Read Microsoft Word - TCXDVN 392.doc text version

TIÊU CHU N XÂY D NG VI T NAM

TCVN 392 - 2007 C ng h p bê tông c t thép úc s n yêu c u k thu t và phng pháp th

Pre-cast Reinforced-Concrete Box Converts Technical Requirements and Testing Methods

Hà N i, 2007

TCVN 392 : 2007

L i nói u Tiêu chu n tcxdvn 392 ­ 2007: "C ng h p bê tông c t thép úc s n - Yêu c u k thu t và phng pháp th " c biên so n, áp ng nhu c u c a th c t s n xu t ngày càng òi h i tiêu chu n hoá các lo i c ng h p. Tiêu chu n tcxdvn 392 ­ 2007 do H i Công nghi p Bê tông Vi t Nam biên so n, V V Khoa h c Công ngh trình B Xây d ng ban hành theo Quy t nh s .17../ 2007/ Q-BXD.

2

TCVN 392 : 2007

tiêu chu n xây d ng vi t nam

tcvn 392 - 2007

1. Ph m vi áp d ng. Tiêu chu n này qui nh các yêu c u k thu t và các phng pháp th i v i lo i c ng h p n và ôi làm b ng bê tông c t thép úc s n dùng cho các công trình ng c ng ng m cho ng giao thông, c ng thoát n c, d n n c th i không có áp. Ngoài ra còn có th dùng l p t các ng dây i n ng m, cáp ng m. Tiêu chu n này dùng cho c ng h p bê tông c t thép úc s n n (1 khoang) và ôi (2 khoang). 2. Tài li u vi n d n. · · · · · TCVN 2682: 1999 Xi mng Pooclng. Yêu c u k thu t TCVN 4787: 1989 Xi mng. Phng pháp l y m u và chu n chu n b m u th TCXDVN 7570: 2006 C t li u cho bê tông và v a - Yêu c u k thu t TCXDVN 324:2004 N c dùng tr n và b o d ng bê tông. 14TCN: 1999 Ph gia cho bê tông và v a. Yêu c u k thu t và phng pháp th .

· TCXDVN 325 : 2004 Ph gia hoá h c cho bê tông · TCVN 3118: 1993 Bê tông n ng. Phng pháp xác nh c ng nén. · TCVN 178: 1989 Bê tông n ng. Phng pháp không phá ho i k t h p máy siêu âm và súng b t n y xác nh c ng . · TCVN 1651: 1985 Thép c t bê tông cán nóng. · TCVN 5709: 1993 Thép các bon cán nóng dùng cho xây d ng. Yêu c u k thu t. · 22 TCN 159: 86 C ng tròn bê tông c t thép l p ghép. · TCVN 4452 : 1987 K t c u bê tông và bê tông c t thép l p ghép ­ Quy ph m thi công, nghi m thu. · Qui trình thi t k c u c ng theo tr ng thái gi i h n ban hành theo Quy t nh s 2057/QD/KT ngày 19/9/1979 c a B Giao thông V n t i. · TCXDVN 4453: 1995 K t c u bê tông c t thép toàn kh i ­ Qui ph m thi công và nghi m thu.

3

TCVN 392 : 2007

3. Các thu t ng và nh ngha. 3.1. t c ng t c ng là m t hình h p r ng (1 khoang ho c 2 khoang) b ng bê tông c t thép c s n xu t theo kích th c qui chu n. t c ng bao g m các lo i sau:

Hình 1 : t c ng n 3.1.1. t c ng u Là t c ng dùng t ngay sau t ng d n c a vào và c a ra c a c ng, ch có m i n i m t u. 3.1.2. t c ng gi a Là t c ng c t gi a ng c ng và có m i n i c 2 u.

Hình 2: t c ng ôi

4

TCVN 392 : 2007

3.2. M i n i Là ph n liên k t gi a u dng và u âm c a các t c ng (hình 3). 3.2.1. u dng m i n i : Ph n m i n i nhìn th y bên ngoài sau khi các t c ng ã c l ng vào nhau 3.2.2. u âm m i n i : Ph n m i n i n m bên trong sau khi các t c ng ã c l ng vào nhau.

