Read CHNG 1 text version

1. NGUYN HNG

(Ch l quì ngay thng, xng bài Nguyn hng. Gia ch ng mc nim và quán tng theo li Nguyn)

Nam-mô Bn S Thích-ca Mâu-ni Pht O Trên ài sen báu, trong ánh hào quang, c Nng Nhn tng ho huy hoàng, ng i giác t bi viên mãn, An v tôn tng, cu Pht chng tri. Lòng t rng ln, thng xót chúng sanh, Gia ch lòng thành, dâng hng hin cúng. Phép màu khó ngh, o lc khôn bàn, Xin xung o tràng, chng minh công c. Cúi u l bái, Cu gia ình hnh phúc, an khng; Nga mt dâng hng, Nguyn nc nhà hòa bình, hng thnh. Nm châu c an nh, Bn bin luôn thanh bình, Hu tình và vô tình, ng thành tu Pht o. Nam-mô ng Bo To B-tát Ma-ha-tát (3 ln) OOO

2 NGHI THC CÔNG PHU KHUYA

2. NH L TAM BO

Pht là ng giác ng mình, ngi thoát khi t sinh bao i, T bi, trí tu rng ngi, Là thy ba cõi tri ngi xa nay. Chí tâm nh l tt c c Pht ba i thng trú trong mi phng. (1 ly) O Pháp là phng thuc diu thay, Cha lành bnh kh bao loài chúng sanh, Nh vng trng sáng lung linh, Soi ng ra khi u minh mê m. Chí tâm nh l tt c Tôn Pháp ba i thng trú trong mi phng. (1 ly) O Tng là nhng bc chân tu, Bit i huyn mng, gi t ra i, Thm nhun trí tu, t bi, i thoát khi tham ... si kh su. Chí tâm nh l tt c Hin Thánh Tng ba i thng trú trong mi phng. (1 ly) OOO

NGHI THC CÔNG PHU KHUYA 3

3. TÁN HNG

(i chúng ng thng và chp tay trc ngc. Duy-na và Duyt Chúng khai chuông mõ. T ây tr i, ch l xng và gia ch cùng tng theo).

Lò hng va bén chiên àn Ta xông pháp gii o tràng mi phng Hin thành mây báu cát tng Xin Pht chng giám tâm hng chí thành Pháp thân các Pht tnh thanh Chng minh hng nguyn, phc lành ri ban. Nam mô Hng Vân Cái B-tát. (3 ln) OOO

4. TÁN DNG GIÁO PHÁP

Pháp Pht cao siêu, lý rng sâu Trm ngàn muôn kip khó tìm cu Nay con gp c xin trì tng Nguyn hiu chân Kinh ngha nhim mu Nam-mô Khai Pháp Tng B-tát. (3 ln) OOO

4 NGHI THC CÔNG PHU KHUYA

5. THN CHÚ LNG-NGHIÊM Nam-mô Lng-nghiêm Hi thng Pht B-tát (3 ln) OOO Tâm thin nh an nhiên chng ng, Th-lng-nghiêm mu nhim khó tìm, Dt tr vng tng, o iên, Chng nên thân pháp, kt duyên nit-bàn. Nay con nguyn chng thành chánh giác chúng sinh nh cát sông Hng, Ngõ hu báo Pht thâm ân, Tri trm ngàn kip hng trn cng cam. Kính cung thnh Th Tôn chng giám, Cõi trc nh, con nguyn xung phong, Còn ai giác ng cha xong, Con nguyn cha chng nit-bàn làm chi. i hùng, i t bi, i lc, Dt sch trn vi t não phin. Chng vô thng giác hin tin, o tràng dng khp các min trm luân.

NGHI THC CÔNG PHU KHUYA 5

H không dù có tan tành, Nguyn hùng con gi vng vàng trc sau. Nam-mô thng trú mi phng Pht O Nam-mô thng trú mi phng Pháp O Nam-mô thng trú mi phng Tng O Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Pht O Nam-mô Pht nh Th-lng-nghiêm O Nam-mô Quán Th Âm B-tát O Nam-mô Kim Cang Tng B-tát O By gi trong Hi, t nhc k Pht, trm hào quang báu chiu soi sáng ngi, thành sen ngàn cánh. Trong mi hoa sen, có mt hoá Pht. nh u mi Pht ng lot phóng ra mi hào quang quý. Tng tia hào quang có vô s thn Kim Cang Mt Tích; có v cm chày, có v bng núi, cùng khp h không. Mi ngi nhìn thy, va mng, va s, cu Pht thng xót, bo h, ch che; mt lòng lng nghe Pht nói thn chú:

