Read KH-UBND%20155.pdf text version

UY BAt",' NIlAN DAN THANH PHO HA NOI s6: A5 S-!KH - UBND

eONG HOA xA HOI em) NGHiA ~T

Signature Not Verified

IlQc l{ip- T" do - H~nb pbuc

Digitally signed by Users Date: 2011.12.30 15:21:53 ICT Reason: Location:

NAM

Ha Npi, ngay 30 thang 12 nam 2011

ICEHo~eH HANH DONG Nlim An toan giao thOng - 2012

Th1,l"Chi~n cac Nghi quyet s6 16/2008/NQ-CP, Nghi quyet s6 8812011/NQ-CP cua Chinh phil, chi ~o cua 1M wOng Chinh phu 4J.ic6ng van 56 1702/ITg-KTN ngay 24/9/2011, Ke hO(lch hanh dQng 56 455/KHUBATGTQG eua DB ATGT qu6e gia, UBND Thanh ph6 Ha NQi xfty dl,ffig Ke hO(leh hanh d(lng "Nam an toan giao th6ng qu6c gia (ATGT) 2012" do Uy ban An toan giao thong qu6c gia phat d(lng ven cac n{li dung C\Ithe nhu sau: I. MVC DICH, YEU CAU. CHi TIEU

co BAN

_ Trien khai th\!c hi~n n(li dung Ke hO(lch hanh d{lng "Nfun An toan giao thung 2012" cua Uy ban ATGT qu6e gia; t(lOS1,l" chuyen bien m(lnh mt! v~ nhi)n thiIe eua cac cAp uy dang, ehinh quy~n, doan the cae cAp, cac nganh ve eung tac diun bao II~t\! ATGT, giam un tac giao thong, gi2m tai n\lll giao thong; coi day t la nhi~m V\l chinh trj qUaIl tn;mg, thuimg xuyen cua loim Thanh phoS. _ Tl,lo sv chuytn biin fO r~t ve y thiIc tv gilic chAp hanh phap 1"*t ve II~t t\! an toim giao thOng eua nguai tham gia giao thong; xiiy dl!fJg va hinh thanh van bOa giao thong. _ Nang cao hi~u qua hOl.ltdQng quaD Iy nha nuac; nhilt quan, d6ng bQ trong vi~c thiet I~p I\l-iky cuang II~t IIong IInh v\rc giao' thong v~n !Aiva quan t\! I)' d6 thi, d~c bi~t la lIong cfmg tac quan Iy vIa he, long duang va hanh lang ATGT, quim ly phuang ti~n. 2. Yeu d.ll: _ 51! van cUQcquyft Ii~t cua ca h~ th6ng chinh IIi, cac l\!c lUQJlgtham gia c6ng tac hao dam trat til an lOan giao thong va t6 chuc thl,Ic hi~n eae giai phap m(lt each lien wc IIong ca nlim 2012 va thi:li gian tiip theo. _ Th\!c hien nhi~ V\l, giai ph:l.p phai sat thl,ICt6, thi6t th\!c, hieu qua, xac djnh cac vfrn de trQng tam dt t~p trung ehl d"o nh~m 410 duQ'c SI,IdN pM m\l-nh me trong cong tac ddu w xay dl,ffig h\l-tdng va dfun bao II~t t\! an toan giao th6ng. 3. Chi tieu CO' ban: _ Giam 16i thiiu 10% s6 V\l tai n;m giao thong, s6 ngum ch6t va hi thuang do tai n(lll giao ~on~; ., . _ Giam Wi thieu 20% so V\l un mc giao thong; xU Iy kien quyH, ngan ch~n co hi~u qua tinh tr(lllg dua xe trai phep; - Xay dl,ffig4-5 diem giao thong tInh; _ 100% xiI, phuemg, thi td.n ra quan va tri~D khai c6 hi~u qua "Nfun An toan giao thong"; khong de lfrn chiem he ph6, long duang de kinh doanh buon ban; s~p xep ll.licac difm trung giU phucmg ti~, dam bao tr~t tv he, duang. 1

1. Muc dich: ,

.

_ Xliy dl,ffig Ii) trinh va tri~n khai x6a 50% cac "di~m den" v~ tai O(lngiao thong.

