Read Microsoft Word - rakennusselostus Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012.docx text version

Metsokangas II, päiväkoti 2011­2012

31.3.2011

SIPARK Oy

Rakennusselostus

RAKENNUSHANKE ___________________________________________________________ 1 KOHDE _____________________________________________________________________ 1 YLEISET SUORITUSVAATIMUKSET _____________________________________________ 3 1 RAKENNUSOSAT __________________________________________________ 4 11 ALUEOSAT ___________________________________________________________ 4 111 MAAOSAT ____________________________________________________________ 4 112 TUENNAT JA VAHVISTUKSET __________________________________________ 10 113 PÄÄLLYSTEET _______________________________________________________ 10 114 ALUEEN VARUSTEET _________________________________________________ 14 115 ALUEEN RAKENTEET _________________________________________________ 16 12 TALO-OSAT _________________________________________________________ 18 121 PERUSTUKSET ______________________________________________________ 28 122 ALAPOHJAT _________________________________________________________ 29 123 RUNKO _____________________________________________________________ 30 124 JULKISIVUT _________________________________________________________ 36 125 ULKOTASOT _________________________________________________________ 41 126 VESIKATOT _________________________________________________________ 43 13 TILAOSAT ___________________________________________________________ 46 131 TILAN JAKO-OSAT ____________________________________________________ 46 132 TILAPINNAT _________________________________________________________ 51 133 TILAVARUSTEET _____________________________________________________ 58 134 MUUT TILAOSAT _____________________________________________________ 62 135 TILAELEMENTIT ______________________________________________________ 62 2 TEKNIIKKAOSAT __________________________________________________ 63 21 PUTKIOSAT _________________________________________________________ 63 22 ILMANVAIHTO-OSAT __________________________________________________ 63 23 SÄHKÖOSAT ________________________________________________________ 63 24 TIEDONSIIRTO-OSAT _________________________________________________ 63 25 LAITEOSAT __________________________________________________________ 63

1

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 Rakennusselostus

RAKENNUSHANKE

Metsokangas II, päiväkoti 2011­2012 on uudisrakennuksena osoitteeseen Neitsytkorventie 20, 90420 toteutettava päiväkoti. Päiväkotiin tehdään 8 osastoa eri-ikäisille lapsille vauvoista esikouluikäisiin. Osastojen lisäksi tehdään salitila aputiloineen, aula, henkilökunnantilat, jakelukeittiö aputiloineen sekä keskelle rakennusta sijoittuva vsstila. Vss-tilaan on sovitettu rauhanaikaiseksi käyttötarkoitukseksi lasten pajatila ja erilaisia henkilökunnantiloja, siivoustila sekä varastoja. Vss-tilan yläpuolelle sijoittuvat tekniset tilat. Vss-tilaa ja teknisiä tiloja ympäröi kaksi kerrosta korkea tila, jonka kautta saadaan rakennuksen keskiosaan luonnonvalo. Tontti on rakentamaton ja sillä on Metsokankaan alueelle tyypillistä puukasvustoa. Rakennus sijoittuu kaavan mukaisesti tontin Savotta-aukion puoleiseen reunaan. Osa tontista jää piha-alueen ulkopuolelle, luonnontilaiseksi. Luonnontilainen alue ainoastaan siivotaan, sille sijoittuvan polun tekevät lapset rakennuksen valmistuttua. Hankkeeseen sisältyvät muut piha-alueet: leikkipihat, huoltopiha, saattoliikennepiha vinopaikkoineen ja henkilökunnan paikoitusalue. Autopaikkoja tehdään yhteensä 30 kpl, joista 2kpl tehdään le-paikkoina.

KOHDE

rakennuskohteen laajuus: - bruttoala: - kerrosala: - ra kerrosala (us vahvuus 250mm) - tilavuus: - paloluokka on P2 2225 b-m² 1947 k-m² + kylmää 57 k-m² 1908 k-m² + kylmää 57 k-m² 10167 m³ + kylmää 200 m³

TILAAJA

Oulun kaupunki, Liikelaitos Oulun Tilakeskus PL30 90015 Oulun kaupunki Puh: (08) 5584 2500 Fax: (08) 557 1633 Projektipäällikkö Eero Keränen Puh: 044 7032 529 [email protected]

TILAN KÄYTTÄJÄ

Oulun sosiaali- ja terveystoimi, päivähoito Isokatu 30 90100 Oulu Palvelukoordinaattori Marianne Kokkomäki Puh: 044 70369 89 [email protected]

2

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 Rakennusselostus

SUUNNITTELIJAT

Arkkitehtisuunnittelu: SIPARK Oy Kiilakiventie 1 90250 Oulu Puh: (08) 371 428 Fax: (08) 371 432 www.sipark.fi pääsuunnittelija, arkkitehti Saila Palviainen Puh: 040 5868930 [email protected] LVIA-suunnittelu Arkins Suunnittelu Oy Sammonkatu 16 90570 Oulu Puh: 0400 305 740 Fax: (08) 342 722 Kari Sarkkinen Puh: 0400-671 672 [email protected] Rakennesuunnittelu Ramboll Oy Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Puh: 020 755 7070 Fax: 020 755 7071 Ismo Kovalainen Puh: 040 7070 592 [email protected] Sähkösuunnittelu Sähköinsinööritoimisto Ratex Ky Hietikkotie 5 85180 Rahja Puh: (08)4653 99 Fax: [email protected] Olga Siermala Puh: 040 8424996 [email protected] Geotekninen suunnittelu Ramboll Finland Oy Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Puh: 020 755 7070 Mikko Sivonen Puh: 0400 876 289 [email protected]

3

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 Rakennusselostus

RAKENNUSTYÖSSÄ NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Teknisten asiakirjojen pätevyysjärjestys on YSE 98 mukainen. Säädökset ja viranomaisten määräykset lait, asetukset, valtioneuvoston ja ministeriöiden päätökset sekä niihin rinnastettavat julkisoikeudelliset säädökset - Suomen rakentamismääräyskokoelma - kunnalliset, rakentamista koskevat paikalliset määräykset ja ohjeet Pääurakoitsijan tulee tarvittaessa hankkia tätä rakennustyötä koskevat säädökset ja määräykset työmaalle. Ohjeet Velvoittavina noudatetaan RTL:n ja BY:n standardeja ja ohjeita niiltä osin kuin sopimusasiakirjat eivät toisin määrää. Pääurakoitsija on velvollinen hankkimaan työmaalle edellä mainituista standardeista ja ohjeista siellä tarvittavat. Hankekohtaiset asiakirjat ja ohjeet tämä rakennusselitys pääpiirustukset työpiirustukset erikoispiirustukset rakennepiirustukset salaojasuunnitelma sähköpiirustukset ja -selitys LVIA-piirustukset ja -selitys suunnittelijoiden täydentävät piirustukset ja ohjeet rakennusaikana rakennuttajan edustajien täydentävät kirjalliset ja suulliset ohjeet rakennusaikana

YLEISET SUORITUSVAATIMUKSET

Laatuvaatimukset · Noudatetaan rakennusalan yleisiä laatuvaatimuksia RYL 2000, ellei asiakirjoissa ole muuta määrätty

Pääurakkaan kuuluvat kaikki sopimusasiakirjoissa mainitut aineet, tarvikkeet, työt ja velvoitteet, ellei niistä nimenomaan ole muuta määrätty. Myös sellaiset aineet, tarvikkeet, työt ja velvoitteet, joita asiakirjoissa ei ole mainittu, mutta jotka yleisen tavan mukaan ovat tarpeellisia vaadittavan lopputuloksen saavuttamiseksi, kuuluvat pääurakkaan. Jos asiakirjoista puuttuu joltain osin työsuorituksen tai aineiden tai tarvikkeiden määrittely, noudatetaan rakennusalalla yleisesti vastaavissa tapauksissa noudatettua luotettavaa rakennustapaa. Pääurakoitsija vastaa kaikista rakennustöiden aiheuttamista vaurioista myös urakkaalueen ulkopuolella ja on velvollinen järjestämään kustannuksellaan asianmukaiset ennakko- ja jälkikatselmukset. Urakkarajan ulkopuolella piha-alueilla korjaukset entiseen tasoon kuuluvat rakennusurakkaan (lvi-, tele- ja sähköliittymien vaatimat työt).

4

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 Rakennusselostus

1

11

RAKENNUSOSAT

ALUEOSAT

Alueosia ovat maaosat, tuennat ja vahvistukset, päällysteet, alueen varusteet ja alueen rakenteet. Alueosat käsittävät rakennuksen ulkopuolen lisäksi myös osat, joita tarvitaan rakennuksen sisäpuolella talo- ja tilarakenteiden rakentamista varten.

Pääurakoitsijan on ennen tarjouksen antamista tutustuttava rakennuspaikkaan ja siellä työn suorittamiseen vaikuttaviin olosuhteisiin. Urakkaraja on esitetty asemapiirroksessa. Urakkaan kuuluvat lvias asennusten tarvitsemat työt. Tontille on tehty kunnallistekniset liittymät.

111

1111

MAAOSAT

Raivausosat

Raivausosat käsittävät tonttialueen saattamisen rakentamiskelpoiseksi.

Tontin alueella maaperä on pääosin hiekkaa ja hiekkamoreenia. Maanpinnassa on paikoin turvetta 0.2...0.5 m. Tontin koillisreunalla on löyhän pintakerroksen paksuus noin 1 m maanpinnasta. Löyhien kerrosten alapuolella oleva moreeni on pääosin keskitiiviissä...tiiviissä tilassa. Moreeni on kivistä. Pohjavesi on tutkimusten yhteydessä havaittu noin 0.6...1.1 m syvyydellä maanpinnasta. Olevat rakennukset ja rakenteet Huomioidaan tonttia sivuava kaukolämpölinja rakennesuunnitelmien (perustukset) mukaisesti. Raivattava alue Ennen rakennustyön alkua pidetään urakkaohjelmassa määrätty alkutarkastus. Tarkastukseen pääurakoitsija merkitsee alustavasti rakennusten ja pihateiden paikat. Tarkastuksessa todetaan: - purkujäljet ja kaivuuaukko - kaadettavat ja säilytettävät puut - mahdolliset purettavat ulkopuoliset rakenteet - koskemattomiksi jätettävät maastokohdat, rakennusaikainen suoja-aita asemapiirroksen mukaisesti määriteltynä - väliaikaisten rakennusten ja teiden sijoitus - uudelleen käytettävän ruokamullan kasaamispaikka Tarkastuksessa käsiteltävistä asioista laaditaan tarpeelliset piirustukset ja pöytäkirja. Kaivuutyöt suoritetaan suunnitelmien edellyttämässä laajuudessa ja siten, että eri suunnitelmassa esitetyt rakenteet ja rakennekerrokset voidaan toteuttaa. Ennen kaivutöiden alkua on urakoitsijan selvitettävä kaikkien maassa olevien kaapelien ja putkistojen sijainnit. Käyttökelpoinen ruokamulta-aines sekä turvemaa voidaan varastoida alkutarkastuksessa sovittuun paikkaan ja käyttää rakennusalueen pintatöihin. Kasat eristetään aidalla, eikä niiden päällä saa liikkua tai niitä käyttää varastoalueena. Niihin mahdollisesti ilmaantuva kasvillisuus on poistettava välittömästi. Kelpaamattomat maa-ainekset urakoitsija poistaa välittömästi rakennuspaikalta. Mahdolliset jätemaksut kuuluvat urakkaan. Löyhät humuspitoiset pintamaat poistetaan koko rakennettavalta alueelta.

5

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 Rakennusselostus

Kaadettava hyötypuutavara on tilaajan omaisuutta. Raivaus ja jätepuiden poisto toteutetaan suunnitelmien ja työn valmiiksi saattamisen edellyttämässä laajuudessa. 1111 Laatuvaatimukset · · Noudatetaan MaaRYL 2000; 11 Raivaus ja purku, 18 Alueen pintarakennetyö, D12 Olevat rakennukset ja rakenteet, D15 Olevat alueen pintakerrokset RT 69­10611 Rakennusjätteet.

1112

Kaivannot

Kaivantoja ovat alueelle ja rakennusten perustamiseksi maahan kaivettavat tai louhittavat yli 3 metriä leveät kaivannot.

Kaapeliojien pohjat ja täytöt, pohjatutkimuksen mukaisesti - kaapelikanaalien tasauskerros ja alkutäyttö tehdään hiekalla - tasauskerroksen paksuus on 200 mm, alkutäyttö vähintään 200 mm ylimmän putken tai kaapelin suojakourun yläpuolelle - lopputäyttö tehdään kanaalin viereisen rakenteen täyttömateriaalilla 1112.1 Rakennuskaivanto Tehdään rakenne- ja salaojasuunnitelmien edellyttämässä laajuudessa, pohjatutkimuksen mukaisesti - rakennuspaikalta kaivetaan ensin pois kaikki humusmaat sekä kannot ja juuret, sen jälkeen poistetaan roudan löyhyttämät perusmaan pintakerrokset ja suuret kivet - pohja leikataan vähintään tasoon anturan alapinta -0,5 m, leikkauksen on kaivun pohjalla ulotuttava perustuksen reunan ulkopuolelle vähintään anturan alapinnan ja kaivun pohjan välinen etäisyys + 1 metriä ja siitä kaltevuudessa 1:1 maanpintaan saakka Rakennuskaivannot tehdään luiskattuina. Luiskakaltevuutena käytetään 2:1 alle 2.0 m:n kaivannoissa. Syvemmissä kaivannoissa on varauduttava luiskien loiventamiseen. Kaivutöitä suunniteltaessa on otettava huomioon, että perusmaa on häiriintymisherkkää ja kaivutyöt perustamis-/kaivutasossa on suoritettava varovaisesti. Pohjaveden pinnan taso on ennen kaivutöitä alennettava vähintään 0.5 m kaivutason alapuolelle pumppukuopista pumppaamalla. Tarvittaessa pumppukuopat verhoillaan suodatinkankaalla ja murskeella. Pumppukuoppia on tehtävä riittävä määrä, jotta kaivupohjan häiriintyminen estetään koko kaivannon alueella. Kaivumaita ei saa läjittää kaivantojen läheisyyteen. Peruskaivannot on pidettävä koko työn ajan kuivina. Leikkauspohjiin ei saa jäädä vettä kerääviä painanteita. Perustusten ja lattioiden alapuolisen maan routiminen on estettävä koko rakennustyön ajan. Rakennusalueen täyttöihin kelpaamattomat tai muutoin ylimääräiset pinta- tai kaivumaat kuljetetaan paikallisten viranomaisten osoittamalle tai hyväksymälle maankaatopaikalle urakoitsijan kustannuksella. Jos on vaara leikkauspohjan jäätymisestä, tulee loppukaivu 200-300mm tehdä välittömästi ennen täyttötyön aloittamista ja tai pohjan routaantuminen on estettävä tehokkaalla lämmöneristyksellä tai lämmityksellä koko kaivantopohjan alueella. Kaikki humusmaa poistetaan rakennusten ja rakenteiden alta, vaikka rakennekerrokset eivät tätä vaatisikaan. Kaivannon pohjasta esiin pistävät kivet ja lohkareet poistetaan ja kuoppiin tiivistetään 200 mm kerroksina soraa RIL 132 tiivistysluokan 2 mukaisesti.

6

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 Rakennusselostus

Tarpeetonta leikkauspohjalla liikkumista tulee välttää varsinkin kosteissa olosuhteissa, jotta pohja ei häiriinny. Kaivumaita voidaan käyttää täyttöihin sikäli, kun ne täyttävät rakeisuusvaatimukset ja ovat riittävän kuivia, jotta ne voidaan tiivistää vaatimusten mukaiseksi. Piha-alueille sekä kanaalien pohjille levitetään suodatinkangas. Kankaan käyttöluokka riippuu täyttömateriaalin laadusta. Jos täyttömateriaali on kivetöntä hiekkaa tai soraa, käytetään luokan 2 kangasta. Murske- ja moreenitäyttöjen alla käytetään luokan 3 kangasta. 1112 Laatuvaatimukset · Noudatetaan MaaRYL 2000; 12 Maankaivu, D21 Alueen kaivannot, D22 Alueen syvennykset ja kuopat, E21 Rakennuskaivannot, E22 Syvennykset ja kuopat

1113

Kanaalit

Kanaaleja ovat muun muassa johtorakenteita palvelevat alle 3 metrin levyiset kaivettavat tai louhittavat kanaalit.

Kanaalien pohjat ja täytöt, tehdään pohjatutkimuksen mukaisesti (läpivientiputkituksineen) - putkikanaalien tasauskerros tehdään murskeella # 0/16 ja ympärystäyttö murskeella # 0/16 tai routimattomalla hiekalla - tasauskerroksen paksuus 150 mm ja alkutäyttö ulotetaan vähintään 300 mm ylimmän putken laen yläpuolelle - lopputäyttö tehdään kanaalin viereisen rakenteen täyttömateriaalilla.

1114

Täyttöosat

Täyttöosia ovat aluerakenteiden ja kanaalien täytöt, muut alueella tehtävät täytöt sekä rakennukseen liittyvät täytöt eristysrakenteineen ja salaojituskerroksineen. Täyttöosat eritellään rakennusalueen, kanaalien sekä rakennuksen ulko- ja sisäpuolisiin täyttörakenteisiin. Alueen täyttöosat rajautuvat kaivutasosta päällysrakenteen rakennekerrosten alapintaan. Kanaalien täyttö rajautuu seinämien sisäpintaan. Rakennuksen ulkopuolinen täyttö rajautuu perustusten alapinnasta päällysrakenteen rakennekerrosten alapintaan. Rakennuksen sisäpuolinen täyttö rajautuu kaivusyvyydestä alapohjan rakennekerrosten alapintaan.

Tehdään pohjatutkimuksen, rakennus- ja lvias- suunnitelmien mukaan - ennen täyttötöihin ryhtymistä rakennuspohjalla on pidettävä pohjakatselmus - kairausten perusteella todetut perusmaan kerrokset edustavat vain kairauspisteiden aluetta, kaivutöiden yhteydessä tulee valvojan seurata työtä ja todeta ettei merkittäviä muutoksia maalajissa tai sen tiiveydessä tapahdu kairauspisteiden välisellä alueella - täyttötyössä huomioidaan varovaisuustoimenpiteet, jotka ovat tarpeen estämään johtojen eristeiden ja muiden rakennusosien vahingoittumisen - täyttöjen tiiveyskokeet tehdään rakennesuunnitelman mukaan - valmiit pinnat tulevat suunnitelmien edellyttämälle tasolle - urakoitsija tekee urakkaan kuuluvana rakeisuusmääritykset kaikista materiaaleista, joita käytetään rakennuksen tai piha-alueen täyttöihin: salaojasora (2 määritystä) suodatinhiekka jakava sora kantava kerros routimaton yleistäyttösora. Materiaalinäytteet on otettava työmaalle tuodusta materiaalista. tiiviys- ja kantavuuskokeita urakoitsija tekee vähintään seuraavat määrät: alapohjan ja perustusten alustäytöstä yhteensä 6 kpl

7

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 Rakennusselostus

1114.1

piha-alueen rakennekerroksista 2 kpl kustakin päällysrakennekerroksesta

Rakennuksen sisäpuoliset täytöt - perustamistasosta ylöspäin tehtävien maanvaraisten lattioiden alustäytöt tehdään kerroksittain tiivistäen puhtaasta, kantavasta ja hyvin tiivistyvästä hiekasta, sorasta ja salaojamurskeesta - maanvaraisten lattioiden alustäytössä tiiveysastevaatimus _ 90 % (Proctor), tiiveyskokeet 8 kpl (tiiviysvaatimus on E1 40 MN/m2) - jos työ ajoittuu pakkaskauteen, täytöt on rakennettava kuivasta maaaineksesta, jonka vesipitoisuus on. _ 3 % - kapilaarisen nousun katkaisevan täytön ja sen päälle tehtävien alapohjatäyttöjen väliin laitetaan suodatinkangas, käyttöluokka II Rakennuksen ulkopuoliset täytöt - rummut yms. perustetaan vähintään 0,3 m paksun murske- / sora-arinan avulla pohjamaan varaan, rumpujen kohdille yms. paikkoihin, missä voi esiintyä epätasaista routanousua, tehdään routimattomasta hiekasta siirtymäkiilat kaltevuuteen 1:5. Siirtymäkiilasyvyys on oltava vähintään 1,9 m - liikennealueiden rakennekerrosten laatuvaatimukset RIL:n julkaisun: Talonrakennuksen maarakenteet - yleinen rakennusselostus ja laatuvaatimukset RIL 132­2000 kohdan 4.14 Rakennekerrokset, mukaan. - Istutettavilla alueilla täyttö tehdään puhtailla kaivumassoilla. Pohjissa ei saa olla +- 100 mm suurempia epätasaisuuksia. Päällystettävät alueet täytetään rakennetyypin mukaan. Alusrakenteena käytetään kitkamaata. Täytön on oltava routimatonta ainesta. Rakennusalueen täytöt - perustusten alustäyttö on vaativuudeltaan laatuluokkaan II kuuluva - anturoiden alla vaadittava täytön tiiveysastevaatimus _ 95 % (Proctor) E1 50 MN/m2 - pohja oikaistaan ja täytetään routimattomalla hiekalla tai soralla kerroksittain tiivistäen, tasoon anturan alapinta -0,3 m - perustusten alustäytöt anturan alapintaan saakka rakennetaan kerroksittain tiivistäen puhtaasta ja kantavasta kapilaarisorasta - tiivistettävien täyttöjen on ulotettava täytön pohjalla vähintään etäisyydelle täytekerroksen paksuus+ 1 metri perustuksen reunan ulkopuolelle, perustamistasossa tiivistetyn täytteen on ulotuttava vähintään yhden metrin etäisyydelle perustuksen reunasta - jos työ ajoittuu pakkaskauteen, täytöt on rakennettava kuivasta maaaineksesta, jonka vesipitoisuus on. _ 3 % - jos perustusten alustäyttöä ei ole tehty koko rakennusten alapohjien alueelle kapilaarisen nousun katkaisevasta materiaalista tulee alapohjien eristeiden alle tehdä kosteuden kapillaarisen nousun katkaiseva salaojasepeli tms., jonka kapillaarinen nousukorkeus on < 0,3 m - rakennuksen vierustoille on tehtävä sokkelin vastainen, _ 0,2 m paksuinen salaojituskerros esim. sepelistä # 6...8/16 - rakennusalueella vallitsevat maanpinnankorkeudet on esitetty asemapiirustuksessa. Tulevat maanpinnan maastokorkeudet on esitetty pihantasaussuunnitelmassa ja asemapiirustuksessa. Piha-alueiden täyttötasot saadaan vähentämällä ko. päällysrakenteen paksuus lopullisista pihatasoista - rakennekerrokset tehdään rakennetyyppipiirustusten ja pihantasaussuunnitelman mukaisesti

1114.2

1114.3

8

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 Rakennusselostus

1114

Laatuvaatimukset · MaaRYL 2000 15 Täyttö, 16 Putki- ja johtoasennus, D41 Ulkopuolisten rakenteiden täytöt, D42 Kanaalien täytöt, D43 Aluetäytöt , D51 Putket ja johdot alueella, E41 Perustusten alustäytöt, E42 Rakenteiden vierustäytöt, E43, Rakenteiden sisäpuoliset täytöt, E44, Kanaalien ja syvennysten täytöt, E51 Maahan asennettavat putket

1115

Penkereet

Penkereitä ovat olevan maanpinnan päälle tehtävät täytöt kuten esimerkiksi maanpinnan korotus täyttömateriaalilla, painopenkereet ja muut vastaavat.

Tontin piha-alue toteutetaan osin pengertämällä ja tontin rajalle rakennetaan tukimuureja suurehkoista tasoeroista johtuen. Täytemaakerrokset tulevat aiheuttamaan löyhien pintamaakerrosten kokoonpuristumista ja piha-alueilla painumia. Suurin osa painumista tapahtuu jo rakennusvaiheessa edellyttäen, että pihatäytöt pengerretään jo rakennuksien perustuksien rakentamistöiden aikana.

1116

Kuivatusosat

Kuivatusosia ovat salaojat, salaojakaivot sekä muut kuin talotekniikkaan luettavat kaivot ja rummut tuentoineen, tuki- ja alusrakenteineen, alku- ja ympärystäyttöineen, tasauskerroksineen sekä salaojan huolto- ja tarkastuskaivoineen.

