Read Chng nóng - nguyên nhân và gii pháp text version

Chng nóng - nguyên nhân và gii pháp

Written by Administrator Friday, 29 October 2010 09:09 - Last Updated Friday, 06 May 2011 00:03

Trong tình hình trái t ngày càng nóng lên và mt dân c các ô th ngày càng tng thì vic chng nóng cho nhà và ni làm vic là mt vic rt cn thit, dù cho vùng nhit i hay ôn i. vùng nhit i thì phi chng nóng quanh nm còn vùng ôn i thì chng nóng vào mùa hè. Trong t nhiên, sc nóng (hay là nhit nng) truyn t ni có nhit cao hn sang ni có nhit thp hn. Sc nóng truyn i theo ba cách tu thuc vào vt cht mà nó truyn qua. Ba cách ó là dn nhit, i lu và bc x. Dn nhit là cách truyn nhit qua s tip xúc ca các phân t nm cnh nhau trong vt cht. i lu là cách truyn nhit bng s chuyn ng ca cht lng hay cht khí. Bc x là cách truyn nng lng qua sóng in t, có th truyn qua chân không. Chng nóng là cn không cho nhit nng truyn vào ni sinh hot.

Nóng t âu ti Ngun nhit ln nht trên mt t này chính là ánh nng mt tri. Vy trong ánh nng mt tri có nhng gì? Nhit b mt Mt tri khong 5780°K, mt tri phát (bc x) ra không gian chung quanh nó ánh sáng thy c, t ngoi (UV) và hng ngoi.

th trên, cho thy cng ca bc x mt tri tng bc sóng, và s hp th nng lng ó ca tng khí quyn. Phn ln nng lng ca ánh nng nm trong di hng ngoi, mt ít nm trong di t ngoi, phn còn li là ánh sáng thy c. Khi các tia ó chm xung mt t hay bt c th gì trên trái t, mt phn b phn x tr li (mt ngi nhìn thy các th chung quanh là do nhn c phn phn x ca ánh sáng thy c), phn còn li s làm nóng th ó lên. Ngoài vic làm nóng, UV còn làm bin i các cht hu c: làm hng các phân t DNA, gây lão hoá và ung th da, lão hoá mt, phá hy các loi nha, các cht màu (làm bc màu). Phn UV gn vi ánh sáng thy c nht gi là UVA. UVA có th i xuyên qua thy tinh, tc là cng vào nhà qua ca kính ging nh ánh sáng thy c (mc dù ngi ta không nhìn thy nó).

1/5

Chng nóng - nguyên nhân và gii pháp

Written by Administrator Friday, 29 October 2010 09:09 - Last Updated Friday, 06 May 2011 00:03

Mt mét vuông mt t (nm ngang) vùng xích o s nhn c khong 1.020W t ánh nng. Khi tri có mây, trong không khí có bi thì giá tr ó có th gim bt 23%, còn 785W/m². i vi din tích thng ng (tng, ca) thì sc nóng mà ánh nng mang n trên mi m² thay i theo phng tia nng ri ti (tùy thuc hng ca bc tng ó và gi trong ngày) và có th lên ti 75% sc nóng mà mi m² din tích nm ngang nhn c. Tính trung bình trong sut nm (c ngày ln êm, mùa nng ln mùa ma) thì min Nam Vit Nam s nhn c khong 400W/m² và min Bc Vit Nam thì ít hn mt chút: 390W/m². Trong ch chng nóng này thì ta không quan tâm n giá tr trung bình ó mà quan tâm n giá tr ti a trong gi nng kia. (Chú ý là tôi không vit sc nóng mi gi hay mi giây trong các câu trên vì t n v Watt ã có ngha là s nng lng mi giây.)

tính xem có bao nhiêu phn sc nóng ri bên ngoài tng c truyn vào trong nhà, ngi ta quan tâm ti h s dn nhit k ca vt liu. H s k cho bit trong iu kin nhit gia hai mt vt liu có b dày 1m chênh lch 1 mi m² vt liu s truyn qua bao nhiêu Watt. H s k thay i theo cht liu, cu to và nhit ca vt liu. Ví d h s k ca g khong 0,04-0,4, không khí (không có i lu): 0,025, nút bc: 0,05, cao su: 0,16, thy tinh: 1,1, sa thch: 2,4, inox: 15, nhôm: 237, ng: 401.