IL ~l~M VI) VA cAe G,iAI PHA!,coo YEU 1. Vi liinh dao va chi d{1o dieu hanh to chUc thue hifn:

Cae dp uy ding, chinh guyen, M"ITQ va cac d~an th~ chinh tri to' Thimh ph5 d~n qu(1n, huy~n, xii, phuOng, thi trin phai c6 nghj guy&. chi d\lO va k6 hO\lch cong tac dam bao ~t tl! an toan giao thong trful dia bim va thea linh V\fC duQ'c phfm congo Uinh d;l.O,chi d;l.O,huy dOng mqi l\fc IU9Dgva t5 chO'cthvc hien tap trung, guyt liet cac giai philp d6ng bi), phu hW vm dieu ki~n, dij.c thu cua tUng dia phuong, dcm vj nh~m gi3.m Un tiic, giam tai n(ln giao thong, gop phAn guan trQng trong phat trin kinh xa hQi.

te -

2. Cong tac tuyen fruyfn:

_ Tiep tl,lc ddy m(lllh va thlfC hi~n kiful tri, thuOng xuyen cong tac tuyi!n truy6n die guy di!Jh cua phap lu~t, mirc xu ph;tt vi l?h?-~ ve tr~t tl! an toan giap thong, tuyen truyen van bOa giao thong, th\fC hi~n nep song van minh do thj; doi moi hinh thirc, phucmg phap t6 chile th\fc hi~n cong tac tuyen truy6n phU.hqp voi dja bim., d5i tu9Dg dij.c thiJ., nh~t In trong thanh thieu nien, hQc sinh, sinh vicn. - Quan tam den vi~c tuycn truy6n, ph6 bien cac guy djnh, che tai Cl,lthe xil I)' cac hanh vi vi ph(lm guy djOOve trat tv an toim. giao thong, tl\1.ttl! do thj de mQi ngub'i biet, tv giae ch~p haOO. _ Trien khai thl,l"C hien Cul>e Van di)ng "Tolm dan giu gin tr(it tl! an toim giao thOng", xay d\l"ng "nip s6ng van hoa giao thong". Tang wOng kibm tra, don d5c cac trubng trong viec thl!c hien cae guy dinh ve giao d\lc ATOT. _ Hng wOng cac chuyen de tuyen truyok thong qua cac CO" uan thong tin q truy6n thOng; tuyen truyok tl1,l"C quan, sit dl)Jlg thong diep bftng khdu hieu, pa no, ap phich, to' rm, bang ron, khdu hieu, trien lam tranh inh, hQi thi An toan giao thong. Khdu hieu tuyen truyen: Tich CI,I"C hUCmgirng Nlim An toan giao thong 2012; ]biet laP trat tl! ky cuong gi>l;0 thong; An toan &iao th?ng - Traeh OOi~.m cua moi ngubi; Tuan thli guy djnh toc dl>khi liii xe; Dieu khitn xe di dung phan dubng, Jan dubng; Hay n6i khong voi ruqu, bia khi tham gia giao thong; DOi mil baa hiem khi di m5 t5, xe g~n may; Quan sat an toan khi vuQ't qua duemg s~t; Tich C\fChuemg ling Th~p ky hanh dOng vi an toan giao thong dubng bl>201 I2020.

3. Vf, tJ chuc gino thOng va quan if aiJu h~nh giao thOng:

- Tricn khai khao sat, c~p OO~t so lieu dem xe t~i cae ttvc giao thong chinh, t(li cae nut giao nhAm xac djnh huemg di ehuy~n eua eae dong phuong tien chjnh, thilnh phfuJ, co du di l~i cua dong phuong tien di ehuy~n qua cae nut giao, quy lu~t di I~i de tU do dt ra cac gi3.i philp t6 chile giao thong mang tinh t6ng the theo m;tng . _ Triok khai xay dJ!Tlgva th\lC hi~n de an guan ly giao thong thOng minh cho D::li1.1>hang LO,ng;Nang cap trung tam dieu ~ien den tin hi~u giao th6n~; T cai t;1.O, d~t h~ thong camera tlli 200 nut giao nhlim giam sat tinh tr;mg un tiic lap giao thong, tinh tqlllg vi ph(lJTtclla phucmg ti~n t\li cac nut d~ phl,lc Vl,Icho Yiec xu I)' cac vi ph(lm bnng hlnh ilnh; 2

_ Ouy tri phan lim phuO'ngti~n 6 5 my~ phd; tiep we t6 ehUe phan Ian cho cae phuong ti~ d~ tich dong phuong ti~ tren cie myen dUOngehinh c6 htu IUQ1Jg tharn gia giao thong cao. Id ehue limsong xanh ttin mN sd tuyen duang tf\le ehinh do thi ket hqp vai vi~e td ehue phan Ian phuong ti~n. - Tang cuOng ki~m tra, xu I)' vi ph\lm su d\lng via he, long dUOngde kinh doanh, huon ban; s~p x~p diem trong giu phuong ti~n m9t each hllP Iy dam bao "long dUOngdimb eho phuong ti~n, he dimh eho ngueri di h9", gop ph:ln giam un tic giao thong. - Trien khai thi dib td ehue cae khu vvc, myen phd di bl), tnrCrem~t la khu v1,l"e c6 QU?nHoan Kiem. Phd - Ra soat, thlle hi~n vi~e efun d6, dimg phuong ti~ t\li mN sd tuyen phd ehinh, cOluu Iw;mggiao thong cao l{rikhu Vl,l"e do. nQi _ Ti~p tl,lera soat cae di6m, nut giao thong co nguy CO' n tk cae "di6m u den" cOnguy CO" rai mm giao thong dJ co giai pM-ptd ehue giao thong va xu gay 1y cv thJ, an toan, phil hQ':p ai tinh hinh thyc te., v . _ ThuOng xuyen kiem tra, ra so:it, b6 sung h~ thong den tin hi~u, bien baD, bien hu&ng d~n giao thong, san ke v{lehhuang d11 giao thong; L~p d?t b0 sung cae nut den tin hi~u giao thong, I~p d?t he. sung den dem lui ~i cac nut giao thong dll Hlpd~t den tin hi~u. - 16 ehUekiem tra, duy trl thuimg xuyen dam bll.O m~'it uimg em thu(tn. d

