Read cau-hoi-thi-quoc-tich-moi-100.pdf text version

(rev. 08/08)

***CP NHT*** Các Câu Hi v Công Dân (Lch S và T Chc Công Quyn) cho Trc Nghim Nhp Tch (Mi) c Tái Son Tho

100 câu hi v công dân (Lch S và T Chc Công Quyn) cùng các gii áp cho trc nghim nhp tch (Mi) c tái son tho ghi di ây. Các ng viên np n Xin Nhp Tch, Mu N-400 t ngày 1 Tháng Mi 2008 v sau cn c k bng câu hi này. Trc nghim công dân c hi ming và giám kho ca C Quan Quc Tch Và Di Trú (USCIS) s hi ng viên nhp tch ti 10 trong s 100 câu. ng viên phi tr li úng 6 trên 10 câu hi c u phn nhp tch này. Mc dù USCIS bit là có th có nhng câu tr li úng khác, ngoài 100 câu tr li mu, tuy vy các ng viên c khuyn khích tr li các câu hi theo nh các câu tr li mu ã cho.

CÔNG QUYN HOA K A: Các Nguyên Tc Ca Dân Ch Hoa K 1. Lut cao nht ca quc gia là gì? Hin Pháp

2. Hin Pháp có mc ích gì? thit lp chánh ph mô t t chc chánh ph bo v các quyn cn bn ca ngi dân Hoa K 3. 4. Ý tng t qun tr nm trong ba ch u tiên ca Hin Pháp. Các ch này là nhng ch nào? Chúng tôi ngi dân (We the People) Tu chính án là gì? mt s thay i (trong Hin Pháp) mt s thêm (vào Hin Pháp) Ta gi mi tu chính u tiên vào Hin Pháp là gì? Lut Dân Quyn K ra Mt quyn hoc mt t do trong Tu Chính Án u Tiên (First Amendment)?* t do ngôn lun t do tôn giáo t do hi hp t do báo chí t do thnh nguyn chánh ph

5. 6.

* Nu bn 65 tui hoc hn và ã là thng-trú-nhân ti Hoa K c 20 nm hay hn, bn có th ch cn hc các câu hi có du hình sao (*) mà thôi.

--

www.uscis.gov

7. 8.

Hin Pháp có bao nhiêu tu chính án? hai mi by (27) Bn Tuyên Ngôn c Lp có ý ngha gì? thông báo nn c lp ca chúng ta (khi Anh Quc) tuyên cáo nn c lp ca chúng ta (khi Anh Quc) cho bit Hoa K ã t do (khi Anh Quc) K ra Hai quyn trong bn Bn Tuyên Ngôn c Lp? quyn sng quyn t do quyn theo ui hnh phúc T do tôn giáo là gì? Bn có th theo bt c tôn giáo nào, hoc không theo tôn giáo nào. H thng kinh t ca Hoa K gi là gì?* kinh t t bn kinh t th trng "Thng tôn lut pháp" là gì? Mi ngi u phi tuân theo lut pháp. C các ngi lãnh o u phi tuân theo lut pháp. Nhà cm quyn phi tuân theo lut pháp. Không ai c trên pháp lut c.

9.

10. 11.

12.

B: H Thng Công Quyn 13. Cho bit mt ngành hay phn ca công quyn.* Quc Hi lp pháp Tng Thng hành pháp các tòa án t pháp Cách nào ngn cn mt ngành công quyn tr thành quá mnh? kim soát ln nhau phân quyn Ai ph trách hành pháp? Tng Thng Ai làm lut liên bang? Quc Hi Thng và H Ngh Vin Ngành Lp Pháp (ca Liên Bang hay Quc Gia) Hai phn ca Quc Hi Hoa K là gì?* Thng và H Ngh Vin

14.

15. 16.

17.

* Nu bn 65 tui hoc hn và ã là thng-trú-nhân ti Hoa K c 20 nm hay hn, bn có th ch cn hc các câu hi có du hình sao (*) mà thôi.

-2-

www.uscis.gov

18. 19. 20.

