082011P10037310 0082011P10037311 0082011P10037314 0082011P10037315 0082011P10037316 0082011P10037317 0082011P10037323 0082011P10037324 0082011P10037325 0082011P10037326 0082011P10037327 0082011P10037328 0082011P10037330 0082011P10037334 0082011P10037335 0082011P10037336 0082011P10037338 0082011P10037343 0082011P10037347 0082011P10037350 0082011P10037354 0082011P10037356 0082011P10037359 0082011P10037365 0082011P10037367 0082011P10037369 0082011P10037376 0082011P10037378 0082011P10037379 0082011P10037380 0082011P10037381 0082011P10037384 0082011P10037385 0082011P10037389 0082011P10037390 0082011P10037394 0082011P10037396 Registration No. 10037171 10037179 10037182 10037183 10037185 10037186 10037187 10037191 10037196 10037198 10037206 10037210 10037213 10037223 10037229 10037237 10037239 10037242 10037243 10037252 10037255 10037259 10037264 10037265 10037266 10037269 10037289 10037292 10037295 10037296 10037297 10037302 10037306 10037309 10037310 10037311 10037314 10037315 10037316 10037317 10037323 10037324 10037325 10037326 10037327 10037328 10037330 10037334 10037335 10037336 10037338 10037343 10037347 10037350 10037354 10037356 10037359 10037365 10037367 10037369 10037376 10037378 10037379 10037380 10037381 10037384 10037385 10037389 10037390 10037394 10037396 Name LUONG HUY LE THI TRAM NGUYEN THI HUYEN TRAN NHAN HAU NGUYEN VAN THIN NGUYEN TIEN VIET NGUYEN PHUOC TUAN VO VAN VIET TRAN TRONG LUAN VO CONG LAP TRAN VIET HOANH BUI PHUOC THANH LE HUU LINH TRAN DINH SON NGUYEN VAN THUYET TRAN THI BICH LIEN HO VAN LOI PHAN VAN YEN TRAN MINH HOAN NGUYEN VAN DOI NGUYEN THI KIM PHUOC NGUYEN THI THANH HUYEN HO QUOC CHI PHAN THANH SON NGUYEN VAN THANH PHAN VAN HOANG VO VAN HUYNH LE CHI TAI PHAN THANH QUYET TRAN DUC ANH LE TUAN VU NGUYEN ANH TUAN LE VAN HUNG HOANG VAN VIEN TRAN HUU QUAT HO THI NGUYEN HO VAN KIEU TRAN QUANG DAT NGUYEN THI LAN NGUYEN VAN HOAI VO THANH PHI HO VAN THIEM LUONG TUAN VU NGUYEN THANH HUNG LE NGOC CHAU HOANG THI DIEU TRAN VAN HAO NGUYEN VAN HIEN VO VAN HUYNH LE VAN HUAN HOANG THI CHI NGUYEN CONG QUOC LE VAN TUE TRAN THI NGA VO CONG TOAI NGUYEN THANH THANH TRAN TUAN VU NGUYEN THANH LONG NGUYEN VAN THANG LE THI TRUYEN NGUYEN CONG HANH VO DUY LUU NGUYEN CHINH DIEN TA QUANG THIEN TRUONG VAN PHI NGUYEN NGOC HUY NGUYEN THI HIEN NGUYEN DUC NGHIA TRAN VAN VUONG LE THANH TRUONG TRUONG VAN LY Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10037400 0082011P10037401 0082011P10037402 0082011P10037403 0082011P10037405 0082011P10037406 0082011P10037413 0082011P10037417 0082011P10037418 0082011P10037422 0082011P10037424 0082011P10037435 0082011P10037438 0082011P10037439 0082011P10037447 0082011P10037453 0082011P10037455 0082011P10037460 0082011P10037466 0082011P10037478 0082011P10037479 0082011P10037487 0082011P10037489 0082011P10037492 0082011P10037495 0082011P10037499 0082011P10037503 0082011P10037514 0082011P10037527 0082011P10037531 0082011P10037533 0082011P10037534 0082011P10037537 0082011P10037542 0082011P10037543 0082011P10037544 0082011P10037546 0082011P10037549 0082011P10037551 0082011P10037553 0082011P10037554 0082011P10037555 0082011P10037560 0082011P10037563 0082011P10037564 0082011P10037565 0082011P10037568 0082011P10037569 0082011P10037576 0082011P10037577 0082011P10037580 0082011P10037589 0082011P10037590 0082011P10037593 0082011P10037594 0082011P10037596 0082011P10037597 0082011P10037605 0082011P10037607 0082011P10037609 0082011P10037612 0082011P10037614 0082011P10037621 0082011P10037626 0082011P10037627 0082011P10037629 0082011P10037634 0082011P10037636 0082011P10037637 0082011P10037643 0082011P10037650 Registration No. 10037400 10037401 10037402 10037403 10037405 10037406 10037413 10037417 10037418 10037422 10037424 10037435 10037438 10037439 10037447 10037453 10037455 10037460 10037466 10037478 10037479 10037487 10037489 10037492 10037495 10037499 10037503 10037514 10037527 10037531 10037533 10037534 10037537 10037542 10037543 10037544 10037546 10037549 10037551 10037553 10037554 10037555 10037560 10037563 10037564 10037565 10037568 10037569 10037576 10037577 10037580 10037589 10037590 10037593 10037594 10037596 10037597 10037605 10037607 10037609 10037612 10037614 10037621 10037626 10037627 10037629 10037634 10037636 10037637 10037643 10037650 Name NGUYEN THI HA NGNYEN THANH CHUNG LE VAN LUONG NGUYEN HUU KIEM HOANG THI THAM LE VAN PHU PHAM HUNG VIET NGUYEN VAN VINH NGUYEN VIET THAO NGUYEN QUOC HUY PHAN TAN THANH NGUYEN NHAT LINH NGUYEN VIET TOAN HOANG XUAN DONG NGUYEN LUONG KHANH MINH VO VAN THANG LE VAN LUAN NGUYEN VAN LIEN PHAN THANH HO ANH DUNG VO QUANG VINH PHAN NGOC THANG NGUYEN DUC DIEP LE THI KHUE TRAN QUOC KHANH TRAN VAN TAC VO NGOC DUY NGUYEN BA NAM DOAN HONG TAN TRAN VIET VU NGUYEN VAN CUONG LE HUU PHUONG HO HAI VIET PHAN VAN VIET TRAN THI MINH HA BUI DINH ANH LE BA TU NGHYEN VAN BAY NGUYEN VAN THANH NGUYEN VAN TU NGUYEN HUU HIEU TRAN KIM CUONG HA VAN THANH HO MINH SANG HO XUAN DIEU NGUYEN ANH TUAN NGUYEN VIET HUNG TRAM THI BICH VAN PHAM VAN HUNG NGUYEN THANH TRA TRUONG TAN TIEN LE THANH PHU NGUYEN VAN TUNG LE THI BACH YEN NGUYEN NGOC DONG NGUYEN THANH TRUYEN HOANG NGOC CUONG LE THANH HAI HO VAN TIEN TRAN VAN THONG HOANG VIET TUE NGUYEN VAN TIEU TRAN DUC TINH HO ANH TU BUI DINH LAP PHAN VAN THUONG PHAN VAN MINH BUI QUOC VE PHAM DINH THAI NGUYEN CAO KY HOANG THI NI NI Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10037652 0082011P10037653 0082011P10037655 0082011P10037656 0082011P10037661 0082011P10037662 0082011P10037670 0082011P10037683 0082011P10037684 0082011P10037691 0082011P10037693 0082011P10037694 0082011P10037695 0082011P10037699 0082011P10037700 0082011P10037704 0082011P10037705 0082011P10037709 0082011P10037731 0082011P10037732 0082011P10037741 0082011P10037748 0082011P10037749 0082011P10037759 0082011P10037762 0082011P10037766 0082011P10037770 0082011P10037771 0082011P10037774 0082011P10037776 0082011P10037778 0082011P10037780 0082011P10037787 0082011P10037789 0082011P10037793 0082011P10037795 0082011P10037797 0082011P10037798 0082011P10037800 0082011P10037801 0082011P10037804 0082011P10037808 0082011P10037809 0082011P10037814 0082011P10037818 0082011P10037819 0082011P10037820 0082011P10037821 0082011P10037823 0082011P10037831 0082011P10037832 0082011P10037834 0082011P10037836 0082011P10037837 0082011P10037838 0082011P10037840 0082011P10037846 0082011P10037849 0082011P10037855 0082011P10037857 0082011P10037858 0082011P10037860 0082011P10037863 0082011P10037870 0082011P10037878 0082011P10037883 0082011P10037884 0082011P10037887 0082011P10037891 0082011P10037897 0082011P10037899 Registration No. 10037652 10037653 10037655 10037656 10037661 10037662 10037670 10037683 10037684 10037691 10037693 10037694 10037695 10037699 10037700 10037704 10037705 10037709 10037731 10037732 10037741 10037748 10037749 10037759 10037762 10037766 10037770 10037771 10037774 10037776 10037778 10037780 10037787 10037789 10037793 10037795 10037797 10037798 10037800 10037801 10037804 10037808 10037809 10037814 10037818 10037819 10037820 10037821 10037823 10037831 10037832 10037834 10037836 10037837 10037838 10037840 10037846 10037849 10037855 10037857 10037858 10037860 10037863 10037870 10037878 10037883 10037884 10037887 10037891 10037897 10037899 Name TRAN THI THANH NHAN PHAN THI HONG LIEN NGO CONG VIET TRAN XUAN TUONG NGUYEN VAN NHAT NGUYEN HUU LAM VO DUC NHAT NGUYEN DUY LUAT LE SU LE VAN TRINH PHAN VAN HUNG LE THI HUONG PHAN VAN CHINH VO NGOC TAN NGUYEN THI THU HA PHAM VAN ANH NGUYEN VAN ANH VO MINH HIEU BUI THE LINH NGUYEN VAN THANH PHAN DINH THUONG NGUYEN THANH TOAN PHAM XUAN BAO VO THI TUY NGA TRUONG CONG LOC TRAN QUANG LE VAN RON NGUYEN DUY PHU CAO VAN TOAN TRAN PHUOC LOC NGUYEN QUANG THEM HOANG MINH DUC TRAN THI QUYNH DIEP PHAN VAN THANH NGUYEN THI MEN NGUYEN PHUOC LAM BAO HUYNH MINH KHOA LE VAN KHIEM NGO DUC LONG VO HOANG TRAN DINH ANH PHAN THI Y LE THI MY LOI LE DUC ANH DO VAN LUONG NGUYEN VAN HA DANG NGOC NHAT NGUYEN THAI HUNG TRAN THI NHU Y NGUYEN DUOC NGUYEN VAN HUU VAN CONG THAI NGUYEN MANH QUAN NGUYEN QUANG CUONG PHAM THI TRANG HOANG VAN THACH NGUYEN VAN TAN LE THI THANH THUY TRAN THI MUI DANG KHANH PHAN HUNG NGUYEN TRONG TAN VO DAI ROA NGUYEN VAN QUOC NGUYEN VAN TUONG NGUYEN THI THUY NHI NGUYEN DINH HOP DO THI CHI HUYNH THI HANG LE VAN QUYEN PHAN MINH TUAN Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10037901 0082011P10037902 0082011P10037904 0082011P10037907 0082011P10037912 0082011P10037916 0082011P10037921 0082011P10037925 0082011P10037931 0082011P10037935 0082011P10037948 0082011P10037952 0082011P10037953 0082011P10037976 0082011P10037989 0082011P10037992 0082011P10037993 0082011P10037994 0082011P10038009 0082011P10038014 0082011P10038016 0082011P10038019 0082011P10038021 0082011P10038022 0082011P10038040 0082011P10038041 0082011P10038053 0082011P10038054 0082011P10038065 0082011P10038070 0082011P10038085 0082011P10038092 0082011P10038108 0082011P10038112 0082011P10038115 0082011P10038117 0082011P10038132 0082011P10038135 0082011P10038141 0082011P10038167 0082011P10038251 0082011P10038255 0082011P10038259 0082011P10038265 0082011P10038271 0082011P10038278 0082011P10038283 0082011P10038285 0082011P10038291 0082011P10038292 0082011P10038294 0082011P10038297 0082011P10038298 0082011P10038300 0082011P10038306 0082011P10038308 0082011P10038310 0082011P10038317 0082011P10038319 0082011P10038321 0082011P10038326 0082011P10038327 0082011P10038342 0082011P10038343 0082011P10038348 0082011P10038349 0082011P10038356 0082011P10038371 0082011P10038552 0082011P10038553 0082011P10038554 Registration No. 10037901 10037902 10037904 10037907 10037912 10037916 10037921 10037925 10037931 10037935 10037948 10037952 10037953 10037976 10037989 10037992 10037993 10037994 10038009 10038014 10038016 10038019 10038021 10038022 10038040 10038041 10038053 10038054 10038065 10038070 10038085 10038092 10038108 10038112 10038115 10038117 10038132 10038135 10038141 10038167 10038251 10038255 10038259 10038265 10038271 10038278 10038283 10038285 10038291 10038292 10038294 10038297 10038298 10038300 10038306 10038308 10038310 10038317 10038319 10038321 10038326 10038327 10038342 10038343 10038348 10038349 10038356 10038371 10038552 10038553 10038554 Name DUONG CONG PHAP LE VAN DUONG HO THI NGOC HUE NGUYEN TAN VU NGUYEN CHANH DUC LE CUONG DO THI HUYEN TRINH NGUYEN DOI KHOI LE HUU DUNG LE VAN VU NGUYEN HOANG THAI HO VAN BINH HUYNH THI LUU NGUYEN HA DANG DO THI THU HUYEN NGUYEN DUC VINH PHAM THE MINH PHAM THI NHU Y PHAN HUU NHAT TAN NGUYEN THI HA VO THI THUY NGUYEN THANH TU PHAN HIEN NGUYEN THI THUY LE QUANG HIEU NGUYEN HUNG TRAN VAN THANG VO QUANG CHANH LE QUANG HUNG LE VAN AN NGUYEN VAN HUY PHAN VIET TANG TRUONG NHAT NAM LE DUC DUY PHAN VAN CAM MAI VAN QUI VO DAI THAP PHAM THI HONG THAO VO DAI THANG HO XUAN DAT LE THI THANH HOANG CHE MINH HUY NGUYEN LUONG NGOC DANG LE NHAT TUYEN TRUONG THANH PHUOC NGUYEN VAN DUNG PHAM VAN DUC LUONG VAN TRINH DO XUAN QUANG NGUYEN VAN THAI DO THANH VINH TRAN VAN MANH PHAM VAN HUNG LUU THANH TRUNG NGUYEN THI ANH LINH TRINH THI NET ONG THI TUONG VI NGUYEN THI NI NGUYEN XUAN KIEN PHAM VAN NHU CHU THANH NAM TRINH THI THI DOAN VAN VINH DINH VAN HUNG NGUYEN VAN THAN LE VAN HUONG NGUYEN DAC DUNG TRUONG VAN QUOC PHAP VO TAN HOAN TRAN HUU VINH NGUYEN VAN LUYEN Industry Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Construction Construction Manufacturing Construction Manufacturing Construction Construction Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Fishing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10038555 0082011P10038556 0082011P10038563 0082011P10038567 0082011P10038571 0082011P10038576 0082011P10038583 0082011P10038589 0082011P10038597 0082011P10038602 0082011P10038619 0082011P10038622 0082011P10038623 0082011P10038624 0082011P10038629 0082011P10038636 0082011P10038638 0082011P10038648 0082011P10038650 0082011P10038656 0082011P10038659 0082011P10038660 0082011P10038661 0082011P10038666 0082011P10038675 0082011P10038676 0082011P10038685 0082011P10038697 0082011P10038698 0082011P10038699 0082011P10038704 0082011P10038705 0082011P10038707 0082011P10038721 0082011P10038722 0082011P10038726 0082011P10038727 0082011P10038748 0082011P10038752 0082011P10038753 0082011P10038756 0082011P10038758 0082011P10038759 0082011P10038760 0082011P10038762 0082011P10038763 0082011P10038764 0082011P10038765 0082011P10038767 0082011P10038768 0082011P10038773 0082011P10038774 0082011P10038775 0082011P10038777 0082011P10038782 0082011P10038785 0082011P10038788 0082011P10038790 0082011P10038791 0082011P10038794 0082011P10038796 0082011P10038798 0082011P10038811 0082011P10038814 0082011P10038818 0082011P10038819 0082011P10038825 0082011P10038845 0082011P10038846 0082011P10038850 0082011P10038853 Registration No. 10038555 10038556 10038563 10038567 10038571 10038576 10038583 10038589 10038597 10038602 10038619 10038622 10038623 10038624 10038629 10038636 10038638 10038648 10038650 10038656 10038659 10038660 10038661 10038666 10038675 10038676 10038685 10038697 10038698 10038699 10038704 10038705 10038707 10038721 10038722 10038726 10038727 10038748 10038752 10038753 10038756 10038758 10038759 10038760 10038762 10038763 10038764 10038765 10038767 10038768 10038773 10038774 10038775 10038777 10038782 10038785 10038788 10038790 10038791 10038794 10038796 10038798 10038811 10038814 10038818 10038819 10038825 10038845 10038846 10038850 10038853 Name LE THANH LY DOAN VAN THANH TRAN VAN HUNG DO MINH THANG HUYNH XUAN TAI VO CA TAN VAN MINH NGUYEN THI LUAN HUYNH VAN HUNG NGUYEN XUAN THUONG TRAN TAN THU NGUYEN NGOC TUYEN LE BA SO NGUYEN PHUOC LONG NGUYEN THI LONG VU HOANG BAO CHAU NGUYEN DUC TUY HA VAN LINH LE VAN TIENG NGUYEN MINH THAO DO THI THUY QUYNH TRAN THI PHUC NGUYEN VAN ANH PHAM VAN THOM PHAM THI THAO NGUYEN VINH PHUC HUYNH BA THO HO HUU PHUOC NGUYEN HOANG BAO HA MINH TUAN DOAN THI LIEN NGUYEN PHUC HAU DANG QUOC HUNG NGO VIEN LUU TRAN VAN TU NGUYEN Y BIEN DINH CONG SON HOANG DINH THAI VO VAN HIEU NGUYEN THI HONG PHAN THANH HOANG HA THANH PHUC NGUYEN VU THINH TO THI KIM LIEN DAM VAN CHUNG TRAN VIET THAY NGUYEN CONG TIEN PHAM TAN NHIEU DANG NGUYEN HIEU HO TAN TIEN DANG VAN HUNG TRAN THI HIEN NGUYEN VAN VUONG PHAN TRONG CHINH PHUNG TAN VINH LUONG THI LY NGUYEN TOI PHAM THI LINH NGUYEN VAN GIAC NGUYEN VAN HUNG NGUYEN PHI VAN PHAM NGOC DUC NGUYEN HUU SANH TRAN VAN DAO HO THI THANH HAI HUYNH THI LAN NHI DOAN THI NGOC PHUONG NGUYEN VAN VIET TRAN PHAN DUC ANH TRUONG THI THANH LY HOIH XEN Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Fishing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10038854 0082011P10038858 0082011P10038859 0082011P10038863 0082011P10038868 0082011P10038870 0082011P10038874 0082011P10038876 0082011P10038882 0082011P10038883 0082011P10038898 0082011P10038907 0082011P10038910 0082011P10038913 0082011P10038916 0082011P10038917 0082011P10038926 0082011P10038934 0082011P10038942 0082011P10038946 0082011P10038964 0082011P10038966 0082011P10038967 0082011P10038968 0082011P10038972 0082011P10038973 0082011P10038974 0082011P10038975 0082011P10038983 0082011P10038985 0082011P10038986 0082011P10038991 0082011P10038995 0082011P10039003 0082011P10039015 0082011P10039022 0082011P10039029 0082011P10039034 0082011P10039037 0082011P10039047 0082011P10039050 0082011P10039052 0082011P10039053 0082011P10039054 0082011P10039064 0082011P10039079 0082011P10039083 0082011P10039085 0082011P10039088 0082011P10039093 0082011P10039097 0082011P10039100 0082011P10039104 0082011P10039106 0082011P10039125 0082011P10039131 0082011P10039351 0082011P10039352 0082011P10039354 0082011P10039357 0082011P10039360 0082011P10039361 0082011P10039362 0082011P10039363 0082011P10039364 0082011P10039365 0082011P10039366 0082011P10039368 0082011P10039369 0082011P10039371 0082011P10039372 Registration No. 10038854 10038858 10038859 10038863 10038868 10038870 10038874 10038876 10038882 10038883 10038898 10038907 10038910 10038913 10038916 10038917 10038926 10038934 10038942 10038946 10038964 10038966 10038967 10038968 10038972 10038973 10038974 10038975 10038983 10038985 10038986 10038991 10038995 10039003 10039015 10039022 10039029 10039034 10039037 10039047 10039050 10039052 10039053 10039054 10039064 10039079 10039083 10039085 10039088 10039093 10039097 10039100 10039104 10039106 10039125 10039131 10039351 10039352 10039354 10039357 10039360 10039361 10039362 10039363 10039364 10039365 10039366 10039368 10039369 10039371 10039372 Name ARAL NHUOC NGUYEN HONG THAI NGUYEN MINH PHUNG TRAN MINH VUONG NGUYEN CANH NGUYEN UYEN NGUYEN VAN CHINH DOAN VAN HUONG UONG THE MY DINH THI THUY DUONG NGUYEN PHUOC TU VO VAN HUE LE CONG SON TRUONG QUOC VIET LY KHAC DIEP NGUYEN DANG DUONG NGUYEN THI TRANG DO VAN HAI VO THANH TRUNG TRAN CONG CANH NGO THI KIM TUYET LE HOANG THACH DUONG VAN TUAN MAI THI LIEU PHAM VAN DONG DANG NHU Y NGUYEN THI HUYEN NGUYEN TRI LE HONG CONG NGUYEN THI HA NGUYEN CONG VIEN PHAN THI NGOC SA VO THANH TAM NGUYEN THI NY RIN NGUYEN NGOC PHUC PHAN THANH BA HUYNH CONG TAN NGUYEN THANH HIEN ALANG NHAM NGUYEN CONG THANH NGUYEN DINH THANH PHUONG HOANG ANH SAU TU QUANG CONG NGUYEN THI CAM NHUNG NGUYEN THANH BINH DO LE VAN VU TRAN SI TRUNG TRAN THANH VAN HO THI HAU HA THI TUONG HO VAN KHANH LE QUANG NAM PHAM TRUNG HAU TRAN HUU HOAI NHU VU DUONG CONG TIEN PHAN TAN KHOI LE VAN THONG LE VAN HAO VO VAN TRI DO ANH TAY NGUYEN THI THUY NGUYEN THI THU DUNG LE TAN TUNG TRINH MINH DAT NGUYEN THANH HUNG BUI THI KIEU MY LE MINH THAO NGUYEN THANH DONG NGUYEN VAN TUAN NGUYEN NHU HAI NGUYEN DUY TAM HUYNH TAN KHUE Industry Agriculture & Livestocks Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Fishing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Fishing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Fishing Fishing Construction Manufacturing Construction Manufacturing Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10039373 0082011P10039374 0082011P10039375 0082011P10039376 0082011P10039377 0082011P10039378 0082011P10039379 0082011P10039380 0082011P10039381 0082011P10039382 0082011P10039384 0082011P10039385 0082011P10039386 0082011P10039388 0082011P10039389 0082011P10039390 0082011P10039391 0082011P10039392 0082011P10039393 0082011P10039394 0082011P10039396 0082011P10039397 0082011P10039398 0082011P10039399 0082011P10039400 0082011P10039401 0082011P10039417 0082011P10039424 0082011P10039434 0082011P10039438 0082011P10039443 0082011P10039448 0082011P10039449 0082011P10039452 0082011P10039462 0082011P10039466 0082011P10039470 0082011P10039473 0082011P10039477 0082011P10039482 0082011P10039483 0082011P10039484 0082011P10039487 0082011P10039489 0082011P10039490 0082011P10039495 0082011P10039496 0082011P10039505 0082011P10039506 0082011P10039519 0082011P10039520 0082011P10039525 0082011P10039526 0082011P10039527 0082011P10039542 0082011P10039550 0082011P10039553 0082011P10039554 0082011P10039555 0082011P10039556 0082011P10039557 0082011P10039558 0082011P10039561 0082011P10039565 0082011P10039566 0082011P10039567 0082011P10039569 0082011P10039572 0082011P10039575 0082011P10039576 0082011P10039579 Registration No. 10039373 10039374 10039375 10039376 10039377 10039378 10039379 10039380 10039381 10039382 10039384 10039385 10039386 10039388 10039389 10039390 10039391 10039392 10039393 10039394 10039396 10039397 10039398 10039399 10039400 10039401 10039417 10039424 10039434 10039438 10039443 10039448 10039449 10039452 10039462 10039466 10039470 10039473 10039477 10039482 10039483 10039484 10039487 10039489 10039490 10039495 10039496 10039505 10039506 10039519 10039520 10039525 10039526 10039527 10039542 10039550 10039553 10039554 10039555 10039556 10039557 10039558 10039561 10039565 10039566 10039567 10039569 10039572 10039575 10039576 10039579 Name DO NGOC TU VO NGOC QUY DO HONG HOANG VO THI HOA TRAN THI CHIN HUYNH TIEN VIET NGUYEN ANH TUAN DOAN THI CHIENG PHAM THI NANG DINH VAN THUY TRUONG THI THU THAO DINH VAN CHUYEN BUI DANH TUONG PHAM THANH KIM NGUYEN TAN DAU TRAN VAN THANH VO HUY CUONG VO DINH HUMG VIET THAI SON BUI PHI THOANG LE VAN CHANH TRAN VAN DA DINH VAN BAC DANG VAN HA DANG VAN TIN TRAN VAN THU NGUYEN HUU PHI TRAN QUOC KHANH DO THI BICH THAT BUI THI VAN NGUYEN VAN BE DO CONG CHU LE THI THUY NGUYEN THI BICH VAN NGUYEN VAN HOA VO QUOC VIEN DO VAN HAO DO THI HONG LIEU NGUYEN THI THU TRUONG THI NGA TRAN VAN MINH TRAN VAN THONG NGO THI NO NGUYEN DEN BUI CONG TUAN NGUYEN HONG VUONG VO DUY TAN NGUYEN VAN NGHIA LE THI VI PHAM QUOC TRUNG PHAM THI KIEU TRAN THI THA TRAN QUANG KHAI PHAM THI BICH PHUONG TRAN NGOC AN PHAN THANH TUNG DINH VAN DUNG PHAM VAN SAI PHAM NGOC THEU PHAN VAN DEP DINH VAN SUA DINH VAN HIEP NGUYEN CO LE VAN PHAT PHAM TUYEN PHAM NU HOANG LINH NGUYEN VAN TONG NGUYEN VAN NHAT PHAN VAN TIEN TRAN PHUC DO VAN THAO Industry Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Fishing Agriculture & Livestocks Fishing Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Fishing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Fishing Fishing Fishing Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Manufacturing Construction Fishing Agriculture & Livestocks

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10039581 0082011P10039588 0082011P10039589 0082011P10039606 0082011P10039614 0082011P10039615 0082011P10039623 0082011P10039626 0082011P10039637 0082011P10039642 0082011P10039647 0082011P10039648 0082011P10039651 0082011P10039652 0082011P10039653 0082011P10039654 0082011P10039655 0082011P10039657 0082011P10039660 0082011P10039665 0082011P10039670 0082011P10039674 0082011P10039684 0082011P10039685 0082011P10039690 0082011P10039708 0082011P10039713 0082011P10039719 0082011P10039720 0082011P10039724 0082011P10039726 0082011P10039729 0082011P10039734 0082011P10039738 0082011P10039740 0082011P10039742 0082011P10039743 0082011P10039745 0082011P10039749 0082011P10039752 0082011P10039755 0082011P10039757 0082011P10039758 0082011P10039759 0082011P10039760 0082011P10039767 0082011P10039768 0082011P10039770 0082011P10039774 0082011P10039775 0082011P10039779 0082011P10039788 0082011P10039789 0082011P10039793 0082011P10039795 0082011P10039800 0082011P10039801 0082011P10039804 0082011P10039805 0082011P10039808 0082011P10039810 0082011P10039818 0082011P10039821 0082011P10039828 0082011P10039830 0082011P10039831 0082011P10039835 0082011P10039836 0082011P10039837 0082011P10039839 0082011P10039842 Registration No. 10039581 10039588 10039589 10039606 10039614 10039615 10039623 10039626 10039637 10039642 10039647 10039648 10039651 10039652 10039653 10039654 10039655 10039657 10039660 10039665 10039670 10039674 10039684 10039685 10039690 10039708 10039713 10039719 10039720 10039724 10039726 10039729 10039734 10039738 10039740 10039742 10039743 10039745 10039749 10039752 10039755 10039757 10039758 10039759 10039760 10039767 10039768 10039770 10039774 10039775 10039779 10039788 10039789 10039793 10039795 10039800 10039801 10039804 10039805 10039808 10039810 10039818 10039821 10039828 10039830 10039831 10039835 10039836 10039837 10039839 10039842 Name TRAN QUANG KHANH CAO THI ANH DUONG DOAN HONG LANG NGUYEN VAN LINH NGUYEN CHI VU PHAM NGOC THUAN PHAM VIET VUONG TRAN KHANH TRUONG THI THU YEN DO THANH VAN BUI VAN CUONG PHAN THANH TUYEN HO DINH PHU TRUONG QUANG HOANG NGUYEN CHI LINH DANG ANH VU NGUYEN THI HOA NGUYEN THI THU THAO NGUYEN THANH TUAN HO PHAT LAM TRAN DINH CUONG NGUYEN THI CHINH PHAM VAN CHINH VO THI NHU PHAM MINH TINH NGUYEN VAN NAM PHAM THI NGAN BUI VAN HA TRAN MINH TRONG TRUONG THI DINH DINH VAN DUNG NGUYEN THI THU PHUONG BUI VU DIEM TRAN TIM PHAM THI THIET PHAM TRUNG NGAN TRAN NGOC HA VO MINH BAC VO THI DANH NGUYEN NANG NGUYEN VAN DUY LE THANH PHUC NGUYEN DINH VUI NGUYEN OANH HUNG VO THANH THOI PHAM VAN LOI NGUYEN VAN AN NGUYEN THE VIEN TRAN TRUNG KHIEM TRAN VAN THUAN TRAN VAN CHIN TRAN QUOC NHAT VO VAN CHUNG HUYNH TAN TRIEU TRAN DINH NGUYEN BUI THI THUY MINH VOONG HUNG NHAN LY HOANG NGUYEN TAN NGUYEN QUAN HUYNH THI THU HUONG HUYNH THI DAO PHAM VAN CUONG NGUYEN THI HANH TRINH MINH VUONG PHAN THANH CUONG BUI TAN DUNG VU THI KIM GIANG VU THANH AN NGUYEN MAI NGUYEN DUC THUONG Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Agriculture & Livestocks Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Fishing Fishing Manufacturing Manufacturing Fishing Fishing Fishing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Construction Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Construction Fishing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10039847 0082011P10039851 0082011P10039854 0082011P10039859 0082011P10039860 0082011P10039862 0082011P10039863 0082011P10039870 0082011P10039877 0082011P10039878 0082011P10039884 0082011P10039889 0082011P10039890 0082011P10039905 0082011P10039908 0082011P10039923 0082011P10039926 0082011P10039929 0082011P10040152 0082011P10040157 0082011P10040160 0082011P10040162 0082011P10040163 0082011P10040166 0082011P10040167 0082011P10040168 0082011P10040177 0082011P10040179 0082011P10040182 0082011P10040183 0082011P10040185 0082011P10040187 0082011P10040188 0082011P10040194 0082011P10040195 0082011P10040196 0082011P10040199 0082011P10040200 0082011P10040202 0082011P10040203 0082011P10040204 0082011P10040206 0082011P10040207 0082011P10040212 0082011P10040213 0082011P10040215 0082011P10040216 0082011P10040217 0082011P10040218 0082011P10040221 0082011P10040223 0082011P10040224 0082011P10040225 0082011P10040226 0082011P10040227 0082011P10040233 0082011P10040235 0082011P10040237 0082011P10040240 0082011P10040241 0082011P10040246 0082011P10040247 0082011P10040256 0082011P10040259 0082011P10040261 0082011P10040266 0082011P10040268 0082011P10040269 0082011P10040271 0082011P10040273 0082011P10040275 Registration No. 10039847 10039851 10039854 10039859 10039860 10039862 10039863 10039870 10039877 10039878 10039884 10039889 10039890 10039905 10039908 10039923 10039926 10039929 10040152 10040157 10040160 10040162 10040163 10040166 10040167 10040168 10040177 10040179 10040182 10040183 10040185 10040187 10040188 10040194 10040195 10040196 10040199 10040200 10040202 10040203 10040204 10040206 10040207 10040212 10040213 10040215 10040216 10040217 10040218 10040221 10040223 10040224 10040225 10040226 10040227 10040233 10040235 10040237 10040240 10040241 10040246 10040247 10040256 10040259 10040261 10040266 10040268 10040269 10040271 10040273 10040275 Name LE THI HONG NHUNG NGUYEN VAN VIET DINH VAN HIEM LE MINH TANG NGUYEN CHUA PHAM THI THUY NGUYEN MINH HUU NGUYEN BA VIEN PHAM VAN QUANG TRAN CAO PHUONG KY LE THI LOAN TRAN MINH NHUT VO VAN HUNG NGUYEN HONG TIN DO THANH MINH DUONG QUANG CHI VO DUY CAM LE HUNG HUYNH TRAN MINH HOANG PHAM DINH THAI LE MAU THIN NGUYEN VAN TOAN HUYNH NU PHUONG SAM NGUYEN THI THAO NGUYEN THI THAO NGUYEN THI LONG LE NGO TAI LE NGOC SON NGUYEN NGOC TAM TRAN VINH THUY VO HOANG DUNG PHAN THUC KHOA TRUONG HUU THAN NGUY QUOC DUNG NGUYEN THANH NHAN NGUYEN TONG HOANG LE QUOC TRIEU TRAN THI NGOC TRAI TRAN DUC THACH TRAN DINH VINH NGUYEN VAN TOT NGUYEN PHAM DUY HUYNH XUAN LONG NGUYEN NGOC LUAN HUYNH NHAT NAM VO THI THANH NHANG PHAN VAN NHIP NGUYEN QUOC VUONG TRINH VAN NHON LE PHUOC NHUT NGUYEN THANH SON GIAP DUONG TUAN TRAN TRUNG TRIEU NGUYEN VAN VAN NGUYEN THI MY HIEP HO MINH KHOA LE TAI LOI NGUYEN THI HIEP PHUNG HO THI XUANTHINH NGUYEN THI DIEU HIEN NGUYEN THI THU THUY NGUYEN VAN TU NGUYEN MINH TAN NGUYEN THI KIEU OANH NGUYEN PHI HUNG NGUYEN THI AI VAN PHAN THAI LINH DO NGOC HONG PHAM VAN DUONG NGUYEN THANH DUC DO NGOC TOAN Industry Manufacturing Fishing Agriculture & Livestocks Manufacturing Construction Manufacturing Fishing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Construction Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Construction Construction Construction Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Construction Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10040276 0082011P10040277 0082011P10040279 0082011P10040283 0082011P10040287 0082011P10040289 0082011P10040290 0082011P10040292 0082011P10040294 0082011P10040299 0082011P10040301 0082011P10040304 0082011P10040307 0082011P10040314 0082011P10040315 0082011P10040317 0082011P10040318 0082011P10040319 0082011P10040320 0082011P10040321 0082011P10040322 0082011P10040323 0082011P10040324 0082011P10040325 0082011P10040326 0082011P10040327 0082011P10040328 0082011P10040329 0082011P10040330 0082011P10040331 0082011P10040332 0082011P10040333 0082011P10040334 0082011P10040337 0082011P10040338 0082011P10040344 0082011P10040349 0082011P10040351 0082011P10040353 0082011P10040357 0082011P10040359 0082011P10040374 0082011P10040375 0082011P10040376 0082011P10040377 0082011P10040379 0082011P10040382 0082011P10040389 0082011P10040390 0082011P10040396 0082011P10040397 0082011P10040400 0082011P10040410 0082011P10040413 0082011P10040419 0082011P10040421 0082011P10040437 0082011P10040439 0082011P10040441 0082011P10040445 0082011P10040446 0082011P10040449 0082011P10040450 0082011P10040454 0082011P10040463 0082011P10040464 0082011P10040473 0082011P10040477 0082011P10040551 0082011P10040555 0082011P10040585 Registration No. 10040276 10040277 10040279 10040283 10040287 10040289 10040290 10040292 10040294 10040299 10040301 10040304 10040307 10040314 10040315 10040317 10040318 10040319 10040320 10040321 10040322 10040323 10040324 10040325 10040326 10040327 10040328 10040329 10040330 10040331 10040332 10040333 10040334 10040337 10040338 10040344 10040349 10040351 10040353 10040357 10040359 10040374 10040375 10040376 10040377 10040379 10040382 10040389 10040390 10040396 10040397 10040400 10040410 10040413 10040419 10040421 10040437 10040439 10040441 10040445 10040446 10040449 10040450 10040454 10040463 10040464 10040473 10040477 10040551 10040555 10040585 Name TRAN QUOC TOAN VO HOANG CUONG HUYNH THI MY KIM NGUYEN THI NGOC HIEP HO LE MINH CA PHAN NGOC DU NGUYEN DONG PHONG LE TUAN KIET TRAN VAN TAY TRAN QUOC AN DINH THI NHU CUU TRAN VAN HOANG CAO XUAN THAO VO THANH UT VO VAN LOI TRAN NGOC LE NGUYEN VAN THU NGUYEN DANG KHOA DANG HUU TAI NGUYEN TAN KHA DUONG THI QUOC HOI TRAN THI DIEM KIEU DO THI LAN CHUNG DANG VAN NHAT VUONG THI BICH TRUONG THANH VIET NGUYEN DUC LANH LE THI MANH HANG CONG TINH NGUYEN NGOC DO LE MINH AN DINH NGOC DIEN LE TRUNG HIEU NGUYEN THI KIM PHUNG PHAM THI LE HANG TRINH XUAN QUYET NGUYEN NGOC PHAT TRAN THI HONG KHANH LE GIANG TRUNG LE THI HUU THIEN NGUYEN THANH QUANG NGO DUC NGUYEN LE NGUYEN THANH HUNG NGUYEN THANH TRIEU NGUYEN QUOC TOAN DUONG VAN LAI PHAM MINH TU TRINH THI THUY DIEM NGUYEN VAN DAI NGUYEN BAO TOAN DANG HONG SY NGUYEN THANH HOAI PHAM THI NGOC VO DINH NAM VO DUY KHOA DOAN THI HA NI PHAM MINH GIAM VO THI HOA NGUYEN THANH HUNG PHAM THI HONG LIEN NGUYEN QUANG VINH LE NGOC HOANG TRAN HUU NHAN HUYNH THE TRUNG NGUYEN XUAN LAM TRAN DINH THUAN TRAN THANH TUAN DANG QUOC TINH LUU BA KHANH NGUYEN TRONG TUAN LUU ANH TOAN Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Construction Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Fishing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Construction Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Agriculture & Livestocks Fishing Manufacturing Construction