4.

vi phrit

triin van ttil hclnh khach cong cong:

. _ 'fiep tl,icra SOlit: i:uehin~ l(ti lu6ng mytn xe buyt eho phu hqp; pha~ d trien 6 tuyen bU}1va nang eao chilt luqng ph\lc Vl,lella cac tuyen xc buyt de thu(in ti~n di ll).ieua ngueri dan, gop phfuI gifun di 1<,i ~ng phuong ti~n ca nhiln, b giam un tic giao thong. f)5.utu xay d\IIlg tuyen hU)1:nhanh ERT Kim Mil - b&l xc Yen Nghla. DAy nhanh GPMB, thi eong tuyen dui1ng s~t eM Linh - Hit Dong, Nh6n - ga Ha Nl)i. - T6 ehue dieu ehinh gier hm;ttd9ng, t:in suit cae tuy~n xc bU)1:eho phu hqp vai phuong lin dieu ehinh gia liun vi~e, hl)e t~p, kinh doanh tren dia ban ThAnhphd. _ Houn thi~n va tritn khai thvc hi~n De lin quan Iy phuong ti~n taxi tren dia ban. Thimh ph6 nhiun quan ly cO hi~u qua S1,l" tang va ho"t dQng elia gia phuong ti~n xc taxi theo dUng quy djnh, dam baD an toim va tr~t tl! giao tMng dothi.

5. Hjm chi SICdflng phu'ung tj~n giao thOng ca nhiln:

_ Ph6i hqp v&i 89 GTVT va cae bl), nganh lien quan kh:1ntruong nghien CLru l{ipde lin hi).l1 phuong ti~n giao thong d. nhan vm cae co che, chinh sach eh va giai phap himh ehinh, kinh t.. .. - lien himh khao sat, nghien eUu de th\fChit;n thi diem hi).llehe lUllthong mN sd phuong ti~n d. nhan (xc may, taxi, xc con) ho"t dl)ng tren mN s6 myen duemg chinh hO{le tren cae tuyen duang vanh dai vao gia eao di~m . 6. Nang cao chilt '"{lng ilao tflO, sat h(lch, qulin If llil xe: _ Hng cuOng kitm tra, giam sat eong tac dao t"o, silt h{leh,dp pMp 1m xc, kien quyet ~inh chi cae C(/sa daD~o, sit h;lChvi ph(lm quy dinh ve dao ~o, sat h"eh, cap giftyphcp Iii xe. 3

_ Giam sat cac ClJso' dol.o~o lai xc fl1soat l\ti ClJsa v~t chill, tieu chuiln ky thu~t, nghiep V\l chuyen mon c~a ClJ sO'dao ~o 1m xe .dam bao theo dUng,quy dinh; Tang euimg cac trang thiet bi,. mo hinh hQc C\l de giang dl;lY,Clln&c6 san t~p Jai, xc t~p Jili dam bao 16 mnh doi mUi thea quy djnh dam bao tinh on dinh, chinh xac .Cllak8t qua sat hl;lch. - To ch(rc Mi du6ng nang cao nghi~ V\I chuyen mon cho dQi ngii giao vien clla cac ClJ sa dao tl;lo lai xc, ti~n tUi t6 chUc hQi giang giao vien d\lY 1m xc eho d6i ngii giao vifuJ d\lY1Mxc cua eac ClJ sa dol.o tl;lotren dia bim Thlmh ph6.

