Read LA0532.pdf text version

-2-

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH

-----------------

NGUYN THÀNH LONG

CHIN LC XUT KHU CA CÔNG TY C PHN DT MAY THÀNH CÔNG SANG TH TRNG M GIAI ON 2008-2015

Chuyên ngành: Qun Tr Kinh Doanh Mã s : 60.34.05

LUN VN THC S KINH T

NGI HNG DN KHOA HC TS. NGUYN VN DNG

TP. H CHÍ MINH ­ NM 2008

-3-

MC LC

Li cm n M u 1. Tính thit thc ca tài 2. Mc tiêu nghiên cu 3. Phm vi nghiên cu 4. i tng nghiên cu 5. Phng pháp nghiên cu 6. Kt cu ca tài 7. Kt qu t c ca tài Danh mc các bng Danh mc biu , s .

CHNG I: C S LÝ LUN V CHIN LC CNH TRANH............................................ 1 1.1 C S LÝ LUN V CNH TRANH....................................................................................10 1.1.1 Tính tt yu ca cnh tranh trong nn kinh t th trng....................................................10 1.1.1.1 Khái nim v th trng..................................................................................................10 1.1.1.2 Phân loi th trng .........................................................................................................10 1.1.1.3 Khái nim v cnh tranh .................................................................................................11 1.1.1.4 Tính tt yu ca cnh tranh trong nn kinh t th trng.............................................12 1.1.1.5 S cn thit phi nâng cao nng lc cnh tranh trong nn kinh t th trng ...........12 1.1.2 Nng lc cnh tranh ca doanh nghip................................................................................13 1.1.2.1 Khái nim v nng lc cnh tranh ca doanh nghip..................................................13 1.1.2.2 Các yu t tác ng n nng lc cnh tranh ca doanh nghip...............................14 1.2 C S LÝ LUN V CHIN LC......................................................................................16 1.2.1 Khái nim v qun tr chin lc..........................................................................................16 1.2.2 Các yêu cu khi xây dng và thc hin chin lc.............................................................20 1.2.3 Mô hình qun tr chin lc ..................................................................................................22 1.2.3.1 Nhng mc qun tr chin lc................................................................................22 1.2.3.2 Các giai on ca qun tr chin lc............................................................................23 1.2.3.3 Mô hình qun tr chin lc toàn din...........................................................................26 1.2.4 Chin lc kinh doanh...........................................................................................................27 1.2.4.1 Khái nim:........................................................................................................................27 1.2.4.2 Phân loi chin lc kinh doanh....................................................................................27 1.2.5 Kinh doanh quc t ................................................................................................................30 1.2.5.1 Khái quát v kinh doanh quc t:...................................................................................30 1.2.5.2 Các chin lc thâm nhp th trng th gii. .............................................................31 1.2.5.3 C hi và thách thc i vi các DN Vit nam khi hi nhp kinh t th gii ..........32 1.2.5.3.1 Nhng c hi.........................................................................................................32 1.2.5.3.2 Nhng khó khn và thách thc ...........................................................................35

