Read File11997.pdf text version

tài: Phng pháp, th thut gii nhanh các dng trc nghim vt lý 12

S GIÁO DC & ÀO TO BÌNH NH

TRNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ÔN

--------oOo------SÁNG KIN - KINH NGHIM

TÊN TÀI:

PHNG PHÁP, TH THUT GII NHANH CÁC DNG TRC NGHIM VT LÝ 12

Ngi thc hin: Nguyn Trn Cng n v: Trng THPT chuyên Lê Quý ôn

Quy Nhn, tháng 5/2010

T Lý ­ Công ngh. Trng THPT chuyên Lê Quý ôn

Trang 1

tài: Phng pháp, th thut gii nhanh các dng trc nghim vt lý 12

TÊN TÀI:

PHNG PHÁP, TH THUT GII NHANH CÁC DNG TRC NGHIM VT LÝ 12 A. M U

1. Lý do chn tài: Vt lý là môn khoa hc c bn nên vic dy vt lý trong trng ph thông phi giúp hc sinh nm c kin thc c bn, trng tâm ca b môn, mi quan h gia vt lý và các môn khoa hc khác vn dng các quy lut vt lý vào thc tin i sng. Vt lý biu din các quy lut t nhiên thông qua toán hc vì vy hu ht các khái nim, các nh lut, quy lut và phng pháp... ca vt lý trong trng ph thông u c mô t bng ngôn ng toán hc, ng thi cng yêu cu hc sinh phi bit vn dng tt toán hc vào vt lý tr li nhanh, chính xác các dng bài tp vt lý nhm áp ng tt các yêu cu ngày càng cao ca các thi TNPT và TSH. Vn t ra là vi s lng ln các công thc vt lý trong chng trình PTTH làm sao nh ht vn dng, tr li các câu hi trong khi thi trc nghim ph ht chng trình, không trng tâm, trng im, thi gian tr li mi câu hi quá ngn, (không quá 1,5 phút) nên vic suy lun và chng minh các công thc cn vn dng là bt kh thi. Vì vy chúng tôi chn tài: Nh ti thiu các công thc c bn và các công thc có tính tng quát nht ca chng trình và a ra các phng pháp, th thut vn dng nhm gii quyt nhanh, chính xác các các dng bài toán trong chng trình. 2. Nhim v ca tài ­ Gii hn tài. a. Nhim v ca tài: + Ch ra các công thc c bn, trng tâm, tng quát nht trong chng trình vt lý lp 12 thuc tng chng vi s lng ti thiu hc sinh d nh nht. + Ch ra các mi quan h trc quan ca các i lng vt lý, phng pháp, th thut s dng các công thc này gii nhanh nht, chính xác nht các bài tp. +Thông qua tài rèn luyn, phát trin t duy, tính sáng to ca hc sinh. b. Gii hn tài: Ni dung, kin thc trong chng trình vt lý 12 vi tài này ta xét 3 phn: + ng tròn lng giác. +Tng hp dao ng iu hòa cùng phng, cùng tn s. + Giao thoa sóng c. c. Hng phát trin tài: Ni dung, kin thc nghiên cu tip theo ca tài. + Dùng gin vecto trong bài toán in xoay chiu. + Các công thc tính nng lng, ng lng trong chng vt lý ht nhân. + Mt s th thut ca các chng còn li. 3. Phng pháp tin hành. + Tìm hiu, c, phân tích, tng hp các tài liu trên mng internet. + Tng hp t kinh nghim ging dy ca bn thân và hc hi kinh nghim ging dy ca các ng nghip trong các t tp hun chuyên môn, bi dng thay sách giáo khoa. 4. C s và thi gian tin hành nghiên cu tài. tài hình thành trong quá trình ging dy ti trng chuyên Lê Quý ôn, trong các t bi dng chuyên môn và tp hun thay sách giáo khoa, k t nm 2008.

T Lý ­ Công ngh. Trng THPT chuyên Lê Quý ôn Trang 2

tài: Phng pháp, th thut gii nhanh các dng trc nghim vt lý 12

MC LC

A. M U

1. Lý do chn tài. 2. Nhim v tài ­ Gii hn tài ­ Hng phát trin tài. 3. Phng pháp tin hành. 4. C s và thi gian tin hành tài. Trang 01 01 01 01

B. NI DUNG

PHN MT: NG TRÒN LNG GIÁC 1. Mô t tình trng s vic hin ti. 2. Mô t ni dung gii pháp mi. 3. Chng minh tính kh thi ca gii pháp mi. 4. Mt s vn liên quan và vn dng. 5. u im. 6. Nhc im và khc phc. PHN HAI: TNG HP DAO NG IU HÒA 1. Mô t tình trng s vic hin ti. 2. Mô t ni dung gii pháp mi. 3. Chng minh tính kh thi ca gii pháp mi. 4. Mt s vn liên quan và vn dng. 5. u im. 6. Nhc im và khc phc.

02 02 03 06 08 09 10 10 11 12 14 14 15 15 16 19 21 21 22 23 23 23

PHN BA: GIAO THOA SÓNG C

1. Mô t tình trng s vic hin ti. 2. Mô t ni dung gii pháp mi. 3. Chng minh tính kh thi ca gii pháp mi 4. Mt s vn liên quan và vn dng 5. u im. 6. Nhc im và khc phc. * Phn mô t th hin mc trin khai ca tài

C. KT LUN

1. Khái quát các kt lun cc b. 2. Li ích và kh nng vn dng. 3. xut, kin ngh.

TÀI LIU THAM KHO

1.Ngun tài liu trên mng internet trang Violet, Th vin vt lý ... 2.Hng dn s dng và gii toán trên máy tính CASIO fx 570ES. Tác gi: Nguyn Trng Chng ­ Nguyn Th Thch - NXB Giáo Dc 3. Sách giáo khoa Vt lý 12 Nâng cao. Tác gi: Nguyn Th Khôi (Tng ch biên) ­ NXB Giáo Dc 4. Sách giáo khoa Vt lý 12 C bn. Tác gi: Lng Duyên Bình (Tng ch biên) ­ NXB Giáo Dc

T Lý ­ Công ngh. Trng THPT chuyên Lê Quý ôn

Trang 3

tài: Phng pháp, th thut gii nhanh các dng trc nghim vt lý 12

B. NI DUNG

PHN MT NG TRÒN LNG GIÁC

1. Mô t tình trng s vic hin ti : S lng công thc yêu cu hc sinh nh vn dng trong chng dao ng c rt nhiu ch tính phn tô m, bt buc là 16 công thc nhng vi s lng các công thc ó cng ch gii quyt c các câu hi rt c bn, không th gii quyt c ht các dng bài tp t ra ca chng này. phn dao ng kin thc toán liên quan là các công thc lng giác và gii các phng trình lng giác ây là khó khn ln i vi a s các loi i tng hc sinh k c hc sinh khá gii vì rt hay sót nghim bi tính lp li ca hàm tun hoàn. Hin ti trên ng tròn lng giác ch s dng mt trc cosin cho phng trình dao ng x = Acos(t + ) (trc Ox) và các dng toán chng này thng cn c vào các d kin bài toán cho t phng trình dao ng dng x =Acos(t+), tìm chu kì, tn s, ng i, khong thi gian i t to x 1 n to x2, tìm vn tc, gia tc ti mt thi im nào ó, khong thi gian lò xo nén, giãn ... * Nhn thy mt s nhc im ca phng pháp này khi làm trc nghim: S khó khn cho hc sinh khi gp phi loi câu hi d kin bài toán không cho phng trình dao ng dng li x = Acos(t + ) mà cho dng vn tc tc thi v = - Asin(t + ) hoc cho dng gia tc tc thi a = -2Acos(t + ). Lúc này hc sinh b ng không th biu din hàm (v) và hàm (a) trên ng tròn lng giác. Mun biu din c trên ng tròn lng giác thì phi t hàm (v), (a) vit li dng hàm (x) bng cách ly tích phân bc nht hàm vn tc (v) hoc bc 2 hàm gia tc (a) ây là cách rt khó khn cho hc sinh. Nu mun tránh iu này thì phi nh hàm vn tc (v) sm pha hn li (x) 1 góc / 2 , còn hàm gia tc (a) ngc pha vi hàm li (x) và gii các phng trình lng giác liên quan iu này mt nhiu thi gian, cha mun nói chính xác vi a s hc sinh là rt thp. Không th nh ht các công thc, các mi quan h phc tp ca các i lng c hc, vì thiu tính trc quan, thiu mi quan h gn bó gia các hin tng vt lý nên thng tr li sai các câu hi dù c bn nht. Sau ây, chúng tôi xin trình bày mt phng pháp khác rt trc quan, th hin c mi quan h gia các i lng nhm giúp các em hc sinh và h tr giáo viên trong vic gii nhanh nht, chính II xác nht các dng toán v dao ng c. 2. Mô t ni dung gii pháp mi : 1 2 a. C s lí thuyt : x I Dao ng iu hoà c biu din a x bi hàm sin (cosin) O III V + Li tc thi : x = Acos(t + x ) a + Vn tc tc thi: v = - Asin(t + x) 3 4 + Gia tc tc thi: a = - 2Acos(t + x) IV b. Gii pháp mi: v Biu din c ba hàm li (x), vn tc (v) và gia tc (a) trên cùng mt ng tròn lng giác nh sau: + Li : x = Acos(t + x ) là hàm cosin => cùng chiu trc cosin có hng (+) t trái sang phi vi biên là xmax = A

