Read DongThap-T10.pdf text version

UY BAN NHAN DAN

TiNH DONG THAP

,

"

CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VI~T NAM DQc I~p - T\!' do - Hanh plnic

,s.6:· Ae20/BG:- UBND

.

";

Thanh pho Cao Ldnh, ngay 4LJthcing 10 ndm 2010

r r

r> : : :'\

r:

\ .; I

. .~. t~~ (~:- rrJ , ',,',. ," ' \ BAO CAO C v1QlMtiilh hinh,~~t qua thuc hi~n f)~ an 30 cua Uy ban nhan dan tinh Dang .,few,~ Thap d~n ngay 15 thang 10 nam 2010

11:

Thuc hien Cong van s6 467/CCTTHC ngay 01110/2010 cua T8 cong tic chuyen trach cai each thu tuc hanh chinh cua Thu tuong Chinh phu v§ thuc thi cac phuong an 0011 gian hoa nhfrng thu tuc hanh chinh thuoc tham quyen quyet dinh cua Uy ban nhan dan c~p tinh, Uy ban nhan dan tinh D6ng Thap bao cao tinh hinh, [email protected] qua thuc hien nhu sau: ·

1. K~t qua ra soat thu tuc hanh chinh,

[email protected] qua ra soar thu tuc hanh chinh cua tinh D6ng Thap [email protected] ngay 15 thang 10 nam 2010 khong thay 08i. V 6'i 1319 thu tuc hanh chinh duoc ra scat cho toan Tinh,

2. T6ng

s6 van

ban Uy ban nhan dan

cfip tinh da

ban hanh.

- Db thuc thi cac phuong an don gian hoa nhung thu tuc hanh chinh thuoc tham quyen quyet dinh cua Uy ban nhan dan cap tinh la 02 van ban, con lai 02 van ban dang duoc SO' Tu phap th~m dinh va trinh Uy ban nhan dan tinh D6ng Thap ban hanh trong thang 10 nam 2010.

+ Quyet dinh s6 19/2010/QD-UBND ngay 27/7/2010 v§ vice thuc thi

phuong an don gian hoa thu tuc hanh chinh tren dia ban tinh B6ng Thap.

+ Quyet dinh s6 24/2010/QD-UBND ngay 03/8/2010 cua Uy ban nhan

dan Tinh quy dinh v§ thu tuc va trinh ur giai quyet cong viec theo co [email protected] mot cira, mot cua lien thong 06i voi linh vue Tai nguyen va Moi tnrong. - Danh muc thu tuc hanh chinh duoc bai bo thuoc th~m quyen cua Uy ban nhan dan tinh D6ng Thap:

I

STT

1

I

Ten thu tl,lC

I

s6 Se1'i

I

b2U1 00

f------+

oia chinh chinh guy

T-DTP-059634-TT

T-DTP-092938-TT

I

I

2

~h~m tra quy§t toa11 kinh phi h6 t1'Q' dao t<;10 nghe

LJ_~10 c011g 11ha11

.

Th~m dinh du toan 00 d?c

I

I

2

4

Cap Chung chi du tieu di~u kien hanh nghe dich T-DTP-065245-TT vu xoa bop lai Chung chi au tieu dich vu xoa bop

5

C~p

di~u

kien hanh

ngh~1 T-~TP-065265-TT

I

6

Gia han Chung chi au tieu dieu kien hanh nghe

T-DTP-065265-TT dich vu xoa bop Thu h6i Chung chi au tieu di~u kien hanh nghe T-DTP-067721-TT I dich vu xoa bop - D6i loai hinh hanh nghe

I

7

8

Thu h6i Chung chi au tieu di~u kien hanh nghe T-DTP-067745-TT dich vu xoa bop - Nghi hanh nghe Thu h6i chung chi du tieu di~u kien hanh nghe T-DTP-067763-TT dich vu xoa bop - Vi pham di~u 15 cua Phap lenh hanh nghe

9

·

10

C~p gi~y clurng nhan du ai~u kien hanh nghe y tu T-DTP-062412-TI' . nhan cho hQ kinh doanh ca th~

I

11

C~p the cho nhimg nguoi lam cong viec chuyen T-DTP-065877-TT mon t(;li co sa dich vu y t~ tu nhan

12

I

C~p the

I

I

I

II

cho nguoi Jam conB; viec chuyen mon tai I T-DTP-065038-TT cac co so hanh nghe y hoc co truyen

13

Xac nhan khong hanh nghe y hoc c6 truyen tai dia I T-DTP-065047-TT phuong

14

I

C~p gi~y clurng nhan t~p hu~n ki~n thirc v~ sinh, B6 sung an toan cho cac co so san xuat, kinh doanh thuc pham