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10040592 0082011P10040602 0082011P10040603 0082011P10040607 0082011P10040619 0082011P10040620 0082011P10040622 0082011P10040623 0082011P10040625 0082011P10040632 0082011P10040641 0082011P10040643 0082011P10040670 0082011P10040673 0082011P10040677 0082011P10040696 0082011P10040699 0082011P10040700 0082011P10040705 0082011P10040706 0082011P10040964 0082011P10040965 0082011P10040966 0082011P10040970 0082011P10040975 0082011P10040976 0082011P10040985 0082011P10040990 0082011P10040994 0082011P10040997 0082011P10040998 0082011P10041006 0082011P10041008 0082011P10041017 0082011P10041019 0082011P10041025 0082011P10041027 0082011P10041251 0082011P10041252 0082011P10041254 0082011P10041256 0082011P10041263 0082011P10041270 0082011P10041271 0082011P10041281 0082011P10041284 0082011P10041285 0082011P10041293 0082011P10041295 0082011P10041296 0082011P10041301 0082011P10041311 0082011P10041314 0082011P10041323 0082011P10041324 0082011P10041326 0082011P10041329 0082011P10041331 0082011P10041332 0082011P10041340 0082011P10041341 0082011P10041342 0082011P10041349 0082011P10041352 0082011P10041362 0082011P10041365 0082011P10041414 0082011P10041415 0082011P10041423 0082011P10041431 0082011P10041432 Registration No. 10040592 10040602 10040603 10040607 10040619 10040620 10040622 10040623 10040625 10040632 10040641 10040643 10040670 10040673 10040677 10040696 10040699 10040700 10040705 10040706 10040964 10040965 10040966 10040970 10040975 10040976 10040985 10040990 10040994 10040997 10040998 10041006 10041008 10041017 10041019 10041025 10041027 10041251 10041252 10041254 10041256 10041263 10041270 10041271 10041281 10041284 10041285 10041293 10041295 10041296 10041301 10041311 10041314 10041323 10041324 10041326 10041329 10041331 10041332 10041340 10041341 10041342 10041349 10041352 10041362 10041365 10041414 10041415 10041423 10041431 10041432 Name LE MINH DUONG DINH THI THU DUONG THI THU DIEM BUI THI THU HUONG NGUYEN VAN THANG NGUYEN QUANG TUYEN NGO NGUYEN THAI CUONG LE THI HONG NGUYEN THI XUAN THAO NGUYEN TRUNG HIEU NGUYEN NGOC ANH DANG HOANG VU TRAN THI DUC HANH TRAN THAI HOC DINH VAN HOAI HUYNH TAN HAI TRAN QUOC CAM HUYNH VAN TAN LE VAN THONG NGUYEN PHU HAI PHAM TUAN HUY HO QUOC THANG VU THI PHUONG DO VAN VUONG NGUYEN NGOC HUNG NGUYEN DINH HUY DO QUOC VIET NGUYEN VU THUONG LE QUANG HA VO NGUYEN KY NGO PHAN VAN TUYEN NGUYEN DUC THINH DANG VAN LONG HO THI NGA TRUONG THI BINH NGUYEN VAN TRUONG BIEN VAN HOAN BUI VAN GIANG PHAM HUU TUYEN PHAM VAN VIET TRAN TU Y DAO DUY QUYNH VU DUY TUAN TRAN VAN HOC CAO MINH CUONG NGUYEN THI HANG HUYNH THI THUY TRINH NGUYEN NGOC ANH PHAM THI THAP PHAM THI SUYEN DO VAN HIEP TRAN NGOC DUNG PHAM QUANG HA PHAM VAN NAM PHAM VAN LUONG NGUYEN VAN THANH HOANG VIET CHUNG NGUYEN THI HUYEN HO THI PHONG PHAM THI BICH PHUONG NGUYEN TRONG XUAN LE THANH MINH NGUYEN THI HONG PHAM TIEN THO PHAM VAN BINH NGUYEN THI HOE TRAN TAT PHUONG DINH TRONG MANH LUONG NGOC TAN PHONH HOANG DUY TIEN Industry Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Fishing Fishing Construction Manufacturing Manufacturing Construction Fishing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Fishing Fishing Fishing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Construction Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Manufacturing Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10041433 0082011P10041437 0082011P10041438 0082011P10041439 0082011P10041440 0082011P10041442 0082011P10041443 0082011P10041445 0082011P10041448 0082011P10041449 0082011P10041450 0082011P10041454 0082011P10041458 0082011P10041459 0082011P10041471 0082011P10041473 0082011P10041474 0082011P10041479 0082011P10041490 0082011P10041492 0082011P10041493 0082011P10041500 0082011P10041501 0082011P10041506 0082011P10041508 0082011P10041512 0082011P10041514 0082011P10041516 0082011P10041519 0082011P10041525 0082011P10041527 0082011P10041528 0082011P10041534 0082011P10041536 0082011P10041537 0082011P10041538 0082011P10041539 0082011P10041541 0082011P10041546 0082011P10041547 0082011P10041552 0082011P10041553 0082011P10041555 0082011P10041557 0082011P10041558 0082011P10041562 0082011P10041566 0082011P10041567 0082011P10041568 0082011P10041571 0082011P10041580 0082011P10041752 0082011P10041754 0082011P10041755 0082011P10041756 0082011P10041757 0082011P10041764 0082011P10041765 0082011P10041769 0082011P10041777 0082011P10041778 0082011P10041779 0082011P10041781 0082011P10041782 0082011P10041786 0082011P10041787 0082011P10041789 0082011P10041795 0082011P10041796 0082011P10041800 0082011P10041805 Registration No. 10041433 10041437 10041438 10041439 10041440 10041442 10041443 10041445 10041448 10041449 10041450 10041454 10041458 10041459 10041471 10041473 10041474 10041479 10041490 10041492 10041493 10041500 10041501 10041506 10041508 10041512 10041514 10041516 10041519 10041525 10041527 10041528 10041534 10041536 10041537 10041538 10041539 10041541 10041546 10041547 10041552 10041553 10041555 10041557 10041558 10041562 10041566 10041567 10041568 10041571 10041580 10041752 10041754 10041755 10041756 10041757 10041764 10041765 10041769 10041777 10041778 10041779 10041781 10041782 10041786 10041787 10041789 10041795 10041796 10041800 10041805 Name VU SONG HAO LE VAN THAI NGUYEN DUC THUAN NGUYEN BA LONG NGUYEN THI THEU NGUVEN BA THE NGUYEN BA CUONG NGUYE VAN THANG VU HONG DUNG NGUYEN VAN TIEN DO THANH HAO LE THI HUONG NGUYEN THANH CHUNG HO DIEN BAC NGUYEN VAN HOANG CAO DANG LUONG NGUYEN THI TUYEN LE THI LY TRINH VAN TAI DUONG MANH TINH NGUYEN VIET BO NGUYEN VAN HUNG PHAN CAO HA VO DAI MINH TIEN NGUYEN BA HA TRAN QUOC TUAN PHAN THI LAN ANH NGUYEN QUOC HUY DOAN NGOC THONG PHAM VAN NAM PHAM XUAN CONG NGUYEN XUAN TAM CAO DANG SON HOANG THI KIM CUC PHAN VAN TINH KHUONG VIET TUNG LUU QUANG DUC AN XUAN TUYEN HOANG THI TUYET NGUYEN CONG DUC BUI VAN AN AN THE HAI NGUYEN TRONG NGUYEN PHAM DUNG HA LE VAN TUAN DINH VAN TUYEN DAM QUANG TUAN PHAM VAN TRUNG PHAM THI NA NGUYEN VAN VIET NGUYEN VAN TAN NGUYEN THI THOM TRINH VAN TIEN DOAN NGOC UT HOANG ANH TONG TRAN DUC NHAT PHAN TUAN VU DINH CONG DINH LAM THI NGOC TUYET DANG VAN THANH TRAN QUANG VINH PHAN VAN SON NGUYEN VAN SON LUU THI NGA HOANG VAN TRON PHUNG BA AN TRAN THI TACH NGUYEN TRONG LY CU ANH DUNG NGUYEN MINH AN NGUYEN VAN TIEM Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10041806 0082011P10041810 0082011P10041811 0082011P10041812 0082011P10041815 0082011P10041818 0082011P10041819 0082011P10041822 0082011P10041830 0082011P10041839 0082011P10041840 0082011P10041847 0082011P10041848 0082011P10041850 0082011P10041856 0082011P10041858 0082011P10041859 0082011P10041871 0082011P10041874 0082011P10041875 0082011P10041882 0082011P10041886 0082011P10041887 0082011P10041888 0082011P10041889 0082011P10041891 0082011P10041893 0082011P10041895 0082011P10041896 0082011P10041900 0082011P10041902 0082011P10041907 0082011P10041910 0082011P10041918 0082011P10041920 0082011P10041930 0082011P10041939 0082011P10041944 0082011P10041948 0082011P10041951 0082011P10041952 0082011P10041960 0082011P10041965 0082011P10041967 0082011P10041972 0082011P10041993 0082011P10042000 0082011P10042002 0082011P10042016 0082011P10042025 0082011P10042030 0082011P10042127 0082011P10042153 0082011P10042155 0082011P10042173 0082011P10042178 0082011P10042261 0082011P10042262 0082011P10042266 0082011P10042276 0082011P10042287 0082011P10042294 0082011P10042298 0082011P10042306 0082011P10042307 0082011P10042353 0082011P10042358 0082011P10042360 0082011P10042366 0082011P10042372 0082011P10042374 Registration No. 10041806 10041810 10041811 10041812 10041815 10041818 10041819 10041822 10041830 10041839 10041840 10041847 10041848 10041850 10041856 10041858 10041859 10041871 10041874 10041875 10041882 10041886 10041887 10041888 10041889 10041891 10041893 10041895 10041896 10041900 10041902 10041907 10041910 10041918 10041920 10041930 10041939 10041944 10041948 10041951 10041952 10041960 10041965 10041967 10041972 10041993 10042000 10042002 10042016 10042025 10042030 10042127 10042153 10042155 10042173 10042178 10042261 10042262 10042266 10042276 10042287 10042294 10042298 10042306 10042307 10042353 10042358 10042360 10042366 10042372 10042374 Name NGUYEN VAN LONG NGUYEN THI HUE LUU VAN HAO NGUYEN THE THONG NGUYEN DUC MANH TRINH XUAN DUONG NGO CHI PHUC MAI THI HANG DIEU PHAN VAN NANG DAO CONG HOI NGUYEN THI NGOC BICH PHAM TU DO HOANG VAN THUONG HOANG DUC TINH HOANG THE DAN LE VAN BAY PHAM THI OANH NGUYEN VIET QUYNH NGUYEN HUU NAM NGUYEN THI SEN HOANG VAN LINH NGUYEN DUY TAN NGUYEN CAO CUONG PHAM MANH HUNG NGUYEN THI DIEU LINH DINH THI THU CANH LE BA VUONG VU HUU CUONG LE HAI TRUNG NGUYEN XUAN UT H PHRAN ONG Y BAN BYA HOANG MANH CUONG LE VAN YEN H LECH NIE PHAM DUC NANG NGUYEN BACH TUNG NGUYEN THI NU DO VAN TOAN NGUYEN THI HANH NGUYEN THANH HAI TRAN NGOC KHIEM QUYET THI QUYNH MAI HO NGOC GIANG NGUYEN VAV CHIEN DANG THI THUY DUNG NGUYEN VAN THAI BUI DAM TRAN VAN QUYNH PHAN VAN HUE DOAN VAN TOAN TRAN VAN LANH NGUYEN ANH TUAN LE PHUOC VIET TRAN DANH BAO TRAN KHANH HUNG NGUYEN THAO MINH THUY NGUYEN VAN PHONG CAO NGOC ANH LE HUYNH QUYNH LE NU TRAN CHAU PHAM HUU NGHI CAO VAN CUONG LAM VAN NGHIEP NGUYEN VAN HUNG NGUYEN THI THANH THUY HOANG TIEN HUNG PHAM THANH HUONG HOANG XUAN THANH LE MANH CUONG DIP PHAT HUY Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10042375 0082011P10042376 0082011P10042379 0082011P10042380 0082011P10042384 0082011P10042386 0082011P10042387 0082011P10042388 0082011P10042400 0082011P10042403 0082011P10042409 0082011P10042414 0082011P10042419 0082011P10042427 0082011P10042431 0082011P10042440 0082011P10042445 0082011P10042501 0082011P10042502 0082011P10042508 0082011P10042509 0082011P10042513 0082011P10042526 0082011P10042536 0082011P10042541 0082011P10042552 0082011P10042553 0082011P10042554 0082011P10042556 0082011P10042560 0082011P10042570 0082011P10042571 0082011P10042574 0082011P10042587 0082011P10042590 0082011P10042598 0082011P10042612 0082011P10042614 0082011P10042616 0082011P10042621 0082011P10042622 0082011P10042625 0082011P10042626 0082011P10042640 0082011P10042641 0082011P10042645 0082011P10042650 0082011P10042651 0082011P10042652 0082011P10042655 0082011P10042657 0082011P10042668 0082011P10042678 0082011P10042697 0082011P10042699 0082011P10042702 0082011P10042724 0082011P10042737 0082011P10042738 0082011P10042743 0082011P10042744 0082011P10042764 0082011P10042767 0082011P10042770 0082011P10042771 0082011P10042786 0082011P10042790 0082011P10042802 0082011P10042806 0082011P10042808 0082011P10042814 Registration No. 10042375 10042376 10042379 10042380 10042384 10042386 10042387 10042388 10042400 10042403 10042409 10042414 10042419 10042427 10042431 10042440 10042445 10042501 10042502 10042508 10042509 10042513 10042526 10042536 10042541 10042552 10042553 10042554 10042556 10042560 10042570 10042571 10042574 10042587 10042590 10042598 10042612 10042614 10042616 10042621 10042622 10042625 10042626 10042640 10042641 10042645 10042650 10042651 10042652 10042655 10042657 10042668 10042678 10042697 10042699 10042702 10042724 10042737 10042738 10042743 10042744 10042764 10042767 10042770 10042771 10042786 10042790 10042802 10042806 10042808 10042814 Name NGUYEN THI LE HUYEN LA BINH QUAN TRAN VAN DUONG NGUYEN THI HAI NGUYEN BA THANG NGUYEN VAN THANH NGUYEN HONG HUY LY THI KIM NGOC DOAN THI TUONG VY HO KHAI DANG LU THI DUNG NGUYEN VAN HUNG LA XUAN THIEP LE HUU TOI LE DUY BINH HOANG THI YEN HOANG THI CHUNG LE NGOC KIM CHI PHAN PHI YEN LE THI YEN NHI LE THI NGOC TRAM PHAM THI PHUONG DUNG LE HUY VAN BUI THI PHUONG TRANG HUYNH THI HONG CHAU PHAM THI DIEP NGUYEN THI MAI LOAN NGUYEN THI HANH PHAM THI HONG PHAN PHAM PHONG VU NGUYEN THI KIM NGUYEN PHUONG XUAN BACH NINH VAN HUNG BUI THI TUYET NGA TRAN THUY TRANG LE THI DIEM NGUYEN THI TRA MI VO THI THANH LOAN LE XUAN TRUONG TRAN KIM CHI TRAN HONG PHUC NGUYEN DUC TIEN NGUYEN THI MUOI NGUYEN TRONG TRI DAO CONG THANH HA QUOC LONG TRAN THI TUYET NGA NGUYEN HOANG LOI LE THI HEN HO THI MY LINH DOAN THI HAN HUYNH THI ANH THU CAO VAN THANH PHAN HUU PHUOC NGUYEN KIM CHI DOAN THI SON PHUNG NGOC NU NGUYEN VAN TRUONG PHAN MINH HUNG NGUYEN HUU LANG NGUYEN THI HIEN NGUYEN NGOC TRAM TRAN MY PHUONG NGUYEN ANH DUONG HOANG THI NGOC ANH NGUYEN HIEU TRUNG PHAN THI MONG THU TRAN BICH THAO PHAM THI THEU LE TRUNG KIEN THACH THI BICH HUE Industry Manufacturing Agriculture & Livestocks Construction Agriculture & Livestocks Manufacturing Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10042818 0082011P10042821 0082011P10042823 0082011P10042844 0082011P10042858 0082011P10042870 0082011P10042873 0082011P10042874 0082011P10042879 0082011P10042880 0082011P10042888 0082011P10042903 0082011P10042904 0082011P10042908 0082011P10042915 0082011P10042928 0082011P10042937 0082011P10042952 0082011P10042964 0082011P10042968 0082011P10042969 0082011P10042975 0082011P10042978 0082011P10042981 0082011P10042982 0082011P10042986 0082011P10042987 0082011P10042995 0082011P10042999 0082011P10043504 0082011P10043523 0082011P10043525 0082011P10043555 0082011P10043575 0082011P10043583 0082011P10043591 0082011P10043594 0082011P10043595 0082011P10043602 0082011P10043605 0082011P10043610 0082011P10043611 0082011P10043626 0082011P10043628 0082011P10043631 0082011P10043669 0082011P10043670 0082011P10043690 0082011P10043695 0082011P10043696 0082011P10043704 0082011P10043726 0082011P10043740 0082011P10043745 0082011P10044005 0082011P10044006 0082011P10044009 0082011P10044011 0082011P10044015 0082011P10044018 0082011P10044019 0082011P10044022 0082011P10044024 0082011P10044029 0082011P10044032 0082011P10044034 0082011P10044035 0082011P10044036 0082011P10044038 0082011P10044040 0082011P10044042 Registration No. 10042818 10042821 10042823 10042844 10042858 10042870 10042873 10042874 10042879 10042880 10042888 10042903 10042904 10042908 10042915 10042928 10042937 10042952 10042964 10042968 10042969 10042975 10042978 10042981 10042982 10042986 10042987 10042995 10042999 10043504 10043523 10043525 10043555 10043575 10043583 10043591 10043594 10043595 10043602 10043605 10043610 10043611 10043626 10043628 10043631 10043669 10043670 10043690 10043695 10043696 10043704 10043726 10043740 10043745 10044005 10044006 10044009 10044011 10044015 10044018 10044019 10044022 10044024 10044029 10044032 10044034 10044035 10044036 10044038 10044040 10044042 Name NGUYEN VAN TU TRAN THI NGOC DUNG NGUYEN HOAI VU NGUYEN KINH LUAN TRUONG VAN LOI HOANG VAN TUNG LE THI TRUONG VU THI KIM LOAN NGUYEN VAN DUNG DO VAN MANH HUYNH PHUONG TUNG LE DO THANH HIEN TRAN THI TUYET LOAN NGO TRONG TOAN HUYNH VAN NGOC VINH PHUNG DANG QUAN TRAN THE LUAN DU PHUONG ANH VO KIM TUYEN TRAN THI THUY KIEU BUI VAN KHAI DO DUC DAT NGUYEN VIET CUONG LA NGOC TAN PHAM VAN TINH TRAN VAN HUY LE THU HOAI NGUYEN NGOC TOI LE THI NGA NGUYEN QUANG THE PHAM THI BINH DAO THI THU BUI THI THANH HUYEN NGUYEN THI VAN NGUYEN MANH TUAN PHAM VAN THANG DO XUAN DOAN BUI VAN THUC LUU VAN YEN NGUYEN THI THU HOAI TRAN VAN TUY PHAM HUU LINH DANG VAN KHANH NGUYEN QUANG CHUYEN BUI DUC HUONG NGUYEN XUAN TUYEN LUU VAN DIEN NGUYEN THI DINH NGUYEN DINH THO NGUYEN NGOC HAU TRINH XUAN TRONG HOANG VAN HUAN NGUYEN THANH TRAM NGUYEN NGOC HIEN NGUYEN THI MAI HIEN PHAN XUAN PHONG NGO VIET TRONG NGUYEN HOANG THUONG NGUYEN TAM DUNG TRI TRAN DAI THANG TRAN CONG HOA PHAN VAN TIEN NGUYEN DINH DUYEN LUONG DAI DUONG NGUYEN DUY DUONG TRAN VAN VUONG NGUYEN MY A NGUYEN NGUYEN NGOC LE CONG DUC NGUYEN THE MANH VO THI HONG PHUC Industry Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Fishing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10044043 0082011P10044044 0082011P10044046 0082011P10044048 0082011P10044049 0082011P10044050 0082011P10044052 0082011P10044055 0082011P10044059 0082011P10044064 0082011P10044069 0082011P10044070 0082011P10044071 0082011P10044072 0082011P10044073 0082011P10044076 0082011P10044078 0082011P10044079 0082011P10044086 0082011P10044090 0082011P10044116 0082011P10044118 0082011P10044125 0082011P10044128 0082011P10044136 0082011P10044158 0082011P10044163 0082011P10044165 0082011P10044173 0082011P10044186 0082011P10044187 0082011P10044208 0082011P10044226 0082011P10044230 0082011P10044232 0082011P10044246 0082011P10044248 0082011P10044258 0082011P10044259 0082011P10044273 0082011P10044280 0082011P10044311 0082011P10044313 0082011P10044317 0082011P10044353 0082011P10044504 0082011P10044508 0082011P10044509 0082011P10044514 0082011P10044519 0082011P10044521 0082011P10044522 0082011P10044523 0082011P10044524 0082011P10044525 0082011P10044526 0082011P10044528 0082011P10044530 0082011P10044537 0082011P10044538 0082011P10044539 0082011P10044540 0082011P10044542 0082011P10044543 0082011P10044560 0082011P10044569 0082011P10044571 0082011P10044572 0082011P10044575 0082011P10044582 0082011P10044583 Registration No. 10044043 10044044 10044046 10044048 10044049 10044050 10044052 10044055 10044059 10044064 10044069 10044070 10044071 10044072 10044073 10044076 10044078 10044079 10044086 10044090 10044116 10044118 10044125 10044128 10044136 10044158 10044163 10044165 10044173 10044186 10044187 10044208 10044226 10044230 10044232 10044246 10044248 10044258 10044259 10044273 10044280 10044311 10044313 10044317 10044353 10044504 10044508 10044509 10044514 10044519 10044521 10044522 10044523 10044524 10044525 10044526 10044528 10044530 10044537 10044538 10044539 10044540 10044542 10044543 10044560 10044569 10044571 10044572 10044575 10044582 10044583 Name TRAN VAN CHIEN NGUYEN THI THU GIANG TRAN THI THU NGUYEN VAN DOAN VU VAN MY CHE THI PHUONG DUONG NGOC TU TRAN DINH TIEN VU VAN HOAN TO DUY TOAN PHAN MANH TRUONG DOAN THI THANH PHAM VAN LINH HOANG XUAN TUAN LE THI HIEN NGUYEN CONG TRIEU TRAN THI YEN NGUYEN VAN VINH DAO DINH BO PHAM VAN DONG TRAN THI THUY TRANG HO THI DIEU HIEN TRAN QUOC VU NGO NGUYEN PHUONG TRUC NGUYEN THANH CHUONG NGUYEN THI HUE TRAN QUOC THANH NGUYEN VU QUYNH NHU NGUYEN THI BICH PHUONG NGUYEN THI DUC MY NGUYEN VAN DUNG LE HUU THUC VU THI HOA NGUYEN MANH HAI TRAN VAN DIEN PHAM NGOC CHUNG NGUYEN THI VONG CHU CONG BAO VU VAN THAO LE CUONG TRAN THI NGOC BICH PHAM THI HANH TANG KIM PHUNG TRAN CONG HOAN NGUYEN NGOC THAI NGUYEN HAI DOAN VU NGOC CAM TRAN THE TAI DO DANH BAC MAI THE THOANG PHAM DINH THAO PHAM THI KIM ANH TRAN VAN NGOC TRAN THI YEN NGUYEN THI PHUONG NHUNG NGUYEN DUC THAI HUYNH THE TRONG PHAN THI THANH NHAN LE XUAN DO NGUYEN HUONG GIANG TRINH HOANG NHAT VU DUC THIEM LU VAN THEM DAO THI XUAN TRAN TRUNG KIEN NGUYEN THI THANH BINH NGUYEN THI THANH VIEN PHUNG QUANG TU VO THI HA THU LE THI NHU Y PHAN VAN TAI Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10044588 0082011P10044594 0082011P10044595 0082011P10044597 0082011P10044600 0082011P10044604 0082011P10044606 0082011P10044607 0082011P10044612 0082011P10044614 0082011P10044619 0082011P10044634 0082011P10044636 0082011P10044640 0082011P10044641 0082011P10044646 0082011P10044648 0082011P10044650 0082011P10044654 0082011P10044804 0082011P10044809 0082011P10044810 0082011P10044815 0082011P10044818 0082011P10044819 0082011P10044831 0082011P10044832 0082011P10044833 0082011P10044835 0082011P10044836 0082011P10044837 0082011P10044839 0082011P10044845 0082011P10044849 0082011P10044853 0082011P10044854 0082011P10044857 0082011P10044858 0082011P10044860 0082011P10044863 0082011P10044864 0082011P10044866 0082011P10044871 0082011P10044872 0082011P10044877 0082011P10044881 0082011P10044896 0082011P10044900 0082011P10044907 0082011P10044909 0082011P10044911 0082011P10044914 0082011P10044915 0082011P10044917 0082011P10044921 0082011P10044927 0082011P10044929 0082011P10045053 0082011P10045067 0082011P10045076 0082011P10045082 0082011P10045087 0082011P10045088 0082011P10045096 0082011P10045097 0082011P10045103 0082011P10045136 0082011P10045140 0082011P10045177 0082011P10045180 0082011P10045183 Registration No. 10044588 10044594 10044595 10044597 10044600 10044604 10044606 10044607 10044612 10044614 10044619 10044634 10044636 10044640 10044641 10044646 10044648 10044650 10044654 10044804 10044809 10044810 10044815 10044818 10044819 10044831 10044832 10044833 10044835 10044836 10044837 10044839 10044845 10044849 10044853 10044854 10044857 10044858 10044860 10044863 10044864 10044866 10044871 10044872 10044877 10044881 10044896 10044900 10044907 10044909 10044911 10044914 10044915 10044917 10044921 10044927 10044929 10045053 10045067 10045076 10045082 10045087 10045088 10045096 10045097 10045103 10045136 10045140 10045177 10045180 10045183 Name CHU VAN HUONG PHAM VAN CHINH TRAN HOANG VU NGUYEN XUAN VINH TRAN VAN KHAI NGUYEN VIET TRUNG DO DUY KHANH NGUYEN THI HOA VU VAN THUAN NGO THI THOM DINH THI LOAN DAO THI HIEN NGUYEN MANH CUONG NGUYEN TUAN DUONG NGUYEN THI THU HA VO TAN THANH TRAN HOANG PHI TRAN THANH CHUONG TRAN THI THANH HUYEN NGUYEN XUAN NGUYEN DU VAN DAT PHAN THI THANH THAO TRAN THI KIM LIEN TRAN VAN TAN TRAN THI TIEM NGUYEN THI NGUYEN DO NGOC CON TRAN KIEN QUYET HA THI NGOC ANH LE SY THO LE DUC ANH TRINH VAN CANH LE VAN TRIU TRAN XUAN THINH TRUONG VAN TIEN NGUYEN HOANG SON LE VAN DAP BUI DUC CHUNG TA VAN PHI DINH TUAN GIANG VU QUOC DAT NGUYEN THI HONG NGUYEN KHAC LINH PHAM THI HANG NGUYEN VAN NHO NGUYEN NGOC SON BUI THI THUY LE TUAN ANH LUU ANH TUAN PHAM THI HOAI PHAN DINH THUC DO XUAN THANG LE HUY HUNG DUONG TRUNG HIEU TONG VAN HIEU NGUYEN CAO TIEN NGUYEN VINH HIEP LAM THI THUY NGUYEN VO HIEU VINH PHAN VAN QUI NGUYEN THI KIM TUYEN HUYNH NHA PHUONG NGUYEN VAN THA NGUYEN THI NGOC THACH LE THANH LONG NGUYEN VAN SON LE QUANG PHAP VAN MINH THANH NGUYEN THANH HAU NGUYEN MINH TOAN VO QUOC THINH Industry Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10045189 0082011P10045190 0082011P10045195 0082011P10045203 0082011P10045213 0082011P10045218 0082011P10045227 0082011P10045233 0082011P10045241 0082011P10045265 0082011P10045286 0082011P10045290 0082011P10045296 0082011P10045298 0082011P10045307 0082011P10045315 0082011P10045320 0082011P10045338 0082011P10045346 0082011P10045456 0082011P10045459 0082011P10045460 0082011P10045461 0082011P10045463 0082011P10045466 0082011P10045474 0082011P10045482 0082011P10045483 0082011P10045484 0082011P10045486 0082011P10045488 0082011P10045489 0082011P10045492 0082011P10045493 0082011P10045502 0082011P10045507 0082011P10045513 0082011P10045515 0082011P10045524 0082011P10045526 0082011P10045529 0082011P10045530 0082011P10045531 0082011P10045545 0082011P10045554 0082011P10045559 0082011P10045651 0082011P10045655 0082011P10045657 0082011P10045663 0082011P10045664 0082011P10045680 0082011P10045688 0082011P10045698 0082011P10045702 0082011P10045704 0082011P10045706 0082011P10045711 0082011P10045719 0082011P10045722 0082011P10045729 0082011P10045732 0082011P10045737 0082011P10045740 0082011P10045746 0082011P10045750 0082011P10045751 0082011P10045752 0082011P10045753 0082011P10045756 0082011P10045758 Registration No. 10045189 10045190 10045195 10045203 10045213 10045218 10045227 10045233 10045241 10045265 10045286 10045290 10045296 10045298 10045307 10045315 10045320 10045338 10045346 10045456 10045459 10045460 10045461 10045463 10045466 10045474 10045482 10045483 10045484 10045486 10045488 10045489 10045492 10045493 10045502 10045507 10045513 10045515 10045524 10045526 10045529 10045530 10045531 10045545 10045554 10045559 10045651 10045655 10045657 10045663 10045664 10045680 10045688 10045698 10045702 10045704 10045706 10045711 10045719 10045722 10045729 10045732 10045737 10045740 10045746 10045750 10045751 10045752 10045753 10045756 10045758 Name NGUYEN THI ANH LINH DANG HOANG NGAY TRAN THE TUAN NGUYEN VAN DO LE THI NGOC YEN NGUYEN THI THANH TRUC TRAN NGUYEN TRI DUC TRAN THI NGOC XUYEN LE THI DIEM DONG KIM THO NGUYEN THI HONG LOAN PHAM TAN VINH HUYNH THI THANH NGA NGUYEN TRONG TIN NGUYEN VAN PHU XUAN NGUYEN THI THU TRAN QUOC THANG TU THI THUY TRANG NGUYEN HUU CAU PHAM THI TAM NGUYEN VAN TOAN VU HUU TRUC TRUONG VAN THUAN NGO VAN TOAN NGO MANH KIEN PHAM THI HIEN HO SI NINH HUYNH THI ANH NGOC NGUYEN NGOC QUY NGUYEN VAN VIEN TRAN HUU ICH LUONG QUANG DUC PHAN VAN THIEM NGUYEN VAN XUAN LE THI NAM VU HAO QUAN NGUYEN THI TRUC DON VAN TUYEN NGUYEN VAN DUY HUYNH THI THUY DUNG NGUYEN TAN LUC NGUYEN VAN THAN NGUYEN KHAC NGOC LE DINH HUNG DO THANH LIEM NGUYEN VAN NHAN DINH THI NAM BUI VAN PHONG HOANG VAN CUONG NGUYEN DINH ANH THIEN NGUYEN THI MINH HUE TRAN VAN TRINH PHAM THANH TUAN PHAN THI NGOC ANH NGUYEN VAN PHUONG NGUYEN VAN THAN LY SENH HUNG LE VAN LONG LE XUAN BINH NGUYEN THI PHUONG LE QUOC HUY PHAM ANH TUAN HUYNH THI VINH HA TRUONG THANH NHAN NGUYEN MANH HIEN TRAN MINH TUYEN NGUYEN THI NHUNG NGUYEN THI NGOC HA PHAN DUC LUONG MAI NGUYEN THANH BINH TRUONG HONG DIEP Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10045760 0082011P10045761 0082011P10045764 0082011P10045767 0082011P10045769 0082011P10045788 0082011P10045789 0082011P10045792 0082011P10045795 0082011P10045796 0082011P10045800 0082011P10045804 0082011P10045805 0082011P10045806 0082011P10045810 0082011P10045813 0082011P10045816 0082011P10045818 0082011P10045819 0082011P10045832 0082011P10045835 0082011P10045839 0082011P10045840 0082011P10045843 0082011P10045849 0082011P10045857 0082011P10045861 0082011P10045875 0082011P10045881 0082011P10045901 0082011P10046006 0082011P10046019 0082011P10046022 0082011P10046023 0082011P10046036 0082011P10046038 0082011P10046051 0082011P10046101 0082011P10046105 0082011P10046107 0082011P10046108 0082011P10046110 0082011P10046116 0082011P10046143 0082011P10046147 0082011P10046153 0082011P10046160 0082011P10046161 0082011P10046162 0082011P10046164 0082011P10046166 0082011P10046185 0082011P10046186 0082011P10046192 0082011P10046204 0082011P10046222 0082011P10046227 0082011P10046301 0082011P10046303 0082011P10046304 0082011P10046305 0082011P10046310 0082011P10046311 0082011P10046315 0082011P10046319 0082011P10046321 0082011P10046323 0082011P10046324 0082011P10046326 0082011P10046327 0082011P10046335 Registration No. 10045760 10045761 10045764 10045767 10045769 10045788 10045789 10045792 10045795 10045796 10045800 10045804 10045805 10045806 10045810 10045813 10045816 10045818 10045819 10045832 10045835 10045839 10045840 10045843 10045849 10045857 10045861 10045875 10045881 10045901 10046006 10046019 10046022 10046023 10046036 10046038 10046051 10046101 10046105 10046107 10046108 10046110 10046116 10046143 10046147 10046153 10046160 10046161 10046162 10046164 10046166 10046185 10046186 10046192 10046204 10046222 10046227 10046301 10046303 10046304 10046305 10046310 10046311 10046315 10046319 10046321 10046323 10046324 10046326 10046327 10046335 Name DO DUY LONG NGO VAN NHAN TRAN QUOC TRUONG TRAN THI THU NGAN TRINH VAN HUNG VU DUY HUNG HO VAN BAC BUI THI CAM THI PHAM KHANH LINH DOAN VAN CHUONG DINH HOANG PHU HA VAN CANH DAO VAN HIEN NGO MANH HUNG TRINH VAN LUONG NGUYEN DINH SANG LE VAN HOANG LE VAN VAN NGUYEN DUY LINH DO THI MINH CHAU LE THI NGOC THANH NGUYEN VAN TUAN VU VAN BINH TRAN XUAN NGHIA DINH CONG HOAN LAM THI NGOC HA NGUYEN THI HOA TRAN TRUNG THUC NGUYEN HOAI SON TRAN CHI DUNG TRAN THANH HAI DOAN THI THUY NHI NGUYEN THI MAI VUONG THI THUYEN VO THI TUYET MINH TRAN VAN THANG TRAN THI THANH BINH NGUYEN THI HONG HUE DINH THI THANH PHUONG LE THI NGOC TRAM VO THI NGHIEM TRUONG CONG CHI TRAN QUOC VINH NGUYEN THI KIM NGAN HUYNH THI NGOC PHUONG TRUONG HOANG ANH KHOA NGUYEN THI PHUONG CHI LE HUU TRI LE HOAI NAM NGUYEN HONG LOAN VO THI HONG THAM NGUYEN THANH LOI HO THANH THAO NGO THUY OANH PHAN THI TRUC LINH NGUYEN DUY VIET PHAM THANH QUI NGO THI HUYEN TRAN TRINH THI MY GIAO NGUYEN THI KIM TRANG NGUYEN THI KIM DUNG TRAN THANH KHOA VU ANH TUAN LUONG THANH HUY TRAN THI HONG NHIEN HO VAN DANG TRAN VAN DUC NGUYEN THI THUY VINH TRAN THI NGOC PHU LE THI KIM TIEN TRAN NGUYEN HUY Industry Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10046337 0082011P10046338 0082011P10046341 0082011P10046343 0082011P10046344 0082011P10046346 0082011P10046347 0082011P10046351 0082011P10046354 0082011P10046361 0082011P10046366 0082011P10046368 0082011P10046372 0082011P10046373 0082011P10046376 0082011P10046377 0082011P10046378 0082011P10046381 0082011P10046384 0082011P10046388 0082011P10046389 0082011P10046390 0082011P10046392 0082011P10046393 0082011P10046396 0082011P10046397 0082011P10046398 0082011P10046401 0082011P10046403 0082011P10046405 0082011P10046407 0082011P10046408 0082011P10046410 0082011P10046413 0082011P10046414 0082011P10046420 0082011P10046428 0082011P10046430 0082011P10046436 0082011P10046437 0082011P10046438 0082011P10046442 0082011P10046444 0082011P10046445 0082011P10046447 0082011P10046449 0082011P10046450 0082011P10046452 0082011P10046464 0082011P10046466 0082011P10046468 0082011P10046470 0082011P10046472 0082011P10046474 0082011P10046475 0082011P10046485 0082011P10046491 0082011P10046494 0082011P10046495 0082011P10046499 0082011P10046500 0082011P10046503 0082011P10046506 0082011P10046507 0082011P10046508 0082011P10046509 0082011P10046516 0082011P10046521 0082011P10046522 0082011P10046523 0082011P10046526 Registration No. 10046337 10046338 10046341 10046343 10046344 10046346 10046347 10046351 10046354 10046361 10046366 10046368 10046372 10046373 10046376 10046377 10046378 10046381 10046384 10046388 10046389 10046390 10046392 10046393 10046396 10046397 10046398 10046401 10046403 10046405 10046407 10046408 10046410 10046413 10046414 10046420 10046428 10046430 10046436 10046437 10046438 10046442 10046444 10046445 10046447 10046449 10046450 10046452 10046464 10046466 10046468 10046470 10046472 10046474 10046475 10046485 10046491 10046494 10046495 10046499 10046500 10046503 10046506 10046507 10046508 10046509 10046516 10046521 10046522 10046523 10046526 Name NGUYEN THI KIEU TRANG VO ANH DUNG NGUYEN VAN ANH TRAN THI MAU HUYNH VAN NHIN NGUYEN VAN HOAI HAN NGUYEN THANH HUNG HUYNH THI HUAY VO LE HOAI NHAN NGUYEN CAT DIEN TRAN THI KIM PHUONG NGUYEN NGOC LAM LY MONG TAM LE VAN BONG HO THI NGOC HA HUYNH PHUOC TAM NGUYEN CONG THAN LE HONG THAI HUYNH ANH THONG VAN KIM THAO VO VANG THIEN HINH QUOC PHI LE THI MONG THUONG NGO TRUONG THUONG LE HUNG CUONG NGUYEN PHUOC HAO LE THI QUYNH NHU TRAN MINH TAN NGUYEN THANH NAM DO THI DIEM VO THI MY TRINH THAI NGOC KHOA NGUYEN MINH VUONG LE KIM TIEN NGUYEN HOANG SANG DAO HAI DANG NGUYEN THI CUONG HO MINH TUYEN NGUYEN CHANH TINH TRAN HO PHUONG TO HIEU DAO NGUYEN THI THUY DAO THANH NHAN PHAM VAN THANG NGUYEN VAN CHUC LE THI MONG TUYEN LE VAN CHUONG LE THAI PHAP NGUYEN THANH PHUONG NGUYEN THI KIM LOAN NGUYEN THI BACH YEN NGUYEN TRUONG GIANG LE THI DUONG NGUYEN THU HIEN NGUYEN MINH HIEU NGUYEN THI THANH NGUYET LE VAN DU PHAM HONG HAI LE THI THUY NGUYEN TRAN VU DUC PHAM HUU PHUOC NGUYEN THAI HOC PHAM THI DIEM MY NGUYEN VAN LIEM PHAN THI BICH LIEN BUI VU LINH LE TRONG HIEN PHAM HOANG AN PHAM VAN THANH NGUYEN THI NGOC MAI VO THI HONG XUYEN Industry Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10046527 0082011P10046543 0082011P10046544 0082011P10046546 0082011P10046548 0082011P10046550 0082011P10046554 0082011P10046555 0082011P10046558 0082011P10046563 0082011P10046565 0082011P10046566 0082011P10046567 0082011P10046571 0082011P10046572 0082011P10046575 0082011P10046576 0082011P10046583 0082011P10046584 0082011P10046586 0082011P10046587 0082011P10046588 0082011P10046592 0082011P10046593 0082011P10046595 0082011P10046596 0082011P10046597 0082011P10046604 0082011P10046605 0082011P10046606 0082011P10046607 0082011P10046610 0082011P10046613 0082011P10046616 0082011P10046617 0082011P10046618 0082011P10046620 0082011P10046621 0082011P10046625 0082011P10046626 0082011P10046629 0082011P10046634 0082011P10046644 0082011P10046646 0082011P10046649 0082011P10046651 0082011P10046652 0082011P10046654 0082011P10046655 0082011P10046656 0082011P10046657 0082011P10046658 0082011P10046659 0082011P10046660 0082011P10046661 0082011P10046671 0082011P10046674 0082011P10046681 0082011P10046802 0082011P10046803 0082011P10046810 0082011P10046814 0082011P10046816 0082011P10046821 0082011P10046834 0082011P10046838 0082011P10046839 0082011P10046881 0082011P10046896 0082011P10046900 0082011P10046911 Registration No. 10046527 10046543 10046544 10046546 10046548 10046550 10046554 10046555 10046558 10046563 10046565 10046566 10046567 10046571 10046572 10046575 10046576 10046583 10046584 10046586 10046587 10046588 10046592 10046593 10046595 10046596 10046597 10046604 10046605 10046606 10046607 10046610 10046613 10046616 10046617 10046618 10046620 10046621 10046625 10046626 10046629 10046634 10046644 10046646 10046649 10046651 10046652 10046654 10046655 10046656 10046657 10046658 10046659 10046660 10046661 10046671 10046674 10046681 10046802 10046803 10046810 10046814 10046816 10046821 10046834 10046838 10046839 10046881 10046896 10046900 10046911 Name CAO HOAI NGOC LE THI XUAN GIAU VO MINH THANG NGUYEN QUANG HOAN GIANG LE VAN DUY NGUYEN THANH TAN LE TRUONG SANH VO VAN THAT NGUYEN THI MIEM LE THI HOA THIEN LY NGUYEN KIM LIEN NGUYEN THI SON CA NGUYEN THANH LOI NGUYEN THI NGOC DIEM LE THI LY CAO THANH NGUYEN CAO HONG NHUNG DANG VAN NHAN VO THI NGOC TINH PHAN THANH KIET NGUYEN THI SANG TRAN QUOC DIEN NGUYEN DUY DIEN NGUYEN THI TUYET ANH NGUYEN MONG KHA LE THI TUYET NHI DANG QUANG THAI TRAN THI DUYEN NGUYEN THI TUYET AN HO THI MY TRINH TRUONG THI NHAN DO THI NGOC TIEN LAM THANH PHONG TONG KIM KIEU LE THI CHI NGUYEN PHU TOI NGUYEN VAN HOAN HOANG THI LOAN MAI THI KIEU OANH NGUYEN THI GIAU TRAN THI THANH TU PHAM VAN NHAN DO THANH TU NGUYEN CONG HAU HO VAN MY TRAN THE NGOC NGUYEN VAN PHIEL NGUYEN TRUNG NHAN VO TAN DAT NGUYEN THI PHUONG HANG NGUYEN THI ANH HUONG BUI VAN VU PHAM THANH TU NGUYEN THI MY XUYEN NGUYEN THI MY CHI HO TAN CUONG HA VAN UT LE TAN TRUONG LE MINH TUAN TRAN VAN CHIEN NGUYEN VAN XEN TRAN THAI HUNG HO MINH GIANG NGUYEN THANH QUYEN NGUYEN VAN SANG TRUONG NGOC TAM LE TINH GIA MAI HOA PHU HO VY LE THI DIEM NGUYEN THI KIM CUONG Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10046919 0082011P10046920 0082011P10046922 0082011P10046926 0082011P10046929 0082011P10046930 0082011P10046931 0082011P10046937 0082011P10046945 0082011P10046958 0082011P10046963 0082011P10046982 0082011P10046983 0082011P10046985 0082011P10046994 0082011P10047011 0082011P10047017 0082011P10047019 0082011P10047020 0082011P10047028 0082011P10047029 0082011P10047039 0082011P10047351 0082011P10047361 0082011P10047366 0082011P10047370 0082011P10047371 0082011P10047372 0082011P10047376 0082011P10047378 0082011P10047383 0082011P10047385 0082011P10047389 0082011P10047392 0082011P10047393 0082011P10047394 0082011P10047402 0082011P10047403 0082011P10047407 0082011P10047409 0082011P10047413 0082011P10047415 0082011P10047420 0082011P10047421 0082011P10047422 0082011P10047425 0082011P10047429 0082011P10047438 0082011P10047439 0082011P10047442 0082011P10047454 0082011P10047457 0082011P10047466 0082011P10047474 0082011P10047484 0082011P10047497 0082011P10047504 0082011P10047508 0082011P10047518 0082011P10047520 0082011P10047602 0082011P10047606 0082011P10047607 0082011P10047616 0082011P10047618 0082011P10047623 0082011P10047624 0082011P10047625 0082011P10047638 0082011P10047642 0082011P10047644 Registration No. 10046919 10046920 10046922 10046926 10046929 10046930 10046931 10046937 10046945 10046958 10046963 10046982 10046983 10046985 10046994 10047011 10047017 10047019 10047020 10047028 10047029 10047039 10047351 10047361 10047366 10047370 10047371 10047372 10047376 10047378 10047383 10047385 10047389 10047392 10047393 10047394 10047402 10047403 10047407 10047409 10047413 10047415 10047420 10047421 10047422 10047425 10047429 10047438 10047439 10047442 10047454 10047457 10047466 10047474 10047484 10047497 10047504 10047508 10047518 10047520 10047602 10047606 10047607 10047616 10047618 10047623 10047624 10047625 10047638 10047642 10047644 Name VO TU BON CHAU TY DUONG THI THAM HA THE LUAT NGUYEN HONG PHUONG CHAU SACH NGUYEN TRAN TRUNG DINH PHAM VAN NINH NGUYEN VAN BEO TRAN THI HUYNH NHU PHAN NGOC BO NGUYEN VIET HA NGUYEN DINH THONG NGUYEN THI HUONG LE THI KIM HUE HUYNH THI KIM NGUYEN TRAN THI HAI DUONG NGUYEN THI TINH VO SI LONG TRAN THI YEN CHI CAO THIEN NHAN NGUYEN THIEN BINH PHAM PHUONG PHE NGUYEN DAT DUYEN TRAN THI THANH PHUONG NGUYEN QUOC DUONG NGUYEN THI THUY AI HO VAN MY PHAM THANH DUY NGUYEN TUAN PHUC VU THI LAN ANH PHAM QUANG VINH BUI HUU LY TRAN QUOC ANH NGUYEN PHUONG TUYEN LE VAN HAI PHAM THI TIEM NGUYEN THI NGOC YEN NGUYEN HONG TRUONG DAI TRAN THI NHUNG LUA NGUYEN THI THANH HUONG TRAN ANH TOAN TRAN THI NGHIA NGUYEN HUNG LUAN CAO NGOC SAM NGUYEN THANH CUONG NGUYEN THI DUOC NGUYEN THI HUYNH GIAO BUI YEN PHI NGUYEN THANH TAI NGUYEN THI TUYET LINH LE TAN SANG NGUYEN THI THU TRANG HOANG MINH PHUONG TRAN THI DUY MY LY VAN GIAU LE TRONG NHAN HUYNH THI MONG THU BUI HONG VU HUYNH TRUNG HIEU LE THI THO TRAN THI NHI TRAN THANH HUE LE HOANG TUOI NGUYEN HOANG EM LE VAN TRUYEN NGUYEN MINH VAN NGUYEN THI MY TIEN VO TUAN KHANH NGUYEN RO LICH NGUYEN NHU Y Industry Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10047645 0082011P10047651 0082011P10047652 0082011P10047655 0082011P10047659 0082011P10047661 0082011P10047664 0082011P10047666 0082011P10047668 0082011P10047669 0082011P10047670 0082011P10047671 0082011P10047672 0082011P10047676 0082011P10047679 0082011P10047685 0082011P10047689 0082011P10047692 0082011P10047694 0082011P10047698 0082011P10047707 0082011P10047708 0082011P10047710 0082011P10047713 0082011P10047718 0082011P10047719 0082011P10047722 0082011P10047725 0082011P10047734 0082011P10047736 0082011P10047743 0082011P10047746 0082011P10047747 0082011P10047757 0082011P10047761 0082011P10047762 0082011P10047766 0082011P10047767 0082011P10047769 0082011P10047773 0082011P10047779 0082011P10047780 0082011P10047782 0082011P10047785 0082011P10047791 0082011P10047792 0082011P10047793 0082011P10047795 0082011P10047800 0082011P10047804 0082011P10047805 0082011P10047807 0082011P10047810 0082011P10047814 0082011P10047815 0082011P10047817 0082011P10047821 0082011P10047822 0082011P10047824 0082011P10047828 0082011P10047829 0082011P10047831 0082011P10047834 0082011P10047835 0082011P10047836 0082011P10047839 0082011P10047843 0082011P10047847 0082011P10047848 0082011P10047849 