6 NGHI THC CÔNG PHU KHUYA

5.1. Ð NHT

Nam-mô tát át tha tô già a da a ra ha tam-miu tam-b-à-ta. Tát át tha Pht à cu-tri sc ni sam. Nam-mô tát bà bt à bt a, tát a b t. Nam-mô tát a nm tam-miu tam-b-à cu-tri nm. Ta xá ra bà ca tng-già nm. Nam-mô lô kê a-la-hán a nm. Nam-mô tô lô a ba na nm. Nam-mô ta yt r à già di nm. Nam-mô lô kê tam-miu già a nm. Tam miu già ba ra ba a na nm. Nam-mô bà ly st na. Nam-mô tt à da t a da à ra ly st na. Xá ba noa yt ra ha ta ha ta ra ma tha nm. Nam-mô bt ra ha ma ni. Nam-mô nhn à ra da. Nam-mô bà già bà , lô à ra da. Ô ma bát , ta hê d da. Nam-mô bà già bà . Na ra d noa da. Bàn-giá ma-ha tam m à ra. Nam-mô tt yt r a da.

NGHI THC CÔNG PHU KHUYA 7

Nam-mô bà già bà , ma ha ca ra da. Ða r bác lc na già ra. T à ra ba noa ca ra da. A a mc . Thi ma xá na nê bà tt nê. Ma át r già noa. Nam-mô tt yt r a da. Nam-mô bà già bà . Ða tha già a cu ra da. Nam-mô bát u ma cu na da. Nam-mô bt xà ra cu ra da. Nam-mô ma ni cu ra da. Nam-mô già xà cu ra gia. Nam-mô bà già bà , r trà du ra tây na, ba ra ha ra noa ra xà dà, a tha già a da. Nam-mô bà già bà . Nam-mô a di a bà da, a tha dà a da, a ra ha , tam-miu tam-b-à da. Nam-mô bà già bà , a sô b da, a tha già a da, a ra ha , tam-miu tam-b-à da. Nam-mô bà già bà , b sa xà da cu lô ph tr r da, bát ra bà ra xà da, a tha già a da. Nam-mô bà già bà , tam b s bí a, tát lân ni ra lc xà da, a tha già a da, a

8 NGHI THC CÔNG PHU KHUYA

ra ha , tam-miu tam-b-à da. Nam-mô bà già bà , xá kê dã mu na du, a tha già a da, a ra ha , tam-miu tam-b-à da. Nam-mô bà già bà , lc ác na kê ô ra xà da, a tha già a da, a ra ha , tammiu tam-b-à da, biu nam-mô tát yt r a, àm bà giá bà a, tát ác tha già ô sc ni sam, tát ác a bác ác lam. Nam-mô a bà ra th am, bác ra dng k ra, tát ra bà b a yt ra ha, ni yt ra ha yt ca ra ha ni, bc ra bí a da st à n, a ca ra mt r tr, bát r át ra da nnh yt r, tát ra bà bàn à na mc xoa ni, tát ra bà t sc tra t tt php bát na n pht ra ni, gi ô ra tht nm, yt ra ha ta ha tát ra nhã xà. T a bng ta na yt r, a sc tra bng xá nm, na xoa sát ác ra nhã xà, ba ra tát à na yt r, a sc tra nm, ma ha yt ra ha nhã xà, t a bng tát na yt r, tát bà xá ô lô n bà ra nhã xà, hô lam t tt php nan giá na xá ni, bí sa xá tt ác ra, a kit ni ô

NGHI THC CÔNG PHU KHUYA 9

à ca ra nhã xà, a bát ra th a cu ra ma ha bác ra thin trì, ma ha ip a, ma ha xà, ma ha thu a xà bà ra, ma ha bt ra bàn à ra bà tt n, a r da a ra, t r cu tri, th bà t xà da, bc xà ra ma l , t xá lô a, bt ng dõng ca, bt xà ra ch ht na a giá, ma ra ch bà bác ra cht a. Bc xà ra thin trì, t xá ra giá, phin a xá b bà b th a, tô ma lô ba, ma ha thu a, a r da a ra, ma ha bà ra, a bác ra, bt xà ra thng yt ra ch bà, bt xà ra cu ma r, cu lam à r, bt xà ra hc tát a giá t a gia kin giá na ma r ca, khut tô mu bà yt ra á na, b lô giá na cu r da, d ra th sc ni sam, t chit lam bà ma ni giá, bt xà ra ca na ca ba ra bà, lô xà na bt xà ra n tr giá, thu a giá ca ma ra sát xa thi ba ra bà, di , mu à ra yt noa, ta b ra sám, qut phm ô, n th na m m ta.

