Read niepala.pdf text version

Farby Lakiery Mierniki Antykorozja

w w w .lak iery .in fo

P.H.U. ,,AKO"

FeSa2 ½

AK

ITB

NCS

T VT

944 PN-EN ISO 12

PANT

ONE

PUR

ELC O M ET ER B RG RAL

E

n PZ

(R)

IBDiM

P.H.U ,,AKO" 81-310 Gdynia, ul. lska 58

tel+48 60 723-28-24 fax/tel +48 58 698-7-585

NIP: 589-116-09-88---VAT UE: PL 5891160988----REGON: 220182025---Lukas Bank SA 32 1940 1076 3006 3240 0000 0000 [email protected] www.lakiery.info

Lakier ogniochronny do drewna U-NIEPAL Special FR.

DOKUMENT ODNIESIENIA: APROBATA ITB nr AT-15-6052/2010 Zastosowanie: Lakier przeznaczony jest do ogniochronnego zabezpieczania i dekoracyjnego wykoczenia powierzchni elementów budowlanych z drewna krajowego, sklejki oraz plyt OSB stosowanych wewntrz i na zewntrz obiektów, pomieszcze mieszkalnych i uytecznoci publicznej. Wyroby pokryte lakierem U-NIEPAL Special FR w iloci co najmniej 200 g/m2 , (okolo 4,5 m2/L) zostaly sklasyfikowane w zakresie stopnia palnoci (wg PN-EN 13501-1 +A1:2010): - elementy z drewna liciastego i iglastego, z wylczeniem drewna egzotycznego, oraz plyty OSB (sklejka) o gruboci co najmniej 12 mm, -uzyskuj klas C-s2, d0 reakcji na ogie (wg PN-EN 13501-1 +A1:2010). Wedlug okrele podanych w rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (zmiana z 12.03.2009, Dz. U. Nr 56 z 2009r. Poz. 461) klasa C-s2, d0 reakcji na ogie odpowiada klasyfikacji wyrób trudno zapalny, niekapicy, nieodpadajcy pod wplywem ognia. -Okladziny cienne z 1.) desek sosnowych o gruboci co najmniej 20 mm lub 2.) plyt OSB (sklejki) o gruboci co najmniej 22 mm mocowane gwodziami stalowymi do konstrukcji nonej z lat drewnianych, pomalowane dwukrotnie lakierem Uniepal Specjal FR w iloci lcznej 200 g / m2, zostaly sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajca ognia NRO wg PN-B02867:1990, PN-B-02867:1990/Az1:2001

Sposób uycia: Przygotowanie lakieru: Wyrób starannie wymiesza przed uyciem. Rozcieczanie preparatu nie jest wskazane. Jeeli wymagana jest nisza lepko (np. wystpuje nitkowanie) naley doda rozcieczalnika KS-97 w iloci nie przekraczajcej 0,1 L na 1 L lakieru. (do 10%) Przygotowanie podloa: Zaszpachlowa wszelkie defekty powierzchni, oczyci, odtluci i odpyli podloe. Lakier UNIEPAL DREW SPECIAL FR naley naklada wylcznie na powierzchnie wykonane z surowego drewna o wilgotnoci wzgldnej nie przekraczajcej 20 %. Po wyschniciu lakier tworzy bezbarwn powlok nie zmieniajc koloru drewna. Aplikacja: Lakier nanosi w temperaturze powyej 10 ºC. Przed rozpoczciem wlaciwych prac zaleca si wykonanie próby w niewielkiej skali celem zoptymalizowania parametrów aplikacji (wydajno, rozlewno, czas schnicia i in.). Na plaszczyzny pionowe i poziome lakier nanosi dwu lub trzykrotnie w iloci calkowitej co najmniej 200 g/m2. Grubo pojedynczej mokrej warstwy nie powinna przekracza 60 µm. Ostateczna grubo powloki powinna wynosi min. 120 µm. Odstp czasu midzy kolejnymi zabiegami jest uzaleniony od temperatury i wilgotnoci otoczenia. W temperaturze 23ºC ( ± 2 ) i wilgotnoci wzgldnej 50% ( ± 5 ) drug warstw mona naklada po 16 godzinach, trzeci po calkowitym wyschniciu poprzednich warstw. W przypadku gdy istotna jest wysoka estetyka wykoczenia drewna zaleca si wykona pierwsze naniesienie cienk warstw, a po wyschniciu przeszlifowa materialem ciernym o gradacji > 240 celem usunicia wlosków. Bezporednio po zakoczeniu prac naley dokladnie oczyci narzdzia natryskowe lub pdzel ksylenem lub benzyna lakow. Sprzedawca: PHU AKO 81-310 Gdynia, ul. lska 58 tel/fax +48 58 698-75-85 [email protected] www.lakiery.info