0082011P10047852 Registration No. 10047645 10047651 10047652 10047655 10047659 10047661 10047664 10047666 10047668 10047669 10047670 10047671 10047672 10047676 10047679 10047685 10047689 10047692 10047694 10047698 10047707 10047708 10047710 10047713 10047718 10047719 10047722 10047725 10047734 10047736 10047743 10047746 10047747 10047757 10047761 10047762 10047766 10047767 10047769 10047773 10047779 10047780 10047782 10047785 10047791 10047792 10047793 10047795 10047800 10047804 10047805 10047807 10047810 10047814 10047815 10047817 10047821 10047822 10047824 10047828 10047829 10047831 10047834 10047835 10047836 10047839 10047843 10047847 10047848 10047849 10047852 Name NGUYEN VAN TUAN HUYNH THI NGOC TRAM NGUYEN THI KIEU TIEN PHAM VAN DANG BUI THANH NHON LE HAI QUANG NGUYEN VAN THI DANG THI HUYNH NHU NGUYEN THI CAM NHAN NGUYEN THANH BINH NGUYEN VAN NHI NGUYEN THI THU HANH PHAN CHI THANH DOAN THI KIM THI NGUYEN VAN TU HUYNH HONG TUAN TRUONG THI HONG CUC HO TRUNG HIEU DINH PHUONG BINH MAI VAN KHANH LE PHUOC DUC NGUYEN ANH DUY NGUYEN VAN KHIEM NGUYEN THI BICH TUYEN NGUYEN HUU TOAI NGUYEN THI MEN NGUYEN TUAN THANH PHAM THI BE NGUYEN NGUYEN THANH GIANG NGUYEN THI XUAN MAI NGUYEN MINH TUAN NGUYEN TRUNG DUONG DUONG CHI LINH PHAM MINH TIEN DUONG MINH THUAN NGUYEN THI GIENG CHI NGUYEN THI MONG THU TRAN QUANG KHAI NGUYEN THANH PHONG DUONG NGUYEN HOANG HAI DANG NGUYEN THANH TAY NGUYEN THI MAI KHA NGUYEN TIEN KHOA TRAN VAN NHUT BANG HUYNH CHI TAM NGUYEN THI THU VAN TRUONG HONG MAI LE THI LOAN NGUYEN THI THU TAM VO THANH XUAN NGUYEN THI THANH NGUYEN TRINH THANH LOAN NGUYEN THI HONG LINH LE THI NGOC NUONG HUYNH CONG DOAN TRAN TRONG NHAN NGUYEN MINH KHANH NGUYEN TAN PHAT TRAN THI NHI NGUYEN THANH TRUC LE THANH DO BUI THI CAM DUYEN NGUYEN MINH KHANG VO MINH LUAN LE PHUC KHANH DAO TUAN THANH NGUYEN THI BE HUYNH TRAN VAN YEN PHAN THI KIM PHE NGUYEN VAN HOA TRAN THANH DIEN Industry Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10047853 0082011P10047854 0082011P10047859 0082011P10047860 0082011P10047862 0082011P10047866 0082011P10047872 0082011P10047873 0082011P10047881 0082011P10047886 0082011P10047889 0082011P10047890 0082011P10047892 0082011P10047893 0082011P10047896 0082011P10047898 0082011P10047899 0082011P10047904 0082011P10047911 0082011P10047912 0082011P10047915 0082011P10047923 0082011P10047924 0082011P10047929 0082011P10047932 0082011P10047933 0082011P10047934 0082011P10047938 0082011P10047939 0082011P10047941 0082011P10047942 0082011P10047947 0082011P10047951 0082011P10047959 0082011P10047961 0082011P10047963 0082011P10047977 0082011P10047978 0082011P10047981 0082011P10047982 0082011P10047983 0082011P10047986 0082011P10047987 0082011P10047988 0082011P10047989 0082011P10047990 0082011P10048008 0082011P10048009 0082011P10048013 0082011P10048016 0082011P10048019 0082011P10048020 0082011P10048022 0082011P10048025 0082011P10048026 0082011P10048031 0082011P10048033 0082011P10048034 0082011P10048035 0082011P10048036 0082011P10048038 0082011P10048039 0082011P10048040 0082011P10048046 0082011P10048052 0082011P10048065 0082011P10048069 0082011P10048070 0082011P10048074 0082011P10048081 0082011P10048086 Registration No. 10047853 10047854 10047859 10047860 10047862 10047866 10047872 10047873 10047881 10047886 10047889 10047890 10047892 10047893 10047896 10047898 10047899 10047904 10047911 10047912 10047915 10047923 10047924 10047929 10047932 10047933 10047934 10047938 10047939 10047941 10047942 10047947 10047951 10047959 10047961 10047963 10047977 10047978 10047981 10047982 10047983 10047986 10047987 10047988 10047989 10047990 10048008 10048009 10048013 10048016 10048019 10048020 10048022 10048025 10048026 10048031 10048033 10048034 10048035 10048036 10048038 10048039 10048040 10048046 10048052 10048065 10048069 10048070 10048074 10048081 10048086 Name LE TRONG NGHIA TRAN MINH THIEN NGUYEN TRUNG NAM LE MINH PHUC NGUYEN THI CAM THU HA TRONG HIEN TRAN HAU GIANG LE THI LOAN DONG CONG LUAN DANG TRAN DUY DANG THI HONG NHI VO TUAN THINH NGUYEN MINH PHUNG CHAU TRAN PHUONG LOAN NGUYEN BICH LOAN PHAM THI LE HANG LE MINH NHAN VO MINH NHU PHAN THI HONG TUOI LUONG QUOC TINH LUU THI NGOC YEN NGUYEN THAI BINH TRAN THI LAI LUONG KHANH TRAM NGUYEN DOAN THAO TRAN THI BICH NGOC PHAM MINH HAO PHAM THI YEN LY BUI VAN NGHIEM LAM ANH TUAN DUONG THI HONG HANH NGUYEN THI TUYET TRINH TRAN VAN CHIEN TRAN THI THO NGUYEN THANH NGOAN HUYNH THI KIM NGAN HUYNH THANH TAN NGUYEN THI BAO TRAN VO VAN TRUANG LE NGOC NHUNG LE KIM PHUC VO MINH THONG NGUYEN PHI CUONG NGUYEN VAN TAN NGUYEN VAN LOI BUI DIEM THUY HO TAN LANH LUU HOANG TRONG DINH TRAN HONG THAM NGUYEN VAN MANH DANG NGOC TRIEU NGUYEN THI KIM CHUNG VU QUOC CUONG LE AN KHANG HUYNH THI ANH THU BIEN BAO TRUNG TRAN KIM TUYEN TRUONG THI BICH TUYEN NGUYEN THI KIEM QUYEN NGUYEN THI BICH HUYEN DO VAN TAY LE QUANG DUY HUYNH THI CAM THUY NGUYEN THI CAM LY HUYNH DUY TUONG LE HOANG PHUONG LE THANH TAM LE THI HONG HANH TRAN BINH TRONG TRAN VAN TUNG TRAN HOANG QUAN Industry Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10048087 0082011P10048088 0082011P10048089 0082011P10048091 0082011P10048094 0082011P10048095 0082011P10048098 0082011P10048099 0082011P10048106 0082011P10048108 0082011P10048109 0082011P10048111 0082011P10048113 0082011P10048115 0082011P10048118 0082011P10048123 0082011P10048124 0082011P10048129 0082011P10048130 0082011P10048136 0082011P10048139 0082011P10048146 0082011P10048148 0082011P10048152 0082011P10048154 0082011P10048156 0082011P10048161 0082011P10048162 0082011P10048193 0082011P10048194 0082011P10048197 0082011P10048200 0082011P10048207 0082011P10048208 0082011P10048209 0082011P10048210 0082011P10048220 0082011P10048228 0082011P10048229 0082011P10048236 0082011P10048245 0082011P10048246 0082011P10048253 0082011P10048254 0082011P10048261 0082011P10048263 0082011P10048264 0082011P10048272 0082011P10048273 0082011P10048276 0082011P10048278 0082011P10048284 0082011P10048291 0082011P10048299 0082011P10048601 0082011P10048602 0082011P10048604 0082011P10048606 0082011P10048608 0082011P10048614 0082011P10048615 0082011P10048616 0082011P10048617 0082011P10048618 0082011P10048619 0082011P10048626 0082011P10048628 0082011P10048631 0082011P10048637 0082011P10048638 0082011P10048639 Registration No. 10048087 10048088 10048089 10048091 10048094 10048095 10048098 10048099 10048106 10048108 10048109 10048111 10048113 10048115 10048118 10048123 10048124 10048129 10048130 10048136 10048139 10048146 10048148 10048152 10048154 10048156 10048161 10048162 10048193 10048194 10048197 10048200 10048207 10048208 10048209 10048210 10048220 10048228 10048229 10048236 10048245 10048246 10048253 10048254 10048261 10048263 10048264 10048272 10048273 10048276 10048278 10048284 10048291 10048299 10048601 10048602 10048604 10048606 10048608 10048614 10048615 10048616 10048617 10048618 10048619 10048626 10048628 10048631 10048637 10048638 10048639 Name HUYNH THE PHUONG DANG THI MINH TRANG NGUYEN GIA TONG NGUYEN LE THI THUY ANH NGUYEN THI AI THI NGUYEN THANH LONG NGUYEN HOANG PHONG TO THI KIM ANH PHAM THI THU TUYET HUYNH TAN TRUNG CAO THI CAM HONG NGUYEN THE HAO NGUYEN NGOC TRAN LE THI KIM TUYEN NGUYEN HOAI TAM TRUONG CONG TOAN LE THI KIM BANG NGUYEN THI KHA TRAN VIET KHIEM HUYNH THI NGOC TUYEN NGUYEN VAN VIET NGO THI THANH THAO NGUYEN THI THUY NHI DANG VAN XUAN NGUYEN THI DIEM THUY DANG THANH LIEM HUYNH TAN TAI NGUYEN THI YEN NGUYEN THI LE TRINH NGUYEN THI HONG HOA NGUYEN LONG HO PHAM THI THU THUY TRAN THE HAU TRAN QUOC DAT DOAN MINH QUAN NGUYEN HUYNH KIM OANH NGUYEN TRUONG GIANG BUI THANH KHANH DANG PHAT HIEN HUYNH THI HIEP NGUYEN THI CAM GIANG NGUYEN THI THUY LINH LE THI KIM NGAN VO VAN DOAN NGUYEN VAN TAI NGUYEN TAN DAT NGUYEN BAO QUOC BUI MINH THUYEN DANG VAN VINH DANG NGOC QUI TRAN THANH TRAM NGUYEN VAN CHUYEN THACH THAY LE THAI HOA NGUYEN DUY KHANH TRAN THI THANH LOAN DANG ANH VU DINH NGOC CHIEN HUYNH TRUNG HUNG QUACH BAO LINH DO THANH LAM TRAN THI KIM HUONG TRAN ANH DUY NGUYEN THANH DUNG LE THANH HOANG LE HUU TRONG HO VAN TUYEN PHAM CHI TRUNG BUI QUANG HUY NGUYEN THI KIM NGAN HUYNH VAN THAT Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Construction Construction Construction Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Construction Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Construction Manufacturing Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Construction Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10048644 0082011P10048645 0082011P10048646 0082011P10048648 0082011P10048649 0082011P10048655 0082011P10048656 0082011P10048660 0082011P10048661 0082011P10048663 0082011P10048671 0082011P10048672 0082011P10048673 0082011P10048674 0082011P10048676 0082011P10048677 0082011P10048678 0082011P10048679 0082011P10048681 0082011P10048682 0082011P10048684 0082011P10048686 0082011P10048687 0082011P10048691 0082011P10048693 0082011P10048694 0082011P10048695 0082011P10048698 0082011P10048699 0082011P10048700 0082011P10048701 0082011P10048706 0082011P10048717 0082011P10048722 0082011P10048723 0082011P10048724 0082011P10048725 0082011P10048727 0082011P10048729 0082011P10048732 0082011P10048735 0082011P10048738 0082011P10048739 0082011P10048740 0082011P10048741 0082011P10048744 0082011P10048745 0082011P10048747 0082011P10048749 0082011P10048752 0082011P10048759 0082011P10048763 0082011P10048765 0082011P10048767 0082011P10048768 0082011P10048771 0082011P10048775 0082011P10048776 0082011P10048779 0082011P10048780 0082011P10048781 0082011P10048782 0082011P10048784 0082011P10048786 0082011P10048788 0082011P10048789 0082011P10048791 0082011P10048792 0082011P10048794 0082011P10048795 0082011P10048796 Registration No. 10048644 10048645 10048646 10048648 10048649 10048655 10048656 10048660 10048661 10048663 10048671 10048672 10048673 10048674 10048676 10048677 10048678 10048679 10048681 10048682 10048684 10048686 10048687 10048691 10048693 10048694 10048695 10048698 10048699 10048700 10048701 10048706 10048717 10048722 10048723 10048724 10048725 10048727 10048729 10048732 10048735 10048738 10048739 10048740 10048741 10048744 10048745 10048747 10048749 10048752 10048759 10048763 10048765 10048767 10048768 10048771 10048775 10048776 10048779 10048780 10048781 10048782 10048784 10048786 10048788 10048789 10048791 10048792 10048794 10048795 10048796 Name NGUYEN VAN UT TAM NGUYEN VAN HUNG DUONG THI HONG DIEM HUYNH THANH LIEU TRAN THI BE HUONG NGUYEN THI HUYEN NGUYEN KIM PHUONG NGUYEN VAN NHUT NGUYEN VAN TAI ANH BUI THI VU HA TRAN TRUNG TIN HO MINH PHUC NGUYEN UT EM TRAN TAN DAT PHAM THI HOA TRUONG THI THUY VO HOANG MINH LE HOANG PHUC DOAN HONG THO NGUYEN HOANG VU HUYNH THANH SANG BUI LAM QUAN NGUYEN THAI NHAN NGUYEN THI HONG DIEM PHAN THANH TAM HUYNH VAN BINH NGUYEN THAI MINH PHAM HIEP THANH NGUYEN THANH PHONG VO VAN VU NGO THI THUY THAO LE VAN TINH NGUYEN KIM XUYEN NGUYEN KIM DUYEN PHAN KIM VINH PHAM VAN KHOA VO HOANG PHUC TRAN NGUYEN NGOC TRAM DANG VAN LINH TRAN LE NHAT VIET NGUYEN DUY MINH NGUYEN THI KIM NGAN LE VAN CONG NGO THI HUYNH NHU NGO THI NGOC YEN HO THI THUY LINH LE THI TU TRINH DUONG QUOC BAO NGUYEN THANH LAN TRUONG MINH TAM LE VAN THANH NGUYEN TAN THI LE THI LAN LUONG THI HONG LOAN PHAM NGOC THANG NGUYEN VAN LOC ME VAN TAM HUYNH CHI MY NGO QUOC HOAN TRAN HOANG GIANG BACH THANH DO NGUYEN THANH NHA PHAM HOANG THAN HA MINH QUAN NGUYEN CAO DAY PHAN THANH NHUT NGUYEN THI THUY HANG NGUYEN TAN THANH NGUYEN NHUT NAM NGUYEN CHI TRUNG VO CHI DUNG Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10048798 0082011P10048799 0082011P10048803 0082011P10048805 0082011P10048807 0082011P10048808 0082011P10048811 0082011P10048812 0082011P10048813 0082011P10048814 0082011P10048815 0082011P10048819 0082011P10048820 0082011P10048827 0082011P10048829 0082011P10048830 0082011P10048832 0082011P10048833 0082011P10048836 0082011P10048837 0082011P10048838 0082011P10048839 0082011P10048840 0082011P10048843 0082011P10048847 0082011P10048848 0082011P10048849 0082011P10048851 0082011P10048859 0082011P10048862 0082011P10048865 0082011P10048867 0082011P10048868 0082011P10048871 0082011P10048876 0082011P10048878 0082011P10048879 0082011P10048890 0082011P10048893 0082011P10048894 0082011P10048895 0082011P10048896 0082011P10048897 0082011P10048898 0082011P10048899 0082011P10048900 0082011P10048902 0082011P10048904 0082011P10048908 0082011P10048910 0082011P10048912 0082011P10048913 0082011P10048916 0082011P10048919 0082011P10048920 0082011P10048922 0082011P10048924 0082011P10048925 0082011P10048926 0082011P10048928 0082011P10048929 0082011P10048931 0082011P10048932 0082011P10048936 0082011P10048938 0082011P10048940 0082011P10048944 0082011P10048950 0082011P10048951 0082011P10048952 0082011P10048957 Registration No. 10048798 10048799 10048803 10048805 10048807 10048808 10048811 10048812 10048813 10048814 10048815 10048819 10048820 10048827 10048829 10048830 10048832 10048833 10048836 10048837 10048838 10048839 10048840 10048843 10048847 10048848 10048849 10048851 10048859 10048862 10048865 10048867 10048868 10048871 10048876 10048878 10048879 10048890 10048893 10048894 10048895 10048896 10048897 10048898 10048899 10048900 10048902 10048904 10048908 10048910 10048912 10048913 10048916 10048919 10048920 10048922 10048924 10048925 10048926 10048928 10048929 10048931 10048932 10048936 10048938 10048940 10048944 10048950 10048951 10048952 10048957 Name DUONG THI HONG LINH NGUYEN THI THUY HUONG TRAN HUU DUC PHAM VIET BINH PHAN THANH DIEN BUI THI THU HIEN PHAN THANH GIANG DUONG THANH CHI NGUYEN LAN KHOA PHAM HUU TIEN TRAN VAN BE BA TRAN THI KIM THOA TRAN PHU LOI HUYNH NGOC THO BUI THI TUYET NHUNG LE THI NHU THO NGUYEN THI KIEU OANH NGUYEN THI LE HANG PHAM XUAN KHAC PHAM TUAN VINH DANG MINH TRI NGUYEN VAN MEN NGUYEN MINH SANG NGUYEN THANH TAN NGUYEN HUNG DO PHAM QUOC TUAN DANG VAN KHANH EM MAI QUOC HUY SON DANG VAN SANG TRAN TRUNG THUAT LU TAN NGOC NGUYEN VAN NHUT LY NGOC HAI VO BINH PHU NGUYEN THI KIM OANH NGUYEN THI CHAU NGAN NGUYEN VAN NHUAN DINH NGUYEN GIAP BUI THI THU HIEN NGUYEN THI XUAN KIEU NGUYEN THI KHOA TRINH THI MY DUNG HO THI BE SANG NGUYEN THI MONG TUYEN NGUYEN THI BE VO NGOC THAO LE DUY KHANH LE VAN THANG NGUYEN VAN AN NGUYEN PHUOC BAO YEN TRAN THI TIEU MUOI LE HOAI BAO NGUYEN DINH PHU TRAN MINH NGOAN LE NGUYEN THU HANG LE THI BE NGOAN PHAN THI THANH HONG TRAN VU PHUONG VO MINH HUNG VO CHI DUNG NGUYEN THI THUY OANH NGUYEN VAN KIET NGUYEN THI NGOC DIEM TRAN THI BE THI DUONG BINH PHUONG NGUYEN THANH TRUNG CHAU NGOC THO DO THI BICH PHUONG NGUYEN DUY MINH NGUYEN THI THANH THAO TRAN THANH PHONG Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Fishing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10048959 0082011P10048960 0082011P10048962 0082011P10048963 0082011P10048967 0082011P10048968 0082011P10048973 0082011P10048975 0082011P10048976 0082011P10048980 0082011P10048982 0082011P10048986 0082011P10048994 0082011P10048998 0082011P10049008 0082011P10049014 0082011P10049016 0082011P10049017 0082011P10049018 0082011P10049021 0082011P10049025 0082011P10049026 0082011P10049028 0082011P10049029 0082011P10049031 0082011P10049039 0082011P10049041 0082011P10049043 0082011P10049050 0082011P10049057 0082011P10049058 0082011P10049063 0082011P10049066 0082011P10049082 0082011P10049101 0082011P10049103 0082011P10049104 0082011P10049105 0082011P10049106 0082011P10049108 0082011P10049109 0082011P10049111 0082011P10049112 0082011P10049113 0082011P10049116 0082011P10049118 0082011P10049119 0082011P10049121 0082011P10049124 0082011P10049130 0082011P10049133 0082011P10049134 0082011P10049135 0082011P10049137 0082011P10049138 0082011P10049139 0082011P10049140 0082011P10049144 0082011P10049151 0082011P10049155 0082011P10049157 0082011P10049158 0082011P10049159 0082011P10049161 0082011P10049162 0082011P10049163 0082011P10049166 0082011P10049167 0082011P10049170 0082011P10049178 0082011P10049179 Registration No. 10048959 10048960 10048962 10048963 10048967 10048968 10048973 10048975 10048976 10048980 10048982 10048986 10048994 10048998 10049008 10049014 10049016 10049017 10049018 10049021 10049025 10049026 10049028 10049029 10049031 10049039 10049041 10049043 10049050 10049057 10049058 10049063 10049066 10049082 10049101 10049103 10049104 10049105 10049106 10049108 10049109 10049111 10049112 10049113 10049116 10049118 10049119 10049121 10049124 10049130 10049133 10049134 10049135 10049137 10049138 10049139 10049140 10049144 10049151 10049155 10049157 10049158 10049159 10049161 10049162 10049163 10049166 10049167 10049170 10049178 10049179 Name LE TUAN CUONG TRAN THI BE NHI LE QUANG NGHI PHAN HOAI PHONG DAO HOANG THO NGUYEN THI TUYET BACH THI THUY DUONG NGUYEN THI TRUONG THINH NGUYEN THI KIM HANG NGUYEN HOAI NHAN HUYNH VAN PHUC NGUYEN TUONG VY LE HUYNH DONG MA HUE CHI TRAN TAN THANH TRAN THI HONG NUONG HUYNH CONG TRI NGUYEN THI KY BUI QUANG SANG LE THANH TIEN CAO DUC TRONG MGUYEN VAN NGAN NGUYEN NGOC NGOAN DUONG THI THANH DUYEN TRAN THI THUY NGUYEN THI KIM NGAN LU THANH THU HUYNH MAN HIEU DO KHAC DUY NGUYEN MINH TU TON THANH SANG TRAN HONG DEU TRAN THI MONG MO HO THIEN TU PHAM THI HUE HUYNH THI MUI TIEU NHAT TAN NGUYEN VAN LUAN TRAN VAN THUY HUYNH VAN LOI NGO COC BAC NGUYEN VAN DANG NGUYEN HUU TU HO KIM XUYEN CAO THI THO TRAN MUI KHAM NGUYEN THI KIM KHUONG LE NHUT LINH BUI THI NGOC QUYEN LE VAN CUNG TRAN THI DIEM NGUYEN THANH SANG NGUYEN QUOC VINH NGUYEN TRUONG GIANG TRUONG NGOC PHUONG LE HOANG ANH TRAN VAN TINH NGUYEN VAN VIET PHAN CONG DUC NGO THI CAM LAI LUONG VAN HAI DANG TUAN AN TRAN VAN DUOM NGO VAN VIET NGUYEN THI NGOC NU DANH THANH TRAN HOAI THANH NGUYEN THI NHI LE TAN PHAT PHAM NGOC DIEM PHAN THI XUAN MAI Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Fishing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Fishing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10049182 0082011P10049183 0082011P10049186 0082011P10049190 0082011P10049195 0082011P10049201 0082011P10049204 0082011P10049205 0082011P10049215 0082011P10049218 0082011P10049219 0082011P10049222 0082011P10049230 0082011P10049233 0082011P10049237 0082011P10049238 0082011P10049240 0082011P10049241 0082011P10049243 0082011P10049244 0082011P10049250 0082011P10049255 0082011P10049256 0082011P10049257 0082011P10049266 0082011P10049269 0082011P10049270 0082011P10049273 0082011P10049274 0082011P10049277 0082011P10049278 0082011P10049280 0082011P10049287 0082011P10049289 0082011P10049290 0082011P10049291 0082011P10049292 0082011P10049293 0082011P10049297 0082011P10049300 0082011P10049306 0082011P10049308 0082011P10049309 0082011P10049311 0082011P10049316 0082011P10049323 0082011P10049324 0082011P10049325 0082011P10049326 0082011P10049327 0082011P10049329 0082011P10049331 0082011P10049332 0082011P10049333 0082011P10049341 0082011P10049343 0082011P10049344 0082011P10049345 0082011P10049346 0082011P10049347 0082011P10049348 0082011P10049349 0082011P10049350 0082011P10049353 0082011P10049356 0082011P10049364 0082011P10049369 0082011P10049371 0082011P10049375 0082011P10049378 0082011P10049380 Registration No. 10049182 10049183 10049186 10049190 10049195 10049201 10049204 10049205 10049215 10049218 10049219 10049222 10049230 10049233 10049237 10049238 10049240 10049241 10049243 10049244 10049250 10049255 10049256 10049257 10049266 10049269 10049270 10049273 10049274 10049277 10049278 10049280 10049287 10049289 10049290 10049291 10049292 10049293 10049297 10049300 10049306 10049308 10049309 10049311 10049316 10049323 10049324 10049325 10049326 10049327 10049329 10049331 10049332 10049333 10049341 10049343 10049344 10049345 10049346 10049347 10049348 10049349 10049350 10049353 10049356 10049364 10049369 10049371 10049375 10049378 10049380 Name TRAN VAN DONG TRAN THI HONG PHUC HA XUAN TRINH BUI THI BACH LE VO VAN DUC NGUYEN MINH TAM NGHYEN VAN DUONG PHAN MINH NHUT HA HUY THANH NGUYEN TRIEU HOAI THUONG TONG HONG DIEN NGUYEN THI ANH NGUYET NGUYEN HOANG TOAN HA VAN NGHIEP TRAN MINH LUAN TRAN HUNG VI VU KIM HEN LUONG THI NGOC HUYEN PHAM VAN TOAN HUYNH VAN QUYEN HUYNH VAN TAM NGUYEN HOANG NAM TRAN THI KIEU TRANG TRINH THANH TAM NGUYEN TUONG DUY NGUYEN THI KIM CUONG NGUYEN THI KIM TIENG PHAM VAN TANG NGUYEN THI TUYET LAN NGUYEN KHAC DUY CHU DINH LINH NGUYEN THANH SANG LUONG VAN TIEN DUONG THUY HANG TRUONG KIM HUNG NGUYEN THI MO NGUYEN VAN DO NGUYEN THI HUONG LUONG TUAN KIET LE NGOC THACH AU MINH SU HOANG XUAN GIAP TRAN VAN TRONG TIEU THI LUOM NGUYEN THI QUIT LAM THI NGOC GIAU LE THI TRINH LE DUC ANH TRAN MANH KHANG NGUYEN THI CAM TU NGUYEN THI MY HO THANH MONG TRINH DONG XUYEN TRAN CONG LANH LE THI CHUC TRAN VAN THANH TRAN NGOC SON TRAN THI HIEN VU VAN XUONG DINH VAN NGHIA TRAN VAN CHINH NGUYEN VAN PHONG THAI VAN PHUOC DINH DUC DO TRAN NGOC RANG HUYNH THI NGOC HAN NGUYEN NGOC BIET NGUYEN VAN THUAN DANG THANH PHONG LE VAN TRUONG TRAN THI TRAM Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Fishing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Construction Fishing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10049382 0082011P10049383 0082011P10049385 0082011P10049386 0082011P10049387 0082011P10049388 0082011P10049389 0082011P10049390 0082011P10049392 0082011P10049393 0082011P10049394 0082011P10049396 0082011P10049399 0082011P10049402 0082011P10049403 0082011P10049404 0082011P10049408 0082011P10049411 0082011P10049413 0082011P10049414 0082011P10049416 0082011P10049423 0082011P10049432 0082011P10049434 0082011P10049439 0082011P10049440 0082011P10049445 0082011P10049447 0082011P10049451 0082011P10049454 0082011P10049459 0082011P10049469 0082011P10049471 0082011P10049485 0082011P10049488 0082011P10049491 0082011P10049606 0082011P10049607 0082011P10049613 0082011P10049614 0082011P10049616 0082011P10049618 0082011P10049629 0082011P10049641 0082011P10049644 0082011P10049647 0082011P10049651 0082011P10049652 0082011P10049656 0082011P10049668 0082011P10049674 0082011P10049676 0082011P10049682 0082011P10049684 0082011P10049700 0082011P10049702 0082011P10049718 0082011P10049747 0082011P10049765 0082011P10049773 0082011P10049779 0082011P10049782 0082011P10049901 0082011P10049902 0082011P10049906 0082011P10049907 0082011P10049908 0082011P10049910 0082011P10049911 0082011P10049912 0082011P10049913 Registration No. 10049382 10049383 10049385 10049386 10049387 10049388 10049389 10049390 10049392 10049393 10049394 10049396 10049399 10049402 10049403 10049404 10049408 10049411 10049413 10049414 10049416 10049423 10049432 10049434 10049439 10049440 10049445 10049447 10049451 10049454 10049459 10049469 10049471 10049485 10049488 10049491 10049606 10049607 10049613 10049614 10049616 10049618 10049629 10049641 10049644 10049647 10049651 10049652 10049656 10049668 10049674 10049676 10049682 10049684 10049700 10049702 10049718 10049747 10049765 10049773 10049779 10049782 10049901 10049902 10049906 10049907 10049908 10049910 10049911 10049912 10049913 Name DAO TRA GIANG KHONG THI LIEN LE NGUYEN VIET VAN NGUYEN VAN CUONG LE CHAN KHAI VU QUOC HUNG LE BA HUNG HUYNH THI A LY BUI DINH HUY NGUYEN TIEN THIET LE VAN HIEN HO CHI CHONG VU VAN DUONG PHAM VAN LAM TRINH VAN THANG TRAN DANG GIANG NGUYEN DUC THUAN NGUYEN THI KIM KHOA NGUYEN TRUONG BA DANG THI THUY DUNG NGUYEN THI NGAN DANH MINH TAN TAI TRUONG VAN HAU NGUYEN TUAN SON NGUYEN DUY THUAN LE HOAI NAM DUYEN VAN RI TA THANH TRON NGUYEN VAN TAN CUONG NGUYEN VAN THU PHAM THI HIEN DANG VAN TUYNH LE THI THANH TAM NGUYEN THI MY CHI NGUYEN MANH CUONG NGUYEN VAN DUONG LAM THANH KY TRUONG THI MY KIM BUI VAN TIEN DO THI DIEM HUONG HUYNH VAN KIEU DONG NHAT TRIEU NGUYEN THANH TRUNG NGO VAN QUI TRAN VAN VO LE MINH THIEN TRAN NGOC TAI NGUYEN THANH NGOAN NGO HONG GAM PHAM VAN SAI CAO MY PHUONG NGUYEN THI KIEU PHAN VAN TAI HUYNH THI CAM THUY TRUONG VIET DOAN TRAN TRUNG PHAT VO THI THUY HAU NGUYEN THANH CHIEU NGUYEN NGOC TAN NGUYEN HOANG TAN LE TRAN QUANG TRI THINH DINH XUAN NGUYEN THI TRANG TRAN NHU Y TRAN VAN TUONG TRAN THI PHUONG HANG TRAN QUOC HOA LE THANH PHONG NGUYEN THI DANG THU NGUYEN NGOC GIAU NGUYEN THANH CAN Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Fishing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Fishing Construction Fishing Construction Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10049914 0082011P10049915 0082011P10049916 0082011P10049917 0082011P10049918 0082011P10049919 0082011P10049920 0082011P10049921 0082011P10049922 0082011P10049924 0082011P10049926 0082011P10049932 0082011P10049935 0082011P10049936 0082011P10049940 0082011P10049941 0082011P10049942 0082011P10049948 0082011P10049949 0082011P10049950 0082011P10049952 0082011P10049961 0082011P10049962 0082011P10049964 0082011P10049970 0082011P10049973 0082011P10049981 0082011P10049986 0082011P10049989 0082011P10049991 0082011P10049992 0082011P10049993 0082011P10049994 0082011P10049997 0082011P10049999 0082011P10050001 0082011P10050002 0082011P10050003 0082011P10050004 0082011P10050005 0082011P10050007 0082011P10050008 0082011P10050017 0082011P10050018 0082011P10050020 0082011P10050030 0082011P10050032 0082011P10050034 0082011P10050035 0082011P10050036 0082011P10050037 0082011P10050038 0082011P10050042 0082011P10050043 0082011P10050044 0082011P10050045 0082011P10050055 0082011P10050057 0082011P10050059 0082011P10050060 0082011P10050061 0082011P10050062 0082011P10050064 0082011P10050066 0082011P10050067 0082011P10050069 0082011P10050072 0082011P10050077 0082011P10050082 0082011P10050094 0082011P10050109 Registration No. 10049914 10049915 10049916 10049917 10049918 10049919 10049920 10049921 10049922 10049924 10049926 10049932 10049935 10049936 10049940 10049941 10049942 10049948 10049949 10049950 10049952 10049961 10049962 10049964 10049970 10049973 10049981 10049986 10049989 10049991 10049992 10049993 10049994 10049997 10049999 10050001 10050002 10050003 10050004 10050005 10050007 10050008 10050017 10050018 10050020 10050030 10050032 10050034 10050035 10050036 10050037 10050038 10050042 10050043 10050044 10050045 10050055 10050057 10050059 10050060 10050061 10050062 10050064 10050066 10050067 10050069 10050072 10050077 10050082 10050094 10050109 Name DO THANH HUY NGUYEN VAN AN NGUYEN VAN DO DUONG THI MY TIEN DOAN HA THE DUY TRAN THANH KIM TUYEN BUI TRONG TRUNG NGUYEN VAN LA NGUYEN THI THUY AN TRIEU MINH KHUONG NGUYEN VAN DIEN TRAN THI THANH TUYEN NGUYEN CHI AN MAI NGOC VANG NGUYEN VAN TUYEN PHAN VAN TAI NGUYEN VAN THANG NGUYEN VAN LANH VO THI KIM THUY NHAN VAN LOC NGUYEN THI CHO TRAN THI MONG TIEN HO GIANG CHUONG NGUYEN VAN CANH DO MINH NHAN HUYNH THI DIEM LY THI BICH DIEU TRAN THI HOAI LE VAN VU HUYNH THI BICH PHUONG NGUYEN VAN DUM NGUYEN THI LAN VI NGUYEN VAN MUC HUYNH NGOC DIEM LE THI NGOC ANH VO THI TU LOAN PHAM MINH THUAN NGUYEN ANH KHOA HO DINH DINH PHANG NGUYEN VAN VIET TRAN THI BICH PHUONG HUYNH NHUT TRUONG NGUYEN HOAI THANH LE XUAN TRINH NGUYEN THI HIEU LE THANH NHE THOI MINH LOI VO NGOC SANG TONG VAN KHANH NGUYEN CANH BAC NGUYEN THUY KIEU LE CHI CONG NGUYEN MINH TOAN LE VAN TRIET NGUYEN THI HONG NHUNG VO MINH MAN NGUYEN THI HA NGUYEN HOANG TUAN TRAN THI NGOC BICH NGUYEN VAN NGAM HUYNH NGOC THU LE THI THUY TRANG VO HUU CAN NGUYEN HOANG THO DOAN THI PHUONG NGUYEN BICH TRAM VO TUAN ANH DOAN HONG QUI DUONG VU PHUONG NGUYEN VAN THANH NGUYEN THI KIM NGAN Industry Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10050110 0082011P10050454 0082011P10050455 0082011P10050458 0082011P10050459 0082011P10050460 0082011P10050462 0082011P10050468 0082011P10050476 0082011P10050478 0082011P10050479 0082011P10050483 0082011P10050493 0082011P10050494 0082011P10050498 0082011P10050500 0082011P10050505 0082011P10050521 0082011P10050523 0082011P10050530 0082011P10050537 0082011P10050651 0082011P10050655 0082011P10050658 0082011P10050661 0082011P10050665 0082011P10050668 0082011P10050669 0082011P10050674 0082011P10050677 0082011P10050679 0082011P10050684 0082011P10050685 0082011P10050693 0082011P10050701 0082011P10050702 0082011P10050704 0082011P10050707 0082011P10050708 0082011P10050710 0082011P10050711 0082011P10050716 0082011P10050717 0082011P10050724 0082011P10050741 0082011P10050745 0082011P10050762 0082011P10050851 0082011P10050852 0082011P10050853 0082011P10050855 0082011P10050856 0082011P10050862 0082011P10050865 0082011P10050866 0082011P10050875 0082011P10050878 0082011P10050883 0082011P10050884 0082011P10050886 0082011P10050887 0082011P10050889 0082011P10050890 0082011P10050891 0082011P10050892 0082011P10050894 0082011P10050897 0082011P10050902 0082011P10050906 0082011P10050909 0082011P10050910 Registration No. 10050110 10050454 10050455 10050458 10050459 10050460 10050462 10050468 10050476 10050478 10050479 10050483 10050493 10050494 10050498 10050500 10050505 10050521 10050523 10050530 10050537 10050651 10050655 10050658 10050661 10050665 10050668 10050669 10050674 10050677 10050679 10050684 10050685 10050693 10050701 10050702 10050704 10050707 10050708 10050710 10050711 10050716 10050717 10050724 10050741 10050745 10050762 10050851 10050852 10050853 10050855 10050856 10050862 10050865 10050866 10050875 10050878 10050883 10050884 10050886 10050887 10050889 10050890 10050891 10050892 10050894 10050897 10050902 10050906 10050909 10050910 Name TRAN THI NGOC AI TRUONG DUY THANH LUONG NGOC HUNG NGUYEN THI HUONG TRAM NGUYEN THI NGOC MAI NGUYEN ANH TUAN LE THI BICH NGOC NGUYEN THI CAM TU VO MINH DAO HUYNH THI YEN NHI NGUYEN KHANH HONG PHAN THI CAM TIEN NGUYEN TRUNG THANH DANG VAN NO NGUYEN THANH SANG NGUYEN HOANG NIEN HUYNH THI NGOC HUYEN MAI LE MINH CHAU TU THI MO NI DANG THAO ANH LE THI SANG NGUYEN VAN KIM HOAI CHIM XUAN THAO PHAM TUYEN LUONG DANG VAN TOAN NGUYEN THI NGAN LE THI MY ANH PHAM VAN DUC NGUYEN HUYNH THI MINH THU NHAN THI NGAN NGUYEN VAN MO PHAN KIEU DIEM LAM HUYNH LINH LAM VAN BANG ONG THI NHANH PHAM VAN NGOC NGUYEN THANH LAM NGUYEN THANH NHAN TRAN MOC THO TRAN THI QUYEN LAM NGOC THO TRUONG THANH XUAN TRUONG THANH TRANG VO THI BAO YEN NGUYEN THI CAM HA TRAN MONG NGOC NGUYEN VAN QUANG NGUYEN THI HIEN PHAM VAN DUONG DO MINH CHUAN NGUYEN THI THAO BUI NGOC THAO NGUYEN THANH TUAN LA HOANG KHAI BUI VAN DUC HUYNH HAI DAO TRAN MINH TAN THACH TRUYEN DOAN THANH TUAN LE HOANG KHA VO CHI PHONG PHAM VAN BAC NGUYEN HUU TU PHAM THI BE PHUNG NHU Y TRAN NGOC THUY KIEU NGUYEN HOANG PHU LE THI MY DUYEN NGO HOANG KHUONG DANG THI DAI TRANG HO THI NHIEN Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10050915 0082011P10050924 0082011P10050927 0082011P10050930 0082011P10050935 0082011P10050936 0082011P10050941 0082011P10050943 0082011P10050947 0082011P10050948 0082011P10050949 0082011P10050952 0082011P10050955 0082011P10050957 0082011P10050960 0082011P10050961 0082011P10050968 0082011P10050971 0082011P10050972 0082011P10050973 0082011P10050974 0082011P10050975 0082011P10050976 0082011P10050979 0082011P10050981 0082011P10050987 0082011P10051001 0082011P10051007 0082011P10051009 0082011P10051015 0082011P10051101 0082011P10051104 0082011P10051105 0082011P10051106 0082011P10051108 0082011P10051111 0082011P10051112 0082011P10051113 0082011P10051116 0082011P10051118 0082011P10051119 0082011P10051120 0082011P10051121 0082011P10051123 0082011P10051126 0082011P10051129 0082011P10051131 0082011P10051135 0082011P10051136 0082011P10051138 0082011P10051139 0082011P10051144 0082011P10051148 0082011P10051149 0082011P10051153 0082011P10051162 0082011P10051166 0082011P10051171 0082011P10051173 0082011P10051174 0082011P10051176 0082011P10051177 0082011P10051178 0082011P10051179 0082011P10051180 0082011P10051181 0082011P10051182 0082011P10051183 0082011P10051184 0082011P10051185 0082011P10051187 Registration No. 10050915 10050924 10050927 10050930 10050935 10050936 10050941 10050943 10050947 10050948 10050949 10050952 10050955 10050957 10050960 10050961 10050968 10050971 10050972 10050973 10050974 10050975 10050976 10050979 10050981 10050987 10051001 10051007 10051009 10051015 10051101 10051104 10051105 10051106 10051108 10051111 10051112 10051113 10051116 10051118 10051119 10051120 10051121 10051123 10051126 10051129 10051131 10051135 10051136 10051138 10051139 10051144 10051148 10051149 10051153 10051162 10051166 10051171 10051173 10051174 10051176 10051177 10051178 10051179 10051180 10051181 10051182 10051183 10051184 10051185 10051187 Name PHAN THI UT DUY NGUYEN HANH PHUC TRAN MINH THANG LY VAN BAO MA NGOC KIEU LE DUC HAO TRUONG VAN BINH CHAU VAN THACH NGUYEN VAN LOC NGUYEN TRUNG TIN LE THI DANG VO VAN VU DO VAN DANG NGUYEN NHU QUANG LE VAN NI TRAN THI TRUC NGUYEN THANH BACH TRUONG THI THUY TRANG DOAN THI YEN NHI TRUONG THI DIEM MY NGUYEN VAN NHUT TRAN VAN KHANH PHAN HONG DIEU TRUONG TRONG THANH NGUYEN THANH CAN LUU VAN HIEN PHAN CHI TAM PHAN QUOC NGUYEN NGUYEN VAN TRUYEN HUYNH TRONG CHI LE VU DONG LE VAN DUONG NGUYEN QUOC SU NGUYEN THI DIEU HANH PHAM VAN CUNG DINH VAN TU TRAN THU NHIEN NGO DOAN HUNG TRAN VIET AN LY VAN LIEM TRUONG MINH THAI NGUYEN VAN TO HO THANH TU LE NGOC ANH HUYNH MINH THAI TRAN HOANG THIEP QUACH HONG NGHI TRUONG XUAN DAM BUI THI UT MUOI TRAN MANH TUAN TRAN QUOC TEN HUYNH YEN THANH TRAN MINH KHOA NGUYEN QUOC NGOAN NGO KHUONG DUY PHAM VAN KIEN TRAN THANH CAN NGUYEN VAN CUONG DANG HONG QUAN TRAN MANH HAO DANG VAN CHUNG DANG THI SIM ROAN VAN MINH HO DUC AN NGUYEN VAN PHA TRAN VAN KHUE NGUYEN VAN THINH VU MANH TRI TRAN VAN HUNG NGUYEN VAN BON TA VAN LONG Industry Manufacturing Manufacturing Construction Fishing Manufacturing Construction Manufacturing Construction Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Fishing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10051198 0082011P10051199 0082011P10051204 0082011P10051206 0082011P10051213 0082011P10051214 0082011P10051216 0082011P10051217 0082011P10051218 0082011P10051219 0082011P10051233 0082011P10051234 0082011P10051451 0082011P10051452 0082011P10051454 0082011P10051455 0082011P10051457 0082011P10051458 0082011P10051462 0082011P10051467 0082011P10051468 0082011P10051472 0082011P10051474 0082011P10051475 0082011P10051478 0082011P10051479 0082011P10051482 0082011P10051486 0082011P10051498 0082011P10051500 0082011P10051503 0082011P10051505 0082011P10051507 0082011P10051510 0082011P10051516 0082011P10051573 0082011P10051574 0082011P10051581 0082011P10051582 0082011P10051584 0082011P10051585 0082011P10051587 0082011P10051591 0082011P10051592 0082011P10051593 0082011P10051602 0082011P10051606 0082011P10051607 0082011P10051609 0082011P10051611 0082011P10051612 0082011P10051614 0082011P10051616 0082011P10051617 0082011P10051620 0082011P10051626 0082011P10051637 0082011P10051638 0082011P10051639 0082011P10051644 0082011P10051650 0082011P10051651 0082011P10051652 0082011P10051654 0082011P10051655 0082011P10051658 0082011P10051660 0082011P10051663 0082011P10051678 0082011P10051679 0082011P10051697 