Read Microsoft Word - phuong an 2 don gian hoa-LDTBXH text version

PHNG ÁN N GIN HÓA TH TC HÀNH CHÍNH CA T CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH I VI CÁC TH TC THUC PHM VI CHC NNG QUN LÝ CA B LAO NG ­ THNG BINH VÀ XÃ HI

(Kèm theo Công vn s /CCTTHC ngày tháng 6 nm 2010 ca T công tác chuyên trách ci cách th tc hành chính ca Th tng Chính ph)

I. CÁC TH TC HÀNH CHÍNH THUC LNH VC AN TOÀN LAO NG

1. Th tc "Gii quyt ch bi dng bng hin vt i vi ngi lao ng trong iu kin có yu t c hi, nguy him" (B-BLD-005262-TT) 1.1. Ni dung n gin hóa Bãi b th tc hành chính này. Lý do: Do có s thay i mc bi dng t nm 1999 n nm 2006, ng thi mt bng giá c cng ã có s leo thang, nên vic mua hin vt bi dng cho ngi lao ng không còn phù hp, mt s doanh nghip ã chuyn ch bi dng bng hin vt sang bi dng n ca, tr bng tin qua tin lng. Nhiu doanh nghip còn ln ln vi ph cp c hi vi vic bi dng bng hin vt 1.2. Kin ngh thc thi Bãi b Thông t liên tch s 10/1999/TTLT-BLTBXH-BYT ngày 17/3/1999 ca B Lao ng - Thng binh và Xã hi và B Y t hng dn thc hin ch bi dng bng hin vt i vi ngi lao ng làm vic trong iu kin có yu t nguy him, c hi. 2. Th tc "ng ký làm thêm n 300 gi/nm" (B-BLD-005265-TT) 2.1. Ni dung n gin hóa Bãi b th tc hành chính này. Lý do: Thc t hin nay, quy nh v th tc này không m bo v tính kh thi, hiu qu thc hin không cao. Hn na, trong các vn bn pháp lut v thc hin làm thêm gi ã quy nh khá rõ v yêu cu, iu kin và cách thc thc hin làm thêm gi, nh: các trng hp c làm thêm gi, mt tun c làm thêm bao nhiêu gi, tin làm thêm gi... tng tính kh thi ca các quy nh này, Nhà nc cn tng cng hot ng thanh tra, kim tra, giám sát vic thc hin pháp lut lao ng v thi gi làm vic và tính tuân th ca các doanh nghip. 2.2. Kin ngh thc thi Sa i, b sung các vn bn sau ây theo úng ni dung n gin th tc nêu trên: - Ngh nh s 195/CP ngày 31 tháng 12 nm 1994 ca Chính ph Quy nh chi tit và hng dn thi hành mt s iu ca B lut Lao ng v thi gi làm vic, thi gi ngh ngi; - Ngh nh s 109/2002/N-CP ngày 27-12-2002 ca chính ph Sa i, b sung mt s iu ca Ngh nh s 195/CP ngày 31 tháng 12 nm 1994 ca Chính ph Quy nh chi tit và hng dn thi hành mt s iu ca B lut Lao ng v thi gi làm vic, thi gi ngh ngi;

2

- Thông t s 15/2003/TT- BLTBXH ngày 03-6-2003 ca B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi Hng dn thc hin làm thêm gi theo quy nh ca Ngh nh s 109/2002/N-CP ngày 27/12/2002 ca Chính ph. 3. Th tc "Ch nh t chc kim tra cht lng sn phm, hàng hóa" (BBLD-002433-TT) 3.1. Ni dung n gin hóa a) V thành phn h s: - B Danh sách cán b thc hin công tác kim tra, th nghim. Lý do: Vic c cán b thc hin công tác kim tra, th nghim là vn ni b ca t chc và ngi ng u t chc kim tra cht lng sn phm, ngoài ra, danh sách này không c nh mà có kh nng thay i do s bin ng v nhân lc. Do ó, không cn thit có danh sách này trong thành phn h s. T chc kim tra cht lng sn phm hoàn toàn chu trách nhim v i ng cán b thc hin cng nh kt qu hot ng ca công tác kim tra, th nghim. - B Danh mc các tài liu, quy nh k thut, tiêu chun quc t, tiêu chun Vit Nam tng ng vi lnh vc sn phm, hàng hoá xin ch nh. Lý do: vì quy nh k thut, tiêu chun quc t, tiêu chun Vit Nam là nhng quy nh c áp dng chung, do ó có th lc b trong thành phn h s. C quan qun lý nhà nc có trách nhim t trang b nhng tài liu, quy nh k thut, tiêu chun quc t, tiêu chun Vit Nam liên quan n sn phm, hàng hoá phc v cho công tác kim tra, th nghim cng nh xem xét, thm nh h s. - B "các tài liu khác có liên quan" trong thành phn h s "Quyt nh thành lp ca t chc và các tài liu khác có liên quan". Lý do: quy nh nh vy thiu rõ ràng, dn n khó khn cho c c quan qun lý nhà nc và doanh nghip khi thc hin. b) V s lng h s Kin ngh quy nh s lng h s phi np là 01 b. Lý do: s lng 01 b h s là c quan qun lý nhà nc gii quyt th tc hành chính. c) V thi hn gii quyt TTHC - B sung quy nh v thi hn gii quyt th tc ti a là 10 ngày làm vic, k t ngày nhn h s theo quy nh. Lý do: vn bn cha quy nh. Quy nh thng nht thc hin. - B sung quy nh thi gian tr li, yêu cu b sung ca c quan tip nhn i vi các h s không áp ng iu kin là 02 ngày làm vic, k t ngày nhn c h s theo quy nh. Lý do: vn bn cha quy nh rõ. d) V thi hn hiu lc ca Quyt nh ch nh t chc kim tra cht lng sn phm, hàng hóa

3

xut quy nh tng thi hn có hiu lc ca TTHC t 03 nm lên 05 nm. Lý do: Theo quy nh, t chc c ch nh phi thc hin ch báo cáo nh k 6 tháng, mt nm (và ngoài ra phi báo cáo t xut khi có s thay i) vi C quan qun lý nhà nc. Do ó, c quan qun lý nhà nc thng xuyên bit c thông tin v hot ng ca t chc, nên hoàn toàn có th kéo dài thi hn có hiu lc ca quyt nh t 03 nm lên 05 nm. Vic kéo dài thi hn này s góp phn gim nh chi phí TTHC cho các doanh nghip. 3.2. Kin ngh thc thi Sa i, b sung Thông t s 02/2006/TT-BKHCN ngày 10 tháng 01 nm 2006 ca B Khoa hc và Công ngh "Hng dn v iu kin và th tc ch nh t chc thc hin kim tra cht lng sn phm, hàng hoá". 4. Th tc "ng ký kim nh các máy, thit b, vt t có yêu cu nghiêm ngt v an toàn lao ng" (B-BLD-005261-TT) 4.1. Ni dung n gin hóa Kin ngh bãi b th tc hành chính này. Lý do: Có th thay th vn bn chp thun Phiu kt qu kim nh ca bng vic quy nh cho các T chc kim nh k thut an toàn nh k báo cáo c quan qun lý lao ng a phng (S Lao ng ­ Thng binh và Xã hi) v kt qu hot ng kim nh, danh sách các doanh nghip, các loi máy, thit b, kt qu kim nh và a im lp t, s dng các thit b ó. Nh vy không nh hng n hot ng sn xut kinh doanh ca Doanh nghip mà vn m bo mc tiêu qun lý. 4.2. Kin ngh thc thi Sa i, b sung Thông t s 04/2006/TT-BLTBXH ngày 27 tháng 02 nm 2008 ca B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi hng dn th tc ng ký và kim nh các loi máy, thit b vt t có yêu cu nghiêm ngt v an toàn lao ng. 5. Th tc "ng ký thc hin ch thi gi làm vic, thi gi ngh ngi i vi ngi lao ng làm các công vic có tính thi v và gia công hàng xut khu theo n t hàng" (B-BLD-005263-TT) 5.1. Ni dung n gin hóa Bãi b th tc hành chính này. Lý do: Thc t hin nay, quy nh v th tc này không m bo v tính kh thi, hiu qu thc hin không cao. Hn na, trong các vn bn pháp lut v thi gi làm vic, thi gi ngh ngi i vi ngi lao ng làm các công vic có tính thi v và gia công hàng xut khu theo n t hàng ã quy nh khá rõ v yêu cu, iu kin và cách thc thc hin. tng tính kh thi ca các quy nh này, Nhà nc cn tng cng hot ng thanh tra, kim tra, giám sát vic thc hin pháp lut lao ng v thi gi làm vic và tính tuân th ca các doanh nghip. 5.2. Kin ngh thc thi Sa i, b sung các vn bn sau ây theo úng ni dung n gin th tc nêu trên:

4

- Ngh nh s 195/CP ngày 31 tháng 12 nm 1994 ca Chính ph Quy nh chi tit và hng dn thi hành mt s iu ca B lut Lao ng v thi gi làm vic, thi gi ngh ngi; - Ngh nh s 109/2002/N-CP ngày 27-12-2002 ca chính ph Sa i, b sung mt s iu ca Ngh nh s 195/CP ngày 31 tháng 12 nm 1994 ca Chính ph Quy nh chi tit và hng dn thi hành mt s iu ca B lut Lao ng v thi gi làm vic, thi gi ngh ngi; - Thông t s 16/2003/TT- BLTBXH ngày 03-6-2003 ca B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi Hng dn thc hin ch thi gi làm vic, thi gi ngh ngi i vi ngi lao ng làm các công vic có tính cht thi v và gia công hàng xut khu theo n t hàng. 6. Th tc "Cp Giy chng nhn hun luyn an toàn lao ng, v sinh lao ng" (B-BLD-053039-TT) 6.1. Ni dung n gin hóa a) i tên th tc là "ng ký tham d hun luyn v an toàn lao ng i vi ngi s dng lao ng và ngi lao ng làm công tác an toàn lao ng". Lý do: Giy chng nhn hun luyn an toàn lao ng, v sinh lao ng là kt qu ca th tc. Tuy nhiên, c cp giy này, ngi s dng lao ng và ngi lao ng phi tham d lp hun luyn và t yêu cu hun luyn. Do ó, nên t tên th tc theo hng khái quát c quy trình ng ký ban u và kt qu sau khi thc hin. b) V thành phn h s Quy nh rõ khi ng ký tham d lp hun luyn theo nh k, ngi s dng lao ng và ngi lao ng phi có n ngh, trong ó cam kt thc hin nghiêm túc ni quy hun luyn (mu do B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi xây dng) và 02 nh 4x6. Lý do: m bo rõ ràng, thng nht và to thun li cho ngi thc hin. c) V trình t thc hin Quy nh rõ các bc thc hin, t khi ng ký tham gia n khi t chc lp hc và cp giy chng nhn hun luyn cho ngi hc. Lý do: m bo kp thi, minh bch trong quá trình thc hin. 6.2. Kin ngh thc thi Sa i, b sung Thông t s 37/2005/TT-BLTBXH ngày 29/2/2005 ca B Lao ng- Thng binh và Xã hi hng dn công tác hun luyn an toàn lao ng, v sinh lao ng. 7. Th tc "Cp th An toàn lao ng" (Cha có Mã s do b sung) 7.1. Ni dung n gin hóa a) V thành phn h s B sung quy nh v trình t, cách thc thc hin, thành phn, s lng h s thc hin th tc hành chính. Thành phn h s gm:

5

- Công vn ngh cp th ca n v s dng lao ng (theo mu do B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi xây dng); - Danh sách ngh cp th ca n v s dng lao ng; - Bn chp Giy chng nhn hun luyn ca ngi lao ng; - 2 nh 3x4 ca mi ngi c ngh cp th. Lý do: Vn bn cha quy nh. Cn quy nh thng nht thc hin. b) V trình t thc hin Quy nh rõ trình t thc hin, trong ó b sung bc t chc sát hch i vi nhng ngi c ngh cp th an toàn lao ng. Lý do: kt qu sát hch phi c coi là mt bc ca trình t thc hin không nên coi là thành phn ca h s th tc. c) V thi hn gii quyt B sung quy nh thi hn gii quyt là 10 ngày làm vic k t ngày nhn h s theo quy nh. Lý do: vn bn cha quy nh. d) V yêu cu, iu kin Quy nh rõ iu kin cp th an toàn lao ng i vi ngi lao ng theo hng: tính cht công vic (làm các công vic có yêu cu nghiêm ngt v an toàn lao ng, v sinh lao ng theo danh mc ban hành ca c quan qun lý nhà nc v an toàn lao ng); ã c cp giy chng nhn hun luyn v an toàn lao ng, v sinh lao ng. 7.2. Kin ngh thc thi Sa i, b sung Thông t s 37/2005/TT-BLTBXH ngày 29/2/2005 ca B Lao ng- Thng binh và Xã hi hng dn công tác hun luyn an toàn lao ng, v sinh lao ng.

II. CÁC TH TC HÀNH CHÍNH THUC LNH VC BO HIM XÃ HI

1. Th tc "Hng ch m au i vi trng hp ngi lao ng khám cha bnh trong nc" (B-BLD-001689-TT) 1.1. Ni dung n gin hóa a) V thm quyn gii quyt - B quy nh doanh nghip c gi li 2% tin óng BHXH, vic gii quyt ch m au, thai sn do c quan BHXH thc hin. Lý do: Vic quy nh doanh nghip gi li 2% tin óng BHXH và gii quyt ch m au cho ngi lao ng sau ó quyt toán vi t chc BHXH gây khó khn cho doanh nghip, c bit là các doanh nghip ít lao ng, doanh nghip nhiu lao ng n; vic quyt toán vi t chc BHXH cng gp khó khn do doanh nghip không nm chc c chính sách nên gii quyt ch cho ngi lao ng không úng quy nh.

6

b) Trình t thc hin Quy nh c th trình t thc hin nh sau: Bc 1: Ngi s dng lao ng tp hp giy t t ngi lao ng và lp h s gi t chc bo him xã hi. Bc 2: T chc Bo him xã hi tip nhn h s t ngi s dng lao ng xem xét, gii quyt ch . Bc 3: Ngi s dng lao ng nhn kt qu t t chc bo him xã hi chuyn cho ngi lao ng. Lý do: Do b quy nh doanh nghip gi li 2% tin óng BHXH gii quyt ch m au cho ngi lao ng, vic gii quyt do t chc BHXH trc tip gii quyt nên trình t thc hin cn quy nh li. c) Thi hn gii quyt Quy nh thi hn gii quyt là 15 ngày làm vic k t ngày nhn h s theo quy nh. Lý do: Vì hin hành vic gii quyt là do ngi s dng lao ng thc hin, t chc BHXH ch thc hin quyt toán nên cn quy nh li thi hn gii quyt. d) Vn khác B sung, quy nh chi tit Danh mc bnh cn cha tr dài ngày (chng hn nh các bnh v ni tit, bnh sang chn h thn kinh...). Lý do: Danh mc bnh cn cha tr dài ngày c ban hành t nm 1987 do ó hin nay trên thc t mt s trng hp m au dài ngày nhng cha c a vào danh mc cha bnh dài ngày, gây thit thòi cho ngi lao ng. Mt khác, trong thc t có mt s bnh do không có hng dn chi tit nên khó khn trong quá trình thc hin, Phiu hoc Biên bn hi chn không ghi thi gian cn ngh vic iu tr bnh không m bo cn c gii quyt dn n tranh chp, khiu kin. 1.2. Kin ngh thc thi - Sa i iu 92, iu 117 Lut bo him xã hi; - Sa i iu 43 Ngh nh s 152/2006/N-CP ngày 22/12/2006 ca Chính ph hng dn mt s iu ca Lut bo him xã hi v bo him xã hi bt buc. - Ban hành Danh mc Bnh cn cha tr dài ngày thay th Danh mc quy nh ti Thông t liên b s 33/TT/LB ngày 25 tháng 6 nm 1987 ca liên B Y t và Tng Công oàn Vit Nam quy nh v thi gian ngh vic c hng tr cp bo him xã hi thay lng i vi cán b, công nhân viên chc mc các bnh cn cha tr dài ngày. 2. Th tc "Hng ch m au i vi trng hp ngi lao ng khám cha bnh nc ngoài" (B-BLD-001694-TT) 2.1. Ni dung n gin hóa a) V thm quyn gii quyt

7

B quy nh doanh nghip c gi li 2% tin óng BHXH, vic gii quyt ch m au, thai sn do c quan BHXH thc hin. Lý do: Vic quy nh doanh nghip gi li 2% tin óng BHXH và gii quyt ch m au cho ngi lao ng sau ó quyt toán vi t chc BHXH gây khó khn cho doanh nghip, c bit là các doanh nghip ít lao ng, doanh nghip nhiu lao ng n; vic quyt toán vi t chc BHXH cng gp khó khn do doanh nghip không nm chc c chính sách nên gii quyt ch cho ngi lao ng không úng quy nh. b) V h s - Thay "Giy xác nhn ca ngi s dng lao ng v thi gian ngh vic khám cha, cha bnh ti nc ngoài (bao gm c ngày i và v)" bng "Danh sách ngi ngh m do ngi s dng lao ng lp". Lý do: Thit k tiêu thc thi gian ngi lao ng thc t ngh vic vào danh sách do ngi SDL lp. Nh vy s gim bt thi gian và chi phí thc hin th tc cho ngi SDL. - B Giy xác nhn ca c s y t trong nc v bnh tt, quá trình iu tr trong nc gim bt thi gian, chi phí thc hin th tc cho ngi lao ng. Lý do: Giy khám cha bnh nc ngoài và Danh sách ngi lao ng ngh m do ngi s dng lao ng lp là cn c gii quyt. c) Trình t thc hin Quy nh c th trình t thc hin nh sau: Bc 1: Ngi s dng lao ng tp hp giy t t ngi lao ng và lp h s gi t chc bo him xã hi. Bc 2: T chc Bo him xã hi tip nhn h s t ngi s dng lao ng xem xét, gii quyt ch . Bc 3: Ngi s dng lao ng nhn kt qu t t chc bo him xã hi chuyn cho ngi lao ng. Lý do: Do b quy nh doanh nghip gi li 2% tin óng BHXH gii quyt ch m au cho ngi lao ng, vic gii quyt do t chc BHXH trc tip gii quyt nên trình t thc hin cn quy nh li. d) Thi hn gii quyt Quy nh thi hn gii quyt là 15 ngày làm vic k t ngày nhn h s theo quy nh. Lý do: Vì hin hành vic gii quyt là do ngi s dng lao ng thc hin, t chc BHXH ch thc hin quyt toán nên cn quy nh li thi hn gii quyt. e) Vn khác B sung, quy nh chi tit Danh mc bnh cn cha tr dài ngày (chng hn nh các bnh v ni tit, bnh sang chn h thn kinh...). Lý do: Danh mc bnh cn cha tr dài ngày c ban hành t nm 1987 do ó hin nay trên thc t mt s trng hp m au dài ngày nhng cha c a vào

8

danh mc cha bnh dài ngày, gây thit thòi cho ngi lao ng. Mt khác, trong thc t có mt s bnh do không có hng dn chi tit nên khó khn trong quá trình thc hin, Phiu hoc Biên bn hi chn không ghi thi gian cn ngh vic iu tr bnh không m bo cn c gii quyt dn n tranh chp, khiu kin. 2.2. Kin ngh thc thi - Sa i các iu 92, 117 Lut bo him xã hi; - Sa i iu 43 Ngh nh s 152/2006/N-CP ngày 22/12/2006 ca Chính ph hng dn mt s iu ca Lut bo him xã hi v bo him xã hi bt buc. - Sa i, b sung Thông t s 19/2008/TT-BLTBXH ngày 23 tháng 9 nm 2008 ca B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi v vic sa i, b sung Thông t s 03/2007/TT-BLTBXH ngày 30 tháng 01 nm 2007 v hng dn thc hin mt s iu ca Ngh nh s 152/2006/N-CP ngày 22 tháng 12 nm 2006 ca Chính ph hng dn mt s iu ca Lut Bo him xã hi v bo him xã hi bt buc. - Ban hành Danh mc Bnh cn cha tr dài ngày thay th Danh mc quy nh ti Thông t liên b s 33/TT/LB ngày 25 tháng 6 nm 1987 ca liên B Y t và Tng Công oàn Vit Nam quy nh v thi gian ngh vic c hng tr cp bo him xã hi thay lng i vi cán b, công nhân viên chc mc các bnh cn cha tr dài ngày. 3. Th tc "Hng ch thai sn ca ngi lao ng ang còn quan h lao ng" (B-BLD-001702-TT) 3.1. Ni dung n gin hóa a) Thm quyn gii quyt - B quy nh doanh nghip c gi li 2% tin óng BHXH, vic gii quyt ch thai sn do c quan BHXH thc hin. Lý do: Vic quy nh doanh nghip gi li 2% tin óng BHXH và gii quyt ch thai sn cho ngi lao ng sau ó quyt toán vi t chc BHXH gây khó khn cho doanh nghip, c bit là các doanh nghip ít lao ng, doanh nghip nhiu lao ng n; vic quyt toán vi t chc BHXH cng gp khó khn do doanh nghip không nm chc c chính sách nên gii quyt ch cho ngi lao ng không úng quy nh. b) Trình t thc hin Quy nh c th trình t thc hin nh sau: Bc 1: Ngi s dng lao ng tp hp giy t t ngi lao ng và lp h s gi t chc bo him xã hi. Bc 2: T chc Bo him xã hi tip nhn h s t ngi s dng lao ng xem xét, gii quyt ch . Bc 3: Ngi s dng lao ng nhn kt qu t t chc bo him xã hi chuyn cho ngi lao ng.

9

Lý do: Do b quy nh doanh nghip gi li 2% tin óng BHXH gii quyt ch thai sn cho ngi lao ng, vic gii quyt do t chc BHXH trc tip gii quyt nên trình t thc hin cn quy nh li. c) V h s - Thay "chng nhn theo quy nh ca pháp lut i vi trng hp nhn nuôi con nuôi di 4 tháng tui" bng "Quyt nh công nhn vic nuôi con nuôi (Bn chính hoc bn sao có chng thc)". Lý do: Vic quy nh trng hp nhn nuôi con nuôi di 4 tháng tui "phi có chng nhn theo quy nh ca pháp lut", quy nh này còn chung chung, cha rõ ràng cn quy nh c th hn. - Thay "giy xác nhn ca c s y t có thm quyn" bng "S khám thai hoc Giy khám thai (bn chính hoc bn sao có chng thc)" i vi trng hp lao ng n i khám thai, sy thai, no, hút thai hoc thai cht lu, ngi lao ng thc hin các bin pháp tránh thai. Lý do: Vic quy nh lao ng n i khám thai, sy thai, no, hút thai hoc thai cht lu, ngi lao ng thc hin các bin pháp tránh thai phi có giy xác nhn ca c s y t có thm quyn là nhng c s y t nào, vn này còn quy nh chung chung, gây khó khn trong quá trình thc hin. d) Thi hn gii quyt Quy nh thi hn gii quyt là 15 ngày làm vic k t ngày nhn h s theo quy nh. Lý do: Vì hin hành vic gii quyt là do ngi s dng lao ng thc hin, t chc BHXH ch thc hin quyt toán nên cn quy nh li thi hn gii quyt. 3.2. Kin ngh thc thi - Sa i iu 92, khon 2 iu 113 và iu 117 Lut bo him xã hi; - Sa i iu 43 Ngh nh s 152/2006/N-CP ngày 22/12/2006 ca Chính ph hng dn mt s iu ca Lut bo him xã hi v bo him xã hi bt buc. 4. Th tc "Hng ch thai sn ca ngi lao ng không còn quan h lao ng" (B-BLD-001706-TT) 4.1. Ni dung n gin hóa a) Trình t thc hin Quy nh c th trình t thc hin nh sau: Bc 1: Ngi lao ng lp h s gi t chc bo him xã hi. Bc 2: T chc Bo him xã hi tip nhn h s t ngi s dng lao ng xem xét, gii quyt và chi tr ch cho ngi lao ng. Lý do: Ngh nh s 152/2006/N-CP ngày 22/12/2006 ca Chính ph cha quy nh trình t thc hin. b) V h s

10

- Thay "chng nhn theo quy nh ca pháp lut i vi trng hp nhn nuôi con nuôi di 4 tháng tui" bng "Quyt nh công nhn vic nuôi con nuôi (Bn chính hoc bn sao)". Lý do: Vic quy nh trng hp nhn nuôi con nuôi di 4 tháng tui "phi có chng nhn theo quy nh ca pháp lut", quy nh này còn chung chung, cha rõ ràng cn quy nh c th hn. c) Thi hn gii quyt Quy nh thi hn gii quyt là 10 ngày làm vic k t ngày nhn h s theo quy nh. Lý do: Ngh nh s 152/2006/N-CP cha quy nh thi hn gii quyt. 4.2. Kin ngh thc thi Sa i, b sung khon 2 iu 53 Ngh nh s 152/2006/N-CP ngày 22/12/2006 ca Chính ph hng dn mt s iu ca Lut bo him xã hi v bo him xã hi bt buc. 5. Th tc "Hng ch tai nn lao ng" (B-BLD-001728-TT) 5.1. Ni dung n gin hóa a) V h s - Thay th "bn sao Biên bn tai nn giao thông" bng mt trong các giy t sau: biên bn khám nghim hin trng và s hin trng tai nn giao thông (bn chính hoc bn sao có chng thc", biên bn gii quyt v tai nn giao thông, biên bn iu tra tai nn giao thông do công an xã lp. Lý do: Thc t hin ti C quan công an không s dng Biên bn iu tra tai nn giao thông mà s dng Biên bn khám nghim hin trng tai nn giao thông. Ngoài ra, mt s trng hp không c lp iu tra lp biên bn do b tai nn vùng sâu, vùng xa, ban êm, b tai nn do các nguyên nhân khách quan nh cây , nc cun trôi,.. nên gp khó khn khi gii quyt ch tai nn lao ng. Quy nh theo hng m nhm to thun li hn cho ngi ngh. - Quy nh giy t trong trng hp không iu tr trong bnh vin. Lý do: Lut BHXH quy nh phi np "giy ra vin" nhng trong trng hp không iu tr ti bnh vin thì không th có giy t này. b) Vn khác - Quy nh c th v "h s hp l". Lý do: Vic quy nh "h s hp l" chung chung, không rõ ràng gây khó khn trong quá trình thc hin. - ngh quy nh thi hn ngi s dng lao ng phi np h s cho t chc BHXH. Lý do: Cha có quy nh v thi hn ngi s dng lao ng phi np h s cho t chc BHXH nên trong thc t, nhiu trng hp sau mt thi gian dài ngi s dng lao ng mi np h s nh hng n quyn li ngi lao ng và gây khó khn cho công tác gii quyt ch ca t chc BHXH.

11

5.2. Kin ngh thc thi Sa i khon 2, khon 3 iu 114, khon 2 iu 118 ca Lut bo him xã hi nm 2006. 6. Th tc "Hng ch bnh ngh nghip" (B-BLD-001729-TT) 6.1. Ni dung n gin hóa - Nghiên cu b sung thêm Danh mc bnh ngh nghip. Lý do: Hin nay, xut hin mt s bnh ngh nghip mi (ví d: HIV/AIDS, rung toàn thân,...) nhng cha có trong danh mc bnh ngh nghip theo quy nh hin hành nh hng n quyn li ca ngi lao ng. - Quy nh c th v "h s hp l". Lý do: Vic quy nh "h s hp l" chung chung, không rõ ràng gây khó khn, phin hà trong qúa trình gii quyt. - ngh quy nh thi hn ngi s dng lao ng phi np h s cho t chc BHXH. Lý do: Cha có quy nh v thi hn ngi s dng lao ng phi np h s cho t chc BHXH nên trong thc t, nhiu trng hp sau mt thi gian dài ngi s dng lao ng mi np h s nh hng n quyn li ngi lao ng và gây khó khn cho công tác gii quyt ch ca t chc BHXH. 6.2. Kin ngh thc thi - Liên B Y t- B Lao ng - Thng binh và Xã hi nghiên cu, b sung danh mc Bnh ngh nghip cho phù hp vi thc tin và m bo quyn li ca ngi lao ng cng nh thun tin cho ngi s dng lao ng. - Sa i khon 2 iu 118 Lut BHXH. 7. Th tc "Hng ch dng sc, phc hi sc kho sau m au, thai sn" (B-BLD-001730-TT) 7.1. Ni dung n gin hóa a) Thm quyn gii quyt B quy nh doanh nghip c gi li 2% tin óng BHXH, vic gii quyt ch DSPHSK sau m au, thai sn do c quan BHXH thc hin. Lý do: Vic quy nh doanh nghip gi li 2% tin óng BHXH và gii quyt ch DSPHSK sau m au, thai sn cho ngi lao ng sau ó quyt toán vi t chc BHXH gây khó khn cho doanh nghip, c bit là các doanh nghip ít lao ng, doanh nghip nhiu lao ng n; vic quyt toán vi t chc BHXH cng gp khó khn do doanh nghip không nm chc c chính sách nên gii quyt ch cho ngi lao ng không úng quy nh. b) Trình t thc hin Quy nh c th trình t thc hin nh sau: Bc 1: Ngi s dng lao ng tp hp giy t t ngi lao ng và lp h s gi t chc bo him xã hi.

12

Bc 2: T chc Bo him xã hi tip nhn h s t ngi s dng lao ng xem xét, gii quyt ch . Bc 3: Ngi s dng lao ng nhn kt qu t t chc bo him xã hi chuyn cho ngi lao ng. Lý do: Do b quy nh doanh nghip gi li 2% tin óng BHXH gii quyt ch thai sn cho ngi lao ng, vic gii quyt do t chc BHXH trc tip gii quyt nên trình t thc hin cn quy nh li. c) Thi hn gii quyt - Quy nh thi hn gii quyt là 15 ngày k t ngày nhn h s theo quy nh Lý do: Hin hành ch này do ngi s dng lao ng gii quyt, t chc BHXH ch thc hin quyt toán. Do vy, cn quy nh li v thi hn gii quyt ch t phía c quan BHXH. d) Vn khác - Quy nh c th v "h s hp l". Lý do: Vic quy nh "h s hp l" chung chung, không rõ ràng gây khó khn, phin hà trong qúa trình gii quyt. - Quy nh c th s ngày ngh dng sc, phc hi sc kho. Lý do: Vic giao cho T chc Công oàn quyt nh s ngày ngh là không hp lý (vì không có c s quyt nh ngi này ngh bao nhiêu ngày- do Lut quy nh s ngày ngh ti thiu và ti a); trên thc t hoc là 100% s dng mc ti a ( ly tin t qu BHXH) hoc s dng mc ti thiu ( không cho ngi lao ng ngh vic). 7.2. Kin ngh thc thi - Sa i, b sung iu 92, khon 1 và 3 iu 117 Lut bo him xã hi; - Sa i, b sung khon 2 iu 12, khon 2 iu 17, iu 43 Ngh nh s 152/2006/N-CP ngày 22 tháng 12 nm 2006 ca Chính ph quy nh chi tit và hng dn thi hành mt s iu v bo him xã hi bt buc. 8. Th tc "Hng ch dng sc, phc hi sc kho sau tai nn lao ng - bnh ngh nghip" (B-BLD-001731-TT) 8.1. Ni dung n gin hóa a) V thành phn h s S dng b h s ã hng ch tai nn lao ng, bnh ngh nghip ca ngi lao ng do t chc bo him xã hi qun lý, cung cp và lu gi. Lý do: Nên xem xét gii quyt luôn ch dng sc, phc hi sc khe cùng ng thi vi gii quyt hng ch tai nn lao ng, bnh ngh nghip cho ngi lao ng có iu kin nhm gim thi gian, chi phí trong vic rà soát i tng, quyt nh và lp th tc h s hng. b) V trình t thc hin

13

B sung trình t thc hin th tc ng thi là mt bc trong trình t gii quyt hng tr cp tai nn lao ng - bnh ngh nghip cho ngi lao ng. c) Vn khác Quy nh c th s ngày ngh dng sc, phc hi sc kho (tùy thuc vào mc suy gim kh nng lao ng). Lý do: Vic giao cho T chc Công oàn quyt nh s ngày ngh là không hp lý (vì không có c s quyt nh ngi này ngh bao nhiêu ngày- do Lut quy nh s ngày ngh ti thiu và ti a); trên thc t hoc là 100% s dng mc ti a ( ly tin t qu BHXH) hoc s dng mc ti thiu ( không cho ngi lao ng ngh vic). 8.2. Kin ngh thc thi - Sa i, b sung khon 2 iu 118 Lut bo him xã hi nm 2006; - Sa i, b sung khon 2 iu 24 Ngh nh s 152/2006/N-CP ngày 22 tháng 12 nm 2006 ca Chính ph hng dn mt s iu ca Lut bo him xã hi v bo him xã hi bt buc. 9. Th tc "Hng lng hu i vi ngi tham gia BHXH bt buc ang óng BHXH" (B-BLD-001732-TT) 9.1. Ni dung n gin hóa a) Thi hn gii quyt - Gim thi hn gii quyt t 30 ngày xung còn 20 ngày làm vic k t ngày nhn h s theo quy nh. Lý do: Gii quyt nhanh chóng, to thun li cho ngi th hng. b) Vn khác - Quy nh thi hn lp h s ngh gii quyt ch hu trí ca ngi s dng lao ng. Lý do: Theo quy nh thi im hng lng hu i vi ngi lao ng iu kin theo quy nh khi ngh vic c tính t tháng lin k sau tháng c quan, n v np h s hp l cho t chc BHXH.Tuy nhiên, li không có quy nh thi hn c quan, n v phi hoàn thin h s np cho c quan BHXH dn n tình trng ngi lao ng không c nhn lng hu t khi iu kin v tui i gây thit thòi cho ngi lao ng. - Quy nh c th thi im hng lng hu i vi ngi lao ng. Lý do: Thông t s 19/2008/TT-BLTBXH quy nh thi im hng lng hu i vi ngi lao ng iu kin theo quy nh khi ngh vic c tính t tháng lin k sau tháng c quan, n v np h s hp l cho t chc BHXH. Tuy nhiên, Ngh nh s 46/2010/N-CP li quy nh c th thi im hng lng hu i vi công chc là ngày 01 tháng lin k sau tháng tui ngh hu (tr trng hp c lùi tui ngh hu), thi im hng là thi im ngh hu ghi trong quyt nh. 9.2. Kin ngh thc thi:

14

Sa i, b sung khon 1, khon 4 iu 122 Lut bo him xã hi. 10. Th tc "Hng lng hu i vi ngi tham gia BHXH bt buc ang bo lu thi gian óng bo him xã hi" (B-BLD-001733-TT) 10.1. Ni dung n gin hóa a) Thi hn gii quyt - Gim thi hn gii quyt t 30 ngày xung còn 20 ngày làm vic k t ngày nhn h s theo quy nh. Lý do: Gii quyt nhanh chóng, to thun li cho ngi ngh. b) Vn khác - Quy nh c th v "h s hp l". Lý do: Vic quy nh "h s hp l" chung chung, không rõ ràng gây khó khn, phin hà trong qúa trình gii quyt 10.2. Kin ngh thc thi - Sa i, b sung quy nh ti khon 4 iu 122 Lut bo him xã hi. 11. Các th tc: - "Hng BHXH mt ln i vi ngi tham gia BHXH bt buc ang óng BHXH" (B-BLD-001734-TT); - "Hng bo him xã hi mt ln i vi ngi tham gia bo him xã hi bt buc ang bo lu thi gian óng bo him xã hi" (B-BLD-001737-TT) 11.1. Ni dung n gin hóa a) Trình t, cách thc thc hin - Quy nh cho phép ngi ang nh c nc ngoài c u quyn cho ngi trong nc thc hin th tc gii quyt bo him xã hi mt ln i vi trng hp ra nh c nc ngoài. Lý do: Trng hp ngi nh c nc ngoài s phi quay tr li Vit Nam hoàn tt h s ngh hng BHXH mt ln, iu ó gây phí tn rt ln cho ngi lao ng. b) iu kin gii quyt - B sung trng hp gii quyt tr cp mt ln i vi trng hp có t 20 nm tr lên mc bnh him nghèo và có nhu cu thì c gii quyt BHXH mt ln. Lý do: Mt s trng hp ã có trên 20 nm công tác nhng b mc các bnh him nghèo, có nhu cu nhn BHXH mt ln có kinh phí cha bnh nhng không c gii quyt. c) Thi hn gii quyt - Gim thi hn gii quyt t 15 ngày xung còn 10 ngày làm vic k t ngày nhn h s theo quy nh. Lý do: Gii quyt nhanh chóng, to thun li cho ngi ngh.

15

d) Vn khác Quy nh c th v "h s hp l". Lý do: Vic quy nh "h s hp l" chung chung, không rõ ràng gây khó khn, phin hà trong qúa trình gii quyt. 11.2. Kin ngh thc thi - Sa i ,b sung Khon 1 iu 55, Khon 4 iu 122 Lut bo him xã hi; - Sa i, b sung Ngh nh s 152/2006/N-CP ngày 22/12/2006 ca Chính ph hng dn mt s iu ca Lut bo him xã hi v bo him xã hi bt buc. 12. Th tc "Hng lng hu, BHXH mt ln i vi ngi tham gia BHXH t nguyn" (B-BLD-001738-TT) 12.1. Ni dung n gin hóa a) Trình t, cách thc thc hin - Quy nh cho phép ngi ang hng bo him xã hi c u quyn cho ngi trong nc thc hin th tc gii quyt bo him xã hi mt ln i vi trng hp ra nh c nc ngoài. Lý do: Trng hp ngi nh c nc ngoài s phi quay tr li Vit Nam hoàn tt h s ngh hng BHXH mt ln, iu ó gây phí tn rt ln cho ngi lao ng. b) iu kin gii quyt - B sung trng hp gii quyt tr cp mt ln i vi trng hp có t 20 nm tr lên mc bnh him nghèo và có nhu cu thì c gii quyt BHXH mt ln; Lý do: Mt s trng hp ã có trên 20 nm óng BHXH nhng b mc các bnh him nghèo, có nhu cu nhn BHXH mt ln có kinh phí cha bnh nhng không c gii quyt. c) Vn khác - Quy nh c th v "h s hp l". Lý do: Vic quy nh "h s hp l" chung chung, không rõ ràng gây khó khn, phin hà trong qúa trình gii quyt. 12.2. Kin ngh thc thi - Sa i, b sung iu 73, Khon 2 iu 124 Lut BHXH; - Ngh nh s 190/2007/N-CP ngày 28 tháng 12 nm 2007 ca Chính ph hng dn mt s iu ca Lut bo him xã hi v bo him xã hi t nguyn. 13. Các th tc: - "Hng ch t tut i vi ngi tham gia BHXH bt buc ang óng BHXH hoc ang bo lu thi gian óng BHXH cht" (B-BLD-001739-TT); - "Hng ch t tut i vi ngi tham gia BHXH bt buc ang hng lng hu, tr cp TNL-BNN hàng tháng vi mc suy gim kh nng lao ng t 61% tr lên" (B-BLD-001741-TT).

16

13.1. Ni dung n gin hóa a) Thi hn gii quyt Gim thi hn gii quyt t 15 ngày xung còn 10 ngày làm vic, k t ngày nhn h s theo quy nh. Lý do: Gii quyt nhanh chóng, to thun li cho ngi ngh. b) Vn khác - Quy nh vic gii quyt ch tut i vi trng hp ngi tham gia BHXH bt buc ang óng BHXH hoc ang bo lu thi gian óng BHXH cht trong tù. Lý do: Mt s trng hp cht trong tù hoc t tù không c gii quyt tr cp tut do cha có quy nh. - ngh nghiên cu mc hng gia tr cp hàng tháng và tr cp mt ln m bo công bng, hp lý hn i vi mt s trng hp còn thân nhân hng hàng tháng nhng thi gian hng ngn. Lý do: Nhiu trng hp mc hng tr cp hàng tháng và mc tr cp mt ln chênh lch quá ln nên không m bo công bng v quyn li. - Quy nh c th v "h s hp l". Lý do: Vic quy nh "h s hp l" chung chung, không rõ ràng gây khó khn, phin hà trong qúa trình gii quyt. 13.2. Kin ngh thc thi - Sa i, b sung Lut bo him xã hi nm 2006; - Sa i, b sung Ngh nh s 152/2006/N-CP ngày 22/12/2006 ca Chính ph hng dn mt s iu ca Lut bo him xã hi v bo him xã hi bt buc. 14. Th tc "Hng ch t tut i vi ngi tham gia BHXH t nguyn" (B-BLD-001742-TT) 14.1. Ni dung n gin hóa - Quy nh vic gii quyt ch tut i vi trng hp ngi tham gia BHXH t nguyn cht trong tù. Lý do: Mt s trng hp cht trong tù hoc t tù không c gii quyt tr cp tut do cha có quy nh. - Quy nh c th v "h s hp l". Lý do: Vic quy nh "h s hp l" chung chung, không rõ ràng gây khó khn, phin hà trong qúa trình gii quyt. 14.2. Kin ngh thc thi - Sa i, b sung Lut bo him xã hi nm 2006; - Sa i, b sung Ngh nh s 190/2007/N-CP ngày 28 tháng 12 nm 2007 ca Chính ph hng dn mt s iu ca Lut bo him xã hi v bo him xã hi t nguyn.

17

15. Các th tc: - "Hng lng hu, tr cp BHXH i vi ngi chp hành xong hình pht tù cha hng lng hu, tr cp BHXH" (B-BLD-001743-TT); - "Hng lng hu, tr cp BHXH i vi ngi chp hành xong hình pht tù ã hng lng hu, tr cp BHXH" (B-BLD-002857-TT) 15.1. Ni dung n gin hóa a) V thành phn h s Quy nh rõ bn sao có chng thc giy chng nhn chp hành xong hình pht tù. Lý do: Quy nh rõ nhm to thun li trong vic chun b h s, hn ch vic sách nhiu và gây khó khn cho ngi ngh. b) Vn khác B cm t "h s hp l" thay bng cm t "h s theo quy nh". Lý do: Vic quy nh "h s hp l" chung chung, không rõ ràng gây khó khn, phin hà trong qúa trình gii quyt. 15.2. Kin ngh thc thi Sa i, b sung quy nh ti iu 127, iu 128 ca Lut bo him xã hi. 16. Các th tc: - "Tính thi gian hng ch bo him xã hi i vi ngi i lao ng có thi hn nc ngoài theo Hip nh ca Chính ph và ca ngi i làm i trng, phiên dch, cán b vùng do nc ngoài tr lng ã v nc trc ngày 01//01/2007 nhng không úng hn, hin ang ngh vic" (B-BLD001745-TT); - "Tính thi gian hng ch bo him xã hi i vi ngi i lao ng có thi hn nc ngoài theo Hip nh ca Chính ph và ca ngi i làm i trng, phiên dch, cán b vùng do nc ngoài tr lng ã v nc trcngày 01//01/2007 nhng không úng hn, ã cht sau khi v nc nhng thân nhân cha c hng tr cp tut" (B-BLD-107140-TT) 16.1. Ni dung n gin hóa a) V thành phn h s: bãi b thành phn "Bn chính Quyt nh c i công tác, làm vic có thi hn nc ngoài" trong thành phn h s ca th tc hành chính này. Lý do: Vic quy nh này là không cn thit, vì thc t ch ngi i làm i trng, phiên dch, cán b vùng do nc ngoài tr lng mi có Quyt nh c i, còn li ngi i lao ng có thi hn nc ngoài theo Hip nh ca Chính ph không có Quyt nh c i mà ch có danh sách trích ngang ca c quan, n v gi lên. Mt khác, nhóm i tng này do Cc Qun lý lao ng ngoài nc qun lý danh sách, khi cp Thông báo chuyn tr ã ghi y thi gian i lao ng, công tác trong thi hn cho phép (theo Hip nh). b) V s lng h s

18

Quy nh rõ ngi lao ng phi np 01 b h s. Lý do: m bo rõ ràng, hp lý, to thun li cho ngi thc hin. c) V thi hn gii quyt th tc hành chính B sung quy nh thi hn gii quyt ti a không quá 15 ngày làm vic k t khi nhn h s theo quy nh. Lý do: Nhm gii quyt nhanh, kp thi cho ngi ngh. 16.2. Kin ngh thc thi B im 1.1 khon 1 Mc IV ca Thông t s 24/2007/TT-BLTBXH ngày 09 tháng 11 nm 2007 ca B Lao ng - Thng binh và Xã hi hng dn tính thi gian hng ch BHXH theo Quyt nh s 107/2007/Q-TTg ca Th tng Chính ph v vic tính thi gian hng ch bo him xã hi i vi cán b, công chc, viên chc, công nhân, quân nhân và công an nhân dân thuc biên ch các c quan nhà nc, t chc chính tr, t chc chính tr - xã hi, doanh nghip nhà nc, n v lc lng v trang ã xut cnh hp pháp nhng không v nc úng hn. 17. Th tc "Cp s BHXH i vi ngi lao ng ngh ch vic trc 01/01/1995" (B-BLD-001754-TT) 17.1. Ni dung n gin hóa a) V h s - Nghiên cu quy nh cho phép thay th danh sách ca n v có tên ngi lao ng n ngày 31 tháng 12 nm 1994. Lý do: Nhiu ngi lao ng sau khi ngh ch vic không c các c quan, n v tên trong danh sách ca n v n ngày 31 tháng 12 nm 1994 dn n khó khn khi lp h s ngh cp s BHXH. 17.2. Kin ngh thc thi Sa i, b sung quy nh ti tit c im 11 khon 8 ca Thông t s 19/2008/TT-BLTBXH ngày 23 tháng 9 nm 2008 ca B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi v vic sa i, b sung Thông t s 03/2007/TT-BLTBXH ngày 30 tháng 01 nm 2007 v hng dn thc hin mt s iu ca Ngh nh s 152/2006/N-CP ngày 22 tháng 12 nm 2006 ca Chính ph hng dn mt s iu ca Lut bo him xã hi v bo him xã hi bt buc.

