Read Microsoft Word - KEHOACHCHIENLUOCHUNGVUONG10-20new text version

B GIÁO D C VÀ ÀO T O UBND T NH BÌNH DNG TR NG THPT CHUYÊN HÙNG VNG

CNG

CHI N L C PHÁT TRI N TR NG TRUNG H C PH THÔNG CHUYÊN HÙNG VNG GIAI O N 2010 - 2020

T NH BÌNH DNG ­ NM 2010

1

C U TRÚC CHI N L C PHÁT TRI N TR NG THPT CHUYÊN HÙNG VNG GIAI O N 2010 ­ 2020

U 1. Gi i thi u khái quát nhà tr ng : - Tên tr ng: Tr ng trung h c ph thông chuyên Hùng Vng - Nm thành l p : 1996 a i m chính : S 593 i l Bình Dng, ph ng Hi p Thành, Th xã Th D u M t, t nh Bình Dng. - C quan ra quy t nh: y ban nhân dân t nh Sông Bé (nay là t nh Bình Dng) ra quy t nh s 4355/Q -UBND ngày 09 tháng 12 nm 1994 - Ch c nng chính: trích qui ch tr ng chuyên : + Phát hi n nh ng h c sinh có t ch t thông minh, khá gi i nhi u môn h c b i d ng các em tr thành nh ng h c sinh có tình yêu t n c, có ý th c t l c, có n n t ng ki n th c v ng vàng, có phng pháp t h c, t nghiên c u, có s c kh e t t và ti p t c ào t o các em tr thành nhân tài áp ng yêu c u v nhân l c có ch t l ng cao b sung cho i ng cán b , công ch c cho các ngành kinh t -xã h i, cho các khu công nghi p và cho các doanh nghi p c a t nh Bình Dng trong th i k h i nh p. + Tr ng chuyên ào t onh ng h c sinh t k t qu xu t s c trong rèn luy n, h c t p nh m phát tri n nng khi u v m t môn h c, hai môn h c ho c m t lnh v c chuyên trên c s b o m th c hi n m c tiêu toàn di n + Ngoài các nhi m v ã quy nh t i i u l tr ng trung h c, tr ng chuyên còn có các nhi m v sau ây: a) B i d ng và phát tri n nng khi u c a h c sinh v m t môn chuyên, hai môn chuyên ho c m t lnh v c chuyên; ng th i b o m th c hi n y chng trình giáo d c c p THPT v i m c tiêu giáo d c toàn di n; b) T ch c h ng d n h c sinh làm quen v i nghiên c u khoa h c, ng d ng các thành t u khoa h c công ngh phù h p v i i u ki n c a tr ng và tâm sinh lý c a h c sinh; c) H p tác v i các c s giáo d c, nghiên c u khoa h c trong và ngoài n c trong cùng lnh v c chuyên môn ph c v vi c nâng cao ch t l ng ào t o. 2. Vai trò c a KHCL trong quá trình xây d ng và phát tri n nhà tr ng: nh h ng cho nhà tr ng phát tri n - Phát huy h t các ngu n l c bên trong và bên ngoài c a nhà tr ng ra các u tiên th c hi n theo t ng giai o n phù h p th c t - Xây d ng i ng làm vi c có tính chuyên nghi p - Nâng cao tinh th n h p tác v i cha m h c sinh, c ng ng và các t ch c khác - Nâng cao ch t l ng qu n lý và ch t l ng giáo d c c a nhà tr ng - Thích nghi m t cách sáng t o, có hi u qu tr c m i s thay i - Là cn c ánh giá s ti n b c a nhà tr ng 3. Các cn c , c s pháp lý xây d ng vn b n k ho ch chi n l c Cn c pháp lý: + Lu t giáo d c nm 2005. + i u l tr ng trung h c ph thông ban hành theo quy t nh 07/2007/Q -BGD T ngày 02/04/2007 c a B giáo d c và ào t o + Quy t nh 82/2008/Q -BGD& T ngày 31/12/2008 3.2.Cn c vào yêu c u phát tri n c a tr ng chuyên: M

S ch o c a B GD& T trong phng hng h ng phát tri n h th ng các tr ng THPT chuyên n nm 2020 ã nêu rõ m c tiêu c th n nm 2020 là ph i a) C ng c , xây d ng và phát tri n các tr ng THPT thành tr ng THPT chuyên t chu n qu c gia và có ch t l ng cao; b) Xây d ng,nâng cao ch t l ng nhà giáo và cán b qu n lý giáo d c trong h th ng các tr ng chuyên; 2

c) T o chuy n bi n c b n v ch t l ng giáo d c trong h th ng các tr ng chuyên theo h ng "Phát tri n nng khi u c a h c sinh v m t s lnh v c trên c s m b o giáo d c ph thông toàn di n

3.3. Cn c vào s k v ng c a lãnh o các c p, c a cha m h c sinh và s ch oc aS GD& T: 3.3.1. Qui ho ch ngành giáo d c và ào t o t 2010 n 2020 do S GD& T tri n khai;

- Ngh quy t i h i X c a ng C ng s n Vi t Nam trong ph n phng h ng phát tri n v giáo d c ã ch rõ m t trong ba m c tiêu c a giáo d c là ph i "phát tri n ngu n nhân l c ch t l ng cao". Mu n v y trong ph n gi i pháp, vn ki n trên c a ng cng nêu các gi i pháp: "M t là, nâng cao ch t l ng giáo d c toàn di n. i m i c c u, t ch c, n i dung phng pháp d y và h c theo h ng "chu n hóa, hi n i hóa, xã h i hóa"....; và "B n là ...Chú tr ng phát hi n, b i d ng, tr ng d ng nhân tài"... 3.3.2. Chi n l c phát tri n giáo d c 2001-2010 c a Ch nh Ph ban hành theo quy t nh s 201/2001/Q -TTg ngày 28/12/2001 ã kh ng nh trong ph n các gi i pháp là c n ph i "Hoàn thi n mô hình tr ng trung h c ph thông chuyên các a phng ho c các tr ng i h c b i d ng h c sinh có nng khi u trong các lnh v c khoa h c, vn h c, ngh thu t, th d c, th thao" 3.3.3. Theo báo cáo c a ban ch p hành ng b t nh Bình Dng t i i h i i bi u ng b t nh Bình Dng l n th VIII trong ph n ph ng h ng nhi m v và m c tiêu phát tri n 5 nm 2006-2010 ã ch o v công tác giáo d c thì c n ph i : "Ti p t c c ng c phát tri n hoàn ch nh m ng l i tr ng, l p theo h ng chu n hóa, ng b và hi n i hóa áp ng nhu c u h c t p c a h c sinh ..." và "M r ng h th ng các tr ng ch t l ng cao t i m i huy n, th cho t ng c p h c b c h c " ào t o ngu n nhân l c áp ng nhu c u công nghi p hóa, hi n i hóa cho t nh nhà.

I. PHÂN TÍCH B I C NH VÀ TH C TR NG C A TR NG... 1.1.B I C NH TRONG N C VÀ QU C T 1.1.1.B i c nh qu c t và khu v c : - S toàn c u hóa - S phát tri n c a khu v c - S l c h u c a tr ng THPT Vi t Nam so v i s phát tri n c a các tr ng trong khu v c ông nam Á. - S phát tri n cha v ng ch c và thua kém v ch t l ng so v i các tr ng trong khu v c mi n ông Nam B . 1.1.2.B I C NH TRONG N C: - S c nh tranh v i các tr ng chuyên khác trong khu v c mi n ông và trong c n c - Ch t l ng th t s c a tr ng cha tng x ng v i trách nhi m tr ng c giao. 1.2. ÁNH GIÁ TH C TR NG TR NG 1.2.1 Nh ng m t m nh (*)

- C s v t ch t c a tr ng c quan tâm xây d ng thêm và b sung trang thi t b m i, hi n i.Tr ng ã c công nh n t chu n qu c gia. - Có s quan tâm ch o c a T nh y, Uy ban nhân dân t nh; H i ng nhân dân t nh, các ngành các c p và S GD& T Bình Dng. - Tr ng ã i vào ho t ng trên 10 nm nên ã t o ra c nh ng truy n th ng, ã t c nh ng thành tích nh t nh và v trí c a nhà tr ng ã c kh ng nh i v i xã h i và nhân dân . - Chính ph ; B giáo d c và ào t o ã có ban hành m t s ch , chính sách u ãi dành cho giáo viên và h c sinh nh m ng viên khuy n khích các tr ng THPT chuyên, c th là : 3