5.2. Ð NH

Ô hng, r st yt noa, bác lc xá tt a, tát át tha già ô sc ni sam. H hng, ô

10 NGHI THC CÔNG PHU KHUYA

lô ung chiêm bà na. H hng, ô lô ung tt am bà na. H hng, ô lô ung ba ra sc a da tam bác xá noa yt ra. H hng, ô lô ung, tát bà dc xoa ht ra sát ta, yt ra ha nhã xà, t ng bng tát na yt ra. H hng, ô lô ung, gi ô ra thi nm, yt ra ha, ta ha tát ra nm, t ng bng tát na ra. H hng, ô lô ung, ra xoa, bà già phm tát át tha già ô sc ni sam, ba ra im xà kit r, ma ha ta ha tát ra, bt th ta ha tát ra tht r sa, cu tri ta ha tát nê l, a t th bà r a, tra tra anh ca ma ha bt xà lô à ra, r b bà na, man trà na, ô hng, ta tt bc bà ô, m m n th na m m ta.

5.3. Ð TAM

Ra xà bà d, ch ra bt d, a k ni bà d, ô à ca bà d, t xa bà d, xá tát a ra bà d, bà ra chc yt ra bà d, t sc xoa bà d, a xá n bà d, a ca ra mt r tr bà d, à ra ni b di kim ba già ba à bà d, ô ra ca bà a bà d, lc xà àng trà bà d, na già

NGHI THC CÔNG PHU KHUYA 11

bà d, t iu át bà d, tô ba ra noa bà d, dc xoa yt ra ha, ra xoa t yt ra ha, tt r a yt ra ha, t xá giá yt ra ha, b a yt ra ha, cu-bàn trà yt ra ha. B n na yt ra ha, ca tra b n na yt ra ha, tt kin yt ra ha, a bá tt ma ra yt ra ha, ô àn ma à yt ra ha, xa d yt ra ha, hê r bà yt ra ha, xã a ha r nm, yt bà ha r nm, lô a ra ha r nm, mang ta ha r nm, mê à ha r nm, ma xà ha r nm, xà a ha r n, th t a ha r nm, t a ha r nm, bà a ha r nm, a du giá ha r n, cht a ha r n, sam tát b sam, tát bà yt ra ha nm. T à d xà sân à d di, kê ra d di, ba r bt ra gi ca ht r m, t à d xà sân à d di, kê ra d di, trà din ni ht r m, t à d xà sân à d di, kê ra d di, ma ha bát du bác át d, lô à ra ht r m, t à d xà sân à d di, kê ra d di, na ra d noa ht r m, t à d xà sân à d di, kê ra d di, át a già lô trà tây ht r m, t à d xà sân à d di, kê ra d di, ma-ha ca

12 NGHI THC CÔNG PHU KHUYA

ra ma át r già noa ht r m, t à d xà sân à d di, kê ra d di, ca ba r ca ht r m, t à d xà sân à d di, kê ra d di, xà d yt ra, ma yt ra tát bà ra tha ta t na ht r m, t à d xà sân à d di, kê ra d di. Gi t ra bà k n ht r m, t à d xà sân à d di, kê ra d di, t r dng ht r tri, nan à kê sa ra dà noa bác , sách hê d ht r m, t à d xà sân à d di, kê ra d di, na yt na xa ra bà noa ht r m, t à d xà sân à d di, kê ra d di. A-la-hán ht r m, t à d xà sân à d di, kê ra d di, t a ra già ht r m, t à d xà sân à d di, kê ra d di, bt xà ra ba n, cu hê d, cu hê d, ca a bát ht r m, t à d xà sân à d di, kê ra d di, ra thoa vng, bà dà phm, n th na m m ta.

5.4. Ð T

Bà già phm, tát át a bác á ra, Nammô tý ô , a tt a na ra lc ca, ba ra bà tt ph tra, t ca tát át a bát r, thp

NGHI THC CÔNG PHU KHUYA 13

Pht ra thp Pht ra, à ra à ra, tn à ra tn à ra, sân à sân à. H hng. H hng, phn tra, phn tra, phn tra, phn tra, phn tra, ta ha, hê hê phn, a mâu ca da phn, a ba ra ha a phn, ba ra bà ra à phn. A t ra t à ra ba ca phn, tát bà b t phn, tát bà na già t phn, tát bà dc xoa t phn, tát bà kin thát bà t phn, tát bà b n na t phn, ca tra b n na t phn, tát bà t lang ch t phn, tát bà t sáp t lê ht sc t phn, tát bà thp bà lê t phn, tát bà a bá tt ma lê t phn, tát bà xá ra bà noa t phn, tát bà a kê t phn, tát bà át ma à kê t phn. Tát bà t à da ra th giá lê t phn, xà d yt ra ma yt ra, tát bà ra tha ta à kê t phn; t a d giá lê t phn, gi ô ra phc k n t phn, bt xà ra cu ma r, t à d ra th t phn, ma ha ba ra inh dng xoa t r t phn, bt ra xa thng yt ra d, ba ra trng k ra xà da phn, ma ha ca ra d, ma ha mt át r ca noa. Nam-mô ta yt r a d phn, t sc noa