III. CÁC TH TC HÀNH CHÍNH THUC LNH VC BO TR XÃ HI

1. Các th tc: - "Thành lp c s bo tr công lp thuc thm quyn quyt nh ca B trng, Th trng c quan ngang B" (B-BLD-052409-TT); - "Thành lp c s bo tr công lp thuc thm quyn quyt nh ca Ch tch y ban nhân dân cp tnh" (B-BLD-052472-TT). 1.1. Ni dung n gin hóa

19

a) V s lng h s Quy nh rõ s lng h s phi np là 01 b; Lý do: Ngh nh s 68/2008/N-CP ngày 30 tháng 5 nm 2008 ca Chính ph không quy nh s lng h s phi np. Do vy, cn quy nh c th nhm công khai, minh bch, to thun li cho i tng thc hin. b) Thi hn gii quyt - ngh rút ngn thi gian ra quyt nh t 20 ngày xung 15 ngày làm vic, nh vy tng thi gian cho th tc là 30 ngày làm vic, k t ngày nhn h s theo quy nh. Lý do: Nhm n gin hóa vic thc hin th tc hành chính c) Mu n, t khai ngh mu hóa các thành phn h s sau ây: - Mu t trình thành lp; - Quy ch hot ng ca c s bo tr xã hi công lp. Lý do: Mt dù nhng ni dung c bn ca các thành phn h s nêu trên ã c quy nh ti Ngh nh s 68/2008/N-CP ngày 30 tháng 5 nm 2008. Tuy nhiên, mu hóa các thành phn h s nêu trên to s thng nht và thun li cho i tng thc hin. d) Vn khác xut kéo dài thi gian thêm 24 tháng các c s bo tr xã hi hin có có thi gian chun hóa theo yêu cu, iu kin quy nh ti Ngh nh s 68/2008/N-CP ngày 30 tháng 5 nm 2008. Lý do: Giúp cho vic thc hin th tc hành chính có tính kh thi, hp vi thc t 1.2. Kin ngh thc thi Sa i, b sung Ngh nh 68/2008/N-CP ngày 30 tháng 5 nm 2008 ca Chính ph quy nh iu kin, th tc thành lp, t chc, hot ng và gii th c s bo tr xã hi. 2. Th tc "Thành lp c s bo tr xã hi ngoài công lp thuc thm quyn quyt nh ca B trng, Th trng c quan ngang B" (B-BLD051968-TT) 2.1. Ni dung n gin hoá Thm quyn thc hin: ngh chuyn giao thm quyn gii quyt th tc hành chính này cho y ban nhân dân cp tnh, thành ph trc thuc trung ng thc hin. Lý do: To thun li cho i tung trong thc hin. Mt khác, cp tnh có iu kin hn trong giám sát, qun lý các c s bo tr xã hi ngoài công lp. 2.2. Kin ngh thc thi

20

- Sa i, b sung Ngh nh 68/2008/N-CP ngày 30 tháng 5 nm 2008 ca Chính ph quy nh iu kin, th tc thành lp, t chc, hot ng và gii th c s bo tr xã hi - Sa i, b sung Thông t s 07/2009/TT-BLTBXH ngày 30 tháng 3 nm 2009 ca B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi hng dn thc hin mt s iu ca Ngh nh s 68/2008/N-CP ngày 30 tháng 5 nm 2008 ca Chính ph quy nh iu kin, th tc thành lp, t chc, hot ng và gii th c s bo tr xã hi. 3. Các Th tc: - "Thành lp c s bo tr xã hi ngoài công lp thuc thm quyn quyt nh ca Ch tch y ban nhân dân cp tnh" (B-BLD-052478-TT); - "Thành lp c s bo tr xã hi ngoài công lp thuc thm quyn quyt nh ca y ban nhân dân cp huyn" (B-BLD-052580-TT). 3.1. Ni dung n gin hóa a) V thành phn h s - B d tho quy ch hot ng bng bn chính quy ch hot ng. Lý do: nên giao trách nhim xây dng và ký Quy ch hot ng cho các c s ngh thành lp. Hn na, Ngh nh s 68/2008/N-CP ngày 30 tháng 5 nm 2008 cng ã quy nh v mt s ni dung c bn ca quy ch hot ng. - B s yu lý lch ca Giám c c s bo tr xã hi, thay bng chuyn mt s thông tin c bn v ngi d kin làm giám c vào trong ni dung ca án thành lp c s bo tr xã hi. Lý do: S yu lý lch ca Giám c c s bo tr xã hi có xác nhn ca c quan cp xã ni c trú là không cn thit, vì bn s yu lý lch cng ch chng nhn chung chung là ng s hin ang thng trú ti a phng còn tính trung thc ca lý lch do ngi khai chu trách nhim. - B vic phi xin ý kin bng vn bn ca y ban nhân dân cp xã ni c s bo tr xã hi t tr s hot ng, trong ó nêu rõ ng ý hay không ng ý. Lý do: ây là c s bo tr xã hi hot ng vi mc ích tng cng an sinh xã hi, không gây ra các tác hi xu i vi xã hi và môi trng. Do ó, cn c khuyn khích thành lp (nh theo quy nh ti iu 3 ca Ngh nh s 68/2008/NCP), min là khi thành lp và hot ng phi chp hành y các quy nh ca pháp lut. Mt khác, vì c quan chc nng ã cp chng ch qui hoch, giy phép xây dng c s, giy t hp pháp v quyn s dng t, quyn s hu nhà . Do ó, không cn thit phi xin ý kin ca y ban nhân dân cp xã. Các c quan có thm quyn khi xem xét, thm nh h s thành lp có th ch ng ly ý kin ca y ban nhân dân cp xã và coi là mt thông tin tham kho, cân nhc khi quyt nh. b) V s lng h s Quy nh rõ s lng h s phi np là 01 b. Lý do: Ngh nh s 68/2008/N-CP ngày 30/5/2008 ca Chính ph không quy nh s lng h s phi np. Do vy, cn quy nh c th nhm công khai, minh bch, to thun li cho i tng thc hin.

21

c) Thi hn gii quyt - ngh rút ngn thi gian ra quyt nh t 20 ngày xung 15 ngày làm vic k t ngày nhn h s theo quy nh, nh vy tng thi gian cho th tc là 30 ngày làm vic. Lý do: Nhm n gin hóa vic thc hin th tc hành chính. d) Mu n, t khai - Tiêu mu n ngh i: "N XIN THÀNH LP " thành "N NGH THÀNH LP ". Lý do: nâng cao trách nhim ca c quan hành chính trong gii quyt th tc hành chính cho t chc, công dân. ) Vn khác - xut kéo dài thi gian thêm 24 tháng các c s bo tr xã hi hin có có thi gian chun hóa theo yêu cu, iu kin quy nh ti Ngh nh s 68/2008/NCP ngày 30 tháng 5 nm 2008. Lý do: Giúp cho vic thc hin th tc hành chính có tính kh thi, hp vi thc t. - Phân nh rõ tiêu chí v quy mô phân loi c s bo tr xã hi hot ng trong phm vi cp tnh và c s bo tr xã hi hot ng trong phm vi cp huyn. Lý do: Khon 2, khon 3 iu 19 Ngh nh s 68/2008/N-CP ngày 30 tháng 5 nm 2008 ca Chính ph quy nh không rõ ràng vì không xác nh khái nim phm vi hot ng, do ó không phân nh c trách nhim gii quyt th tc hành chính. ng thi, t chc, cá nhân khó bit c h thng c quan nào có th gii quyt ngh ca mình. 3.2. Kin ngh thc thi - Sa i, b sung Ngh nh 68/2008/N-CP ngày 30 tháng 5 nm 2008 ca Chính ph quy nh iu kin, th tc thành lp, t chc, hot ng và gii th c s bo tr xã hi. - Sa i, b sung Thông t s 07/2009/TT-BLTBXH ngày 30 tháng 3 nm 2009 ca B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi hng dn thc hin mt s iu ca Ngh nh s 68/2008/N-CP ngày 30 tháng 5 nm 2008 ca Chính ph quy nh iu kin, th tc thành lp, t chc, hot ng và gii th c s bo tr xã hi. 4. Các Th tc: - "Gii th c s bo tr xã hi thuc thm quyn thành lp ca B trng, th trng c quan ngang b" (B-BLD-052417-TT); - "Gii th c s bo tr xã hi thuc thm quyn quyt nh ca y ban nhân dân cp tnh" (B-BLD-052481-TT); - "Gii th c s BTXH ngoài công lp thuc thm quyn quyt nh ca Ch tch y ban nhân dân cp huyn" (B-BLD-052588-TT) 4.1. Ni dung n gin hóa

22

a) V s lng h s: Quy nh rõ s lng h s phi np là 01 b. Lý do: Ngh nh s 68/2008/N-CP ngày 30 tháng 5 nm 2008 ca Chính ph không quy nh s lng h s phi np. Quy nh c th công khai, minh bch, to thun li cho i tng thc hin. b) Mu n, t khai - ngh mu hóa n xin gii th c s bo tr xã hi; Lý do: Ngh nh 68/2008/N-CP và Thông t s 07/2009/TT-BLTBXH cha quy nh mu i vi các thành phn h s trên. To thun li cho c s và thng nht trong thc hin. 4.2. Kin ngh thc thi - Sa i, b sung Ngh nh 68/2008/N-CP ngày 30 tháng 5 nm 2008 ca Chính ph quy nh iu kin, th tc thành lp, t chc, hot ng và gii th c s bo tr xã hi; - Sa i, b sung Thông t s 07/2009/TT-BLTBXH ngày 30 tháng 3 nm 2009 ca B Lao ng - Thng binh và Xã hi hng dn thc hin mt s iu ca Ngh nh s 68/2008/N-CP ngày 30 tháng 5 nm 2008 ca Chính ph quy nh iu kin, th tc thành lp, t chc, hot ng và gii th c s bo tr xã hi. 5. Th tc "Thay i tên gi, tr s, Giám c hoc quy ch hot ng ca c s bo tr xã hi ngoài công lp thuc thm quyn thành lp ca B trng, th trng c quan ngang B" (B-BLD-052414-TT) 5.1. Ni dung n gin hóa Bãi b th tc này. Lý do: Vì ã kin ngh chuyn giao thm quyn thc hin cho y ban nhân dân cp tnh thc hin vic thành lp. Ngoài ra, vic thay i tên gi, tr s ca c s bo tr xã hi ngoài công lp mi cn thit báo cáo c chp thun, còn thay i v giám c hoc quy ch hot ng nên c s bo tr xã hi t quyt nh. 5.2. Kin ngh thc thi Sa i, b sung Ngh nh 68/2008/N-CP ngày 30 tháng 5 nm 2008 ca Chính ph quy nh iu kin, th tc thành lp, t chc, hot ng và gii th c s bo tr xã hi 6. Các th tc: - "Thay i quy ch hot ng ca c s bo tr xã hi thuc thm quyn thành lp ca B trng, th trng c quan ngang b" (B-BLD-112723-TT); - "Thay i quy ch hot ng ca c s bo tr xã hi công lp thuc thm quyn ca y ban nhân dân cp tnh" (B-BLD-052483-TT). 6.1. Ni dung n gin hóa ngh b th tc này. Lý do: giao quyn t ch, t chu trách nhim trong xây dng, ban hành quy ch hot ng ca các c s bo tr xã hi.

23

6.2. Kin ngh thc thi Sa i, b sung Ngh nh 68/2008/N-CP ngày 30/5/2008 ca Chính ph quy nh iu kin, th tc thành lp, t chc, hot ng và gii th c s bo tr xã hi 7. Các th tc: - "Thay i tên, tr s, Giám c hoc quy ch hot ng ca c s bo tr xã hi ngoài công lp do y ban nhân dân cp tnh thành lp" (B-BLD112673-TT); - "Thay i tên, tr s, Giám c hoc quy ch hot ng ca c s bo tr xã hi ngoài công lp thuc thm quyn thành lp ca y ban nhân dân cp huyn" (B-BLD-112645-TT). 7.1. Ni dung n gin hóa a) V tên th tc: Nên t tên ca th tc là " ngh chp thun thay i tên, tr s ca c s bo tr xã hi ngoài công lp thuc thm quyn thành lp ca y ban nhân dân cp huyn". Theo ó, b vic xin chp thun v vic thay i giám c và quy ch hot ng ca c s bo tr xã hi này. Lý do: Vic thay i tên gi, tr s ca c s bo tr xã hi ngoài công lp cn thit phi báo cáo xin c chp thun vì liên quan n yêu cu qun lý thc t. Riêng, vic thay i v giám c hoc quy ch hot ng không cn phi báo cáo xin chp thun mà nên c s bo tr xã hi t quyt nh. b) V s lng h s Quy nh rõ s lng h s phi np là 01 b. Lý do: Ngh nh s 68/2008/N-CP ngày 30 tháng 5 nm 2008 ca Chính ph không quy nh s lng h s phi np. Do vy, cn quy nh c th nhm công khai, minh bch, to thun li cho i tng thc hin. 7.2. Kin ngh thc thi Sa i, b sung Ngh nh 68/2008/N-CP ngày 30 tháng 5 nm 2008 ca Chính ph quy nh iu kin, th tc thành lp, t chc, hot ng và gii th c s bo tr xã hi 8. Các th tc: - "Tip nhn i tng bo tr xã hi vào c s Bo tr xã hi công lp ca B, ngành qun lý" (B-BLD-051908-TT); - "Tip nhn i tng bo tr xã hi vào c s Bo tr xã hi công lp cp tnh" (B-BLD-052420-TT); - "Tip nhn i tng vào c s BTXH công lp do huyn qun lý" (BBLD- 052533-TT); - "Gii quyt hng tr cp thng xuyên cho i tng hng tr cp xã hi ti cng ng" (B-BLD-003179-TT)

24

- "Gii quyt hng tr cp thng xuyên cho i tng nhà xã hi" (BBLD-070423-TT) 8.1. Ni dung n gin hóa a) V thành phn h s - B "S yu lý lch ca i tng có xác nhn ca y ban nhân dân cp xã". ng thi nghiên cu b sung các ni dung cn thit ca s yu lý lch vào n ngh. Lý do: S yu lý lch và n có nhiu ni dung trùng nhau. Mt khác, i vi tr s sinh hoc ngi b bnh tâm thn, vn bn cng không quy nh cá nhân, t chc nào s i din làm bn s yu lý lch này. - B gch u dòng th nht tit a khon 1 Mc III ca Thông t s 09/2007/TT-BLTBXH và thay bng "n ngh ca i tng hoc gia ình, ngi thân, ngi giám h có xác nhn ca Trng thôn, bn, p, buôn, làng, t dân ph" (theo mu s 1); b) V s lng h s Quy nh rõ s lng h s phi np là 01 b. Lý do: Ngh nh s 68/2008/N-CP ngày 30/5/2008 ca Chính ph không quy nh s lng h s phi np. Do vy, cn quy nh c th nhm công khai, minh bch, to thun li cho i tng thc hin. c) Trình t thc hin - Chuyn quy nh v trình t thc hin t Thông t s 09/2007/TT-BLTBXH ngày 13/7/2007 ca B Lao ng - Thng binh và Xã hi sang Ngh nh s 68/2008/N-CP ngày 30/5/2007 ca Chính ph và sp xp quy nh trình t theo c ch mt ca. Lý do: Vic thc hin trình t quy nh ti Thông t s 09/2007/TTBLTBXH tng i n nh. Do ó, nên b sung vào Ngh nh 68/2008/N-CP nâng cao tính pháp lý. d) Thi hn gii quyt Rút ngn thi gian niêm yt xung còn 13 ngày và tng thi gian gii quyt th tc hành chính là 30 ngày Lý do: m bo gii quyt th tc nhanh chóng, thun tin. ) Mu n, t khai Xây dng li mu n theo hng chuyn nhng ni dung cn thit t S yu lý lch cho vào mu n và phù hp vi tng trng hp ngh. Lý do: n ch phù hp vi trng hp i tng t khai n, cha thích hp i vi nhng trng hp mà i tng không th t khai mà cn ngi khác khai h. 9.2. Kin ngh thc thi

25

- Sa i, b sung Ngh nh 68/2008/N-CP ngày 30 tháng 5 nm 2008 ca Chính ph quy nh iu kin, th tc thành lp, t chc, hot ng và gii th c s bo tr xã hi. - Sa i Thông t 09/2007/TT-BLTBXH ngày 13 tháng 7 nm 2007 ca B Lao ng - Thng binh và Xã hi Hng dn mt s iu ca Ngh nh s 67/2007/N-CP ngày 13 tháng 4 nm 2007 ca Chính ph v chính sách tr giúp các i tng bo tr xã hi. 10. Th tc "Gii quyt ch tr giúp kinh phí i vi cá nhân nhn nuôi dng tr em m côi, tr em b b ri không còn ngi nuôi dng" (B-BLD052552-TT) 10.1. Ni dung n gin hóa a) V thành phn h s Tách riêng quy nh h s gii quyt ch tr giúp kinh phí i vi cá nhân nhn nuôi dng tr em m côi, tr em b b ri không còn ngi nuôi dng trong Thông t 09/2007/TT-BLTBXH thành mt mc riêng và quy nh h s gm: - n ngh hng tr cp xã hi (theo mu s 01); - n nhn nuôi tr em m côi b b ri (theo mu s 1b); - Bn chp giy khai sinh (kèm theo bn chính i chiu); Biên bn v vic phát hin tr b b ri (i vi trng hp tr b b ri). Lý do: m bo rõ ràng, d hiu, d thc hin. b) V s lng h s ngh quy nh s lng h s phi np là 01 b Lý do: Vn bn không quy nh s lng h s phi np. Quy nh nhm công khai, minh bch và to thun li cho i tng thc hin. c) Thi hn gii quyt - Rút ngn thi gian niêm yt xung còn 13 ngày và tng thi gian gii quyt th tc hành chính là 30 ngày làm vic, k t ngày nhn h s theo quy nh. Lý do: Nhm gii quyt th tc nhanh chóng, kp thi. d) Mu n, t khai - Sa mu n s 01 b on "Nêu hoàn cnh cá nhân, gia ình, dng i tng" và on "Vy tôi làm n này", ng thi b sung ni dung ngh và lý do ngh; - Sa mu n s 1b cho phù hp i vi trng hp tr m côi hoc tr b b ri. Lý do: To thun li, d hiu, d thc hin. 10.2. Kin ngh thc thi Sa i, b sung Thông t 09/2007/TT-BLTBXH ngày 13/7/2007 ca B Lao ng - Thng binh và Xã hi Hng dn mt s iu ca Ngh nh s

26

67/2007/N-CP ngày 13 tháng 4 nm 2007 ca Chính ph v chính sách tr giúp các i tng bo tr xã hi. 11. Th tc "Gii quyt ch tr giúp kinh phí i vi gia ình, cá nhân nhn nuôi dng tr em m côi, tr em b b ri không còn ngi nuôi dng" (B-BLD-052452-TT) 11.1. Ni dung n gin hóa Thay th th tc này bng th tc Gii quyt tr cp xã hi i i vi gia ình, cá nhân nhn nuôi dng tr em b m côi, b b ri. Lý do: Th tc này v c bn trùng vi nhng ni dung ca th tc Gii quyt tr cp xã hi i i vi gia ình, cá nhân nhn nuôi dng tr em b m côi, b b ri theo quy nh trong Thông t 09/2007/TT-BLTBXH. 11.2. Kin ngh thc thi Sa i Mc II thông t 10/2004/TTLT-BLTBXH-BTC ngày 28 tháng 6 nm 2004 ca liên B Lao ng - Thng binh và Xã hi và B Tài chính hng dn thc hin Quyt nh s 38 /2004/Q-TTg ngày 17 tháng 3 nm 2004 ca Th tng Chính ph v chính sách tr giúp kinh phí cho gia ình, cá nhân nhn nuôi dng tr em m côi và tr em b b ri. 12. Th tc "Gii quyt hng tr cp thng xuyên i vi tr em m côi, tr em b b ri c gia ình, cá nhn nhn nuôi dng" (B-BLD-070374-TT) 12.1. Ni dung n gin hóa a) V thành phn h s ngh b s yu lý lch ca tr em; s yu lý lch ca cá nhân hoc ch h gia ình nhn nuôi dng tr em có xác nhn ca U ban nhân dân cp xã ni c trú, kèm theo bn sao công chng giy chng minh nhân dân. Lý do: Vic quy nh các giy t trên không cn thit, bi khi mt ngi nhn mt tr làm con nuôi u phi ng ký theo quy nh, khi có Quyt nh công nhn nuôi con nuôi, mà ngi này iu kin thì ch cn làm n hng tr cp. y ban nhân dân xã xét thy iu kin và úng thc t thì xác nhn vào n. Có th nghiên cu b sung nhng thông tin cn thit vào ni dung n ngh nu cn thit. b) V s lng h s ngh quy nh s lng h s phi np là 01 b Lý do: VB không quy nh s lng h s phi np, nhm công khai, minh bch và to thun li cho i tng thc hin. c) Thi hn gii quyt Rút ngn thi gian niêm yt xung còn 13 ngày và tng thi gian gii quyt th tc hành chính là 30 ngày Lý do: Giúp ngi dân thc hin TTCH c thun tin, nhanh chóng d) Mu n, t khai

27

B quy nh phi xin xác nhn ca a phng . Lý do: Nhm giúp ngi dân thc hin TTHC c thun tin, nhanh chóng 12.2. Kin ngh thc thi Sa i Thông t 09/2007/TT-BLTBXH ngày 13 tháng 7 nm 2007 ca B Lao ng - Thng binh và Xã hi Hng dn mt s iu ca Ngh nh s 67/2007/N-CP ngày 13 tháng 4 nm 2007 ca Chính ph v chính sách tr giúp các i tng bo tr xã hi 13. Th tc "Gii quyt h tr mai táng phí i vi i tng bo tr xã hi" (B-BLD-002383-TT) 13.1. Ni dung n gin hóa a) V thành phn h s B Bn sao giy khai t Lý do: ã có n ngh h tr mai táng phí, và có xác nhn ca y ban nhân dân cp xã xác nhn vic cht là có tht, thì không cn thit quy nh thêm giy báo t, nh vy là có s trùng lp v ni dung. b) V s lng h s ngh quy nh s lng h s phi np là 01 b. Lý do: VB không quy nh s lng h s phi np, nhm công khai, minh bch và to thun li cho i tng thc hin. c) Trình t thc hin Quy nh riêng v trình t thc hin th tc này, trong ó b quy nh niêm yt công khai ti xã trong thi gian 30 ngày. Lý do: ây là i tng ang hng tr cp BTXH hàng tháng cht, do vy vic niêm yt là không cn thit, nhm gii quyt nhanh chóng cho i tng. d) Mu n, t khai ngh b phn xác nhn ca Trng thôn ti Mu n s 1a Lý do: Thông t s 09/2007/TT-BLTBXH ngày 13/7/2007 ca B lao ng Thng binh và Xã hi ch quy nh xác nhn ca xã. ã có xác nhn ca xã do vy không cn quy nh xác nhn ca trng thôn nhm to thun li cho i tng thc hin. 13.2. Kin ngh thc thi Sa i Thông t 09/2007/TT-BLTBXH ngày 13 tháng 7 nm 2007 ca B Lao ng - Thng binh và Xã hi Hng dn mt s iu ca Ngh nh s 67/2007/N-CP ngày 13 tháng 4 nm 2007 ca Chính ph v chính sách tr giúp các i tng bo tr xã hi. 14. Th tc "Gii quyt ch cu tr t xut" (B-BLD-002584-TT) 14.1. Ni dung n gin hóa

28

Loi b ra khi danh mc TTHC thuc phm vi chc nng qun lý ca B Lao ng - Thng binh và Xã hi. Lý do: vì ây là công vic ch ng ca c quan nhà nc. 14.2. Kin ngh thc thi Sa i Quyt nh s 1026/Q-BLTBXH ngày 11 tháng 8 nm 2009 ca B Lao ng - Thng binh và Xã hi ban hành danh mc th tc hành chính thuc phm vi chc nng qun lý ca B Lao ng - Thng binh và Xã hi. 15. Th tc "Xác nhn h nghèo" (B-BLD-003246-TT) 15.1. Ni dung n gin hoá Bãi b th tc này. Lý do: ây là th tc ch ng ca các c quan nhà nc nhm rà soát và xác nhn cho các h gia ình theo quy trình rà soát và công nhn h nghèo a phng. 15.2. Kin ngh thc thi Sa i Quyt nh 170/2005/Q-TTg ca Th tng Chính ph v ban hành chun nghèo áp dng trong giai on 2006-2010. 16. Th tc "Xác nhn h cn nghèo" (B-BLD-052724-TT) 16.1. Ni dung n gin hoá Bãi b th tc này. Lý do: ây là công vic có tính ch ng ca các c quan nhà nc nhm rà soát và xác nhn cho các h gia ình theo quy trình rà soát và công nhn h cn nghèo a phng. 16.2. Kin ngh thc thi: Sa i Quyt nh 170/2005/Q-TTg ngày 08 tháng 7 nm 2005 ca Th tng Chính ph v ban hành chun nghèo áp dng trong giai on 2006-2010; 17. Th tc "Thay i ni nhn tr giúp kinh phí i vi gia ình, cá nhân nhn nuôi dng tr em m côi" (B-BLD-120316-TT) 17.1. Ni dung n gin hóa a) S lng h s Quy nh rõ s lng h s phi np là 01 b; Lý do: Thông t liên tch s 10/2004/TTLT-BLTBXH-BTC ngày 28/6/2004 không quy nh s lng h s phi np. Do vy, cn quy nh c th nhm công khai, minh bch, to thun li cho i tng thc hin. b) Thi hn gii quyt ngh quy nh thi hn gii quyt là 20 ngày làm vic k t ngày nhn h s theo quy nh. Lý do: Thông t liên tch s 10/2004/TTLT-BLTBXH-BTC ngày 28/6/2004 không quy nh thi hn gii quyt gây tùy tin trong thc hin và gây khó khn cho i tng thc hin.

29

c) Mu n, t khai ngh mu hóa n ngh thay i ni nhn tr giúp kinh phí Lý do: Thông t liên tch s 10/2004/TTLT-BLTBXH-BTC ngày 28/6/2004 không quy nh mu n. Vic mu hóa n to thun li cho i tng thc hin và m bo thng nht trong thc hin. 17.2. Kin ngh thc thi Sa i, b sung Thông t liên tch s 10/2004/TTLT-BLTBXH-BTC ngày 28 tháng 6 nm 2004 ca Liên B Lao ng - Thng binh và Xã hi- B Tài chính hng dn thc hin Quyt nh s 38 /2004/Q-TTg ngày 17 tháng 3 nm 2004 ca Th tng Chính ph v chính sách tr giúp kinh phí cho gia ình, cá nhân nhn nuôi dng tr em m côi và tr em b b ri

IV. CÁC TH TC HÀNH CHÍNH THUC LNH VC BO V CHM SÓC TR EM

Các th tc: - "Cp phát th khám bnh, cha bnh không phi tr tin cho tr em di 6 tui" (B-BLD-051398-TT); - "Cp li th khám bnh, cha bnh không phi tr tin cho tr em di 6 tui ti các c s y t công lp, thuc thm quyn thc hin ca y ban nhân dân xã" (B-BLD-051400-TT); - "i th khám bnh, cha bnh không phi tr tin cho tr em di 6 tui ti các c s y t công lp, thuc thm quyn thc hin ca y ban nhân dân xã" (B-BLD-051401-TT) 1.1. Ni dung n gin hóa Bãi b các th tc nêu trên. Lý do: Ngày 27/7/2009, Th tng Chính ph ã ban hành Ngh nh s 62/2009/N-CP ca Chính ph quy nh chi tit và hng dn chi tit và hng dn thi hành mt s iu ca Lut bo him y t, trong ó quy nh t ngày 01/10/2009 ngng cp phát th khám bnh, cha bnh không phi tr tin cho tr em di 6 tui. 1.2. Kin ngh thc thi Bãi b Thông t s 29/2008/TT-BLTBXH ngày 28/11/2008 ca B Lao ng - Thng binh và Xã hi v vic hng dn vic cp, qun lý và s dng Th khám bnh, cha bnh cho tr em di 6 tui không phi tr tin ti các c s y t công lp.

V. CÁC TH TC HÀNH CHÍNH THUC LNH VC DY NGH

1. Th tc "B nhim Hiu trng trng cao ng ngh, trng trung cp ngh, giám c trung tâm dy ngh trc thuc b, c quan ngang b, c quan thuc Chính ph" (B-BLD-007183-TT) 1.1. Ni dung n gin hoá a) V s lng h s

30

B sung quy nh s lng h s là 01 b Lý do: vn bn cha quy nh v s lng h s phi np. b) V thi hn gii quyt - B sung quy nh v thi gian gii quyt TTHC là 10 ngày làm vic Lý do: vn bn cha quy nh. c) V mu n, mu t khai Mu hoá các thành phn h s ca TTHC, gm: Biên bn ca hi ngh liên tch ngh b nhim; Biên bn ca hi ngh CB ch cht; T trình ngh ca trng cao ng ngh, trung cp ngh, TTDN gi lên c quan có thm quyn. Lý do: to s thng nht, rõ ràng và n gin trong thc hin, tit kim thi gian khi chun b các thành phn h s nêu trên. 1.2. Kin ngh thc thi Sa i, b sung Quy ch B nhim, công nhn, b nhim li, min nhim, thôi công nhn, t chc hiu trng trng cao ng ngh, trng trung cp ngh và giám c trung tâm dy ngh ban hành ti Quyt nh 59/2008/Q-BLTBXH ngày 18/7/2008 ca B trng B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi theo úng ni dung n gin hóa th tc. 2. Th tc "Công nhn Hiu trng trng cao ng ngh t thc" (BBLD-016420-TT) 2.1. Ni dung n gin hoá Bãi b th tc hành chính này, giao cho Hi ng qun tr trng hoc cá nhân s hu trng cao ng ngh t thc b nhim hiu trng trng và gi quyt nh b nhim cho c quan qun lý nhà nc có thm quyn. Lý do: Tiêu chun và iu kin công nhn hiu trng ã c quy nh y , rõ ràng ti vn bn QPPL ca Nhà nc, do ó nên to iu kin cho các trng t thc ch ng, toàn quyn trong vic la chn ngi có y phm cht, nng lc, áp ng các tiêu chun và iu kin theo quy nh làm hiu trng, góp phn vào nâng cao cht lng hot ng ca trng. ng thi to môi trng hot ng bình ng gia trng cao ng ngh t thc trong nc vi trng cao ng ngh có vn u t nc ngoài. 2.2. Kin ngh thc thi Sa i, b sung quy nh ti các vn bn sau ây: - Lut dy ngh nm 2006 (iu 45, 46); - Ngh nh s 70/2009/N-CP ngày 21 tháng 8 nm 2009 ca Chính ph quy nh trách nhim qun lý nhà nc v dy ngh (khon 13 iu 4, im e khon 2 iu 5, khon 5 iu 6); - Quy ch B nhim, công nhn, b nhim li, min nhim, thôi công nhn, t chc hiu trng trng cao ng ngh, trng trung cp ngh và giám c trung tâm dy ngh ban hành ti Quyt nh 59/2008/Q-BLTBXH ngày 18 tháng 7 nm 2008 ca B trng B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi.

31

3. Th tc "B nhim li Hiu trng trng cao ng ngh, trng trung cp ngh; giám c trung tâm dy ngh thuc B, c quan ngang B, c quan thuc Chính ph" (B-BLD-016427-TT) 3.1. Ni dung n gin hoá a) V s lng h s B sung quy nh s lng h s là 01 b Lý do: vn bn cha quy nh v s lng h s phi np. b) V thi hn gii quyt B sung quy nh v thi gian gii quyt TTHC là 10 ngày làm vic Lý do: vn bn cha quy nh. c) V mu n, mu t khai Mu hoá các thành phn h s ca TTHC, gm: Bn kim im cá nhân trong thi gian gi chc v; Biên bn ánh giá góp ý kin ca hi ngh tp th; Biên bn ly phiu tín nhim ca hi ngh CBCC; Công vn ngh ca trng cao ng ngh, trung cp ngh, TTDN gi lên c quan có thm quyn. Lý do: to s thng nht, rõ ràng và n gin trong thc hin, tit kim thi gian khi chun b các thành phn h s nêu trên. 3.2. Kin ngh thc thi Sa i, b sung Quy ch B nhim, công nhn, b nhim li, min nhim, thôi công nhn, t chc hiu trng trng cao ng ngh, trng trung cp ngh và giám c trung tâm dy ngh (ban hành ti Quyt nh 59/2008/Q-BLTBXH ngày 18 tháng 7 nm 2008 ca B trng B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi) 4. Th tc "Công nhn li Hiu trng trng cao ng ngh t thc" (BBLD-016429-TT) 4.1. Ni dung n gin hoá Bãi b th tc hành chính này, giao cho Hi ng qun tr trng hoc cá nhân s hu trng cao ng ngh t thc công nhn li hiu trng trng và gi quyt nh b nhim li cho c quan qun lý nhà nc có thm quyn. Lý do: Vic bãi b th tc này là h qu ca vic bãi b th tc "Công nhn Hiu trng trng cao ng ngh t thc " trình bày trên. 4.2. Kin ngh thc thi Sa i, b sung quy nh ti các vn bn sau ây theo úng ni dung n gin hóa: - Lut dy ngh nm 2006; - Ngh nh s 70/2009/N-CP ngày 21 tháng 8 nm 2009 ca Chính ph quy nh trách nhim qun lý nhà nc v dy ngh; - Quy ch B nhim, công nhn, b nhim li, min nhim, thôi công nhn, t chc hiu trng trng cao ng ngh, trng trung cp ngh và giám c trung

32

tâm dy ngh ban hành ti Quyt nh 59/2008/Q-BLTBXH ngày 18/7/2008 ca B trng B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi. 5. Th tc "Min nhim Hiu trng trng cao ng ngh, trng trung cp ngh; giám c trung tâm dy ngh thuc b, c quan ngang b, c quan thuc Chính ph" (B-BLD-016445-TT) 5.1. Ni dung n gin hoá a) V thành phn h s B sung quy nh v thành phn h s gm: Công vn ngh ca Nhà trng; Biên bn hp Hi ngh ca Trng v vic xét, ngh min nhim. Lý do: to s thng nht, rõ ràng trong thc hin và gii quyt th tc. b) V s lng h s B sung quy nh s lng h s phi np là 01 b c) V trình t, cách thc thc hin B sung quy nh v trình t thc hin, xut c th nh sau: - Bc 1: ngh min nhim: Hiu trng trng cao ng ngh, trng trung cp ngh, giám c trung tâm dy ngh t kim im trách nhim trong thi gian gi chc v. Tp th lãnh o trng, cp u, công oàn, bí th oàn TNCSHCM, n công hp ánh giá, cho ý kin. - Bc 2: trình cp có thm quyn xem xét, ra quyt nh min nhim (cp nào b nhim thì cp ó ra quyt nh min nhim). d) V thi hn gii quyt B sung quy nh thi gian gii quyt TTHC là 10 ngày làm vic, k t khi nhn h s hp l theo quy nh. Lý do: Vn bn quy nh v TTHC cha quy nh rõ v: thành phn và s lng h s, trình t thc hin, thi hn gii quyt TTHC. 5.2. Kin ngh thc thi Sa i, b sung Quy ch B nhim, công nhn, b nhim li, min nhim, thôi công nhn, t chc hiu trng trng cao ng ngh, trng trung cp ngh và giám c trung tâm dy ngh ban hành ti Quyt nh 59/2008/Q-BLTBXH ngày 18 tháng 7 nm 2008 ca B trng B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi. 6. Th tc "Thôi công nhn Hiu trng trng cao ng ngh t thc" (B-BLD-016448-TT) 6.1. Ni dung n gin hoá Bãi b th tc hành chính này. Quy nh sau khi Hi ng qun tr trng hoc cá nhân s hu trng ra quyt nh min nhim hiu trng phi gi cho c quan qun lý nhà nc có thm quyn 01 bn phc v cho hot ng qun lý. Lý do: vic bãi b th tc này là h qu ca vic bãi b th tc "Công nhn hiu trng trng cao ng ngh t thc".

33

6.2. Kin ngh thc thi Sa i, b sung Quy ch B nhim, công nhn, b nhim li, min nhim, thôi công nhn, t chc hiu trng trng cao ng ngh, trng trung cp ngh và giám c trung tâm dy ngh (ban hành ti Quyt nh 59/2008/Q-BLTBXH ngày 18 tháng 7 nm 2008 ca B trng B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi. 7. Th tc "Công nhn thành viên Hi ng qun tr trng cao ng ngh t thc" (B-BLD-053144-TT) 7.1. Ni dung n gin hoá Bãi b th tc hành chính này. Lý do: - Thành viên Hi ng qun tr ca trng do t chc hoc nhóm cá nhân xin thành lp trng c hoc thc hin theo nguyên tc bu trc tip bng phiu kín. Vic ra quyt nh công nhn ca B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi ch mang tính hình thc. - Hin thành viên Hi ng qun tr trng cao ng ngh t thc không chu ràng buc bi bt k tiêu chun, iu kin nào theo quy nh ca Nhà nc v dy ngh, do ó không cn thit phi có s công nhn ca c quan QLNN có thm quyn. 7.2. Kin ngh thc thi Sa i, b sung các vn bn sau ây: - Ngh nh s 70/2009/N-CP ngày 21 tháng 8 nm 2009 ca Chính ph quy nh trách nhim qun lý nhà nc v dy ngh; - iu l mu trng cao ng ngh ban hành ti Quyt nh 51/2008/QBLTBXH ngày 05 tháng 5 nm 2008 ca B trng B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi Ban hành iu l mu trng cao ng ngh. 8. Các th tc: - "Phê duyt iu l trng trung cp ngh trc thuc B, c quan ngang B, c quan thuc Chính ph" (B-BLD-111229-TT) - "Phê duyt quy ch hot ng ca trung tâm dy ngh trc thuc b, c quan ngang b, c quan thuc Chính ph" (B-BLD-111231-TT) 8.1. Ni dung kin ngh B các th tc này a thành mt bc trong trình t thc hin ca các th tc v thành lp trng trng trung cp ngh, trung tâm dy ngh công lp trc thuc B, c quan ngang B, c quan thuc Chính ph. Lý do và bin pháp thay th: iu l ca trng trung cp ngh, trung tâm dy ngh công lp do c quan, t chc ra quyt nh thành lp trng phê duyt, do ó nên ghép chung thành mt bc trong trình t thc hin vi th tc thành lp trng/trung tâm, m bo ng b trong gii quyt th tc. Theo quy nh, thành phn h s thành lp trng/ trung tâm ã bao gm d tho iu l hoc Quy ch t

34

chc và hot ng, c quan ch qun trng/trung tâm s thc hin thm nh, phê duyt Quy ch sau khi có quyt nh thành lp. 8.2. Kin ngh thc thi: Sa i, b sung các vn bn sau: - Quy nh v iu l mu trng trung cp ngh ban hành ti Q 52/2008/Q-BLTBXH ngày 05 tháng 5 nm 2008 ca B trng B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi. - Quy ch mu ca trung tâm dy ngh ban hành kèm theo Quyt nh s 13/2007/Q-BLTBXH ngày 14 tháng 5 nm 2007 ca B trng B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi. - Quyt nh s 71/2008/Q-BLTBXH ngày 30 tháng 12 nm 2008 ca B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi ban hành quy nh v thành lp, cho phép thành lp, chia, tách, sáp nhp, gii th trng cao ng ngh, trng trung cp ngh và trung tâm dy ngh. 9. Th tc "Phê duyt iu l trng cao ng ngh t thc" (B-BLD018853-TT) 9.1. Ni dung n gin hoá B th tc này, giao cho Hi ng qun tr trng hoc cá nhân s hu quyt nh vic xây dng (theo iu l mu) và phê duyt iu l trc khi ngh c quan có thm quyn cho phép thành lp trng. Bn iu l chính thc s c coi là mt trong các thành phn h s ca th tc "Quyt nh cho phép thành lp trng cao ng ngh t thc" (B-BLD-053161-TT). Lý do: To quyn ch ng và tng trách nhim cho các Trng. C quan qun lý nhà nc v dy ngh qun lý trên c s quy nh cht ch v iu kin thành lp và quy nh mu iu l. 9.2. Kin ngh thc thi Sa i, b sung quy nh v iu l mu trng cao ng ngh ban hành ti Q 51/2008/Q-BLTBXH ngày 05 tháng 5 nm 2008 ca B trng B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi. 10. Các th tc: - "Xp hng trng cao ng ngh công lp trc thuc b, c quan ngang b, c quan thuc Chính ph" (B-BLD-018863-TT); - "Xp hng trng trung cp ngh công lp trc thuc b, c quan ngang b, c quan thuc Chính ph" (B-BLD-111328-TT) - "Xp hng trung tâm dy ngh công lp trc thuc b, c quan ngang b, c quan thuc Chính ph" (B-BLD-111990-TT) 10.1. Ni dung n gin hoá B th tc này, chuyn sang thc hin xã hi hóa vic xp hng i vi các c s dy ngh thuc mi thành phn kinh t nhm mc ích thúc y cnh tranh gia các c s dy ngh trong vic nâng cao cht lng ào to, phù hp vi iu kin hi

35

nhp, bo m ào to nhiu lao ng có tay ngh cao áp ng nhu cu ca doanh nghip trong nc và doanh nghip có vn u t nc ngoài. B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi ch trì vic nghiên cu, xây dng các quy nh v xp hng các c s dy ngh thuc mi thành phn kinh t, không phân bit c s dy công lp hay c s dy ngh t thc, trong ó quy nh rõ mc ích xp hng, tiêu chun, tiêu chí xp hng c s dy ngh theo hng m bo công khai, minh bch, rõ ràng; quy nh v a v pháp lý, mô hình t chc ca t chc thc hin hot ng xp hng c s dy ngh và có c ch tng cng s giám sát ca cng ng i vi hot ng xp hng c s dy ngh. Lý do: Mc tiêu ch yu hin nay ca các th tc nêu trên là nhm có c s xp lng i vi i ng lãnh o ca c s dy ngh công lp. Thc t, vic xp lng, nâng bc lng cho các chc danh này nên thc hin theo quy ch tin lng. Không nên tn ti nhiu c ch tin lng gia các loi hình c s dy ngh trong iu kin hi nhp hin nay. Mc ích xp hng c s dy ngh nên tp trung vào vic to iu kin thun li cho các c s dy ngh nâng cao kh nng cnh tranh bình ng phát trin. 10.2. Kin ngh thc thi - Sa i, b sung Quyt nh s 181/2005/Q-TTg ngày 19 tháng 7 nm 2005 ca Th tng Chính ph quy nh v phân loi, xp hng các t chc s nghip, dch v công lp; - Sa i, b sung Thông t s 14/2007/TT-BLTBXH ngày 30 tháng 8 nm 2007 ca B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi. 11. Th tc "Cp th kim nh viên cht lng dy ngh" (B-BLD018899-TT) 11.1. Ni dung n gin hoá a) V thành phn h s B "Giy chng nhn sc kho do trung tâm y t cp huyn hoc tng ng tr lên cp", chuyn ni dung v sc khe vào phn cam kt ca ngi ngh trong n ngh cp th kim nh viên cht lng dy ngh. Lý do: Hin nay, vic cp giy chng nhn sc kho còn mang tính hình thc. Hn na, giy chng nhn sc khe cng khó chng minh c iu kin "có sc khe theo yêu cu công vic" quy nh ti khon 2 iu 4 ca Quyt nh s 07/2008/Q-BLTBXH ngày 25 tháng 3 nm 2009 và giy chng nhn sc khe cng ch có giá tr ti a là 01 nm, trong khi Th kim nh viên cht lng dy ngh không n nh thi hn s dng. b) V mu n ngh cp th kim nh viên cht lng dy ngh B sung thêm cam kt v sc khe m nhim công vic ca ngi làm n ngh. Lý do: ngi ngh chu trách nhim v iu kin sc khe ca mình và th hin rõ cam kt thc hin nhim v. 11.2. Kin ngh thc thi

36

Sa i, b sung Quyt nh s 07/2008/Q-BLTBXH ngày 25 tháng 3 nm 2009 ca B trng B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi. 12. Th tc "Cp li th kim nh viên cht lng dy ngh" (B-BLD112017-TT) 12.1. Ni dung n gin hoá a) V trình t, cách thc thc hin B sung quy nh trình t, cách thc cp li th kim nh viên ging nh trình t, cách thc cp th kim nh viên cht lng dy ngh. Lý do: Vn bn quy nh v TTHC cha quy nh rõ v trình t, cách thc cp li th. b) V thi hn gii quyt B sung quy nh thi gian gii quyt ti a 10 ngày làm vic, k t khi nhn h s theo quy nh. Lý do: Vn bn quy nh v TTHC cha quy nh rõ thi hn gii quyt th tc hành chính. 12.2. Kin ngh thc thi Sa i, b sung Quyt nh s 07/2008/Q-BLTBXH ngày 25 tháng 3 nm 2009 ca B trng B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi. 13. Th tc "Cp giy chng nhn dy ngh t tiêu chun kim nh cht lng dy ngh cp 3 i vi c s dy ngh hoc chng trình dy ngh" (B-BLD-033729-TT) 13.1. Ni dung n gin hoá a) V thành phn h s Quy nh c th ni dung ca Báo cáo kt qu t kim nh ca c s dy ngh, ng thi chú gii c th các vn bn, tài liu minh chng cn thit kèm theo. Lý do: To s thng nht, thun li, rõ ràng cho c i tng tuân th và c quan thc hin th tc hành chính. b) V thi hn gii quyt Quy nh rõ thi hn gii quyt ti a là 30 ngày làm vic, k t ngày nhn h s theo quy nh, trong ó: - Thi gian thành lp oàn kim nh là 15 ngày làm vic, k t ngày nhn h s theo quy nh. - Thi gian oàn kim nh tin hành kim nh, trình B ra quyt nh công nhn kt qu kim nh là 20 ngày làm vic. Lý do: Vn bn quy nh mi ch quy nh v thi gian thành lp oàn kim nh mà cha quy nh v thi gian tin hành và công nhn kt qu kim nh. 13.2. Kin ngh thc thi

37

Sa i, b sung Quyt nh 08/2008/Q-BLTBXH ngày 25 tháng 3 nm 2008 ca B trng B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi Quy nh v quy trình kim nh cht lng dy ngh. 14. Các th tc: - "Quyt nh thành lp trng cao ng ngh công lp" (B-BLD-053152TT); - "Quyt nh thành lp trng trung cp ngh công lp trc thuc b, c quan ngang b, c quan thuc Chính ph" (B-BLD-053167-TT); - "Quyt nh thành lp trung tâm dy ngh công lp trc thuc b, c quan ngang b, c quan thuc Chính ph" (B-BLD-053174-TT) 14.1. Ni dung n gin hoá a) V thành phn h s - B "S yu lý lch ngi d kin làm hiu trng". Lý do: Vic b nhim hiu trng c quy nh thc hin ti th tc "B nhim hiu trng trng cao ng ngh, trng trung cp ngh, giám c trung tâm dy ngh trc thuc b, c quan ngang b, c quan thuc Chính ph". Do ó, s yu lý lch ca ngi d kin làm hiu trng không cn thit phi có trong thành phn h s ca các th tc này. - B "Bn d kin s lng giáo viên m bo áp ng quy mô, trình trng d kin ào to ". Lý do: Trong án thành lp ã yêu cu bao gm ni dung trên. - S dng thut ng Giy chng nhn quyn s dng t, quyn s hu nhà thay th cho thut ng Vn bn xác nhn quyn s dng t, quyn s hu nhà. Hình thc np: bn sao có chng thc hoc bn chp có xut trình bn chính i chiu. Lý do: s dng thut ng giy chng nhn quyn s dng t, quyn s hu nhà nhm m bo úng vi quy nh ca pháp lut hin hành b) S lng h s: B sung quy nh s lng h s phi np là 01 b, riêng án là 07 quyn (theo s lng thành viên H thm nh). Lý do: Vn bn quy nh v TTHC cha quy nh rõ s lng h s phi np. c) V trình t gii quyt B sung bc phê duyt iu l vào trình t gii quyt th tc i vi th tc thành lp trng TCN, trung tâm dy ngh công lp thuc B Lý do: Gim bt th tc, ng thi m bo tính ng b, thng nht trong quá trình gii quyt. d) V thi hn gii quyt: Quy nh thi hn gii quyt ti a là 30 ngày làm vic k t ngày nhn h s theo quy nh, trong ó:

38

- Thi gian c quan QLNN có thm quyn tip nhn và thm tra s b h s thành lp n khi trình Hi ng thm nh là 10 ngày làm vic. - Thi gian thm nh ca Hi ng thm nh 15 ngày làm vic - Thi gian ra quyt nh thành lp là 05 ngày làm vic. Lý do: Vn bn cha quy nh thi gian t khi c quan QLNN v dy ngh thuc B tip nhn và thm tra s b h s n khi trình Hi ng thm nh cp B. e) V mu n, mu t khai: - Lc b mt s ni dung sau trong án thành lp trng: Tình hình phát trin kinh t - xã hi trên a bàn; tình hình công tác dy ngh trên a bàn. Lý do: Nhng mc ni dung trên không tht s thit thc vi án. n v ch u t (tác gi ca án) không thông tin nhn nh, ánh giá v nhng ni dung trên, do ó khi xây dng án thng phi thu thp, cóp nht thông tin ri biên tp li, mt nhiu thi gian, công sc, kt qu ch yu mang tính hình thc. - Quy nh a dng hóa cách thc tip cn mu n, nh: công b công khai lên trang web ca B, ngành, a phng, c s d liu quc gia v TTHC hoc ti tr s c quan thc hin TTHC; tuyên truyn, hng dn t chc khai thác mu n trên trang web ca B, ngành, a phng, c s d liu quc gia v TTHC hoc trc tip ti c quan thc hin TTHC. Lý do: To thun li hn cho i tng thc hin TTHC. g) V yêu cu, iu kin - B iu kin v "Chng trình, giáo trình dy ngh". Lý do: Trng s áp ng iu kin v chng trình, giáo trình dy ngh khi thc hin ng ký hot ng dy ngh. - B iu kin quy nh v vn pháp nh thay bng vic chng minh v trng s, kinh phí hot ng, trang thit b hot ng ca trng và th hin rõ trong án thành lp. Lý do: Theo quy nh, vn pháp nh là mc vn ti thiu phi có có th thành lp mt doanh nghip. Vic quy nh vn pháp nh nhm m bo kh nng thc tin và mc ích kinh doanh ca doanh nghip cng nh bo h quyn li ca nhng t chc và cá nhân có mi quan h vi doanh nghip. Vn pháp nh tùy theo lnh vc, ngành ngh kinh doanh. Vit Nam vn pháp nh ch yu ch quy nh cho mt s ngành ngh có liên quan n tài chính nh Chng khoán, Bo him, Kinh doanh vàng và Kinh doanh tin t. Trng cao ng ngh, trung cp ngh, trung tâm dy ngh công lp do ngân sách nhà nc bo m, hn na, Lut dy ngh không quy nh v vn pháp nh, ch quy nh v vn iu l i vi c s dy ngh có vn u t nc ngoài (iu 40 và im c khon 1 iu 52 ca Lut dy ngh). 14.2. Kin ngh thc thi Sa i, b sung Quyt nh s 71/2008/Q-BLTBXH ngày 30 tháng 12 nm 2008 ca B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi quy nh v thành lp, cho phép thành lp, chia, tách, sáp nhp, gii th trng cao ng ngh, trng trung cp ngh và trung tâm dy ngh.