Có bao nhiêu Thng Ngh S Liên Bang? mt trm (100) Chúng ta bu Thng Ngh S cho bao nhiêu nm? sáu (6) Ai là mt trong nhng Thng Ngh S Liên Bang ca bn?* Câu tr li thay i tùy tiu bang. [C dân th ô Washington, D.C. và c dân các lãnh th Hoa K tr li là DC hoc lãnh th mình không có thng-ngh-s.] H-Ngh-Vin có bao nhiêu dân biu? bn trm ba mi lm (435) Chúng ta bu dân biu cho my nm? hai nm (2) Cho bit tên dân biu ca bn. Câu tr li s thay i tùy ni. [C dân các ni có i Biu "không có quyn biu quyt" hoc i Biu Thng Trú có th nói tên ngi ó. Cng có th tr li là vùng ó không có i din có quyn biu quyt ti Quc Hi.] Thng-ngh-s i din ai? Tt c ngi dân trong tiu bang Ti sao có nhng tiu bang có nhiu i biu hn các tiu bang khác? (Vì) dân s tiu bang ó (Vì) tiu bang ó ông dân hn (Vì) mt s tiu bang ông dân hn tiu bang khác Nhim k Tng Thng là my nm? Bn (4) nm Bu Tng Thng vào tháng nào?* Tháng Mi Mt Hin nay tên Tng Thng Hoa K là gì?* George W. Bush George Bush Bush Hin nay tên Phó Tng Thng Hoa K là gì? Richard Cheney Dick Cheney Cheney Nu Tng Thng không còn làm vic c na, ai s thay th làm Tng Thng? Phó Tng Thng Nu c Tng Thng và Phó Tng Thng không còn làm vic c na, ai s thay th? Ch Tch H Ngh Vin Ai là Tng T Lnh quân i? Tng Thng

21. 22. 23.

24. 25.

26. 27. 28.

29.

30. 31. 32.

* Nu bn 65 tui hoc hn và ã là thng-trú-nhân ti Hoa K c 20 nm hay hn, bn có th ch cn hc các câu hi có du hình sao (*) mà thôi.

--

www.uscis.gov

33. 34. 35. 36.

Ai s ký d tho lut thành lut? Tng Thng Ai có quyn ph quyt các d lut? Tng Thng Ni các ca Tng Thng làm gì? C vn cho Tng Thng K ra Hai chc v trong hàng ni các. B Trng Canh Nông B Trng Thng Mi B Trng Quc Phòng B Trng Giáo Dc B Trng Nng Lng B Trng Y T và Phc V Nhân Sinh B Trng Ni An B Trng Gia C và Phát Trin ô Th B Trng Ni V B Trng Lao ng B Trng Ngoi Giao B Trng Giao Thông B Trng Ngân Kh hay Tài Chính B Trng Cu Chin Binh B Trng T Pháp Phó Tng Thng Ngành t pháp làm gì? duyt li lut l ct ngha lut l gii quyt tranh cãi (bt hòa) quyt nh xem lut có i ngc li hin pháp không Tòa án cao nht Hoa K là gì? Ti Cao Pháp Vin Có bao nhiêu thm phán Ti Cao Pháp Vin? Chín (9) Ai ang là Ch Tch Ti Cao Pháp Vin? John Roberts (John G. Roberts, Jr.) Theo Hin Pháp, chánh ph liên bang có mt s quyn. Mt trong các quyn ca chánh ph liên bang là? in tin tuyên chin lp quân i ký các hòa c

37.

38. 39. 40. 41.

* Nu bn 65 tui hoc hn và ã là thng-trú-nhân ti Hoa K c 20 nm hay hn, bn có th ch cn hc các câu hi có du hình sao (*) mà thôi.

-4-

www.uscis.gov

42.

