Read huong-dan-1962-ve-su-dung-ban-do-tu-duy-trong-day-hoc.pdf text version

so crAo puc vA pAo r4o

36:,Ig6L/SGD&DT-TI]H V/v hudng din sri dgng bin dd tu duy trong day hoc vd c6ng t6c quan li 6 trlldng trung hoc . Kinh gui:

UBND TiNH HOA BiNH

CONG HoA xA HOI cHiJ NGHIA VIET NAM E6c l6p - Tu do - Hanh Dhric

Hod Binh, ngiry,l,l thdng 10 nd;n2011

Cdn

cL?

Phdng GD&DT cric huy6n, thanh ph6;

C6c trudng Trung hoc ph6 thdng;

C6c trudng PT DTNT huy6n, li6n xd.

Kii hoach 295,4(H-BGDET ngdy 07161201.1crla 86 GD&DT vd bdi dudng c6n b6 quan lli co so gi6o duc vd gi6o vin c6p THCS. Cdn cir K6 hoach s5 qtZl fH ngdy 3ll8l20tt vd vic ph6i hsp thuc hin

tri6n khai phong trdo thi dua XDTHTT HSTC. coiig vin si5 8277/KH-BGDDT ngay 0"8/12l2010 vd vic tri6n khai,.X6y drmg m6 hinh trucrng THCS t6 chric hoat ddng doi mdi phuong piap day hoc,,

"

Cin

Cdn

GD& DT vA vic r6p hudn gido vi6n cdp THCS narn 20 I I ;

cri Ki5 hoach s6 l34i/q(H-SGD&DT-TrH ngay 2|7l20tt c,ia

Sc:

. v6

Cdn cf Ki5 hoach s5 t 721,,KH-SGD&ET-TrH ngdy 6l9l20ttcia Sd GD&DT vic t6p hu6n crin b6 quan li co sd gi6o duc vi gi6o vi6n c6c trudng TFICS n6m

.

2011

56 GD&DT hu6ng d6n vi6c sri dung B6n dd tu duy (BDTD) rrong d4y hoc

vri cOng t6c qu6.n

li

6 c6c trudng trung hoc nhu sau:

l. Muc ti6u sfr dgng Bin

dd tu duy

sinh _ t6p,Gitp hqckhich hoc duoc phuong ph6p hoc hi6u qu6, tdng su hrlng thit trong hoc kiuy6n rinh tich cuc, chir tl6ng, s6ng tao vd ph6t iri6n tu duy. - Gitp gi6o vi6n d6i mdi phu<ng ph6p trong day hoc.

ki5

- Gitp c6n bd qudn li c6 c6i nhin tdng qu6t trong vi6c l6p qudn li c6 tinh khoa hoc vd hi6u qu6.

2. MQt si5 biQn

hoach, didu hdnh

phfp tri6n klai ip dgng Bin dd tu duy

- l,'huy6n khioh gi6o vi6n riep tuc ddi moi phuong phdp day hoc, rdn luy6n phuong phrip hoc va tu hoc tich cr,rc cria hoc sinh. Khuydn khich gi6o vidn vd nhd trudng tich lu! tu li6u day hoc. T6 chirc thi trung bdy tLrlidu day hJc, sdn phdm dOi m6iphuong phdp dqy h.qc cua gi6o vin vir hoc sinh trong c6c iop Loc hoic luu trii d. mrly linh. phong.truydn thdng vd tlua l6n website c,la nhd trudng, ddc bi6t ld cdc sdn phdm day hoc bdng BDTD.

_

- Ph6 bi6nr6ng rdi d6n toin b6 CBeL, cV vd HS tiL lcrp 6 diln lcrp 12 trong todn trudng tAi L6 chdo cd ddu tu6n fong tir6ng 11i2011, gi6o vi6n ;;5 "h,l

;i6*

1

biiin cu th6 tai bu6i sinh ho4t cta c6c l<rp, dim beo t6t ca c6c CBQL, gi6o vi6n bit vd st dlmg linh hoat, hqp lj phu<rng ph6p BDTD trong c6ng r6c, giang day; c6c gi6o vin bQ m6n c6 biQn ph6p cu th6 khuy6n khich hoc sinh l6p 6 d6n.l6p 12 biCt vd su dung BDTD trong day hoc, tu hoc vd c6 th6 nghiCn cuu dua vdo d ki6m tra (15 phtt, ki6m tra mi6ng, cing c6 sau bdi hoc vd 1 cAu trong bdi ki6m tra 1 tiii, mdt c5ch linh hoat, h. p l1i.

viCc: Hgc, hoc nh6m vd t.u hgc, tim tloc vd vdn dung linh hoat c6c tdi li6u, bdi b6o, s6ch tlam kfeo lin quan trn c6c b6o., tap chi chuyOn ngdnh, d6c bit c6c cu6n s6ch "Day tdt, hoc tdt cdc mOn hoc bing Bar d6 tu duy" vd c6c phuong phdp day hoc tich cuc khric do Nhd xu6t bin gi6o duc ph6t hanh.