1.Th c hi n chng trình giáo d c ph thông ( T ch c d y h c và th c hi n các chng trình giáo d c) : Tr ng THPT Chuyên Hùng Vng c thành l p theo quy t nh s 4355/Q -UB ngày 09/12/1994 c a Uy ban nhân dân t nh Sông Bé ( nay là t nh Bình Dng) và c khánh thành vào ngày 24/4/1996 và ngày 4/9/1996 ã khai gi ng nm h c u tiên, nm h c 1996-1997; qui mô phát tri n nhà tr ng v i c i m v a có c p THCS v a có c p THPT, v a có l p chuyên và không chuyên.K t nm h c 2007-2008 ã tách kh i THCS thành tr ng THCS Nguy n Vn C ra kh i c p THPT. Tình hình s l ng và ch t l ng trong nh ng nm g n ây nh sau: 1.1. V s l ng: Nm h c T S L p 58 58 59 56 30 27 TS H c sinh 2056 2112 2044 1795 653 549 S l p S HS S l p THPT THCS THCS Chuy Không ên chuyên 23 888 26 9 23 916 26 9 23 927 26 10 23 927 27 6 / / 27 3 / / 27 / Soá HS-THPT Chuyên 799 813 738 661 565 549 Không chuyên 369 383 379 207 89 /

2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

1.2. V ch t l ng: Nm h c 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 THI TNTHPT 201/201 (100%) 342/347 (98,56%) 364/365 (99,7%) 397/410 (96,83% 336/347 (96,83%) 4 199/335(59,4%) 4 gi i 175/372(47,04%) 8 gi i 137/361(38%) 15 gi i 187/342(54,67%) 16 gi i THI U H C 131/201(65,17%) I THI HSG QU C GIA 10 gi i

2008-2009 2009-2010

281/286 (98,25%)

219/282(77,7%)

6 gi i 6 gi i y và tính n th i i m

182/182(100%) 168/182(92,30%)

Các k t qu khác ( theo th ng kê cha

làm d án) : - S HS h c i h c n c ngoài : 06 ( các n c nh: Singapore: 1; Nh t: 1; Hàn qu c: 2; Úc: 1; Nga: 1) - S HS h c th c s trong n c : 08 - S HS h c Th c s n c ngoài : 15( các n c nh Hàn qu c: 2, Anh: 1, Pháp: 3, Singapore: 1; CHLB c : 2; Nga: 1; Th y S: 1; n : 1; M : 3) - S HS h c Ti n s n c ngoài : 07 (Hànqu c: 1; Singapore: 2; Pháp: 2; Úc: 1; M : 1) 2.Qu n lý nhân l c :

2.1.V s l ng cán b , giáo viên, công nhân viên và t ch c b máy: - T ng s CBGV-CNV: 95. Trong ó: BGH (3), khung hành chánh (12), giáo viên tr c ti p d y l p (80). C th nh sau:

Vn

S a

Anh Pháp

10

6

5

12

2

G D C D 2

Toán

L ý 9

Hóa

Si KT Tin TD nh 5 0 2 6

Q P 2

12

7

- So v i biên ch qui nh là 3, 1 GV/l p thì tr ng THPT chuyên m i t : 80GV/33 l p ( t l 2,42% ) và giáo viên còn thi u các b môn là: 22 giáo viên, cha k cán b ph trách các phòng b mônvà các phòng ch c nng còn thi u ng i nh: phòng b môn Sinh (1), Vi tính (1), Multi media (1), Thi t b (1), k thu t viên tin h c (1). 2.2.Phân tích s l ng và ch t l ng cán b qu n lý(CBQL), i ng giáo viên(GV).

Tình hình ch t l ng và

tu i S l ng 0 3/3 2/3 0 3/3 0 0 1/3 2/3 5

CBQL % 0 100 66,7% 0 100 0 0 33,3 66,7

D i chu n (C SP) t chu n ( HSP) Trên chu n (T th c s tr lên ) ang h c cao h c GV x p lo i chuyên môn t khá tr lên GV c công nh n là GV gi i các c p * Tu i i Tu i < 36 T 36 tu i n 45 Trên 45 tu i * Thâm niên gi ng d y

S l ng 2/80 78/80 12/80 18/80 78/80 35/80 42/80 16/80 22/80

GV % 2,5 97,5 15,0 22,5 97,5 43,75 52,5 20,0 27,5

- D i 10 nm - T 10 n 20 nm - Trên 20 nm * Trình ngo i ng - Trình A ­ Anh vn - Trình B ­ Anh vn - Trình C ­ Anh vn - Trình ih c * Trình v Tin h c - Trình A - Trình B - Trình C - Trình Cao ng - Trình ih c

1/3 2/3 0 0 1/3 1/3 2/3 1/3 0 0 0

33,3 33,3 0 0 33,3 33,3 66,6 33,3 0 0 0

36/80 18/80 26/80 6/80 8/80 12/80 2/80 14/80 2/80 4/80 2/80 1/80

45,0 22,5 32,5 7,5 10,0 15,0 2.5 17,5 2,5 5,0 2,5 1,25

Ghi chú: 2 GV có trình d i chu n ang h c hoàn ch nh trình i h c. 3/ Qu n lý C s v t ch t- Thi t b - tài chính: 3.1. Khuôn viên tr ng : Tr ng c xây d ng v i khuôn viên riêng bi t v i di n tích m t b ng 20.060 2 m , có t ng rào bao quanh, c ng tr ng, bi n tên tr ng, t t c các khu v c trong nhà tr ng c b trí h p lý. 3.2.C c u các kh i công trình trong tr ng bao g m : - Khu phòng h c g m có 36 phòng ( nhà B và nhà C), phòng h c cho vi c phát tri n nhà tr ng theo qui ch c a B GD& T. - Phòng thí nghi m th c hành b môn: Hi n ang s d ng 3 phòng th c hành Lý, Hóa, Sinh; 1phòng nghe nhìn, 2 phòng vi tính và ang hoàn ch nh trang thi t b cho 12 phòng h c b môn. - Khu ph c v h c t p: g m có : - Th vi n, phòng truy n th ng, sân luy n t p th d c th thao. - Khu sân chi s ch s , m b o v sinh và có nhi u cây bóng mát. - Khu v sinh c b trí h p lý riêng cho giáo viên, cho h c sinh nam, h c sinh n , không gây ô nhi m môi tr ng. -Có khu xe riêng cho giáo viên, cho h c sinh trong khuôn viên sân t p TDTT c a nhà tr ng và c nh khu hành chánh, m b o tr t t , an tòan. - Có n c s ch cho các h at ng d y h c và các h at ng giáo d c khác, có h th ng thóat n c h p v sinh. 3.3.Khu hành chánh qu n tr : -Có phòng làm vi c dành cho hi u tr ng, các phó hi u tr ng, vn phòng nhà tr ng, phòng h p, phòng giáo viên, phòng h c v , giáo v , giám th và kho ch a. Nhìn chung v c s v t ch t tr ng THPT chuyên Hùng Vng t yêu c u v di n tích m t b ng, t g n 23 m2/1 HS - Theo i u l tr ng THPT ban hành theo quy t nh s 07/2007/Q -BGD T ngày 02 tháng 04 nm 2007 c a B GD& T qui nh chu n là 6m2/1 HS tr lên ( i v i n i thành, n i th ) và có c c u các kh i công công trình theo qui nh tr ng chu n qu c gia. Tuy nhiên theo m c 3 i u 7 quy ch tr ng THPT chuyên ban hành theo quy t nh s 05/2002/Q -BGD& T ngày 11/03/2002 c a B tr ng B GD& T thì còn thi u Ký túc xá cho h c sinh xa và 6

theo yêu c u hi n i hóa tr ng h c trong xu th h i nh p thì nhà tr ng c n ph i có thêm M ng k t n i Internet Wireless; th vi n i n t ; H i tr ng l n .Theo quy t nh 32/2004/Q -BGD& T ngày 24/9/2004 c a B GD& T v vi c ban hành quy ch công nh n phòng h c b môn tr ng trung h c ph thông t chu n qu c gia thì còn thi u Nhà t p a nng và trên c s theo quy t nh 32 nói trên qui nh l y t ng s ti t c a môn h c t t c các kh i l p là 935 ti t trong 1 tu n ( th i i m làm d án) chia cho 30 = 31,16 l y tròn s là 31 phòng b môn, nhng hi n t i tr ng m i có 12 phòng so v i yêu c u 31 phòng thì còn thi u 19 phòng b môn.