7. T~p trung «flu til' cae e{)ngtrinh giao thfJng tr(Jng«iim:

_ Holm thanh dm diok cae dV an giao thong qUaIl trQng nhu: ducmg 32 (do(lIl Di~n - Nh6n va Mai Dieh - du Di~n), ducmg Viin Cao - H6 Tiiy; duemg Cat Linh - La Thanh - Thai Ha - Lang; duimg Ngo Gia Tg, duemg IA (do?ll Van Dien - NgQc H6i) ... - Ddy nhanh rung tae chudn bi ddu tu, GP11B va trib khai thi cong mQt s6 tuy~n duemg: 6 Dong Mae - Nguy~n Khoili, 6 Chq Dira - Hoang du, VInh Tuy - Nga Tu VQng - Nga Tu So', cdu GiAy . Buai - Nh~t Tan, Kim Mii - TrfuJ Phu, V?Il Bao - Nui True, N,guy~n Hoang Ton, Nguyen Van Huyen - Yen Hoa ...; xay dvng, cM ~o m{\t s6 nut giao: duemg ddn cAu Thanh Trl- Qu6c 16 5, cAu Chui, nut 6 Ch!J Dim ...; - Dau tu xay dvng cae cAu vuqt biing ket du thep Hip ghep titi tr9ng nhy su dl,mg cho xc 0 to con, xc may t\li m{\t s6 nut giao, nhu nUl Nam H6ng - B~c Thang Long, Lang Hl;l- Thai Hil, Chua 86c -11lll-i Hil, Uing - 11: Vm Luang va Lang - Nguyen Chi Thanh ... - Xay dvng m6i, cai t\lO, hoan thanh 21 diu y8u qua song. Ti~p Wc trien khai xay dvng them 10 cAu eho nguCri di bQ qua dUOng tren m{\t s6 tuyen dUOng giao thong thco k8 hO\lch . - Ddy nhanh li8n d{\ xay dvng cac bfii da xc khu vve dUOng Tn\n Nh~t Du~t, NguyEn Cong Tru, Triin Nhin Tong; tri8n khai 3-5 bili diS xc trong cac khu do tN, din cu tItn dia ban qul)n du Oidy, Long Bien, lbanh Xuin, huyen TiI Liem. Trien khai c6ng tli.c chuk bi ddu tu xay dl/llg cac b~n, bili d6 xc m6i thco quy hO\lch khu vve ngoai vimh dai 3 _Thu hUt, keu gQi, t~p !rung eac ngubn h,rctt1.utu eho pMt trien hi).t1ng v~ tii cong CQng,dAu ill xay dl,lIlg b~n xc, hili d5 xc .... Cai each thu t\lC hanh ehinh, giai quy6t nhanh thu t\lC dfm ill xay d1,mgcae cac dl! an h\l tiing giao thong tinh,

8. Kiim tra, xU-If vi ph{lm:

~ Kien quy8t xu Iy li).icac diem trong gilt phuang ti?n, ditm d6 phucmg tien khong dung quy dinh, xoa b6 cac diem trong gilt phucmg ti~n tren he ph6, long dUOng lam anh hu&ng, un tAc giao thOng. - Tang wOng kiem tra, kien quy6t xu ly eac wOng hqp nguCri di~u khien phuang ti~n vi ph(lm, trong do t~p !rung vao nhiing vi ph\UTlla nguyen nhin gay un t~e, rai n(U1giao thong, nhu: d6, dirng sai quy dinh, vugt dim do, di khong dung Ian duOng, ch(lY qua t6c d6 quy dinh, vi ph(llll nbng d{\ ebn, tcinh vugl: sai quy dinh, ehO'qua [ai, qua s6 nguCri '1uy dinh, kh6ng ~6i mil .baa hiem, h\lc sin)"!, sinh vien chua du tuoi, khong co giay phep (iii xe dieu khien xc mo t6, xc gan

may.

4

,

.

m~

- T6 chuc rnO'cae dgt cao di6n tuan tra, ki~m soat ki&m tra, xii 1)' cae vi ph\Ull~t!\I ATGT, tAng cuoog ap d\lng bi~n phip xt'r Iy vi ph\lffi ~t W' an toAn giao thong bing hlnh .inh; d~y c6ng tic giai tool himh lang ATGT duimg hI), duimg s~t, vi ph\Ull cae quy djnh vb qmin ly hO{ltd(lng viln taL - Tang cuOng tu.frn tra, Id&n smit xU Iy nghiem cae hanh vi vi ph\Ull TIATGT dUOng thuy: phuong ti~n eM qua tili, kh6ng dam bao tieu chuful chAt lUQ11g tom Icy thu(l.t, kh6ng dang kY, dang kifm, kh6ng trang hi ho(k thieu an dl,mg Cl,ICUu sinh; thuyfu1 vien va nguOi hii khong co bing chung chi chuyen mon, vi ph\Ull quy t5.c giao thong. - Cdc s6, ngimh, UBND cae qu~, huy~n xily dl,ffig hO\lch, bi~n phap C\J. the lhm'mg xuyen kiem tra, xu Iy vi ph?Jll quy dinh v~ qufully ~t tv d6 fuj, l:ln chi~m he ph6, long duang; chiu tnich nhi~m tnr6c UBND Thimh phil neu tlnh tn,lIlg vi ph;un xay ra nhi~u tren dja bim.

ke

de

9. Nang cao nang l!!,cquan If Nhii nEnYC huy d{ing cdc ngu8n l!fc va

dau

til':

