Read Microsoft Word - KhungPPCT Nguvan-THPT_SGD-2008.doc text version

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

S

GIÁO D C VÀ ÀO T O TI N GIANG

I. H NG D N TH C HI N PHÂN PH I CHNG TRÌNH MÔN NG VN C P TRUNG H C PH THÔNG: - Th c hi n h ng d n c a công vn s 7299/BGDT-GDTrH c a B Giáo d c và ào t o ngày 12 tháng 8 nm 2008 v vi c h ng d n vi c th c hi n phân ph i chng trình các môn h c và ho t ng giáo d c c p trung h c c s (THCS) và c p trung h c ph thông (THPT) nm h c 2008-2009 và công vn s 1265/SGD&TGDTrH c a S Giáo d c và ào t o ngày 09 tháng 9 nm 2008 v vi c h ng d n th c hi n nhi m v giáo d c trung h c nm h c 2008-2009; - Nh m m c ích tng c ng phân c p trong vi c qu n lý th c hi n Chng trình giáo d c THCS và THPT, tng tính ch ng cho các a phng, các tr ng h c trong vi c t ch c ho t ng d y h c cho phù h p v i c i m các lo i hình tr ng h c, trình h c sinh và c i m a lí, kinh t - xã h i c a các vùng mi n; - áp ng yêu c u b o m s th ng nh t c n thi t trong vi c t ch c th c hi n m c tiêu giáo d c c a các c p h c, k ho ch th i gian nm h c, th c hi n chu n ki n th c, k nng c a Chng trình c p h c và i m i phng pháp d y h c, i m i ki m tra ánh giá k t qu rèn luy n, h c t p c a h c sinh; Phòng THPT h ng d n vi c th c hi n phân ph i chng trình môn Ng vn c p trung h c ph thông nm h c 2008-2009 nh sau:

1. Phân ph i chng trình này phân chia th i l ng cho t ng c m bài trong tu n. Các tr ng THPT có th i u ch nh m t cách h p lí th i l ng và trình t c a m t s bài c s p x p li n nhau, mi n là không làm thay i t ng s ti t d y c a m i h c kì, cng nh c a c nm h c. 2. Hi u tr ng các tr ng THPT cn c i u ki n th c t , n u xét th y c n thi t, có th xu t c th hoá PPCT cho phù h p v i c i m c a tr ng ngh S GD&T phê chu n (lãnh o S phê duy t, ký tên, óng d u) và t ch c th c hi n PPCT ã c phê chu n. 3. i v i nh ng ti t c vn có thêm ph n c thêm, giáo viên c n dành th i l ng nh t nh h ng d n r t ng n g n cách th c c - hi u bài c thêm, h c sinh c và n m c giá tr bao trùm v n i dung, ngh thu t c a tác ph m. i u này cng c n c th hi n trong giáo án. 4. i v i nh ng bài Làm vn, các tr ng THPT th c hi n theo b ng h ng d n d i ây:

L P 10 (CHU N) BÀI TU N LÀM VN S 1 3 S 2 7 S 3 11 S 4 X S 5 22 S 6 25 S 7 X KI U BÀI Vn bi u c m Vn t s Vn t s Vn t s Vn thuy t minh - tài Xã h i Vn thuy t minh - tài Vn h c Vn thuy t minh - tài Vn h c GHI CHÚ 2 ti t 2 ti t Bài làm nhà Bài ki m tra t ng h p 2 ti t Bài làm nhà Bài ki m tra t ng h p

1

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

L P 10 (NÂNG CAO) BÀI TU N LÀM VN S 1 3 S 2 8 S 3 12 S 4 X S 5 S 6 S 7 S 8 22 25 29 X KI U BÀI Vn ngh lu n xã h i Vn t s và miêu t Vn bi u c m Vn t s Vn thuy t minh (v th lo i, v n vn h c) Vn thuy t minh (v tác gia, tác ph m vn h c) Vn ngh lu n xã h i Vn thuy t minh ( tài Vn h c) L P 11 (CHU N) KI U BÀI Ngh Ngh Ngh Ngh Ngh Ngh Ngh lu n xã h i lu n vn h c lu n vn h c lu n vn h c lu n xã h i lu n vn h c lu n xã h i L P 11 (NÂNG CAO) KI U BÀI Ngh Ngh Ngh Ngh Ngh Ngh Ngh Ngh lu lu lu lu lu lu lu lu n xã h i n xã h i n vn h c n vn h c n vn h c n vn h c n xã h i n xã h i L P 12 (CHU N) KI U BÀI Ngh Ngh Ngh Ngh Ngh Ngh Ngh lu lu lu lu lu lu lu n xã h i n xã h i n vn h c n xã h i n vn h c n vn h c n vn h c GHI CHÚ 2 ti t 2 ti t Bài làm nhà Bài ki m tra t ng h p 2 ti t Bài làm nhà

2 ti t Bài ki m tra t ng h p GHI CHÚ 2 ti t Bài làm nhà 2 ti t Bài ki m tra t ng h p 2 ti t Bài làm nhà Bài ki m tra t ng h p GHI CHÚ 2 ti t Bài làm nhà 2 ti t Bài ki m tra t ng h p 2 ti t Bài làm nhà 2 ti t Bài ki m tra t ng h p GHI CHÚ 2 ti t Bài làm nhà 2 ti t Bài ki m tra t ng h p 2 ti t Bài làm nhà Bài ki m tra t ng h p

BÀI LÀM TU N VN S 1 2 S 2 5 S 3 10 S 4 X S 5 20 S 6 23 S 7 X BÀI TU N LÀM VN S 1 2 S 2 4 S 3 9 S 4 X S 5 21 S 6 24 S 7 29 S 8 X BÀI LÀM TU N VN S 1 2 S 2 5 S 3 11 S 4 X S 5 21 S 6 24 S 7 X