Rakennuksen salaojitus, kuivatus ­ ja pintavesiviemäröinti tehdään pohjatutkimuksen sekä lvi- ja rakennesuunnitelmien mukaan. Syöksytorvien alle tehdään sadevesiputket ja kaivot. 1116.1 Salaojakanaalit ja salaojat Salaojat tehdään pohjatutkimuksen ja rakennesuunnitelmien mukaisesti. - laskuputki muovi M110, rakennesuunnitelmien mukaan perusvesikaivoon - noudatetaan RIL 107-2000 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet. - salaojitustyöt on tehtävä huolellisesti, ensiluokkaisia tarveaineita, ammattitaitoista työvoimaa ja yleisesti hyväksyttyjä työtapoja käyttäen, salaojasuunnitelmien ja soveltuvin osin edellä mainittujen normien ja ohjeiden mukaan. Salaojien rakentaminen ajoitetaan niin, että työt voidaan tehdä joustavasti muihin rakennustöihin nähden - mitään työn osaa ei saa peittää ennen kuin työnvalvoja on tarkastanut putkien asennuksen ja korkeudet sekä tehnyt merkinnän salaojapiirustusten arkistokappaleisiin - salaojaa tulee tehdä kaivoväli kerrallaan yhtäjaksoisesti tarkastuskuntoon niin, että putkiston tulee olla kaivoväleittäin kokonaisuudessaan näkyvissä ja tarkastettavissa ennen peittämistä. Heti tarkastuksen jälkeen on salaoja peitettävä suunnitelmien mukaisella salaojituskerroksella, joka on tiivistettävä varoen vahingoittamasta salaojitusta - mikäli salaojitustyön yhteydessä osoittautuu välttämättömäksi poiketa suunnitelmasta, on poikkeamisesta kaikkine seuraamuksineen sovittava rakennuttajan kanssa ennen työn aloittamista. Kaikki alkuperäiseen suunnitelmaan tehdyt poikkeamat merkitään salaojakatselmuksessa tarkepiirustuksiin, jotka luovutetaan rakennuttajalle viimeistään loppukatselmuksen yhteydessä Putket ja asennus rakennukset salaojitetaan suunnitelmapiirustusten mukaisesti salaojakaivannon pohjan tasaus on suoritettava aina käsityönä. Kaivannon pohja tehdään noin 100 mm lopullista tasoa syvemmäksi. Kaivannon pohjan leveyden tulee olla niin suuri, että putken kummallekin sivulle mahtuu vähintään 150 mm salaojasoraa

9

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 Rakennusselostus

-

Täyttö

salaojat rakennetaan muovisista T8-lujuusluokan sekä standardien SFS 3431 ja SFS 3432 mukaisista tuplaseinäsalaojaputkista ø 117/100 mm salaojat on asennettava suunniteltuun paikkaan ja korkeuteen. Salaojalinjaa voidaan tarvittaessa siirtää sivulle korkeintaan 0,5 m, suurempiin sivuttaissiirtoihin on saatava suunnittelijan lupa. Pystytasossa salaojan asennustoleranssi on ± 2 cm salaojat suojataan lämmöneristyksellä salaojasuunnitelman ja rakennepiirustusten esittämässä laajuudessa

salaojakaivannon täyttö tehdään sepelillä ø 6...16 mm, joka erotetaan suodatinkankaalla KL2 muista täyttömateriaaleista. Alkutäyttö (salaojituskerros) on suoritettava käsityönä ja sen on ulotuttava salaojan ulkopinnasta vähintään 100 mm alaspäin ja sivuille sekä vähintään 200 mm ylöspäin. Sepelin päälle laitetaan suodatinkangas KL2. Lopputäyttö voidaan suorittaa karkeammalla routimattomalla soralla, jonka suurin raekoko on ø 100 mm. Täyttötyön saa aloittaa vasta sen jälkeen, kun putkien asennus, liitokset ja vahvistukset on tilaajan toimesta tarkastettu Salaojakatselmus - katselmuksessa varmistetaan, että asennukset ovat pysyneet paikallaan. Mikäli asennukset ovat liikkuneet, on urakoitsijan kustannuksellaan kaivettava ko. kohdan salaojat esiin ja korjattava asennukset - ennen rakennustyön loppukatselmusta pidetään salaojakatselmus, jossa tarkastetaan salaojitustyö kokonaisuudessaan. Katselmusta pyytää pääurakoitsija sopivana ajankohtana. Katselmus suoritetaan joko yhdessä vaiheessa tai useampana osakatselmuksena. Katselmukseen osallistuvat pääurakoitsijan edustaja, tilaajan edustaja. Katselmuksesta pidetään pöytäkirjaa ja katselmuksessa esiin tulleet seikat merkitään tarkepiirustuksiin. Katselmuksessa suoritetaan yleensä seuraavat toimet: o tarkastuskaivossa vaaitaan putkien ja pohjan korkeudet, jotka merkitään tarkepiirustuksiin o mahdollisten putkitukkeumien selville saamiseksi juoksutetaan putkistoon värjättyä vettä ja tarkastetaan salaojan toiminta kaivoväli kerrallaan. o kaivosta tarkastetaan rengaskoko, kannen laatu ja kantavuus sekä, onko lietepesät puhdistettu ja onko kaivojen sijoitus suunnitelmien mukainen. - urakoitsijan on laadittava salaojituksista tarkepiirustus, johon merkitään kaikkien kaivojen sijainti kahdella mittaviivalla sidottuna, kaivojen pohjan ja kannen korkeusasema sekä putkien vesijuoksujen +korkeudet. Korkeuslukemat merkitään viralliseen korkeusjärjestelmään sidottuna. Nämä tiedot tulee merkitä myös salaojavesien purkuputkista ja purkupaikasta. Rakennesuunnittelija siirtää tarkepiirustustiedot alkuperäisiin piirustuksiin 1116.2 Sadevesikaivot Sadevesikaivot tehdään pohjatutkimuksen sekä rakenne- ja LVI-suunnitelmien mukaan - kaivot asennetaan pystysuoraan, poikkeama enintään 10 mm 1 m matkalla - sijainnissa sallittu on ±100 mm vaakapoikkeama - maa-ainesten pääsy viemärikaivoon on estettävä - kaivojen tasauskerros tehdään murskeella # 0/16 ja ympärystäyttö murskeella # 0/16 tai routimattomalla hiekalla, tasauskerroksen paksuus 200 mm ja ympärystäyttö kaivon ympärille 500 mm - lopputäyttö tehdään kaivannon viereisen rakenteen täyttömateriaalilla

10

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 Rakennusselostus

1116

Laatuvaatimukset · Noudatetaan MaaRYL 2000; 16 Putki- ja johtoasennus, D52 Kaivot alueella, D53 Salaojat alueella, E52 Kaivot, E53 Salaojat, D52 Kaivot alueella, E52 Kaivot RT 81­10427 Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatus

·

1117

Erityiset maaosat

Erityisiä maaosia ovat edellä oleviin alueosiin kuulumattomat maaosat kuten esimerkiksi hule- ja jätevesien imeytysrakenteet tai radonin tuuletusputkistot.

Urakassa ei ole.

112

TUENNAT JA VAHVISTUKSET

Tuentoja ja vahvistuksia ovat alueen ja rakennuksen paalut, tukirakenteet ja vahvistukset.

1121

Paalut

Paaluja ovat alueen tai rakennuspohjan teräsbetoni-, teräs-, kaivin-, ja porapaalut sisältäen kärjet ja paalujatkokset.

Urakassa ei ole.

1122

Tuennat

Tuentoja ovat pohjarakennuksen yhteydessä tehtävät rakennusaikaiset ja pysyvät tukiseinät kuten esimerkiksi tuetun kaivannon tukiseinät. Tukirakenteeseen sisältyvät rakenteen edellyttämät ankkuroinnit, vinotuet ja juuripalkit.

Urakassa ei ole.

1123

Vahvistukset

Vahvistuksia ovat ennen varsinaisten rakennustöiden aloittamista alueella tehtävät maapohjan esirakenteet, kuten kalkkistabilointi ja maapohjan rakennusaikainen stabilointi, sekä olevien rakennusten perustusten vahvistamisrakenteet.

Urakassa ei ole.

1124

Erityiset tuennat ja vahvistukset

Erityisiä tuentoja ja vahvistuksia ovat edellä oleviin alueosiin kuulumattomat erityiset tuennat ja vahvistukset.

Urakassa ei ole.

113

PÄÄLLYSTEET

Päällysteitä ovat liikenne-, paikoitus-, oleskelu ja leikkialueiden päällysteet, reunatuet ja pintavesien poisjohtamisen rakenteet sekä kasvillisuus.

Pihan päällysteet tehdään asemapiirroksen, pihasuunnitelman sekä rakennesuunnitelmien mukaan. Pintavesien poisjohtamiseksi kallistusten pihateillä ja paikoitusalueella on oltava vähintään 1:50, päällysteiden alueella 1:75. Piha muotoillaan niin, että pinta-vedet kulkeutuvat esteettömästi läheiseen maastoon ja sadevesikaivoihin. Maanpintojen korkeuksien rakennuksen seinustoilla on oltava yleensä vähintään 0,3 m lattiatasoa alempana ja ne on muotoiltava seinustoilta laskeviksi, kaltevuus 1:20 vähintään 3 m. Rakennekerrokset tehdään vähintään alla olevan taulukon mukaiseksi: asfaltoidut/pysäköinti alueet, kevyt ajoneuvoliikenne (katuluokka 5) perusmaa: routiva moreeni/ routiva aluspenger 50 AB 50 profilointi KaM 0...32 300 kantava kerros KaM 0...55 950 suodatinkerros Hk yht. 1350 mm

11

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 Rakennusselostus

1131

Liikennealueiden päällysteet

Liikennealueiden päällysteitä ovat alueen käytön ja ulkonäön edellyttämät pintakerrokset liittymineen, tasaus- ja tukikerroksineen, saumauksineen, reunatukineen, hulevesikouruineen ja päällysteeseen tehtävine merkintöineen.

Pihatiet ja paikoitusalueet rakennetaan asfalttipintaisena. Pysäköintipaikat merkitään valkoisella asfalttimaalilla. 1131.1 Asfalttipäällyste Asfalttipinnat tehdään asemapiirrokseen merkityille alueille: pysäköintialue, ja kaikki asfaltoitavat pihatiet on merkitty asemapiirrokseen. uusi asfaltti, - rakennetyyppi MR1 Laatuvaatimukset · · · Noudatetaan MaaRYL 2000; 18 Alueen pintarakennetyö, D44 Rakennekerrokset, D54 Sadevesikourut alueella, D71 Sidotut kulutuskerrokset, D75 Reunatuet RT 89­10638 Piha-alueiden päällysrakenteet Liikennealueiden rakennekerrosten laatuvaatimukset RIL:n julkaisun: Talonrakennuksen maarakenteet - yleinen rakennusselostus ja laatuvaatimukset RIL 132-2000 kohdan 4.14 Rakennekerrokset, mukaan.

1131

1132

Paikoitusalueiden päällysteet

Paikoitusalueiden päällysteitä ovat alueen käytön ja ulkonäön edellyttämät pintakerrokset liittymineen, tasaus- ja tukikerroksineen, saumauksineen, reunatukineen, sadevesikouruineen ja päällysteeseen tehtävine merkintöineen.

Katso kohta 1131. 1132 Laatuvaatimukset · · Noudatetaan MaaRYL 2000; 18 Alueen pintarakennetyö, D44 Rakennekerrokset, D54 Sadevesikourut alueella, D71 Sidotut kulutuskerrokset, D75 Reunatuet RT 89­10638 Piha-alueiden päällysrakenteet

1133

Oleskelualueiden päällysteet

Oleskelu- ja leikkialueiden päällysteitä ovat alueen käytön ja ulkonäön edellyttämät pintakerrokset liittymineen, tasaus- ja tukikerroksineen, saumauksineen, reunatukineen, sadevesikouruineen ja päällysteeseen tehtävine merkintöineen.

-

oleskelualueiden pinnat ovat asfalttipinnoitettuja MR1, turva-alustoja MR2 tai kasvualustoja/kantavia kasvualustoja MR3, jotka tehdään rakennetyyppien mukaan

1134

Kasvillisuus

Kasvillisuutta ovat alueelle istutettavat ja kylvettävät kasvit ja niiden kasvualustat, turve- ja nurmiverhoukset kastelu-, salaojitus- ja suojarakenteineen, tuentoineen ja katteineen sekä luonnonvaraisten alueiden kunnostus.

Asemapiirroksen mukaisiin paikkoihin tehdään kantava kasvualusta ja asemapiirroksen mukaiset istutusalueet. Kasvualustan alle tehdään 150 mm vahva savi- tai silttikerros vettä pidättäväksi maakerrokseksi. Istutusten kasvunlähtötarkastus pidetään seuraavalla kasvunlähtökaudella. Istutusta seuraavan talven jälkeen todetaan talvenkestävyys. Kasvunlähtötarkastuksen ja talvenkestävyyden toteamisen jälkeen urakoitsijalle kuuluvat mm. seuraavat takuuseen liittyvät korjaustyöt: nurmilaikkujen korjaus, roudan nostamien taimien uudelleen istutus, kuolleiden taimien korvaaminen uusilla taimilla ja painumien korjaukset. Kasvunlähtötarkastuksen yhteydessä otetaan uusintanäytteet kasvualustasta. Uusintanäytteillä varmistetaan että, suoritetut maanparannustoimenpiteet ovat olleet riittävät. Urakoitsija tekee lopulliset lannoitukset näiden tulosten perusteella.

12

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 Rakennusselostus

Vihertöillä on 2 vuoden takuu. - kantava kasvualusta, rakennetyyppi MR3 1134.1 Nurmet Nurmialueet on merkitty asemapiirrokseen "apilaniittyinä". Pohjien tasaukset ja täytöt tehdään annettuja korkeuksia noudattaen, kasvualustojen vahvuudet huomioiden. Valmiiksi tasatuille pohjille ei saa jäädä vettä kerääviä painanteita. Pohjien tasauksessa on noudatettava lopullisen pinnan muotoja. Valmiilla pohjilla ei sallita haittaavia kiviä, rakennusjätteitä yms. Täyttöihin ei saa käyttää rakennusjätteitä tai lahoavaa, myöhemmin painuvaa materiaalia. Kasvualustan paksuus tiivistettynä verkkojyrällä on min. 200 mm. Alueelta talteen otettua vaatimukset täyttävää multaa voidaan käyttää, ruokamullan humuspitoisuuden on oltava vähintään 3 %. Kasvualustan (mullan) ajoa ei saa aloittaa ennen kuin valvoja on antanut pohjatöille hyväksymisensä. Kasvualustasta on aina tehtävä viljavuustutkimus ja toimitettava se rakennuttajalle ennen ruokamullan levitystyön aloittamista. Tutkimuksen edellyttämät lannoitukset kuuluvat rakennusurakkaan. Nurmikon ensimmäinen leikkaus kuuluu urakoitsijalle. Sen jälkeen hoito siirtyy vastaanottopäivästä lähtien kiinteistöyhtiölle. Siemenseos: - 50­70 % Trifolium repens, valkoapila - 30­50 % Poa pratensis, niittynurmikka - lannoitus MaaRYL 2000 17.2 mukaan - kylvömäärä vähintään 20-30 g/m2. Kylvö tehdään tasaisesti vaaditulle alueelle - rakennetyyppi MR3 1134.2 Istutettavat puut Tarhaomenapuu, lajike´Malus domestica´ - istutettavien taimien määrä on esitetty asemapiirroksessa (A1) - kaivannon syvyys 800 mm halkaisija 1500 mm - istutettavien puiden korkeus 1,5m-2m Loimaan koivu ´Betula pendula f.crispa´ - istutettavien taimien määrä on esitetty asemapiirroksessa (A2) - kaivannon syvyys 800 mm halkaisija 1500 mm - istutettavien puiden korkeus vähintään 2m Pilaritervaleppä, lajike´Ainus glutinosa f.pyramidis´ - istutettavien taimien määrä on esitetty asemapiirroksessa (A3) - kaivannon syvyys 800 mm halkaisija 1500 mm - istutettavien puiden korkeus vähintään 2m Pilvikirsikka, lajike´Prunus pensylvanica´ - istutettavien taimien määrä on esitetty asemapiirroksessa (A4) - kaivannon syvyys 800 mm halkaisija 1500 mm - istutettavien puiden korkeus 1,5m- 2m Metsävaahtera, lajike´Acer platanoides´ - istutettavien taimien määrä on esitetty asemapiirroksessa (A5)

13

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 Rakennusselostus

1134.3

kaivannon syvyys 800 mm halkaisija 1500 mm istutettavien puiden korkeus vähintään 2m

Istutettavat pensaat, pensasryhmät Lamoherukka, ´Ribes glandulosum´, istutusväli 1000mm (B1) Peittopaju, Tuhkimo, ´Salix x aurora´, istutusväli 500mm (B2) Mustaherukka, Melalahti, ´Ribes nigrum´, istutusväli 2000mm (B3a) Marjasinikuusama, ´Lonicera caerulea var.edulis´, istutusväli 1000mm (B3b) Karviainen, Lepaan punainen, ´Ribes Uva-crispa´, istutusväli 2000mm Pihasyreeni, ´Syringa vulgaris`, valkoinen lajike Alba, istutusväli 1500mm - istutettavien taimien määrä on esitetty asemapiirroksessa (neliöperusteisesti) - taimien korkeus vähintään 40cm - kaivannon syvyys 500 mm halkaisija 600 mm - kasvualusta MaaRYL 2000 17.3 mukaan - istutettavien pensaiden juuret suojataan kuorikatteella, paksuus 70 mm, heti istutuksen jälkeen Istutettavat perennat Rantavehnä `Leymus arenarius`, istutusväli 250mm - istutettavien taimien määrä on esitetty asemapiirroksessa (neliöperustaisesti) - kasvualusta MaaRYL 2000 17.3 mukaan

1134.4

1134.5

Istutettavat köynnöskasvit Humala `Leymus Arenarius`, istutusväli 600mm - istutettavien taimien määrä on esitetty asemapiirroksessa (neliöperustaisesti) - kasvualusta MaaRYL 2000 17.3 mukaan

1134.6

Säilytettävä kasvillisuus Luonnonvarainen alue tontilla siistitään: roskat ja irtonaiset puut kerätään. Suoja-aita tehdään asemapiirroksen mukaisesti siten, että raja luonnonvaraisen alueen ja muun piha-alueen välillä ei muodostu jyrkäksi. Luonnonvaraisella alueella olevan polun tekeminen ei sisälly urakkaan. Lapset tekevät sen myöhemmin.. Laatuvaatimukset · · · · Noudatetaan MaaRYL 2000; 17 Kasvillisuustyö, D61 Nurmet, D62 Puut, D63 pensaat ja köynnökset, D64 Muu kasvillisuus Noudatetaan Viheralueiden suunnittelun, rakentamisen ja hoidon tekniset ohjeet, VTO -98 RT 89­10639 Kasvillisuustyöt RT 89­10620 Kasvillisuusalueiden maatyöt

1134

1135

Erityisalueiden päällysteet

Erityisalueiden päällysteitä ovat edellä oleviin alueosiin kuulumattomat päällysteet kuten esimerkiksi urheilualueiden päällysteet.

1135.1

Turva-alusta (laatta) Lasten leikkivälineiden alle asennetaan valettavat turvalaatat, esim. Kompan Multikum. - asennus soran päälle - R305 tiilenpunainen (vakioväri) - laatan valmis paksuus 60mm (putoamiskorkeus silloin maksimissaan 3,1m) EN1177 standardin vaatimuksen mukainen

14

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012

-

Rakennusselostus

rakennetyyppi MR2

1135.2

Reunatuet (RK) Asfaltin /betonikiveyksen ja nurmikon reunaan tulee aina asfaltin/betonikiveyksen tasoon upotettu betonikivireunus. - tyyppi esim. Rudus H-kivi 800 x 300 x 170, väri harmaa Pelialusta (sählykenttä) Sählykenttä pinnoitetaan palapelin palan omaisista moduuleista koostuvallä tekonurmea jäljittelevällä matolla, esimerkiksi Saltex Interlock tekonurmi - asennus soran päälle - yhden moduulin mitat ovat 95 cm x 95 cm x 5 cm ja paino n. 1,5 kg EN1177 standardin vaatimuksen mukainen Laatuvaatimukset · Noudatetaan MaaRYL 2000; 18 Alueen pintarakennetyö, D44 Rakennekerrokset, D54 Sadevesikourut alueella, D71 Sidotut kulutuskerrokset, D73 Ladotut päällysteet, D75 Reunatuet

1135.3

1135

114

ALUEEN VARUSTEET

Alueen varusteita ovat yleensä valmiina hankittavat ulkovarusteet sekä niiden perustaminen ja asennus. Alueen varusteita ovat myös valmiina hankittavat aidat ja valaistusrakenteet ja vastaavat.

Valaistusrakenteet (ulkovalaisimet) tehdään sähköselostuksen mukaan. Uusien pylväiden sijainti ja lukumäärä on esitetty sähkösuunnitelmassa.

1141

Talovarusteet

Talovarusteita ovat talokohtaiset varusteet kuten lipputangot, pölytys- ja kuivaustelineet, porrasritilät, postilaatikot, ja valmiina hankittavat aidat perustuksineen, kiinnitystarvikkeineen ja pintakäsittelyineen. Talovarusteita ovat myös jätehuollon varusteet ja laitteet, kuten jäteastiat, -lavat, -säiliöt ja -telineet perustuksineen ja ankkurointeineen.

1141.1

Talokohtaiset varusteet Tehdään kuumasinkityt porrasritilät: · pihanpuoleiseen pääsisäänkäyntiin 1kpl 2000x600 · iltapäiväryhmän sisäänkäyntiin 1kpl 2000x600 · leikki-ikäisten sisäänkäynteihin 2kpl 2x1500x600 (kootaan kahdesta osasta) · vauvasisäänkäyntiin 1kpl 2000x600 - toteutetaan kuumasinkitty porrasritilä sisäänkäyntien yhteyteen

1141.2

ritilä upotetaan sisäänkäyntitasoon, mitat ja sijoitus pohjapiirroksen mukaan tyyppi esim. Suomen teräsritilä, STR -puristeritilä, hammastettu (XP), korkeus 30mm, aukon koko n.20x10mm

Jätehuollon varusteet ja laitteet Jätekatokseen sijoitetaan 6 kpl jäteastiaa, esim. Sulo · 660l, väri harmaa (kuivajäte) 1kpl · 660l, väri vihreä (keräyskartonki) 1 kpl · 240l, väri vihreä (keräyspaperi) 1 kpl · 240l, väri ruskea (biojäte) 1kpl · 240l, väri sininen (lasi) 1kpl · 240l, väri musta (metalli) 1kpl - astiat pakkasen kestävää muovia, jäteastioissa pyörät sekä käyttöä osoittavat tarrat

15

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 Rakennusselostus

1141.3

Pyöräteline Huoltopihan katokseen sijoitetaan pyöräteline 35 pyörälle, telineet esim. Lappset Oy, JI7851 - kuumasinkitty teräs - pituus 401 cm - vapaasti seisova

1142

Oleskelualueen varusteet

Oleskeluvarusteita ovat oleskelualueiden varusteet esimerkiksi pöydät, penkit ja grillit perustuksineen ja pintakäsittelyineen.

Urakassa ei ole.

1143

Leikkivarusteet

Leikkivarusteita ovat leikki- ja liikunta-alueiden varusteet esimerkiksi leikkivarusteet, kuten keinut, hiekkalaatikot ja liukumäet ja urheilutelineet perustuksineen ja pintakäsittelyineen.

Pihaleikkivälineet ovat eri ikäryhmille suunnattuja valmisleikkivälineitä, esim. Lappset Oy, puusta valmistetut Finnosarjan kalusteet. Välineet on ikäryhmittäin lueteltu asemapiirroksen selitysosassa ja sijoitettu numroituina ikäryhmän mukaiselle pihaalueelle. EN1177 standardin vaatimuksen mukaiset takuuajat Lappset Oy Finnosarjan tuotteiden mukaiset Pihaleikkivarusteisiin kuuluvat Asfalttiin maalattavat leikkialustat · polkuautorata, joka kiertää leikkipaikan · suojatie, joka risteää polkuautoradan kanssa ja · 2 leikki-ikäisten sisäänkäyntialueelle piirrettyä pelialustaa Maalina käytetään autopaikkojen merkintämaalia (valkoinen, maalaukset tehdään asemapiirustuksen mukaan)

1144

Ulko-opasteet

Alueopasteita ovat rakennusalueen opasteet esimerkiksi rakennusalueen liikenneopasteet, liikennealueiden varusteet, kuten pylväät, liikennemerkit ja puomit, katukilvet ja osoitenumerot sekä liikennemerkit perustuksineen, rakenteineen ja pintakäsittelyineen.

1144.1

Ulko-opasteet Pääsisäänkäynnin yläpuolelle seinään kiinnitetään julkisivukuvassa esitettävän mittaisena, puhtaaksi muuratun punatiilipinnan päälle, irtokirjaimin, päiväkodin nimi: "MENNINKÄISEN PÄIVÄKOTI" tms. nimi valitaan myöhemmin ja mitta julkisivussa esitetään sen mukaisesti, esimerkiksi Kilpiset Oy - kirjasimet alumiinia, ainevahvuus 5mm, tekstityyppi: futura, SUURET kirjaimet - kirjasimen korkeus 500mm ja etäisyys seinästä 50mm - kiinnitys tuotteen valmistajan kierretangoin (halk. 6mm) Liikennealueiden varusteet Toteutetaan pysäköintialueen osoittavat liikennemerkit sekä le-paikoille kaksi inva- pysäköintipaikkaa osoittavaa merkkiä. Toteutetaan betonielementtiperustukset. Pystytys rakennuttajan osoittamaan kohtaan. Paikoitusalueen lämmityspistorasiat tehdään sähkösuunnitelman mukaan. - toteutetaan numerointi maalaamalla sablonia käyttäen 50 mm korkein numeroin. - kaikki lämmityspistorasiakotelot ovat tolppakiinnitteisiä, niille tehdään kaivanto (lämmityspylväät ja valaisimet SU).

1144.2

16

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 Rakennusselostus

1144

Laatuvaatimukset · RT 98­10565 Liikennemerkit ja opasteet kiinteistön liikennöitävällä alueella.

1145

Erityiset aluevarusteet

Erityisiä aluevarusteita ovat edellä oleviin alueosiin kuulumattomat aluevarusteet kuten esimerkiksi urheilupaikkojen varusteet. Erityisiin aluevarusteisiin sisältyvät erityissuunnitelman mukaiset perustukset, rakenteet ja merkinnät.

Urakassa ei ole.

115

ALUEEN RAKENTEET

Alueen rakenteita ovat erilliset rakennuksen ulkopuolelle tehtävät pihavarastot, -katokset, terassit, tukimuurit, aidat ja muurit, valettavat kanaalit ja erityiskaivot, altaat, ajoluiskat ja portaat perustuksineen, pintarakenteineen ja eristeineen.

1151

Pihavarastot ja leikkimökki

Pihavarastoja ovat varsinaisesta rakennuksesta erilliset varastorakennukset, jätesuojat ja muut vastaavat varastot ja säilytystilat maarakenteineen, perustuksineen, eristeineen ja pintarakenteineen.

Toteutetaan 2 pihavarastoa ja leikkimökki. Niiden sijainti on esitetty asemapiirustuksessa. Rakennelmat toteutetaan arkkitehti- ja rakennesuunnitelman mukaan. - betoniperustus - varastoissa betoninen alapohja (rakennetyyppi), leikkimökissä puurakenteinen alapohja (rakennesuunnitelma, ei tyyppiä) - puurunko - levyverhous (levy sama kuin päärakennuksen julkisivuissa) - leikkimökkiin tehdään pohjapiirustuksen mukaiset puurakenteiset ja lautapintaiset askelmat

1152

Pihakatokset

Pihakatoksia ovat varsinaisesta rakennuksesta erilliset katokset, pergolat ja muut vastaavat katokset ja katosrakennelmat perustuksineen, eristeineen ja pintarakenteineen.

Ks. 1252, katokset.

1153

1153.1

Aidat ja tukimuurit

Aitoja ja tukimuureja ovat rakenteelliset ja kevyet aidat, portit, muurit, tukimuurit ja kaiteet perustuksineen.