39

15. Th tc "Quyt nh cho phép thành lp trng cao ng ngh t thc" (B-BLD-053161-TT) 15.1. Ni dung n gin hoá a) V thành phn h s - B "S yu lý lch ca ngi d kin làm hiu trng". Lý do: Vic công nhn hiu trng trng CN t thc c quy nh thc hin ti th tc riêng, do ó, s yu lý lch ca ngi d kin làm hiu trng không cn thit phi có trong thành phn h s ca th tc này. - B "Bn d kin s lng giáo viên m bo áp ng quy mô, trình trng d kin ào to " i vi trng cao ng ngh t thc thành lp mi. Lý do: Trong án thành lp ã yêu cu bao gm ni dung trên. - Thay d tho iu l trng bng bn chính bn iu l trng ã c Hi ng qun tr trng xây dng và phê duyt. Lý do: To quyn ch ng và tng trách nhim cho các Trng. C quan qun lý nhà nc v dy ngh qun lý trên c s quy nh cht ch v iu kin thành lp và ban hành mu iu l. - S dng thut ng Giy chng nhn quyn s dng t, quyn s hu nhà thay th cho thut ng Vn bn xác nhn quyn s dng t, quyn s hu nhà (quy nh ti Khon 5 iu 5 ca Quy nh). Hình thc np: bn sao có chng thc hoc bn chp xut trình bn chính kèm theo i chiu. Lý do: s dng thut ng giy chng nhn quyn s dng t, quyn s hu nhà nhm m bo úng vi quy nh ca pháp lut hin hành - Sa i quy nh np "Vn bn xác nhn ca ngân hàng hoc t chc tín dng v kh nng tài chính ca t chc, cá nhân ngh thành lp trng cao ng ngh m bo u t và hot ng ca trng" thành Danh sách góp vn ca các thành viên sáng lp hoc giy t chng minh quyn s hu v tài sn ca cá nhân ngh thành lp trng. Lý do: Ngân hàng hoc t chc tín dng ch xác nhn t chc, cá nhân ngh thành lp trng có tin gi ti ngân hàng ch không xác nhn kh nng tài chính m bo u t và hot ng ca trng. Hn na, vic quy nh xác nhn kh nng tài chính "m bo u t và hot ng ca trng" còn chung chung, thiu nh lng rõ ràng, gây khó khn khi thc hin, do ó nên nh lng hoá bng vic trng phi chng minh áp ng iu kin v vn u t và hot ng phù hp vi án thành lp trng ã c phê duyt. b) S lng h s: B sung quy nh s lng h s phi np là 01 b, riêng án là 07 quyn (theo s lng thành viên H thm nh) Lý do: Vn bn quy nh v TTHC cha quy nh rõ s lng h s phi np. c) V mu n, mu t khai

40

- Lc b mt s ni dung sau trong án thành lp trng: Tình hình phát trin kinh t - xã hi trên a bàn; Tình hình công tác dy ngh trên a bàn Lý do: Nhng mc ni dung trên không tht s thit thc vi án. Ch u t (tác gi ca án) không thông tin nhn nh, ánh giá v nhng ni dung trên, do ó khi xây dng án thng phi thu thp, cóp nht thông tin t các ngun khác nhau ri biên tp li, mt nhiu thi gian, công sc mà kt qu li mang tính hình thc. - Quy nh nhiu các thc tip cn mu n, nh: công b công khai lên trang web ca B, ngành, a phng, c s d liu quc gia v TTHC hoc ti tr s c quan thc hin TTHC; tuyên truyn, hng dn t chc khai thác mu n trên trang web ca B, ngành, a phng, c s d liu quc gia v TTHC hoc trc tip ti c quan thc hin TTHC. Lý do: to thun li hn cho i tng thc hin TTHC. d) V yêu cu, iu kin: - B iu kin v "Chng trình, giáo trình dy ngh" (quy nh ti Khon 7 iu 3 ca Quy nh ) Lý do: Chng trình, giáo trình dy ngh cng là mt trong nhng thành phn h s ng ký hot ng dy ngh, do ó Trng s áp ng iu kin v chng trình, giáo trình dy ngh khi thc hin ng ký hot ng dy ngh - B iu kin quy nh v vn pháp nh thay bng vic chng minh v trng s, kinh phí hot ng, trang thit b hot ng ca trng và th hin rõ trong án thành lp (B iu kin quy nh v vn pháp nh, thay th bng iu kin phi có kh nng tài chính m bo u t và hot ng ca trng/trung tâm phù hp vi án thành lp ã c cp có thm quyn phê duyt). Lý do: Theo quy nh, vn pháp nh là mc vn ti thiu phi có có th thành lp mt doanh nghip. Vic quy nh vn pháp nh nhm m bo kh nng thc tin và mc ích kinh doanh ca doanh nghip cng nh bo h quyn li ca nhng t chc và cá nhân có mi quan h vi doanh nghip. Vn pháp nh tùy theo lnh vc, ngành ngh kinh doanh. Vit Nam vn pháp nh ch yu ch quy nh cho mt s ngành ngh có liên quan n tài chính nh Chng khoán, Bo him, Kinh doanh vàng và Kinh doanh tin t, Hn na, Lut dy ngh không quy nh v vn pháp nh ch quy nh v vn iu l i vi c s dy ngh có vn u t nc ngoài (iu 40 và im c khon 1 iu 52 ca Lut dy ngh). 15.2. Kin ngh thc thi Sa i, b sung Quyt nh s 71/2008/Q-BLTBXH ngày 30 tháng 12 nm 2008 ca B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi Quy nh v thành lp, cho phép thành lp, chia, tách, sáp nhp, gii th trng cao ng ngh, trng trung cp ngh và trung tâm dy ngh. 16. Th tc "ng ký hot ng dy ngh i vi trng cao ng ngh" (B-BLD-112605-TT) 16.1. Ni dung n gin hoá

41

a) V thành phn h s - Quy nh có th la chn hình thc np bn sao có chng thc quyt nh thành lp hoc bn chp (có xut trình bn chính i chiu) Lý do: gim bt vic phi công chng giy t, tit kim thi gian và chi phí. - B "Giy t chng minh các iu kin cp giy chng nhn ng ký hot ng dy ngh". Thay th bng vic chú gii c th v các giy t, tài liu chng minh (nu cn) ngay trong mu Báo cáo thc trng v mt s iu kin m bo cho hot ng dy ngh to thun li cho c i tng tuân th và c quan QLNN khi thc hin. Lý do: Vic quy nh "Giy t chng minh các iu kin cp giy chng nhn ng ký hot ng dy ngh" nh trên thiu c th, rõ ràng nên gây khó khn khi thc hin. Hn na, chng minh s áp ng các iu kin cp giy chng nhn ng ký hot ng dy ngh theo quy nh ã c th hin thông qua Báo cáo thc trng v mt s iu kin m bo cho hot ng dy ngh (theo mu s 3) ca t chc, n v. C quan th lý h s có trách nhim x lý thông tin ca Báo cáo và i chiu vi các quy nh ca nhà nc xem xét, thm nh. C th nh sau: + V iu kin "Các ngh ng ký hot ng phi có trong danh mc ngh ào to do B trng B Lao ng - Thng binh và Xã hi ban hành": i vi iu kin này, c quan th lý h s có trách nhim t i chiu gia ngh ng ký hot ng ca t chc, n v vi danh mc ngh ào to do B Lao ng - Thng binh và Xã hi ban hành. + V iu kin "Có c s vt cht phù hp vi ngh, quy mô, trình ào to và c thit k xây dng theo Tiêu chun xây dng Vit Nam TCXD VN 60: 2003 "Trng dy ngh - Tiêu chun thit k" c ban hành theo Quyt nh s 21/2003/Q-BXD ngày 28/7/2003 ca B trng B Xây dng": c minh chng thông qua ni dung phn th nht "Thc trng chung v c s vt cht, thit b, cán b qun lý và giáo viên" ca Báo cáo. + V các iu kin: có thit b dy ngh phù hp vi ngh, quy mô và trình ào to; có i ng giáo viên, cán b qun lý v s lng, phù hp vi c cu ngh và trình ào to, m bo t l hc sinh, sinh viên quy i trên giáo viên quy i và t l giáo viên c hu; có chng trình dy ngh c xây dng trên c s ca chng trình khung do B trng B Lao ng - Thng binh và Xã hi ban hành: c minh chng thông qua ni dung phn th hai "Thc trng v c s vt cht, trang thit b, giáo viên, chng trình, giáo trình ging dy ngh i vi tng ngh ào to" ca Báo cáo. - B Chng trình dy ngh ca các ngh ng ký hot ng. Lý do: ây là yêu cu trùng lp vì ltrong thành phn h s "Báo cáo thc trng v mt s iu kin m bo cho hot ng dy ngh" ã yêu cu có chng trình dy ngh kèm theo. - B Vn bn ca b chuyên ngành xác nhn các iu kin m bo ào to các ngh y, dc, lái xe c gii ng b, lái tàu sông, tàu bin, tàu ho hoc ngh v s.

42

Lý do và bin pháp thay th: Nên quy nh C quan nhà nc thc hin TTHC này ly ý kin ca các B chuyên ngành v vic iu kin m bo ào to ngh s thun li hn so vi vic yêu cu t chc, cá nhân trc tip i xin xác nhn ca B chuyên ngành, gim bt khó khn phin hà cho t chc, cá nhân khi thc hin TTHC. b) V s lng h s: B sung quy nh v s lng h s: 01 b Lý do: Vn bn quy nh v TTHC cha quy nh rõ s lng h s c) V mu n, t khai: - B thông tin v nm sn xut ca thit b dy ngh trong mu "Báo cáo thc trng v các iu kin m bo cho hot ng ào to các ngh ng ký hot ng" Lý do: Vic yêu cu lit kê nm sn xut là không cn thit và gây khó khn khi thc hin, trên thc t ch cn thm nh v s lng, c tính k thut và hiu qu s dng ca tng loi thit b m bo cho vic dy và hc. - B thông tin v môn hc/môun ging dy trong bng lit kê giáo viên dy ngh ca mu "Báo cáo thc trng v các iu kin m bo cho hot ng ào to các ngh ng ký hot ng" Lý do: Vic yêu cu phân công giáo viên c hu và thnh ging dy môn hc hay môun nào ó gây khó khn khi xây dng k hoch, vì giáo viên có th ging dy các môn hc/ môun chuyên ngành ca ngh, vic phân công ging dy các trng s thc hin theo tình hình thc t vì hin nay rt thiu giáo viên dy ngh. - Quy nh cách thc tip cn mu n bng cách công b công khai mu n lên trang web ca B, ngành, a phng, c s d liu quc gia v TTHC hoc ti tr s c quan thc hin TTHC và tuyên truyn, hng dn t chc khai thác mu n trên trang web ca B, ngành, a phng, c s d liu quc gia v TTHC hoc trc tip ti c quan thc hin TTHC. Lý do: to thun li hn cho các i tng thc hin TTHC - B sung thêm ngôn ng ting Anh i vi mu n, t khai và báo cáo Lý do: d dàng thc hin cho các i tng nc ngoài. d) Vn khác: - Phân cp cho chuyên ngành cp Tnh xác nhn iu kin m bo ào to trình s cp i vi các ngh thuc ngành y, dc, ngh lái xe c gii ng b, lái tàu sông, tàu bin, tàu ha, ngh v s (thay vì phi có xác nhn ca B chuyên ngành i vi tt c các cp trình ngh ào to nh quy nh hin ti) Lý do: thc hin phân cp nhm gim ti cho c quan QLNN cp B, góp phn gii quyt TTHC nhanh chóng hn - Ban hành Quy nh c th các tiêu chí có nh lng v c s vt cht, thit b phù hp vi ngh, quy mô, trình ào to. - Ban hành Quy nh danh mc các ngh và chng trình dy ngh trình s cp

43

- Ban hành Quy nh chun trình chuyên môn và nguyên tc áp dng cho các ngh. - B sung quy nh thc hin ch hu kim cho th tc ng ký hot ng dy ngh 16.2. Kin ngh thc thi: Sa i, b sung ca Quyt nh s 72/2008/Q-BLTBXH ngày 30 tháng 12 nm 2008 ca B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi ban hành Quy nh v ng ký hot ng dy ngh. 17. Th tc "ng ký hot ng dy ngh i vi trng cao ng, i hc có ng ký hot ng dy ngh" (B-BLD-112773-TT) 17.1. Ni dung n gin hoá a) Thành phn h s - Quy nh có th la chn hình thc np bn sao quyt nh thành lp hoc bn photo (có xut trình bn chính i chiu) Lý do: gim bt vic phi công chng giy t, tit kim thi gian và chi phí. - B "Bn sao quyt nh b nhim hoc công nhn ngi ng u c s giáo dc và doanh nghip" Lý do: thành phn h s này không cn thit vì không liên quan n các iu kin ng ký hot ng dy ngh. - B "Giy t chng minh các iu kin cp giy chng nhn ng ký hot ng dy ngh". Lý do: tng t nh trình bày ti th tc th 16 "ng ký hot ng dy ngh i vi trng cao ng ngh" trên - B Chng trình dy ngh ca các ngh ng ký hot ng. Lý do: ây là yêu cu trùng lp vì ltrong thành phn h s "Báo cáo thc trng v mt s iu kin m bo cho hot ng dy ngh" ã yêu cu có chng trình dy ngh kèm theo. - B Vn bn ca b chuyên ngành xác nhn các iu kin m bo ào to các ngh y, dc, lái xe c gii ng b, lái tàu sông, tàu bin, tàu ho hoc ngh v s. Lý do: Nên quy nh C quan nhà nc thc hin TTHC này ly ý kin ca các B chuyên ngành v vic iu kin m bo ào to ngh s thun li hn so vi vic yêu cu t chc, cá nhân trc tip i xin xác nhn ca B chuyên ngành, gim bt khó khn phin hà cho t chc, cá nhân khi thc hin TTHC. b) V s lng h s: B sung quy nh v s lng h s: 01 b Lý do: Vn bn quy nh v TTHC cha quy nh rõ s lng h s c) V mu n, t khai:

44

- B thông tin v nm sn xut ca thit b dy ngh trong mu "Báo cáo thc trng v các iu kin m bo cho hot ng ào to các ngh ng ký hot ng" Lý do: Vic yêu cu lit kê nm sn xut là không cn thit và gây khó khn khi thc hin, trên thc t ch cn thm nh v s lng, c tính k thut và hiu qu s dng ca tng loi thit b m bo cho vic dy và hc. - B thông tin v môn hc/môun ging dy trong bng lit kê giáo viên dy ngh ca mu "Báo cáo thc trng v các iu kin m bo cho hot ng ào to các ngh ng ký hot ng" Lý do: Vic yêu cu phân công giáo viên c hu và thnh ging dy môn hc hay môun nào ó gây khó khn khi xây dng k hoch, vì giáo viên có th ging dy các môn hc/ môun chuyên ngành ca ngh, vic phân công ging dy các trng s thc hin theo tình hình thc t vì hin nay rt thiu giáo viên dy ngh. - Quy nh cách thc tip cn mu n bng cách công b công khai mu n lên trang web ca B, ngành, a phng, c s d liu quc gia v TTHC hoc ti tr s c quan thc hin TTHC và tuyên truyn, hng dn t chc khai thác mu n trên trang web ca B, ngành, a phng, c s d liu quc gia v TTHC hoc trc tip ti c quan thc hin TTHC. Lý do: to thun li hn cho các i tng thc hin TTHC - B sung thêm ngôn ng ting Anh i vi mu n, t khai và báo cáo Lý do: d dàng thc hin cho các i tng nc ngoài. d) Vn khác: - Phân cp cho chuyên ngành cp Tnh xác nhn iu kin m bo ào to trình s cp i vi các ngh thuc ngành y, dc, ngh lái xe c gii ng b, lái tàu sông, tàu bin, tàu ha, ngh v s (thay vì phi có xác nhn ca B chuyên ngành i vi tt c các cp trình ngh ào to nh quy nh hin ti) Lý do: thc hin phân cp nhm gim ti cho c quan QLNN cp B, góp phn gii quyt TTHC nhanh chóng hn - Ban hành Quy nh c th các tiêu chí có nh lng v c s vt cht, thit b phù hp vi ngh, quy mô, trình ào to. - Ban hành Quy nh danh mc các ngh và chng trình dy ngh trình s cp - Ban hành Quy nh chun trình chuyên môn và nguyên tc áp dng cho các ngh. - B sung quy nh thc hin ch hu kim cho th tc ng ký hot ng dy ngh 17.2. Kin ngh thc thi: Sa i, b sung ca Quyt nh s 72/2008/Q-BLTBXH ngày 30 tháng 12 nm 2008 ca B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi ban hành Quy nh v ng ký hot ng dy ngh.

45

18. Th tc "ng ký hot ng dy ngh i vi trng cao ng ngh có vn u t nc ngoài" (B-BLD-112816-TT) 18.1. Ni dung n gin hoá a) V thành phn h s - Quy nh có th la chn hình thc np bn sao hoc bn photo (có xut trình bn chính i chiu) i vi: Giy phép u t hoc Quyt nh thành lp trng; iu l trng. Lý do: Gim s tn kém v thi gian, kinh phí thc hin, ng thi gim bt th tc chng thc sao y cp khác - B "Giy t chng minh các iu kin cp giy chng nhn ng ký hot ng dy ngh". Lý do: tng t nh trình bày ti th tc th 16 "ng ký hot ng dy ngh i vi trng cao ng ngh" trên - B Chng trình dy ngh ca các ngh ng ký hot ng. Lý do: ây là yêu cu trùng lp vì ltrong thành phn h s "Báo cáo thc trng v mt s iu kin m bo cho hot ng dy ngh" ã yêu cu có chng trình dy ngh kèm theo. - B Vn bn ca b chuyên ngành xác nhn các iu kin m bo ào to các ngh y, dc, lái xe c gii ng b, lái tàu sông, tàu bin, tàu ho hoc ngh v s. Lý do: Nên quy nh C quan nhà nc thc hin TTHC này ly ý kin ca các B chuyên ngành v vic iu kin m bo ào to ngh s thun li hn so vi vic yêu cu t chc, cá nhân trc tip i xin xác nhn ca B chuyên ngành, gim bt khó khn phin hà cho t chc, cá nhân khi thc hin TTHC. b) V s lng h s B sung quy nh v s lng h s: 01 b Lý do: Vn bn quy nh v TTHC cha quy nh rõ s lng h s c) V mu n, t khai: - B thông tin v nm sn xut ca thit b dy ngh trong mu "Báo cáo thc trng v các iu kin m bo cho hot ng ào to các ngh ng ký hot ng" Lý do: Vic yêu cu lit kê nm sn xut là không cn thit và gây khó khn khi thc hin, trên thc t ch cn thm nh v s lng, c tính k thut và hiu qu s dng ca tng loi thit b m bo cho vic dy và hc. - B thông tin v môn hc/môun ging dy trong bng lit kê giáo viên dy ngh ca mu "Báo cáo thc trng v các iu kin m bo cho hot ng ào to các ngh ng ký hot ng" Lý do: Vic yêu cu phân công giáo viên c hu và thnh ging dy môn hc hay môun nào ó gây khó khn khi xây dng k hoch, vì giáo viên có th ging dy các môn hc/ môun chuyên ngành ca ngh, vic phân công ging dy các trng s thc hin theo tình hình thc t vì hin nay rt thiu giáo viên dy ngh.

46

- Quy nh cách thc tip cn mu n bng cách công b công khai mu n lên trang web ca B, ngành, a phng, c s d liu quc gia v TTHC hoc ti tr s c quan thc hin TTHC và tuyên truyn, hng dn t chc khai thác mu n trên trang web ca B, ngành, a phng, c s d liu quc gia v TTHC hoc trc tip ti c quan thc hin TTHC. Lý do: to thun li hn cho các i tng thc hin TTHC - B sung thêm ngôn ng ting Anh i vi mu n, t khai và báo cáo Lý do: d dàng thc hin cho các i tng nc ngoài. d) Vn khác - Phân cp cho chuyên ngành cp Tnh xác nhn iu kin m bo ào to trình s cp i vi các ngh thuc ngành y, dc, ngh lái xe c gii ng b, lái tàu sông, tàu bin, tàu ha, ngh v s (thay vì phi có xác nhn ca B chuyên ngành i vi tt c các cp trình ngh ào to nh quy nh hin ti) Lý do: thc hin phân cp nhm gim ti cho c quan QLNN cp B, góp phn gii quyt TTHC nhanh chóng hn - Ban hành Quy nh c th các tiêu chí có nh lng v c s vt cht, thit b phù hp vi ngh, quy mô, trình ào to. - Ban hành Quy nh danh mc các ngh và chng trình dy ngh trình s cp - Ban hành Quy nh chun trình chuyên môn và nguyên tc áp dng cho các ngh. - B sung quy nh thc hin ch hu kim cho th tc ng ký hot ng dy ngh 18.2. Kin ngh thc thi Sa i, b sung ca Quyt nh s 72/2008/Q-BLTBXH ngày 30 tháng 12 nm 2008 ca B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi ban hành Quy nh v ng ký hot ng dy ngh. 19. Các th tc: - "ng ký b sung hot ng dy ngh i vi trng cao ng ngh" (BBLD-113059-TT); - "ng ký b sung hot ng dy ngh i vi trng cao ng, trng i hc" (B-BLD-113069-TT); - ng ký b sung hot ng dy ngh i vi trng cao ng ngh có vn u t nc ngoài" (B-BLD-113078-TT). 19.1. Ni dung n gin hoá a) V thành phn h s B yêu cu phi np bn sao giy chng nhn ng ký hot ng dy ngh ã c cp

47

Lý do: vì c quan thc hin TTHC ã có 01 bn lu khi cp GCN ng ký hot ng dy ngh b) V s lng h s B sung quy nh v s lng h s: 01 b Lý do: Vn bn quy nh v TTHC cha quy nh rõ s lng h s c) V thi hn gii quyt: - Quy nh gim thi hn gii quyt TTHC xung còn 10 ngày làm vic, k t ngày nhn h s theo quy nh. Lý do: vì th tc b sung ng ký hot ng dy ngh n gin hn so vi th tc ng ký H dy ngh, do ó có th rút ngn thi gian thc hin. d) V mu n, mu t khai - B ct h tên giáo viên thnh ging ca "Báo cáo thc trng v các iu kin m bo cho hot ng ào to các ngh ng ký hot ng" Lý do: ch cn báo cáo v s lng giao viên thnh ging và trình , ngành c ào to, k nng ngh, trình nghip v s phm, môn hc ging dy mà không nht thit phi lit kê h tên giáo viên, vì trong quá trình ging dy s có th có s thay i. - Công b mu t khai theo nhiu hình thc khác nhau. Lý do: Giúp cá nhân, t chc d tip cn mu n, t khai - B sung thêm ting Anh cho các mu n, t khai Lý do: áp dng cho các i tng có yu t nc ngoài. 19.2. Kin ngh thc thi: Sa i, b sung Quyt nh s 72/2008/Q-BLTBXH ngày 30 tháng 12 nm 2008 ca B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi ban hành Quy nh v ng ký hot ng dy ngh. 20. Các th tc: - "ánh giá và cp chng ch k nng ngh trình bc 1" (B-BLD113169-TT); - "ánh giá và cp chng ch k nng ngh trình bc 2" (B-BLD113171-TT); - "ánh giá và cp chng ch k nng ngh trình bc 3" (B-BLD113175-TT); - "ánh giá và cp chng ch k nng ngh trình bc 4" (B-BLD113176-TT); - "ánh giá và cp chng ch k nng ngh trình bc 5" (B-BLD113179-TT). 20.1. Ni dung n gin hoá a) V thành phn h s

48

- Lc b bt và iu chnh ni dung v thành phn h s quy nh ti im c, khon 2, iu 8 Chng III ca Quy nh t chc và qun lý vic ánh giá, cp chng ch k nng ngh quc gia, nh sau: "Bn photocopy các giy t chng minh các iu kin ng ký d thi theo tng bc trình c quy nh ti iu 7 ca Quy nh này" - Không cn ch rõ các loi chng ch, bng tt nghip; giy xác nhn ã hc ht chng trình hc tp ca ngi hc do c s dy ngh hoc c s giáo dc ào to cp; s lao ng hoc giy t do ngi s dng lao ng ghi nhn v quá trình công tác. Lý do: Nhm quy nh rõ ràng hn v thành phn h s, tránh gây hiu lm cho ngi ng ký tham d k thi k nng ngh quc gia. b) V s lng h s B sung quy nh v s lng h s phi np là 01 b Lý do: Vn bn quy nh v TTHC cha quy nh rõ s lng h s c) V quy trình thc hin: - B sung quy nh ngi tham d k thi ngoài vic nhn phiu trc tip ti các Trung tâm ánh giá, có th ly mu và in ra t website ca Tng cc Dy ngh Lý do: to s thun tin cho ngi tham d. 20.2. Kin ngh thc thi Sa i, b sung Quyt nh 69/2008/Q-BLTBXH ngày 30 tháng 12 nm 2008 ca B trng B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi ban hành Quy nh t chc và qun lý vic ánh giá, cp chng ch k nng ngh quc gia. 21. Các th tc: - "Quyt nh thành lp trng trung cp ngh công lp trc thuc tnh, thành ph trc thuc trung ng" (B-BLD-055258-TT); - "Quyt nh thành lp trung tâm dy ngh công lp trc thuc tnh, thành ph trc thuc trung ng" (B-BLD-055318-TT). 21.1. Ni dung n gin hoá a) V thành phn h s - B "S yu lý lch ca ngi d kin làm hiu trng/ giám c" . Lý do: tng t nh i vi th tc Thành lp trng TCN/ TT dy ngh công lp trc thuc B, c quan ngang B, c quan thuc Chính ph - B "Bn d kin s lng giáo viên m bo áp ng quy mô, trình trng d kin ào to " i vi trng TCN thành lp mi (quy nh ti im b Khon 2 iu 9 ca Quy nh). Lý do: Trong án thành lp ã yêu cu bao gm ni dung trên. - S dng thut ng Giy chng nhn quyn s dng t, quyn s hu nhà thay th cho thut ng Vn bn xác nhn quyn s dng t, quyn s hu nhà (quy

49

nh ti Khon 5 iu 9 ca Quy nh). Hình thc np: bn sao có chng thc hoc bn chp có xut trình bn chính i chiu. Lý do: s dng thut ng giy chng nhn quyn s dng t, quyn s hu nhà nhm m bo úng vi quy nh ca pháp lut hin hành b) S lng h s B sung quy nh s lng h s phi np là 01 b, riêng án là 07 quyn (theo s lng thành viên H thm nh) Lý do: Vn bn quy nh v TTHC cha quy nh rõ s lng h s phi np. c) V thi hn gii quyt Quy nh thi hn gii quyt ti a là 30 ngày làm vic, k t ngày nhn h s theo quy nh, trong ó: - Thi gian S LTBXH tip nhn và thm tra s b h s thành lp n khi trình Hi ng thm nh cp tnh là 10 ngày làm vic. - Thi gian thm nh ca Hi ng thm nh 15 ngày làm vic - Thi gian ra quyt nh thành lp ca y ban nhân dân tnh là 05 ngày làm vic. Lý do: vn bn cha quy nh thi gian t khi S LTBXH tip nhn và thm tra s b h s thành lp n khi trình Hi ng thm nh cp tnh d) V mu n, mu t khai - Lc b mt s ni dung sau trong án thành lp trng: + Tình hình phát trin kinh t - xã hi trên a bàn + Tình hình công tác dy ngh trên a bàn Lý do: Nhng mc ni dung trên không tht s thit thc vi án. n v ch u t (tác gi ca án) không thông tin nhn nh, ánh giá v nhng ni dung trên, do ó khi xây dng án thng phi thu thp, cóp nht thông tin ri biên tp li, mt nhiu thi gian, công sc, kt qu ch yu mang tính hình thc. - Quy nh nhiu các thc tip cn mu n, nh: công b công khai lên trang web ca B, ngành, a phng, c s d liu quc gia v TTHC hoc ti tr s c quan thc hin TTHC; tuyên truyn, hng dn t chc khai thác mu n trên trang web ca B, ngành, a phng, c s d liu quc gia v TTHC hoc trc tip ti c quan thc hin TTHC. Lý do: to thun li hn cho i tng thc hin TTHC. e) V yêu cu, iu kin - B iu kin v "Chng trình, giáo trình dy ngh" (quy nh ti Khon 7 iu 7 ca Quy nh ) Lý do: Trng s áp ng iu kin v chng trình, giáo trình dy ngh khi thc hin ng ký hot ng dy ngh

50

- B iu kin quy nh v vn pháp nh thay bng vic chng minh v trng s, kinh phí hot ng, trang thit b hot ng ca trng và th hin rõ trong án thành lp. Lý do: Theo quy nh, vn pháp nh là mc vn ti thiu phi có có th thành lp mt doanh nghip. Vic quy nh vn pháp nh nhm m bo kh nng thc tin và mc ích kinh doanh ca doanh nghip cng nh bo h quyn li ca nhng t chc và cá nhân có mi quan h vi doanh nghip. Vn pháp nh tùy theo lnh vc, ngành ngh kinh doanh. Vit Nam vn pháp nh ch yu ch quy nh cho mt s ngành ngh có liên quan n tài chính nh Chng khoán, Bo him, Kinh doanh vàng và Kinh doanh tin t. Trng cao ng ngh, trung cp ngh, trung tâm dy ngh công lp do ngân sách nhà nc bo m, hn na, Lut dy ngh không quy nh v vn pháp nh, ch quy nh v vn iu l i vi c s dy ngh có vn u t nc ngoài (iu 40 và im c khon 1 iu 52 ca Lut dy ngh). 21.2. Kin ngh thc thi Sa i, b sung Quyt nh s 71/2008/Q-BLTBXH ngày 30 tháng 12 nm 2008 ca B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi Quy nh v thành lp, cho phép thành lp, chia, tách, sáp nhp, gii th trng CN, trng TCN và trung tâm dy ngh 22. Th tc "Quyt nh cho phép thành lp trng trung cp ngh t thc thuc tnh, thành ph trc thuc trung ng" (B-BLD-055293-TT) 22.1. Ni dung n gin hoá a) V thành phn h s: - B "S yu lý lch ngi d kin làm hiu trng" Lý do: tng t nh i vi th tc thành lp trng TCN công lp - B "Bn d kin s lng giáo viên m bo áp ng quy mô, trình trng d kin ào to " i vi trng TCN thành lp mi (quy nh ti im b Khon 2 iu 9 ca Quy nh). Lý do: Trong án thành lp ã yêu cu bao gm ni dung trên. - S dng thut ng Giy chng nhn quyn s dng t, quyn s hu nhà thay th cho thut ng Vn bn xác nhn quyn s dng t, quyn s hu nhà (quy nh ti Khon 5 iu 9 ca Quy nh). Hình thc np: bn sao có chng thc hoc bn chp có xut trình bn chính i chiu. Lý do: s dng thut ng giy chng nhn quyn s dng t, quyn s hu nhà nhm m bo úng vi quy nh ca pháp lut hin hành - Sa i quy nh np "Vn bn xác nhn ca ngân hàng hoc t chc tín dng v kh nng tài chính ca t chc, cá nhân ngh thành lp trng cao ng ngh m bo u t và hot ng ca trng" thành Danh sách góp vn ca các thành viên sáng lp hoc giy t chng minh quyn s hu v tài sn ca cá nhân ngh thành lp trng. Lý do: Ngân hàng hoc t chc tín dng ch xác nhn t chc, cá nhân ngh thành lp trng có tin gi ti ngân hàng ch không xác nhn kh nng tài chính

51

m bo u t và hot ng ca trng. Hn na, vic quy nh xác nhn kh nng tài chính "m bo u t và hot ng ca trng" còn chung chung, thiu nh lng rõ ràng, gây khó khn khi thc hin, do ó nên nh lng hoá bng vic trng phi chng minh áp ng iu kin v vn u t và hot ng phù hp vi án thành lp trng ã c phê duyt. b) S lng h s B sung quy nh s lng h s phi np là 01 b, riêng án là 07 quyn (theo s lng thành viên H thm nh) Lý do: Vn bn quy nh v TTHC cha quy nh rõ s lng h s phi np. c) V thi hn gii quyt: Quy nh thi hn gii quyt ti a là 30 ngày làm vic, k t ngày nhn h s theo quy nh, trong ó: - Thi gian S LTBXH tip nhn và thm tra s b h s thành lp n khi trình Hi ng thm nh cp tnh là 10 ngày làm vic. - Thi gian thm nh ca Hi ng thm nh 15 ngày làm vic - Thi gian ra quyt nh thành lp ca y ban nhân dân tnh là 05 ngày làm vic. Lý do: vn bn cha quy nh thi gian t khi S LTBXH tip nhn và thm tra s b h s thành lp n khi trình Hi ng thm nh cp tnh d) V mu n, mu t khai: - Lc b mt s ni dung sau trong án thành lp trng: + Tình hình phát trin kinh t - xã hi trên a bàn + Tình hình công tác dy ngh trên a bàn Lý do: Nhng mc ni dung trên không tht s thit thc vi án. n v ch u t (tác gi ca án) không thông tin nhn nh, ánh giá v nhng ni dung trên, do ó khi xây dng án thng phi thu thp, cóp nht thông tin ri biên tp li, mt nhiu thi gian, công sc, kt qu ch yu mang tính hình thc. - Quy nh nhiu các thc tip cn mu n, nh: công b công khai lên trang web ca B, ngành, a phng, c s d liu quc gia v TTHC hoc ti tr s c quan thc hin TTHC; tuyên truyn, hng dn t chc khai thác mu n trên trang web ca B, ngành, a phng, c s d liu quc gia v TTHC hoc trc tip ti c quan thc hin TTHC. Lý do: to thun li hn cho i tng thc hin TTHC. e) V yêu cu, iu kin: - B iu kin v "Chng trình, giáo trình dy ngh" (quy nh ti Khon 7 iu 7 ca Quy nh ) Lý do: Trng s áp ng iu kin v chng trình, giáo trình dy ngh khi thc hin ng ký hot ng dy ngh

52

- B iu kin quy nh v vn pháp nh, thay bng vic chng minh v trng s, kinh phí hot ng, trang thit b hot ng ca trng và th hin rõ trong án thành lp (B iu kin quy nh v vn pháp nh, thay th bng iu kin phi có kh nng tài chính m bo u t và hot ng ca trng/trung tâm phù hp vi án thành lp ã c cp có thm quyn phê duyt). Lý do: Theo quy nh, vn pháp nh là mc vn ti thiu phi có có th thành lp mt doanh nghip. Vic quy nh vn pháp nh nhm m bo kh nng thc tin và mc ích kinh doanh ca doanh nghip cng nh bo h quyn li ca nhng t chc và cá nhân có mi quan h vi doanh nghip. Vn pháp nh tùy theo lnh vc, ngành ngh kinh doanh. Vit Nam vn pháp nh ch yu ch quy nh cho mt s ngành ngh có liên quan n tài chính nh Chng khoán, Bo him, Kinh doanh vàng và Kinh doanh tin t. Trng trung cp ngh công lp do ngân sách nhà nc bo m, hn na, Lut dy ngh không quy nh v vn pháp nh ch quy nh v vn iu l i vi c s dy ngh có vn u t nc ngoài (iu 40 và im c khon 1 iu 52 ca Lut dy ngh). 23.2. Kin ngh thc thi Sa i, b sung Quyt nh s 71/2008/Q-BLTBXH ngày 30 tháng 12 nm 2008 ca B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi Quy nh v thành lp, cho phép thành lp, chia, tách, sáp nhp, gii th trng CN, trng TCN và trung tâm dy ngh. 24. Th tc "Quyt nh cho phép thành lp trung tâm dy ngh t thc thuc tnh, thành ph trc thuc trung ng" (B-BLD-055346-TT) 24.1. Ni dung n gin hoá a) Thành phn h s - B "S yu lý lch ngi d kin làm giám c" (quy nh ti Khon 4 iu 13 ca Quy nh v thành lp, cho phép thành lp, chia, tách, sáp nhp, gii th trng CN, trng TCN và trung tâm dy ngh - sau ây gi tt là Quy nh). Lý do: tng t nh i vi th tc thành lp trung tâm dy ngh công lp - S dng thut ng Giy chng nhn quyn s dng t, quyn s hu nhà thay th cho thut ng Vn bn xác nhn quyn s dng t, quyn s hu nhà (quy nh ti Khon 6 iu 13 ca Quy nh). Hình thc np: bn sao có chng thc hoc bn chp có xut trình bn chính i chiu. Lý do: s dng thut ng giy chng nhn quyn s dng t, quyn s hu nhà nhm m bo úng vi quy nh ca pháp lut hin hành - B "D kin s lng giáo viên m bo áp ng quy mô, trình ào to ca trng/trung tâm". Lý do: Trong án thành lp ã bao gm ni dung trên. - Sa i quy nh np "Vn bn xác nhn ca ngân hàng hoc t chc tín dng v kh nng tài chính ca t chc, cá nhân ngh thành lp trng cao ng ngh m bo u t và hot ng ca trng" thành Danh sách góp vn ca các thành

53

viên sáng lp hoc giy t chng minh quyn s hu v tài sn ca cá nhân ngh thành lp trng. Lý do: Ngân hàng hoc t chc tín dng ch xác nhn t chc, cá nhân ngh thành lp trng có tin gi ti ngân hàng ch không xác nhn kh nng tài chính m bo u t và hot ng ca trng. Hn na, vic quy nh xác nhn kh nng tài chính "m bo u t và hot ng ca trng" còn chung chung, thiu nh lng rõ ràng, gây khó khn khi thc hin, do ó nên nh lng hoá bng vic trng phi chng minh áp ng iu kin v vn u t và hot ng phù hp vi án thành lp trng ã c phê duyt. b) V s lng h s B sung v quy nh s lng h s là 01 b, riêng án thành lp là 07 quyn (theo s lng thành viên H thm nh) Lý do: Vn bn quy nh v TTHC cha quy nh rõ s lng h s c) V thi hn gii quyt - B sung quy nh v thi gian t khi S LTBXH tip nhn và thm tra s b h s thành lp n khi trình Hi ng thm nh cp tnh là 10 ngày làm vic. Lý do: vn bn cha quy nh. Quy nh thng nht thc hin. - Rút ngn thi gian thm nh ca Hi ng thm nh t 20 ngày xung còn 15 ngày làm vic Lý do: thc t gii quyt cho thy thi gian 15 ngày là phù hp. d) V mu n, mu t khai - Lc b mt s ni dung sau trong án thành lp trung tâm DN: + Tình hình phát trin kinh t - xã hi trên a bàn + Tình hình công tác dy ngh trên a bàn Lý do: Nhng mc ni dung trên không tht s thit thc vi án. n v ch u t (tác gi ca án) không thông tin nhn nh, ánh giá v nhng ni dung trên, do ó khi xây dng án thng phi thu thp, cóp nht thông tin ri biên tp li, mt nhiu thi gian, công sc, kt qu ch yu mang tính hình thc. - Quy nh nhiu cách thc tip cn mu n, nh: công b công khai lên trang web ca B, ngành, a phng, c s d liu quc gia v TTHC hoc ti tr s c quan thc hin TTHC; tuyên truyn, hng dn t chc khai thác mu n trên trang web ca B, ngành, a phng, c s d liu quc gia v TTHC hoc trc tip ti c quan thc hin TTHC. Lý do: to thêm thun li cho i tng thc hin TTHC e) V yêu cu, iu kin - B iu kin v chng trình, giáo trình dy ngh. Lý do: Trung tâm DN s áp ng iu kin v chng trình, giáo trình dy ngh khi thc hin ng ký hot ng dy ngh

