Read B GIÁO DC VÀ ÀO TO ÁP ÁN - THANG IM text version

B GIÁO DC VÀ ÀO TO CHÍNH THC

ÁP ÁN - THANG IM THI TUYN SINH CAO NG NM 2011 Môn: NG VN; Khi: C (áp án - Thang im có 03 trang)

Ni dung im 2,0

Câu I

Ý

Nguyên nhân nào dn n cái cht bt ng ca nhân vt Trng Ba? Hn Trng Ba ã t quyt nh v s sng, cht ca chính mình nh th nào? Nêu ngn gn ý ngha ni dung li thoi: Không th bên trong mt ng, bên ngoài mt no c. Tôi mun c là tôi toàn vn. 1. Nguyên nhân dn n cái cht bt ng ca Trng Ba (0,5 im) Do s nhm ln, tc trách ca quan Thiên ình. (Nu gi tên nhân vt quan Thiên ình là Nam Tào; hoc là Nam Tào, Bc u u c chp nhn) 2. Hn Trng Ba ã t quyt nh v s sng, cht ca chính mình (0,5 im) - Hn Trng Ba quyt nh tr xác cho anh hàng tht, t chi nhp hn vào xác cu T và xin cho cu bé c sng li. - Vi bn thân, Hn Trng Ba quyt nh cht hn. 3. Ý ngha ca li thoi (1,0 im) - Th hin khát vng c sng là chính mình, không th sng gi di. - S sng ch tht s có ý ngha khi con ngi c sng trong s hài hòa t nhiên gia th xác và tâm hn. ( ý này, nu thí sinh gii thích bng mt s ý ngha khác mà hp lí, thuyt phc thì vn c 0,5 im) Trình bày suy ngh v ý kin: Khi thói ích k tr thành li sng ca con ngi thì tinh thn hi sinh vì cng ng, tình thng yêu ng loi, s s chia vi mi ngi ch còn là nhng giá tr lc lõng. 1. Gii thích ý kin (0,5 im) - Vi ngi có li sng ích k thì nhng chun mc o c xã hi (tinh thn hi sinh, lòng nhân ái...) ch là nhng giá tr xa l hoc không có ý ngha gì. - Thc cht, câu nói nhm nêu lên nhng tác hi ca li sng ích k và cnh báo v mt hin tng i sng: thói ích k ang tr thành li sng ca khá nhiu ngi trong xã hi. 2. Bàn lun v li sng ích k (2,0 im) - Ích k là ch bit vì li ích ca riêng mình. Ngi sng ích k luôn ngh v bn thân, ly li ích cá nhân làm thc o mi giá tr, bt chp quyn li ca ngi khác. - Khi thói ích k tr thành li sng ca con ngi thì s dn n s tha hóa v nhân cách. Khi li sng ích k tr nên ph bin trong i sng thì nhng giá tr o c truyn thng s tr nên xa l, lc lõng. - Ngi có li sng ích k thng xem nh trách nhim ca mình i vi xã hi, th trc nim vui, ni bun ca nhng ngi xung quanh; ng thi, h cng không coi trng tinh thn hi sinh vì cng ng, tình thng yêu ng loi, s s chia ca ngi khác. - Li sng ích k ang tn ti trong mt b phn ca i sng xã hi và ôi khi c che y bng nhiu hình thc bóng by, gi to. Khi con ngi không dám u tranh vi nó ngha là ang dung túng, to môi trng và iu kin cho li sng ó lên ngôi. 1

0,5

0,5

0,5 0,5

II

3,0

0,5

0,5 0,5

0,5

0,5

Câu

Ý

Ni dung - Cn lên án và u tranh chng li li sng ích k. - Phi bit sng v tha, có tinh thn trách nhim, kt hp hài hòa gia quyn li cá nhân và li ích cng ng.