Ban hanh Quy dinh v~ clnrc nang, nhiem vu, T-DTP-068320-TT quyen han, co cau t6 clnrc cua don vi S1,1' nghiep Cong nhan Ban Chap hanh HQi Cho phep t6 clnrc dai hoi nhiem mau: 9-SNV T-DTP-068723-TT

15

16 17

ky

cua HQi va T-DTP-068712-TT

18

Thuyen chuyen can bo, vien clnrc ra ngoai tinh (k~ T-DTP-068286-TT ca chuyen v~ cac co quan, don vi do nganh doc Trung uong quan 1y dong tai tinh) va cac mau: 12 SNV, 13-SNV, 14-SNV

I

19

[email protected] nhan can bo, vien chirc ngoai tinh va cac T-DTP-068305-TT mau: 13-SNV, 15-SNV

Di~'u dong can bo, vien clnrc trong tinh va cac T-DTP-068274-TT m~u: 13-SNV, 16-SNV

20

21

Chuyen 10Sii vien clnrc (tu 10Sii C len loai B, 10Sii B T-DTP-067988-TT len 10Sii A hoac tu 10Sii C len 10Sii A) va cac mau: 24-SNV, 25-SNV, 26-SNV, 27-SNV Cir can bo, vien chirc di tham guan hoc ngoai

t~p

22

0' nuoc T-DTP-069781-TT

23

Cu can bo, vien chirc di dao tao, b6i duorig trong T-DTP-068948-TT nuoc va m~u l-SNV · Xac nhan hQ ngheo I T-DTP-106377-TT

I

24

- Danh muc thu tuc hanh chinh sua d6i, b6 sung thuoc tham quyen cua Uy ban nhan dan tinh D6ng Thap: \STT 1 2 3 4 Ten thu tuc Xet h6 tro d6i voi hoat dong dbi moi cong nghe

I

S6 Seri

T-DTP-059188-TT T-DTP-070808-TT T-DTP-070808-TT

D~ xu~t, xet duyet d~ tai khoa hQC va cong nghe

D~ xuat, xet duyet du an khoa hQC va cong nghe

Cap giay phep DSiY them c~p Ti~u hoc, THCS, T-DTP-117092-TT THPT Cap gi~y chirng nhan quyen su' dung d~t cho ho gia dinh, ca nhan dang sir dung d~t tai Xa T-DTP-013388-TT

5

6

Thu t1,1C chuyen nhuong quyen sir dung d~t 1 phan T-DTP-155329-TT thira .cua giay CN theo ban d6 chinh guy (Hb so ghep)

I

~ ~'U tyc, chuyen nhU\l11g, quyen sir dung d~t h~t T-DTP-030089-TT

tlnra (giay eN theo ban do thua) 8 9 10 Thira [email protected] quyen sCI' dung d~t (theo ban db thira) Tang cho quyen sir dung d~t (ban db thira)

I

T-DTP-155473-TT T-DTP-030057-TT

Viec giao d~t trong cay hang nam cho hQ gia dinh, T-DTP-028496-TT

I

4

ca nhan true tiep san xuat nong nghiep

I ·

11 12

X6a 119' ti~11 su' dung d~t

,

I

T-PTP-114552-TT

N9' ti~n su dung d~t khi chuyen muc dich hoac cap T-DTP-111904-TT

gi~y clnrng nhan QSD d~t

13 14

Cap gi~y chung nhan quyen so hfru nha 0'

T-DTP-l 05148-TT

Cap gi~y chung nhan quyen sO' huu nha 0' va

T-DTP-I05236-TT quyen sir dung dftt 0'

15

Cap l~i, Cap c16i gifty chung nhan quyen so hiru

T-DTP-l 05292-TT nha 6

16 17

Cftp d6i giay chimg nh?n quy~n so' hiru nha 0' · Cftp d6i gi~y chung nhan quyen so' hfru nha CN)

T-DTP-l 05236-TT T-DTP-I05254-TT

a (do

18

C~p d6i giay chirng nhan quyen sc hiru nha 0' va

T-DTP-124154-TT quyen sir dung aftt 0'

Cap lai gi~y chung nhan quyen so hfru nha 0' va

T-DTP-124348-TT quyen sir dung aftt 0'

Cap a6i gifty chirng nhan quyen so' huu nha O· va

T-DTP-I05254-TT quyen sir dV11g aftt 0' (do CN)

,

19

20

21

Xac nhan thay a6i tren gi~y chirng nhan qUY~11 so'

T-DTP-126605-TT hfiu nha 6'

Xac nhan thay d6i tren gi~y clnrng nhan quyen so

T-DTP-l 05462-TT hiru nha O' va quyen su dung a~t a

22

23

Cftp moi giay clurng nhan quyen so' hiru cong trinh T-DTP-126620-TT

xay dung

24

Cftp lai gifty chung nhan quyen so hiru c011g trinh T-DTP-126633-TT xav dung . ',;

