Read File7134.pdf text version

S GD & T TIN GIANG TRUNG TÂM TIN HC

CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM c Lp ­ T Do ­ Hnh Phúc

DANH SÁCH HC VIÊN LP CÀI T, BO TRÌ & SA CHA MÁY TÍNH

(LP B1) Ngày khai ging: 02/03/2010 (th ba)

Stt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 H tên Chc v Tên n v Ch ký

Nguyn Th Song Võ Th Cm Lê Quc Phong Nguyn Thành Tính Phan Th Bích Thu Phm Vn Tín Trn Lê Phng Nguyn Thanh Bình Nguyn Vn Lc Nguyn Vn Hùng Võ Ngc Khi Võ Anh Kit Dng Th Cm Hng Hunh Th Kim Hin Nguyn Th Ngc Luyn Phm Th Kim Tuyn ào Ngc Phng Nguyn Thanh Hùng Lê Tn Phi Võ Vn Cng Võ Tn Dng Trn Vn Cng Thái Th Nhy Nguyn Th Bích Vân

Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên

THCS Hoà nh - Ch Go TH.LongThnh - Ch Go THCS ng Hng Phc - Ch Go THCS ng Hng Phc - Ch Go THCS An Thnh Thu - Ch Go THCS An Thnh Thu - Ch Go THCS Bình Ninh - Ch Go THCS Bình Ninh - Ch Go THCS Qun Long - Ch Go THCS Qun Long - Ch Go THCS Tân Bình Thnh - Ch Go THCS Tân Bình Thnh - Ch Go TH.ng Hng Phc - Ch Go TH.ng Hng Phc - Ch Go THCS Lng Hoà Lc - Ch Go THCS Lng Hoà Lc - Ch Go THCS Xuân ông - Ch Go THCS Xuân ông - Ch Go THCS Long Bình in - Ch Go THCS Long Bình in - Ch Go THCS Tnh Hà - Ch Go THCS Tnh Hà - Ch Go MG.ng Hng Phc - Ch Go MG.ng Hng Phc - Ch Go

Tng kt danh sách này có 24 hc viên.

Giáo viên ph trách (ký và ghi rõ h tên)

S GD & T TIN GIANG TRUNG TÂM TIN HC

CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM c Lp ­ T Do ­ Hnh Phúc

DANH SÁCH HC VIÊN LP CÀI T, BO TRÌ & SA CHA MÁY TÍNH

(LP B2) Ngày khai ging: 06/04/2010 (th ba)

Stt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 H tên Chc v Tên n v Ch ký

Nguyn An Lành Nguyn Th Hng Nga Hunh Th Trúc Hà Phm Hu Thp Bùi Hunh Trang Nguyn Thu Hin Võ Bi Ngc H Quang Quyn Hunh Th Ngc ng Nguyn Thanh Nhân Nguyn Vn Thân Hunh Th Dim Thúy Trn Vn Phúc Dng Minh Phng Võ Minh Hoàng Lê ng Tài Nguyn Th Ngc Anh Phm Th Thanh Tuyn Nguyn Lng Quc Tun Phùng Th Phng Nguyn Quc Vit Nguyn Vn Minh Nguyn Vn Sáu Nguyn Khánh Hi

TP Toán-Tin Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên GV.Tin hc Giáo viên TT Toán-Tin GV.Tin hc CT công oàn Giáo viên TQ-VT GV.Tin hc GV.Tin hc T trng Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên GV.Tin hc Thit b TT xã hi Cán b

THCS Tân Hi ông - Châu Thành THCS Tân Hi ông - Châu Thành THCS Tân Hng - Châu Thành THCS Tân Hng - Châu Thành THCS Tân Hip - Châu Thành THCS Tân Hip - Châu Thành THCS Thân Cu Ngha - CT THCS Thân Cu Ngha - CT THCS Tam Hip - Châu Thành THCS Tam Hip - Châu Thành THCS Long An - Châu Thành THCS Long An - Châu Thành THCS Long nh - Châu Thành THCS Long nh - Châu Thành THCS Nh Bình - Châu Thành THCS Nh Bình - Châu Thành THCS Long Hng - Châu Thành THCS Long Hng - Châu Thành THCS ông Hòa - Châu Thành THCS ông Hòa - Châu Thành THCS Song Thun - Châu Thành THCS Song Thun - Châu Thành THCS Song Thun - Châu Thành PGD Châu Thành

Tng kt danh sách này có 24 hc viên.

Giáo viên ph trách (ký và ghi rõ h tên)

S GD & T TIN GIANG TRUNG TÂM TIN HC

CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM c Lp ­ T Do ­ Hnh Phúc

DANH SÁCH HC VIÊN LP CÀI T, BO TRÌ & SA CHA MÁY TÍNH

(LP B3) Ngày khai ging: 11/05/2010 (th ba)

Stt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 H tên Chc v Tên n v Ch ký

Trn Vn Phú Nguyn Th Hng Cm Nguyn Thành Chung ào Th Thu Hng Phm Duy Khanh Nguyn Vn Cm Ngô Vn Thit Nguyn Vn Bình Nguyn Vn Bé T Nguyn Thanh Hng Nguyn Th Ngc Thu Nguyn Th Hoàng Hoanh Nguyn Vn Chn Nguyn Thành Hi Nguyn Trng Nhân Lê Vn Tùng Nguyn Hng Nng Tng Th Huyn Võ Th Mng Duyên Phan Th Tuyt Hng Phan Vn Hunh oàn Th Ngc Nh Nguyn Phát Nguyên H Ngc Yn