- Ban hanh quy ch~ khen thm'rng, k)' lu~t, trich nhi~m cua nguiri dilng d9.u dja phuong, co quan, don vi trong cong tae dam bao tr~t tv' an toan giao thong; tmac h~t la trach nhi~m eua Chu tjeh VBND cae dp, thu trui'mg cac co quan nhanuac. - Chi d?o hoan. thanh Quy hO\lch Giao thong van tai Thu do Ha NOi d~n nam 2030, tim nhin 2050; Quy ho?Ch GTVT eac quan, huy~n, thj xli; cac quy hO\lch chuyen ngimh nhu: phat tri~n van tili thUy, van tai dubng slit, quy hO\leh cae ben, bai, diem d6 xe; cac dt an quim I)"'chuyen ngimh nhu: quart ly taxi; ra soat, slip x~ va qUM ly bfu bili, diem d6 xc; phat trin cac tuyfn ph6 di b('>;h,;m eh~ su dvng phuong ti~n giao thong ca nhan .. - Xay d1,TIlg, oan thi~n cac van ban qUM I)"',cac co ehe, ehinh sach: quy h djnh v~ qUM Iy ho?t dOng cua eac ben xe, bai d6 va diem d6 xe; nghien cUu d~ sua d6i Quy~t dinh s6 09/2010/QIl-UBND v quy dinh hO\lt d('>ng Clla cac phuong ti~n giao thong trm dja ban Thanh ph6 cho phu hqp vai tinh hlnh th\fC

t.

- Ilfty m\lnh cong lAc xi!.h('>ih6a dAu ill xay d1,TIlg thu hUt cic thfulh d~ phftn kinh huy di)ng ngu6n vc3neho vi~e phit tri61 h\l tAng giao thong. Uu tien, ~o di6u ki~n cho cae nha miu tu xiiy d\fllg cae bili d6 xe caD t1ng, cae bai d6 xe ng9.m co ap d\lJlg cae eong ngh~ tien tien. - Tang wOng ph6i hgp giua cac h!e lm;mg, chinh quy~n dja phuong trong cong tac phan !u6ng, huang d~n giao thOng, xli Iy cae vi ph\lm t~t t\I ATGT, tf?t tv' d6 thj, Chi d\lo h!e lullflg Thanh tra Xay d\fllg ph6i hgp eh~t ehe vai Thanh tra GTVT, cae h!c lUQ'l1g Cimh sat giao thong, canh sat tf?t tv' ki6m tra, xu Iy cae vi ph~ \'<In chiem he ph6, long duOng, hanh lang an toan giao thong. - Niing cao nang l\Ie cho l\fe IU9TIgcanh sat giao thong, thanh tra giao th6ng van tai, co quan quan I)' ditu hfuIh giao thong; b6 sung trang thi6t bi tuiin tra, kiem tra, xu ly cae vi ph\lm tr~t tv"ATGT. Tang ellemg t6 ehlie kiem tra dam bao an loan giao thong, h\lll ch~ tai n\lll giao thong tren cae tuyfn dUOng qu6e 1('>, tinh Ii) va khu vl;!e eic huy~n ngol!-ithanh; kim tra, Xli Iy cac vi phl!-mtr?1 tl;!d6 thj de giam un t~c khu Vl;!C thanh. nOi

te

de

5

- Tang wOng qUM ly vii nang cao ch~t IUQTIg toim ky thu~t cua phuong an ti~n co giai dUOng va dui:mg thu}'; thl,l"C hi~n nghiem vi~c 10\lib6 phuong ti.;n het nien h~ su dl,lJlgtheo quy dinh cua Chinh phu. - Chu dOng triokl khai d6ng cac giai pMp thl,l"C hi~n vi~c di6u chinh gio Jam vj~c, hQe t~p, kinh doanh tren dia ban TIlanh ph5 tirngay Oli02/2012. - Chi duy~t quy hO\lch, dv an d~u tu xiiy dlJllg mai, cm t\lO khi dl,l" dam an hilo lieu ehufuJ, quy hO{lchva dimh di.;n tich d6 xe theo quy djnh. Khai thac tri~t dt de di~ tich dSt tr5ng cong CQngcO'dti dieu ki~n de b5 tri diem d6, bili db xc, cO giro plllip su d1,lllg hietJ qua de hili d6 xe hi.;n cO.

be.

be.

