Read Th Gii và Nhân Loi: Khi u và Chm Dt text version

Th Gii và Nhân Loi: Khi u và Chm Dt!

Ngun gc ca th gii: Ban u c Chúa Tri dng nên tri t (Sáng Th Ký 1:1). Ngun gc ca con ngi: Giê-hô-va c Chúa Tri bèn ly bi t nn nên hình ngi, hà sanh khí vào l mi; thì ngi tr nên mt loài sanh linh (Sáng Th Ký 2:7). Giê-hô-va c Chúa Tri làm cho A-am ng mê, bèn ly mt xng sn, ri lp tht th vào. Giê-hô-va c Chúa Tri dùng xng sn ã ly ni A-am làm nên mt ngi n, a n cùng A-am (Sáng Th Ký 2:2122). Ngun gc ca ti li: Ngài li phán cùng Aam rng: Vì ngi nghe theo li v mà n trái cây ta ã dn không nên n, vy, t s b ra s vì ngi; trn i ngi phi chu khó nhc mi có vt t sanh ra mà n (Sáng Th Ký 3:17). S di truyn ca ti li: Cho nên, nh bi mt ngi mà ti li vào trong th gian, li bi ti li mà có s cht, thì s cht ã tri qua trên ht thy mi ngi nh vy, vì mi ngi u phm ti (Rô-ma 5:12). Hu qu ca ti li: Vì tin công ca ti li là s cht; nhng s ban cho ca c Chúa Tri là s sng i i trong c Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta (Rô-ma 6:23). Chng trình cu chuc ca c Chúa Tri: Vì c Chúa Tri yêu thng th gian, n ni ã ban Con mt ca Ngài, hu cho h ai tin Con y không b h mt mà c s sng i i (Ging 3:16). Con ng duy nht c cu: Ai tin Con, thì c s sng i i; ai không chu tin Con, thì chng thy s sng âu, nhng cn thnh n ca c Chúa Tri vn trên ngi ó (Ging 3:36). Không mt ai xng áng c cu: Nh có chép rng: Chng có mt ngi công bình nào ht, du mt ngi cng không. Chng có mt ngi nào hiu bit, Chng có mt ngi nào tìm kim c Chúa Tri. Chúng nó u sai lc c, thy cùng nhau ra vô ích; Chng có mt ngi làm iu lành, du mt ngi cng không (Rôma 5:8). c cu ch bi ân in: V, y là nh ân in, bi c tin, mà anh em c cu, iu ó không phi n t anh em, bèn là s ban cho ca c Chúa Tri (Ê-phê-sô 2:8).

Ngi c cu s sng vi Chúa: Tôi nghe mt ting ln t ni ngai mà n, nói rng: ny, n tm ca c Chúa Tri gia loài ngi! Ngài s vi chúng, và chúng s làm dân Ngài; chính c Chúa Tri s vi chúng. Ngài s lau ráo ht nc mt khi mt chúng, s không có s cht ,cng không có than khóc, kêu ca, hay là au n na; vì nhng s th nht ã qua ri (Khi huyn 21:3-4). Ngi không c cu s b hình pht: Còn nhng k hèn nhát, k chng tin, k áng gm ghét, k git ngi, k dâm lon, k phù phép, k th thn tng, và phàm k nào nói di, phn ca chúng nó trong h có la và diêm cháy bng bng: ó là s cht th hai (Khi huyn 21:8). Th gii ny s chm dt: Song le, ngày ca Chúa s n nh k trm. By gi các tng tri s có ting vang rm mà qua i, các th cht b t mà tiêu tán, t cùng mi công trình trên nó u s b t cháy c (2 Phi-e-r 3:10). Ngày tn th thì rt gn: S cui cùng ca muôn vt ã gn; vy hãy khôn ngoan tnh thc mà cu nguyn (1 Phi-e-r 4:7). iu ny chc chn s xy ra: Vì c Giê-hôva vn quân phán nh vy: Còn mt ln, khi ít lâu na, ta s làm rúng ng các tng tri và t, bin và t khô (A-ghê 2:6). Chúng ta hãy n nn và cu xin c Chúa thng xót: Ngi thâu thu ng xa xa, không dám ngc mt lên tri, m ngc mà rng: Ly c Chúa Tri, xin thng xót ly tôi, vì tôi là k có ti! (Lu-ca 18:13). K ã trn, nc c Chúa Tri ã n gn; các ngi hãy n nn và tin o Tin Lành (Mác 1:15). Nhng câu trên ã c trích ra t Kinh Thánh. Nu bn mun bit thêm v tng lai ca th gii và nhân loi, ti li và s trng pht, cn phn n ca Thng và k hoch cu ri ca Ngài. hãy c Kinh Thánh. Cu xin tình yêu và ân sng ca Thng n vi bn và gia ình bn.

"Vì Ngài phán rng: Ta ã nhm li ngi trong thì thun tin, Ta ã phù h ngi trong ngày cu ri. Kìa, hin nay là thì thun tin; kìa, hin nay là ngày cu ri!"

(2 Côrinh- tô 6:2).

Tin Lành Cho Ngi Vit [email protected] www.tinlanh.com

Information

Th Gii và Nhân Loi: Khi u và Chm Dt

1 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

739354