Registration No. 10051198 10051199 10051204 10051206 10051213 10051214 10051216 10051217 10051218 10051219 10051233 10051234 10051451 10051452 10051454 10051455 10051457 10051458 10051462 10051467 10051468 10051472 10051474 10051475 10051478 10051479 10051482 10051486 10051498 10051500 10051503 10051505 10051507 10051510 10051516 10051573 10051574 10051581 10051582 10051584 10051585 10051587 10051591 10051592 10051593 10051602 10051606 10051607 10051609 10051611 10051612 10051614 10051616 10051617 10051620 10051626 10051637 10051638 10051639 10051644 10051650 10051651 10051652 10051654 10051655 10051658 10051660 10051663 10051678 10051679 10051697 Name PHAM THANH NIL TA NGOC HOANG VU VAN KIEN NGUYEN VAN TIEN NGUYEN VAN HOA NGUYEN VAN HOAN VO VAN SANG NGUYEN CONG DUC TRAN VAN HONG LAM THI RIENG HOANG KIM TIEN TRAN THANH TUAN PHAM TRUNG LANG HA VAN THOAI NONG VAN VONG DO VAN THAO TRAN ANH DUNG NGUYEN QUOC DUNG PHAM KHAC TA PHAM VAN QUYET PHAM KHAC DO LE THI HANH PHAM QUOC HOAN NGUYEN TIEN PHUONG NGUYEN DUC TAI LE THI TUYET DAO MINH DUC PHAN TRAN PHUC THAI VU TRONG DUNG VU VAN CUONG LE MANH TUAN BUI ANH TU HOANG XUAN HOP PHAN VAN KHIEN QUANG VAN MINH NGUYEN VAN VU TRAN THI TRONG TRAN NAM HAI LE VAN THIN DOAN DINH TINH NGUYEN MINH THONG NGUYEN THI HANG TRAN THI MAI DOAN THI KIM LIEN HA THI NHUNG MAI VAN TUAN NGUYEN QUOC BAO NGUYEN THI HOA LE VAN ANH NGUYEN TUAN ANH VU THI THANH HOA HA THI NGA CHU HUU DAT DOAN NGOC SON LAI VAN TIEN TRAN DUC SOAN DO VAN DOAN TRAN SY THIEN NGUYEN MANH TUAN HOANG VAN NHAN LE VAN PHUC TRAN DOAN THUAN TRAN KHAC HUONG NGUYEN VAN SONG NGUYEN VU THIEP NGUYEN DINH BANG PHAM VAN TIEN DANG THI XUAN TRAN VAN MANH NGUYEN THI HUYEN DUONG VIET CUONG Industry Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10051702 0082011P10051704 0082011P10051708 0082011P10051715 0082011P10051722 0082011P10051731 0082011P10051732 0082011P10051744 0082011P10051745 0082011P10051747 0082011P10051751 0082011P10051754 0082011P10051760 0082011P10051770 0082011P10051779 0082011P10051795 0082011P10051824 0082011P10051831 0082011P10051843 0082011P10051850 0082011P10051851 0082011P10051865 0082011P10051877 0082011P10051878 0082011P10051885 0082011P10051888 0082011P10051889 0082011P10051911 0082011P10051926 0082011P10051938 0082011P10051940 0082011P10051942 0082011P10051948 0082011P10051955 0082011P10051963 0082011P10051964 0082011P10051973 0082011P10051974 0082011P10051975 0082011P10051976 0082011P10051978 0082011P10051979 0082011P10051983 0082011P10051986 0082011P10051991 0082011P10052020 0082011P10052031 0082011P10052035 0082011P10052037 0082011P10052039 0082011P10052040 0082011P10052046 0082011P10052055 0082011P10052076 0082011P10052079 0082011P10052080 0082011P10052097 0082011P10052112 0082011P10052136 0082011P10052154 0082011P10052157 0082011P10052160 0082011P10052176 0082011P10052178 0082011P10052180 0082011P10052189 0082011P10052195 0082011P10052198 0082011P10052222 0082011P10052239 0082011P10052241 Registration No. 10051702 10051704 10051708 10051715 10051722 10051731 10051732 10051744 10051745 10051747 10051751 10051754 10051760 10051770 10051779 10051795 10051824 10051831 10051843 10051850 10051851 10051865 10051877 10051878 10051885 10051888 10051889 10051911 10051926 10051938 10051940 10051942 10051948 10051955 10051963 10051964 10051973 10051974 10051975 10051976 10051978 10051979 10051983 10051986 10051991 10052020 10052031 10052035 10052037 10052039 10052040 10052046 10052055 10052076 10052079 10052080 10052097 10052112 10052136 10052154 10052157 10052160 10052176 10052178 10052180 10052189 10052195 10052198 10052222 10052239 10052241 Name NGUYEN THANH LUAN LAI THI THU HUYEN NGUYEN TRONG THUC DO DUC CANH NGUYEN THI THUY GIANG LE THANH DOAN TRAN VAN HUONG NGUYEN THI LIEN HOANG THI LUYEN NGUYEN VAN DAT DANG QUANG HUONG NGUYEN THI THAM LE DAI PHONG NGUYEN TRI GIANG TA VAN HUNG TRAN DUY TUAN TRAN VAN THINH TRAN THI THOM TRAN VAN DOAN DO THI KIM HOA NGUYEN VAN TUAN BUI VAN QUANG NGUYEN THI NGOC BICH NGUYEN TRUNG KIEN TA THI NGAN HUA THI KHUYEN DO THI THUY HOANG VAN NGON TRAN VAN BANG VY LUAN CUONG VI VAN THUAT NGUYEN VAN QUANG LANG VAN THINH DANG THI BAC LUONG NGOC VIEN LUONG VAN Y LANG VAN LINH LE TRONG TU LE XUAN VY LY VAN DUC LUONG VAN NGON HOANG VAN KIEM HOANG VAN CHINH LUONG VAN HAO HOANG THI NIEM TRAN VAN NAM NGO THI THANH HIEU DOAN THI THU LY VAN NGON DU TIEN QUANG TRAN VAN TRUNG HO VINH LONG TRAN TRUNG DUNG BUI THI DIEP NGUYEN TUI HUE HA KY SANG PHAM THI MAN DOAN VAN THO PHAM KIM NGHIA VU VAN TAP NGUYEN VIET ANH NGUYEN CHINH HUONG NGUYEN VAN THANH NGUYEN QUANG TOAN DAM TRI THACH NGUYEN DANG HOA TRAN MINH THIEN VU THI TOAN BUI THI THUY DUONG DINH VAN HAI NGUYEN VAN TINH Industry Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Construction Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10052246 0082011P10052254 0082011P10052256 0082011P10052261 0082011P10052291 0082011P10052303 0082011P10052311 0082011P10052313 0082011P10052314 0082011P10052319 0082011P10052322 0082011P10052340 0082011P10052342 0082011P10052344 0082011P10052360 0082011P10052361 0082011P10052363 0082011P10052364 0082011P10052373 0082011P10052374 0082011P10052377 0082011P10052383 0082011P10052478 0082011P10052479 0082011P10052484 0082011P10052493 0082011P10052498 0082011P10052499 0082011P10052500 0082011P10052506 0082011P10052507 0082011P10052516 0082011P10052520 0082011P10052522 0082011P10052533 0082011P10052540 0082011P10052541 0082011P10052544 0082011P10052545 0082011P10052546 0082011P10052549 0082011P10052550 0082011P10052554 0082011P10052556 0082011P10052560 0082011P10052566 0082011P10052578 0082011P10052583 0082011P10052584 0082011P10052585 0082011P10052590 0082011P10052594 0082011P10052595 0082011P10052598 0082011P10052615 0082011P10052622 0082011P10052624 0082011P10052632 0082011P10052633 0082011P10052638 0082011P10052641 0082011P10052647 0082011P10052652 0082011P10052657 0082011P10052658 0082011P10052660 0082011P10052661 0082011P10052662 0082011P10052667 0082011P10052668 0082011P10052670 Registration No. 10052246 10052254 10052256 10052261 10052291 10052303 10052311 10052313 10052314 10052319 10052322 10052340 10052342 10052344 10052360 10052361 10052363 10052364 10052373 10052374 10052377 10052383 10052478 10052479 10052484 10052493 10052498 10052499 10052500 10052506 10052507 10052516 10052520 10052522 10052533 10052540 10052541 10052544 10052545 10052546 10052549 10052550 10052554 10052556 10052560 10052566 10052578 10052583 10052584 10052585 10052590 10052594 10052595 10052598 10052615 10052622 10052624 10052632 10052633 10052638 10052641 10052647 10052652 10052657 10052658 10052660 10052661 10052662 10052667 10052668 10052670 Name LE DINH DUNG NGUYEN ANH DUNG DOAN VAN TUOT NGUYEN THI TRANG DANG THE TOAN DO CONG TUAN VU VAN HAU NGO DUC LONG PHAM VAN QUAN BUI THI HUYEN LE VAN DONG HOANG TRUONG THINH NGO XUAN MAO NGUYEN THE CONG LUU VAN DINH NGUYEN THE TOAN NGUYEN NGOC VAN NGUYEN THI HUONG BUI HUU HUY PHAM VAN TUONG VU NHAN VIET NGUYEN VAN SI NGUYEN THI PHUONG TRUONG THI LAN NGUYEN ANH QUYET LE KHAC HUONG LE HUU AN PHAM THI TAM LE VAN THANH TRUONG VAN CUC LE DINH SI LE DINH QUANG LE THE TIEN NGUYEN VAN HUNG VU VAN THANG NGO MINH TUAN LE HONG TAI PHAM VAN LUC NGUYEN VAN VINH LA DUC QUYEN TRINH THI MAI NGO THI ANH NGUYEN VAN TOAN NGUYEN VAN LINH HOANG VAN THANH LE DUY QUYET NGUYEN NGOC THUC NGUYEN VAN PHU HOANG TRONG HIEN HOAAG VAN BINH PHAM THI HUONG VU CHI HOA LE CONG NGOC LE DUY CHIEN LE THI HIEN LE THI NGAN LE NGOC HA TRINH VAN TIEN NGUYEN VAN TAM PHAM HONG THAI DAO XUAN VIEN LE VAN CHUONG PHAN DOAN THANH LE TRONG TAI LE THE NGUYEN NGUYEN VAN PHUONG DO DUY VU NGUYEN THI TOI CHU HUU THANG NGUYEN HUU GIANG NGUYEN THI MAI CHI Industry Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Fishing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10052681 0082011P10052694 0082011P10052698 0082011P10052699 0082011P10052702 0082011P10052708 0082011P10052709 0082011P10052714 0082011P10052716 0082011P10052726 0082011P10052729 0082011P10052738 0082011P10052740 0082011P10052742 0082011P10052743 0082011P10052744 0082011P10052749 0082011P10052751 0082011P10052754 0082011P10052758 0082011P10052759 0082011P10052764 0082011P10052766 0082011P10052770 0082011P10052771 0082011P10052775 0082011P10052776 0082011P10052780 0082011P10052781 0082011P10052782 0082011P10052783 0082011P10052787 0082011P10052788 0082011P10052791 0082011P10052792 0082011P10052795 0082011P10052797 0082011P10052799 0082011P10052809 0082011P10052810 0082011P10052811 0082011P10052814 0082011P10052817 0082011P10052824 0082011P10052825 0082011P10052826 0082011P10052829 0082011P10052831 0082011P10052842 0082011P10052844 0082011P10052851 0082011P10052859 0082011P10052863 0082011P10052870 0082011P10052871 0082011P10052872 0082011P10052873 0082011P10052876 0082011P10052878 0082011P10052884 0082011P10052885 0082011P10052895 0082011P10052899 0082011P10052901 0082011P10052902 0082011P10052904 0082011P10052905 0082011P10052908 0082011P10052911 0082011P10052912 0082011P10052913 Registration No. 10052681 10052694 10052698 10052699 10052702 10052708 10052709 10052714 10052716 10052726 10052729 10052738 10052740 10052742 10052743 10052744 10052749 10052751 10052754 10052758 10052759 10052764 10052766 10052770 10052771 10052775 10052776 10052780 10052781 10052782 10052783 10052787 10052788 10052791 10052792 10052795 10052797 10052799 10052809 10052810 10052811 10052814 10052817 10052824 10052825 10052826 10052829 10052831 10052842 10052844 10052851 10052859 10052863 10052870 10052871 10052872 10052873 10052876 10052878 10052884 10052885 10052895 10052899 10052901 10052902 10052904 10052905 10052908 10052911 10052912 10052913 Name LUU VAN CUONG SAM PHI LONG LE DINH TUAN DO THI TRANG NGUYEN VAN NGHIA DO TRONG MUOI NGUYEN VAN TUAN LE THI LUA LE VAN DUNG NGUYEN VAN CHINH VU DUC THANH MAI NGOC NHU HA THI HANG LE VAN TAM LE TRONG HOANG HOANG VAN TU NGUYEN VAN LAM LE HUU THUAN LE XUAN CUONG LE VAN DAI VU VAN TUYEN NGUYEN DUY DUONG NGUYEN VAN PHUONG NGUYEN VAN CHINH DUONG VAN HOAN TRAN THI HA TRANG MAI THI LY DO THI PHUONG HANH NGUYEN THI HUYEN TRUONG DANG HUY HA VAN BANG LE DINH MANH HA HUU THUAN TRUONG THI DANG TRUONG VAN BAY TRINH DINH TUAN LE VAN HUNG DUONG THE DUNG NGUYEN HA PHONG DUONG VAN THUAN TRAN DANG MAO LE DINH TUAN NGUYEN VAN HOANG NGUYEN HUU CUONG NGUYEN VAN HAI NGUYEN VAN KHANH TRINH VAN CHIEN LE VAN QUANG LE THANH HIEP TRINH VAN THANG NGUYEN TIEN TUAN DOI THI HUE CAO THI GIANG NGUYEN VAN CHIEN TRINH VAN BAC NGUYEN THI NGHIA LE VAN THO TRAN VAN HUNG LE VAN NGHI TRAN VAN SON PHAN TAN ANH NGUYEN LAI HAI HOANG VAN CUONG PHAN DOAN THAI LE DUY CHIEN NGUYEN VAN VAN LE VAN DUNG PHAM NGOC KIEM NGUYEN DINH TRUONG PHAM VAN THUAN TRINH VAN TIEN Industry Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Construction

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10052914 0082011P10052918 0082011P10052923 0082011P10052924 0082011P10052925 0082011P10052932 0082011P10052933 0082011P10052937 0082011P10052938 0082011P10052944 0082011P10052950 0082011P10052951 0082011P10052957 0082011P10052958 0082011P10052978 0082011P10052998 0082011P10053019 0082011P10053020 0082011P10053021 0082011P10053023 0082011P10053024 0082011P10053025 0082011P10053029 0082011P10053031 0082011P10053033 0082011P10053052 0082011P10053054 0082011P10053058 0082011P10053064 0082011P10053072 0082011P10053082 0082011P10053087 0082011P10053089 0082011P10053092 0082011P10053099 0082011P10053100 0082011P10053103 0082011P10053107 0082011P10053108 0082011P10053109 0082011P10053112 0082011P10053116 0082011P10053132 0082011P10053135 0082011P10053149 0082011P10053151 0082011P10053153 0082011P10053159 0082011P10053170 0082011P10053172 0082011P10053175 0082011P10053176 0082011P10053177 0082011P10053178 0082011P10053180 0082011P10053191 0082011P10053199 0082011P10053200 0082011P10053203 0082011P10053205 0082011P10053206 0082011P10053214 0082011P10053216 0082011P10053218 0082011P10053223 0082011P10053228 0082011P10053229 0082011P10053243 0082011P10053244 0082011P10053248 0082011P10053249 Registration No. 10052914 10052918 10052923 10052924 10052925 10052932 10052933 10052937 10052938 10052944 10052950 10052951 10052957 10052958 10052978 10052998 10053019 10053020 10053021 10053023 10053024 10053025 10053029 10053031 10053033 10053052 10053054 10053058 10053064 10053072 10053082 10053087 10053089 10053092 10053099 10053100 10053103 10053107 10053108 10053109 10053112 10053116 10053132 10053135 10053149 10053151 10053153 10053159 10053170 10053172 10053175 10053176 10053177 10053178 10053180 10053191 10053199 10053200 10053203 10053205 10053206 10053214 10053216 10053218 10053223 10053228 10053229 10053243 10053244 10053248 10053249 Name DO MINH VUONG HOANG XUAN KY PHAM HUU BA DO VAN DUONG LE SY TIEU DANG SU ANH NGUYEN TRONG THUYET TRINH THI NGUYET TRINH NGOC HUONG TRINH HAI DANG NGUYEN HOANG NAM LE VAN VUONG BUI SY HIEP MAI VAN LINH LE VAN HAI HA XUAN NGHIEM HA VAN DO TRINH MAI ANH TRINH NGOC QUANG PHAM VAN THUONG DINH VAN NAM TRINH VAN LAM LE VAN QUAN CAO XUAN DUNG LE KHAC TU TRUONG VAN HUNG PHAM THI DINH NGUYEN THE HUNG LE VAN PHU TRINH TIEN DAT LE THI TRANG LE THI HOA LE HAI HUYEN HA SON TUAN LE MINH MANH PHAM VAN DUC LE THI NHUNG NGO VAN DUNG LE SY THANG PHAN THI HUYEN NGUYEN VAN THAI LE VAN UT NGUYEN BA THU LE VAN HONG NGUYEN THI YEN TRIEU VAN HUY LE VAN TRI LE VAN DONG PHAN DINH THINH PHAN XUAN CHINH TRAN THI CHUNG LE NGOC HOANG LE NGOC LINH LE BA HAI HOANG VAN TUAN HA CONG NINH HA VAN DIEM LE THI TUYET MAI LE MINH TU NGUYEN VAN MINH PHAM VAN KIEN LE THI VAN TRINH THI VUI LE VAN HUNG DO THI VAN MAI VAN HIEU LE THI HUONG HOANG VAN NINH VU NGOC MAM PHAN VAN HAO NGUYEN DANG BAC Industry Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Fishing Agriculture & Livestocks Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10053250 0082011P10053251 0082011P10053253 0082011P10053261 0082011P10053263 0082011P10053265 0082011P10053277 0082011P10053278 0082011P10053283 0082011P10053284 0082011P10053285 0082011P10053286 0082011P10053287 0082011P10053289 0082011P10053291 0082011P10053292 0082011P10053294 0082011P10053296 0082011P10053297 0082011P10053298 0082011P10053299 0082011P10053302 0082011P10053315 0082011P10053322 0082011P10053325 0082011P10053339 0082011P10053340 0082011P10053346 0082011P10053347 0082011P10053348 0082011P10053349 0082011P10053360 0082011P10053362 0082011P10053375 0082011P10053377 0082011P10053380 0082011P10053381 0082011P10053382 0082011P10053383 0082011P10053384 0082011P10053387 0082011P10053390 0082011P10053392 0082011P10053395 0082011P10053398 0082011P10053401 0082011P10053404 0082011P10053408 0082011P10053411 0082011P10053414 0082011P10053417 0082011P10053419 0082011P10053421 0082011P10053422 0082011P10053428 0082011P10053429 0082011P10053430 0082011P10053431 0082011P10053432 0082011P10053433 0082011P10053434 0082011P10053435 0082011P10053436 0082011P10053438 0082011P10053442 0082011P10053447 0082011P10053451 0082011P10053453 0082011P10053456 0082011P10053458 0082011P10053464 Registration No. 10053250 10053251 10053253 10053261 10053263 10053265 10053277 10053278 10053283 10053284 10053285 10053286 10053287 10053289 10053291 10053292 10053294 10053296 10053297 10053298 10053299 10053302 10053315 10053322 10053325 10053339 10053340 10053346 10053347 10053348 10053349 10053360 10053362 10053375 10053377 10053380 10053381 10053382 10053383 10053384 10053387 10053390 10053392 10053395 10053398 10053401 10053404 10053408 10053411 10053414 10053417 10053419 10053421 10053422 10053428 10053429 10053430 10053431 10053432 10053433 10053434 10053435 10053436 10053438 10053442 10053447 10053451 10053453 10053456 10053458 10053464 Name LE XUAN LAM NGUYEN CONG VAN LE PHU TO NGUYEN TAI BAO NGO VAN TINH LUONG TRONG CHUNG DO HUY QUY LE DUY TINH DO THI VAN ANH LE DOAN TRUNG NGUYEN VAN LINH LE HOC HOANG NGUYEN VAN DUC NGUYEN VIET DONG NGUYEN VIET TAM TRAN XUAN HUNG TRUONG PHU QUANG TRAN VAN SOM NGUYEN NGOC DUONG LAI VAN LONG NGUYEN THE HA NGUYEN TIEN CANH NGUYEN TIEN DUNG LE HUU SON NGUYEN VAN HOACH NGUYEN THI NGA BUI TRI NGOC LUU VAN NINH HA KHAC THANH NGUYEN DINH MINH NGUYEN VAN TUAN PHAM VAN DU BUI NGOC TUAN LE THO HIEP DINH VAN NHAT LE QUANG HOAN LE XUAN BANG NGUYEN HUU HUNG HA VAN NAM HA VAN MAY TRAN CONG HUNG LE DUY NGOC LE CONG SINH PHAM THI THANH NGUYEN HUU TIEN NGUYEN TRONG QUYET LY VAN HONG LE VAN TIEN LE BA NGHIA TRAN VAN TRUONG LE VAN VAN LE NANG THANG LE BA QUAN LE TRONG TRINH BUI THI KIM TUYEN BUI VAN HUNG VU VAN MANH HOANG VAN DUONG VU VAN NGOC LE HUY HOANG LE VAN HUNG DO PHI VU LE THI NGA NGUYEN KHAC TUAN DUONG ANH TUAN LE XUAN VUONG PHAM THI CHAU TRUONG THI HANG LUONG VAN NHO NGUYFN THANH MAI HA THI LY Industry Manufacturing Fishing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10053466 0082011P10053471 0082011P10053475 0082011P10053484 0082011P10053497 0082011P10053498 0082011P10053499 0082011P10053503 0082011P10053504 0082011P10053505 0082011P10053506 0082011P10053517 0082011P10053518 0082011P10053519 0082011P10053528 0082011P10053530 0082011P10053536 0082011P10053546 0082011P10053549 0082011P10053563 0082011P10053566 0082011P10053577 0082011P10053579 0082011P10053581 0082011P10053585 0082011P10053586 0082011P10053594 0082011P10053597 0082011P10053606 0082011P10053610 0082011P10053616 0082011P10053628 0082011P10053630 0082011P10053645 0082011P10053651 0082011P10053654 0082011P10053656 0082011P10053666 0082011P10053667 0082011P10053669 0082011P10053670 0082011P10053672 0082011P10053678 0082011P10053696 0082011P10053697 0082011P10053715 0082011P10053716 0082011P10053727 0082011P10053728 0082011P10053737 0082011P10053739 0082011P10053748 0082011P10053751 0082011P10053767 0082011P10053783 0082011P10053787 0082011P10053798 0082011P10053804 0082011P10053818 0082011P10053834 0082011P10053860 0082011P10053867 0082011P10053878 0082011P10053880 0082011P10053881 0082011P10053888 0082011P10053889 0082011P10053897 0082011P10053902 0082011P10053906 0082011P10053919 Registration No. 10053466 10053471 10053475 10053484 10053497 10053498 10053499 10053503 10053504 10053505 10053506 10053517 10053518 10053519 10053528 10053530 10053536 10053546 10053549 10053563 10053566 10053577 10053579 10053581 10053585 10053586 10053594 10053597 10053606 10053610 10053616 10053628 10053630 10053645 10053651 10053654 10053656 10053666 10053667 10053669 10053670 10053672 10053678 10053696 10053697 10053715 10053716 10053727 10053728 10053737 10053739 10053748 10053751 10053767 10053783 10053787 10053798 10053804 10053818 10053834 10053860 10053867 10053878 10053880 10053881 10053888 10053889 10053897 10053902 10053906 10053919 Name NGUYEN THI LAI NGUYEN THI YEN LE DUC ANH NGUYEN THUC LONG NGUYEN VAN BAO TRAN THI BIEN LE KHA NAM LE VAN CHINH HOANG VAN HUNG KHONG VAN DAT NGUYEN NGOC THANG LE NGOC NGHI LE THI HA LE TRONG THUONG TRUONG THI MEN NGUYEN TRONG CHINH LAI NHU HAI TO THI HUE LUONG HUU TRUNG NGUYEN VAN HUNG DUONG VAN HAI LE BA XUAN LE THI NGA NGUYEN QUOC CUONG LE DUC THIEN NGUYEN DUY VUONG LE MINH SON NGUYEN TIEN CUONG LUU XUAN TRUONG DO VAN ANH NGUYEN VAN HUNG TRINH DUC HUYNH LE THI DUNG NGUYEN THI HIEN LE VAN DUONG NGUYEN VAN TUAN DO VAN HOA DUONG THI LOAN TRAN VAN THACH LE VAN KIEN LE VAN GIOI NGUYEN THI CHAM CAO VAN TRUNG HOANG THI HIEN NGUYEN THI DIU CHU VAN THOAI NGUYEN VAN LINH TRAN THI YEN NGUYEN VAN KIEM PHAM VAN THUAN NGUYEN VAN THONG NGUYEN TRUNG TUAN NGUYEN HONG QUANG DINH VAN HANH LE THI LUYEN PHAM VAN THU NGUYEN DINH DUNG TA THI MUI NGUYEN TIEN HA NGUYEN VAN THEM VU THI LUYEN TRAN THI LY HOANG THI HUONG NGUYEN VAN THAP NGUYEN HUY TOAN LE VAN KHANG LE DUY TUY VU DUC DUAN LE THI KIM ANH TRAN VAN THI NGUYEN XUAN NINH Industry Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10053935 0082011P10053971 0082011P10053984 0082011P10053985 0082011P10053995 0082011P10053999 0082011P10054048 0082011P10054057 0082011P10054059 0082011P10054066 0082011P10054069 0082011P10054076 0082011P10054090 0082011P10054091 0082011P10054100 0082011P10054109 0082011P10054143 0082011P10054144 0082011P10054150 0082011P10054151 0082011P10054176 0082011P10054177 0082011P10054206 0082011P10054231 0082011P10054234 0082011P10054241 0082011P10054250 0082011P10054252 0082011P10054264 0082011P10054298 0082011P10054308 0082011P10054874 0082011P10054878 0082011P10054880 0082011P10054881 0082011P10054882 0082011P10054889 0082011P10054895 0082011P10054899 0082011P10054901 0082011P10054907 0082011P10054909 0082011P10054924 0082011P10054926 0082011P10054928 0082011P10054932 0082011P10054936 0082011P10054940 0082011P10054942 0082011P10054948 0082011P10054957 0082011P10054960 0082011P10054979 0082011P10054987 0082011P10054989 0082011P10054991 0082011P10055006 0082011P10055007 0082011P10055016 0082011P10055031 0082011P10055037 0082011P10055039 0082011P10055041 0082011P10055042 0082011P10055043 0082011P10055047 0082011P10055048 0082011P10055050 0082011P10055053 0082011P10055054 0082011P10055060 Registration No. 10053935 10053971 10053984 10053985 10053995 10053999 10054048 10054057 10054059 10054066 10054069 10054076 10054090 10054091 10054100 10054109 10054143 10054144 10054150 10054151 10054176 10054177 10054206 10054231 10054234 10054241 10054250 10054252 10054264 10054298 10054308 10054874 10054878 10054880 10054881 10054882 10054889 10054895 10054899 10054901 10054907 10054909 10054924 10054926 10054928 10054932 10054936 10054940 10054942 10054948 10054957 10054960 10054979 10054987 10054989 10054991 10055006 10055007 10055016 10055031 10055037 10055039 10055041 10055042 10055043 10055047 10055048 10055050 10055053 10055054 10055060 Name PHAM HUY KHUONG PHAM THI THUY LINH PHAM VAN THANG PHAM TRUNG THANH NGUYEN VAN HOA DOAN THI HAI YEN HOANG DINH CHIEN NGUYEN TRONG HUONG NGUYEN VAN QUAN LE VAN HIEN NGUYEN THI YEN HOANG VAN LAM LE VAN THO NGUYEN VAN TUYEN TO VAN MINH NGUYEN VIET THUONG NGUYEN VAN ANH PHAM VAN TUYEN VU VAN CUONG NGUYEN NGOC HUNG NGUYEN VAN LAM BUI VAN MANH HA VAN DOANH DO ANH HAI NGUYEN THI HAO NGUYEN THI XUAN TA QUANG HOI VU THI HANH DO VAN SON PHAM THUAN TUONG HOANG VAN HAI NGUYEN THI CHUNG NGUYEN THANG THE TA MINH CONG PHAM THI TUYET NGHYEN NGOC LONG PHAN VAN TIN HOANG NGOC AN NGUYEN THI PHUONG LOAN VU DINH NGHIA NGUYEN HUU DUY NGUYEN DUY DAN NGUYEN VAN HOAN THAI MANH HUNG PHAM THI HA HAI LE THAI MANH PHAN VAN HOA NGUYEN MINH TUYEN DUONG THI HANH PHAN THI PHUC NGUYEN VO ANH NGUYEN DUY KHANH NGUYEN THI NGOC PHAN TRONG DIEP NGO DUC SON NGUYEN VAN NGOC TRAN THI THANH DUONG HONG VAN TRAN NGOC HUNG DUONG DINH MAI NGUYEN TRUNG DUNG NGUYEN TRUONG TUYEN NGUYEN VAN LONG NGUYEN VAN VIEN NGUYEN VAN HIEU NGUYEN THI HIEU DINH THI VAN ANH NGUYEN VAN TUAN HOANG HUNG CUONG PHAM THI KIEU ANH NGUYEN THI HIEN Industry Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Fishing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10055065 0082011P10055066 0082011P10055076 0082011P10055078 0082011P10055082 0082011P10055098 0082011P10055106 0082011P10055109 0082011P10055112 0082011P10055114 0082011P10055117 0082011P10055144 0082011P10055148 0082011P10055160 0082011P10055173 0082011P10055178 0082011P10055207 0082011P10055213 0082011P10055214 0082011P10055218 0082011P10055221 0082011P10055229 0082011P10055243 0082011P10055247 0082011P10055251 0082011P10055255 0082011P10055264 0082011P10055269 0082011P10055270 0082011P10055279 0082011P10055281 0082011P10055304 0082011P10055305 0082011P10055308 0082011P10055326 0082011P10055331 0082011P10055337 0082011P10055341 0082011P10055347 0082011P10055349 0082011P10055377 0082011P10055398 0082011P10055400 0082011P10055410 0082011P10055413 0082011P10055426 0082011P10055432 0082011P10055443 0082011P10055452 0082011P10055471 0082011P10055476 0082011P10056009 0082011P10056012 0082011P10056021 0082011P10056024 0082011P10056030 0082011P10056035 0082011P10056036 0082011P10056042 0082011P10056050 0082011P10056052 0082011P10056059 0082011P10056064 0082011P10056066 0082011P10056070 0082011P10056076 0082011P10056078 0082011P10056079 0082011P10056089 0082011P10056095 0082011P10056098 Registration No. 10055065 10055066 10055076 10055078 10055082 10055098 10055106 10055109 10055112 10055114 10055117 10055144 10055148 10055160 10055173 10055178 10055207 10055213 10055214 10055218 10055221 10055229 10055243 10055247 10055251 10055255 10055264 10055269 10055270 10055279 10055281 10055304 10055305 10055308 10055326 10055331 10055337 10055341 10055347 10055349 10055377 10055398 10055400 10055410 10055413 10055426 10055432 10055443 10055452 10055471 10055476 10056009 10056012 10056021 10056024 10056030 10056035 10056036 10056042 10056050 10056052 10056059 10056064 10056066 10056070 10056076 10056078 10056079 10056089 10056095 10056098 Name LE VAN SON DAO THI VINH TRAN THI HAI LE DUC NHO NGUYEN THI TUYET MAI QUANG TUAN NGUYEN TRONG DUONG PHAM VIET CUONG DANG HUU TIN HOANG VAN PHI HOANG VAN TAI TRAN CONG TO LE THI THO PHAM NGOC HIEU PHAM VAN DOAN TRAN VAN TAM TRAN SON ANH NGUYEN VAN TUAN PHAN THI QUYNH TRANG NGUYEN VAN DUONG LE THI HUE NGUYEN VAN SON THAI VAN HIEU PHAN VAN HOANG TRAN THUONG TRUONG TRAN QUOC DAT NGUYEN CANH HOANG HO VAN THE HO VAN GIANG DANG VAN CUONG NGUYEN THI KHAN LUONG SY CUONG NGUYEN DINH DUC DANG VAN NAM HOANG KHAC TRUONG THAI THI HA NGUYEN THUC QUY NGUYEN DUC THANG NGO DUC HOP NGO VAN HIEP LE THI THUY NGUYEN VAN LANH NGUYEN CANH TAI HOANG THANH HAI NGO XUAN HUNG NGUYEN THI THUY TRANG HOANG THI LUONG TRINH HUU TIEN TRAN BA HA NGUYEN VAN TANG HO TIEN DUNG LE SY TUNG LE THO DONG PHAM VAN TUNG LE VAN HIEU VU VAN TUAN LE HUU TU NGUYEN XUAN HA BUI SI QUANG LUONG VAN BA HOANG ANH DUNG LUONG VAN CHUNG LE VAN DIEP TRINH DUY HAI HOANG VAN PHONG LE VAN GIANG CU VAN THANH LE DUY HUY LE THI HUONG NGUYEN VAN CUONG LE SI QUE Industry Construction Manufacturing Manufacturing Fishing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Fishing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10056100 0082011P10056108 0082011P10056111 0082011P10056112 0082011P10056113 0082011P10056114 0082011P10056121 0082011P10056124 0082011P10056125 0082011P10056126 0082011P10056127 0082011P10056128 0082011P10056132 0082011P10056143 0082011P10056153 0082011P10056154 0082011P10056157 0082011P10056158 0082011P10056167 0082011P10056172 0082011P10056173 0082011P10056175 0082011P10056178 0082011P10056179 0082011P10056180 0082011P10056182 0082011P10056184 0082011P10056186 0082011P10056190 0082011P10056191 0082011P10056193 0082011P10056198 0082011P10056205 0082011P10056207 0082011P10056222 0082011P10056223 0082011P10056224 0082011P10056226 0082011P10056227 0082011P10056229 0082011P10056232 0082011P10056234 0082011P10056235 0082011P10056243 0082011P10056245 0082011P10056246 0082011P10056249 0082011P10056254 0082011P10056255 0082011P10056256 0082011P10056258 0082011P10056261 0082011P10056262 0082011P10056264 0082011P10056267 0082011P10056272 0082011P10056276 0082011P10056290 0082011P10056292 0082011P10056295 0082011P10056296 0082011P10056297 0082011P10056298 0082011P10056299 0082011P10056300 0082011P10056302 0082011P10056304 0082011P10056325 0082011P10056330 0082011P10056334 0082011P10056336 Registration No. 10056100 10056108 10056111 10056112 10056113 10056114 10056121 10056124 10056125 10056126 10056127 10056128 10056132 10056143 10056153 10056154 10056157 10056158 10056167 10056172 10056173 10056175 10056178 10056179 10056180 10056182 10056184 10056186 10056190 10056191 10056193 10056198 10056205 10056207 10056222 10056223 10056224 10056226 10056227 10056229 10056232 10056234 10056235 10056243 10056245 10056246 10056249 10056254 10056255 10056256 10056258 10056261 10056262 10056264 10056267 10056272 10056276 10056290 10056292 10056295 10056296 10056297 10056298 10056299 10056300 10056302 10056304 10056325 10056330 10056334 10056336 Name CHU HUY LAM MAI VAN HUNG TRUONG DOAN DINH TONG PHUC TINH LE QUANG TAN NGUYEN VAN PHUC TRAN VAN CHUNG LE VAN NAM TRUONG THI VIEN LE THANH HAI PHUNG VAN NHAN NGUYEN VAN KHIEM LE ANH TUAN TRINH QUOC MANH TRAN DUY HUNG HA THI HOA VU CONG TUAN NGUYEN KE QUANG CHU VAN HIEU HOANG NGOC SON LE VAN CHIEN HA VAN THIEN MACH VAN THOM HOANG VAN PHONG NGUYEN VAN TUYEN LE VAN HA LE XUAN HUY LE THE TOAN LE SI HUNG LE THI DUNG NGUYEN DINH THANG NHU VAN TRINH PHAM NGOC THANH LE DUC TU LE QUANG DUC LE VAN NHINH LE VAN TRUNG LE QUANG TRANG HOANG XUAN TOAN LE NGOC NAM LE VIET TRUONG NGUYEN NGOC THU TRINH DUC TAI NGUYEN HUU DIEN LE THI NGUYET MAI THI TUYET LY VAN CUONG TRUONG THE KHAI NGO VAN VINH THIEU THI CHUC LE DINH DUNG VU VAN QUYET LE TIEN LE LE XUAN TRUONG LE CHI VINH LE THI LE LE THI PHUONG NGUYEN TRONG DUNG BUI NGOC LUYEN BUI NGOC NGOC DO HAI DANG NGUYEN THI THUY LINH PHAN VAN HAI PHAN VAN DONG PHAN VAN QUANG NGUYEN MANH HUNG MAI XUAN CANH LE DINH PHONG TRINH DINH THANH HA VAN LUONG LE DINH THAI Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Fishing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Fishing Fishing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Construction Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10056340 0082011P10056353 0082011P10056357 0082011P10056361 0082011P10056362 0082011P10056363 0082011P10056366 0082011P10056375 0082011P10056378 0082011P10056381 0082011P10056382 0082011P10056387 0082011P10056389 0082011P10056390 0082011P10056395 0082011P10056397 0082011P10056399 0082011P10056400 0082011P10056401 0082011P10056403 0082011P10056412 0082011P10056413 0082011P10056415 0082011P10056416 0082011P10056418 0082011P10056420 0082011P10056424 0082011P10056427 0082011P10056431 0082011P10056433 0082011P10056434 0082011P10056444 0082011P10056451 0082011P10056452 0082011P10056453 0082011P10056459 0082011P10056460 0082011P10056462 0082011P10056465 0082011P10056467 0082011P10056471 0082011P10056472 0082011P10056473 0082011P10056480 0082011P10056487 0082011P10056494 0082011P10056498 0082011P10056500 0082011P10056502 0082011P10056504 0082011P10056506 0082011P10056509 0082011P10056511 0082011P10056517 0082011P10056518 0082011P10056520 0082011P10056521 0082011P10056525 0082011P10056536 0082011P10056540 0082011P10056558 0082011P10056559 0082011P10056560 0082011P10056562 0082011P10056563 0082011P10056566 0082011P10056570 0082011P10056574 0082011P10056576 0082011P10056577 0082011P10056585 Registration No. 10056340 10056353 10056357 10056361 10056362 10056363 10056366 10056375 10056378 10056381 10056382 10056387 10056389 10056390 10056395 10056397 10056399 10056400 10056401 10056403 10056412 10056413 10056415 10056416 10056418 10056420 10056424 10056427 10056431 10056433 10056434 10056444 10056451 10056452 10056453 10056459 10056460 10056462 10056465 10056467 10056471 10056472 10056473 10056480 10056487 10056494 10056498 10056500 10056502 10056504 10056506 10056509 10056511 10056517 10056518 10056520 10056521 10056525 10056536 10056540 10056558 10056559 10056560 10056562 10056563 10056566 10056570 10056574 10056576 10056577 10056585 Name NGUYEN VAN CUONG CAO THI ANH NGUYEN THANH LINH HA VAN KINH NGUYEN VAN LUAN LE THI HOA LE TUAN HAI DO THI MAI NGUYEN VAN HUNG PHAM THI MINH LE THI PHUONG LE VAN NHU BACH VAN TU NGUYEN VAN HUNG NGUYEN THI HOAI PHAM VAN TINH LE DINH CUONG LE QUOC DUONG LE VAN CHIEN TRUONG BA TAM LE NGOC CUONG LE VAN HIEU LE VAN TRUONG TRAN VAN HOP LE THI NHUNG NGUYEN TRONG TRANG TRINH VAN DUC NGUYEN CONG HOAN LE VAN KIEN LE VAN CUONG LE THI HOA TRAN VAN NHONG LE VAN THANG NGUYEN VAN THUONG HOANG THI MAN DOAN VAN THAO LE BA HUNG PHAM MINH THANG LE VAN LONG LUU QUANG TAM LE VAN THUY NGUYEN TUAN DAT NGUYEN THI ANH DAO DUY HUY LE VIET BINH LE THI MAI LE DANG VU LE VAN TUAN NGUYEN THI LY NGUYEN THANH TIEN TRAN THI THU HOA NGUYEN THI THANH NGUYEN NGOC SON NGUYEN VAN HOAN NGUYEN VAN DAO TRUONG NGOC THUC NGUYEN VAN CHUONG LE VAN HAI LE VAN TAP PHAM VAN TRUONG NGUYEN VAN CUONG HOANG THI YEN HOANG VAN CHUNG HOANG VAN VUONG HOANG VAN BA LE NGOC HOA NGUYEN THI THU LE DUY BON PHAN THI LUA DAO THI HA LE HAI TRUNG LUONG Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10056592 0082011P10056594 0082011P10056597 0082011P10056603 0082011P10056605 0082011P10056615 0082011P10056643 0082011P10056655 0082011P10056664 0082011P10056666 0082011P10056670 0082011P10056675 0082011P10056678 0082011P10056679 0082011P10056680 0082011P10056686 0082011P10056689 0082011P10056695 0082011P10056696 0082011P10056702 0082011P10056707 0082011P10056718 0082011P10056728 0082011P10056730 0082011P10056732 0082011P10056735 0082011P10056742 0082011P10056743 0082011P10056746 0082011P10056753 0082011P10056756 0082011P10056765 0082011P10056766 0082011P10056780 0082011P10056785 0082011P10056789 0082011P10056791 0082011P10056796 0082011P10056799 0082011P10056804 0082011P10056807 0082011P10056814 0082011P10056818 0082011P10056820 0082011P10056821 0082011P10056825 0082011P10056831 0082011P10056833 0082011P10056837 0082011P10056841 0082011P10056846 0082011P10056847 0082011P10056850 0082011P10056853 0082011P10056858 0082011P10056870 0082011P10056879 0082011P10056896 0082011P10056900 0082011P10056901 0082011P10056909 0082011P10056910 0082011P10056914 0082011P10056915 0082011P10056920 0082011P10056923 0082011P10056927 0082011P10056932 0082011P10056933 0082011P10056944 0082011P10056947 Registration No. 10056592 10056594 10056597 10056603 10056605 10056615 10056643 10056655 10056664 10056666 10056670 10056675 10056678 10056679 10056680 10056686 10056689 10056695 10056696 10056702 10056707 10056718 10056728 10056730 10056732 10056735 10056742 10056743 10056746 10056753 10056756 10056765 10056766 10056780 10056785 10056789 10056791 10056796 10056799 10056804 10056807 10056814 10056818 10056820 10056821 10056825 10056831 10056833 10056837 10056841 10056846 10056847 10056850 10056853 10056858 10056870 10056879 10056896 10056900 10056901 10056909 10056910 10056914 10056915 10056920 10056923 10056927 10056932 10056933 10056944 10056947 Name TRINH VIET HANH PHAM NGOC SON NGUYEN DUC XUAN VU VAN VU NGUYEN THI HA HOA THI THUY LE CHI HUNG PHAM KHAC VAN LE NGOC QUANG CHU DINH THANH LE HUU DUC NGUYEN HUY NGOC NGUYEN TAI PHUNG NGUYEN TAI LY NGUYEN TAI TUAN NGUYEN THI HONG NGUYEN CONG VIET NGUYEN THI LE LE THI HONG NGUYEN VAN PHONG NGUYEN THI HONG THANG NGUYEN THI MAI PHUONG HA VAN NGUYEN HOANG DINH HUY NGUYEN VAN HIEU NGUYEN ANH LUU TRAN NGOC TU NGUYEN VAN CHIEN THACH THANH HA NGUYEN VAN HOI HOANG VAN THI NGUYEN XUAN CHIEN NGUYEN VAN NAM NGUYEN THANH TINH LE DINH TUYEN NGUYEN ANH TU HOANG TRONG HOANG NGUYEN CONG DUNG NGUYEN VAN THIN TRAN VAN TRUAT NGUYEN THI MEN TRAN VAN HIEU NGUYEN TRONG DAI AU BAO NGOC TRUONG HAI DUONG NGO QUANG LUC DAU VAN HAI NGUYEN TRUNG THUYEN NGO THUAN HOA HOANG THI MAI NGO CHI THIET VU VAN THANG TRUONG