HI. PHAN CONG, TO

ewe TAVe Hl.~N

A. Phan COllg tnich nhi~m: 1. Sif Giao thong vQn tui: - La. co quan thm'mg In!c de trien khai thl,l"C hi~n Ke hO(lch; cM tri, ph5i hQIJvai cac qU?n, huy~n, thi xii, cac sa, ban, nganh Thimh ph5 triEn khai eae nOi

dung: + Ph5i hQIJvai Ban Tuyen giao Thiinh uy, Cong an Thimh ph6, Sa Thong tin va Truy6n thong, Sa Giao d\lc va Dao l{1.o bi&l t~p cac nQi dung quy dinh eua

phap lu~t ve tr~t tl,r an toan giao thOng, cac che tAi xli Iy d5i veri cae hanh vi vi ph\Ull tr~t tl,r an toan giao thong la nguyen nMn lIVe tiep gay ra tai n\ln giao thong, un tic giao thong dE tuyen truyen, ph5 bien den cae t~ng lOp nMn dan Thti do, nhit la d5i tuQ"llghQc smh; + f:)on d5c va t6 chUc triEn khai thve hi.;n cac dv an giao thong tn;mg diem hoim thimh theo dung ke hO(leh,tien dO; + Tiep tl,Ieta ehuc thve hi~n d6ng bQ de giai phap nhArn giiirn tai n\ln va un t~c giao thong; CM dQng kif:m tra, xu I;.' cae "diem den" gay rn~t an toan giao thOng, un t~e giao thong; + CM dOng ph5i hqp vai C6ng an Thimh ph5, UBND cae qU?n, huy~n, thi xii tang wOng kim tra, xli Iy kim quyet cae vi ph\lm lien quan den tr*t tv an toan giao thong, qum Iy tr{it tv he ph5, long dUOng vii himh lang dUOng bi), duong s~t tren dia ban Thanh phil. - ThuOng xuyen kif:m tra, don dele vi~e thl,l"ehi~n Ke hO\leh a cae sa, ngimh, qU?n, huy~n, thi xii; Dinh ky tling hqp, bao cao ket qua thl,l"C hi~n v~ VEND Thanh ph6, UB A TOT qu6e gia theo quy dinh. 2. Cong an Thanh phJ. - Chi d{lo cae ll!e luqng dnh sat giao thong, eanh sat tr~t tl,r, dnh sat co d(lng, eanh sat khu V\Ie, eong an qU?n, huy~n, phuOng, xa tang wOng ki~m tra, tu~n Ira, xu ly kien quy~t cac himh vi vi ph\lrn tr~t tl,r an toan giao thong, tr~t tl,r do thi; - Chu tri ph6i hqp vai cae sa, ban, nganh, qu;1.n,huy~n, thj xu trong vi~e tii ehue ll,l"e luqng phan lu6ng, huang ddn giao thong t{licae tuyen, diem co nguy co un tAe giao thong vii dam bao tr;1.tW long duong, via he ph5, giai toa I~n chiem himh lang an toan giao thong; -l'h5i hgp v6i SO' OTVT phat hi.;n, xlll;, kip thbi cae "dib den" co nguy co gay tai n\ln giao thong;

6

,~"

- Ph6i hgp vai Ban Tuyen giao Thanh uy, Sa Thong tin va Truy~n thong, cac ccr quan lMng tin, truy~n thong tlllJChi~n tat c6ng tAc tuyen truy~n v~ tr~t W an tom giao thOng. 3. S(I N{Ji V!l: - Xiiy d1J11g quy ch~ khen thu6ng, ky lu~t, trach nhi~m ngm'ri dUng diu dia phucmg, ca quan, dcm vi trong c6ng lAc dam bao tl\1.tW an loan giao th6ng; Imac het Iii.tIach nhi~m cua Chu lich UBND cac dp, thll tru6ng cac ca quan, dcm vi thuOc Thanh ph6. - Tang cuOng ki~m tra va thanh tra c6ng Vl,Iho;!t dQng cua cae ccr quan, t6 chuc, ca nhiln qulin ly trong c6ng tac d~u tu phat tIien k~t du h(l tfmg GTVT, dam bao tr~t tv"ATGT va ch6ng un tAc giao thOng. - Thubng xuyen kiem tra, dimh gill viec thlJc hien va k6t qua thlJC hi~ Ke ho;!ch clm timg dia phucmg, dan vj de dimh ghi, thi dua, khcn thu6ng hang nfun. 4. SiJ ThOng tiff va Truy" thong: - Ch~ lrl ph6i hgp vai ~:J.c~(1quan 8ao, Dai Trung ucmg va dja phucm~ xay d1J11g hO(lch tuyen truyen bang nhilng nOi dung, hinh thirc da d(lng, thiet ke thl,l"c, i9U qua va duy tn thuemg xuyen cac chuyen de, chuyen m\lC tuycn truyen h giao d1,lcpMp lu~t tr~t tl,l"an toan giao th6ng nhijm nang cao y thirc cua nguO'i dan. - Chu tri ph6i hQ"Pvo; cae Sa, ban, nganh lien quan d~ th6ng nh£t n(li dung, djnh huang cac cO" quan th6ng tin, tuyen truyen dua tin, bili de nang cao y tho-c, t:cich nhicm va nghia Vl,Icua nguai dan tren dia ban Thanh ph6 trong vi~ thlJc hi~ va chAp hanh pMp lU;lttrong tham gia giao thong. 5. Sii Gilio d{lc DUo tflO: - Chi d?-o cac tll1emg hQc qulm 1)' cMt che hQc sinh v~ ehftp himh cac quy djnh clla phap lu~t v6 tr~t bJ an toim giao th6ng; - f)ua nQi dung giao d\lc tr~t tl,l" toan giao th6ng vao sinh hO(lt diu tuin, an Ie chao 00; sinh ho?-t lap, doan dOi; - Xiiy dl,l"ngphuong an ph6i hqp vai cae h,rc Iuqng chue nang, VEND qu?n huy~n kh6ng de xay ra un tiic giao thong t;li cae c6ng truemg. 6. Sii Cong thll'01IQ: '" - Thuimg xuyen kiem [ra, don doc, phoi hqp vm UBND cae qu~, hUYen, thj xii kiem tra, xu I)', gifti taa kip thOi cae ehq t(ll11,chq cOCIdn chiem he ph6, long duimg; - CM. dOng ph6i hQ"PIU vtin, doanh nghieP san xuit phucmg tien nhc v~ chuy6n hang h6a, an toim thay th~ cho phucmg tien ba banh khllng an toan hi~n nay.