2

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

L P 12 (NÂNG CAO) BÀI TU N KI U BÀI GHI CHÚ LÀM VN S 1 2 Ngh lu n xã h i Bài làm nhà S 2 6 Ngh lu n vn h c 2 ti t S 3 12 Ngh lu n vn h c 2 ti t S 4 X Ngh lu n xã h i Bài ki m tra t ng h p S 5 22 Ngh lu n vn h c 2 ti t S 6 25 Ngh lu n vn h c Bài làm nhà S 7 29 Ngh lu n xã h i 2 ti t S 8 X Ngh lu n vn h c Bài ki m tra t ng h p Trong quá trình th c hi n, n u có khó khn phát sinh, ngh các tr ng THPT ph n ánh v Phòng THPT th ng nh t cách gi i quy t. II. KHUNG PHÂN PH I CHNG TRÌNH MÔN NG L p 10 C nm: 37 tu n (105 ti t) H c kì I: 19 tu n (54 ti t) H c kì II: 18 tu n (51 ti t) H c kì I Tu n 1 Ti t 1 n ti t 3 T ng quan vn h c Vi t Nam; Ho t ng giao ti p b ng ngôn ng . Tu n 2 Ti t 4 n ti t 6 Khái quát vn h c dân gian Vi t Nam; Ho t ng giao ti p b ng ngôn ng (ti p theo); Vn b n. Tu n 3 Ti t 7 n ti t 9 Bài vi t s 1: Vn bi u c m, 2 ti t; Chi n th ng Mtao Mxây (trích s thi amsan). Tu n 4 Ti t 10 n ti t 12 Vn b n (ti p theo); Truy n An Dng Vng và M Châu, Tr ng Thu . Tu n 5 Ti t 13 n ti t 15 L p dàn ý bài vn t s ; Uy-lit-x tr v (trích Ô-i-xê). Tu n 6 Ti t 16 n ti t 18 Tr bài vi t s 1; Ra-ma bu c t i (trích Ra-ma-ya-na). Tu n 7 Ti t 19 n ti t 21 Ch n s vi c, chi ti t tiêu bi u trong bài vn t s ; VN C P THPT:

3

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Bài vi t s 2: Vn t s , 2 ti t. Tu n 8 Ti t 22 n ti t 24 T m Cám; Miêu t và bi u c m trong vn t s . Tu n 9 Ti t 25 n ti t 27 Tam i con gà, Nhng nó ph i b ng hai mày; Ca dao than thân, yêu thng, tình ngha. Tu n 10 Ti t 28 n ti t 30 c i m c a ngôn ng nói và ngôn ng vi t; Ca dao hài h c; c thêm L i ti n d n (trích Ti n d n ng i yêu). Tu n 11 Ti t 31 n ti t 33 Luy n t p vi t o n vn t s ; Ôn t p vn h c dân gian Vi t Nam; Tr bài vi t s 2; Ra bài vi t s 3 : Vn t s (h c sinh làm nhà). Tu n 12 Ti t 34 n ti t 36 Khái quát vn h c Vi t Nam t th k th X n h t th k XIX; Phong cách ngôn ng sinh ho t. Tu n 13 Ti t 37 n ti t 39 T lòng (Ph m Ng Lão); C nh ngày hè (Nguy n Trãi); Tóm t t vn b n t s . Tu n 14 Ti t 40 n ti t 42 Nhàn (Nguy n B nh Khiêm); c "Ti u Thanh kí" (Nguy n Du); Phong cách ngôn ng sinh ho t (ti p theo). Tu n 15 Ti t 43 n ti t 45 c thêm: - V n n c ( Php Thu n); - Cáo b nh, b o m i ng i (Mãn Giác); - H ng tr v (Nguy n Trung Ng n); T i l u Hoàng H c ti n M nh H o Nhiên i Qu ng Lng (Lí B ch); Th c hành phép tu t n d và hoán d . Tu n 16 Ti t 46 n ti t 48 Tr bài vi t s 3; C m xúc mùa thu ( Ph ); c thêm: + L u Hoàng H c (Thôi Hi u);

4

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

+ N i oán c a ng i phòng khuê (Vng Xng Linh); + Khe chim kêu (Vng Duy). Tu n 17 Ôn t p, c ng c ki n th c. Tu n 18 Ti t 49 n ti t 51: Bài vi t s 4: Vn t s (ki m tra t ng h p cu i h c kì I). Trình bày m t v n . Tu n 19 Ti t 52 n ti t 54: L p k ho ch cá nhân; c thêm: Th Hai-k c a Ba-sô; Tr bài vi t s 4. H c kì II Tu n 20 Ti t 55 n ti t 57: Các hình th c k t c u c a vn b n thuy t minh. L p dàn ý bài vn thuy t minh; Phú sông B ch ng (Trng Hán Siêu). Tu n 21 Ti t 58 n ti t 60: i cáo bình Ngô (Nguy n Trãi) Ph n 1: Tác gi ; Ph n 2: Tác ph m; Tính chu n xác, h p d n c a vn b n thuy t minh. Tu n 22 Ti t 61 n ti t 63: Phng pháp thuy t minh; Bài vi t s 5: Vn thuy t minh - tài xã h i, 2 ti t. Tu n 23 Ti t 64 n ti t 66: Khái quát l ch s ti ng Vi t; T a "Trích di m thi t p" (Hoàng c Lng); c thêm: Hi n tài là nguyên khí c a qu c gia (Thân Nhân Trung). Tu n 24 Ti t 67 n ti t 69 Luy n t p vi t o n vn thuy t minh; Chuy n ch c phán s n T n Viên (Nguy n D ). Tu n 25 Ti t 70 n ti t 72 Hng o i Vng Tr n Qu c Tu n (Ngô S Liên); c thêm: Thái s Tr n Th (Ngô S Liên); Tr bài vi t s 5; Ra bài vi t s 6: Vn thuy t minh - tài vn h c (h c sinh làm nhà). Tu n 26 Ti t 73 n ti t 75 Nh ng yêu c u v s d ng ti ng Vi t; H i tr ng C Thành (trích Tam Qu c di n ngha - La Quán Trung);

5

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

c thêm: Tào Tháo u ng r u lu n anh hùng (trích Tam Qu c di n ngha - La Quán Trung). Tu n 27 Ti t 76 n ti t 78 Tình c nh l loi c a ng i chinh ph (trích Chinh ph ngâm - ng Tr n Côn, b n d ch c a oàn Th i m); Tóm t t vn b n thuy t minh. Tu n 28 Ti t 79 n ti t 81 L p dàn ý bài vn ngh lu n; Truy n Ki u (Ph n 1: Tác gi ). Tu n 29 Ti t 82 n ti t 84 Trao duyên (trích Truy n Ki u - Nguy n Du); N i thng mình (trích Truy n Ki u - Nguy n Du); Phong cách ngôn ng ngh thu t. Tu n 30 Ti t 85 n ti t 87 Chí khí anh hùng (trích Truy n Ki u - Nguy n Du); c thêm: Th nguy n (trích Truy n Ki u - Nguy n Du); L p lu n trong vn ngh lu n; Tr bài vi t s 6. Tu n 31 Ti t 88 n ti t 90 Vn b n vn h c; Th c hành các phép tu t : phép i p và phép i. Tu n 32 Ti t 91 n ti t 93 N i dung và hình th c c a vn b n vn h c; Các thao tác ngh lu n; T ng k t ph n Vn h c. Tu n 33 Ti t 94 n ti t 96 T ng k t ph n Vn h c; Ôn t p ph n Ti ng Vi t. Tu n 34 Ti t 97 n ti t 99 Ôn t p ph n Làm vn; Luy n t p vi t o n vn ngh lu n. Tu n 35 Ôn t p, c ng c ki n th c. Tu n 36 Ti t 100 n ti t 102 Bài vi t s 7: Vn thuy t minh - tài vn h c (ki m tra t ng h p cu i h c kì II); Vi t qu ng cáo. Tu n 37 Ti t 102 n ti t 104 Tr bài vi t s 7;