THI VY HOANG THI THUY PHAN VAN TAM HOANG THI PHUONG PHAN NGOC TAN HO DUC BINH PHUNG THI HUYEN TRINH VAN LONG NGUYEN VAN DUNG NGO THI DUNG NGUYEN DINH THIN NGUYEN VAN NINH HO THI NGAN LE THI HIEN NGO XUAN MANH NGUYEN THI KIM OANH NGUYEN VAN THAI NGO THI NGOC NGUYEN THE CUONG Industry Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Fishing Fishing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Fishing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10056948 0082011P10056968 0082011P10056992 0082011P10057004 0082011P10057013 0082011P10057015 0082011P10057017 0082011P10057018 0082011P10057019 0082011P10057023 0082011P10057036 0082011P10057037 0082011P10057042 0082011P10057052 0082011P10057060 0082011P10057063 0082011P10057067 0082011P10057069 0082011P10057074 0082011P10057077 0082011P10057079 0082011P10057090 0082011P10057104 0082011P10057106 0082011P10057111 0082011P10057117 0082011P10057122 0082011P10057126 0082011P10057142 0082011P10057144 0082011P10057146 0082011P10057148 0082011P10057155 0082011P10057156 0082011P10057158 0082011P10057162 0082011P10057171 0082011P10057173 0082011P10057184 0082011P10057185 0082011P10057188 0082011P10057190 0082011P10057191 0082011P10057200 0082011P10057201 0082011P10057202 0082011P10057209 0082011P10057212 0082011P10057221 0082011P10057224 0082011P10057229 0082011P10057241 0082011P10057243 0082011P10057244 0082011P10057247 0082011P10057258 0082011P10057273 0082011P10057274 0082011P10057279 0082011P10057280 0082011P10057288 0082011P10057296 0082011P10057317 0082011P10057364 0082011P10057365 0082011P10057367 0082011P10057376 0082011P10057385 0082011P10057386 0082011P10057416 0082011P10057419 Registration No. 10056948 10056968 10056992 10057004 10057013 10057015 10057017 10057018 10057019 10057023 10057036 10057037 10057042 10057052 10057060 10057063 10057067 10057069 10057074 10057077 10057079 10057090 10057104 10057106 10057111 10057117 10057122 10057126 10057142 10057144 10057146 10057148 10057155 10057156 10057158 10057162 10057171 10057173 10057184 10057185 10057188 10057190 10057191 10057200 10057201 10057202 10057209 10057212 10057221 10057224 10057229 10057241 10057243 10057244 10057247 10057258 10057273 10057274 10057279 10057280 10057288 10057296 10057317 10057364 10057365 10057367 10057376 10057385 10057386 10057416 10057419 Name NGUYEN VAN THE LE VAN HANH DOAN ANH TUAN NGUYEN THI QUYNH NGUYEN VAN HUNG NGUYEN VAN HUY NGUYEN VAN VU VO THI NAM PHAM DUC THE NGUYEN XUAN BANG NGUYEN NHAT THAN NGUYEN TAT PHONG TA QUOC TIEN NGUYEN VAN ANH DOAN PHI QUYET PHAN THI MUI NGUYEN DANG DUC NGUYEN DANG CUONG LE THI THAI CHUNG THI THIN NGUYEN KIM PHONG NGUYEN DINH TUNG NGUYEN VAN HO NGUYEN HUU THANG NGUYEN VAN HUNG NGUYEN DINH CUONG PHUNG VAN VINH NGUYEN THI SOA NGUYEN THAC CANH PHAM HUU THANH HA DINH TIEN NGUYEN VAN NHAT NGUYEN VAN HUNG NGUYEN VAN DUC TRUONG VAN THONG PHAN VAN HUNG NGUYEN DUC THAI DANG VAN QUY TRUONG CONG DUC LE VAN MINH LE VAN HOAT NGUYEN DUY HIEU NGUYEN VAN CHINH NGUYEN THI HUYEN TRUONG SY TY HOANG CHI VAN NGUYEN DINH PHUC PHAN DINH SAM TRUONG VAN DIEP NGUYEN VAN NGHIA NGUYEN CANH VAN CAO XUAN YEN NGUYEN THI TUYET NGUYEN ANH TUAN NGUYEN THI ANH PHAN VAN THAO PHAN HUU LONG TRINH XUAN TRANG NGUYEN THI GIANG PHAM THI THANH THUY LE VAN THANH PHAM HONG QUAN TRAN VAN DINH NGUYEN VAN TAN DINH VIET PHONG LE DINH THUY NGO DUC TRI NGUYEN CANH THE LE DANG THIN DANG THI HAI YEN NGUYEN VAN CHINH Industry Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Fishing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10057421 0082011P10057422 0082011P10057430 0082011P10057434 0082011P10057444 0082011P10057445 0082011P10057447 0082011P10057472 0082011P10057474 0082011P10057483 0082011P10057484 0082011P10057486 0082011P10057488 0082011P10057500 0082011P10057505 0082011P10057515 0082011P10057518 0082011P10057521 0082011P10057525 0082011P10057536 0082011P10057538 0082011P10057542 0082011P10057544 0082011P10057548 0082011P10057552 0082011P10057554 0082011P10057564 0082011P10057585 0082011P10057588 0082011P10057605 0082011P10057612 0082011P10057624 0082011P10057626 0082011P10057631 0082011P10057642 0082011P10057646 0082011P10057647 0082011P10057658 0082011P10057659 0082011P10057660 0082011P10057661 0082011P10057667 0082011P10057669 0082011P10057676 0082011P10057686 0082011P10057708 0082011P10057714 0082011P10057718 0082011P10057720 0082011P10057721 0082011P10057729 0082011P10057747 0082011P10057755 0082011P10057758 0082011P10057759 0082011P10057765 0082011P10057779 0082011P10057784 0082011P10057791 0082011P10057793 0082011P10057794 0082011P10057795 0082011P10057798 0082011P10057799 0082011P10057814 0082011P10057823 0082011P10057826 0082011P10057845 0082011P10057849 0082011P10057855 0082011P10057860 Registration No. 10057421 10057422 10057430 10057434 10057444 10057445 10057447 10057472 10057474 10057483 10057484 10057486 10057488 10057500 10057505 10057515 10057518 10057521 10057525 10057536 10057538 10057542 10057544 10057548 10057552 10057554 10057564 10057585 10057588 10057605 10057612 10057624 10057626 10057631 10057642 10057646 10057647 10057658 10057659 10057660 10057661 10057667 10057669 10057676 10057686 10057708 10057714 10057718 10057720 10057721 10057729 10057747 10057755 10057758 10057759 10057765 10057779 10057784 10057791 10057793 10057794 10057795 10057798 10057799 10057814 10057823 10057826 10057845 10057849 10057855 10057860 Name NGUYEN VIET BAO CHAU ANH DUC NGUYEN THE DUYET NGUYEN VIET THONG NGUYEN THI THU HA THAI DINH TY NGUYEN SY DIEU NGUYEN HUU THANH NGUYEN THI LIEU VU VAN HUNG LE VAN LUC PHAN VAN TUAN DANG XUAN TAI NGUYEN DUC SANG NGUYEN THI DUNG DANG DINH THANG BACH SY LOC NGUYEN THI BICH VO VAN THANH PHAM VAN BAN NGUYEN KIM TRUNG NGUYEN VAN THAO NGUYEN XUAN HIEN VO THI NGUYET NGUYEN XUAN TRUONG NGUYEN ANH TUAN NGO THI AN NGUYEN VAN KHOI TRAN QUOC THANG DUONG THANH NGOC LE TIEN GIANG NGUYEN VAN BAO TRUNG NGUYEN VAN BAY NGUYEN THI THAO NGUYEN KHAC QUANG NGUYEN VAN DONG LE VAN CONG NGUYEN DINH MANH HO SY LINH NGUYEN DUC THANH LUU VAN THANH NGUYEN THI GIANG THAI DINH PHUONG TRAN VAN THONG PHAM THAI HOC TRAN HAI NAM NGUYEN VIET DUC LE DOAN CHUNG DANG VAN CUONG BUI XUAN TOAN PHAM VIET TUAN NGUYEN ANH THIN NGUYEN TRONG DINH NGUYEN VAN NHAT NGUYEN HUY QUANG NGUYEN NGOC HAI LE THI MAI HUONG HOANG TRONG THUAN DANG VAN QUANG NGUYEN VAN HUONG NGUYEN VAN DUNG NGUYEN VAN DUC LE DUY THO NGUYEN VAN HANH NGUYEN THI VAN ANH DANG QUOC KIEM PHAN VAN DAI NGUYEN TRUNG HIEU PHAM THI HOA TRAN CONG THIEN BUI DUC KIEU Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10057863 0082011P10057876 0082011P10057879 0082011P10057882 0082011P10057883 0082011P10057884 0082011P10057891 0082011P10057893 0082011P10057899 0082011P10057908 0082011P10057921 0082011P10057922 0082011P10057928 0082011P10057932 0082011P10057937 0082011P10057938 0082011P10057944 0082011P10057952 0082011P10057955 0082011P10057957 0082011P10057958 0082011P10057972 0082011P10057975 0082011P10057978 0082011P10057981 0082011P10057982 0082011P10057993 0082011P10057998 0082011P10057999 0082011P10058002 0082011P10058024 0082011P10058031 0082011P10058034 0082011P10058042 0082011P10058044 0082011P10058053 0082011P10058054 0082011P10058060 0082011P10058070 0082011P10058079 0082011P10058081 0082011P10058082 0082011P10058083 0082011P10058084 0082011P10058085 0082011P10058086 0082011P10058090 0082011P10058092 0082011P10058094 0082011P10058101 0082011P10058103 0082011P10058106 0082011P10058110 0082011P10058111 0082011P10058114 0082011P10058115 0082011P10058117 0082011P10058118 0082011P10058121 0082011P10058122 0082011P10058125 0082011P10058126 0082011P10058127 0082011P10058128 0082011P10058133 0082011P10058135 0082011P10058138 0082011P10058141 0082011P10058143 0082011P10058145 0082011P10058152 Registration No. 10057863 10057876 10057879 10057882 10057883 10057884 10057891 10057893 10057899 10057908 10057921 10057922 10057928 10057932 10057937 10057938 10057944 10057952 10057955 10057957 10057958 10057972 10057975 10057978 10057981 10057982 10057993 10057998 10057999 10058002 10058024 10058031 10058034 10058042 10058044 10058053 10058054 10058060 10058070 10058079 10058081 10058082 10058083 10058084 10058085 10058086 10058090 10058092 10058094 10058101 10058103 10058106 10058110 10058111 10058114 10058115 10058117 10058118 10058121 10058122 10058125 10058126 10058127 10058128 10058133 10058135 10058138 10058141 10058143 10058145 10058152 Name NGUYEN THE HOC BUI QUOC DAT LE VAN GIANG TRAN VAN MANH NGUYEN TIEN CUONG NGUYEN DINH BINH NGUYEN THAI SON NGUYEN VAN VIET DINH THI NGOC ANH IE THANH HOANG TRAN HOANG TUNG NGUYEN TIEN HOA NGUYEN TONG HOI NGUYEN VIET HOA NGUYEN VAN NGO TRAN THI VAN PHAN THI HAI YEN PHAN VAN HOA TRUONG THI THUY HOANG XUAN VIEN LE TAN TUAN TRAN SY HOANG TRAN XUAN DAN BUI HUY DUC LE VAN LINH TRAN DUC THUAN PHAN THI NGUYET TRUONG QUANG KHUONG HOANG THI THUONG NGUYEN THI HANG HO SY HUNG TRAN VAN MY VO TA TUNG LE THI THU HUYEN CAO HUY MANH TRAN QUOC TRUNG DUONG XUAN KHUC NGUYEN VAN HIEU DO THANH BINH NGUYEN VAN THACH NGUYEN HUU VAN PHAM THI QUYNH ANH NGUYEN HUU THIEN NGUYEN SY NHAT DANG VAN DONG TRUONG QUANG QUYET NGUYEN GIAO HUONG VO VAN NHAT HOANG DUC KHUONG PHAM QUANG THANG DANG VAN KHANH NGUYFN VAN TAN NGUYEN DINH TONG NGUYEN CHAU THANH NGUYEN THI XOAN VO CONG SANG NGUYEN HOANG GIA CHU TRUONG AN VO THI NHUNG PHAM VAN PHONG NGUYEN HUU LUC NGUYEN VAN NAN PHAN THI KIM HOA NGUYEN THI HANG NGUYEN NHAT ANH DANG THI MAI HUONG TRAN XUAN Y TRAN BACH GIANG PHAN TIEN DUNC DANG VAN QUY LE VAN QUYNH Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Fishing Fishing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Fishing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10058158 0082011P10058164 0082011P10058165 0082011P10058166 0082011P10058167 0082011P10058169 0082011P10058171 0082011P10058172 0082011P10058177 0082011P10058178 0082011P10058184 0082011P10058195 0082011P10058201 0082011P10058202 0082011P10058205 0082011P10058206 0082011P10058207 0082011P10058208 0082011P10058210 0082011P10058211 0082011P10058212 0082011P10058213 0082011P10058214 0082011P10058215 0082011P10058217 0082011P10058219 0082011P10058221 0082011P10058226 0082011P10058230 0082011P10058234 0082011P10058235 0082011P10058236 0082011P10058238 0082011P10058239 0082011P10058240 0082011P10058245 0082011P10058250 0082011P10058254 0082011P10058255 0082011P10058258 0082011P10058261 0082011P10058264 0082011P10058265 0082011P10058268 0082011P10058272 0082011P10058273 0082011P10058281 0082011P10058291 0082011P10058327 0082011P10058333 0082011P10058341 0082011P10058344 0082011P10058376 0082011P10058400 0082011P10058401 0082011P10058402 0082011P10058408 0082011P10058420 0082011P10058427 0082011P10058474 0082011P10058489 0082011P10058492 0082011P10058509 0082011P10058525 0082011P10058529 0082011P10058554 0082011P10058561 0082011P10058591 0082011P10058606 0082011P10058630 0082011P10058662 Registration No. 10058158 10058164 10058165 10058166 10058167 10058169 10058171 10058172 10058177 10058178 10058184 10058195 10058201 10058202 10058205 10058206 10058207 10058208 10058210 10058211 10058212 10058213 10058214 10058215 10058217 10058219 10058221 10058226 10058230 10058234 10058235 10058236 10058238 10058239 10058240 10058245 10058250 10058254 10058255 10058258 10058261 10058264 10058265 10058268 10058272 10058273 10058281 10058291 10058327 10058333 10058341 10058344 10058376 10058400 10058401 10058402 10058408 10058420 10058427 10058474 10058489 10058492 10058509 10058525 10058529 10058554 10058561 10058591 10058606 10058630 10058662 Name TRAN ANH TIEP TRAN THANH PHONG NGUYEN DINH THO HOANG KIM VU NGUYEN THI DUNG TRAN THI THUY NGUYEN MANH CUONG NGUYEN VAN VU MAI THI XANH NGUYEN XUAN TRINH NGUYEN TIEN THANG LE THI NGUYET NGUYEN NHU Y DO CAO HUYNH HO XUAN QUYNH HOANG TRONG THO DONG XUAN TINH NGUYEN TRI TRONG NGUYEN THANH LUAN LE QUANG NHAT HOANG NGOC DUONG DANG NGOC NHI TRAN TRUNG CUONG DO VAN THUONG NGUYEN VAN DONG MGUYEN THANH HIEU VO DINH HUNG TRINH HOANG HAI NGUYEN AI QUOC TRAN VAN CAM HA VAN THANG NGUYEN HOANG VINH LOC TRAN VAN NUI HO NGOC LUAN NGUYEN VIET TAY PHAN TRUNG HIEU LE THANH HOANG LE QUANG CONG NGUYEN VAN LONG NGUYEN THI HONG TRAN THI THUY TRANG LE THI HANG TRUONG QUANG HIEU HO VAN HUU DOAN DINH AN TRAN NGOC HUNG TRAN DANG DUC LE VAN TAM LE MANH TRINH NGUYEN MINH HAU PHAM DU BUI NGOC TU LE THI LIEN NGUYEN VAN TIEN NGUYEN XUAN HANH TRAN VAN QUANG HOANG DINH THANH HOANG HIEN NGUYEN XUAN HUNG HOANG HAI THUAN TRAN DINH TAM NGUYEN THE HUNG HOANG THI XUAN NGUYEN THI LE LE CHIEU TINH HOANG NGOC BIEN LE TAI THAT DUONG TIEN NGO HOANA NGOC SON TRAN HIEP PHONG PHAN CHI THANH Industry Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Construction Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Manufacturing Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10058671 0082011P10058688 0082011P10058733 0082011P10058749 0082011P10058752 0082011P10058771 0082011P10058776 0082011P10058777 0082011P10058781 0082011P10058800 0082011P10058830 0082011P10058906 0082011P10058988 0082011P10058989 0082011P10058991 0082011P10058992 0082011P10058996 0082011P10058997 0082011P10058998 0082011P10058999 0082011P10060002 0082011P10060016 0082011P10060018 0082011P10060019 0082011P10060024 0082011P10060026 0082011P10060042 0082011P10060069 0082011P10060079 0082011P10060082 0082011P10060085 0082011P10060086 0082011P10060089 0082011P10060091 0082011P10060106 0082011P10060118 0082011P10060122 0082011P10060125 0082011P10060131 0082011P10060132 0082011P10060141 0082011P10060161 0082011P10060162 0082011P10060163 0082011P10060167 0082011P10060169 0082011P10060172 0082011P10060173 0082011P10060176 0082011P10060179 0082011P10060181 0082011P10060182 0082011P10060183 0082011P10060195 0082011P10060209 0082011P10060211 0082011P10060235 0082011P10060239 0082011P10060249 0082011P10060255 0082011P10060257 0082011P10060263 0082011P10060280 0082011P10060283 0082011P10060285 0082011P10060297 0082011P10060302 0082011P10060304 0082011P10060306 0082011P10060309 0082011P10060315 Registration No. 10058671 10058688 10058733 10058749 10058752 10058771 10058776 10058777 10058781 10058800 10058830 10058906 10058988 10058989 10058991 10058992 10058996 10058997 10058998 10058999 10060002 10060016 10060018 10060019 10060024 10060026 10060042 10060069 10060079 10060082 10060085 10060086 10060089 10060091 10060106 10060118 10060122 10060125 10060131 10060132 10060141 10060161 10060162 10060163 10060167 10060169 10060172 10060173 10060176 10060179 10060181 10060182 10060183 10060195 10060209 10060211 10060235 10060239 10060249 10060255 10060257 10060263 10060280 10060283 10060285 10060297 10060302 10060304 10060306 10060309 10060315 Name NGUYEN VAN HIEU TRUONG VAN HAI HOANG NGOC KHA TRAN VAN CUONG HO CHI HOANH NGO XUAN CUONG NGUYEN VAN LUC DANG QUOC HUY HOANG BAO LUT TRAN DUC VIET CAO MANH HUNG TRAN QUOC VUONG DINH THANH PHAN DINH MINH DAC DINH QUANG NGOC DINH THI THANH HUONG DINH THI MY NHI DINH THE HUYNH HO SON LAM DINH THANH BICH NGUYEN CANH TUAN LE VAN DUONG NGUYEN VAN BINH VO TRONG DU PHAM VAN TUAN NGUYEN THI HANG HOANG VAN HUNG TRAN LE TUAN NGUYEN THI HA NGUYEN DINH HOAN NGUYEN DINH HUAN LE VAN ANH TRAN VAN HUNG DUONG VAN SON LE VAN NAM NGUYEN VAN LONG TRAN THI TRANG BUI THI HOA NGUYEN VAN TUAN NGUYEN QUOC HUU CAO QUANG HIEU THAI THI THAO DUONG CONG DIEN PHAN VAN VUONG HOANG TRUNG DUC NGUYEN NGOC HUNG LE MANH GIANG NGUYEN TIEN TOAN PHAM VAN TUAN TRAN NGOC HA HO VAN QUY PHUNG THE PHUC CAO VAN NAM TRAN VAN VUONG NGUYEN DAC SANG NGUYEN THAI HOA NGUYEN VIET LINH PHAN VAN HUNG NGUYEN DUC CHUNG NGUYEN VAN HOANG VO THI HUYEN TRANG VO VAN TRUONG NGUYEN VAN LUAN TRAN VAN THANH TRAN NGOC LUONG DAU THUY NGAN PHAM THI LIEU DINH TRONG HOA HOANG THI HIEP NGUYEN VAN HAI LE THI LUU Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Construction Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10060316 0082011P10060317 0082011P10060318 0082011P10060319 0082011P10060321 0082011P10060322 0082011P10060328 0082011P10060333 0082011P10060341 0082011P10060342 0082011P10060343 0082011P10060345 0082011P10060348 0082011P10060350 0082011P10060355 0082011P10060357 0082011P10060370 0082011P10060377 0082011P10060378 0082011P10060382 0082011P10060393 0082011P10060396 0082011P10060397 0082011P10060400 0082011P10060401 0082011P10060403 0082011P10060407 0082011P10060419 0082011P10060436 0082011P10060438 0082011P10060457 0082011P10060466 0082011P10060482 0082011P10060483 0082011P10060494 0082011P10060498 0082011P10060503 0082011P10060514 0082011P10060520 0082011P10060522 0082011P10060523 0082011P10060524 0082011P10060526 0082011P10060530 0082011P10060544 0082011P10060546 0082011P10060554 0082011P10060562 0082011P10060564 0082011P10060567 0082011P10060568 0082011P10060569 0082011P10060570 0082011P10060574 0082011P10060578 0082011P10060596 0082011P10060599 0082011P10060601 0082011P10060607 0082011P10060620 0082011P10060622 0082011P10060628 0082011P10060630 0082011P10060637 0082011P10060659 0082011P10060661 0082011P10060662 0082011P10060666 0082011P10060669 0082011P10060684 0082011P10060696 Registration No. 10060316 10060317 10060318 10060319 10060321 10060322 10060328 10060333 10060341 10060342 10060343 10060345 10060348 10060350 10060355 10060357 10060370 10060377 10060378 10060382 10060393 10060396 10060397 10060400 10060401 10060403 10060407 10060419 10060436 10060438 10060457 10060466 10060482 10060483 10060494 10060498 10060503 10060514 10060520 10060522 10060523 10060524 10060526 10060530 10060544 10060546 10060554 10060562 10060564 10060567 10060568 10060569 10060570 10060574 10060578 10060596 10060599 10060601 10060607 10060620 10060622 10060628 10060630 10060637 10060659 10060661 10060662 10060666 10060669 10060684 10060696 Name DUONG VAN THANG NGUYEN BA HOAN CHU PHUNG MANH NGUYEN NHU HAU TRAN VAN KHOI NGUYEN VAN QUY NGUYEN XUAN PHUONG TRAN NGOC HUNG TRAN VAN TOAN NGUYEN KE NANG TRUONG CONG TOAN LE VAN SY NGUYEN THI HUONG LE VAN PHUOC LE THI MAI HOA MAI HONG LAM LE VAN CUONG LE VAN HOP NGUYEN THI BINH THAI BA PHUONG TRAN DANG THANH NGUYEN THI THAO NGUYEN THI HUYEN VO VAN CUONG NGUYEN TRONG THANG HOANG VAN TIEN HOANG VAN DANH NGUYEN VAN TOAN LE VAN THAI THAI KHAC CANH PHAM THI XDAN VO VAN THUONG TRAN VAN HUAN PHAN BA DUONG NGUYEN PHUNG LONG NGUYEN THI TUYET CHE DINH HUY NGUYEN DUY PHUC HOANG VAN TIEN DANG THI HOAI PHUONG NGUYEN VAN LOC NGUYEN THI HONG PHAN HUY DUONG TRAN THO NGOC NGUYEN BA PHUNG HOANG VAN LAM HOANG NGHIA HUNG VO VAN PHUC NGUYEN VAN DONG NGUYEN THANH LAP NGUYEN THI YEN NGUYEN THI HAI PHAM THI LOAN NGUYEN VAN TINH VO DINH QUOC MAI THE HIEP PHAN HUU THU NGUYEN HUU HAI PHAM VAN HUNG DANG BA HOA NGUYEN DINH CHINH LE VAN QUY NGUYEN XUAN HOP NGUYEN THI LE NGUYEN VAN PHI NGUYEN DUC ANH LE THI THUY HANG NGUYEN THO LAI TANG NGOC BIEU MAI TRONG LUAT PHAM TRUNG HIEU Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10060698 0082011P10060701 0082011P10060702 0082011P10060704 0082011P10060707 0082011P10060711 0082011P10060715 0082011P10060738 0082011P10060741 0082011P10060746 0082011P10060751 0082011P10060754 0082011P10060784 0082011P10060789 0082011P10060791 0082011P10060795 0082011P10060798 0082011P10060801 0082011P10060802 0082011P10060809 0082011P10060816 0082011P10060831 0082011P10060850 0082011P10060856 0082011P10060858 0082011P10060863 0082011P10060867 0082011P10060870 0082011P10060874 0082011P10060876 0082011P10060878 0082011P10060882 0082011P10060886 0082011P10060888 0082011P10060891 0082011P10060900 0082011P10060906 0082011P10060915 0082011P10060920 0082011P10060921 0082011P10060931 0082011P10060946 0082011P10060947 0082011P10060954 0082011P10060963 0082011P10060964 0082011P10060969 0082011P10060974 0082011P10060980 0082011P10060982 0082011P10060990 0082011P10060997 0082011P10060999 0082011P10061009 0082011P10061011 0082011P10061019 0082011P10061027 0082011P10061050 0082011P10061053 0082011P10061056 0082011P10061060 0082011P10061061 0082011P10061071 0082011P10061073 0082011P10061077 0082011P10061078 0082011P10061082 0082011P10061094 0082011P10061102 0082011P10061103 0082011P10061104 Registration No. 10060698 10060701 10060702 10060704 10060707 10060711 10060715 10060738 10060741 10060746 10060751 10060754 10060784 10060789 10060791 10060795 10060798 10060801 10060802 10060809 10060816 10060831 10060850 10060856 10060858 10060863 10060867 10060870 10060874 10060876 10060878 10060882 10060886 10060888 10060891 10060900 10060906 10060915 10060920 10060921 10060931 10060946 10060947 10060954 10060963 10060964 10060969 10060974 10060980 10060982 10060990 10060997 10060999 10061009 10061011 10061019 10061027 10061050 10061053 10061056 10061060 10061061 10061071 10061073 10061077 10061078 10061082 10061094 10061102 10061103 10061104 Name NGUYEN KE MINH PHAM VAN HUNG NGUYEN DUY NAM NGUYEN DINH HIEU TRUONG VAN KHANH NGUYEN TRONG HOA TRAN VAN MANH PHAM VIET MINH HOANG VAN VIET CAO XUAN CUONG PHAM VAN TRONG NGO SY NHU NGUYEN SY MANH LE VAN SANG NGUYEN DINH LAM TRUONG DUC KHANG NGUYEN VAN TIEN LE XUAN QUYET NGUYEN TRUNG DUNG TRAN TRONG PHI NGUYEN XUAN PHUC NGUYEN BA TUAN PHAN THI DUNG NGUYEN DINH TRUONG LE NGOC TOAI NGUYEN TRONG TUONG NGUYEN THI HANG NGUUEN VAN LUAN PHAN THANH VAN HOANG NGHIA NGUYEN NGUYEN TRONG TUYEN NGUYEN VAN THONG NGUYEN VAN PHUONG HOANG TRONG MANH TRAN THI HIEN NGUYEN HONG PHONG TRAN VAN DIEM NGHYEN VAN CUOMG DUONG XUAN THIEN LE ANH TUAN LE CONG VAN TRAN VAN TAN THAI THI HA DANG VAN THAO LE THI HOAI PHUONG NGUYEN THI KIEU TRANG CHU VAN HA NGUYEN XUAN NAM NGUYEN TRUNG DUC PHAN THI TRA THAI DINH ANH NGUYEN TRUONG CHINH DAU BA TOAN NGUYEN THI THU HAI NGUYEN THI THU HUONG NGUYEN HA NAM NGUYEN THI HOA NGUYEN VAN DUONG NGUYEN DUC TAI LE VAN MINH TRAN DOAN BINH LE VAN CONG PHAM VAN DAO NGO VAN HOANG NGUYEN THAC QUAN VAN DINH SY TRAN MINH LONG THAI DOAN CHAT PHAM VAN QUYNH DINH THI HA NGUYEN DUY THANG Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10061106 0082011P10061109 0082011P10061112 0082011P10061114 0082011P10061117 0082011P10061124 0082011P10061130 0082011P10061132 0082011P10061139 0082011P10061159 0082011P10061164 0082011P10061173 0082011P10061180 0082011P10061184 0082011P10061188 0082011P10061192 0082011P10061214 0082011P10061217 0082011P10061227 0082011P10061228 0082011P10061232 0082011P10061246 0082011P10061247 0082011P10061248 0082011P10061255 0082011P10061260 0082011P10061264 0082011P10061269 0082011P10061273 0082011P10061274 0082011P10061279 0082011P10061287 0082011P10061291 0082011P10061293 0082011P10061298 0082011P10061300 0082011P10061301 0082011P10061310 0082011P10061325 0082011P10061331 0082011P10061338 0082011P10061354 0082011P10061359 0082011P10061375 0082011P10061381 0082011P10061382 0082011P10061384 0082011P10061387 0082011P10061388 0082011P10061394 0082011P10061396 0082011P10061399 0082011P10061400 0082011P10061405 0082011P10061407 0082011P10061430 0082011P10061436 0082011P10061444 0082011P10061445 0082011P10061458 0082011P10061464 0082011P10061477 0082011P10061492 0082011P10061493 0082011P10061495 0082011P10061497 0082011P10061499 0082011P10061500 0082011P10061509 0082011P10061526 0082011P10061535 Registration No. 10061106 10061109 10061112 10061114 10061117 10061124 10061130 10061132 10061139 10061159 10061164 10061173 10061180 10061184 10061188 10061192 10061214 10061217 10061227 10061228 10061232 10061246 10061247 10061248 10061255 10061260 10061264 10061269 10061273 10061274 10061279 10061287 10061291 10061293 10061298 10061300 10061301 10061310 10061325 10061331 10061338 10061354 10061359 10061375 10061381 10061382 10061384 10061387 10061388 10061394 10061396 10061399 10061400 10061405 10061407 10061430 10061436 10061444 10061445 10061458 10061464 10061477 10061492 10061493 10061495 10061497 10061499 10061500 10061509 10061526 10061535 Name PHAM DUC NHUAN TRAN HONG QUAN NGUYEN VAN HUNG NGUYEN TRONG TRUONG LE DUC HANH NGUYEN TRUONG TRAM PHAM VIET AN NGUYEN VAN PHU TRINH VAN BA TRAN DUC THANH DAU THI THU NGUYEN VAN NAM DINH HUU BINH NGUYEN QUOC HUY THAN THI THAO VO VAN BINH NGUYEN DUC TAC THAI VAN LAP CHU VAN TRUNG DANG BA HAI TRAN BA LINH NGUYEN VIET QUANG NGUYEN XUAN PHONG NGUYEN DANH TAO PHAN VAN DINH NGUYEN THI NGO LE NGOC SUU HOANG NGHIA TAI HOANG SY TINH NGUYEN VAN NAM DUONG MINH HUNG DAO QUANG HAO TRINH THI HONG TRAN DINH KHAI TRAN VAN NIEN TRAN DUY TUNG KHA VAN VUONG HO MINH PHUONG PHAN VAN MAU DINH BA VINH NGUYEN HUU HIEU NGUYEN CHI THANH NGUYEN VAN THANH HA THI HOA NGUYEN HOAI NAM HO VAN DONG NGUYEN THI NGHIA PHAN THI NIEM VU VAN DE NGUYEN VAN KIEN LE VAN BAY NGUYEN VAN SON DAO VAN THANG NGUYEN VAN TUONG NGUYEN VAN QUANG PHAM VAN LOC NGUYEN VAN HUNG HOANG VAN TIEN NGUYEN THANH LEN NGUYEN DUY THUYEN HOANG DINH QUY LE VAN TAN TRAN XUAN VINH HOANG NGOC BINH TRAN VAN SY VO QUANG THANG NGUYEN THINH DOAN THAI VAN THE LE VAN DANG NGUYEN CANH DUONG NGUYEN THI KHUYEN Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10061550 0082011P10061556 0082011P10061557 0082011P10061574 0082011P10061586 0082011P10061593 0082011P10061597 0082011P10061603 0082011P10061606 0082011P10061608 0082011P10061611 0082011P10061625 0082011P10061628 0082011P10061632 0082011P10061638 0082011P10061647 0082011P10061649 0082011P10061650 0082011P10061654 0082011P10061660 0082011P10061662 0082011P10061675 0082011P10061681 0082011P10061683 0082011P10061692 0082011P10061694 0082011P10061719 0082011P10061742 0082011P10061743 0082011P10061746 0082011P10061748 0082011P10061753 0082011P10061756 0082011P10061758 0082011P10061759 0082011P10061765 0082011P10061770 0082011P10061772 0082011P10061776 0082011P10061777 0082011P10061781 0082011P10061782 0082011P10061784 0082011P10061786 0082011P10061791 0082011P10061792 0082011P10061793 0082011P10061804 0082011P10061806 0082011P10061809 0082011P10061810 0082011P10061820 0082011P10061827 0082011P10061832 0082011P10061834 0082011P10061839 0082011P10061844 0082011P10061848 0082011P10061852 0082011P10061853 0082011P10061855 0082011P10061856 0082011P10061864 0082011P10061868 0082011P10061871 0082011P10061874 0082011P10061879 0082011P10061883 0082011P10061884 0082011P10061887 0082011P10061891 Registration No. 10061550 10061556 10061557 10061574 10061586 10061593 10061597 10061603 10061606 10061608 10061611 10061625 10061628 10061632 10061638 10061647 10061649 10061650 10061654 10061660 10061662 10061675 10061681 10061683 10061692 10061694 10061719 10061742 10061743 10061746 10061748 10061753 10061756 10061758 10061759 10061765 10061770 10061772 10061776 10061777 10061781 10061782 10061784 10061786 10061791 10061792 10061793 10061804 10061806 10061809 10061810 10061820 10061827 10061832 10061834 10061839 10061844 10061848 10061852 10061853 10061855 10061856 10061864 10061868 10061871 10061874 10061879 10061883 10061884 10061887 10061891 Name TRAN THI VINH NGUYEN THANH HUNG PHAN CONG QUAN HO VAN HUYNH HO DUC TOAN PHAM DINH CUONG NGUYEN DINH NGUYEN LE XUAN TUNG NGUYEN BA QUY NGUYEN BA CUONG CAO KY NGUYEN QUOC VUONG NGUYEN VAN THUAN LE VAN CHAU NGUYEN XUAN HOP NGUYEN TRUNG DUNG DAU VAN TRANG TRUONG NHU SU TRAN THI MY HOANG XUAN KHOI NGUYEN VAN DOAN DANG VAN HA NGUYEN VAN MINH NGUYEN VIET THIEN LE VAN TUNG LE THI LAI PHUNG MINH TRONG LE CANH ANH NGUYEN VAN LONG CHU THE MANH HO THI HIEN NGUYEN VAN THANH NGUYEN THI HOA NGUYEN VAN HONG TRAN VAN HANH TRAN DINH KHANH NGUYEN VAN TUAN NGUYEN VAN DAN NGUYEN VAN TUAN NGUYEN DANG CANH NGUYEN TRACH THUY NGUYEN ANH DUNG VO DUY CUONG TRAN DINH LAM PHAM VIET PHUC NGUYEN VAN MAO HOANG MINH QUAN BUI DINH NAM NGUYEN TIEN CUONG LE VAN LUU HOANG THI HA LUONG THANH HOA NGUYEN VAN THAO NGUYEN DINH NAM HO VAN HOANG TRUONG QUANG TINH PHAM THI YEN HOANG VAN TY NGUYEN NHU TUAN LE VAN HUNG TRAN VAN DUC NGUYEN ANH CUONG TRAN DINH HOANH NGUYEN DINH HUYEN THAI KHAC NHAT NGUYEN THI BE VO THI GIANG TRAN DINH TAI HOANG VAN CONG LE HUU HOA LUU DINH GIAP Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Fishing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10061899 0082011P10061903 0082011P10061908 0082011P10061913 0082011P10061921 0082011P10061924 0082011P10061926 0082011P10061942 0082011P10061943 0082011P10061945 0082011P10061953 0082011P10061956 0082011P10061957 0082011P10061969 0082011P10061970 0082011P10061973 0082011P10061974 0082011P10062001 0082011P10062004 0082011P10062028 0082011P10062032 0082011P10062046 0082011P10062049 0082011P10062050 0082011P10062055 0082011P10062077 0082011P10062081 0082011P10062082 0082011P10062083 0082011P10062114 0082011P10062128 0082011P10062131 0082011P10062132 0082011P10062133 0082011P10062134 0082011P10062135 0082011P10062138 0082011P10062139 0082011P10062140 0082011P10062142 0082011P10062150 0082011P10062151 0082011P10062179 0082011P10062184 0082011P10062185 0082011P10062186 0082011P10062190 0082011P10062194 0082011P10062197 0082011P10062198 0082011P10062206 0082011P10062208 0082011P10062212 0082011P10062213 0082011P10062214 0082011P10062218 0082011P10062230 0082011P10062240 0082011P10062245 0082011P10062268 0082011P10062273 0082011P10062281 0082011P10062288 0082011P10062293 0082011P10062300 0082011P10062315 0082011P10062316 0082011P10062317 0082011P10062319 0082011P10062325 0082011P10062329 Registration No. 10061899 10061903 10061908 10061913 10061921 10061924 10061926 10061942 10061943 10061945 10061953 10061956 10061957 10061969 10061970 10061973 10061974 10062001 10062004 10062028 10062032 10062046 10062049 10062050 10062055 10062077 10062081 10062082 10062083 10062114 10062128 10062131 10062132 10062133 10062134 10062135 10062138 10062139 10062140 10062142 10062150 10062151 10062179 10062184 10062185 10062186 10062190 10062194 10062197 10062198 10062206 10062208 10062212 10062213 10062214 10062218 10062230 10062240 10062245 10062268 10062273 10062281 10062288 10062293 10062300 10062315 10062316 10062317 10062319 10062325 10062329 Name DANG VAN CONG TRINH XUAN MAO NGUYEN VAN DUNG NGUYEN THI OANH NGO THI HOA PHAM VIET THACH VO VAN NGUYEN LU VAN VIET NGUYEN THI NGUYET NGUYEN CANH NAM NGUYEN HUU THANG TRAN THI TRANG TRINH XUAN MAO NGUYEN VAN DUONG NGUYEN THI HOA PHAN THI OANH NGO XUAN QUYEN TRAN THI HA THAI VAN PHI TRAN VAN THANH NGUYEN VAN HUNG VO BAO TOAN PHAN VAN THIEU NGUYE TRUNG HIEU LUU NGOC HUY NGUYEN THI THUONG BUI THI LANH NGUYEN XUAN OANH DANG TRONG SAU NGUYEN VAN SOAG NGUYEN NHU LINH NGUYEN VAN DUC DAO XUAN PHONG TUNG THI HUE LE VAN TUAN NGUYEN VAN CUONG LE CHI HUNG LE VAN DUAN PHAM THI THUY LE VAN DUNG VO CHI CONG PHAN VAN THINH BUI VAN THUAN BIEN VAN TU DANG VAN HUNG PHAN THI HANG NGUYEN VAN LUAN NGUYEN XUAN HOA TRAN XUAN TRUONG LE QUANG VU THAI VAN CONG LE XUAN HUONG NGUYEN THI HONGTHUAN LE VAN PHU TRAN VAN LINH DANG VAN LE TRAN THI THU NGUYEN KIM OANH HOANG NHAT DINH DAU QUANG CUONG NGUYEN DUY DUC NGUYEN DUC THIEN NGHYEN NGOC HOANG NGUYEN TRONG HUNG NGUYEN THI LY NA DAO XVAN TUAN NGUYEN THI TU LE XUAN DUOC TRAN VAN QUAN DAU XUAN DUC NGUYEN VAN QUANG Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Fishing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10062334 0082011P10062360 0082011P10062366 0082011P10062367 0082011P10062370 0082011P10062371 0082011P10062372 0082011P10062374 0082011P10062384 0082011P10062387 0082011P10062391 0082011P10062393 0082011P10062394 0082011P10062402 0082011P10062403 0082011P10062406 0082011P10062417 0082011P10062432 0082011P10062437 0082011P10062442 0082011P10062445 0082011P10062459 0082011P10062460 0082011P10062465 0082011P10062473 0082011P10062479 0082011P10062488 0082011P10062489 0082011P10062504 0082011P10062505 0082011P10062516 0082011P10062518 0082011P10062520 0082011P10062527 0082011P10062531 0082011P10062536 0082011P10062543 0082011P10062544 0082011P10062545 0082011P10062551 0082011P10062552 0082011P10062556 0082011P10062558 0082011P10062565 0082011P10062576 0082011P10062577 0082011P10062579 0082011P10062588 0082011P10062594 0082011P10062595 0082011P10062598 0082011P10062604 0082011P10062609 0082011P10062615 0082011P10062619 0082011P10062622 0082011P10062630 0082011P10062631 0082011P10062633 0082011P10062634 0082011P10062638 0082011P10062642 0082011P10062645 0082011P10062646 0082011P10062669 0082011P10062680 0082011P10062689 0082011P10062690 0082011P10062691 0082011P10062695 0082011P10062698 Registration No. 10062334 10062360 10062366 10062367 10062370 10062371 10062372 10062374 10062384 10062387 10062391 10062393 10062394 10062402 10062403 10062406 10062417 10062432 10062437 10062442 10062445 10062459 10062460 10062465 10062473 10062479 10062488 10062489 10062504 10062505 10062516 10062518 10062520 10062527 10062531 10062536 10062543 10062544 10062545 10062551 10062552 10062556 10062558 10062565 10062576 10062577 10062579 10062588 10062594 10062595 10062598 10062604 10062609 10062615 10062619 10062622 10062630 10062631 10062633 10062634 10062638 10062642 10062645 10062646 10062669 10062680 10062689 10062690 10062691 10062695 10062698 Name NGUYEN CHI THANG NGUYEN VAN THIEN NGUYEN LY HUNG NGUYEN VAN VINH QUACH HUU HOANG NGUYEN TRONG CHIEM VO VAN CHUONG NGO VAN VU LE QUOC DAT TRAN VAN DIEP TRAN VAN LONG HO THI XANH VO THI NGOC VO VAN CANH TRAN XUAN LIN DUONG VAN TRUONG NGUYEN NGOC HUNGIL L LLLL L HOANG HUU TINH LE MINH VUONG HOAVG VAN QUOC KIEU VAN THIET LE DANH PHONG VO HUU TOAN NGUYEN THI NGOC BICH NGUYEN THI LAN NGUYEN DINH CUNG NGUYEN VAN HOAN NGUYEN THI DUNG BUI QUANG PHI PHAM TRONG LOI TRAN THI THUY NGUYEN THI ANH NGUYEN MANH CAM NGUYEN TRONG PHUNG NGUYEN VIET NAM TRAN VAN VU DUONG XUAN TY NGUYEN THI LINH NGUYEN VAN TRUNG LE DINH TAI NGUYEN HUY HAI DINH VIET QUY BUI VAN LAM TRAN THI THE NGUYEN TIEN QUAN LE SDNG HAO HOANG VAN HIEP NGUYEN HAI TO VAN CHUNG NGUYEN HONG DAI NGUYEN DINH KINH TRAN VAN HANH DANG QUOC DINH QUOC THUONG NGUYEN HUY VU VO CONG NAM NGUYEN TONG SON PHAM HONG THI PHAM VAN TRUONG LE DUC ANH TRAV VAN CHUONG NGUYEN TUAN VU NGUYEN VAN CHINH TRAN HAI THUAN LE NGDC TIEN LE VAN NHAT HOANG VAN PHONG TRAN THI HA NGUYEN ANH DUC PHAN VAN NGHIA NGUYEN DANH QUAN Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Fishing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Fishing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Construction Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10062699 0082011P10062703 0082011P10062712 0082011P10062715 0082011P10062718 0082011P10062725 0082011P10062729 0082011P10062733 0082011P10062734 0082011P10062742 0082011P10062745 0082011P10062774 0082011P10062791 0082011P10062793 0082011P10062795 0082011P10062798 0082011P10062803 0082011P10062819 0082011P10062826 0082011P10062842 0082011P10062852 0082011P10062854 0082011P10062872 0082011P10062884 0082011P10062889 0082011P10062894 0082011P10062899 0082011P10062905 0082011P10062916 0082011P10062939 0082011P10062941 0082011P10062942 