3.3. ng c ng T o thành t nhi u t c ng c liên k t v i nhau b ng các m i n i.

Chi ti t A

Chi ti t B

Hình 3 : M i n i âm và m i n i dng 3.4. Kích th c danh ngha c a c ng h p Là kích th c trong c a ti t di n ngang c a t c ng và tính b ng mm. Là giá tr qui c c ch n làm kích th c c b n thi t k mô un các kích th c c a c ng. Các kích th c danh ngha c a c ng h p n và ôi ang c s d ng trong th c t nêu trong b ng 5 và 6 ph n Ph l c. 3.5. Kích th c ch t o Là kích th c c a c ng h p mà c s s n xu t ch t o theo thi t k . 3.6. Kích th c th c t Là kích th c c a c ng t c trong th c t . 3.7. Chi u dài hi u d ng c a t c ng Là chi u dài c tính t mép ngoài u dng n mép trong u âm c a m i n i

5

TCVN 392 : 2007

3.8. Lô s n ph m S l ng 100 t c ng trong m t t s n xu t có cùng thi t k k thu t, cùng v t li u, kích th c và c s n xu t theo cùng m t qui trình công ngh c coi là m t lô. N u lô s n ph m ít hn 100 t c ng thì cng tính nh là 1 lô. 4. Phân lo i 4.1. Phân lo i theo hình d ng ti t di n c ng: a) c ng có ti t di n hình ch nh t; b) c ng có ti t di n hình vuông; 4.2. Phân lo i theo k t c u, kích th c danh ngha t c ng: a) c ng n (1 khoang) v i các lo i có kích th c danh ngha sau (hình 1): (1,0 x 1,0) m; (1,2 x 1,2) m; (1,6 x 1,6) m; (1,6 x 2,0) m; (2,0 x 2,0) m; (2,5 x 2,5) m; (3,0 x 3,0) m. b) c ng ôi (2 khoang) v i các lo i có kích th c danh ngha sau (hình 2): 2(1,6 x 1,6) m; 2(1,6 x 2,0) m; 2(2,0 x 2,0) m; 2(2,5 x 2,5) m; 2(3,0 x 3,0) m; 5. Yêu c u k thu t. 5.1. V t li u dùng cho c ng h p. 5.1.1. Xi mng Xi mng dùng s n xu t c ng h p bê tông c t thép là xi mng Pooclng (PC) ho c xi mng Poolng h n h p (PCB); cng có th dùng các lo i xi mng khác nhng ph i phù h p v i các tiêu chu n TCVN 2682: 1999 và TCVN 6260:1997. 5.1.2. C t li u Tho mãn yêu c u c a TCXDVN 7570 : 2006 5.1.3. Các v t li u khác. a) N c dùng tr n và b o d ng bê tông: Theo quy nh c a TCXDVN 324:2004 b) Ch t ph gia: Li u l ng ph gia tu thu c lo i xi mng và ph i qua thí nghi m xác nh c th ; Yêu c u k thu t c a ph gia bê tông dùng cho c ng h p l y theo 14TCN 103 109: 1999 và TCXDVN 325 : 2004. 5.1.4. Bê tông a) Hàm l ng xi mng: m b o ch t l ng c n thi t c a bê tông dùng cho c ng h p, hàm l ng xi mng trong h n h p bê tông t i thi u ph i không ít hn 360kg/m3 và t l N/X trong ph m vi t 0,39 ÷ 0,43 và không l n hn 0,45.

6

TCVN 392 : 2007

b) H n h p bê tông dùng cho c ng h p ph i c thi t k thành ph n c p ph i, s t ho c c ng theo lo i xi mng và c t li u th c t . c) Bê tông ch t o c ng h p ph i m b o t mác thi t k theo c ng và theo ch ng th m. 5.1.5. C t thép C t thép dùng s n xu t c ng h p ph i phù h p v i các tiêu chu n tng ng sau ây: · Thép thanh dùng làm c t ch u l c trong bê tông là thép cán nóng theo tiêu chu n TCVN 1651: 1985. · Thép cu n các bon th p kéo ngu i dùng làm c t thép phân b , c u t o trong bê tông theo tiêu chu n TCVN 3101: 1979. · Các lô s n ph m thép c n thí nghi m xác nh các ch tiêu c lý c l y theo qui nh hi n hành. Hàn n i c t thép ph i tuân theo các qui nh c a qui trình hàn. Sai s v kho ng cách b trí theo thi t k i v i các thanh thép ch u l c 10 mm; v i thép ai 10 mm ; v i l p b o v c t thép ± 5 mm. 5.2. Kích th c và sai s kích th c