54

- B iu kin quy nh v vn pháp nh, thay bng vic chng minh v trng s, kinh phí hot ng, trang thit b hot ng ca trng và th hin rõ trong án thành lp (B iu kin quy nh v vn pháp nh, thay th bng iu kin phi có kh nng tài chính m bo u t và hot ng ca trng/trung tâm phù hp vi án thành lp ã c cp có thm quyn phê duyt). Lý do: Theo quy nh, vn pháp nh là mc vn ti thiu phi có có th thành lp mt doanh nghip. Vic quy nh vn pháp nh nhm m bo kh nng thc tin và mc ích kinh doanh ca doanh nghip cng nh bo h quyn li ca nhng t chc và cá nhân có mi quan h vi doanh nghip. Vn pháp nh tùy theo lnh vc, ngành ngh kinh doanh. Vit Nam vn pháp nh ch yu ch quy nh cho mt s ngành ngh có liên quan n tài chính nh Chng khoán, Bo him, Kinh doanh vàng và Kinh doanh tin t. Trng trung cp ngh công lp do ngân sách nhà nc bo m, hn na, Lut dy ngh không quy nh v vn pháp nh ch quy nh v vn iu l i vi c s dy ngh có vn u t nc ngoài (iu 40 và im c khon 1 iu 52 ca Lut dy ngh). 24.2. Kin ngh thc thi Sa i, b sung Quyt nh s 71/2008/Q-BLTBXH ngày 30 tháng 12 nm 2008 ca B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi Quy nh v thành lp, cho phép thành lp, chia, tách, sáp nhp, gii th trng CN, trng TCN và trung tâm dy ngh. 25. Th tc "ng ký hot ng dy ngh i vi trng trung cp ngh công lp, t thc" (B-BLD-113182-TT) 25.1. Ni dung n gin hoá a) Thành phn h s - B yêu cu np bn sao Quyt nh thành lp hoc Quyt nh cho phép thành lp Trng (tr trng hp i vi trng TCN công lp trc thuc B). Lý do: Vic cp GCN ng ký hot ng DN ca trng TCN công lp và t thc thuc thm quyn ca S LTBXH. Khi thành lp các trng TCN công lp trc thuc tnh và trng TCN t thc, S ã có lu bn chính quyt nh thành lp, do ó không cn thit phi yêu cu Trng cung cp bn sao quyt nh thành lp na. Riêng i vi các trng TCN công lp trc thuc B vn cn phi cung cp bn sao quyt nh thành lp trong h s ng ký hot ng dy ngh - B "Giy t chng minh các iu kin cp giy chng nhn ng ký hot ng dy ngh". Thay th bng vic chú gii c th v các giy t, tài liu chng minh (nu cn) ngay trong mu Báo cáo thc trng v mt s iu kin m bo cho hot ng dy ngh to thun li cho c i tng tuân th và c quan QLNN khi thc hin. Lý do: Vic quy nh "Giy t chng minh các iu kin cp giy chng nhn ng ký hot ng dy ngh" nh trên thiu c th, rõ ràng nên gây khó khn khi thc hin. Hn na, chng minh s áp ng các iu kin cp giy chng nhn ng ký hot ng dy ngh theo quy nh ã c th hin thông qua Báo cáo thc trng v mt s iu kin m bo cho hot ng dy ngh (theo mu s 3) ca t chc,

55

n v. C quan th lý h s có trách nhim x lý thông tin ca Báo cáo và i chiu vi các quy nh ca nhà nc xem xét, thm nh. C th nh sau: + V iu kin "Các ngh ng ký hot ng phi có trong danh mc ngh ào to do B trng B Lao ng - Thng binh và Xã hi ban hành": i vi iu kin này, c quan th lý h s có trách nhim t i chiu gia ngh ng ký hot ng ca t chc, n v vi danh mc ngh ào to do B Lao ng - Thng binh và Xã hi ban hành. + V iu kin "Có c s vt cht phù hp vi ngh, quy mô, trình ào to và c thit k xây dng theo Tiêu chun xây dng Vit Nam TCXD VN 60: 2003 "Trng dy ngh - Tiêu chun thit k" c ban hành theo Quyt nh s 21/2003/Q-BXD ngày 28/7/2003 ca B trng B Xây dng": c minh chng thông qua ni dung phn th nht "Thc trng chung v c s vt cht, thit b, cán b qun lý và giáo viên" ca Báo cáo. + V các iu kin: có thit b dy ngh phù hp vi ngh, quy mô và trình ào to; có i ng giáo viên, cán b qun lý v s lng, phù hp vi c cu ngh và trình ào to, m bo t l hc sinh, sinh viên quy i trên giáo viên quy i và t l giáo viên c hu; có chng trình dy ngh c xây dng trên c s ca chng trình khung do B trng B Lao ng - Thng binh và Xã hi ban hành: c minh chng thông qua ni dung phn th hai "Thc trng v c s vt cht, trang thit b, giáo viên, chng trình, giáo trình ging dy ngh i vi tng ngh ào to" ca Báo cáo. - B Bn sao iu l trng TCN ã c phê duyt (tr trng hp trng TCN trc thuc B) Lý do: C quan phê duyt iu l trng TCN công lp thuc tnh và trng TCN t thc (S LTBXH) cng ng thi là c quan thc hin th tc ng ký hot ng dy ngh, do ó ng nhiên ã có iu l trng lu li. - B Chng trình dy ngh ca các ngh ng ký hot ng. Lý do: ây là yêu cu trùng lp vì ltrong thành phn h s "Báo cáo thc trng v mt s iu kin m bo cho hot ng dy ngh" ã yêu cu có chng trình dy ngh kèm theo. - B Vn bn ca b chuyên ngành xác nhn các iu kin m bo ào to các ngh y, dc, lái xe c gii ng b, lái tàu sông, tàu bin, tàu ho hoc ngh v s. Lý do: Nên quy nh C quan nhà nc thc hin TTHC này ly ý kin ca các B chuyên ngành v vic iu kin m bo ào to ngh s thun li hn so vi vic yêu cu t chc, cá nhân trc tip i xin xác nhn ca B chuyên ngành, gim bt khó khn phin hà cho t chc, cá nhân khi thc hin TTHC. b) V s lng h s B sung quy nh v s lng h s: 01 b Lý do: Vn bn quy nh v TTHC cha quy nh rõ s lng h s c) V mu n, t khai

56

- B thông tin v nm sn xut ca thit b dy ngh trong mu "Báo cáo thc trng v các iu kin m bo cho hot ng ào to các ngh ng ký hot ng" Lý do: Vic yêu cu lit kê nm sn xut là không cn thit và gây khó khn khi thc hin, trên thc t ch cn thm nh v s lng, c tính k thut và hiu qu s dng ca tng loi thit b m bo cho vic dy và hc. - B thông tin v môn hc/môun ging dy trong bng lit kê giáo viên dy ngh ca mu "Báo cáo thc trng v các iu kin m bo cho hot ng ào to các ngh ng ký hot ng" Lý do: Vic yêu cu phân công giáo viên c hu và thnh ging dy môn hc hay môun nào ó gây khó khn khi xây dng k hoch, vì giáo viên có th ging dy các môn hc/ môun chuyên ngành ca ngh, vic phân công ging dy các trng s thc hin theo tình hình thc t vì hin nay rt thiu giáo viên dy ngh. - Quy nh cách thc tip cn mu n bng cách công b công khai mu n lên trang web ca B, ngành, a phng, c s d liu quc gia v TTHC hoc ti tr s c quan thc hin TTHC và tuyên truyn, hng dn t chc khai thác mu n trên trang web ca B, ngành, a phng, c s d liu quc gia v TTHC hoc trc tip ti c quan thc hin TTHC. Lý do: to thun li hn cho các i tng thc hin TTHC - B sung thêm ngôn ng ting Anh i vi mu n, t khai và báo cáo Lý do: d dàng thc hin cho các i tng nc ngoài. d) Vn khác: - Phân cp cho chuyên ngành cp Tnh xác nhn iu kin m bo ào to trình s cp i vi các ngh thuc ngành y, dc, ngh lái xe c gii ng b, lái tàu sông, tàu bin, tàu ha, ngh v s (thay vì phi có xác nhn ca B chuyên ngành i vi tt c các cp trình ngh ào to nh quy nh hin ti) Lý do: thc hin phân cp nhm gim ti cho c quan QLNN cp B, góp phn gii quyt TTHC nhanh chóng hn - Ban hành Quy nh c th các tiêu chí có nh lng v c s vt cht, thit b phù hp vi ngh, quy mô, trình ào to. - Ban hành Quy nh danh mc các ngh và chng trình dy ngh trình s cp - Ban hành Quy nh chun trình chuyên môn và nguyên tc áp dng cho các ngh. - B sung quy nh thc hin ch hu kim cho th tc ng ký hot ng dy ngh. 25.2. Kin ngh thc thi: Sa i, b sung ca Quyt nh s 72/2008/Q-BLTBXH ngày 30 tháng 12 nm 2008 ca B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi ban hành Quy nh v ng ký hot ng dy ngh.

57

26. Th tc "ng ký hot ng dy ngh i vi trung tâm dy ngh công lp, t thc" (B-BLD-113183-TT) 26.1. Ni dung n gin hoá a) Thành phn h s - B yêu cu np bn sao Quyt nh thành lp hoc Quyt nh cho phép thành lp Trung tâm (tr trng hp i vi TT dy ngh công lp trc thuc B). Lý do: tng t nh i vi th tc KH dy ngh trng TCN. - B "Giy t chng minh các iu kin cp giy chng nhn ng ký hot ng dy ngh". Thay th bng vic chú gii c th v các giy t, tài liu chng minh (nu cn) ngay trong mu Báo cáo thc trng v mt s iu kin m bo cho hot ng dy ngh to thun li cho c i tng tuân th và c quan QLNN khi thc hin. Lý do: tng t nh i vi th tc "ng ký hot ng dy ngh i vi trng trung cp ngh công lp, t thc" - B Bn sao quy ch hot ng ca trung tâm DN ã c phê duyt (tr trng hp trung tâm DN công lp trc thuc B) Lý do: C quan thc hin th tc ng ký hot ng dy ngh (S LTBXH) cng ng thi là c quan phê duyt quy ch hot ng ca trung tâm, do ó ng nhiên ã có quy ch ca trung tâm lu ti h s. Riêng trng hp trung tâm DN công lp trc thuc B thì vn yêu cu phi np quy ch hot ng. - B Chng trình dy ngh ca các ngh ng ký hot ng. Lý do: ây là yêu cu trùng lp vì ltrong thành phn h s "Báo cáo thc trng v mt s iu kin m bo cho hot ng dy ngh" ã yêu cu có chng trình dy ngh kèm theo. - B Vn bn ca b chuyên ngành xác nhn các iu kin m bo ào to các ngh y, dc, lái xe c gii ng b, lái tàu sông, tàu bin, tàu ho hoc ngh v s. Lý do: Nên quy nh C quan nhà nc thc hin TTHC này ly ý kin ca các B chuyên ngành v vic iu kin m bo ào to ngh s thun li hn so vi vic yêu cu t chc, cá nhân trc tip i xin xác nhn ca B chuyên ngành, gim bt khó khn phin hà cho t chc, cá nhân khi thc hin TTHC. b) V s lng h s B sung quy nh v s lng h s: 01 b Lý do: Vn bn quy nh v TTHC cha quy nh rõ s lng h s c) V mu n, t khai - B thông tin v nm sn xut ca thit b dy ngh trong mu "Báo cáo thc trng v các iu kin m bo cho hot ng ào to các ngh ng ký hot ng"

58

Lý do: Vic yêu cu lit kê nm sn xut là không cn thit và gây khó khn khi thc hin, trên thc t ch cn thm nh v s lng, c tính k thut và hiu qu s dng ca tng loi thit b m bo cho vic dy và hc. - B thông tin v môn hc/môun ging dy trong bng lit kê giáo viên dy ngh ca mu "Báo cáo thc trng v các iu kin m bo cho hot ng ào to các ngh ng ký hot ng" Lý do: Vic yêu cu phân công giáo viên c hu và thnh ging dy môn hc hay môun nào ó gây khó khn khi xây dng k hoch, vì giáo viên có th ging dy các môn hc/ môun chuyên ngành ca ngh, vic phân công ging dy các trng s thc hin theo tình hình thc t vì hin nay rt thiu giáo viên dy ngh. - Quy nh cách thc tip cn mu n bng cách công b công khai mu n lên trang web ca B, ngành, a phng, c s d liu quc gia v TTHC hoc ti tr s c quan thc hin TTHC và tuyên truyn, hng dn t chc khai thác mu n trên trang web ca B, ngành, a phng, c s d liu quc gia v TTHC hoc trc tip ti c quan thc hin TTHC. Lý do: to thun li hn cho các i tng thc hin TTHC - B sung thêm ngôn ng ting Anh i vi mu n, t khai và báo cáo Lý do: d dàng thc hin cho các i tng nc ngoài. d) Vn khác: - Phân cp cho chuyên ngành cp Tnh xác nhn iu kin m bo ào to trình s cp i vi các ngh thuc ngành y, dc, ngh lái xe c gii ng b, lái tàu sông, tàu bin, tàu ha, ngh v s (thay vì phi có xác nhn ca B chuyên ngành i vi tt c các cp trình ngh ào to nh quy nh hin ti) Lý do: thc hin phân cp nhm gim ti cho c quan QLNN cp B, góp phn gii quyt TTHC nhanh chóng hn - Ban hành Quy nh c th các tiêu chí có nh lng v c s vt cht, thit b phù hp vi ngh, quy mô, trình ào to. - Ban hành Quy nh danh mc các ngh và chng trình dy ngh trình s cp - Ban hành Quy nh chun trình chuyên môn và nguyên tc áp dng cho các ngh. - B sung quy nh thc hin ch hu kim cho th tc ng ký hot ng dy ngh. 26.2. Kin ngh thc thi Sa i, b sung ca Quyt nh s 72/2008/Q-BLTBXH ngày 30 tháng 12 nm 2008 ca B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi ban hành Quy nh v ng ký hot ng dy ngh. 27. Th tc "ng ký hot ng dy ngh i vi trng trung cp ngh có vn u t nc ngoài" (B-BLD-113184-TT) 27.1. Ni dung n gin hoá

59

a) Thành phn h s: - Quy nh có th la chn hình thc np bn sao hoc bn photo (có xut trình bn chính i chiu) i vi Giy phép u t hoc Quyt nh thành lp trng. Lý do: Gim bt phi chng thc giy t, tit kim thi gian và chi phí - B "Giy t chng minh các iu kin cp giy chng nhn ng ký hot ng dy ngh". Lý do: tng t nh i vi th tc "ng ký hot ng dy ngh i vi trng trung cp ngh công lp, t thc" - B Chng trình dy ngh ca các ngh ng ký hot ng. Lý do: ây là yêu cu trùng lp vì ltrong thành phn h s "Báo cáo thc trng v mt s iu kin m bo cho hot ng dy ngh" ã yêu cu có chng trình dy ngh kèm theo. - B Vn bn ca b chuyên ngành xác nhn các iu kin m bo ào to các ngh y, dc, lái xe c gii ng b, lái tàu sông, tàu bin, tàu ho hoc ngh v s. Lý do và bin pháp thay th: Nên quy nh C quan nhà nc thc hin TTHC ly ý kin ca các B chuyên ngành v vic iu kin m bo ào to ngh s thun li hn so vi vic yêu cu t chc, cá nhân trc tip i xin xác nhn ca B chuyên ngành, gim bt khó khn phin hà cho t chc, cá nhân khi thc hin TTHC. b) V s lng h s: B sung quy nh v s lng h s: 01 b Lý do: Vn bn quy nh v TTHC cha quy nh rõ s lng h s c) V mu n, t khai - B thông tin v nm sn xut ca thit b dy ngh trong mu "Báo cáo thc trng v các iu kin m bo cho hot ng ào to các ngh ng ký hot ng" Lý do: Vic yêu cu lit kê nm sn xut là không cn thit và gây khó khn khi thc hin, trên thc t ch cn thm nh v s lng, c tính k thut và hiu qu s dng ca tng loi thit b m bo cho vic dy và hc. - B thông tin v môn hc/môun ging dy trong bng lit kê giáo viên dy ngh ca mu "Báo cáo thc trng v các iu kin m bo cho hot ng ào to các ngh ng ký hot ng" Lý do: Vic yêu cu phân công giáo viên c hu và thnh ging dy môn hc hay môun nào ó gây khó khn khi xây dng k hoch, vì giáo viên có th ging dy các môn hc/ môun chuyên ngành ca ngh, vic phân công ging dy các trng s thc hin theo tình hình thc t vì hin nay rt thiu giáo viên dy ngh. - Quy nh cách thc tip cn mu n bng cách công b công khai mu n lên trang web ca B, ngành, a phng, c s d liu quc gia v TTHC hoc ti tr s c quan thc hin TTHC và tuyên truyn, hng dn t chc khai thác mu

60

n trên trang web ca B, ngành, a phng, c s d liu quc gia v TTHC hoc trc tip ti c quan thc hin TTHC. Lý do: to thun li hn cho các i tng thc hin TTHC - B sung thêm ngôn ng ting Anh i vi mu n, t khai và báo cáo Lý do: d dàng thc hin cho các i tng nc ngoài. d) Vn khác - Phân cp cho chuyên ngành cp Tnh xác nhn iu kin m bo ào to trình s cp i vi các ngh thuc ngành y, dc, ngh lái xe c gii ng b, lái tàu sông, tàu bin, tàu ha, ngh v s (thay vì phi có xác nhn ca B chuyên ngành i vi tt c các cp trình ngh ào to nh quy nh hin ti) Lý do: thc hin phân cp nhm gim ti cho c quan QLNN cp B, góp phn gii quyt TTHC nhanh chóng hn - Ban hành Quy nh c th các tiêu chí có nh lng v c s vt cht, thit b phù hp vi ngh, quy mô, trình ào to. - Ban hành Quy nh danh mc các ngh và chng trình dy ngh trình s cp - Ban hành Quy nh chun trình chuyên môn và nguyên tc áp dng cho các ngh. - B sung quy nh thc hin ch hu kim cho th tc ng ký hot ng dy ngh. 28.2. Kin ngh thc thi Sa i, b sung ca Quyt nh s 72/2008/Q-BLTBXH ngày 30 tháng 12 nm 2008 ca B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi ban hành Quy nh v ng ký hot ng dy ngh. 29. Th tc "ng ký hot ng dy ngh i vi trung tâm dy ngh có vn u t nc ngoài" (B-BLD-113185-TT) 29.1. Ni dung n gin hoá a) Thành phn h s - Quy nh có th la chn hình thc np bn sao hoc bn photo (có xut trình bn chính i chiu) i vi Giy phép u t hoc Quyt nh thành lp trng TCN/ trung tâm DN Lý do: Gim s tn kém v thi gian, kinh phí thc hin, ng thi gim bt th tc chng thc sao y cp khác. - B "Giy t chng minh các iu kin cp giy chng nhn ng ký hot ng dy ngh". Lý do: tng t nh i vi th tc "ng ký hot ng dy ngh i vi trng trung cp ngh công lp, t thc" - B Chng trình dy ngh ca các ngh ng ký hot ng.

61

Lý do: ây là yêu cu trùng lp vì ltrong thành phn h s "Báo cáo thc trng v mt s iu kin m bo cho hot ng dy ngh" ã yêu cu có chng trình dy ngh kèm theo. - B Vn bn ca b chuyên ngành xác nhn các iu kin m bo ào to các ngh y, dc, lái xe c gii ng b, lái tàu sông, tàu bin, tàu ho hoc ngh v s. Lý do và bin pháp thay th Nên quy nh C quan nhà nc thc hin TTHC ly ý kin ca các B chuyên ngành v vic iu kin m bo ào to ngh s thun li hn so vi vic yêu cu t chc, cá nhân trc tip i xin xác nhn ca B chuyên ngành, gim bt khó khn phin hà cho t chc, cá nhân khi thc hin TTHC. b) V s lng h s B sung quy nh v s lng h s: 01 b Lý do: Vn bn quy nh v TTHC cha quy nh rõ s lng h s c) V mu n, t khai - B thông tin v nm sn xut ca thit b dy ngh trong mu "Báo cáo thc trng v các iu kin m bo cho hot ng ào to các ngh ng ký hot ng" Lý do: Vic yêu cu lit kê nm sn xut là không cn thit và gây khó khn khi thc hin, trên thc t ch cn thm nh v s lng, c tính k thut và hiu qu s dng ca tng loi thit b m bo cho vic dy và hc. - B thông tin v môn hc/môun ging dy trong bng lit kê giáo viên dy ngh ca mu "Báo cáo thc trng v các iu kin m bo cho hot ng ào to các ngh ng ký hot ng" Lý do: Vic yêu cu phân công giáo viên c hu và thnh ging dy môn hc hay môun nào ó gây khó khn khi xây dng k hoch, vì giáo viên có th ging dy các môn hc/ môun chuyên ngành ca ngh, vic phân công ging dy các trng s thc hin theo tình hình thc t vì hin nay rt thiu giáo viên dy ngh. - Quy nh cách thc tip cn mu n bng cách công b công khai mu n lên trang web ca B, ngành, a phng, c s d liu quc gia v TTHC hoc ti tr s c quan thc hin TTHC và tuyên truyn, hng dn t chc khai thác mu n trên trang web ca B, ngành, a phng, c s d liu quc gia v TTHC hoc trc tip ti c quan thc hin TTHC. Lý do: to thun li hn cho các i tng thc hin TTHC - B sung thêm ngôn ng ting Anh i vi mu n, t khai và báo cáo Lý do: d dàng thc hin cho các i tng nc ngoài. d) Vn khác - Phân cp cho chuyên ngành cp Tnh xác nhn iu kin m bo ào to trình s cp i vi các ngh thuc ngành y, dc, ngh lái xe c gii ng b, lái tàu sông, tàu bin, tàu ha, ngh v s (thay vì phi có xác nhn ca B chuyên ngành i vi tt c các cp trình ngh ào to nh quy nh hin ti)

62

Lý do: thc hin phân cp nhm gim ti cho c quan QLNN cp B, góp phn gii quyt TTHC nhanh chóng hn - Ban hành Quy nh c th các tiêu chí có nh lng v c s vt cht, thit b phù hp vi ngh, quy mô, trình ào to. - Ban hành Quy nh danh mc các ngh và chng trình dy ngh trình s cp - Ban hành Quy nh chun trình chuyên môn và nguyên tc áp dng cho các ngh. - B sung quy nh thc hin ch hu kim cho th tc ng ký hot ng dy ngh. 29.2. Kin ngh thc thi Sa i, b sung ca Quyt nh s 72/2008/Q-BLTBXH ngày 30 tháng 12 nm 2008 ca B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi ban hành Quy nh v ng ký hot ng dy ngh. 30. Th tc "ng ký hot ng dy ngh i vi trng trung cp chuyên nghip, c s giáo dc khác và doanh nghip" (B-BLD-113186-TT) 30.1. Ni dung n gin hoá a) Thành phn h s - Quy nh có th la chn hình thc np bn sao quyt nh thành lp hoc bn photo (có xut trình bn chính i chiu) Lý do: Gim s tn kém v thi gian, kinh phí thc hin, ng thi gim bt th tc chng thc sao y cp khác - B "Giy t chng minh các iu kin cp giy chng nhn ng ký hot ng dy ngh". Lý do: tng t nh i vi th tc "ng ký hot ng dy ngh i vi trng trung cp ngh công lp, t thc" - B Chng trình dy ngh ca các ngh ng ký hot ng. Lý do: ây là yêu cu trùng lp vì ltrong thành phn h s "Báo cáo thc trng v mt s iu kin m bo cho hot ng dy ngh" ã yêu cu có chng trình dy ngh kèm theo. - B Vn bn ca b chuyên ngành xác nhn các iu kin m bo ào to các ngh y, dc, lái xe c gii ng b, lái tàu sông, tàu bin, tàu ho hoc ngh v s. Lý do và bin pháp thay th: Nên quy nh C quan nhà nc thc hin TTHC ly ý kin ca các B chuyên ngành v vic iu kin m bo ào to ngh s thun li hn so vi vic yêu cu t chc, cá nhân trc tip i xin xác nhn ca B chuyên ngành, gim bt khó khn phin hà cho t chc, cá nhân khi thc hin TTHC. b) V s lng h s

63

B sung quy nh v s lng h s: 01 b Lý do: Vn bn quy nh v TTHC cha quy nh rõ s lng h s c) V mu n, t khai - B thông tin v nm sn xut ca thit b dy ngh trong mu "Báo cáo thc trng v các iu kin m bo cho hot ng ào to các ngh ng ký hot ng" Lý do: Vic yêu cu lit kê nm sn xut là không cn thit và gây khó khn khi thc hin, trên thc t ch cn thm nh v s lng, c tính k thut và hiu qu s dng ca tng loi thit b m bo cho vic dy và hc. - B thông tin v môn hc/môun ging dy trong bng lit kê giáo viên dy ngh ca mu "Báo cáo thc trng v các iu kin m bo cho hot ng ào to các ngh ng ký hot ng" Lý do: Vic yêu cu phân công giáo viên c hu và thnh ging dy môn hc hay môun nào ó gây khó khn khi xây dng k hoch, vì giáo viên có th ging dy các môn hc/ môun chuyên ngành ca ngh, vic phân công ging dy các trng s thc hin theo tình hình thc t vì hin nay rt thiu giáo viên dy ngh. - Quy nh cách thc tip cn mu n bng cách công b công khai mu n lên trang web ca B, ngành, a phng, c s d liu quc gia v TTHC hoc ti tr s c quan thc hin TTHC và tuyên truyn, hng dn t chc khai thác mu n trên trang web ca B, ngành, a phng, c s d liu quc gia v TTHC hoc trc tip ti c quan thc hin TTHC. Lý do: to thun li hn cho các i tng thc hin TTHC - B sung thêm ngôn ng ting Anh i vi mu n, t khai và báo cáo Lý do: d dàng thc hin cho các i tng nc ngoài. d) Vn khác - Phân cp cho chuyên ngành cp Tnh xác nhn iu kin m bo ào to trình s cp i vi các ngh thuc ngành y, dc, ngh lái xe c gii ng b, lái tàu sông, tàu bin, tàu ha, ngh v s (thay vì phi có xác nhn ca B chuyên ngành i vi tt c các cp trình ngh ào to nh quy nh hin ti) Lý do: thc hin phân cp nhm gim ti cho c quan QLNN cp B, góp phn gii quyt TTHC nhanh chóng hn - Ban hành Quy nh c th các tiêu chí có nh lng v c s vt cht, thit b phù hp vi ngh, quy mô, trình ào to. - Ban hành Quy nh danh mc các ngh và chng trình dy ngh trình s cp - Ban hành Quy nh chun trình chuyên môn và nguyên tc áp dng cho các ngh. - B sung quy nh thc hin ch hu kim cho th tc ng ký hot ng dy ngh. 30.2. Kin ngh thc thi

64

Sa i, b sung ca Quyt nh s 72/2008/Q-BLTBXH ngày 30 tháng 12 nm 2008 ca B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi ban hành Quy nh v ng ký hot ng dy ngh. 31. Th tc "ng ký b sung hot ng dy ngh i vi trng trung cp ngh công lp, t thc" (B-BLD-113187-TT) 31.1. Ni dung n gin hoá a) V thành phn h s - B yêu cu phi np bn sao giy chng nhn ng ký hot ng dy ngh ã c cp Lý do: vì c quan thc hin TTHC ã có 01 bn lu khi cp GCN ng ký hot ng dy ngh b) V s lng h s: B sung quy nh v s lng h s: 01 b Lý do: Vn bn quy nh v TTHC cha quy nh rõ s lng h s c) V thi gian gii quyt: - Quy nh gim thi hn gii quyt TTHC xung còn 10 ngày làm vic, k t ngày nhn h s hp l. Lý do: vì th tc b sung ng ký hot ng dy ngh n gin hn so vi th tc ng ký hot ng dy ngh, do ó có th rút ngn thi gian thc hin. d) V mu n, mu t khai: - B ct h tên giáo viên thnh ging ca "Báo cáo thc trng v các iu kin m bo cho hot ng ào to các ngh ng ký hot ng" Lý do: ch cn báo cáo v s lng giao viên thnh ging và trình , ngành c ào to, k nng ngh, trình nghip v s phm, môn hc ging dy mà không nht thit phi lit kê h tên giáo viên, vì quá trình ging dy s có th có s thay i. - Công b mu t khai theo nhiu hình thc khác nhau. Lý do: Giúp cá nhân, t chc d tip cn mu n, t khai - B sung thêm ting Anh cho các mu n, t khai Lý do: áp dng cho các i tng có yu t nc ngoài. 31.2. Kin ngh thc thi Sa i, b sung ca Quyt nh s 72/2008/Q-BLTBXH ngày 30 tháng 12 nm 2008 ca B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi ban hành Quy nh v ng ký hot ng dy ngh. 32. Th tc "ng ký b sung hot ng dy ngh i vi trung tâm dy ngh công lp, t thc" (B-BLD-113188-TT) 32.1. Ni dung n gin hoá a) V thành phn h s

65

- B yêu cu phi np bn sao giy chng nhn ng ký hot ng dy ngh ã c cp Lý do: vì c quan thc hin TTHC ã có 01 bn lu khi cp GCN ng ký hot ng dy ngh b) V s lng h s: B sung quy nh v s lng h s: 01 b Lý do: Vn bn quy nh v TTHC cha quy nh rõ s lng h s c) V thi gian gii quyt: - Quy nh gim thi hn gii quyt TTHC xung còn 07 ngày làm vic, k t ngày nhn h s hp l. Lý do: vì th tc b sung ng ký hot ng dy ngh n gin hn so vi th tc ng ký H dy ngh, do ó có th rút ngn thi gian thc hin. d) V mu n, mu t khai: - B ct h tên giáo viên thnh ging ca "Báo cáo thc trng v các iu kin m bo cho hot ng ào to các ngh ng ký hot ng" Lý do: ch cn báo cáo v s lng giao viên thnh ging và trình , ngành c ào to, k nng ngh, trình nghip v s phm, môn hc ging dy mà không nht thit phi lit kê h tên giáo viên, vì quá trình ging dy s có th có s thay i. - Công b mu t khai theo nhiu hình thc khác nhau. Lý do: Giúp cá nhân, t chc d tip cn mu n, t khai - B sung thêm ting Anh cho các mu n, t khai Lý do: áp dng cho các i tng có yu t nc ngoài. e) Vn khác: - Ban hành Quy nh c th các tiêu chí có nh lng v c s vt cht, thit b phù hp vi ngh, quy mô, trình ào to. - Ban hành Quy nh danh mc các ngh và chng trình dy ngh trình s cp - Ban hành Quy nh chun trình chuyên môn và nguyên tc áp dng cho các ngh. 32.2. Kin ngh thc thi Sa i, b sung ca Quyt nh s 72/2008/Q-BLTBXH ngày 30 tháng 12 nm 2008 ca B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi ban hành Quy nh v ng ký hot ng dy ngh. 33. Th tc "ng ký b sung hot ng dy ngh i vi trng trung cp chuyên nghip, c s giáo dc khác và doanh nghip" (B-BLD-113189-TT) 33.1. Ni dung n gin hoá a) V thành phn h s

66

- B yêu cu phi np bn sao giy chng nhn ng ký hot ng dy ngh ã c cp Lý do: vì c quan thc hin TTHC ã có 01 bn lu khi cp GCN ng ký hot ng dy ngh b) V s lng h s: B sung quy nh v s lng h s: 01 b Lý do: Vn bn quy nh v TTHC cha quy nh rõ s lng h s c) V thi gian gii quyt: - Quy nh gim thi hn gii quyt TTHC xung còn 07 ngày làm vic, k t ngày nhn h s hp l. Lý do: vì th tc b sung ng ký hot ng dy ngh n gin hn so vi th tc ng ký H dy ngh, do ó có th rút ngn thi gian thc hin. d) V mu n, mu t khai: - B ct h tên giáo viên thnh ging ca "Báo cáo thc trng v các iu kin m bo cho hot ng ào to các ngh ng ký hot ng" Lý do: ch cn báo cáo v s lng giao viên thnh ging và trình , ngành c ào to, k nng ngh, trình nghip v s phm, môn hc ging dy mà không nht thit phi lit kê h tên giáo viên, vì quá trình ging dy s có th có s thay i. - Công b mu t khai theo nhiu hình thc khác nhau. Lý do: Giúp cá nhân, t chc d tip cn mu n, t khai - B sung thêm ting Anh cho các mu n, t khai Lý do: áp dng cho các i tng có yu t nc ngoài. e) Vn khác - Ban hành Quy nh c th các tiêu chí có nh lng v c s vt cht, thit b phù hp vi ngh, quy mô, trình ào to. - Ban hành Quy nh danh mc các ngh và chng trình dy ngh trình s cp - Ban hành Quy nh chun trình chuyên môn và nguyên tc áp dng cho các ngh. 33.2. Kin ngh thc thi Sa i, b sung ca Quyt nh s 72/2008/Q-BLTBXH ngày 30 tháng 12 nm 2008 ca B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi ban hành Quy nh v ng ký hot ng dy ngh. 34. Th tc "ng ký b sung hot ng dy ngh i vi trng trung cp ngh có vn u t nc ngoài" (B-BLD-113190-TT) 34.1. Ni dung n gin hoá a) V thành phn h s

67

- B yêu cu phi np bn sao giy chng nhn ng ký hot ng dy ngh ã c cp Lý do: vì c quan thc hin TTHC ã có 01 bn lu khi cp GCN ng ký hot ng dy ngh b) V s lng h s: B sung quy nh v s lng h s: 01 b Lý do: Vn bn quy nh v TTHC cha quy nh rõ s lng h s c) V thi gian gii quyt - Quy nh gim thi hn gii quyt TTHC xung còn 07 ngày làm vic, k t ngày nhn h s hp l. Lý do: vì th tc b sung ng ký hot ng dy ngh n gin hn so vi th tc ng ký H dy ngh, do ó có th rút ngn thi gian thc hin. d) V mu n, mu t khai - B ct h tên giáo viên thnh ging ca "Báo cáo thc trng v các iu kin m bo cho hot ng ào to các ngh ng ký hot ng" Lý do: ch cn báo cáo v s lng giao viên thnh ging và trình , ngành c ào to, k nng ngh, trình nghip v s phm, môn hc ging dy mà không nht thit phi lit kê h tên giáo viên, vì quá trình ging dy s có th có s thay i. - Công b mu t khai theo nhiu hình thc khác nhau. Lý do: Giúp cá nhân, t chc d tip cn mu n, t khai - B sung thêm ting Anh cho các mu n, t khai Lý do: áp dng cho các i tng có yu t nc ngoài. e) Vn khác - Ban hành Quy nh c th các tiêu chí có nh lng v c s vt cht, thit b phù hp vi ngh, quy mô, trình ào to. - Ban hành Quy nh danh mc các ngh và chng trình dy ngh trình s cp - Ban hành Quy nh chun trình chuyên môn và nguyên tc áp dng cho các ngh. 34.2. Kin ngh thc thi Sa i, b sung ca Quyt nh s 72/2008/Q-BLTBXH ngày 30 tháng 12 nm 2008 ca B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi ban hành Quy nh v ng ký hot ng dy ngh. 35. Th tc "ng ký b sung hot ng dy ngh i vi trung tâm dy ngh có vn u t nc ngoài" (B-BLD-113191-TT) 35.1. Ni dung n gin hoá a) V thành phn h s

68

- B yêu cu phi np bn sao giy chng nhn ng ký hot ng dy ngh ã c cp Lý do: vì c quan thc hin TTHC ã có 01 bn lu khi cp GCN ng ký hot ng dy ngh b) V s lng h s: B sung quy nh v s lng h s: 01 b Lý do: Vn bn quy nh v TTHC cha quy nh rõ s lng h s c) V thi gian gii quyt: - Quy nh gim thi hn gii quyt TTHC xung còn 07 ngày làm vic, k t ngày nhn h s hp l. Lý do: vì th tc b sung ng ký hot ng dy ngh n gin hn so vi th tc ng ký H dy ngh, do ó có th rút ngn thi gian thc hin. d) V mu n, mu t khai - B ct h tên giáo viên thnh ging ca "Báo cáo thc trng v các iu kin m bo cho hot ng ào to các ngh ng ký hot ng" Lý do: ch cn báo cáo v s lng giao viên thnh ging và trình , ngành c ào to, k nng ngh, trình nghip v s phm, môn hc ging dy mà không nht thit phi lit kê h tên giáo viên, vì quá trình ging dy s có th có s thay i. - Công b mu t khai theo nhiu hình thc khác nhau. Lý do: Giúp cá nhân, t chc d tip cn mu n, t khai - B sung thêm ting Anh cho các mu n, t khai Lý do: áp dng cho các i tng có yu t nc ngoài. e) Vn khác - Ban hành Quy nh c th các tiêu chí có nh lng v c s vt cht, thit b phù hp vi ngh, quy mô, trình ào to. - Ban hành Quy nh danh mc các ngh và chng trình dy ngh trình s cp - Ban hành Quy nh chun trình chuyên môn và nguyên tc áp dng cho các ngh. 35.2. Kin ngh thc thi Sa i, b sung ca Quyt nh s 72/2008/Q-BLTBXH ngày 30tháng 12 nm 2008 ca B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi ban hành Quy nh v ng ký hot ng dy ngh. 36. Các th tc: - "Xp hng trng trung cp ngh công lp trc thuc tnh, thành ph trc thuc trung ng" - B-BLD-113192-TT - "Xp hng trung tâm dy ngh công lp trc thuc tnh, thành ph trc thuc trung ng" - B-BLD-113193-TT

69

36.1. Ni dung n gin hoá: B th tc hành chính này. Lý do và kin ngh thc thi: tng t nh i vi th tc Xp hng trng CN, TCN, trung tâm dy ngh công lp (th tc s 10 trên)

VI. CÁC TH TC HÀNH CHÍNH THUC LNH VC LAO NG ­ TIN LNG VÀ TIN CÔNG

1. Th tc "Thm nh h s ng ký n giá tin lng i vi các doanh nghip nhà nc xp hng c bit theo Quyt nh 91/TTg ngày 07/3/1994 ca Th tng Chính ph" (B-BLD-039860-TT) 1.1. Ni dung n gin hóa Bãi b th tc hành chính này. Lý do: Hin nay, B Lao ng Thng binh và Xã hi ang trình Chính ph án xây dng chính sách tin lng mi theo Ngh nh s 101/2009/N-CP ngày 05/11/2009 v thí im thành lp, t chc, hot ng và qun lý tp oàn kinh t nhà nc và Ngh nh s 25/2010/N-CP ngày 19/3/2010 v chuyn i công ty nhà nc thành công ty trách nhim hu hn mt thành viên và t chc qun lý công ty trách nhim hu hn mt thành viên do Nhà nc làm ch s hu. Theo ó, doanh nghip s c giao quyn t quyt nh n giá tin lng. Vì vy, vic các doanh nghip ng ký n giá tin lng là không cn thit. 1.2. Kin ngh thc thi Sa i, b sung im b - khon 2 ­ phn IV Thông t 07/2005/TT-BLTBXH ngày 05 tháng 01 nm 2005 ca B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi Hng dn thc hin Ngh nh s 206/2004/N-CP ngày 14 tháng 12 nm 2004 ca Chính ph quy nh qun lý lao ng, tin lng và thu nhp trong các công ty nhà nc. 2. Th tc "Thm nh h s ng ký n giá tin lng i vi các công ty nhà nc xp hng c bit (tr công ty hng c bit thành lp theo Quyt nh s 91/TTg ngày 07/3/1994 ca Th tng Chính ph) và công ty thc hin hot ng công ích có v trí quan trng trong nn kinh t quc dân" (B-BLD002627-TT) 2.1. Ni dung n gin hóa Bãi b th tc hành chính này. Lý do: Hin nay, B Lao ng Thng binh và Xã hi ang trình Chính ph án xây dng chính sách tin lng mi theo Ngh nh s 101/2009/N-CP ngày 05/11/2009 v thì im thành lp, t chc, hot ng và qun lý tp oàn kinh t nhà nc và Ngh nh s 25/2010/N-CP ngày 19/3/2010 v chuyn i công ty nhà nc thành công ty trách nhim hu hn mt thành viên và t chc qun lý công ty trách nhim hu hn mt thành viên do Nhà nc làm ch s hu. Theo ó, doanh nghip s c giao quyn t quyt nh n giá tin lng. Vì vy, vic các doanh nghip ng ký n giá tin lng là không cn thit 2.2. Thc thi kin ngh

70

- Sa i, b sung Ngh nh s 206/2004/N-CP ngày 14 tháng 12 nm 2004 ca Chính ph quy nh qun lý lao ng tin lng và thu nhp trong các công ty nhà nc. - Sa i, b sung im b- khon 2 ­ phn IV Thông t 07/2005/TTBLTBXH ngày 05 tháng 01 nm 2005 ca B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi Hng dn thc hin Ngh nh s 206/2004/N-CP ngày 14 tháng 12 nm 2004 ca Chính ph quy nh qun lý lao ng, tin lng và thu nhp trong các công ty nhà nc. 3. Th tc "Tip nhn và duyt n giá tin lng doanh nghip nhà nc" (B-BLD-003484-TT) 3.1. Ni dung n gin hóa Bãi b th tc này. Lý do: Hin nay, B Lao ng Thng binh và Xã hi ang trình Chính ph án xây dng chính sách tin lng mi theo Ngh nh s 101/2009/N-CP ngày 05/11/2009 v thì im thành lp, t chc, hot ng và qun lý tp oàn kinh t nhà nc và Ngh nh s 25/2010/N-CP ngày 19/3/2010 v chuyn i công ty nhà nc thành công ty trách nhim hu hn mt thành viên và t chc qun lý công ty trách nhim hu hn mt thành viên do Nhà nc làm ch s hu. Theo ó, doanh nghip s c giao quyn t quyt nh n giá tin lng. Vì vy, vic các doanh nghip ng ký n giá tin lng là không cn thit. 3.2. Kin ngh thc thi Sa i, b sung quy nh ti im b- khon 2 ­ phn IV Thông t 07/2005/TTBLTBXH ngày 05 tháng 01 nm 2005 ca B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi Hng dn thc hin Ngh nh s 206/2004/N-CP ngày 14 tháng 12 nm 2004 ca Chính ph quy nh qun lý lao ng, tin lng và thu nhp trong các công ty nhà nc. 4. Th tc "ng ký ni quy lao ng ca các doanh nghip" (Th tc thng kê b sung cha a vào d liu) 4.1. Ni dung n gin hóa Bãi b th tc này. Lý do: Th tc này c ngi s dng lao ng xây dng trên c s tha c lao ng tp th và quy nh ca pháp lut lao ng. Hin nay, th tc ng ký tha c lao ng ã c xut bãi b. Ni quy lao ng ca doanh nghip nên doanh nghip ch ng xây dng, thay i trên c s quy nh ca pháp lut lao ng và phi c niêm yt công khai. Do vy, không cn thit phi quy nh ng ký ni quy lao ng ca các doanh nghip. 4.2. Kin ngh thc thi - Sa i, b sung quy nh ca B lut lao ng (iu 82) - Sa i, b sung quy nh ca Ngh nh s 33/2003/N-CP ngày 02 tháng 4 nm 2003 v sa i, b sung mt s iu ca Ngh nh s 41/CP ca Chính ph

71

ngày 06 tháng 7 nm 1995 quy nh chi tit và hng dn thi hành mt s iu ca B lut lao ng v thi hành k lut lao ng và trách nhim vt cht. 5. Th tc "Tip nhn h s ng ký xp hng i vi các công ty nhà nc hng I tr lên" (B-BLD-002628-TT) 5.1. Ni dung n gin hóa B th tc này, chuyn sang thc hin xã hi hóa vic xp hng i vi các doanh nghip thuc mi thành phn kinh t vi mc ích kích thích phát trin phù hp vi iu kin hi nhp, tng kh nng cnh tranh cho các doanh nghip, khuyn khích các doanh nghip thng xuyên i mi công ngh, nâng cao tính hiu qu trong sn xut kinh doanh và c bit là to c hi, iu kin các doanh nghip qung bá và khng nh thng hiu i vi khách hàng trong nc và quc t. thc hin c iu ó, B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi phi ch trì vic nghiên cu, xây dng các quy nh v xp hng doanh nghip thuc mi thành phn kinh t, không phân bit doanh nghip nhà nc hay doanh nghip ngoài nhà nc, trong ó quy nh rõ mc ích xp hng, tiêu chun, tiêu chí xp hng doanh nghip theo hng m bo công khai, minh bch, rõ ràng; quy nh v a v pháp lý, mô hình t chc ca t chc thc hin hot ng xp hng doanh nghip và có c ch tng cng s giám sát ca cng ng i vi hot ng xp hng doanh nghip. Lý do: Mc tiêu ch yu hin nay ca th tc "Tip nhn h s ng ký xp hng i vi các công ty nhà nc hng I tr lên" là nhm có c s xp lng i vi thành viên chuyên trách Hi ng qun tr, Tng giám c, Giám c, Phó Tng giám c, Phó giám c, K toán trng công ty nhà nc. Thc t, vic xp lng, nâng bc lng cho các chc danh này nên thc hin theo quy ch tin lng. Không nên tn ti nhiu c ch tin lng gia các loi hình doanh nghip trong iu kin hi nhp hin nay. Nên xóa b c quyn bo h ca Nhà nc i vi các doanh nghip nhà nc. Trong khi hin nay, Nhà nc ã giao quyn t ch cho các doanh nghip ch ng xây dng quy ch tin lng, n giá tin lng phù hp vi thc tin và gn vi hiu qu sn xut kinh doanh. Mc ích xp hng doanh nghip nên tp trung vào vic to iu kin thun li cho doanh nghip nâng cao kh nng cnh tranh bình ng và qung bá c thng hiu phát trin, hòa nhp vi khu vc và quc t. 5.2. Thc thi kin ngh Sa i, b sung, thay th hoc bãi b, hy b quy nh ca các vn bn sau ây theo úng ni dung n gin hóa: - Ngh nh s 205/2004/N-CP ngày 14 tháng 12 nm 2004 ca Chính ph Quy nh h thng thang lng, bng lng và ch ph cp lng trong các công ty nhà nc; - Ngh nh s 207/2004/N-CP ngày 14 tháng 12 nm 2004 ca Chính ph Quy nh ch tin lng, tin thng và ch trách nhim i vi các thành viên Hi ng qun tr, Tng giám c, Giám c công ty nhà nc - Thông t s 23/2005/TTLT-BLTBXH-BTC ngày 31 tháng 8 nm 2006 ca Liên tch B Lao ng - Thng binh và Xã hi - B Tài chính v hng dn xp

72

hng và xp lng i vi thành viên chuyên trách Hi ng qun tr, Tng giám c, Giám c, Phó Tng giám c, Phó giám c, K toán trng công ty nhà nc. - Thông t liên b s 17/1998/TTLB - BLTBXH - BTC ngày 31 tháng 12 nm 1998 ca B LTBXB và B Tài chính hng dn vic xp hng doanh nghip nhà nc, sau thi gian 4 nm thc hin vic xp hng doanh nghip theo Thông t liên b s 21/LB-TT ngày 17 tháng 06 nm 1993.