Teräsverkkoaita Aidat Palstapolun puolella, autopaikoilla ja luonnonvaraisen alueen suuntaan tehdään kokonaan teräsverkkoaitana, esimerkiksi Lemminkäinen Oy Legi-aita tyyppiä Legi R Fit. Aidat tehdään betoniperustukselle, rakennesuunnitelman mukaan. Aitojen korkeudet on esitetty asemapiirustuksessa. Perusväri on tummanvihreä (js-piirustuksen mukaan), muut värit aitapiirustuksen (ks. 1153.2) mukaan yhteensä 5 väriä. Värit ovat kaikki tilausvärejä (RAL classic K5-kartan sävyjä). - koostuu kylmävedetyistä ja ristikkäin pistehitsatuista teräslangoista, RS lankavahvuus 8+6+8 mm - aitapylväät ja -elementit kuumasinkittyä ja pulverimaalattua terästä, pylvään koko 60x40 mm - vaakatasossa kulkevat pareittain 8 mm:n teräslangat jäykistävät elementin rakenteen - elementin toisessa pitkässä reunassa 6 mm:n vahvuinen pystylanka menee 30mm yli vaakalankojen, muodostaa ylikiipeämisesteen - silmäkoko enintään 50x200 mm (Legiaitaa käytettäessä) - alareunan aukko saa olla enintään 100 mm

17

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 Rakennusselostus

Portit, huoltoportit ja käyntiportit tehdään asemapiirustuksen ja tiiliaidan erikoispiirustuksen sekä oviluettelon mukaan: - esimerkiksi Legi- käynti- ja huoltoportit - tehdään vakioleveyksin: käyntiporttien vakioleveys on 1000 mm ja huoltoporttien 3500 mm - porttien korkeudet ja väri aidan korkeuden mukaan, mutta tiilimuurin yhteydessä erikoispiirustuksen mukaan - kaikki portit varustetaan vetimellä ja lukoilla Pienten pihan yhteydessä olevan tukimuurin päälle tehdään Legi D-aitatyyppi: - mahdollistaa kaarevan aidan (huoltopihalla toteutettava huoltoauton kääntösäde) - kiinnitetään tukimuurin yläpintaan, Legi-tuotteen valmiskiinnikkeellä - verkon ominaisuudet samat kuin perusaidassa - väri tummanvihreä (js- piirustuksen mukaan). Tiiliaidan yhteyteen tehtävät teräsverkkoaidat: Muuratun tiiliaidan yhteyteen tehdään teräsverkkoaitaa erikoispiirustuksen mukaan. Teräsverkkoaitaa kiinnitettäessä käytetään aitatuotteen mukaista sivukiinnitystä - kiinnitys muuratun aidan pihan puoleiseen kylkeen, Legi-tuotteen valmiskiinnikkeellä - värit ja korkeudet erikoispiirustuksen mukaan 1153.2 Aita tiilestä Aidat Neitsytkorventien suuntaan ja Savottaukion suuntaan tehdään puhtaaksi muurattuna punatiilestä (sama tiili kuin julkisivuissa). Aidat tehdään betoniperustukselle, rakennesuunnitelman mukaan. Aitojen korkeudet on esitetty aitapiirustuksessa (Neitsytkorventien suunta) ja asemapiirustuksessa. Tiilimuurin yläreuna pellitetään muovipinnoitetulla PVF2 pellillä, RR 750 tiilenpunainen - pellityksessä huomioitava tippanokka molemmin puolin aitaa Tiiliaitoihin liitetään teräsverkkoaitaa, ks. 1153.1. 1153.3 Tukimuuri muurikivestä Tukimuurit tehdään asemapiirroksen sekä rakennesuunnitelmien mukaan. Tukimuuri sijoittuu pienten lasten piha-alueen ja huoltopihan välille. Tukimuureissa käytetään betonista muurikiveä, 140x280x280, väri harmaa, esim Lemminkäinen Paasikkomuurikiivi. Ylimpänä kivenä käytetään aina tuotteen mukaista muurin yläreunaan tarkoitettua kiveä, kansikiveä 420x320x70. Tukimuurit tehdään terästuennoin (kiven sisään valettu teräsrakenne, rakennesuunnitelman ja tuotteen ohjeen mukaisesti). Tukimuurin yläosaan tehdään teräsverkkorakenteista Legi-aitaa (LegiD kaareva), ks. 1153.1. Muurikivestä tehdään myös tukimuurit, jotka muodostavat istutuslaatikot pääsisäänkäynnin sivusisäänkäynnin ja esikoululaisten/iltapäiväkerholaisten sisäänkäynnin yhteyteen (2kpl istutuslaatikoita). Laatikot on esitetty asemapiirustuksessa (kasveineen) ja pohjapiirustuksessa. 1153.4 Tukimuuri betonista Tukimuuri Savotta-aukion suuntaan tehdään puhdasvalubetonista kuten sokkelit - rakennesuunnitelman mukaan - liittyy tiiliaitaan (rajaa polkupyöräpaikoitusta ja huoltopihaa)

18

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 Rakennusselostus

1153

Laatuvaatimukset

· RT · RT

89-10646 Muurit ja tukimuurit 89-10637 Aidat

1154

Alueen portaat, luiskat ja terassit

Alueen portaita, luiskia ja terasseja ovat ulkona olevat rakennuksesta erilliset rakenteelliset portaat, luiskat, ajoluiskat, maastoaskelmat ja terassit perustuksineen ja pintarakenteineen sekä niiden kaiteet.

Urakassa ei ole.

1155

Alueen pysäköintirakenteet

Alueen pysäköintirakenteita ovat muun muassa rakennuksesta erilliset pysäköintikannet.

Urakassa ei ole.

1156

Erityiset aluerakenteet

Erityisiä alueen rakenteita ovat edellä oleviin alueosiin kuulumattomat aluerakenteet kuten esimerkiksi rakennuksen ulkopuolelle valettavat tai elementtirakenteiset kanaalit, erityiskaivot, suojakaukalot ja altaat.

Urakassa ei ole.

12

12

TALO-OSAT

Talo-osat koostuvat perustuksista, alapohjasta, rungosta, julkisivuista, vesikatosta ja ulkotasoista.

Laatuvaatimukset, betoni- ja puurakennetyöt Kohteen betonirakenteet kuuluvat vaativuusluokkaan A (rakenneluokkaan 2). Työnjohdolla tulee olla kyseisten luokkien mukainen pätevyys. Kohteen suunniteltu käyttöikä on 50 vuotta. Rakenteiden rasitusluokat, käytettävät betoni- ja teräslaadut sekä raudoitteita suojaavan betonipeitteen nimellispaksuudet on esitetty rakennesuunnitelmissa.

Betonityöt

Betonimassan laatua koskevat yleisvaatimukset Betonimassan tulee olla suunnitelmien, rakennusselostuksen ja rakennepiirustusten mukaista. Seosaineiden käyttö massassa on kielletty. Betonimassan vesisementtisuhteen on kaikissa käytettävissä massoissa oltava < 0.60. Suhteutustiedot on luovutettava tilaajalle ennen valutöiden aloittamista. Betonirakenteiden säilyvyyden varmistamiseksi noudatetaan Betoniyhdistyksen julkaisussa BY 50 "Betoninormit 2004" annettuja ohjeita ja vaatimuksia. Pitkäaikaiskestävyyden vaatimat seikat (esim. ilmamäärä, sementtimäärä, vesisementtisuhde, betoniluokka, suojabetoniluokka) otetaan huomioon betonityösuunnitelmassa ja kirjataan tarvittavat toimenpiteet siihen. Betonin laadunvalvonta tehdään julkaisun BY50 kohdan 5.2 mukaan puristuslujuuden ja pakkasenkestävyyden osalta. Rakenteiden kelpoisuus todennetaan julkaisun BY50 kohdan 6 mukaan. Betonimassan toimittajan on oltava sertifioidun laadunvalvonnan piirissä. Massan notkeus ja tiivistysmenetelmät tulee valita siten, että betonipintojen laatuvaatimusten edellyttämä tasalaatuisuus ja tiiveys saadaan aikaan ja toisaalta siten, että betoni on mahdollisimman vähän kutistuvaa.

19

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 Rakennusselostus

Rakenteet betonoidaan käyttäen tarkoitukseen sopivaa sementtiä sekä sellaista betonin koostumusta ja sellaisia valmistusmenetelmiä, että rakenteen ominaisuuksille asetetut vaatimukset saavutetaan ja haittavaikutuksilta, mm. betonin halkeilulta vältytään. Pintabetonin rakenteissa tulee käyttää sellaista betonin koostumusta ja sellaisia valmistusmenetelmiä, että rakenteelle asetetut vaatimukset saavutetaan ja rakenteen kuivuminen voidaan hallita vaaditun aikataulun puitteissa ottaen huomioon aikataulussa seuraavat työsuoritukset (mm. pinnoite- ja tasoitetyöt). Betonointisuunnitelma ja ­päiväkirja Ennen betonitöiden aloittamista tehdään betonointisuunnitelma. Tämä esitetään hyväksyttäväksi tilaajalle ja rakennesuunnittelijalle. Työmaalla on pidettävä betonointipäiväkirjaa. Aloitustarkastus Aina ennen betonivalun aloittamista on huolehdittava, että - muotit on tehty rakenteen pinnan laatuvaatimusten mukaisesti, puhdistettu ja valaistu - valukerran työsaumat on suunniteltu - valukerran raudoitus mukaan lukien työsaumojen lisäteräkset ovat valmiit ja raudoitukseen on jätetty tarvittavat valuaukot - valukertaan sijoitettavat sähköputkitukset, kiinnikkeet, pultit, karmit ja kehykset, ripustusteräkset, kiskot, pilareiden kulmien vahvistusteräkset jne. ovat paikallaan - putkia ja ilmastointikanavia, sähköjohtoja yms. varten jätettävät aukkojen ja kolojen muotit ovat paikallaan ja reikäpiirustusten mukaiset - betonirakenteisiin liittyvien muurattujen ym. seinien ja elementtien tartuntateräkset ja liitossyvennysten muotit kuten myös vedeneristyssyvennysten ym. vastaavien muotit, ovat paikallaan - kulku- ja kuljetustiet on tehty siten, että ne eivät vahingoita rakenteiden raudoitusta eivätkä tärisytä sitovaa betonia - raudoitus on tarkastettu - sivu- ja alaurakoitsijat ovat tarkastaneet tartunnat, reiät, aukot yms. - näytteiden ottoon betonin kelpoisuuden toteamista varten on varauduttu - rakennustöiden valvojalta on saatu lupa valukerran betonoinnin suorittamiseksi. Valun suoritus Betonityönjohtajan tulee olla aina valun aikana paikalla eikä hänellä saa tänä aikana olla muita tehtäviä. Jokaisesta valukerrasta on betonityönjohtajan tehtävä merkintä betonointipöytäkirjaan ja kylmänä vuodenaikana on lisäksi pidettävä talvibetonointipöytäkirjaa. Jäljennökset näistä pöytäkirjoista on toimitettava myös rakennustyön valvojalle. Ennen maanvaraisen lattian valua ja eristyksen päälle tehtävää valua on teräkset tuettava oikeaan korkeuteen, jotta varmistetaan raudoituksen pysyminen paikallaan valun aikana. Jokainen valukerros on tiivistettävä koneellisesti. Tiivistyksen tulee yhdistää valukerrokset toisiinsa saumattomasti. Lisäksi tiivistyksen tulee olla niin tehokasta, että betonimassa ympäröi teräkset ja rakenteisiin ei jää tyhjätiloja. Massan siirtämisen ja tiivistämisen suhteen noudatetaan julkaisun BY50 kuvissa 4.4 ja 4.5 olevia ohjeita seuraavin tarkennuksin: 1. Rasitusluokkiin XC2...4 kuuluvat rakenteet: - massan notkeus enintään S2 - massan maksimiraekoko 32 mm (halkeilun minimoimiseksi) - maksimivalukerros 0,5 m

20

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 Rakennusselostus

- valun nousunopeus enintään 0,5 metriä tunnissa - maksimipudotuskorkeus 1,0 m 2. Rasitusluokkiin X0 ja XC1 kuuluvat rakenteet: massan notkeus enintään S3 massan maksimiraekoko 32 mm (halkeilun minimoimiseksi) maksimivalukerros 1,0 m valun nousunopeus enintään 1,0 metriä tunnissa maksimipudotuskorkeus 1,5 m

Seiniä betonoitaessa muotit tulee täyttää vaakasuorissa kerroksissa. Työsaumojen rajoittamat betonivaluosat on betonoitava keskeytyksettä. Betonointi kylmänä vuodenaikana Talvibetonoinnissa on noudatettava betoninormien määräyksiä sekä RIL 149 ohjeita. Lämmityssuunnitelmat on esitettävä työn valvojalle ennen työn aloittamista. Lämmitettäessä betonirakenteita sähköllä on urakoitsijan noudatettava betonin sähkölämmitystä koskevia ohjeita. Betonoitaessa on ehdottomasti noudatettava ao. normien ja ohjeiden lisäksi tilaajan valvojan lisäohjeita. Sään kylmenemiseen on betonointisuunnitelmissa varauduttava riittävän aikaisessa vaiheessa. Työmaan lämmityslaitteiden ja suojauksen on oltava niin tehokkaat, että ne epäsuotuisissakin olosuhteissa riittävät muottien ja valetun betonin lämmittämiseen ja lämpötilan säilyttämiseen. Talvisuojaus ei saa aiheuttaa koloja ym. jälkiä valun pintaan. Työsaumat Tarvittavista työ- ja kutistumissaumoista on sovittava rakennesuunnittelijan kanssa ennen ko. työn suorittamista, elleivät ne ilmene rakennepiirustuksista. Työsaumaan sijoitetaan rakennesuunnittelijan määräämä lisäraudoitus. Työsauman laudoituksen ja raudoituksen on oltava paikoillaan ennen betonoinnin alkua. Näkyvien työsaumojen rimoitukset on sovittava arkkitehdin kanssa. Työsaumasta saa betonointia jatkaa vasta, kun työsauma kestää rikkoontumatta muotin irrotuksen. Betonointisuunnitelmassa on esitettävä työsaumojen sijainti. Valukerrat on pyrittävä suunnittelemaan siten, että työsaumoja tehdään vain rakennepiirustusten osoittamiin kohtiin. Liikuntasauma Liikuntasaumat tehdään betonirakenteisiin rakennepiirustusten mukaisesti. Toleranssit Muottien, raudoitusten, varausten, asennusten ja valutyön tulee olla sellaisia, että paikallavalurakenteiden mittatarkkuus mahdollistaa liittyvien rakennusosien asennuksen suunnitelmien mukaisesti. Paikalla valettujen rakenteiden toleranssien suhteen noudatetaan BY47, kohta 4.2.4, luokka N ja elementtien suhteen BY47, kohta 4.2.3, luokka N. Muottien purku Muottien purkamisessa noudatetaan järjestyksen ja ajankohdan suhteen betoninormeja ja rakennesuunnittelijan ohjeita. Betonin tulee olla saavuttanut ennen purkamista edellytetty lujuus. Tarpeen vaatiessa on tämä varmistettava kokeellisesti rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan.

21

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 Rakennusselostus

Maan alle jäävien rakenteiden muotit on poistettava ennen täyttötöitä. Täyttöjen sekaan ei saa jäädä mitään lahoavia materiaaleja. Piikkaus ja paikkaus Piikkausta ja paikkausta varten on saatava rakennesuunnittelijan lupa ja paikkausta varten myös arkkitehdin ohjeet. Yleistä betonipinnoista Sisällä kaikki näkyvät betonipinnat rakennuspiirustusten mukaisesti ovat puhdasvalua (PV) = BY40, luokka A. Ylitasoitettavat ja / tai maalattavat pinnat sileävalupintoja (SV) = BY40, luokka B. Täysin piiloon jäävät betonipinnat saavat olla raakavalua (RV) = BY40, luokka C sekä sisällä että ulkona. Pintoja koskevissa vaatimuksissa rinnastetaan palkit kattoihin. Ellei muottipinnan laatua ole määrätty, voi pääurakoitsija valita sen (asiasta on kuitenkin ilmoitettava tilaajalle ennen muotin tekoa). Sileävalupintojen tulee täyttää julkaisun BY 40 (betonirakenteiden pinnat / luokitusohjeet 2003) luokan B vaatimukset eikä niissä saa esiintyä: - sementtiliiman valumisjälkiä (maalaamattomiksi jäävissä pinnoissa) - muottijätteitä - pintakerrosten irtoamista - kiviaineksen erottumia, vähäisiä paikallisia kohtia lukuun ottamatta. Muottien tulee olla niin tiiviit, ettei betoni tunkeudu muottiraoista. Kaikkien pintojen ja kulmien tulee olla suoria ja sileitä. Muotit tehdään ja tuetaan niin huolellisesti, ettei valun aikana pääse syntymään painumia tai siirtymiä. Betoniulkokulmia ei viistetä, ellei suunnitelmissa erikseen muuta määrätä. Sisäkulmien tulee olla suoria ja pyöristettyjä r = 3 mm (ei viistettyjä). Muotteja ei saa käsitellä sellaisella muottiöljyllä, joka jättää jälkiä valmiiseen betonipintaan, estää pintakäsittelyn tarttumisen tai vaurioittaa sitä. Paikalla valettujen, näkyviin jäävien betonipintojen (SV-pinnat) jälkikäsittely: - pursuilut poistetaan - rosot paikataan sementtilaastilla Puhdasvalupinta (PV) = luokka A Puhdasvalupinnoissa muotit tehdään ehjistä, uusista vanerilevyistä siten, että saumat ovat ristikkäin suorat ja tiiviit. Käytettävien vanerilevyjen dimensiot tarkennetaan, esim. noin 1200x1800 mm. Sileävalupinta (SV) = luokka B Muotit tehdään ehjistä, uusista vanerilevyistä siten, että saumat ovat ristikkäin suorat ja tiiviit. Sidepulttien reiät on tehtävä poraamalla. Koolauksen tulee olla mitallistettua puutavaraa. Raakavalupinta (RV)= luokka C Pintojen tulee täyttää lujuusrakenteelliset ja pintaan liittyvien rakennusosien ja käsittelyn edellyttämät vaatimukset. Kosteus- ja vedeneristysten alustojen tulee vastata vähintään puuhierrettyä pintaa. Lämmöneristysten alustojen tulee olla niin tasaisia, että lämmöneristys voidaan kiinnittää pintaan täysin tiiviisti. Raudoitus

22

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 Rakennusselostus

Raudoituksen tulee olla rakennepiirustusten mukainen, paikallaan pysyväksi sidottu ja tuettu muottiin aputeräksiä sekä muovitukia käyttäen siten, että normien ja rakennesuunnitelmien mukainen terästen peitekerros tulee varmistetuksi. Sähköasennusputkia ei saa sijoittaa betoniterästen ja muotin väliin, eikä yläpinnan raudoituksen yläpuolelle valuun. Terästen tulee olla puhtaita rasvoista, muottiöljystä, maalista ja hilseistä. Käytettävistä teräslaaduista on toimitettava normien mukaiset aineenkoestustodistukset. Raudoituksen tulee olla valmiiksi asennettuna seuraavaan työsaumaan saakka ennen betonoinnin aloittamista. Raudoitukseen kuuluvat kaikki työsauma-, asennus- ja reikien tms. vaatimat lisäteräkset. Tilaajan erikseen nimeämä valvoja tai rakennesuunnittelija tarkastaa raudoitukset ja tekee tästä merkinnän hyväksyttyihin raudoituspiirustuksiin ja työmaapäiväkirjaan. Tankojen keskinäisissä etäisyyksissä, taivutuksissa ja jatkospituuksissa noudatetaan betoninormeja, ellei rakennepiirustuksissa ole toisin mainittu. Seinien ja perusmuurien teräsverkot sidotaan 5 mm siteillä yhteen niin, että verkkojen keskinäinen etäisyys säilyy. Siteitä laitetaan vähintään 4 kpl/m2.

Teräsrakennetyöt

Nämä ohjeet koskevat myös ei-kantavia teräsrakenteita. Ulkopuoliset ja kylmien tilojen teräsosat ovat kuumasinkittyjä ja/tai maalattuja. Profiilit tulpataan päistään teräslapuin. Kuumasinkitysreijät ovat valmiissa rakenteessa alaspäin. Ei-kantavissa metallirakenteissa käytetään, ellei ko. rakenteita koskevassa selostuksen kohdassa tai piirustuksessa ole metallin tarkkaa laatua määrätty, vastaavissa kohteissa yleisesti käytettyä metallilaatua. Sama koskee myös metallin pinnan laatua. Metallin pintakäsittely (esim. anodisointi) on otettava huomioon metalliseosta valittaessa. Teräslasiseinien, kaiteiden ym. teräsrakenteiden näkyvät kiinnitykset, jatkot yms. profiilin pinnan tasoon upotetuin kuusiokoloruuvein, ei näkyviä läpikiinnityksiä esim. pultein. Itseporautuvia ruuveja ei tule käyttää sellaisissa paikoissa, joissa ne puhkaisevat lävistettävän rakenteen, jonka taustapuoli on näkyvissä. Porauspurut tulee poistaa huolellisesti ruostumisen välttämiseksi. Kaikkia metallipintoja koskevat yleismääräykset Ellei muuta määrätä, tulee teräspinnan ruosteenpoistoasteen sisätiloissa vastata luokkaa St 2/RT 29-10267 (kaavinta ja teräsharjalla harjaus) ja ulkotiloissa luokaa Sa 2,5 (hiekkapuhallus) lukuun ottamatta työmaalla puhdistettavia osia (tartunta- ja ripustusteräkset ja vastaavat), joissa puhdistusaste on St 2. Em. koskee myös hitsauksia. Hitsauksissa tulee hitsi- ja lisäaine valita perusaineen mukaan. Hitsissä ei saa olla liitos-, juuri- eikä pintavirheitä, ei myöskään huokoisuutta tai kuonaa. Hitsin pinnan tulee olla tasainen. Näkyvissä hitsauksissa hitsikupu on hiottava perusaineen tasoon, ellei nimenomaan toisin määrätä. Teräsrakenteiden kulmat tulee pyöristää siten, ettei jää viiltäviä särmiä ja että maalin pysyvyys taataan. Ilman sinkitystä, muovitusta tai polttomaalausta jääviin teräspintoihin tulee aina korroosionestomaalaus (myös piiloon jääviin), ellei kysymyksessä ole RST-laatu ulkona. Kaikkien maalattavien teräsrakenteiden maalaus (lukuun ottamatta ruostumattomia teräsosia, jollei toisin mainita) tehdään sisällä maalausyhdistelmällä A80/2-FeSa2, kosteissa sisätiloissa A160/3-Sa2 ja ulkona maalausyhdistelmällä E160/3-FeSa 2.5 / SFS 4962. Sävyt valitsee arkkitehti ao. kartastoista, ks. maalausselostus.

23

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 Rakennusselostus

Hitsauksessa, asennuksessa ja kuljetuksessa vaurioituneiden maalipintojen paikkamaalaus on suoritettava siten, ettei se haitallisesti erotu muusta maalipinnasta. Teräspinnan puhdistus tehdään kone- tai teräsharjauksella, luokka St 2. Kuumasinkittävien osien jälkihitsauksien hitsauskohdat suojataan Galvexsinkkipölymaalilla valmistajan ohjeen mukaan. Kuumasinkitylle pinnalle jätettäviä osia (ks. maalausselostus ja ao. rakenteita koskevat kohdat) ei kuitenkaan saa hitsata paikalla, vaan liitokset on tehtävä pultein. Tartunta- ja ripustusteräksiä ym. vastaavia lukuun ottamatta teräspintojen korroosionestomaalauksen tekee rakenteen valmistaja. Pohjamaalaus on suoritettava heti puhdistuksen jälkeen. Käsittelyä ei saa suorittaa ruiskulla tai telalla. Tehdasmaalauksessa saa kuitenkin käyttää ruiskutusta, kunhan vaadittu paksuus saavutetaan. Sinkittävien osien tulee olla valmiiksi työstettyjä (pellityksiä lukuun ottamatta). Sinkityksen tulee olla kuumasinkitys. Kuumasinkitysprosessin osana valumapisarat, roiskeet ja epätasaisuudet poistetaan siten, että lopputulos on pinnaltaan tasainen. Näkyvät rst-osat (profiilit ja pellit) hiotaan GRID 240, jollei toisin ole määrätty. Maalaus niin teräs- kuin kevytmetallipinnoissakin (samoin kuin anodisointi) on tehtävä ulkoilmaan tulevissa osissa säänkestäväksi. Käsittely suoritetaan metalliosan valmistajan toimesta. Edellä mainittu koskee sekä värilliseksi että luonnonväriseksi määrättyä anodisointia ja tarkoittaa samaa kuin "kova-anodisointi". Saumoissa on otettava huomioon (ilman, että siitä on eri mainintaa selostuksessa tai piirustuksissa) lämpölaajenemisvara, joka lasketaan ulkona 100 °C ja sisällä 30 °C lämpötilaerolle. Ellei saumatyyppiä ole selostuksessa tai piirustuksessa määrätty, on käytettävälle tyypille hankittava rakennuttajan hyväksyminen. Naulojen, ruuvien, pulttien ym. kiinnikkeiden rei'issä on myös otettava huomioon lämpölaajenemisen vaatima liikkumisvara. Toimitukseen liittyvät asiapaperit Teräsrakenteista tulee toimittaa rakennuttajalle pyytämättä seuraavat asiapaperit: - hitsaajien pätevyystodistukset - tarkemittauspöytäkirjat. Mikäli rakennuttaja niin haluaa, toimitetaan myös seuraavat asiapaperit: - tarkastuspöytäkirjat - materiaalitodistukset.

Ainestodistukset Rakenneteräksen ja teräsprofiilien toimituserien mukaan tulee laadun vahvistuksena olla EN 10204-3.1.B mukainen koetustodistus. Hitsauslisäaineiden toimituserien mukana on oltava EN 10204-2.1 mukainen laatuvakuutus. Kiinnitystarvikkeiden toimituserien mukana on oltava EN 10204-3.1B mukainen laatuvakuutus. Hitsauslisäaineet Hitsaukset tehdään ko. teräslajin edellyttämää lisäainetta käyttäen. Käytettävän lisäaineen lujuusluokan ja laadun on vastattava perusaineen arvoja. Sen myötörajan tulee olla yleensä 5 % perusaineen myötörajaa korkeampi.