5.2.1. Kích th c danh ngha Kích th c danh ngha c a c ng h p bê tông c t thép n và ôi úc s n g m các lo i ghi trong b ng 1: (mm). Chi u dày thành c ng h p ph thu c vào kích th c danh ngha và th ng c l y b ng 10% kích th c ti t di n ngang c a 1 khoang c ng. Chi u dài hi u d ng c a t c ng có th thay i theo yêu c u c a ng i t hàng. Hi n nay theo i u ki n thi công, s n xu t hàng lo t, chi u dài t c ng th ng l y b ng 1200 mm. B ng 1: Kích th c danh ngha c a c ng h p bê tông c t thép n và ôi (mm) TT Kích th c trong t c ng Chi u dày t Chi u dài t c ng c ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1000 x 1000 1200 x 1200 1600 x 1600 1600 x 2000 2000 x 2000 2500 x 2500 3000 x 3000 2(1600 x 1600) 2(1600 x 2000) 120 120 160 200 200 250 300 160 200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

7

TCVN 392 : 2007

10 11 12

2(2000 x 2000) 2(2500 x 2500) 2(3000 x 3000)

200 250 300

1200 1200 1200

Chi u dài cng nh các kích th c khác c a t c ng có th theo yêu c u c a ng i t hàng. 5.2.2. Sai s kích th c t c ng Sai s kích th c ti t di n, chi u dày thành c ng và chi u dài t c ng c quy nh trong b ng 2 (mm) và các sai s cho phép c nhà s n xu t công b và thông báo cùng v i kích th c danh nh c a s n ph m. B ng 2: Sai s kích th c ti t di n, chi u dày và chi u dài t c ng (mm) TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kích th c danh ngha 1000 x 1000 1200 x 1200 1600 x 1600 1600 x 2000 2000 x 2000 2500 x 2500 3000 x 3000 2(1600 x 1600) 2(1600 x 2000) 2(2000 x 2000) 2(2500 x 2500) 2(3000 x 3000) Sai s kích th c ti t di n ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 ± 10 ± 10 ±5 ±5 ±5 ± 10 ± 10 Sai s chi u dày thành t c ng ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±5 ±5 ±3 ±3 ±3 ±5 ±5 Sai s chi u dài t c ng ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 ±5

5.2.3. Chi u dài hi u d ng c a t c ng Chi u dài hi u d ng D c a t c ng c xác nh theo hình 1, hình 2 và Ph l c 1 và Ph l c 2. Chi u dài hi u d ng c a t c ng h p bê tông c t thép n và ôi s n xu t theo công ngh va rung, phù h p v i i u ki n thi công k t h p th công và c gi i th ng c thi t k b ng 1200 mm. 5.2.4. Chi u dày l p bê tông b o v c t thép. m b o c t thép không b n mòn, chi u dày c a l p bê tông b o v c t thép bên trong và bên ngoài không c nh hn 12mm.

8

TCVN 392 : 2007

5.3.