Trong th trng vt liu xây dng thì ngi ta li dùng ch s cách nhit R ca vt liu xây dng, tính bng b dày ca vt liu chia h s k. tính ch s R ca mt bc tng gm nhiu phn ghép ni tip nhau thì ngi ta ly tng s R ca tng thành phn, nh vy rt tin cho vic thit k cách nhit cho công trình. Khi tính lng nhit truyn qua vách hay trn thì ly din tích ca vách/trn nhân vi chênh lch nhit ri chia cho tng s R. Sau ây là ch s R ca mt s vt liu b dày 10cm: polystyrene (mp xp): 1,057, si thu tinh: 0,528, rm: 0,306, bê tông: 0,019, gch : 0,075. các nc ã phát trin, ch s R ti thiu ca tng và mái nhà mi vùng khí hu u c qui nh thành tiêu chun rõ ràng. Cn chú ý là M và các nc dùng h o lng Anh-M thì R tính theo feet, F và Btu/h nên s khác giá tr R tính trong h SI.

Chng nóng

Cách chng nóng hin i (hi in) nht trong phn ln các công trình xây dng Vit Nam hin nay là dùng máy lnh. Xem bài vit v máy lnh và nhng iu cn bit. có mt chút cm nhn c th hn v sc nóng ca ánh nng và s hi in ca máy lnh, ta th xem mt ví d sau: Mt cn phòng có din tích 10m² (rt nh) có trn là mái bng bê tông chu nng trc tip, gn mt máy lnh c 9.000BTU/h. Máy lnh c ó có công sut tiêu th gn 1KW in và ch có

2/5

Chng nóng - nguyên nhân và gii pháp

Written by Administrator Friday, 29 October 2010 09:09 - Last Updated Friday, 06 May 2011 00:03

th bm c không quá 3KW sc nóng ra khi phòng. Trong khi ó mái bng nhn t mt tri hn 10KW sc nóng lúc nng gt, và truyn vào trong phòng hn 5KW (gi s nhit mt trên mái bng ln hn mt di 10). ó là cha k sc nóng truyn vào phòng qua tng, sc nóng do ngi và máy móc trong phòng to ra. Kt qu là vào mi bui tra, dù cho máy lnh chy ht sc, nhit không khí trong phòng vn có th cao hn nhit không khí ngoài tri vài . C tng tng nh ang ngi trong phòng óng kín vi mt cái bp in 2KW c m sut vài gi thì s hiu ti sao trong phòng có máy lnh mà vn nóng n nh vy. Nu phòng c cách nhit tt thì máy lnh c ó có th d dàng làm mát cho th tích 90m³ tc là din tích phòng khong 30m². Nh vy mi thy không phi lúc nào cng có th dùng máy lnh chng nóng và vic thit k chng nóng công trình xây dng s giúp tit kim in n mc nào. Ngày nào ngành in cng phát thông ip hãy s dng in tit kim trên các kênh truyn hình nhng không ch cho ngi tiêu th bit cách tit kim in cho máy lnh nh th nào.

Có cách chng nóng ít hi in hn cách dùng máy iu hòa không khí, ó là ngn không cho sc nóng vào nhà. i vi các công trình xây dng, din tích nm ngang nhn ánh nng là mái. Có nhiu cách chng nóng t trên mái xung. Mái bng thì làm thành h nc, hoc vn cây. Mái tôn thì dùng tôn có lp xp, mút cách nhit, thông gió trên plafond...