-4-

1.2.5.4 Mt s yu t phát trin xut khu : .............................................................................35 KT LUN CHNG I ..............................................................................................................................38 CHNG II : THC TRNG NNG LC HOT NG CA CÔNG TY C PHN DT MAY THÀNH CÔNG............................................................................................................... 39 2.1 GII THIU TNG QUÁT V CÔNG TY C PHN DT MAY THÀNH CÔNG.....39 2.1.1 Quá trình hình thành và phát trin.........................................................................................40 2.1.1.1 Giai on mt t nm 1976 n nm 1980 .................................................................40 2.1.1.2 Giai on hai t nm 1981 n nm 1985...................................................................40 2.1.1.3 Giai on ba t nm 1986 n nm 1996 .....................................................................40 2.1.1.4 Giai on bn t nm 1997 n tháng 06 nm 2006...................................................41 2.1.1.5 Giai on nm t tháng 07 nm 2006 n nay.............................................................41 2.1.2 C cu t chc ........................................................................................................................41 2.1.3 C cu các mt hàng sn xut kinh doanh ch yu ............................................................43 2.2 THC TRNG NNG LC HOT NG CA CÔNG TY...........................................44 2.2.1 Nhn thc v cnh tranh và nâng cao nng lc cnh tranh ca công ty...........................44 2.2.2 Nhn thc v i th cnh tranh. ..........................................................................................45 2.2.3 Thc trang tình hình xut khu sang th trng M. ..........................................................46 2.3 PHÂN TÍCH MÔI TRNG BÊN TRONG VÀ BÊN NGOÀI CA CÔNG TY. ..........47 2.3.1 Phân tích mi trng bên trong.............................................................................................47 2.3.1.1 Các ngun lc ..................................................................................................................47 2.3.1.1.1 Qui trình, nng lc sn xut, c s vt cht, máy móc thit b.........................47 2.3.1.1.2 C s vt cht k thut, máy móc thit b và nng lc sn xut ......................48 2.3.1.1.3 Ngun nhân lc.....................................................................................................49 2.3.1.1.4 Ngun lc tài chính...............................................................................................50 2.3.1.1.5 Ngun nguyên vt liu..........................................................................................51 2.3.1.2 Nng lc kinh doanh .......................................................................................................52 2.3.1.3 Th trng.........................................................................................................................54 2.3.1.3.1 i vi th trng ni a.....................................................................................54 2.3.1.3.2 i vi th trng xut khu................................................................................54 2.3.1.4 Thng hiu "TCM".......................................................................................................55 2.3.1.5 H thng hot ng Marketing. ....................................................................................56 2.3.1.5.1 Chính sách giá .......................................................................................................57 2.3.1.5.2 Chính sách sn phm...........................................................................................57 2.3.1.5.3 Chính sách qung cáo, chiêu th ..........................................................................58 2.3.1.5.4 Chính sách phân phi ...........................................................................................59 2.3.1.6 Ma trn các yu t bên trong (IFE)................................................................................59 2.3.2 Phân tích môi trng bên ngoài............................................................................................60 2.3.2.1 Môi trng v mô ............................................................................................................60 2.3.2.1.1 Tình hình kinh t Vin Nam. ...............................................................................60 2.3.2.1.2 Tình hình chính tr, pháp lut, chính ph............................................................61 2.3.2.1.3 Tình hình vn hóa xã hi......................................................................................62 2.3.2.1.4 Tình hình dân s a lý .........................................................................................63 2.3.2.1.5 Mt s c ch chính sách h tr phát trin ngành dt may ca nhà nc.......64 2.3.2.2 Môi trng vi mô. ...........................................................................................................65 2.3.2.2.1 Áp lc ca nhà cung cp ......................................................................................65 2.3.2.2.2 Áp lc ca khách hàng .........................................................................................67 2.3.2.2.3 Áp lc ca i th cnh tranh..............................................................................68 2.3.2.2.4 Áp lc ca sn phm thay th..............................................................................72 2.3.2.2.5 Áp lc cnh tranh t các i th tim n............................................................73

