Read V?T LÝ 10 ­ BÀI S? 14 text version

VT LÝ 10 ­ BÀI S 14 A. CHA BÀI TP Bài 1: a. Gi chiu dài mt phng nghiêng AB = b Áp lc ca trng lc lên mt y là a Q = P.cos = mg. b Lc ma sát C Fms = k.Q = k.m.g. a b Trên ng nm ngang BC thì lc ma sát là F'ms = k P = kmg F B Pa Q A h

Theo nh lut bo toàn nng lng, th nng ban u ca vt mgh ã chuyn thành công ca lc ma sát trên c hai on ng. Công ca lc ma sát trên on ng nm nghiêng AFms = Fms.b = kmga Trên on ng nm ngang AF'ms = F'ms.BC = kmgx Ta có biu thc WA = WC + AFms + AF'ms mgh = 0 + kmga + kmgx h -a x= k h b. iu kin x > 0 là k < a h 1 c. iu kin trên ây c tho mãn vì = = 0,2 a 5 x = 10 ­ 5 = 5m Bài 2: Gi x là nén ca lò xo ti thi im nào ó. Theo nh lut bo toàn nng lng ta có : ½ mv2 = mg (H ­ l + x) - ½ k x2 Vn tc cc i ca viên bi ng vi khi lò xo b nén 1 on mg x = x0 = k mg2 2 T ó ta có v max = 2g (H - l) + k Bài 3: Chn im A trong cht lng, im B ti l (trên cùng ng ngang) Ta có nh lut Becnuli: Do SA >> SB vB = v = gh + p0 + ½ vA2 = p0 + ½ vB2 so vi ½ vB2 vA << vB b qua ½ vA2

2gh. Tc là vn tc cht lng pht ra ch ph thuc sâu ca l và gia tc

trng trng, không ph thuc vào cht lng. BÀI S 14 ­ CÁC NH LUT V KHÍ LÍ TNG B. LÝ THUYT I. nh lut Bôi l ­ Marit: 1. nh lut: nhit không i, áp sut và th tích ca mt khi lng khí xác nh t l nghch vi nhau: V1 P1 = V2 P1V1 = P2V2 hay P.V = const P2 2. th (ng ng nhit) P t2 t1 O V (t2 > t1)

II.

nh lut Sácl 1. nh lut: Khi th tích không i, áp sut ca mt khi lng khí xác nh t l thun vi nhit tuyt i P1 T1 Biu thc: = P2 T2 Vi T1; T2 là nhit tuyt i (n v K) T (K) = t0 C + 273 Ví d: t = 270C T = 27 + 273 = 300K -273 O 2. th (ng ng tích) P V1 V2 V1 < V2

III.

nh Gay luy xc t l thun vi nhit tuyt i: V1 = T1 V2 T2 2. th (ng ng áp) V P1

t0C

1. nh lut: Khi áp sut không i th tích ca 1 khi lng khí xác nh tng

P P2 P1 < P2

T (K) IV. nh lut an tn

n

V

P = P1 + P2 + ....+ Pn =

i=1

Pi

C. BÀI TP Dng 1: Các bài toán v quá trình ng nhit: nh lut Bôi l - Marit c áp dng cho khi khí: + Cô lp (có khi lng không i) không có bin i hoá hc + Không thay i nhit , ch thay i th tích và áp sut. V áp sut cn chú ý: + Công thc tính áp sut: + Các n v thng dùng - N/m2 hay Pa (h S ) - At mot phe vt lý 1atm = 1,013. 105 Pa - At mot phe k thut 1at = 9,81. 104 Pa - Milimet Hg 1mmHg = 133 Pa 1tor P = F S

+ Áp sut ca cht lng ti im M sâu h trong lòng cht lng Po PM = P0 + Ph P0 : Áp sut khí quyn bên trên mt thoáng Ph: Áp sut do trng lng ca cht lng có cao h i, không ph thuc cao. Bài 1: Bm không khí có áp sut P1 = 1at vào 1 qu bóng da. Mi ln bm ta a c 125cm3 không khí vào bóng. Hi sau khi bm 12 ln áp sut bên trong qu bóng là bao nhiêu? Cho bit: Gii Xét khi không khí trong bóng sau 12 ln bm. Trc khi c a vào bóng, th tích khí là (125 cm3 = 0,125 lít) V1 = 12. 0,125 + 2,5 = 4,0 lít Sau khi c bm vào bóng khí có th tích: V2 = 2,5 lít Do nhit khí không i V1 P2 = V 2 ta áp dng nh lut Bôil ­ Marit cho khí P1V1 = P2V2 .P1 = 4,0 . 1,0 = 1,6 (at) 2,5 Dung tích bóng không i là V = 2,5 lít Trc khi bm, bóng cha không khí áp sut 1at Nhit không khí không i M h