0082011P10062952 0082011P10062959 0082011P10062971 0082011P10062995 0082011P10062996 0082011P10063005 0082011P10063019 0082011P10063024 0082011P10063025 0082011P10063040 0082011P10063045 0082011P10063051 0082011P10063057 0082011P10063227 0082011P10064002 0082011P10064007 0082011P10064008 0082011P10064009 0082011P10064016 0082011P10064018 0082011P10064019 0082011P10064021 0082011P10064024 0082011P10064027 0082011P10064029 0082011P10064030 0082011P10064031 0082011P10064032 0082011P10064033 0082011P10064040 0082011P10064042 0082011P10064043 0082011P10064049 0082011P10064050 0082011P10064052 0082011P10064055 0082011P10064056 0082011P10064061 0082011P10064062 Registration No. 10062699 10062703 10062712 10062715 10062718 10062725 10062729 10062733 10062734 10062742 10062745 10062774 10062791 10062793 10062795 10062798 10062803 10062819 10062826 10062842 10062852 10062854 10062872 10062884 10062889 10062894 10062899 10062905 10062916 10062939 10062941 10062942 10062952 10062959 10062971 10062995 10062996 10063005 10063019 10063024 10063025 10063040 10063045 10063051 10063057 10063227 10064002 10064007 10064008 10064009 10064016 10064018 10064019 10064021 10064024 10064027 10064029 10064030 10064031 10064032 10064033 10064040 10064042 10064043 10064049 10064050 10064052 10064055 10064056 10064061 10064062 Name HOANG DUY NHAT TRAN TRUNG HOA NGUYEN VAN SON DUONG THANH NGOC LE NGOC LINH NGUYEN VAN HANH NGUYEN VAN THANG NGUYEN MANH DAI NGUYEN THAI HOA NGUYEN DINH THOA NGUYEN HUU DO NGUYEN TIEN HUNG NGUYFN THI BINH TRAN DUC HANH DUDNG THI HIEU LE HAI QUAN NGUYEN THI BICH NGOC TRAN TUAN DAT YGUYEN QUANG TRUNG NGUYEN DUC THIEN HOANG THI THAM HO KHAC LIAH DIEP THI LIEU NGUYEN HUU HOANG DUONG THANH LINH TRAN VAN BAC NGUYEN VAN CHIEN NGUYEN VAN TRUNG TRAN HONG THAI TRINH VAN QUANG TRAN VAN DAI PHAN VAN THUONG LE NGOC TUY NGUYEN THI ANH DAO NGUYEN THI HANG NGUYEN VAN DUNG TRAN DINH THIET NGUYEN BA HUY NGUYEN NHAT ANH PHAM PHI TRUONG VGUYEN VAN CUONG MAI VAN DIEP BUI XUAN TUAN PHAN THE CUONG HOANG THE DUC TRINH VAN QUAN DUONG TRUNG KIEN TRAN THI BICH DUYEN DUONG KHOA BAO NGUYEN MANH KIEN NGUYEN THI MINH HON TRAN THI LAN NGUYEN THI THU LE HONG TUYEN BUI THI THANH NGUYEN XUAN TRUONG NGUYEN THI BICH NGOC TRAN VAN KHANH NGUYEN VAN THINH NGUYEN BA CUONG DO THI TU HA NGUYEN VAN HANH PHAM THUY DUNG TRIEU THI HAI YEN TRAN THE ANH NGUYEN NGOC VAN BUI DINH LUYEN VU MINH DUC DAO TIEN DUNG NGUYEN THINH VUONG BUI DUC VINH Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Fishing Manufacturing Construction Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Construction Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10064066 0082011P10064067 0082011P10064080 0082011P10064083 0082011P10064089 0082011P10064098 0082011P10064102 0082011P10064103 0082011P10064105 0082011P10064106 0082011P10064109 0082011P10064133 0082011P10064135 0082011P10064139 0082011P10064142 0082011P10064144 0082011P10064151 0082011P10064152 0082011P10064154 0082011P10064164 0082011P10064168 0082011P10064181 0082011P10064192 0082011P10064193 0082011P10064195 0082011P10064196 0082011P10064199 0082011P10064202 0082011P10064220 0082011P10064221 0082011P10064223 0082011P10064229 0082011P10064230 0082011P10064231 0082011P10064235 0082011P10064240 0082011P10064241 0082011P10064248 0082011P10064249 0082011P10064256 0082011P10064267 0082011P10064268 0082011P10064271 0082011P10064275 0082011P10064277 0082011P10064279 0082011P10064291 0082011P10064296 0082011P10064309 0082011P10064311 0082011P10064330 0082011P10064331 0082011P10064332 0082011P10064343 0082011P10064345 0082011P10064362 0082011P10064371 0082011P10064376 0082011P10064377 0082011P10064388 0082011P10064392 0082011P10064397 0082011P10064404 0082011P10064406 0082011P10064407 0082011P10064408 0082011P10064419 0082011P10064424 0082011P10064434 0082011P10064437 0082011P10064439 Registration No. 10064066 10064067 10064080 10064083 10064089 10064098 10064102 10064103 10064105 10064106 10064109 10064133 10064135 10064139 10064142 10064144 10064151 10064152 10064154 10064164 10064168 10064181 10064192 10064193 10064195 10064196 10064199 10064202 10064220 10064221 10064223 10064229 10064230 10064231 10064235 10064240 10064241 10064248 10064249 10064256 10064267 10064268 10064271 10064275 10064277 10064279 10064291 10064296 10064309 10064311 10064330 10064331 10064332 10064343 10064345 10064362 10064371 10064376 10064377 10064388 10064392 10064397 10064404 10064406 10064407 10064408 10064419 10064424 10064434 10064437 10064439 Name HAN DINH LUAN TA PHU QUY NGUYEN THI THUY KIEU MANH DUY TRAN QUOC HUY DUONG HUY HA DANG THI THOM NGO DINH VAN NGUYEN TIEN DUNG NGUYEN VAN MAI QUACH VAN THINH VU ANH TUAN TRAN MANH HA NGUYEN DINH PHU QUY PHAM MINH TIEN NGUYEN VAN LUYEN DAO VAN HANH DUONG VAN TIEN TA THI THU YEN PHAM VAN NAM NGUYEN THI KIM LIEN NGUYEN THI QUYNH CHI DINH THI THU HANG NGUYEN VAN CHUNG CHU VAN TAI NGUYEN VAN MANH NGUYEN DAO HUAN NGUYEN TRUNG HIEU HA ANH XUAN PHAM LINH GIANG NGUYEN DUC TIEN CAO PHUONG ANH LE THANH HOANG DANG NGOC HOANG NGUYEN THI TUYET HONG LE QUANG HUNG NGUYEN THI THANH TAM NGUYEN THI THANH MAI HO DINH TU DUONG NGOC TINH TRAN THI HUYEN NGOC LE THI MY LINH NGUYEN DUC NHAN LE HOANG ANH LE NGOC MAU PHAM VAN LONG TA HUY HOANG CAO THI THU HUONG LE VU LAP HA CHI CONG NGUYEN NGOC QUOC NGYYEN NGOC LUAN NGUYEN VAN TU TRAN CHIEN THANG NGUYEN VAN HUU HA THI THUY NGUYEN NGOC THANH NGUYEN THI MAI PHAM DUY THANH HOANG TRUONG CHINH LE QUANG LUAN DO MANH TIEN HA NGOC NHAT HAN VAN NAM DO VAN THANH LAM DUC PHUONG NGUYEN VAN QUY HAN VAN CHI NGUYEN THI HONG CAN VAN HA LE VAN TAM Industry Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10064440 0082011P10064442 0082011P10064444 0082011P10064448 0082011P10064449 0082011P10064452 0082011P10064466 0082011P10064479 0082011P10064482 0082011P10064485 0082011P10064493 0082011P10064505 0082011P10064507 0082011P10064510 0082011P10064517 0082011P10064518 0082011P10064524 0082011P10064525 0082011P10064526 0082011P10064531 0082011P10064532 0082011P10064533 0082011P10064534 0082011P10064535 0082011P10064536 0082011P10064537 0082011P10064538 0082011P10064539 0082011P10064540 0082011P10064541 0082011P10064542 0082011P10064543 0082011P10064544 0082011P10064545 0082011P10064546 0082011P10064547 0082011P10064548 0082011P10064549 0082011P10064550 0082011P10064555 0082011P10064557 0082011P10064558 0082011P10064559 0082011P10064560 0082011P10064561 0082011P10064570 0082011P10064572 0082011P10064576 0082011P10064580 0082011P10064582 0082011P10064592 0082011P10064594 0082011P10064603 0082011P10064618 0082011P10064632 0082011P10064646 0082011P10064652 0082011P10064654 0082011P10064661 0082011P10064665 0082011P10064675 0082011P10064677 0082011P10064683 0082011P10064685 0082011P10064703 0082011P10064712 0082011P10064718 0082011P10064725 0082011P10064727 0082011P10064728 0082011P10064730 Registration No. 10064440 10064442 10064444 10064448 10064449 10064452 10064466 10064479 10064482 10064485 10064493 10064505 10064507 10064510 10064517 10064518 10064524 10064525 10064526 10064531 10064532 10064533 10064534 10064535 10064536 10064537 10064538 10064539 10064540 10064541 10064542 10064543 10064544 10064545 10064546 10064547 10064548 10064549 10064550 10064555 10064557 10064558 10064559 10064560 10064561 10064570 10064572 10064576 10064580 10064582 10064592 10064594 10064603 10064618 10064632 10064646 10064652 10064654 10064661 10064665 10064675 10064677 10064683 10064685 10064703 10064712 10064718 10064725 10064727 10064728 10064730 Name VU DUC TOAN LE TIEN ANH NGUYEN TIEN CHUNG HOANG TIEN QUAN NGUYEN THI QUYNH ANH PHUNG VAN DONG DUONG CAT KHANH NGUYEN DUC HUY NGUYEN VAN HAI PHAM QUOC BAO NGUYEN HAI NAM HOANG MINH DONG NGUYEN VAN XUAN CAO MINH QUANG NGUYEN VAN HANH DO QUOC THANG HOANG THANH HIEP NGUYEN THANH HOAI NGUYEN NGOC TAO PHUNG THI HUONG DO MANH CUONG HA MINH DUC NGO THI LOAN HA VAN HUYNH HA KHAC KHUONG HA VAN SON NGUYEN DUC THO HA MINH TUAN DANG THI THUY HUONG NGUYEN THE VINH HA TUAN ANH HA MINH LUAN HA THANH HUONG HA VAN HUAN --- PHUNG MANH HUYNH HA VAN DONG LE THI THU HUONG HA THI NAM NGUYEN HONG NHUNG HA XUAN HUNG HA THANH NHIN NGUYEN THANH THAO HA DINH TRONG HA QUANG MINH NGUYEN THI QUYEN NGUYEN DUC TRONG DANG ANH TUAN VU DUC QUAN PHAM VAN TUAN LE VIET HONG TRAN NGOC HAI NGUYEN THANH XUAN PHAM ANH TOAN DO CHI THANH LE THI MINH NGUYEN QUOC TOAN TRAN TRUNG DUNG NGUYEN THE HUNG BUI DUC SANG DUONG THI THU HUONG NGUYEN VAN CHI NGUYEN DUY PHUONC LE THI THANH MAI TRAN CAO DANG NGUYEN DUC HOANG DINH THI ANH TRAN THI THUY NGUYEN THIET HUYNH TRAN BA NAM NGUYEN VAN CO HAP TIEN LOC HANH Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Manufacturing Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10064737 0082011P10064745 0082011P10064754 0082011P10064755 0082011P10064757 0082011P10064777 0082011P10064785 0082011P10064786 0082011P10064812 0082011P10064815 0082011P10064820 0082011P10064821 0082011P10064838 0082011P10064857 0082011P10064859 0082011P10064861 0082011P10064867 0082011P10064870 0082011P10064879 0082011P10064881 0082011P10064895 0082011P10064900 0082011P10064907 0082011P10064910 0082011P10064950 0082011P10064956 0082011P10064964 0082011P10064968 0082011P10064971 0082011P10064975 0082011P10064982 0082011P10064984 0082011P10064988 0082011P10064994 0082011P10064995 0082011P10065001 0082011P10065002 0082011P10065005 0082011P10065007 0082011P10065010 0082011P10065013 0082011P10065018 0082011P10065021 0082011P10065022 0082011P10065026 0082011P10065027 0082011P10065030 0082011P10065036 0082011P10065039 0082011P10065041 0082011P10065043 0082011P10065044 0082011P10065045 0082011P10065048 0082011P10065049 0082011P10065058 0082011P10065062 0082011P10065063 0082011P10065064 0082011P10065067 0082011P10065068 0082011P10065071 0082011P10065074 0082011P10065077 0082011P10065081 0082011P10065084 0082011P10065089 0082011P10065093 0082011P10065096 0082011P10065099 0082011P10065115 Registration No. 10064737 10064745 10064754 10064755 10064757 10064777 10064785 10064786 10064812 10064815 10064820 10064821 10064838 10064857 10064859 10064861 10064867 10064870 10064879 10064881 10064895 10064900 10064907 10064910 10064950 10064956 10064964 10064968 10064971 10064975 10064982 10064984 10064988 10064994 10064995 10065001 10065002 10065005 10065007 10065010 10065013 10065018 10065021 10065022 10065026 10065027 10065030 10065036 10065039 10065041 10065043 10065044 10065045 10065048 10065049 10065058 10065062 10065063 10065064 10065067 10065068 10065071 10065074 10065077 10065081 10065084 10065089 10065093 10065096 10065099 10065115 Name LE THI THEM PHUNG VAN THANG DUONG TUNG LAM NGUYEN VAN HONG HA THE LOI NGUYEN THI THUY VUONG VAN QUANG NGUYEN THI HUYEN PHAM VAN TUAN BUI VAN DAN NGUYEN THI VUI LE THI QUY NGUYEN VAN CONG NGUYEN VAN KY NGUYEN DINH PHONG NGUYEN VAN HAO NGUYEN THI THUY TRAN VAN DUYEN NGUYEN THI THUY NGUYEN TIEN MANH NGUYEN THI THO TRINH MINH THE MAI VAN CUONG NGUYEN VAN PHI NGUYEN THI NGHIEP NGUYEN THI KIM CAT NGO VAN TRANG TRAN VAN VINH NGO THI HIEN HAN VAN HOA NGUYEN THE CHUONG HA NGOC DUY PHAM VAN THUAT NGUYEN TIEN CONG NGUYEN DUC CHIEN DONG THI LAN PHUNG VAN THIEP HOANG THANH HOA LEO THI LAN MA VAN THANG NGUYEN VAN HOI DUONG VAN THAO NGUYEN TRONG ANH GIAP THI YEN NGUYEN VAN TUAN VU THI OANH NGUYEN VAN MANH NGUYEN THI NHU NGUYEN MINH KHUE LUONG VAN THO DANG VAN DOAN NGUYEN VAN CHIEN TRAN VAN TUONG THAN VAN THANG PHAM NGOC DIEP TRAN VAN THAM DIEP VAN BAO DUONG VAN VEN NGUYEN QUANG NGOC HA VAN BICH TRINH VAN HAO NGUYEN DINH HOANG GIAP VAN HUNG TANG NGOC THACH CHU VAN HIEU PHAM THI HOUNG LE VAN HOANG NGO VAN TU TRINH VAN HIEN VI XUAN TRUONG NGUYEN THI THUY Industry Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10065119 0082011P10065128 0082011P10065129 0082011P10065136 0082011P10065137 0082011P10065140 0082011P10065147 0082011P10065149 0082011P10065152 0082011P10065158 0082011P10065161 0082011P10065168 0082011P10065173 0082011P10065176 0082011P10065177 0082011P10065178 0082011P10065181 0082011P10065184 0082011P10065185 0082011P10065198 0082011P10065202 0082011P10065206 0082011P10065208 0082011P10065209 0082011P10065211 0082011P10065212 0082011P10065218 0082011P10065219 0082011P10065226 0082011P10065228 0082011P10065229 0082011P10065230 0082011P10065233 0082011P10065234 0082011P10065241 0082011P10065245 0082011P10065246 0082011P10065254 0082011P10065256 0082011P10065259 0082011P10065262 0082011P10065265 0082011P10065267 0082011P10065270 0082011P10065271 0082011P10065272 0082011P10065274 0082011P10065279 0082011P10065283 0082011P10065292 0082011P10065293 0082011P10065301 0082011P10065302 0082011P10065304 0082011P10065313 0082011P10065314 0082011P10065319 0082011P10065321 0082011P10065324 0082011P10065328 0082011P10065329 0082011P10065336 0082011P10065339 0082011P10065348 0082011P10065351 0082011P10065355 0082011P10065361 0082011P10065367 0082011P10065368 0082011P10065369 0082011P10065370 Registration No. 10065119 10065128 10065129 10065136 10065137 10065140 10065147 10065149 10065152 10065158 10065161 10065168 10065173 10065176 10065177 10065178 10065181 10065184 10065185 10065198 10065202 10065206 10065208 10065209 10065211 10065212 10065218 10065219 10065226 10065228 10065229 10065230 10065233 10065234 10065241 10065245 10065246 10065254 10065256 10065259 10065262 10065265 10065267 10065270 10065271 10065272 10065274 10065279 10065283 10065292 10065293 10065301 10065302 10065304 10065313 10065314 10065319 10065321 10065324 10065328 10065329 10065336 10065339 10065348 10065351 10065355 10065361 10065367 10065368 10065369 10065370 Name HOANG VAN HUNG LE VAN HA NGUYEN THANH NAM NGUYEN THI HUONG HA TRONG DAI NGUYEN VAN TUAN DO THI THAM HOANG VAN DUY DIEP VAN HUNG NGUYEN DINH THAT NGUYEN VAN LONG GIAP VAN THAO LE VAN VINH DUONG XUAN TRUONG HOANG VAN DAI LE XUAN KHIET NGUYEN VAN NGOC BUI THI XUAN NGUYEN THI HOA GIAP VAN HUE DUONG THI HOAI THU NGUYEN VAN TIEN NGO VAN THUONG VU VAN LEN NGUYEN VAN SON LUYEN HUY CUONG VU THANH TAM GIAP VAN CAU VU TRI MANH NGUYEN THI KHA NGUYEN VAN QUANG HA VAN DUC GIAP VAN QUAN CHU VAN SONG TA VAN LUYEN HOANG THI HONG NGUYEN QUOC DUNG NGUYEN THI MAI VU THI HIEN TRAN BA TRONG VI VAN TAM BUI THI LAN NGUYEN VAN HUAN NGUY PHAN DUY HA MANH TUAN VU VAN BAC NGUYEN VAN MINH TRUONG TUAN DUC NGUYEN THI LINH LE THI HOAI QUACH HUY THANH LUONG THI THUYEN NGUYEN THI NGOC THAN THANH TUNG TRAN THI QUYNH TRINH VAN DU NGUYEN VAN NAM NGUYEN VAN TUAN NGUYEN VAN GIANG NGUYEN VAN SON HOANG VAN NGUYEN HUONG XUAN LUONG LE DUY NGHIA THAN DUC QUAN DUONG VAN LUU NGUYEN VAN NGUYEN DAM THI DOAN NGUYEN THI HUYNH DUONG VAN THO PHAM VAN THE NGUYEN THI NHUNG Industry Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10065373 0082011P10065374 0082011P10065380 0082011P10065381 0082011P10065383 0082011P10065389 0082011P10065392 0082011P10065396 0082011P10065400 0082011P10065401 0082011P10065405 0082011P10065406 0082011P10065407 0082011P10065408 0082011P10065410 0082011P10065414 0082011P10065416 0082011P10065417 0082011P10065418 0082011P10065422 0082011P10065429 0082011P10065430 0082011P10065432 0082011P10065433 0082011P10065439 0082011P10065440 0082011P10065441 0082011P10065442 0082011P10065443 0082011P10065447 0082011P10065454 0082011P10065455 0082011P10065467 0082011P10065468 0082011P10065469 0082011P10065470 0082011P10065471 0082011P10065472 0082011P10065476 0082011P10065477 0082011P10065478 0082011P10065479 0082011P10065480 0082011P10065481 0082011P10065488 0082011P10065491 0082011P10065497 0082011P10065500 0082011P10065501 0082011P10065503 0082011P10065505 0082011P10065507 0082011P10065509 0082011P10065510 0082011P10065514 0082011P10065515 0082011P10065520 0082011P10065521 0082011P10065524 0082011P10065525 0082011P10065526 0082011P10065530 0082011P10065534 0082011P10065535 0082011P10065536 0082011P10065541 0082011P10065543 0082011P10065551 0082011P10065554 0082011P10065555 0082011P10065560 Registration No. 10065373 10065374 10065380 10065381 10065383 10065389 10065392 10065396 10065400 10065401 10065405 10065406 10065407 10065408 10065410 10065414 10065416 10065417 10065418 10065422 10065429 10065430 10065432 10065433 10065439 10065440 10065441 10065442 10065443 10065447 10065454 10065455 10065467 10065468 10065469 10065470 10065471 10065472 10065476 10065477 10065478 10065479 10065480 10065481 10065488 10065491 10065497 10065500 10065501 10065503 10065505 10065507 10065509 10065510 10065514 10065515 10065520 10065521 10065524 10065525 10065526 10065530 10065534 10065535 10065536 10065541 10065543 10065551 10065554 10065555 10065560 Name SAM VAN MINH NGUYEN NGOC MINH HOANG THI NGOC HOANG VAN HUNG NGUYEN THI LOAN DAO XUAN HUNG CAO THI HUONG NGUYEN VAN PHUC NGUYEN VAN HUYEN VI VAN NHUONG PHAM VAN QUAN NGUYEN VAN THUONG NGUYEN VAN BIEN NGUYEN VAN PHUONG DUONG THI LE DO THI NGUYET NGUYEN THI HAO PHAM TRI THANH NGUYEN THI LAN NGUYEN DUC THANH NGUY VAN DUNG DINH VAN SON NGUYEN CONG THANH NGUYEN VAN HIEU NGUYEN VAN HAO NGUYEN VAN CAO DUONG VAN MINH LE THANH TUAN NGUYEN THANH HOAN NGUYEN THI PHU THAN VAN NAM NGUYEN DUY DUC DO THI THA TANG VAN LINH PHAM THANH VAN NGUYEN VAN NGUYEN PHAM DANG TRIEU VI THI HUONG GIANG VI VAN LUAN NGUYEN VAN HIEU HUA THI ANH TRAN THI THUY DAO XUAN HOAN DUONG VAN SANG NGUYEN VAN VU HOANG VAN THACH NGUYEN VAN KHUYEN HOANG VAN HOI VU VAN HUYEN TRINH VAN NGUYEN TRAN DUY KHANH DUONG VAN KHOA TRINH VAN QUYET VU VAN TIEN LUU VAN THAI NGUYEN VAN HAI TRUONG THI LAN GIANG TRAN VAN HOANG NGUYEN ANH DUNG NGUYEN THI HAI NGUYEN VU HOANG TRAN THI VAN CHU THI LIEN NGUYEN THI KIM DUNG VU THI THU HUONG NGUYEN VAN LAM LE VAN TUYEN PHAM CONG DIEU NGUYEN VAN CHUNG SAM VAN VIET PHAM THI HIEH Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10065561 0082011P10065562 0082011P10065563 0082011P10065565 0082011P10065570 0082011P10065573 0082011P10065574 0082011P10065583 0082011P10065588 0082011P10065590 0082011P10065593 0082011P10065596 0082011P10065597 0082011P10065602 0082011P10065608 0082011P10065613 0082011P10065614 0082011P10065617 0082011P10065618 0082011P10065621 0082011P10065629 0082011P10065631 0082011P10065634 0082011P10065636 0082011P10065638 0082011P10065646 0082011P10065655 0082011P10065658 0082011P10065661 0082011P10065666 0082011P10065680 0082011P10065681 0082011P10065694 0082011P10065700 0082011P10065702 0082011P10065704 0082011P10065705 0082011P10065707 0082011P10065721 0082011P10065722 0082011P10065726 0082011P10065731 0082011P10065736 0082011P10065741 0082011P10065743 0082011P10065744 0082011P10065753 0082011P10065754 0082011P10065757 0082011P10065760 0082011P10065761 0082011P10065771 0082011P10065773 0082011P10065778 0082011P10065789 0082011P10065791 0082011P10065792 0082011P10065794 0082011P10065799 0082011P10065800 0082011P10065801 0082011P10065803 0082011P10065806 0082011P10065821 0082011P10065824 0082011P10065828 0082011P10065833 0082011P10065836 0082011P10065844 0082011P10065857 0082011P10065864 Registration No. 10065561 10065562 10065563 10065565 10065570 10065573 10065574 10065583 10065588 10065590 10065593 10065596 10065597 10065602 10065608 10065613 10065614 10065617 10065618 10065621 10065629 10065631 10065634 10065636 10065638 10065646 10065655 10065658 10065661 10065666 10065680 10065681 10065694 10065700 10065702 10065704 10065705 10065707 10065721 10065722 10065726 10065731 10065736 10065741 10065743 10065744 10065753 10065754 10065757 10065760 10065761 10065771 10065773 10065778 10065789 10065791 10065792 10065794 10065799 10065800 10065801 10065803 10065806 10065821 10065824 10065828 10065833 10065836 10065844 10065857 10065864 Name PHAM BINH YEN DINH VAN NGOC MAI XUAN VU HA VAN LUC NGO DINH BINH NGUYEN VAN SON DANG VAN TUAN GIAP THI TRANG VU TRI TINH NGO THANH LIEM TRAN THI MEN NGUYEN THI DUNG LUOAG THI THANH NGUYEN THI HUONG LE VAN BAO DO DUC TUONG TRAN VAN CUONG GIAP VAN CUONG VU VAN CUONG HOANG VAN THUAN DUONG VAN CHUONG HOANG VAN THAO NGUYEN THI THU PHUONG NGUYEN VAN DOAN HA QUANG THE NGUYEN TUAN VINH HA DINH QUYEN NGUYEN VAN CHINH TO THI HUE NGUYEN VAN SON BUI THI THUY LE VAN BANG HOANG VAN THUYEN HOANG MINH QUANG LUONG KHANH DU NGUYEN VAN SY DIEM THI DUNG DUONG THI THANH DANG VAN TUYEN PHAM VAN TRUNG NGUYEN THI VINH LE DOAN QUYET THACH VAN TOAN THAN VAN THANG DANG VAN THUY THAN VAN KIEN DAM VAN BAC MAC THI HOAN CHU THI QUYNH OANH NGUYEN THI KIM LUYEN DO THI HUYEN NGUYEN VAN HUONG NGUYEN THI HA NGUYEN VAN HA HOANG QUOC MANH TRAN VAN KHOI NGUYEN VAN LINH NGUYEN NGOC MAI VU TRI TUONG LUU VAN QUANG HOANG DUC ANH NGUYEN THI HUONG NSUYE THI TUYET NGUYEN THI DIEP LUONG THI TRANG DUONG DUC THO TA VAN SAO NGUYEN VAN CHUONG NGUYEN VAN BO VU THI CHIEN NGUYEN VAN TUAN Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10065867 0082011P10065868 0082011P10065869 0082011P10065871 0082011P10065872 0082011P10065875 0082011P10065876 0082011P10065877 0082011P10065879 0082011P10065880 0082011P10065881 0082011P10065882 0082011P10065883 0082011P10065885 0082011P10065887 0082011P10065888 0082011P10065901 0082011P10065903 0082011P10065907 0082011P10065917 0082011P10065918 0082011P10065919 0082011P10065920 0082011P10065921 0082011P10065923 0082011P10065925 0082011P10065926 0082011P10065928 0082011P10065932 0082011P10065934 0082011P10065936 0082011P10065938 0082011P10065939 0082011P10065940 0082011P10065941 0082011P10065952 0082011P10065958 0082011P10065961 0082011P10065962 0082011P10065966 0082011P10065970 0082011P10065987 0082011P10065988 0082011P10065991 0082011P10065993 0082011P10065995 0082011P10065998 0082011P10066000 0082011P10066002 0082011P10066004 0082011P10066008 0082011P10066013 0082011P10066018 0082011P10066022 0082011P10066032 0082011P10066036 0082011P10066049 0082011P10066050 0082011P10066053 0082011P10066054 0082011P10066058 0082011P10066062 0082011P10066068 0082011P10066069 0082011P10066070 0082011P10066089 0082011P10066091 0082011P10066094 0082011P10066120 0082011P10066134 0082011P10066135 Registration No. 10065867 10065868 10065869 10065871 10065872 10065875 10065876 10065877 10065879 10065880 10065881 10065882 10065883 10065885 10065887 10065888 10065901 10065903 10065907 10065917 10065918 10065919 10065920 10065921 10065923 10065925 10065926 10065928 10065932 10065934 10065936 10065938 10065939 10065940 10065941 10065952 10065958 10065961 10065962 10065966 10065970 10065987 10065988 10065991 10065993 10065995 10065998 10066000 10066002 10066004 10066008 10066013 10066018 10066022 10066032 10066036 10066049 10066050 10066053 10066054 10066058 10066062 10066068 10066069 10066070 10066089 10066091 10066094 10066120 10066134 10066135 Name NGUYEN HAI SAM NGHIEM THI KIEU VAN GIAP VAN BACH THAN VAN SON NGUYEN VAN CUONG NGO THI MAI LUA QUACH HONG CUONG DINH VAN DANG NGUYEN VAN DONG GIAP VAN NAM TRINH QUANG HUNG HOANG BA KIEN TRAN VAN HIEU NGUYEN VAN KHANH VU THI TUYEN NGUYEN TRUONG DUNG HOANG THI PHUONG NGUYEN NGOC HAI NGUYEN THANH CUNG LUONG VAN THUONG TRAN VAN DOAN NGUYEN BA TAP PHAM THUY CHUNG NGUYEN HUY HOANG NGUYEN THI QUYNH NGO THI YEN CHU VAN CUONG VI VAN LAP HOANG VAN DAU TA DINH HOANG DAM THI SAM NGUYEN VAN HUNG NGO THI VAN NGUYEN VAN HAI NGUYEN VAN TAN DINH THI THUY NGUYEN THI HIEN LAM VAN TRUONG NGUYEN MINH HUE NGUYEN VAN CUONG LE VAN KHUONG NGOC VAN TRANG HOANG VAN HAU TRAN VAN HAI NGUYEN VAN GIANG TRAN VAN HOANG VU MINH CUONG NGUYEN VAN DIEN NGUYEN THI MAI HUONG PHI THI PHUONG NGUYEN VAN THANH HUA THI THU BUI VAN NAM NGUYEN VAN DINH PHUNG VAN CUONG NGUYEN VAN TIEN LE THANH QUYETNGUYEN NGOC THIEU TRAN THI THUY PHAN LUU TUAN DUONG VAN NGOC NGO VAN QUY VUONG DAC CANH DOAN VAN HAI NGUYEN THI HUONG LE NGOC QUY NGUYEN HUY NAM NGUYEN TUAN ANH NGUYEN KHAC KHANG TRAN VAN KHIEM NGUYEN THI NGA Industry Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Manufacturing Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10066137 0082011P10066147 0082011P10066149 0082011P10066167 0082011P10066168 0082011P10066169 0082011P10066172 0082011P10066180 0082011P10066184 0082011P10066186 0082011P10066189 0082011P10066196 0082011P10066200 0082011P10066202 0082011P10066203 0082011P10066204 0082011P10066217 0082011P10066219 0082011P10066225 0082011P10066228 0082011P10066230 0082011P10066245 0082011P10066247 0082011P10066251 0082011P10066252 0082011P10066268 0082011P10066269 0082011P10066270 0082011P10066272 0082011P10066280 0082011P10066282 0082011P10066299 0082011P10066305 0082011P10066306 0082011P10066311 0082011P10066313 0082011P10066319 0082011P10066323 0082011P10066324 0082011P10066325 0082011P10066328 0082011P10066330 0082011P10066341 0082011P10066347 0082011P10066356 0082011P10066359 0082011P10066360 0082011P10066364 0082011P10066371 0082011P10066376 0082011P10066385 0082011P10066390 0082011P10066393 0082011P10066400 0082011P10066401 0082011P10066406 0082011P10066409 0082011P10066410 0082011P10066414 0082011P10066419 0082011P10066421 0082011P10066422 0082011P10066423 0082011P10066424 0082011P10066430 0082011P10066442 0082011P10066445 0082011P10066447 0082011P10066451 0082011P10066453 0082011P10066455 Registration No. 10066137 10066147 10066149 10066167 10066168 10066169 10066172 10066180 10066184 10066186 10066189 10066196 10066200 10066202 10066203 10066204 10066217 10066219 10066225 10066228 10066230 10066245 10066247 10066251 10066252 10066268 10066269 10066270 10066272 10066280 10066282 10066299 10066305 10066306 10066311 10066313 10066319 10066323 10066324 10066325 10066328 10066330 10066341 10066347 10066356 10066359 10066360 10066364 10066371 10066376 10066385 10066390 10066393 10066400 10066401 10066406 10066409 10066410 10066414 10066419 10066421 10066422 10066423 10066424 10066430 10066442 10066445 10066447 10066451 10066453 10066455 Name TRINH DUY CHUYEN NGUYEN THI THU DONG THI THAO NGUYEN VAN VINH NGUYEN VAN DONG TRAN THI THUY NGO THI THU TRANG HOANG VAN HAI LE VAN TAM LUU VAN THANH HOANG VAN THANH PHUNG THANH TIEP LE THI HANH NGUYEN DUY HIEN VUONG SY CUONG- NGUYEN VAN LAM QUACH VAN DU NHU VAN TUONG CHU QUANG YEN NGUYEN VAN NGOC PHAM QUOC DO DANG VAN TUAN ------TRAN TRONG TUAN NGUYEN VAN QUAN NGUYEN VAN TU CAN THI HUE DO HAN DANG VU HAI VUONG THI THOM TRAN VAN DAT TRAN VAN TOAN TRAN NGOC QUYET LE VAN HOANG TRINH NGOC TU LUU VAN PHUC VU VAN BINH NGUYEN VAN LUU VI VAN HUAN NGUYEN THI NGA NGUYEN THI UYEN NGUYEN VAN DUC NGUYEN BA LUYEN NGUYEN KIM THE TA BAY KIEN NGUYEN DUY HOA PHUNG VAN HUNG NGUYEN NGOC TUAN VINH THI TRINH TRAN DINH THANG NGUYEN THANH DIEN PHAN VAN BINH NGUYEN VAN SAU NGUYEN SIEU TRUONG NGUYEN THI LAN PHAN THI HONG NHAN-- -PHUNG VAN THUONG NGUYEN VAN THANH NGUYFN TAI TUONG PHAM VAN LUONG NGUYEN VAN TUOC DO MANH CUONG DO VAN CU LE DUC ANH PHAM VAN MANH BUI VAN TRUONG LE VAN DINH DO VAN DAT DUONG VAN MINH NGUYEN DINH HANH TRAN DUC TAM NGUYEN MINH TIEN Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10066456 0082011P10066457 0082011P10066469 0082011P10066480 0082011P10066482 0082011P10066484 0082011P10066495 0082011P10066506 0082011P10066508 0082011P10066510 0082011P10066513 0082011P10066524 0082011P10066525 0082011P10066545 0082011P10066551 0082011P10066555 0082011P10066558 0082011P10066562 0082011P10066569 0082011P10066572 0082011P10066574 0082011P10066582 0082011P10066594 0082011P10066598 0082011P10066603 0082011P10066606 0082011P10066615 0082011P10066616 0082011P10066618 0082011P10066629 0082011P10066630 0082011P10066633 0082011P10066634 0082011P10066642 0082011P10066644 0082011P10066647 0082011P10066653 0082011P10066654 0082011P10066664 0082011P10066674 0082011P10066677 0082011P10066681 0082011P10066684 0082011P10066690 0082011P10066691 0082011P10066694 0082011P10066695 0082011P10066701 0082011P10066702 0082011P10066703 0082011P10066704 0082011P10066705 0082011P10066714 0082011P10066718 0082011P10066720 0082011P10066729 0082011P10066733 0082011P10066737 0082011P10066742 0082011P10066747 0082011P10066762 0082011P10066782 0082011P10066786 0082011P10066790 0082011P10066792 0082011P10066795 0082011P10066799 0082011P10066809 0082011P10066811 0082011P10066824 0082011P10066825 Registration No. 10066456 10066457 10066469 10066480 10066482 10066484 10066495 10066506 10066508 10066510 10066513 10066524 10066525 10066545 10066551 10066555 10066558 10066562 10066569 10066572 10066574 10066582 10066594 10066598 10066603 10066606 10066615 10066616 10066618 10066629 10066630 10066633 10066634 10066642 10066644 10066647 10066653 10066654 10066664 10066674 10066677 10066681 10066684 10066690 10066691 10066694 10066695 10066701 10066702 10066703 10066704 10066705 10066714 10066718 10066720 10066729 10066733 10066737 10066742 10066747 10066762 10066782 10066786 10066790 10066792 10066795 10066799 10066809 10066811 10066824 10066825 Name DAO TIEN TRUNG NGUYEN XUAN TRUONG TRAN HY VO KHAC DAT PHAM QUANG DIEP NGUYEN DINH MANH CHU TRUNG NGHIA DANG HUU BANG NGUYEN VIET PHUONG TRAN TUAN HAI NGUYEN VAN QUY NGUYEN DANH HIEP NGUYEN HUU BINH NGUYEN XUAN PHUC--- NGUYEN QUANG THANG NGUYEN NANG TRUONG LY BA THUY NGUYEN QUYET TIEN NGUYEN HUU ANH XUAN NGUYEN HUU TUYEN NGUYEN TIEN HUY DANG DINH BA NGUYEN HUU BAI DO VAN PHONG NGUYEN XUAN TRANG NGUYEN HUU QUANG NGUYEN KHA DAI DU VAN KY NGUYEN CHI MANH PHUNG DINH CHUNG KHUAT VAN BINH LE KHAC LONG VU VAN THAI NGUYEN BA HAI NGUYEN NGOC DIEP NGUYEN THANH TRUNG NGUYEN TIEN HUY NGUYEN HUU SON NGUYEN VAN LUYEN--NGUYEN VAN DUY NGUYEN HUU THANG TRAN VAN TU BUI VAN THUAN NGUYEN KHAC MANH VO THI HIEN DO HUU LUONG NGUYEN HUU TRUNG NGUYEN VAN HOP LE THANH HAI TRIEU NGUYEN THI KHUYENNGUYEN VAN TRUONG PHAM THI HOA PHI VAN THACH NGUYEN DINH PHUC VUONG DUC TAI DAO TIEN KHOA DO QUOC TRIEU NGUYEN NGOC LUYEN VU THI HONG NGUYEN THI HOA NGUYEN VAN THANG NGUYEN NHAT TANG NGHIEM XUAN SANG NGUYEN DANG THUC NGO VAN TINH NGUYEN BACH HAU NGUYEN DUC QUYET NGUYEN QUE THANH PHAM THUA QUANG NGUYEN HUU TUAN NGUYEN THANH TUAN Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing

--