T Lý ­ Công ngh. Trng THPT chuyên Lê Quý ôn Trang 4

tài: Phng pháp, th thut gii nhanh các dng trc nghim vt lý 12

+ Vn tc: v = x'= - Asin(t + x) là hàm tr sin => ngc chiu trc sin nên có hng (+) hng t trên xung vi biên Vmax= A iu này tng ng vi hàm v = Acos(t + V) vi v x / 2 + Gia tc: a = v'= - 2Acos(t + x) = - 2 x là hàm tr cosin (ngc hàm x) => ngc chiu trc cos có hng (+) t phi sang trái vi biên amax = 2 A iu này tng ng vi hàm a = 2Acos(t + a) Vi a x v / 2 Thông qua cách biu din này ta thy mt s im c bit và vùng c bit và mi quan h v pha ca li (x), vn tc (v), gia tc (a) cng nh vic khai thác các kin thc lý thuyt liên quan v dao ng iu hòa, các dng nng lng ca dao ng iu hòa c th hin mt cách trc quan trên hình v vi mt vài ví d sau : + Bn im c bit: II - V trí biên dng I: 1 2 ( xmax = A ; v = 0 ; a = - 2 A) =>Th nng cc i, ng nng cc tiu I - V trí cân bng II: a x O III ( x = 0 ; v = -A ; a = 0 ) =>Th nng cc tiu, ng nng cc i - V trí biên âm III: 3 4 2 ( x = -A ; v = 0 ; a max= A ) IV =>Th nng cc i, ng nng cc tiu v - V trí cân bng IV: ( x = 0 ; Vmax= A ; a = 0) =>Th nng cc tiu, ng nng cc i Vy chu kì dao ng tun hoàn ca hàm ng nng và hàm th nng ca dao ng iu hòa ch bng ½ chu kì T ca hàm li (x), khong thi gian ng nng (th nng) t cc i thành cc tiu hay ngc li là ¼ chu kì T ca hàm li (x).... + Bn vùng c bit: Vùng 1: x>0 ; v<0 , a<0 => chuyn ng nhanh dn theo chiu (-) vì a.v>0 và th nng gim, ng nng tng. Vùng 2: x<0 ; v<0 , a>0 => chuyn ng chm dn theo chiu (-) vì a.v<0 và th nng tng, ng nng gim. Vùng 3: x<0 ; v>0 , a>0 => chuyn ng nhanh dn theo chiu (+) vì a.v>0 và th nng gim, ng nng tng. Vùng 4: x>0 ; v>0 , a<0 => chuyn ng chm dn theo chiu (+) vì a.v<0 và th nng tng, ng nng gim. + Mi quan h v pha ca li (x), vn tc (v), gia tc (a): Qua hình v nhn thy c mi quan h v pha ca hàm li (x), vn tc (v) và gia tc (a) là : v x / 2 và a x v / 2 =>vn tc (v) sm pha hn li (x) mt góc / 2 , tr pha hn gia tc (a) mt góc /2 =>gia tc (a) sm pha hn vn tc (v) mt góc / 2 , ngc pha vi li (x)

T Lý ­ Công ngh. Trng THPT chuyên Lê Quý ôn

Trang 5

tài: Phng pháp, th thut gii nhanh các dng trc nghim vt lý 12

3. Chng minh tính kh thi ca gii pháp mi: Sau ây là chng minh thy rõ các u im ca phng pháp và th thut gii nhanh các dng toán ca phn dao ng c thông qua tính trc quan và s liên h mt thit gia các mi quan h cu li (x), vn tc (v) và gia tc (a), ng nng, th nng, c nng... Câu 01. Mt vt dao ng iu hoà theo phng trình x = 6cos(2 t)cm, vn tc ca vt ti thi im t = 7,5s là: A. v = 0cm/s. B. v = 75,4cm/s. C. v = - 75,4cm/s. D. v = 6cm/s. Gii: Dùng trc Ox biu din (Hình1): lúc ban u II vt v trí I sau thi gian t = 7,5s vt quay mt góc t =2 .7,5 = 15 lp li 7,5 vòng n v trí III => có vn tc v = 0, chn A I Câu 02. Mt vt dao ng iu hoà theo a x O III phng trình x = 6sin (4 t + / 2 )cm, gia tc ca vt ti thi im t = 5s là: A. a = 0cm/s2 B. a = 946,5cm/s2. C. a = - 946,5cm/s2 D. a = - 946,5cm/s. IV Hình 1 v Gii: Dùng trc Ox biu din (Hình1). cho hàm x dng sin cn chuyn sang cos có dng x = 6cos (4 t )cm => ban u vt v trí I sau thi gian t =5s vt quay 1 góc t = 4 .5 = 20 lp li 10 vòng n v trí c. => có gia tc a = - 2 A = - 947,5cm/s2 , chn C Câu 03. Mt cht im dao ng iu hoà theo có phng trình vn tc v=10 cos(2 t + / 2 ) cm/s, to ca cht im ti thi im t = 1,5s là A. x = 1,5cm. B. x = - 5cm. C. x= + 5cm. D. x = 0cm. Gii: Dùng trc Ov biu din (Hình1): lúc ban u vt v trí I sau thi gian t = 1,5s vt quay 1 góc t =2 .1,5 = 3 lp li 1,5 vòng n v trí III => có to x = - 5cm, chn B II Câu 04: Vn tc ca mt vt dao ng iu hòa bin thiên theo thi gian theo phng trình v = 2cos(0,5t ­ /6) m/s). Vào thi im nào sau I ây vt qua v trí có li x=2cm theo chiu a x O III dng ca trc ta . A. 8/3s B. 2/3s VI C. 2s D. 4/3s Hình 2 V Gii: IV v Dùng trc Ov biu din (Hình 2) lúc ban u vt v trí V sau thi gian t vt quay 1 góc = 0,5 . t = /3 vì có li x= 2cm, biên A= 4 cm II và chuyn ng theo chiu (+) n v trí VI => mt thi gian t = 2/3s, chn B Câu 05. Mt vt dao ng iu hoà vi biên A I = 4cm và sau thi gian t =3s vt i c quãng a x O III ng 24cm, chn gc thi gian là lúc vt i qua /3 V v trí có li x =2 3 cm theo chiu dng. Phng trình vn tc ca vt là IV A. v = 4cos(3 t - / 3 )cm./s Hình 3 v B. v = 4 cos( t + / 3 )cm./s C. v = 4cos(3 t + / 6 )cm/s.

T Lý ­ Công ngh. Trng THPT chuyên Lê Quý ôn Trang 6

tài: Phng pháp, th thut gii nhanh các dng trc nghim vt lý 12

D. v = 4 cos( t - / 6 )cm/s Gii: Dùng trc Ox biu din (Hình 3) lúc ban u vt v trí V hàm vn tc có to ban u là + / 3 , biên vn tc A = 4 cm/s vì chu kì T = 2s ( t = 3s i c quãng ng 6A mt thi gian 1,5T) => hàm v = 4 cos( t + / 3 )cm./s , chn B Câu 06: Vt dao ng iu hòa có phng trình vn tc v = 2cos(0,5t-/6) cm/s. Vào thi im nào sau ây vt qua v trí có li x = 2cm theo chiu dng ca trc ta . A. 6s B. 2s C. 4/3s D. 14/3s Gii: II Dùng trc Ox biu din (Hình 4) lúc ban u vt v trí V biên A = 4 cm/s vì Vmax=A =2 sau thi gian t vt n v trí VI I có li x = 2cm theo chiu (+) vì chu kì T = 4s a x O nên thi im t = T/6 +kT III => t = 14/3s , chn D /3 Câu 07: Mt con lc lò xo treo thng ng, VI u di có vt m=0,5kg, phng trình dao IV Hình 4 V ng ca vt là a =100cos t (cm/s2). Ly g = v 10 m/s2. Lc tác dng vào im treo vào thi im 0,5 (s) là A. 5N B. 1 N C. 5,5N D. Bng 0 II Gii: Dùng trc Oa biu din (Hình 5) lúc ban u V vt v trí III, chu kì T = 2s nên sau thi gian t I = 0,5s vt v trí IV là v trí cân bng. Lc tác a x III /2 O dng vào im treo là lc àn hi => F = k l0 = mg = 5 N, chn A Câu 08: Mt lò xo cng k treo thng ng, VI u trên c nh, u di gn vi vt m, ly g IV Hình 5 = 10 m/s2. Chn trc Ox thng ng, chiu v dng hng xung. Vt dao ng vi phng trình v = 20 cos(5t - 2/3)cm/s. Thi im vt qua v trí lò xo b giãn 2 cm ln u tiên là A. 1/30s B. 11/30s C. 1/25s D. 1/10s Gii: Dùng trc Ov biu din (Hình 5) lúc ban u vt v trí V, ti v trí cân bng lò xo giãn l0

mg g 2 4(cm) nên ti v trí lò xo giãn k

II VI I a III V Hình 6 v

Trang 7

2cm vt có li x = -2cm v trí VI (do chiu (+) hng xung) => góc quay 5 .t = / 2 => t = 1/10 (s), chn D Câu 09: Mt vt dao ng iu hòa vi biu thc li x=4cos( 5 / 6 0,5 t ), trong ó x tính bng (cm), t tính bng (s).Vào thi im nào sau ây vt s qua v trí x=2 3 (cm) theo chiu âm ca trc ta ?