14 NGHI THC CÔNG PHU KHUYA

t du phn, bt ra ha mâu ni du phn, a k ni du phn, ma ha yt r du phn, yt ra àn trì du phn, mic át r du phn, lao át r du phn, giá vn trà du phn, yt la ra át r du phn, ca bác r du phn, a a mc cht a ca thi ma xá na, bà t n du phn, din kit cht, tát a bà ta, m m n th na m m ta.

5.5. Ð NG

Ðt sc tra cht a, a mt át r cht a, ô xà ha ra, già bà ha ra, lô a ra ha ra, ta bà ha ra, ma xà ha ra, xà a ha ra, th t a ha ra, bc lc d ha ra, kin à ha ra, b s ba ha ra, ph ra ha ra, bà ta ha ra. Bác ba cht a, t sc tra cht a, lao à ra cht a, dc xoa yt ra ha, ra sát ta yt ra ha, b l a yt ra ha, t xá giá yt ra ha, b a yt ra ha, cu bàn trà yt ra ha, tt kin à yt ra ha, ô át ma à yt ra ha, xa d yt ra ha, a bá tt ma ra yt ra ha, trch khê cách trà k ni yt ra ha, r Pht yt ra ha, xà di ca yt ra ha, xá cu ni yt ra

NGHI THC CÔNG PHU KHUYA 15

ha, lao à ra nan a ca yt ra ha, a lam bà yt ra ha, kin ba ni yt ra ha. Thp Pht ra yên ca hê ca, try dc ca, át l dc ca, gi t thác ca, ni thp pht ra, t sam ma thp pht ra, bc ca, t ca, tht l st mt ca, ta n bác ca, tát bà thp pht ra, tht lô kit . Mt à b t lô ch kim, a lô kim, mc khê lô kim, yt r t lô kim, yt ra ha yt lam, yt na du lam, n a du lam, ht r d du lam, mt m du lam, bt r tht bà du lam, t lt sc tra du lam, ô à ra du lam, yt tri du lam, bt tt du lam, ô lô du lam, thng già du lam, hc tt a du lam, bt à du lam, ta phòng án già bác ra trng già du lam, b a t a trà. Trà k ni thp bà ra, à t lô ca kin t lô kit tri, bà l a t, tát bác lô, ha lng già, du sa át ra, ta na yt ra, t sa d ca, a k ni ô à ca, mt ra b ra, kin a ra, a ca ra mt r t át lim b ca, a lt lc tra, t r sc cht ca, tát bà na cu ra, t dn già t yt ra, r dc xoa, ác ra sô, mt ra

16 NGHI THC CÔNG PHU KHUYA

th ph sam, ta b sam, tt át a bác át ra, ma ha bc xà lô sc ni sam, ma ha bác lc trng k lam, d ba t à xá d xà na, bin át l noa, t à da bàn àm ca lô di, thù bàn àm ca lô di, bát ra t à, bàn àm ca lô di, ác ic tha. Án, a na l, t xá , b ra bt xà ra à r, bàn à bàn à n, bt xà ra bàn ni phn. H hng, ô lô ung phn, ta bà ha. (3 ln) O

6. CHÚ ÐI-BI

Thiên th thiên nhãn vô ngi i-bi tâm à-la-ni. Nam-mô hc ra át na, a ra d da. Nam-mô a r da, bà lô yt , thc bát ra da, B- tát a bà da, ma ha tát a bà da, ma ha ca lô ni ca da, án, tát bàn ra pht du s át na át ta. Nam-mô tt kit lt a y mông a r da, bà lô kit tht Pht ra lng à bà. Nam-mô na ra cn trì hê r ma ha bàn a sa m, tát bà a tha u thâu bng, a th dng, tát bà tát a, na ma bà già, ma pht