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10066837 0082011P10066865 0082011P10066867 0082011P10066868 0082011P10066869 0082011P10066876 0082011P10066882 0082011P10066890 0082011P10066891 0082011P10066899 0082011P10066901 0082011P10066912 0082011P10066936 0082011P10066937 0082011P10066947 0082011P10066958 0082011P10067201 0082011P10067203 0082011P10067207 0082011P10067217 0082011P10067220 0082011P10067224 0082011P10067228 0082011P10067229 0082011P10067237 0082011P10067242 0082011P10067253 0082011P10067254 0082011P10067258 0082011P10067259 0082011P10067262 0082011P10067265 0082011P10067270 0082011P10067274 0082011P10067276 0082011P10067279 0082011P10067286 0082011P10067288 0082011P10067291 0082011P10067292 0082011P10067293 0082011P10067297 0082011P10067298 0082011P10067299 0082011P10067302 0082011P10067303 0082011P10067309 0082011P10067311 0082011P10067315 0082011P10067316 0082011P10067324 0082011P10067325 0082011P10067329 0082011P10067337 0082011P10067348 0082011P10067350 0082011P10067354 0082011P10067355 0082011P10067366 0082011P10067370 0082011P10067387 0082011P10067390 0082011P10067392 0082011P10067394 0082011P10067395 0082011P10067407 0082011P10067412 0082011P10067419 0082011P10067420 0082011P10067423 0082011P10067429 Registration No. 10066837 10066865 10066867 10066868 10066869 10066876 10066882 10066890 10066891 10066899 10066901 10066912 10066936 10066937 10066947 10066958 10067201 10067203 10067207 10067217 10067220 10067224 10067228 10067229 10067237 10067242 10067253 10067254 10067258 10067259 10067262 10067265 10067270 10067274 10067276 10067279 10067286 10067288 10067291 10067292 10067293 10067297 10067298 10067299 10067302 10067303 10067309 10067311 10067315 10067316 10067324 10067325 10067329 10067337 10067348 10067350 10067354 10067355 10067366 10067370 10067387 10067390 10067392 10067394 10067395 10067407 10067412 10067419 10067420 10067423 10067429 Name DUONG DUC THINH DO HOANG VINH TRAN VAN HIEN NGUYEN BA PHONG TA QUANG TUNG PHAM HUNG CUONG NGUYEN VAN HIEU NGUYEN VAN CHIEN BUI VAN KIEM NGUYEN VAN DUY NGUYEN VAN THANG NGUYEN VIET ANH LE HUU DAT NGUYEN XUAN TINH NGO VAN THAO NGUYEN VAN KHUONG LE DINH AI PHAM VAN LONG HOANG VIET NHAN LE HUY THO LUONG XWAN THANH DAO XUAN THONG VU TIEN BON VU THI NHI NGUYEN XUAN KHOA DANG VAN TRI TRAN VAN BA LE DINH TOAN LE DUC TUAN TRINH THI HANG NGUYEN KHAC HUAN NGUYEN HUU LAP THIEU VAN DOAN LE VAN DAI DUONG VIET DUNG LE THI THU TRUONG VAN THUC NGUYEN DANG TRINH LE THI HIEN VO KHANH TOAN LE DOAN DIEP LE VAN THANH LE VAN AN NGUYEN TRUONG THI MAI THI HUONG NGUYEN HUU SON NGUYEN THI HUE PHAN NGOC NAM LE CHI QUAN VU THI HANG TRAA THI HIEN NGUYEN TRUNG QUANG PHAM HUY CUONG TRINH THANH TUAN VU VAN THAT NGUYEN VAN HUNG LE XUAN DAN LE THI TINH LE DINH TRONG TRAN THI TUYEN VU MANH HUNG NGUYEN CONG HOANG TRAN NGOC HOANG TRINH DUC THINH NGUYEN VAN ANH TRUONG VAN THACH TONG VAN TINH TRAN CONG HOA TRUONG QUOC PHUONG LE CONG HAU VU NGOC TUAN Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Fishing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Fishing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10067434 0082011P10067437 0082011P10067438 0082011P10067439 0082011P10067440 0082011P10067441 0082011P10067444 0082011P10067445 0082011P10067447 0082011P10067456 0082011P10067463 0082011P10067468 0082011P10067472 0082011P10067476 0082011P10067478 0082011P10067491 0082011P10067492 0082011P10067493 0082011P10067496 0082011P10067497 0082011P10067498 0082011P10067500 0082011P10067504 0082011P10067507 0082011P10067508 0082011P10067509 0082011P10067515 0082011P10067517 0082011P10067519 0082011P10067520 0082011P10067524 0082011P10067534 0082011P10067536 0082011P10067543 0082011P10067546 0082011P10067549 0082011P10067559 0082011P10067561 0082011P10067572 0082011P10067576 0082011P10067582 0082011P10067588 0082011P10067590 0082011P10067592 0082011P10067595 0082011P10067600 0082011P10067602 0082011P10067610 0082011P10067618 0082011P10067623 0082011P10067627 0082011P10067630 0082011P10067634 0082011P10067636 0082011P10067637 0082011P10067638 0082011P10067641 0082011P10067647 0082011P10067656 0082011P10067658 0082011P10067660 0082011P10067663 0082011P10067664 0082011P10067668 0082011P10067674 0082011P10067675 0082011P10067676 0082011P10067679 0082011P10067681 0082011P10067686 0082011P10067687 Registration No. 10067434 10067437 10067438 10067439 10067440 10067441 10067444 10067445 10067447 10067456 10067463 10067468 10067472 10067476 10067478 10067491 10067492 10067493 10067496 10067497 10067498 10067500 10067504 10067507 10067508 10067509 10067515 10067517 10067519 10067520 10067524 10067534 10067536 10067543 10067546 10067549 10067559 10067561 10067572 10067576 10067582 10067588 10067590 10067592 10067595 10067600 10067602 10067610 10067618 10067623 10067627 10067630 10067634 10067636 10067637 10067638 10067641 10067647 10067656 10067658 10067660 10067663 10067664 10067668 10067674 10067675 10067676 10067679 10067681 10067686 10067687 Name NGUYEN HUU NIET DOAN VAN TRINH BUI VAN KHIEM TRINH VAN THANG BUI ANH TUAN LE THU LAN HOANG HUY LUC PHAM QUANG LOI NGUYEN VAN LUC NGUYEN VAN HAO MAI TRONG PHUONG NGUYEN TRONG TAI HOANG THI HA PHAM VAN HIEU MAI VAN GIANG NGUYEN THI HAI LE THI LAN DAO PHUC HOA NGUYEN VAN DUC LE TUNG KHANH LE HOAI LINH LE TRI DUNG NGUYEN HUY DAT LE VINH NINH TRINH DUY TAN NGUYEN GIA MANH NGUVEN TIEN HOA LE NGOC TAN NGUYEN VAN THUONG PHAM VAN PHU NGUYEN VAN HOAN HOANG BINH PHUONG LE DINH BUT TRAN VAN HUNG LE THANH TUAN NGUYEN KIM NHAT MAI VAN NGHIA LE THI BIEN TRAN VAN TIEN NGUYEN VAN THAO DOAN TRUNG KIEN VU THANH TINH LE HUU CANH NGUYEN DINH THANG PHAM THANH TRUONG DO VAN QUANG LE THI HOA MAI THI HUONG LE DINH LONG LE GIAP TRUONG TRINH VAN HUY NGUYEN VAN TUNG TRAN THI HA PHAM NGOC TOI HOANG VAN GIANG TRINH DINH DUY LUU TRONG TUAN LE QUANG HAI DAO HUU THAO DNO XUAN TIEN HA TRONG DUNG TA VAN DONG NGUYEN THI GIANG PHAM VAN KHUONG LUU XUAN CHAU NGO VAN KHANH NGUYEN XUAN TAI MAI VAN VU NGUYEN VAN NGHIA NGUVFN TRI TINH HOANG VAN BAN Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10067693 0082011P10067698 0082011P10067703 0082011P10067711 0082011P10067713 0082011P10067719 0082011P10067722 0082011P10067727 0082011P10067732 0082011P10067734 0082011P10067736 0082011P10067738 0082011P10067752 0082011P10067753 0082011P10067756 0082011P10067767 0082011P10067778 0082011P10067783 0082011P10067784 0082011P10067799 0082011P10067803 0082011P10067806 0082011P10067812 0082011P10067816 0082011P10067826 0082011P10067834 0082011P10067839 0082011P10067841 0082011P10067845 0082011P10067846 0082011P10067847 0082011P10067853 0082011P10067857 0082011P10067862 0082011P10067865 0082011P10067866 0082011P10067869 0082011P10067874 0082011P10067881 0082011P10067888 0082011P10067892 0082011P10067893 0082011P10067894 0082011P10067897 0082011P10067902 0082011P10067904 0082011P10067910 0082011P10067911 0082011P10067918 0082011P10067949 0082011P10067953 0082011P10067954 0082011P10067965 0082011P10067966 0082011P10067979 0082011P10067985 0082011P10068009 0082011P10068027 0082011P10068029 0082011P10068031 0082011P10068032 0082011P10068033 0082011P10068036 0082011P10068045 0082011P10068050 0082011P10068052 0082011P10068054 0082011P10068071 0082011P10068083 0082011P10068087 0082011P10068090 Registration No. 10067693 10067698 10067703 10067711 10067713 10067719 10067722 10067727 10067732 10067734 10067736 10067738 10067752 10067753 10067756 10067767 10067778 10067783 10067784 10067799 10067803 10067806 10067812 10067816 10067826 10067834 10067839 10067841 10067845 10067846 10067847 10067853 10067857 10067862 10067865 10067866 10067869 10067874 10067881 10067888 10067892 10067893 10067894 10067897 10067902 10067904 10067910 10067911 10067918 10067949 10067953 10067954 10067965 10067966 10067979 10067985 10068009 10068027 10068029 10068031 10068032 10068033 10068036 10068045 10068050 10068052 10068054 10068071 10068083 10068087 10068090 Name NGUYEN TIEU THANG NGUYEN VAI BINH TRAN TRONG THONG LE QUANG THANH NGUYEN THI QUYEN LE DINH HIEU LE SY HANH PHAM VAN SON DINH TRONG DINH NGUYEN TAI MUOI TRINH TRUNG THINH LE DUY LA LE NGOC HUNG LUU VAN THO NGUYEN TIEN TINH NGUYEN QUANG DAO LE THANH TUNG TRAN VAN DHUC LE THI MAI LE THI HIEU BUI DINH TRONG LE VAN UOC LE HUU HIEU TRAN THI NUONG NGO KTM MANLE TRONG MINH NGUYEN VAN HOI LE VAN THANG NGUYEN VAN HOAT VU DUC THU LE VAN HUYEN DO TAT HAI LE THI TUYEN PHAM VAN DUONG NGUYEN HUU KHANH VU NGOC VIET PHAN VAN CHINH NGUYEN VIET TOAN NGUYEN VAN ANH LE DANG TUAN LE THI THUY LE PHU LINH TRUONG DUC THO PHAM VAN OAI DAO THI THIEN LY NGUYEN THI BINH TRINH DINH THINH NGO VAN ANH HOANG DAT HUNG LE HUY HUNG LE BA DUC TRAN MINH TUYEN NGO QUOC SON PHAN THANH HOA TRAN XUAN HUNG DAO TRONG TUAN TRAN HUY HOP CHU DINH THAO LE VAN THUAN NGUYEN VAN LAM LE VAN HIEU VU VAN NGUYEN TRIEU QUANG DONG LE HUU TU NGUYEN VAN DAT LE DINH SON PHAM VAN CUONG NGUYEN THI HA NGUYEN VAN MINH MAI XUAN HUAN NGUYEN QUANG PHAT Industry Construction Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Agriculture & Livestocks Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Construction Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10068092 0082011P10068098 0082011P10068101 0082011P10068103 0082011P10068104 0082011P10068111 0082011P10068112 0082011P10068118 0082011P10068119 0082011P10068120 0082011P10068121 0082011P10068122 0082011P10068123 0082011P10068129 0082011P10068136 0082011P10068140 0082011P10068149 0082011P10068160 0082011P10068162 0082011P10068164 0082011P10068169 0082011P10068180 0082011P10068183 0082011P10068186 0082011P10068190 0082011P10068194 0082011P10068195 0082011P10068196 0082011P10068205 0082011P10068207 0082011P10068219 0082011P10068220 0082011P10068223 0082011P10068229 0082011P10068230 0082011P10068232 0082011P10068233 0082011P10068244 0082011P10068245 0082011P10068249 0082011P10068250 0082011P10068252 0082011P10068253 0082011P10068256 0082011P10068259 0082011P10068260 0082011P10068277 0082011P10068280 0082011P10068282 0082011P10068283 0082011P10068287 0082011P10068291 0082011P10068292 0082011P10068294 0082011P10068297 0082011P10068301 0082011P10068309 0082011P10068312 0082011P10068315 0082011P10068323 0082011P10068326 0082011P10068329 0082011P10068331 0082011P10068338 0082011P10068341 0082011P10068342 0082011P10068357 0082011P10068364 0082011P10068366 0082011P10068375 0082011P10068380 Registration No. 10068092 10068098 10068101 10068103 10068104 10068111 10068112 10068118 10068119 10068120 10068121 10068122 10068123 10068129 10068136 10068140 10068149 10068160 10068162 10068164 10068169 10068180 10068183 10068186 10068190 10068194 10068195 10068196 10068205 10068207 10068219 10068220 10068223 10068229 10068230 10068232 10068233 10068244 10068245 10068249 10068250 10068252 10068253 10068256 10068259 10068260 10068277 10068280 10068282 10068283 10068287 10068291 10068292 10068294 10068297 10068301 10068309 10068312 10068315 10068323 10068326 10068329 10068331 10068338 10068341 10068342 10068357 10068364 10068366 10068375 10068380 Name NINH DUC QUY TRAN THANH TUNG LE VAN TAI LU VAN TAI NGUYEN VAN DUNG LU NGOC XUAN DANG XUAN VE NGUYEN XUAN HUNG LE VAN TU TRINH DUY CUONG NGUYEN VAN NGAN------TRAN QUANG TUY------- -TRINH DUY TUAN LE VAN KHOI NGUYEN VAN NINH BUI VAN TRUNG CAO VAN DUY TRIEU VAN DUNG TRIEU VAN TRIEU PHUNG VAN QUYEN LE NGOC DUONG PHAM THI NGOC LE THI ANH HA HUU THANH LE THI NGOAN LE NGOC CAN NGUYEN TRONG THANG LY TRONG HOA NGUYEN PHI THAI NGUYEN NGOC HIEP NGUYEN TIEN THANHNGUYEN THIEN NGHIA TRINH THI BINH LE XUAN ANH LE VAN THIEN LE THO TU HA VAN LUAN TRAN VAN HAI HOANG THE ANH NGUYEN VAN THU NGUYEN VAN DINH NGUYEN TIEN HUNG CHU HUY TRUONG LE DUC THANG LE THANH TUNG TO TIEN HAI NGUYEN HUU TUAN NGUYEN THI TUYEN PHAM VAN QUANG LE NGOC KIEN NGUYEN SY CUONG TRINH XUAN THANG NGUYEN XUAN TRUONG TRINH DINH THUONG NGUYEN CAO HAI MAI VAN KHANH TRAN THI NHU LE VAN HAI NGUYEN HUU HUNG MAI XUAN LINH BUI SY HOANG DINH NGOC TU NGUYEN TRONG HUNG PHAM VAN HAI VU VAN TRONG TRUONG THI PHUONG LE VAN THANH HA VAN TAM PHAM THI NUONG LE KIM CUONG LE BA HOA Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Fishing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10068383 0082011P10068388 0082011P10068391 0082011P10068403 0082011P10068414 0082011P10068417 0082011P10068422 0082011P10068424 0082011P10068425 0082011P10068427 0082011P10068428 0082011P10068430 0082011P10068431 0082011P10068434 0082011P10068435 0082011P10068439 0082011P10068440 0082011P10068442 0082011P10068446 0082011P10068447 0082011P10068451 0082011P10068453 0082011P10068466 0082011P10068468 0082011P10068471 0082011P10068473 0082011P10068477 0082011P10068494 0082011P10068495 0082011P10068496 0082011P10068497 0082011P10068499 0082011P10068502 0082011P10068503 0082011P10068504 0082011P10068508 0082011P10068514 0082011P10068518 0082011P10068519 0082011P10068524 0082011P10068533 0082011P10068534 0082011P10068536 0082011P10068540 0082011P10068541 0082011P10068542 0082011P10068553 0082011P10068560 0082011P10068584 0082011P10068587 0082011P10068589 0082011P10068590 0082011P10068591 0082011P10068593 0082011P10068595 0082011P10068597 0082011P10068598 0082011P10068599 0082011P10068620 0082011P10068621 0082011P10068625 0082011P10068626 0082011P10068642 0082011P10068644 0082011P10068652 0082011P10068655 0082011P10068661 0082011P10068663 0082011P10068664 0082011P10068666 0082011P10068667 Registration No. 10068383 10068388 10068391 10068403 10068414 10068417 10068422 10068424 10068425 10068427 10068428 10068430 10068431 10068434 10068435 10068439 10068440 10068442 10068446 10068447 10068451 10068453 10068466 10068468 10068471 10068473 10068477 10068494 10068495 10068496 10068497 10068499 10068502 10068503 10068504 10068508 10068514 10068518 10068519 10068524 10068533 10068534 10068536 10068540 10068541 10068542 10068553 10068560 10068584 10068587 10068589 10068590 10068591 10068593 10068595 10068597 10068598 10068599 10068620 10068621 10068625 10068626 10068642 10068644 10068652 10068655 10068661 10068663 10068664 10068666 10068667 Name TRINH DINH HANH LE VAN HUNG NGUYEN THI LOI PHUNG THI THANH TAM NGUVEN DUY HAO HOANG VAN QUANG NGUYEN VU TOAN TRINH XUAN TIEN NGUYEN TRONG LUAT TRAN THI THAO NGUYEN THI HA TRINH XUAN TUONG VU VAN AN NGUYEN XUAN ANH TRINH XUAN DINH PHAM THAI HOAT LE THI OANH LE TRUNG TINH PHAM VAN HUNG NGUYEN HUU TUNG LE HUU HOAN LE DUY BINH PHAM THANH LONG NGUYEN DINH KY LE VIET QUAN NGUYEN BA THANG NGUYEN VAN THUAN LE VAN DONG LE KHAC THUAN BUI VAN LOC TRAN TRUONG MINH LE TRONG TUAN PHAN NGOC LUONG HOANG VAN THUAN LE THI PHUONG DO THI HONG LE NGOC CHUNG DO VAN CAU LE NANG QUAN CHU VAN MINH DO CONG HOANG DANG THI THU NGUYEN THANH NHAN NGUYEN THI THUY LINH DINH THI HUYEN TRUONG TRONG TIEN NQUYEN VAN THANH NGUYEN THO HUONG NGUYEN CONG HUY TRINH THI CHAM TRINH XUAN THUC LE HONG PHONG LE NGOC THUAN DUONG VAN HAI PHAM TRONG DUY NGHIEM THI LAN HUONG NGUYEN THANG TINH BUI CONG KIEU LE MINH DUC DAO KHA TUAN LE DUY NAM NGUYEN VAN NANG LE THI TRANG HA THI THIN NGUYEN SY KHANH PHAM THI HUE LE XUAN HIEU NGUYEN DUY CONG LE SI NGHI LE DUY ANH VU TRUNG KIEN Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10068679 0082011P10068680 0082011P10068681 0082011P10068699 0082011P10068711 0082011P10068712 0082011P10068713 0082011P10068714 0082011P10068724 0082011P10068725 0082011P10068731 0082011P10068734 0082011P10068736 0082011P10068738 0082011P10068740 0082011P10068746 0082011P10068751 0082011P10068752 0082011P10068755 0082011P10068757 0082011P10068759 0082011P10068765 0082011P10068769 0082011P10068773 0082011P10068775 0082011P10068779 0082011P10068783 0082011P10068787 0082011P10068802 0082011P10068803 0082011P10068808 0082011P10068811 0082011P10068812 0082011P10068813 0082011P10068823 0082011P10068826 0082011P10068844 0082011P10068848 0082011P10068849 0082011P10068853 0082011P10068868 0082011P10068869 0082011P10068877 0082011P10068878 0082011P10068879 0082011P10068881 0082011P10068883 0082011P10068884 0082011P10068891 0082011P10068893 0082011P10068896 0082011P10068898 0082011P10068899 0082011P10068900 0082011P10068902 0082011P10068909 0082011P10068916 0082011P10068931 0082011P10068932 0082011P10068939 0082011P10068943 0082011P10068965 0082011P10068968 0082011P10068970 0082011P10068971 0082011P10068976 0082011P10068981 0082011P10068982 0082011P10069005 0082011P10069387 0082011P10069703 Registration No. 10068679 10068680 10068681 10068699 10068711 10068712 10068713 10068714 10068724 10068725 10068731 10068734 10068736 10068738 10068740 10068746 10068751 10068752 10068755 10068757 10068759 10068765 10068769 10068773 10068775 10068779 10068783 10068787 10068802 10068803 10068808 10068811 10068812 10068813 10068823 10068826 10068844 10068848 10068849 10068853 10068868 10068869 10068877 10068878 10068879 10068881 10068883 10068884 10068891 10068893 10068896 10068898 10068899 10068900 10068902 10068909 10068916 10068931 10068932 10068939 10068943 10068965 10068968 10068970 10068971 10068976 10068981 10068982 10069005 10069387 10069703 Name NGUYEN THANG PHUONG NGUYEN THANG SON NGUYEN THANG HOAN TRAN VAN NAM NGUYEN VAN DUC VU THI MAI TRAN VAN CHIEN NGUYEN DUY DUONG NGUYEN THI HONG VU VAN DUNG LE VAN HUNG PHAM VAN THANG DANG NGOC SINH TRAN VAN KHANH PHAM HONG QUAN LE VAN DUNG TRAN THI NHUNG LE VAN LAM LE VAN CAM VU CONG LUAN HOANG VAN HUY NGUYEN MINH VU THI TU TAO VAN THAI NGUYEN TAT TUAN TRAN TRUNG KIEN TRINH XUAN CHINH NGUYEN THI HIEN NGUYEN NGOC LINH LE DUC BINH NGUYEN VAN VUONG NGUYEN VAN SON NGUYEN HUU CUONG LE BA CUONG PHAM VAN TIEP VU VAN TOAN NGUYEN VAN HOANG BUI CONG CUONG PHAM DIMH CUONG NGUYEN TRONG HOA DAO THI HUE BUI THI THUY LE VAN THUAN VU DINH LUAN LE VIET TAM NGUYEN XUAN DINH NGUYEN VAN HA DUONG VAN HUNG TRAN VAN NAM PHUNG VIET LINH NGUYEN MINH TRINH MAI VAN THUY NGUYEN DINH TUAN LE SI TUAN LE THI HUYEN NGUYEN QUOC LOC NGUYEN THI MIEN LE XUAN VAN PHAM VAN THEP NGUYEN THI QUYEN TRINH TRONG VINH VU VAN HA NGUYEN THI THOI LE THI PHUONG THAO LE PHUONG DONG DANG HUU TAN DO VAN HUY LE QUOC DOANH PHUNG DINH HUNG CAO VAN KHOA NGUYEN VAN HUY Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10069705 0082011P10069710 0082011P10069716 0082011P10069724 0082011P10069740 0082011P10069745 0082011P10069765 0082011P10069771 0082011P10069779 0082011P10069801 0082011P10069802 0082011P10069813 0082011P10069819 0082011P10069823 0082011P10069844 0082011P10069852 0082011P10069856 0082011P10069874 0082011P10069886 0082011P10069887 0082011P10069889 0082011P10069890 0082011P10069896 0082011P10069900 0082011P10069901 0082011P10069924 0082011P10069928 0082011P10069930 0082011P10069949 0082011P10069951 0082011P10069952 0082011P10069957 0082011P10069965 0082011P10069976 0082011P10069980 0082011P10069991 0082011P10070001 0082011P10070010 0082011P10070048 0082011P10070051 0082011P10070056 0082011P10070109 0082011P10070121 0082011P10070127 0082011P10070128 0082011P10070147 0082011P10070150 0082011P10070153 0082011P10070155 0082011P10070174 0082011P10070403 0082011P10070410 0082011P10070411 0082011P10070430 0082011P10070431 0082011P10070448 0082011P10070451 0082011P10070452 0082011P10070455 0082011P10070456 0082011P10070459 0082011P10070464 0082011P10070468 0082011P10070469 0082011P10070472 0082011P10070473 0082011P10070483 0082011P10070497 0082011P10070498 0082011P10070507 0082011P10070508 Registration No. 10069705 10069710 10069716 10069724 10069740 10069745 10069765 10069771 10069779 10069801 10069802 10069813 10069819 10069823 10069844 10069852 10069856 10069874 10069886 10069887 10069889 10069890 10069896 10069900 10069901 10069924 10069928 10069930 10069949 10069951 10069952 10069957 10069965 10069976 10069980 10069991 10070001 10070010 10070048 10070051 10070056 10070109 10070121 10070127 10070128 10070147 10070150 10070153 10070155 10070174 10070403 10070410 10070411 10070430 10070431 10070448 10070451 10070452 10070455 10070456 10070459 10070464 10070468 10070469 10070472 10070473 10070483 10070497 10070498 10070507 10070508 Name NGUYEN HUU CHUNG BUI QUANG TRUONG NGUYEN CAO LINH TA DUC HIEN NGUYEN VAN KHOI NGUYEN XUAN HOANG DUONG VAN THANG NGUYEN DANH NINH TRINH VAN TRUNG CHU TRIEU THANH CHU TRIEU KHIEMTRAN THU HAI NGUYEN VAN PHAT NGUYEN DUY DUC MAI XUAN PHUONG LUONG QUOC HUY NGUYEN DANH TIEN PHAM VAN HAI NGUYEN VAN THATHA HUU LUAT NGUYEN QUE QUAN NGUYEN HUU QUYET CAO DINH VIET NGUYEN VAN DIEN NGUYEN THI BICH LIEN LE VAN DO NGUYEN VAN ANH NGUYEN SON HAI LE VAN LAI NGUYEN VAN HAO NGUYEN NGOC LAM DANG DINH CUONG NGUYEN TIEN ANH NGO XUAN SAM VUONG XUAN HUNG NGUYEN QUY TRUNG NGUYEN VAN CUONG NGUYEN DINH DAN-- NGUYEN NGOC THANH PHAN TRONG LOAN NGUYEN VAN NIEN NGUYEN MINH TIEP DO CAO THANG HO VAN HUAN PHUNG VAN CHUNG NGO DINH HIEU VUONG XUAN CUONG TRAN DAC TUAN NGHUYEN VAN NGHIA TRAN TRUNG HIEU NGUYEN VAN MANH TRAN VAN TU NGUYEN VAN DUONG NGUYEN VAN HONG HOANG NGHIA DUC PHAN THI THANH HAI NGUYEN VAN THANH LE THI HIEN LE QUANG LINH VO THANH SON HOANG VAN BAC CUNG DINH LOI NGUYEN TIEN CAT PHAM XUAN HONG DAU TRONG HANH PHAN XUAN HONG LE THI HONG HO CAO TRUNG NGUYEN QUOC CUONG NGUYEN DANH TUNG LE VAN NGUYEN Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10070531 0082011P10070546 0082011P10070547 0082011P10070551 0082011P10070554 0082011P10070555 0082011P10070557 0082011P10070580 0082011P10070587 0082011P10070589 0082011P10070607 0082011P10070613 0082011P10070615 0082011P10070618 0082011P10070619 0082011P10070648 0082011P10070668 0082011P10070686 0082011P10070688 0082011P10070691 0082011P10070705 0082011P10070707 0082011P10070708 0082011P10070721 0082011P10070724 0082011P10070731 0082011P10070732 0082011P10070736 0082011P10070738 0082011P10070741 0082011P10070747 0082011P10070756 0082011P10070760 0082011P10070770 0082011P10070780 0082011P10070789 0082011P10070795 0082011P10070801 0082011P10070804 0082011P10070814 0082011P10070819 0082011P10070821 0082011P10070822 0082011P10070831 0082011P10070843 0082011P10070845 0082011P10070854 0082011P10070856 0082011P10070857 0082011P10070859 0082011P10070875 0082011P10070876 0082011P10070877 0082011P10070879 0082011P10070881 0082011P10070896 0082011P10070897 0082011P10070901 0082011P10070912 0082011P10070916 0082011P10070923 0082011P10070930 0082011P10070943 0082011P10070947 0082011P10070948 0082011P10070960 0082011P10070961 0082011P10070973 0082011P10070975 0082011P10070982 0082011P10070994 Registration No. 10070531 10070546 10070547 10070551 10070554 10070555 10070557 10070580 10070587 10070589 10070607 10070613 10070615 10070618 10070619 10070648 10070668 10070686 10070688 10070691 10070705 10070707 10070708 10070721 10070724 10070731 10070732 10070736 10070738 10070741 10070747 10070756 10070760 10070770 10070780 10070789 10070795 10070801 10070804 10070814 10070819 10070821 10070822 10070831 10070843 10070845 10070854 10070856 10070857 10070859 10070875 10070876 10070877 10070879 10070881 10070896 10070897 10070901 10070912 10070916 10070923 10070930 10070943 10070947 10070948 10070960 10070961 10070973 10070975 10070982 10070994 Name DANG XUAN MAO NGUYEN VIET TUAN TRAN THI LAN TRUONG QHANG DUNG NGUYEN HUU HO NGUYEN VAN THUYET NGUYEN VAN QUANG DANG DOAN HANH HO CONG SON CAO XUAN VU VU THANH QUY VO THI NHAN PHUNG VAN NGUYET NGUYEN SY TRONG NGUYEN DUY THUAN NGUYEN VAN DUC BUI DANH NGOC TRAN VAN TRUONG HO THI HOAN PHAM ANH DUNG NGUYEN THI HUYEN TRAN THI PHUONG NGUYEN CONG HUNG NGUYEN THANH TU NGUYEN BA BINH NGUYEN DINH TINH PHAM KIM QUY NGUYEN THI LANH NGUYEN VAN HAI LUONG THI LOAN TRAN MINH CHUNG NGUYEN VAN QUAN NGUYEN DUC QUY NGUYEN DINH THO LE VAN CHUYEN DINH THI NGOC NGUYEN VAN NGOC VO THI HUONG NGUYEN DINH THANG NGUYEN VAN THANG DINH MINH PHUC HO VAN HOAN HOANG MANH TUAN HOANG HUU CHINH NGUYEN THI CHAU NGUYEN THI NGAN TRAN DINH HIEP NGUYEN DINH THANH HOANG THI THU NGUYEN DINH DUONG PHAN TUAN DUNG HUNG DAU QUANG THANG TRAN THI HUE NGUYEN DINH THUYET NGUYEN THI NHUNG DANG NGOC NGUYEN PHAM DINH THAI MAI XUAN HOA PHAN HUU TIEN LE DANG DUC LE QUOC HUY NGUYEN HAI SUONG NGUYEN DINH PHUC TRAN VAN SON TRAN THI MY DUNG NGUYEN VAN KIEU LE ANH HAO NGUYEN HUU DIEP THAI NGO CUONG HOANG VAN NGOC PHAM VAN HOI Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10070997 0082011P10071015 0082011P10071016 0082011P10071020 0082011P10071024 0082011P10071025 0082011P10071051 0082011P10071062 0082011P10071065 0082011P10071071 0082011P10071084 0082011P10071090 0082011P10071091 0082011P10071095 0082011P10071096 0082011P10071097 0082011P10071104 0082011P10071109 0082011P10071110 0082011P10071115 0082011P10071117 0082011P10071123 0082011P10071127 0082011P10071137 0082011P10071140 0082011P10071147 0082011P10071152 0082011P10071153 0082011P10071154 0082011P10071155 0082011P10071159 0082011P10071163 0082011P10071168 0082011P10071190 0082011P10071193 0082011P10071196 0082011P10071200 0082011P10071206 0082011P10071211 0082011P10071214 0082011P10071230 0082011P10071232 0082011P10071234 0082011P10071235 0082011P10071236 0082011P10071237 0082011P10071238 0082011P10071239 0082011P10071241 0082011P10071242 0082011P10071251 0082011P10071253 0082011P10071258 0082011P10071259 0082011P10071261 0082011P10071263 0082011P10071265 0082011P10071267 0082011P10071270 0082011P10071297 0082011P10071298 0082011P10071299 0082011P10071305 0082011P10071319 0082011P10071329 0082011P10071335 0082011P10071338 0082011P10071340 0082011P10071343 0082011P10071355 0082011P10071356 Registration No. 10070997 10071015 10071016 10071020 10071024 10071025 10071051 10071062 10071065 10071071 10071084 10071090 10071091 10071095 10071096 10071097 10071104 10071109 10071110 10071115 10071117 10071123 10071127 10071137 10071140 10071147 10071152 10071153 10071154 10071155 10071159 10071163 10071168 10071190 10071193 10071196 10071200 10071206 10071211 10071214 10071230 10071232 10071234 10071235 10071236 10071237 10071238 10071239 10071241 10071242 10071251 10071253 10071258 10071259 10071261 10071263 10071265 10071267 10071270 10071297 10071298 10071299 10071305 10071319 10071329 10071335 10071338 10071340 10071343 10071355 10071356 Name NGUYEN VAN BINH NGUYEN THI ANH HONG NGUYEN THI ANH TU NGUYEN VAN LUAN PHAM DINH SANG NGUYEN VAN HIEN PHAN SY HOAN NGUYEN VAN HIEN LE THAC HAI BUI VAN AN NGUYEN VAN TRUONG DANG TRUNG HIEU HA THI THUY LINH NGUYEN MANH QUAN VO VAN HAI HOANG VAN THANH NGUYEN DINH HONG TRINH QUOC TOAN TRAN VAN CAM NGUYEN HUU TUAN NGUYEN THANH VINH HOANG THI HOAI VU VAN NGOC PHAM VAN HAI NGO THI MAI LIEN NGUYEN TRUNG SON NGUYEN VAN KHANH TRAN VAN DUC PHAM VAN HA NGUYEN NGOC TAI TRAN THI PHUONG VO VAN LUU PHAM VIET THO VO THI LIEN PHAN THI MINH NGUYEN NGOC VIET NGUYEN CONG THUAN NGUYEN DINH NGOC NGUYEN QUOC PHU NGUYEN DINH BINH LE ANH TUAN NGUYEN THAC QUE HOANG XUAN NAM NGUYEN SY HOAN NGUYEN THANH NGO NGUYEN THI NAM TRAN DINH TAI TRAN VAN TUU NGUYEN VO HAI HOANG THI HUONG NGUYEN THANH PHONG VO HONG NHU LE DINH HIEP PHAM XUAN CHI PHAN HUY ANH HO THANH TRUNG NGUYEN VIET HUNG DANG TRONG PHAP NGUYEN VAN QUANG BUI THI VINH DUONG THI OANH PHAM DINH THI NGUYEN THI LAI NGUYEN THI VINH TRAN CONG THANH NGAN VAN LINH PHAN DINH TOAN LE TRONG VAN NGUYEN TRUNG THANH PHAM THI HA TRAN MINH TIEN Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10071367 0082011P10071374 0082011P10071375 0082011P10071381 0082011P10071393 0082011P10071394 0082011P10071395 0082011P10071415 0082011P10071429 0082011P10071435 0082011P10071438 0082011P10071441 0082011P10071445 0082011P10071447 0082011P10071459 0082011P10071461 0082011P10071464 0082011P10071469 0082011P10071479 0082011P10071483 0082011P10071484 0082011P10071488 0082011P10071492 0082011P10071496 0082011P10071502 0082011P10071503 0082011P10071504 0082011P10071513 0082011P10071522 0082011P10071523 0082011P10071524 0082011P10071533 0082011P10071536 0082011P10071537 0082011P10071542 0082011P10071544 0082011P10071551 0082011P10071560 0082011P10071561 0082011P10071568 0082011P10071569 0082011P10071570 0082011P10071571 0082011P10071573 0082011P10071575 0082011P10071586 0082011P10071587 0082011P10071588 0082011P10071589 0082011P10071593 0082011P10071598 0082011P10071600 0082011P10071601 0082011P10071604 0082011P10071636 0082011P10071638 0082011P10071642 0082011P10071647 0082011P10071649 0082011P10071657 0082011P10071660 0082011P10071663 0082011P10071673 0082011P10071675 0082011P10071677 0082011P10071679 0082011P10071687 0082011P10071690 0082011P10071692 0082011P10071708 0082011P10071709 Registration No. 10071367 10071374 10071375 10071381 10071393 10071394 10071395 10071415 10071429 10071435 10071438 10071441 10071445 10071447 10071459 10071461 10071464 10071469 10071479 10071483 10071484 10071488 10071492 10071496 10071502 10071503 10071504 10071513 10071522 10071523 10071524 10071533 10071536 10071537 10071542 10071544 10071551 10071560 10071561 10071568 10071569 10071570 10071571 10071573 10071575 10071586 10071587 10071588 10071589 10071593 10071598 10071600 10071601 10071604 10071636 10071638 10071642 10071647 10071649 10071657 10071660 10071663 10071673 10071675 10071677 10071679 10071687 10071690 10071692 10071708 10071709 Name TRUONG BINH NGUYEN QUANG CANH NGUYEN VAN DAI TRAN HUU CHI VO VAN PHU PHAM VAN TU PHAN THI THU HUONG TRAN THI THUY PHAM THI THAO NGUYEN THI NGUYET DANG THI NGHIA NGUYEN THI QUY NGUYEN GIA DINH NGUYEN THI NGAN HO SY TAN HOANG THI HAI DANG BA HOA NGUYEN DINH DUNG NGUYEN ANH CACH NGUYEN TRONG NAM NGUYEN THE HUNG NGUYEN LA VICH TRINH MANH HUNG DANG XUAN CUONG PHAM VAN DUYEN THAI VAN THUONG TRAN THI THANH LUU DINH TRUNG NGUYEN THI SAO LUONG VAN PHUC NGUYEN THI LOAN BUI HUY TAN NGUYEN GIA CHIEN NGUYEN QUANG HOP LE DUC ANH NGUYEN THI HUONG NGUYEN HUU TAM PHAM VAN TUNG HOANG THI HIEN LE THI HUE NGUYEN THI TRANG NGUYEN VAN QUYEN THAI VAN MANH NGUYEN HUU SINH NGUYEN VAN TIEN NGUYEN VAN PHONG NGUYEN VNN CHINH TRAN CONG GIAP LY QUANG TUONG NGUYEN PHUONG LU TRAN THI OANH NGUYEN THI HUYEN THUONG DANG VAN TAM NGUYEN CANH MINH NGUYEN VAN LINH NGUYEN VAN HIEN PHAN QUANG TAN NGUYEN THI HIEN NGUYEN VUONG THIEN TRAN TUAN ANH NGUYEN VAN HOANG NGUYEN HUU HUY NGUYEN DANG SANG NGUYEN NHU PHUONG NGUYEN TRONG CONG HO XUAN AN LE HUU TUONG NGUYEN VAN LAM CAO VAN QUANG PHAM VAN DUONG NGUYEN TAT BINH Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Fishing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10071723 0082011P10071739 0082011P10071740 0082011P10071750 0082011P10071756 0082011P10071759 0082011P10071777 0082011P10071783 0082011P10071788 0082011P10071789 0082011P10071792 0082011P10071794 0082011P10071802 0082011P10071803 0082011P10071808 0082011P10071809 0082011P10071823 0082011P10071829 0082011P10071832 0082011P10071843 0082011P10071844 0082011P10071855 0082011P10071857 0082011P10071860 0082011P10071875 0082011P10071876 0082011P10071878 0082011P10071880 0082011P10071882 0082011P10071885 0082011P10071894 0082011P10071895 0082011P10071903 0082011P10071908 0082011P10071915 0082011P10071920 0082011P10071939 0082011P10071942 0082011P10071943 0082011P10071945 0082011P10071947 0082011P10071955 0082011P10071962 0082011P10071966 0082011P10071967 0082011P10071972 0082011P10071989 0082011P10071992 0082011P10071999 0082011P10072000 0082011P10072007 0082011P10072008 0082011P10072011 0082011P10072014 0082011P10072018 0082011P10072051 0082011P10072059 0082011P10072062 0082011P10072063 0082011P10072064 0082011P10072068 0082011P10072070 0082011P10072074 0082011P10072077 0082011P10072091 0082011P10072092 0082011P10072101 0082011P10072106 0082011P10072108 0082011P10072111 0082011P10072113 Registration No. 10071723 10071739 10071740 10071750 10071756 10071759 10071777 10071783 10071788 10071789 10071792 10071794 10071802 10071803 10071808 10071809 10071823 10071829 10071832 10071843 10071844 10071855 10071857 10071860 10071875 10071876 10071878 10071880 10071882 10071885 10071894 10071895 10071903 10071908 10071915 10071920 10071939 10071942 10071943 10071945 10071947 10071955 10071962 10071966 10071967 10071972 10071989 10071992 10071999 10072000 10072007 10072008 10072011 10072014 10072018 10072051 10072059 10072062 10072063 10072064 10072068 10072070 10072074 10072077 10072091 10072092 10072101 10072106 10072108 10072111 10072113 Name TRAN THI DUNG NGUYEN HUY TRUONG VO VAN THUY NGUYEN THI HUYEN NGUYEN THI THU TRANG MAI THI VAN PHAM HONG DUC DUONG VAN SON NGUYEN THI NHUNG HO ST NGOC TA QUANG DONG PHAM VAN QUYET NGO TRI KINH PHAM VAN THIEN NGUYEN MINH TRI NGUYEN DUC TRUNG NGO DUC QUYNH DINH THI THANH NGA NGUYEN VAN SON VO VAN TOAN NGUYEN VIET PHUONG NGUYEN DANG TRUONG PHAN THI HUONG LE VAN HAI TRAN VAN DUNG NGUYEN NGOC ANH NGUYEN VAN THANH NGUYEN VAN HOA HO VIET HOA NGUYEN VAN TUYEN NGUYEN CONG TRUONG PHAN HUU QUY NGUYEN DINH TAM NGUYEN CONG NGHIA VO VAN VINH NGUYEN BA SY NGUYEN THI HIEN THAI VAN MINH NGUYEN CONG VUONG TANG VAN TRUONG NGUYEN HAI CUONG DAU THI HONG NGAN HOANG VIET TUONG NGO TRI TUE NGUYEN GIA TU NGUYEN DANG DUNG NGUYEN THI NGUYET NGUYEN LAM TON NGUYEN BA GIANG PHAM THE ANH VO DINH LUONG NGUYEN THI CHI NGUYEN THI HONG HO ANH TUAN BUI VAN KY HOANG VAN TU CAO TIEN QUY PHAM HUNG NGUYEN GIA CHIEN LE DINH SON PHAN VAN HUY CHU VAN THAO PHAN VAN ANH PHAM XUAN THANH NGO THI HUONG PHAM XUAN HIEP PHUC HUU THUONG TIN NGUYEN THANH BINH NGUYEN THI HA TRAN THACH LE VAN THE KIEM Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10072124 0082011P10072126 0082011P10072127 0082011P10072138 0082011P10072140 0082011P10072152 0082011P10072163 0082011P10072164 0082011P10072165 0082011P10072174 0082011P10072176 0082011P10072180 0082011P10072183 0082011P10072193 0082011P10072204 0082011P10072207 0082011P10072209 0082011P10072214 0082011P10072225 0082011P10072226 0082011P10072227 0082011P10072230 0082011P10072241 0082011P10072242 0082011P10072253 0082011P10072257 0082011P10072261 0082011P10072264 0082011P10072270 0082011P10072273 0082011P10072279 0082011P10072284 0082011P10072285 0082011P10072287 0082011P10072294 0082011P10072297 0082011P10072307 0082011P10072308 0082011P10072311 0082011P10072312 0082011P10072314 0082011P10072318 0082011P10072320 0082011P10072323 0082011P10072326 0082011P10072329 0082011P10072332 0082011P10072340 0082011P10072343 0082011P10072344 0082011P10072349 0082011P10072350 0082011P10072351 0082011P10072363 0082011P10072366 0082011P10072368 0082011P10072381 0082011P10072399 0082011P10072402 0082011P10072411 0082011P10072412 0082011P10072414 0082011P10072416 0082011P10072435 0082011P10072441 0082011P10072442 0082011P10072450 0082011P10072453 0082011P10072462 0082011P10072463 0082011P10072472 Registration No. 10072124 10072126 10072127 10072138 10072140 10072152 10072163 10072164 10072165 10072174 10072176 10072180 10072183 10072193 10072204 10072207 10072209 10072214 10072225 10072226 10072227 10072230 10072241 10072242 10072253 10072257 10072261 10072264 10072270 10072273 10072279 10072284 10072285 10072287 10072294 10072297 10072307 10072308 10072311 10072312 10072314 10072318 10072320 10072323 10072326 10072329 10072332 10072340 10072343 10072344 10072349 10072350 10072351 10072363 10072366 10072368 10072381 10072399 10072402 10072411 10072412 10072414 10072416 10072435 10072441 10072442 10072450 10072453 10072462 10072463 10072472 Name NGUYEN NGOC VIET TRAN TU TU DAO TAT CHUNG PHAM TIEN LAM PHAM THI THUY LINH HOANG VAN CONG NGUYEN HUYEN TRANG LE XUAN PHUONG NGUYEN THI DINH PHAN THI THIN NGUYEN THANH TINH NGUYEN THI THO HO SY TUAN LE DUY HIEP DANG VAN THINH TRAN VAN HUE NGUYEN CANH DANH HO VAN DUC BUI THI HOAN VO THI THU THUY TRAN QUANG VU TRAN VAN NHO PHAN THI DIEN NGUYEN THI HA LE VAN HAI DINH VAN LANG PHAN HUNG CUONG NGUYEN THI TRA PHAM QHANG KIEN TRAN QUOC HUNG NGO VAN LAM NGUYEN VAN DAT LE CONG TUAN ANH BUI TRONG NINH DANG DUY TRUONG TRAN HONG CHAU NGO QUY QUAN NGUYEN VAN SON NGO VAN LONG HOANG HUYEN TRANG NGUYEN THI THUY DUNG NGO VAN Y DINH VAN BINH HOANG THI NHUNG HO SY LINH NGYYEN VAN HOANG NGUYEN VAN HIEU NGYEN THI DAT PHAN VAN THANG HOANG DINH TOAN NGUYEN VAN TRI NGO XUAN PHUONG TA DANH HUNG TRAN HUU THONG PHAM VAN TOAN HOANG VAN HOAN NGUYEN HO TUONG TRAN VAN ANH NGUYEN VAN NINH LE XUAN PHUNG NGUYEN NGOC LAP TRAN NGOC VINH NGUYEN VAN KHANH HOANG THI VINH HO THI BICH PHUONG BUI NGUYEN TAM LE VAN HIEU PHAM XUAN THANH MAI THI LY LUONG XUAN NAM TRAN QUOC HUNG Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10072474 0082011P10072484 0082011P10072485 0082011P10072489 0082011P10072490 0082011P10072495 0082011P10072505 0082011P10072522 0082011P10072529 0082011P10072534 0082011P10072544 0082011P10072553 0082011P10072557 0082011P10072565 0082011P10072591 0082011P10072610 0082011P10072614 0082011P10072624 0082011P10072625 0082011P10072629 0082011P10072633 0082011P10072643 0082011P10072650 0082011P10072657 0082011P10072667 0082011P10072680 0082011P10072683 0082011P10072699 0082011P10072701 0082011P10072707 0082011P10072727 0082011P10072740 0082011P10072744 0082011P10072745 0082011P10072751 0082011P10072761 0082011P10072766 0082011P10072772 0082011P10072775 0082011P10072781 0082011P10072789 0082011P10072793 0082011P10072794 0082011P10072796 0082011P10072797 0082011P10072799 0082011P10072800 0082011P10072801 0082011P10072803 0082011P10072804 0082011P10072806 0082011P10072809 0082011P10072810 0082011P10072818 0082011P10072819 0082011P10072828 0082011P10072829 0082011P10072834 0082011P10072837 0082011P10072838 0082011P10072839 0082011P10072840 0082011P10072844 0082011P10072850 0082011P10072855 0082011P10072857 0082011P10072865 0082011P10072871 0082011P10072874 0082011P10072876 0082011P10072877 Registration No. 10072474 10072484 10072485 10072489 10072490 10072495 10072505 10072522 10072529 10072534 10072544 10072553 10072557 10072565 10072591 10072610 10072614 10072624 10072625 10072629 10072633 10072643 10072650 10072657 10072667 10072680 10072683 10072699 10072701 10072707 10072727 10072740 10072744 10072745 10072751 10072761 10072766 10072772 10072775 10072781 10072789 10072793 10072794 10072796 10072797 10072799 10072800 10072801 10072803 10072804 10072806 10072809 10072810 10072818 10072819 10072828 10072829 10072834 10072837 10072838 10072839 10072840 10072844 10072850 10072855 10072857 10072865 10072871 10072874 10072876 10072877 Name NGUYEN VAN HOA NGUYEN VINH TINH NGUYEN TUAN NGOC NGUYEN TU HAI NGUYEN CONG DUNG NGUYEN ANH THAN HO THI CHAU TRAN DINH VIET TRAN THE HONG NGUYEN BA PHUC NGUYEN THI HUONG CAI TRAN XUAN CUONG NGUYEN THI QUYNH NGUYEN TRONG KINH NGUYEN THANH TUAN NGUYEN VAN DUNG THAI DUY PHUC HOANG THI HOAI NGUYEN DINH HAI LE THI HONG NGUYEN CANH HA LE THI HONG MY TRUONG TUAN ANH NGUYEN THI OANH NGUYEN CONG TAN LE DUC MANH NGUYEN NGOC PHUONG PHAN VAN GIANG NGUYEN NGOC HAI VO QUANG HIEU NGUYEN QUANG HUYNH TRAN MINH BACH NGUYEN VAN QUYET PHAN XUAN DONG TRAN DINH HUNG HOANG MANH TAN MAI THANH HUNG NGUYEN ANH TUAN HOANG VAN CHIEN DINH HUU VIET TRAN THI LUYEN DINH THE THONG VU DINH DAO NGUYEN XUAN TRUNO NGUYEN CANH THOI VO VAN DUC NGUYEN VAN DONG NGUYEN THE HUNG TRAN VAN TAM NGUYEN HUU HIEU NGAN VAN TRUONG DANG QUANG QUY NGUYEN XUAN LINH PHAN SY TAI PHAN DUC THONG PHAN DINH QUANG NGUYEN HUU THAI LE PHAM TUAN NGUYEN THI LE TRINH THI THUAN TRAN THI THUY DUONG PHUC HIEU TA THI HAO NGUYEN THI THANH NGA NGUYEN THI LAN LE THI THANH HOAI NGUYEN THI LE DANG DINH CUONG TRAN VAN HIEU PHAN VAN TINH DANG DUC HANH Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10072880 0082011P10072884 0082011P10072885 0082011P10072886 0082011P10072888 0082011P10072891 0082011P10072896 0082011P10072897 0082011P10072898 0082011P10072902 0082011P10072903 0082011P10072904 0082011P10072909 0082011P10072910 0082011P10072911 0082011P10072913 0082011P10072914 