Theo Hin Pháp, các tiu bang có mt s quyn. Mt trong nhng quyn này là gì? cung cp trng hc và giáo dc bo v dân chúng (cnh sát) bo v an toàn (các s cu ha) cp bng lái xe chia vùng và chp thun cách x dng t ai Thng c tiu bang ca bn tên gì? Câu tr li tùy tiu bang. [C dân vùng th ô Washington, D.C. phi tr li là vùng th ô DC không có Thng c.] Th ph ca tiu bang bn tên gì?* Câu tr li tùy theo tiu bang. [C dân vùng th ô Washington, D.C. phi tr li là vùng DC không phi là mt tiu bang và không có th ph. C dân các lãnh th hi ngoi ca Hoa K phi cho bit th ph ca vùng lãnh th hi ngoi này.] Hai ng chính ca Hoa K là gì?* Dân Ch và Cng Hòa ng ca Tng Thng hin ti là ng nào? ng Cng Hòa Ch Tch H Vin hin thi tên gì? (Nancy) Pelosi

43.

44.

45. 46. 47.

C: Quyn Hn và Bn Phn 48. Có bn tu chính án Hin Pháp v vic ai có quyn bu c. K ra Mt trong các th ó. Công dân mi tám (18) tui và hn (c i bu). Không phi tr (thu bu c) c bu. Bt c công dân nào cng c bu (ph n và nam gii u c bu). Nam gii ca bt c chng tc nào (cng u c bu). Mt trong các bn phn ch dành riêng cho công dân Hoa K là gì?* phc v trong bi thm oàn i bu trong bu c liên bang Cho bit mt quyn ca riêng công dân Hoa K. tham gia bu c cp liên bang ng c chc v liên bang Cho bit hai quyn ca mi ngi sng Hoa K? t do phát biu ý kin t do ngôn lun t do hi hp t do thnh nguyn chính quyn t do th phng quyn mang v khí t v

49.

50.

51.

* Nu bn 65 tui hoc hn và ã là thng-trú-nhân ti Hoa K c 20 nm hay hn, bn có th ch cn hc các câu hi có du hình sao (*) mà thôi.

-5-

www.uscis.gov

52.

Khi nói Li Tuyên Th Trung Thành (Pledge of Allegiance), chúng ta chng t s trung thành vi cái gì? Hoa K Lá c Khi tr thành công dân Hoa K, mt trong nhng li ha ca bn là gì? t b s trung thành vi các quc gia khác bo v Hin Pháp và lut l Hoa K tuân hành lut l ca Hoa K phc v trong quân i Hoa K (nu cn) phc v (công vic quan trng cho) Hoa K (nu cn) trung thành vi quc gia Hoa K Công dân phi bao nhiêu tui mi c bu Tng Thng?* Mi Tám (18) và hn Có hai cách công dân Hoa K có th tham d vào nn dân ch là các cách nào? bu c tham gia mt ng phái chính tr tham d vào mt cuc vn ng tranh c tham d vào mt nhóm hot ng công dân tham d vào mt nhóm hot ng cng ng phát biu ý kin v mt vn vi mt v dân c gi in thoi cho ngh s và dân biu công khai ng h hoc phn i mt vn hay chính sách nào ó tranh c góp ý kin trên mt t báo Ngày cui cùng có th np mu khai thu cho liên bang là?* 15 Tháng T Khi nào tt c nam gii phi ghi tên cho S Quân V (Selective Service)? tui mi tám (18) gia tui mi tám (18) và hai mi sáu (26) LCH S HOA K

53.

54. 55.

56. 57.

A: Thi k Thuc a và c Lp 58. Mt trong nhng lý do khin ngi di dân thi thuc a ti M Châu là gì? t do t do chính tr t do tôn giáo c hi kinh t hành x tôn giáo ca mình tránh s áp bc

* Nu bn 65 tui hoc hn và ã là thng-trú-nhân ti Hoa K c 20 nm hay hn, bn có th ch cn hc các câu hi có du hình sao (*) mà thôi.

-6-

www.uscis.gov

59.