NGHI THC CÔNG PHU KHUYA 17

t u, át it tha. Án a bà lô hê, lô ca , ca ra , di hê r, ma ha b- tát a, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, r à dng, cu lô cu lô kit mông, lô lô, pht xà da , ma ha pht xà da , à ra à ra, a r ni, tht Pht ra da, dá ra dá ra. M m pht ma ra, mc l, y hê y hê, tht na tht na a ra sâm Pht ra xá-li, pht sa pht sâm, Pht ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê r, ta ra ta ra, tt r tt r, tô rô tô rô, b- d b- d, b-à d, b-à d, di r d, na ra cn trì a r sc ni na, ba d ma na ta bà ha. Tt à d ta bà ha. Ma ha tt à d ta bà ha. Tt à du ngh tht bàn ra d, ta bà ha. Na ra cn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tt ra tng a mc khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tt à d, ta bà ha. Gi kit ra a tt à d, ta bà ha. Ba à ma yt tt à d, ta bà ha. Na ra cn trì bàn à ra d, ta bà ha. Ma bà l thng yt ra d, ta bà ha. Nam-mô hc ra át na, a ra d da. Nam-mô a r da, bà lô yt , thc bàng

18 NGHI THC CÔNG PHU KHUYA

ra d, ta bà ha. Án tt in ô, mn a ra, bt à d, ta bà ha. OOO

7. THP CHÚ

7.1. NH Ý BO LUÂN VNG ÐÀ-LA-NI

Nam-mô Pht-à-da. Nam-mô Ðt-ma-da. Nam-mô Tng-dà-da. Nam-mô Quán T Ti B-tát ma-ha-tát, c i-bi tâm gi. Ðát it tha. Án chc yt ra pht chn a mc ni, ma ha bát ng m, rô rô rô rô, sc tra thc ra a yt r, sa d, hng phn ta ha. Án, bát p ma chn a mt ni, thc ra hng. Án bát lc à, bát ng m hng. O

7.2. TIÊU TAI CÁT TNG THN CHÚ

Nng m tam mãn a, mu à nm. Á bát ra , h a xá ta nng nm. Ðát it tha. Án, khê khê, khê h, khê h, hng hng, nhp ph ra, nhp ph ra, bát ra nhp ph ra, bát ra nhp ph ra, sc sá, sc

NGHI THC CÔNG PHU KHUYA 19

sá, sc trí r, sc trí r, ta phn tra, ta phn tra, phin ca tht r du, ta ph ha. O

7.3. CÔNG-ÐC BO SN THN CHÚ

Nam-mô Pht-Ðà-da. Nam-mô Ðt-Ma-da. Nam-mô Tng-Dà-da. Án, tt h rô rô, tt ô rô, ch r ba, kit r bà tt t r, b rô r, ta ph ha. O

7.4. PHT MU CHUN-Ð THN CHÚ

Kh th quy-y Tô-tt-, u din nh l tht cu chi. Ngã kim xng tán Ði Chun-Ð, duy nguyn t bi thùy gia h. Nam-mô tát a nm tam-miu tam-b, cu chi nm, át it tha. Án, chit l ch l Chun-Ð, ta bà ha. O

7.5. THÁNH VÔ LNG TH QUYT ÐNH QUANG MINH VNG ÐÀ-LA-NI

Án, ni ma ba cát nga , a ba ra mt p, a u r a np, tô tt n, thit chp p, ip t ra t dã, át tháp c t dã, a ra ha , tam dc tam bt t dã, át n dã tháp. Án, tát r ba, tang t cát r, bót r thut

20 NGHI THC CÔNG PHU KHUYA

p, t ra mã , c c ni, tang mã ngt c , ta ba nga, t thut , mã ht ni dã, bát r nga r tá ht. O

7.6. DC S QUÁN ÐNH CHN NGÔN

Nam-mô bt dà pht , b sát x, l rô thích lu ly, bát lt bà, ht ra xà dã, át tha yt a da, a ra ht , tam miu tam bt à da. Ðát it tha. Án, b sát th, b sát th, b sát xã, tam mt yt tá ha. O

7.7. QUÁN ÂM LINH CM CHN NGÔN

Án, ma ni bác di hng, ma ht nghê nha np, tích ô t ba t, tích t ta np, vi t r cát, tát nhi cáng nhi tháp, bc r tt tháp cát np, b ra np, np bc r, thu tht ban np, ni ma lô kit, thuyt ra da, tá ha. O

7.8. THT PHT DIT TI CHN NGÔN

Ly bà ly bà , cu ha cu ha , à ra ni , ni ha ra , t lê n , ma ha dà , chn lng càng , ta bà ha. O

7.9. VÃNG SANH TNH Ð THN CHÚ

Nam-mô a di a bà d, Ða tha dà a d,

NGHI THC CÔNG PHU KHUYA 21

Ða a d tha. A di r ô bà t, A di r a tt am bà t, A di r a tì ca lan , A di r a, tì ca lan a, Dà di n dà dà na, Ch a ca l ta bà ha.