-5-

2.3.2.3 Ma trn các yu t bên ngoài (EPE)..............................................................................73 2.4 PHÂN TÍCH MA TRN SWOT CA CÔNG TY C PHN DT MAY THÀNH CÔNG 74 2.4.1 im mnh..............................................................................................................................74 2.4.2 im yu .................................................................................................................................75 2.4.3 C hi .................................................................................................................................76 2.4.4 Nguy c .................................................................................................................................76 2.4.5 Ma trn SWOT ca công ty c phn Dt May Thành Công.............................................77 KT LUN CHNG II.............................................................................................................................77 CHNG III :CHIN LC XUT KHU CA CÔNG TY C PHN DT MAY THÀNH CÔNG SANG TH TRNG M N NM 2015..................................................................... 78 3.1 MC TIÊU PHÁT TRIN XUT KHU CA CÔNG TY.......................................................78 3.1.1 Muc tiêu chung ca công ty...................................................................................................78 3.1.2 Mc tiêu phát trin xut khu sn phm dt may ca công ty sang th trng M giai on 2008-2015......................................................................................................................79 3.2 CHIN LC XUT KHU HÀNG DT MAY SANG TH TRNG M CA CÔNg TY C PHN DT MAY THÀNH CÔNG GIAI ON 2008-2015 .........................80 3.2.1 Chin lc phát trin sn phm.............................................................................................80 3.2.2 Chin lc m rng và phát trin th trng M................................................................81 3.2.3 Chin lc ào to phát trin ngun nhn lc.....................................................................82 3.2.4 Chin lc nâng cao cht lng sn phm..........................................................................83 3.2.5 Chin lc giá c ....................................................................................................................84 3.2.6 Chin lc xúc tin thng mi và truyn thông................................................................85 3.3 CÁC GII PHÁP THC HIN CHIN LC XUT KHU CA CÔNG TY C PHN DT MAY THÀNH CÔNG SANG TH TRNG M.............................................................86 3.3.1 Gii pháp v ngun nhân lc.................................................................................................86 3.3.2 Gii pháp v vn .......................................................................................................................87 3.3.3 Gii pháp m rng và phát trin th trng M ..................................................................88 3.3.4 Gii pháp v qun lý sn xut kinh doanh ...........................................................................91 3.3.5 Gii pháp v marketing..........................................................................................................93 3.4 CÁC KIN NGH................................................................................................................................94 3.4.1 i vi nhà nc ....................................................................................................................94 3.4.1.1 Tip tc i mi c ch, ban hành các chính sách h tr ngành dt may .................94 3.4.1.2 H tr và cng c kt cu h tng phc v xut khu .................................................95 3.4.1.3 Thay i công tác xúc tin thng mi.........................................................................95 3.4.1.4 y mnh ci cách th tc hành chính và nâng cao cht lng dch v công.........96 3.4.2 V phía Hip Hi Dt May Vit Nam. ................................................................................96 KT LUN CHNG 3 .............................................................................................................................97 DANH MC TÀI LIU THAM KHO................................................................................... 98

-6-

LI CÁM N

tài "chin lc xut khu ca công ty c phn Dt May Thành Công sang th trng M giai on 2008-2015" là tài do tác gi thc hin t tháng 01 nm 2008 n tháng 10 nm 2008 vi s hng dn và giúp tn tình ca TS. Nguyn Vn Dng, s quan tâm giúp ca các cp lãnh o, ng nghip ti công ty c Phn Dt May Thành Công và gia ình. Do ây là tài rng, phc tp thuc lnh vc chuyên ngành xut nhp khu dt may và hn ch v thi gian thc hin và thu thp s liu phc v cho nghiên cu nên còn thiu nhiu ni dung và có nhiu sai sót và hn ch. Kính mong Quý thy cô, bn c thông cm và óng góp ý kin tác gi hoàn thin hn.

Ngi thc hin tài

Nguyn Thành Long

-7-

M U

1. Tính thit thc ca tài Trong bi cnh hi nhp ngày càng sâu rng nh hin nay, c bit là khi Vit nam tr thành viên chính thc th 150 ca t chc thng mi th gii WTO, thì cnh tranh là s sng còn i vi các doanh nghip dt may nói chung và Thành Công nói riêng. Vic nâng cao nng lc cnh tranh ca doanh nghip trong giai on hin nay là ht sc cn thit, òi hi s nhn thc y , s phân tích chính xác thc trng t ó xây dng cho mình chin lc cnh tranh phù hp thc trang ó. Th trng M vi sc tiêu th hàng dt may ln nht th gii, hin th trng này ã và ang ngày càng tr nên quan trng i vi không ch ngành công nghip dt may Vit nam mà còn i vi tt c các nc có ngành công nghip dt may phát trin khác. Do ó sc cnh tranh trên th trng này ht sc khc lit, c bit là hàng dt may Trung Quc, n . Công ty c phn Dt May Thành Công cùng nhành dt may Vit nam tn ti và phát trin cùng vi th gii không cón cách nào khác là phi tham gia vào nhng th trng cnh tranh khc lit này. Vì vy vic nâng cao nng lc cnh tranh trên th trng, mi doanh nghip cn chn cho mình nhng hng i riêng. T nhng lý do trên cùng vi thc lc hin ti ca mình, công ty ã tin hành xây dng "chin lc xut khu sn phm sang th trng M n nm 2015" 2. Mc tiêu nghiên cu Da vào c s lý lun v cnh tranh và chin lc, t ó vn dng lý thuyt này vào nghiên cu thc trng hot ng ca công ty c phn Dt May Thành Công xây dng chin lc xut khu sang th trng M ca công ty n nm 2015 và nhng gii pháp thc hin chin lc này.

