Read Microsoft Word - Khan_nguyen_94[1].doc text version

Tin tc cu nguyn ca cá nhân và Hi thánh ti Ðc, s 94 ra ngày 15.4.2007 Ph trách: Mc s V Ngc Vn. Römer Str.26, 70180 Stuttgart. E-Mail: [email protected]

Internet: www.tinlanhauchau.com, www.tinlanh-rt.de.vu, www.tn-stuttgart.de.vu

Ngày Sabát Ngày th sáu ti Jerusalem là ngày có nhiu rc ri. ây là ngày bt u l Sabát ca ngi Dothái và cng là ngày tt nht, là ngày cu nguyn bt buc ca ngi Hi giáo. Khp ni trong thành Jerusalem, cnh sát ông hn, lính kim soát gt gao hn, không khí cng thng hn vì thng có ln xn. Tr lm là n 17 gi ngày th sáu thì các phng tin công cng không còn hot ng, xe la, xe Bus u ngng chy cho n ht ngày th by! T Jerusalem tra th sáu tôi i xe Bus nhanh v Tel Aviv, kp i chuyn xe la v Aharyya! V tr xe ngng chy! V phía bc, xe i qua Haifa (th ô ca o Bàhai vi vn hoa ni ting là du hiu ca s hoà bình, là ni du khách phi n thm khi n Israel). Phía trên là núi Karmel ni Êli git các tiên tri ca Baanh. i tip là c thành Akko (tên c là Ptolemais ni Phaolô ã ghé thm tín hu, Công 21:7), ni các thp t quân b tin vào t ha. Trm xe Aharyya là trm cui cùng v phía bc, gn biên gii Libanon. ng xe la t ây xuôi nam v n phi trng Ben Gurion là chm dt, ng xe chy dc theo b bin t bc xung nam, có th ngm cnh bin p, ging tàu la Bc Nam nc mình. n ây mi hn 15 gi vài phút nhng hu ht các ca tim u ã óng và nhiu tim ã c ra sch (ty u) cho ngày Sabát, nc xà phòng chy y ng. Thm chí nhà hàng Mac Donald cng ngh mà ra. Theo truyn thng thì chiu th sáu, khi ngi ta không còn phân bit c si ch en vi si ch trng thì ngày Sabát bt u. Tôi c mi d tic erev shabat (chiu Sabát). Bàn n c trang trí p và n khi tri ti, àn bà s t 2 ngn nn và chúc phc cho ánh sáng. Sau ó mi ngi cùng ng dy, ngi ch l nâng ly ru nho và c li on Thánh kinh v 7 ngày to dng nhc li vic Ðc Chúa Tri ban phc cho ngày th by, t là ngày thánh vì trong ngày ó Ngài ngh (Sáng 2:3). iu rn gi ngày Sabát cng c c (Xut 20: 8-11). Sau ó mi ngi cùng ngi, ung và chúc phc cho ru nho (kiddusch), ý ngha là cm t Chúa ã chn, ã làm cho chúng ta nên thánh và ã ban cho ngày Sabát. Sau ó ch l gi hai cái bánh gi là Challach lên (hai bánh gi nh ngày xa ngi ta ã ly hai phn, mt phn cho ngày y và mt phn cho ngày th by) b mt ming, rc mui vào bánh nh li dy (Lêvi 2:13) và n, sau ó chuyn bánh cho ngi khác. Ba n có thêm các món n khác, tht ngon vì l ming. Sau khi n ngi ta hát tôn vinh, cm t Chúa v ngày Sabát. èn ngoài ng s sáng sut ngày th by vì ngi ta không dám tt, s phm lut Sabát. Chúa Jesus ã ging dy và cha bnh trong ngày Sabát dù b ngi Dothái bt b. Ngài mun cho h bit rng Ngài chính là Chúa ca ngày Sabát, và ngày Sa-bát c lp là vì li ích ca con ngi, là ngày làm iu lành (Mác 2; Mathi 12:12) là ngày ngi ngh ch không phi là c làm kh ngi khác. Nh li quê mình, ngày th by vn phi i làm. Cm t Chúa ã ban ngày Sabát cho nhân loi, và trong ó có c chúng con. Khn nguyn Berlin: Xin Chúa ban phc và thêm sc kho cho Ms. Nguyn c Hòa tip tc ging o và chng o. Cm t Chúa cho Hi thánh ã tìm c ch nhóm mi nhóm hàng