Czas schnicia: 1-szy pylosuchy. po 3 godzinach 2-stopie po 8 godzinach 3-stopie po 20 godzinach

Inne informacje, uwagi: · Lakier mona barwi w uzgodnieniu z PHU AKO Inne informacje, uwagi: · Wydajno: 4 - 5 m2/l przy jednokrotnym malowaniu w zalenoci od chlonnoci podloa. · Rozpuszczalno: nie rozpuszcza si w wodzie, rozpuszcza si w niektórych rozpuszczalnikach organicznych. · Po wyschniciu tworzy bezbarwn powlok nie zmieniajc koloru drewna. · Powierzchnie pokryte innymi lakierami mog zmieni klasyfikacj ogniow. · Lakier nie nadaje si do malowania podlóg. Stan techniczny powloki naley sprawdzi przynajmniej raz na 12 miesicy. W przypadku uszkodze mechanicznych (np. zadrapania, rysy, pkanie drewna) lub chemicznych (np. agresywne opady, ptasie odchody) naley ubytki uzupelni. NIE MIESZA Z INNYMI LAKIERAMI Magazynowanie: Przechowywa i przewozi w oryginalnych, szczelnie zamknitych opakowaniach w temperaturze: powyej +5 ÷ 30°C. W miejscach magazynowania przestrzega zakazu palenia, uywania otwartego ognia. Transport: dowolne rodki transportu na warunkach zwolnienia z ADR. UN: 1263 rodki ostronoci: Stosowa w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Pomieszczenia po malowaniu wietrzy do zaniku zapachu, po tym czasie nadaje si ono do uytkowania. Calkowit ogni ochronno uzyskuje si po okresie 72 godzin od pomalowania po calkowitym odparowaniu rozpuszczalnika. Warunek: pelne utwardzenie lakieru. Nie dopuci do osadzania si skladników lakieru. Miesza przed uyciem i w trakcie malowania. Produkt latwo palny. Powtarzajce si naraenie moe powodowa wysuszanie lub pkanie skóry. Pary mog wywolywa uczucie sennoci i zawroty glowy. Dziala toksycznie na organizmy wodne; moe powodowa dlugo utrzymujce si niekorzystne zmiany w rodowisku wodnym. Nie wdycha par. Unika zanieczyszczenia skóry. W przypadku poaru uywa piany. Uywa odpowiednich pojemników NIEBEZPIECZNY zapobiegajcych skaeniu rodowiska. Produkt i opakowanie DLA RODOWISKA usuwa jako odpad niebezpieczny. W razie polknicia nie wywolywa wymiotów: niezwlocznie zasign porady lekarza i pokaza opakowanie lub etykiet. PRODUKT LATWOPALNY

ETYKIETA

Zestaw informacji, które musz by umieszczone na oznakowaniu ostrzegawczym: Bezbarwny lakier ogniochronny do drewna szkodliwy Zawiera: ksylen Produkt latwopalny. Dziala szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skór. Dziala dranico na skór. Chroni przed dziemi. Nie przechowywa w pobliu ródel zaplonu ­ nie pali tytoniu. Nie wdycha par. Stosowa wylcznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Zanieczyszczone oczy przemy natychmiast du iloci wody i zasign porady lekarza. Nosi odpowiedni odzie ochronn, odpowiednie rkawice ochronne i okulary lub ochron twarzy. W przypadku awarii lub jeeli le si poczujesz, niezwlocznie zasignij porady lekarza -jeeli to moliwe, poka etykiet. Okres gwarancji 12 m-cy od daty produkcji

Sprzedawca: PHU AKO 81-310 Gdynia, ul. lska 58 tel/fax +48 58 698-75-85

[email protected] www.lakiery.info

Information

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

944455


Notice: fwrite(): send of 197 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531