Read Phát trin du lch: Trc ht phi mang li li ích cho cng ng a phng text version

Phát trin du lch: Trc ht phi mang li li ích cho cng ng a phng

Th sáu, 25 Tháng 11 2011 07:50

Mt gii pháp lâu dài, chú trng n vic bo v môi trng là iu cn thit du lch Khánh Hòa phát trin bn vng, tht s là "con gà trng vàng".

Anh Phil Simpton, du khách ngi Anh, sinh viên, cho bit anh chn du lch Vit Nam vì giá c dch v tng i thp so vi rt nhiu quc gia. Nha Trang là ni thích hp cho k ngh ít tn kém mà không kém phn lãng mn, vi b bin dài tuyt p và nn vn hóa lâu i.

Tuy nhiên, anh Phil cho bit anh sn sàng tr mc phí cao hn có th m bo rng môi trng không b tác ng tiêu cc bi du lch; các danh lam thng cnh luôn c gi gìn sch p, c bit dc theo b bin c quét dn thng xuyên. Anh chia s: "Tôi rt vui và hài lòng nu tht s ngun thu này c u t cho vic bo tn tài nguyên thiên nhiên, bo v môi trng, ci thin sinh k cho ngi dân khu bo tn bin. Là mt du khách, tôi cng mun th hin mt phn trách nhim ca mình i vi ni tôi ã tng n. có th khai thác tim nng du lch mt cách bn vng, theo tôi, trc ht cn chú ý n vic mang li li ích cho cng ng a phng, du khách trong nc ri sau ó mi n du khách nc ngoài. Vì th, bên cnh nhng khu resort cao cp nên dành phn ln không gian còn li cho nhng khu công viên, sân chi th thao ngoài tri... cho ngi dân a phng vui chi, sinh hot cng ng." Theo Báo Khánh Hòa

1/1

Information

Phát trin du lch: Trc ht phi mang li li ích cho cng ng a phng

1 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

97996


Notice: fwrite(): send of 215 bytes failed with errno=32 Broken pipe in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531