1.2.2 Nh ng m t y u (*) - Ch t l ng mi nh n trong th i gian qua cha cao; c bi t là các môn t nhiên: toán, lý, hóa, sinh, tin. Nguyên nhân khách quan là do B GD& T b ch tuy n th ng; thi qu c gia quá khó; ki n th c thi h c sinh gi i qu c gia quá mênh mông, cha có tài li u, n i dung nh h ng rõ ràng khi n c GV và HS u lúng túng và thi u t p trung. - Trong i ng GV còn m t s giáo viên cha toàn tâm, toàn ý và tâm huy t cho công tác b i d ng HS gi i; cha u t th t s và cha h t lòng cho công tác này. - Vi c qu n lý còn cha ch t ch , n n p d y và h c cha th t s x ng t m v i danh hi u tr ng chuyên, th m chí còn m t b ph n giáo viên cha g n bó, cha chuyên tâm vào vi c d y HS chuyên, do c ch cha giao quy n ch ng, t ch cho nhà tr ng nên hi u l c, hi u qu qu n lý cha m nh. 1.2.3 Nh ng c h i và thách th c

1.2.3.1) Th i c ­thu n l i: - C s v t ch t c a tr ng c quan tâm xây d ng thêm và b sung trang thi t b m i, hi n i.Tr ng ã c công nh n t chu n qu c gia. - Có s quan tâm ch o c a T nh y, Uy ban nhân dân t nh; H i ng nhân dân t nh, các ngành các c p và S GD& T Bình Dng. - Tr ng ã i vào ho t ng trên 10 nm nên ã t o ra c nh ng truy n th ng, ã t c nh ng thành tích nh t nh và v trí c a nhà tr ng ã c kh ng nh i v i xã h i và nhân dân . - Chính ph ; B giáo d c và ào t o ã có ban hành m t s ch , chính sách u ãi dành cho giáo viên và h c sinh nh m ng viên khuy n khích các tr ng THPT chuyên. 1.2.3.2) Khó khn ­ thách th c: -K v ng c a xã h i, c a các b c cha m h c sinh và c a các c p lãnh o vào ch t l ng và hi u qu ào t o c a nhà tr ng r t cao, trong khi ó ch t l ng tuy n sinh, cách tuy n ch n h c sinh gi i có nhi u b t c p, các ngu n l c v c s v t ch t, tài chính và i ng cán b qu n lý và giáo viên; k t qu h c t p c a h c sinh cha áp ng yêu c u c a tr ng chuyên. - S h c sinh trúng tuy n vào l p 10 có nhi u em xa tr ng (theo th ng kê hi n t i thì ch có 25 % là HS thu c khu v c TX TDM, còn lai 75 % là HS thu c các huy n xa ph i tr h c nhà dân xung quanh tr ng) nhng tr ng cha có ký túc xá t o i u ki n cho các em n, , h c t p t p trung t i tr ng. - Vi c qu n lý nhà tr ng còn b ràng bu c theo c ch qu n lý n ng v hành chính, pháp ch và cha th t s có hi u qu và nhà tr ng cha t ch ng c v qu n lý con ng i, qu n lý tài chính. - V chng trình h c, h c sinh h c tr ng THPT chuyên h c các môn chuyên n ng hn c v th i l ng cng nh v ki n th c nhng không c u tiên gi m b t th i l ng m t s môn h c và các ho t ng .Vì v y h c sinh ph i h c r t v t v và rõ ràng ã nh h ng n th i gian i l i và s c kh e c a h c sinh r t nhi u. 7

- Trình c a h c sinh v ngo i ng , tin h c cha áp ng v i yêu c u c a xã h i, cng nh yêu c u tuy n ch n h c lên trình cao hn ho c tuy n ch n i h c n c ngoài. i ng giáo viên gi ng d y các môn chuyên còn ph i t tìm ki m tài li u và tìm cách b i d ngh c sinh chuyên ch cha có i u ki n c c p nh t, nâng cao v trình ng ai ng , tin h c và cha c b i d ng th ng xuyên, liên t c và chuyên sâu d y các h c sinh chuyên .

1.2.4 ánh giá chung : Nói chung i u ki n v nhân l c, v t l c, tài l c, tin l c còn nhi u h n ch nhng k v ng r t cao c a nhân dân, các c p lãnh o vào thành tích c a nhà tr ng, các yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a t nh Bình Dng òi h i nhà tr ng ph i ph n u vn lên r t nhi u thì m i gi v ng và phát huy thng hi u c a nhà tr ng, t o c s tin yêu c a nhân dân và c a các c p lãnh o . 1.3. XÁC NH CÁC V N CHI N L C PHÁT TRI N C A TR NG II. S M NG, T M NHÌN VÀ CÁC GIÁ TR 2.1 S M NG : ào t o h c sinh có k lu t t t, có ki n th c t t, có k nng s ng t t, bi t sáng t o và có khát v ng vn lên h c t p su t i. 2.2 H TH NG GIÁ TR C B N: - H p tác. - Trung th c. - oàn k t. - Thân thi n. 2.3 T M NHÌN: n nm 2020 là tr ng n m trong t p 30 c a các tr ng THPT ch t l ng cao c a c n c. III. M C TIÊU VÀ CÁC GI I PHÁP CHI N L C PHÁT TRI N TR NG......

A.M c tiêu t ng quát: Phát hi n nh ng h c sinh có t ch t thông minh, khá gi i nhi u môn h c b i d ng các em tr thành nh ng h c sinh có tình yêu t n c, có ý th c t l c, có n n t ng ki n th c v ng vàng, có phng pháp t h c, t nghiên c u, có s c kh e t t và ti p t c ào t o các em tr thành nhân tài áp ng yêu c u v nhân l c có ch t l ng cao b sung cho i ng cán b , công ch c cho các ngành kinh t ­xã h i, cho các khu công nghi p và cho các doanh nghi p c a t nh Bình Dng trong th i k h i nh p. B.Các m c tiêu và các ch tiêu th c hi n c th : 1) Hoàn thi n d n c s v t ch t theo h ng hi n i hóa. 2) u t xây d ng i ng nhà giáo và cán b qu n lý m b o v s l ng h p lý v c c u và chu n v ch t l ng áp ng yêu c u qu n lý và gi ng d y tr ng chuyên, c th nh sau: 2.3) T o s chuy n bi n c b n v ch t l ng giáo d c theo h ng phát tri n nng khi u c a h c sinh v m t s lnh v c trên c s m b o giáo d c ph thông toàn di n. 2.3.1) H c sinh tr ng chuyên ph i t các tiêu chu n nh sau: a) V s c kh e: Có s c kho h c t p, tham gia h c t p các môn th d c và tham gia t p luy n các môn th thao c b n. b) V trình ngo i ng : n nm l p 12 ph i s d ng c ti ng Anh ho c ngo i ng khác h c t p, nghiên c u và giao ti p. c) V trình tin h c ph i s d ng thành th o các phng ti n công ngh thông tin h c t p, nghiên c u và trao i thông tin. 8

d) V ch s thông minh (IQ), ch s tình c m (EQ) ph i t theo tiêu chu n do B Giáo d c và ào t o qui nh qua khâu tuy n sinh. ) V k nng s ng: có ý th c k lu t cao, t giác; có kh nng t h c, t rèn, t nghiên c u, nng ng và sáng t o trong h c t p, sinh ho t, giao lu và s ng v i c ng ng. 2.3.2) Ch t l ng h c t p và rèn luy n c a h c sinh tr ng chuyên ph i c nâng lên theo t ng giai o n nh sa:: Giai o n X p lo i h c t trình Ti ng T l thi vào T l HS gi i l c t lo i Anh m c 4 các tr ng i Tin h c Gi i ( tng ng h c trong n c i m6c a IELT S ho c 500 i m c a TOE FL) 2006-2007 120/868 S p s 1% 175/372(47,04 S p s 2% (13,82%) %) 2008-2010 50% 10% 50 ­ 60% 10% 2010-2015 60% 20% 70 ­ 80 % 30% 2015-2020 70% 40% 80 ­ 90 % 70%

