Read Microsoft Word - kem11.CHUONG TRINH TKNL 2008-2015.doc text version

U BAN NHÂN DÂN TNH TIN GIANG

CNG HOÀ XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phúc

CHNG TRÌNH S dng nng lng tit kim và hiu qu trên a bàn tnh Tin Giang, giai on 2008 ­ 2015 (Ban hành kèm theo Quyt nh s: 11/2008/Q-UBND ngày 24 tháng 3 nm 2008 ca y ban nhân dân tnh Tin Giang) Nng lng có vai trò c bit quan trng trong vic duy trì mc tng trng kinh t cao, ci thin i sng nhân dân, góp phn bo m an ninh chính tr, trt t xã hi và phát trin bn vng. S dng nng lng tit kim và hiu qu có ý ngha to ln, góp phn m bo an ninh nng lng. I. MC TIÊU CA CHNG TRÌNH 1. Mc tiêu tng quát a) T chc thc hin Chng trình mc tiêu quc gia v s dng nng lng tit kim và hiu qu, Chng trình tit kim in giai on 2006 - 2010 ca Th tng Chính ph trên a bàn tnh Tin Giang. b) Nâng cao nhn thc, nng lc ca các t chc, cá nhân thc hin và duy trì các hot ng s dng nng lng tit kim và hiu qu mt cách bn vng. 2. Mc tiêu c th Phn u tit kim t 3% - 5% tng mc tiêu th nng lng trên a bàn tnh trong giai on 2006 - 2010 và t 5% - 8% tng mc tiêu th nng lng trong giai on 2011 - 2015 so vi d báo, trên c s các mc tiêu c th nh sau: a) Xây dng, ban hành các vn bn quy nh, hng dn hot ng s dng nng lng tit kim và hiu qu, tng cng vai trò qun lý nhà nc trong hot ng s dng nng lng tit kim và hiu qu trên a bàn tnh. b) Xây dng mô hình qun lý nng lng áp dng cho 18 doanh nghip, toà nhà s dng nhiu nng lng trc nm 2010 và cho 100% doanh nghip, toà nhà s dng nhiu nng lng trc nm 2015. c) n nm 2010, hoàn thành vic thay th èn tit kim nng lng cho các c quan, n v th hng ngân sách nhà nc trên a bàn. T nm 2008 tr i, 100% tr s c quan, n v th hng ngân sách nhà nc, doanh nghip có vn ca nhà nc c u t mi phi s dng các thit b tit kim nng lng.

2 d) n nm 2010, 100% èn chiu sáng công cng hin hu c thay th bng các loi èn tit kim nng lng. T nm 2008 tr i, các h thng chiu sáng công cng xây dng mi u phi s dng các loi èn tit kim nng lng hoc các loi èn có 2 cp công sut. ) Khuyn khích s dng máy un nc nóng bng nng lng mt tri các toà nhà, khách sn và trong tiêu dùng sinh hot, phn u n nm 2010 100% các toà nhà, khách sn a vào s dng máy un nc nóng bng nng lng mt tri và t nm 2008 các toà nhà, khách sn khi xây dng mi phi a vào s dng h thng un nc nóng bng nng lng mt tri. Khuyn khích, h tr vic xây dng nhà máy phát in chy bng tru (m bo môi trng), bng sc gió, bng nng lng mt tri... e) Trin khai thí im cuc vn ng xây dng mô hình "s dng nng lng tit kim trong mi h gia ình" 09 huyn, thành, th trong tnh. II. NI DUNG CA CHNG TRÌNH 1. Tng cng qun lý nhà nc v s dng nng lng tit kim và hiu qu a) Ni dung: - Ban hành, trin khai, hng dn thc hin các vn bn quy phm pháp lut liên quan n hot ng s dng nng lng tit kim và hiu qu trong các lnh vc sn xut, kinh doanh dch v, qun lý h tng ô th, qun lý các toà nhà, trong tiêu dùng sinh hot,.... - Xây dng, ban hành c ch, chính sách khuyn khích ng dng công ngh và sn phm tit kim nng lng trên a bàn tnh; xây dng các qui nh v khuyn khích trang b, s dng các thit b có dán tem tit kim nng lng, v lâu dài quy nh bt buc s dng các sn phm có dán tem nng lng. - Xây dng c s d liu nng lng tnh Tin Giang. - ào to, tp hun nhm nâng cao nng lc cho cán b làm công tác qun lý nng lng ca các ngành, các cp. b) Phân công thc hin S Công nghip ch trì phi hp vi S Khoa hc và Công ngh, S T pháp, các s, ngành, các a phng có liên quan tham mu xây dng c ch, chính sách khuyn khích ng dng công ngh và sn phm tit kim nng lng trên a bàn tnh và t chc thc hin. 2. Tuyên truyn ph bin thông tin, nâng cao nhn thc ca cng ng, thúc y s dng nng lng tit kim và hiu qu