Yêu c u v hình th c bên ngoài và các khuy t t t cho phép

5.3.1 ph ng b m t, th ng, vuông góc u t c ng B m t bên ngoài cng nh bên trong c a t c ng ph i m b o ph ng u n, các i m l i lõm không v t quá ±5 mm. Không cho phép có các v t lõm ho c l r ng trên b m t t c ng v i chi u sâu l n hn 12mm. Sai s c a ng th ng d c tr c t c ng và vuông góc u t c ng không v t quá ±5 mm. 5.3.2 Các khuy t t t do bê tông b s t, v T ng di n tích bê tông b m t b s t, v không c v t quá 6 l n bình phng sai s c a kích th c danh ngha t c ng (mm2), trong ó di n tích m t mi ng s t v không c l n hn 3 l n bình phng sai s kích th c danh ngha và không c s t v c m t trong và m t ngoài ch ti p xúc c a m i n i. 5.3.3 V t n t b m t B r ng các v t n t b m t do bi n d ng co ngót bê tông không c v t quá 0,1mm. 5.3.4 S bi n màu c a b m t bê tông B m t bê tông c a t c ng không c có các v t trong b n mòn, b g . 5.4. Yêu c u chung cho m i n i c ng V t li u dùng trám m i n i là v a xi mng cát có mác tng ng v i mác c a bê tông ch t o t c ng, không co ngót; ho c s i ay t m nh a ng ho c ch t ph gia chuyên d ng cho m i n i. M t ph ng c a m i n i c ng ph i vuông góc v i tr c d c c a t c ng. 5.5. Yêu c u v kh nng ch ng th m Kh nng ch ng th m c a t c ng c bi u th b ng kh nng ch u c áp l c thu tnh khi c ng ch a y n c mà không xu t hi n n c th m qua thành c ng. 5.6. Yêu c u v kh nng ch u t i c a t c ng. Kh nng ch u t i c a t c ng c xác nh b ng phng pháp nén trên b máy. L c nén phá hu (t i tr ng gi i h n) là l c nén qui nh cho m i lo i t c ng và c duy trì ít nh t trong m t phút mà t c ng không b phá hu tng ng v i yêu c u b trí c t thép v i m i c p t i tr ng qui nh tr c. L c nén gi i h n c a các lo i t c ng n và ôi c quy nh b ng 3 theo thi t k k th t cho t ng kích th c danh ngha c a c ng v i ph m vi áp d ng khác nhau. c a s t g do c t thép bên

9

TCVN 392 : 2007

Kh nng ch u l c gi i h n c a t c ng c xác nh theo phng pháp nén gi a c nh trên và c h ng d n trong m c 6, (xem hình 2). B ng 3: L c nén gi i h n theo phng pháp nén t i v trí gi a c nh trên (KN) TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5.7. C C C C C C C C C C C C Kích th c danh ngha ng n 1000 x 1000 ng n 1200 x 1200 ng n 1600 x 1600 ng n 1600 x 2000 ng n 2000 x 2000 ng n 2500 x 2500 ng n 3000 x 3000 ng ôi (1600 x 1600) ng ôi (1600 x 2000) ng ôi (2000 x 2000) ng ôi (2500 x 2500) ng ôi (3000 x 3000) V i dày t p t 0,5 n 2,0 mét 80 70 90 100 110 120 160 90 100 110 120 170 V i dày t p t 2,1 n 3,0 mét 70 60 70 60 100 80 120 70 60 140 80 130

Yêu c u v nhãn mác s n ph m

5.7.1 N i dung nhãn mác M i t c ng có nhãn mác ghi rõ các n i dung sau ây: · C s s n xu t; · Lo i s n ph m, kích th c danh ngha, lô s n ph m; · S hi u tiêu chu n áp d ng; · Ngày s n xu t; · D u ki m tra ch t l ng, ngày, gi , ng i ki m tra; Nhãn mác c ghi m t ngoài c a t c ng v trí d nhìn. 5.7.2 V t li u dùng ghi nhãn mác. Yêu c u v t li u dùng cho vi c ghi nhãn mác không b hoà tan trong n c và không phai màu. 5.8. Yêu c u v v n chuy n, b o qu n: · S n ph m t c ng h p BTCT ch c phép b c x p, v n chuy n khi c ng bê tông t t i thi u 70% mác thi t k . · S n ph m t c ng ph i c x p, d b ng c n c u v i móc dây cáp m m ho c thi t b nâng thích h p. · Các s n ph m c ng sau khi ki m tra ch t l ng c x p thành t ng lô cùng lo i. Gi a các l p s n ph m t n m ph i c t các mi ng m b ng g , tre thích h p