Giáo viên GV.Tin hc TPT K toán QL phòng máy QL thit b Giáo viên K toán- Vn th CT công oàn Giáo viên tin hc Giáo viên Th vin-Thit b P.Hiu trng Giáo viên tin hc Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên

THCS Vnh Kim - Châu Thành THCS Vnh Kim - Châu Thành THCS Rch Gm - Châu Thành THCS Rch Gm - Châu Thành THCS Phú Phong - Châu Thành THCS Phú Phong - Châu Thành TH Tân Hng - Châu Thành TH Tân Hi ông - Châu Thành TH Thân Cu Ngha A - CT TH Tam Hip A - Châu Thành TH Thnh Phú - Châu Thành TH Nh Bình A - Châu Thành TH Song Thun - Châu Thành TH Kim Sn - Châu Thành THCS Dng im - Châu Thành THCS Dng im - Châu Thành TH Tân Thanh - Cái Bè TH Tân Thanh - Cái Bè MN An Hu - Cái Bè MN An Hu - Cái Bè TH Hu M Phú - Cái Bè TH Hu M Phú - Cái Bè THCS Thin Trung - Cái Bè THCS Thin Trung - Cái Bè

Tng kt danh sách này có 24 hc viên.

Giáo viên ph trách (ký và ghi rõ h tên)

S GD & T TIN GIANG TRUNG TÂM TIN HC

CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM c Lp ­ T Do ­ Hnh Phúc

DANH SÁCH HC VIÊN LP CÀI T, BO TRÌ & SA CHA MÁY TÍNH

(LP B4) Ngày khai ging: 15/6/2010 (th ba)

Stt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 H tên Chc v Tên n v Ch ký

Hunh Kim Nhàn Nguyn Th Hunh Nh Vng Tn Công Hoàng V Trn Ngc Quang Nguyn Hoàng Triu ng Th Hoàng Linh Nguyn Th Ánh Nguyt Nguyn Vn Hoàng Nguyn Trung Thông Nguyn Th M Duyên Vn Th Trúc Linh Nguyn Th Kiu Oanh Lê Vn Hai Nguyn Minh Dng Thch Th Thu Hà Nguyn Vn Thành Võ Lê Ngc Trâm Nguyn Duy Ân ào Hoa Thanh Hà Võ Lng Bng Võ Th Kim Ngân Nguyn Hi Âu Nguyn Thành Công

Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên

TH.Thnh Hoà - Ch Go TH.Thnh Hoà - Ch Go THCS Thanh Bình - Ch Go THCS Thanh Bình - Ch Go THCS Bình Phc Nht - Ch Go THCS Bình Phc Nht - Ch Go TH. An Thnh Thu - Ch Go TH. An Thnh Thu - Ch Go TH Xuân ông - Ch Go TH Xuân ông - Ch Go TH Th Trn - Ch Go TH Th Trn - Ch Go TH Trung Hoà - Ch Go TH Trung Hoà - Ch Go TH Bình Phan - Ch Go TH Bình Phan - Ch Go THCS Hoà nh - Ch Go THCS Hoà nh - Ch Go TH Tân Thun Bình - Ch Go TH Tân Thun Bình - Ch Go THCS An Hu - Cái Bè THCS An Hu - Cái Bè TH oàn Th Nghip - Cái Bè TH oàn Th Nghip - Cái Bè

Tng kt danh sách này có 24 hc viên.

Giáo viên ph trách (ký và ghi rõ h tên)

S GD & T TIN GIANG TRUNG TÂM TIN HC

CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM c Lp ­ T Do ­ Hnh Phúc

DANH SÁCH HC VIÊN LP CÀI T, BO TRÌ & SA CHA MÁY TÍNH

(LP B5) Ngày khai ging: 13/5/2010 (th nm)

Stt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 H tên Chc v Tên n v Ch ký

Phan Th Thùy Vân Nguyn Thanh Nguyên Bùi Th Vui Hunh Th Kim Thi Phan Thanh Cn Nguyn Kim Chi Trn Vn Khánh H Vn Minh Trn ình Quc inh Anh Tun Trn Th Thanh Tuyn Trn Th Thu Trúc Phm Hng Hi Nguyn Vn c Trng Thy Anh H Th Thanh Tú Dng Minh Trí Nguyn Vn By

Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên

THA M c Tây - Cái Bè THA M c Tây - Cái Bè TH Thin Trí - Cái Bè TH Thin Trí - Cái Bè THCS M Li B - Cái Bè THCS M Li B - Cái Bè THCS M Lng - Cái Bè THCS M Lng - Cái Bè TH M Lng - Cái Bè TH M Lng - Cái Bè TH Phan Long Trc - Cái Bè TH Phan Long Trc - Cái Bè TH An Hu A - Cái Bè TH An Hu A - Cái Bè TH B Th Trn Cái Bè TH B Th Trn Cái Bè PGD & T Cái Bè PGD & T Cái Bè

Tng kt danh sách này có 18 hc viên.

Giáo viên ph trách (ký và ghi rõ h tên)

Information

7 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

611906


Notice: fwrite(): send of 213 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531