Read Microsoft Word - PPCT12_moi text version

S GD & T THA THIÊN HU TRNG THPT PHAN NG LU

PHÂN PHI CHNG TRÌNH

MÔN A LP 12 ­ CHNG TRÌNH CHUN C nm 37 tun x 1,5 tit = 55,5 tit HC K I ( 19 tun x 1 tit = 19 tit) Tit Bài 1 Bài 1 2 Bài 2 3 Bài 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Bài 9 Bài 10 Bài 11 Bài 12 Bài 13 Bài 14 Bài 15 Bài 16 Bài 6 Bài 7 Bài 8 Ni dung Vit Nam trên ng i mi và hi nhp V trí a lý, phm vi lãnh th Thc hành: V bn Vit Nam t nc nhiu i núi t nc nhiu i núi (tt) Thiên nhiên chu nh hng sâu sc ca bin Ôn tp t bài 1 n bài 8 Kim tra vit 1 tit Thiên nhiên nhit i m gió mùa Thiên nhiên nhit i m gió mùa (tt) Thiên nhiên phân hóa a dng Thiên nhiên phân hóa a dng (tt) Thc hành : c bn a hình, in vào lc trng mt s dãy núi, nh núi S dng và bo v thiên nhiên Bo v môi trng và phòng chng thiên tai c im dân s và phân b dân c nc ta Ôn tp Hc k I Kim tra Hc k I Tr bài thi Hc kì I HC K II ( 18 tun x 2 tit = 36 tit) Ni dung Lao ng và vic làm ô th hóa Thc hành : V biu và phân tích s phân hóa v thu nhp bình quân theo u ngi gia các vùng Chuyn dch c cu kinh t c im nn nông nghip nc ta Vn phát trin nông nghip Thc hành : phân tích s chuyn dch c cu ngành trng trt Vn phát trin ngành thy sn và lâm nghip T chc lãnh th nông nghip dùng - thit b

Tit Bài 20 Bài 17 21 Bài 18 22 23 24 25 26 27 28 Bài 19 Bài 20 Bài 21 Bài 22 Bài 23 Bài 24 Bài 25

dùng - thit b

1

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Bài 26 Bài 27 Bài 28 Bài 29 Bài 30 Bài 31 Bài 32 Bài 33 Bài 34 Bài 36 Bài 36 Bài 37 Bài 38 Bài 39 Bài 40 Bài 41 Bài 42 Bài 43 Bài 44 Bài 45

C cu ngành công nghip Vn phát trin mt s ngành công nghip trng im Vn t chc lãnh th công nghip Thc hành : V biu , nhn xét và gii thích s chuyn dch c cu công nghip Vn phát trin ngành GTVT và TTLL Vn phát trin thng mi, du lch Ôn tp t tit 19 n tit 34 Kim tra vit 1 tit Vn khai thác th mnh Trung du và Min núi Bc b Vn chuyn dch c cu kinh t theo ngành BSH Vn phát trin kinh t xã hi vùng Bc Trung b (phn 1) Vn phát trin kinh t xã hi vùng Bc Trung b (tt) Vn phát trin kinh t xã hi Duyên hi Nam Trung b Vn khai thác th mnh Tây Nguyên Thc hành : So sánh v cây công nghip lâu nm và chn nuôi gia súc ln Tây Nguyên và Trung du min núi Bc b Vn khai thác lãnh th theo chiu sâu ông Nam B Thc hành : phân tích tình hình phát trin công nghip ông Nam B Vn s dng hp lý và ci to t nhiên BSCL Vn phát trin kinh t, an ninh quc phòng Bin ông Các vùng kinh t trng im Tìm hiu a lý tnh, thành ph Tìm hiu a lý tnh, thành ph (tt) Ôn tp Hc k II Ôn tp Hc k II (tt) Kim tra Hc k II Tr bài KT Hc kì II Tng kt chng trình

Hng dn thc hin phân phi chng trình 1. Giáo viên thc hin PPCT và hng dn thc hin iu chnh ni dung dy hc c BGH phê duyt 2. Trong quá trình dy hc, giáo viên cn hng dn hc sinh bit cách phân tích, gii thích các mi quan h a lý, dành thi gian hc sinh thu thp, x lý thông tin da vào biu , bn , SGK, sách báo, su tm tài liu, tranh nh... tìm kin thc, rèn luyn k nng và phng pháp hc tp b môn 3. Cn coi trng các tit thc hành, GV cn chun b son bài và dùng dy hc chu áo. Kt qu ánh giá hc tp tit thc hành có th s dng làm im s (ming, 15 phút) 4. Các tit kim tra vit, kim tra hc k; tùy theo tình hình thc t có th xê dch so vi phân phi chng trình. Lp 12 - Tng s: 42 bài: 35 bài lí thuyt + 7 bài thc hành - Hc kì I: 19 tun (1 tit/tun) kt thúc bài 16: c im dân s và s phân b dân c - Hc kì II: 18 tun (2 tit/tun): các bài còn li. Duyt BGH T Chuyên môn

NGUYN VN NAM

2

Information

Microsoft Word - PPCT12_moi

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

428390


Notice: fwrite(): send of 210 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531