25

Cftp d6i gifty chung nhan quyen so hfru cong trinh T-DTP-126625-TT

xay dung Xac nhan thay a6i tren gi~y chung nhan quyen so T-DTP-126634-TT htru C011g trinh xay dung

I

26

27

Cap d6i gifty chung nhan quyer; so hiru cong trinh_ T-DTP-123516-TT

I

I

__I

xay dung (do chuyen dich)

3. Tinh hinh va k~t qua tri~n khai Cong van s6 227/CCTTHC ngay 09 thang 6 narn 2010 cua Tb cong tac chuyen trach CCTHHC cua Thu tmYng Chinh phu.

- Thuc hien Cong van s6 227/CCTTCH ngay 09 thang 6 nam 2010 cua T6 cong tac chuyen trach cai each thu tuc hanh chinh cua Thu tuong Chinh phu v~ viec trien khai giai dean 3 D~ an 30. Uy ban nhan dan tinh D6ng Thap ban hanh Cong van s6 44/UBND-NC ngay 25 thang 6 nam 2010 v~ vice tri~n khai thuc hien giai doan 3 D~ an 30; Cong van s6 79/UBND-NC ngay 06 thang 10 nam 2010 cua Uy ban nhan dan tinh D6ng Thap v~ viec ki~m tra viec cong khai va thuc hien BQ thu tuc hanh chinh ap dung tai cac SO', ban, nganh va cap huyen, cap xa, oa t?P trung chi 0(;10 thuc hien cac nhiem vu trong tam sau:

+ Xay dung k~ hoach ki~m tra cac SO', ban, nganh tinh; Uy ban nhan dan c~p xa, cap huyen trong viec cong khai va thuc hien BQ thu tuc hanh chinh ap dung tai don vi; tong hop tinh hinh, bao cao Chu tich Uy ban nhan dan Tinh chi 0(;10 giai quyet cac Id16 khan, vuong m~c cua den vi khi tri~n khai thuc hien. + Phan cong trach nhiem cu th~ cho cac thanh vien trong T6 ki~m soat lai ch~t luong thu tuc hanh chinh thuoc th~m quyen giai quyet cua cac so', ban, nganh, Uy ban nhan dan cap huyen, c~p xa da duoc dang tai tren co so' dir lieu quoc gia v~ thu We hanh ehinh; phoi hop voi cac so, ban, nganh, xa diem, huyen diem thuc hien viec cong b6 b6 sung cac thu tuc hanh chinh oa duoc cong b6 nhung chua chinh xac o~ C?P nhat kip thoi van co so dir lieu quoc gia, darn bao tinh chinh xac cua tung thu tuc hanh chinh va cac van ban quy dinh, cac mau don, to' khai tren co so' du' lieu quoc gia v~ thu tuc hanh chinh. + Cac SO', ban, nganh, huyen, xa thl,l'c hi~n t6t vi~e cong Id1ai BQ thu Wc hanh chinh b~ng cach niem y~t va oua len trang tin clla oon vi cae thu t\lC hanh chinh oa oUQ"c cong b6, 1(;10 oi~u ki~n thu?l1 lQ"i cho cac ca nhfm, t6 chuc khi tham gia 1hl,l'c hi~n thu wc hanh chinh tren tlrng cia ban. + Cac co quan truy~n thong, bao chi ph6i hQP v6i T6 D~ an 30 cua Tinh tieh Cl,l'C tuyen truy~n v~ l11\JC oieh, '1 nghla cua D~ an 30 va Nghi oinh s6 63/2010/ND-CP ngay 08 thang 6 nam 2010 cLla Chinh phu v~ ki~m soM thu t\lC hanh chinh va Nghi oinh s6 20/2008/ND-CP ngay14 thang 02 nam 2008 cLla Chinh phu v~ ti~p nh?n va xu' 1'1 cac phan anh, ki~n nghi cua ca nhan, t6 ch{rc v~ guy oinh hanh ehinh; thong tin kip tho'i t6i nguo'i dan va doanh nghi~p co ch~ ti~p nh?n, xu' 1'1 phan anh, ki~n nghi cua ca nhan, t6 chlre v~ cac quy oinh hal1h chinh; cong khai oja chi email, s6 oi~n tho(;1i oucmg day n6ng cua T6 D~ an 30 cua tinh o~ nguo'i dan va doanh nghi~p bi~t nh~m phan anh nhu-ng ki~n ngh!, S\l' nhung nhi~u, khong thl,l'e hi~n ho?c thvc hi~n khong nghiem cac quy oinh v~ thu t\lc hanh chinh oa oUQ"c cong b6, cung nhu S\l' khong phu lw'P cua cac guy oinh nay tren thvc t~.