3. Phm vi nghiên cu tài nghiên cu thc trng hot ng ca công ty c phn Dt May Thành Công thi gian qua xây dng chin lc cnh tranh xut khu sang th trng M cho công ty n nm 2015. 4. i tng nghiên cu

-8-

tài tp trung nghiên cu s tác ng ca môi trng i vi các hot ng sn xut kinh doanh ca công ty c phn Dt May Thành Công. Nghiên cu tình hình hot ng ca công ty thi gian qua và k hoch, nh hng phát trin trong thi gian ti. 5. Phng pháp nghiên cu Nhng phng pháp nghiên cu s dng trong tài này gm: phân tích thng kê, phng pháp tng hp s liu và so sánh, phng pháp d báo, hi ý kin chuyên gia. 6. Kt cu ca tài M u Chng I : C s lý lun v chin lc cnh tranh Chng II : Thc trng nng lc cnh tranh ca công ty c phn Dt May Thành Công Chng III: Chin lc xut khu ca công ty c phn Dt May Thành Công sang th trng M n nm 2015 7. Kt qu t c ca tài tài này hy vng giúp cho công ty c phn Dt May Thành Công nhng chin lc xut khu sang th trng M trong thi gian ti. Da trên thc trang tình hình xut khu ca công ty thì th trng M là th trng ch lc chim hn 70% kim ngch xut khu ca công ty. Vì vy nâng cao nng lc cnh tranh trên th trng này có ý ngha ht sc quan trong i vi công ty.

-9-

DANH MC CÁC BNG

Bng 2.1: Kim ngach xut khu sang th trng M ca công ty Bng 2.2: Tình hình nhân s ca công ty c phn Dt May Thành Công Bng 2.3: C cu tài sn và ngun vn ca công ty Bng 2.4: C cu tài sn và ngun vn ca công ty. Bng 2.5: Doanh thu ca công ty. Bng 2.6: Sn lng sn xut ca. Bng 2.7 : Kt qu hot ng kinh doanh ca công ty qua các nm Bng 2.8: Doanh thu th trng ni a ca công ty Bng 2.9: Kim ngch xut khu ca công ty c phn Dt May Thành Công Bng 2.10 : S lng và trình lao ng ca công ty c phn May Phng ông Bng 2.11 : S lng và trình lao ng ca công ty c phn Dt May Thng Li Bng 3.1 : k hoch phát trin sn xut n nm 2015 Bng 3.2 : k hoch phát trin xut khu sang th trng M n nm 2015

DANH MC BIU , S

Hình 1.1 : S kt hp hài hòa gia ba yu t ( Ripeness, Reality, resources) Hình 1.2: Các giai on ca qun tr chin lc. Hình 1.3: Vic hình thành mt chin lc. Hình 1.4: Các cp chin lc Hình 1.5: Các giai on và các hot ng trong quá trình qun tr chin lc Hình 1.6: Mô hình qun tr chin lc toàn din Hình 2.1: S c cu t chc ca công ty c phn Dt May Thành Công Hình 3.1: Tng quát kênh phân phi và tiêu th hàng dt may ti M Hình 3.2: Kênh phân phi hàng dt may ca doanh nghip Vit Nam

Information

8 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

74322


Notice: fwrite(): send of 207 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531