VII. CÁC TH TC THUC LNH VC NGI CÓ CÔNG

1. Các th tc: - "Cp giy báo t" (B-BLD-052768-TT); - "Cp giy báo t" (BLD-052775-TT); - "Cp giy báo t" (B-BLD-052776-TT); - "Cp giy chng nhn gia ình lit s và tr cp tin tut" (B-BLD004279-TT); - "Cp giy chng nhn thân nhân lit s" (B-BLD-052926-TT) 1.1. Ni dung n gin hóa Gp các th tc nêu trên thành 01 th tc và t tên th tc là: "Cp giy chng nhn gia ình lit s và tr cp tin tut". Lý do: Thc t, cp giy báo t là bc u tiên ca quá trình cp giy chng nhn gia ình lit s và tr cp tin tut do c quan trc tip qun lý ngi có công cp. Do ó, nên gp vào mt th tc m bo tính liên tc, thng nht, liên thông trong quá trình gii quyt, m bo ch u ãi i vi thân nhân lit s. a) V h s, thm quyn, quy trình thc hin Tách riêng các trng hp hy sinh quy nh phù hp v iu kin c xét công nhn, quy nh rõ trình t, cách thc và trách nhim ca c quan, t chc trong tng giai on thc hin. C th: (1) i vi trng hp hy sinh trong khi thc hin nhim v do ng, Nhà nc giao, các c quan, n v qun lý ngi ã hy sinh chu trách nhim ch ng lp h s, gii quyt ch cho thân nhân lit s. Trình t gm: - Bc 1. Xác nhn trng hp hy sinh ca quân nhân Th trng c quan, n v có ngi hy sinh trong khi thc hin nhim v bo v T quc cp giy xác nhn trng hp hy sinh ca quân nhân theo quy nh ti tit b im 1.1 khon 1 mc II phn I ca Thông t s 07/2006/TT-BLTBXH ngày 26 tháng 7 nm 2006 hng dn v h s, lp h s thc hin ch u ãi ngi có công vi cách mng. C th: + Trng hp hy sinh trong khi ang làm ngha v quc t, thì phi có giy xác nhn ã hy sinh trong khi c giao i làm nhim v quc t do Th trng n v trc tip qun lý quân nhân cp; + Trng hp hy sinh trong khi ang làm nhim v quy tp hài ct lit s, phi có giy xác nhn ã hy snh khi c giao i làm nhim v quy tp hài ct lit s do Th trng n v trc tip qun lý quân nhân cp;

73

+ Trng hp hy sinh do dng cm làm công vic cp bách, nguy him phc v quc phòng, an ninh; dng cm cu ngi, cu tài sn ca nhà nc, ca nhân dân, phi có Biên bn xy ra s vic do c quan qun lý ngi hy sinh hoc U ban nhân dân cp xã ni xy ra s vic lp; + Trng hp hy sinh do dng cm u tranh chng ti phm trong khi thi hành nhim v bo v trt t, tr an ­ xã hi, phi có Biên bn xy ra s vic do c quan qun lý ngi hy sinh hoc y ban nhân dân cp xã ni xy ra s vic lp kèm theo bn án hoc kt lun iu tra ca c quan iu tra (nu án không x); + Trng hp hy sinh trong khi làm nhim v quc phòng, an ninh a bàn có iu kin kinh t - xã hi c bit khó khn, phi có Giy xác nhn hy sinh trong khi làm nhim v ti a bàn có iu kin kinh t - xã hi c bit khó khn do Th trng n v qun lý trc tip ngi hy sinh cp. Trong thi hn chm nht là 07 ngày k t ngày ngi ó hy sinh, c quan, n v trc tip qun lý ngi hy sinh trong khi ang làm nhim v phi chuyn giy xác nhn n c quan, n v có thm quyn quy nh ti tit a im 1.1 khon 1 mc II phn I ca Thông t s 07/2006/TT-BLTBXH . - Bc 2. Cp giy báo t và ngh cp "Bng t quc ghi công": + C quan, n v có thm quyn tip nhn Giy xác nhn trng hp hy sinh, kim tra, xác minh và cp giy báo t trong thi hn ti a 15 ngày làm vic, k t ngày nhn c Giy xác nhn trng hp hy sinh do c quan, n v trc tip qun lý ngi ã hy sinh chuyn n. Giy báo t c gi n y ban nhân dân cp xã ­ ni trú quán ca ngi ã hy sinh (kèm theo vn bn ngh xác nhn thân nhân ca lit s) và gi cho thân nhân ca lit s. + C quan, n v ã cp giy báo t lp T trình trình Th tng Chính ph cp "Bng T quc ghi công" cho lit s (gii quyt dt im tng trng hp, tr trng hp cùng lúc gii quyt cho nhiu trng hp hy sinh thì lp Danh sách kèm theo T trình), gi B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi gii quyt. Tách riêng th tc tng "Bng T quc ghi công" và t chc l trao Bng T quc ghi công thc hin riêng. - Bc 3. Xác nhn thân nhân ca lit s y ban nhân dân cp xã ­ ni trú quán trc khi hy sinh ca lit s làm Giy chng nhn thân nhân ca lit s, gi n c quan, n v ã cp giy báo t trong thi hn chm nht là 10 ngày làm vic, k t ngày nhn c Giy báo t và vn bn ngh ca c quan, n v ã cp giy báo t. - Bc 4. Cp Quyt nh chng nhn gia ình lit s và tr cp tin tut C quan, n v hoàn chnh h s suy tôn lit s, ngh S Lao ng ­ Thng binh và Xã hi ni thân nhân lit s c trú ra Quyt nh cp giy chng nhn gia ình lit s và tr cp tin tut cho thân nhân lit s. S Lao ng ­ Thng binh và Xã hi tip nhn h s, gii quyt trong thi hn ti a 07 ngày làm vic, k t ngày nhn c h s do c quan, n v gi n và gi Quyt nh chng nhn gia ình lit s và tr cp tin tut cho Phòng Lao ng ­ Thng binh và Xã hi huyn hoc Phòng Ni v - Lao ng xã hi huyn

74

phi hp vi y ban nhân dân cp xã ni thân nhân ca lit s c trú thc hin ch u ãi i vi gia ình lit s. (2) i vi thng, bnh binh nng cht do vt thng tái phát: - Bc 1. Np h s: Gia ình chun b h s, gi n c quan, n v ang thc hin các ch u ãi tr cp thng tt cho thng binh. H s gm: + n ngh (xây dng mu n); + Giy chng nhn cht do vt thng tái phát ca c s y t (i vi thng binh hoc ngi hng chính sách nh thng binh có t l suy gim kh nng lao ng t 81% tr lên); hoc Bnh án iu tr và biên bn kim tho t vong do vt thng tái phát ca Giám c bnh vin cp tnh tr lên (i vi thng binh có t l suy gim kh nng lao ng t 21% n 80%); + Giy chng nhn thng binh hoc ngi hng chính sách nh thng binh và tr cp thng tt. - Bc 2. C quan, n v ni ang thc hin ch u ãi tr cp thng tt cho thng binh kim tra, tip nhn h s và ghi phiu hn. - Bc 3. C quan, n v ni ang thc hin ch u ãi tr cp thng tt cho thng binh chu trách nhim ch trì, phi hp vi c quan liên quan xác nhn thân nhân lit s, làm vn bn ngh công nhn lit s, tr cp tin tut theo quy nh cho thân nhân lit s kèm theo h s gi n S Lao ng ­ Thng binh và Xã hi gii quyt theo quy nh, chm nht trong thi hn là 15 ngày làm vic. - Bc 3. S Lao ng- Thng binh và Xã hi kim tra, tip nhn h s, làm Quyt nh chng nhn gia ình lit s và tr cp tin tut trong thi gian chm nht là 15 ngày làm vic, k t ngày nhn c h s theo quy nh. Gi Quyt nh chng nhn gia ình lit s và tr cp tin tut n Phòng Lao ng ­ Thng binh và Xã hi hoc Phòng Ni v - Lao ng xã hi huyn ( thc hin), ng thi gi n c quan, n v ni tip nhn h s ban u ( tr Quyt nh cho thân nhân gia ình lit s và yêu cu c quan, n v thông báo cho gia ình n y ban nhân dân cp xã ni c trú nhn ch tr cp theo quy nh). Sau khi ra Quyt nh chng nhn gia ình lit s và tr cp tin tut cho thân nhân lit s, S Lao ng ­ Thng binh và Xã hi lp T trình Th tng ngh tng "Bng T quc ghi công" cho lit s, gi B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi. - Bc 4. Tr kt qu: + C quan, n v ni tip nhn h s ban u tr kt qu cho thân nhân gia ình lit s theo ngày hn ã ghi phiu tip nhn h s và thông báo cho gia ình n y ban nhân dân cp xã ni c trú nhn ch u ãi theo quy nh; + Phòng Lao ng ­ Thng binh và Xã hi phi hp vi y ban nhân dân cp xã ni thân nhân ca lit s c trú thc hin ch u ãi cho thân nhân lit s theo quy nh. (3) i vi các trng hp ã hy sinh trong kháng chin nhng cha c công nhn lit s nay c thân nhân ngh xét công nhn

75

- Bc 1. Chun b h s Gia ình có ngi ã hy sinh chun b h s, gi n S Lao ng ­ Thng binh xã hi, gm: - n ngh (xây dng mu n); - Giy xác nhn thân nhân ca ngi c ngh (do y ban nhân dân cp xã ni gia ình c trú xác nhn ­ theo mu); Kèm theo mt trong các giy t sau ây: Giy xác nhn trng hp hy sinh; Lý lch quân nhân; Lý lch cán b. - Bc 2. S Lao ng ­ Thng binh và Xã hi tip nhn h s, ghi giy hn. - Bc 3. S Lao ng ­ Thng binh và Xã hi ch trì, phi hp vi các c quan, n v liên quan kim tra, xác minh, lp biên bn và hoàn chnh h s. Nu có y c s, iu kin suy tôn lit s và gii quyt ch u ãi cho thân nhân lit s, Giám c S Lao ng ­ Thng binh và Xã hi ra Quyt nh công nhn gia ình lit s và tr cp tin tut cho thân nhân, gi kt qu v Phòng Lao ng ­ Thng binh và Xã hi huyn phi hp vi y ban nhân dân cp xã ni gia ình lit s c trú thc hin ch u ãi theo quy nh; ng thi gi Quyt nh và thông báo cho gia ình lit s (theo thi gian ghi trong phiu hn). Sau ó, S Lao ng ­ Thng binh và Xã hi lp T trình Th tng v vic ngh tng "Bng T quc ghi công" cho lit s. L trao Bng T quc ghi công c t chc riêng, trang trng ti Tr s y ban nhân dân cp xã ni thân nhân ca lit s c trú. b) V thi hn gii quyt - Quy nh rõ: gii quyt trong thi hn 60 ngày làm vic, k t ngày nhn c giy xác nhn trng hp hy sinh hoc h s ngh công nhn lit s do gia ình ngi hy sinh gi n. Lý do: n nh rõ thi hn gii quyt nhm tng trách nhim ca các c quan, n v bo m gii quyt nhanh, gn, dt im, m bo quyn li cho thng binh. c) V mu n Ni dung xut: Xây dng mu n ngh công nhn lit s, bao gm các thông tin ch yu sau ây: - H và tên ngi ngh, ngày tháng nm sinh; - Nguyên quán; - Ni thng trú hin nay; - ngh: xét công nhn lit s cho:........... là thng binh ..... theo Giy chng nhn thng binh s .... ã cht do vt thng tái phát trong khi iu tr ti ..... và ngh tr cp tin tut theo quy nh hin hành ca Nhà nc cho thân nhân là nhng ngi có tên sau ây: 1. ...

76

2. .... Lý do: Son mu thng nht thc hin, ng thi yêu cu thân nhân ca ngi ã hy sinh cung cp các thông tin liên quan n cá nhân mình và cá nhân ngi ã hy sinh, ng thi chu trách nhim v các thông tin ó. 1.2. Kin ngh thc thi - B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi xây dng Thông t sa i, b sung mt s iu v th tc h s, lp h s thc hin ch u ãi i vi lit s quy nh ti Mc II ca Thông t s 07/2006/TT-BLTBXH ngày 26 tháng 7 nm 2006 ca B trng B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi hng dn v h s, lp h s thc hin ch u ãi ngi có công vi cách mng hoc ban hành Thông t mi thay th Thông t s 07/2006/TT-BLTBXH ngày 26 tháng 7 nm 2006; - B Quc phòng xây dng Thông t sa i, b sung mt s iu quy nh v th tc h s, thm quyn công nhn và quy trình lp h s i vi lit s ti Thông t s 166/2006/TT-BQP ngày 28 tháng 9 nm 2006 ca B Quc phòng hng dn th tc h s, thm quyn công nhn, quy trình lp h s ngi có công vi cách mng (phn Quân i qun lý). 2. Các th tc: - "Cp giy chng nhn bnh tt" (B Quc phòng và B Công an) (B-BLD052811-TT); - "Cp giy chng nhn bnh tt" (B-BLD-052813-TT); 2.1. Ni dung n gin hoá a) V thành phn h s B giy xác nhn trng hp mc bnh, ch yêu cu cá nhân cung cp nhng giy t thuc ngha v ca cá nhân. C th: - n ngh công nhn bnh binh và gii quyt ch tr cp thng tt (b sung mu theo hng ly các thông tin c bn Giy chng nhn bnh tt phù hp vi mu n ngh); - Giy ra vin (do bnh vin ni iu tr cp); - 4 nh c 3x4; - Giy t ca các trng hp sau: + Bn chp Quyt nh ra quân, kèm theo bn chính i chiu (trng hp np trc tip) hoc bn sao Quyt nh ra quân có chng thc (trng hp np gián tip) hoc Giy xác nhn ca c quan quân s cp huyn hoc công an cp huyn ni c trú v quá trình phc v trong quân i, công an i vi trng hp ã xut ng nhng cha ba nm mà bnh c tái phát dn n tâm thn; + Biên bn xy ra s vic có xác nhn ca c quan quân s a phng, c quan công an hoc U ban nhân dân cp xã ni xy ra s vic i vi trng hp b mc bnh do dng cm thc hin công vic cp bách nguy him phc v quc phòng, an ninh;

77

+ Trích sao lý lch quân nhân, công an nhân dân có ghi y quá trình công tác do Th trng c quan, n v trc khi v ngh cp i vi i vi trng hp ã có mi lm nm công tác trong quân i nhân dân, công an nhân dân nhng không iu kin v tui i hng ch hu trí. Lý do: Cá nhân ngi ngh ch có th cung cp nhng giy t liên quan n thông tin cá nhân mà h phi bit, có th bit, có th cung cp. i vi nhng giy t liên quan n trách nhim ca c quan, n v trong công an, quân i nên quy nh rõ thuc trách nhim gii quyt ca các c quan, n v không nên yêu cu cá nhân ngi ngh phi cung cp. Hn na, mc ích ca th tc xác nh c úng i tng và cho hng ch phù hp vi i tng. b) V s lng h s: Quy nh rõ s lng h s là 03 b Lý do: Thông t s 07/2006/TT-BLTBXH ngày 26 tháng 7 nm 2006 cha quy nh s lng h s, gây khó khn cho ngi thc hin và d dn n s tùy tin trong yêu cu ca c quan gii quyt i vi ngi thc hin. c) V trình t thc hin B th tc cp Giy chng nhn bnh tt, gp th tc này vào th tc Lp biên bn giám nh và th tc Cp Giy chng nhn bnh binh và tr cp bnh tt. C th: - Bc 1. Np h s: i tng chun b y h s theo quy nh np cho c quan, n v ni ngi ó công tác (nu cha ra quân), np cho y ban nhân dân cp xã ni c trú (nu ã ra quân) và ly giy hn (vi 02 ni dung: hn n nhn giy gii thiu giám nh và hn ngày nhn kt qu). - Bc 2. Gii thiu giám nh, ng thi xác nhn thi gian phc v quân i, công an nhân dân: + Gii thiu giám nh: C quan, n v ni tip nhn h s có trách nhim kim tra h s, nu iu kin tiêu chun thì gii thiu n Hi ng giám nh y khoa (theo phân cp qun lý) giám nh xác nh t l suy gim kh nng lao ng do thng tt. + Kim tra, i chiu, xác nhn ngi ngh b mc bnh quy nh ti khon 1, 2, 3, 4, 5, 6 iu 17 ca Ngh nh s 54/2006/N-CP ngày 26 tháng 5 nm 2006: C quan, n v kim tra h s, i chiu thi gian iu tr bnh tt ca ngi ngh có phù hp vi thi gian ngi ó ang phc v quân i, công an (các trng hp quy nh ti khon 1, 2, 3, 4, 5 iu 17 ca Ngh nh s 54/2006/N-CP và tit b im 1.1 mc VI phn I ca Thông t s 07/2006/TT-BLTBXH ngày 26 tháng 7 nm 2006 hng dn v h s, lp h s thc hin ch u ãi ngi có công vi cách mng), phù hp vi trng hp dng cm thc hin công vic cp bách, nguy him phc v quc phòng và an ninh quy nh ti khon 6 iu 17 ca Ngh nh s 54/2006/N-CP. i vi trng hp ã xut ng nhng cha ba nm mà bnh c tái phát dn n tâm thn mà không còn Quyt nh ra quân, y ban nhân dân cp xã ni tip nhn h s kim tra h s và yêu cu c quan quân s cp huyn hoc công an cp huyn ni c trú xác nhn v quá trình phc v trong quân i, công an ca ngi ngh.

78

- Bc 3. Giám nh: Hi ng giám nh y khoa t chc giám nh và lp Biên bn giám nh y khoa thành 02 bn (01 bn gi cho ngi c giám nh, 01 bn gi cho c quan, n v ã gii thiu ngi ngh n giám nh). - Bc 4. Quyt nh cp Giy chng nhn bnh binh: Trên c s Kt lun giám nh ca Hi ng y khoa, c quan, n v có trách nhim hoàn chnh h s trình cp có thm quyn ra Quyt nh cp Giy chng nhn bnh binh và tr cp bnh tt cho bnh binh. - Bc 5. Tr kt qu: Ngi ngh nhn Giy chng nhn bnh binh, Phiu tr cp bnh tt theo phiu hn. Lý do: Quân nhân, công an nhân dân do phc v các nhim v cách mng, nhim v ca Nhà nc... mà mc các bnh dn n suy gim kh nng lao ng. Do ó, các c quan nhà nc phi ch ng gii quyt quyn li cho h. Hn na, toàn b các quy trình lp h s, gii quyt ch cho nhng ngi có công nói chung, thng binh nói riêng, qua phân tích, hu nh ch liên quan n trách nhim thc hin ca các c quan nhà nc. Các c quan nhà nc phi coi là nhim v chính tr và có trách nhim ch ng thc hin. d) V thi hn gii quyt Quy nh rõ gii quyt trong thi hn 30 ngày làm vic, k t ngày nhn c y h s ngh công nhn bnh binh theo quy nh. Trng hp phc tp phi có thêm thi gian ly xác nhn trng hp b thng, có th kéo dài thêm 30 ngày làm vic, tng cng ti a không quá 60 ngày làm vic, k t ngày nhn c y h s theo quy nh. Lý do: n nh rõ thi hn gii quyt nhm tng trách nhim ca các c quan, n v bo m gii quyt nhanh, gn, dt im, m bo quyn li cho thng binh. ) V mu n, mu t khai Xây dng T khai ngh công nhn bnh binh và gii quyt ch bnh tt, bao gm các thông tin ch yu sau ây: - H và tên ngi ngh, ngày tháng nm sinh; - Nguyên quán; - Trú quán; - Nhp ng hoc tham gia công tác ngày tháng nm; - Có thi gian phc v trong quân i/công an nhân dân là........ nm...... tháng, trong ó có..... nm..... tháng phc v ti a bàn có iu kin kinh t-xã hi c bit khó khn. - Cp bc, chc v hin nay: - C quan, n v ang công tác: - Tình trng bnh tt: ã iu tr ti.... t ngày ... tháng ... nm

79

Ra vin ln cui ngày ... tháng... nm .... - Cam oan ca ngi ngh. Lý do: Ngi ngh có ngha v cung cp các thông tin liên quan n cá nhân và chu trách nhim v các thông tin ó. 2.2. Kin ngh thc thi - B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi xây dng Thông t sa i, b sung mt s iu v th tc h s, lp h s thc hin ch u ãi i vi thng binh quy nh ti Mc VI ca Thông t s 07/2006/TT-BLTBXH ngày 26 tháng 7 nm 2006 ca B trng B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi hng dn v h s, lp h s thc hin ch u ãi ngi có công vi cách mng; - B Quc phòng xây dng Thông t sa i, b sung mt s iu quy nh v th tc h s, thm quyn công nhn và quy trình lp h s i vi thng binh ti Thông t s 166/2006/TT-BQP ngày 28 tháng 9 nm 2006 ca B Quc phòng hng dn th tc h s, thm quyn công nhn, quy trình lp h s ngi có công vi cách mng (phn Quân i qun lý). 3. Các th tc: - "Xác nhn biên bn xy ra s vic i vi trng hp dng cm thc hin công vic cp bách, nguy him phc v quc phòng và an ninh dn n bnh tt" (B-BLD-052927-TT); - "Xác nhn trng hp dng cm thc hin công vic cp bách, nguy him phc v quc phòng và an ninh dn n bnh tt nay ã xut ng nhng cha ba nm mà b bnh c tái phát dn n tâm thn" (B-BLD-052928-TT). 3.1. Ni dung n gin hóa Bãi b th tc này Lý do: Biên bn c các c quan có thm quyn lp, trong ó có ký và ghi rõ h tên, ng thi biên bn còn c giao cho cá nhân ngi c lp 01 bn. Do ó, khi chun b h s, ngi ngh không cn phi ly xác nhn ca y ban nhân dân cp xã. Mt khác, Thông t s 07/2006/TT-BLTBXH ngày 26 tháng 7 nm 2006 không quy nh trong thành phn h s gii quyt phi có xác nhn v biên bn. 4. Các th tc: - "Cp giy chng nhn b thng" (B-BLD-052802-TT); - "Cp giy chng nhn b thng" (B-BLD-052808-TT); - "Cp giy chng nhn thng binh và tr cp thng tt" (B-BLD004320-TT) 4.1. Ni dung n gin hoá a) V thành phn h s B giy xác nhn trng hp b thng, ch yêu cu cá nhân cung cp nhng giy t thuc ngha v ca cá nhân. C th:

80

- n ngh công nhn thng binh và gii quyt ch tr cp thng tt (b sung mu theo hng ly các thông tin c bn Giy chng nhn b thng phù hp vi mu n ngh); - Giy ra vin (do bnh vin ni iu tr cp); Lý do: Cá nhân ngi ngh ch có th cung cp nhng giy t liên quan n thông tin cá nhân mà h phi bit, có th bit, có th cung cp. i vi nhng giy t liên quan n trách nhim ca c quan, n v trong công an, quân i nên quy nh rõ thuc trách nhim gii quyt ca các c quan, n v không nên yêu cu cá nhân ngi ngh phi cung cp. b) V s lng h s Quy nh rõ s lng h s là 03 b Lý do: Thông t s 07/2006/TT-BLTBXH ngày 26 tháng 7 nm 2006 cha quy nh s lng h s, gây khó khn cho ngi thc hin và d dn n s tùy tin trong yêu cu ca c quan gii quyt i vi ngi thc hin, trong khi ó ti Thông t s 166/2006/TT-BQP ngày 28 tháng 9 nm 2006 ca B Quc phòng Hng dn th tc h s, thm quyn công nhn, quy trình lp h s ngi có công vi cách mng (phn Quân i qun lý) có quy nh: s h s c lp thành 03 b (chính) có giá tr nh nhau, dùng qun lý, lu tr và di chuyn. c) V trình t thc hin B th tc cp Giy chng nhn b thng, gp th tc này vào th tc Lp biên bn giám nh và th tc Cp Giy chng nhn thng binh và tr cp thng tt. C th: - Bc 1. Np h s: Ngi b thng làm n (mt s thông tin c bn ly t mu Giy chng nhn b thng), 04 nh c 2x3, kèm theo Giy ra vin sau khi iu tr vt thng np cho c quan, n v ni ngi ó công tác (nu cha ra quân), np cho y ban nhân dân cp xã ni c trú (nu ã ra quân) và ly giy hn (vi 02 ni dung: hn n nhn giy gii thiu giám nh và hn ngày nhn kt qu). - Bc 2. Gii thiu giám nh, ng thi xác nhn trng hp b thng: + Gii thiu giám nh: C quan, n v ni ngi b thng công tác có trách nhim kim tra h s, nu iu kin tiêu chun thì gii thiu n Hi ng giám nh y khoa (theo phân cp qun lý) giám nh xác nh t l suy gim kh nng lao ng do thng tt. + Xác nhn trng hp b thng: C quan, n v kim tra h s, xác nhn hoc ngh các c quan, n v liên quan xác nhn trng hp b thng ca ngi b thng theo quy nh ti tit b im 1.1 khon 1 mc V phn I ca Thông t s 07/2006/TT-BLTBXH ngày 26 tháng 7 nm 2006 Hng dn v h s, lp h s thc hin ch u ãi ngi có công vi cách mng. C th: * Trng hp b thng trong khi ang làm ngha v quc t do t chc phân công, thì phi có giy xác nhn c giao i làm nhim v quc t do Th trng Trung oàn hoc cp tng ng cp;

81

* Trng hp b thng trong khi ang làm nhim v quy tp hài ct lit s, phi có giy xác nhn c giao i làm nhim v quy tp hài ct lit s do Th trng Trung oàn hoc cp tng ng cp; * Trng hp b thng do dng cm làm công vic cp bách, nguy him phc v quc phòng, an ninh; dng cm cu ngi, cu tài sn ca nhà nc, ca nhân dân, phi có Biên bn xy ra s vic do c quan qun lý ngi b thng hoc y ban nhân dân cp xã ni xy ra s vic lp; * Trng hp b thng do dng cm u tranh chng ti phm, phi có Biên bn xy ra s vic do c quan qun lý ngi b thng hoc y ban nhân dân cp xã ni xy ra s vic lp kèm theo bn án hoc kt lun iu tra ca c quan iu tra (nu án không x); * Trng hp b thng trong khi làm nhim v quc phòng, an ninh a bàn có iu kin kinh t - xã hi c bit khó khn; khi làm nhim v quy tp hài ct lit s vùng rng núi, hi o, phi có Giy xác nhn hot ng ti a bàn có iu kin kinh t - xã hi c bit khó khn do Th trng n v qun lý trc tip ngi b thng cp. - Bc 3. Giám nh: Hi ng giám nh y khoa t chc giám nh và lp Biên bn giám nh y khoa thành 02 bn (01 bn gi cho ngi c giám nh, 01 bn gi cho c quan, n v ã gii thiu ngi b thng n giám nh). - Bc 4. Quyt nh cp Giy chng nhn thng binh: Trên c s Kt lun giám nh ca Hi ng y khoa, c quan, n v có trách nhim hoàn chnh h s trình cp có thm quyn ra Quyt nh cp Giy chng nhn thng binh và tr cp thng tt cho thng binh. - Bc 5. Tr kt qu: Ngi b thng nhn Giy chng nhn thng binh, Phiu tr cp thng tt, Th thng binh. Lý do: Ngi b thng do phc v các nhim v cách mng, nhim v ca Nhà nc... là nhng ngi mà ng, Nhà nc và nhân dân phi bit n và phi ch ng gii quyt quyn li cho h theo úng ch trng "n n, áp ngha". Toàn b các quy trình lp h s, gii quyt ch cho nhng ngi có công nói chung, thng binh nói riêng, hu nh ch liên quan n trách nhim ca các c quan nhà nc, các c quan nhà nc phi coi là nhim v chính tr và có trách nhim thc hin. d) V thi hn gii quyt th tc hành chính Quy nh rõ gii quyt trong thi hn 60 ngày làm vic, k t ngày nhn c h s ngh công nhn thng binh và gii quyt ch tr cp thng tt theo quy nh do ngi b thng np. Trng hp phc tp phi có thêm thi gian ly xác nhn trng hp b thng, có th kéo dài thêm 30 ngày làm vic, tng cng ti a không quá 90 ngày làm vic, k t ngày nhn c h s ngh công nhn thng binh và gii quyt ch tr cp thng tt do ngi b thng np. Lý do: n nh rõ thi hn gii quyt nhm tng trách nhim ca các c quan, n v bo m gii quyt nhanh, gn, dt im, m bo quyn li cho thng binh. ) V mu n

82

Xây dng mu n ngh công nhn thng binh và gii quyt ch thng tt, bao gm các thông tin ch yu sau ây: - H và tên ngi ngh, ngày tháng nm sinh; - Nguyên quán; - Trú quán; - Nhp ng hoc tham gia công tác ngày tháng - Chc v khi b thng; - Trng hp b thng; - Ni b thng; - Sau khi b thng c iu tr ti: - Ra vin ngày tháng nm - ngh: ... xét công nhn thng binh và tr cp thng tt theo quy nh hin hành ca Nhà nc. Lý do: Ngi b thng có ngha v cung cp các thông tin liên quan n cá nhân và chu trách nhim v các thông tin ó. 4.2. Kin ngh thc thi - B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi xây dng Thông t sa i, b sung mt s iu v th tc h s, lp h s thc hin ch u ãi i vi thng binh quy nh ti Mc V ca Thông t s 07/2006/TT-BLTBXH ngày 26 tháng 7 nm 2006 ca B trng B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi hng dn v h s, lp h s thc hin ch u ãi ngi có công vi cách mng hoc ban hành thông t mi thay th Thông t s 07/2006/TT-BLTBXH ngày 26 tháng 7 nm 2006; - B Quc phòng xây dng Thông t sa i, b sung mt s iu quy nh v th tc h s, thm quyn công nhn và quy trình lp h s i vi thng binh ti Thông t s 166/2006/TT-BQP ngày 28 tháng 9 nm 2006 ca B Quc phòng hng dn th tc h s, thm quyn công nhn, quy trình lp h s ngi có công vi cách mng (phn Quân i qun lý). 5. Th tc "Cp giy chng nhn ngi hng chính sách nh thng binh và tr cp thng tt" (B-BLD-004279-TT) 5.1. Ni dung n gin hóa a) V thành phn h s B giy xác nhn trng hp b thng, ch yêu cu cá nhân cung cp nhng giy t thuc ngha v ca cá nhân. C th: - n/T khai ngh công nhn ngi hng chính sách nh thng binh và gii quyt ch tr cp thng tt (b sung mu theo hng ly các thông tin c bn Giy chng nhn b thng phù hp vi mu n ngh); - Giy ra vin (do bnh vin ni iu tr cp); nm;

83

Lý do: Cá nhân ngi ngh ch có th cung cp nhng giy t liên quan n thông tin cá nhân mà h phi bit, có th bit, có th cung cp. i vi nhng giy t liên quan n trách nhim ca c quan, n v trong công an, quân i nên quy nh rõ thuc trách nhim gii quyt ca các c quan, n v không nên yêu cu cá nhân ngi ngh phi cung cp. b) V s lng h s: Quy nh rõ s lng h s là 03 b Lý do: Thông t s 07/2006/TT-BLTBXH ngày 26 tháng 7 nm 2006 cha quy nh s lng h s, gây khó khn cho ngi thc hin và d dn n s tùy tin trong yêu cu ca c quan gii quyt i vi ngi thc hin, trong khi ó ti Thông t s 166/2006/TT-BQP ngày 28 tháng 9 nm 2006 ca B Quc phòng hng dn th tc h s, thm quyn công nhn, quy trình lp h s ngi có công vi cách mng (phn Quân i qun lý) có quy nh: s h s c lp thành 03 b (chính) có giá tr nh nhau, dùng qun lý, lu tr và di chuyn. c) V trình t thc hin B th tc cp Giy chng nhn b thng, gp th tc này vào th tc Lp biên bn giám nh và th tc Cp Giy chng nhn thng binh hoc ngi hng chính sách nh thng binh và tr cp thng tt. C th: - Bc 1. Np h s: Ngi b thng làm n/T khai (mt s thông tin c bn ly t mu Giy chng nhn b thng), 04 nh c 2x3, kèm theo Giy ra vin sau khi iu tr vt thng np cho c quan, n v ni ngi ó công tác (nu ang công tác hoc ang phc v trong quân i), np cho c quan, n v ni công tác cui cùng trc khi ngh vic/ngh hu hoc y ban nhân dân cp xã ni c trú (i vi trng hp ã ngh vic/ngh hu hoc ã chuyn ra ngoài quân i) và ly giy hn (vi 02 ni dung: hn n nhn giy gii thiu giám nh và hn ngày nhn kt qu). Trng hp c quan tip nhn h s là y ban nhân dân cp xã, thì y ban nhân dân cp xã phi làm vn bn ngh gi h s sang B ch huy quân s huyn, B ch huy quân s huyn kim tra h s và gi lên B ch huy quân s tnh hoc c quan, n v ni ngi b thng công tác cui cùng trc khi ngh vic hoc ngh ch . - Bc 2. Gii thiu giám nh, ng thi xác nhn trng hp b thng: + Gii thiu giám nh: C quan, n v có thm quyn có trách nhim kim tra h s, nu iu kin tiêu chun thì gii thiu n Hi ng giám nh y khoa (theo phân cp qun lý) giám nh xác nh t l suy gim kh nng lao ng do thng tt. + Xác nhn trng hp b thng: C quan, n v kim tra h s, xác nhn hoc ngh các c quan, n v liên quan xác nhn trng hp b thng ca ngi b thng theo quy nh ti tit b im 1.1 khon 1 mc V phn I ca Thông t s 07/2006/TT-BLTBXH ngày 26 tháng 7 nm 2006 hng dn v h s, lp h s thc hin ch u ãi ngi có công vi cách mng. C th: * Trng hp b thng trong khi ang làm ngha v quc t do t chc phân công, thì phi có giy xác nhn c giao i làm nhim v quc t do Th trng Trung oàn hoc cp tng ng cp;

84

* Trng hp b thng trong khi ang làm nhim v quy tp hài ct lit s, phi có giy xác nhn c giao i làm nhim v quy tp hài ct lit s do Th trng Trung oàn hoc cp tng ng cp; * Trng hp b thng do dng cm làm công vic cp bách, nguy him phc v quc phòng, an ninh; dng cm cu ngi, cu tài sn ca nhà nc, ca nhân dân, phi có Biên bn xy ra s vic do c quan qun lý ngi b thng hoc y ban nhân dân cp xã ni xy ra s vic lp; * Trng hp b thng do dng cm u tranh chng ti phm, phi có Biên bn xy ra s vic do c quan qun lý ngi b thng hoc y ban nhân dân cp xã ni xy ra s vic lp kèm theo bn án hoc kt lun iu tra ca c quan iu tra (nu án không x); * Trng hp b thng trong khi làm nhim v quc phòng, an ninh a bàn có iu kin kinh t - xã hi c bit khó khn; khi làm nhim v quy tp hài ct lit s vùng rng núi, hi o, phi có Giy xác nhn hot ng ti a bàn có iu kin kinh t - xã hi c bit khó khn do Th trng n v qun lý trc tip ngi b thng cp. - Bc 3. Giám nh: Hi ng giám nh y khoa t chc giám nh và lp Biên bn giám nh y khoa thành 02 bn (01 bn gi cho ngi c giám nh, 01 bn gi cho c quan, n v ã gii thiu ngi b thng n giám nh). - Bc 4. Quyt nh cp Giy chng nhn ngi hng chính sách nh thng binh: Trên c s Kt lun giám nh ca Hi ng y khoa, c quan, n v có trách nhim hoàn chnh h s trình cp có thm quyn ra Quyt nh cp Giy chng nhn ngi hng chính sách nh thng binh và tr cp thng tt. - Bc 5. Tr kt qu: Ngi b thng nhn Giy chng nhn ngi hng chính sách nh thng binh, Phiu tr cp thng tt, Th thng binh. Lý do: ng, Nhà nc và nhân dân phi ch ng gii quyt quyn li cho ngi b thng theo úng ch trng "n n, áp ngha". Toàn b các quy trình lp h s, gii quyt ch cho nhng ngi có công nói chung, thng binh và ngi hng chính sách nh thng binh nói riêng, liên quan n trách nhim ca các c quan nhà nc. Các c quan nhà nc phi coi là nhim v chính tr và có trách nhim thc hin. d) V thi hn gii quyt th tc hành chính Ni dung xut: Quy nh rõ: gii quyt trong thi hn 60 ngày làm vic, k t ngày nhn c h s ngh công nhn ngi hng chính sách nh thng binh do ngi b thng np. Trng hp phc tp phi có thêm thi gian kim tra, xác nhn h s, có th kéo dài thêm 30 ngày làm vic, tng cng ti a không quá 90 ngày làm vic, k t ngày nhn c h s ngh gii quyt do ngi b thng np. Lý do: n nh rõ thi hn gii quyt nhm tng trách nhim ca các c quan, n v bo m gii quyt nhanh, gn, dt im, m bo quyn li cho thng binh. ) V mu n

85

Xây dng mu n ngh công nhn ngi hng chính sách nh thng binh và gii quyt ch thng tt, bao gm các thông tin ch yu sau ây: - H và tên ngi ngh, ngày tháng nm sinh; - Nguyên quán; - Trú quán; - Tham gia công tác ngày tháng - Hin nay ang làm gì, âu? - Chc v khi b thng; - Trng hp b thng; - Ni b thng; - Sau khi b thng c iu tr ti: - Ra vin ngày tháng nm - Lý do cha c gii quyt ch : - ngh: ... xét công nhn ngi hng chính sách nh thng binh và tr cp thng tt theo quy nh hin hành ca Nhà nc. Lý do: Ngi b thng có ngha v cung cp các thông tin liên quan n cá nhân và chu trách nhim v các thông tin ó. 5.2. Kin ngh thc thi - B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi xây dng Thông t sa i, b sung mt s iu v th tc h s, lp h s thc hin ch u ãi i vi thng binh quy nh ti Mc V ca Thông t s 07/2006/TT-BLTBXH ngày 26 tháng 7 nm 2006 ca B trng B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi hng dn v h s, lp h s thc hin ch u ãi ngi có công vi cách mng hoc ban hành thông t mi thay th Thông t s 07/2006/TT-BLTBXH ngày 26 tháng 7 nm 2006; - B Quc phòng xây dng Thông t sa i, b sung mt s iu quy nh v th tc h s, thm quyn công nhn và quy trình lp h s i vi thng binh ti Thông t s 166/2006/TT-BQP ngày 28 tháng 9 nm 2006 ca B Quc phòng hng dn th tc h s, thm quyn công nhn, quy trình lp h s ngi có công vi cách mng (phn Quân i qun lý). 6. Các th tc: - "Cp giy chng nhn b thng" (B-BLD-052802-TT); - "Cp giy chng nhn b thng" (B-BLD-052808-TT); - "Cp Giy chng nhn thng binh và tr cp thng tt" (B-BLD004320-TT). 6.1. Ni dung n gin hóa a) V thành phn h s B giy xác nhn trng hp b thng, ch yêu cu cá nhân cung cp nhng giy t thuc ngha v ca cá nhân. C th: nm;

86

- n ngh công nhn thng binh và gii quyt ch tr cp thng tt (b sung mu theo hng ly các thông tin c bn Giy chng nhn b thng phù hp vi mu n ngh); - Giy ra vin (do bnh vin ni iu tr cp); Lý do: Cá nhân ngi ngh ch có th cung cp nhng giy t liên quan n thông tin cá nhân mà h phi bit, có th bit, có th cung cp. i vi nhng giy t liên quan n trách nhim ca c quan, n v trong công an, quân i nên quy nh rõ thuc trách nhim gii quyt ca các c quan, n v không nên yêu cu cá nhân ngi ngh phi cung cp. b) V s lng h s Ni dung xut: quy nh rõ s lng h s là 03 b Lý do: Thông t s 07/2006/TT-BLTBXH ngày 26 tháng 7 nm 2006 cha quy nh s lng h s, gây khó khn cho ngi thc hin và d dn n s tùy tin trong yêu cu ca c quan gii quyt i vi ngi thc hin, trong khi ó ti Thông t s 166/2006/TT-BQP ngày 28 tháng 9 nm 2006 ca B Quc phòng Hng dn th tc h s, thm quyn công nhn, quy trình lp h s ngi có công vi cách mng (phn Quân i qun lý) có quy nh: s h s c lp thành 03 b (chính) có giá tr nh nhau, dùng qun lý, lu tr và di chuyn. c) V trình t thc hin B th tc cp Giy chng nhn b thng, gp th tc này vào th tc Lp biên bn giám nh và th tc Cp Giy chng nhn thng binh và tr cp thng tt. C th: - Bc 1. Np h s: Ngi b thng làm n (mt s thông tin c bn ly t mu Giy chng nhn b thng), 04 nh c 2x3, kèm theo Giy ra vin sau khi iu tr vt thng np cho c quan, n v ni ngi ó công tác (nu cha ra quân), np cho y ban nhân dân cp xã ni c trú (nu ã ra quân) và ly giy hn (vi 02 ni dung: hn n nhn giy gii thiu giám nh và hn ngày nhn kt qu). Trng hp c quan tip nhn h s là y ban nhân dân cp xã, thì y ban nhân dân cp xã phi làm vn bn ngh gi h s sang B ch huy quân s huyn, B ch huy quân s huyn kim tra h s và gi lên B ch huy quân s tnh hoc c quan, n v ni ngi b thng công tác cui cùng trc khi ngh vic hoc ngh ch . - Bc 2. Gii thiu giám nh, ng thi xác nhn trng hp b thng: + Gii thiu giám nh: C quan, n v có thm quyn chu trách nhim kim tra h s, nu iu kin tiêu chun thì gii thiu n Hi ng giám nh y khoa (theo phân cp qun lý) giám nh xác nh t l suy gim kh nng lao ng do thng tt. + Xác nhn trng hp b thng: C quan, n v kim tra h s, xác nhn hoc ngh các c quan, n v liên quan xác nhn trng hp b thng ca ngi b thng theo quy nh ti tit b im 1.1 khon 1 mc V phn I ca Thông t s 07/2006/TT-BLTBXH ngày 26 tháng 7 nm 2006 Hng dn v h s, lp h s thc hin ch u ãi ngi có công vi cách mng. C th:

87

* Trng hp b thng trong khi ang làm ngha v quc t do t chc phân công, thì phi có giy xác nhn c giao i làm nhim v quc t do Th trng Trung oàn hoc cp tng ng cp; * Trng hp b thng trong khi ang làm nhim v quy tp hài ct lit s, phi có giy xác nhn c giao i làm nhim v quy tp hài ct lit s do Th trng Trung oàn hoc cp tng ng cp; * Trng hp b thng do dng cm làm công vic cp bách, nguy him phc v quc phòng, an ninh; dng cm cu ngi, cu tài sn ca nhà nc, ca nhân dân, phi có Biên bn xy ra s vic do c quan qun lý ngi b thng hoc y ban nhân dân cp xã ni xy ra s vic lp; * Trng hp b thng do dng cm u tranh chng ti phm, phi có Biên bn xy ra s vic do c quan qun lý ngi b thng hoc y ban nhân dân cp xã ni xy ra s vic lp kèm theo bn án hoc kt lun iu tra ca c quan iu tra (nu án không x); * Trng hp b thng trong khi làm nhim v quc phòng, an ninh a bàn có iu kin kinh t - xã hi c bit khó khn; khi làm nhim v quy tp hài ct lit s vùng rng núi, hi o, phi có Giy xác nhn hot ng ti a bàn có iu kin kinh t - xã hi c bit khó khn do Th trng n v qun lý trc tip ngi b thng cp. - Bc 3. Giám nh: Hi ng giám nh y khoa t chc giám nh và lp Biên bn giám nh y khoa thành 02 bn (01 bn gi cho ngi c giám nh, 01 bn gi cho c quan, n v ã gii thiu ngi b thng n giám nh). - Bc 4. Quyt nh cp Giy chng nhn thng binh: Trên c s Kt lun giám nh ca Hi ng y khoa, c quan, n v có trách nhim hoàn chnh h s trình cp có thm quyn ra Quyt nh cp Giy chng nhn thng binh và tr cp thng tt cho thng binh. - Bc 5. Tr kt qu: Ngi b thng nhn Giy chng nhn thng binh, Phiu tr cp thng tt, Th thng binh ti c quan, n v ã tip nhn h s ban u. Lý do: Ngi b thng do phc v các nhim v cách mng, nhim v ca Nhà nc... là nhng ngi mà ng, Nhà nc và nhân dân phi bit n và phi ch ng gii quyt quyn li cho h theo úng ch trng "n n, áp ngha". Toàn b các quy trình lp h s, gii quyt ch cho nhng ngi có công nói chung, thng binh nói riêng, hu nh ch liên quan n trách nhim ca các c quan nhà nc, các c quan nhà nc phi coi là nhim v chính tr và có trách nhim thc hin. d) V thi hn gii quyt th tc hành chính Ni dung xut: Quy nh rõ: gii quyt trong thi hn 60 ngày làm vic, k t ngày nhn c h s ngh công nhn thng binh và gii quyt ch tr cp thng tt theo quy nh do ngi b thng np. Trng hp phc tp phi có thêm thi gian ly xác nhn trng hp b thng, có th kéo dài thêm 30 ngày làm

88

vic, tng cng ti a không quá 90 ngày làm vic, k t ngày nhn c h s ngh công nhn thng binh và gii quyt ch tr cp thng tt do ngi b thng np. Lý do: n nh rõ thi hn gii quyt nhm tng trách nhim ca các c quan, n v bo m gii quyt nhanh, gn, dt im, m bo quyn li cho thng binh. ) V mu n Xây dng mu n ngh công nhn thng binh và gii quyt ch thng tt, bao gm các thông tin ch yu sau ây: - H và tên ngi ngh, ngày tháng nm sinh; - Nguyên quán; - Trú quán; - Hin nay ang làm gì? âu? - Nhp ng ngày tháng - Trng hp b thng; - Ni b thng; - Sau khi b thng c iu tr ti: - Ra vin ngày tháng nm - ngh: ... xét công nhn thng binh và tr cp thng tt theo quy nh hin hành ca Nhà nc. Lý do: Ngi b thng có ngha v cung cp các thông tin liên quan n cá nhân và chu trách nhim v các thông tin ó. 6.2. Kin ngh thc thi - B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi xây dng Thông t sa i, b sung mt s iu v th tc h s, lp h s thc hin ch u ãi i vi thng binh quy nh ti Mc V ca Thông t s 07/2006/TT-BLTBXH ngày 26 tháng 7 nm 2006 ca B trng B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi hng dn v h s, lp h s thc hin ch u ãi ngi có công vi cách mng hoc ban hành thông t mi thay th Thông t s 07/2006/TT-BLTBXH ngày 26 tháng 7 nm 2006; - B Quc phòng xây dng Thông t sa i, b sung mt s iu quy nh v th tc h s, thm quyn công nhn và quy trình lp h s i vi thng binh ti Thông t s 166/2006/TT-BQP ngày 28 tháng 9 nm 2006 ca B Quc phòng hng dn th tc h s, thm quyn công nhn, quy trình lp h s ngi có công vi cách mng (phn Quân i qun lý). 7. Th tc "Cp giy chng nhn cho thng binh, bnh binh do thng tt, bnh tt ct sng b lit hai chi di" (B-BLD-052852-TT) Ni dung n gin hóa B th tc này. nm; - Cp bc, chc v khi b thng;

89

Lý do: Thng binh cng nh bnh binh b suy gim kh nng lao ng do thng tt hoc bnh tt ct sng b lit hai chi di là mt trong các trng hp xác nh mc thng tt và mc hng ph cp c bit hàng tháng. Do ó, ây không phi là mt th tc riêng mà ch là mt trong các iu kin xét hng ch u ãi ca Nhà nc. 8. Các th tc: - "Quyt nh tr cp i vi ngi hot ng kháng chin và con ca h b nhim c hóa hc" (B-BLD-052893-TT); - "Cp phiu tr cp i vi ngi hot ng kháng chin và con ca h b nhim c hóa hc" (B-BLD-052894-TT); - "Cp Giy chng nhn ngi hot ng kháng chin b nhim c hoá hc" (B-BLD-052903-TT); - "Xác nhn ngi hot ng kháng chin b nhim cht c hoá hc không có v (chng) hoc có v (chng) nhng không có con hoc có con trc khi tham gia kháng chin sau khi tr v không sinh thêm con, nay ã ht tui lao ng (n 55 tui, nam 60 tui)" (B-BLD-052930-TT); - "Lp biên bn hp và ngh ca Hi ng xác nhn ngi có công cp xã xét ngh hng ch i vi ngi hot ng kháng chin b nhim cht c hoá hc và ghi nhn tình trng con ca h b d dng d tt" (BBLD-052932-TT) 8.1. Ni dung n gin hóa a) V thành phn h s Quy nh rõ thành phn h s bao gm: + Bn khai cá nhân (theo mu); Vn bn y quyn ca ngi hot ng kháng chin (i vi trng hp thân nhân ca ngi hot ng kháng chin làm thay) + Mt trong bn chp các giy t: lý lch cán b hoc lý lch quân nhân; quyt nh phc viên, xut ng; giy xác nhn hot ng chin trng; giy chuyn thng, chuyn vin; giy iu tr; Huân chng, Huy chng chin s gii phóng hoc các giy chng nhn khác (kèm theo bn chính i chiu khi n np trc tip); bn sao có chng thc mt trong các giy t nêu trên (i vi trng hp np qua bu in); bn scan t bn gc mt trong các giy t nêu trên (i vi trng hp gi qua Internet). i vi thng binh, bnh binh, ngi mt sc lao ng ang hng ch tr cp hng tháng, ngoài bn khai cá nhân (theo mu) ch cn gi kèm theo bn chp t bn chính quyt nh tr cp thng binh, bnh binh, mt sc lao ng (kèm theo bn chính i chiu khi n np trc tip); bn sao có chng thc quyt nh tr cp thng binh, bnh binh, mt sc lao ng (i vi trng hp np qua bu in); bn scan t bn gc quyt nh tr cp thng binh, bnh binh, mt sc lao ng (i vi trng hp gi qua Internet).