-Gi i pháp 1: Xây d ng thêm c s v t ch t cho tr ng chuyên theo th t u tiên nh sau hoàn thi n tr ng chuyên theo h ng hi n i hóa. 1.1. Xây d ng khu ký túc xá quy mô 500 h c sinh trên khu t hi n có c a tr ng Ti u h c Hi p Thành, ng Ph m Ng Lão mà T nh ã có ch trng giao cho tr ng THPT chuyên Hùng Vng t o i u ki n cho h c sinh các huy n xa có th n, và h c t p t i tr ng. 1.2. Xây d ng nhà t p th d c th thao a nng (có mái che) theo h ng hi n i hóa v lâu v dài. 1.3. Xây d ng h i tr ng 500 ch ph c v các h at ng chuyên , vn hóa ngh thu t, h at ng òan th , l h i...trên ph n t c a sân tr ng hi n t i. 1.4. C i t o l i m t s phòng h c hi n có thành các phòng h c b môn m b o s phòng h c b môn theo quy t nh s 32 nêu trên c a B Giáo d c và ào t o. -Gi i pháp 2: Th c hi n biên ch , ch cán b qu n lý và giáo viên nh sau: 2010-2015 11 1 12 12 2015-2020 28 2 30 30 ãi ng , ào t o và b i d ng 12 30 12 30 12 30 i ng

C. CÁC NHÓM GI I PHÁP CHI N L C PHÁT TRI N NHÀ TR NG:

2.1.Th c hi n s luân chuy n CBQL và GV t tr ng chuyên n các tr ng khác và ng c l i b o m v s l ng và m b o ch t l ng theo yêu c u c a tr ng chuyên nh m t t l ã nêu m c 2.2.ph n nhi m v c th . 2.2.Cho phép tr ng THPT chuyên và có ch chính sách nhà tr ng m i các Giáo viên gi i và các Giáo s (k c giáo viên ng i n c ngoài) gi ng d y cho 9

h c sinh chuyên. 2.3.Biên ch giáo viên ngoài vi c tr ng chuyên c phân b theo nh m c 3, 1 giáo viên/l p c tính thêm 10% giáo viên d phòng cho s giáo viên i h c và b i d ng dài h n. 2.4.Th c hi n ch ãi ng i v i cán b qu n lý, giáo viên và nhân viên tr ng chuyên (ngoài ch ã qui nh theo ngh nh 61/2006/N -CP ngày 20/06/2006 c a Chính Ph ) c nêu c th ph n ki n ngh c a án này. 2.5.Th c hi n k ho ch ào t o các giáo viên tr ng chuyên có o c và nng l c t t h c lên Th c s, Ti n s k c trong n c và n c ngoài t các m c tiêu v tiêu chu n và trình nh ã nêu trong ph n m c tiêu nh sau: Giai o n ào t o trình Th c Ti n s s 18 t + 18 B i d ng Ngo i ng t trình B C + 18 18 B i d ng Tin h c t trình B C 18 + 18 Ghi chú

2008-2010

- Gi i pháp 3: Th c hi n các bi n pháp nâng cao ch t l ng giáo d c ào t o i v i tr ng chuyên 3.1.Phát tri n qui mô v s l ng thông qua công tác tuy n sinh: 3.1.1. Ch tuy n sinh các l p chuyên ( theo nh h ng c a B GD& T là h ng nm c tuy n s h c sinh vào kho ng 0,1% dân s c a t nh) ( hi n nay tính theo dân s nm 2004 là 883.200ng i thì m i ch t : 661 HS chuyên/883.200; t l là 0,074 % );m i l p có t 30 n t i a là 35 h c sinh và không tuy n các l p không chuyên. D ki n qui mô phát tri n c a nhà tr ng trong m i nm h c t nay n 2020 nh sau : Naêm hoïc Khoái chuyeân Khoái khoâng Ghi chuù chuyeân Soá lôùp Soá HS Soá lôùp Soá HS 2007-2008 27 661 6 207 2008-2009 27 810-945 3 102 2009-2010 28 840-980 0 0 Tuyeån theâm 1 lôùp chuyeân Tin 2010-2011 28 840-980 0 0 -nt2011-2012 28 840-980 0 0 -nt2012-2013 28 840-980 0 0 -nt2013-2014 29 870-1015 0 0 Tuyeån theâm 1 lôùp chuyeân Vaät Lyù hoaëc Hoaù hoïc) 2014-2015 29 870-1015 0 0 -nt2015-2016 29 870- 1015 0 0 -nt2016-2017 30 900-1050 0 0 Tuyeån theâm 1 lôùp 10

2017-2018 2018-2019

30 31

900-1050 930-1085

0 0

0 0

2019-2020

31

900-1085

0

0

chuyeân Ngoaïi ngöõ cuûa 1 trong 3 thöù TieángHaøn, Trung, Nhaät) -ntTuyeån theâm 1 lôùp chuyeân Ngoaïi ngöõ cuûa 1 trong 3 thöù TieángHaøn, Trung, Nhaät) -nt-

3.1.2.Các l p chuyên xã h i nh Vn, L ch s , a lý n u u vào c a nm h c nào tuy n sinh có ch t l ng th p thì nên tng s l ng tuy n sinh cho các l p t nhiên, không nh t thi t m i nm tuy n sinh ph i có các l p t nhiên và xã h i theo qui ch . 3.1.3.H ng nm có s ch n l c và tuy n sinh b sung h c sinh t t t c h c sinh gi i t các tr ng THPT khác trong t nh vào các l p chuyên và chuy n các h c sinh h c chuyên nhng không chu n ra các l p các tr ng công l p khác. 3.1.4.S GD& T c n xây d ng m t h th ng các tr ng THCS có ch t l ng cao ào t o ngu n h c sinh gi i tuy n vào h c tr ng THPT chuyên hàng nm . 3.2.Nâng cao ch t l ng ào t o riêng i v i h c sinh các l p chuyên: Ngoài chng trình h c do B Giáo d c và ào t o qui nh, tr ng chuyên c phép th c hi n thêm: 3.2.1.T ch c d y và h c ngo i ng theo chu n qu c t xen k v i chng trình ào t o chính khóa v ngo i ng và h c thêm ngo i ng th 2 trong tr ng i v i t t c h c sinh các l p chuyên. 3.2.2.Th c hi n ch h c 2 bu i ngày i v i h c sinh chuyên theo th i l ng h c m i ngày t i a là 7 ti t ( sáng 4 ti t, chi u 3 ti t ). 3.3.Th c hi n ch u ãi i v i h c sinh chuyên (ngoài ch ã qui nh theo Quy t nh 44/2007/Q -BGD& T ngày 15/08/2007 c a B tr ng B GD& T và Quy t nh s 158/2002/Q -TTg ngày 15/11/2002 c a Th t ng Chính ph ), c nêu c th ph n ki n ngh c a án án này.