T Lý ­ Công ngh. Trng THPT chuyên Lê Quý ôn

x

5 / 6

IV

tài: Phng pháp, th thut gii nhanh các dng trc nghim vt lý 12

A. 6(s) B. 3(s) C. 2/3(s) D. 4/3(s) Gii: Dùng trc Ox biu din (Hình 6). cho hàm x dng cosin có nhng 0 cn chuyn sang dng x=4cos( 0,5 t 5 / 6 )cm, có chu kì T = 4s. Ban u vt v trí V sau thi gian vt quay 1 góc t = 0,5 .t = ( vì vt v trí VI ) =>t = 2(s) áp án 2 + kT (s), chn A Câu 10 : Mt vt dao ng iu hòa dc theo trc Ox vi phng trình: v=24 cos(4t+/6) cm/s. Quãng ng vt i c t thi im t1=2/3 (s) n thi im t2= 37/12 (s) là A. 141cm B. 96cm C.234cm D. 117cm Gii: Dùng trc Ov biu din (Hình 7). Hàm có A = II VI 6cm ban u vt v trí V, ti thi im t1 = 2/3(s) vt quay 1 góc 1 4 n v trí VI. Trong khong thi gian t t2 t1 c góc 4

29 s quay 12

a III O

2 3

I x

29 2 9 ngha là lp li 4,5 12 3

/6

Hình 7

IV vòng ri n v trí I có tng quãng ng i ng v vi 4,5 Chu kì cng thêm T/3 chu kì na. => s =18A+0,5A+1A=19,5x6 =117 (cm), chn D 4. Mt s vn liên quan và vn dng: a. Vn liên quan: Khi hc sinh bit cách s dng vòng tròn lng giác trên vi 3 trc to tng ng Ox, Ov, Oa thì có th vn dng gii các bài toán v dao ng in t vi các mi quan h gia dao ng c và dao ng in t nh sau:

V

S tng t gia dao ng c và dao ng in t i lng c x v m k F µ W Wt q i L

1 C

i lng in t

Dao ng c x" + 2x = 0

k m

Dao ng in t q" + 2q = 0

1 LC

x = Acos(t + ) v = x'=-Asin(t+ )

v A2 x 2 ( )2

q= q0cos(t + ) i=q'= -q0sin(t+)

i 2 q0 q 2 ( )2

u R W t (W L) W (W C)

F = -kx = -m x

1 2 1 W t = kx2 2

2

W = mv2

q L 2 q C 1 W t = Li2 2 q2 W = 2C u

Nh vy chúng ta có th thay th: +Trc (Ox) thành trc (Oq) hay (OuC) +Trc (Ov) thành trc (Oi) +Trc (Oa) thành trc (OuL)

T Lý ­ Công ngh. Trng THPT chuyên Lê Quý ôn Trang 8

tài: Phng pháp, th thut gii nhanh các dng trc nghim vt lý 12

Ta s dng vòng tròn lng giác gii các dng toán tìm: Chu kì, thi im, in tích, dòng in, in áp gia hai u t, hai u cun dây, các giá tr ca các hàm nng lng nh nng lng in, nng lng t... Tng t nh dao ng c ta cng rút ra c các im c bit, các vùng c bit cng nh mi quan h ca các i lng mt cách trc quan thông qua mt s ví d sau: + Bn im c bit: - V trí I: ( qmax = Q0 ; i = 0 ; uL = Q0 = - L 2 Q0 ) C

2 II 1

=>Nng lng in cc i, nng lng t cc tiu - V trí II: ( q = 0 ; i = - Q0 ; uL = 0 ) =>Nng lng in cc tiu, nng lng t cc i - V trí III: (q = -Q0 ; i = 0 ; uL max=

Q0 = L 2 Q0 ) C

q I

uL III O q

u

3

i

4 IV

L

=>Nng lng in cc i, nng lng t cc i tiu - V trí IV: ( q = 0 ; imax= Q0 ; uL = 0) =>Nng lng in cc tiu, nng lng t cc i Vy chu kì dao ng tun hoàn ca hàm nng lng in và hàm nng lng t ca dao ng in t ch bng ½ chu kì T ca hàm in tích (q), khong thi gian nng lng in (nng lng t) t cc i chuyn thành cc tiu hay ngc li là ¼ chu kì T ca hàm in tích (q).... + Bn vùng c bit: Vùng 1: q>0, i<0, uL<0 => Nng lng in gim, nng lng t tng Vùng 2: q<0, i<0, uL>0 => Nng lng in tng, nng lng t gim Vùng 3: q<0, i>0, uL>0 => Nng lng in gim, nng lng t tng Vùng 4: q>0, i>0, uL<0 => Nng lng in tng, nng lng t gim +Mi quan h v pha ca in tích (q), cng dòng in tc thi (i), in áp trên hai u cun dây (uL): Qua hình v thy c mi quan h v pha ca in tích (q), cng dòng in tc thi (i), in áp trên hai u cun dây (uL): i q / 2 và u q i / 2 . => cng dòng in tc thi (i) sm pha hn in tích (q) hay in áp trên hai u t in (uC) mt góc / 2 , tr pha hn in áp trên hai u cun dây (uL) mt góc / 2 . => in áp trên hai u cun dây (uL) sm pha hn cng dòng in tc thi (i) mt góc / 2 . ngc pha vi in tích (q). b. Phn dành cho hc sinh vn dng, tính toán tr li : Câu 01. Mt mch dao ng lí tng (LC). Dao ng in t riêng (t do) ca mch (LC) có chu kì 2,0.10-4 s . Nng lng in trng trong mch bin thiên tun hoàn vi chu kì là: A. 4,0.10-4 s. B. 0,5.10-4 s. C. 1,0.10-4s. D. 2,0.10-4 s. áp án C. Câu 02. Mt mch dao ng in t (LC) lí tng gm cun cm thun có t cm 5 H và t in có in dung 5 F. Trong mch có dao ng in t t do. Khong thi gian gia hai ln liên tip mà in tích trên mi bn t in có ln cc i là A. 5 .10-6s. B. 2,5 .10-6s. C . 10 .10-6s. D. 10-6s.

L

T Lý ­ Công ngh. Trng THPT chuyên Lê Quý ôn

Trang 9

tài: Phng pháp, th thut gii nhanh các dng trc nghim vt lý 12

áp án A Câu 03. Mt mch dao ng in t t do gm mt cun dây có h s t cm L = 0,636H và t in C = 0,255nF. Bit t in c tích in n hiu in th U0. Thi gian ngn nht nng lng in trng ca t gim t cc i n 0 là: A. t = 8.10-5 (s). B. t = 4.10-5(s). C. t = 2.10-5(s). D. t = 10-5(s). áp án C Câu 04. Mt mch dao ng (LC) lí tng. Bit in áp tc thi gia hai bn t có biu thc u = 60sin(104t + /6)(V). Cun dây thun cm có h s t cm L = 1mH. Khong thi gian ngn nht mà in tích ca t in tng t mt na cc i âm n mt na cc i dng là A. t = 0,5.10- 4 (s). B. t = 10- 4/3 (s). C. t = 0,67.10- 4 (s). D. t = 10- 4/6 (s). áp án B Câu 05. Mt mch dao ng lí tng (LC) gm cun dây thun cm có L = 0,2mH và t in có in dung C = 8pF. Bit ban u t c cung cp mt nng lng W = 0,25.10-3mJ. Chn gc thi gian lúc dòng in qua cun dây có giá tr cc i. Biu thc in áp gia hai bn t in là? A. u = 250 cos (25.106t - /2)(V). B. u = 250 cos(25.106t +)(V). C. u = 250 cos (25.106t)(V). D. u = 220 cos (25.106t)(V). áp án A Câu 06. Mt mch dao ng in t lí trng có tn s dao ng là 0,5kHz, t in có in dung C = 1F. in áp cc i gia hai bn t là U0 = 100V. Chn gc thi gian là lúc q = - 3 Q0/2 thì biu thc in tích ca t theo thi gian là A. q = 10-4 cos (100t + /2)(C). B. q = 10-4cos (100t + /6)(C). C. q = 0,01cos (1000t - /6) (mC). D. q = 0,1cos (1000t + 7/6)(mC) áp án D Câu 07. Mt mch dao ng lí trng (LC). in áp hai bn t là u = 5sin10 4 t(V), in dung C= 0,4( F). Biu thc cng dòng in trong khung là: A. i = 2.10-2 cos (10 4 t ) (A) B. i = 2.10 2 sin(10 4 t + ) (A) C. i = 2cos (10 4 t + /2) (A) D. i = 0,02cos(10 4 t- ) (A) áp án A Câu 08. Mt mch dao ng (LC) lí tng in tích trên t bin thiên theo phng trình q = Q0cos(7000t + /3) (C), vi t o bng giây. Thi im ln u tiên nng lng in trng trong t in bng nng lng t trng trong cun dây là A. 74,8 s B. 14,96 C. 112,22 s D. 186,99s áp án C Câu 09. Mt mch dao ng in t gm mt cun dây thun cm L = 4H và mt t in có in dung C. Trong quá trình dao ng, cng cc i qua cun dây là 12mA. Khi cng dòng in qua cun dây là 4mA thì nng lng in trng t in là A. 3,2mJ. B. 0,256mJ. C. 0,320mJ. D. 0,288mJ áp án B Câu 10. Mt mch in RLC ni tip có dòng in i = I 0sin(2ft + )(A). in lng chuyn qua tit din thng ca dây dn trong 0,5 chu k, k t lúc dòng in b trit tiêu là A. I0/2f (C). B. 2I0/f (C) C. I0/f (C) D. I0/4f (C). áp án C 5. u im:Vic s dng vòng tròn lng giác cùng mt lúc vi 3 trc Ox, Ov, Oa giúp cho chúng ta c thun li nhiu vn sau:

T Lý ­ Công ngh. Trng THPT chuyên Lê Quý ôn

Trang 10

tài: Phng pháp, th thut gii nhanh các dng trc nghim vt lý 12

Th nht: Tránh c các kin thc toán hc cao cp nh o hàm, tích phân làm cho vt lý không b toán hc hóa ây cng là phn mà a s hc sinh mi i tng u gp khó khn. Th hai: Cng thông qua hình v này ta có th xác nh ngay lp tc các giá tr tng ng ca vn tc (v) và gia tc (a) khi bit li (x) hoc tìm thy vn tc (v), ta (x) khi bit gia tc hoc ngc li ti mt thi im (t) hoc (t + t ) nào ó. Gii quyt hu ht các dng toán v dao ng iu hòa nh thc trng ã nêu. iu này nu tính toán bng phng pháp i s rt lâu và thng b sai.... Th ba: Cng nh phn dao ng c hc phn dao ng in t t do mch dao ng lí trng (LC) ta có th ch ngay c cng dòng in tc thi (i) khi bit in tích (q) trên hai bn t, d dàng tìm thy ngay chu kì dao ng tun hoàn ca nng lng in, nng lng t ca mch dao ng ... có th gii quyt hu ht các dng toán ca chng này theo yêu cu ca thi tt nghip và i hc hin nay. Th t: Không cn nh nhiu các công thc c th ca to , vn tc, gia tc ca phn dao ng iu hòa và in tích trên t in, in áp hai u t, in áp hai u cun dây cng dòng in trong mch dao ng lí tng (LC)...Phng pháp này liên kt c mt cách có h thng, trc quan các mi quan h có tính cht tng quát, trng tâm ca phn dao ng c, dao ng in t t ó hiu c bn cht trong quá trình nhm tr li nhanh, chính xác nht các câu hi dng lí thuyt và bài tp theo yêu cu ca bài. 6. Nhc im và khc phc: Khi mi s dng ng tròn lng giác mt s hc sinh còn hiu lm ó là: + Gin véc t ca hàm (x), hàm (v), hàm (a) cho nên dn n kt qu sai là cho hàm (v) tr pha hn hàm (x) [ hàm (i) tr pha hn hàm (q)] mt góc / 2 tránh trng hp này khi tính lch pha ca các hàm s ta c theo nh ngha 12 1 2 t ó tr li hàm nào sm (tr) pha hn. + Trong mch in xoay chiu không phân nhánh (RLC) hc sinh vn cho hàm (i) sm pha hn hàm (uC) mt góc / 2 cn lu ý cho hc sinh bit iu này ch xãy ra khi in tr thun R = 0( ).

CÂY CU ­ S TNG HP DAO NG

T Lý ­ Công ngh. Trng THPT chuyên Lê Quý ôn Trang 11

tài: Phng pháp, th thut gii nhanh các dng trc nghim vt lý 12

PHN HAI TNG HP DAO NG IU HOÀ IU HOÀ CÙNG PHNG, CÙNG TN S

1. Mô t tình trng s vic hin ti : Hin ti tng hp hai dao ng iu hoà cùng phng cùng tn s nh sau: x1= A1cos(t+1) và x2=A2cos(t + 2) ta c mt dao ng iu hoà cùng phng cùng tn s x=Acos(t+). 2 Trong ó: A2 A12 A2 2 A1 A2cos(2 1 ) A sin 1 A2 sin 2 và tan 1 vi 1 2 (nu 1 2 ) A1cos1 A2cos2 * Nu = 2k (x1, x2 cùng pha) AMax = A1 + A2 * Nu = (2k+1) (x1, x2 ngc pha) AMin = A1 - A2 => Tng quát biên dao ng : A1 - A2 A A1 + A2 Khi bit mt dao ng thành phn x1 = A1cos(t + 1) và dao ng tng hp x=Acos(t+ ) thì dao ng thành phn còn li là x2 = A2cos(t + 2). Trong ó: A22 A2 A12 2 AA1cos( 1 ) A sin A1 sin 1 vi 1 2 ( nu 1 2 ) tan 2 Acos A1cos1 Nu mt vt tham gia ng thi nhiu dao ng iu hoà cùng phng cùng tn s x1 = A1cos(t + 1, x2 = A2cos(t + 2) ... thì dao ng tng hp cng là dao ng iu hoà cùng phng cùng tn s: x = Acos(t + ). Chiu lên trc Ox và trc Oy trong h xOy. Ta c: Ax Acos A1cos1 A2cos2 ... và Ay A sin A1 sin 1 A2 sin 2 ...

2 2 A Ax Ay và tan

Ay Ax

vi [Min, Max]

Hoc song song vi cách trên thì ngi ta biu din gin Fresnel t ó tìm biên A và pha ban u * Nhn thy mt s nhc im ca phng pháp này khi làm trc nghim: Mt nhiu thi gian biu din gin véct, ôi khi không biu din c vi nhng bài toán tng hp t 3 dao ng tr lên, hay tìm dao ng thành phn. Ta thy vic xác nh biên A và pha ban u ca dao ng tng hp theo phng pháp Frexnen là rt phc tp và d nhm ln khi thao tác "nhp máy" i vi các em hc sinh, thm chí còn phin phc ngay c vi giáo viên. Vic xác nh góc hay 2 tht s khó khn i vi hc sinh bi vì cùng mt giá tr tan trong bài toán vt lý luôn tn ti hai giá tr ca ví d tan =1 thì = / 4 hoc 3 / 4 vy chn giá tr nào cho phù hp vi bài toán. Sau ây, chúng tôi xin trình bày mt phng pháp khác nhm giúp các em hc sinh và h tr giáo viên kim tra nhanh c kt qu bài toán tng hp dao ng trên. 2. Mô t ni dung gii pháp mi : a. C s lý thuyt: Nh ta ã bit mt dao ng iu hoà x Acos t + Có th c biu din bng mt vect quay A có dài t l vi biên A và to vi trc hoành mt góc bng góc pha ban u . + Mt khác cng có th c biu din bng s phc di a *= Aej ( t ) vì các dao ng cùng tn s góc có tr s xác nh nên thun tin trong tính toán ngi

T Lý ­ Công ngh. Trng THPT chuyên Lê Quý ôn Trang 12

tài: Phng pháp, th thut gii nhanh các dng trc nghim vt lý 12

ta thng vit vi quy c a*= Ae j trong máy tính CASIO fx- 570ES kí hiu di dng m là A . + c bit giác s c hin th trong phm vi : -1800< 1800 hay < rt phù hp vi bài toán tng hp dao ng iu hoà. Nh vy vic tng hp các dao ng iu hoà cùng phng, cùng tn s bng phng pháp Frexnen cng ng ngha vi vic cng các s phc biu din ca các dao ng ó. b. Gii pháp mi: (Các thao tác vi máy tính CASIO fx ­ 570ES ) Chn ch mc nh ca máy tính: + tính dng to cc : A . Bm máy tính nh sau: SHIFT MODE 3 2 + tính dng to các: a + ib. Bm máy tính nh sau: SHIFT MODE 3 1 thc hin các phép tính v s phc thì ta phi chn Mode ca máy tính dng Complex (dng s phc) phía trên màn hình xut hin ch CMPLX. Ta bm máy nh sau: MODE 2 cài t n v o góc (Deg, Rad, Gra) cng có tác dng vi s phc. Nu trên màn hình hin th kí hiu D thì ta phi nhp các góc ca s phc có n v o góc là . Nu màn hình hin th kí hiu R thì ta nhp các góc vi n vi rad. Chn ch này có th bm máy nh sau: SHIFT MODE 3 là chn ch tính theo , còn bm máy SHIFT MODE 4 là chn ch tính theo rad. Kinh nghim cho thy nhp vi n v nhanh hn n v rad nhng kt qu sau cùng cn phi chuyn sang n v rad i vi nhng bài toán cho theo n v rad. nhp ký hiu góc " " ca s phc ta n SHIFT

.

Ví d: Dao ng x 6cos t / 3 s c biu din vi s phc 6 60 hay 6 / 3 ta nhp máy nh sau: - Ch tính theo (D) : 6 SHIFT 60 s hin th là 6 60 . - Ch tính theo rad (R): 6 SHIFT ( : 3) s hin th là 6 / 3 . 3. Chng minh tính kh thi ca gii pháp mi: a. tìm dao ng tng hp ta thc hin phép tính cng: Câu 1: Dao ng tng hp ca hai dao ng iu hòa cùng phng, cùng tn s x 1 = a 2 .cos( t+ /4)(cm), x 2 = a.cos( t + ) (cm) có phng trình dao ng tng hp là A. x = a 2 .sin( t +2 /3)(cm) B. x = a.sin( t + /2)(cm) C. x = 3a/2.sin( t + /4)(cm) D. x = 2a/3.sin( t + /6)(cm) Gii: Tin hành nhp máy: Ch tính (D). Tìm dao ng tng hp

2 45 + 1 180 . Hin th: 1 90 , chn B

Câu 2: Ba dao ng iu hòa cùng phng, cùng tn s có phng trình ln lt là x 1 = 4 cos( t - /6) (cm) , x 2 = 5cos( t - /2) cm và x3=3cos(20t+2 /3) (cm). Dao ng tng hp ca 3 dao ng này có biên và pha ban u là A. 4,82cm; -1,15 rad B. 5,82cm; -1,15 rad C.4,20cm; 1,15 rad D.8,80cm; 1,15 rad Gii: Tin hành nhp máy: Ch tính rad (R). Tìm dao ng tng hp 4 / 6 5 / 2 3 2 / 3 . Hin th: 4.82... 1,15... chn A

T Lý ­ Công ngh. Trng THPT chuyên Lê Quý ôn Trang 13

tài: Phng pháp, th thut gii nhanh các dng trc nghim vt lý 12

b. tìm dao ng thành phn ta thc hin phép tính tr: Câu 3: Mt cht im dao ng iu hoà có phng trình dao ng tng hp x=5 2 cos( t + 5 /12) vi các dao ng thành phn cùng phng, cùng tn s là x 1 =A1 cos( t + 1 ) x 2 =5cos( t+ /6 ), pha ban u ca dao ng 1 là: A. 1 = 2 /3 B. 1 = /2 C. 1 = /4 D. 1 = / 3 Gii: Tin hành nhp máy: Ch tính rad (R). Tìm dao ng thành phn