10

TCVN 392 : 2007

· Khi v n chuy n, các t c ng ph i c chèn ch t v i phng ti n v n chuy n tránh xô y, va p, gây h h ng, s t v bê tông các c nh ngoài và trong. · thu n ti n khi v n chuy n và l p ráp, trên b n n p c a t c ng b trí 2 móc thép. 6. Các phng pháp th . 6.1. Phân lô và l y m u. S n ph m c ng h p c phân thành lô, m i lô l y ra 5 s n ph m ki m tra kích th c, nhãn mác và khuy t t t. 6.2. Ki m tra nhãn mác. N i dung nhãn mác ã c quy nh theo m c 6.3.4. 6.3. Ki m tra khuy t t t ngo i quan. Ki m tra s phù h p c a s n ph m t c ng h p so v i các yêu c u v hình th c bên ngoài và m c khuy t t t c n c th c hi n cho 100% s n ph m và c quy nh trong m c 5.3 6.3.1. D ng c ki m tra. D · · · · · ng c và thi t b ki m tra bên ngoài và khuy t t t g m: Th c dây, th c g ho c th c nh a dài 1m, chính xác 1mm; Th c s t ho c th c nh a dài 30cm, chính xác 1mm; Th c k p, chính xác 0,1mm; Th c lá thép dày 0,1mm; Kính lúp có phóng t 5-10 l n. m c 5.8.1 và báo cáo k t qu ki m tra

6.3.2. Các b c ki m tra. · o chi u sâu v t l i lõm b ng th c thép; · o kích th c v t s t v và tính di n tích v t s t v tng ng; · Quan sát v t n t b ng m t th ng ho c dùng kính lúp. 6.3.3. ánh giá k t qu ki m tra. i chi u v i yêu c u v hình th c bên ngoài và khuy t t t c a t c ng c quy nh trong m c 5.4 ánh giá ch t l ng t c ng. N u trong 5 s n ph m ó có 01 s n ph m không t c p ch t l ng thì trong lô ó l i ch n ra 5 m u khác ki m tra ti p. N u l i có 1 s n ph m không t yêu c u ch t l ng thì lô s n ph m ó ph i nghi m thu t ng s n ph m. 6.3.4. Báo cáo k t qu ki m tra. Trong báo cáo k t qu th ph i có các thông tin sau ây: · Lo i c ng em th ; · C s s n xu t c ng;

11

TCVN 392 : 2007

· · · · ·

Ngày s n xu t c ng; Ngày ki m tra; K t qu ki m tra; ánh giá k t qu ; Ng i ki m tra.

C s s n xu t c ng h p ph i lu gi phi u k t qu thí nghi m c ng bê tông kèm theo các lô s n ph m c ng h p. 6.4. Ki m tra kích th c và sai l ch kích th c. Ki m tra và ánh giá sai l ch kích th c c a s n ph m t c ng theo các yêu c u v kích th c và sai s kích th c cho phép c nêu trong m c 5.3. 6.4.1 D ng c ki m tra D ng c và thi t b ki m tra kích th c t c ng g m: · Th c k p hàm k p l n có chính xác 0,1mm; · Th c s t ho c th c g dài 1m ho c th c s t cu n; chính xác 1mm; · Máy khoan; búa, c s t. 6.4.2 Các b c ki m tra. · o kích th c bên trong (kích th c danh ngha) c a t ng t c ng theo hai phng. Vi c o c ti n hành trên c hai u t c ng. · o b dày c a thành t c ng các c nh 2 u b ng th c k p. · o chi u dài hi u d ng c a t ng o n c ng theo các c nh b ng th c thép ho c th c thép cu n. · o b dày c a l p bê tông b o v c t thép i v i t ng t c ng b ng cách khoan hai l trên b m t t c ng cho t i c t thép ho c c t ngang ti t di n c ng o b dày l p bê tông b o v . Sau khi ki m tra, l khoan ph i c trát kín b ng v a xi mng. 6.4.3 ánh giá k t qu . i chi u các k t qu o trung bình v i các thông s thi t k c ng h p xác nh sai l ch cho phép nh ã c quy nh trong các m c 5.3 và 5.4 6.4.4 Báo cáo k t qu ki m tra. N i dung báo cáo tng t nh ã nêu trong m c 6.3.4 6.5. Xác nh kh nng ch ng th m.

6.5.1. D ng c và v t li u: · T m thép ho c t m tôn ph ng; · ng h ; bay nh mi nh n, dao bài; matit bitum; ho c h n h p bitum n u ch y tr n b t á.