90

Lý do: Ch quy nh nhng giy t liên quan n ngha v cá nhân phi cung cp hoc có th cung cp, phc v trc tip cho c quan hu quan gii quyt th tc, ng thi m bo tính rõ ràng, d thc hin cho ngi thc hin th tc. b) V s lng h s: quy nh rõ s lng h s là 02 b. Lý do: Vn bn quy nh v th tc cha quy nh rõ s b h s. Phi quy nh s lng 02 b nhm s dng 01 b gii quyt ti S LTBXH, 01 b gi y ban nhân dân cp xã ngh xác nhn. c) V trình t thc hin Quy nh rõ quy trình gii quyt mt ca ti S Lao ng ­ Thng binh và Xã hi, c th: - Bc 1. Np h s: ngi ngh chun b y h s và np ti b phn mt ca ca S Lao ng ­ Thng binh và Xã hi tnh ni thng trú. Cán b ti b phn mt ca có trách nhim kim tra tính y ca các thành phn giy t có trong h s, tip nhn, vào s và vit phiu biên nhn h s, ng thi ghi ngày hn gii quyt cho ngi ngh (xây dng mu phiu biên nhn). - Bc 2. Gii quyt ca S Lao ng ­ Thng binh và Xã hi: + Có vn bn ngh y ban nhân dân cp xã xác nhn v nguyên quán, trú quán, tình trng ca bn thân ngi ngh, trong ó có yêu cu xác nhn v trng hp ngi hot ng kháng chin không có v (chng) hoc có v (chng) nhng không có con hoc ã có con trc khi tham gia kháng chin, sau khi tr v không sinh thêm con, nay ã ht tui lao ng (n 55 tui, nam 60 tui); và tình trng d dng, d tt cng nh kh nng t lc trong sinh hot ca con ca ngi ngh (xây dng mu vn bn ngh). + Sau khi có kt qu gii quyt ca y ban nhân dân cp xã, S LTBXH gii thiu ngi ngh n Bnh vin tuyn tnh giám nh v tình trng sc khe và kh nng lao ng; - Bc gii quyt ca y ban nhân dân cp xã: xác nhn bng vn bn theo ni dung yêu cu ca S Lao ng ­ Thng binh và Xã hi (xây dng mu vn bn xác nhn). Vn bn xác nhn có ch ký và óng du ca ng y, y ban nhân dân cp xã. Trng hp phi xác nhn cho nhiu ngi, y ban nhân dân cp xã lp danh sách ngi c xác nhn, vi y các thông tin theo yêu cu ca S Lao ng ­ Thng binh và Xã hi. - Bc 3. Ra Quyt nh tr cp u ãi i vi ngi hot ng kháng chin b nhim cht c hóa hc: Sau khi có vn bn xác nhn ca y ban nhân dân cp xã và biên bn giám nh ca Hi ng y khoa cp tnh v tình trng vô sinh, tình trng sc khe do nhim cht c hóa hc và t l suy gim kh nng lao ng ca ngi hot ng kháng chin b nhim cht c hóa hc, S Lao ng­ TB và XH tnh ra Quyt nh tr cp u ãi hng tháng và Phiu tr cp hng tháng cho ngi hot ng kháng chin b nhim cht c hóa hc. - Bc 4. Tr kt qu: B phn mt ca ca S Lao ng ­ Thng binh và Xã hi vào s và tr Quyt nh và Phiu tr cp u ãi hng tháng cho ngi hot ng kháng chin b nhim cht c hóa hc theo thi gian ghi trong Phiu hn.

91

Lý do: Hin nay, th tc này thng b kéo dài, do phi qua 03 cp gii quyt và trách nhim ca cp xã trong thc hin th tc này quá nng so vi phm vi chc nng qun lý, nht là yêu cu xác nhn v thi gian nhp ng và tham gia kháng chin, a bàn hot ng, tình trng vô sinh và tình trng sc khe ca ngi ngh, trong khi vic này phi do c quan chc nng gii quyt hoc ã c ghi nhn ti các vn bn do các c quan chc nng chu trách nhim cp hoc xác nhn. Do vy, trong trình t th tc nên la chn u mi gii quyt cho có hiu qu, m bo nhanh, gn cho ngi tham gia kháng chin b nhim cht c hóa hc và vn m bo phân cp gii quyt cho cp xã phù hp vi phm vi chc nng qun lý và thm quyn gii quyt ca y ban nhân dân cp xã. d) V thi hn gii quyt - Thi hn gii quyt ti a 30 ngày làm vic, k t ngày nhn c y h s theo quy nh do ngi hot ng kháng chin hoc thân nhân ca ngi hot ng kháng chin np; trong ó: thi hn xác nhn ca y ban nhân dân cp xã ti a 07 ngày làm vic, k t ngày nhn c vn bn ngh ca S Lao ng ­ Thng binh và Xã hi; thi hn giám nh ca Hi ng giám nh y khoa, ti a 05 ngày làm vic, k t ngày nhn c giy gii thiu ca S Lao ng ­ Thng binh và Xã hi tnh. Lý do: Quy nh rõ thi hn gii quyt ca tng c quan, nhm m bo gii quyt nhanh, gn, dt im, m bo quyn li cho ngi tham gia kháng chin và con ca h b nhim cht c hóa hc. ) V yêu cu, iu kin B on "trng hp không có v hoc chng hoc ã có con trc khi tham gia kháng chin mà b mc bnh suy gim kh nng lao ng t 61% tr lên do hâ qu ca cht c hóa hc". Quy nh v t l suy gim kh nng lao ng ch nên s dng làm cn c tính mc hng tr cp (phù hp và m bo thng nht vi quy nh ti khon 1 iu 23 ca Ngh nh này). C th: Sa khon 1 iu 22 ca Ngh nh s 54/2006/N-CP theo hng: quy nh c th din nhng ngi hot ng kháng chin (b cm t "b nhim cht c hóa hc"); Sa khon 2 iu 22 ca Ngh nh s 54/2006/N-CP theo hng: ngi hot ng kháng chin quy nh ti khon 1 ca iu này ã công tác, chin u, phc v chin u t tháng 8 nm 1961 n 30 tháng 4 nm 1975 ti các vùng mà quân i M ã s dng cht c hoá hc b mc bnh làm suy gim kh nng lao ng t 61% tr lên hoc sinh con d dng, d tt hoc b vô sinh do hu qu ca cht c hoá hc. - Lý do: Quy nh v iu kin ti khon 2 iu 22 ca Ngh nh s 54/2006/N-CP ngày 25/5/2006 làm hn ch quyn li ca ngi ã trc tip tham gia kháng chin b nhim cht c hóa hc có t l suy gim kh nng lao ng t 61% tr lên nhng ã có v hoc ã có chng hoc có con nhng con sinh ra không b d dng, d tt và không m tính công bng gia nhng ngi ã trc tip tham gia kháng chin cùng b nhim cht c hóa hc theo t l nêu trên. e) V mu n, mu t khai, mu vn bn

92

- Sa mu t khai (s 02-HH ban hành kèm theo Thông t s 08/2009/TTBLTBXH); - Sa mu biên bn ca ngi hot ng kháng chin b nhim cht c hóa hc thành vn bn xác nhn ca y ban nhân dân cp xã theo yêu cu ca S Lao ng ­ Thng binh và Xã hi (Mu s 03-HH, ban hành kèm theo Thông t s 08/2009/TT-BLTBXH ngày 07/4/2009); - Sa mu biên bn giám nh ca Hi ng giám nh y khoa (Mu s 06-HH, ban hành kèm theo Thông t s 08/2009/TT-BLTBXH ngày 07/4/2009); - B mu giy chng nhn ngi hot ng kháng chin b nhim cht c hóa hc (Mu s 01-HH, ban hành kèm theo Thông t s 08/2009/TT-BLTBXH ngày 07/4/2009). Lý do: mu t khai, mu biên bn hin hành có nhiu ni dung trùng lp, vt quá phm vi chc nng ca c quan có thm quyn, dn n thi gian gii quyt b kéo dài, thm chí còn dn n tình trng sách nhiu i vi ngi ngh thc hin th tc. 8.2. Thc thi kin ngh - Sa i quy nh ti iu 22 ca Ngh nh s 54/2006/N-CP ngày 25 tháng 5 nm 2006 ca Chính ph hng dn thc hin mt s iu ca Pháp lnh u ãi ngi có công vi cách mng; - Sa i Thông t s 08/2009/TT-BLTBXH ngày 07 tháng 4 nm 2009 sa i, b sung Mc VII Thông t s 07/2006/TT-BLTBXH ngày 26/7/2006 ca B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi hng dn v h s, lp h s thc hin ch u ãi ngi có công vi cách mng hoc ban hành thông t mi thay th Thông t s 07/2006/TT-BLTBXH ngày 26/7/2006; - Sa i Danh mc bnh, tt, d dng, d tt có liên quan n phi nhim vi cht c hóa hc/dioxin c ban hành ti Quyt nh s 09/2008/Q-BYT ngày 20/02/2008 ca B Y t. 9. Th tc "Cp bng T quc ghi công" (B-BLD-052779-TT) 9.1. Ni dung n gin hóa a) V thành phn h s Thành phn h s: H s gii quyt c s dng theo h s gii quyt th tc "Cp giy chng nhn gia ình lit s và tr cp tin tut" theo kin ngh ti tit 1 Mc VII ca Phng án n gin hóa tùy theo tng trng hp, trong ó c quan có thm quyn tip nhn h s, gii quyt th tc gi Danh sách ngh v B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi trình Th tng Chính ph quyt nh tng "Bng T quc ghi công" cho Lit s. B T trình ca Ch tch y ban nhân dân cp tnh, ch cn T trình do B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi ký, trình Th tng Chính ph. Lý do: Theo quy nh ti thông t s 25/2007/TT-BLTBXH ngày 15 tháng 11 nm 2007, thm quyn xét duyt, ngh Th tng cp Bng T quc ghi công cho lit s là ca B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi. Do ó, gim bt quy trình,

93

rút ngn thi gian gii quyt, nên S Lao ng ­ Thng binh và Xã hi trc tip trình lên B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi là hp lý. b) V s lng h s: B sung quy nh v s lng h s là 01 b Lý do: m bo tính minh bch, rõ ràng, to thun li cho vic chun b ca ngi ngh. c) V trình t thc hin Vic gii quyt cp Bng T quc ghi công là nhim v ca c quan nhà nc, trong ó có vic t chc l trao Bng T quc ghi công. Do ó, tách riêng khi th tc "Cp giy chng nhn gia ình lit s và tr cp tin tut" gii quyt theo trình t sau ây: - Bc 1. C quan, n v có ngi hy sinh và ã cp giy báo t (i vi trng hp hy sinh trong khi thc hin nhim v do ng, Nhà nc giao), S Lao ng ­ Thng binh và Xã hi (i vi trng hp thng bnh binh nng cht do vt thng tái phát và trng hp ã hy sinh trong kháng chin nhng cha c công nhn lit s nay c thân nhân ngh xét công nhn), lp Danh sách ngh cp "Bng T quc ghi công" cho lit s (gii quyt dt im tng trng hp, tr trng hp cùng lúc gii quyt cho nhiu trng hp hy sinh thì lp Danh sách kèm theo T trình), gi v B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi. - Bc 2. B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi tip nhn h s, lp T trình Th tng Chính ph quyt nh tng "Bng T quc ghi công". Sau ó, chuyn "Bng T quc ghi công" n c quan có ngi hy sinh hoc S Lao ng-Thng binh và Xã hi ni ã ngh "Bng T quc ghi công". - Bc 3. C quan có ngi hy sinh chuyn "Bng T quc ghi công" n S Lao ng-Thng binh và Xã hi ni thân nhân lit s c trú. S Lao ng-Thng binh và Xã hi ni thân nhân lit s c trú chuyn "Bng T quc ghi công v Phòng Lao ng-Thng binh và Xã hi hoc Phòng Ni v-Lao ng Xã hi (sau ây gi chung là Phòng Lao ng-Thng binh và Xã hi) phi hp vi U ban nhân dân cp xã t chc l trao "Bng T quc ghi công". d) Thi hn gii quyt th tc hành chính: Quy nh ti a là 60 ngày làm vic, k t ngày cp giy báo t (i vi trng hp hy sinh trong khi thc hin nhim v do ng, Nhà nc giao), ngày ra Quyt nh chng nhn gia ình lit s và tr cp tin tut cho thân nhân lit s (i vi trng hp thng bnh binh nng cht do vt thng tái phát và trng hp ã hy sinh trong kháng chin nhng cha c công nhn lit s nay c thân nhân ngh xét công nhn), trong ó: - C quan có ngi hy sinh; S Lao ng ­ Thng binh và Xã hi kim tra h s, lp Danh sách gi v Cc Ngi có công trong thi hn ti a 15 ngày làm vic, k t ngày cp giy báo t hoc ra Quyt nh chng nhn gia ình lit s và tr cp tin tut; - Cc Ngi có công tip nhn, tng hp, lp T trình kèm theo Danh sách tng hp và phôi "Bng T quc ghi công" gi Vn Phòng Chính ph trình Th tng Chính ph quyt nh tng "Bng T quc ghi công" trong thi hn ti a 25 ngày làm vic, k t ngày nhn c T trình kèm theo Danh sách do S Lao ng ­ Thng binh và Xã hi trình;

94

- Vn Phòng Chính ph tip nhn h s và trình Th tng Chính ph phê duyt Danh sách ngh ca B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi và ký "Bng T quc ghi công" trong thi hn ti a 10 ngày làm vic, k t ngày nhn c h s do B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi gi lên; - Cc Ngi có công nhn và gi "Bng T quc ghi công" cho c quan có ngi hy sinh hoc S Lao ng ­ Thng binh và Xã hi ã ngh trong thi hn ti a là 10 ngày làm vic, k t ngày nhn c "Bng T quc ghi công". Lý do: Vic gii quyt cp Bng T quc ghi công là nhim v ca c quan nhà nc. Thc hin theo trình t nêu trên nhm tit kim chi phí ca ngi dân và c quan thc hin th tc hành chính, tránh phin hà khi thc hin quyn và ngha v công dân. Tách khi th tc "Cp giy chng nhn gia ình lit s và tr cp tin tut" gii quyt theo trình t riêng nhm tránh nh hng n vic gii quyt tr cp tin tut i vi thân nhân lit s. ) Mu n, mu t khai Mu hóa Danh sách ngh cp "Bng T quc ghi công", trong ó ghi y các thông tin c bn phc v cho vic cp "Bng T quc ghi công". Lý do: thng nht thc hin. 9.2. Kin ngh thc thi Sa i, b sung hoc ban hành vn bn mi thay th các vn bn sau ây: - Thông t s 07/2006/TT-BLTBXH ngày 26 tháng 7 nm 2006 ca B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi v hng dn h s, lp h s thc hin ch u ãi i vi ngi có công vi cách mng; - Thông t s 25/2007/TT-BLTBXH ngày 15 tháng 11 nm 2007 ca ca B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi v hng dn b sung thc hin ch u ãi i vi ngi có công vi cách mng. - Thông t s 02/2007/TT-BLTBXH ngày 16 tháng 01 nm 2007 ca B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi sa i, b sung mt s im ca Thông t s 07/2006/TT-BLTBXH ngày 26 tháng 7 nm 2006 ca B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi v hng dn h s, lp h s thc hin ch u ãi i vi ngi có công vi cách mng 10. Các th tc: - "Cp li bng T quc ghi công" (B-BLD-052902-TT); - "Xác nhn n ca thân nhân, ngi th cúng trc tip lit s ngh cp li Bng T quc ghi công" (B-BLD-052957-TT); - "Lp danh sách (S LTBXH) và t trình (y ban nhân dân tnh) ngh Th tng Chính ph cp li Bng T quc ghi công" (B-BLD-003473-TT). 10.1. Ni dung n gin hoá a) Gp các th tc nêu trên thành mt th tc và t tên th tc là: "Cp li Bng T quc ghi công"

95

Lý do: Nhm thc hin gii quyt theo quy trình mt ca liên thông, m bo gii quyt nhanh, kp thi cho ngi ngh. b) V thành phn h s - B yêu cu n ngh ca thân nhân, ngi trc tip th cúng lit s phi qua xác nhn ca y ban nhân dân cp xã. Lý do: Phòng Lao ng ­ Thng binh và Xã hi là c quan chu trách nhim theo dõi và qun lý v Danh sách các lit s ã c cp Bng T quc ghi công. Do ó, không yêu cu thân nhân lit s phi qua ly xác nhn ca y ban nhân dân cp xã. - B T trình phi do Ch tch y ban nhân dân cp tnh ký trình Th tng; ng thi quy rõ trách nhim ca S Lao ng ­ Thng binh và Xã hi là kim tra h s, lp danh sách cp Bng T quc ghi công và gi B Lao ng Thng binh và Xã hi tng hp, lp T trình Th tng Chính ph (không cn T trình ca U ban nhân dân tnh). Lý do: Hin nay, quy trình cp li theo hng dn ti Thông t s 25/2007/TTBLTBXH ngày 15 tháng 11 nm 2007 ca B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi thì phi gi danh sách và T trình qua B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi (Cc Thng binh Lit s và Ngi có công nay là Cc Ngi có công) kim tra, tng hp trc khi trình Th tng Chính ph trình cp Bng T quc ghi công. Vic ràng buc trách nhim qun lý Nhà nc ti a phng th hin qua T trình ca U ban nhân dân tnh là không cn thit. c) S lng h s: Quy nh rõ s lng h s là 01 b. Lý do: Thc t, quá trình gii quyt ch cn 01 b h s. Hn na, nhm m bo tiêu chí rõ ràng, minh bch cho ngi chun b h s. d) V thi hn gii quyt Quy nh thi hn gii quyt ti a là 60 ngày làm vic, k t ngày nhn h s theo quy nh, trong ó: - Phòng Lao ng ­ Thng binh và Xã hi kim tra h s, lp danh sách gi v Cc Ngi có công trong thi hn ti a 10 ngày làm vic; - Cc Ngi có công tip nhn, tng hp, lp T trình kèm theo Danh sách tng hp và phôi "Bng T quc ghi công" gi Vn Phòng Chính ph trình Th tng Chính ph quyt nh cp li "Bng T quc ghi công" trong thi hn ti a 20 ngày làm vic, k t ngày nhn c T trình kèm theo Danh sách do S Lao ng ­ Thng binh và Xã hi trình; - Vn Phòng Chính ph tip nhn h s và trình Th tng Chính ph phê duyt Danh sách ngh ca B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi và ký "Bng T quc ghi công" trong thi hn ti a 10 ngày làm vic, k t ngày nhn c h s do B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi gi lên; - Cc Ngi có công nhn và gi "Bng T quc ghi công" v y ban nhân dân cp xã y ban nhân dân cp xã trao cho gia ình lit s, trong thi hn ti a là 10 ngày làm vic, k t ngày nhn c "Bng T quc ghi công".

96

Lý do: Vic gii quyt cp li Bng T quc ghi công là nhim v ca c quan nhà nc. Quy nh rõ thi hn gii quyt thng nht thc hin, nhm tit kim chi phí ca ngi dân và c quan thc hin th tc hành chính, tránh phin hà khi thc hin quyn và ngha v công dân. 10.2. Kin ngh thc thi Sa i, b sung hoc ban hành thông t thay th các thông t sau ây: - Thông t s 07/2006/TT-BLTBXH ngày 26 tháng 7 nm 2006 ca B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi hng dn v h s, lp h s thc hin ch u ãi ngi có công vi cách mng; - Thông t s 25/2007/TT-BLTBXH ngày 15 tháng 11 nm 2007 ca B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi hng dn b sung vic thc hin u ãi i vi ngi có công vi cách mng. 11. Các th tc: - "Quyt nh tr cp mt ln i vi ngi hot ng cách mng, hot ng kháng chin b ch bt, tù ày" (B-BLD-003446-TT); - "Gii quyt ch ngi hot ng cách mng, ngi hot ng kháng chin b ch bt, tù ày" (B-BLD-052906-TT); - "Xác nhn bn khai cá nhân ca ngi ngh ch ngi hot ng cách mng, hot ng kháng chin b ch bt, tù ày" (B-BLD-052941-TT). 11.1. Ni dung n gin hóa a) Gp các th tc nêu trên vào mt th tc và t tên th tc: "Gii quyt ch u ãi i vi ngi hot ng cách mng, ngi hot ng kháng chin b ch bt, tù ày". Lý do: Thc t, mi th tc nêu trên là mt bc ca trình t gii quyt th tc. Hn na, gii quyt th tc cho ngi có công nói chung, ngi hot ng cách mng, ngi hot ng kháng chin b ch bt, tù ày thuc trách nhim ca các c quan nhà nc. Do ó, nên gp thc hin theo c ch liên thông. b) V thành phn h s - B Danh sách và h s ngh ch ngi hot ng cách mng, hot ng kháng chin b ch bt, tù ày (mt trong các thành phn ca h s thng kê ti Biu mu 1). Theo ó, quy nh rõ, thành phn h s gm có: + Bn khai cá nhân ca ngi ngh gii quyt ch (theo mu do B Lao ng - Thng binh và Xã hi xây dng); + Bn chp ca mt trong các giy t: Lý lch cán b; lý lch ng viên, h s hng ch Bo him xã hi hoc giy t hp l khác có xác nh ni b tù, thi gian b tù. Lý do: Danh sách và h s ngh ch ngi hot ng cách mng, hot ng kháng chin b ch bt, tù ày là kt qu do y ban nhân dân cp xã gii quyt. Hn na, theo quy nh ti Thông t s 07/2006/TT-BLTBXH ngày 26 tháng 7 nm 2006 ã xác nh vic lên Danh sách cng nh vic xác nhn Bn khai

97

cá nhân, tp hp h s là trách nhim ca y ban nhân dân cp xã. Do ó, không có thành phn này trong h s yêu cu cá nhân ngi ngh np. Quy nh rõ h s cá nhân phi np nhm m bo rõ ràng, minh bch, to thun li cho cá nhân ngi ngh chun b h s; tránh tình trng phin nhiu trong quá trình thc hin. c) V s lng h s: Quy nh rõ 01 b h s. Lý do: Vn bn cha quy nh. Cn quy nh rõ thng nht thc hin. d) V thi hn gii quyt: Thi hn gii quyt ti a 30 ngày làm vic k t ngày nhn h s theo quy nh, trong ó: - U ban nhân dân cp xã kim tra, i chiu bn chính, xác nhn vào bn khai ca tng ngi, lp danh sách kèm giy t gi Phòng Lao ng-Thng binh và Xã hi trong thi hn ti a 15 ngày làm vic, k t ngày nhn h s theo quy nh; - Phòng Lao ng-Thng binh và Xã hi tip nhn, kim tra, lp danh sách ngh, chuyn S Lao ng - Thng binh và Xã hi trong thi hn ti a 05 ngày làm vic, k t ngày nhn c h s do y ban nhân dân cp xã chuyn n. - S Lao ng-Thng binh và Xã hi kim tra h s, i chiu, ra Quyt nh tr cp trong thi hn ti a 10 ngày làm vic, k t ngày nhn c h s do Phòng Lao ng ­ Thng binh và Xã hi huyn chuyn n. Lý do: Vn bn cha quy nh. Quy nh m bo gii quyt nhanh, kp thi cho ngi ngh và rõ trách nhim ca các c quan. 11.2. Kin ngh thc thi Sa i, b sung hoc ban hành thông t mi thay th Thông t s 07/2006/TTBLTBXH ngày 26 tháng 7 nm 2006 ca B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi v hng dn h s, lp h s thc hin ch u ãi i vi ngi có công vi cách mng. 12. Các th tc: - "Quyt nh tr cp mt ln i vi thân nhân ngi hot ng cách mng, ngi hot ng kháng chin b ch bt tù ày và ngi hot ng kháng chin gii phóng dân tc cht trc ngày 01 tháng 01 nm 1995" (BBLD-003468-TT); - " ngh gii quyt ch i vi thân nhân: ngi hot ng cách mng, hot ng kháng chin b ch bt tù ày và ngi hot ng kháng chin gii phóng dân tc cht trc ngày 01/01/1995" (B-BLD-052912-TT); - "Xác nhn bn khai ca thân nhân ngi hot ng cách mng, hot ng kháng chin b ch bt tù ày và ngi hot ng kháng chin gii phóng dân tc cht trc ngày 01/01/1995" (B-BLD-052945-TT). 12.1. Ni dung n gin hóa a) Gp các th tc nêu trên vào mt th tc và t tên th tc: "Gii quyt ch u ãi i vi thân nhân ngi hot ng cách mng, ngi hot ng kháng

98

chin b ch bt, tù ày và ngi hot ng kháng chin gii phóng dân tc cht trc ngày 01 tháng 01 nm 1995". Lý do: Thc t, mi th tc nêu trên là mt bc ca trình t gii quyt th tc. Hn na, gii quyt th tc cho ngi có công nói chung, ngi hot ng cách mng, ngi hot ng kháng chin b ch bt, tù ày thuc trách nhim ca các c quan nhà nc. Do ó, nên gp thc hin theo c ch liên thông. b) V thành phn h s B Danh sách và h s ngh gii quyt ch i vi thân nhân ngi hot ng cách mng, hot ng kháng chin b ch bt tù ày và ngi hot ng kháng chin gii phóng dân tc cht trc ngày 01/01/1995 (mt trong các thành phn ca h s thng kê ti Biu mu 1). Theo ó quy nh rõ, thành phn h s, gm: - Bn khai ca thân nhân hoc i din ngi tha k theo pháp lut (theo mu do B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi xây dng). - Bn sao mt trong nhng giy t sau: K nim chng ngi b ch bt tù ày; Huân chng, Huy chng Kháng chin; Huân chng, Huy chng Chin thng; giy chng nhn khen thng tng kt thành tích kháng chin; Bng "T quc ghi công" hoc giy báo t hoc giy chng nhn hy sinh i vi lit s hy sinh t ngày 30 tháng 4 nm 1975 tr v trc. Lý do: Danh sách và h s ngh ch ngi hot ng cách mng, hot ng kháng chin b ch bt, tù ày và ngi hot ng kháng chin gii phóng dân tc cht trc ngày 01/01/1995 là kt qu do y ban nhân dân cp xã gii quyt chuyn lên Phòng Lao ng ­ Xã hi huyn. Do ó, không có thành phn này trong h s yêu cu cá nhân ngi ngh np. c) V s lng h s: quy nh rõ 01 b h s. Lý do: Vn bn cha quy nh. Quy nh thng nht thc hin. d) V trình t thc hin: B sung bc tr kt qu cho ngi ngh. Lý do: Vn bn cha quy nh. ) V trình t và thi hn gii quyt ca các c quan liên quan Thi hn gii quyt ti a 30 ngày làm vic k t ngày nhn h s theo quy nh, trong ó: - U ban nhân dân cp xã kim tra, i chiu bn chính, xác nhn vào bn khai ca tng ngi, lp danh sách kèm giy t gi Phòng Lao ng-Thng binh và Xã hi trong thi hn ti a 15 ngày làm vic, k t ngày nhn h s theo quy nh; - Phòng Lao ng-Thng binh và Xã hi tip nhn, kim tra, lp danh sách ngh, chuyn S Lao ng - Thng binh và Xã hi trong thi hn ti a 05 ngày làm vic, k t ngày nhn c h s do y ban nhân dân cp xã chuyn n. - S Lao ng-Thng binh và Xã hi kim tra h s, i chiu, ra Quyt nh tr cp u ãi trong thi hn ti a 10 ngày làm vic, k t ngày nhn c h s do Phòng Lao ng ­ Thng binh và Xã hi huyn chuyn n.

99

Lý do: Quy nh rõ thi hn gii quyt ca tng c quan nhm tng trách nhim và m bo gii quyt nhanh cho ngi ngh. 12.2. Kin ngh thc thi Sa i, b sung hoc ban hành thông t mi thay th Thông t s 07/2006/TTBLTBXH ngày 26 tháng 7 nm 2006 ca B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi v hng dn h s, lp h s thc hin ch u ãi i vi ngi có công vi cách mng. 13. Các th tc: - "Quyt nh tr cp mt ln i vi ngi hot ng kháng chin gii phóng dân tc" (B-BLD-003455-TT); - " ngh gii quyt ch cho ngi hot ng kháng chin gii phóng dân tc" (B-BLD-052907-TT); - "Xác nhn bn khai cá nhân ca ngi ngh ch ngi hot ng kháng chin gii phóng dân tc" (B-BLD-052943-TT). 13.1. Ni dung n gin hóa a) Gp các th tc nêu trên vào mt th tc và t tên th tc: "Gii quyt ch u ãi i vi ngi hot ng kháng chin gii phóng dân tc". Lý do: Thc t, mi th tc nêu trên là mt bc ca trình t gii quyt th tc. Hn na, gii quyt th tc cho ngi có công nói chung, ngi hot ng cách mng, ngi hot ng kháng chin gii phóng dân tc nói riêng thuc trách nhim ca các c quan nhà nc. Do ó, nên gp thc hin theo c ch liên thông. b) V thành phn h s - B Quyt nh tr cp mt ln i vi ngi hot ng kháng chin gii phóng dân tc (mt trong các thành phn ca h s thng kê ti Biu mu 1). Theo ó, quy nh rõ, thành phn h s gm có: + Bn khai cá nhân ca ngi ngh gii quyt ch (theo mu do B Lao ng - Thng binh và Xã hi xây dng); + Bn chp ca mt trong các giy t: Huân chng kháng chin, Huy chng kháng chin, Huân chng chin thng, Huy chng chin thng hoc Chng nhn v khen thng tng kt thành tích kháng chin và thi gian hot ng kháng chin ca c quan Thi ua- Khen thng cp huyn. Lý do: Quyt nh tr cp mt ln i vi ngi hot ng kháng chin gii phóng dân tc là kt qu do y ban nhân dân cp xã gii quyt. Hn na, theo quy nh ti Thông t s 07/2006/TT-BLTBXH ngày 26 tháng 7 nm 2006 ã xác nh vic lên Danh sách cng nh vic xác nhn Bn khai cá nhân, tp hp h s là trách nhim ca y ban nhân dân cp xã. Do ó, không có thành phn này trong h s yêu cu cá nhân ngi ngh np. Quy nh rõ h s cá nhân phi np nhm m bo rõ ràng, minh bch, to thun li cho cá nhân ngi ngh chun b h s; tránh tình trng phin nhiu trong quá trình thc hin.

100

c) V s lng h s: Quy nh rõ 01 b h s. Lý do: Vn bn cha quy nh. Cn quy nh rõ thng nht thc hin. d) V thi hn gii quyt: Thi hn gii quyt ti a 30 ngày làm vic k t ngày nhn h s theo quy nh, trong ó: - U ban nhân dân cp xã kim tra, i chiu bn chính, xác nhn vào bn khai ca tng ngi, lp danh sách kèm giy t gi Phòng Lao ng-Thng binh và Xã hi trong thi hn ti a 15 ngày làm vic, k t ngày nhn h s theo quy nh; - Phòng Lao ng - Thng binh và Xã hi tip nhn, kim tra, lp danh sách ngh, chuyn S Lao ng - Thng binh và Xã hi trong thi hn ti a 05 ngày làm vic, k t ngày nhn c h s do y ban nhân dân cp xã chuyn n. - S Lao ng - Thng binh và Xã hi kim tra h s, i chiu, ra Quyt nh tr cp u ãi trong thi hn ti a 10 ngày làm vic, k t ngày nhn c h s do Phòng Lao ng ­ Thng binh và Xã hi huyn chuyn n. 13.2. Kin ngh thc thi Sa i, b sung hoc ban hành thông t mi thay th Thông t s 07/2006/TTBLTBXH ngày 26 tháng 7 nm 2006 ca B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi v hng dn h s, lp h s thc hin ch u ãi i vi ngi có công vi cách mng. 14. Các th tc: - " ngh gii quyt ch Anh hùng lc lng v trang và Anh hùng lao ng trong kháng chin" (B-BLD-052940-TT); - "Xác nhn bn khai ngh ch u ãi i vi anh hùng lc lng v trang, anh hùng lao ng trong kháng chin" (B-BLD-052940-TT). 14.1. Ni dung n gin hóa a) Gp các th tc nêu trên vào mt th tc và t tên th tc: "Gii quyt ch Anh hùng lc lng v trang và Anh hùng lao ng trong kháng chin". Theo ó, quy nh rõ thành phn h s, gm có: - Bn khai (theo mu do B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi xây dng); - Bn chp Quyt nh phong tng, truy tng danh hiu Anh hùng hoc Bn sao Bng Anh hùng. Lý do: Thc t, mi th tc nêu trên là mt bc ca trình t gii quyt th tc. Hn na, gii quyt th tc cho ngi có công nói chung, Anh hùng lc lng v trang và Anh hùng lao ng trong kháng chin nói riêng thuc trách nhim ca các c quan nhà nc. Do ó, nên gp thc hin theo c ch liên thông. b) V s lng h s: Quy nh rõ 01 b h s. Lý do: Vn bn cha quy nh. Cn quy nh rõ thng nht thc hin. c) V thi hn gii quyt: Thi hn gii quyt ti a 15 ngày làm vic k t ngày nhn h s theo quy nh, trong ó:

101

- Phòng Lao ng - Thng binh và Xã hi tip nhn, kim tra, lp danh sách ngh, chuyn S Lao ng - Thng binh và Xã hi trong thi hn ti a 10 ngày làm vic, k t ngày nhn c h s theo quy nh. - S Lao ng - Thng binh và Xã hi kim tra h s, i chiu, ra Quyt nh tr cp u ãi trong thi hn ti a 05 ngày làm vic, k t ngày nhn c h s do Phòng Lao ng ­ Thng binh và Xã hi huyn chuyn n. 14.2. Kin ngh thc thi Sa i, b sung hoc ban hành thông t mi thay th Thông t s 07/2006/TTBLTBXH ngày 26 tháng 7 nm 2006 ca B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi v hng dn h s, lp h s thc hin ch u ãi i vi ngi có công vi cách mng. 15. Các th tc: - "Quyt nh tr cp tut hàng tháng i vi thân nhân ca ngi có công vi cách mng ã t trn, gm: ngi hot ng cách mng trc ngày 01/01/1945; ngi hot ng cách mng t ngày 01/01/1945 n trc Tng khi ngha 19/08/1945; thng binh k c thng binh B; bnh binh suy gim kh nng lao ng t 61% tr lên" (B-BLD-003480-TT); - " ngh tr cp tut hàng tháng i vi thân nhân: ngi hot ng cách mng trc ngày 01 tháng 01 nm 1945; ngi hot ng cách mng t ngày 01 tháng 01 nm 1945 n trc Tng khi ngha 19 tháng Tám nm 1945; thng binh (k c thng binh loi B), bnh binh suy gim kh nng lao ng t 61% tr lên" (B-BLD-052913-TT). - "Quyt nh tr cp mai táng phí và tr cp 1 ln i vi thân nhân ca ngi có công vi cách mng hng tr cp hàng tháng ã t trn gm: Lit s; Bà m Vit nam anh hùng; anh hùng lc lng v trang, Anh hùng lao ng trong khách chin; thng binh k c thng binh B; bnh binh suy gim kh nng lao ng di 61%; ngi hot ng kháng chin b nhim cht c hoá hc và con ca h ang hng tr cp; ngi có công giúp cách mng c tng Bng Có công vi nc, huân chng kháng chin" (B-BLD-004095TT); - " ngh gii quyt mai táng phí và tr cp 1 ln i vi thân nhân ca ngi có công vi cách mng hng tr cp hàng tháng ã t trn gm: " Lit s; Bà m Vit nam anh hùng; anh hùng lc lng v trang, Anh hùng lao ng trong khách chin; thng binh k c thng binh B; bnh binh suy gim kh nng lao ng di 61% ; ngi hot ng kháng chin b nhim cht c hoá hc và con ca h ang hng tr cp; ngi có công giúp cách mng c tng Bng Có công vi nc, huân chng kháng chin" (B-BLD-052916TT); - "Quyt nh tr cp mai táng phí i vi thân nhân ca ngi có công vi cách mng hng tr cp 1 ln ã t trn gm: "Ngi hot ng cách mng, hot ng kháng chin b ch bt tù ày; ngi hot ng kháng chin c tng thng Huân chng, Huy chng kháng chin Huân chng, Huy

102

chng chin thng; ngi có công giúp cách mng c tng Huy chng kháng chin" (B-BLD-004272-TT); - " ngh gii quyt mai táng phí i vi thân nhân ngi có công vi cách mng hng tr cp mt ln ã t trn gm: Ngi hot ng cách mng, hot ng kháng chin b ch tù ày; ngi hot ng kháng chin c tng thng Huân chng, Huy chng kháng chin, Huân chng, Huy chng chin thng; ngi có công giúp cách mng c tng thng huân huy chng kháng chin" (B-BLD--052917-TT). 15.1. Ni dung n gin hóa a) Gp các th tc nêu trên vào mt th tc và t tên th tc: "Gii quyt tr cp tut và tin i vi thân nhân ca ngi hot ng cách mng ã t trn". Lý do: Thành phn h s và trình t thc hin ca các th tc nêu trên không khác nhau Hn na, vic chia nh các i tng ch nhm phc v cho vic gii quyt tin tut phù hp vi mi nhóm i tng. Do ó, nên gp hng dn thng nht v h s, trình t, cách thc và thi hn gii quyt. b) V thành phn h s - Quy nh rõ thành phn h s, gm có: Bn khai ca thân nhân ngi có công vi cách mng t trn có chng nhn ca U ban nhân dân cp xã (theo mu do B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi). - B Giy khai t do U ban nhân dân cp xã cp. Lý do: y ban nhân dân cp xã là c quan ã cp Giy khai t và cng là c quan chng nhn vào Bn khai ca thân nhân ngi có công vi cách mng t trn. Do ó, h s ca ngi ngh np ti y ban nhân dân cp xã cha cn phi có Giy khai t. Giy khai t s do y ban nhân dân cp xã gi kèm theo h s trình lên cp có thm quyn gii quyt. - B H s ca ngi có công vi cách mng ã t trn trong thành phn h s yêu cu thân nhân ca ngi có công phi np (theo thng kê ti Biu mu 1). Lý do: C quan có thm quyn gii quyt hin ang lu gi b h s ca ngi có công. Mc dù Thông t s 07/2006/TT-BLTBXH ngày 26 tháng 7 nm 2006 không quy nh ngi ngh phi np h s ca ngi có công ã t trn. Song, cng do Thông t s 07/2006/TT-BLTBXH ngày 26 tháng 7 nm 2006 quy nh không rõ thành phn h s yêu cu phía ngi ngh phi np nên cán b thng kê th tc ã kê nhm thành phn h s này trong Biu mu 1 và nhp vào d liu c s d liu quc gia v th tc hành chính. c) V s lng h s: Quy nh rõ 01 b h s. Lý do: Vn bn cha quy nh. Cn quy nh rõ thng nht thc hin. d) V thi hn gii quyt: Thi hn gii quyt ti a 20 ngày làm vic k t ngày nhn h s theo quy nh, trong ó: - U ban nhân dân cp xã xác nhn vào bn khai ca ngi ngh; chuyn bn khai kèm giy khai t v Phòng Lao ng-Thng binh và Xã hi trong thi hn ti a 03 ngày làm vic, k t khi nhn c y h s ngh ca thân nhân ca

103

ngi hot ng cách mng trc ngày 01/01/1945; ngi hot ng cách mng t ngày 01/01/1945 n trc Tng khi ngha 19/08/1945; thng binh k c thng binh loi B; bnh binh suy gim kh nng lao ng t 61% tr lên ã t trn; - Phòng Lao ng - Thng binh và Xã hi lp danh sách kèm h s chuyn S Lao ng- Thng binh và Xã hi trong thi gian ti a 05 ngày làm vic, k t ngày nhn c h s do y ban nhân dân cp xã chuyn n; - S Lao ng- Thng binh và Xã hi ghép h s ngi có công ang qun lý vi bn khai, giy khai t hoàn chnh h s tut và trình Giám c S Lao ngThng binh và Xã hi quyt nh tr cp trong thi hn ti a 07 ngày làm vic, k t ngày nhn c h s do Phòng Lao ng ­ Thng binh và Xã hi chuyn n. - y ban nhân dân cp huyn và y ban nhân dân cp xã chuyn, tr tr cp cho thân nhân ca ngi hot ng cách mng trong thi hn ti a 05 ngày làm vic, k t ngày nhn c Quyt nh và tin tr cp do Phòng Lao ng ­ Thng binh và Xã hi chuyn v. 15.2. Kin ngh thc thi Sa i, b sung hoc ban hành thông t mi thay th Thông t s 07/2006/TTBLTBXH ngày 26 tháng 7 nm 2006 ca B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi v hng dn h s, lp h s thc hin ch u ãi i vi ngi có công vi cách mng. 16. Th tc "Cp giy khai t cho ngi có công vi cách mng t trn" (B-BLD-052935-TT) Ni dung n gin hóa: Hu b th tc hành chính này. Lý do: Do trùng lp vi th tc cp giy khai t ca c quan t pháp. Hn na, trong Thông t s 07/2006/TT-BLTBXH ngày 26 tháng 7 nm 2006 cng không quy nh v th tc này. Do ó, không nên coi ây là th tc hành chính thuc lnh vc u ãi ngi có công. 17. Các th tc: - " ngh tng hoc truy tng danh hiu "Bà m Vit nam anh hùng" (BBLD-052904-TT); - " ngh khen tng, truy tng danh hiu "Bà m Vit Nam anh hùng" (BBLD-052936-TT); - "Xác nhn bn khai ngh khen tng, truy tng danh hiu "Bà m Vit Nam anh hùng" (B-BLD-052938-TT); - "Quyt nh tr cp u ãi (hàng tháng hoc mt ln) i vi Bà m "Vit Nam anh hùng" (B-BLD-003032-TT). 17.1. Ni dung n gin hoá a) Gp các th tc nêu trên vào mt th tc và t tên th tc là "Tng hoc truy tng danh hiu "Bà m Vit Nam anh hùng" và gii quyt tr cp u ãi i vi "Bà m Vit Nam anh hùng"; ng thi quy nh rõ trách nhim ch ng gii quyt ca các ban, ngành oàn th t a phng n Trung ng.