6

cap xa co lien quan thuc thi phuong an don gian hoa 06i voi nhirng thu tuc hanh chinh thuoc th~m quyen quyet dinh cua Uy ban nhan dan tinh khong lien quan den van ban cua cac BQ, nganh trung U011g ban hanh. D6ng thoi, cap nhat cac van ban 1116'i ban hanh cua cac BQ, nganh trung uong, don 06c, ki§111 tra viec soan thao cac van ban thuc thi phuong an don gian hoa 06i voi nhirng thu tuc hanh chinh thuoc th~m quyen giai quyet cua tinh tren co' so' cac van ban thuc thi phuong an don gian hoa cua Chinh phu, Thu tU011g Chinh phu va cac BQ, nganh, - Qua cong tac ki§m tra nhin chung cac SO', ban, nganh tinh, Uy ban nhan dan cap xa, cap huyen o~u thuc hien tuong 06i t6t viec cong khai BQ thu tuc hanh chinh ap dung tai don vi, Can bQ tai bo phan mot cira cua cac SO', ban, nganh Tinh, Uy ban nhan dan cap xa, c~p huyen thuc hien viec ti~p nhan h6 so co tinh chuyen nghiep h011 do BQ thu tuc hanh chinh duoc thong ke, ra soar oa th§ hien 1'6 each thirc thuc hien, day cling la mot ttlu~n 19'i khong chi cho ca nhan, t6 clnrc, doanh nghiep thuc hien thu tuc hanh chinh rna con thuan 19'i cho can bo chuyen man, ciing nhu can bQ lam 0' bQ phan tiep nhan va tra kSt qua co oi~u kien cap nhat cac van ban moi ban hanh va thuc hien giao dich hanh chinh dung thea cac quy dinh hien hanh.

+ Don 06c cac SO', ban, nganh,

Uy ban nhan dan cap huyen,

4. Nhfrng kh6 khan, vutrng m~t trong vi~c tri~n khai giai doan 3.

Thir nhdt, Hien nay, nhi~u Nghi dinh cua Chinh phu oa co hieu luc thi

hanh, nhung chua co Thong tu cua BQ chuyen nganh hu6ng dan. Ben canh 00, mot sf, BQ chuyen nganh cling chua cong b6 ten thu tuc hanh chinh 1116'i, sua 06i, b6 sung d~n oSn viec cong b6 sua 06i, b6 sung cac thu tuc hanh chinh 0' dia phuong con g?P nhieu kho khan, ban nhan dan tinh D6ng Thap oa ban hanh QuySt oinh cong b6 BQ thu tl,lc hanh chinh, thea 00 m~u QuySt oinh cong bf, la QuySt oinh hanh chinh thong thll'ang (QuySt oinh ca bi~t), sau 00 Uy ban nhan dan tinh D6ng Thap l'iti phai ban hanh the111 van ban quy p1W111 phap lu~t quy oinh v~ th0 tl,lC va trinh tl)' giai quySt cong vi~c thea co chS mQt cua, mQt cua lien thong cua cac co quan chuyen mon c~p Tinh. Nhu thS don vi thvc thi phai sU' dl,lng hai van ban cling chira oVng 111Qt nQi dung nen khi niem ySt t'iti oon vi cling g?P kh6 khan, nguyen nhan do BQ thu tl,lC hanh chinh khong oUQ'c quy oinh b~ng van ban quy ph'it111 phap lu~t.

Thir hai, Theo quy oinh

Uy

5. Ki~n nghi, d~ xu~t.

- D~ nghi T6 cong tac chuyen t1'ach cai cach thu t\lC hanh chinh cua Thu tll'6ng Chinh phu xem xet va trao quy~n cho Uy ban nhan dan tinh D6ng Thap su'a 06i, b6 sung, bai b6 tren co sO' du' li~u qu6c gia cac thu tl,lc hanh chinh 06i v6'i nganh KS hO:;1ch va f:)~u tu oa duQ'c T6 D~ an 30 cua tinh D6ng Thap c~p nh~t, o§ di~u chinh thvc thi thea Nghi oinh 43/201 O/ND-CP ngay 15 thang 4 nam 2010 cua Chinh phu v~ oang ky doanh nghi~p; Thong tu 14/2010/TT-BKH ngay 04 thang 6 nam 2010 cua BQ KS ho'itch va D~u tll' v~ vi~c hu6ng d~n mQt sf, nQi dung v~ h6 so, t1'inh tv, thu tl)c dang ky doanh nghi~p theo guy oinh t:;1i