Nu trong mt khong không gian nh, áp sut khí quyn có th coi là không

Bài 2: Mt bt khí có th tích tng gp ri khi ni t y h lên mt nc. Gi s nhit áy h và mt nc nh nhau. Tính sâu ca h. Cho bit áp sut khí quyn là P0 = 75 cm Hg Gii: Xét khi khí trong bt nc: - áy h khí có + Th tích V1 + áp sut - mt h khí có P1 = P0 + h 13,6 cm Hg

+ Th tích V2 = 1,5 V1 + áp sut P2 = P0

Vì nhit không i. Áp dng nh lut Bôi l ­ Marit ta có: h P0 + V1 = P0. 1,5 V1 13,6 13,6 h = 2 . P0 = 510 cm h = 5,1 m

Bài 3: Mt ct không khí cha trong mt ng nh dài, tit din u. Ct không khí c ngn cách vi khí quyn bi mt ct thu ngân có chiu dài d = 150mm. Áp sut khí quyn P0 = 750 mmHg. Chiu dài ct không khí khi ng nm ngang là l0 = 144mm. Hãy tính chiu dài ct không khí nu: a. ng thng ng, ming ng trên b. ng thng ng, ming ng di c. ng t nghiêng góc = 300 so vi phng ngang, ming ng di. d. ng t nghiêng góc = 300 so vi phng ngang, ming ng trên Gii: Xét khi không khí trong ng, ngn cách vi khí quyn bi ct thu ngân Khi ng nm ngang, ct không khí trong ng có: + Th tích V0 = S. l0 (S: Tit din ng) + Áp sut P0 a. ng thng ng, ming ng trên Lúc này ct không khí trong ng có: + Th tích V1 = S.l1 + Áp sut P1 = P0 + d Theo nh lut Bôi l ­ Marit ta có: P1V1 = P0V0 (P0 + d) S.l1 = S. l0.P0 l1 P1 P0 l0 d Hg

P0 l1 = P . l0 = 750 . 144 = 120 (mm) 1 900 b. ng thng ng, ming ng di Lúc này ct không khí trong ng có: + Th tích V2 = S.l2 + Áp sut P2 = P0 - d Áp dng nh lut Bôi l ­ Marit ta có: P0 750 P2V2 = P0V0 l2 = P2 l0 = . 144 600 l2 = 180 (mm) c. ng nghiêng góc = 300 , ming ng di Lúc này, ct không khí trong ng có: + Th tích V3 = S.l3 + Áp sut P3 = P0 ­ d.sin Ta có: P3V3 = P0V0 P 750 l3 = 0 . l0 = . 144 675 P3 l3 = 160 (mm) d h l3 l2 P2

P0

d. ng nghiêng góc , ming ng trên.

Ct không khí trong ng có: + Th tích V4 = S.l4 + Áp sut P4 = P0 + dsin Ta có P4V4 = P0V0 750 P0 . l0 = . 144 l4 = P4 825 l4 = 131 (mm) Dng 2: Các bài toán v quá trình ng tích: nh lut Sacl c áp dng cho khi khí: Cô lp (khi lng không i) không có bin i hoá hc l4

d h

P0

Không thay i th tích (cha trong bình hàn kín) nhng thay i nhit và áp sut.

Bài 1: Mt bóng èn dây tóc cha khí tr 270C và di áp sut 0,6 at. Khi èn cháy sáng, áp sut khí trong èn là 1,0 at không làm v bóng èn. Tính nhit khí trong èn khi cháy sáng. Coi dung tích ca bóng èn không i. Gii: t1 = 270C P1 = 0,6 at P2 = 1,0 at T2 = ? Khi lng và th tích ca khí trong bóng èn không i. Áp dng nh lut Sác l: P1 P2 = T2 T1 T2 = P2.T1 P1 = 1,0 0,6 .300 T1 = 27 + 273 = 300 K

T2 = 500K

t0C = 500 ­ 273 = 2270C

Dng 3: Các bài toán v quá trình ng áp nh lut Gay Luy xc c áp dng cho khi khí: Cô lp (khi lng không i) không có bin i hoá hc Không thay i áp sut nhng thay i nhit , th tích Công thc V1 V2 = T1 T2