3 a) Ni dung - Xây dng các chuyên v s dng nng lng tit kim và hiu qu nh k hàng tháng trên Báo p Bc, trên sóng ca ài Phát thanh - Truyn hình Tin Giang. - Phát hành t ri, t dán, qung cáo, sách hng dn v s dng nng lng tit kim và hiu qu, v an toàn in n các cng ng dân c và n 100% các trng tiu hc, ph thông trung hc, trung hc chuyên nghip, dy ngh, cao ng, i hc trên a bàn tnh. - T chc ta àm, trao i, tp hun v s dng nng lng tit kim và hiu qu ít nht 02 ln mi nm (cho tt c các i tng mc 3, 4, 5, 6, 7 ca Chng trình này). - Xây dng trang thông tin in t v tit kim nng lng và a vào hot ng trong nm 2008. b) Phân công thc hin: S Công nghip ch trì phi hp vi S Bu chính - Vin thông, S Vn hoá - Thông tin, Báo p Bc, ài Phát Thanh - Truyn hình Tin Giang, các s, ngành, a phng có liên quan t chc thc hin. 3. S dng nng lng tit kim và hiu qu ti công s, c s y t, giáo dc. a) Ni dung: - Xây dng, trin khai các bin pháp tit kim in i vi tng loi thit b s dng in. - T nm 2008, tt c h thng chiu sáng công s, c s y t, giáo dc khi xây dng mi ch s dng các loi èn tit kim nng lng. - n nm 2010, hoàn thành vic thay th bóng hunh quang hiu sut thp (T10) và tng phô thông thng bng bóng èn hunh quang hiu sut cao (T8, T5) và tng phô tit kim nng lng, s dng èn compact thay èn si t ti các v trí thích hp tt c các công s, c s y t, giáo dc trên a bàn tnh. b) Phân công thc hin: - S Công nghip xây dng, ban hành các bin pháp tit kim nng lng và hng dn thc hin. - Lãnh o c quan, n v có trách nhim ban hành quy nh v s dng nng lng tit kim và hiu qu ti c quan, n v mình nhm m bo thc hin ch tiêu tit kim in do y ban nhân dân tnh giao hàng nm; theo dõi kim tra vic thc hin và báo cáo nh k hàng quý v S Công nghip.