6

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

H ng d n h c t p trong hè. L p 10 (Nâng cao) C nm: 37 tu n (140 ti t) H c kì I: 19 tu n (72 ti t) H c kì II: 18 tu n (68 ti t) H c kì I Tu n 1 Ti t 1 n ti t 4 T ng quan vn h c Vi t Nam qua các th i kì l ch s ; Vn b n; Phân lo i vn b n theo phng th c bi u t. Tu n 2 Ti t 5 n ti t 8 Khái quát v vn h c dân gian Vi t Nam; Phân lo i vn b n theo phong cách ch c nng ngôn ng ; Luy n t p v các ki u vn b n và phng th c bi u t. Tu n 3 Ti t 9 n ti t 12 Chi n th ng Mtao Mxây (trích s thi amsan); c thêm: t n c (trích s thi t n c); Bài vi t s 1: Vn ngh lu n xã h i, 2 ti t. Tu n 4 Ti t 13 n ti t 16 Vn b n vn h c; Uy-lít-x tr v (trích Ô-i-xê); Th c hành l p ý và vi t o n vn theo nh ng yêu c u khác nhau. Tu n 5 Ti t 17 n ti t 20 Ra-ma bu c t i (trích s thi Ra-ma-ya-na); Truy n An Dng Vng và M Châu, Tr ng Thu . Tu n 6 Ti t 21 n ti t 24 Vn b n vn h c (ti p theo); T m Cám; c thêm: Ch ng T ; Tóm t t vn b n t s . Tu n 7 Ti t 25 n ti t 28 Nhng nó ph i b ng hai mày, Tam i con gà; L i ti n d n (trích truy n th Ti n d n ng i yêu); Tr bài vi t s 1. Tu n 8 Ti t 29 n ti t 32 Ca dao yêu thng, tình ngha; Bài vi t s 2: Vn t s và miêu t , 2 ti t. Tu n 9 Ti t 33 n ti t 36 Ca dao than thân;

7

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Ca dao hài h c, châm bi m; c thêm: + Tháng giêng, tháng hai, tháng ba, tháng b n... + M i tay Luy n t p v ngha c a t ; Ch n s vi c, chi ti t tiêu bi u. Tu n 10 Ti t 37 n ti t 40 T c ng v o c, l i s ng; Ho t ng giao ti p b ng ngôn ng ; Quan sát, th nghi m i s ng. Tu n 11 Ti t 41 n ti t 44 Xuý Vân gi d i (Trích v chèo Kim Nham); c - hi u vn b n Vn h c; c tích lu ki n th c. Tu n 12 Ti t 45 n ti t 48 Khái quát vn h c Vi t Nam t th k th X n h t th k XIX; T lòng (Ph m Ng Lão); Tr bài vi t s 2; Ra bài vi t s 3: Vn bi u c m (h c sinh làm nhà). Tu n 13 Ti t 49 n ti t 52 N i lòng ( ng Dung); C nh ngày hè (Nguy n Trãi); c thêm: + V n n c ( Pháp Thu n), + Cáo b nh, b o m i ng i (Mãn Giác), + H ng tr v (Nguy n Trung Ng n); c i m c a vn b n nói và vn b n vi t. Tu n 14 Ti t 53 n ti t 56 Nhàn (Nguy n B nh Khiêm); c "Ti u Thanh kí" (Nguy n Du); Luy n t p v bi n pháp tu t ; Liên t ng, t ng t ng. Tu n 15 Ti t 57 n ti t 60 T i l u Hoàng H c ti n M nh H o Nhiên i Qu ng Lng (Lí B ch); C m xúc mùa thu ( Ph ); Tì bà hành (B ch C D ); c thêm: + N i oán c a ng i phòng khuê (Vng Xng Linh) + L u Hoàng H c (Thôi Hi u) + Khe chim kêu (Vng Duy) Tu n 16 Ti t 61 n ti t 64:

8

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Th Hai-k; c thêm: Viên Mai bàn v th (trích Tu Viên thi tho i); Tr bài vi t s 3; Ôn t p v Làm vn. Tu n 17 Ôn t p, c ng c ki n th c. Tu n 18 Ti t 65 n ti t 68: Ôn t p Vn h c; Bài vi t s 4:Vn t s (ki m tra t ng h p cu i h c kì I). Tu n 19 Ti t 69 n ti t 72: Phong cách ngôn ng sinh ho t; Vi t k ho ch cá nhân. Tr bài vi t s 4. H c kì II Tu n 20 Ti t 73 n ti t 76: Phú sông B ch ng (Trng Hán Siêu); c thêm: Nhà nho vui c nh nghèo (Trích Hàn nho phong v phú c a Nguy n Công Tr ); Các hình th c k t c u vn b n thuy t minh. Tu n 21 Ti t 77 n ti t 80: Th d Vng Thông l n n a (Nguy n Trãi); Phong cách ngôn ng ngh thu t. Tu n 22 Ti t 81 n ti t 84: Bài vi t s 5: Vn thuy t minh (v th lo i, v n vn h c), 2 ti t; i cáo bình Ngô (Nguy n Trãi); c thêm: + Hi n tài là nguyên khí c a qu c gia (Thân Nhân Trung) + Ph m bình nhân v t l ch s (Lê Vn Hu). Tu n 23 Ti t 85 n ti t 88: Tác gia Nguy n Trãi; T a "Trích di m thi t p" (Hoàng c Lng); Thái phó Tô Hi n Thành (Trích i Vi t s l c). Tu n 24 Ti t 89 n ti t 92: Luy n t p v n d ng các hình th c k t c u vn b n thuy t minh; Thái s Tr n Th (Ngô S Liên); c thêm: Hng o i Vng Tr n Qu c Tu n (Ngô S Liên); Luy n t p c - hi u vn b n vn h c. Tu n 25 Ti t 93 n ti t 96 Tr bài vi t s 5; Chuy n ch c phán s n T n Viên (Nguy n D );