5 2 5 /12 5 / 6 . Hin th: 5 2 / 3 , chn A

Câu 4: Mt vt ng thi tham gia 3 dao ng cùng phng, cùng tn s có phng trình dao ng: x1 = 2 3 cos(2t + /3) cm, x2 = 4cos(2t +/6) cm và phng trình dao ng tng hp có dng x = 6cos(2t - /6) cm. Tính biên dao ng và pha ban u ca dao ng thành phn th 3: A. 8cm và - /2 . B. 6cm và /3. C. 8cm và /6 . D. 8cm và /2. Gii: Tin hành nhp máy: Ch tính rad (R). Tìm dao ng thành phn th 3

6 / 6 2 3 / 3 4 / 6 . Hin th : 8 / 2 , chn A

* Lu ý: + Khi thc hin các phép tính mà kt qu phép tính c hin th có th di dng i s a+bi. Tc là cha mc nh dng A . Hoc có dng A cn chuyn qua dng a + bi. Ta phi chuyn kt qu này v li dng cn thit. Bng cách: - Chuyn t dng to các a + bi sang dng to cc A : SHIFT 2 3 ví d: 8 SHIFT ( : 3) hin th: 4+4 3 i ta cn chuyn sang dng A bm

SHIFT 2 3 s có kt qu là : 8 / 3

- Chuyn t dng to cc A sang dng to các a + bi : SHIFT 2 4 ví d: 8 SHIFT ( : 3) hin th : 8 / 3 ta cn chuyn sang dng a+bi bm

SHIFT 2 4 s có kt qu là : 4+4 3 i

+ Theo kinh nghim thì cn chn ch mc nh theo dng to cc A bài toán nhanh hn, và thc t trong phn tng hp dao ng cha cn thit s dng dng các. 4. Mt s vn liên quan và vn dng: a.Vn liên quan: Hin ti trên mng inter net có tài liu hng dn các thao tác s dng vi máy tính CASIO fx ­ 570MS nhng ây là loi máy có cu hình yu hn máy tính CASIO fx ­ 570ES (c phép mang vào phòng thi) mà chuyên này cp n. Mt khác kt qu him th ca CASIO fx ­ 570MS v biên A ri sau ó là góc lch phi thông qua mt bc tính na, còn máy tính CASIO fx ­ 570ES hin th ng thi. b. Phn dành cho hc sinh vn dng, tính toán, tr li: Câu 01: Mt vt thc hin ng thi hai dao ng iu hoà cùng phng, cùng tn s x1=cos(2t + )(cm), x2 = 3 .cos(2t - /2)(cm). Phng trình ca dao ng tng hp A. x = 2.cos(2t - 2/3) (cm) B. x = 4.cos(2t + /3) (cm) C. x = 2.cos(2t + /3) (cm) D. x = 4.cos(2t + 4/3) (cm) áp án A

T Lý ­ Công ngh. Trng THPT chuyên Lê Quý ôn Trang 14

tài: Phng pháp, th thut gii nhanh các dng trc nghim vt lý 12

Câu 02: Cho hai dao ng iu hòa cùng phng, cùng tn s x1= 3cos(5 t + /2) (cm) và x2 = 3cos( 5 t + 5 /6)(cm). Phng trình dao ng tng hp là A. x = 3 cos ( 5 t + /3) (cm). B. x = 3 cos ( 5 t + 2 /3) (cm). C. x= 2 3 cos ( 5 t + 2 /3) (cm). D. x = 4 cos ( 5 t + /3) (cm) áp án B Câu 03: Dao ng tng hp ca hai dao ng iu hoà cùng phng, cùng tn s x1=cos(10t+ / 3 )(cm) và x2 = 2cos(10t + )(cm). Phng trình dao ng tng hp A. x = 2 cos(10t + 4 )(cm) B. x = 3 cos(10t + 5 / 6 )(cm) C. x = 2cos(10t + 2 )(cm) D. x = 2 3 cos(10t + 4 )(cm) áp án B Câu 04: Mt vt thc hin ng thi hai dao ng iu hòa cùng phng, cùng tn s theo các phng trình: x1 = - 4sin( t ) và x2 = 4 3 cos( t) cm. Phng trình ca dao ng tng hp A. x1 = 8cos( t + /6) cm B. x1 = 8sin( t - /6) cm C. x1 = 8cos( t - /6) cm D. x1 = 8sin( t + /6) cm áp án A Câu 05: Mt vt tham gia ng thi hai dao ng iu hoà cùng phng, cùng tn s có phng trình ln lt là x1 = 2.sin(10t - /3) (cm), x2 = cos(10t + /6) (cm) (t o bng giây). Xác nh vn tc cc i ca vt. A. 5 (cm/s) B. 20 (cm) C. 1 (cm/s) D. 10 (cm/s) áp án D Câu 06: oan mach xoay chiu co iên tr thuâ n , cuôn dây thuâ n cam va tu iên m c nô i tiê p . B la môt iê m trên AC vi u AB = cos100t (V) và u BC = 3cos(100t /2) (V). Tìm biu thc in áp u AC. A. u AC 2 2Cos(100t) V B. u AC 2cos 100t / 3 V C. u AC 2cos 100t / 3 V D. u AC 2cos 100t / 3 V áp án D Câu 07: Mt vt ng thi thc hin 3 dao ng cùng phng, cùng tn s có x1 2 3cos 2t / 3 cm , phng trình dao ng ln lt là :

x 2 4cos 2t / 6 cm và x3 8sin 2t cm . Giá tr vn tc cc i ca vt và pha ban u ca li dao ng tng hp ln lt là: A. 12(cm/s) và / 3 (rad) B. 16(cm/s) và / 6 (rad) C. 16cm/s và / 6 (rad) D. 12(cm/s) và - / 6 (rad) áp án D Câu 08: Mch in xoay chiu ba pha mc sao có dây trung hoà. Cng dòng in tc thi qua các dây pha là i 5 2cos(100 t ) (A); i 8 3cos(100 t 2 / 3) (A) 1 2 và i 3 5cos(100 t 2 / 3) (A). Cng dòng in tc thi qua dây trung hoà là 3 A. i 6,97cos(100 t 2,05) (A) B. i 5,97cos(100 t 2,05) (A) C. i 6,97cos(100 t 1,09) (A) D. i 5,97cos(100 t 1,09) (A) áp án A Câu 09: Môt vât th c hiên ô ng thi 4 dao ông iê u hoa cung phng , cùng tn sô co các phng trình: x1 = 3sin(t + ) cm, x2 = 3cost (cm), x3 = 2sin(t + ) cm, x4 = 2cost (cm). Phng trình dao ông tô ng h p cua vât . A. x 5 2 cos( t / 4) cm B. x 5 2 cos( t / 2) cm

T Lý ­ Công ngh. Trng THPT chuyên Lê Quý ôn Trang 15

tài: Phng pháp, th thut gii nhanh các dng trc nghim vt lý 12

C. x 5cos( t / 2) cm D. x 5cos( t / 4) cm áp án A Câu 10: Môt vât th c hiên ô ng thi 4 dao ông iê u hoa cung phng , cùng tn sô co cac phng trinh x1= 3 cos 2t (cm), x2 = 3 3 cos( 2t )(cm),

2 2 4 x3=6cos( 2t ) (cm) , x4= 6cos( 2t )(cm). Phng trình dao ông tô ng h p 3 3

ca vt.

4 )(cm) 3 4 C. x = 12cos( 2t ) (cm) 3

A. x=6cos( 2t

B. x = 6cos( 2t D. x= 12cos( t

2 )(cm) 3 3

)(cm)

áp án A 5. u im: Th nht: Thc hin nhanh c bài toán tng hp vi nhiu dao ng và pha ban u ca các dao ng có th có tr s bt k. iu này ã c minh chng trong lp bi dng SGK nm 2008 -2009 ca c hai t phía bc tnh và v nam tnh bài toán s 2 v thi lng nu tính bng phng pháp gin Fresnel mt 15 phút còn gii bng phng pháp s dng máy tính mt khong 2 phút Th hai: Là phng pháp ti u và có th nói là duy nht tính các dao ng tng hp t 3 hoc 4 dao ng thành phn tht nhanh và chính xác. Th ba: Khi tính toán bng hàm phc thì giá tr ca là chính xác, duy nht còn tính theo hàm tan ta phi chn nghim, ngoài ra còn tn rt nhiu thao tác. 6. Nhc im và khc phc: Do hc sinh không c trang b lý thuyt v s phc nên vic dùng máy tính ban u có th gp rc ri mà không bit cách khc phc. (ví d nh MODE, ch Deg, Rad, ...). Nhng thao tác máy nm ba ln ri s quen, và cng không cn thit bit máy tính thc hin tính toán hàm phc nh th nào. Tc thao tác ph thuc nhiu vào các loi máy tính khác nhau, không dùng cho các loi máy tính có cu hình yu hn. (Nhc im này, giáo viên có th khc phc d. Nhng vi hc sinh, cha có máy tính fx ­ 570ES có th mua giá khong 250.000 ng ). Khi tr v ch tính c bn thng quên không chn li ch tính bình thng MODE 1 . Nu quên iu này thì kt qu tính toán các phép tính c bn ca các bài toán tip theo s b sai cn lu ý iu này.