I

7

Nghi dinh s6 43/201 O/ND-CP ngay 15 thang 4 nam 2010 cua Chinh phu v~ dang ky doanh nghiep, va cac nganh khac. Sau khi duoc cho y ki~n d6i voi bo thu tuc hanh chinh GUQ'c cap nhat, b6 sung, T6 D~ an 30 cua tinh D6ng Thap se trinh Chu tich 'Uf ban nhan dan tinh D6ng Thap c6ng b6 b6 sung tren co SCI' dieu chinh lai cac thu tuc hanh chinh G~ cap nhat kip thoi vao co so' du lieu quoc gia nhfmg thu tuc hanh chinh nay. (Co CC7c phu 1~IC thong bao C9P nhdt sica a6i, 109i bo h6 so thit tuc hanh chinh kim] theo). - D~ nghi Trung uong sorn co van ban huong dfln Nghi dinh 63/20 1O/ND CP ngay 08 thang 6 nam 2010 cua Chinh phu v~ ki~m scat thu tuc hanh chinh, dong thoi xem xet va co van ban huorig dfln kinh phi G6i voi viec c6ng b6 b6 sung khi cap nh~t va thong ke moi cac thu tuc hanh chinh G~ GOD vi [email protected] thuc hien. - [email protected] nghi xem xet viec ban hanh mflu quyet dinh c6ng b6 b6 sung BQ thu tuc hanh chinh bang Quyet dinh quy pham phap luat.. Tren Gay la tinh hinh, k~t qua thuc hien D~ an 30 cua tinh D6ng Thap, bao cao T6 c6ng tac chuyen trach cai each thu tuc hanh chinh cua Thu tuong Chinh phu thea doi va chi dao.,', k«. 'I

No'i nluin:

- T6 cong tac chuyen trach CL13 TTg CP;

- TT Tinh Uy, TT HDND Tinh;

- Chu tich, cac Plio ChLI tich UBND Tinh;

- Cac so, ban, nganh Tinh;

- Lanh 0:;10 Van phong UBND Tinh;

- Cac thanh vien T6 cong tac 30 cua Tinh;

- Luu: Van thir, Phong NC-TD (XV).

I

;1 1Jt!).:.S<Q<r;u~ Jfl} C HANH CHINH

(Ban hanh kim? t~i?:~t#.-:~q?:i~r'~f:j IBe-USN/? ngizyALlthangAO ndm 2010

~,~r'C~t~J;Jj'Zl3ir!;dhandan tinh Dong Thap)

,.~~:./_~~~~~~*'

PH £)

L£)0~1t:~~G

/Y-1r... N

f/;;

~_~~~~

.;'l

~.

_

1_

BAo, q.P N~~T, Lo~r no

THONG nAo C~P NH~T, LO~I BO HO SO THU Tl)C HANH CHTNH

·

I.

H6 so' thii

t\IC hanh chinh loai bo:

Don vi tlnrc

~rl

2

~-

s6 seri

Dang

Ten TTHC

Linh vue

Thanh l~p va hoat dong cua doanb nghiep nt nt nt

hien

th6ng

nhat

___ I

ke,

c~p

Hinh tlurc I GI' h.l ., 1I cUI sua d;<' 01

Lo~ib6

I ,

1 -, T-DTP-056043-TT

ky

kinh doanh cong ty nha nuoc

SO' K~ hoach va D~u tu nt nt

k-UTP-056141-n

T-DTP-056179-TT T-DTP-056215-TT

,..,

-'

1--

4

Dang ky kinh doanh Chi nhanh, Van phong dai dien cong ty nha mroc Dang ky thay dbi uoi dung dang ky kinh doanh cua Cong ty nha nuoc Dang k)! thay dbi nQi dung dang ky kinh doanh cua Chi nhanh, Van phong dai dien Cong ty nha

nt nt nt

-1

nt

-1---

I

mroc

5 6 7 T-DTP-056250-TT T-DTP-056290-TT T-DTP-056321-TT

----.l

Dang ky sap nhap, hop nh~t, chi a, tach cong ty

nt nt nt

nt nt nt

nt nt nt

nha nuoc

Dang ky kinh doanh tb clurc KHCN cong l~p W trang trai kinh phi Dang ky l~p chi nhanh, van phong dai dien, dia diem kinh doanh tb chirc KHCN cong l~p tv

--.J

-2

8 9 10 11

T-DTP-056900-TT T-DTP-II0184-TT T-DTP-057528-TT T-DTP-057546-TT

trang trai kinh phi Mc)'i thau Dau thau I ChEW hang trong mua sam hang hoa Chi dinh thau

Dau than nt nt nt

So' Ke hoach va D~u tu

LO<;1i bo nt I1t I1t

nt nt nt

.