Nhng ai sng ti M trc khi ngi Âu Châu ti? ngi da M Châu th dân M Châu Nhóm ngi nào c mang ti M Châu và bán làm nô l? ngi Phi Châu ngi t Phi Châu Ti sao nhng ngi di dân thi thuc a chng li ngi Anh? vì thu má cao quá (phi óng thu mà không có ngi i din) vì quân i Anh n trú trong nhà ca h ( tr, làm tri binh) vì ngi di dân thi thuc a không có chính quyn t qun Ai vit Bn Tuyên Ngôn c Lp? (Thomas) Jefferson Bn Tuyên Ngôn c Lp c chp nhn lúc nào? 4 Tháng By 1776 Có 13 tiu bang nguyên thy. Cho bit ba tiu bang. New Hampshire Massachusetts Rhode Island Connecticut New York New Jersey Pennsylvania Delaware Maryland Virginia North Carolina South Carolina Georgia Vic gì xy ra ti i Hi Lp Hin (Constitutional Convention)? Son tho Hin Pháp. Các nhà lp quc son tho Hin Pháp. Hin Pháp c son tho khi nào? 1787 Các bài tham lun gi là Federalist Papers có mc ích h tr vic thông qua Hin Pháp Hoa K. K tên mt trong nhng ngi vit tham lun. (James) Madison (Alexander) Hamilton (John) Jay Publius

60.

61.

62. 63. 64.

65.

66. 67.

* Nu bn 65 tui hoc hn và ã là thng-trú-nhân ti Hoa K c 20 nm hay hn, bn có th ch cn hc các câu hi có du hình sao (*) mà thôi.

--

www.uscis.gov

68.

Mt vic gì làm Benjamin Franklin ni ting? nhà ngoi giao Hoa K thành viên già nht ca i Hi Lp Hin Tng Giám c Bu in u tiên ca Hoa K ngi vit cun lch "Poor Richard's Almanac" khi công xây các th vin min phí u tiên ca Hoa K Ai c gi là cha ca nc M? (George) Washington Ai là Tng Thng u tiên?* (George) Washington

69. 70.

B: Thi K 1800 71. Hoa K mua lãnh th nào ca Pháp vào nm 1803? Lãnh Th Louisiana Louisiana Nói tên mt trong nhng cuc chin Hoa K tham d thi 1800. Chin tranh 1812 Chin tranh Hoa K-M-Tây-C (Mexico) Ni chin Chin tranh Hoa K-Tây-Ban-Nha Tên gi ca cuc chin trên t Hoa K gia min Bc và min Nam là gì. Ni chin Chin tranh gia các Tiu Bang Cho bit mt vn a ti cuc ni chin. vn nô l các vn kinh t quyn ca các tiu bang Mt iu quan trng mà Abraham Lincoln làm là gì?* gii phóng nô l (Tuyên Ngôn Gii Phóng) gi gìn (hoc bo tn) oàn kt Quc Gia lãnh o Hoa K trong Cuc Ni Chin Tuyên Ngôn Gii Phóng làm gì? gii phóng nô l gii phóng nô l thuc tp hp (nhóm) các tiu bang ly khai min Nam gii phóng nô l các tiu bang min Nam gii phóng nô l a s các tiu bang min Nam Bà Susan B. Anthony làm gì? tranh u cho quyn ph n tranh u cho dân quyn

72.

73.

74.

75.

76.

77.

* Nu bn 65 tui hoc hn và ã là thng-trú-nhân ti Hoa K c 20 nm hay hn, bn có th ch cn hc các câu hi có du hình sao (*) mà thôi.