12

TCVN 392 : 2007

6.5.2. Chu n b m u th . T m i lô s n ph m c ng h p l y ra 2 t c ng b t k ã tu i 28 ngày th ch ng th m n c. 6.5.3. Các b c th · D ng áy t c ng trên n n ph ng n m ngang không th m n c nh t m thép, ho c t m tôn, ho c n n bê tông ã c gia công không th m n c. · u d i c a t c ng ph i áp ch t trên m t n n. Khe h gi a u c ng và n n c trát kín b ng matit bitum ho c t sét n c trong t c ng không rò r qua khe ra ngoài. · n c vào t c ng cho y t i cách mép trên c a t c ng 1cm và gi n c trong t c ng trong m t th i gian quy nh tu thu c b dày c a thành t c ng nh trong b ng 4 B ng 4: Th i gian ch a n c trong t c ng B dày thành t c ng (mm) 100 160 200 250 300 Th i gian ch a n c (gi ) 36 48 60 72 84

K t thúc th i gian th , quan sát b m t ngoài t c ng xem có hi n t ng th m t và gi t n c ng trên b m t không. 6.5.4. ánh giá k t qu N u không có hi n t ng th m n c ho c xu t hi n gi t n c ng thì t c ng h p th nghi m t yêu c u v ch ng th m. N u trong 03 t c ng em th mà có 01 t c ng b th m, thì ph i ch n 03 t c ng khác th ti p. N u l i có 01 t c ng b th m n c thì lô c ng ó không t yêu c u v ch ng th m. 6.5.5. Báo cáo k t qu . N i dung báo cáo k t qu tng t nh ã nêu trong m c 6.3.5 6.6. Ki m tra c ng bê tông. C ng bê tông c a các t c ng c ki m tra qua phi u thí nghi m lu ho c b ng phng pháp không phá hu : k t h p sóng siêu âm v i súng b t n y theo tiêu chu n TCVN 178:1989 Trong tr ng h p c n thi t có th ki m tra trên m u bê tông khoan t t c ng.

13

TCVN 392 : 2007

6.7.

Th kh nng ch u t i c a t c ng.

6.7.1. Nguyên t c thí nghi m. Phép th c th c hi n trong phòng thí nghi m k t c u công trình c l p v i nhà s n xu t, m b o các yêu c u k thu t và kích th c c a t c ng. Khi nén, t c ng th c l p t ti p xúc ch t ch v i sàn máy nén và gi c nh theo phng ngang c a t c ng. V i t c ng n, l c nén t t i i n gi a c nh trên. V i c ng ôi, l c nén t t i gi a c nh trên c a m t khoang t c ng. Có th th t i b ng cách ch t t i ho c ép thu l c t i hi n tr ng khi i u ki n n n móng m b o yêu c u k thu t. 6.7.2. D ng c và thi t b . · Máy nén thu l c ho c máy nén c h c dùng h th ng kích. Máy ph i c l p ng h l c có thang l c phù h p sao cho t i tr ng th ph i n m trong ph m vi 20-80% c a giá tr l n nh t c a thang l c. chính xác c a máy trong kho ng +2% t i tr ng th quy nh. · Các d ng c quan sát và o b r ng khe n t (kính phóng i, th c thép). · Có th thí nghi m trong các phòng thí nghi m h p chu n có ch ng ch theo yêu c u c a phòng thí nghi m LAS. · Thi t b nén t i hi n tr ng ph i phù h p v i các yêu c u thí nghi m cng nh i u ki n l p t các d ng c o và thi t b gia t i.