24

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 Rakennusselostus

Osien valmistus Rakenneosien valmistus on suoritettava siten, että vältetään mahdollisuuksien mukaan (oikealla railonmuodolla, hitsausjärjestyksellä, ja kappaleen asennolla) pysyvien muodonmuutosten syntyminen. Valmistuksessa noudatetaan RakMK:n osan B7 kohdan 9 ohjeita. Koneistettujen ja polttoleikattujen pintojen reunoihin muodostuva terävyys poistetaan n. 1x1 mm viisteellä. Kappaleen oikominen kylmänä on suoritettava varoen. Oikaistaessa ei aineeseen saa syntyä sellaisia naarmuja, syvennyksiä tai muita vikoja, jotka vaikuttavat haitallisesti rakenteen kantokykyyn tai ulkonäköön. Tällaisten oikaistujen kohtien viimeistely, samoin kuin maalaustyöt on tehtävä erityisen huolellisesti. Aineen venyttäminen vasaroimalla on kiellettyä. Rakenneosan kokoaminen on suunniteltava siten, että mittausvirheet valmiissa rakenteessa jäävät mahdollisimman pieniksi. Jotta ruuviliitoksista saadaan toimivia ja perusja päätylevyt niin suoraan, että rakenneosat saadaan pakottamatta paikoilleen, on tarvittaessa käytettävä vastinetta, johon päätylevy kiinnitetään ennen hitsausta. Palkin ja pilarin pään leikkauksen epätarkkuudet voidaan silloin korjata hitsattaessa. Teräsosiin tehdään rakennesuunnitelmissa esitetyt nostolenkit ja ­reiät.. Hitsaustyö Hitsausliitoksissa käytettävä hitsiluokka on C (SFS-EN 25817), ellei rakennepiirustuksissa toisin mainita. Hitsausliitosten teossa noudatetaan julkaisun RakMk B7 "Teräsrakenteet 1996" kohtaa 9.4. Todistus hitsaajan pätevyydestä on toimitettava työmaan valvojalle ennen hitsaustöiden aloittamista. Polttoleikattujen pintojen laatuluokka on II standardin SFS 4072 mukaan, ellei toisin mainittu. Railonmuotoja valittaessa noudatetaan standardin SFS 4594 ohjetta. Työkappaleen tai ympäröivän ilman lämpötilan ollessa alle ­5 °C on kiinnitettävä erityistä huomiota työmenetelmiin, jotta hitsaussaumalle saadaan riittävä lujuus. Piirustuksissa annettuja hitsivahvuuksia ei saa pienentää. Liikaa hitsausta on myös vältettävä. Ellei piirustuksessa ole merkintää hitsin pituudesta, se tehdään liitettävän osan koko pituudelle. Tunkeumaa voi käyttää hyväksi a-mitassa standardin SFS 2373 kohdassa 6.3.5 esitetyllä tavalla. Jatkoksia saa tehdä ainoastaan suunnitelmissa esitettyihin paikkoihin. Hitsaustyön yhteydessä on tarvittaessa käytettävä esilämmitystä. Tällöin on noudatettava teräksen valmistajan antamia ohjeita. Näkyvät hitsit hiotaan sileiksi ympäristön tasoon. Hitsausliitokset Asennuspaikalla hitsattaessa noudatetaan Suomen RakMK:n osan B7 kohdan 9.4 ohjeita. Hitsaustyön on oltava vähintään luokkaa C standardin SFS 25817 mukaan. Kuumasinkittyjä rakenteita ja ruostumattomia hitsattaessa valitaan eripailiitokselle (rsthiiliteräs) soveltuva lisäaine ja kaavitaan sinkityn teräksen puolelta sinkki pois riittävän etäältä liitoksesta (40...60 mm). Tämän tarkoituksena on estää sulan sinkin valuminen liitokseen ja hitsisulaan. Sen jälkeen poistetaan liitokset kuonat, tarvittaessa peitataan liitos ja maalataan sinkityn teräksen puolelta liitoksen yli rst-materiaaliin (rst-puolella maalaus voi jatkua 20...40mm). Kuumasinkittyihin rakenteisiin tehtävät hitsit suojataan hitsauksen jälkeen sinkkipölymaalilla.

25

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 Rakennusselostus

Hitsausliitosten tarkastus Hitsausliitokset tarkastetaan Suomen RakMk:n osan B7 kohdan 11.3.2.3 mukaisesti (taulukko 11.7). Virheelliseksi havaitut saumat tai sauman osat on poistettava, tehtävä uudelleen ja tarkastettava. Reunahaavan saa korjata myös hiomalla, jollei perusaineen paksuutta pienennetä enempää kuin 5 %. Ruuviliitokset Ruuvit ovat standardien ISO 4014 tai ISO 4017 mukaisia kuusioruuveja, lujuusluokka yleensä 8.8 standardin ISO 898-1 mukaan. Mutterit ovat standardin ISO 4032 mukaisia kuusiomuttereita, lujuusluokka 8.8 standardin ISO 898-2 mukaan. Käytetyissä ruuveissa ja muttereissa on oltava standardin SFS 2175 mukaiset merkinnät. Aluslevyt ovat standardien ISO 887 ja ISO 7089 mukaisia. Ruuvien pintakäsittelynä on sähkösinkitys. Ruuviliitokset tehdään noudattaen Suomen RakMk:n osan B7 kohdan 9.3 ohjeita. Lisäksi on huomioitava seuraavaa: - Yleisperiaatteena näkyvissä ruuviliitoksissa tulee noudattaa moduulista tasavälistä ruuvien sijoitusta. - Ruuvin kanta sijoitetaan ohuemman aineen puolelle, mikäli mahdollista. - Mutterin alla on käytettävä aina aluslevyä. - Ruuvin kannan alla on käytettävä aluslevyä, jos ruuvia joudutaan kiristämään kannan puolelta tai jos ruuvin kannan alle jäävä reikä on soikea. - Useamman kuin kahden ruuvin liitoksessa ruuvit on kiristettävä ristikkäin ja viimeisen ruuviparin jälkeen on kaikkien niitä edeltävien ruuvien kireys tarkastettava. - On varmistauduttava siitä, että liitososat tulevat tiiviisti vastakkain. Mikäli tiiviyttä ei saavuteta, on liitos avattava ja korjattava. - Ruuvit kiristetään B7:n kohdan 9.3.4 mukaan (taulukko 9.1). Mutterin kiristämisen jälkeen on ruuvin kierreosasta oltava viistepään lisäksi näkyvissä vähintään 1,5 kierrosta. - Kaikki ruuvit varmistetaan (lukitaan). Mikäli ruuvia ei saada paikoilleen asennuspiirustuksissa edellytetyllä tavalla eikä ruuvin reikää voida porata seuraavalle ruuvikoolle sopivaksi esim. levyjen paksuuden takia, reiän polttoleikkaaminen on sallittu, mutta polttoleikkauksen aiheuttamien lisätoimien takia toimenpiteelle on saatava suunnittelijan lupa. Mikäli korjaus ei näin ole mahdollista, on tehtävä korjaussuunnitelma ja esitettävä se rakennuttajalle. Korjaus on tehtävä mahdollisimman pian niiden suunnitelmien mukaan, jotka rakennuttaja on hyväksynyt. Ruuviliitosten tarkastus Noudatetaan Suomen RakMk:n osan B7 kohtaa 11.3.2.2 (taulukko 11.6). Osien merkintä Kaikki valmiit osat on varustettava valmistuspiirustusten mukaisella tunnuksella. Tunnus kiinnitetään osaan metallisena tunnuslappuna tai stanssataan tarkoituksenmukaiseen kohtaan. Valmistustoleranssit Annetut toleranssivaatimukset koskevat valmista rakennetta. Valmistajan on otettava huomioon kutistumis- ja työvarat kokemusperäisesti. Mikäli rakenteen omapaino aiheuttaa taipumaa, ei sitä tarvitse huomioida toleransseissa.

26

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 Rakennusselostus

Mittaukset on tehtävä luotettavalla tavalla ja kaikessa mitoituksessa on huomioitava lämpötilakorjaus. Jollei piirustuksissa ole toisin osoitettu, työtapakohtaiset toleranssit ovat standardin SFS 3393 tarkkuusluokan B mukaiset. Kuitenkin suurin sallittu pituusmittojen poikkeama on 5 mm. Tämän lisäksi hitsattujen rakenteiden poikkileikkausten on täytettävä Suomen rakentamismääräyskokoelman osan B7 kohdan 9.3 vaatimukset. Siltä osin, mitä edellä olevissa kohdissa ei ole mainittu, on hitsattujen rakenteiden täytettävä B7:n kohdan 9 vaatimukset. Kuljetus ja varastointi Osat on kuljetettava ja varastoitava siten, ettei niihin muodostu pysyviä vääntymiä tai muita muodonmuutoksia. Tarvittaessa voidaan osiin kiinnittää suunnittelijan luvalla ylimääräisiä jäykisteitä tai nostolenkkejä. Kahta nostokohtaa käytettäessä lenkit on pitkissä osissa yleensä sijoitettava lähinnä päitä oleviin viidennespisteisiin. Mikäli ripustuspisteiden välisen osan puristuskestävyys ei ole nostoa ajatellen riittävä, on käytettävä nostopuomia. Osat on kuljetettava siten, että ne pysyvät puhtaina ja maalikalvot ehjinä. Likaantuneet kohdat on puhdistettava mahdollisimman pian ja vioittuneet maalikalvot on paikattava alkuperäistä käsittelyä vastaavaksi. Mikäli rakenneosissa on valmiina kuljetuksen aikana kiinnityspultteja, on niiden kierteet suojattava kolhiintumiselta. Tarkastukset tehtaalla Rakenneosat tulee tarkastaa tehtaalla ennen työmaalle lähettämistä. Vaadittaessa tulee toimittajan esittää rakennuttajalle tarkastussuunnitelma ennen työn aloittamista. Epätyydyttävän laadun osalta noudatetaan Suomen RakMk:n osan B7 kohtaa 11.4. Tarkastukset asennuspaikalla Noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osan B7 kohdan 11.3 ohjeita. Tarkastuspöytäkirjat Mittauksista ja tarkastuksista on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjat ja tutkimustulokset on pyynnöstä toimitettava rakennuttajalle. Palosuojamaalausta koskevat ohjeet Palosuojamaalauksesta laaditaan rakennusosittain palosuojamaalaussuunnitelma, johon merkitään: paloluokka, maalausjärjestelmä yksilöityine kalvonpaksuuksineen, varmennetun käyttöselosteen numero sekä ohjeet pitkäaikaiskestävyyden toteamiseen. Palosuojamaalauksen tekijän on pidettävä kaikista työvaiheista pöytäkirjaa, johon merkitään tiedot maalausolosuhteista, maalausväliajoista, maalien kulutuksesta ja kalvonpaksuusmittauksista. Pohjamaalin tulee olla palosuojamaalia koskevan varmennetun käyttöselosteen mukainen. Pohjamaalauksessa noudatetaan maalin tuoteselosteessa annettuja ohjeita. Pohjamaali maalataan palosuojamaalin valmistajan/maahantuojan suosittelemaan kuivakalvon paksuuteen. Pohjamaalatut pinnat puhdistetaan palosuojamaalausta vaikeuttavista epäpuhtauksista, kuten vesiliukoisesta suolasta, rasvasta tai öljystä. Pinnat kuivataan ja puhdistetaan pölystä. Pohjamaalauksen kunto tarkastetaan ja viat korjataan. Palosuojamaalauksessa noudatetaan ko. maalin tuoteselosteessa annettuja olosuhde- ja työtapaohjeita sekä

27

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 Rakennusselostus

päällemaalausaikoja. Palosuojamaalin kuivakalvon paksuus mitataan ennen pintamaalausta. Palosuojamaalatut pinnat pintamaalataan varmennetun käyttöselosteen mukaisella pintamaalilla. Pintamaali maalataan palosuojamaalin valmistajan hyväksymään kuivakalvon paksuuteen. Palosuojamaalin suojaominaisuuksia heikentäviä ylipaksuja kalvoja tulee välttää. Pintamaalaus suoritetaan ko. maalin tuoteselosteen mukaisesti yleensä mahdollisimman pian palosuojamaalin kuivuttua riittävästi. Pintamaalien värisävyt ja kiiltoasteet valitaan arkkitehdin ohjeiden mukaan. Palosuojamaalaukseen syntyneet vauriot korjataan paikkamaalaamalla. Pienet vauriot (alle 5 cm2) korjataan pintamaalilla. Suuremmat vauriot kaavitaan ja teräsharjataan ruosteenpoistoasteeseen St 2 (SFS-ISO 8501-1) ja maalataan maalausjärjestelmään kuuluvilla maaleilla vaadittuun kuivakalvonpaksuuteen. Palosuojamaalia ei saa levittää pintamaalin päälle. Jos palosuojamaalatuissa pinnoissa on kohtia, joissa pintamaalatun palosuojamaalin kalvon paksuus on liian pieni, palosuojamaali on kastunut tai muuten vaurioitunut, pinta- ja palosuojamaali poistetaan korjausta varten suihkupuhdistuksella tai kaapimalla. Jos myös pohjamaali on vaurioitunut, vauriokohdat suihkupuhdistetaan. Puhdistuskohdan reunat loivennetaan esimerkiksi leikkaamalla. Korjausmaalaus tehdään maalausjärjestelmään kuuluvilla maaleilla vaadittuun kuivakalvon paksuuteen. Palosuojamaalia ei saa levittää pintamaalin päälle. Palosuojamaalattu rakenne merkitään kiinnittämällä valmiiseen rakenteeseen paloosastoittain riittävä määrä palosuojamaalauksesta kertovia merkintöjä. Palosuojamaalattujen teräsrakenteiden kalvon paksuudet mitataan maalauspaikalla. Palosuojamaalin kalvon paksuuden mittaamiseen käytetään kalibroitua sähkömagneettista kuivakalvomittaria. Tarkistusmittauksiin voidaan käyttää leikkaavaa mittaria. Maalatuista rakenteista valitaan jokaista alkavaa 100 m2:ä kohti 5 kpl mittausalueita, joiden koko on 0,25 m2. Mittausalueelta suoritetaan 20 mittausta. Mittaustulos on 1 cm2:n alueelta suoritettujen vähintään 3 mittauksen (kosketuksen) keskiarvo. Valittujen alueiden tulee edustaa mahdollisimman hyvin maalauksen kannalta erilaisia pintoja. Teräsprofiilin poikkileikkauksessa mittauskohdat valitaan kuvan 1 mukaisesti. Mikäli mittarin anturi pyrkii painumaan mitattavaan kalvoon, anturin ja mitattavan kalvon välissä käytetään tunnetun paksuista kalibrointilevyä. Tämän levyn on oltava mukana mittaria kalibroitaessa.

Kuva 1. Mittauspisteiden valinta erilaisissa poikkileikkauksissa. Palosuojamaalin kalvon paksuutta määritettäessä pohjamaalin paksuus otetaan huomioon keskimääräisen mitatun kalvon paksuuden mukaisena ja pintamaalin paksuus maalausjärjestelmän ilmoittamana lukuarvona. Palosuojamaalauksen riittävän eristepaksuuden varmentaminen tapahtuu palosuojamaalin kuivakalvon paksuuden perusteella.

28

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 Rakennusselostus

Mittauspöytäkirjan tulee sisältää mittaustulokset sekä tiedot mittauskohdista mittausaluepiirroksineen. Mikäli mittauslaite laskee kosketusten keskiarvon automaattisesti, ei eri kosketusten arvojen tarvitse näkyä mittauspöytäkirjassa. Siihen merkitään myös jokaisen yksittäisen mittauksen (mittaus 1, 2 ja 3) tulos. Mittauspöytäkirja liitetään vastaanottopöytäkirjaan. Kullakin mittausalueella palosuojamaalin kuivakalvon paksuuden keskiarvon tulee olla vähintään vaadittu kalvon paksuus. Vaadittu kalvon paksuus ei pidä sisällään pohjamaalin eikä pintamaalin kalvon paksuutta. Mikäli mittausalueen kalvon paksuuden keskiarvo alittaa vaaditun kalvon paksuuden, suoritetaan tarvittava määrä lisämittauksia vajaakalvoisen alueen määrittämiseksi. Maksimikalvon paksuus ei saa ylittää maalinvalmistajan ilmoittamaa arvoa. Rakennuttajan ja urakoitsijan edustajat tarkastavat mittauspöytäkirjat ja hyväksyvät palosuojamaalauksen mittaustulokset allekirjoittamalla mittauspöytäkirjat. Lisäksi rakennusvalvontaviranomaiset mittaavat rakennuspaikalla maalikalvon paksuuden eri kohdista. Korjausmaalausten kalvonpaksuudet mitataan ja niistä tehdään erillinen mittauspöytäkirja, joka liitetään alkuperäiseen mittauspöytäkirjaan. Puurakennetyöt Puutavaran laatuvaatimukset Puutavaran tulee olla rakennepiirustuksissa esitettyjen laatuvaatimusten mukaista ja tämän rakennusselostuksen eri kohdissa erikseen mainittua laatuluokkaa. Ellei ladusta ole mainintaa, sen on oltava tarkoitukseen soveltuvaa. Pinnan laatu on mainittu ko. rakenteen selostuksessa, ellei ko. mainintaa ole, on piiloon jäävän puun pinta sahattu ja näkyviin jäävän höylätty. Asiakirjoissa on erikseen mainittu, missä puutavaran tulee olla painekyllästettyä. Painekyllästetyllä puulla tarkoitetaan paine-, tyhjiö- tai puserrusmenetelmällä kyllästettyä puutavaraa. Kyllästysasteen tulee olla vähintään luokkaa A/RT 21-10688. Kyllästysaineen tulee olla arseenitonta ja värillistä. Painekyllästetyn puun tulee olla kyllästyksen jälkeen riittävästi kuivatettua ennen pintakäsittelyn aloittamista. Työtavat Puun kosteuden vaihtelusta johtuva liike on otettava huomioon rakenteiden saumoissa. Puurakenteet, jotka tulevat kosketukseen kosteudelle alttiin betonin tai tiilen kanssa, on erotettava betonista tai tiilestä modifioidulla bitumikermillä.

121

1211

PERUSTUKSET

Anturat

Anturoita ovat rakennuksen seinäanturat, pilarianturat, paaluanturat ja perusmuurianturat.

Anturat tehdään teräsbetonista rakennesuunnitelmien mukaisesti. Ne ovat paikalla valettuja maanvaraisia rakenteita. Niihin asennetaan harjaterästartunnat yläpuolisia rakenteita varten raudoituspiirustusten mukaan. Sokkelia varten asennettavat tartunnat ovat ruostumatonta terästä ellei suunnitelmissa ole toisin mainittu Anturoihin tehdään vedenpoistoreiät rakenneleikkausten mukaan. Ulkoseinäanturoiden ulkoreunan yläpintaan tehdään kallistusvalu ja tämän päälle asennetaan bitumikermikaista (yläreuna nostetaan perusmuurilevyn taakse).

29

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 Rakennusselostus

1211

Laatuvaatimukset · · Noudatetaan RunkoRYL 2000; 21 Muottityö, 22 Raudoitus, 23 Betonointi, 631 Vaipan vedeneristys, F11 Anturat RT 81­10590 Routasuojausrakenteet

1212

Perusmuurit, peruspilarit ja peruspalkit

Perusmuureja, peruspilareita ja peruspalkkeja ovat rakennuksen alapohjan alapuoliset peruspilarit, perusmuurit, kaivonrengasperustukset ja peruspalkit, lämmön-, veden- ja kosteudeneristeineen, sekä pintarakenteineen.

Tehdään teräsbetonista rakennesuunnitelmia noudattaen, perusmuurit lämmöneristettyjä. Sokkelit betonipintaiset, maalamattomat. Niihin asennetaan ikkunarakenteiden kiinnityspuut, julkisivutolppien kiinnitysosat, seinän alajuoksun tartunnat, sisäpuoliset tartunnat sekä muut vastaavat kiinnikkeet ja tarvikkeet rakennesuunnitelmien mukaan. Peittyvien betonipintojen tulee täyttää BY40-2003 luokan 3 vaatimukset. Lämmön- ja vedeneristeen alustan tulee täyttää puuhierrettyä pintaa koskevat vaatimukset. Sokkelin näkyviin jäävä osa tehdään puhtaaksivaluna vanerimuottiin. Sokkeliin tehdään liikuntasaumat (leveys 15 mm) kaikkiin nurkkiin ja tämän lisäksi vähintään 30 metrin välein. Saumojen maanpinnan yläpuolinen osaan asennetaan umpisoluinen pohjatäytenauha ja sen päälle elastinen kittaus. Maanpinnan alapuoliset osat saumataan betonilaastilla. Perusmuurien lämmöneristys tehdään rakennuksen ympäri suulakepuristetusta solupolystyreenistä (XPS) valmistetuista levyistä, ks. rakenneleikkaukset. Levyjen saumat tiivistetään tarvittaessa (esimerkiksi kaarevilla osilla) polyuretaanivaahdolla. Routaeristeenä käytetään sekä paisutetusta (EPS) että suulakepuristetusta solupolystyreenistä valmistettuja levyjä. Ulkoseinän perusmuurin sisäpinta sekä kaikkien seinien ja pilareiden kaikki sivut eristetään alapohjan lämmöneristeen alapuoliselta osalta 50 mm paksulla EPS 120 Routaeristeellä. Sokkelielementtien ulkopintaan asennetaan perusmuurilevy ja levyn yläreunaan peitelista. 1212 Laatuvaatimukset · · · · Noudatetaan RunkoRYL 2000; 21 Muottityö, 22 Raudoitus, 23 Betonointi, 61 Lämmöneristys, 631 Vaipan vedeneristys, F12 Perusmuurit RT 81­10590 Routasuojausrakenteet RT 31­10060 Käsiteltyjä betonipintoja RT 83­10444 Alapohjarakenteita

1213

Erityiset perustukset

Erityisiä perustuksia ovat muun muassa kone- ja laitepedit tai tuotantokoneita varten erityisesti rakennetut perustukset kiinnitysosineen.

Urakassa ei ole.

122

1221

ALAPOHJAT

Alapohjalaatat

Alapohjalaattoja ovat kantavat ja maanvaraiset tasorakenteet lämmöneristyksineen ja höyrynsulkuineen.

Betonirakenteiset maanvaraiset alapohjarakenteet tehdään rakennesuunnitelmien mukaan. Alapohjan valussa on huomioitava: - tuulikaappimattoja varten tehtävät syvennykset

30

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 Rakennusselostus

-

kylmiöitä varten tehtävät syvennykset (kylmiöelementtien upotukset aplaattaan) ovien putkikynnykset (putkikynnykset upotetaan ap-laatan tuulikaappisyvennykseen), ks. periaatepiirustus "esteetön sisäänkäynti", ovieritelmät sekä väestönsuojan ovien syvennykset (esteettömät vss-tilojen ovet)

Lattioiden pintarakenteet ja niiden vahvuus vaihtelevat tiloittain, valmiiden pintojen on kaikissa tiloissa kuitenkin asetuttava samaan tasoon (esteetön rakennus). Kallistukset märkätiloissa ks. 1321.1 Kallistusrakenteet. Huomattava, että märkätilojen lattioissa käytetään huoneselosteiden mukaista märkätilan vesieristysmattoa mattoa, se alle ei tehdä vesieristystä. Alapohjien ja seinien liitoskohdat tiivistetään pyöreällä saumanauhalla ja elastisella kitillä (Sikaflex 11 F.C). Kaikki läpiviennit tiivistetään palo-, ääneneristys ja ilmatiiveysvaatimuksen mukaisesti. - rakennetyyppi AP1, kuivatila, ei lattialämmitystä - rakennetyyppi AP2, kuivatila, lattialämmitys - rakennetyyppi AP3, wc, märkätila, ei lattialämmitystä - rakennetyyppi AP4, märkätila, kuraeteinen lattialämmitys - rakennetyyppi AP5, vss, kuivatila, ei lattialämmitystä - rakennetyyppi AP6, vss, märkätilat, lattialämmitys - rakennetyyppi AP 7, varastot (kylmä, ei tiivistetä) Leikkimökkiin tehdään alapohjaan puurakenne, rakennesuunnitelman mukaan. 1221 Laatuvaatimukset · · · Noudatetaan RunkoRYL 2000; 21 Muottityö, 22 Raudoitus, 23 Betonointi, 61 Lämmöneristys, F13 Alapohjat RT 83­10444 Alapohjarakenteita Tiiveysvaatimus (vaipan liitokset ja kaikki läpiviennit): ilmanvuotoluku vähemmän kuin 1 l/h (n50), joka todennetaan rakennustyön aikaisella koepaineistuksella. Mittaus suoritetaan kahdessa eri vaiheesta, vaippa tiivis muttei pinnoitteita sekä valmiista rakennuksesta

1222

Alapohjakanaalit

Alapohjakanaaleja ovat alapohjarakenteesta oleellisesti poikkeavat rakenteet kuten tunnelit, suojakaukalot ja huolto ym. erityiskuopat.

Vss-tila sijoittuu keskelle rakennusta. VSS tiloista rakennettava teräsbetoninen raitisilmakanava rakennetaan RT 92­10771 noudattaen. Kulkee rakennuksen ali sortuman ulkopuolelle: - kanavan sisätilan koko 400x400 mm, tai vastaavaan kokoon johtava pyöreä reikä, seinämänvahvuuden tulee olla vähintään 150mm - johdetaan sortuman ulkopuolelle, josta ilmanotto

1223

Erityiset alapohjat

Erityisiä alapohjia ovat tavanomaisista alapohjarakenteista oleellisesti poikkeavat rakenteet kuten esimerkiksi luiskat ja uima-allasrakenteet.

123

RUNKO

Runkoa ovat rakennuksen kantavat, suojaavat ja palo-osastointia palvelevat rakennusosat kuten väestönsuojat, kantavat seinät, pilarit, palkit, välipohjat ja yläpohjat sekä runkoportaat.

31

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 Rakennusselostus

Rakennuksen kantavana runkona ovat puurakenteiset ulkoseinät, kantavat tiilimuuratut seinät ja osin teräsrakenteiset pilarit ja palkit. Yläpohjat ovat sekä betoni- että puurakenteisia. Täydentävissä rakenteissa on puisia sekä teräksisiä pilareita ja palkkeja. Kaikille ulkovaipan ja rungon liitoksille asetetaan tiiveysvaatimus (ks. laatuvaatimukset). Pääurakoitsija teettää kustannuksellaan tiiveyden todentavat mittaukset (2kpl, ks. laatuvaatimukset)) ja vastaa siitä, että mittauksessa havaitut puutteet ja virheet korjataan todennettavalla tavalla. Vuodenajan salliessa urakoitsija täydentää tiiveysmittaukset lämpökuvauksella. Kaikki läpiviennit tiivistetään palo-, ääneneristys ja ilmatiiveysvaatimuksen mukaisesti. 123 Laatuvaatimukset · · Noudatetaan RunkoRYL 2000; 2 Betonirakennetyöt, 61 Lämmöneristys, 631 Vaipan vedeneristys Tiiveysvaatimus (vaipan liitokset ja kaikki läpiviennit): ilmanvuotoluku vähemmän kuin 1 l/h (n50), joka todennetaan rakennustyön aikaisella koepaineistuksella. Mittaus suoritetaan kahdessa eri vaiheesta, vaippa tiivis muttei pinnoitteita sekä valmiista rakennuksesta

1231

Väestönsuojat

Väestönsuojia ovat K-, S1- ja S3 ­ luokan väestönsuojat tilaosineen ja väestönsuojavarusteineen. Väestönsuoja ei sisällä tilan rauhanajan käytön varusteita.