PHI)

(Ban hanh kern thlii:fl:ftrA':iJ;¢,fjf;i I~ /BC- VBND ngay 44 thang 40 nam 2010

LI)Ci~~1i:(~,~~, BAo, C~P N~~T, SUA DOl

ltf(}~~~~r'ffJ:~~' , ' l) C HANH CHINH

~'ct;'f!JftG?f,'{ifjJm dan tinh Dong Thap)

,,"',...., " ".1t'

:..~~~~~

-----

y"JI:

£,>~\';i~)~

~- . ;;-~,~~----......... . . ~~

_1

THONG BAa C~P NH~T, SUA Den HO so THU Tl)C HANH CHINH

1. H6 so' thu tIle hanh chinh sira (-rei (khong baa g6m thay th~)

STT

1--.

S6 sed

1'-D1'P-0:50396-1'1'

Ten TTHC

Linh

VI.I'C

I

2 3 4 5 6 7 8 9

1'-D1'P-050549-1'1' T-D1'P-050895-1'1' 'r -D1'P-050961-1'1' 1'-D1'P-0510 12-1'1' 1'-DTP-051061-1'1' 1'-l)TP-051217-1'1' 1'-DTP-054364-1'1' 1'-D1'P-054409-1'1'

Dang ky Doanh nghiep obi voi Doauh nghiep tu Thanh l~p va nhun hoat dong cua doanh nghiep Dang ky Doanh nghiep obi voi Cong ty trach nt nhiern htru han hai thanh vien tro len Dang ky doanh nghiep dbi voi Cong ty c6 phan nt Dang ky Doanh nghiep obi voi Cong ty trach nt nhiern hiru 110n lTI9t thanh vien Dang ky Doanh nghiep lt5i voi Cong ty hop danh nt nt Dang ky Doanh nghiep - Cong ty TNHH, Cong ty c6 phan tren co So' chia Cong ty Dang ky Doanh nghiep - Cong ty 1'NHH, Cong ty nt e6 phan tren co so tach Cong ty Dang ky Doanh nghiep - Cong ty TNHH, Cong ty nt e6 phan tren co so hop nhat Dang ky Doanh nghiep - Cong ty 1'NHH, Cong ty nt c6 phan tren co So' sap nhap

Hinh thirc Do'n vi tit I)'C hi~n sira ubi th6ng ke, c~p nhat So' K~ hoach va C~p nhat DAu tu l116'i

nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt

Chi

chu

-2

r

10 11

12 13 14 15

16

17

18

19 20

Dang ky Doanh nghiep - C6ng ty TNHH hai thanh vien tro len tren co chuyen d6i nr C6ng ty trach nhiem htru han mot thanh vien. Dang ky Doanh nghiep - C6ng ty 1'NHH mot thanh vien tren co so' chuyen <.16i tir C6ng ty trach nhiem hiru han hai thanh vien tro len Dang ky Doanh nghiep - C6ng ty TNHH co chuyen d6i tir Doanh nghiep tu nhan T-DTP-054600-1'1' Dang ky Doanh nghiep - C6ng ty c6 phan tren co so' chuyen c16i tir C6ng ty trach nhiern hiru han T-DTP-054600-TT Dang ky Doanh nghiep - C6ng ty trach nhiem hfru han tren co chuyen d6i tir Cong ty c6 phan 'r -DTP-05463 7-1'1' Dang ky hoat dong Chi nhanh, Van phong dai dien, Thong bao l~p dia di~111 kinh doanh (DN1'N, Cty TNHH co hai thanh vien tro len, Cty c6 phan, Cty TNHH 111<)t thanh vien, Cty IlQ'P danh) 1'-DTP-055283-1'1' Dang ky b6 sung, thay doi nganh, [email protected] kinh doanh (DNTN,Cty TNHH co hai thanh vien tro len, Cty c6 phan, C6ng ty TNHH 111<)t thanh vien, Cty hop danh) T -DTP-055335 -1'1' Dang ky thay d6i dia chi tru so' chinh (DNTN,Cty TNHH co hai thanh vien tro len, Cty c6 phan, C6ng ty TNHH 111<)t thanh vien, Cty h9'P danh) T-DTP-055393-1'1' Dang ky d6i ten (DNTN, Cty TNHH co hai thanh vien tro len, C6ng ty c6 phan, Cong ty TNHH 111<)t thanh vi en, Cong ty hop danh) T-DTP-055417-TT Dang ky thay d6i thanh vien h9'P danh Cty h9'P danh T-D1'P-055525-1'1' Dang ky thay d6i nguoi dai dien thea phap luat (Cty TNHH co hai thanh vien tro len, Cty c6 phan, C6ng ty 1'NHH 111<)t thanh vi en) 1'-D1'P-054517-TT