Ngoài vic chng nóng t trên mái, còn phi chng nóng t vách. Vit Nam, cách chng nóng xuyên qua tng ph bin nht vn là xây tng dy lên. Theo kinh nghim ca tôi thì tng gch ng dy 20cm vn cha cn sc nóng ca nng hng Tây vào nhà. Nhng vt liu xây dng mi nh panel 3D cng rt tt cho vic chng nóng. Kính ngày càng c dùng nhiu cho ca s và ca i. i vi ca kính thì ngoài vic dn nhit qua thu tinh, nhit còn c truyn qua s bc x (tia nng). Các loi ca kính hp (2 lp kính) có tính cách âm và cách nhit tt nhng không th ngn c sc nóng i vào nhà qua ánh nng; chúng thích hp khi dùng các x ôn i: ngn không cho hi m trong nhà truyn ra ngoài qua ca kính trong mùa ông. Khi tia nng ã i qua ca kính vào nhà, nó làm nóng vt trong nhà lên. Vt nóng lên s phát ra tia hng ngoi có bc sóng dài, tia này b phn x b mt kính nên không thoát ra ngoài nhà c làm cho nhà mau nóng hn. Cách n gin và ít tn kém nht chng nóng i qua ca kính là che nng: trng cây hoc làm mái che hng nng. có tác dng chng nóng thì phi che nng bên ngoài ca kính, còn rèm treo bên trong ca kính ch làm chói mt ch tác dng chng nóng rt kém.

nhng vn phòng hay chung c cao tng, không th dùng cách che nng bên ngoài, thì có th dùng kính phn quang hoc các tm phim dán kính. Các loi kính phn quang c tráng mt lp kim loi tht mng, có tác dng phn x mt phn ánh sáng nhng không ngn c phn UVA i vào nhà. Tu theo công ngh sn xut, lp kim loi tráng mng ó có th rt d b hng khi lau kính không úng cách. Phim dán kính thì có rt nhiu loi: loi phim màu không có hoa vn, loi có hoa vn không màu, loi phn quang-chng nóng. Loi phim hoa vn không

3/5

Chng nóng - nguyên nhân và gii pháp

Written by Administrator Friday, 29 October 2010 09:09 - Last Updated Friday, 06 May 2011 00:03

màu không có tác dng chng nóng. Loi phim màu s hp th mt phn ánh sáng, nhiu hay ít tu theo màu m hay nht. Khi hp th ánh sáng thì nng lng ca ánh sáng s gim i nhng chính tm phim s nóng lên, hi nóng ó s truyn mt phn nh ra ngoài qua tm kính và mt phn li trong phòng. Loi phim phn quang thì kt hp c hai tác dng: phn x mt phn ánh sáng ra ngoài và hp th mt phn ánh sáng cho nên nó gim nng lng ánh sáng vào phòng mà t nó không nóng lên nhiu nh loi phim màu. Có loi phim còn c trn cht ngn tia UV trong lp keo dán bo v keo dán không b lão hoá theo thi gian và ng thi ngn tia UV vào nhà. Xin nêu lên mt trng hp ã dùng phim phn quang NV15 ca 3M. Theo gii thiu ca 3M, phim này ngn c 99% UV, 85% ánh sáng thy c, 75% nng lng trong ánh nng. Nhìn t trong nhà ra ngoài qua ca kính có dán phim vn thy màu sc t nhiên nhng không chói mt. Tia nng xuyên qua ca kính vào nhà vn ri thành vt trên sàn nhà nhng vt nng ó không còn nóng na và không có thành phn UV (kính eo mt i màu - photochromic lense không b sm màu trong vt nng ó). Mt cn chung c có trn cao 4,8m, tng hng Bc dài 11,6m, tng hng Tây dài 7,2m, tng gch và beton dy 30cm, tng din tích ca kính 14m². Trc khi dán phim lúc tri nng nht thì nhit trong nhà cao hn ngoài tri 1-2, sau khi dán phim lên ca kính thì nhit trong nhà bng hoc thp hn 1-2 so vi bên ngoài lúc tri nng.