Hình 4: V trí t l c th 6.7.3. Chu n b t c ng m u th .

kh nng ch u t i c a t c ng

Chu n b ít nh t 02 t c ng m u th . M u th là m t t c ng có chi u dài danh nh 1200 mm ho c theo thi t k c th . 6.7.4. Các b c th · t t c ng th lên b th m t cách ch c ch n, n nh; · t t m m và thanh truy n l c trên lên i m gi a thanh ngang c ng;

14

TCVN 392 : 2007

· Tác d ng l c lên i m gi a c a thanh truy n l c, tng t i n giá tr 10% l c nén quy nh; · Ki m tra n nh, ti p xúc c a toàn b h th ng và các thanh g i t a; · Ti p t c tng t i v i t c gia t i 200 kN/phút. Khi xu t hi n v t n t, gi t i trong 1 phút và quan sát, o b r ng v t n t. · Sau ó ti p t c tng t i t i khi t 75% l c nén gi i h n quy nh thì tng t i ch m l i v i t c 44 kN/phút. Khi t l c nén gi i h n thì gi t i tr ng 1 phút và quan sát. N u có v t n t thì o chi u r ng và chi u sâu v t n t b ng cách ch c th c lá vào khe n t. N u không n t, ho c v t n t nh thì l i ti p t c tng t i cho n khi xúât hi n v t n t r ng hn 0,25mm và sâu hn 0,2mm (xem nh m u ã b phá ho i) thì ng ng gia t i và t t máy. 6.7.5. ánh giá k t qu . · Khi th l c nén gi i h n có th x y ra các tr ng h p sau ây: - Khi ép n l c c c i mà xu t hi n v t n t l n hn quy nh (sâu hn 0,2 cm và r ng hn 0,25mm), thì t c ng không t yêu c u v kh nng ch u l c. - t c ng t yêu c u v kh nng ch u l c n u tho mãn yêu c u c a l c gi i h n khi th t i qui nh b ng 3. ánh giá k t qu ki m tra lô th tng t nh ã nêu trong m c 6.3.3. 6.7.6. Báo cáo k t qu . N i dung báo cáo k t qu tng t nh ã nêu trong m c 6.3.5

7. Ph l c: Kích th c các lo i c ng h p thông d ng

Ph l c 1: Kích th c và sai s kích th c các lo i c ng h p n Ph l c 2: Kích th c và sai s kích th c các lo i c ng h p ôi

15

TCVN 392 : 2007

Ph l c 1: Kích th c và sai s kích th c các lo i c ng h p n (Các kí hi u theo hình 1) A B C D E F G H K a b c d e f g Kích th c (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Kích th c Sai s 1,2mx1,2m Kích th c Sai s 1,6mx1,6m Kích th c Sai s 1,6mx2,0m Kích th c Sai s 2,0mx2,0m Kích th c 2000 ±5 200 ±3 2400 ±5 1200 ±5 100 ±2 1300 ±5 2000 ±5 200 ±3 2400 ±5 95 ±2 10 ±2 95 ±2 105 ±2 10 ±2 85 ±2 200 ±3 2000 ±5 200 ±3 2400 ±5 1200 ±5 100 ±2 1300 ±5 1600 ±5 200 ±3 2000 ±5 95 ±2 10 ±2 95 ±2 105 ±2 10 ±2 85 ±2 200 ±3 1600 ±5 160 ±3 1920 ±5 1200 ±5 100 ±2 1300 ±5 1600 ±5 160 ±3 1920 ±5 75 ±2 10 ±2 75 ±2 85 ±2 10 ±2 65 ±2 160 ±3 1200 ±5 120 ±3 1440 ±5 1200 ±5 100 ±2 1300 ±5 1200 ±5 120 ±3 1440 ±5 55 ±2 10 ±2 55 ±2 65 ±2 10 ±2 45 ±2 120 ±3 1000 ±5 120 ±3 1240 ±5 1200 ±5 100 ±2 1300 ±5 1000 ±5 120 ±3 1240 ±5 55 ±2 10 ±2 55 ±2 65 ±2 10 ±2 45 ±2 120 ±3

Lo i c ng 1,0mx1,0m

15

TCVN 392 : 2007

Sai s 2,5mx2,5m Kích th c Sai s 3,0mx3,0m Kích th c Sai s 3000 ± 10 300 ±5 3600 ± 10 1200 ±5 100 ±2 1300 ±5 3000 ± 10 300 ±5 3600 ± 10 145 ±3 10 ±3 145 ±3 165 ±3 10 ±3 125 ±3 300 ±4 2500 ± 10 250 ±5 3000 ± 10 1200 ±5 100 ±2 1300 ±5 2500 ± 10 250 ±5 3000 ± 10 120 ±3 10 ±3 120 ±3 140 ±3 10 ±3 100 ±3 250 ±4

