Read Microsoft Word - quidinhshtruyenthong text version

S GD& T BÌNH DNG TR NG THPT CHUYÊN HÙNG VNG ------S : /THPTCHV

C NG HÒA XÃ H I CH NGHA VI T NAM c l p ­ T do ­ H nh phúc ----------------------------

Th D u M t, ngày 21 tháng 08 nm 2011

V/v: Qui nh sinh ho t, tìm hi u và b sung, hoàn thi n v truy n th ng nhà tr ng.

K ính g i : T t c các GV ch nhi m

Theo tinh th n k ho ch nm h c 2011-2012, nh m tng c ng vi c giáo d c truy n th ng nhà tr ng cho h c sinh các cáp l p. Nhà tr ng qui nh vi c t ch c cho các h c sinh các kh i l p v vi c vào phòng truy n th ng c a nhà tr ng và sinh ho t truy n th ng nh sau : 1-Trong l khai tr ng : T ch c trao c truy n th ng c a nhà tr ng gi a i di n h c sinh i di n kh i 12 cho i di n h c sinh kh i 10 m i nh p tr ng. 2- Giáo d c th ng xuyên hàng tháng: M i tu n vào ti t 2 sáng th hai, GVCN t ch c cho HS vào tham quan phòng truy n th ng ( Liên h T.Hai ho c T.Nguyên l y chìa khóa ), tr c ó có yêu c u HS m i em chu n b 1 t gi y A4 vi t c m t ng c a m i em v truy n th ng nhà tr ng, có gì góp ý, b sung sau khi tham quan vi t ra gi ph ng gi y và n p l i cho th y Hai vào cu i tu n tham quan óng t p lu l i phòng truy n th ng c a tr ng.L ch tham quan c b trí nh sau : TT L p GV ch nhi m Tham quan vào ti t 2 ngày 26/09/11 01/10/11 10/10/11 Th i gian n p l i phi u c m t ng ( gi y A4 gi ph ng) Sau 1 tu n k t ngày tham quan Sau 1 tu n k t ngày tham quan Sau 1 tu n k t ngày tham quan Sau 1 tu n k t ngày tham quan Sau 1 tu n k t ngày tham quan Sau 1 tu n k t ngày tham quan Sau 1 tu n k Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7

10 Toán 10 Lý 10 Hóa 10 Sinh T.

c Chính t

Cô Chi

Cô Uông Mai 17/10/11 14/10/11 31/10/11

10 Vn - M Uyên S - a 10 Anh 11 Toán 1 Cô Di m

LýH. Phng 07/11/11

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

11 Toán 2 11 Lý 11 Hóa 11 Sinh

Ng c Anh Cô Hi n T.Thành Lê Thu

14/11/11 21/11/11 28/11/11 05/12/11 12/12/11 19/12/11 26/12/11 02/01/2012 09/01/2012 16/01/2012 30/01/2012 06/01/2012 13/02/2012 20/02/2012 27/02/2012

11 Vn- H Châu S - a 11 Anh 12 Toán 1 12 Toán 2 12 Lý 12 Hóa 1 12 Hóa 2 12 Sinh 12 Vn 12 a 12 Anh Cô Ba Cô Giang Tuy t Lan Mai Ph ng Tuy t Thanh Nam Qu c M.Th ng Th y Tiên Phi V

S - B ch Y n

t ngày quan Sau 1 tu t ngày quan Sau 1 tu t ngày quan Sau 1 tu t ngày quan Sau 1 tu t ngày quan Sau 1 tu t ngày quan Sau 1 tu t ngày quan Sau 1 tu t ngày quan Sau 1 tu t ngày quan Sau 1 tu t ngày quan Sau 1 tu t ngày quan Sau 1 tu t ngày quan Sau 1 tu t ngày quan Sau 1 tu t ngày quan Sau 1 tu t ngày quan Sau 1 tu t ngày quan

tham n k tham n k tham n k tham n k tham n k tham n k tham n k tham n k tham n k tham n k tham n k tham n k tham n k tham n k tham n k tham

( Ghi chú : n u vào ti t 2 c a th hai trùng v i ho t ng gì ó c a tr ng thi GVCN ch ng d i vào ti t 2 vào ngày khác không trùng v i l ch ã b trí ) 3- Biên t p, b sung t li u, hình nh cho phòng truy n th ng (Do Ban biên t p c a tr ng th c hi n hàng nm ) 4- Vi t s cho nhà tr ng ( Do T S a ­ GDCD vi t b sung hàng nm )

5- Góp ý ki n hoàn thi n phòng truy n th ng (Ghi tr c ti p vào S góp ý phòng truy n th ng ) 6- Phát huy nh ng truy n th ng t t p c a nhà tr ng (Toàn th CB, Công ch c, Viên ch c góp ý b ng nhi u kênh: Góp b ng l i tr c ti p v i Ban giám hi u, su t m góp các bài vi t, các hình nh , g i mail cho ban biên t p trang web , t li u khác t nhi u ngu n khác nhau v.v....)

Ni nh n: - Phòng GDTrH-TX - BGH - Các TTCM, tr ng các b ph n - CT Công oàn - BT oàn TNCSHCM - BT Chi oàn GV - Nh trên - Lu VT. Hi u Tr ng ( ã ký)

Tr n Vn Hai

Information

Microsoft Word - quidinhshtruyenthong

3 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

97932