7.10. THIN N THIÊN CHÚ

O

Nam-mô Pht-à. Nam-mô Ðt-m. Nam-mô Tng-dà. Nam-mô tht l, ma ha t da, át n dã tha, ba l phú lu na giá l, tam mn à, t xá ni, ma ha t ha ra dà , tam mn à, t ni dà , ma ha ca r dã, ba n ba ra, ba n tát r ph lt tha, tam mn à, tu bác lê , phú l na, a r na, t m , ma ha t c tt , ma ha Di-Lc , lâu phã tng k , hê t, tng k hê , tam mn à, a tha a nu, à-la-ni. O

22 NGHI THC CÔNG PHU KHUYA

8. BÁT-NHÃ TÂM KINH

Quán T Ti thc hành trí tu, Bát-nhã ba-la-mt sáng ngi, By gi B-tát quán soi, Thy rng nm un ba i u không. O Vt tt c các vòng kh ách, Hãy nghe này, Xá-li-pht ông! Sc nào có khác gì không, Không nào khác sc, sc không vn ng. O C th, tng, thc, hành cng th, Tánh chân không các pháp viên thành Thy u chng dit, chng sanh, Chng nh, chng sch, chng tng gim gì. O Trong chân không chng h có sc, Chng th, tng, hành, thc trong không. Mt, tai, mi, li, ý, thân, Sc, thanh, v, xúc, pháp, hng không còn. O Không nhãn thc n không ý thc, Không vô minh hoc ht-vô-minh, Không iu già cht chúng sanh, Ht già, ht cht thc tình cng không. Không trí hu cng không chng c,

NGHI THC CÔNG PHU KHUYA 23

Bi có gì là ch c âu. By lâu B-tát da vào, Trí ba-la-mt, thm sâu thc hành, Mi chng ngi quanh mình tan bin, Mi vic u chng khin hong kinh, Xa lìa mng tng o iên, Nit-bàn rt ráo an nhiên thanh nhàn. O Bát-nhã y rõ ràng trí tu, Mà ba i ch Pht nng vào, Chng thành qu giác ti cao, Nên xem Bát-nhã thâm sâu ó là: O Li thn chú sâu xa bc nht, Li chú thn rt mc quang minh, Chú thn cao c anh linh, Là li thn chú tht tình cao siêu, Tr dt c mi iu au kh, úng nh vy muôn thu không sai. Ngài lin tuyên nói chú này, ngi trì nim sáng bày chn tâm: O Ga-tê Ga-tê Pa-ra-ga-tê Pa-ra-san-ga-tê Bô-dhi Sva-ha. (3 ln) OOO

24 NGHI THC CÔNG PHU KHUYA

9. TÁN DNG

Chúng t gi tâm thanh tnh, Tng Lng-nghiêm mu nhim chú thn. Nguyn xin Tam bo, tri, rng, Bn hàng bc Thánh tòng lâm gi gìn. Dt tám nn, ba ng kh i, n bn ân, sáu cõi không cùng. Chin tranh chm dt, thái bình, Ma hoà, gió thun, muôn dân an lành. Khp mi gii thc hành, tin b, Mi tâm linh chng ng d dàng. Ca thin thanh tnh, sch phàm, i tng phc hu, chí thành quy y. Triu tâm nim trôi i m c, Nc i dng ung sch d thôi, H không t rõ ngun khi, Bt ngàn công c Nh Lai khó bàn. Trong tri t không ai bng Pht, Khp mi phng tu giác vô song, Xem trong ba cõi bi hng, Pht là s mt, ng thông o mu. Nam-mô Ta-bà giáo ch, tam gii o s, t sinh T ph, nhân thiên Giáo ch,

NGHI THC CÔNG PHU KHUYA 25

thiên bá c hoá thân, Bn s Thích-ca Mâu-ni Pht. Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Pht (18 ln) O Nam-mô i trí Vn-thù-s-li B-tát O Nam-mô i hnh Ph-hin B-tát O Nam-mô H pháp ch Tôn B-tát O Nam-mô o tràng Hi thng Pht B-tát (3 ln) OOO

10. SÁM MI NGUYN PH HIN

t chúng con quyt lòng tu tp Mi hnh nguyn ln B-tát Ph Hin: Mt là kính ly Nh Lai, Hai là tán thán bc Thy nhn thiên, Ba là b thí mi min, Bn là chuyn nghip oan khiên kh su, Nm là tu h ln nhau, Sáu là chuyn pháp nhim mu, thnh thi, By là thnh Pht i, Tám là hc Pht an vui tuyt vi, Chín là luôn thun mi ngi Mi là hi hng muôn ni an lành. O