sa

nt

nt

nt

nt

nt

nt

sa

nt nt nt nt

nt nt nt nt

nt nt nt I1t

sa

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt nt

nt nt

I1t nt

-

-3

21 22 Dang ky thay d6i-v6n dau tu ella Doanh nghiep tu nhan T-DTP-055609-TT I Dang ky thay c16i von di~u I~, ty I~ gop von (Cty TNHH eo hai thanh vien tro len, Cty e6 phan, Cong ty TNHH 1110t thanh vicn, Cry hop danh) T-DTP-055828-TT Dang ky th8Y d6ic6 aonQ S8J1Q Hin Ctv cA nh;}n u T-DTP-055857-TT Dang ky thay d6i thanh vien Cty TNHH eo hai thanh vi en tro len Dang ky thay dAi Chu so htru Cty TNHH 1110t thanh vi en T-DTP-055942-TT Dang ky thay a6i Chi'l Doanh nghiep tu nhan trong tnrong hop ban, tang eho doanh nghiep, chu doanh nghiep chet, I11At tieh Dang ky thay d6i noi dungdang kytIlLl~ T-DTP-055897-TT I Dang k)1 thay d6i noi dung dang ky kinh doanh, dang ky hoat d(mg theo quyet dinh cua T6a an. Dang ky thay l16i noi dung dang ky hoat dong cua Chi nhanh, Van phong dai dien, dia di~111 kinh doanh Dang ky thay l16i thong tin trong h6 sa dang ky doanh nghiep T-DTP-055992-TT I Thong bao ch(~m dirt hoat dong Chi nhanh, Van phonz dai dien, dia di~111 kinh doanh T-DTP-055982-rfl, Thong bao gi,li the kinh doanh CI'1a doanh nzhien T-DTP-055919-TTl Thong hao tarn ngung kinh doanh cua doanh I nghiep Dang ky cap lai GiAy clnrng nhan dang ky doanh nghiep T-DTP-056393-TT I Dang ky kinh doanh hop tac xa, lien hi~p hQ'P tete T-DTP-055577-TT

I

U, I . .,i 1

t

nt nt

nt nt

nt nt

23 24 25 26

II

111

nt nt nt

nt nt nt

I1t

nt nt nt

27 28 29

nt nt nt

nt nt nt

I

nt

nt nt nt

30

nt nt

I

nt

I1t

nt

I1t

3I

32

')')

~

~

~.,

nt

I

nt

nt

I --------1

.. ) L

34 35 36

nt nt nt

I1t

nt nt nt

nt nt

xa

T-DTP-OS6393-TT I Dang ky l~p ehi nhanh, van ph6ng dai dien .tnrc

rn

38

39

I

-4

T-D1'P-10 1309-T1'

1'-DTP-056493-1'1' 1'-DTP-056577-1'T T-DTP-056603-1'T T-DTP-056618-T1' T-DTP-163332-TT 1'-DTP-057670-1'1' 1'-DTP-057594-TT thuoc hop tac xa

Dang ky thay d6i noi dung dang ky k inh doanh hop tac xa, lien hiep hop tac xa

Dang ky kinh doanh hop tac xa chia, tach, hop nhAt va sap nhap

Dang ky thay doi nQi dung dang ky hoat dong chi nhanh, van phong dai dien true thuoc h9]J tac xii Thong bao t0111 ngung hoat dong hop tac xa Thong bao gia: the hop tac xii Thfi111 dinh du an dau tu va du an dau ur xay dung · congtrinh H6 so trinh duyet, tham dinh va phe duyet dieu chinh du an dau tu xay dung cong trinh Phe duyet du an dau tu khong xay dung cong trinh Phe duyet di~u chinh du an dau ttr khong xay dung C011g trinh Phe duyet Bao cao kinh t - ky thuat xay dung cong trinh

H6 so trinh duyet, tham dinh va phe duyet dibu chinh bao cao kinh t ky thuat xay dung cong trinh

H6 so trinh duyet, th:1111 dinh va phe duyet k6 hoach d§u thau

Ho so trinh duyet, tham dinh va phe duyet dieu chinh k~ hoach d§u thllu

Dang ky/de nghi cap GiAy clurng nhan dAu ur (doi voi truong hop khong g~n voi thanh I?p doanh nghiep/hoac Chi nhanh) Dang ky/ d~ nghi cAp giay chirng nhan dau nr tnrong hop gan voi thanh l?p Chi nhanh Dang kyl db nghi C~p giAy chtrng nhan d~u tir truong hop gan voi thanh l~p doanh nghiep nt nt nt nt nt D~u th~u nt nt nt nt nt nt 11t