IV. CHNG TRÌNH HÀNH NG CHI N L C Chng trình 1. Nâng cao ch t l ng i ng giáo viên:

Th c hi n biên ch , ch giáo viên nh sau: 2010-2015 11 1 2015-2020 28 2

ãi ng , ào t o và b i d ng 12 30 12 30 12 30 12 30

i ng cán b qu n lý và 12 30

1.1.Th c hi n s luân chuy n CBQL và GV t tr ng chuyên n các tr ng khác và ng c l i b o m v s l ng và m b o ch t l ng theo yêu c u c a tr ng chuyên nh m t t l ã nêu m c 2.2.ph n nhi m v c th . 1.2.Cho phép tr ng THPT chuyên và có ch chính sách nhà tr ng m i 11

các Giáo viên gi i và các Giáo s (k c giáo viên ng i n c ngoài) gi ng d y cho h c sinh chuyên. 1.3.Biên ch giáo viên ngoài vi c tr ng chuyên c phân b theo nh m c 3, 1 giáo viên/l p c tính thêm 10% giáo viên d phòng cho s giáo viên i h c và b i d ng dài h n. 1.4. Th c hi n ch ãi ng i v i cán b qu n lý, giáo viên và nhân viên tr ng chuyên (ngoài ch ã qui nh theo ngh nh 61/2006/N -CP ngày 20/06/2006 c a Chính Ph ) c nêu c th ph n ki n ngh c a án này. 2.1.Th c hi n k ho ch ào t o các giáo viên tr ng chuyên có o c và nng l c t t h c lên Th c s, Ti n s k c trong n c và n c ngoài t các m c tiêu v tiêu chu n và trình nh ã nêu trong ph n m c tiêu nh sau: Giai o n Ghi chú ào t o t B i d ng B i d ng Tin trình Ngo i ng t h c t trình trình Th c Ti n + B C + B C + s s 2008-2010 18 18 18 18 18 18

Chng trình 2.

i m i phng pháp D y ­ H c:

Th c hi n các bi n pháp nâng cao ch t l ng giáo d c ào t o i v i tr ng chuyên 2.1.Phát tri n qui mô v s l ng thông qua công tác tuy n sinh: 2.1.1. Ch tuy n sinh các l p chuyên ( theo nh h ng c a B GD& T là h ng nm c tuy n s h c sinh vào kho ng 0,1% dân s c a t nh) ( hi n nay tính theo dân s nm 2004 là 883.200ng i thì m i ch t : 661 HS chuyên/883.200; t l là 0,074 % );m i l p có t 30 n t i a là 35 h c sinh và không tuy n các l p không chuyên. D ki n qui mô phát tri n c a nhà tr ng trong m i nm h c t nay n 2020 nh sau : Kh i chuyên Kh i không chuyên Nm h c Ghi chú S l p S HS S l p S HS 2007-2008 27 661 6 207 2008-2009 27 810-945 3 102 2009-2010 28 840-980 0 0 Tuy n thêm 1 l p chuyên Tin 2010-2011 28 840-980 0 0 -nt2011-2012 28 840-980 0 0 -nt2012-2013 28 840-980 0 -nt2013-2014 29 870-1015 0 0 Tuy n thêm 1 l p chuyên Lý ho c Hóa H c 2014-2015 29 870-1015 0 0 -nt2015-2016 29 870- 1015 0 0 -nt2016-2017 30 900-1050 0 0 Tuy n thêm 1 l p chuyên Ngo i ng c a 1 trong 3 th 12

2017-2018 2018-2019

30 31

900-1050 930-1085

0 0

0 0

2019-2020

31

900-1085

0

0

Ti ng Hàn, Trung, Nh t -ntTuy n thêm 1 l p chuyên Ngo i ng c a 1 trong 3 th Ti ng Hàn, Trung, Nh t -nt-

2.1.2. Các l p chuyên xã h i nh Vn, L ch s , a lý n u u vào c a nm h c nào tuy n sinh có ch t l ng th p thì nên tng s l ng tuy n sinh cho các l p t nhiên, không nh t thi t m i nm tuy n sinh ph i có các l p t nhiên và xã h i theo qui ch . 2.1.3. H ng nm có s ch n l c và tuy n sinh b sung h c sinh t t t c h c sinh gi i t các tr ng THPT khác trong t nh vào các l p chuyên và chuy n các h c sinh h c chuyên nhng không chu n ra các l p các tr ng công l p khác. 2.1.4. S GD& T c n xây d ng m t h th ng các tr ng THCS có ch t l ng cao ào t o ngu n h c sinh gi i tuy n vào h c tr ng THPT chuyên hàng nm .

Chng trình 3. Xây d ng c s v t ch t và h t ng k thu t:

Xây d ng thêm c s v t ch t cho tr ng chuyên theo th t u tiên nh sau hoàn thi n tr ng chuyên theo h ng hi n i hóa. 3.1. Xây d ng khu ký túc xá quy mô 500 h c sinh trên khu t hi n có c a tr ng Ti u h c Hi p Thành, ng Ph m Ng Lão mà T nh ã có ch trng giao cho tr ng THPT chuyên Hùng Vng t o i u ki n cho h c sinh các huy n xa có th n, và h c t p t i tr ng. 3.2. Xây d ng nhà t p th d c th thao a nng (có mái che) theo h ng hi n i hóa v lâu v dài. 3.3. Xây d ng h i tr ng 500 ch ph c v các h at ng chuyên , vn hóa ngh thu t, h at ng òan th , l h i...trên ph n t c a sân tr ng hi n t i. 3.4. C i t o l i m t s phòng h c hi n có thành các phòng h c b môn m b o s phòng h c b môn theo quy t nh s 32 nêu trên c a B Giáo d c và ào t o.

V. T CH C TH C HI N GIÁM SÁT VÀ ÁNH GIÁ 5.1. L TRÌNH TRI N KHAI : - Giai o n 1: T nm 2009-2010: T p h p vn b n, thông tin s li u, xây d ng k ho ch th c hi n - Giai o n 2: T 2010 ­ 2015 : D toán kinh phí và phân công các nhóm công tác th c hi n các gi i pháp ã ra; - Giai o n 3: 2005-2010: Hoàn thành các công trình c s v t ch t, hoàn thi n v i ng, chính sách, t p h p và làm biên b n th c hi n các tiêu ch ã ra, t ch c ánh giá k t qu th c hi n chi n l c. 5.2. PHÂN CÔNG T CH C TH C HI N K HO CH: - Ban giám hi u, Phòng Hành chính : lên k hoach, tuyên truy n trong toàn th H SP và tri n khai th c hi n; - Các T , kh i tr ng và các b ph n có liên quan tri n khai th c hi n theo ph n vi c c

13

phân công; - Giáo viên, công nhân viên tham gia h c t p nâng cao trình , c i ti n phng pháp nh m hoàn thi n các công vi c ã ra theo m c tiêu. 5.3 T CH C GIÁM SÁT VÀ ÁNH GIÁ VI C TH C HI N K HO CH PH N VI. PH L C ( ã có nêu s li u, các vn b n trong chng trình ) 6.1 Các thông tin, tài li u d báo có liên quan; 6.2 Các tài li u, s li u th ng kê v ch t l ng giáo d c c a nhà tr ng trong 5 nm g n ây; 6.3 Các vn b n pháp quy c a các c p qu n lý và c a nhà tr ng có liên quan.

Duy t c a S Giáo d c và ào t o

Th D u M t, ngày 23 tháng 08 nm 2010 Hi u tr ng

Tr n Vn Hai

14

CHI N L C PHÁT TRI N TR NG THPT........ GIAI O N 2008 ­ 2015 VÀ T M NHÌN N 2020

L I NÓI U/GI I THI U a i m chính, c quan ra

- Gi i thi u s b v Tr ng (Tên tr ng, nm thành l p, quy t nh thành l p, các ch c nng, nhi m v chính..vv); tr ng;

- Vai trò, v trí c a k ho ch chi n l c trong quá trình xây dung và phát tri n nhà - Các cn c , c s pháp lý xây d ng vn b n k ho ch chi n l c; - M c ích xây d ng vn b n k ho ch chi n l c; - Quá trình x y d ng vn b n k ho ch chi n l c c a nhà tr ng; - S tham gia c a các cá nhân, t p th c a nhà tr ng các c quan qu n lý, chuyên gia t v n xây d ng k ho ch chi n l c; - Giá tr c a vn b n k ho ch chi n l c trong công tác t ch c và qu n lý phát tri n nhà tr ng trong giai o n t i ; - Giá tr s d ng c a vn b n k ho ch chi n l c. * LU Ý - K ho ch chi n l c: Chú tr ng n t duy và hành ng h ng n tng lai. Nó c xây d ng nh m giúp nhà tr ng t ng t ng c cái mong mu n và có th t c trong tng lai; - Tìm ki m cách ti p c n nh h ng ho t ng và chú tr ng các k t qu cho qu n lý; và m t t m nhìn v tng lai cho nhà tr ng; - T p trung s quan tâm và các ngu n l c hn là vi c li t kê các v n . - Làm rõ nh h ng tng lai c a nhà tr ng; gi i quy t các v n t c tích c c

gay c n (b c xúc) nh t

Quá trình l p k ho ch chi n l c t t có th giúp : ra các m c tiêu u tiên; nh ;

