Read Che_Do_An_Benh_Vien.pdf text version

B Y T ---------S: 2879 /Q-BYT

CNG HOÀ XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phúc ---------------------------------Hà Ni, ngày 10 tháng 8 nm 2006

QUYT NH V vic ban hành "Hng dn ch n bnh vin" -------------------------------B TRNG B Y T Cn c Ngh nh s 49/2003/N-CP ngày 15 tháng 5 nm 2003 ca Chính ph quy nh chc nng, nhim v, quyn hn và c cu t chc B Y t; Cn c Quyt nh s 1895/1997/BYT-Q ngày 19 tháng 9 nm 1997 ca B trng B Y t v vic ban hành Quy ch bnh vin; Cn c biên bn hp Hi ng chuyên môn nghim thu "Nguyên tc và ký hiu các ch n trong bnh vin" ngày 31 tháng 5 nm 2006; Theo ngh ca V trng V iu tr - B Y t, QUYT NH: iu 1. Ban hành kèm theo Quyt nh này "Hng dn ch n bnh vin" gm 103 nguyên tc, ký hiu v ch n. iu 2. "Hng dn ch n bnh vin" là tài liu hng dn v xây dng ch n cho ngi bnh c áp dng trong các vin, bnh vin có ging bnh ca nhà nc và t nhân trong toàn quc. iu 3. Quyt nh có hiu lc k t ngày ký, ban hành. iu 4. Chánh Vn phòng, V trng V iu tr - B Y t; Chánh thanh tra và V trng các v, Cc trng các cc ca B Y t; Vin trng Vin Dinh dng; Giám c S Y t các tnh, thành ph trc thuc trung ng; Giám c các vin, bnh vin trc thuc B Y t; Th trng Y t các ngành chu trách nhim thi hành Quyt nh này. KT. B TRNG TH TRNG (ã ký) Nguyn Th Xuyên

Information

1 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

98093