v

7. Sf(

- PMi hqp vo; Sa Tiii chinh va dlc ben lien qUaIl dlln doc, bo trl dtl ngu6n v6n do! thl!C hien dlc m\le tieu va nQi dung cua chuong trinh, d;;.c biet Iii cac cling trinll giao thllng tn,mg diem, - T6ng hqp va triEn khai thu t\IC d~u tu xiiy d\IDg h(l ting GTVT, nhtlt 1<1. dAutu xiiy d\IDg va khai thac cae cong tnnh ben, bili db xc theo hinh tho-c XHH. 8. Sii Tid chfnh: - Ph6i hqp vai Sa K~ hO(lch va DAu tu va cac sa, nganh lien quan b6 tri, can dili du kinh phi de thvc hien nQi dung Ko! hO(lch. 7

xi

hOflCh

va Dau

til':

,

,

- Tham mUll cho UBND Thanh ph6 v~ vi~c xay dl,lllg d~ an t6 chuc tim phi cac phucrng ti~n ra vao khu wc n{)ithanh, phi d6 xe, trong giU'xe de h\Ulch~ phuerng ti~ ho?t dQng trong kIm vgc nQi do, thu hut xa hQi hoa dftu ill h~ th6ng giao thong tInh. - ChiJ. trl, ph6i hqp v&:icac ngAnh xay dl,lllg ca chi: slI d\lllg ti~n thu ill ngu6n xu ph?t vi ph::nn tr~t tv an toan giao thong, tr~t tv do thi; trinh UBND Thanh ph6 trong thimg 0212012.

9. Cae su, Nganh lien quan:

- Gin cll chuc niillg, nhi~m vI).dU(1cThanh ph6 giao, chi! dQng ph6i hQ'P de giai quyb cong vi.;c thea noi dung Clla chuerng trinh nay. 10. ning ding ty v~ntili Ha N9i: , - ThuOng xuycn ki&n tra, xu I}' nhan vien l<iixe, phI) xe khong chap hAnh nghiem cac quy dinh v~ an toan giao thong. - Ph6i hgp val SiJ GrVT rna rQng ph\lrn vi hO(lt dl)ng, b6 tri l(li bi~u d6, tftn suAt hO\lt dQng, cAu trUCl(li Ill\lllg tuyen xe buyl, b6 tTi xe pM hgp vai cang tic t6 chuc giao thon~ va di~u ki~n cac tuyen ph6; " - Nang cao chat lugng dich VI) dam bao phl)c VI) tot nhat cho vi~c di l?i cua himh khach. - Nghien Clru tiing wOng phucrng ti~n, b6 tri cac tr;un trung chuyen xe buy-t de phlJC VIJt6t cho giao thong cong cQng.

1], Cae cap uy Dung va UBND cae qu(in, huyfn, thj xu:

- Cac qu..m, huy~n, thi uy co nghj quyet v~ vi~c chi dl).ocang tac dim bilo ~t t1! an toan giao thong tren dia ban. - Xiiy d\ffi~k6 hO\lch trien khai narn A,TGT fOl2 tren dia ban va quan tri~t vi~c thvc hi~n den timg Xii, Phuemg, Thj tran; 80 tn Ivc IUl;mg,kinh phi, trang thiet bj t6 chuc thvc hi~n Ke hO\lch trcn dia ban. Ch~ ti~h 1.!8ND cae qu~n, huy~n, thi xa chiu tnich nhiem troac U8ND Thanh pho neu de xay ra nhicu vi ph;un tr~t tv giao thOng, tr~t tv do thi, he ph6 tren dja ban. - eM dQng ph6i hgp vai Sa GTVT va cae co quan, dem vi licn quan de thlJC hi~n t6t vie~ quan ly, su d\lng long duOng, via he ph\lc Vl,lcho m\lc dich giao thong va chong un tac giao thong. - Tang Cl10ngkifun [ra, xu I)' cac truimg hqp vi phl).mlftn chiem he phb, long dUOng; ph6i hQP de t6 chuc giao thong; ill chuc giai toa Iftn chiem hAnh lang ATGT duong bQ, rna dUOng ngang tnH phep, gifu toa ch(1 xarth, chQ' c6c hQP tren he, dUOngph6. - Diy nharth tiSn dO cong tac GPMB cac dv an giao thong trQng diem tn~n dja ban.

