Read Thánh Kinh Dy Gì text version

"Ch Tin Cy Mi Thn"

Thánh Kinh Dy Gì? Các ngi ch cu ng ct hay là thy bói; ch hi chúng nó, e vì chúng nó mà các ngi phi b ô u: Ta là Giê-hô-va, c Chúa Tri ca các ngi. (Lê-vi Ký 19:31) Vì ht thy k nào c Thánh Linh ca c Chúa Tri dt dn, u là con ca c Chúa Tri. (Rô-ma 8:14) Ch thông ng vi tà linh: Nu ai xây v ng ct và thy bói mà thông dâm cùng chúng nó, thì ta s ni gin cùng ngi ó, trut nó ra khi dân s mình. (Lê-vi Ký 20:6) Khi ngi ã vào x mà Giê-hô-va c Chúa Tri ngi ban cho, ch tp bt chc nhng s gm ghic ca các dân tc ti ó. gia ngi ch nên có ai em con trai hay con gái mình ngang qua la, ch nên có thy bói, hoc k hay xem sao mà bói, thy phù thy, thy pháp, k hay dùng m chú, ngi i hi ng ct, k thut s, hay là k i cu vong, vì c Giê-hô-va ly làm gm ghic k làm các vic y, và vì các s gm ghic y, nên Giê-hô-va c Chúa Tri ngi ui các dân tc ó khi trc mt ngi. Ngi phi trn vn vi Giê-hô-va c Chúa Tri ngi. Vì nhng dân tc mà ngi s ui i, nghe theo tà thut và bói khoa; song v phn ngi, Giê-hô-va c Chúa Tri ngi không cho phép ngi làm nh vy. T gia anh em ngi, Giê-hô-va c Chúa Tri ngi s lp lên mt ng

tiên tri nh ta; các ngi khá nghe theo ng y! (Phc-truyn Lut-l Ký 18:915) Ti li ca vua Sau-l: Sau-l nói cùng các tôi t mình rng: Hãy kim cho ta mt ngi àn bà bit cu vong; ta s i n ngi mà cu vn. Các tôi t tha rng: Ti Ên-ô-r có mt ngi àn bà cu vong. (1Sa-mu-ên 28:7) Ti li ca vua Ma-na-se: Ngi a con trai mình qua la, tp tành phép thiên vn và vic bói im; lp lên nhng ng ct và thy bói. Ngi làm iu ác trc mt c Giê-hô-va quá chng, chc gin Ngài hoài. (2Các Vua 21:6) Cuc ci cách ca vua Giô-si-a: Giô-si-a cng tr dit nhng ng ct và thy bói, nhng thê-ra-phim, và hình tng, cùng ht thy s gm ghic thy trong x Giu-a và ti Giê-ru-sa-lem, ng làm theo các li lut pháp ã chép trong sách mà thy t l Hinh-kia ã tìm ng trong n th ca c Giê-hô-va. (2Các Vua 23:24) Li cnh cáo ca các tiên tri: Nu có ai bo các ngi: Hãy cu hi ng bóng và thy bói, là k nói ríu rít líu lo, thì hãy áp rng: Mt dân tc há chng nên cu hi c Chúa Tri mình sao? Há li vì

ngi sng mà hi k cht sao? (Ê-sai 8:19) Chúa Jêsus v i hn "ngi mnh sc": c Chúa Jêsus ui mt qu câm; khi qu ra khi, ngi câm lin nói c. Dân chúng u ly làm l, song có my k nói rng: Ngi ny nh Bê-ên-xê-bun là chúa qu mà tr qu. K khác mun th Ngài, thì xin Ngài mt du l t tri xung. c Chúa Jêsus bit ý tng h, bèn phán rng: Nc nào t chia r nhau thì tan hoang, nhà nào t chia r nhau thì xung. Vy, nu qu Sa-tan t chia r nhau, thì nc nó còn sao c, vì các ngi nói ta nh Bê-ên-xê-bun mà tr qu? Nu ta nh Bê-ên-xê-bun mà tr qu, thì con các ngi nh ai mà tr qu? Bi vy, chính con các ngi s làm quan án các ngi. Nhng nu ta cy ngón tay c Chúa Tri mà tr qu, thì nc c Chúa Tri ã n ni các ngi ri. Khi mt ngi mnh sc cm khí gii gi ca nhà mình, thì ca ci nó vng vàng. Nhng có ngi khác mnh hn n thng c, thì cp ly khí gii ngi kia ã nh cy, và phân phát sch ca ci. Phàm ai không theo ta, thì nghch cùng ta, ai không thâu hip vi ta, thì tan lc. (Luca 11:14-23) Chúa Cu Th cha ngi b qu ám: n chiu, mt tri ã ln, ngi ta em mi k bnh và k b qu ám n cùng Ngài. C thành nhóm li trc ca. Ngài cha lành nhiu k au các th bnh, và ui nhiu qu, chng cho phép các qu nói ra, vì chúng nó bit Ngài. (Mác 1:32-34)