26 NGHI THC CÔNG PHU KHUYA

11. SÁM QUY MNG

Con nng ta mi phng c Pht, Pháp cao siêu tu giác, tnh thanh, Tng oàn chng qu thánh nhân, T bi cu chúng sinh thoát nàn. ã bao kip b quên chân tánh Lu cõi mê, nhim m tham, sân Bp bnh sinh t bao ln Chy theo thanh, sc vng chân bi trn. Mi trói buc làm nhân hu lu, Sáu giác quan gây to ti khiên. Sông su, b kh m chìm, Vng vòng nhân ngã, b quên o lành. Bao kip sng lng nhng dây nghip, Ri kip này oan trái dùng dng. Ngng cu Tam bo xót thng, Cho con sám hi li lm by lâu. O Nh Pht lc nhim mu soi chiu, Bn ng tu nhit huyt ch nhau, Thoát ra vc thm kh su,

NGHI THC CÔNG PHU KHUYA 27

n b giác ng nhim mu xa nay. O Gieo phc c kip này sng th, Trng trí nhân, sáng t tâm linh. Sanh ra chn ô thành, Minh s dn dt, thc hành o chn. Vì chính tín, phát tâm xung tóc, Theo o mu, th c huyn vi. Sáu cn lanh li hành trì, Gi gìn ba nghip hành vi mnh lành. Duyên th tc tnh thanh, không nhim, i thanh cao, chng dính bi trn. Gi gìn o c, lng tâm, Oai nghi, t hnh trang nghiêm trong, ngoài. Tám nn ln không tày xâm phm, Cùng bn duyên chng dám ba ging. Liu thông trí tu sâu ngn, Tâm b- y cha tng thoái lui. O Nng Pht pháp, an vui tu hc, Ng i tha, lp cc tánh "không," Thc hành lc pháp môn,

28 NGHI THC CÔNG PHU KHUYA

Vt bao kip sng trm luân bin dài. Xây chùa tháp khp ni tu hc, Phá li nghi, ba c trùng trùng, Tà ma hàng phc n cùng, Trùng hng Tam bo, khi ngun tâm linh. Noi gng Pht, dn thân không mt, Các pháp môn thông sut ngày êm, Rng tu phc hu thâm huyn, Cu ngi, giúp vt trn nên o vàng. Sm chng c thn thông sáu loi, Ri viên thành qu Pht hin i, Ngay trong pháp gii chng ri, Ra vào sanh t, cu ngi trm luân. O Tp thng xót Quan Âm qung i, Noi Ph Hin hnh nguyn không cùng, Cõi này, chn khác hin thân, Xin dng Pht pháp, cu nhân, i. em tu giác chiu soi cõi d, Dùng thn thông hoá qu ma, Ni nào nghe ting, gp ta,

NGHI THC CÔNG PHU KHUYA 29

Cng u giác ng, vt qua kh su. Chn ngc lnh, la màu rc, Thành rng hoa, thm phc mùi hng. Ngc ng nut st thm thng, Bin thành Tnh , thiên ng nhân gian. Loài ch nng, kh hn bao ni, Ging mang lông, u i sng dài, Không còn kh lu, nn tai, Hng bao li lc, tháng ngày bình an. O Trong dch bnh, phát minh thuc thánh Cu bao ngi khi bnh trm kha ói nghèo u c m no, Cho tin, giúp vn, bn c không còn. Bao li ích hng sùng tt c, Lòng v tha chng k oán, thân, Ngi xa ri li k gn, Xem nh quyn thuc, ban ân ng u. Ct li ái ni chìm nhiu kip, Cn sông mê, bao hip t sinh, Quyt tâm cu giúp hàm linh,

30 NGHI THC CÔNG PHU KHUYA

Lên ng giác ng, chng thành Nh Lai. H không dù có chuyn di, Nguyn con muôn kip không h rung rinh. Nguyn cu tt c chúng sinh, Chng nên Pht trí, tâm linh rng ngi. OOO

12. TÁN L

Kính l Th Tôn, Vô thng Nng Nhn, Tri qua nhiu kip tu nhân, âu-sut giáng thn, Gi t ngôi v quc vng. Di ci B-, Chin thng ma quân, Sao mai va mc o thành, Chuyn pháp luân. Ba tha quy hng nht tâm, Vô sanh s chng. Muôn loài quy hng nht tâm, Vô sanh nguyn chng. Bn loài, chín cõi cùng vào bin tánh T-lô;

NGHI THC CÔNG PHU KHUYA 31

Tám nn, ba ng ng n ca mu Hoa tng.