4 - S Công nghip ch trì, S Giáo dc ­ ào to, S Y t phi hp thc hin vic thay th èn chiu sáng th h c bng èn chiu sáng tit kim in, hiu sut cao cho các c s giáo dc, y t trên a bàn tnh; thc hin thng nht trong toàn ngành vic s dng các thit b hiu sut cao, tit kim in khi u t mi. - S Công nghip h tr, phi hp vi các c quan, n v thc hin các ni dung trên; có k hoch kim tra vic trin khai thc hin ca các c quan n v, hàng nm tng hp báo cáo y ban nhân dân tnh. - y ban nhân dân các huyn, thành ph M Tho, th xã Gò Công xây dng k hoch, ôn c, kim tra vic thc hin các bin pháp tit kim nng lng ca các c quan, n v thuc quyn qun lý. 4. S dng nng lng tit kim và hiu qu trong chiu sáng công cng a) Ni dung: - Kim tra, ánh giá ch chiu sáng công cng theo các tiêu chun chiu sáng hin hành, m bo nguyên tc chiu sáng hiu qu, tit kim (tiêu chun Vit Nam TCXDVN 259:2001). - n nm 2010, thc hin hoàn tt vic thay th èn cao áp công sut ln bng èn compact cao áp tit kim in (trong chiu sáng ng ni b các khu dân c, khu công viên, vn hoa, ng giao thông nông thôn), èn cao áp 02 cp công sut và thit b có ch iu chnh công sut có th iu chnh gim công sut tiêu th vào gi thp im, mt giao thông gim (trong h thng chiu sáng giao thông, ng ph). - T nm 2008, tt c các h thng chiu sáng công cng u t mi phi s dng các loi èn tit kim nng lng hoc các loi èn có 02 cp công sut. b) Phân công thc hin: - S Công nghip hng dn, kim tra vic thc hin ca các c quan, n v. - S Công nghip ch trì; S Giao thông Vn ti; y ban nhân dân các huyn, thành ph M Tho, th xã Gò Công phi hp thc hin vic kho sát, thay th và trang b mi các loi èn tit kim nng lng, èn 02 cp công sut trên các tuyn giao thông, các công trình chiu sáng công cng. - in lc Tin Giang h tr các c quan, n v, ci thin h thng in nhm to thun tin cho vic thay th, trang b mi h thng chiu sáng công cng, chiu sáng giao thông. 5. S dng nng lng tit kim và hiu qu trong các doanh nghip, c s sn xut.

5 a) Ni dung: - Hng dn, kim tra doanh nghip, c s sn xut trong vic xây dng, thc hin các gii pháp s dng nng lng tit kim và hiu qu, b trí sn xut hp lý, m bo s dng úng công sut và biu ph ti ã ng ký trong hp ng mua bán in. - Hng dn, h tr các doanh nghip, c s sn xut hình thành h thng qun lý nng lng, to chuyn bin tích cc trong qun lý s dng nng lng. Xây dng mô hình qun lý nng lng 09 doanh nghip s dng nng lng trng im c la chn. - T chc các lp tp hun v qun lý nng lng cho các doanh nghip, c s sn xut trên a bàn. - Ph bin các tài liu v qun lý nng lng, ph bin kinh nghim t các mô hình thành công trong và ngoài nc v s dng nng lng tit kim và hiu qu. - H tr các doanh nghip thc hin kim toán nng lng; tng bc xây dng c ch, phng thc h tr doanh nghip sn xut thc hin vic u t nâng cp, ci tin, hp lý hoá công ngh s dng nng lng nhm h thp sut tiêu hao nng lng trên mt n v sn phm. b) Phân công thc hin: - S Công nghip ch trì, hng dn Trung tâm Tit kim nng lng tnh, các t chc t vn, các doanh nghip, c s sn xut xây dng k hoch chi tit và t chc trin khai thc hin. - Các doanh nghip, c s sn xut có trách nhim lp k hoch, trin khai thc hin các bin pháp tit kim nng lng ti n v mình. - in lc Tin Giang, S Công nghip theo dõi, kim tra các doanh nghip, c s sn xut trong vic thc hin hp ng mua bán in ã ký; x lý các trng hp s dng in không úng mc ích, úng biu ã ng ký. 6. S dng nng lng tit kim và hiu qu trong các tòa nhà a) Ni dung: - Kho sát, ánh giá hin trng s dng nng lng trong các toà nhà s dng nng lng ln trên a bàn. Xây dng thí im mô hình qun lý nng lng cho 09 toà nhà c la chn trên a bàn tnh. - T chc các lp tp hun v s dng nng lng tit kim và hiu qu, v qun lý nng lng trong các toà nhà.