- Phát tri n (xây d ng, th c hi n và i u ch nh) các chi n l c có hi u qu ; - Xem xét các d báo tng lai t các các quy t i phó v i s thay i nhanh c a môi tr ng;

- Nâng cao ch t l ng qu n lý n i b và vi c th c hi n c a t ch c; - Xây d ng t p th làm vi c, oàn k t và tính chuyên nghi p trong nhà tr ng; - Xây d ng, c ng c m i quan h và nâng cao tinh th n h p tác v i các t ch c bên ngoài nhà tr ng; PH N I. PHÂN TÍCH B I C NH VÀ TH C TR NG NHÀ TR NG (SWOT) 2. 1 B i c nh qu c t (bên ngoài) 2.1.1. B i c nh qu c t và khu v c Phân tích ánh rõ các c i m, xu h ng, tác ng c a tình hình qu c t và khu v c trên các m t chính tr , kinh t , xã h i, vn hoá, giáo d c PT(GDTHPT), khoa h c công ngh , phát tri n nhân l c, quá trình toàn c u hoá, gia nh p WTO và h i nh p khu v c và qu c t c a n c ta i v i s phát tri n c a giáo d c Vi t Nam nói chung và i v i giáo d c ph thông nói riêng. 2.1.2. B i c nh trong n c (bên trong)

15

Phân tích ánh rõ hi n tr ng, các c i m,xu h ng, tác ng c a b i c nh trong n c trong quá trình i m i trên các m t chính tr , kinh t , xã h i, vn hoá, giáo d c i h c, khoa h c công ngh , phát tri n nhân l c v.v.. nói chung và i m i giáo d c ph thông nói riêng. Tác ng c a quá trình toàn c u hoá, gia nh p WTO và h i nh p khu v c và qu c t c a n c ta i v i s phát tri n c a giáo d c ph thông Vi t nam nói chung và i v i t ng lo i tr ng THPT. C n phân tích h th ng th ch tác ng Vi t Nam nói chung và nhà tr ng nói riêng; n s phát tri n c a h th ng giáo d c ph thông nh 43-TTg v t ch

Thí d nh : Lu t Giáo d c 2005, i u l tr ng ph thông, Ngh tài chính,...vv. 2.2. ánh giá th c tr ng nhà tr ng hi n nay

2.2.1 Phân tích m nh, y u, c h i và thách th c (Phân tích SWOT) T ánh giá môi tr ng bên trong, bên ngoài, phân tích c nh tranh, phân tích liên i, th c tr ng nhà tr ng và i chi u các tác ng v i ý t ng, t m nhìn c a tr ng xác nh m nh-y u, c h i-thách th c a) Nh ng m t m nh c a nhà tr ng G i ý phân tích : nh ng m t m nh Chung c b n, lâu dài, v n có nh truy n th ng; C th riêng bi t, s tr ng, bí quy t...(*) ; M i có th t o ra ch c ch n nh l i th riêng: V (*): 1. T ch c gi ng d y, h c t p và các ho t ph thông; ng giáo d c khác c a Chng trình giáo d c ng giáo viên, cán

2. Qu n lý giáo d c, cán b , nhân viên; tham gia tuy n d ng và i u b , nhân viên; quy 3. Tuy n sinh và ti p nh n h c sinh, v n nh c a B Giáo d c và ào t o; ng h c sinh

n tr ng, qu n lý h c sinh theo ng; ng giáo d c. Ph i h p v i gia nh c a Nhà n c;

4. Th c hi n k ho ch ph c p giáo d c trong ph m vi c ng 5. Huy ng, qu n lý, s d ng các ngu n l c cho ho t ình h c sinh, t ch c và cá nhân trong ho t ng giáo d c; 7. T ch c cho giáo viên, nhân viên, h c sinh tham gia ho t 8. T ánh giá ch t l ng giáo d c c a nhà tr ng... b) Nh ng m t y u c a nhà tr ng V (*):.... c) Các c h i

6. Qu n lý, s d ng và b o qu n c s v t ch t, trang thi t b theo quy

ng xã h i.

+ i m i chính sách và th ch qu n lí giáo d c Ph thông, quy n t ch và ch u trách nhi m c a nhà tr ng THPT? + Nh ng u tiên dành cho tr ng t Nhà n c và xã h i; + C i cách hành chính trong h th ng qu n lí và quan h Qu c t ; + Tng các ngu n tài chính và các phng án +T ..................................................................... d) Các thách th c (nguy c) + Thách th c v ch t l ng; + Thách th c v nng l c i ng giáo viên và yêu c u c a ng i h c; u t phát tri n; ánh giá ch t l ng t bên trong và t bên ngoài.

16

+ Thách th c v qu n lí ch t l ng và hi u qu nhà tr ng; + Thách th c v m b o m i quan h ph i h p; i m i chng trình SGK, phng pháp DH; + Thách th c v k v ng

+ Thách th c v công tác CC HC- Tin h c hóa và ngu n l c (CSVC, tài chính...) .................................................................. 2.3 ánh giá chung 2.4 Phân tích các v n chi n l c phát tri n nhà tr ng i v i s phát tri n c a tr ng d i d ng Nêu ng n g n các v n có t m quan tr ng nh ng câu h i, òi h i c n áp ng: - Tr ng s ph i làm nh ng vi c gì? - Nh ng v n , lnh v c c n c l a ch n u tiên ? làm c t t nh t, hi u qu nh t? các lnh v c nào ? M NG, T M NHÌN VÀ CÁC GIÁ TR - Vì sao ph i làm nh ng vi c y? - Có nh ng cách nào - Khi nào làm và làm nh ng vi c ó PH N II : S 1.1 S m ng (Mission) S m ng th hi n vai trò, v trí, trách nhi m c a nhà tr ng v i i s ng kinh t - xã h i c a qu c gia, khu v c trong t ng giai o n phát tri n tng ng. S m ng th hi n lý do c b n c a s t n t i và phát tri n c a nhà tr ng, là k v ng mà nhà tr ng mong mu n th c hi n. Thí d : S m ng c a Tr ng c p III River Valley - Singapore Giáo d ng h c sinh tr thành nh ng ng i h c c l p, có song ng , v i tính chính tr c và ý th c truy n th ng có th tr thành nh ng công dân và nhà lãnh o h u ích, s n sàng ch p nh n thách th c trong m t th gi i i thay và có óng góp có ý ngha cho xã h i. S m ng c a Tr ng c p III Dunman - Singapore Phát tri n h c sinh c a chúng ta t i m c ti m nng t i a, giúp các em thành ng i bi t quan tâm, bi t ph ng s , và bi t lãnh o. Các yêu c u vi t s m ng · · · · · Tuyên b s m ng th hi n kim ch nam cho hành T o l p giá tr , ni m tin cho m i ng i; r ng có th linh ho t khi th c hi n và h p i vào tr ng tâm; Không b h n ch b i th i gian; S m ng c n vi t ng n g n, súc tích, rõ ràng phù h p v i vai trò, v trí, ch c nng nhi m v c a nhà tr ng; ng c a toàn tr ng;

1.2 .T m nhìn (Vision) Th hi n rõ hình nh tng lai mong mu n c a nhà tr ng (ho c tr ng thái tng lai mong mu n). T m nhìn c n c nêu rõ vi n c nh tng lai trên c s nh ng nh h ng, phân tích, d báo dài h n áng tin c y, có c s và kh thi, có s c lôi cu n, h p d n m i thành viên c a nhà tr ng t ni m tin và hy v ng vào tng lai. T m nhìn là m c tiêu dài h n v y g i. Nó ch ra i m n i t hi n t i n tng lai Thí d :

17

T m nhìn c a Tr ng c p III River Valley - Singapore Là m t c ng cho tng lai. ng nh ng ng i thành t có c i ngu n truy n th ng và c trang b t t

T m nhìn c a Tr ng c p III Dunman - Singapore Là tr ng c l a ch n hàng u cho vi c giáo d ng nên các nhà lãnh thành qu cao và nh ng ng i công dân có t m nhìn toàn c u. M t t m nhìn t t c n th hi n: · · · · Rõ ràng, hi n th c, d nh ; nh h ng hành T o ng c thúc ng, h ng y; n tng lai; o u tú, có

Th hi n t duy chi n l c nhà tr ng d a trên các d báo t t, tin c y.