9

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Luy n t p v liên k t trong vn b n; Ra bài vi t s 6: Vn thuy t minh (v tác gia, tác ph m vn h c) (h c sinh làm nhà). Tu n 26 Ti t 97 n ti t 100 Tóm t t vn b n thuy t minh; H i tr ng C Thành (trích Tam Qu c di n ngha c a La Quán Trung); Luy n t p v liên k t trong vn b n (ti p theo). Tu n 27 Ti t 101 n ti t 104 Lu n i m trong bài vn ngh lu n; c thêm: + Tào Tháo u ng r u lu n anh hùng (trích Tam Qu c di n ngha c a La Quán Trung), + D ch i (trích Liêu Trai chí d c a B Tùng Linh); + Tình c nh l loi c a ng i chinh ph (oàn Th i m); vn ngh lu n. Tu n 28 Ti t 105 n ti t 108 N i s u oán c a ng i cung n (Nguy n Gia Thi u); Ki m tra Vn h c; Tr bài vi t s 6. Tu n 29 Ti t 109 n ti t 112 Truy n Ki u c a Nguy n Du; Luy n t p v t Hán ­ Vi t; Bài vi t s 7: Vn ngh lu n xã h i, 2 ti t. Tu n 30 Ti t 113 n ti t 116 Trao duyên (Trích Truy n Ki u c a Nguy n Du); N i thng mình (Trích Truy n Ki u c a Nguy n Du); c thêm: Th nguy n (Trích Truy n Ki u c a Nguy n Du); Th c hành thao tác ch ng minh, gi i thích, quy n p, di n d ch. Tu n 31 Ti t 117 n ti t 120 Chí khí anh hùng (Trích Truy n Ki u c a Nguy n Du); Tác gia Nguy n Du; c thêm: Ng c Hoa i m t v i b o chúa (trích Ph m T i - Ng c Hoa); Th c hành vi t o n vn l p lu n ch ng minh, gi i thích, quy n p, di n d ch; Trình bày m t v n . Tu n 32 Ti t 121 n ti t 124 c - hi u vn b n vn h c trung i Vi t Nam; Khái quát l ch s ti ng Vi t; Luy n t p trình bày m t v n . Tu n 33 Ti t 125 n ti t 128 Tr bài ki m tra Vn h c; Khái quát v l ch s ti ng Vi t (ti p theo);

10

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Tr bài vi t s 7; Ôn t p v Làm vn. Tu n 34 Ti t 129 n ti t 132 Ôn t p Ti ng Vi t; T ng k t l ch s vn h c Vi t Nam th i trung i; Vn b n qu ng cáo. Tu n 35 Ôn t p, c ng c ki n th c. Tu n 36 Ti t 133 n ti t 136 Nh ng yêu c u v s d ng ti ng Vi t; Bài vi t s 8: Vn thuy t minh ( tài Vn h c) (ki m tra t ng h p cu i h c kì II); Vi t qu ng cáo. Tu n 37 Ti t 137 n ti t 140 T ng k t v phng pháp c - hi u vn b n vn h c; Nh ng yêu c u v s d ng ti ng Vi t (ti p theo); Tr bài vi t s 8; H ng d n h c t p trong hè. L p 11 C nm: 37 tu n (123 ti t) H c kì I: 19 tu n (72 ti t) H c kì II: 18 tu n (51 ti t) H c kì I Tu n 1 Ti t 1 n ti t 4 Vào ph chúa Tr nh (Lê H u Trác); T ngôn ng chung n l i nói cá nhân; T tình II (H Xuân Hng). Tu n 2 Ti t 5 n ti t 8 Bài vi t s 1: Ngh lu n xã h i, 2 ti t; Câu cá mùa thu (Nguy n Khuy n); Phân tích , l p dàn ý bài vn ngh lu n; Tu n 3 Ti t 9 n ti t 12 Thao tác l p lu n phân tích. Thng v (Tr n T Xng); c thêm: Khóc Dng Khuê (Nguy n Khuy n), V nh khoa thi hng (Tr n T Xng); T ngôn ng chung n l i nói cá nhân (ti p). Tu n 4 Ti t 13 n ti t 16 Bài ca ng t ng ng (Nguy n Công Tr ); Bài ca ng n i trên bãi cát (Cao Bá Quát); Luy n t p thao tác l p lu n phân tích. Tu n 5

11

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Ti t 17 n ti t 20 L ghét thng (trích Truy n L c Vân Tiên c a Nguy n ình Chi u); c thêm: Ch y gi c (Nguy n ình Chi u), Bài ca phong c nh Hng Sn (Chu M nh Trinh); Tr bài vi t s 1; Bài vi t s 2: Ngh lu n vn h c (h c sinh làm nhà). Tu n 6 Ti t 21 n ti t 24 Vn t ngha s C n Giu c (Nguy n ình Chi u); Th c hành v thành ng , i n c . Tu n 7 Ti t 25 n ti t 28 Chi u c u hi n (Ngô Thì Nh m); c thêm: Xin l p khoa lu t (Trích T c p bát i u c a Nguy n Tr ng T ); Th c hành ngha c a t trong s d ng. Tu n 8 Ti t 29 n ti t 32 Ôn t p vn h c trung i Vi t Nam; Tr bài vi t s 2; Thao tác l p lu n so sánh. Tu n 9 Ti t 33 n ti t 36 Khái quát vn h c Vi t Nam t u th k XX n Cách m ng tháng 8 nm 1945; Ng c nh. Tu n 10 Ti t 37 n ti t 40 Bài vi t s 3: Ngh lu n vn h c, 2 ti t; Hai a tr (Th ch Lam). Tu n 11 Ti t 41 n ti t 44 Ch ng i t tù (Nguy n Tuân); Luy n t p thao tác l p lu n so sánh; Luy n t p v n d ng k t h p các thao tác l p lu n phân tích và so sánh. Tu n 12 Ti t 45 n ti t 48 H nh phúc c a m t tang gia (Trích S c a V Tr ng Ph ng); Phong cách ngôn ng báo chí; Tr bài vi t s 3. Tu n 13 Ti t 49 n ti t 52 M t s th lo i vn h c: Th, truy n; Chí Phèo (Nam Cao); Phong cách ngôn ng báo chí (ti p). Tu n 14 Ti t 53 n ti t 56 Chí Phèo (ti p); Th c hành l a ch n các b ph n trong câu;