Väestönsuoja toteutetaan S-luokan väestönsuojana. Rakenteiden, laitteiden ja varusteiden osalta noudatetaan sisäasiainministeriön S-luokan väestönsuojasta antamia määräyksiä, RT 92­10771 ohjeita ja rakennesuunnitelmia. Lisäksi noudatetaan Oulun kaupungin rakennusvalvonnan antamia erityisohjeita. Väestösuojan rakenteet eivät saa aiheuttaa tasoeroja kulkureiteille tai väestösuojan ja käytävän välille. Alapohjarakenne: AP5 Ympäröivät seinät ja välipohja tekniseen tilaan päin: VS1, VP2 Suojaovet ja ­luukut: Suojaovia 2 kpl, SO-1-s (aukko 1200 x 2000, sirpalesuojatut). Suojaovien tunnuskilpi sijoitetaan oven ulkopintaan. Ovet tehdään valmiiden lattiapintojen tasoon ja paikalle tulee kynnyksetön ovi ovikaavion mukaan. Väestösuojaovet koteloidaan akustoivalla levyllä rauhan ajaksi, koteloiden pintakäsittely on esitetty kaluste-eritelmissä. Väestönsuojaoven näkyviin jäävät pohjamaalatut pinnat maalataan huoneselosteen mukaan. Väestönsuojaoven syvennyksen kohdalla lattia tulee muuta lattiatasoa alemmaksi, normaaliajan käyttöä varten syvennyksen kohdalle rakennetaan levyrakenne (pontattu vaneri t=24mm), joka päällystetään kuten muu viereinen lattiapinta, saumassa muovilista, jonka väri lattian mukainen. Hätäpoistumisaukon suojaluukkuja 3 kpl, HS-1-s (aukko 600x800, sirpalesuojatut). Valoaukkoon sijoitetaan rauhan aikaiseen käyttöön ikkunasuunnitelmien mukainen ikkuna. Suojaluukut (pohjamaalatut) maalataan huoneselosteen mukaan valkoiseksi. Uloskäytävien suojaus toteutetaan rakennuksen korkean kohdan paikalla valetun betonilaatan avulla. Kriisiajan varusteet ja kuntakohtaiset varusteet

32

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 Rakennusselostus

Venttiilit, ilmanvaihtokoneet, -kanavat, ylipainemittari tehdään LVI suunnitelmien mukaan (LVI-urakka). Väestönsuojapiirroksen mukainen varustus (kuivakäymälät, varavesisäiliöt) sekä liitosputket raitisilmakuiluun ja välineet sisältyvät rakennusurakkaan. Suojan välineet: - Suojan viittakilpisarja 1kpl - Palosanko 1kpl - Sankoruisku 1kpl - Käsivalaisin 2kpl - Ensiapulaukku 1kpl - Suojasidepakkaus 1kpl - Paarit hihnoineen 1kpl - Huopa (avaruuslakana) 2kpl - Ensiside 2kpl - Rautakanki 1kpl - Soralapio 1kpl - Suojakypärä (leukahihnallinen) 2kpl - Suojan työkalut: pajavasara, katkaisutaltta, piikkitaltta, voimaleikkuri, veistokirves, kenttälapio, sorkkarauta, käsisaha, rautasaha + viisi varaterää, jakoavain, ruuvitaltta, ristipääruuvitaltta, vasara, nauloja, puukko ja pelastusköysi. - Suojalasit 2kpl - Suojanaamari ja yleissuodatin 2kpl - Vss-suoja-asu ja kumisaappaat 2kpl - Suojakäsineet 6kpl - Säteilymittari 1kpl - Vss-tunnus (käsivarsinauha) 2kpl - Joditabletit 2kpl/hlö=380kpl - Veden säilytysaine - Pelastussuunnitelma Opas yrityksille ja laitoksille 1kpl - Väestönsuojan huolto ja käyttö ­opas 1kpl Raitisilmakuilu kohdan 1222 mukaan. 1231 Laatuvaatimukset · · Noudatetaan RunkoRYL 2000; 2 Betonirakennetyöt, 3 Metallirakennetyöt, 61 Lämmöneristys, 631 Vaipan vedeneristys, F21 Väestönsuoja RT 92-10467 Kevyt väestönsuoja ja S1-luokan teräsbetoniväestönsuoja

1232

Kantavat seinät

Kantavia seiniä ovat rakennuksen sisäpuoliset kantavat ja kuormia siirtävät väliseinät ja seinämäiset palkit (myös hissikuilut).

Rakennuksessa on puu- ja betonirakenteisia sekä muurattuja kantavia seiniä, joihin liittyy rakennesuunnitelman mukaisia teräsrakenteita. Kantavat teräsrakenteet tulee palosuojata luokkaan R30 rakennesuunnitelmien mukaan. Näkyviin jääviin teräsrakenteisiin palosuojamaali valitaan seinän värin mukaan (sama väri). Seinät tehdään aina rakennetyypin mukaisina niin korkealle kuin kyseinen seinä ulottuu, seinän tyyppi ei vaihdu alakattokorossa.

33

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 Rakennusselostus

Yläpohjien ja seinien sekä alapohjien ja seinien väliset liitoskohdat tiivistetään pyöreällä saumanauhalla ja elastisella kitillä (Sikaflex 11 F.C). Jäykistävät seinät on osoitettu rakennesuunnitelmassa ja ne toteutetaan rakennesuunnitelman mukaa. Kaikki läpiviennit tiivistetään palo-, ääneneristys ja ilmatiiveysvaatimuksen mukaisesti. 1232.1 Paikalla punatiilestä puhtaaksi muurattu kantava seinä - käytetään julkisivutiiltä (ks. ulkoseinät ja js piirustukset) - rakennetyyppi VS2 (kantavana) - pinnoittamaton, punatiilinen puoli huoneselosteen ja pohjapiirustuksen osoittamaan suuntaan - ja toisen suunnan pinta joko tasoitetaan ja maalataan tai märkätilojen kohdalla vesieristetään ja laatoitetaan kuten VS3, ks. Seinäpinnat, laatoitus 1326.1 Paikalla valettu betoni, kantava väliseinä Paikalla valetut kantavat teräsbetoniseinät rakennesuunnitelmien mukaan: käsittää VSS-tilan ja yläpuolella olevan teknisentilan seinät. - rakennetyyppi VS1 väestösuojassa 400mm - rakennetyyppi VS1, teknisen tilan seinässä 200mm Vss-tilassa on märkätiloja. Niiden alueella betoninen seinä vesieristetään samoin kuin tiili- ja harkkoseinät märkätiloissa. Kantava puu/teräsrankaseinä Pieni määrä seinistä on kantavia puu/teräsrankaseiniä (tuulikaappien seiniä), ne tehdään rakennetyypin mukaan - rakennetyyppi VS5 - pinnoittamaton punatiilinen puoli huoneselosteen osoittamaan suuntaan Laatuvaatimukset · Noudatetaan RunkoRYL 2000; 21 Muottityö, 22 Raudoitus, 23 Betonointi, 25 Betonielementtityö, 511 Puurunkotyö, 55 Levytyö, 61 Lämmöneristys, 62 Ääneneristys, 632 Rakennuksen sisäpuolinen vedeneristys, 65 Palosuojaustyö, F24 Kantavat väliseinät, 42 Harkkomuuraus

1232.2

1232.3

1232

1233

1233.1

Pilarit

Pilareita ovat rakennuksen pilarit sekä runkoon ja ulkoseiniin liittyvät pilasterit.

Kantava teräspilari Kantavaa tiiliseinää täydentävät teräspilarit, jotka palosuojataan palonsuojamaalauksella tai betonoidaan, pilarit sijoittuvat aina levyseinärakenteen sisään. Osaa katoksista kannattavat rakennesuunnitelman mukaiset teräspilarit, jotka maalataan julkisivupiirustuksen mukaan (maalauskäsittely on esitetty detaljin 210, seinäleikkauksessa). Kantava puupilari Pihanpuolen katoksiin tehdään puupilarit, jotka maalataan julkisivukuvan mukaan. Laatuvaatimukset · Noudatetaan RunkoRYL 2000; 21 Muottityö, 22 Raudoitus, 23 Betonointi, 25 Betonielementtityö, 31 Teräsrunkotyö, 33 Metallielementtityö, 65 Palosuojaustyö, F25 Pilarit, 511 Puurunkotyöt

1233.2

1233

34

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 Rakennusselostus

1234

1234.1

Palkit

Palkkeja ovat rakennuksen kantavat palkit.

Teräspalkit Kantavaa tiiliseinää täydentävät kantavat teräspalkit, jotka maalataan. Osaa katoksista kannattavat rakennesuunnitelman mukaiset teräspalkit: - maalataan julkisivupiirustuksen mukaan (maalauskäsittely on esitetty detaljin 210, seinäleikkauksessa) Ikkuna-aukot ylitetään teräspalkeilla. - maalataan julkisivupiirustuksen mukaan (maalauskäsittely on esitetty detaljin 210, seinäleikkauksessa)

1234.2

Puupalkit Pihanpuolen katoksiin tehdään puupalkit, jotka maalataan julkisivukuvan ja detaljipiirustuksen mukaan. Laatuvaatimukset · RunkoRYL 2000; 21 Muottityö, 22 Raudoitus, 23 Betonointi, 25 Betonielementtityö, 31 Teräsrunkotyö, 33 Metallielementtityö, 65 Palosuojaustyö, F26 Palkit 511 Puurunkotyöt

1234

1235

Välipohjat

Välipohjia ovat kerrosten laatat tai paikalla tehdyn välipohjan yhtenäisen rakenteen muodostavat kantavat vaakasuorat tasorakenteet rakenteeseen kuuluvine lämmön- ja ääneneristyksineen.

Kantava teräsbetonilaatta tehdään rakennesuunnitelmien mukaan (iv-konehuone, muut tekniikkatilat ja vss-tilan väliin). Rakennuksen väli- ja yläpohjien kantavat rakenteet ovat paikalla valettuja teräsbetonilaattoja rakennesuunnitelmien mukaisesti. Laattojen alapinnat sisätiloissa peitetään alakatoilla tai akustoinnilla tai ylitasoitetaan teknisiä tiloja lukuun ottamatta. Kantavan laatan yläpinnan tasaisuusluokkavaatimus on luokka B (BY 45) ja siihen tehdään tartuntaharjaus pintabetonilaattaa varten. Valuun asennetaan LVI-suunnitelmissa esitetyt kaivot ja viemärit sekä sähkösuunnitelmissa esitetyt kaapelit, johdot ja rasiat. - rakennetyyppi VP1 Salin aputilojen ja parven välipohja tehdään puurakenteisena, rakennesuunnitelman mukaan. 1235 Laatuvaatimukset · RunkoRYL 2000 21 Muottityö, 22 Raudoitus, 23 Betonointi, 25 Betonielementtityö, 31 Teräsrunkotyö, 33 Metallielementtityö, 34 Ohut- ja muotolevytyö, 511 Puurunkotyö, 53 Puuelementtityö, 55 Levytyö, 61 Lämmöneristys, 62 Ääneneristys, 65 Palosuojaustyö, F27 Laatat Tiiveysvaatimus (vaipan liitokset ja kaikki läpiviennit): ilmanvuotoluku vähemmän kuin 1 l/h (n50), joka todennetaan rakennustyön aikaisella koepaineistuksella. Mittaus suoritetaan kahdessa eri vaiheesta, vaippa tiivis muttei pinnoitteita sekä valmiista rakennuksesta

·

1236

Yläpohjat

Yläpohjia ovat rakennuksen ylimmän kerroksen yläpuoliset laatat tai yhtenäisen rakenteen muodostavat ylimmät kantavat vaakasuorat tasorakenteet rakenteeseen kuuluvine lämmön- ja ääneneristyksineen sekä liittymärakenteineen.

Rakennuksessa on pääasiassa puurakenteisia yläpohjia ja rakennuksen keskiosalla, korkealla kohdalla betonilaattarakenteinen yläpohja.

35

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 Rakennusselostus

Yläpohjien ja seinien liitoskohdat tiivistetään pyöreällä saumanauhalla ja elastisella kitillä (Sikaflex 11 F.C). Kaikki läpiviennit tiivistetään palo-, ääneneristys ja ilmatiiveysvaatimuksen mukaisesti. Lämmöneristeenä käytetään mineraalivillalevyjä ja puhallettavaa mineraalivillaa. Yläpohjan kantavana rakenteena toimivat kattoristikot ovat puisia paloristikoita, paloluokka R30. 1236.1 Puurakenteiset yläpohjat Rakennukseen tehdään puurakenteiset yläpohjat rakennesuunnitelman mukaan (P2 rakenne ristikossa). - rakennetyyppi YP1 Huoltopihalle tuleviin katoksiin ja muihin katoksiin tehdään puurakenteinen yläpohja. - rakennetyyppi YP3 Rakennuksen ja laatikkovaraston välille tehdään palo-osastointi EI30 ulkoseinän ja laatikkovaraston yläpohjan avulla. Laatikkovaraston yläpohjaan asennetaan 2 kipsilevyä. 1236.2 Teräsbetoniset yläpohjat Tehdään rakennesuunnitelmien mukaan massiivilaatta ­yläpohjat vahvistettuna: Kaksikerroksisen osan yläpohja muodostaa vss-uloskäyntien vahvistetun laatan. - rakennetyyppi YP2 (korkealla osalla) Laatuvaatimukset · · Noudatetaan RunkoRYL 2000; 21, 61 Lämmöneristys, F27 Laatat Tiiveysvaatimus (vaipan liitokset ja kaikki läpiviennit): ilmanvuotoluku vähemmän kuin 1 l/h (n50), joka todennetaan rakennustyön aikaisella koepaineistuksella. Mittaus suoritetaan kahdessa eri vaiheesta, vaippa tiivis muttei pinnoitteita sekä valmiista rakennuksesta

1236

1237

Runkoportaat

Runkoportaita ovat rakennuksen kantavaan järjestelmään kuuluvat ja siihen kiinteästi liittyvien portaiden porrassyöksyt, askellankut ja lepotasot tehtaalla, tehtävine pintakäsittelyineen. Runkoportaisiin lasketaan myös rakennuksen, ulkopuoliset usein kylmät varapoistumisportaat.

Urakassa ei ole. 1236 Laatuvaatimukset · Noudatetaan RunkoRYL 2000; 21 Muottityö, 22 Raudoitus, 23 Betonointi, 25 Betonielementtityö, 31 Teräsrunkotyö, 33 Metallielementtityö, 34 Ohut- ja muotolevytyö, F23 Portaat RT 88-10470 Portaat ja luiskat RT 88-10553 Suojakaiteet ja käsijohteet

· ·

1238

Erityiset runkorakenteet

Erityisiä runkorakenteita ovat muihin runkorakenteisiin kuulumattomat runkorakenteet kuten esimerkiksi kehärakenteet, kerroksissa ja katolla olevat uima-allasrakenteet sekä ilmanvaihtokonehuoneiden teräsrungot, muihin runkorakenteiden nimikkeisiin liittyvät rakenteet.

Urakassa ei ole.

36

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 Rakennusselostus

124

JULKISIVUT

Julkisivuja ovat rakennuksen tiloja ulkoilmasta tai katetusta, lämmittämättömästä tilasta erottavat rakenteet kuten ulkoseinät julkisivuverhouksineen, ikkunat, ikkunaseinät ja ulko-ovet.

Rakennuksen ulkoseinät ovat puurakenteisia, julkisivupinnat ovat rapattua tiiltä ja julkisivulevyä (Steni).

1241

Ulkoseinät

Ulkoseiniä ovat kantavat, kevyet, paikalla rakennettavat ja elementtirakenteiset ulkoseinät sekä julkisivuverhoukset tuulensuojineen ja lämmöneristeineen.

Yläpohjien ja seinien sekä alapohjien ja seinien väliset liitoskohdat tiivistetään pyöreällä saumanauhalla ja elastisella kitillä (Sikaflex 11 F.C). Kaikki läpiviennit tiivistetään palo-, ääneneristys ja ilmatiiveysvaatimuksen mukaisesti. Ilmanvuotoluku vähemmän kuin 1 l/h (n50), joka todennetaan rakennustyön aikaisella koepaineistuksella. Mittaus suoritetaan kahdessa eri vaiheessa, vaippa tiivis muttei pinnoitteita sekä valmiista rakennuksesta. Ulkoseinärakenteet rakennesuunnittelijan rakennetyyppien mukaisesti. Seinien rungot rakennesuunnitelmien mukaan. Seinien ala- ja yläjuoksut kiinnitetään betonirakenteisiin rakennesuunnitelmien mukaan. Lämmöneristeenä käytetään pääasiassa mineraalivillaa. Höyrynsulkumuovin jatkokset tehdään pystytolppien kohdalla limittämällä ja teippaamalla. Ikkunoiden kohdalla höyrynsulkumuovi viedään ikkunakarmin alle ja kiinnitetään apukarmiin esimerkiksi teippaamalla. Höyrynsulkumuovi limitetään yläpohjan höyrynsulun kanssa vähintään 300 mm ja kiinnitys varmistetaan teippaamalla ja rimalla. Tiiliverhouksen liikuntasaumajako rakennesuunnitelmien mukaan. Puurakenteisten täydentävien ja muiden rakennusosien väliset saumat ulkoseinillä tiivistetään freonittomalla polyuretaanisaumausvaahdolla pursotinta käyttäen. Saumausvaahtoa saa olla enintään 1/3 karmin syvyydestä. Saumaustyö tehdään sisäpuolelta. Loppuosa tilkitään mineraalivillalla ulkopuolelta. Sauman sisäpintaan asennetaan elastinen tiivistysmassa. 1241.1 Paikalla muurattu puurunkoinen ulkoseinä, kantava Tehdään rakennesuunnitelmien mukaan puurunkoinen tiiliverhottu ulkoseinä. Ulkoseinät tehdään puhtaaksimuurattuna. punainen, poltettu savitiili pystyharjattu, 270 x 130 x 75 mm sauma keskiharmaa vaakasauma 15mm, pystysauma 10mm rakennetyyppi US1

Huoltopihan laatikkovarastoon päin tehdään EI30 palo-osastointi, ulkoseinärakenteen avulla. 1241.2 Levypintainen puurakenteinen ulkoseinä, kantava Tehdään rakennesuunnitelmien sekä julkisivupiirustuksen mukaan puurakenteiset levyverhotut seinänosat. Ulkoverhouksena käytättävä julkisivuverhous Steni colour julkisivulevyä. Levy on lasikuituvahvistettu polymeeribetonilevy, jonka sileä ulkopinta on elektronisesti kovetettua sataprosenttista akryylia (liuotteeton). levyn vahvuus on 6mm

37

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 Rakennusselostus

1241.3

värit ilmenevät julkisivupiirustuksista, julkisivuissa on käytetty 5 väriä levyjako tehdään julkisivupiirustuksen mukaan (huomioitava koolauksissa) kiinnitys levyn valmistajan suosittelemalla menetelmällä puukoolaukselle (levyjen liitoskohdissa 22x75, keskikohdissa 22x50) levyt kiinnitetään koolauspuihin puuruuveilla saumat levyn valmistajan ohjeen mukaan avosaumoja, 5mm rako rakennetyyppi US2

Puurunkoinen ulkoseinä, kantava Tehdään rakennesuunnitelmien mukaan puurunkoinen levyverhottu ulkoseinä pihavarastoihin ja leikkimökkiin. - rakennetyyppi US3 Laatuvaatimukset · RunkoRYL 2000; 21 Muottityö, 22 Raudoitus, 23 Betonointi, 25 Betonielementtityö, 27 Piikkaus ja paikkaus, 411 Tiilimuuraus runkorakenteissa, 511 Puurunkotyö, 55 Levytyö, 61 Lämmöneristys, 641 Saumaus runkorakenteissa, F31 Ulkoseinät RT 82-10510 Tiilirakenteet Tiiveysvaatimus (vaipan liitokset ja kaikki läpiviennit): ilmanvuotoluku vähemmän kuin 1 l/h (n50), joka todennetaan rakennustyön aikaisella koepaineistuksella. Mittaus suoritetaan kahdessa eri vaiheesta, vaippa tiivis muttei pinnoitteita sekä valmiista rakennuksesta

1241

· ·

1242

Ikkunat

Ikkunoita ovat julkisivun eriaineiset ikkunat sekä ikkunoiden karmirakenteet ympäröivine osineen, varusteineen ja liittymärakenteineen.

Ikkunat on merkitty työpiirustuspohjiin koodein. Suunnitelmissa käytetty M-mitta on liitosmitta, rakenteelle varattava aukko on yleensä 10-20mm liitosmittaa suurempi ja rakenteen karmimitta on 10mm liitosmittaa pienempi, ikkunoita jaettaessa M-mitalla kuvataan jakosuhdetta, ikkunoiden valmistaja voi soveltaa annettuun jakomittaan omaa käytäntöään. Kustannuksia arvioitaessa ja ikkunoita tilattaessa lukumäärät on laskettava työpiirustuspohjissa esitetyistä koodeista, arkkitehtisuunnitteluun ei sisälly määrälaskentaa. 1242.1 Puu-alumiini MSE-ikkuna, karmisyvyys 210 mm Ikkunat ja niiden liitosdetaljit toteutetaan ikkunaeritelmien ja detaljipiirustuksen mukaan. Savunpoistoikkunat on esitetty pohjapiirroksessa (2.krs) ja ikkunakaaviossa. Savunpoistoikkunat heloiteaan rakennusmääräysten mukaan sähkömekaanisesti toimiviksi. Ohjauskeskus, kiinnittimet ja ­avaajat kuuluvat asennuksineen rakennusurakkaan. Sähköistys sähköurakkaan. - sijoittuvat keskialueen korkeaan kohtaan, molemmille puolille käytävää (2kpl) - ikkunaeritelmissä merkintä SP= savun poisto Käytetään MSE tyyppistä A luokan ikkunaa jonka sertifioitu u-arvo on 0,86 tai parempi, huurtumattomat, esim. Skaala -ikkunat - karmisyvyys on 210mm - ulkopuite kokonaan ja vain alumiinia, tehdasmaalattuna julkisivupiirustuksissa annettuun väriin - sisäpuite puuta, tehdasmaalattuna ikkunasuunnitelman mukaiseen väriin

38

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 Rakennusselostus

1242.2

ikkunat tilkitään sisäpuolelta alumiinitiivistysnauhalla ja polyuretaanivaahdolla 1/3 syvyyteen, ulkopuolelta tilkitään mineraalivillalla sisäpuolinen listoitus tehdasmaalatuilla puulistoilla, listoitus jiirin, listoituksen saumojen tiivistys höyrytiiviillä massalla käytetään tehtaan vakiosaranoita ja ikkunalukkoja (Ms/Cr), jotka hyväksytetään rakennuttajalla eritelmissä T =turvalasi merkitty osa heloitetaan tuuletusikkunaksi kaikki sisälasit turvalasia, TL=turvalasi, lukuun ottamatta yläikkunoita (2.krs) ikkunoiden mukana toimitetaan 4 kpl irtopainikkeita vesipellit Rautaruukin PVF2- teräsohutlevyä js-piirustuksen mukaan

Paikalla lasitettu puuikkuna Tehdään ikkunasuunnitelmien mukaan paikalla varastoihin ja leikkimökkiin. - yksinkertainen ikkuna - lasitetaan paikalla - lasi, sileä, kirkas turvalasi - vesipellit ja liitosdetaljit kuten MSE ikkunoissa Leikkimökkiin tehdään ikkunaluukut, leikkimökin suunnitelmien mukaan. Laatuvaatimukset · · noudatetaan RunkoRYL 2000; 32 Metalliovi- ja -ikkunatyö, 34 Ohut- ja muotolevytyö, 52 Ovi- ja ikkunatyökarmit, F32 Ikkunat

1242.1

ikkunoiden täytettävä RT 41-10947 yleisvaatimukset ja ilmanpitävyyden, sateenpitävyyden ja tuulenpaineen kestävyyden täytettävä vähintään luokan 1 vaatimukset · RT 45­10204 Ovien, ikkunoiden ja ikkunaovien helat, pintakäsittelyt. Lämmöneristys - sertifioitu U-arvo 0,86 tai parempi Karmit, puitteet ja lasituslistat - laatuluokka V, SFS 4433 - RT 41­10947 tyyppi MSE, ulkopuite alumiinia - karmit liimataan vähintään kolmesta osasta kieroutumisen estämiseksi - lasituslistoitus valmistajan vakioratkaisua käyttäen Kiinnitys ja tiivistys - ulkopuitteen tiivisteen yläosaan 100 mm tuuletusväli - karmin kiinnityskohtien lukumäärä ja sijoitus RT 41­10647 mukaan - ruuvit peitetään karmitulpilla - tilkitseminen mineraalivillalla ja polyuretaanivaahdolla kts. 1242 - paloikkunoissa tiivistys palotiivistein Lasit ja lasitustarvikkeet - energialasi - julkisen rakennuksen turvalasi kaikissa ikkunoissa (sisin lasi) - paloikkunoissa E15 tai EI15 (koodin mukaan) palovaatimuksen täyttävä lasi - lasin paksuus ruutukoon mukaan RT 38 - 10316 noudattaen - eristyslasit RT 38 - 10941 mukaan, eristyslasit tiivistetään ja kiinnitetään valmistajan ohjeita ja SFS 5462 INSTA 170 sekä SFS 5463 INSTA 171 ohjeita noudattaen

39

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 Rakennusselostus

Heloitus ja lukitus - saranoiden, salpojen ja kytkinhelojen määrän ja sijoituksen oltava RT 41 10947 mukainen, muovisia heloja ei sallita - tuuletusikkunat varustetaan pitkäsalvalla ja aukipitorajoittimilla (lapsilukot) Vesipellit - vahvuus 0,6 mm - kaltevuus ja ulkopuolen peltiset peitelistat detaljipiirroksen mukaan - värit julkisivupiirustuksen ja detaljipiirustuksen mukaan - noudatetaan RT 39­10422 Rakennuksen peltityöt, yleisiä ohjeita ja RT 80­ 10632 Rakennuksen suojapellitykset Peitelistat - tehdasmaalattu valkoinen peitelista RT 21­10539 ja RT 21­10750 mukaan, nurkat jiiriin Tiiveysvaatimus (vaipan liitokset ja kaikki läpiviennit): ilmanvuotoluku vähemmän kuin 1 l/h (n50), joka todennetaan rakennustyön aikaisella koepaineistuksella. Mittaus suoritetaan kahdessa eri vaiheesta, vaippa tiivis muttei pinnoitteita sekä valmiista rakennuksesta

1243

Ulko-ovet

Ulko-ovia ovat julkisivun puiset ja metalliset ulko-ovet, ikkunaovet, erityisulko-ovet kuten heiluri-, kierto-, liuku-, taitto-, kippi, nosto- ja paljeovet sekä muut ulko-ovet karmeineen, liittymärakenteineen ja varusteineen.