D~u ttr tai Vi~t Naill

nt nt nt nt nt So' K~ hoach va Dfm nr nt nt nt 11t nt 11t nt

So' K hoach va Dau tu

nt nt

Ilt nt

nt

C?P nhat 1116'i nt

-

r--

40 41

42

f-----

43 44 45

46 47

48

49

50

nt

11t 11t

nt

nt

nt

Cap 1116i

nh~t

-

T-DTP-057622-TT 1'-DTP-057688-TT T-DTP-057650-1'1' T-DTP-057663-1'1' T-DTP-056953-TT

51

I T-DTP-057022- TT

nt nt

nt nt

nt nt

~2l T-DTP-057058-Tf

-5-

53

eu chinh Giav

C11irn2: nnan

-h~aDIdan I

I

nt

i

I

nt

-1

I

nt

54 -I-DTP-057099-TT I Dang k)!/ c1~ nghi di~u chinh GiAy chung nhan diu tu d6i voi truong hop Giay chung nhan clAu tu g~n I , ~ i ,v6i thc\l~h I~p Do~n~~ I1ghi~p T-DTP-057154-TT I Dang ky/ de nghi di eu clunli Grav chunz nnan dau I · '-" nr (d6i voi tr~'ang hop chi di~u chinh noi dU1~g I dang k)! hoat dong ella Chi nhanh trong giay Chung nhan diu tu) Dang ky chuyen d6i loai hinh doanh nghiep (d6i ,,!~.; h''''!\'n~ hop chuyen d6i loai hinh doanh nghiep hiep co von diu tu nuoc ngoai duoc .. hep d~u tu truo-c ngay 0 I /7/2006) urng nhan dieu chinh giAy phep dAu tu (cap cho tnrong hop doanh nghiep co von dAu tu nuoc ngoai va cac ben tham gia hop dong hQ'P UtC kinh doanh diroc cap GiAy phep dau tLY truce ngay I 01/7/2006 chua dang ky lai va khong dang ky lai) T-DTP-057233-TT I Dang ky c16i GiAy chung nhan c1Au tu (d6i voi tnrong hop dc~i GiAy clurng nhan d~u tu cua cac ben tharn gia hop dong hop tac kinh doanh diroc cAp GiAy phep dau nr truce ugay 01/07/2006) T-DTP-057241-TT I Ban dang k)! lai doanh nghiep va dir an dau til' (d6i " v~'i tr~'o'ng hgp dang ky lai eLla do~nh nghi¢p co von dau tu nuoc ngoai duoc cap gray phep dau tu truce ngay 01/07/2006) Dang ky, di~u chinh du an dliu tLI r mroriz 'nUD dieu I .. ..~

! _

nt

nt

I1t

55

nt

56

nt

I ,--------~f----I1t

I1t

nt

I

nt

nt

I

-=----,-,~---------------,

nt

nt

nt

nt

59

nt

nt

nt

I

60

nt

nt

nt

I

nt nt

1'__

nt

I

I'

61

---.J

-6

62 I T-DTP-057263-TT

63 64

T-DTP-057249-TT I T-DTP-057263-TT

I

65

I

T-DTP-057278-TT

66

I

T-DTP-057278-TT

67

I T-DTP-057444-TT

chinh du an d~u tu trang nuoc khong d,p Giay chirng nhan d~u tu di~u chinh) - 85 sung I Dang ky dir an dau tu (doi voi truong h0P thuc hien du an d~u tu trang nuoc khong d p gi:1y clnrng nhan d~u tu I Cap gi:1y clnrng nhan di~u chinh giay phep d~u tu. I C:1p Giay clnrng nhan d~u tu, cap cho truong hop thirc hien du an d~u tu g~n voi thanh l~p Chi nhanh I Th:im tra, dieu chinh c:1p Giay chirng nhan dau tu dp cho trU0'11g hop thuc hien du an d~u tu khong g~n voi thanh l~p doanh nghiep/hoac Chi nhanh I C:1p clurng nhan dau tu thuc hien dtr an d~u tu khong g~n voi thanh l~p doanh nghiep hoac chi n11<1nl1 I Dang ky du an d§u tll' cap cho tnrong hop thuc hien du an d~u tu g5n voi thanh lap doanh nghiep

nt

nt

nt

nt nt

nt nt

nt

I1t

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

n1

Ghi clui: - S8 seri: Ghi s8 seri cua h6 so' thu tuc hanh chinh, h6 so' van ban tren phAn [email protected] may xen, - Ten thu t\IC hanh chinh: Ghi ten thu t\IC do BQ, nganh (la th8ng ke va coug b8 tlni tuc hanh chinh). - DO'l1 V! tlurc hi~n th81lg ke, c~p uhfit: Ghi ten So', Ban, nganh (d8i voi dja pluro'ng hoac T6ng C\lC, Cue, Vu (d8i vo'i bQ, ugauh). - Hinh tlurc sib d6i: Ghi 1'0 mQt trong cac hinh tlurc la c~p Ilh~t uuri; sira d6i, b6 sung; h~t hi~u I\I'C thi hanh; lniy bo, bai boo

Information

15 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

378692


Notice: fwrite(): send of 191 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531