12

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

B n tin. Tu n 15 Ti t 57 n ti t 60 c thêm: Cha con ngha n ng (trích ­ H Bi u Chánh); Vi hành (Nguy n Ái Qu c); Tinh th n th d c (Nguy n Công Hoan); Luy n t p vi t b n tin; Ph ng v n và tr l i ph ng v n. Tu n 16 Ti t 61 n ti t 64: Vnh bi t C u trùng ài (Trích V Nh Tô c a Nguy n Huy T ng); Th c hành m t s ki u câu trong vn b n. Tu n 17 Ti t 65 n ti t 68: Tình yêu và thù h n (Trích Rô-mê-ô và Giu-li-ét c a S ch-xpia); Luy n t p ph ng v n và tr l i ph ng v n. Tu n 18 Ôn t p, c ng c ki n th c. Tu n 19 Ti t 69 n ti t 72: Ôn t p Vn h c; Bài vi t s 4: Ngh lu n vn h c (Ki m tra t ng h p cu i h c kì I); Tr bài vi t s 4. H c kì II Tu n 20 Ti t 73 n ti t 75: Lu bi t khi xu t dng (Phan B i Châu); Bài vi t s 5: Ngh lu n xã h i, 2 ti t. Tu n 21 Ti t 76 n ti t 78: Ngha c a câu; H u tr i (T n à); V i vàng (Xuân Di u). Tu n 22 Ti t 79 n ti t 81: Ngha c a câu (ti p); Tràng giang (Huy C n); Thao tác l p lu n bác b . Tu n 23 Ti t 82 n ti t 84: Luy n t p thao tác l p lu n bác b ; ây thôn V D (Hàn M c T ); Tr bài Làm vn s 5; Bài vi t s 6: Ngh lu n vn h c (h c sinh làm Tu n 24 Ti t 85 n ti t 87 Chi u t i (H Chí Minh); T y (T H u);

nhà).

13

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

c thêm: Lai Tân (H Chí Minh), Nh ng (T H u), Tng t (Nguy n Bính), Chi u xuân (Anh Th). Tu n 25 Ti t 88 n ti t 90 c i m lo i hình c a ti ng Vi t; Ti u s tóm t t. Tu n 26 Ti t 91 n ti t 93 Tôi yêu em (Pu-skin); c thêm: Bài th s 28 (Ta-go); Tr bài vi t s 6. Tu n 27 Ti t 94 n ti t 96 Ng i trong bao (Sê-kh p); Luy n t p vi t ti u s tóm t t. Tu n 28 Ti t 97 n ti t 99 Ng i c m quy n khôi ph c uy quy n (Trích Nh ng ng i kh n kh c a V. Huy-gô); Thao tác l p lu n bình lu n. Tu n 29 Ti t 100 n ti t 102 V luân lí xã h i n c ta (Phan Châu Trinh); c thêm: Ti ng m ­ ngu n gi i phóng các dân t c b áp b c (Nguy n An Ninh). Luy n t p thao tác l p lu n bình lu n. Tu n 30 Ti t 103 n ti t 105 Ba c ng hi n v i c a Các Mác (ng-ghen); Phong cách ngôn ng chính lu n. Tu n 31 Ti t 106 n ti t 108 M t th i i trong thi ca (trích Thi nhân Vi t Nam c a Hoài Thanh, Hoài Chân); Phong cách ngôn ng chính lu n (ti p). Tu n 32 Ti t 109 n ti t 111 M t s th lo i vn h c: K ch, vn ngh lu n; Luy n t p v n d ng k t h p các thao tác l p lu n. Tu n 33 Ti t 112 n ti t 114 Ôn t p Vn h c; Tóm t t vn b n ngh lu n. Tu n 34 Ti t 115 n ti t 117 Ôn t p Ti ng Vi t; Luy n t p tóm t t vn b n ngh lu n; Tu n 35 Ôn t p, c ng c ki n th c. Tu n 36 Ti t 118 n ti t 120

14

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Ôn t p ph n Làm vn; Bài vi t s 7: Ngh lu n xã h i (Ki m tra t ng h p cu i h c kì II). Tu n 37 Ti t 121 n ti t 123 Tr bài vi t s 7. H ng d n h c t p trong hè. L p 11 (nâng cao) C nm: 37 tu n (140 ti t) H c kì I: 19 tu n (72 ti t) H c kì II: 18 tu n (68 ti t) H c kì I Tu n 1 Ti t 1 n ti t 4 Vào ph chúa Tr nh (trích); c thêm: Cha tôi; T ngôn ng chung n l i nói cá nhân; Luy n t p phân tích , l p dàn ý cho bài vn ngh lu n xã h i. Tu n 2 Ti t 5 n ti t 8 L ghét thng (trích); c thêm: Ch y gi c; Bài vi t s 1: Ngh lu n xã h i, 2 ti t. Tu n 3 Ti t 9 n ti t 12 Luy n t p v ngôn ng chung và l i nói cá nhân; Vn t ngha s C n Giu c; Tác gia Nguy n ình Chi u. Tu n 4 Ti t 13 n ti t 16 Luy n t p v hi n t ng tách t ; T tình II; Bài ca ng n i trên bãi cát; Tr bài vi t s 1; Bài vi t s 2: Ngh lu n xã h i (h c sinh làm nhà). Tu n 5 Ti t 17 n ti t 20 Câu cá mùa thu; Ti n s gi y; c thêm: Khóc Dng Khuê; Luy n t p v tr ng t v ng và t trái ngha. Tu n 6 Ti t 21 n ti t 24 Tác gia Nguy n Khuy n; Thng v ; c thêm: V nh khoa thi hng; Thao tác l p lu n phân tích; Luy n t p thao tác l p lu n phân tích (v xã h i). Tu n 7