im

3. Bài hc nhn thc và hành ng (0,5 im) 0,5 5,0

III.a

Phân tích hình tng rng xà nu qua on trích 1. Vài nét v tác gi, tác phm (0,5 im) - Nguyn Trung Thành là nhà vn trng thành trong hai cuc kháng chin, gn bó mt thit vi vùng t Tây Nguyên. - Rng xà nu (1965) là tác phm vn xuôi tiêu biu cho nhng sáng tác thi kì chng M cu nc ca tác gi. 2. Hình tng rng xà nu (4,0 im) a. V ni dung (3,0 im) - Rng xà nu tiêu biu cho v p ca núi rng Tây Nguyên (qua dáng vóc, hình khi, màu sc, hng thm...). - Hình nh cánh rng xà nu b tàn phá là biu tng cho ni au thng, mt mát ca ngi dân Tây Nguyên trong chin tranh. + Rng xà nu là i tng ca s hy dit, mi s sinh tn ang ng trc mi e da ca dit vong (Làng trong tm i bác ca n gic; hu ht n i bác u ri vào ngn i xà nu). + Ni au thng hin ra trong nhiu v: có cái xót xa ca nhng cây con (nha còn trong, cht du còn loãng...), có cái au d di trên nhng thân cây ang trng thành (b cht t ngang na thân mình...), có ni au chung ca c mt cánh rng (hàng vn cây không có cây nào không b thng...). - Rng xà nu mang sc sng mãnh lit tng trng cho tinh thn kiên cng bt khut ca con ngi Tây Nguyên. + Là loi cây khao khát sng, khao khát t do, luôn vn lên cao tip nhn ánh sáng mt tri (phóng lên rt nhanh tip ly ánh nng). + Rng xà nu bt khut trc bom n: các th h cây xà nu vn cng tráng mnh m vn lên, ni tip nhau thách thc k thù (cnh mt cây xà nu mi ngã gc, ã có bn nm cây con mc lên; hình nhn mi tên lao thng lên bu tri; n tm ngc ln che ch cho làng; nhng i xà nu ni tip ti chân tri...). b. Ngh thut (1,0 im) - Các bin pháp tu t nhân hóa, so sánh, n d. - Li vn giàu sc to hình, giàu nhc iu. - S hài hòa v màu sc, ng nét, hình khi trong bút pháp miêu t hình tng góp phn làm cho on vn mang âm hng s thi. 3. ánh giá chung (0,5 im) - Hình tng rng xà nu ni bt trong on trích và xuyên sut tác phm, to nên mt không gian ngh thut c sc, va bi tráng va giàu cht th. - on trích tiêu biu cho phong cách vn xuôi Nguyn Trung Thành.

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5 1,0

1,0

0,5

2

Câu III.b

Ý

Ni dung

im 5,0

ây thôn V D là bc tranh p v mt min quê t nc, là ting lòng ca mt thi s tha thit yêu i, yêu ngi. 1. Vài nét v tác gi, tác phm (0,5 im) - Hàn Mc T c xem là hin tng th kì l vào bc nht ca phong trào Th mi. - ây thôn V D (in trong tp au thng xut bn nm 1938) là mt bài th ni ting ca Hàn Mc T, cng là mt thi phm xut sc ca th ca Vit Nam hin i. 2. Phân tích bài th ây thôn V D làm sáng t nhn nh (4,0 im) a. Bc tranh p v mt min quê t nc (2,0 im) - Thôn V nên th và cng tràn sc sng, thiên nhiên hài hòa trong v p duyên dáng và kín áo. V D tinh khôi trong khonh khc hng ông hin lên vi vn cây xanh nh ngc, ánh nng ban mai tinh khit; trong sng khói mong manh, mng o. - X Hu th mng gia không gian bao la vi hình nh gió mây chia lìa, dòng nc lng l, hoa bp pht ph gi ni bun hiu ht; sông Hng trong êm trng lung linh, huyn o, va thc va mng: ánh trng vàng, con thuyn u bn sông trng, có ch trng v,... b. Ting lòng tha thit yêu i, yêu ngi (1,0 im) - Bc tranh trong tro, th mng v thôn V, v con ngi x Hu c vit ra trong nhng gi khc au thng nht, vào lúc Hàn Mc T phi i din vi cn bnh him nghèo. Thi s ã vt lên ni au th xác, s cô n n tuyt vng ca tâm hn vit nên nhng câu th tuyt p v tình yêu thit tha vi cuc sng và con ngi. - Ting lòng ca Hàn Mc T vi con ngi x Hu c th hin qua nhng hình nh có nhiu tng ngha: v p phúc hu ca khuôn mt ch in thp thoáng; con ngi gia cõi mng êm trng hay ang nht nhòa gia khói sng m o... Ba kh th, ba câu hi không hng ti i tng c th nào mà ch th hin nhng cung bc cm xúc khác nhau ca mt tâm hn va au n, khc khoi va khao khát cháy bng tình yêu i, yêu ngi. c. Ngh thut (1,0 im) - S dng linh hot các bin pháp ngh thut tu t so sánh, nhân hóa, câu hi tu t,... - Trí tng tng phong phú, to nhiu liên tng. - Hình nh sáng to, có s hòa quyn gia thc và o. 3. ánh giá chung (0,5 im) - ây thôn V D là mt kit tác, là bc tranh th v quê hng, t nc. - Là bài th tiêu biu ca hn th Hàn Mc T: yêu i, yêu ngi mãnh lit mà cng y un khúc, u t.

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

0,5

Lu ý chung: Thí sinh có th làm bài theo nhng cách khác nhau, nhng phi m bo nhng yêu cu v kin thc. Trên ây ch là nhng ý c bn thí sinh cn áp ng, vic cho im c th tng câu cn da vào bn hng dn chm. - Ht 3

Information

B GIÁO DC VÀ ÀO TO ÁP ÁN - THANG IM

3 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

293624