1.3 H th ng giá tr c b n (Values Scan) Th hi n tri t lý nh t quán phát tri n c a nhà tr ng v i t cách là m t t ch c trên c s nh n th c nh ng giá tr c b n c a xã h i, c ng ng. H th ng giá tr th hi n k v ng, lý t ng mà toàn th nhà tr ng theo u i trong qúa trình hình thành và phát tri n c a mình . Có th nói giá tr là: 1. 3. Là nh ng i u quan tr ng mà t ch c mu n nh h ng hành ng c a nhà tr ng c a nhà tr ng :tôn tr ng, mong mu n tt i ng 2. Là các k v ng mà nhà tr ng theo u i trong hoàn c nh và môi tr ng bi n 4. Th hi n thái , cách ng x

Ví d 1: Tr ng Ph thông.... B l y nh ng giá tr c b n c a CON NG I là n n t ng cho s phát tri n dài h n c a nhà tr ng, kiên nh khát v ng vn t i và góp ph n phát tri n nh ng giá tr con ng i và xã h i. Ví d 2. Các giá tr c b n c a tr ng MEDICINE HAT (Canada) 1. L y ng i h c làm trung tâm; 2. Có trách nhi m v i c ng 4. Tin vào con ng i; 5. Lòng tin và trung th c; 6. Linh ho t; 7. H c m t cách toàn di n; 8. Có kh nng áp ng vi c h c t p. c i m và phân lo i các giá tr 1. Giá tr ph n ánh ph n nh các thu c tính b n ch t c a các s v t và hi n t ng thông qua lng kính ch quan c a các cá nhân và t ch c; 2. Giá tr c b n c a m t t ch c là các nguyên t c, ni m tin c b n và lâu dài h ng hành vi, quan h và ra quy t nh c a t ch c; nh ng; 3. Ch t l ng và hi u qu cao;

3. Phân lo i giá tr : Giá tr tinh th n - v t ch t; xã h i - t ch c - cá nhân; chung và riêng; giá tr c b n và giá tr s d ng.

18

PH N III. M C TIÊU VÀ CÁC GI I PHÁP CHI N L C 3.1. M c tiêu chi n l c 3.1.1. M c tiêu t ng quát Trên c s xác nh rõ s m ng, t m nhìn, các giá tr và các k t qu phân tích ánh giá b i c nh, th c tr ng nhà tr ng v i nh ng i m m nh, y u, th i c, thách th c xác nh rõ m c tiêu t ng quát phát tri n nhà tr ng t 2008 n 2015 và nh h ng n 2020 3.1.2. Các m c tiêu c th - c xác cao nh t (c p I); nh trên c s phân tích cây m c tiêu v i m c tiêu t ng quát là m c tiêu c p ng giáo d c

- Các m c tiêu v quy mô, ch t l ng, hi u qu v : t ch c D-H, các ho t khác, qu n lý nhân l c, k ho ch nâng cao ch t l ng... là m c tiêu c p II.

- Các m c tiêu v i u ki n b o m cho m c tiêu c p II là m c tiêu c p III (v chính sách, th ch , u t, thu hút và phân b các ngu n l c, phát tri n i ng giáo viên; i m i phng pháp, c s v t ch t..vv ) và ây chính là các gi i pháp chi n l c t c các m c tiêu c th và m c tiêu t ng quát . Các m c tiêu c th c n c l ng hoá và l a ch n u tiên theo t ng giai o n chi n l c ( 2006 - 2010; 20011 - 2015..vv) 1. M c tiêu v T ph thông) CH C các ho t ng D y h c (th c hi n Chng trình giáo d c

1- Ch t l ng bài gi ng; 2- Ch t l ng SH CM; 3- Ki m tra ánh giá HS; 4- Qu n lý vi c d y thêm h c thêm. Nêu rõ m c tiêu c th ( nh tính và nh l ng) v qui mô ào t o và ch t l ng ào t o c a tr ng t n t m nào và khi nào theo các giai o n chi n l c (2008 - 2010; 2011- 2015).. 2. M c tiêu v T CH C các ho t ng h c t p và rèn luy n 1- T ch c vi c h c t p các b môn vn hóa; 2- T ch c các ho t ng giáo d c khác; 3- ánh giá k t qu h c t p, rèn luy n c a HS. 3. M c tiêu v XÂY D NG i ng CB, VC (Qu n lý, ánh giá s d ng, ào t o, b i d ng, tuy n d ng, i u ng giáo viên,CB,VC;) 4. M c tiêu v HUY NG các ngu n l c Tài chính, CSVC-TB h t ng k thu t (thông tin, th vi n, c s d li u, các ngu n u t và tài tr ...) 5. M c tiêu v NÂNG CAO ch t l ng GD và t ki m 7. M c tiêu v Xây d ng môi tr ng GD 8. M c tiêu v T tr ng... 1. C th (Specific) Các m c tiêu c th ph n ánh nh ng cái mong mu n làm xong - ch không ph i là các cách (các chi n l c) hoàn thành chúng. T t c các m c tiêu c th c n có kh nng phát sinh các CH C B MÁY và QU N LÝ i u hành các ho t u SMART: ng nhà nh ch t l ng giáo d c 6. M c tiêu v XÂY D NG quan h nhà tr ng - G - XH

Các tiêu chí vi t các m c tiêu theo các ch cái

19

chi n l c ho c các hành ng c th . M c ích c th c n ph i h ng rõ ràng cho cái khác. 2. o c (Measurable)

chi ti t

hi u và ch ra

nh

M c tiêu c th c n ph i o c. Nó là s k t n i rõ ràng có th o c. M c tiêu chung bao g m các m c tiêu c th có th o c, và vì v y m c tiêu chung cng có th o c. 3. T n công nhng thành công (Aggressive but Attainable) N u các m c tiêu c th là các chu n t t i, chúng ph i là các thách th c nhng mang tính kh thi và n m trong ph m vi kh nng c a nhà tr ng có th t t i. Chúng không th là các nhu c u không th có. Nó ph n ánh t m nhìn, ho c th m chí các m c ích chung mà có th v t ra ngoài m t nng l c nào ó c a nhà tr ng t c n u th c hi n riêng r , và vì v y òi h i có s k t h p s c m nh t ng h p c a nhà tr ng. 4. nh h ng k t qu (Results-oriented) t c ch không ph i là cách th c hi n chúng. t c. Các m c tiêu c th c n ch rõ các k t qu 5. Gi i h n th i gian (Time-bound) M i m c tiêu c th g n li n v i m t kho ng th i gian c th

3.2. Các gi i pháp chi n l c

1. Nâng cao ch t l ng D y h c/GD, áp ng yêu c u c a s nghi p giáo d c; 2. Xây d ng và phát tri n nhà trng trong giai o n m i ; 3. Huy 4. 5. i ng GV, CBQLGD áp ng yêu c u phát tri n c a

ng ngu n l c tài chính và phát tri n c s v t ch t và h t ng k thu t ;

ng d ng công ngh thông tin và truy n thông ; y m nh công tác thông tin xây d ng thng hi u Nhà tr ng. ng o và qu n lý

6. Quan h v i c ng 7. Lãnh

Các gi i pháp chi n l c c n c nêu và phân tích rõ các m c tiêu, n i dung, cách th c, ngu n l c và các i u ki n th c hi n các gi i pháp. Làm rõ m i quan h c a các gi i pháp và các l a ch n u tiên, xác nh gi i pháp mang tính t phá phù h p v i tình hình, l i th c th c a t ng tr ng t c các m c tiêu chi n l c trong t ng giai o n chi n l oc. PH N IV. CÁC CHNG TRÌNH HÀNH NG CHI N L C Chng trình hành ng chi n l c c a nhà tr ng là s c th hoá theo tr c th i gian các ho t ng tri n khai, ph i h p th c hi n các gi i pháp chi n l c nh m t c các m c tiêu trong t ng giai o n chi n l c. Chng trình hành ng chi n l c th ng c xây d ng theo d ng các chng trình hành ng m c tiêu ( t c các m c tiêu chi n l c c th ) ho c theo các gi i pháp (th c hi n các gi i pháp chi n l c). Th ng m t m c tiêu chi n l c c n có nhi u gi i pháp và m t gi i pháp cho th tác ng th c hi n nhi u m c tiêu nên c n có phân tích m t quan h gi a h m c tiêu và các gi i pháp c a k ho ch chi n l c ( Xem s cây m c tiêu-gi i pháp và các quan h ) 4.1. Hoàn thi n t ch c và nâng cao hi u qu h th ng qu n lí - Xây d ng tri t lí và mô hình t ch c, qu n lí c a nhà tr ng + Ho ch nh và cam k t v tri t lí trong c ng ng tr ng; + Phát tri n các phng th c và mô hình qu n lí nhà tr ng hi u qu d a vào chu n; + Th c hi n phân c p qu n lí trong tr ng;