15

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Ti t 25 n ti t 28 Bài ca ng t ng ng; c thêm: Bài ca phong c nh Hng Sn; Luy n t p thao tác l p lu n phân tích (v tác ph m th); Tr bài vi t s 2. Tu n 8 Ti t 29 n ti t 32 Chi u c u hi n; c thêm: Xin l p khoa lu t, ng M u (trích); Ôn t p vn h c trung i Vi t Nam; Ng c nh. Tu n 9 Ti t 33 n ti t 36 Khái quát vn h c Vi t Nam t u th k XX n Cách m ng tháng 8 nm 1945; Bài vi t s 3: Ngh lu n vn h c, 2 ti t. Tu n 10 Ti t 37 n ti t 40 Hai a tr ; c thêm: Cha con ngha n ng; Ng c nh (ti p theo); Luy n t p thao tác l p lu n phân tích (v tác ph m vn xuôi). Tu n 11 Ti t 41 n ti t 44 Ch ng i t tù; c thêm: Vi hành; Thao tác l p lu n so sánh; Luy n t p thao tác l p lu n so sánh. Tu n 12 Ti t 45 n ti t 48 H nh phúc c a m t tang gia (trích S c a V Tr ng Ph ng); c thêm: Ngh thu t bm th t gà (Trích Vi c làng c a Ngô T t T ); Phong cách ngôn ng báo chí; Luy n t p k t h p các thao tác l p lu n. Tu n 13 Ti t 49 n ti t 52 Chí Phèo; c thêm: Tinh th n th d c; c ti u thuy t và truy n ng n; Tr bài vi t s 3. Tu n 14 Ti t 53 n ti t 56 i th a ; Tác gia vn h c Nam Cao; Luy n t p v phong cách ngôn ng báo chí. Tu n 15 Ti t 57 n ti t 60 Vnh bi t C u trùng ài (trích V Nh Tô c a Nguy n Huy T ng); Luy n t p v tách câu;

16

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Ph ng v n và tr l i ph ng v n. Tu n 16 Ti t 61 n ti t 64: Tình yêu và thù h n (Trích Rô-mê-ô và Giu-li-ét c a S ch-xpia); c k ch b n vn h c; Ôn t p Làm vn. Tu n 17 Ôn t p, c ng c ki n th c. Tu n 18 Ti t 65 n ti t 68: Ôn t p Vn h c; Luy n t p ph ng v n và tr l i ph ng v n; Bài vi t s 4: Ngh lu n vn h c (ki m tra t ng h p cu i h c kì I). Tu n 19 Ti t 69 n ti t 72: Luy n t p t Hán Vi t; B n tin; Luy n vi t b n tin; Tr bài vi t s 4. H c kì II Tu n 20 Ti t 73 n ti t 76: Lu bi t khi xu t dng (Phan B i Châu); H u tr i (T n à); Thao tác l p lu n bác b . Tu n 21 Ti t 77 n ti t 80: c th. Ngha c a câu; Bài vi t s 5: Ngh lu n vn h c, 2 ti t. Tu n 22 Ti t 81 n ti t 84: V i vàng (Xuân Di u); Tác gia Xuân Di u; c thêm: ây mùa thu t i, Th duyên (Xuân Di u); Luy n t p thao tác l p lu n bác b . Tu n 23 Ti t 85 n ti t 88: ây thôn V D (Hàn M c T ); Tràng giang (Huy C n); Luy n t p ngha c a câu. Tu n 24 Ti t 89 n ti t 92 Tng t; c thêm: T ng bi t hành; Chi u xuân; Ki m tra Vn h c 1 ti t; Tr bài vi t s 5; Bài vi t s 6: Ngh lu n vn h c (h c sinh làm nhà).

17

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Tu n 25 Ti t 93 n ti t 96 Nh t kí trong tù; Chi u t i Lai Tân; c thêm: Gi i i s m; Luy n t p thay i tr t t các thành ph n c a c m t và các thành ph n c a câu; Thao tác l p lu n bình lu n. Tu n 26 Ti t 97 n ti t 100 T y; c thêm: Nh ng; Luy n t p câu nghi v n tu t ; Luy n t p thao tác l p lu n bình lu n. Tu n 27 Ti t 101 n ti t 104 V luân lí xã h i n c ta (trích); M t th i i trong thi ca (trích); Tr bài vi t s 6. Tu n 28 Ti t 105 n ti t 108 c vn ngh lu n; c thêm: Ti ng m - ngu n gi i phóng các dân t c b áp b c; Phong cách ngôn ng chính lu n; Tóm t t vn b n ngh lu n. Tu n 29 Ti t 109 n ti t 112 Ba c ng hi n v i c a Các Mác; Tr bài ki m tra Vn h c; Bài vi t s 7: Ngh lu n xã h i, 2 ti t. Tu n 30 Ti t 113 n ti t 116 Ng i c m quy n khôi ph c uy quy n (trích); Luy n t p phong cách ngôn ng chính lu n; Luy n t p v n d ng k t h p các thao tác l p lu n. Tu n 31 Ti t 117 n ti t 120 ám tang lão Gô-ri-ô; Luy n t p tóm t t vn b n ngh lu n; Luy n t p phân tích , l p dàn ý cho bài ngh l ân vn h c. Tu n 32 Ti t 121 n ti t 124 Ng i trong bao; Luy n nói: th o lu n, tranh lu n; Tr bài vi t s 7. Tu n 33 Ti t 125 n ti t 128 Tôi yêu em;

18

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

c thêm: Bài th s 28; Ôn t p Làm vn (h c kì II); Ti u s tóm t t. Tu n 34 Ôn t p, c ng c ki n th c. Tu n 35 Ti t 129 n ti t 132 Ôn t p Vn h c (h c kì II); c i m lo i hình c a ti ng Vi t; Bài vi t s 8: Ngh lu n xã h i (ki m tra t ng h p cu i h c kì II). Tu n 36 Ti t 133 n ti t 136 T ng k t phng pháp c-hi u vn b n vn h c; c i m lo i hình c a ti ng Vi t (ti p); Luy n t p vi t ti u s tóm t t. Tu n 37 Ti t 137 n ti t 140 T ng k t l ch s vn h c Vi t Nam; T ng k t Làm vn; Tr bài vi t s 8. H ng d n h c t p trong hè. L p 12 C nm: 37 tu n (105 ti t) H c kì I: 19 tu n (54 ti t) H c kì II: 18 tu n (51 ti t) H c kì I Tu n 1 Ti t 1 n ti t 3 Khái quát vn h c Vi t Nam t Cách m ng tháng Tám 1945 n h t th k XX; Ngh lu n v m t t t ng o lí. Tu n 2 Ti t 4 n ti t 6 Tuyên ngôn c l p (ph n m t: Tác gi ); Bài vi t s 1: Ngh lu n xã h i, 2 ti t. Tu n 3 Ti t 7 n ti t 9 Gi gìn s trong sáng c a ti ng Vi t; Tuyên ngôn c l p (ph n hai: Tác ph m). Tu n 4 Ti t 10 n ti t 12 Gi gìn s trong sáng c a ti ng Vi t (ti p theo). Nguy n ình Chi u, ngôi sao sáng trong vn ngh c a dân t c; c thêm: M y ý ngh v th (trích); c thêm: t-xtôi-ép-xki (trích). Tu n 5 Ti t 13 n ti t 15 Ngh lu n v m t hi n t ng i s ng; Phong cách ngôn ng khoa h c; Tr bài vi t s 1;