Bài 1: Mt bình dung tích V = 15 cm3 cha không khí t1 = 1770C, ni vi mt ng nm ngang cha y thu ngân, u kia ca ng thông vi khí quyn (hình v) Tính khi lng thu ngân chy vào bình khi không khí trong bình c làm lnh n nhit t2 = 270C? Dung tích coi nh không i, khi lng riêng ca thu ngân là D = 13,6 g/cm3

Gii: Xét khi không khí cha trong bình Ban u, ct thu ngân trong bình nm ngang, cân bng. Áp sut trong bình bng áp sut khí quyn. Khi nhit khí trong bình gim, áp sut khí trong bình cng gim, nh hn áp sut khí quyn, 1 phn thu ngân s b khí quyn y vào chim mt phn th tích bình cha, th tích khí trong bình gim và áp sut khí li tng lên. Khi áp sut trong bình tng bng áp sut khí quyn, ct thu ngân s nm yên cân bng không chy vào bình na. Do áp sut khí trong bình trc và sau khi thu ngân chy vào bng nhau (bng áp sut khí quyn) nên ta áp dng nh lut Gay Luy xc cho khi khí V2 V1 = T1 T2 T2 27 + 273 V2 = T . V1 = 177 + 273 .15 = 10 (cm3) 1 Th tích thu ngân chy vào bình V = V1 - V2 = 5 cm3

Khi lng thu ngân chy vào bình m = D. V = 68 g Bài 2: nhit 2730C th tích ca mt lng khí là 10 lít. Tính th tích lng khí ó 5460C khi áp sut khí không i. Gii: Vì áp sut khí không i. Áp dng nh lut Gay luy xc ta có: V2 T1 T2 546 + 273 = V2 = V1 . = 10. V1 T2 T1 273 + 273 V2 = 15 lít Dng 4: Các bài toán v hn hp khí nh lut an tn c áp dng cho mi hn hp ca nhiu khí lý tng Công thc: P = P1 + P2 + ....+ Pn = (Pi: Áp sut riêng phn ca khí) n Pi i

Bài 1: Bình A có dung tích V1 = 3 lít, cha mt cht khí áp sut P1 = 2 at. Bình B dung tích V2 = 4 lít, cha mt cht khí áp sut P2 = 1 at. Nhit trong hai bình là nh nhau. Ni 2 bình A, B thông vi nhau bng mt ng dn nh. Bit không có phn ng hoá hc xy ra gia khí trong các bình. Tính áp sut ca hn hp khí. Gii: Gi áp sut riêng phn ca mi khí trong hn hp khí 2 bình thông vi nhau là P'1; P'2 Do quá trình bin i là ng nhit, ta áp dng nh lut Bôi l ­ Marit cho khí trong mi bình khi chúng chim th tích ca c hai bình: V1 P1V1 = P'1 (V1 + V2) P'1 = V1 + V2 P1

P2V2 = P'2 (V1 + V2)

P'2 =

V2 V1 + V2

P2

Áp dng nh lut an tn ta tính c áp sut ca hn hp khí nh sau: P1V1 + P2V2 2.3 + 1.4 P = P'1 + P'2 = = V1 + V2 3+4 P= 10 7 (at) 1,43 at

D. BÀI TP T LUYN Bài 1: Khí c nén ng nhit t th tích 10 lít n th tích 6 lít, áp sut khí tng thêm 0,5 at. Tính áp sut ban u ca khí. Bài 2: Mt ng thu tinh, mt u kín, dài 60 cm cha không khí có áp sut bng áp sut khí quyn P

0

= 750 mm Hg. Ngi ta n xung 1 chu nc theo phng thng ng,

ming ng di. Tính cao ca ct nc i vào trong ng khi áy ng ngang vi mt thoáng ca nc. Bit khi lng riêng ca nc và thu ngân là 103 kg/m3 và 13,6.103 kg/m3 Bài 3: Mt bình y không khí chun c y bng np có khi lng m = 1kg. Tit din bình S = 20 cm2. Tìm nhit cc i ca không khí trong bình không khí không y np bình lên và thoát ra ngoài. Bit áp sut khí quyn P0 = 1 at Bài 4: Hai bình cu, c ni vi nhau bng 1 ng có khoá cha hai cht khí không tác dng hoá hc vi nhau cùng nhit . Áp sut khí trong hai bình là P1 = 2.105 N/m2 và P2 = 106 N/m2. M khoá nh nhàng hai bình thông vi nhau sao cho nhit không i. Khi cân bng xy ra, áp sut hai bình là P = 4.105 N/m2 Tính t s th tích ca hai bình cu

Information

V?T LÝ 10 ­ BÀI S? 14

7 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

331845


Notice: fwrite(): send of 211 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531