Ngoài vic la chn vt liu cách nhit xây nhà, ta còn phi ý n vic kim soát không khí ra vào nhà. Phi làm các khe ca tht khít khi óng ca thì rt ít không khí ra vào c, tránh s truyn nhit bng i lu qua các khe ó. Không khí i lu thì truyn nhit tt hn gp 5 ln không khí lng. Nhà c cách nhit tt và có ít khe h thì tt cho vic chng nóng cng nh si m. Vài chc nm trc, khi khí hu min Nam còn cha quá nóng, thì dân ta vn quan nim rng nhà min Nam không cn làm kín. Bây gi máy lnh ang tr nên ph bin trong nhiu nhà , vn phòng thì quan nim ó cn phi thay i. Nhà phi thoáng khi m ca nhng khi óng ca thì phi kín. Mt iu quan sát c v nhit không khí nhà chung c: nhit không khí trong nhà chung c rt ít thay i trong sut ngày. Ví d trong tháng 3 nm 2008, nhit không khí thành ph H Chí Minh thay i t 23 n 33, nhit trong nhà óng kín ca (ca có dán phim chng nóng 3M) và không m máy lnh luôn luôn khong 29. ó là nh cn nhà này không b nng ri trên mái, ca s và ca i rt kín; vic trao i nhit gia bên trong và bên ngoài nhà rt ít nên nhit bên trong ít thay i theo nhit bên ngoài. m Mt yu t khí hu khác nh hng n cm giác nhit ca ngi là m không khí. m không khí thng c ch th qua m tng i. m không khí nh hng n cm giác nhit ca ngi vì ngi t làm mát mình bng cách tit m hôi, m hôi bay hi s mang theo nhit nng làm ngi mát. M hôi tit ra mà không bay hi c thì ngi không mát. cho m hôi bay hi c thì không khí phi còn cha thêm c hi nc tc là m tng i trong không khí phi thp. Ngi ta cm thy thoi mái d chu khi m tng i không khí trong khong 40% ti 60%. m tng i cao thì m hôi khó bay hi, cm giác nóng ca

4/5

Chng nóng - nguyên nhân và gii pháp

Written by Administrator Friday, 29 October 2010 09:09 - Last Updated Friday, 06 May 2011 00:03

ngi càng tng, m hôi ra càng nhiu. Nhng m thp quá cng không d chu: ngi ta b khô da, khô mt, tnh in d tích li n mt in th cao. Cm giác nóng kt hp gia nhit và m cng c ghi vi n v . Có mt s công thc tính cm giác nóng ó. cho mi ngi d hiu, cm giác nóng cng c ghi hn vào trong các d báo thi tit nhiu ni; Vit Nam cha ghi nh vy. Bng di ây cho thy nh hng ca cm giác nóng lên c th ngi Cm giác nóng nh hng 27­32 Chú ý: gây mt khi lâu trong cm giác này 32­41 Chú ý c bit: có th say nng, chut rút 41­54 Nguy him: say nng d dàng trên 54 c bit nguy him

Cm giác nóng min Nam Vit Nam thng trong khong 32-41. m tng i ca không khí trong nhà thng cao hn không khí ngoài tri vì ngi trong nhà sinh ra hi nc qua m hôi và hi th. gim m không khí trong nhà mt cách ít tn kém thì làm thông gió cho nhà. Nhng nu ngoài tri ang nóng thì vic làm thông gió cng không làm d chu cho ngi trong nhà. Tn kém hn thì có th dùng máy hút m. Máy hút m là mt cái máy lnh tht nh, nó hút không khí qua giàn lnh nh hi nc trong không khí ngng t li thành nc, nc ó c hng trong mt thùng cha, ngi dùng phi nh thùng nc ó i ly ch hút m. Nu trong nhà có gn máy lnh thì không cn mua thêm máy hút m mà dùng ngay máy lnh hút m.

5/5

Information

Chng nóng - nguyên nhân và gii pháp

5 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

74346


Notice: fwrite(): send of 208 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531