16

TCVN 392 : 2007

Ph l c 2: Kích th c và sai s kích th c các lo i c ng h p ôi (Các kí hi u theo hình 2) A B C D E F G H K a b c d e f g Kích th c (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Kích th c Sai s 2(1,6mx2,0m) Kích th c Sai s 2(2,0mx2,0m) Kích th c Sai s 2(2,5mx2,5m) Kích th c Sai s 2(3,0mx3,0m) Kích th c 3000 ± 10 300 ±5 3600 ± 10 1200 ±5 100 ±2 1300 ±5 3000 ± 10 300 ±5 6900 ± 15 145 ±3 10 ±3 145 ±3 165 ±3 10 ±3 125 ±3 300 ±4 2500 ± 10 250 ±5 3000 ± 10 1200 ±5 100 ±2 1300 ±5 2500 ± 10 250 ±5 5750 ± 15 120 ±3 10 ±3 120 ±3 140 ±3 10 ±3 100 ±3 250 ±4 2000 ±5 200 ±3 2400 ±5 1200 ±5 100 ±2 1300 ±5 2000 ±5 200 ±3 4600 ± 10 95 ±2 10 ±2 95 ±2 105 ±2 10 ±2 85 ±2 200 ±3 2000 ±5 200 ±3 2400 ±5 1200 ±5 100 ±2 1300 ±5 1600 ±5 200 ±3 3800 ± 10 95 ±2 10 ±2 95 ±2 105 ±2 10 ±2 85 ±2 200 ±3 1600 ±5 160 ±3 1920 ±5 1200 ±5 100 ±2 1300 ±5 1600 ±5 160 ±3 3680 ± 10 75 ±2 10 ±2 75 ±2 85 ±2 10 ±2 65 ±2 160 ±3

Lo i c ng 2(1,6mx1,6m)

17

TCVN 392 : 2007

Sai s

18

TCVN 392 : 2007

M cl c 1. 2. 3. Ph m vi áp d ng. ..................................................................................................3 Tài li u vi n d n. ..................................................................................................3 Các thu t ng và nh ngha. ...............................................................................4 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4.1. 4.2. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. t c ng..........................................................................................................4 M i n i............................................................................................................5 ng c ng.....................................................................................................5 Kích th c danh ngha c a c ng h p ..............................................................5 Kích th c ch t o...........................................................................................5 Kích th c th c t ...........................................................................................5 Chi u dài hi u d ng c a t c ng....................................................................5 Lô s n ph m ....................................................................................................6 Phân lo i theo hình d ng ti t di n c ng: .........................................................6 Phân lo i theo k t c u, kích th c danh ngha t c ng:.................................6 V t li u dùng cho c ng h p. ............................................................................6 Kích th c và sai s kích th c .......................................................................7 Yêu c u v hình th c bên ngoài và các khuy t t t cho phép .............................9 Yêu c u chung cho m i n i c ng .....................................................................9 Yêu c u v kh nng ch ng th m.....................................................................9 Yêu c u v kh nng ch u t i c a t c ng. .....................................................9 Yêu c u v nhãn mác s n ph m .....................................................................10 Yêu c u v v n chuy n, b o qu n: .................................................................10 Phân lô và l y m u........................................................................................11 Ki m tra nhãn mác. .......................................................................................11 Ki m tra khuy t t t ngo i quan......................................................................11 Ki m tra kích th c và sai l ch kích th c. ..............................................12 Xác nh kh nng ch ng th m......................................................................12 Ki m tra c ng bê tông. ...........................................................................13 Th kh nng ch u t i c a t c ng...............................................................14

4. Phân lo i...................................................................................................................6

5. Yêu c u k thu t. .....................................................................................................6

6. Các phng pháp th . ...........................................................................................11

7. Ph l c: Kích th c các lo i c ng h p thông d ng ..............................................15 Ph l c 1: Kích th c và sai s kích th c các lo i c ng h p n ...........................15 Ph l c 2: Kích th c và sai s kích th c các lo i c ng h p ôi ............................15

17

Information

Microsoft Word - TCXDVN 392.doc

20 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

437669