0082011P10072915 0082011P10072916 0082011P10072919 0082011P10072921 0082011P10072922 0082011P10072924 0082011P10072925 0082011P10072926 0082011P10072927 0082011P10072929 0082011P10072933 0082011P10072936 0082011P10072938 0082011P10072940 0082011P10072941 0082011P10072943 0082011P10072944 0082011P10072950 0082011P10072953 0082011P10072957 0082011P10072959 0082011P10072962 0082011P10072969 0082011P10072974 0082011P10072976 0082011P10072985 0082011P10072990 0082011P10072996 0082011P10072999 0082011P10073001 0082011P10073002 0082011P10073015 0082011P10073023 0082011P10073051 0082011P10073054 0082011P10073059 0082011P10073061 0082011P10073063 0082011P10073068 0082011P10073072 0082011P10073076 0082011P10073077 0082011P10073080 0082011P10073083 0082011P10073084 0082011P10073089 0082011P10073095 0082011P10073098 0082011P10073101 0082011P10073105 0082011P10073125 0082011P10073128 0082011P10073130 0082011P10073131 Registration No. 10072880 10072884 10072885 10072886 10072888 10072891 10072896 10072897 10072898 10072902 10072903 10072904 10072909 10072910 10072911 10072913 10072914 10072915 10072916 10072919 10072921 10072922 10072924 10072925 10072926 10072927 10072929 10072933 10072936 10072938 10072940 10072941 10072943 10072944 10072950 10072953 10072957 10072959 10072962 10072969 10072974 10072976 10072985 10072990 10072996 10072999 10073001 10073002 10073015 10073023 10073051 10073054 10073059 10073061 10073063 10073068 10073072 10073076 10073077 10073080 10073083 10073084 10073089 10073095 10073098 10073101 10073105 10073125 10073128 10073130 10073131 Name NGUYEN THI HUONG HOANG DINH TUAN PHAN DINH CUONG VUONG DINH HIEU NGUYEN THI CANH HOANG THI QUY DANG THI MY PHAN TA VAN BANG VUONG THI HOA CAO XUAN PHI NGUYEN CANH CUONG NGUYEN VAN KY NGUYEN VAN HOAN TANG TUAN PHUONG PHAN THI HUONG TRAM TRAN HUU THUAN LE VAN CHIEN VO CONG LAN NGUYEN VAN LINH NGUYEN TAT HONG TRAN VAN QUYNH NGUYEN CONG TIEN TRAN THI LE QUYEN DANG THI ANH TRAN VAN THAN VO VAN HOA TRAN THI LAM HO THI NHUNG TRAN HUU HONG THAI THI TUYET PHAN VAN HIEU NGUYEN THI TUYET NGUYEN THI HUONG NGUYEN THI NGOC NGUYEN VAN QUY NGUYEN THI HUYEN TRINH NGUYEN KHANH NGUYEN VAN BAU NGUYEN DINH DUONG MAI AN TOAN LE THI NGUYET PHAN THI TU NGUYEN THI HAVH PHAM THI GIANG PHAN THI TRANGUYEN MINH KHUE PHAM THANH BINH NGUYEN VAN CUONG HA VAN THO TRAN TU KIEN NGUYEN HUU TRUNG NGUYEN DINH THAI NGUYEN SY DUNG TRAN THI HAI TRAN VAN TUAN PHAM VAN SY CHE DINH HIEN NGUYEN DIEU NHAT TRUONG VAN HOI NGUYEN VAN GIAP NGUYEN QUANG PHU VO THI THUY NGUYEN VAN VINH NGUYEN VAN HUNG VO KHAC LINH LE VAN THANH NGUYEN VAN CHIEN CHU VAN DOAN TRAN MANH VIET CHU VAN VIET NGUYEN VAN NGO Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10073132 0082011P10073133 0082011P10073136 0082011P10073143 0082011P10073145 0082011P10073146 0082011P10073147 0082011P10073148 0082011P10073151 0082011P10073152 0082011P10073157 0082011P10073169 0082011P10073175 0082011P10073178 0082011P10073181 0082011P10073182 0082011P10073198 0082011P10073205 0082011P10073209 0082011P10073211 0082011P10073215 0082011P10073219 0082011P10073221 0082011P10073231 0082011P10073234 0082011P10073237 0082011P10073239 0082011P10073245 0082011P10073248 0082011P10073264 0082011P10073276 0082011P10073278 0082011P10073283 0082011P10073289 0082011P10073294 0082011P10073295 0082011P10073304 0082011P10073305 0082011P10073310 0082011P10073315 0082011P10073324 0082011P10073326 0082011P10073331 0082011P10073336 0082011P10073338 0082011P10073339 0082011P10073343 0082011P10073344 0082011P10073354 0082011P10073356 0082011P10073357 0082011P10073358 0082011P10073369 0082011P10073372 0082011P10073374 0082011P10073376 0082011P10073383 0082011P10073384 0082011P10073389 0082011P10073391 0082011P10073399 0082011P10073401 0082011P10073405 0082011P10073409 0082011P10073411 0082011P10073413 0082011P10073414 0082011P10073416 0082011P10073417 0082011P10073418 0082011P10073420 Registration No. 10073132 10073133 10073136 10073143 10073145 10073146 10073147 10073148 10073151 10073152 10073157 10073169 10073175 10073178 10073181 10073182 10073198 10073205 10073209 10073211 10073215 10073219 10073221 10073231 10073234 10073237 10073239 10073245 10073248 10073264 10073276 10073278 10073283 10073289 10073294 10073295 10073304 10073305 10073310 10073315 10073324 10073326 10073331 10073336 10073338 10073339 10073343 10073344 10073354 10073356 10073357 10073358 10073369 10073372 10073374 10073376 10073383 10073384 10073389 10073391 10073399 10073401 10073405 10073409 10073411 10073413 10073414 10073416 10073417 10073418 10073420 Name LUU VAN DUYEN BUI VAN CUONG NGUYEN THUY DUONG NGUYEN DUC NGHIA NGUYEN QUANG HUY BE VAN THOM TRINH VAN TUYEN LE XUAN TIEN LY VAN HOAN NGHYEN VAN HA NGUYEN TIEN KIEN-DO VAN BINH DANG VAN TRINH LE THI LIEN PHAM VAN TRUONG VU VAN DUNG NGUYEN VAN THUC LUONG NGOC SON NGUYEN THI THANH LOAN NGUYEN VAN HUY PHAM DANG TRUONGNGUYEN THIEN HOANG NGUYEN THI NHUONG TRINH NGUYEN HONG DAO MINH TUAN VU DINH BANG NGUYEN THI THU HA DUONG VAN TUAN TRUONG VAN LICH NGUYEN THI HOA NGUYEN VAN TRINH THAN VAN TOAN NINH VAN THUAN TRAN VAN NHAN DUONG VAN LINH NGUYEN VAN TIEP DUONG VAN LINH VU THI HUONG NGUYEN DUC CUONG NGUYEN THI THU TRANG NGUYEN VAN TUAN VUONG THI HOA LE THI VAN HOANG THI THU NGUYEN HUU TUNG PHAM DINH PHUONG PHAN VAN TOT NGO VAN KHANH NGUYEN VAN HUNG VI VAN NINH NGUYEN VAN NINH NGO VI HAI TRAN VAN THONG DUONG VAN TUAN NGUYEN THI TOAN VU NGOC PHUONG HA THANH HUAH THAN THI THUY NGUYEN VIET DUNG LOAN VAN GIANG NGUYEN THI LAN VU DINH DUONG NGO THI HIEU NGUYEN THI CHIEN THAN VAN KIEN BUI THI THU HUYEN LANG YAN TUYEN VU VAN PHONG TRAN VAN HUY- NGUYEN VAN MINH DO BAT DONG Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Fishing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10073424 0082011P10073426 0082011P10073427 0082011P10073429 0082011P10073430 0082011P10073431 0082011P10073437 0082011P10073445 0082011P10073447 0082011P10073449 0082011P10073454 0082011P10073460 0082011P10073463 0082011P10073464 0082011P10073465 0082011P10073468 0082011P10073472 0082011P10073475 0082011P10073479 0082011P10073481 0082011P10073486 0082011P10073489 0082011P10073491 0082011P10073495 0082011P10073501 0082011P10073508 0082011P10073510 0082011P10073517 0082011P10073522 0082011P10073542 0082011P10073545 0082011P10073548 0082011P10073554 0082011P10073561 0082011P10073563 0082011P10073564 0082011P10073568 0082011P10073570 0082011P10073572 0082011P10073579 0082011P10073587 0082011P10073590 0082011P10073611 0082011P10073615 0082011P10073618 0082011P10073621 0082011P10073627 0082011P10073633 0082011P10073637 0082011P10073642 0082011P10073650 0082011P10073657 0082011P10073660 0082011P10073661 0082011P10073671 0082011P10073682 0082011P10073687 0082011P10073694 0082011P10073705 0082011P10073706 0082011P10073707 0082011P10073717 0082011P10073726 0082011P10073730 0082011P10073732 0082011P10073735 0082011P10073740 0082011P10073744 0082011P10073753 0082011P10073759 0082011P10073764 Registration No. 10073424 10073426 10073427 10073429 10073430 10073431 10073437 10073445 10073447 10073449 10073454 10073460 10073463 10073464 10073465 10073468 10073472 10073475 10073479 10073481 10073486 10073489 10073491 10073495 10073501 10073508 10073510 10073517 10073522 10073542 10073545 10073548 10073554 10073561 10073563 10073564 10073568 10073570 10073572 10073579 10073587 10073590 10073611 10073615 10073618 10073621 10073627 10073633 10073637 10073642 10073650 10073657 10073660 10073661 10073671 10073682 10073687 10073694 10073705 10073706 10073707 10073717 10073726 10073730 10073732 10073735 10073740 10073744 10073753 10073759 10073764 Name NGUYEN VAN DINH NGUYEN VAN BAC NGUYEN THI TUYET NGUYEN VAN THANG TRAN VAN TUAN PHAM VAN VIET NGUYEN VAN SANG NGUYEN VAN THANG LUU VAN THUY NGUYEN THI TRANG D0 VAN THANG------TRAN THI OANH- ---HA VAN TRIEU NQUYEN VAN SAN NGUYEN VAN HIEU DANG ANH TUAN HOANG VAN THONG TRAN THI HUONG HA VAN CHINH THAN THI OANH NGUYEN HUNG TRANG NGO VAN CANH NGUYEN VAN KHANH DANG VIET AN PHAM THI PHUONG TRAN VAN KHOA GIAP VAN HUNG CHAU VAN TAN LEO VAN NHAT NGUYEN VAN MINH NGUYEN MANH CUONG NGUYEN VAN SY NGUYEN VAN TOI NGUYEN THI NHAT NGUYEN VAN HUONG VI BAO KHANH HOANG VAN HUNG NGUYEN VAN QUYEN NGUYEN VAN BINH TRAN HUU NHA TA VAN TUYEN NGUYEN THI HIEN HOANG VAN TRUONG TRAN DUC DONG DUONG VAN PHUONG IAI HUU HIEP TRINH THI ANH NGUYEN DUY HUYNH DO VAN SON HOANG GIA LAI LUONG VAN THU NGUYEN HUU VINH VU VAN QUAN HOANG VAN CHIEN DAM DUC THANG NGUYEN DAC TINH NGUYEN VAN BINH NGUYEN VAN HOANG NGUYEN VAN NGHIA DO TRONG NGHIA TRAN QUYET THANG NGUYEN VAN THANG NGUYEN VAN KHA TRAN VAN LY NGO XUAN LUU NGUYEN VAN HIEU VU VAN THANH NGUYEN TRUONG TRUNG TANG THI THUY NGUYEN HUU NGHIA HOANG XUAN CHINH Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Construction Agriculture & Livestocks Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10073772 0082011P10073775 0082011P10073777 0082011P10073782 0082011P10073792 0082011P10073794 0082011P10073805 0082011P10073810 0082011P10073821 0082011P10073825 0082011P10073835 0082011P10073838 0082011P10073852 0082011P10073867 0082011P10073869 0082011P10073872 0082011P10073898 0082011P10073901 0082011P10073924 0082011P10073931 0082011P10073934 0082011P10073936 0082011P10073937 0082011P10073960 0082011P10073963 0082011P10073969 0082011P10074003 0082011P10074018 0082011P10074019 0082011P10074044 0082011P10074081 0082011P10074095 0082011P10074115 0082011P10074117 0082011P10074140 0082011P10074146 0082011P10074160 0082011P10074161 0082011P10074162 0082011P10074165 0082011P10074601 0082011P10074608 0082011P10074619 0082011P10074636 0082011P10074760 0082011P10074774 0082011P10074776 0082011P10074777 0082011P10074786 0082011P10074790 0082011P10074804 0082011P10074853 0082011P10074872 0082011P10074877 0082011P10074924 0082011P10074934 0082011P10075058 0082011P10075064 0082011P10075078 0082011P10075081 0082011P10075084 0082011P10075090 0082011P10075096 0082011P10075101 0082011P10075136 0082011P10075139 0082011P10075143 0082011P10075152 0082011P10075153 0082011P10075161 0082011P10075163 Registration No. 10073772 10073775 10073777 10073782 10073792 10073794 10073805 10073810 10073821 10073825 10073835 10073838 10073852 10073867 10073869 10073872 10073898 10073901 10073924 10073931 10073934 10073936 10073937 10073960 10073963 10073969 10074003 10074018 10074019 10074044 10074081 10074095 10074115 10074117 10074140 10074146 10074160 10074161 10074162 10074165 10074601 10074608 10074619 10074636 10074760 10074774 10074776 10074777 10074786 10074790 10074804 10074853 10074872 10074877 10074924 10074934 10075058 10075064 10075078 10075081 10075084 10075090 10075096 10075101 10075136 10075139 10075143 10075152 10075153 10075161 10075163 Name HOANG VAN TUYEN TA VAN MINH PHAM VAN KIEN NGUYEN VIET DUNG NGUYEN ANH MAI NGUY DINH THANH NGUYEN THI HANH TRAN THI HUONG LE VAN HOANG DUONG NGO HUY NGUYEN HUNG CUONG NGUYEN VAN VINH NGUYEN VAN QUYEN NONG VAN QUY NGUYEN VAN THANG DO THI NGU VI MINH THACH PHAM VAN DOAN NGUYEN THI MUI NGUYEN VAN DIEU NGUYEN HUY THUAN NGUYEN THI NGOAN NGUYEN NGOC ANH DUONG VAN LONG NGUYEN VAN DOAN NGUYEN THI THUAN LE HONG SON NGUYEN VAN HIEN NGUYEN VAN MINH LE QUANG DAT NGUYEN VAN AN NGUYEN THI NAM DO THI LAN ANH NGUYEN MANH HUNG NGUYEN VAN HIEP NGUYEN VAN XUAN DANG VAN HA NGUYEN HUU TIEN NGUYEN HUU TUONG DO VAN TIN HOANG THI THANH TUYEN LE THANH TUNG DO ANH TUAN NGUYEN VAN TRANG NGUYEN THE TRUNG AU DUONG THU NGUYEN DUC TIEP HA TRONG NGUOC VU THACH TUAN NGUYEN TRONG QUANG NGUYEN VAN BAO NGUYEN VAN TUNG TRAN CONG THAO PHAM DUC KHUONG NGUYEN VAN THAO NGUYEN VAN KHUYET NGO DUC TUAN VU DUC NGON TRUONG VAN SON NGUYEN VAN HAO NGUYEN VAN DUY LE QUANG TUNG LUONG TRUNG KIEN DO VAN TUAN BUI TIEN SY NGUYEN NGOC TUONG THAN NHAN TUONG LE THI QUE THAN HONG QUAN NGUYEN VAN HUNG NGUYEN VAN NAM Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Construction Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10075166 0082011P10075168 0082011P10075190 0082011P10075208 0082011P10075212 0082011P10075233 0082011P10075246 0082011P10075250 0082011P10075255 0082011P10075257 0082011P10075258 0082011P10075271 0082011P10075272 0082011P10075273 0082011P10075274 0082011P10075278 0082011P10075293 0082011P10075297 0082011P10075323 0082011P10075330 0082011P10075335 0082011P10075337 0082011P10075557 0082011P10075562 0082011P10075568 0082011P10075575 0082011P10075577 0082011P10075585 0082011P10075586 0082011P10075587 0082011P10075589 0082011P10075590 0082011P10075594 0082011P10075615 0082011P10075620 0082011P10075625 0082011P10075628 0082011P10075654 0082011P10075656 0082011P10075657 0082011P10075658 0082011P10075661 0082011P10075668 0082011P10075669 0082011P10075686 0082011P10075691 0082011P10075692 0082011P10075693 0082011P10075695 0082011P10075702 0082011P10075703 0082011P10075708 0082011P10075709 0082011P10075710 0082011P10075712 0082011P10075714 0082011P10075717 0082011P10075721 0082011P10075725 0082011P10075732 0082011P10075736 0082011P10075745 0082011P10075757 0082011P10075761 0082011P10075768 0082011P10075785 0082011P10075786 0082011P10075793 0082011P10075795 0082011P10075798 0082011P10075802 Registration No. 10075166 10075168 10075190 10075208 10075212 10075233 10075246 10075250 10075255 10075257 10075258 10075271 10075272 10075273 10075274 10075278 10075293 10075297 10075323 10075330 10075335 10075337 10075557 10075562 10075568 10075575 10075577 10075585 10075586 10075587 10075589 10075590 10075594 10075615 10075620 10075625 10075628 10075654 10075656 10075657 10075658 10075661 10075668 10075669 10075686 10075691 10075692 10075693 10075695 10075702 10075703 10075708 10075709 10075710 10075712 10075714 10075717 10075721 10075725 10075732 10075736 10075745 10075757 10075761 10075768 10075785 10075786 10075793 10075795 10075798 10075802 Name CHU KY DONG THAN NGOC VAN CHU VAN BINH NGUYEN TUAN QUANG HOANG THI QUYEN BUI THE NGOC LUONG MANH THANG NGUYEN VAN THIEN PHI VAN THANG DOAN THI THUAN PHAN THE NAM TRAN DUC KHANH LUONG VAN LUYEN DINH VAN DUNG NGO THI XOAN VU DUC HUAN PHAM VAN CONG BE VAN HOAN LY VAN THUY NGO VAN LAM NGUYEN VAN HIEU NGUYEN THI THAO DOAN HUU TUAN TRAN DINH PHUC LE VAN HUNG BUI TRONG MAO NGUYEN VAN THANH HOANG THI XUYEN NGUYEN DUY DUAN NGUYEN DANG DUNG NGUYEN THI HUYEN TRAN ANH TUAN HOANG VAN HIEU HO VAN NAM NGUYEN THI VAN HO VIET DINH NGUYEN TIEN DUNG VO VAN TUAN PHAN TAT TRUONG LUU THI TAM NGO THI HA VUONG DINH TUAN LE VAN HAI HO SY PHAP NGUYEN CANH VIET PHUNG BA HA DANG HOANG NGHIA TA QUOC DUC HOANG NGOC CUONG BUI DANG LUONG LE VAN TRUNG LE QUOC HUYNH VO TIEN TRIEU NGUYEN PHU HOAN DAU ANH TUAN TRAN VAN KE PHAN THI HUYEN PHAM VAN TUAN PHAM THI PHUONGGIANG NGUYEN VAN BAO NGUYEN DUY TRUONG NGUYEN VAN HOAI CHU VAN MINH PHAN HUU QUYEN NGUYEN THANH TOAN NGUYEN DUY BINH NGUYEN TRONG HAI THAI DAM CHIEN TRAN VAN CHIEN PHAM THI CHI PHAN DINH HOE Industry Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10075819 0082011P10075823 0082011P10075827 0082011P10075830 0082011P10075878 0082011P10075883 0082011P10075903 0082011P10075904 0082011P10075921 0082011P10075951 0082011P10075967 0082011P10075968 0082011P10075976 0082011P10075980 0082011P10075996 0082011P10075998 0082011P10076016 0082011P10076035 0082011P10076036 0082011P10076039 0082011P10076044 0082011P10076048 0082011P10076049 0082011P10076062 0082011P10076067 0082011P10076075 0082011P10076082 0082011P10076084 0082011P10076088 0082011P10076089 0082011P10076092 0082011P10076095 0082011P10076105 0082011P10076107 0082011P10076108 0082011P10076110 0082011P10076116 0082011P10076127 0082011P10076141 0082011P10076152 0082011P10076160 0082011P10076168 0082011P10076176 0082011P10076183 0082011P10076190 0082011P10076195 0082011P10076199 0082011P10076202 0082011P10076207 0082011P10076216 0082011P10076222 0082011P10076225 0082011P10076229 0082011P10076235 0082011P10076242 0082011P10076243 0082011P10076249 0082011P10076251 0082011P10076257 0082011P10076258 0082011P10076261 0082011P10076262 0082011P10076270 0082011P10076271 0082011P10076272 0082011P10076283 0082011P10076286 0082011P10076293 0082011P10076294 0082011P10076298 0082011P10076303 Registration No. 10075819 10075823 10075827 10075830 10075878 10075883 10075903 10075904 10075921 10075951 10075967 10075968 10075976 10075980 10075996 10075998 10076016 10076035 10076036 10076039 10076044 10076048 10076049 10076062 10076067 10076075 10076082 10076084 10076088 10076089 10076092 10076095 10076105 10076107 10076108 10076110 10076116 10076127 10076141 10076152 10076160 10076168 10076176 10076183 10076190 10076195 10076199 10076202 10076207 10076216 10076222 10076225 10076229 10076235 10076242 10076243 10076249 10076251 10076257 10076258 10076261 10076262 10076270 10076271 10076272 10076283 10076286 10076293 10076294 10076298 10076303 Name HOANG DUC LUONG TRAN VAN TUAN NGUYEN VAN HUNG HOANG VAN TUE VU KHAC HUU VO THI THAO NGUYEN VAN SAM NGUYEN NGOC HIEN VO THI LAN ANH HOANG THI DUYEN HO QUANG HOANG VAN DUC NGUYEN THI THUAN NGUYEN VAN LIEN PHAN HUU THAO LE VAN HOANG TRAN VAN PHU LE THANH TUNG DINH THI HUONG PHAN HONG CHUOG TRAN DINH THIET LE DUC THIEN TRAN VAN CUONG DUONG CONG LUC HOANG VINH LOC HOANG VAN KIM NGUYEN VAN DUNG TRAN THI NGUYET LE THI THUONG NGUYEN VAN MANH NGUYEN THI THUONG NGUYEN THI TRANG NGUYEN VAN SON PHAM VAN QUOC PHAM VAN GIANG TRUONG VAN MANH TRUONG THI THUONG CHU VAN LINH LE VAN LUONG TRAN QUANG XUAN TRAN XUAN TUNG PHAM VAN LOI PHAN THI OANH NGUYEN DANG CHIEN NGUYEN VAN CUONG NGUYEN HUU MANH DANG QUANG NGA NGUYEN THO TRI NGUYEN BA CUONG NGUYEN THI HOA CUNG DINH TRUNG TRAN VAN LINH TA QUANG TIEN HOANG NGHIA DIEN TRAN THI TUYET PHAN THI MAI NGUYEN VAN TOI NGUYEN HAI DANG NGUYEN THI HANG NGA NGUYEN THI THANH DUYEN NGUYEN TRUNG VUONG TRAN HUU THUY NGUYEN HUU TUAN NGUYEN THI THANH OUYNH DUONG QUOC THANH DUONG PHUC CUONG LE THANH TAN CHU NGOC LAM NGUYEN ANH QUY PHAM DINH THUAN NGO NGHIA Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10076305 0082011P10076307 0082011P10076316 0082011P10076317 0082011P10076321 0082011P10076323 0082011P10076326 0082011P10076330 0082011P10076338 0082011P10076341 0082011P10076349 0082011P10076351 0082011P10076354 0082011P10076360 0082011P10076361 0082011P10076365 0082011P10076366 0082011P10076367 0082011P10076374 0082011P10076375 0082011P10076380 0082011P10076392 0082011P10076395 0082011P10076402 0082011P10076403 0082011P10076407 0082011P10076411 0082011P10076413 0082011P10076416 0082011P10076420 0082011P10076426 0082011P10076427 0082011P10076429 0082011P10076430 0082011P10076433 0082011P10076435 0082011P10076436 0082011P10076459 0082011P10076464 0082011P10076476 0082011P10076478 0082011P10076481 0082011P10076483 0082011P10076485 0082011P10076486 0082011P10076489 0082011P10076491 0082011P10076493 0082011P10076504 0082011P10076506 0082011P10076513 0082011P10076527 0082011P10076528 0082011P10076530 0082011P10076549 0082011P10076555 0082011P10076567 0082011P10076593 0082011P10076598 0082011P10076600 0082011P10076607 0082011P10076610 0082011P10076611 0082011P10076613 0082011P10076617 0082011P10076625 0082011P10076629 0082011P10076633 0082011P10076636 0082011P10076640 0082011P10076641 Registration No. 10076305 10076307 10076316 10076317 10076321 10076323 10076326 10076330 10076338 10076341 10076349 10076351 10076354 10076360 10076361 10076365 10076366 10076367 10076374 10076375 10076380 10076392 10076395 10076402 10076403 10076407 10076411 10076413 10076416 10076420 10076426 10076427 10076429 10076430 10076433 10076435 10076436 10076459 10076464 10076476 10076478 10076481 10076483 10076485 10076486 10076489 10076491 10076493 10076504 10076506 10076513 10076527 10076528 10076530 10076549 10076555 10076567 10076593 10076598 10076600 10076607 10076610 10076611 10076613 10076617 10076625 10076629 10076633 10076636 10076640 10076641 Name NGUYEN VAN HOI NGUYEN DUC LY LE VAN CHINH PHAN HONG QUANG TRAN VAN TOAN NGO TRI TINH TRAN THI THAM CHU VAN DONG TRUONG VAN TAI HO THUC HOA TA DINH HOANG VO VAN TRUONG VO QUANG THO DANG HONG QUAN NGUYEN VAN QUYEN TRAN KIM QUANG NGUYEN NHU QUYET NGUYEN VAN QUY BUI HUY QUAN PHAN SY QUANG PHAM VAN THIEN TRAN VAN TRUONG VUONG DINH TRUNG HOANG VAN TRUC CAO XUAN SON NGUYEN HUU DUONG DANG VAN DIEN NGUYEN VAN QUY PHAM VAN SON NGUYEN NHAN CUONG TRAN NHAM NGUYEN VAN THANG HO SY HOA NGUYEN VU TRUONG VAN KY PHAM VAN LUYEN NGUYEN THANG LONG NGUYEN THI NGOC ANH TRAN DUY LINH NGUYEN VAN HIEP LE VAN HUNG NGUYEN VAN HAI HOANG VAN HAI PHAN BA HOANG VO VAN HAI VO THI HOA HO VIET HOANG NGUYEN THI HUYEN HOANG ANH QUY HO VAN KHANH NGUYEN DAC THAN NGUYEN VAN CHI HO CONG TRUC NGUYEN VAN QUYNH PHAN XUAN TUNG NGUYEN VAN SON NGO VAN QUYET PHAN CONG THAI NGUYEN DINH LINH PHAN THAI KHOI TRAN HUY SON NGO VAN DAC NGUYEN TRONG HUY LE VAN HUE BUI DUY LOC VO THI LIEN NGUYEN THI LY DANG VAN MY VUONG DINH MY BUI THI GIANG BUI THI HUYEN NHAM Industry Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10076646 0082011P10076647 0082011P10076649 0082011P10076659 0082011P10076662 0082011P10076676 0082011P10076677 0082011P10076683 0082011P10076686 0082011P10076687 0082011P10076692 0082011P10076693 0082011P10076706 0082011P10076714 0082011P10076721 0082011P10076736 0082011P10076739 0082011P10076747 0082011P10076748 0082011P10076759 0082011P10076761 0082011P10076762 0082011P10076763 0082011P10076770 0082011P10076775 0082011P10076779 0082011P10076781 0082011P10076782 0082011P10076787 0082011P10076788 0082011P10076792 0082011P10076796 0082011P10076800 0082011P10076807 0082011P10076812 0082011P10076814 0082011P10076821 0082011P10076823 0082011P10076825 0082011P10076827 0082011P10076831 0082011P10076834 0082011P10076836 0082011P10076857 0082011P10076858 0082011P10076860 0082011P10076866 0082011P10076876 0082011P10076883 0082011P10076884 0082011P10076887 0082011P10076888 0082011P10076891 0082011P10076895 0082011P10076898 0082011P10076917 0082011P10076918 0082011P10076924 0082011P10076926 0082011P10076931 0082011P10076954 0082011P10076968 0082011P10076984 0082011P10076988 0082011P10076989 0082011P10076991 0082011P10076994 0082011P10076996 0082011P10076998 0082011P10077005 0082011P10077008 Registration No. 10076646 10076647 10076649 10076659 10076662 10076676 10076677 10076683 10076686 10076687 10076692 10076693 10076706 10076714 10076721 10076736 10076739 10076747 10076748 10076759 10076761 10076762 10076763 10076770 10076775 10076779 10076781 10076782 10076787 10076788 10076792 10076796 10076800 10076807 10076812 10076814 10076821 10076823 10076825 10076827 10076831 10076834 10076836 10076857 10076858 10076860 10076866 10076876 10076883 10076884 10076887 10076888 10076891 10076895 10076898 10076917 10076918 10076924 10076926 10076931 10076954 10076968 10076984 10076988 10076989 10076991 10076994 10076996 10076998 10077005 10077008 Name NGUYEN THANH LINH NGUYEN VAN LOI BUI THANH LUAN PHAM VAN NHAN NGUYEN THAC NINH NGUYEN YAN THAO LE VAN TU PHAM VAN THANG TRAN CONG THAO TRAN QUOC THAI DAU VAN SON -DANG VAN SUU VO VAN TIEN LE VAN TIEN HO SY THANH TRAN ANH SANG HO CAM SA LE CAO CUONG NGUYEN VAN TUYEN NGUYEN CONG CHUC TRAN VAN HIEN NGUYEN THI HUYEN NGUYEN HUU HOA BUI VAN HAI LE VAN TIEN NGUYEN CONG HAU PHAM VAN DUNG PHAN VAN QUYEN PHAM THANH HAI DANG VAN HAI DAU THI HUYEN DAU VAN SY HOANG PHUC TRUNG DAO MAU THIN NGUYEN HUU TAM NGUYEN VAN HUNG HO VIET HAI NGUYEN XUAN HUY VU DINH TRUONG DAU DUC HOI LE DUC XUAN NGUYEN THI KHANH NGO XUAN NAM HO HAI QUAN HO THI MAN HO VAN TRONG PHAM THI HA CHU THI MY LE DINH THANG MAI PHUC THIEN LE THI HIEN LE VIET HOE PHAM VIET NGHIA NGUYEN DINH QUANG NGUYEN THI HIEN NGUYEN DINH HAU PHAM VIET HIEU TRAN QUQC THANG LE VAN QUAN NGUYEN THI HUYEN PHAM BA TUAN LE NGOC HONG LE VAN HUNG NGUYEN THI HUONG NGUYEN VAN HUNG NGUYEN CONG HUNG NGUYEN THI OANH TRAN THI DAO NGUYEN VAN DUC TRAN QUANG KHANH NGUYEN ANH DUC Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10077013 0082011P10077014 0082011P10077020 0082011P10077025 0082011P10077027 0082011P10077033 0082011P10077034 0082011P10077041 0082011P10077044 0082011P10077049 0082011P10077053 0082011P10077054 0082011P10077064 0082011P10077066 0082011P10077069 0082011P10077073 0082011P10077079 0082011P10077086 0082011P10077100 0082011P10077107 0082011P10077109 0082011P10077111 0082011P10077114 0082011P10077120 0082011P10077145 0082011P10077150 0082011P10077160 0082011P10077166 0082011P10077167 0082011P10077168 0082011P10077174 0082011P10077180 0082011P10077187 0082011P10077192 0082011P10077194 0082011P10077198 0082011P10077200 0082011P10077203 0082011P10077210 0082011P10077212 0082011P10077215 0082011P10077219 0082011P10077222 0082011P10077226 0082011P10077227 0082011P10077233 0082011P10077242 0082011P10077246 0082011P10077254 0082011P10077257 0082011P10077258 0082011P10077260 0082011P10077261 0082011P10077264 0082011P10077267 0082011P10077270 0082011P10077271 0082011P10077274 0082011P10077283 0082011P10077289 0082011P10077291 0082011P10077300 0082011P10077301 0082011P10077302 0082011P10077303 0082011P10077305 0082011P10077317 0082011P10077327 0082011P10077342 0082011P10077348 0082011P10077350 Registration No. 10077013 10077014 10077020 10077025 10077027 10077033 10077034 10077041 10077044 10077049 10077053 10077054 10077064 10077066 10077069 10077073 10077079 10077086 10077100 10077107 10077109 10077111 10077114 10077120 10077145 10077150 10077160 10077166 10077167 10077168 10077174 10077180 10077187 10077192 10077194 10077198 10077200 10077203 10077210 10077212 10077215 10077219 10077222 10077226 10077227 10077233 10077242 10077246 10077254 10077257 10077258 10077260 10077261 10077264 10077267 10077270 10077271 10077274 10077283 10077289 10077291 10077300 10077301 10077302 10077303 10077305 10077317 10077327 10077342 10077348 10077350 Name DANG VAN DAT DANG VAN DONG NGUYEN HUU DONG DAO VAN DU PHAN VAN CONG NGUYEN ANH DUC LE VAN THE HOANG DANG ANH NGUYEN BA AN DANG VAN DIEN NGUYEN QUOC OAI TRAN VAN CONG TRINH VAN CHUONG DANG THI TRA TRAN THI THAM NGUYEN DAU DUC NGUYEN VAN TAN VU CONG CUONG PHAM HONG NIEN NGO SY NGAN BUI NGOC ANH TRAN DUY TUNG PHAN XUAN HANH CHU THANH LAN LE VAN VONG CAO VE TRINH NGOC NGUYEN LE THI TINH HOANG VAN CHIEN VO QUANG THANG NGUYEN XUAN KHANH DANG QUANG VU NGUYEN THI VINH VO VAN PHUC NGUYEN DINH PHUONG TRINH NGOC PHI NGUYEN THE PHUC NGUYEN THI HUONG BUI DINH HIEU NGUYEN HUU HUNG NGUYEN DINH CANH NGUYEN VAN CHUNG DANG VAN BINH TRAN VAN BINH DANG VAN BIEN NGUYEN DINH THUC PHAM VAN HA TRAN VAN THUYEN NGUYEN QUANG VIET PHAN THI THAO VINH PHAN CONG VIET TRAN HOANG TUAN YEN TUONG THI YEN VO VAN MANH NGUYEN HUU MANH NGUYEN THI MEN NGUYEN KIM MANH VO VAN BAC TRUONG CONG TRONG NGUYEN XUAN GIANG DANG LE HANH CHU VAN HAI HOANG VAN TUYEN NGUYEN VAN MANH TRAN VAN GIANG DOAN VAN SANG NGUYEN THE NGHIEP NGUYEN VAN MINH HO VAN TUONG NGUYEN THI BICH CAO KHAC NHAM Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10077357 0082011P10077369 0082011P10077371 0082011P10077384 0082011P10077387 0082011P10077393 0082011P10077398 0082011P10077400 0082011P10077413 0082011P10077414 0082011P10077417 0082011P10077425 0082011P10077434 0082011P10077436 0082011P10077437 0082011P10077442 0082011P10077445 0082011P10077447 0082011P10077448 0082011P10077455 0082011P10077456 0082011P10077458 0082011P10077460 0082011P10077462 0082011P10077465 0082011P10077468 0082011P10077472 0082011P10077483 0082011P10077490 0082011P10077493 0082011P10077495 0082011P10077498 0082011P10077501 0082011P10077506 0082011P10077508 0082011P10077509 0082011P10077513 0082011P10077516 0082011P10077528 0082011P10077530 0082011P10077534 0082011P10077543 0082011P10077545 0082011P10077546 0082011P10077547 0082011P10077549 0082011P10077554 0082011P10077555 0082011P10077561 0082011P10077565 0082011P10077582 0082011P10077586 0082011P10077590 0082011P10077591 0082011P10077608 0082011P10077609 0082011P10077610 0082011P10077612 0082011P10077621 0082011P10077635 0082011P10077643 0082011P10077650 0082011P10077659 0082011P10077662 0082011P10077663 0082011P10077664 0082011P10077682 0082011P10077698 0082011P10077701 0082011P10077706 0082011P10077708 Registration No. 10077357 10077369 10077371 10077384 10077387 10077393 10077398 10077400 10077413 10077414 10077417 10077425 10077434 10077436 10077437 10077442 10077445 10077447 10077448 10077455 10077456 10077458 10077460 10077462 10077465 10077468 10077472 10077483 10077490 10077493 10077495 10077498 10077501 10077506 10077508 10077509 10077513 10077516 10077528 10077530 10077534 10077543 10077545 10077546 10077547 10077549 10077554 10077555 10077561 10077565 10077582 10077586 10077590 10077591 10077608 10077609 10077610 10077612 10077621 10077635 10077643 10077650 10077659 10077662 10077663 10077664 10077682 10077698 10077701 10077706 10077708 Name NGUYEN THI LE VO VAN DONG LE HUU TIEN NGUYEN VAN HIEN VU VAN DUONG TRAN DUC DUNG LE VAN VUONG NGUYEN THI TUYET PHAN THI TU NGUYEN XUAN DOAN DAO QUANG VU LUONG VAN DUC NGUYEN ANH VUONG NGUYEN VAN DINH TRAN VAN KHUONG PHAM DINH TOAN TRAN VAN LONG PHAM MINH TAN NGUYEN HAI SON TRAN VAN TRONG PHAM TUAN NGOC HO VAN HOAN CU VAN CONG LE QUANG HOA HO HUU THUAN NGUYEN XUAN MAI NGUYEN BA KHANH LE HONG NHUNG HO BA LICH LE VAN DUNG NGUYEN THI DUNG NGUYEN VAN TAN CHU VAN HOANG TRAN XUAN SAC HO VAN NGOC LE VAN CHE HO XUAN TINH NGUYEN DINH HOAN NGUYEN DINH TINH NGUYEN DINH QUYEN BACH MINH BINH NGUYEN BA KHOA TRAN NGOC CANH NGUYEN VAN GIAP NGUYEN DANG TUAN NGUYEN THI HANG CHAU THI HONG HO VAN HOA LE CONG HUNG PHAN VAN QUYET LE TUAN DUONG HOANG VAN HANH NGUYEN SY LUC NGUYEN DUC LINH NGUYEN ANH TOAN DAO VAN BAO TRAN VAN AN NGUYEN MINH DUC NGUYEN BA DUNG PHAM VAN HANH DO NGOC KHAI PHAN VAN HUNG THAI DINH HUNG NGUYEN VAN THANG CAO VAN DUNG NGUYEN NGOC TOAN NGO KIM PHUNG BUI THE ANH NGUYEN XUAN HOA NGUYEN THI NGAN NGUYEN VAN GIANG Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Fishing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Agriculture & Livestocks Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10077711 0082011P10077712 0082011P10077713 0082011P10077716 0082011P10077722 0082011P10077726 0082011P10077728 0082011P10077732 0082011P10077740 0082011P10077766 0082011P10077768 0082011P10077769 0082011P10077770 0082011P10077771 0082011P10077772 0082011P10077779 0082011P10077781 0082011P10077792 0082011P10077808 0082011P10077816 0082011P10077817 0082011P10077821 0082011P10077822 0082011P10077825 0082011P10077829 0082011P10077834 0082011P10077837 0082011P10077863 0082011P10077866 0082011P10077867 0082011P10077873 0082011P10077875 0082011P10077883 0082011P10077890 0082011P10077894 0082011P10077895 0082011P10077899 0082011P10077906 0082011P10077908 0082011P10077911 0082011P10077915 0082011P10077926 0082011P10077930 0082011P10077932 0082011P10077935 0082011P10077936 0082011P10077942 0082011P10077943 0082011P10077951 0082011P10077957 0082011P10077960 0082011P10077965 0082011P10077968 0082011P10077972 0082011P10077979 0082011P10077989 0082011P10077991 0082011P10077996 0082011P10078002 0082011P10078008 0082011P10078010 0082011P10078015 0082011P10078018 0082011P10078049 0082011P10078060 0082011P10078080 0082011P10078087 0082011P10078104 0082011P10078105 0082011P10078106 0082011P10078122 Registration No. 10077711 10077712 10077713 10077716 10077722 10077726 10077728 10077732 10077740 10077766 10077768 10077769 10077770 10077771 10077772 10077779 10077781 10077792 10077808 10077816 10077817 10077821 10077822 10077825 10077829 10077834 10077837 10077863 10077866 10077867 10077873 10077875 10077883 10077890 10077894 10077895 10077899 10077906 10077908 10077911 10077915 10077926 10077930 10077932 10077935 10077936 10077942 10077943 10077951 10077957 10077960 10077965 10077968 10077972 10077979 10077989 10077991 10077996 10078002 10078008 10078010 10078015 10078018 10078049 10078060 10078080 10078087 10078104 10078105 10078106 10078122 Name NGO VAN THONG NGUYEN VAN NHAN NGUYEN THI HUONG NGUYEN QUANG VINH PHAM VU TO QUYNH CAO DANG NGHIA NGUYEN DINH NAM HOANG VAN MANH NGUYEN VAN HUNG BACH TRONG HAO NGUYEN THI LANH NGUYEN DUY LINH HO THI PHUONG VU VAN VUONG NGUYEN VAN TAM TRUONG VAN HAI NGUYEN THANH CONG LE CONG THAI VU VAN THUAT NGUYEN VAN LY MAI VIET DUONG HO THI HOAI HO SY CAO CAO THI HIEN NGO SI VIET NGO QUANG TINH PHAN CONG HONG NGUYEN DUC CHUNG LE VAN HAI TRUONG SY HOI CAO VAN TU VO THANH DUONG DANG QUOC TUAN PHAN THI HANG LE VAN NINH NGUYEN THANH TOAN NGUYEN THIET HUONG NGUYEN HOA CHUNG DINH VAN CUONG PHAN DUC TRUNG NGUYEN DUC THANG LE CHIEN CHINH LE THI HIEN NGUYEN DINH DAI CHU THI CHUNG TRAN THANH NGOC PHAM VAN DONG NGUYEN XUAN HIEN LE THI DIEN NGUYEN LONG KHANH NGUYEN BA TUAN BUI VAN CANH PHAM VAN DONG NGUYEN CAO KY PHAM THI LIEN DU VAN VIET TRUONG HONG QUAN CHU VAN DUNG LE QUANG BAY LE XUAN HOANG VO DUC THUAN TRAN THI THO VO THI THUY QUYNH TRAN QUANG HIEN TRAN VAN DUC BUI CONG TRUONG HOANG DINH TUNG BACH TRONG HUAN HO SY LUONG HOANG VAN TICH DAO VAN LY Industry Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Fishing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Agriculture & Livestocks Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Construction Construction Construction Manufacturing Manufacturing

Danh sách thí sinh thi ti ng Hàn ln th 9 (ngày 17-18/12/2011) (Chú ý: Thí Sinh tr t không có tên trong danh sách này)

Primary Key 0082011P10078127 0082011P10078134 0082011P10078142 0082011P10078149 0082011P10078150 0082011P10078154 0082011P10078168 0082011P10078178 0082011P10078185 0082011P10078186 0082011P10078190 0082011P10078199 0082011P10078200 0082011P10078218 0082011P10078225 0082011P10078226 0082011P10078232 0082011P10078247 0082011P10078248 0082011P10078249 0082011P10078314 0082011P10078696 0082011P10078715 0082011P10078726 0082011P10078783 0082011P10078803 0082011P10078988 Registration No. 10078127 10078134 10078142 10078149 10078150 10078154 10078168 10078178 10078185 10078186 10078190 10078199 10078200 10078218 10078225 10078226 10078232 10078247 10078248 10078249 10078314 10078696 10078715 10078726 10078783 10078803 10078988 Name TRAN XUAN VIEN HO SY THUYEN DAU THI DUNG PHAM THI NGA TRAN VAN VINH LE KHAC CONG HO VAN TIEN TRAN CONG TRUONG TRAN XUAN TINH NGUYEN DUC BAO VU VAN NHAN NGUYEN CONG UT NGUYEN VAN BAY HO CONG DUC NGUYEN XUAN CUNG VUONG CHIEN THANG MAI QUOC CUONG DUONG VIET VUONG NGUYEN THI VAN NGUYEN THI LIEN NGUYEN HUY CHIEN HOANG THI LANG LE DUY HAI LUU DINH NGUYEN VAN NAM PHAM THI HUONG LAC THI VIEN Industry Fishing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Fishing Construction Manufacturing Manufacturing

Information

Diem thi tieng han quoc 17.12.2011.xls

211 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

93872


You might also be interested in

BETA
Diem thi tieng han quoc 17.12.2011.xls