104

Lý do: Gp các th tc nêu trên nhm thng nht quy trình gii quyt, ng thi m bo gii quyt nhanh, kp thi i vi "Bà m Vit Nam anh hùng". b) V s lng h s: Quy nh rõ s lng h s là 03 b. Lý do: Vic quy nh 03 b h s phc v cho các mc ích qun lý, hip y, gia ba c quan là Ban thi ua khen thng trung ng, B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi và B Quc phòng. 17.2. Kin ngh thc thi Chuyn quy nh v xét tng, truy tng, gii quyt ch u ãi i vi "Bà m Vit Nam anh hùng" ti các vn bn sau ây vào Pháp lnh u ãi ngi có công vi cách mng nm 2006, Ngh nh s 54/2006/N-CP ngày 26 tháng 5 nm 2006 ca Chính ph hng dn thi hành mt s iu ca Pháp lnh u ãi ngi có công vi cách mng: - Pháp lnh s 36L/CTN ngày 10 tháng 9 nm 1994 quy nh danh hiu vinh d nhà nc "Bà m Vit Nam anh hùng"; - Ngh nh 176-CP ngày 20 tháng 10 nm 1994 ca Chính ph v vic thi hành Pháp lnh quy nh danh hiu vinh d nhà nc "Bà m Vit Nam anh hùng". 18. Các th tc: - " ngh gii quyt ch ngi có công giúp cách mng" (B-BLD052911-TT); - "Xác nhn bn khai cá nhân ca ngi ngh ch ngi có công giúp cách mng" (B-BLD-052944-TT) 18.1. Ni dung n gin hóa a) Gp các th tc nêu trên vào mt th tc và t tên th tc: "Gii quyt tr cp hàng tháng i vi ngi có công giúp cách mng". Lý do: Mi th tc nêu trên là mt bc ca trình t gii quyt. Do ó, nên gp m bo thc hin theo c ch liên thông, gii quyt nhanh cho ngi có công giúp cách mng. b) V thành phn h s B giy xác nhn ca c quan Thi ua- Khen thng cp huyn i vi trng hp ngi có công giúp cách mng có tên trong h s khen thng nhng không có tên trong Bng "Có công vi nc", Huân chng, Huy chng kháng chin ca gia ình. Lý do: Vic xác nhn nói trên nên giao cho Phòng Lao ng - Thng binh và Xã hi xác minh trong quá trình xem xét, ngh S Lao ng ­ Thng bình và Xã hi quyt nh tr cp. c) V s lng h s: Quy nh rõ s lng 01 b h s. Lý do: Quy nh rõ nhm hn ch sách nhiu, phin hà cho ngi ngh. d) V thi hn gii quyt

105

Quy nh rõ thi hn gii quyt ti a 30 ngày làm vic, k t ngày nhn h s theo quy nh, trong ó: - U ban nhân dân cp xã xác nhn vào bn khai ca tng ngi, lp danh sách kèm bn sao các giy t gi Phòng Lao ng-Thng binh và Xã hi trong thi hn ti a 15 ngày làm vic, k t ngày nhn h s theo quy nh do ngi có công vi cách mng hoc gia ình gi n; - Phòng Lao ng- Thng binh và Xã hi huyn kim tra, lp danh sách kèm bn sao các giy t chuyn S Lao ng - Thng binh và Xã hi trong thi hn ti a là 10 ngày làm vic, k t ngày nhn h s do cp xã chuyn lên; - S Lao ng-Thng binh và Xã hi kim tra, quyt nh tr cp và tr kt qu trong thi hn ti a 05 ngày làm vic. Lý do: Gn trách nhim cho các c quan gii quyt th tc, m bo gii quyt nhanh, gn cho ngi ngh. 18.2. Kin ngh thc thi Sa i b sung hoc ban hành thông t mi thay th Thông t s 07/2006/TTBLTBXH ngày 26 tháng 7 nm 2006 ca B trng B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi. 19. Tên th tc: - "Quyt nh cp s u ãi giáo dc, ào to" (B-BLD-004143-TT); - "Cp s u ãi giáo dc, ào to" (B-BLD-052920-TT); - "Xác nhn t khai cp cp s u ãi trong giáo dc ào to cho ngi có công vi cách mng i vi nhng trng hp ang thng trú ti a phng" (B-BLD-052951-TT). 19.1. Ni dung n gin hóa a) Gp các th tc nêu trên vào mt th tc và t tên th tc: "Cp s u ãi giáo dc ào to cho ngi có công hoc con ca ngi có công vi cách mng". Lý do: Mi th tc nêu trên là mt bc ca trình t gii quyt. Do ó, nên gp m bo thc hin theo c ch liên thông, gii quyt nhanh cho ngi có công giúp cách mng. b) V thành phn h s - Quy nh rõ yêu cu i vi bn sao giy khai sinh: + Bn photo giy khai sinh, mang theo bn chính i chiu (i vi trng hp np trc tip); + Bn sao giy khai sinh có chng thc ca c quan nhà nc có thm quyn (i vi trng hp np qua bu in). Lý do: Tránh trng hp sách nhiu do quy nh không rõ ràng, dn n ngi np h s phi i li nhiu ln. - B sung quy nh: np bn photo mt trong các giy t sau ây:

106

+ Giy chng nhn thng binh hoc ngi hng chính sách nh thng binh (i vi thng binh); + Quyt nh công nhn cán b hot ng cách mng; + Quyt nh v vic cp giy chng nhn gia ình lit s và tr cp tin tut; + Quyt nh v vic tr cp u ãi anh hùng lc lng v trang, anh hùng lao ng trong kháng chin. Lý do: Bo m chng minh úng i tng thuc din hng ch u ãi giáo dc ­ ào to, ng thi là cn c c quan gii quyt th tc kim tra, i chiu vi h s gc ang lu ti c quan. c) V thành phn h s: Quy nh rõ s lng h s phi np là 02 b Lý do: Tránh trng hp sách nhiu do quy nh không rõ ràng, dn n ngi np h s phi i li nhiu ln. d) V trình t thc hin - B bc xin xác nhn ca c quan có thm quyn vào T khai ca ngi ngh. Lý do: Vic xin xác nhn gây khó khn, thêm nhiu tng nc gii quyt làm cho th tc thêm phc tp và khó bo m c tính chính xác ca i tng áp dng. - Quy nh rõ ngi ngh chun b h s và np h s ti Phòng Lao ng ­ Thng binh và Xã hi cp huyn ni thng trú ca ngi ngh. Phòng Lao ng ­ Thng binh và Xã hi cp huyn kim tra, tip nhn h s và vit phiu biên nhn, hn ngày tr kt qu cho ngi np h s. Lý do: Bo m rõ ràng, cht ch v trình t thc hin cng nh trách nhim tip nhn, gii quyt ca c quan có thm quyn; ng thi bo m thng nht trong quá trình thc hin. - B sung bc tr kt qu cho ngi np h s theo thi hn ghi trên phiu biên nhn ti Phòng Lao ng ­ Thng binh và Xã hi cp huyn. Lý do: Tng trách nhim gii quyt ca c quan có thm quyn, ng thi áp ng c tính minh bch, rõ ràng, thng nht trong thc thi th tc này. e) V thi hn gii quyt Quy nh rõ th tc c gii quyt trong thi hn ti a là 10 ngày làm vic, k t ngày nhn c h s np y theo quy nh. Lý do: Bo m thng nht trong gii quyt th tc, tng trách nhim ca các c quan liên quan. 19.2. Thc thi kin ngh Sa i, b sung quy nh ca Thông t s 16/2006/TTLT/BLTBXHBGDT-BTC hng dn v ch u ãi trong giáo dc và ào to i vi ngi có công vi cách mng và con ca h (khon 1, 2 phn III). 20. Các th tc:

107

- "Gii quyt hng bo him y t cho ngi có công" (B-BLD-003477-TT); - "Gii quyt cp th Bo him y t" (B-BLD--052924-TT); - "Xác nhn bn khai cá nhân ca i tng ngi có công (hoc thân nhân) ngh cp th Bo him y t" (B-BLD-052959-TT) 20.1. Ni dung n gin hóa B th tc này gp vào trình t gii quyt ch u ãi cho ngi có công vi cách mng theo hng khi S Lao ng ­ Thng binh và Xã hi ra Quyt nh tr cp u ãi cho ngi có công vi cách mng, cng ng thi gii quyt hng bo him y t và làm th tc cp th bo him y t cho ngi có công vi cách mng. Tuy nhiên, gp th tc hng bo him y t vào các th tc gii quyt ch u ãi cho ngi có công vi cách mng, thì nên b sung thêm T khai tham gia bo him y t và phiu ng ký ni khám cha bnh ban u. Lý do: Gp tit kim chi phí, công sc và m bo gii quyt nhanh cho ngi có công giúp cách mng, hn ch thit lp th tc mi, hn ch ly xác nhn ca y ban nhân dân cp xã và hn ch vic tra cu h s ca ngi có công vi cách mng. Hn na, quy nh ti Lut bo him y t nm 2008 và Thông t s 07/2006/TT-BLTBXH thì ã là ngi có công vi cách mng thì c Nhà nc mua bo hiêm y t và cp th bo him y t. 20.2. Kin ngh thc thi Sa i b sung hoc ban hành thông t mi thay th Thông t s 07/2006/TTBLTBXH ngày 26 tháng 7 nm 2006 ca B trng B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi. 21. Th tc "Di chuyn h s" (B-BLD-004147-TT) 21.1. Ni dung n gin hóa a) Tên chính xác ca th tc là "Di chuyn h s ca ngi có công vi cách mng". b) Thành phn h s - Quy nh rõ, thành phn h s gm có: Giy ngh di chuyn h s ca ngi có công vi cách mng (theo mu do B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi xây dng phù hp vi ngi có công ang do a phng qun lý và ngi có công ang do quân i, công an qun lý). Lý do: To thun li cho ngi có công. Hn na, h s ca ngi có công ang do các c quan qun lý - B bn sao h khu ni c trú mi. Lý do: Trong giy ngh nên kê khai ni di chuyn n. Hn ch vic lm dng s h khu trong thc hin th tc. c) Trình t thc hin Quy nh rõ bc gii quyt ca các c quan có thm quyn trong trình t thc hin, c bit là quan h phi hp gia c quan qun lý ni i và c quan qun lý ni n, bo m qun lý tt và gii quyt nhanh cho ngi có công vi cách mng.

108

22.2. Kin ngh thc thi Sa i, b sung hoc ban hành thông t mi thay th Thông t s 07/2006/TTBLTBXH ngày 26 tháng 7 nm 2006 ca B trng B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi. 23. Các th tc: - "Xác nhn cán b, công nhân viên chc, cán b dân chính ng, thanh niên xung phong trc tip tham gia kháng chin chng M cu nc" (B-BLD052921-TT); - "Xác nhn bn khai cá nhân và bn khai ca thân nhân ca ngi ngh hng ch mt ln vi i tng trc tip tham gia kháng chin chng M cu nc nhng cha c hng chính sách ca ng và Nhà nc theo Quyt nh s 290/2005/Q-TT" (B-BLD-052954-TT); - " ngh xác nhn và ngh i tng hng ch mt ln vi i tng trc tip tham gia kháng chin chng M cu nc nhng cha c hng chính sách ca ng và Nhà nc theo Quyt nh s 290/2005/QTTg" (B-BLD-05295-TT) - "Quyt nh tr cp mt ln i i tng trc tip tham gia kháng chin chng M cu nc nhng cha c chính sách ca ng và nhà nc ­ cán b viên chc, dân chính ng, thanh niên xung phong" (B-BLD-004238-TT). 23.1. Ni dung n gin hóa a) Gp các th tc nêu trên và t tên th tc là "Gii quyt hng tr cp mt ln i vi i tng trc tip tham gia kháng chin chng M cu nc nhng cha c hng chính sách ca ng và Nhà nc" Lý do: Tt c các vic liên quan n vic xác nhn xét hng ch tr cp mt ln cho i tng, thì nên xác nh thuc thm quyn và trách nhim ca c quan nhà nc và là mt bc ca trình t thc hin th tc, không nên tách riêng thành mt th tc. b) V thành phn h s Quy nh rõ thành phn h s do i tng hoc thân nhân ca i tng chun b và np cho c quan ang qun lý i tng (i vi trng hp ang công tác); np cho y ban nhân dân cp xã (i vi trng hp ã v gia ình). Thành phn h s phù hp vi kh nng cung cp ca i tng. c) V s lng h s: Quy nh rõ s lng h s là 01 b. d) V thi hn gii quyt: Quy nh thi hn gii quyt ti a là 30 ngày làm vic k t ngày nhn h s theo quy nh. Lý do: Nhm bo m thng nht trong gii quyt th tc, tng trách nhim ca các c quan liên quan. 23.2. Kin ngh thc thi

109

Sa i, b sung Thông t liên tch s 191/2005/TTLT-BQP-BLTBXH-BTC ngày 07 tháng 12 nm 2005 ca liên B: Quc phòng, Lao ng Thng binh và Xã hi và B Tài chính hng dn thc hin Quyt nh s 290/2005/Q-TTg ngày 08 tháng 11 nm 2005 ca Th tng Chính ph v ch chính sách i vi mt s i tng trc tip tham gia kháng chin chng M cu nc nhng cha c hng chính sách ca ng và Nhà nc. 24. Các th tc: - "Cp giy gii thiu i thm ving m lit s" (B-BLD-052923-TT); - "Xác nhn n ngh i thm ving m ca thân nhân lit s" (B-BLD052953-TT ­ cp xã). 24.1. Ni dung n gin hóa a) Gp các th tc nêu trên vào mt th tc và t tên th tc là " Cp giy gii thiu i thm ving m lit s" Lý do: nhm m bo gii quyt nhanh, kp thi cho thân nhân ca lit s. b) V thành phn h s B Giy báo tin m lit s ca S Lao ng - Thng binh và Xã hi hoc Giy xác nhn m ca c quan qun lý ngha trang ni an táng m lit s, ch cn có n ngh ca thân nhân lit s, trong ó kê rõ phn m lit s ang c an táng ti âu, do c quan nào qun lý. Lý do: Qun lý v Danh sách lit s, m lit s và thân nhân lit s trên a bàn qun lý là trách nhim ca y ban nhân dân cp xã và Phòng Ni v - Lao ng ­ Thng binh và Xã hi huyn (Phòng Lao ng ­ Thng binh và Xã hi huyn). Do ó, không nên bt buc thân nhân lit s phi gi giy báo tin m hoc giy xác nhn m làm th tc cp giy gii thiu thm ving m lit s. Hn na, vic cp giy gii thiu i thm ving m lit s c thc hin theo nh k mi nm/ln. c) V thi hn gii quyt: Quy nh thi hn gii quyt ti a là 05 ngày làm vic, trong ó, y ban nhân dân cp xã nhn n ngh ca thân nhân lit s và xác nhn trong thi hn ti a là 01 ngày làm vic; Phòng lao ng ­ thng binh và xã hi huyn kim tra, xem xét, cp giy gii thiu và chuyn v cho y ban nhân dân cp xã chuyn n thân nhân lit s ti a là 04 ngày làm vic, k t ngày nhn c n ngh có xác nhn do y ban nhân dân cp xã chuyn lên. Lý do: Nhm bo m gii quyt nhanh, kp thi cho thân nhân ca lit s. 24.2. Kin ngh thc thi Sa i b sung Thông t s 01/2008/TTLT- BLTBXH-BTC ngày 29 tháng 01 nm 2008 ca Liên B Lao ng - Thng binh và Xã hi và B Tài chính hng dn th tc và mc h tr thân nhân lit s i thm m và di chuyn hài ct lit s. 25. Th tc "Xác nhn m ang qun lý trong ngha trang lit s" (B-BLD052836-TT) 25.1. Ni dung n gin hoá

110

a) Không quy nh ây là mt th tc hành chính mà nên quy nh theo hng trách nhim báo tin, xác nhn m là ca c quan qun lý ngha trang lit s i vi gia ình lit s. Lý do: Tuy vn bn không quy nh rõ v thành phn h s ca th tc, nhng hin nay, thân nhân lit s mun c cp giy xác nhn vn phi làm n ngh. Thc t, làm cn c gii quyt công nhn lit s, ch cn n ngh xác nhn lit s ca thân nhân, trong ó nêu rõ tình trng m ã c nhân dân suy tôn a vào ngha trang lit s là . b) Kin ngh khác: Quy nh rõ thi gian thc hin báo tin và xác nhn m lit s ang qun lý ti Ngha trang lit s ti a là 15 ngày làm vic, k t ngày xác nh c tên, quê quán ca lit s và thân nhân ca Lit s. Lý do: Vn bn cha quy nh, do ó các cp thc hin có th kéo dài thi gian. Nu quy nh thi hn gii quyt s to nên s thng nht gia các n v, a phng, m bo kp thi gii quyt ch , chính sách cho thân nhân ca lit s. 25.2. Kin ngh thc thi Sa i, b sung hoc ban hành vn bn mi thay th Thông t s 25/2007/TTBLTBXH ngày 15 tháng 11 nm 2007 ca B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi hng dn b sung vic thc hin u ãi i vi ngi có công vi cách mng. 26. Các th tc: - "Quyt nh cp phng tin tr giúp, dng c chnh hình và phc hi chc nng" (B-BLD-004112-TT); - "Gii quyt tr cp phng tin tr giúp, dng c chnh hình" (B-BLD052918-TT); - Xác nhn t khai nhn tr cp phng tin tr giúp và dng c chnh hình i vi ngi ang thng trú trên a bàn (B-BLD-052950-TT) 26.1. Ni dung n gin hoá a) Gp các th tc nêu trên vào mt th tc và t tên th tc là "Cp S theo dõi tr cp phng tin tr giúp và dng c chnh hình". Lý do: thc t các th tc nêu trên u nm trong mt quy trình gii quyt cp s theo dõi tr cp phng tin tr giúp và dng c chnh hình cho ngi có công c c quan y t ch nh. Trên c s ó, Phòng Lao ng - Thng binh và Xã hi huyn, các Trung tâm thuc S Lao ng - Thng binh và Xã hi, thuc B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi lp danh sách theo niên hn cùng vi d toán kinh phí u ãi ngi có công gi S Lao ng - Thng binh và Xã hi/B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi cp, phát, thanh quyt toán theo qui nh. b) V thành phn h s - Quy nh rõ thành phn h s ch gm: T khai (theo mu) ca ngi có công có xác nhn ca y ban nhân dân cp xã (i vi trng hp ang thng trú ti a phng); xác nhn ca Giám c Trung tâm nuôi dng thng bnh binh và ngi có công (i vi trng hp ang c nuôi dng ti các n v nuôi dng thng bnh binh và ngi có công);

111

- B ch nh ca các c s chnh hình phc hi chc nng thuc ngành Lao ng - Thng binh và Xã hi hoc ca bnh vin cp tnh tr lên, thay bng quy nh rõ danh mc phng tin tr giúp và dng c chnh hình, phc hi chc nng cùng vi mc tin h tr làm cn c gii quyt. Lý do: Thng binh, bnh binh nói riêng, ngi có công nói chung ã c hi ng giám nh y khoa xác nh v tình trng bnh tt và mc suy gim kh nng lao ng ngay khi làm th tc tr cp u ãi. Do ó, không cn thit phi có thêm ch nh ca các c s chnh hình, phc hi chc nng hoc bnh vin cp tnh tr lên, gây khó khn cho ngi có công nói chung, thng binh, bnh binh nói riêng. c) V s lng h s: Quy nh rõ i tng np 02 b h s. Lý do: phc v cho nhu cu qun lý, lu tr h s và theo dõi quá trình gii quyt tr cp phng tin tr giúp, dng c chnh hình. d) V thi hn gii quyt th tc Quy nh thi hn ti a gii quyt th tc là 30 ngày làm vic, k t ngày nhn h s theo quy nh, trong ó: - y ban nhân dân cp xã tip nhn h s và xác nhn t khai ca ngi có công ang thng trú trên a bàn ti a là 3 ngày làm vic, k t ngày nhn c t khai ca ngi có công; - Phòng Lao ng- Thng binh và Xã hi, Trung tâm nuôi dng thng bnh binh và ngi có công kim tra, i chiu, lp danh sách ngh cp s theo dõi trong thi hn ti a là 15 ngày làm vic, k t ngày nhn h s do y ban nhân dân cp xã chuyn n; - S Lao ng ­ Thng binh và Xã hi xem xét, gii quyt, tr kt qu v cho Phòng Lao ng ­ Thng binh và Xã hi, Trung tâm nuôi dng thng bnh binh và ngi có công trong thi hn ti a là 15 ngày làm vic, k t ngày nhn c h s do Phòng Lao ng- Thng binh và Xã hi, Trung tâm nuôi dng thng bnh binh và ngi có công gi lên. - Phòng Lao ng ­ Thng binh và Xã hi huyn phi hp vi y ban nhân dân cp xã, Trung tâm nuôi dng thng bnh binh và ngi có công chuyn s theo dõi và ch tr cp cho ngi có công trong thi hn ti a là 03 ngày làm vic, k t ngày nhn c kt qu do S Lao ng ­ Thng binh và Xã hi gi v. Lý do: Vn bn cha quy nh, do ó các cp thc hin có th kéo dài thi gian. Quy nh rõ thi hn gii quyt nhm to tính thng nht trong thc hin gia các c quan, n v, m bo gii quyt kp thi ch cho i tng. 26.2. Kin ngh thc thi Sa i, b sung Thông t liên tch s 17/2006/TTLT/BLTBXH-BTC-BYT ngày 21 tháng 11 nm 2006 ca Liên tch B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi B Tài chính - B Y t hng dn ch chm sóc sc kho i vi ngi có công vi cách mng quy nh v thi gian và s lng h s cn quy nh.

VIII. CÁC TH TC THUC LNH VC PHÒNG CHNG T NN XÃ HI

112

1. Th tc "Cp giy phép hot ng cai nghin ma tuý i vi c s mi thành lp ca t chc, cá nhân" (B-BLD-116285-TT) 1.1. Ni dung n gin hóa a) Thành phn h s - B h s cá nhân ca nhng ngi tham gia thành lp c s cai nghin, bao gm : s yu lý lch; bn sao hp pháp vn bng, chng ch chuyên môn nghip v; giy chng nhn sc kho ca c quan y t có thm quyn. Lý do: Ch cn b sung trong n xin cp giy phép hot ng nêu rõ thông tin ca ngi ng u. Ngi ng u là ngi hoàn toàn chu trách nhim trc pháp lut v mi hot ng ca c s. Trong h s ngh cp Giy chng nhn iu kin hành ngh y, dc t nhân ã yêu cu cung cp các loi giy t trên. Vì vy ch cn cung cp Giy chng nhn iu kin hành ngh y, dc t nhân là . b) S lng h s Quy nh rõ s lng h s doanh nghip phi np 01 b. Lý do: Không quy nh rõ s lng h s phi np cán b tip nhn h s không thng nht trong vic thc hin. T chc, cá nhân không bit chính xác s lng mình cn phi làm xin cp phép khi ã áp ng c các iu kin theo quy nh. c) Thi hn gii quyt Rút ngn thi hn gii quyt ti a là 20 ngày làm vic, k t ngày nhn h s theo quy nh. Lý do: Hin nay s phát trin ca công ngh thông tin, giao thông vn ti, k nng qun lý và c bit là s phi hp gia các c quan nhà nc ngày càng hiu qu. d) Vn khác: - Tng thi hn ca Giy phép hot ng cai hin ma tuý lên 10 nm k t ngày cp. Lý do: Làm gim tn sut phi thc hin th tc hành chính cho c quan t chc. Làm gim chi phí ca các c s cai nghin, gim chi phí ca nhà nc, gim chi phí xã hi nói chung. m bo cho các c s cai nghin hoàn thành mt chu k kinh doanh (t u t n hot ng th nghim, thu hút i tng n thu hi vn n có li nhun và tái u t). Trong sut c quá trình hot ng, các c s cai nghin luôn phi báo cáo thng xuyên và luôn chu s kim tra, kim soát t phía c quan qun lý nhà nc. - B thu phí. Lý do: Kinh phí cp phép c quy nh ngun t ngân sách nhà nc. Nu so sánh chi phí và li ích trong vic ban hành và thc thi các qui nh cho loi phí này thì hiu qu t c là âm. 1.2. Kin ngh thc thi ngh sa i, b sung các vn bn sau ây:

113

- Ngh nh s 147/2003/N-CP ngày 02 tháng 12 nm 2003 ca Chính ph quy nh v iu kin, th tc cp giy phép và qun lý hot ng ca các c s cai nghin ma túy t nguyn; - Thông t liên tch s 15/2004/TTLT/BLTBXH-BYT ngày 12 tháng 11 nm 2004 ca liên B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi và B Y t hng dn thc hin Ngh nh 147/2003/N-CP ngày 02 tháng 12 nm 2003 quy nh v iu kin, th tc cp giy phép và qun lý hot ng ca các c s cai nghin ma tuý t nguyn. 2. Th tc "Cp giy phép hot ng cai nghin ma tuý i vi c s ã thành lp ca t chc, cá nhân" (B-BLD-027260-TT) 2.1. Ni dung n gin hóa Bãi b th tc này. Lý do: TTHC khi thc hin áp ng c mc tiêu t ra, nhng ch trong nhng nm u khi N 147/2003/N-CP mi c ban hành. n nay, TTHC không còn áp ng mc tiêu t ra và không cn thit phi duy trì vì không còn i tng tuân th TTHC. i chiu quy nh ti iu 9 ca Ngh nh s 147/2003/N-CP v "Cp giy php hot ng cai nghin ma tuý", cho thy: - i vi các c s ó hot ng theo ni dung quy nh ti im b và c trên thc t s xy ra các kh nng sau: + ã c cp giy phép hot ng 02 nm, nhng không có các iu kin theo quy nh chuyn sang hot ng theo ni dung im a hoc d: các c s này sau ó phi chm dt hot ng vì thi hn ca giy phép ó ht hn t lâu (vì thi gian t khi N146 ra i n nay ã hn 07 nm). + ã c cp giy phép hot ng 02 nm, sau khi ht thi hn ó c cp giy phép hot ng mi theo ni dung im a hoc d (do có iu kin theo quy nh ti iu 5, iu 6, iu 7 ca Ngh nh): khi ht thi hn s thuc i tng ca TTHC "Gia hn giy phép hot ng". + ã c cp giy phép hot ng 02 nm, hin vn ang u t b sung v c s vt cht và nhân s nhm có các iu kin theo quy nh chuyn sang hot ng theo ni dung im a hoc d: khi có các iu kin mà xin cp giy phép s coi nh thành lp mi và thuc i tng ca TTHC "Cp GPH cai nghin ma tuý i vi c s mi thành lp ca t chc, cá nhân" (trên thc t, trng hp này hu nh rt ít hoc không có, vì thi gian t khi ht hn giy phép n nay ít nht ã là t 03 n 04 nm). - i vi các c s ó hot ng theo ni dung quy nh ti im a và d: nu áp ng các iu kin theo quy nh (ti iu 5, iu 6, iu 7 ca Ngh nh) thì trên thc t ã c cp giy phép hot ng, khi ht thi hn s thuc i tng ca TTHC "Gia hn giy phép hot ng". 2.2. Thc thi kin ngh

114

- Ngh nh s 147/2003/N-CP ngày 02 tháng 12 nm 2003 ca Chính ph quy nh v iu kin, th tc cp giy phép và qun lý hot ng ca các c s cai nghin ma túy t nguyn. 3. Th tc "Cp giy phép hot ng cai nghin ma tuý cho c s cai nghin mi thành lp thuc B, ngành, c quan Trung ng ca các oàn th, t chc chính tr - xã hi, t chc xã hi" (B-BLD-059605-TT) 3.1. Ni dung n gin hóa a) Thành phn h s - B h s cá nhân ca nhng ngi tham gia thành lp c s cai nghin, bao gm : s yu lý lch; bn sao hp pháp vn bng, chng ch chuyên môn nghip v; giy chng nhn sc kho ca c quan y t có thm quyn; Lý do: Ch cn b sung trong n xin cp giy phép hot ng nêu rõ thông tin ca ngi ng u. Ngi ng u là ngi hoàn toàn chu trách nhim trc pháp lut v mi hot ng ca c s. Trong h s ngh cp Giy chng nhn iu kin hành ngh y, dc t nhân ã yêu cu cung cp các loi giy t trên. Vì vy ch cn cung cp Giy chng nhn iu kin hành ngh y, dc t nhân là . b) S lng h s Quy nh rõ s lng h s doanh nghip phi np 01 b. Lý do: Không quy nh rõ s lng h s phi np cán b tip nhn h s không thng nht trong vic thc hin. T chc, cá nhân không bit chính xác s lng mình cn phi làm xin cp phép khi ã áp ng c các iu kin theo quy nh. c) Thi hn gii quyt: Rút ngn thi hn gii quyt ti a là 20 ngày làm vic, k t ngày nhn h s theo quy nh. Lý do: Hin nay s phát trin ca công ngh thông tin, giao thông vn ti, k nng qun lý và c bit là s phi hp gia các c quan nhà nc ngày càng hiu qu. d) Vn khác: - Tng thi hn ca Giy phép hot ng cai nghin ma tuý lên 10 nm k t ngày cp Lý do: Làm gim tn sut phi thc hin th tc hành chính cho c quan t chc. Làm gim chi phí ca các c s cai nghin, gim chi phí ca nhà nc, gim chi phí xã hi nói chung. m bo cho các c s cai nghin hoàn thành mt chu k kinh doanh (t u t n hot ng th nghim, thu hút i tng n thu hi vn n có li nhun và tái u t). Trong sut c quá trình hot ng, các c s cai nghin luôn phi báo cáo thng xuyên và luôn chu s kim tra, kim soát t phía c quan qun lý nhà nc. 3.2. Thc thi kin ngh Sa i, b sung quy nh ti các vn bn sau ây:

115

- Ngh nh s 147/2003/N-CP ngày 02 tháng 12 nm 2003 ca Chính ph quy nh v iu kin, th tc cp giy phép và qun lý hot ng ca các c s cai nghin ma túy t nguyn; - Thông t liên tch s 15/2004/TTLT/BLTBXH-BYT ngày 12 tháng 11 nm 2004 ca liên B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi và B Y t hng dn thc hin Ngh nh 147/2003/N-CP ngày 02 tháng 12 nm 2003 quy nh v iu kin, th tc cp giy phép và qun lý hot ng ca các c s cai nghin ma tuý t nguyn. 4. Th tc "Cp giy phép hot ng cai nghin t nguyn i vi c s cai nghin ã c thành lp ca B, ngành, c quan Trung ng ca các oàn th, t chc chính tr - xã hi, t chc xã hi thành lp" (Mã s B-BLD-026987-TT) 4.1. Ni dung n gin hóa Bãi b th tc này. Lý do: TTHC khi thc hin áp ng c mc tiêu t ra, nhng ch trong nhng nm u khi N 147/2003/N-CP mi c ban hành. n nay, TTHC không còn áp ng mc tiêu t ra và không cn thit phi duy trì vì không còn i tng tuân th TTHC. 4.2. Thc thi kin ngh - Ngh nh s 147/2003/N-CP ngày 02 tháng 12 nm 2003 ca Chính ph quy nh v iu kin, th tc cp giy phép và qun lý hot ng ca các c s cai nghin ma túy t nguyn. 5. Th tc "Gia hn giy phép hot ng cai nghin ma tuý i vi c s cai nghin ca c quan, t chc, cá nhân thành lp" (B-BLD-010257-TT) 5.1. Ni dung n gin hóa a) Thành phn h s - Quy nh rõ Tài liu chng minh c s cai nghin m bo iu kin mi (nu có) thc hin các ni dung ca quy trình cai nghin, phc hi theo qui nh ti khon 2 iu 9 ca Ngh nh này và Chng nhn iu kin hành ngh khám, cha bnh c gia hn hoc cp mi (nu có), theo quy nh ti im d khon 1 iu 10 ca Ngh nh này. Lý do: Cn quy nh rõ trong trng hp không có thay i c s cai nghin không cn phi b sung các loi giy t trên. b) S lng h s Quy nh rõ s lng h s c s phi np 01 b. Lý do: Không quy nh rõ s lng h s phi np cán b tip nhn h s không thng nht trong vic thc hin. C s không bit chính xác s lng mình cn phi làm xin cp phép khi ã áp ng c các iu kin theo quy nh. c) Thi hn gii quyt Rút ngn thi hn gii quyt ti a là 15 ngày làm vic, k t ngày nhn h s theo quy nh.

116

Lý do: Hin nay s phát trin ca công ngh thông tin, giao thông vn ti, k nng qun lý và c bit là s phi hp gia các c quan nhà nc ngày càng hiu qu. Trong trng hp các c s không có thay i v hin trng mà ch vì ht hn ca giy phép thì vic gia hn không có gì phc tp. d) Vn khác B thu phí Lý do: Kinh phí cp phép c qui nh ngun t ngân sách nhà nc. Nu so sánh chi phí và li ích trong vic ban hành và thc thi các qui nh cho loi phí này thì hiu qu t c là âm. 5.2. Thc thi kin ngh Sa i, b sung quy nh ti các vn bn sau ây: - Ngh nh s 147/2003/N-CP ngày 02 tháng 12 nm 2003 ca Chính ph quy nh v iu kin, th tc cp giy phép và qun lý hot ng ca các c s cai nghin ma túy t nguyn; - Thông t liên tch s 15/2004/TTLT/BLTBXH-BYT ngày 12 tháng 11 nm 2004 ca liên B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi và B Y t hng dn thc hin Ngh nh 147/2003/N-CP ngày 02 tháng 12 nm 2003 quy nh v iu kin, th tc cp giy phép và qun lý hot ng ca các c s cai nghin ma tuý t nguyn. 6. Th tc "Gia hn giy phép hot ng cai nghin ma tuý ca c s cai nghin thuc B, ngành, c quan Trung ng ca các oàn th, t chc chính tr- xã hi, t chc xã hi" (B-BLD-010128-TT) 1. Ni dung n gin hoá a) Thành phn h s - Quy nh rõ Tài liu chng minh c s cai nghin m bo iu kin mi (nu có) thc hin các ni dung ca quy trình cai nghin, phc hi theo qui nh ti khon 2 iu 9 ca Ngh nh này và Chng nhn iu kin hành ngh khám, cha bnh c gia hn hoc cp mi (nu có), theo quy nh ti im d khon 1 iu 10 ca Ngh nh này. Lý do: Cn quy nh rõ trong trng hp không có thay i c s cai nghin không cn phi b sung các loi giy t trên. b) S lng h s Quy nh rõ s lng h s c s phi np 01 b. Lý do: Không quy nh rõ s lng h s phi np cán b tip nhn h s không thng nht trong vic thc hin. C s không bit chính xác s lng mình cn phi làm xin cp phép khi ã áp ng c các iu kin theo quy nh. c) Thi hn gii quyt Rút ngn thi hn gii quyt ti a là 15 ngày làm vic, k t ngày nhn h s theo quy nh.

117

Lý do: Hin nay s phát trin ca công ngh thông tin, giao thông vn ti, k nng qun lý và c bit là s phi hp gia các c quan nhà nc ngày càng hiu qu. Trong trng hp các c s không có thay i v hin trng mà ch vì ht hn ca giy phép thì vic gia hn không có gì phc tp. d) Vn khác B thu phí Lý do: Kinh phí cp phép c qui nh ngun t ngân sách nhà nc. Nu so sánh chi phí và li ích trong vic ban hành và thc thi các qui nh cho loi phí này thì hiu qu t c là âm. 6.2. Thc thi kin ngh Sa i, b sung quy nh ti các vn bn sau ây: - Ngh nh s 147/2003/N-CP ngày 02 tháng 12 nm 2003 ca Chính ph quy nh v iu kin, th tc cp giy phép và qun lý hot ng ca các c s cai nghin ma túy t nguyn; - Thông t liên tch s 15/2004/TTLT/BLTBXH-BYT ngày 12 tháng 11 nm 2004 ca liên B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi và B Y t hng dn thc hin Ngh nh 147/2003/N-CP ngày 02 tháng 12 nm 2003 quy nh v iu kin, th tc cp giy phép và qun lý hot ng ca các c s cai nghin ma tuý t nguyn. 7. Th tc "Thay i giy phép hot ng cai nghin ma tuý ca c s cai nghin do t chc, cá nhân thành lp" (B-BLD-015646-TT) 1. Ni dung n gin hoá Bãi b th tc Lý do: TTHC khi thc hin áp ng c mc tiêu t ra, nhng ch trong nhng nm u khi N 147/2003/N-CP mi c ban hành. n nay, TTHC không còn áp ng mc tiêu t ra và không cn thit phi duy trì, vì không còn i tng tuân th TTHC. Theo quy nh ti iu 3 ca Ngh nh 147/2003/N-CP: Giy phép hot ng cai nghin ma tuý (CNMT) c cp theo tng ni dung ca quy trình cai nghin, phc hi bao gm: a) iu tr ct cn, gii c và phc hi sc kho; b) Giáo dc, phc hi hành vi, nhân cách; c) Lao ng tr liu, chun b tái hoà nhp cng ng và chng tái nghin; d) Thc hin toàn b quy trình cai nghin, phc hi theo các ni dung quy nh ti im a, b và c trên. Tuy nhiên, vic cp Giy phép hot ng cai nghin ma túy theo ni dung quy nh ti im b và im c ch áp dng i vi các c s cai nghin ang hot ng theo ni dung ó (nu có các iu kin theo quy nh) và thi hn ca Giy phép là 02 nm. Sau 02 nm, c quan có thm quyn ch cp Giy phép hot ng cai

118

nghin ma túy cho các c s cai nghin thc hin theo ni dung quy nh ti im a hoc im d. Theo quy nh ti khon 1 iu 15 ca Ngh nh "Trng hp thay i ni dung Giy phép hot ng cai nghin ma túy theo qui nh ti khon 2 iu 9 thì phi làm th tc thay i Giy phép hot ng cai nghin ma túy theo quy nh ti iu 10 ca Ngh nh". Ni dung khon 2 iu 9: "C s cai nghin mi thành lp hoc ang hot ng cai nghin ma túy theo ni dung quy nh ti im a hoc im d c cp giy phép hot ng nu các iu kin quy nh ti iu 5, iu 6, iu 7 ca Ngh nh". Nh vy, theo quy nh i tng thc hin TTHC này là các c s cai nghin mi thành lp hoc ang hot ng cai nghin ma túy theo ni dung quy nh ti im a hoc im d, nay áp ng các iu kin theo quy nh thì s thc hin th tc hành chính c cp giy phép hot ng (mi) thay th. Tuy nhiên, t khi Ngh nh c ban hành n nay ó hn 06 nm, do ó toàn b các trng hp thuc i tng nh trên u ã hoàn tt TTHC và c cp giy phép hot ng. Các c s này khi ht hn giy phép s thuc i tng ca TTHC "Gia hn giy phép hot ng". 7.2. Kin ngh thc thi Sa i, b sung quy nh ti các vn bn sau ây: - Ngh nh s 147/2003/N-CP ngày 02 tháng 12 nm 2003 ca Chính ph quy nh v iu kin, th tc cp giy phép và qun lý hot ng ca các c s cai nghin ma túy t nguyn; - Thông t liên tch s 15/2004/TTLT/BLTBXH-BYT ngày 12 tháng 11 nm 2004 ca liên B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi và B Y t hng dn thc hin Ngh nh 147/2003/N-CP ngày 02 tháng 12 nm 2003 quy nh v iu kin, th tc cp giy phép và qun lý hot ng ca các c s cai nghin ma tuý t nguyn. 8. Th tc "Thay i giy phép hot ng cai nghin ma tuý ca c s cai nghin do B, ngành, c quan Trung ng ca các oàn th, t chc chính tr xã hi, t chc xã hi thành lp" (B-BLD-015646-TT) 8.1. Ni dung n gin hoá Bãi b th tc Lý do: TTHC khi thc hin áp ng c mc tiêu t ra, nhng ch trong nhng nm u khi N 147/2003/N-CP mi c ban hành. n nay, TTHC không còn áp ng mc tiêu t ra và không cn thit phi duy trì, vì không còn i tng tuân th TTHC. Theo quy nh ti iu 3 ca Ngh nh 147/2003/N-CP: Giy phép hot ng cai nghin ma tuý (CNMT) c cp theo tng ni dung ca quy trình cai nghin, phc hi bao gm: a) iu tr ct cn, gii c và phc hi sc kho;

119

b) Giáo dc, phc hi hành vi, nhân cách; c) Lao ng tr liu, chun b tái hoà nhp cng ng và chng tái nghin; d) Thc hin toàn b quy trình cai nghin, phc hi theo các ni dung quy nh ti im a, b và c trên. Tuy nhiên, vic cp Giy phép hot ng cai nghin ma túy theo ni dung quy nh ti im b và im c ch áp dng i vi các c s cai nghin ang hot ng theo ni dung ó (nu có các iu kin theo quy nh) và thi hn ca Giy phép là 02 nm. Sau 02 nm, c quan có thm quyn ch cp Giy phép hot ng cai nghin ma túy cho các c s cai nghin thc hin theo ni dung quy nh ti im a hoc im d. Theo quy nh ti khon 1 iu 15 ca Ngh nh "Trng hp thay i ni dung Giy phép hot ng cai nghin ma túy theo qui nh ti khon 2 iu 9 thì phi làm th tc thay i Giy phép hot ng cai nghin ma túy theo quy nh ti iu 10 ca Ngh nh". Ni dung khon 2 iu 9: "C s cai nghin mi thành lp hoc ang hot ng cai nghin ma túy theo ni dung quy nh ti im a hoc im d c cp giy phép hot ng nu các iu kin quy nh ti iu 5, iu 6, iu 7 ca Ngh nh". Nh vy, theo quy nh i tng thc hin TTHC này là các c s cai nghin mi thành lp hoc ang hot ng cai nghin ma túy theo ni dung quy nh ti im a hoc im d, nay áp ng các iu kin theo quy nh thì s thc hin th tc hành chính c cp giy phép hot ng (mi) thay th. Tuy nhiên, t khi Ngh nh c ban hành n nay ó hn 06 nm, do ó toàn b các trng hp thuc i tng nh trên u ã hoàn tt TTHC và c cp giy phép hot ng. Các c s này khi ht hn giy phép s thuc i tng ca TTHC "Gia hn giy phép hot ng". 8.2. Kin ngh thc thi Sa i, b sung quy nh ti các vn bn sau ây: - Ngh nh s 147/2003/N-CP ngày 02 tháng 12 nm 2003 ca Chính ph quy nh v iu kin, th tc cp giy phép và qun lý hot ng ca các c s cai nghin ma túy t nguyn; - Thông t liên tch s 15/2004/TTLT/BLTBXH-BYT ngày 12 tháng 11 nm 2004 ca liên B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi và B Y t hng dn thc hin Ngh nh 147/2003/N-CP ngày 02 tháng 12 nm 2003 quy nh v iu kin, th tc cp giy phép và qun lý hot ng ca các c s cai nghin ma tuý t nguyn. 9. Các th tc: - "a ngi sau cai nghin có kh nng tái nghin cao không t nguyn vào c s dy ngh và gii quyt vic làm" (B-BLD-019576-TT) - "Hoãn chp hành quyt nh a vào c s dy ngh và gii quyt vic làm i vi ngi t nguyn" (B-BLD-021698-TT)

120

- "Hoãn chp hành quyt nh a vào c s dy ngh và gii quyt vic làm i vi ngi không t nguyn nhng có kh nng tái nghin cao" (B-BLD107141-TT) - "Min chp hành quyt nh a vào c s dy ngh và gii quyt vic làm i vi ngi t nguyn" (B-BLD-107236-TT) - "Min chp hành quyt nh a vào c s dy ngh và gii quyt vic làm i vi ngi không t nguyn nhng có kh nng tái nghin cao" (B-BLD021851-TT) 9.1. Ni dung n gin hóa Bãi b các th tc này. Lý do: Các th tc c qui nh ti Ngh nh 146/2004/N-CP ca Chính ph mà vn bn qui phm pháp lut này ã ht hiu lc. 9.2. Kin ngh thc thi Sa i, b sung quy nh ti các vn bn sau ây: - Ngh nh s 146/2004/N-CP ngày 19 tháng 7 nm 2004 ca Chính ph quy nh th tc, thm quyn quyt nh a vào c s qun lý, dy ngh và gii quyt vic làm i vi ngi sau cai nghin ma tuý - Ngh quyt s 16/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 nm 2003 v vic thc hin thí im t chc qun lí, dy ngh và gii quyt vic làm cho ngi sau cai nghin ma túy Thành ph H Chí Minh và mt s tnh, thành ph khác thuc Trung ng. 10. Các th tc: - "Thành lp Trung tâm Cha bnh - Giáo dc - Lao ng, xã hi cp tnh" (B-BLD-018990-TT) - "Gii th Trung tâm Cha bnh - Giáo dc - Lao ng, xã hi cp tnh" (B-BLD-032273-TT) 10.1 Ni dung n gin hóa Bãi b các th tc này. Lý do: ây là th tc hành chính gia các c quan hành chính nhà nc không liên quan trc tip ti i sng nhân dân. Không thuc i tng rà soát ca án. 11. Các th tc: - "Min chp hành quyt nh a ngi nghin ma tuý, ngi bán dâm vào Trung tâm Cha bnh - Giáo dc - Lao ng xã hi" (B-BLD-113009-TT) - "Hoãn chp hành quyt nh a ngi nghin ma tuý, ngi bán dâm vào Trung tâm Cha bnh - Giáo dc - lao ng xã hi" (B-BLD-113003-TT) 11.1. Ni dung n gin hóa Bãi b các th tc này Lý do: Th tc này là trách nhim ni b ca Trung tâm và c quan nhà nc i tng c hng là ngi dân nhng li không phi làm bt k mt ng tác gì.