19

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Bài vi t s 2: Ngh lu n xã h i (h c sinh làm nhà). Tu n 6 Ti t 16 n ti t 18 Thông i p nhân ngày th gi i phòng ch ng AIDS, 1-12-2003; Ngh lu n v m t bài th, o n th. Tu n 7 Ti t 19 n ti t 21 Tây Ti n; Ngh lu n v m t ý ki n bàn v vn h c. Tu n 8 Ti t 22 n ti t 24 Vi t B c (ph n m t: tác gi ); Lu t th; Tr bài làm vn s 2. Tu n 9 Ti t 25 n ti t 27 Vi t B c (Ph n 2: Tác ph m); Phát bi u theo ch . Tu n 10 Ti t 28 n ti t 30 t n c (trích tr ng ca M t ng khát v ng - Nguy n Khoa i m); c thêm: t n c (Nguy n ình Thi); Lu t th (ti p theo). Tu n 11 Ti t 31 n ti t 33 Th c hành m t s phép tu t ng âm; Bài vi t s 3: Ngh lu n vn h c, 2 ti t. Tu n 12 Ti t 34 n ti t 36 c thêm: D n v làng; c thêm: Ti ng hát con tàu; c thêm: ò Lèn; Th c hành m t s phép tu t cú pháp. Tu n 13 Ti t 37 n ti t 39 Sóng; Luy n t p v n d ng k t h p các phng th c bi u t trong bài vn ngh lu n. Tu n 14 Ti t 40 n ti t 42 àn ghi ta c a Lor-ca; c thêm: Bác i! c thêm: T do; Luy n t p v n d ng k t h p các thao tác l p lu n. Tu n 15 Ti t 43 n ti t 45 Quá trình vn h c và phong cách vn h c; Tr bài vi t s 3. Tu n 16

20

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Ti t 46 n ti t 48 Ng i lái ò sông à (trích); Ch a l i l p lu n trong vn ngh lu n. Tu n 17 Ti t 49 n ti t 51 Ai ã t tên cho dòng sông (trích); c thêm: Nh ng ngày u tiên c a n c Vi t Nam m i; Th c hành ch a l i l p lu n trong vn ngh lu n. Tu n 18 Ôn t p, c ng c ki n th c. Tu n 19 Ti t 52 n ti t 54 Bài vi t s 4: Ngh lu n xã h i (ki m tra t ng h p cu i h c kì I). Tr bài vi t s 4. H c kì II Tu n 20 Ti t 55 n ti t 57 V ch ng A Ph (trích); Nhân v t giao ti p. Tu n 21 Ti t 58 n ti t 60 Nhân v t giao ti p (ti p theo); Bài vi t s 5: Ngh lu n vn h c, 2 ti t. Tu n 22 Ti t 61 n ti t 63 V nh t; Ngh lu n v m t tác ph m, m t o n trích vn xuôi. Tu n 23 Ti t 64 n ti t 66 R ng xà nu; c thêm: B t s u r ng U Minh H . Tu n 24 Ti t 67 n ti t 69 Nh ng a con trong gia ình; Tr bài vi t s 5; Bài vi t s 6: Ngh lu n vn h c (h c sinh làm nhà). Tu n 25 Ti t 70 n ti t 72 Chi c thuy n ngoài xa; Th c hành v hàm ý. Tu n 26 Ti t 73 n ti t 75 c thêm: Mùa lá r ng trong v n (trích); c thêm: M t ng i Hà N i (trích); Th c hành v hàm ý (ti p theo). Tu n 27 Ti t 76 n ti t 78 Thu c;

21

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Rèn luy n k nng m bài, k t bài trong bài vn ngh lu n. Tu n 28 Ti t 79 n ti t 81 S ph n con ng i (trích); Tr bài vi t s 6. Tu n 29 Ti t 82 n ti t 84 Ông già và bi n c (trích); Di n t trong vn ngh lu n. Tu n 30 Ti t 85 n ti t 87 H n Trng Ba, da hàng th t (trích); Di n t trong vn ngh lu n (ti p theo). Tu n 31 Ti t 88 n ti t 90 Nhìn v v n vn hóa dân t c; Phát bi u t do. Tu n 32 Ti t 91 n ti t 93 Phong cách ngôn ng hành chính; Vn b n t ng k t. Tu n 33 Ti t 94 n ti t 96 T ng k t ph n Ti ng Vi t: Ho t ng giao ti p b ng ngôn ng ; Ôn t p ph n Làm vn. Tu n 34 Ti t 97 n ti t 99 Giá tr vn h c và ti p nh n vn h c; T ng k t ph n Ti ng Vi t: L ch s , c i m lo i hình và các phong cách ngôn ng . Tu n 35 Ti t 100 n ti t 102 Ôn t p ph n vn h c. Tu n 36 Ôn t p, c ng c ki n th c. Tu n 37 Ti t 103 n ti t 105 Bài vi t s 7: Ngh lu n vn h c (ki m tra t ng h p cu i h c kì I). Tr bài vi t s 7. L p 12 (nâng cao) C nm: 37 tu n (140 ti t) H c kì I: 19 tu n (72 ti t) H c kì II: 18 tu n (68 ti t) H c kì I Tu n 1 Ti t 1 n ti t 4 Khái quát vn h c Vi t Nam t Cách m ng tháng Tám 1945 n h t th k XX; Ngh lu n xã h i và ngh lu n vn h c. Tu n 2

