Read Y BAN NHÂN DÂN text version

Y BAN NHÂN DÂN TP. H CHÍ MINH TRNG I HC SÀI GÒN S: 2328 /HSG-T

V/v: Hy mt s nhóm môn hc hc kì 2, nm hc 2011-2012

CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp ­ T do ­ Hnh phúc TP. H Chí Minh, ngày 27 tháng 12 nm 2011

Kính gi: Ban lãnh o các khoa, phòng, b môn trc thuc Theo s liu sinh viên ng kí môn hc hc kì 2, nm hc 2011 ­ 2012, mt s nhóm môn hc có s lng sinh viên ng kí quá ít, không t s lng sinh viên ti thiu do Trng quy nh. công tác t chc ào to hc kì 2 c tin hành bình thng, Trng thông báo n các n v có liên quan mt s vn sau: 1. Hy các nhóm môn hc có s lng sinh viên ng kí hc quá ít, theo danh sách ính kèm. 2. Các khoa, ngành, b môn thông báo cho ging viên thuc các nhóm môn hc b hy bit và cp nht li tng s gi dy ca ging viên trong nm hc. 3. Sinh viên thuc các nhóm môn hc b hy s c ng ký b sung hc sang nhóm khác. Vic ng ký b sung s c thc hin trong 02 ngày: 29/12/2011 cho h cao ng và 31/12/2011 cho h i hc. Nhng SV cha ng ký môn hc c tham gia ng ký (qua mng) trong t K b sung này. Vic hy nhóm các môn hc là khó tránh khi khi vn hành ào to theo h thng tín ch, Trng ngh các n v, ging viên và sinh viên ca Trng chia s công tác t chc ào to ca Trng c thc hin tt. HIU TRNG

Ni nhn: - HT và các PHT; - Các Khoa, BMTT; - Các Phòng, Ban; - Lu ào to, HC-TH.

PGS.TS. Nguyn Vit Ngon

Information

Y BAN NHÂN DÂN

1 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

427832


Notice: fwrite(): send of 214 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531