13. HI HNG CÔNG C

O

Tng kinh tu tp, phc tng, Xin em hi hng xa gn, khp ni. Nguyn cho tt c tri ngi, u vào cõi Pht, sáng ngi chân tâm. O Nguyn tr ba chng trm luân, Sng trong trí tu, tnh thanh cõi lòng. Nguyn cho ti nghip tiêu mòn, Noi theo B-tát làm tròn tm gng. O Nguyn sanh cõi tnh Tây phng, M cha: Chín phm sen vàng nêu danh, Hoa ci, chng ng vô sanh, Cùng hàng B-tát ng hành tâm linh. O Nguyn em công c to thành, Hng v tt c chúng sanh mi loài, Ri ban hnh phúc muôn ni, Giúp ngi giác ng, an vui o mu. (3 xá) OOO

32 NGHI THC CÔNG PHU KHUYA

14. LI NGUYN CUI

(Ch l qu chp tay, tha thit nguyn; i chúng mc nim)

Nam-mô Bn S Thích-ca Mâu-ni Pht O Nguyn em công c này hi hng v: Tri giác ng muôn ni sáng t, Bánh xe pháp vn chuyn không dng. Mong hoa àm li n gia mùa xuân, Nguyn cây Giác tr hoa u tháng h. O Tái hin o tràng Pháp Hoa, Bát-nhã, Dng nên pháp hi Phng ng, A-hàm. V vang dòng h Th Tôn, Rng r tông môn Ca-dip. Nghìn thu vàng son T nghip, Muôn thu rng r tông phong. O Tng ni, o lc thm thâm, Pht t, tín tâm kiên c. Nguyn nhà nhà hnh phúc, an khang, i i làm bà con Pht pháp, Kip kip làm quyn thuc t bi. Mi ngi bit tu hc iu lành, Bn bin c ma hoà, gió thun. O

NGHI THC CÔNG PHU KHUYA 33

Chúng con phát nguyn: To thêm công c, dt ht li lm, Phi sch não phin, trau di tu giác. Hc theo Trung o, tu hnh nht tha, Tinh tn sm tra, sm thành Pht o.O

(i chúng cùng nim)

Nam-mô Thng Tr Tam Bo. (3 xá) OOO

15. NH L BA NGÔI BÁU

Con xin nng ta Pht, Bc Phc Trí Viên Thành, Cu tt c chúng sanh Giác ng, phát tâm lành. Con xin nng ta Pháp, Ngun tu giác, t bi, Cu tt c chúng sanh Hiu o, t ngun tâm. Con xin nng ta Tng, oàn th sng an vui, Cu tt c chúng sanh Hòa hp, thng mn nhau.

(1 ly) O

(1 ly) O

(1 ly)

O

34 NGHI THC CÔNG PHU KHUYA

TÁN DNG THIÊN LONG BÁT B

Tri, thn, qu, d xoa, các chúng Nghe pháp mu, tâm nguyn chí thành, Giúp xe chánh pháp ln nhanh, Siêng nng tu nim, pháp lành da nng. Ngi các cõi, mi phng t hi, Trên t lin hoc ti h không, Gieo trng ht ging tình thng, êm ngày, thân th sng trong pháp mu. Nguyn các cõi trc sau an n, Phc trí này nuôi ln qun sanh. Bao nhiêu ti chng tan nhanh, Xa lìa kh ách, nit-bàn thnh thi. Hng o c tô bi vóc dáng, Áo nh thin to sáng thân tâm. Hoa mu tu giác trang nghiêm, Tu theo ch , tâm thng an vui. Nam-mô Ti tà, Ph Chánh H Pháp ch Tôn B-tát ma-ha-tát. (3 ln) OOO

NGHI THC CÔNG PHU KHUYA 35

TÁN DNG H PHÁP

Nam-mô Pht-à. Nam-mô t-m. Nam mô Tng-già. Nam-mô tht l, ma ha t da, át n dã tha, ba l phú lu na giá l, tam mn à, t xá ni, ma ha t ha ra dà , tam mn à, t ni dà , ma ha ca r dã, ba n ba ra, ba n tát r ph lt tha, tam mn à, tu bác lê , phú l na, a r na, t m , ma ha t c tt , ma ha Di-Lc , lâu phã tng k , hê t, tng k hê , tam mn à, a tha a nu, à-la-ni. Nam-mô Tam Châu Cm ng H Pháp Vi-à Tôn Thiên B-tát (3 ln) O c Vi-à, tng tri hin thánh, Là hoá thân B-tát i, Làm cho Pht pháp rng ngi, Giúp i bit o, tht dy thâm ân. Cm chày tu xua tan ma chng, Giúp nc dân c hng thái bình, Nguyn lành s ng theo tâm, Ngp tràn công c, sáng danh o i. O Nam-mô Ph Nhãn B-tát Ma-ha-tát (3 ln) O

Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mt.

OOO

Information

CHNG 1

35 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

96985


Notice: fwrite(): send of 211 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531