Ovet on esitetty ovieritelmissä (ovi-, heloitus- ja lukitusluettelot ja tarvittavat erikoispiirustukset) juoksevalla numerolla ja koodauksella. Eri ovityyppien sijainti ja kätisyydet ilmenevät 1/50 pohjapiirustuksissa ja ne on arvioitava työpiirustuksista urakkaa laskettaessa ja ovia tilattaessa (eritelmät eivät sisällä tietoja kätisyyksistä). Ulko-ovien hälytysjärjestelmät toteutetaan sähkösuunnitelman mukaan. 1243.1 Lasiaukkoinen teräsrakenteinen ulko-ovi ja liittyvät lasirakenteet Ovet toteutetaan eritelmien (luettelot ja piirustukset) mukaan. Käytetään lämpökatkaistua oviprofiilia, esim. Janson Janisol, sertifioitu u-arvovaatimus 1,0 tai parempi. Ehdoton esteetön ratkaisu, nousukorkeus enintään 10mm, putkikynnys on upotettava alapohjalaattaan (tuulikaappimattosyvennykseen) siten, että sen korkeus ulkotasosta on max.10 mm, jolloin putkiprofiilin korkeus saa olla max 20mm - em. kynnyskorkeus huomioitava alaprofiilin huulloksen korkeudessa - huomioitava ovisuunnitelmaan sisältyvä periaatepiirustus esteettömästä sisäänkäynnistä - ovista tulee olla valmistajan esittämät detaljipiirustukset liittymineen rakennuttajan hyväksyttäväksi ennen valmistuksen aloittamista - kynnys tehdään tiivestekynnyksenäAkustointiverhous - ovet tehdasmaalattuja ovipiirustuksen mukaan - listoitukset terästä, pintakäsittely kuten ovissa - karmien kiinnitys seinärakenteisiin valmistajan ohjeiden ja detaljien mukaan, asennusvara n. 15mm, 2-kertainen tiivistys - lasina 3-kertainen eristyslasielementti, aina julkisen rakennuksen turvalasi - lukitus ja heloitus eritelmien mukaan, murtosuojasaranat, valmistajan tyyppi - ovipumput Abloy, koko määräytyy painon mukaan - ulko-ovien oviympäristön oviautomatiikan yms. sähköisen ovitekniikan varaukset tehdään oviluettelon mukaisesti - Abloy lukkojen sarjoitus sisältyy rakennusurakkaan, urakoitsija tekee sarjoituskaaviot yhdessä käyttäjän kanssa

40

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 Rakennusselostus

Oville ei aseteta palovaatimuksia. 1243.3 Umpinainen puurakenteinen, lämmöneristämätön puuovi Ovet toteutetaan eritelmien (luettelot ja piirustukset) mukaan pihavarastoihin ja leikkimökkiin. - ovirakenteet tehdasmaalattuja ovipiirustuksen mukaan - kynnys tehdaslakattua kovapuuta - pinnat julkisivulevyä, levyn kiinnitys ja saumat kuten julkisivuissa, molemmin puolin ovea (Steni Colour, värit ovisuunnitelmien mukaan). - potkupelti ovipiirustuksen mukaan molemmin puolin ovea - lukitus ja heloitus eritelmien mukaan, murtosuojasaranat, valmistajan tyyppi Umpinainen puurakenteinen, lämmöneristämätön palo-ovi Huoltosisäänkäynnin puolelle laatikkovarastoon ja jätetilaan tehdään EI15 palovaatimuksen täyttävät lujitemuovirakenteiset (sandwich-rakenne) alumiinikarmiin tehtävät ovet, oviluettelon ja ovipiirustusten mukaan. Teräsritilä-ovi ja häkki Huoltosisäänkäynnin puolelle rakennuksen ulkoseinään asennetaan teräsritilähäkki - ritilä samanlainen kuin iv-konehuoneeseen johtavan portaan seinät - häkin etuseinä tehdään oveksi, painon mukaiset saranat ja Abloy lukitus - ritilähäkki ovineen polttomaalattu, tiilenpunainen RAL 8004, pohjapiirustuksen mukaan Laatuvaatimukset · Noudatetaan RunkoRYL 2000; 32.11, 32.12 ja 52.111 · Ulko-ovien kestävyyden oltava SFS 4487 luokan 1 vaatimusten mukainen Ulko-ovien ja niihin liittyvien lasirakenteiden lasitukset - lasin paksuus ruutukoon mukaan RT 38 - 10316 noudattaen - lasitus pohjakittiä käyttäen RT 41 - 10434 mukaan - eristyslasien laatu RT 38 - 10941 mukaan - listoitus valmistajan vakioratkaisua käyttäen - turvalasi julkisen rakennuksen vaatimuksen mukainen Lukot ja helat - saranoiden, salpojen ja kytkinhelojen määrän ja sijoituksen oltava RT 42 10643 mukainen Kiinnitys ja tilkitseminen - tilkitseminen suoritetaan mineraalivillalla ja sisäpuoli tiivistetään elastisella saumausmassalla (höyrytiivis) Pellitys - kynnyspellit RT 80 -10632 mukaan Lämmöneristys - U- arvo =1,0 tai parempi, väh. täyttää 2010 lämmöneristysvaatimuksen. Tiiveysvaatimus (vaipan liitokset ja kaikki läpiviennit): ilmanvuotoluku vähemmän kuin 1 l/h (n50), joka todennetaan rakennustyön aikaisella koepaineistuksella. Mittaus suoritetaan kahdessa eri vaiheesta, vaippa tiivis muttei pinnoitteita sekä valmiista rakennuksesta

1243.4

1243.5

1243

1244

Julkisivuvarusteet

Julkisivuvarusteita ovat esimerkiksi talotikkaat, markiisit, auringonsuoja- ja muut säleiköt, luukut ja vastaavat julkisivun varusteet.

41

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 Rakennusselostus

1244.1

Talotikkaat Tehdään talotikkaat kattopiirustuksen ja js-piirustusten mukaan (3kpl). tyyppi esim. Tikli muovipinnoitettu pelti PVF2, väri js-piirustuksen mukaan

1245

Erityiset julkisivuvarusteet

Erityisiä julkisivurakenteita ovat muut julkisivuun kuulumattomat julkisivurakenteet.

Urakassa ei ole.

125

1251

ULKOTASOT

Ulkotasoja ovat rakennukseen kiinteästi liittyvät parvekkeet, katokset ja terassit.

Parvekkeet

Parvekkeita ovat rakennuksen parvekkeet sekä niiden kaiteet, seinäkkeet ja katokset sekä parvekkeiden kannatus pintarakenteineen.

Urakassa ei ole.

1252

Katokset

Katoksia ovat rakennukseen liittyvät katokset, katosten kannatusrakenteet ja pintarakenteet sekä niiden liittymät muihin rakenteisiin.

Pääsisäänkäyntiin, huoltopihalle ja polkupyörien säilytyspaikalle ja päiväkotiosastojen sisäänkäyntien yhteyteen tehdään katokset (sisäänkäyntikatoksia osastoille on 3kpl, joista yksi kääntyy kahdelle seinälle). 1252.1 Teräsrakenteiset katokset Pääsisäänkäynnin katos, huoltosisäänkäynnin katos ja sen jatkeena oleva polkupyöräkatos tehdään teräsrakenteisena. - kuumasinkittyä terästä - perustukset, teräsrakenteet ja vesikatto rakennesuunnitelman mukaan - väri ja maalauskäsittelyt js- piirustuksen mukaan - katoksen alapinta tehdään kuten räystäiden alapinta, samanlainen maalaus (detaljipiirustuksen 210 mukaan) - vesikate verhotaan kuten rakennus, vesikatehuopa tiilenpunainen - valaisimet alakattoon tehdään sähkösuunnitelman mukaan Puurakenteiset katokset Osastojen sisäänkäyntien katokset tehdään puurakenteisena rakennesuunnitelman mukaan. - kestopuuta, liimapuuta, rakennesuunnitelman mukaan - perustukset, teräsrakenteet ja vesikatto rakennesuunnitelman mukaan - väri ja maalaus-käsittelyt js- piirustuksen mukaan - katoksen alapinta kuten räystäiden alapinta, (samanlainen maalaus (detaljipiirustuksen 210 mukaan) - vesikate verhotaan kuten rakennus, vesikatehuopa tiilenpunainen - valaisimet alakattoon tehdään sähkösuunnitelman mukaan Laatuvaatimukset · Noudatetaan RunkoRYL 2000; 31Teräsrunkotyö, 33 Metallielementtityö, 34 Ohut- ja muotolevytyö, 511 Puurunkotyö, 53 Puuelementtityö, 55 Levytyö, 731 Ulkomaalaus

1252.2

1252

42

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 Rakennusselostus

1253

Erityiset ulkotasot

Erityisiä ulkotasoja ovat rakennuksen ulkotasot, kattoterassit ja luhtikäytävät sekä niiden kaiteet, seinäkkeet ja katokset, tasojen kannatus, portaat ja pintarakenteet sekä näiden liittymät muihin rakenteisiin.

Huoltosisäänkäynnin ulkopuolelle tehdään sisäänkäynti/huoltotaso pohjapiirustuksen mukaisesti. - valetaan tummanharmaaksi värjätystä teräsbetonista, kannatetaan annettuun korkoon ja routasuojataan rakennesuunnitelmien mukaan - laattaa valettaessa huomioitava sisäänkäyntitasoon upotettava jalkasäleikkö, sijoitus ja koko pohjapiirroksen mukaan, säleikkö ks 1141 Talokohtaiset varusteet - laatan yläpinnan tulee asettua vain 10 mm lattian 0-koron alapuolelle - porrasaskelmat betonia, betonipintaisia väri kuten tason - portaan reunaan tehdään ulkotilaan tarkoitettu RST -putkikaide, putken halkaisija n.42mm, h 900, pystytolpat 5kpl, kiinnitys porraslaatan päälle, kiinnikkeet suojataan peiterenkailla, asennetaan kiinnitys ­ ja suojalevyt, päätöskappaleet sekä kulmakappaleet, tyyppi esim. JB- Rondo, ulkotilan tyyppi Tehdään pääsisäänkäyntitaso, tasanteet ja luiska (katettu luiska 1:12,5) - valetaan tummanharmaaksi värjätystä teräsbetonista, luiskaus toteutetaan suunnitelman mukaisella kallistuksella ja routasuojataan rakennesuunnitelmien mukaan - laatan yläpinnan tulee sisäänkäynnin kohdalla asettua vain 10 mm lattian 0koron alapuolelle, ks. periaatepiirustus, esteetön sisäänkäynti - luiskan keskialueelle tehdään puu/teräsrakenteinen kaide, joka pinnoitetaan julkisivulevyllä (Steni Colour), värit js-piirustuksen mukaan, kaiteen yläpinta huolitellaan vesipellillä, vesipelti kuten ikkunoiden pellitykset (materiaali ja väri), js-piirustuksen mukaan - luiskan reunaan (koko matkalle, molemmille puolille luiskaa) tehdään ulkotilaan tarkoitettu RST -putkikaide, putken halkaisija n.42mm, h 900, pystytolpat k/k n.1000, kiinnitys luiskan/tasojen päälle, kiinnikkeet suojataan peiterenkailla, asennetaan kiinnitys ­ ja suojalevyt, päätöskappaleet sekä kulmakappaleet, tyyppi esim. JB- Rondo, ulkotilan tyyppi Tehdään osastojen sisäänkäyntitasot, portaat ja luiskat (katetut luiskat 1:20) - valetaan tummanharmaaksi värjätystä teräsbetonista, luiskaukset toteutetaan suunnitelman mukaisella kallistuksella ja routasuojataan rakennesuunnitelmien mukaan - laatan yläpinnan tulee asettua vain 10 mm lattian 0-koron alapuolelle, ks. periaatepiirustus, esteetön sisäänkäynti - laattaa valettaessa huomioitava sisäänkäyntitasoon upotettava jalkasäleikkö, sijoitus ja koko pohjapiirroksen mukaan, säleikkö ks 1141 Talokohtaiset varusteet - luiskien viereisiin ulkoseiniin (pohjapiirustuksen mukaan) kiinnitetään käsijohde, jonka h=900, ulkotilaan sopiva RST, halkaisija 42mm, RST kannakkeet k/k. 1000, tyyppi esim. JB- Rondo, ulkotilan tyyppi - lisäksi rakennetaan luiskien toiselle sivulle (pohjapiirustuksen mukaan) ulkotilaan tarkoitettu RST -putkikaide, putken halkaisija n.42mm, h 900, pystytolpat k/k n.1000, kiinnitys luiskan/tasojen päälle, kiinnikkeet suojataan peiterenkailla, asennetaan kiinnitys ­ ja suojalevyt, päätöskappaleet sekä kulmakappaleet, tyyppi esim. JB- Rondo, ulkotilan tyyppi Tehdään esikoulu/iltapäiväläisten osastojen ja pääsisäänkäynnin sivusisäänkäynnin luiskan, portaiden ja tasanteiden yhteyteen ulkoauditorio, joka koostuu kolmesta leveästä portaasta, joita rajaavat Muurikivestä tehdyt istutuslaatikot (ks. tukimuurit).

43

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 Rakennusselostus

-

valetaan tummanharmaaksi värjätystä teräsbetonista, toteutetaan suunnitelman mukaisella mitoituksella ja routasuojataan rakennesuunnitelmien mukaan

1253

Laatuvaatimukset · · Noudatetaan RunkoRYL 2000; 21 Muottityö, 22 Raudoitus, 23 Betonointi, 25 Betonielementtityö, F46 Ulkotasot ja terassit Noudatetaan SisäRYL 2000; 24 Pintabetonityö

126

VESIKATOT

Vesikattoja ovat yläpohjan kantavan rakenteen päälle tulevat vesikattorakenteet sekä erillisenä työvaiheena tehtävät räystäät, vesikatteet, vesikattovarusteet, lasikattorakenteet ja kattoikkunat. Itsekantavat yläpohjarakenteet ovat yläpohjia.

1261

Vesikattorakenteet

Vesikattoja ovat yläpohjan kantavan rakenteen päälle tulevat vesikattorakenteet sekä erillisenä työvaiheena tehtävät räystäät, vesikatteet, vesikattovarusteet, lasikattorakenteet ja kattoikkunat.

Vesikattorakenteet tehdään rakennesuunnitelmien mukaan. Rakennuksen vesikaton vedeneristeenä kumibitumikermi, tyyppi VE-C1. Puutavarana käytetään vähintään lujuusluokan T24 sahatavaraa. Rakenteeseen tehdään vinosidelinjat ja nurjahdustuennat rakennesuunnitelmien mukaan. Vedeneristys tehdään luokan VE40 mukaisena kaksinkertaisena kumibitumikermieristyksenä (ks. rakennetyyppi). Katolla on ulkopuolinen vedenpoisto. Vedeneristyksen läpivientien kohdilla käytetään laipallisia läpivientikappaleita, korkeus ja laippa >150 mm. Laippa limitetään kermien väliin. Yläpohjan onkalo jaetaan 13 mm kipsilevyllä osiin (EI15) vesikattopiirustuksen mukaisesti. - rakennetyyppi YP1, yläpohja yleensä - rakennetyyppi YP2, yläpohja tekniikkatilojen ja sitä ympäröivän korkean tilan kohdalla - rakennetyyppi YP3, varastot, leikkimökki 126 Laatuvaatimukset · Noudatetaan RunkoRYL 2000; 31 Teräsrunkotyö, 34 Ohut- ja muotolevytyö, 35 Metallirakennetyö, 511 Puurunkotyö, 55 Levytyö, 61 Lämmöneritys, 65 Palosuojaustyö, F41 Yläpohjat RT 39-10422 Rakennuksen peltityöt, yleisiä ohjeita. RT 80-10121 Rakennuksen ulkopuoliset suojapellitykset. RT 83-10455 Yläpohjien liittymät

· · ·

1262

Räystäsrakenteet

Räystäsrakenteita ovat omana työvaiheena tehtävät räystäät niihin liittyvine osineen.

Räystäät tehdään detaljipiirustuksen 201 sekä rakennesuunnitelmien mukaan. - avoräystäs, mitta ja muotoilu detaljipiirustuksen mukaan - pintojen maalauskäsittelyt ja värit detaljipiirustuksen 210 ja julkisivupiirustusten mukaan

44

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 Rakennusselostus

1262

Laatuvaatimukset · Noudatetaan RunkoRYL 2000; 31 Teräsrunkotyö, 34 Ohut- ja muotolevytyö, 35 Metallirakennetyö, 511 Puurunkotyö, 55 Levytyö, 61 Lämmöneritys, 65 Palosuojaustyö, F42 Räystäät RT 39-10422 Rakennuksen peltityöt, yleisiä ohjeita. RT 80-10121 Rakennuksen ulkopuoliset suojapellitykset. RT 83-10455 Yläpohjien liittymät RT 85-10495 Puuristikot ja kehät.

· · · ·

1263

Vesikatteet

Vesikatteita ovat aluskate, kermikate suojakiveyksineen, tiilikate, peltikate ja muotolevykatteet alus- tai ruodelaudoituksineen ja pellityksineen, kuten piippu- ja luukkupelteineen ja kattokaivoineen.

Rakennuksen vesikatteena on kermikate, lappeet VE40 ja jiirit VE80, rakennesuunnitelman mukaan. Katteen väri julkisivupiirroksen mukainen - rakennetyyppi YP1,YP2 1263 Laatuvaatimukset · · · · Noudatetaan RunkoRYL 2000; 34 Ohut- jamuotolevytyö, 44 Ladonta, 511 Puurunkotyö, 55 Levytyö, 631 Vaipan vedeneristys, F41 Yläpohjat RT 39-10422 Rakennuksen peltityöt, yleisiä ohjeita. RT 80-10121 Rakennuksen ulkopuoliset suojapellitykset. RT 83-10455 Yläpohjien liittymät

1264

Vesikattovarusteet

Vesikattovarusteita ovat kulkusillat, kattotikkaat, lumiesteet ynnä muut katon turvavarusteet sekä räystäskourut ja syöksytorvet.

1264.1

Kattosillat Urakassa ei ole.

1264.2

Kattotikkaat Urakassa ei ole. Ks. talotikkaat 1444.1.

1264.3

Räystäskourut ja syöksytorvet Syöksytorvet ja räystäskourut tehdään detaljipiirroksen ja julkisivupiirrosten mukaan. Räystäskouru: räystäskouru on puolipyöreä, halkaisija 150mm, väri julkisivupiirustuksen mukaan muovipinnoitettu pelti PVF2, väri js-piirustuksen mukaan

Syöksytorvi: pyöreä halkaisija 125 mm alaosa 2m maasta lukien min. 2mm:n kuumasinkittyä teräsputkea tai vastaavan mekaanisen kestävyyden ja korroosiokestävyyden omaavaa materiaalia alaosa maalataan, muutoin PVF2 pinnoitus, väri js -piirustuksen mukaan alaosan maalauksen käsittely-yhdistelmä ja väri kuten muiden julkisivujen teräsosien, esim. det 210

45

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 Rakennusselostus

-

syöksyjen lukumäärä, sijoitus ja väri julkisivupiirustuksen mukaan (laskettava sieltä) vesi syöksytorvista johdetaan suoraan kaivoon, torvien alaosat ulotetaan irrotettavilla umpikansilla varustettujen rännikaivojen kansien läpi (rännikaivot kansistoineen lvia ­urakassa), syöksytorven alaosa nostettavissa huollon ajaksi

1264.4

Lumiesteet Tehdään sisäänkäyntien kohdalle, kattopiirustuksen mukaisesti. Lumiesteiden kiinnitys valmistajan ohjeen ja RT 85­10708 mukaisesti. Lumiesteessä on oltava kaksi putkea. tyyppi esim. Tikli, kuumasinkittyä terästä, kermikatolle tarkoitettu tyyppi muovipinnoitettu pelti PVF2, väri js-piirustuksen mukaan

1264.5

Ullakkosillat Urakassa ei ole. Laatuvaatimukset · · · · · · · · Noudatetaan RunkoRYL 2000; 34 Ohut- ja muotolevytyö, 35 Metallirakennetyö F43 Yläpohjavarusteet RT 39-10422 Rakennuksen peltityöt, yleisiä ohjeita RT 80-10121 Rakennuksen ulkopuoliset suojapellitykset RT 88-10179 Tikkaat ja kattosillat RT 85-10596 Metalliset sadevesijärjestelmät. Tikkaat ja kattosillat kiinnitetään RT-ohjekortin RT 88-10179 mukaan. Sadevesijärjestelmät kiinnitetään RT-ohjekortin RT 85-10596 mukaan. SFS-EN standardien mukainen sadevesijärjestelmä: sadevesikouru ja alastulot SFS-EN 612, kourunkannakkeet SFS-EN 1462 luokka H (Heavy duty). Vaatimus osoitetaan SFS-merkintäluvalla

1264

1265

Lasikattorakenteet

Lasikattorakenteita ovat lasikatteet kantavine rakenteineen ja varusteineen sekä muut niihin verrattavat rakennusosat täydentävine rakenteineen.

Urakassa ei ole.

1266

Kattoikkunat ja ­ luukut

Kattoikkunoita ja kattoluukkuja ovat kattoikkunat, kattolyhdyt, savunpoistoluukut ja muut niihin verrattavat rakennusosat täydentävine rakenteineen.

1266.1

Savunpoistoluukut, sähköinen laukaisu IV-konehuoneen kattoon ja salin kattoon tehdään savunpoistoluukut - IV-konehuone: kattoluukun tehollinen ala 1,6 m² esim. Keraplast ORIVENT 23 DUAL, koko 1200x2400mm - sali: kattoluukun tehollinen ala 1,2 m² esim. Keraplast ORIVENT 23 SOLO, koko 1000x2000mm - luukut kaasujousitoimisia, ulko- ja sisäpinta sinkittyä peltiä, muovipinnoitettua tai maalattua, tiilenpunainen RR750 (vast. maalattu sävy), eristeenä vuorivilla, paksuus jalustassa 70 ja kannessa 100 mm, tyypeissä eristetty kourupalkki, jalustakorkeus 400mm Kattoluukut Kattoluukut tehdään muovipinnoitettuina vakioluukkuina, yhteensä 6 kpl

1266.2

46

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 Rakennusselostus

-

RT 85­10658 kuvan 4. mukaan, väri julkisivupiirustuksen mukaan sijoitus on esitetty kattopiirustuksessa muovipinnoitettu pelti PVF2, väri js-piirustuksen mukaan

1267

Erityiset vesikattorakenteet

Erityisiä vesikattorakenteita ovat muihin vesikattorakenteisiin kuulumattomat vesikattorakenteet.

Urakassa ei ole.

13 131

TILAOSAT TILAN JAKO-OSAT

Tilan jako-osat ovat rungon rakenteesta riippumattomat tilaa jakavat osat kuten väliseinät, erityisseinät, kaiteet sekä väli- ja erityisovet.

1311

Väliseinät

Väliseiniä ovat tiloja rajaavat ja jakavat paikalla rakennettavat tai elementeistä asennettavat ei kantavat väliseinät.

Rakennuksessa on harkko-, puu- ja tiilirakenteisia kantamattomia väliseiniä. Seinät tehdään aina rakennetyypin mukaisina niin korkealle kuin kyseinen seinä ulottuu, seinän tyyppi ei vaihdu alakattokorossa. Kaikki läpiviennit tiivistetään palo-, ääneneristys ja ilmatiiveysvaatimuksen mukaisesti. 1311.1 Harkkoseinät Harkkoseiniä on märkätiloissa ja kuivissa tiloissa. - rakennetyyppi VS3 - kuivan tilan puolella pinta tasoitetaan ja maalataan huoneselosteen mukaan - toisen suunnan pinta joko tasoitetaan ja maalataan tai märkätilojen kohdalla tasoitetaan ja vesieristetään ja laatoitetaan kuten VS3, ks. Seinäpinnat, laatoitus 1326.1 Puhtaaksi muurattavat tiiliseinät Tiiliseinät tehdään kuten kantavat tiiliseinät, ks. 1232.1. Tiiliseiniä on märkätiloissa ja. - käytetään julkisivutiiltä (ks. ulkoseinät ja js piirustukset) - rakennetyyppi VS2 (kantamattomana samanlainen kuin kantavana) - pinnoittamaton, punatiilinen puoli huoneselosteen ja pohjapiirustuksen osoittamaan suuntaan - toisen suunnan pinta joko tasoitetaan ja maalataan tai märkätilojen kohdalla tasoitetaan ja vesieristetään ja laatoitetaan kuten VS3 Puu/teräsrankaseinät Väestönsuojan varastojen väliseinät (myös märkätiloissa) ja osa kuivista väliseinistä on teräsrankaseiniä. - rakennetyyppi VS6, tavallinen eristetty - rakennetyyppi VS7, erityistä ääneneristystä vaativissa tiloissa - rakennetyyppi VS8, tavallinen eristämätön - rakennetyyppi VS9, märkätilan rankorakenteinen seinä

1311.2

1311.3

47

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 Rakennusselostus

1311

Laatuvaatimukset · SisäRYL 2000 412 Tiilimuuraus sisärakenteissa, 42 Harkkomuuraus, 431, Luonnonkivityö sisärakenteissa, 54 Väliseinätyö, 61 Lämmöneristys, 642 Sisäsaumaus, 732 Sisämaalaus, F52 Kevyet väliseinät Noudatetaan SisäRYL 2000 412, seinän toleranssit SisäRYL 2000 taulukon 412:T1 luokan 2 mukaan Raudoitus, liikuntasaumat ja alaliittymä laatastoon rakennepiirustusten mukaan Seinän yläreuna irti katosta Seinän yläpään ja holvin liitos toteutetaan rakennepiirustusten mukaan RT 82-10510 Tiilirakenteet Sisäverhouslevytyksen rakentamistoleranssit SisäRYL 2000 taulukon 55:T15 luokan 2 mukaisesti jos pintamateriaalina laatoitus, runkojako k 400 mm Kiinnitykset, kaikki rakenteet ja yksityiskohdat valmistajan viimeisiä, ko. kohdetta koskevia ohjeita noudattaen

· · · · · ·

·

Huomioitava runkotyön yhteydessä myös levyseiniin tulevien kalusteiden, laitteiden ja varusteiden vaatimat kiinnitysalustat.

1312

Lasiväliseinät, sisäikkunat

Lasiväliseiniä ovat tilojen lasirakenteiset väliseinät.

Urakkaan kuuluu sisäikkunoita. Mm. käytävien ja huoneiden välisiin seiniin tehdään sisäikkunoita. Kustannuksia arvioitaessa ja ikkunoita tilattaessa lukumäärät on laskettava työpiirustuspohjissa esitetyistä koodeista, arkkitehtisuunnitteluun ei sisälly määrälaskentaa. Kaikille ikkunoille asetetaan ääneneristysvaatimus. Se täyttyy, kun käytetään riittävän paksua lasia (lasipaksuus valitaan ikkunakoon ja äänieristysvaatimuksen mukaan, valmistajan ohjetta noudattaen). Kaikkien ikkunoiden tulee olla turvalasia. Ikkunat on esitetty ikkunasuunnitelmissa ja pohjapiirustuksissa: - 2-kert. eristyslasielementtejä alumiinirunkoisina - tyyppi Nordic Aluminium R12 Line - kaikki ikkunat ääneneristysvaatimus 30db - kaikki ikkunat julkisen rakennuksen turvalasia Ikkunaliitokset tehdään massasaumoina. Massasauman käyttäminen edellyttää, että sovitusvara ei ole liian suuri. Aukkomitta saa olla korkeintaan 20mm enemmän kuin karmimitta. - massa ikkunavalmistajan ohjeen mukainen, ääneneristysvaatimuksen täyttävä Osa ikkunoista liittyy teräsrakenteisiin välioviin ja niiden rakenteet toteutetaan samoin kuin ovien rakenteet, ks. sisäovet.

