Read 3151.pdf text version

UY BAN NHAN DAN

.

..

CQNG ROA xA HQI eHU

Ha N(;i, ngay 01

NGHTA

VI"E:TNAM

Signature Not Verified

Digitally signed by Users Date: 2011.07.04 09:43:18 ICT Reason: Location:

THANH PHD HA. NQ! S6: :}'(5"-1/QB-UBND

DQc l~p - Til do - Hlilnh phuc

thimg:r-- nam 2011

QUYiCTIlJNH vi vi~cphi chuin k~t qua bAll eil thilnh VieD

Uy ban

oMn dan huy~n Ba Vi, nhi~m k}' 2011 - 2016

em] TlCH UY BAN NHAN DAN THANH PHD HA. NQ!

Can elr Lu~t T6 chuc HDND va UBND ngay 26 thang 11 nmn 2003;

Can eLi: gh\ d\nh N phu., quy dinh

s6 l07/2004/NFJ-CP

ngay 01 thang 4 nfun 2004 eua Chioh

s6 iuqng

Pho Chu lich va co

du

tMOO vien UEND

c3.c dp;

Nghj dinh 86 36120 IlIND-CP ngay 23 thang 5 nam 2011 ella Chinh phLI sua d6i, be. sung mQ! s6 di~u eila Nghj djnh s6 10712004!ND-CP;

Xet

oS nghj eua UBND

huy~n Sa Vi va Giam dbc S6 NQi VI,!,

QUVET nlNH:

Di~u 1. Phe chu~n kt qua ball ell' thanh vien

Vy

ban nhan dan huy~n Ba Vi,

nhi~m ky 2011-2016, rum sau: 1. Chii tich Uy ban Dhan dan buy~n: Ong HiJ.Xuan Hung, Ph6 Bi thu Huy~n ily, Chii Irch Vy ban nhan dan huy~n Ba Vi nhi~m ky 2004-2011; 2. Cae Pho ChiJ tieh Uy ban nhan dan hlly~n: - Dng Nguy~n Th~ Ha, Uy vien Ban Thm'mg VI) Huy~n llY,Ph6 Chil tich Oy ban nhan dan huy~n Ba Vi nhi~m ky 2004-2011; - Dng [email protected] Van Hai, Uy vien Ban Thubng VI) Huy~n iiy, Pho Chil lich IJy ban nhan dan hUY9nSa Vi nhi~m k)' 2004-20 11; - Dng B\lch C6ng Ti~n, Uyvien Ban Thuemg vv Huy~n uy, Pho Chu tjch 0y ban nhan dan huy~n Ba Vi nhi~m ky 2004-2011; 3. Cae Uyvien Ur ban ohan dan huy~n: - Dng Thi~u Van Bubng, HUY9ll uy vien, eM.nh Van phong HflND va UBND huy~n Ba Vi; - Dng Dinh Mi,lnhHung, Hlly~n uyvien, Chanh Thanh tra huy~n Sa Vi; - Dug Le Quang Kha, Uy vien Ban Thubng V\l HUY9lliiy, Truemg C6ng an huy~n Ba Vi; - Dng NguySn M\illh Phu, U)' vien Ban Thui.mg v\l Huy~n uy, Chi huy

tfl.n'mg Ban Chi huy qufuJ.SlJ huy~n Ba Vi;

- bng Nguy~n Th:'mh San, Huy~n uy vien, Twang phong Tai nguyen va M6i truOng huy~n Ba Vi; Diu 2. Quy~t djnh nay co hi~u h,tc k2lU ngay kYo Diu 3. Chanh Van phong UBND thanh ph6 Ha NQi, Giam d6c Sa NQi Vl,l, Chtl tich HQi d6ng nhan dan, Digu I trcn va cac

C(J

Vy

ban nhan dan huy~n Ba Vi, cac 6ng co ten t\li

quan, dan vi, ca nhan co lien quan chiu trach nhi~m thi

himh Quy~t dinh nay./.

Nui IIhijll: _ Thll'img In,rcThimh iIy; - ChiI tich, cae PCT URND TP; . Ban T6 Ch\TeThimh u,';

- So NQi \f\l (3b);

-NhuDiu3; - CVP, PVP (NC,TH);

-Lm.t:VT,NC~

Nguyen The Th3.o

2

Information

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

238512


Notice: fwrite(): send of 191 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531