HIN TNG SÓNG

T Lý ­ Công ngh. Trng THPT chuyên Lê Quý ôn

Trang 16

tài: Phng pháp, th thut gii nhanh các dng trc nghim vt lý 12

PHN BA GIAO THOA SÓNG C

1. Mô t tình trng s vic hin ti : Hin ti sách giáo khoa cung cp kin thc v giao thoa nh sau: a) Hai ngun dao ng cùng pha, cùng biên : Giao thoa ca hai sóng phát ra t hai ngun sóng kt hp S 1, S2 cách nhau mt khong l. Xét im M cách hai ngun ln lt d 1, d2. Phng trình sóng ti hai ngun cùng pha có dng u1 u2 u Acos(2 ft ) + Phng trình sóng ti M do hai sóng t hai ngun truyn ti:

+ Phng trình giao thoa sóng ti M: uM = u1M + u2M d d 2 => Có lch pha: M 2 1 2 1 2 d1 d2 => Có biên : AM 2 A cos 2 - Nu dao ng cc i: d1 d2 k k 0, 1, 2, 3...

u1M Acos(2 ft 2 d1 ) và u2 M Acos(2 ft 2 d2 )

- S ng hoc s im (không tính hai ngun): k - Nu dao ng cc tiu: d1 d2 k 0,5

l 1 2

l

l

k 0, 1, 2, 3...

l

- S ng hoc s im (không tính hai ngun): k

1 2

b) Nu hai ngun dao ng thành phn ngc pha nhau ta m rng thêm: k 0, 1, 2, 3... - Nu dao ng cc i: d1 ­ d2 = (k+0,5) - S ng hoc s im (không tính hai ngun): k - Nu dao ng cc tiu: d1 ­ d2 = k

l l

l

k 0, 1, 2, 3...

1 2

l

1 2

-S ng hoc s im (không tính hai ngun): k

* Nhn thy mt s nhc im ca phng pháp này khi làm trc nghim: Vn rt khó khn hin nay là các câu hi, bài tp trc nghim yêu cu gii các bài toán tng quát khi dao ng không cùng pha, ngc pha mà lch pha nhau mt góc bt k. Cng nh vic tng hp hai sóng không cùng biên . iu này bt buc hc sinh phi làm li bài toán t u mt nhiu thi gian, cha chc chính xác. Sau ây, chúng tôi xin trình bày mt phng pháp khác bng cách yêu cu hc sinh cn nh 2 công thc c bn nhng tng quát nht ca chng này. Tuy s lng công thc không nhiu nhng nó có th gii quyt hu ht các dng toán ca phn giao thoa sóng c không nhng áp ng tt cho các bài thi tt nghip mà c các bài thi tuyn sinh i hc. 2.Mô t ni dung gii pháp mi : a. C s lý thuyt: Giao thoa ca hai sóng phát ra t hai ngun sóng kt hp S 1, S2 cách nhau mt khong l. Xét im M cách hai ngun ln lt d1, d2. + Phng trình sóng ti 2 ngun là u1 A1cos(2 ft 1 ) và u2 A2cos(2 ft 2 ) + Phng trình sóng ti M do hai sóng t hai ngun truyn ti:

T Lý ­ Công ngh. Trng THPT chuyên Lê Quý ôn Trang 17

tài: Phng pháp, th thut gii nhanh các dng trc nghim vt lý 12

2 ) + Phng trình sóng ti M do s tng hp hai sóng: uM = u1M + u2M b. Gii pháp mi: Ta có th tìm hàm sóng uM thông qua tìm biên A và pha ban u M bng phng pháp s dng máy tính casio fx ­ 570ES khi bit các giá tr t hàm (u1M ) và (u2M ) nh phn hai ã trình bày. Ta có th rút ra 2 công thc cn nh gii các dng toán phn sóng c: - lch pha ca hai sóng t hai ngun n M là: 2 M 2 M 1M d d (1) vi 2 1 1 2 => hiu ng i ca sóng t hai ngun n M là: d1 d2 (M ) (2) 2 i vi hc sinh ch cn nh các công thc (1), (2) bng cách hc thuc (1) suy ra (2), khi tính toán cn lu ý vi d kin bài toán ã cho và yêu cu ca bài. Cn chú ý: - 2 1 là lch pha ca hai sóng thành phn ca ngun 2 so vi ngun 1 - M 2 M 1M là lch pha ca hai sóng thành phn ti M ca ngun 2 so vi ngun 1 do sóng t ngun 2 và ngun 1 truyn n - Có th tính biên bng công thc: A2 A12 A22 2 A1 A2cosM Vi bài toán tìm s ng dao ng cc i, cc tiu hoc theo yêu cu nào ó ca bài toán gia hai im M, N cách hai ngun ln lt là d 1M, d2M, d1N, d2N. Lúc ó ta t dM= d1M - d2M ; dN = d1N - d2N và gi s dM < dN Thì ta có: dM < d1 d2 (M ) < dN. Vi s giá tr nguyên ca k tha mãn biu thc 2 trên là s ng cn tìm. 3. Chng minh tính kh thi ca gii pháp mi: chng minh ta vn dng 2 công thc trên tr li các câu hi sau: Câu 01:Ti hai im A và B trên mt cht lng có hai ngun phát sóng dao ng theo phng thng ng vi các phng trình ln lt là u1 = a1cos(50t + /2) và u2 = a2cos(50t + ). Tc truyn sóng trên mt cht lng là 1 (m/s). Mt im M trên mt cht lng cách các ngun ln lt là d1 và d2. Xác nh iu kin M nm trên ng cc i? (vi k là s nguyên) A. d1 - d2 = 4k + 2 (cm) B. d1 - d2 = 4k + 1 (cm) C. d1 - d2 = 4k - 1 (cm) D. d1 - d2 = 2k - 1 (cm) Gii: v 100 Bc sóng Vì M 4(cm) . Dùng công thc (2) d1 d2 (M ) 2 f 25 4 4k 1=>chn C nm trên ng cc i nên M 2k => (d1- d2) = (2k / 2) 2 Câu 02:Trên mt nc có hai ngun phát sóng kt hp S1 và S2, dao ng theo các phng trình ln lt là: u1 = a1cos(50t + /2) và u2 = a2cos(50t). Tc truyn sóng ca các ngun trên mt nc là 1 (m/s). Hai im P, Q thuc h vân giao thoa có hiu khong cách n hai ngun là PS1 - PS2 = 5 cm, QS1- QS2 = 7 cm. Hi các im P, Q nm trên ng dao ng cc i hay cc tiu? A. P, Q thuc cc i B. P, Q thuc cc tiu C. P cc i, Q cc tiu D. P cc tiu, Q cc i u1M A1cos(2 ft 2

T Lý ­ Công ngh. Trng THPT chuyên Lê Quý ôn Trang 18

d1

1 ) và u2 M A 2cos(2 ft 2

d2

tài: Phng pháp, th thut gii nhanh các dng trc nghim vt lý 12

Gii: Bc sóng => P

v 100 2 4(cm) . Dùng công thc (1) M d d f 25 1 2

2 .5 2 =2k => im P thuc cc i 4 2 2 => Q .7 3 (2k 1) => im Q thuc cc tiu => chn C 4 2

Câu 03:Trên mt nc hai ngun sóng A và B dao ng iu hoà theo phng vuông góc vi mt nc vi phng trình u1 = u2 = acos(10t). Bit tc truyn sóng 20(cm/s), biên sóng không i khi truyn i. Mt im N trên mt nc có hiu khong cách n hai ngun A và B tho mãn AN - BN = 10 cm. im N nm trên ng ng yên ........ k t trung trc ca AB và v ............. A. th 3 - phía A B. th 2 - phía A C. th 3 - phía B D. th 2 - phía B Gii: v 20 2 Bc sóng 4(cm) . Dùng công thc (1) M d d f 5 1 2 2 => N .10 0 5 (2k 1) k 2

4

=> im N nm trên ng ng yên th 3 v phía B vì d 1> d2 => chn C Câu 04:Ti hai im A và B trên mt cht lng cách nhau 10 cm có hai ngun phát sóng kt hp dao ng theo phng trình u1 = acos(10t), u2 = bcos(10t + ). Tc truyn sóng trên mt cht lng 20 (cm/s). Tìm s cc tiu trên on AB. A. 5 B. 6 C. 4 D. 3 Gii: v 20 Bc sóng 4(cm) . Dùng công thc (2) d1 d2 (M ) f 5 2 Vì M nm trên ng cc tiu nên M (2k 1) =>(d1-d2) = (2k 1) )

4 4k 2

mà ­ AB < d1-d2 < AB nên ta có -2,5 < k < 2,5 có 5 im cc tiu => chn A Câu 05: Hai ngun sóng kt hp A, B cách nhau 21cm dao ng theo các phng trình u1= acos(4t), u2 = bcos(4t + ), lan truyn trong môi trng vi tc 12(cm/s).Tìm s im dao ng cc i trong khong AB A. 7 B. 8 C. 6 D. 5 Gii: v 12 Bc sóng 6(cm) . Dùng công thc (2) d1 d2 (M ) f 2 2 Vì M nm trên ng cc i nên M 2k => (d1-d2) = (2k )

6 6k 3 2

mà ­ AB < d1-d2 < AB nên ta có -3 < k < 4 có 6 im cc i => chn C Câu 06:Ti hai im A và B trên mt cht lng cách nhau 15 cm có hai ngun phát sóng kt hp dao ng theo phng trình u1 = acos(40t), u2 = bcos(40t + ). Tc truyn sóng trên mt cht lng 40 (cm/s). Gi E, F là hai im trên on AB sao cho AE = EF = FB. Tìm s cc i trên on EF. A. 7 B. 6 C. 5 D. 4 Gii: v 40 Bc sóng 2(cm) . Dùng công thc (2) d1 d2 (M ) f 20 2