Phao-lô ui qu d: Mt ngày kia, chúng ta i cu nguyn, gp mt a y t gái b qu Phi-tôn ám vào, hay bói khoa, làm li ln cho ch nó. Nó theo Phao-lô và chúng ta, mà kêu la rng: Nhng ngi ó là y t ca c Chúa Tri Rt Cao, rao truyn cho các ngi o cu ri. Trong nhiu ngày nó c làm vy, nhng Phao-lô ly làm cc lòng, xây li nói cùng qu rng: Ta nhân danh c Chúa Jêsus Christ mà truyn my ra khi ngi àn bà ny. Chính gi ó, qu lin ra khi. Song le các ch nàng thy mình chng còn trông c li lc na, bèn bt Phao-lô và Si-la, kéo n ni công s, trc mt các quan. (Công-v các S- 16:16-19) Thánh Linh ca c Chúa Tri phán gì? V, c Thánh Linh phán t tng rng, trong i sau rt, có my k s bi o mà theo các thn la di, và o lý ca qu d. (1Ti-mô-thê 4:1) Nhng nhng ngi hung ác, k gi mo thì càng chìm m luôn trong iu d, làm lm lc k khác mà cng lm lc chính mình na. (2Ti-mô-thê 3:13) Vì s có mt thi kia, ngi ta không chu nghe o lành; nhng vì h ham nghe nhng li êm tai, theo t dc mà nhóm hp các giáo s xung quanh mình, bt tai không nghe l tht, mà xây hng v chuyn huyn. (2Ti-mô-thê 4:3-4)

"Chìm m luôn trong iu d" cho n ngày cui cùng: Còn nhng ngi sót li, cha b các tai nn ó git i, vn không n nn nhng công vic bi tay chúng nó làm, c th ly ma qu cùng thn tng bng vàng, bc, ng, á, và g, là nhng tng không thy, không nghe, không i c. Chúng nó cng không n nn nhng ti git ngi, tà thut, gian dâm, trm cp ca mình na. (Khi-huyn 9:20-21) Tôi thy t ming rng, ming thú, ming tiên tri gi có ba tà thn ra, ging nh ch nhái. ó là nhng thn ca ma qu, làm phép l và i n các vua trên khp th gian, nhóm hip v s chin tranh trong ngày ln ca c Chúa Tri toàn nng. (Khi-huyn 16:13-14) Trung gian tht là Li ca c Chúa Tri, không phi các linh hn ca ngi cht: Ngi giàu nói rng: T tôi i! Vy thì xin sai La-xa-r n nhà cha tôi, - vì tôi có nm anh em, - ng ngi làm chng cho h v nhng iu ny, ko h cng xung ni au n ny chng. Áp-ra-ham tr li rng: Chúng nó ã có Môi-se và các ng tiên tri; chúng nó phi nghe li các ng y! Ngi giàu nói rng: Tha Áp-ra-ham t tôi, không phi vy âu; nhng nu có k cht sng li n cùng h, thì h s n nn. Song Áp-ra-ham rng: Nu không nghe Môi-se và các ng tiên tri, thì du có ai t k cht sng li, chúng nó cng chng tin vy. (Lu-ca 16:27-31) ang khi ngi còn nói, bng chúc có mt ám mây sáng rc che ph nhng ngi ó; và có ting t trong mây phán rng:

Ny là Con yêu du ca ta, p lòng ta mi ng; hãy nghe li Con ó! (Ma-thi 17:5) Vì nu chúng ta sng, là sng cho Chúa, và nu chúng ta cht, là cht cho Chúa. Vy nên chúng ta hoc sng hoc cht, u thuc v Chúa c. ng Christ ã cht và sng li, y là làm Chúa k cht và k sng. (Rô-ma 14:8-9) Li cnh cáo nghiêm túc: V, các vic làm ca xác tht là rõ ràng lm: y là gian dâm, ô u, luông tung. th hình tng, phù phép, thù oán, tranh u, ghen ghét, bun gin, cãi ly, bt bình, bè ng, ganh g, say sa, mê n ung, cùng các s khác ging nh vy. Tôi nói trc cho anh em, nh tôi ã nói ri: H ai phm nhng vic th y thì không c hng nc c Chúa Tri. (Ga-la-ti 5:19-21)

Nhng câu trên ã c trích ra t Kinh Thánh. Nu bn mun bit thêm v s dy d ca Thng , cn gin, hình pht và ân sng tuyt vi qua chng trình cu ri ca Ngài, hãy c Kinh Thánh. Cu xin tình yêu và ân sng ca Thng n vi bn và gia ình bn. Tin Lành Cho Ngi Vit [email protected] www.tinlanh.com

Information

Thánh Kinh Dy Gì

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

739347