1313

Erityisväliseinät

Erityisväliseiniä ovat tavanomaisesta väliseinästä poikkeavat siirrettävät väli-, jako- ja siirtoseinät sekä verkkoseinät. Pesutilojen suihkuväliseinät ja wc- tilojen jakoseinät ovineen ovat erityisseiniä.

Urakassa ei ole.

48

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 Rakennusselostus

1314

Kaiteet

Kaiteita ovat rakennuksen sisäpuoliset tilaa jakavat kaiteet ja käsijohteet sekä runko- ja tilaportaiden ja lepotasojen kaiteet ja käsijohteet.

Ulkoportaiden, tasojen ja luiskien käsijohteet ja on kaiteet esitetty kohdassa: 1253 Erityiset ulkotasot. Tilaportaiden kaiteet on esitetty kohdassa 1317 Tilaportaat. 1314 Laatuvaatimukset · · Noudatetaan SisäRYL 2000; 35 Metallirakennetyö, 34 Ohut- ja muotolevytyö RT 88­10553 Suojakaiteet ja käsijohteet.

1315

Väliovet

Väliovia ovat rakennuksen sisäpuoliset tiloja rajaavat ovet kuten väliovet, kerrostaso-ovet ja osastoivat ovet. Välioviin luetaan myös ovikarmit niihin liittyvine osineen ja liittymärakenteineen.

Sisäovet on esitetty juoksevalla numerolla ovieritelmissä (oviluettelot, heloitus- ja lukitusluettelot sekä tarvittavat erikoispiirustukset). Eri ovikoodien sijainti ja kätisyydet ilmenevät 1/50 pohjapiirustuksissa ja ne on arvioitava työpiirustuksista ovia tilattaessa. (eritelmät eivät sisällä tietoja kätisyyksistä, ne on suunniteltu pohjapiirroksiin). Väliovet ovat pääosin (osa teräsovia) laminaattipintaisia laakaovia, joista osassa on lasiaukko. 1315.1 Huullettu, laminaattipintainen laakaovi Laminaattipintaiset laakaovet toteutetaan oviluettelojen ja/tai niistä laadittujen erikoispiirustusten mukaan. - ovi on huullettu laakaovi (yksi- ja kaksilehtisiä ovia), ovilevyn paksuus vähintään 40mm, joita oven materiaalin ja rakenteen tulee noudattaa - ovien ympäristöt ovat yleensä esteettömiä, kynnysratkaisut on esitetty ovikohtaisesti eritelmissä (kynnyksiä on erilaisia, tammikynnys, RST ­lista, tiivistekynnys (=laukeava, putoava)). Kynnyksettömissä ovissa lattiamateriaali jatkuu yhtenäisenä oven kohdalla. - laminaatti tehdään molemmin puolin ovilevyä, laminaatin tyyppi ja väri on esitetty oviluettelossa (kaksi väriä), reunat maalataan oven väriin - karmi tehdasmaalattua mäntyä, maalaus tehtaalla oviluettelon mukaan - heloitus- ja lukitus ovieritelmien mukaan, poistumisteiksi määritellyissä ovissa vääntönuppi poistumissuuntaan johtavalla puolella - osaan ovista tehdään valmius sähkölukoille ja kulunvalvontajärjestelmälle (oviluettelon mukaiset ovet) - ovien asennuspuolella käytetään tehdasmaalattuja peitelistoja (32x12), väri valkoinen, toiselta puolelta oven pielet tasoitetaan ja maalataan, kulmassa RST-kulmalista. Mikäli oven ja karmin välillä ei ole huomattavaa paksuuseroa voidaan käyttää molemmin puolin samanlaisia tehdasmaalattuja peitelistoja - wc: ssä karmilistat katkaistaan lattiapinnasta n. 5 mm korkeudelta ja alapää tiivistetään silikonilla - osaan ovista tulee lasiaukko - ovisäleikköjä asennetaan (lvi-suunnitelman mukaisiin oviin) Iv-konehuoneeseen (2.krs) tehdään haalausovi, 2-lehtinen ovi, joka pinnoitetaan akustointilevyllä. Akustointilevynä käytetään samaa levyä kuin seinäpinnassa, johon ovi liittyy. Ovi, pintoineen ja väreineen on esitetty ovipiirustuksissa ja kaluste-eritelmiin sisältyvässä seinäprojektiossa. Pinnoitteen alle jäävä oven pinta voi olla raakapinta tai valkoinen pinta tai muu vastaava pinta. 1315.2 Laminaattipintainen liukuovi - rakenne kuten kohdassa 1315.1, ei huulloksia

49

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 Rakennusselostus

1315.1-2

heloitukset ja lukitukset oviluettelon mukaan, kiskoston eteen maalattu peitelista oviluettelon mukaan kynnykset RST -listoin, oviluettelon mukaan aukon pielet tasoitetaan ja maalataan ja molempiin nurkkiin asennetaan koko aukon korkuinen RST ­kulmalista

Laatuvaatimukset · Noudatetaan SisäRYL 2000 52 Ovi- ja ikkunatyö, F51 Sisäovet Ovilevy - laminaattiverhouksien pintavaatimus paloluokka P1 mukaan Karmit ja puitteet - puuosien laatu RT 42­10643 luokan V mukainen - karmit liimataan vähintään kolmesta osasta kieroutumisen estämiseksi Lasitus - lasin paksuus ruutukoon mukaan RT 38 - 10316 noudattaen, kirkkaat ja sileät eristyslasielementit, julkisen tilan turvalasia - palo-ovissa käytetään vaatimukset täyttävää kirkasta palolasia - palolasien lasituskyntteeseen palotiivistys - muutoin lasitus pohjakittiä käyttäen RT 41 - 10438 mukaan - lasituslistoitus valmistajan vakioratkaisua käyttäen Heloitus ja lukitus - saranoiden, salpojen ja kytkinhelojen määrän ja sijoituksen oltava RT 42 10643 mukainen - lukko asennettava valmistajan ohjeita noudattaen Kiinnitys ja tilkitseminen - puuoven karmin kiinnityskohtien lukumäärä ja sijoitus SFS 5823 mukaan - ruuvit peitetään karmitulpilla - osastoivien ovien tilkitseminen RT 42 - 10615 mukaisesti Kynnykset - oviluettelon mukaan (erilaisia) Listoitus - käytetään tehdasmaalattuja peitelistoja (32x12), RT 21 ­ 10492, nurkat jiiriin väri NCS S 6502-B, tumman harmaa

1315.3

Teräs/lasirakenteiset väliovet ja niihin liittyvät lasirakenteet Teräsrakenteiset ovet toteutetaan oviluettelojen ja niistä laadittujen erikoispiirustusten mukaan. - ovista tulee olla valmistajan esittämät detaljipiirustukset liittymineen rakennuttajan hyväksyttäväksi ennen valmistuksen aloittamista - karmit ja profiilit terästä, tehdasmaalattuja, tyyppi esim. Janson Janisol - kynnysratkaisu ovieritelmien mukaan, ehdoton esteettömyysvaatimus, käytetään oven vaatimuksen mukaisia putoavia kynnyksiä. Oven kohdalla RST- lista erikoispiirustuksen mukaan - lukitus ja heloitus eritelmien mukaan, murtosuojasaranat, valmistajan tyyppi - listoitukset terästä, pintakäsittely kuten ovissa - osaan ovista tehdään valmius sähkölukoille ja kulunvalvontajärjestelmälle (oviluettelon mukaiset ovet)

50

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 Rakennusselostus

1315.3

Laatuvaatimukset · Noudatetaan SisäRYL 2000; 32 Metalliovi- ja -ikkunatyö, 52 Ovi- ja ikkunatyö, F51 Sisäovet

Lasitus - lasin paksuus ruutukoon mukaan RT 38 - 10316 noudattaen, kirkkaat ja sileät eristyslasielementit, julkisen tilan turvalasia - muutoin lasitus pohjakittiä käyttäen RT 41 - 10438 mukaan - lasituslistoitus valmistajan vakioratkaisua käyttäen Heloitus ja lukitus - saranoiden, salpojen ja kytkinhelojen määrän ja sijoituksen oltava RT 42 10643 mukainen - lukko asennettava valmistajan ohjeita noudattaen Kiinnitys ja tilkitseminen - karmien kiinnitys seinärakenteisiin valmistajan ohjeiden ja detaljien mukaan, asennusvara n. 10mm - osastoivien ovien tilkitseminen RT 42 - 10615 mukaisesti

1316

Erityisovet

Erityisovia ovat muut kuin tavanomaiset rakennuksen väliovet kuten palje-, taite- ja nosto-ovet sekä niihin liittyvät koneistot ja liittymärakenteet. Erityisovia ovat myös holvin ja arkiston ovet, saksiveräjät sekä muun muassa konehuoneisiin johtavat luukku-tikasrakenteet.

1316.1

Taiteseinä

Taiteseinät (2kpl) toteutetaan oviluettelojen ja niitä täydentävien erikoispiirustusten mukaan, esim. Kurikan Interiööri Oy LIMI-taiteseinä Privat 80K - tehdään tuotteen mukainen käyntiovi - yläreunassa kannatinkisko, ei alaohjausta - laahustiiviste, käyntiovessa mekaaninen tiivistekynnys - ovi molemmin puolin rei'itettyä ja maalattua mdf-levyä, väri on esitetty oviluettelossa - heloitus- ja lukitus ovieritelmien mukaan

1316.2

Vss-tilan iv-laitteiden komeroiden ovet

Tehdään paikalla puu- tai teräsrungon päälle, pinnoittamalla rakenne kipsilevyllä. - kipsilevyn pinta käsitellään samoin kuin seinät, seinän väriin - ovet saranoidaan painon mukaan ja varustetaan riippulukoilla

1317

Tilaportaat

Tilaportaita ovat tilojen sisäiset runkoportaisiin ja rakennuksen kantavaan järjestelmään kuulumattomat portaat käsittäen porrassyöksyt, askellankut ja lepotasot.

Urakkaan sisältyvät iv-konehuoneseen johtavat teräsportaat (1kpl) tasoineen (esim. Finnritilä) ja salin aputiloihin sijoittuva tikas. Iv-konehuoneeseen vievä porras tasoineen - sijoitetaan pohjapiirustuksen mukaan ja pohjapiirustuksen askelmitoin - esim. MP-Kierreporras ja Rakenne Oy, suora teräsritiläporras teräsreikälevykaiteella - askelma: malli B (silmäjako 34,3x38,1) 800x300 - ylätasanne: malli B (silmäjako 34,3x38,1) - reikälevykaide - käsijohde teräsputki halkaisija 42,2mm

51

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 Rakennusselostus

- portaan alaosan lukittava reikälevyportti - teräsosien käsittely: pulverimaalaus, väri NCS S 4030-G 30Y vaalean vihreä Salin aputilan tikas: - seinälle kääntyvät tikkaat - esim. Forssan metallityöt Oy Teknisten tilojen tikasluukku malli 1 - askelleveys 600 - askelsyvyys 50 - parven tason reunaan reikälevykaide, kuten iv-konehuoneen portaissa, koko matkalle, kattoon asti

1318

Erityiset tilajako-osat

Erityisiä tilajako-osia ovat edellä oleviin jako-osiin kuulumattomat jako-osat.

Urakassa ei ole.

132

TILAPINNAT

Tilapintoja ovat rakennuksen sisäpuoliset lattioiden, kattojen ja seinien pintarakenteet ja pintakerrokset alus- ja kiinnitysrakenteineen sekä pinnat ja pinnoitteet. Tilapinnat eritellään tilakohtaisesti huoneselostuksena.

1321

Lattioiden pintarakenteet

Lattioiden pintarakenteita ovat ala- tai välipohjan laattarakenteen päälle tehtävät rakenteet eristyksineen ja korokelattiat. Lattioiden pintarakenteita ovat mm. pintabetonit, kelluvat lattiarakenteet ja märkätilojen kallistusrakenteet.

1321.1

Kallistusrakenteet Tehdään kallistetut laatat lattiakaivollisiin tiloihin. - lattioiden tasoite kaseiiniton M1-luokan lattiatasoite - kaikki alapohjat, joissa on lattiakaivoja, kallistetaan vähintään 1:100 kaivoon päin ja kaivon ympärillä kallistus 1:50. Vedeneristys liitetään tiiviisti kaivoon Laatuvaatimukset · Noudatetaan SisäRYL 2000 24 Pintabetonityö, 61 Lämmöneristys, 37 Korokelattiatyö, F54 Korokelattiat

1321

Mattotyöt - noudatetaan SisäRYL 2000 24, 632, 75 ja RT 14 - 10373 - toleranssit BY 31 mukaan - tasoitetun lattian tasaisuuden tulee olla SisäRYL 2000 taulukon 75:T3 luokan 2 mukainen, käytetyt tasoitteet M1-luokan tasoitteita

1322

Lattiapinnat

Lattiapintoja ovat tilojen lattianpäällyste, jalkalistat, lattianpäällysteen pintakäsittely ja muu pintakerros tasoitteineen ja kerrokseen kuuluvine alustoineen.

Yleensä lattiat tehdään betonilaatan päälle, leikkimökissä ja salin aputilojen parvella puisen alapohjarakenteen päälle. Lattiapäällysteet asennetaan rakennesuunnitelman teräsbetonilaatan ja pintalaatan päälle. Lattioille tehdään Primer- käsittely, lattiat hiotaan ja tasoitetaan ennen pintamateriaalin asennusta. - tasoitteen määrä n. 2 - 3 kg/m2 betonilaatan ollessa tasainen - lattiapinnat asennetaan aina myös kalusteiden alle Erilaisia pintoja liitettäessä käytetään oviluettelon mukaisia kynnysratkaisuja.

52

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 Rakennusselostus

Kaupungin (%) ­taidehankinta sijoittuu osastojen käytävätiloihin: 126, 142, 156 ja 173 (sijoitukset on esitetty pohjapiirustuksessa). Näiden käytävien lattiat sisältyvät urakkaan seuraavasti: - rakennusurakoitsija ei laske mitään lattiapinnoitetta kyseisiin tiloihin - urakoitsija laskee jalkalistat (huoneselosteen mukaan) - urakoitsija tekee lattiapinnan asennusvalmiiksi samoin kuin muidenkin lattioiden pinnat (alapohjalaatat, primer, tasoitus, hionta) - urakoitsija asentaa ja liimaa taideteokseen sisältyvän materiaalin (taiteilijan valvonnassa), joka tulee tehtaalta 1m x 1m laattoina numerojärjestyksessä, ja joka on asennettavissa mukana tulevan kartan mukaisesti - taideteoslattian suojauksesta vastaa taiteilija 1322.1 Kostean tilan muovimatto Forbo Surestep PUR R10, hitsatuin saumoin Erilaisissa märkätiloissa ja jakelukeittiössä aputiloineen - kiinnitys valmistajan ohjeiden mukaan, hitsatuin saumoin - liimavalinnassa huomioitava lattialämmitys (valmistajan ohje) - huoneselosteen mukaiseen väriin (käytössä kaksi väriä) - muovimatto nostetaan seinälle jalkalistaksi noin 150 mm ja ulotetaan seinälaatan alle, saumat nurkissa hitsataan huolellisesti - tehdään saniteettisilikonisaumamassa putkien läpivientien ympärille - kostean tilan muovimatto toimii vedeneristeenä, ei erillistä kosteussulkua Kumimatto Noraplan Mega, 2mm Kuivissa tiloissa yleensä, myös liikuntasalissa, aputiloissa ja niiden parvella - käytetään rullatavaraa (ei laattaa) - kiinnitys valmistajan ohjeiden mukaan, hitsatut saumat - liimavalinnassa huomioitava lattialämmitys (valmistajan ohje) - väri huoneselosteen mukainen (käytössä yksi väri) - lattiamatto nostetaan seinälle jalkalistaksi noin 90mm, nurkissa ja lattian ja seinän rajassa kulmanpyöristyslista - lattialaatan liikuntasaumat rakennesuunnitelmien mukaisissa kohdissa laatan reunoihin saumassa rst- kulmateräkset n. 40x40x2mm, teräksien syrjän yläpinta maton tasoon Epoksilattia iv-konehuoneet ja muut toisen kerroksen tilat Epoksilattia Betofloor EPM, Betton Oy - kaksikomponiittinen, vesiohenteinen epoksi - vakioväri betoninharmaa RAL 7032 - nostetaan seinälle jalkalistaksi 150mm Puulattia Leikkimökki Piharakennuksena tehtävän leikkimökin lattia pinnoitetaan laudalla. - lattialauta huoneselosteen ja rakennesuunnitelman mukaan - tehdään huoneselosteen mukaiset käsittelyt Betonilakatut lattiat Laatikkovarasto, jätetila ja pihavarastot - käsin hierretty betoni

1322.2

1322.3

1322.4

1322.5

53

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 Rakennusselostus

1322

tehdään huoneselosteen mukaan betonilakkaus

Laatuvaatimukset · Noudatetaan SisäRYL 2000; 62 Ääneneristys, 632 Rakennuksen sisäpuolinen vedeneristys, 72 Tasoitetyö, 732 Sisämaalaus, 75 Mattotyö, 76 Massapäällystys, 63 Lattiapinnat

Mattotyöt - noudatetaan SisäRYL 2000 24, 632, 75 ja RT 14 - 10373 - toleranssit BY 31 mukaan - tasoitetun lattian tasaisuuden tulee olla SisäRYL 2000 taulukon 75:T3 luokan 2 mukainen, käytetyt tasoitteet M1-luokan tasoitteita

1323

Sisäkattorakenteet

Sisäkattorakenteita ovat kantavasta laatasta ripustetut alakatot tarvikkeineen, sisäkattoverhoukseksi asennettavat lämmön- ja ääneneristeet niihin kuuluvine alus- ja kiinnitysrakenteineen sekä sisäkattoverhoukset niihin kuuluvine alus- ja kiinnitysrakenteineen.

Uudet alakatot tehdään huoneselosteiden ja alakattopiirroksen mukaisesti, kiinteinä alakattoina ja järjestelmäkattoina. Akustoiviin kattopintoihin tehdään yläpuolinen ääneneristys. Esimerkiksi Knauf Danoline, Danopor, äänenvaimennus- ja eristysmateriaali, joka asennetaan levyjen taakse: - eristeen oltava taustamateriaaliksi irrotettaviin T-kehikkokattoihin suunniteltua - oltava suljettuihin muovipusseihin pakattua mineraalivillaa - ei saa olla hiukkasten irtoamisen vaaraa - koko 600 x 600 x 50 mm 1323.1 Kipsilevyalakatto Alakattokuvan mukaan, tiloissa kokonaan tai osittain Katot tehdään rakennetyypin mukaan, tai kotelointitilanteessa ripustetun metalli tai puurungon 50x50k<600 varaan. Alaslaskut on esitetty työpiirustuksissa ja alakattokuvassa, kaikki sivut huolitellaan. - kaikki käytettävät kiinnikkeet kuumasinkittyjä - reunaohennettu kipsilevy 13 mm, kiinnitys ruuveilla - märkätiloissa (myös kaikki wc-tilat) aina märkätilan levy - kiinnitysruuvien reiät ja levyjen saumat tasoitetaan ja pinta ylitasoitetaan, kuten kipsilevykatoissa - LVI- ja sähkötekniikan vaatimiin kohtiin asennetaan Gyproc-huoltoluukut polttomaalattua peltiä, väri valkoinen - kattopintojen maalaus huoneselosteiden mukaan Sileille kipsilevykatoille asennetaan alakattokuvan mukaisin sijoituksin Royal Viva akustointilevyjä, ks. 1324.3: 1323.2 Avattava järjestelmäalakatto, akustoiva kipsilevy Alakattokuvan mukaan, tiloissa kokonaan tai osittain - järjestelmäalakatto, Knauf Belgravia, reunamuoto E - väri valkoinen (tehdasmaalattu), reiitystyyppi Micro M1 - avattava kiinnitys T15 Ultraline, levyn koko 600x600mm - reuna-alueilla sileä levy, sovitus akustoivaan levyyn samalla ripustuslistalla, tasoitus ja maalaus huoneselosteen mukaan Avattava järjestelmäkatto, pesunkestävä kalvopinnoitettu levy Keittiö, keittiön aputilat

1323.3

54

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 Rakennusselostus

1323

tyyppi Knauff Danoline tiles White, 600x600x6,5mm valkoinen kalvopinnoite reunamuoto A pinta Regula R, sileä avattava T-lista kiinnitys T15

Laatuvaatimukset Noudatetaan SisäRYL 2000 732 Sisämaalaus, 78 Alakattotyö, F53 Alakatot · RT 07-10629 Sisäilmaston, rakennustöiden ja pintamateriaalien luokituksen käyttö · RT 20-10651 Pintamateriaalien luokituspäätökset · RT 84-10489 Alakatot ja sisäkattoverhoukset · RT 21-10626 Sahattu ja höylätty puutavara · RT 34-10340 Keraamiset laatat · RT 82-10582 Puiset sisäverhoukset · RT 29-10583 Puisten sisäverhousten pintakäsittelyt · RT 84-10489 Alakatot ja sisäkattoverhoukset · RT 33-10676 Sisäseinien ja -kattojen tasoitteet · Maalaus 2001. Uudis- ja huoltomaalauksen käsittely-yhdistelmät. RT-käsikirja. Ääneneristys - liittyvien rakenteiden ja pintarakenteiden vaikutus ääneneristävyyteen huomioitava erikseen RakMK:n mukaan - levyjen liittymäkohdat seiniin saumataan akustisella saumamassalla - alakaton lävistykset saumataan akustisesti (lävistysten määrä minimoitava) - valaisimet asennetaan sähkösuunnitelmien mukaan Lämmöneristys - lämmöneristyslevyjen saumat limittäin Sisäverhous - höylätyn sahatavaran toleranssit SisäRYL 2000 taulukon 56:T2 luokan 2 mukaiset Maalaus - noudatetaan SisäRYL 2000 732.41, 732.42 ja 732.45 - kattojen maalaus huoneselosteiden mukaisesti - noudatetaan RT 29-10363 Rakennusmaalaus, rajaukset ja RT 29-10326 Rakennusmaalaus, maalauksen laatuluokat ·

1324

1324.1

Sisäkattopinnat

Sisäkattopintoja ovat rapattu kattopinta ja maalattu kattopinta tasoitteineen sekä sisäkattopinnoitteet.

Pölynsidontamaalaus Alakatto-onteloihin tehdään aina pölynsidontamaalaus. Betonipinta Vss-tilan alueella olevat ryhmätila ja varasto, käytävä korkealla osalla - maalaus ja tasoitus huoneselosteen ja laatuvaatimusten mukaisesti Kipsilevykatot ks. 1323.1

1324.2

55

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 Rakennusselostus

1324.3

Pinnoitettu mineraalivillalevy, ääntä vaimentava Sileille kipsilevykatoille Asennetaan alakattokuvan mukaisin sijoituksin akustoivia levyjä, esim. Royal Viva akustointilevyjä: - reunahuoliteltuja (ei päästä villapölyä sisäilmaan) - käytetään valkoisia levyjä - asennus 8mm avosaumoin - liimaus valmiiseen kattopintaan asennusohjeen mukaisella tuotteella Akustoiva mineraalivillalevy IV-konehuone - tyyppi Paroc Parafon AKU IV-rtpgh - pellin takana pölyn leviämisen estävä harso - vuorivillalevy (kivikuitu 97,5%, sideaineet n. 2,5%), joka on suojattu galvanoidusta reikäpellistä taivutetulla kasetilla - levykoko 600x1200x30mm, - hattulistakiinnitys - laajuus alakattopiirroksen mukaan Leikkimökin ja varastojen katto - huoneselosteen mukaan käsittelemätön puu ja paneeli, jonka pintakäsittely tehdään huoneselosteen mukaan Laatuvaatimukset · · · Noudatetaan SisäRYL 2000 71 Rappaus, 72 Tasoitetyö, 732 Sisämaalaus, F62 Kattopinnat RT 33-10676 Sisäseinien ja -kattojen tasoitteet Maalaus 2001. Uudis- ja huoltomaalauksen käsittely-yhdistelmät RT-käsikirja.

1324.4

1324.4

1324

Tasoitus - tasoitteet M1-luokiteltuja tuotteita. - noudatetaan SisäRYL 2000 72.4 ja RT 33-10386 - tasoitetun katon tasaisuuden on oltava SisäRYL 2000 taulukon 72:T2 luokan 1 mukainen maalattavilla katoilla - tasoitettava pinta on esioikaistava, hiottava ja puhdistettava huolellisesti roiskeista, pölystä ym. liasta - tasoitetyössä on noudatettava tasoitteen valmistajan antamia kirjallisia suoritusohjeita. - missä tasoitettava pinta on suuren epätasaisuuden vuoksi rapattava, on rappaus lisäksi tasoitettava tasoitepintaa vastaavaksi - kaikki tasoitepinnat on hiottava kevyesti ennen maalausta Maalaus - maalit M1-luokiteltuja tuotteita. - noudatetaan SisäRYL 2000 732.41, 732.42 ja 732.45 - kattojen maalaus huoneselosteiden mukaisesti - noudatetaan RT 29-10363 Rakennusmaalaus, rajaukset ja RT 29-10326 Rakennusmaalaus, maalauksen laatuluokat

1325

Seinien pintarakenteet

Seinän pintarakenteita ovat runko- ja tilaosien päälle tehtävät sisäseinien verhoukset alusrakenteineen.

56

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 Rakennusselostus

1325.1

Akustointiverhous Iv-konehuone - tyyppi Paroc Parafon AKU IV-rtpgh - pellin takana pölyn leviämisen estävä harso - vuorivillalevy (kivikuitu 97,5%, sideaineet n. 2,5%), joka on suojattu galvanoidusta reikäpellistä taivutetulla kasetilla - levykoko 600x1200x30mm, - hattulistakiinnitys Akustointiverhous, värillinen Sali, käytävät Tehdään kaluste-eritelmien mukaiset akustointilevytykset. - levyn tyyppi Elam, 600x600x12mm, maalattu ja reitetty sisustuslevy, reitystyyppi P1a, reunamuoto 3 (mikroviiste) - kiinnitys puurimoitukseen k600 alumiinilistalla PI-3510, piilokiinnitys 1,2mm raolla, listan väri valkoinen - käytetään 5 erilaista väriä - levypintojen väri, koko ja sijoitus on esitetty kaluste-eritelmissä

1325.2

1326

Seinäpinnat

Seinäpintoja ovat maalattu seinäpinta tasoitteineen, laatoitettu seinäpinta vedeneristeineen, tapetoitu ja rapattu seinäpinta. Ikkunapenkkien ja ikkunasyvennysten pinnat luetaan seinäpintoihin.

