Read Microsoft Word - Van2009D.doc text version

Ð THI TUYN SINH I HC KHI D NM 2009 Môn thi: Ng vn (khi D)

(Thi gian làm bài: 180 phút)

PHN CHUNG CHO TT C THÍ SINH (5,0 im) Câu I (2,0 im) Mt trong nhng c im c bn ca nn vn hc Vit Nam t nm1945 n nm 1975 là ch yu mang khuynh hng s thi và cm hng lãng mn. Anh/ ch hãy nêu rõ nét chính c im trên. Câu II (3,0 im) Hãy vit mt bài vn ngn (không quá 600 t) trình bày suy ngh ca anh/ch v ý kin sau: "Mt ngi ã ánh mt nim tin vào bn thân thì chc chn s còn ánh mt thêm nhiu th quý giá khác na". (Theo sách Dám thành công ­ Nhiu tác gi, NXB Tr, 2008, tr.90) PHN RIÊNG (5,0 im) Thí sinh ch c làm mt trong hai câu (câu III.a hoc III.b) Câu III.a Theo chng trình Chun (5,0 im) Phân tích hình nh thiên nhiên và cái tôi tr tình trong on th sau: Tôi mun tt nng i Cho màu ng nht mt; Tôi mun buc gió li Cho hng ng bay i. Ca ong bm này ây tun tháng mt; Này ây hoa ca ng ni xanh rì; Này ây lá ca cành t ph pht; Ca yn anh này ây khúc tình si; Và này ây ánh sáng chp hàng mi, Mi bui sm, thn Vui hng gõ ca; Tháng giêng ngon nh mt cp môi gn; Tôi sung sng. Nhng vi vàng mt na: Tôi không ch nng h mi hoài xuân. (Vi vàng ­ Xuân Diu, Ng vn 11, Tp hai, NXB Giáo dc, 2008, tr.22) Câu III.b Theo chng trình Nâng cao (5,0 im) Phân tích tình hung truyn trong tác phm Chic thuyn ngoài xa ca Nguyn Minh Châu. ------------------------------

BÀI GII GI Ý

Câu I: yêu cu trình bày mt trong ba c im c bn ca vn hc Vit Nam t 1945 n 1975, ó là c im th ba in trong vn bn sách giáo khoa Ng vn 12: khuynh hng s thi và cm hng lãng mn. Thí sinh cn nêu c mt s ý sau: - Khái nim vn hc theo khuynh hng s thi và cm hng lãng mn: Khái nim này c hiu t hai c im u tiên ca thi kì vn hc này: + Trong chin tranh gii phóng dân tc, li ích ca cng ng là thiêng liêng nht và c t lên trên ht; mi ngi sn sàng hy sinh quyn li cá nhân, thm chí c mng sng ca mình. + Cuc sng thi chin và nhng ngày u xây dng CNXH vô cùng gian nan nhng y phn khi; con ngi luôn sng vi lí tng và tng lai tt thng ca cách mng nên rt lc quan, to c s cho cm hng lãng mn trong vn hc kháng chin và cách mng. - Mt s nét chính ca c im trên: + tài: mang tính cng ng, tr li cho vn sng còn ca dân tc. + Nhân vt chính din: i din cho li ích và phm cht ca cng ng, gn lin s phn ca mình vi cng ng. + Ging iu, vn phong: ngôn ng hào sng, trang nghiêm, th hin s ngng m, ngi ca ngi anh hùng. Tinh thn lc quan quán xuyn, tránh nói n mt mát hy sinh và tht bi - Hiu qu ca khuynh hng s thi và cm hng lãng mn: khuynh hng này ã áp ng c yêu cu phn ánh cuc sng trong quá trình phát trin cách mng, vn hc tht s góp phn to ln cho chin thng ca dân tc trong hai cuc kháng chin trng kì và gian khó. Câu II: ây là câu hi ngh lun xã hi, bàn v mt vn ca cuc sng: s cn thit ca nim tin. Trình bày v vn này trong khong 600 t, thí sinh có th có nhiu cách din gii, nhng cn m bo các yêu cu chính v tài nh sau: - S cn thit ca nim tin trong cuc sng, bi nó s cho ta nim yêu i, yêu ngi, mãi mãi hy vng vào nhng gì tt p hn. - Nim tin vào bn thân: là nim tin cn thit nht trong tt c các nim tin, bi nn tng ca s thành công tht s và bn vng là ch có th da vào chính mình ch không phi vào bt c cái gì ngoài mình. - ánh mt nim tin vào bn thân là ánh mt tt c, trong ó có nhng th quý giá nht, nh c hi, hnh phúc, tình yêu,...Cuc sng muôn màu muôn v, y d v ngt ngào ln ng cay, hnh phúc và c tht vng. Con ngi tin yêu vào cuc sng, tin vào sc mnh ca mình tt yu s bit ón nhn và vt qua khó khn n b thành công và hnh phúc. Câu IIIa: Thí sinh cn xác nh rõ hai i tng cn phân tích trong on trích, ó là 1. hình nh thiên nhiên và 2. cái tôi tr tình, Có th nhp hoc tách riêng 2 i tng trong quá trình phân tích. Sau ây là gi ý cách làm theo cách tách riêng tng i tng: - Hình nh thiên nhiên: Thiên nhiên trong bài th Vi vàng là : + mt thiên nhiên ca mùa xuân trn th: thiên nhiên này là mt cõi thiên ng ca màu sc, hng v, âm thanh, b bn và phong phú, cho ta tha thích ngm nhìn và hng th, nhng không phi là chn bng lai tiên cnh mà là thiên nhiên trn th, rt gn, ta ch vi tay là ôm choàng ly c. Làm rõ iu y bng cách phân tích các t "này ây" các v trí khp ni trong các câu th + mt thiên nhiên ca mùa xuân tình yêu: bn mùa thiên nhiên u ti p, nhng p nht i vi tui tr, ó là thiên nhiên ca mùa xuân trong con mt k ang yêu say m. "Ong bm" là ca "tun tháng mt", hoa, lá ang "xanh rì", "yn anh" ang say trong "khúc tình si",... - mt mùa xuân "ngon nh mt cp môi gn". - Cái tôi tr tình:

+ Cm nhn v cái p: thiên nhiên mn mn p y không phi do thi s làm nên, mà có t bao i nay, nhng ch khi "nhìn cuc i bng con mt xanh non" thì con ngi mi phát hin ra v p huy hoàng y. Cp mt xanh non y là ca thi s Xuân Diu, ngi ã hóa thân thành cái tôi tr tình trong bài th. Bài th m ra vi s hin din ca mt cái tôi tr tình ang ng gia t tri trong bui thanh xuân ca cuc i, trong bui thanh tân ca thiên nhiên mùa th nht trong nm. Nhân vt tr tình ng ngác và sung sng phát hin v p ca thiên nhiên. + Cm nhn v thi gian: cm nhn v thi gian luôn là mi rung ng xôn xao nht ca Xuân Diu, th hin rõ trong 4 câu u trong bài th Vi vàng. Nhân vt tr tình xut hin vi mt ý mun ngông cung: mun dng thi gian li : tt nng, buc gió. Trc cnh p say lòng và cm thc v thi gian ang trôi, nhân vt tr tình th hin s bn khon tic nui y nhy cm: "Tôi sung sng. Nhng vi vàng mt na; Tôi không ch nng h mi hoài xuân". Chú ý phân tích cú pháp bt thng ca câu th và âm hng hng ht ca ý th trong 2 câu cui này. - Hình nh thiên nhiên và hình nh cái tôi tr tình hòa quyn vào nhau, thm m cht Xuân Diu: nng nàn m say, nng lòng vi trn th. Câu III. b 1.Gii thiu chung - Sau 1975, Nguyn Minh Châu quan tâm tip cn i sng góc th s. Ông là mt trong nhng cây bút tiên phong ca vn hc Vit Nam thi k i mi. - Nguyn Minh Châu sáng tác truyn ngn Chic thuyn ngoài xa nm 1983. Trong tác phm này, nhà vn ã xây dng c mt tình hung truyn mang ý ngha khám phá, phát hin v i sng. 2. Phân tích tình hung truyn a. Tình hung truyn - Ngh s Phùng n mt vùng ven bin min Trung chp mt tm nh cho cun lch nm sau. Anh thy cnh chic thuyn ngoài xa, trong làn sng sm, p nh tranh v. Phùng nhanh chóng bm máy, thu ly mt hình nh không d gì gp c trong i. - Khi chic thuyn vào b, Phùng thy hai v chng hàng chài bc xung. Anh chng kin cnh ngi chng ánh v, a con ngn b. Nhng ngày sau, cnh ó li tip din, Phùng không ng sau cnh p nh m là bao ngang trái, nghch lý ca i thng. b. Các nhân vt vi tình hung - Tình hung truyn c to nên bi nghch cnh gia v p chic thuyn ngoài xa vi cái tht gn là s ngang trái trong gia ình thuyn chài. Gánh nng mu sinh è tru trên vai cp v chng. Ngi chng tr thành k v phu. Ngi v vì thng con nên nhn nhc chu ng s ngc ãi ca chng mà không bit mình ã làm tn thng tâm hn a con. Cu bé thng m, bênh vc m, thành ra cm ghét cha mình. - Chánh án u tt bng nhng li n gin trong cách ngh. Anh khuyên ngi àn bà b chng là xong, mà không bit bà cn mt ch da kim sng nuôi con khôn ln. c. Ý ngha khám phá, phát hin ca tình hung - tình hung truyn này, cái nhìn và cm nhn ca ngh s Phùng, chánh án u là s khám phá, phát hin sâu sc v i sng và con ngi. - u hiu c nguyên do ngi àn bà không th b chng là vì nhng a con. Anh v l ra nhiu iu trong cách nhìn nhn cuc sng. - Phùng nh thy chic thuyn ngh thut thì ngoài xa, còn s tht cuc i li rt gn. Câu chuyn ca ngi àn bà Tòa án huyn giúp anh hiu rõ hn cái có lý trong cái tng nh nghch lý gia ình thuyn chài. Anh hiu thêm tính cách u và hiu thêm chính mình.

3. Kt lun Tình hung truyn Chic thuyn ngoài xa có ý ngha khám phá, phát hin v s tht i sng, mt tình hung nhn thc. - Tình hung truyn này ã nhn mnh thêm mi quan h gn bó gia ngh thut và cuc i cho sáng to ngh thut, ng thi còn t ra mi quan h gia ngi lãnh o (chánh án u) vi nhân dân (ngi àn bà hàng chài). Qua ó, khng nh cái nhìn a din, nhiu chiu v i sng, gi m nhng vn mi ca xã hi Vit Nam sau khi thng nht t nc. ----------------------------Ngi gii : NGUYN C HÙNG (Trung tâm Bi dng vn hóa và Luyn thi i hc Vnh Vin, TP.HCM)

Information

Microsoft Word - Van2009D.doc

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

94655


Notice: fwrite(): send of 208 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531