tun bt u vào tháng 4, xin cho có ngi ph tá mc s hu vic Chúa cho s ngi Vit nam ông o nht nc Ðc ti ây. München: Xin Chúa ban n trên TÐ. Nguyn quang Vinh, ban chp hành và toàn th con cái Chúa xây dng và làm phát trin nhà Ngài. Cm t Chúa trong tháng 3 va qua Ms Phm Xuân Bahnar Trung ã n thm và ging dy ti ây. Reutlingen: Xin Chúa ban n trên Ms.V ngc Vn, TTN. hu Ban, ban chp hành và toàn th con cái Chúa xây dng và làm phát trin nhà Ngài. Hannover: Xin Chúa i dng và ban n che ch gìn gi Ms. Phm Xuân Bahnar Trung khi di chuyn ging dy và chm sóc Hi thánh cùng nhóm nh ti Salzgitter, xin Chúa ban n trên vic gy dng và phát trin. Stuttgart: Xin Chúa i dng và ban n trên Ms.V ngc Vn, TTN. Nguyn duy Khánh, ban chp hành và con cái Chúa Hi thánh tng trng và phát trin nhanh. Wuppertal: Xin Ngài ban phc cho Ms. Nguyn công Tin, Truyn o tình nguyn Trn vn Hiu cùng ban chp hành và con cái Chúa gy dng nhà Ngài. Xin Chúa cho nhng anh ch em mi tin Chúa có th ng vng và phát trin c tin trong Ngài. Wetzlar: Xin Chúa ban n trên Truyn o Nguyn th Thanh Dung ang chu trách nhim chm sóc và phát trin nhóm tín hu ti ây. Xin cu nguyn c bit cho vic thm ving, chm sóc và chng o nhóm nhanh c phát trin. Hi ng tu nghip cho các Mc s, Truyn o và Truyn o tình nguyn ã c t chc t chiu ngày 23.03 n tra ngày 25.03.2007 ti Büdingen (Germany). Cm t Chúa trong Hi ng này ã có nhng tho lun hu ích cho công vic Chúa ti Âu châu. Hi ng giáo ht: Cm t Chúa cho hi ng va qua ã c n phc tràn y t ni Chúa. Nhiu con cái Chúa ã ha nguyn sau khi tr v s cu nguyn cho ngi chn, cho gia ình, cho hi thánh và ha s trung tín hc li Ngài. Trong k hi ng, ban chp hành giáo ht mi ã c bu li gm: Ms. Pham xuân Bahnar Trung Giáo ht trng, MS. Nguyn công Tin Giáo ht phó, Ms. V ngc Vn Th ký, Anh Châu vn Rng Th qu. Anh Phm huy Hoàng Ngh viên, TÐ. Nguyn quang Vinh và TÐ. Nguyn thanh Dung soát s. Xin cu nguyn cho ban chp hành c nhiu n phc Chúa, hip mt trong khi tng có th phát trin nhà Chúa. Hi ng giáo hi: Ði hi Tin lành Âu châu ln th 23 s c t chc t ngày 26.7 n 31.07.2007 ti Feldberg, Ðc quc vi ch là Hãy tôn vinh xng áng cho danh c Giê-hô-va. Ða im: Jugendherberge Feldberg-Hebelhof, Passhöhe 14, 79868 Feldberg. Telefon: +49 7676 221. Xin ghi danh vi giáo s trng hay i din ban t chc là thy Ð Hu Ban Tel.+ 49 7129 922478. Email: [email protected] u tiên cho ngi ghi danh và óng tin trc ngày 26.05.2007. Cu nguyn cho thanh thiu niên: Nhiu thanh thiu niên do ham thích s dng Internet ã xao lãng vic hc và b các nh hng xu. Xin Chúa ban n nhiu cha m và các anh ch có trách nhim s gn gi, giúp các em có lòng ham thích li Chúa, i sng các em c hng dn hu tht s phc hnh. Chng trình phát thanh Ngun sng: Ting nói ca Chân lý, Tình yêu và hy vng em tin mng v ân hu cu chuc nhân loi ca cu Chúa Jêsu cho ngi Vit nam trong nc và hi ngoi. Chng trình c truyn thanh và thay i mi ngày. Quí v có th nghe Ngun sng bt c gi nào trên Internet : www.vietchristian.net/nguonsong ng h phát hành Khn nguyn: Ông bà Dr. Trng hoàng Lâm 10. n danh 10. Ông bà Ms Triu thái Sn 20, Xin Chúa ban n, chúc phc tràn y li trên sc kho, i sng và gia ình các ông bà. a ch mi: TTN. Nguyn duy Khánh ã dn nhà v Stuttgart thun tin vic chm sóc Hi thánh. i ch: Duy Khanh Nguyen, Nauheimerstr. 20, 70372 Stuttgart, Germany.

Information

Microsoft Word - Khan_nguyen_94[1].doc

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

331772