Seinäpinnat on esitetty pohjapiirustuksissa (1.krs ja 2.krs, jossa iv-konehuoneet, tekniikkatilat ja valokuilujen seinät). 1326.1 5,5mm) Seinälaatoitus, Pukkila Harmony 2000, 147 x 147mm ja 72 x 147 mm (paks. aina Pesuhuoneet, WC-tilat. märkätilat osastoilla, keittiö aputiloineen - sertifioitu vedeneriste (Ardulan 8+9) kauttaaltaan laatoitettaviin seinäpintoihin, primer - käsittely tarvittaessa - kiinnityslaasti tehdään vesieristysmassan valmistajan ohjeiden mukaisesti - keraamiset I-laatuluokan laatat 147x 147mm ja 72 x 147 mm, huoneselosteiden ja kaluste-eritelmien mukaan, saumat 3 mm, väri huoneselosteen mukaan - 72 x 147 laatat ovat aina valkoisia (huoneselosteiden ja kaluste-eritelmien mukaan) - 147 x 147 laattoja käytetään 5 eri väriä (huoneselosteiden ja kalusteeritelmien mukaan) - kiinnityslaastin peitto laatassa 100% - käytetään homesuojattua saniteettisilikonimassaa nurkka- ja lattianrajasaumoissa, sävy sama kuin muissa saumoissa - laattasaumaan suoja-aine Pesualtaiden taustalaatoitukset: - pintojen sijainnit ja koko ilmenevät kaluste-eritelmistä - tehdään muutoin kuten wc-tilassa, mutta pohjakäsittelynä siveltävä vesieristys 1326.2 Kipsilevyseinät - kiinnitys ruuvein - kiinnitysruuvien kannat ja levysaumat tasoitetaan - kaikki liittymät saumataan elastisella saumamassalla

57

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 Rakennusselostus

1326.3

kipsilevyseinien käsittely ja maalaus huoneselosteen mukaan

Tiiliseinät, harkkoseinät ja betoniseinät Yleensä tasoitetaan ja maalataan huoneselosteiden mukaisesti, käytettävä tasoite alustan mukainen: - yleensä rasitusluokan 3 tasoitetta kuivissa tiloissa - mutta rasitusluokan 4 tasoitetta aulan ja käytävien seinissä, käytettävä maali aina rasitusluokan mukainen, huoneselosteen mukaan Huoneselosteissa ja pohjapiirustuksessa esitetyt tiiliseinät muurataan puhtaaksi (julkisivutiili VS2), näissäkin seinissä leimapuoli tasoitetaan ja maalataan tai vesieristetään ja laatoitetaan lukuun ottamatta laatikkovarastoa ja jätehuonetta, joissa molemmat puolet muurataan puhtaaksi. Välitilan laminaatti Kalustevälit, kaluste-eritelmien ja huoneselosteiden mukaan - yksittäisissä kalusteväleissä on käytetty välitilanlaminaattia, esim Formica Iki - sijoitus ja väri (yksi väri) kaluste-eritelmän mukaan - kiinnitys ruuvein valmistajan ohjeen mukaan Laatuvaatimukset · Noudatetaan SisäRYL 2000; 26 Betonipintojen etuoikaisu, 631 Rakennuksen sisäpuolinen vedeneristys, 71 Rappaus, 72 Tasoitetyö, 732 Sisämaalaus, 733 Seinänverhoustyö, F61 Seinäpinnat RT 34-10341 Keraamiset laatat, laatoitustyöt RT 33-10676 Sisäseinien ja -kattojen tasoitteet Maalaus 2001. Maalaustöiden yleiset laatuvaatimukset 2001 ja käsittelyyhdistelmät. RT- käsikirja

1326.4

1326

· · ·

Saumaus - noudatetaan SisäRYL 2000 642 Tasoitus - tasoitteet oltava allergiavapaita M1- luokiteltuja tuotteita - kivi- ja betonipinnalla käytetään kiviaineista märkätilantasoitetta - noudatetaan SisäRYL 2000 71.4, 72.4, RT 14 - 10373 ja RT 33­10386 - tasoitetun seinän tasaisuuden on oltava SisäRYL 2000 taulukon 72:T1 luokan 1 mukainen - tasoitettava pinta on esioikaistava, hiottava ja puhdistettava huolellisesti roiskeista, pölystä ym. liasta - tasoitetyössä on noudatettava tasoitteen valmistajan antamia kirjallisia suoritusohjeita - kaikki tasoitepinnat on hiottava kevyesti ennen maalausta Maalaus - maalien oltava M1-luokiteltuja tuotteita - noudatetaan SisäRYL 2000 732.41, 732.42, 732.45, SFS 4962, SFS 4959 ja MaalausRYL 2001 -kirjaa - noudatetaan RT 29-10363 Rakennusmaalaus, rajaukset ja RT 29-10326 Rakennusmaalaus, maalauksen laatuluokat

1327

Erityiset tilapinnat

Erityisiä tilapintoja ovat edellä oleviin rakennusosiin kuulumattomat tilapinnat.

Urakassa ei ole.

58

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 Rakennusselostus

133

1331

TILAVARUSTEET

Kiintokalusteet

Vakiokiintokalusteita ovat rakennuksen sisäpuoliset vakiovalmisteiset kiinteät kalusteet kuten komerot, kaapit, hyllyt ja pesupöydät verhouksineen, koteloineen ja listoituksineen.

Kiintokalusteet tehdään kaluste-eritelmien mukaan, kalusteita määriteltäessä on esitetty esimerkkikalusteet, joiden mukaista laatutasoa on noudatettava. Kalusteet kiinnitetään paikoilleen pintojen valmistumisen jälkeen. Urakkaan sisältyvät myös tilaajan/käyttäjän hankkimien irtokalusteiden vaatimat rakennustekniset kiinnitys- ja asennustyöt (lasten kerrossängyt kiinnitetään seinään). 1331.1 Pöytä-, komero- ja kaappikalusteet, vetolaatikot - työpöytätasot ja avohyllyt molemmin puolin laminoituja kaluste-eritelmien mukaan, levyn paksuus kaluste-eritelmien mukaan, toteutetaan eritelmissä esitetyssä koossa (eivät aina ole esimerkkikalusteen vakiokokoja) - satunnaisesti käsittelemättömiä liimapuutasoja - pöytälevyihin tulee kiinteästi upotettavia rst-altaita, joiden tyyppi on määritelty kaluste-eritelmissä - komero- ja kaappikalusteissa kalusterunko on yleensä melamiinipinnoitettu - kalusteovet laminaattipintaiset (laminaattipinta poikkeaa esimerkkituotteen vakiolaminaateista), reunat kaluste-eritelmien mukaisesti muovia ABS reunalista, ovien laminaatit ja värit kaluste-eritelmien mukaan - ovien auettava 170o - kalusteiden taustaseinät valkoiseksi maalattua kovalevyä - kalusteissa on irrotettava alasokkeli, klipsikiinnitettävä, käytetään kosteudenkestävää, valmiiksi pinnoitettua levyä - ovellisten komeroiden ja kaappien hyllyt reunanauhoitettua melamiinipintaista lastulevyä, kaluste-eritelmissä olevin täydennyksin - hyllyjen paksuus komeroleveyden mukaan 15­18 mm - kromatut vetimet kaluste-eritelmän mukaan - kalusteiden lukitukset kaluste-eritelmien mukaan - vetolaatikot metallisia tandem laatikoita (pysäyttäjät) - vetolaatikoiden etupaneelien kiinnitys etupaneelin mukaisin ruuvimitoin (lähes etupaneelin paksuuden mittainen ruuvi), ruuvien tulee olla muovivälikkeessä (käpymäinen muovivälike, joka pitää etupaneelin irtoamattomana) - ryhmätiloihin ja aulaan tulevat tilanjakajakaapit ja kalusteet (seisovat vapaasti tilassa) kiinnitetään aina sokkelin sisäpuolelta (ei näkyvää kiinnitystä, sokkelia ei saa kiinnittää) teräskiinnikkeillä lattiaan (eivät saa kaatua) Rst-tasot pesupöydät - hankitaan ja asennetaan rst tasot altaineen eri tiloihin kaluste-eritelmien mukaan 1331.3 Kalusteet lattiakaivollisissa tiloissa - lattiakaivollisissa tiloissa käytetään aina vain märkätiloihin tarkoitettua kalustelevyä (kaikissa kalusteiden levyosissa) - kalusteovet wc-tilojen säilytyskaapeissa laminaattipintaista märkätilan lastulevyä, muutoin kaluste-eritelmien mukaisin pinnoin ja yksityiskohdin - henkilökunnan pukuhuoneiden vaatekaapit teräsrunkoiset, polttomaalatut, kaappien varustus ja väri kaluste-eritelmän mukainen, ilmastoidut

1331.2

59

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 Rakennusselostus

1331.4

Seinäkiinnitteiset varstohyllyt (eri tiloissa) - kaluste-eritelmien mukaan - hyllyt ympärilaminoituja ja teräksisiä - esim. Sovella kannakkeet - hyllyissä korkeussäätömahdollisuus - ulkovarastoissa seiniin kiinnitetyt höylälautahyllyt Työtilojen kalusteet - huoltomiehen työtilassa (tekninen tila) esim. Sovella työpiste, kalusteeritelmän mukaan tai vastaava varustus Laatuvaatimukset · · · · Noudatetaan SisäRYL 2000; 57 Sisävarustetyö, F71 Kalusteet SisäRYL 2000; 58 Kalustepuusepäntyö, F71 Kalusteet RT 47­10680 Keittiökalusteiden ja kotitalouskoneiden liittymismitat RT 47­10681 Puukalusteet

1331.5

1331

1332

Erityiskiintokalusteet

Erityiskiintokalusteita ovat rakennuksen sisäpuoliset erikseen suunniteltavat ja tilauksen mukaan valmistettavat kiinteät kalusteet kuten komerot, kaapit, hyllyt ja pesupöydät verhouksineen, koteloineen ja listoituksineen.

1331.1

Kura- ja eteiskalusteet Tehdään kaluste-eritelmän mukaisia tuotteita esimerkkinä käyttäen, laatuvaatimukset esimerkin mukaisesti: - erilaisia, puisia ja/tai laminaattipintaisia, osin metalliosista tehtyjä erilaisia hyllyjä, kuten kiskokiinnitteiset hyllyt - naulakkoja, puisia ja/tai osin metalliosista tehtyjä erilaisia naulakkoja, seinäkiinnitteisiä ja vapaasti seisovia - penkkejä, laminaattipintaisia, polttomaalatuilla teräsrakenteilla - lokeropenkkejä - puuosat ja reunat yleensä koivua - eri värejä Puiset kalusteet - pajatilan ja joidenkin varastojen puukalusteet lakattua, massiivikoivua - esimerkiksi Kuopion Woodi Oy Jakelukeittiön kalusteet Jakelukeittiö toteutetaan C&C periaatteella toimivaksi. Kaluste-eritelmässä on esitetty kalustuksen ja varustuksen vaatimukset. - tarjoajan tulee esittää vaatimukset täyttävä kalusteiden toimittaja tarjouksessaan - urakoitsija velvoitetaan rakentamisvaiheessa teettämään laite/kalustetoimittajallaan koko keittiötä koskeva mitoitettu asennuspiirustus, jossa kaikkien kalusteiden ja laitteiden mitoitus ja sopivuus on esitetty sekä huomioitu mm. vesi, viemäri ja sähköpisteiden sijainnit - asennuspiirustus on hyväksytettävä tilaajalla ennen laitteiden hankintaa

1331.2

1332.3

1333

VARUSTEET

Varusteita ovat muun muassa naulakot, koukut, peilit, tuuletustelineet, asennettavat, ikkunapenkit, jalkaritilät, porrasmatot, urheiluvälinetelineet, verholaudat, verhokiskot, sälekaihtimet ja muut vastaavat varusteet.

60

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 Rakennusselostus

Varusteet tehdään kaluste-eritelmien mukaan, niitä määriteltäessä on esitetty esimerkkituotteet, joiden laatutasoa tulee noudattaa. Värit ja materiaalit on esitetty kalusteeritelmissä. Varusteet kiinnitetään paikoilleen pintojen valmistumisen jälkeen. 1333.1 Pesuallasvarustus(erilaisissa tiloissa, pohjapiirustusten mukaan) Toteutetaan eri tiloihin kaluste-eritelmien mukaan: - roska-astiat, kaluste-eritelmien mukainen malli - käsipyyheannostelija, kaluste-eritelmien mukainen malli - saippua-annostelija, kaluste-eritelmien mukaan - muut varusteet, kuten koukkusarjat Peilit Asennetaan eri tiloihin, kaluste-eritelmien mukaan. - kaluste-eritelmien mukaan - aina turvakalvo - kaikki peilit reunahiottuja - osa peileistä kallistettuja - märkätiloissa märkätiloihin sopivat peilit Sammutusvarustus Pikapalopostit (LVIAU) ovat yleensä sellaista mallia, johon sisältyy sijoituspaikka jauhesammuttimelle - hankitaan ja sijoitetaan jauhesammuttimet pikapaloposteissa niille varattuihin paikkoihin Yksi pikapaloposteista on sellaista mallia, jossa ei ole tilaa jauhesammuttimelle - hankitaan ja sijoitetaan ko. tilan jauhesammutin pohjapiirustuksessa esitettyyn paikkaan Ilmoitustaulupinnat (eri tiloissa, kaluste-eritelmien mukaa) Ilmoitustaulupinnat eri tiloissa ovat tyyppiä Forbo Bulletin Board (täyttää P2 pintavaatimuksen). Pinnat kiinnitetään liimaamalla, valmistajan ohjeen mukaan - reunoja ei huolitella listoilla - sijainti ja koko sekä kiinnityskorkeus kaluste-eritelmien mukaan - käytetään ja hajutonta ja päästötöntä liimaa Tuulikaappimatot Kaikkiin tuulikaappeihin asennetaan tuulikaappimatto koko tuulikaapin alueelle ja kuraeteisissä pohjapiirustuksen mukaiselle alueelle, mattosyvennys lattiassa n. 20mm - syvennys ei saa olla liian korkea, tuulikaappimaton pinnan koron toleranssi = korkoon on ±0,04 mm (esteetön sisäänkäynti) - tyyppi esim. Rovamatto, Apollo original, materiaali EPDM-kumi/alumiini, väri harmaa, tuotenro 915 Sälekaihtimet Kaikkiin ikkunoihin ja ikkunaoviin sekä sisäikkunoihin asennetaan alumiiniset sälekaihtimet - harmaa, vakiovalmisteinen - oviin asennetaan kaihtimen alareunaan pidike, joka pitää kaihtimen liikkumattomana - kaihtimet asennetaan ikkunaväliin, ovi-ikkunoissa kaihdin asennetaan sisäpuolelle, kiinnitetään alareunasta tuotteen mukaisella kiinnityksellä

1333.2

1333.3

1333.4

1333.6

1333.7

61

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 Rakennusselostus

1333.8

Verhoripustus Kaikkiin ikkunoihin, yläpuolelle seinään kiinnitetään koko huoneen mitalle kaksinkertaiset verhokiskot, detaljipiirustuksen mukaan - käsikäyttöinen verhokisko tyyppi esim. Silent Gliss 1090, 2 kiskoa rinnakkain - väri valkoinen (polttomaalattuna) - liuku tuotenro 3533 15 kpl/m, pysäytin tuotenro 3070 kiskon päihin - seinäkannattimet k600-k800 mm välein, kannattimet tuotenro 3175 kulmakannatin tuotenro 3137 ja kulmakannattimen suojaus tuotenro 3133 Salissa pimennysverhot suojataan maalatuilla mdf-levystä tehdyillä koteloilla - kotelot tehdään kalustepiirustusten mukaan (salin kalustepiirustukset)

1333.9

Pimennysverhot Kaluste-eritelmissä on esitetty tilat, joihin tehdään rullaverhotyyppiset pimennysverhot, eritelmien mukaisesti. Av-varustus Kaluste-eritelmissä on esitetty tilat, joihin tehdään av-varustus, eritelmien mukaisesti. Tukikaiteet Wc-tiloihin (inva) tehdään kaluste-eritelmien mukaiset, ylösnostettavat tukikaiteet. Laatuvaatimukset · Noudatetaan SisäRYL 2000; 57 Sisävarustetyö, F72 Varusteet

1333.10

1333.11

1333

1334

1334.1

Vakiolaitteet

Vakiolaitteita ovat liedet, jääkaapit, pakastimet ja kiukaat ja vastaavat vakiolaitteet.

Peruslaitteet Kaikki laitteet on esitetty kaluste-eritelmissä: - liedet ja liesituulettimet, eri paikoissa - uunit, eri paikoissa - mikroaaltouunit, eri paikoissa - erilaiset kylmäkalusteet, eri paikoissa - pesukone ja kuivausrumpu siivoustiloissa ja vaatehuollon tiloissa - kuivauskaapit lasten osastojen sisäänkäyntien yhteydessä, kondensoiva malli Jakelukeittiön laitteet Jakelukeittiö toteutetaan C&C periaatteella toimivaksi. Kaluste-eritelmässä on esitetty laitteiden vaatimukset. - tarjoajan tulee esittää vaatimukset täyttävä laitteiden toimittaja tarjouksessaan - urakoitsija velvoitetaan rakentamisvaiheessa teettämään laite/kalustetoimittajallaan koko keittiötä koskeva mitoitettu asennuspiirustus, jossa kaikkien jakelukeittiökalusteiden ja -laitteiden mitoitus ja sopivuus on esitetty sekä huomioitu mm. vesi, viemäri ja sähköpisteiden sijainnit - asennuspiirustus on hyväksytettävä tilaajalla ennen laitteiden hankintaa

1334.2

1335

Tilaopasteet

Tilaopasteita ovat rakennuksen sisäpuoliset opasteet kuten nimikilvet, -taulut ja osoitetaulut.

Tehdään rakennusaikana:

62

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 Rakennusselostus

kaikkiin oviin tulee tilan juoksevan numeroinnin mukainen luku, numerot pvcmuovisia Takitarroja h= 40mm, sijainti ovessa esitetään erillisessä opastesuunnitelmassa (laaditaan rakennusvaiheessa) - osaan ovista kiinnitetään lisäksi käyttötarkoituksen osoittava teksti erillisen opastesuunnitelman mukaan, tekstit pvc-muovisia Takitarroja h= 60mm - WC-symbolien koko on 160 x 160mm, teksti ja symboli pvc-muovisia Takitarroja, tekstin korkeus h= 60mm - tekstityyppi VERDANA, kaikki kirjaimet isoja kirjaimia - tyyppi esim Finn Opaste Oy Hot-opaste tai vastaava Lisäksi tehdään laminoidut A4 kokoiset poistumistietaulut joissa on esitetty poistumisreitti 6kpl samanlaisia. -

1336

Erityiset tilavarusteet

Erityisiä tilavarusteita ovat edellä oleviin rakennusosiin kuulumattomat tilavarusteet.

Liikuntasaliin ja sen aputiloihin sijoittuu erilaisia varusteita. eritelmien mukaan.

Ne tehdään kaluste-

134

1341

MUUT TILAOSAT

Muita tilaosia ovat muun muassa hoitotasot ja kulkurakenteet sekä tulisijat ja niiden hormit.

Hoitotasot ja kulkurakenteet

Hoitotasoja ja kulkurakenteita ovat tilaan erillisenä rakennetut hoitotasot, kulkusillat, tikkaat ja tasoja täydentävät kevyet portaat kaiteineen.

Urakassa ei ole.

1342

Tulisijat ja savuhormit

Tulisijoja ja savuhormeja ovat paikalla rakennettavat huonetulisijat, takat ja uunit suojauksineen, paloneristyksineen ja hormeineen.

Urakassa ei ole.

1343

Muut erityiset tilaosat

Muita erityisiä tilaosia ovat edellä oleviin rakennusosiin kuulumattomat erityiset tilaosat.

Urakassa ei ole.

135

TILAELEMENTIT

Kevyet tilaelementit ovat useita rakennusosia korvaavia valmiita tiloja, jotka voivat sisältää kiinteät kalusteet ja talotekniset osat. Tilaelementtiä käsitellään yhtenä kokonaisuutena, minkä vuoksi sen sisältämät tilaosat, sisäpinnat ja rakennusvarusteet luetaan kuuluviksi tilaelementtiin.

1351

Kylpyhuone-elementit

Kylpyhuone-elementit ovat roiskeveden kestäviä ja pesu- ja kylpytoimintaan tarkoitettuja tilaelementtejä, jotka sisältävät tilan jako-osat, tilapinnat, tilavarusteet sekä tilaan sisältyvät tekniikkaosat.

Urakassa ei ole.

1352

Kylmähuone-elementit

Kylmähuone-elementit ovat lämmöneristettyjä ja kosteudenkestäviä kylmäsäilytykseen tarkoitettuja tilaelementtejä, jotka sisältävät tilan jako-osat, tilapinnat, tilavarusteet sekä tilaan kuuluvat tekniikkaosat.

Jakelukeittiöön toteutetaan kylmäsäilytystilat, ne on esitetty kaluste-eritelmissä (kylmähuoneet). - tarjoajan tulee esittää vaatimukset täyttävä toimittaja tarjouksessaan - urakoitsija velvoitetaan rakentamisvaiheessa teettämään laite/kalustetoimittajallaan koko keittiötä koskeva mitoitettu asennuspiirustus, jossa kaikkien kalusteiden ja laitteiden mitoitus ja sopivuus on esitetty sekä huomioitu mm. vesi, viemäri ja sähköpisteiden sijainnit

63

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 Rakennusselostus

-

asennuspiirustus on hyväksytettävä tilaajalla ennen laitteiden hankintaa kylmäkoneiden laitteiden asennuspaikka on esitetty pohjapiirustuksissa

1353

Saunaelementit

Saunaelementit ovat lämmöneristettyjä saunomiseen tarkoitettuja tilaelementtejä, jotka sisältävät tilan jako-osat, tilapinnat, tilavarusteet sekä tilan sisäpuoliset talotekniikkaosat.

Urakassa ei ole.

1354

Talotekniikan tilaelementit

Talotekniikan tila-elementit ovat taloteknisten laitteiden suojaamiseen tarkoitettuja tilaelementtejä, jotka sisältävät rungon ja tilan osat kokonaan tai osin sekä sisäpuoliset tekniikkaosat.

Urakassa ei ole.

1355

Hormielementit

Hormielementtejä ovat valmisrakenteiset asennuskuilut, jotka sisältävät kuilun rajaavat talo- ja tilarakennusosat sekä talotekniikan laiteosat.

Urakassa ei ole.

1356

Erityiset tilaelementit

Erityisiä tilaelementtejä ovat edellä oleviin rakennusosiin kuulumattomat erityiset tilaelementit.

Urakassa ei ole.

2

TEKNIIKKAOSAT

Tekniikkaosat koostuvat putkiosista, ilmanvaihto-osista, sähköosista, tiedonsiirto- osista ja laiteosista.

21

PUTKIOSAT

Katso LVI-selostus ja suunnitelmat.

22

ILMANVAIHTO-OSAT

Katso LVI-selostus ja suunnitelmat.

23

SÄHKÖOSAT

Katso sähköselostus ja suunnitelmat.

24

TIEDONSIIRTO-OSAT

Katso sähköselostus ja suunnitelmat.

25

251

2511

LAITEOSAT

Talolaitteet koostuvat siirtolaitteista ja tilalaitteista.

Siirtolaitteet

Hissit

Hissejä ovat rakennuksen sisäpuoliset tai tiloja palvelevat rakennuksen julkisivurakenteeseen liittyvät hissit.

Urakassa ei ole. 2512 Kuljettimet

Kuljettimia ovat rakennuksen sisäpuoliset liukuportaat ja -käytävät sekä tavarakuljettimet koneistoineen, ohjausjärjestelmineen, kaiteineen, verhouksineen ja listoituksineen.

Urakassa ei ole.

64

Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 Rakennusselostus

2513

Erityiset siirtolaitteet

Erityisiä siirtolaitteita ovat muut kuin edellä olevissa tekniikkaosissa esitetyt siirtolaitteet kuten esimerkiksi nostimet, nostopöydät, potilasnostimet ja porrasnostimet ja siltanosturit.

Urakassa ei ole.

252

Tilalaitteet

Tilalaitteita ovat yhtenäisen toiminnallisen ja suunnittelukokonaisuuden muodostamat laitteistot kuten esimerkiksi laitoskeittiön, pesulan, uima-altaan, väestönsuojan ja muiden vastaavien tilaryhmien laitteet.

Toteutetaan suunnitelmien mukaiset väestösuojalaiteet ja jakelukeittiön laitteet. 2521 Keittiölaitteet

Keittiölaitteita ovat erilliseen keittiölaitesuunnitelmaan perustuvat laitoskeittiöiden laitteet kuten esimerkiksi padat, liedet, uunit, jää- ja pakastekaapit sekä tarjoilulinjastot.

Jakelukeittiön laitteet kuuluvat urakkaan kaluste-eritelmien mukaan. Ks. kalusteet, laitteet ja kylmähuone-elementit. Päiväkotiosastoille ja henkilökunnan tiloihin toteutetaan kalustesuunnitelmien mukaiset laitteet. 2522 Pesulalaitteet

Pesulalaitteita ovat erilliseen pesulasuunnitelmaan perustuvat laitospesuloiden laitteet kuten esimerkiksi pesukoneet, lingot ja kuivaimet.

Urakassa ei ole pesulatiloja. Siivoustilaan, vaatehuoltoon ja päiväkotiosastoille toteutetaan kalustesuunnitelman mukaiset laitteet. 2523 Väestönsuojalaitteet

Väestönsuojalaitteita ovat väestönsuojan kriisinajan ilmanvaihtolaitteistot.

Väestönsuojan laitteet, ks. vss-tila. 2524 Allaslaitteet

Allaslaitteita ovat erilliseen suunnitelmaan perustuvat uima-allaslaitteet kuten veden puhdistuslaitteet, pumput, kemikaalien annostuslaitteet ja putkistot.

Urakassa ei ole. 2525 Erityiset tilalaitteet

Erityiset tilalaitteet ovat tilaryhmien laitteita, jotka eivät sisälly edellä esitettyihin nimikkeisiin.

Urakkaan kuuluu savunpoiston ohjauskeskuksen ja siihen liittyvien laitteiden rakennustekninen asennus (laiteet SU) - ohjaus kahdelle kattoluukulle ja kahdelle savunpoistoikkunalle

Information

Microsoft Word - rakennusselostus Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012.docx

66 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

338484


Notice: fwrite(): send of 224 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531