22

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Ti t 5 n ti t 8 Tuyên ngôn c l p; Nguy n Ái Qu c ­ H Chí Minh; Gi gìn s trong sáng c a ti ng Vi t; Bài vi t s 1: Ngh lu n xã h i (h c sinh làm nhà). Tu n 3 Ti t 9 n ti t 12 Nguy n ình Chi u, ngôi sao sáng trong b u tr i vn ngh dân t c ; c thêm: M y ý ngh v th ; c thêm: Thng ti c nhà vn Nguyên H ng ; c thêm: t-xtôi-ép-xki; Luy n t p tóm t t vn b n ngh lu n. Tu n 4 Ti t 13 n ti t 16 Tây Ti n ; c thêm: Bên kia sông u ng ; c thêm: D n v làng ; Luy n t p v gi gìn s trong sáng c a ti ng Vi t; Tr bài vi t s 1. Tu n 5 Ti t 17 n ti t 20 Vi t B c c thêm: Bác i! T H u; Ngh lu n v m t bài th, o n th. Tu n 6 Ti t 21 n ti t 24 Ti ng hát con tàu; c thêm: t n c (Nguy n ình Thi); Bài vi t s 2: Ngh lu n vn h c, 2 ti t. Tu n 7 Ti t 25 n ti t 28 t N c (trích tr ng ca M t ng khát v ng - Nguy n Khoa i m); Sóng; c thêm: ò Lèn; Lu t th. Tu n 8 Ti t 29 n ti t 32 àn ghi ta c a Lor-ca; c thêm: T do; Luy n t p v lu t th; Ngh lu n v m t ý ki n bàn v vn h c. Tu n 9 Ti t 33 n ti t 36 Con ng tr thành" k s hi n i"; Các ki u k t c u c a bài ngh lu n; Tr bài vi t s 2. Tu n 10

23

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Ti t 37 n ti t 40 Ng i lái ò sông à; Luy n t p v cách dùng bi n pháp tu t n d ; Luy n t p v n d ng k t h p các phng th c bi u t trong bài vn ngh lu n. Tu n 11 Ti t 41 n ti t 44 Nguy n Tuân; Phong cách vn h c; Ngh lu n v m t t t ng, o lí. Tu n 12 Ti t 45 n ti t 48 Ai ã t tên cho dòng sông? c thêm: Nh ng ngày u tiên c a n c Vi t Nam m i; Bài vi t s 3: Ngh lu n vn h c, 2 ti t. Tu n 13 Ti t 49 n ti t 52 Nhìn v v n vn hóa dân t c; Phong cách ngôn ng khoa h c; Ngh lu n v m t hi n t ng i s ng. Tu n 14 Ti t 53 n ti t 56 H n Trng Ba, da hàng th t; Thông i p nhân ngày th gi i phòng ch ng AIDS, 1-12-2003; Luy n t p ngh lu n v m t v n xã h i trong tác ph m vn h c. Tu n 15 Ti t 57 n ti t 60 T duy h th ng, ngu n s c s ng m i c a i m i t duy; Luy n t p v phong cách ngôn ng khoa h c; Tr bài vi t s 3. Tu n 16 Ti t 61 n ti t 64 Quá trình vn h c; Luy n t p v cách tránh hi n t ng trùng ngha; Luy n t p v n d ng k t h p các thao tác l p lu n. Tu n 17 Ti t 65 n ti t 68 Ôn t p v vn h c (h c kì I); Phát bi u theo ch và phát bi u t do; Luy n t p phát bi u theo ch và phát bi u t do; Ôn t p v Ti ng Vi t (h c kì I). Tu n 18 Ôn t p, c ng c ki n th c. Tu n 19 Ti t 69 n ti t 72 Ôn t p v làm vn (h c kì I); Bài vi t s 4: Ngh lu n xã h i (ki m tra t ng h p cu i h c kì I); Tr bài vi t s 4. H c kì II

24

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Tu n 20 Ti t 73 n ti t 76 V ch ng A Ph ; Luy n t p v nhân v t giao ti p; Ngh lu n v m t tác ph m, m t o n trích vn xuôi. Tu n 21 Ti t 77 n ti t 80 V nh t ; Luy n t p v nhân v t giao ti p (ti p theo); L a ch n và nêu lu n i m. Tu n 22 Ti t 81 n ti t 84 Nh ng a con trong gia ình; Bài vi t s 5: Ngh lu n vn h c, 2 ti t. Tu n 23 Ti t 85 n ti t 88 R ng xà nu; c thêm: t; Luy n t p v cách s a ch a vn b n. Tu n 24 Ti t 89 n ti t 92 M t ng i Hà N i; Luy n t p v cách dùng m t s quan h t ; S d ng lu n c . Tu n 25 Ti t 93 n ti t 96 Chi c thuy n ngoài xa; c thêm: Mùa lá r ng trong v n; Tr bài vi t s 5; Bài vi t s 6: Ngh lu n vn h c (h c sinh làm nhà). Tu n 26 Ti t 97 n ti t 100 c thêm: B t s u r ng U Minh H ; Ki m tra vn h c; M bài. Tu n 27 Ti t 101 n ti t 104 Giá tr c a vn h c; Luy n t p v cách tránh l i di n t có nhi u kh nng hi u khác nhau; Thân bài. Tu n 28 Ti t 105 n ti t 108 S ph n con ng i; K t bài; Tr bài vi t s 6. Tu n 29 Ti t 109 n ti t 112 Ông già và bi n c ;

25

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Bài vi t s 7: Ngh lu n xã h i, 2 ti t. Tu n 30 Ti t 113 n ti t 116 Thu c Tr bài ki m tra vn h c. Di n t trong vn ngh lu n Tu n 31 Ti t 117 n ti t 120 Ti p nh n vn h c; Luy n t p v cách tránh m t s l i lô gích; Hình th c trình bày bài vn. Tu n 32 Ti t 121 n ti t 124 T ng k t phng pháp c ­ hi u vn b n; Tr bài vi t s 7; Xây d ng cng di n thuy t. Tu n 33 Ti t 125 n ti t 128 Phong cách ngôn ng hành chính; Luy n t p v phong cách ngôn ng hành chính; Vn b n t ng k t; Luy n vi t vn b n t ng k t. Tu n 34 Ti t 129 n ti t 132 T ng k t ph n Vn h c; T ng k t ph n Làm vn. Tu n 35 Ti t 133 n ti t 136 Ôn t p v Vn h c (h c kì II); T ng k t ph n Ti ng Vi t; Ôn t p v Làm vn (h c kì II); Ôn t p v Ti ng Vi t (h c kì II). Tu n 36 Ôn t p, c ng c ki n th c. Tu n 37 Ti t 137 n ti t 140 Bài vi t s 8: Ngh lu n vn h c (ki m tra t ng h p cu i h c kì II) Tr bài vi t s 8. _______________________

26

Information

Microsoft Word - KhungPPCT Nguvan-THPT_SGD-2008.doc

26 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

93501