121

12. Các th tc: - "a ngi bán dâm t nguyn vào cha tr ti Trung tâm Cha bnh Giáo dc - lao ng xã hi" (B-BLD-112975-TT) - "a ngi nghin ma túy t nguyn vào cha tr ti Trung tâm Cha bnh ­ Giáo dc - lao ng xã hi" (B-BLD-114352-TT) 12.1 Ni dung n gin hóa - B n xin (có xác nhn ca U ban nhân dân cp xã). Ni dung n nêu y lý do xin vào Trung tâm, các hình thc giáo dc, cha tr ã thc hin nu có; cam kt cha tr ca ngi t nguyn hoc cha, m, v, chng, con (ã thành niên), anh, ch, em rut hoc ngi giám h ca ngi ó (nu là ngi cha thành niên). - Quy nh rõ trong trng hp không có các loi giy t bn sao giy chng minh nhân dân hoc S h khu hoc giy chng nhn tm trú dài hn thì có th n khai trc tip ti Trung tâm. Lý do: Khi áp dng vào thc tin gây khó khn, phin hà cho ngi t nguyn vào cha tr ti trung tâm (nht là vic xin y ban nhân dân cp xã xác nhn n). Nh vy, các thành phn h s này làm cn tr quá trình t nguyn ca ngi cai nghin, và ngi bán dâm gây nh hng xu n xã hi, không to c hi cho h làm li cuc i. 12.2 Kin ngh thc thi - Ngh nh s 135/2004/N-CP ngày 10 tháng 6 nm 2004 ca Chính ph v vic quy nh ch áp dng bin pháp a vào c s cha bnh, t chc hot ng ca c s cha bnh theo Pháp lnh X lý vi phm hành chính và ch áp dng i vi ngi thành niên, ngi t nguyn vào c s cha bnh. - Thông t liên tch s 22/2004/TTLT-BLTBXH-BCA ngày 31 tháng 12 nm 2004 ca liên B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi và B Công an Hng dn thc hin mt s iu ca Ngh nh s 13512004/N-CP ngày 10 tháng 6 nm 2004 ca Chính ph quy nh ch áp dng bin pháp a vào c s cha bnh, t chc hot ng ca c s cha bnh theo Pháp lnh X lý vi phm hành chính và ch áp dng i vi ngi cha thành niên, ngi t nguyn vào c s cha bnh. 13. Th tc "Quyt nh cho ngi nghin ma túy c cai nghin ti gia ình, cng ng" (B-BLD-017107-TT) 13.1. Ni dung n gin hóa a) Thành phn h s - B Bn cam kt xin cai nghin ti gia ình và cng ng. Lý do: Ghép ni dung cam kt vào Bn t khai báo v tình trng nghin ma túy ca bn thân ngi nghin. Nhm n gin hóa, to thun li trong thc hin th tc hành chính. b) S lng h s: Quy nh rõ s lng h s gia ình phi np 01 b.

122

Lý do: Không quy nh rõ s lng h s phi np cán b tip nhn h s không thng nht trong vic thc hin. Gia ình có i tng này cng không bit phi np my bn. 13.2 Kin ngh thc thi - Ngh nh s 56/2002/N-CP ngày 15 tháng 5 nm 2002 ca Chính ph v t chc cai nghin ma tuý ti gia ình và cng ng. - Thông t Liên tch s 01/2003/TTLT-BLTBXH-BCA-BYT ngày 24/1/2003 hng dn Ngh nh 56/2002/N-CP. 14. Các th tc: - "Tip nhn và h tr tái hòa nhp cng ng cho ph n, tr em b buôn bán t nc ngoài tr v do c quan i din Vit Nam nc ngoài tip nhn thông tin, tài liu và ngh Cc QLXNC xác minh" (B-BLD-058380-TT) - "Tip nhn và h tr tái hòa nhp cng ng cho ph n, tr em b buôn bán t nc ngoài tr v theo khuôn kh tha thun song phng (i vi nn nhân ang c trú ti mt nc tip giáp vi Vit Nam)" (B-BLD-058376-TT) - "Tip nhn và h tr tái hòa nhp cng ng cho ph n, tr em b buôn bán t nc ngoài c gii cu tr v hoc t tr v qua biên gii ng b" (B-BLD-072119-TT) - "Tip nhn và h tr tái hòa nhp cng ng cho ph n, tr em b buôn bán t nc ngoài tr v theo khuôn kh tha thun song phng (i vi nn nhân ang c trú ti mt nc không tip giáp vi Vit Nam)" (B-BLD-058390TT) - "Xác nhn và h tr tái hòa nhp cng ng cho ph n, tr em b buôn bán t nc ngoài tr v không qua tip nhn" (B-BLD-058727-TT) 14.1. Ni dung n gin hóa - Ti u mi tip nhn v phía B Công an, B quc phòng, B ngoi giao cn thc hin vic xác minh nhanh chóng gim thi gian cho các i tng trên. C th rút ngn thi gian xác minh xung còn 20 ngày làm vic. - Xây dng quy trình thc hin c ch liên thông gia các B trong vic xác minh B Lao ng thun tin nhanh chóng trong vic h tr kp thi cho i tng c hng. 14.2. Kin ngh thc thi - Quyt nh s 17/2007/Q-TTg ngày 29 tháng 01 nm 2007 ca Th tng Chính ph Ban hành Quy ch tip nhn và h tr tái hoà nhp cng ng cho ph n, tr em b buôn bán t nc ngoài tr v. - Thông t liên tch s 116/2007/TTLT/BTC-BLTBXH ngày 27 tháng 9 nm 2007 ca Liên b: Tài chính- Lao ng ­ Thng binh và Xã hi hng dn ni dung chi, mc chi cho công tác xác minh, tip nhn và h tr ph n, tr em b buôn bán t nc ngoài tr v tái hòa nhp cng ng theo Quyt nh s 17/2007/QTTg ngày 29 tháng 01 nm 2007 ca Th tng Chính ph.

123

- Thông t liên tch s 03/2008/TTLT-BCA-BQP-BNG-BLTBXH ngày 08 tháng 5 nm 2008 ca Liên b: B Công an- Quc phòng- Ngoi giao - Lao ng Thng binh và Xã hi hng dn trình t, th tc xác minh, tip nhn ph n, tr em b buôn bán t nc ngoài tr v.

IX. CÁC TH TC THUC LNH VC QUN LÝ LAO NG NGOÀI NC

1. Th tc "Cp giy phép hot ng dch v a ngi lao ng i làm vic nc ngoài" (B-BLD-002630-TT) 1.1. Ni dung n gin hóa a) Thành phn h s - B các giy t chng minh iu kin v vn pháp nh trong thành phn h s ca th tc này. ng thi, quy nh rõ thm quyn xác nhn vn pháp nh theo quy nh ca Lut a ngi lao ng i làm vic nc ngoài phc v cho vic thc hin th tc Cp giy phép ng ký kinh doanh Lý do: Quy nh còn chung chung các giy t chng minh iu kin v vn pháp nh là nhng loi giy t gì, c quan nào có thm quyn xác nhn nhng loi giy t ó. Hn na, iu kin v vn pháp nh ã c kim tra, thc hin th tc Cp giy phép ng ký kinh doanh. - B S yu lý lch ca ngi lãnh o iu hành hot ng a ngi lao ng i làm vic nc ngoài thay bng bn sao có chng thc bng tt nghip i hc và giy xác nhn v thi gian làm vic do Th trng n v ni ã công tác trong lnh vc a ngi lao ng i làm vic nc ngoài hoc hot ng trong lnh vc hp tác quc t xác nhn. Lý do: S yu lý lch không trc tip chng minh v iu kin tt nghip i hc và kinh nghim 03 nm công tác ca ngi lãnh o iu hành hot ng a ngi lao ng i làm vic nc ngoài. Ch cn mt vn bn ghi rõ thông tin v ngi lãnh o iu hành vì theo quy nh ti im e khon 3 Mc I Thông t 21 và khon 3 iu 9 ca Lut các iu kin i vi ngi lãnh o iu hành hot ng ã phi kèm theo các giy t chng minh. b) S lng h s Quy nh rõ s lng h s doanh nghip phi np 01 b. Lý do: Không quy nh rõ s lng h s phi np cán b tip nhn h s không thng nht trong vic thc hin. Doanh nghip không bit chính xác s lng mình cn phi làm xin cp phép khi ã áp ng c các iu kin theo quy nh. 1.2. Kin ngh thc thi ngh sa i Thông t 21/2007/TT- BLTBXH ngày 08 tháng 10 nm 2007 ca B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi Hng dn chi tit mt s iu ca Lut Ngi lao ng Vit Nam i làm vic nc ngoài theo hp ng và Ngh nh s 126/2007/N-CP ngày 01 tháng 8 nm 2007 ca Chính ph quy nh chi tit và hng dn mt s iu ca Lut Ngi lao ng Vit Nam i làm vic nc ngoài theo hp ng.

124

2. Th tc "Cp i giy phép hot ng dch v a ngi lao ng i làm vic nc ngoài do doanh nghip c cp li giy ng ký kinh doanh" (B-BLD-002806-TT) 2.1. Ni dung n gin hóa a) Thành phn h s - B các giy t chng minh iu kin v vn pháp nh trong thành phn h s ca th tc này. ng thi, ti vn bn quy nh v th tc cp i giy phép ng ký kinh doanh i vi trng hp tng vn pháp nh, phi quy nh rõ thm quyn xác nhn vn pháp nh theo quy nh ca Lut a ngi lao ng i làm vic nc ngoài phc v cho vic thc hin th tc Cp giy phép ng ký kinh doanh. Lý do: Các loi giy t này doanh nghip ã np khi thc hin th tc cp i giy phép ng ký kinh doanh ti S K hoch và u t. - B "Báo cáo v t chc b máy hot ng a ngi lao ng i làm vic nc ngoài và b máy bi dng kin thc cn thit cho ngi lao ng trc khi i làm vic nc ngoài" và "Danh sách trích ngang cán b chuyên trách trong b máy hot ng a ngi lao ng i làm vic nc ngoài, gm các ni dung: h tên, ngày tháng nm sinh, chc v, trình chuyên môn, trình ngoi ng, nhim v c giao". Lý do: vì theo Lut Doanh nghip, doanh nghip c thay i ng ký kinh doanh trong nhng trng hp sau: b sung ngành ngh kinh doanh, thay i (b sung) thành viên (c ông) sáng lp, thay i a ch tr s chính, thay i loi hình doanh nghip, thay i vn và c cu vn, thay i ngi i din theo pháp lut, thay i tên doanh nghip. Do ó, các yêu cu quy nh ti im d,e,g,h khon 3 Mc I ca Thông t 21/2007/TT- BLTBXH ngày 08 tháng 10 nm 2007 không liên quan ti vic thay i ng ký kinh doanh. Ngoài ra, doanh nghip ã np các loi giy t trên khi làm th tc cp giy phép hot ng dch v a ngi lao ng i làm vic nc ngoài. - B s yu lý lch ca ngi lãnh o iu hành công ty ng thi là ngi i din theo pháp c ngh thay i, thay bng bn sao có chng thc bng tt nghip i hc và giy xác nhn v thi gian công tác do Th trng n v ni ngi ó công tác xác nhn. Lý do: Trong trng hp ngi lãnh o iu hành công ty ng thi là ngi i din theo pháp lut mà thay i thì lúc ó phi np giy t trc tip chng minh v iu kin tt nghip i hc và 03 nm kinh nghim công tác ca cá nhân ngi c ngh thay i. b) Thi hn gii quyt Rút ngn thi hn gii quyt ti a là 10 ngày làm vic, k t ngày nhn h s theo quy nh. Lý do: Yêu cu ca cp i không phc tp, nht là ni dung ch liên quan n vic thay i ngi ng u doanh nghip. c) Cách thc thc hin

125

ngh b sung thêm các cách thc thc hin khác gi qua bu in, qua Internet. Lý do: Lut ch quy nh cách thc doanh nhip np h s trc tip, nhng to iu kin thun li cho doanh nghip, tit kim chi phí v thi gian i li và công sc i li, doanh nghip không phi tham giao thông gii quyt vic np này thì vic chuyn qua internet hoc Fax là rt thun tin và tit kim. d) V mu n B mc 4 ph lc 3 ca Thông t 21/2007/TT-BLTBXH "Vn pháp nh ti thi im ngh i Giy phép" Lý do: Trong giy Chng nhn ng ký kinh doanh ã th hin vn pháp nh ca doanh nghip, Vì vy không cn phi khai mc "Vn pháp nh ti thi im ngh cp i". 2.2. Thc thi kin ngh - Lut Ngi lao ng Vit nam i làm vic nc ngoài theo hp ng; - Ngh nh s 126/2007/N-CP ngày 01 tháng 8 nm 2007 ca Chính ph quy nh chi tit và hng dn mt s iu ca Lut Ngi lao ng Vit Nam i làm vic nc ngoài theo hp ng; - Thông t 21/2007/TT- BLTBXH ngày 08 tháng 10 nm 2007 ca B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi Hng dn chi tit mt s iu ca Lut Ngi lao ng Vit Nam i làm vic nc ngoài theo hp ng và Ngh nh s 126/2007/N-CP ngày 01 tháng 8 nm 2007 ca Chính ph quy nh chi tit và hng dn mt s iu ca Lut Ngi lao ng Vit Nam i làm vic nc ngoài theo hp ng. 3. Các th tc: - " ngh cp giy Thông báo chuyn tr i vi ngi lao ng là i trng, phiên dch, cán b vùng i làm vic các nc ông Âu và Liên Xô c" (B-BLD-003265-TT); - "Xác nhn thi gian i lao ng nc ngoài" (B-BLD-003388-TT). 3.1. Ni dung n gin hóa a) Thành phn h s B yêu cu np các loi giy t: Bn chính giy chng nhn (hoc Quyt nh) ca Ban Qun lý lao ng xác nhn v thi gian i làm vic theo Hip nh ca ngi lao ng; giy xác nhn óng góp xây dng T quc bn chính do Ban qun lý lao ng cp hoc Quyt nh c i Hp tác lao ng (i vi lao ng ti c v nc sau 01/10/1990); Giy xác nhn v thi gian lao ng do nhà máy ni ngi lao ng làm vic theo Hip nh hp tác lao ng cp, phù hp vi thi gian ngi lao ng ã làm vic, kèm theo bn dch sang ting Vit hp pháp, bn chính Phiu nhân s hoc T khai nhân s do Ban qun lý lao ng cp (i vi ngi lao ng i làm vic ti Liên bang c thì phi có Giy xác nhn óng góp xây dng T quc). Thay bng các ni dung sau:

126

- Ngi lao ng khi có nhu cu cung cp các thông tin làm các th tc v ch , th tc qun lý nhân khu.... làm n n Cc Qun lý lao ng ngoài nc, B Lao ng - Thng binh và Xã hi. Trong n nêu rõ H tên , a ch , c quan, a phng ni c i hp tác lao ng, ngày tháng nm i, ngày tháng nm v. - Cn c vào nhng thông tin này Cc Qun lý lao ng ngoài nc, B Lao ng - Thng binh và Xã hi s tra cu trong s gc ri cung cp cho ngi lao ng Thông báo chuyn tr và trong thông báo chuyn tr này có thêm thông tin v thi gian lao ng nc ngoài ca h, ngi lao ng không phi làm thêm n xin xác nhn thi gian i hp tác lao ng gii quyt ch BHXH , làm th tc nhp h khu theo quy ch qun lý h khu.... Lý do: vì nhng loi giy t này nhiu ngi lao ng không còn lu gi do ã quá lâu, thi gian lao ng làm vic ti nc ngoài có nhiu bin ng, nhiu ngi ht hn nhng không v nc ngay. Vic xin cp li ca c quan c i thì có mt s c quan không lu hoc tra cu không c, hoc c quan ó ã gii th hoc sáp nhp. Hn na, Cc Qun lý lao ng ngoài nc, B Lao ng - Thng binh và Xã hi không ch cn c vào các thông tin ca ngi lao ng np cp Thông báo chuyn tr. Mà v c bn vn cn c vào s gc lu gi ti Cc Qun lý lao ng ngoài nc, B Lao ng - Thng binh và Xã hi. 3.2. Thc thi kin ngh Sa i, b sung, thay th quy nh ti Thông t liên B s 12-TT/LB ngày 03 tháng 8 nm 1992 ca B Lao ng - Thng binh và Xã hi - Tài chính hng dn thc hin mt s chính sách, ch i vi ngi lao ng có thi hn nc ngoài v nc. 4. Th tc "ng ký hp ng cá nhân i vi ngi lao ng i làm vic nc ngoài" (B-BLD-002933­TT) 4.1. Ni dung n gin hóa a) Thành phn h s B S yu lý lch có xác nhn ca U ban nhân dân xã, phng, th trn ni ngi lao ng thng trú hoc ca c quan, t chc, n v qun lý ngi lao ng và nhn xét v ý thc chp hành pháp lut, t cách o c. Lý do: S yu lý lch không phn ánh c nhng iu kin mà lut quy nh i vi trng hp này. b) S lng h s Phi quy nh rõ s lng h s doanh nghip phi np là 01 b. Lý do: Vì cha quy nh rõ s b h s phi np. c) Vn khác Quy nh rõ trng hp h s thiu hoc cha úng, cán b tip nhn h s kim tra h s, nu thy thiu hoc cha úng phi hng dn và yêu cu c th ngi lao ng b sung hoàn thin. 4.2. Thc thi kin ngh:

127

- Lut ngi lao ng Vit Nam i làm vic nc ngoài. - Thông t 21/2007/TT- BLTBXH ngày 08 tháng 10 nm 2007 ca B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi Hng dn chi tit mt s iu ca Lut Ngi lao ng Vit Nam i làm vic nc ngoài theo hp ng và Ngh nh s 126/2007/N-CP ngày 01 tháng 8 nm 2007 ca Chính ph quy nh chi tit và hng dn mt s iu ca Lut Ngi lao ng Vit Nam i làm vic nc ngoài theo hp ng. 5. Th tc "ng ký hp ng cung ng lao ng" (B-BLD-002865­TT) 5.1. Ni dung n gin hóa a) Thành phn h s - B "Tài liu chng minh vic a ngi lao ng i làm vic nc ngoài phù hp vi pháp lut ca nc tip nhn ngi lao ng" thay bng trách nhim ca c quan qun lý nhà nc v lao ng phi kim tra, xác minh v s phù hp gia ni dung ca hp ng vi pháp lut ca nc tip nhn ngi lao ng. Lý do: vic yêu cu doanh nghip phi chng minh là hình thc, hn na ni dung quy nh không rõ ràng, khó xác nh c cn phi chng minh bng nhng tài liu gì. C quan qun lý v lao ng là c quan nm bt y các thông tin v th trng lao ng cng nh pháp lut ca nc tip nhn lao ng, hn na trong quá trình hot ng dch v a ngi lao ng i làm vic nc ngoài, doanh nghip phi "Báo cáo và phi hp vi c quan i din ngoi giao, lãnh s Vit Nam nc ngoài qun lý và bo v quyn, li ích hp pháp ca ngi lao ng trong thi gian làm vic nc ngoài" (im g khon 2 iu 27 ca Lut a ngi lao ng i làm vic nc ngoài". - B "Các tài liu khác có liên quan i vi tng th trng theo quy nh". Lý do: ây là trách nhim ca c quan qun lý nhà nc v lao ng (quy nh ti...) b) Cách thc thc hin - ngh b sung thêm các cách thc thc hin khác gi qua bu in, qua Internet, fax.... Lý do: Vì không quy nh cách thc ngi lao ng np h s bng phng thc nào, nhng to iu kin thun li cho ngi lao ng, tit kim chi phí v thi gian i li và công sc i li, ngi lao ng không phi tham giao thông gii quyt vic np này thì ngoài cách np trc tip nên có thêm cách chuyn qua internet hoc Fax là rt thun tin và tit kim. c) S lng h s Quy nh rõ doanh nghip ch phi np 01 b h s. Lý do: Lut không quy nh rõ s b h s phi np. Cn phi nêu rõ s b h s cán b tip nhn h s có cn c yêu cu doanh nghip np. To s ng b thng nht trong các th tc. 5.2. Thc thi kin ngh:

128

- Sa i b sung Lut Ngi lao ng Vit nam i làm vic nc ngoài theo hp ng; - Sa i b sung - Thông t 21/2007/TT- BLTBXH ngày 08 tháng 10 nm 2007 ca B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi Hng dn chi tit mt s iu ca Lut Ngi lao ng Vit Nam i làm vic nc ngoài theo hp ng và Ngh nh s 126/2007/N-CP ngày 01 tháng 8 nm 2007 ca Chính ph quy nh chi tit và hng dn mt s iu ca Lut Ngi lao ng Vit Nam i làm vic nc ngoài theo hp ng. 6. Các th tc: - "ng ký hp ng nhn lao ng thc tp thi hn trên 90 ngày" (BBLD-002872-TT); - "ng ký hp ng nhn lao ng thc tp thi hn di 90 ngày" (BBLD-002928-TT) 6.1. Ni dung n gin hoá a) Thành phn h s - B Tài liu chng minh vic a ngi i lao ng ti nc ngoài theo hình thc thc tp nâng cao tay ngh phù hp vi pháp lut ca nc tip nhn thc tp (quy nh ti k3 iu 37 Lut Ngi lao ng Vit Nam i làm vic ti nc ngoài theo hp ng, im c 2.1 Mc IV Thông t 21/2007/TT-BLTBXH ngày 8/10/2007), thay bng trách nhim ca c quan qun lý nhà nc v lao ng phi kim tra, xác minh v s phù hp gia ni dung ca hp ng vi pháp lut ca nc tip nhn ngi lao ng. Lý do: Yêu cu mp m, không rõ ràng vì hp ng c ký gia hai bên, mi bên chu trách nhim v tính pháp lý ca ni dung cam kt phù hp vi pháp lut ca mi nc, m bo quyn li ích hp pháp cho ngi lao ng. Hn na ti im khon 2 iu 38 Lut Ngi lao ng Vit Nam i làm vic ti nc ngoài theo hp ng ã quy nh: Doanh nghip có trách nhim "Báo cáo và phi hp vi c quan i din ngoi giao, lãnh s Vit Nam nc ngoài qun lý và bo v quyn, li ích hp pháp ca ngi lao ng i làm vic nc ngoài theo hình thc thc tp nâng cao tay ngh". - Quy nh s lng h s là 01 b. Lý do: vn bn cha quy nh. Do ó cn quy nh rõ thng nht thc hin. b) Cách thc thc hin: - Hng dn rõ ràng cách thc np h s bng file in t qua Internet (i vi doanh nghip ã ng ký ch ký in t theo quy nh v pháp lut giao dch in t), qua ng bu in hoc trc tip ti tr s ca Cc Qun lý lao ng ngoài nc. Lý do: Vn bn cha hng dn c th cách thc doanh nghip np h s ng ký nh th nào khi doanh nghip có nhu cu a lao ng i thc tp nâng cao tay ngh nc ngoài. Quy nh rõ ràng cho các doanh nghip thc hin mt cách thng

129

nht, m bo vic i li cho doanh nghip tránh vic áp dng không ging nhau ca các doanh nghiêp. 6.2. Kin ngh thc thi Sa i, b sung quy nh ti các vn bn sau ây: - Lut Ngi lao ng Vit Nam i làm vic ti nc ngoài theo hp ng. - Thông t 21/2007/TT- BLTBXH ngày 08 tháng 10 nm 2007 ca B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi Hng dn chi tit mt s iu ca Lut Ngi lao ng Vit Nam i làm vic nc ngoài theo hp ng và Ngh nh s 126/2007/N-CP ngày 01 tháng 8 nm 2007 ca Chính ph quy nh chi tit và hng dn mt s iu ca Lut Ngi lao ng Vit Nam i làm vic nc ngoài theo hp ng. 7. Các th tc: - "Báo cáo a ngi lao ng i làm vic nc ngoài ca các doanh nghip Vit Nam trúng thu, nhn thu nc ngoài" (B-BLD-002942-TT); - "Báo cáo a ngi lao ng i làm vic nc ngoài ca các t chc, cá nhân u t ra nc ngoài" (B-BLD-002937-TT); - "Báo cáo a ngi lao ng i làm vic nc ngoài ca các t chc s nghip ca nhà nc" (B-BLD-002943-TT). 7.1. Ni dung n gin hoá a) Cách thc thc hin Hng dn rõ cách thc np h s bng file in t qua Internet, qua ng bu in hoc trc tip ti tr s ca Cc Qun lý lao ng ngoài nc Lý do: Cha hng dn c th cách thc doanh nghip np Báo cáo nh th (mi ch quy nh np ký ti Cc qun lý lao ng ngoài nc - B LTB và XH). b) V mu n, mu t khai Quy chun thành mu chung trong Báo cáo phng án s dng và qun lý ngi lao ng a i. Lý do: quy nh còn chung chung, cha có quy chun, dn n thiu thng nht và gây khó khn cho các doanh nghip thm chí mt nhiu thi gian cho doanh nghipkhi bn báo cáo ó không c chp nhn vì thiu sót mt trong các mc không có quy chuân DN bám vào thc hin. Hn na ti iu 30 Lut Ngi lao ng Vit Nam i làm vic ti nc ngoài theo hp ng ã quy nh rt rõ ngha v ca doanh nghip trúng thu, nhn thu. c) Thi hn gii quyt - Gim thi gian thc hin t 10 ngày xung còn 05 ngày làm vic k t ngày nhn h s hp l. Lý do: Vì thành phn h s, yêu cu, iu kin ã rõ ràng, minh bch (i vi các giy t do nc ngoài cp hoc công chng, chng thc cng ã c hp pháp hóa lãnh s theo quy nh ca pháp lut Vit Nam). Vn quan trng là sau khi có vn bn chp thun các doanh nghip s m bo quyn li cho ngi lao ng nh

130

th nào, phi tng cng trách nhim qun lý ca chính n v s dng lao ng. c bit là vic giám sát ca c quan i din ngoi giao, lãnh s Vit Nam nc ngoài qun lý và bo v quyên li ích hp pháp ngi lao ng trong thi gian làm vic nc ngoài (khon 8 iu 30 Lut Ngi lao ng Vit Nam i làm vic ti nc ngoài theo hp ng). 7.2. Kin ngh thc thi Sa i, b sung quy nh ti các vn bn sau ây: - Lut Ngi lao ng Vit Nam i làm vic ti nc ngoài theo hp ng. - Thông t 21/2007/TT- BLTBXH ngày 08 tháng 10 nm 2007 ca B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi Hng dn chi tit mt s iu ca Lut Ngi lao ng Vit Nam i làm vic nc ngoài theo hp ng và Ngh nh s 126/2007/N-CP ngày 01 tháng 8 nm 2007 ca Chính ph quy nh chi tit và hng dn mt s iu ca Lut Ngi lao ng Vit Nam i làm vic nc ngoài theo hp ng.

X. CÁC TH TC THUC LNH VC VIC LÀM

1. Th tc "ng ký hot ng gii thiu vic làm cho chi nhánh ca doanh nghip" (B-BLD-060123-TT) 1.1. Ni dung án n gin hóa a) V thành phn h s - B Bn sao giy phép ng ký kinh doanh và giy phép hot ng gii thiu vic làm ca doanh nghip Lý do: nhng giy t này S LTBXH ã có lu ti h s khi cp giy phép hot ng gii thiu vic làm cho doanh nghip. b) V thi hn gii quyt: Gim thi hn gii quyt theo quy nh t 15 ngày xung còn 10 ngày làm vic Lý do: Thi gian gii quyt TTHC trên thc t ti các S LTBXH là 10 ngày làm vic 1.2. Kin ngh thc thi: Sa i các vn bn có liên quan sau ây theo úng ni dung n gin th tc nêu trên: - Ngh nh s 19/2009/N- CP ngày 28 tháng 02 nm 2005 ca Chính ph quy nh iu kin th tc thành lp và hot ng ca t chc gii thiu vic làm; - Thông t s 20/2005/TT-BLTBXH ngày 22 tháng 06 nm 2005 ca B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi v hng dn thi hành mt s iu ca Ngh nh s 19/2009/N- CP; - Thông t s 27/2008/TT-BLTBXH ngày 20 tháng 11 nm 2008 ca B Lao ng - Thng binh và Xã hi sa i, b sung thông t s 20/2005/TT-BLTBXH. 2. Th tc "Gia hn giy phép hot ng gii thiu vic làm cho các doanh nghip hot ng gii thiu vic làm" (B-BLD-001820-TT)

131

2.1. Ni dung án n gin hóa B th tc gia hn giy phép hot ng dch v gii thiu vic làm; ng thi b thi hn có hiu lc ca giy phép hot ng dch v gii thiu vic làm. Thay th bng th tc: Cp i giy phép hot ng dch v gii thiu vic làm; cp li giy phép hot ng dch v gii thiu vic làm và quy nh v vic thu hi giy phép hot ng dch v gii thiu vic làm ã cp cho doanh nghip. Lý do: Hot ng dch v gii thiu vic làm mang tính n nh nu tuân th y các quy nh ca Nhà nc. Hot ng này không mang tính v vic, càng không có tính thi v. Vic cp giy phép hot ng không phi ch cho mt công vic c th ã c gii hn v mt thi gian. Do ó, nên xác nh Giy phép hot ng dch v gii thiu vic làm không b gii hn v mt thi hn hiu lc nu nh doanh nghip vn m bo các iu kin hot ng, m bo mc tiêu ca th tc cp giy phép hot ng dch v vic làm. Trong quá trình hot ng ca doanh nghip, c quan qun lý nhà nc v lao ng s thng xuyên kim tra, kim soát hot ng này ca các doanh nghip. Trng hp doanh nghip vi phm quy nh s b thu hi giy phép ã cp. 2.2. Kin ngh thc thi: Sa i, hy b, bãi b các quy nh liên quan ti các vn bn sau ây: - Ngh nh s 19/2005/N-CP ngày 28 tháng 02 nm 2005 ca Chính ph quy nh iu kin, th tc thành lp và hot ng ca t chc gii thiu vic làm; - Ngh nh s 71/2008/N-CP ngày 5 tháng 6 nm 2008 ca Chính ph Sa i, b sung mt s iu ca Ngh nh s 19/2005/N-CP ngày 28 tháng 02 nm 2005 ca Chính ph quy nh iu kin, th tc thành lp và hot ng ca t chc gii thiu vic làm; - Thông t s 20/2005/TT-BLTBXH ngày 22 tháng 6 nm 2005 ca B Lao ng - Thng binh và xã hi v hng dn thi hành mt s iu ca Ngh nh s 19/2005/N-CP ngày 28 tháng 02 nm 2005 ca Chính ph quy nh iu kin, th tc thành lp và hot ng ca t chc gii thiu vic làm; - Thông t s 27/2008/TT-BLTBXH ngày 20 tháng 11 nm 2008 sa i b sung Thông t s 20/2005/TT-BLTBXH hng dn thi hành mt s iu ca Ngh nh s 19/2005/N-CP quy nh iu kin th tc thành lp và hot ng ca t chc gii thiu vic làm và Ngh nh s 71/2008/N-CP sa i b sung mt s iu ca Ngh nh s 19/2005/N-CP. 3. Th tc "Gia hn giy phép lao ng cho ngi nc ngoài làm vic ti Vit Nam" (B-BLD-001781-TT) 3.1. Ni dung án n gin hóa a) V thành phn h s: - B yêu cu phi có xác nhn ca ngi s dng lao ng vào bn sao hp ng lao ng Lý do: H s ngh gia hn giy phép lao ng do ngi s dng lao ng thay mt lao ng nc ngoài chun b và np ti c quan lao ng có thm quyn

132

(có vn bn ngh ca ngi s dng lao ng trong thành phn h s). Do ó, hp ng lao ng không cn thit phi có xác nhn ca ngi s dng lao ng. - B sung bn sao hp ng hc ngh c ký gia doanh nghip vi ngi c doanh nghip tuyn vào hc ngh thay th cho công vic mà ngi nc ngoài ang m nhim và kt qu tuyn dng ca doanh nghip vi ngi ó. Lý do: Quy nh "doanh nghip ã có k hoch và ang ào to ngi lao ng Vit Nam thay th cho công vic mà ngi nc ngoài ang m nhn" là quy nh mang tính hình thc và không có bng chng chng minh. Do ó, cn thay th bng quy nh "Doanh nghip ã có hp ng hc ngh vi ngi c tuyn vào hc ngh làm vic cho doanh nghip thay th cho công vic mà ngi nc ngoài ang m nhim, nhng ngi c tuyn vào hc ngh cha thay th c". Trên c s ó, Doanh nghip có th t ào to hoc phi kt hp vi các c s dy ngh, trao i nhu cu vi các c s dy ngh trc thuc B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi và các b, ngành khác có k hoch ào to ngh sát hp vi yêu cu thc t ca doanh nghip. Thc hin theo hng nêu trên va có c s kim chng trách nhim thc thi ca doanh nghip, ng thi phù hp vi quy nh ti iu 35 ca Lut dy ngh nm 2006. b) V thi hn gii quyt - Gim thi hn thc hin t 15 ngày xung còn 10 ngày làm vic, k t ngày nhn h s hp l. Lý do: thc t cho thy thi gian gii quyt TTHC 10 ngày làm vic là hp lý c) V mu n, t khai - ngh sa i mu giy phép lao ng (Mu s 3 Ban hành kèm theo TT 08/2008/TT-BLTBXH ngày 10/6/2008 ca B lao ng thng binh xã hi hng dn thi hành mt s iu ca ngh nh 34/2008/N-CP) theo hng b sung thêm ni dung "nhng thay i nu có". Lý do: vì ngi lao ng nc ngoài qua quá trình làm vic thng có thay i v chc danh công vic hoc chính doanh nghip li i tên trong khi nhng thông tin này ã c ghi vào giy phép lao ng thi im cp mi và không còn phù hp thi im tip tc gia hn giy phép lao ng na, gây khó khn cho ngi lao ng trong quá trình giao dch vi bên th ba hoc khi gia hn visa. - B sung ngôn ng song ng ( Anh ­ Vit) i vi Mu "Công vn ngh cp giy phép lao ng cho ngi nc ngoài" Lý do: i tng c gia hn giy phép lao ng là cá nhân ngi nc ngoài, do ó s dng song ng nhm to thân li cho t chc, cá nhân khi kê khai. d. Vn khác: - iu chnh thi hn np h s xin gia hn giy phép lao ng t "trc 30 ngày" thành "trc 7 ngày" Lý do: vì phn ln các doanh nghêp có vn u t nc ngoài ti Vit Nam b l thuc vào k hoch nhân s t phía công ty m nc ngoài, trong khi các công ty này ôi khi có quyt nh rt mun có trng hp ch bit trc vài ngày, hoc các

133

nhà thu ph b l thuc vào vic có tip tc trúng thu hay không quyt nh vic có tip tc gia hn hp ng lao ng na hay không. Vì vy, rt khó khn cho các doanh nghêp này khi phi np h s gia hn giy phép lao ng trc 30 ngày k t ngày ht hn. 3.2. Kin ngh thc thi: Sa i, b sung các quy nh ti các vn bn sau ây theo úng ni dung n gin hóa các th tc nêu trên: - Ngh nh s 34/2008/N-CP ngày 25 tháng 3 nm 2008 ca Chính ph qui nh v tuyn dng và qun lý ngi nc ngoài làm vic ti VN; -Thông t s 08/2008/TT-BLTBXH ngày 10 tháng 6 nm 2008 ca B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi hng dn thi hành mt s iu ca Ngh nh s 34/2008/N-CP ngày 25 tháng 3 nm 2008 ca Chính ph quy nh v tuyn dng và qun lý ngi nc ngoài làm vic ti Vit Nam. 4. Th tc "Cho doanh nghip gp khó khn do suy gim kinh t trong nm 2009 vay thanh toán cho ngi lao ng" (B-BLD-061907-TT) 4.1. Ni dung án n gin hóa Bãi b th tc hành chính này. Lý do: - Theo vn bn quy nh ã ht hiu lc thi hành th tc. - Trên thc t ã có nhiu doanh nghip phc hi sn xut và kinh doanh n nh, do vy không cn thit phi duy trì chính sách này na. 4.2. Kin ngh thc thi Bãi b Quyt nh s 30/2009/Q-TTg ngày 23/02/2009 ca Th tng Chính ph v vic h tr cho ngi lao ng b mt vic làm trong doanh nghip gp khó khn do suy gim kinh t và Thông t liên B s 06/2009/TTLT-BLTBXH-BTC hng dn thc hin Quyt nh 30/2009/Q-TTg. 5. Th tc "Gii quyt chính sách i vi lao ng b mt vic làm ti các doanh nghip mà ch b trn trong nm 2009" (B-BLD-061908-TT) 5.1. Ni dung án n gin hóa Hu b th tc hành chính này Lý do: - Th tc ã ht hiu lc do thi hn vay ti a là 12 tháng và ch cho các i tng vay trong nm 2009. - Trên thc t ã có nhiu doanh nghip phc hi sn xut và kinh doanh n nh, do vy không cn thit phi duy trì chính sách này na. 5.2. Kin ngh thc thi Bãi b Quyt nh s 30/2009/Q-TTg ngày 23/02/2009 ca Th tng Chính ph v vic h tr cho ngi lao ng b mt vic làm trong doanh nghip gp khó khn do suy gim kinh t.

134

6. Th tc "Cp s lao ng" (Th tc b sung) 6.1. Ni dung án n gin hóa: Bãi b th tc hành chính này. Lý do: Không áp ng c các mc tiêu ra, gây phin hà tn kém cho doanh nghip và ngi lao ng. S lao ng c dùng ghi chép mi s bin i ca ngi lao ng trong quá trình làm vic có liên quan ti các quyn và quyn li mà h s c hng sau này. Nó là h s gc làm cn c gii quyt các ch bo him xã hi và các ch khác sau khi chm dt hp ng lao ng. Mi ngi lao ng ch có 1 cun s lao ng dùng trong sut quá trình làm vic, giúp cho h có c s bo v quyn và quyn li khi xy ra tranh chp lao ng và tìm vic làm. Tuy nhiên: - Thc t là s lao ng không ghi chép c mi s bin i ca ngi lao ng trong quá trình làm vic có liên quan ti các quyn và quyn li mà h s c hng sau này - S lao ng không phi là h s gc làm cn c gii quyt các ch bo him xã hi và các ch khác sau khi chm dt hp ng lao ng, h s gc là các hp ng lao ng và s bo him xã hi. - Trong thc t, a s ngi lao ng không gi li s lao ng khi không còn làm vic ti doanh nghip. Khi ti doanh nghip mi thì có th làm s lao ng khác. - Ni dung ca s lao ng nhm cung cp các thông tin cn thit và tin cy cho vic hoch nh các chính sách ca Nhà nc ng thi là mt công c qun lý lao ng xã hi, nhng trên thc t ni dung ca s lao ng không cung cp các thông tin cn thit và tin cy cho vic hoch nh các chính sách ca Nhà nc - Thông tin trong s lao ng không cung cp trình , nng lc ca ngi lao ng ngi s dng lao ng cn c vào s lao ng tuyn chn, sp xp, b trí công vic phù hp vi ngi lao ng. - Không còn có giá tr thc tin gii quyt các ch i vi ngi lao ng, vì các ch ca ngi lao ng khi ngh vic ã có cn c vào s Bo him xã hi gii quyt ch cho ngi lao ng khi ngh vic hoc ngh hng ch hu trí. - Chi phí v cp s lao ng cho ngi lao ng rt tn kém i vi doanh nghip v tin mua s lao ng, thi gian thc hin và nhân s ph trách ca doanh nghip và c quan S Lao ng ­ Thng binh và Xã hi thc hin v vic thc hin cp s lao ng. 6.2. Kin ngh thc thi: Sa i các vn bn có liên quan sau ây theo úng ni dung n gin th tc nêu trên:

135

- Thông t s 18/1994/TT-LTBXH ngày 31 tháng 05 nm 1994 ca B Lao ng Thng binh và Xã hi v vic hng dn vic cp, qun lý và s dng S lao ng; - Thông t s 10/1996/TT-LTBXH ngày 22 tháng 05 nm 1996 ca B Lao ng Thng binh và Xã hi v vic hng dn b sung vic cp, qun lý và x lý và s dng s lao ng. 7. Th tc "Cp li s lao ng" (Th tc b sung) 7.1. Ni dung án n gin hóa Bãi b th tc hành chính này Lý do: vic bãi b th tc này là h qu ca vic bãi b th tc "Cp s lao ng" 7.2. Kin ngh thc thi Sa i các vn bn có liên quan sau ây theo úng ni dung n gin th tc nêu trên: - Thông t s 18/1994/TT-LTBXH ngày 31 tháng 05 nm 1994 ca B Lao ng Thng binh và Xã hi v vic hng dn vic cp, qun lý và s dng S lao ng; - Thông t s 10/1996/TT-LTBXH ngày 22 tháng 05 nm 1996 ca B Lao ng Thng binh và Xã hi v vic hng dn b sung vic cp, qun lý và x lý và s dng s lao ng. 8. Các th tc: - "Hng ch bo him tht nghip 1 ln" (B-BLD-006263-TT) - "Chm dt hng bo him tht nghip" (B-BLD-004716-TT) - "Tm dng tr cp bo him tht nghip" (B-BLD-004715-TT) - "Gii quyt ch tr cp tht nghip v hc ngh" (B-BLD-004709-TT) - "ng ký hng bo him tht nghip" (B-BLD-004707-TT) - "Tip tc hng ch bo him tht nghip" (B-BLD-006247-TT) - "Chuyn ni hng ch bo him tht nghip" (B-BLD-004713-TT) 8.1. Ni dung án n gin hóa Chuyn vic gii quyt hng bo him tht nghip sang cho t chc bo him xã hi gii quyt; c quan qun lý v lao ng ch thc hin vic hoch nh, xây dng th ch, chính sách v bo him xã hi nói chung, bo him tht nghip nói riêng, trong ó quy nh rõ møc, thêi gian h-ëng trî cÊp thÊt nghiÖp làm c s cho các t chc bo him xã hi gii quyt; thc hin gii quyt th tc ng ký tht nghip cho ngi lao ng; ng thi nghiên cu ci cách v h tr dy ngh, ào to bi dng nâng cao tay ngh cho ngi lao ng. Lý do: Hin nay, vic qun lý thu, s dng qu bo him xã hi cng nh gii quyt ch bo him xã hi nói chung ang do t chc bo him xã hi thc hin, trong ó có c vic ng ký và thu bo him tht nghip ca ngi lao ng. Do ó,

136

nên chuyn sang cho t chc bo him xã hi gii quyt, tránh chng chéo v chc nng, thm quyn và gim bt b máy hành chính cng nh nhân s gii quyt. 8.2. Kin ngh thc thi Sa i, b sung các vn bn có liên quan sau ây theo úng ni dung phng án n gin hoá nêu trên: - Ngh nh s 127/2008/N-CP ngày 12 tháng 12 nm 2008 ca Chính ph quy nh chi tit và hng dn thi hành mt s iu ca Lut Bo him xã hi v Bo him tht nghip; - Thông t s 04/2008/TT-BLTBXH ngày 22 tháng 01 nm 2008 B Lao ng ­ Thng binh và Xã hi hng dn thc hin mt s iu ca Ngh nh s 127/2008/N-CP. 9. Th tc "Gii quyt ch t vn gii thiu vic làm i vi ngi hng ch bo him tht nghip" (B-BLD-004710-TT) 9.1. Ni dung án n gin hóa a) V thm quyn gii quyt Quy nh rõ giao cho các trung tâm gii thiu vic làm, doanh nghip gii thiu vic làm thc hin. b) V trình t thc hin Thay i trình t thc hin theo hng, trong thi gian ngi lao ng ng ký tht nghip vi c quan lao ng, c quan lao ng phi thông báo cho c quan bo him xã hi ( gii quyt ch cho ngi lao ng) và cp giy gii thiu cho ngi lao ng n các trung tâm gii thiu vic làm hoc doanh nghip gii thiu vic làm t vn, gii thiu vic làm phù hp vi tay ngh cng nh nguyn vng ca ngi lao ng. Lý do: To thun li cho ngi lao ng, ng thi bo m cht ch trong gii quyt và nht là phù hp vi chc nng, nhim v ca các c quan liên quan. 9.2. Kin ngh thc thi Sa i, b sung các vn bn có liên quan sau ây theo úng ni dung phng án n gin hoá nêu trên: - Ngh nh s 127/2008/N-CP ngày 12 tháng 12 nm 2008 ca Chính ph quy nh chi tit và hng dn thi hành mt s iu ca Lut Bo him xã hi v Bo him tht nghip. - Thông t s 04/2009/TT-BLTBXH ngày 22 tháng 1 nm 2009 ca B Lao ng TB và XH hng dn thc hin mt s iu ca Ngh nh s 127/2008/N-CP ngày 12 tháng 12 nm 2008 ca Chính ph.

Information

Microsoft Word - phuong an 2 don gian hoa-LDTBXH

136 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

293742


You might also be interested in

BETA
the pdfTeX users manual
the pdfTeX users manual