6 - Tp hun, hng dn thc hin Quy chun xây dng Vit Nam - Các công trình xây dng s dng nng lng có hiu qu (ban hành kèm theo Quyt nh s 40/2005/Q-BXD ngày 17/11/2005 ca B Xây dng) cho các t chc, cá nhân tham gia thit k, thi công xây dng công trình. Thc hin thm nh thit k theo Quy chun xây dng nêu trên i vi 100% toà nhà xây dng mi trên a bàn tnh k t nm 2008. - Nâng cao các gii pháp s dng nng lng tit kim và hiu qu trong các công trình xây dng thông qua vic t vn, thm nh, giám sát thi công, cp phép xây dng. b) Phân công thc hin: - S Công nghip ch trì, phi hp vi các s, ngành, các t chc liên quan thc hin vic kho sát ánh giá hin trng, xây dng mô hình qun lý nng lng và t chc tp hun v qun lý nng lng trong các toà nhà. - S Xây dng ch trì t chc thc hin vic tp hun, hng dn v các gii pháp s dng nng lng tit kim và hiu qu trong t vn, thit k, thi công, cp phép xây dng công trình. - Các s thm nh thit k chuyên ngành chú trng các gii pháp s dng nng lng tit kim và hiu qu trong quá trình thm nh thit k. - Các t chc t vn giám sát thi công chú trng các gii pháp s dng nng lng tit kim và hiu qu trong quá trình giám sát thi công xây dng công trình. 7. S dng nng lng tit kim và hiu qu trong sinh hot, kinh doanh dch v a) Ni dung: - Các h gia ình hn ch s dng các thit b tiêu th in ln trong gi cao im, khuyn khích s dng các loi bóng èn tit kim in nh bóng compact hoc bóng èn hunh quang T8, T5, chn lu hiu sut cao, thit b in có dán nhãn tit kim nng lng, ngt các thit b in không s dng ra khi ngun in. - Các nhà hàng, c s dch v thng mi... tuân th nghiêm các quy nh ti a phng v chiu sáng tit kim và hiu qu, sn sàng gim nhu cu s dng in khi thiu in; s dng các loi bóng èn chiu sáng tit kim nng lng; hn ch s dng in vào mc ích qung cáo trong gi cao im ti. - Khuyn khích s dng các sn phm có dán tem nng lng, s dng các thit b tiêu th các loi nng lng mi, nng lng thay th.

7 - mi huyn, thành, th trong tnh la chn 10 h tham gia thí im xây dng mô hình "S dng nng lng tit kim và hiu qu trong mi h gia ình". b) Phân công thc hin: - S Công nghip ch trì, phi hp vi các s, ngành tnh, y ban nhân dân các huyn, thành ph M Tho, th xã Gò Công thc hin vic xây dng mô hình s dng nng lng tit kim và hiu qu trong mi h gia ình. - in lc Tin Giang t chc in n, phát hành t hng dn, tuyên truyn v tit kim in; tng cng kim tra vic thc hin tit kim in trong nhân dân. 8. Ph bin thit b gia nhit nc bng nng lng mt tri, các loi èn tit kim in và khuyn khích s dng các dng nng lng mi, nng lng tái to, nng lng sinh hc. a) Ni dung: - T chc trng bày, gii thiu nhm to iu kin thun li cho các t chc, cá nhân trong tnh tip cn các sn phm s dng nng lng tit kim và hiu qu. - Cung cp thông tin, tuyên truyn ph bin v hiu qu s dng các loi thit b mi. - Hng dn, t chc lp t s dng thí im thit b gia nhit nc bng nng lng mt tri, s dng nng lng t Bioga, s dng các dng nng lng thay th khác. b) Phân công thc hin: S Công nghip ch trì, phi hp vi các t chc, cá nhân có liên quan t chc thc hin. III. CÁC GII PHÁP CH YU 1. V tài chính Phi hp các ngun vn cp t ngân sách Trung ng, ngân sách tnh, vn tài tr ca các t chc, cá nhân trong và ngoài nc, vn ca các doanh nghip tham gia thc hin Chng trình. - Vn t ngân sách cp cho vic iu tra, kho sát, kim toán nng lng s b; xây dng quy nh, hng dn; tng cng nng lc; xây dng mô hình thí im. - Vn tài tr ca t chc, cá nhân trong và ngoài nc dùng thc hin các chuyên , d án s dng nng lng tit kim và hiu qu ã c thng nht.