-8-

www.uscis.gov

C: Lch S Cn i Hoa K và Các Thông Tin Lch S Quan Trng Khác 78. Cho bit mt cuc chin mà Hoa K tham d vào thp niên 1900.* Th Chin Th Nht Th Chin Th Hai Chin Tranh Cao Ly (Triu Tiên) Chin Tranh Vit Nam Chin tranh Vùng Vnh (Ba T) Ai là Tng Thng trong Th Chin Th Nht? (Woodrow) Wilson Ai là Tng Thng trong thi k Khng Hong Kinh T và Th Chin Th Hai? (Franklin) Roosevelt Trong Th Chin Th Hai, Hoa K chin u chng các nc nào? Nht Bn, c và Ý Trc khi tr thành Tng Thng, Eisenhower là tng lãnh. Ông ta ánh trn nào? Th Chin Th Hai Trong thi k Chin Tranh Lnh, quan tâm chính ca Hoa K là gì? Ch Ngha Cng Sn Phong trào nào tìm cách chm dt s phân bit chng tc? (phong trào) dân quyn Martin Luther King, Jr. ã làm gì?* tranh u cho dân quyn hot ng nhm mang li bình ng cho mi ngi M Bin c ln lao nào xy ra vào ngày 11 tháng 9 nm 2001 ti Hoa K? Bn khng b tn công Hoa K.

79. 80. 81. 82. 83. 84. 85.

86.

87. K tên mt b lc da ti M. [Phng vn viên USCIS s c cung cp mt danh sách các b lc da c liên bang công nhn.] Cherokee Navajo Sioux Chippewa Choctaw Pueblo Apache Iroquois Creek Blackfeet Seminole Cheyenne Arawak Shawnee Mohegan Huron * Nu bn 65 tui hoc hn và ã là thng-trú-nhân ti Hoa K c 20 nm hay hn, bn có th ch cn hc các câu hi có du hình sao (*) mà thôi.

--

www.uscis.gov

Oneida Lakota Crow Teton Hopi Inuit TNG HP V KIN THC CÔNG DÂN

A: a D 88. Cho bit mt trong hai con sông dài nht Hoa K. (Sông) Missouri (Sông) Mississippi Bin nào b bin phía Tây Hoa K? Thái-Bình-Dng Bin nào b bin phía ông Hoa K? i-Tây-Dng Cho bit mt lãnh th hi ngoi ca Hoa K. Puerto Rico Qun o Virgin o Samoa Qun o Bc Mariana o Guam Cho bit mt trong nhng tiu bang ráp ranh Gia-Nã-i. Maine New Hampshire Vermont New York Pennsylvania Ohio Michigan Minnesota North Dakota Montana Idaho Washington Alaska Cho bit mt trong nhng tiu bang ráp ranh M-Tây-C. California Arizona New Mexico Texas

89. 90. 91.

92.

93.

* Nu bn 65 tui hoc hn và ã là thng-trú-nhân ti Hoa K c 20 nm hay hn, bn có th ch cn hc các câu hi có du hình sao (*) mà thôi.

-10-

www.uscis.gov

94. 95.

Th ô ca Hoa K tên gì?* Washington, D.C. Tng N Thn T Do âu?* (Hi Cng) Nu c o Liberty [Cng chp nhn nu tr li là New Jersey, gn thành ph New York và trên sông Hudson.] Ti sao lá c Hoa K có 13 ln gch? bi vì ã có 13 thuc a nguyên thy bi vì các ln này tng trng cho 13 thuc a nguyên thy Ti sao lá c Hoa K có 50 ngôi sao?* bi vì mi tiu bang có mt ngôi sao bi vì mi ngôi sao tng trng cho mt tiu bang bi vì có 50 tiu bang Ta ca bài quc ca Hoa K là gì? The Star-Spangled Banner

96.

B: Các Biu Tng

97.

98.

C: Các Ngày L 99. Ngày nào là ngày L c Lp?* 4 Tháng By

100. Cho bit hai ngày l quc gia ca Hoa K. Tt Tây Ngày Sinh ca Martin Luther King, Jr. Ngày Các Tng Thng L Chin S Trn Vong (Memorial Day) L c Lp (Independence Day) L Lao ng (Labor Day) Ngày Tng Nim Columbus Ngày Cu Chin Binh (Veterans Day) L T n (Thanksgiving) L Giáng Sinh

* Nu bn 65 tui hoc hn và ã là thng-trú-nhân ti Hoa K c 20 nm hay hn, bn có th ch cn hc các câu hi có du hình sao (*) mà thôi.

--

www.uscis.gov

Information

11 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

94713


Notice: fwrite(): send of 213 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531