12. UBND cae phuilng, xii, thi Min:

- Huy dQng cae I\l'c luqng lich cvc tham gia va th\l'c hi~n t6t vi~c qmin Iy, su d\lng long duOng, via he ph\lc V\l eho m\lC dich giao thong va chAng un t~c giao thong. - Tang wOng ki~m Ira, XII I}'cac trutmg h9'P vi ph:;un ldn chiem he ph6, lOng duemg; quanly !chong & lin chiem harth lang ATGT duemg bl), rna dUOng ngang trill phep. - T6 chuc tuyen truyen den T6 dan phA, rung hQ gia dinh vE cae nQi dung lien quan. dSn chAng un t:k giao thong, gifun tai n?n giao thong tren dja bim tMnh pho.

8

L_

- Phat dong phong triw toan dan tham gia dam bao trilt tg ATGT va xay d\ffig van hoa trong giao thong. ' 13. EJlight Ban Tuyengido Thimh uy: - Ph6i hqp voi UBND Thanh ph6 chi d;J.ocong tac tuyen truy~n v~ trilt tg an toan giao thong, tr~t tg do thi va nQi dung van hoa giao thong; 14. DE nght M~t tr(in TO quDe va cae iloan fhi: - Xiiy d\ffig ke hO(lch tuyen truy61 dfuI can bo, doan vien, hoi vien guang mau ehdp hanh phap lu~t v~ tl\1.ttv' an toan giao thOng va dau tranh vCrinhfrng nguoi cO himh vi vi ph(lm phap lu~1vt tr.;lttg an toan giao thong. - V(in dong doim vien, hoi vien tich CIJC tham gia cong tac tuyen truy~n, gia.o dve, hu6ng diln mQi ting lOp nhan dan 1M do dilm bao tr~t tg ATGT, giam un t&cgiao thong clm Thanh ph6 . - Thanh Doan Ha NQi lich CIJC, ehu dong ph6i hqp voi Cong an Thanh ph6, Sa Giao thong v~n tai tmng vi~c tham gia cac hO(lt dong luyen truyen, giao dvc pMp lu~t giao thong, hu6ng ddn giao thong, kitm tra, xu Iy cac vi ph(l11ltr~t tg do thi, tr~t IIJ an loan giao thong. E. r6 chi'i"cth\l'C hi~n: - Thang 1/2012: + Cac dp, cae nganh Thanh ph5 16 chuc trien khai vi~c tuyen truybn, ph6 bifuI noi dung Ke hO(lch himh dong "Nfun An toan giao thong -2012" den cac ca quan, dan vi, co sa. + Cac qu~, huy~, thi xi!.,xi!.,phuOng, lhi tran xay d\fng ke hO\lChva trin khai thve hi~n 6 dia phuong. . - Ci\c dp, cae ngimh t.;lp trun$ chi .d(l.O thve hi~n cae giai ~Mp ca tru1c mat va lau dai; thuang xuyen don doc, kiem Ira vi~e thve hi~n Kc hO(lch 6 cap minh, nganh minh va dinh k}' hang thang bao cao kt qua thvc hi~ v~ UBND 'Thanh ph6. - UBND Thanh ph6 t6 chUc cac doan kim tra vi~c tlwc hi~n K hOl1-ch & cae dia phuang, dan vi. Hang guy, UBND Thanh ph6 se 16 ehi'rc danh gia, sa kel vi~ thve hi~n Kt h0l1-ch,rut kinh nghi~m d tribn khai thJ,le hi~n trong guy tiep theo.!.

NrJi nh¥fl: · Die Nguytn XuAn Phuc. UV BCT, Pho Thii tu6ng, Chii tich UB ATOT QG; · UB ATGT qu& gia, B~ GTVT, Bli COng[If] ; - Die Bi tlm ThfuIh iiy; -TITU ,TIHDNDTP; - C;ic die Per UBND TP ; · MTIQ va cae dOl\nth~ TP ; _ Ban Tuy&1 giro TO ; - cae S6', Ban, NgOnhThanh phi; ; - dp Uy,UBND caeql$4 huy(ln,thj x~; · VPTlJ, VPDo,," DBQH&HDNDTP, VPUBNDTP ; . VPUB: CPVP,GT, TH;

- Ll!U VT.

9

Information

9 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

96646


You might also be interested in

BETA
Diem thi tieng han quoc 17.12.2011.xls