T Lý ­ Công ngh. Trng THPT chuyên Lê Quý ôn Trang 19

tài: Phng pháp, th thut gii nhanh các dng trc nghim vt lý 12

Vì M nm trên ng cc i nên M 2k => (d1-d2) = (2k )

2 2k 1 2

mà ­ AB/3 d1-d2 AB/3 nên ta có -2 k 3 có 6 im cc i (s d có du bng vì EF nm gia AB) => chn B Câu 07:Ti hai im A và B trên mt nc cách nhau 16 cm có hai ngun phát sóng kt hp dao ng theo phng trình u1 = acos(30t), u2 = bcos(30t + /2). Tc truyn sóng trên mt nc 30 (cm/s). Gi E, F là hai im trên on AB sao cho AE = FB = 2 cm. Tìm s cc tiu trên on EF. A. 10 B. 11 C. 12 D. 13 Gii: v 30 Bc sóng 2(cm) . Dùng công thc (2) d1 d2 (M ) f 15 2 Vì M nm trên ng cc tiu nên M (2k 1) => (d1-d2) = (2k 1) / 2)

2 2k 0,5 mà ­ 12 d1- d2 12 2

ta có -6,25 k 5,75 có 12 im cc tiu (s d có du bng vì EF nm trong on gia AB) => chn C Câu 08:Trên mt nc có hai ngun kt hp A và B cách nhau 8 cm, dao ng theo phng trình ln lt là u1 = acos(8t), u2 = bcos(8t). Bit tc truyn sóng 4cm/s. Gi C và D là hai im trên mt nc sao cho ABCD là hình ch nht có cnh BC = 6cm. Tính s im dao ng vi biên cc tiu trên on CD. A. 8 B. 9 C. 10 D. 11 Gii: Bc sóng

v 4 1(cm) . f 4

D C 10cm 8cm A B 6cm

Dùng công thc (2) d1 d2 (M ) Vì M nm trên M (2k 1) ng cc

2 tiu nên

=> (d1-d2) = (2k 1) 0)

mà ­ 4 d1-d2 Câu 09:Trên mt cht lng có hai ngun kt hp A và B cách nhau 8 cm, dao ng theo phng trình ln lt là u1 = acos(8t), u2 = bcos(8t + ). Bit tc truyn sóng 4 cm/s. Gi C và D là hai im trên mt cht lng mà ABCD là hình ch nht có cnh BC = 6 cm. Tính s im dao ng vi biên cc i trên on CD. A. 8 B. 9 C. 10 D. 11 Gii: Bc sóng

v 4 1(cm) . f 4

D 10cm 8cm A B C 6cm

1 k 0,5 2 4 nên ta có - 4,5 k 3,5 có 8 im cc tiu => chn A

Dùng công thc (2) d1 d2 (M )

2

Vì M nm trên ng cc i nên M 2k => (d1-d2) = (2k )

1 k 0,5 mà ­ 4 d1-d2 2

4 nên ta có -3,5 k 4,5 có 8 im cc tiu =>

T Lý ­ Công ngh. Trng THPT chuyên Lê Quý ôn Trang 20

tài: Phng pháp, th thut gii nhanh các dng trc nghim vt lý 12

chn A Câu 10: Hai ngun S1 và S2 dao ng theo các phng trình u1 = a1cos(90t)cm, u2=a2cos(90t + /4)cm trên mt nc. Xét v mt phía ng trung trc ca S1S2 ta thy vân bc n i qua im M có hiu s MS1-MS2 = 13,5 cm và vân bc n + 2 (cùng loi vi vân n) i qua im M' có M'S1-M'S2 = 21,5 cm. Tìm tc truyn sóng trên mt nc, các vân là cc i hay cc tiu? A. 25cm/s, cc tiu B. 180 cm/s, cc tiu C. 25cm/s, cc i D. 180cm/s, cc i Gii: Xét (d1-d2) = MS1-MS2 = 13,5 = n và (d'1- d'2) = M'S1-M'S2 = 21,5 = (n+2) ta có: 2 =8 => = 4 (cm) vy v = f 4 x45 180(cm / s) 2 Dùng công thc (1) M 2 M 1M d d 1 2 2 => M .13,5 6,5 (k 0,5) vy các vân là cc tiu => chn B

4 4

4. Mt s vn liên quan và vn dng: a.Vn liên quan: Mt trong nhng câu hi v giao thoa rt thng gp trong các thi vt lý là tìm s cc i (gn sóng) và các im cc tiu (không dao ng nu 2 ngun có cùng biên ). ây là vn không khó, nhng khi gii quyt ta thng nhm ln ti v trí ca ngun là mt cc i (hay cc tiu) dn n s nghim thng d 2. Rt nhiu sách bài tp ang bán th trng cng thng nhm ln nh trên, gây không ít hoang mang cho ngi c, vì mi tác gi li có cách gii quyt khác nhau cùng mt vn . Chúng tôi ng ý vi quan im" Ti v trí ca ngun trong hin tng giao thoa (và sóng dng) không th là cc i hay cc tiu" vi lý do sau: + n gin ta xét 2 ngun A, B trên mt nc dao ng cùng pha có phng trình sóng uA= uB = acos2ft. Ngha là biên dao ng ti ngun là a. + Ti im M trên mt nc ni hai sóng cùng pha s xut hin cc i vi biên 2a, và nu hai sóng ngc pha thì biên bng 0 tc cc tiu hay ng yên. + Th v th không gian u = f(x) tc hình nh môi trng vào mt thi im nht nh trên mt nc ta quan sát c nh sau:

u

A M1

M2 M3

1

2

x

+ Gi A là ngun, M1 là im cc tiu, M2 là im cc i nu ta k mt ng thng (1) // Ox qua M2 thì ng này cách Ox mt khong 2a còn ng thng (2)// Ox qua A s cách Ox mt khong 1a nh vy d thy ngun A ch có th nm trên (2) ngha là ngun A không th trùng im cc i M 2 hay im cc tiu M1. + Mt khác trong th không gian (Oxu) thì chu k chính là bc sóng = M 1M3 ta cng d dàng chng minh dc theo Ox ngun A có biên là a cách M 1 mt khong d = /12 và nu nó nm trong M 1 thì s cách M2 mt khong d'= /6 (ging nh thi gian i t x = A/2 n O hoc t x = A/2 n x = A trong dao ng iu hòa) Th là ã rõ là ngun A không th là cc i hay cc tiu nh vy tìm s cc i trên AB ta nên làm nh sau:

T Lý ­ Công ngh. Trng THPT chuyên Lê Quý ôn Trang 21

tài: Phng pháp, th thut gii nhanh các dng trc nghim vt lý 12

< AB => (không th bng) 2 => Tìm c bao nhiêu giá tri k tha mãn khong h trên là có by nhiêu cc i. + Thông thng n gin hóa vn ngi ta thng dùng câu " xem nh ngun rt gn cc tiu (tc là nút trong sóng dng)" vì thc ra /12 là không áng k so vi AB khi ó tìm s cc tiu ta có th cho: - AB d1 d2 (M ) AB =>Ngha là khong k tìm c là khong kín! 2 + i vi các bài gii khi tìm cc i li cho: -AB d1 d2 (M ) AB 2 tc công nhn ngun trùng cc i thì kt qu s d 2 giá tr khi gp trng hp AB chia c mt s nguyên. Rt may mn là dng y thng rt ít gp có l ngi ra s phi bàn ci nhiu chng? b.Phn dành cho hc sinh vn dng, tính toán, tr li : Câu 01: Trên mt cht lng, ti A và B cách nhau 6 cm có hai ngun dao ng kt hp uA = uB = 0,5 sin100t (cm). Tc truyn sóng v = 60 cm/s. Ti im M trên mt cht lng cách A, B nhng khong d 1= 4,2 cm, d2 =1,8 cm thuc vân cc i bc A. k = 0. B. k =1. C. k =3. D. k =2. áp án D Câu 02: Hai ngun kt hp A,B cách nhau 16cm ang cùng dao ng vuông góc vi mt nc theo phng trình x = a sin50 t (cm). C là mt im trên mt nc thuc ng cc tiu, gia C và trung trc ca AB có mt ng cc i. Bit AC= 17,2cm. BC = 13,6cm. S ng cc i i qua cnh AC là A. 16 ng B. 6 ng C. 7 ng D. 8 ng áp án D Câu 03: Hai im M và N trên mt cht lng cách 2 ngun O 1O2 nhng on ln lt là O1M =3,25cm, O1N =33cm , O2M = 9,25cm, O2N= 67cm, hai ngun dao ng cùng tn s 20Hz, tc truyn sóng trên mt cht lng là 80cm/s. Hai im này dao ng th nào A. M ng yên, N dao ng mnh nht. B. M dao ng mnh nht, N ng yên. C. C M và N u dao ng mnh nht. D. C M và N u ng yên. áp án D Câu 04: Ti hai im A nà B trên mt nc dao ng cùng tn s 16Hz, cùng pha, cùng biên . im M trên mt nc dao ng vi biên cc i vi MA = 30cm, MB = 25,5cm, gia M và trung trc ca AB có hai dãy cc i khác thì tc truyn sóng trên mt nc là A. v = 36cm/s. B. v =24cm/s. C. v = 20,6cm/s. D. v = 28,8cm/s. áp án B Câu 05: Cho 2 ngun phát sóng âm cùng biên , cùng pha và cùng tn s f = 440Hz, t cách nhau 1m. Hi mt ngi phi ng âu không nghe thy âm . Cho tc ca âm trong không khí bng 352m/s. A. 0,3m k t ngun bên trái. B. 0,3m k t ngun bên phi. C. 0,3m k t 1 trong hai ngun D. Ngay chính gia, cách mi ngun 0,5m áp án C Câu 06: Ti hai im S1, S2 cách nhau 10cm trên mt nc dao ng cùng tn s 50Hz, cùng pha cùng biên , tc truyn sóng trên mt nc 1m/s. Trên S 1S2 có bao nhiêu im dao ng vi biên cc i và không dao ng tr S 1, S2 : Có ..... im dao ng vi biên cc i và ..... im không dao ng. A. 9 - 9 . B. 11 - 10 . C. 10 - 11 . D. 9 - 10 . áp án D