8 - Vn ca doanh nghip tham gia chng trình dùng u t cho kim toán nng lng, thc hin các gii pháp, i mi công ngh nhm áp ng vic s dng nng lng tit kim và hiu qu ca doanh nghip, to ra sn phm tit kim nng lng. 2. V u t ào to nâng cao nng lc - Chú trng u t cho công tác tuyên truyn, ph bin nâng cao nhn thc ca cng ng v s dng nng lng tit kim và hiu qu, v s dng nng lng mi, nng lng thay th. - Thc hin u t có chn lc trong vic tng cng nng lc cho các t chc t vn (thit k, h tr k thut, kim toán nng lng, b phn qun lý nng lng) trong lnh vc s dng nng lng tit kim và hiu qu. - u t cho công tác ào to nhm nâng cao nng lc cán b qun lý nng lng ca c quan qun lý nhà nc và doanh nghip. 3. V khoa hc và công ngh Thc hin các tài, d án v s dng nng lng tit kim và hiu qu, v sn xut sn phm tit kim nng lng, v áp dng sn xut sch hn; ng dng các dng nng lng không gây ô nhim môi trng, nng lng mi, nng lng tái to; xây dng mô hình s dng nng lng tit kim, hiu qu và nghiên cu nhân rng trên a bàn tnh. 4. Các giai on ca Chng trình Chng trình c chia làm 2 giai on: - Giai on 1 (2008 - 2010): trin khai toàn b ni dung Chng trình. Cui giai on 1 t chc s kt, ánh giá, iu chnh ni dung Chng trình cho giai on sau. - Giai on 2 (2010 - 2015): Trin khai ng b ni dung ca Chng trình. Cui giai on 2 t chc tng kt, ánh giá kt qu. IV. T CHC THC HIN 1. S Công nghip có trách nhim tham mu, iu phi, kim tra mi hot ng ca Chng trình t mc tiêu ra vi tng i tng. nh k 06 tháng ánh giá vic thc hin, báo cáo y ban nhân dân tnh. 2. S K hoch và u t có k hoch cân i m bo ngun vn ngân sách tnh cho các hot ng ca Chng trình; kêu gi ngun vn tài tr t các d án nc ngoài v s dng nng lng tit kim và hiu qu. 3. S Tài chính cn c vào hng dn ca Trung ng, d toán kinh phí ca các n v c phân công thc hin Chng trình và kh nng cân i

9 ngân sách hàng nm: tng hp d toán các ni dung ca Chng trình, báo cáo U ban nhân dân tnh trình Hi ng nhân dân tnh quyt nh. 4. S Khoa hc và Công ngh u tiên b trí kinh phí s nghip khoa hc công ngh cho các chng trình, d án thúc y ng dng thit b khoa hc công ngh s dng nng lng tit kim và hiu qu. 5. in lc Tin Giang y mnh vic thc hin chng trình gim tn tht in nng trong tng giai on theo quy nh ca Nhà nc. 6. S Vn hoá - Thông tin, ài Phát thanh - Truyn hình Tin Giang và ngh Báo p Bc có bin pháp tuyên truyn rng rãi và thng xuyên trên các phng tin thông tin i chúng. Chi phí tuyên truyn c thc hin theo n giá thông tin công ích. 7. Trên c s ni dung ca Chng trình này, cn c chc nng nhim v ã c phân công, th trng các s, ngành tnh, Ch tch y ban nhân dân các huyn, thành ph M Tho, th xã Gò Công có trách nhim ch o, c th hoá thành các nhim v k hoch hàng nm ca c quan, n v mình, trin khai thc hin và chu trách nhim trc y ban nhân dân tnh v kt qu thc hin. Th trng các s, ngành tnh; Ch tch y ban nhân dân các huyn, thành ph M Tho, th xã Gò Công tp trung ch o, tng cng kim tra, ôn c vic trin khai thc hin trong phm vi qun lý. 8. Trong quá trình thc hin Chng trình, nu có khó khn, vng mc cn sa i, b sung, th trng các s, ngành tnh, Ch tch y ban nhân dân các huyn, thành, th kp thi phn nh n S Công nghip tng hp, xut y ban nhân dân tnh xem xét, quyt nh./.

TM. U BAN NHÂN DÂN TNH KT. CH TCH PHÓ CH TCH (ã ký) Trn Thanh Trung

Information

Microsoft Word - kem11.CHUONG TRINH TKNL 2008-2015.doc

9 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

94321