- Gi6i thiQu, dQng vi6n cha mg hgc sinh h6 trg con em minh trong

li

- T6 chirc c6c chuyn dd vd sri dung BDTD trong day hoc, g6p phdn d6i mdi cen ban vd todn din c6c hoat dQng gi6o duc cta nhd irudng. Einh huong mdi mdn hoc c6 m6t tham lu6n dd xu6t phuong rin, hinh bdy vd vi6c ring dung phuong ph6p BDTD ddi v6i bO m6n d6; sri dung BETD trong cdc bdng tin thong b6o cr.ia nhd truong. xay dung k hoach. phiit trien 5; tunng. sdng kidn cLia cdc rhanh vien, ro, nh6m chuydn m6n, dodn tl6i... vd trinh bdy b6o c5o t4i c6c cuQc hop duoc trong tam, ngan ggh:

- Ban.qudn tri trang tin cia c6c Phdng GD&DT, c6c nhd trudng b5 sung thm muc "l/ng dung BDTD trong c6c hoat d6ng Gi6o duc,, vdo trang tin cita don vi, thudng xuy6n cdp nh6t th6ng tin vd "tlng dpng BDTD rrong dOi m6i c6ng t6c

quan

lj

vd ddi m6i PPDH".

- C6c trucrng tu t6 chuc tiSt c6c h6i thi: .,V{n dung BDTD thi6t k6 cAc bdi giing di6n hinh" tl6i v6i gi6o vi6n, "VAn dung BETD trong hoc vd tu hoc,, d6i vOi hoc sinh (M6i thring, irng v6i m6i mdn hoc c6 m6t bdi giang cria gi6o vin cirng v6i c6c sin ph6m cia hoc sini dua 16n trang tin c'ia tnrOngf Uiqulruong nghii

ciru ban hdnh th6 lQ c6c cu6c thi, c6 ch6 d6 khen thuong t<ip

i[li.

- Nhfng hoc sinh yiiu k6m vd hpc t{p dAu c6 c6n bQ, gi6o vifn duoc phin c6ng giirp_dd vuon l6n trong hoc t6p, rlp dung phuong ph6p BDTD d6 6n tdp, cring

c6 nh{lng ki6n thuc co b6n.

- Kruy6n khich gi6o vin, hoc sinl-t kh6 gi6i ph{it tri6n y tu6ng co cdc bai vi6t, caic sang kien vA img dung BDTD.trong giang dai, noc t4pi tdruy6"n khich ghi hinh cdc tiet day. chup dnh trinh bay ti6t day d b6ng, rrinh bdy c6c bang t!6ng b6o, hoat dQng quin li va chuyen mdn. chqn treo d tuong l6p hgc, phdng tn.rydn th6ng... sAn ph6m tdt ve BDTD (Cdc bdi vidt, c6c File ghi hinh, chqp inh... grii ln trang tin cua tnrdng).

3.

Tii chrtc thgc

hiQn

-.Cd: nOi.dung dimg thdnh .,. sang tao tuy vdooi diy-dug. x6y crla m6i donkii hoach, bi6n ph6p linh hoat cu the, dieu ki6n thuc t vi nhd trudng,

tdp th6 gi6o vi6n trong th6ng l112011.

tri6n khai tdi cdc

- Elnh ki thang/lan cdc trudng . truong (nEuI cd) v tinh hinh tringrii b6o c6o qua email vd dua ln trang web cua

khai, thuc hiQn vi6c ung dung BETDlrong

c5c hoat dQng girlo duc. Sd GD&DT giao cho Phdng Girio d,!c TrunB hqc chi d4o, theo ddi ti6n dQ, hiQu qud thgc hin (LiAn hA qua D/c Trin Vdn An, CV Phdng

CDTTH, DT; 0e8863I0q4.

- Kt5 hoach nay ph6 bi6n dn tdt ca cdn bo qudn 1;i, giao vin vir hoc sinh. Trong tl6, viQc img dUng BDTD trong quan lj, gi6ng day 1d m6t nQi dung quan trong, c6 tinl chet dQt ph6 cia cdng t6c x6y drmg m6 hinh d6i mdi PPDH n6i ri6ng, g6p ph6n d6i m6i cin bin vd toan diQn nhd truong n6i chung.

So GD&DT y6u cAu c6c tlor vi nghin criu triiin khai thuc hi6n nghim tric, sang tao huorB dan nay.t . /l/1a-J^r\_/-

tt"

Noi nhQn: - Nhu tCni - CD, cdc PGD; - Website ngin}l; - Luu: VT, TrH, (TA.05).

KT. GIAM D6c

'/.f .f ,|""'i:) rl

\,"'-

/1t - tl

' Di( o':g'il l1

Quang Ngirn

Information

3 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

378675


Notice: fwrite(): send of 200 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531