- AB < d1 d2 (M )

T Lý ­ Công ngh. Trng THPT chuyên Lê Quý ôn

Trang 22

tài: Phng pháp, th thut gii nhanh các dng trc nghim vt lý 12

Câu 07: Ti hai im A và B cách nhau 8m có hai ngun âm kt hp có tn s âm 440Hz, tc truyn âm trong không khí là 352m/s. Trên AB có bao nhiêu im nghe to và bao nhiêu im nghe nh: Có ........ im âm nghe ...... tr A, B và ....... im nghe ...... A. 21 - nh - 18 - to. B. 19 - to - 20 - nh. C. 19 - nh - 20 - to. D. 21 - to - 20 nh. áp án C Câu 08: Hai im A, B trên mt nc dao ng cùng tn s 15Hz, cùng biên và cùng pha, tc truyn sóng trên mt nc là 22,5cm/s, AB = 9cm. Trên mt nc quan sát c bao nhiêu gn li tr A, B ? A. có 13 gn li. B. có 11 gn li. C. có 10 gn li. D. có 12 gn li. áp án B Câu 09: Ti hai im A và B (AB = 16cm) trên mt nc dao ng cùng tn s 50Hz, cùng pha, tc truyn sóng trên mt nc 100cm/s . Trên AB s im dao ng vi biên cc i là A. 13 im B.15 im . C. 16 im . D. 14 im . áp án B Câu 10: Hai im M và N (MN = 20cm) trên mt cht lng dao ng cùng tn s 50Hz, cùng pha, tc truyn sóng trên mt chát lng là 1m/s . Trên MN s im không dao ng là A. 18 im. B. 19 im. C. 21 im. D. 20 im. áp án D 5. u im: 2 Th nht: Nh vy vi 2 công thc cn nh (1) là M d d và 1 2 công thc (2) là d1 d2 (M ) ta có th vn dng gii tt các bài toán tìm 2 s cc i, cc tiu, lch pha ra sao ca nhiu dng bài toán mà dao ng ca hai ngun không nht thit phi cùng pha, ngc pha nh sách giáo khoa. Th hai: Gii quyt hu nh trn vn tt c dng bài tp ca chng trình giao thoa sóng c nu bit kt hp công thc (1), (2) vi phng pháp tìm biên và pha ban u ca dao ng tng hp bng máy tính CASIO fx ­ 570ES thì không cn phi nh nhiu các công thc c th. Th ba: Rèn luyn c kh nng t duy t hc cho hc sinh thông qua bn cht quá trình truyn sóng ta có th gii các bài toán giao thoa ánh sáng nêu coi khong vân (i): 2i= 6. Nhc im và khc phc: -Vic hc sinh nh c công thc (1), (2) lúc u là khó khn vì vy cn thc hành vn dng càng nhiu càng tt.

S GIAO THOA SÓNG

T Lý ­ Công ngh. Trng THPT chuyên Lê Quý ôn

Trang 23

tài: Phng pháp, th thut gii nhanh các dng trc nghim vt lý 12

PHN MÔ T TH HIN MC TRIN KHAI CA TÀI

+ Trong nm hc 2008 ­ 2009: tài c chúng tôi vn dng trong vic ging dy lp 12L, 12T, 12Si vi kt qu im thi tính trung bình nh sau: BNG TÍNH IM BÌNH QUÂN MÔN LÝ (Theo s liu thng kê ca nhà trng lu vn phòng) Lp 12L 12T 12Si Thi tt nghip nm 2008-2009 9,55 9,61 9,30 Thi i hc nm 2008-2009 8,90 8,83 x

+ Trong nm hc 2009 ­ 2010: tài c chúng tôi vn dng trong vic ging dy lp 12L, 12T, 12Si, 12A1. Bài kim tra gm 20 câu hi phn mt vòng tròn lng giác trong thi gian 30 phút kt qu im c thng kê phân loi nh sau: BNG TÍNH IM CÁC BÀI KIM TRA (Theo s liu kho sát ca tài) Trung bình S lng Kém Yu Khá Gii Lp (%) (0 =>2.0) (2.5=>5.0) (5.5=>6.0) (6.6=>7.5) (8.0=>10) 12L 23 0 0% 0 0% 0 0% 1 2,50% Kém (0 =>2.0) 4 3,08% 1 0,85% 0 0% 0 0% 1 3,33% 2 5,00% 3 13,04% 5 20,00% 7 23,33% 10 25,00% 2 8,70% 3 12,00% 6 20,00% 9 22,50% 18 78,26% 17 68,00% 16 53,34% 18 45,00%

12T

25

12Si

30

12A1

40 S lng (%) 130

Bng tng hp: i tng Yu Tr. bình Khá Gii (2.5=>5.0) (5.5=>6.0) (6.6=>7.5) (8.0=>10)

Kho sát 10 32 21 63 ban u 7,69% 24,62% 16,15% 48,46% Kt qu áp 118 3 25 20 69 dng 2,54% 21,19% 16,95% 58,47% + Nhn xét: Qua theo dõi kt qu nhn thy s hc sinh c tip xúc, bi dng thông qua tài có cách gii thành tho hn, ãm bo thi gian làm bài theo yêu cu, câu tr li chính xác hn, t kt qu im khá cao.

T Lý ­ Công ngh. Trng THPT chuyên Lê Quý ôn

Trang 24

tài: Phng pháp, th thut gii nhanh các dng trc nghim vt lý 12

C. KT LUN

1. Khái quát các kt lun cc b: Trong khuôn kh chuyên này, chúng tôi mong mun giúp cho hc sinh nh ti thiu nhng kin thc c bn, có tính tng quát ca chng trình vt lý 12 các chng dao ng c, sóng c, dao ng in t. ng thi cung cp cho các em mt s phng pháp và th thut nhm gii quyt nhanh, chính xác các dng toán trong chng trình theo yêu cu ca các thi TNPT và TSH. Vi chuyên này chúng tôi còn lu ý dành phn cho hc sinh t rèn luyn, vn dng các phng pháp và th thut hc sinh t chim lnh tri trc và phát huy tính c lp sáng to, t ó có th suy ngh tìm tòi phng pháp riêng ca bn thân, ây cng là mc tiêu rèn luyn giáo dc hc sinh theo hng " Thy thit k, Trò thi công". 2. Li ích và kh nng vn dng: Bn thân tài áp ng tt cho yêu cu v làm bài trc nghim vi mc ích tr li nhanh, chính xác, loi b c yu t toán hc phc tp ca phn lng giác, o hàm, tích phân.... C th tng phn ta thy: Phn mt v vòng tròn lng giác nó th hin rt rõ tính cht trc quan gia các mi quan h v li , vn tc, gia tc cng nh ng nng, th nng hoc phn dao ng in t thì in tích, in áp hai u t in, hai u cun dây, cng dòng in cng nh nng lng in, nng lng t tng thi im, v pha dao ng, v tn s dao ng, v s tng hoc gim ca các i lng, v giá tr ca các i lng trong cùng thi im .... Phn hai tng hp dao ng cùng phng cùng tn s bng phng pháp s dng máy tính casio fx - 570 ES ã rèn luyn hc sinh thao tác nhanh, chính xác trong vic s dng máy tính cm tay, có th coi ây là phng pháp duy nht v mt nhanh, vi chính xác cao. Phn ba v giao thoa sóng c vi hai công thc va c bn nhng có tính tng quát mà tài nêu ra có th gii quyt hu ht các dng toán v giao thoa sóng c hin ti va nhanh va chính xác. Chúng tôi mong mun chuyên này c ng dng hiu qu vào thc tin không nhng trng chuyên Lê Quý ôn mà còn áp dng rng rãi cho các trng khác vi i tng hc sinh i trà, nht là trong vic bi dng hc sinh chun b tham gia các k thi tt nghip và tuyn sinh i hc. Nhng có th do kinh nghim còn thiu, không th tránh khi nhng thiu sót. Chúng tôi rt mong nhn c ý kin óng góp t phía ng nghip và hc sinh chuyên này ngày càng hoàn hin hn. Chúng tôi xin chân thành cm n. 3. xut - kin ngh: Kin ngh b môn vt lý cn t chc các cuc hi tho chuyên môn, tp trung v phng pháp úc kt nhng kinh nghim quý báu ca các thy cô giáo ging dy trong toàn tnh Bình nh, t ó ph bin rng rãi cán b, giáo viên, và hc sinh hc tp, vn dng vào thc tin cho b môn vt lý ngày càng mnh hn. Quy Nhn ngày 10 tháng 5 nm 2010

T Lý ­ Công ngh. Trng THPT chuyên Lê Quý ôn

Trang 25

tài: Phng pháp, th thut gii nhanh các dng trc nghim vt lý 12

PHN NHN XÉT ÁNH GIÁ CA HI NG KHOA HC TRNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ÔN

............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. .............................................................................................................................

T Lý ­ Công ngh. Trng THPT chuyên Lê Quý ôn

Trang 26

Information

26 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

93137


Notice: fwrite(): send of 214 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531