20

- C c u l i t ch c (tr ng/Phòng/T b môn...) - Xây d ng và phát tri n h th ng thông tin qu n lý EMIS( tr ng/Phòng/T b môn và các n v ) + ng d ng công ngh s và truy n thông hi n báo cáo, giám sát, ánh giá, ki m tra; i ng; nh, qui ch , chính sách n i b c a tr ng ... i; + Ch

+ Phát tri n

4.2. Hoàn thi n qui

- Thay i và c th hóa các qui nh, qui ch , chính sách n i b c a tr ng nh th nào áp ng t t nh t vi c th c hi n k ho ch; - Xây d ng và b sung các th ch khác nh th nào: th t c, qui trình, công c hành chính, ch làm vi c, thi, ánh giá, v.v...; - Chú tr ng các yêu c u phát tri n, h p tác, cam k t, h p ph t, v.v... 4.3. Phát tri n các ngu n l c - Ngu n nhân l c + Nhân s qu n lí b máy và c c u hành chính; + i ng GV t chu n (trình ào t o, ngo i ng , tin h c); + Nhân s h tr (tài chính, t v n chuyên môn, nghiên c u và qu n lí trang thi t b k thu t v.v...); - Ngu n l c tài chính + Ngân sách Nhà n c (trung ng và + Vay v n i tác (D án, án, H p u t khác a phng); ng...); + Ngoài ngân sách (t xã h i, vi n tr , óng góp c a sinh viên, ...); + Các ngu n thu d ch v c a tr ng. - Ngu n l c v t ch t và + Khuôn viên tr ng và ki n trúc tr ng, l p, sân bãi TDTT...; + Công ngh gi ng d y, thi t b giáo d c, các tài nguyên giáo d c; + Công ngh và h t ng k thu t tr ng s ; - Ngu n l c khác ho c ch ng t o ra trong quá trình th c hi n KH chi n l c + Do c h i t o ra ( a lí, tài nguyên t nhiên, nhân l c...); + Do c gi i th ng, khen t ng... - Qu n lí nhân s + Ch + Các qui 4.4. gi ng d y và phát tri n ngh nghi p c a giáo viên; nh tuy n ch n, b nhi m, mi n nhi m các ch c v chuyên môn và qu n lý; ng, u th u, khen th ng và

+ XD các qu h tr h c t p, gi ng d y, sáng ki n KN... i m i phng pháp d y - h c, ng d ng CNTT i hoá chng trình các ngành h c - Hoàn thi n, hi n

+ i m i, c p nh t n i dung giáo trình và h c li u d a vào nghiên c u và h p tác qu c t , ti n b khoa h c-công ngh ..vv; - Phát tri n các phng ti n d y h c hi n i

21

+ H th ng phòng và thi t b thí nghi m, phòng THBM; + M ng LAN, m ng truy n thông h c t p, m ng qu n lí n i b k t n i v i m ng giáo d c S GD& T v i m ng Internet; + Phát tri n và s d ng công ngh multimedia h tr gi ng d y và h c t p tr c tuy n, h c cá nhân và h c h p tác. + Phát tri n các ho t ng giao lu, rèn luy n c a h c sinh và giáo viên nh m nâng cao k nng s ng và vn hóa ngh nghi p. 4.5. Truy n thông, qu ng bá và ti p th , xây d ng thng hi u nhà tr ng a) Xây d ng thng hi u và tín nhi m xã h i + Xác l p ng c p và c ng c ng c p c a tr ng cng nh c a t ng n v thành viên, c a t ng lnh v c ào t o c a tr ng; + Xác l p các tiêu chí và chu n cho các lnh v c và các s n ph m c a tr ng ( u vào, h th ng qu n lí, b máy nhân s , s n ph m, d ch v ...); b) y m nh truy n thông và qu ng bá, xây d ng thng hi u trong môi tr ng xã h i và trong n i b tr ng b ng nhi u bi n pháp; + Công b s m ng, t m nhìn và giá tr c a nhà tr ng; + Xu t b n c san n i b , sách, qu ng bá hình nh v ho t chí trong và ngoài n c...; + T ch c h i th o, báo cáo và di n àn d a vào Internet. PH N V. T CH C TH C HI N VÀ GIÁM SÁT, QU T C 5.1. T ch c th c hi n k ho ch chi n l c - Tuyên truy n và thông tin ph bi n, nâng cao nh n th c; - T ch c b máy và phân công th c hi n cho các cá nhân, b ph n, n v ch c nng (trách nhi m, quy n h n, ngu n l c.. ); - Xây d ng và phê duy t l trình c th th c hi n k ho ch chi n l oc chung c a toàn tròng và c a t ng n v thành viên theo t ng giai o n chi n l c; - Xây d ng ma tr n hành ng chi n l c Các ho t ng ch y u). M i m t ho t ng c n ch rõ: m c tiêu c n t, th i gian th c hi n, các ngu n l c b o m; cá nhân ho c t ch c nào ch u trách nhi m th c hi n ho c ph i h p; các ch s u ra (k t qu , hi u qu , tác ng...); các o và xác nh n các ch s ; - Các bi n pháp, c ch t ch c và ch - Các bi n pháp ng phó thay i, r i ro. o th c hi n các c p; ÁNH GIÁ K HO CH VÀ K T ng c a tr ng tên các T p

5.2. H th ng ch s th c hi n o và ánh giá k t qu th c hi n k ho ch chi n l c (s tuy t i ho c các t l so sánh ) 5.2.1. Phát tri n qui mô, ch t l ng giáo d c; 5.2.2. Quy mô và ch t l ng, hi u qu , k t qu ; trình 5.2.3. Phát tri n , các t l ..); 5.2.4. i ng giáo viên và cán b qu n lý(s l ng, c c u tu i, b môn và

i m i phng pháp d y - h c, ng d ng CNTT;

5.2.5. Thu - chi và phân ph i, phân b các ngu n l c; 5.2.6. Qu n lý và nng l c qu n lý.

22

Yêu c u h th ng các ch s 2. o

o l ng nh l ng và nh tính; a phng;

1. Ph n ánh th c tr ng, quá trình th c hi n và k t qu ; c, có giá tr , phù h p v i KHCL; 3. Qu n lý, ki m soát các ho t 4. Cáclo i tiêu ch n: H th ng 5. Các n v o: ch s tuy t ng, các k t qu ; nh m c, chu n m c c a TW, B GD& T, i, ch s tng i (% ); s quy i, quy chu n;

6. Nhóm các ch s i u ki n ( u vào): Qui mô phát tri n; S l ng và c c u trình i ng CB, GV, tài chính, c s v t ch t, trang thi t b ; 7. Nhóm các ch s quá trình: s SV/GV; t l lu ban, b h c; S gi gi ng d y...; 8. Nhóm các ch s k t qu : T l HS t t nghi p; HS vào các tr ng C , DN và s hài lòng c a PHHS, XH...;. 5.3. T ch c giám sát và ánh giá vi c th c hi n và k t qu (các m c theo m c tiêu ) - M c ích, n i dung, cách th c, hình th c, quy trình t ch c giám sát; - Qui nh trách nhi m, quy n h n c a b ph n giám sát, ánh giá. PH N VI. PH L C 6.1 Các thông tin, tài li u d báo có liên quan; 6.2 Các tài li u, s li u th ng kê v ch t l ng giáo d c c a nhà tr ng trong 5 nm g n ây; 6.3 Các vn b n pháp quy c a các c p qu n lý và c a nhà tr ng có liên quan. H, TCCNt c

23

Information

Microsoft Word - KEHOACHCHIENLUOCHUNGVUONG10-20new

23 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

98034


Notice: fwrite(): send of 212 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531