Read Microsoft Word - Huong dan dang ky mon hoc HK11 2A cap nhat _09-02-2012_.doc text version

B GIÁO D C VÀ ÀO T O TR NG I H C HOA SEN

______________________________

C NG HOÀ XÃ H I CH NGHA VI T NAM

c l p - T do - H nh phúc

__________________________________________________

S : 14/TB- T

Tp. H Chí Minh, ngày 09 tháng 02 nm 2012

H NG D N T CH C NG KÝ MÔN H C H C K 11.2A NM H C 2011 ­ 2012 I. LU Ý M T S QUY NH 1. Trong H c k (HK) chính 11.2A sinh viên (SV) h tín ch ( H,C ,LT) b t bu c ph i ng ký môn h c online ( KMH-online) (tr Tân SV h Liên thông C , H khóa 2011). 2. S Tín ch t i thi u ph i KMH-online trong HK 11.2A là 10 tín ch , tr SV các ngành có l trình h c d i 10 tín ch ho c ã h c h t l trình m u theo chng trình ào t o (CT T). SV ph i ch n ng ký ( K) c nh ng môn không có th i khóa bi u (TKB) nh án, th c t p nh n th c (TTNT), th c t p t t nghi p (TTTN), khóa lu n t t nghi p n u mu n h c trong HK 11.2A N u ph i h c môn TTNT, TTTN, KLTN thì ch có th KMH thêm môn h c v t, tr n vào th 7, ch nh t ho c bu i t i. 3. Vì lý do riêng, n u không KMH-online SV ph i làm n xin "t m ng ng h c" g i phòng H tr Sinh viên (P.HTSV) tr c ngày 20/02/2011; 4. SV có KMH-online nhng không th óng h c phí úng th i h n quy nh, ph i làm n xin "t m hoãn óng h c phí" g i P.HTSV theo th i gian xác nh cho t ng khóa m c II/1 d i ây. N u không c ch p thu n, SV v n ph i th c hi n theo quy nh. 5. Không th c hi n úng quy nh KMH-online, SV b k lu t nh sau: a) SV có l trình m u h c trong HK 11.2A nhng không KMH-online và không có n xin t m ng ng h c ho c có n nhng không c ch p thu n: nh n k lu t " ình ch h c t p t HK 11.2A n h t HK 11.2B". b) SV ã dùng ph n m m KMH-online nhng không óng h c phí úng h n và không có n c gi i quy t t m hoãn óng h c phí ho c có n nhng không c ch p thu n, s b k lu t: · Quá h n t 1 n 3 ngày so v i quy nh: K lu t "c nh cáo" · Quá h n trên 3 ngày: B h y k t qu KMH-online và b k lu t " ình ch h c t p t HK 11.2A n h t HK 11.2B" II. CÁC M C TH I GIAN QUY NH KMH-ONLINE CHO HK 11.2A: 1. M c th i gian KMH- online: Khóa 2008, 2007& 2006_ H 2009 2010 2011 Th i gian quy KMH nh H n cu i cùng ph i óng h c phí t i ngân hàng Tr c 16h ngày 27/02/2012 Tr c 16h ngày 28/02/2012 Tr c 16h ngày 01/03/2012 Tr c 16h ngày 05/03/2012 H n cu i cùng n p n hoãn h c phí Tr c 16h ngày 24/02/2012 Tr c 16h ngày 27/02/2012 Tr c 16h ngày 28/02/2012 Tr c 16h ngày 02/03/2012

T 9h30 ngày 21/02/2012 n 7h30 ngày 23/02/2012 T 9h30 ngày 23/02/2012 n 7h30 ngày 25/02/2012 T 9h30 ngày 25/02/2012 n 7h30 ngày 27/02/2012 T 9h30 ngày 27/02/2012 n 7h30 ngày 01/03/2012

· H t "Th i gian quy nh KMH" c a t ng khóa". M C NH các l p-MH mà SV ã ch n a vào Th i khóa bi u chính th c cá nhân (TKB-CN) ã c ch p nh n. SV không th KMH-online n a mà ch có th dùng ph n m m in "Phi u k t qu

1/4

KMH" và mang n m t trong các chi nhánh c a ngân hàng BIDV óng h c phí úng theo s ti n ghi trên phi u k t qu KMH trong th i gian qui nh m c II.1. SV không th t ch i óng h c phí cho môn h c ã KMH-online. · Quá "H n cu i cùng ph i óng h c phí t i ngân hàng": n u SV không óng h c phí ho c không có gi y ng ý hoãn h c phí, SV b k lu t nh ã nêu m c I, 5.b. 2. M c th i gian x lí h u KMH: · Công b l p môn h c b h y ( do không s s ): Ngày 08/03/2012 · SV l p môn h c h y chuy n sang l p môn h c khác: T 08/03/2012 n 16h30 13/03/2012 · Th i khóa bi u chính th c: T ngày 16/03/2012 · SV không chuy n l p môn h c nh n l i h c phí: T 09/04/2012 n 20/04/2012. III. QUY TRÌNH HOÀN T T KMH-online & NH N TÀI LI U: 1. Ki m tra tài kho n email KMH-online: SV s s d ng chung tài kho n email (do tr ng c p) KMH-online. Vì v y tr c khi KMH-online SV ph i ki m tra Email, m t mã và t b o v m t mã, n u có khó khn liên h : P.Qu n tr thông tin, P.CS2_A114 ho c P.CS7_C208; Email: [email protected] Không gi i quy t vi c không KMH c do tr ng i v tài kho n email. 2. Quy trình hoàn t t KMH-online: SV làm úng và 2 b c sau: B c 1: Trong th i gian quy nh KMH, SV th c hi n : - Truy c p trang web KMH-online: http://htttsv.hoasen.edu.vn ng nh p: dùng tài kho n KMH-online (theo h ng d n m c III.1 trên) - - Trong th i gian KMH-online, SV có th thao tác nhi u l n trên ph n m m Thêm l p-MH, h y l p-MH, chuy n l p-MH sang l p-MH khác. Sau m i thao tác, ph i ch n nút "K t thúc thêm", "K t thúc h y", "K t thúc chuy n", n u không thao tác cha hoàn thành. - Xem th i khóa bi u cá nhân theo danh sách l p và theo tu n bi t th i gian h c và h c phí t ng MH và t ng h c phí ph i óng: h ng d n t i m c IV.1 d i ây B c 2: óng h c phí úng h n t i ngân hàng theo m c th i gian m c II.1. Khi h t th i gian quy nh ng ký c a t ng khóa, ph n m m t ng khóa l i v i khóa ó và SV ch có th in "phi u k t qu KMH" và mang n ngân hàng óng ti n (theo úng m c h c phí ghi trong "Phi u KQ KMH") và nh n l i "Gi y n p ti n m t" c a Ngân hàng tr c h n quy nh (xem lu ý v gi y n p ti n c a ngân hàng m c IV.4) Lu ý: Quá th i h n qui nh óng h c phí m c II.1, n u SV cha óng h c phí s b x lý nh ã nêu trong m c I.5 IV. THÔNG TIN H TR : 1. H ng d n s d ng ph n m m KMH-online và các lu ý: - SV c n c k "H ng d n s d ng ph n m m KMH-online" t i http://www.hoasen.edu.vn, http://htttsv.hoasen.edu.vn và g i qua email sinh viên hi u và th c hi n úng các qui nh - Lu ý: Khi l p-MH cha y s s : L p-MH mà SV quy t nh thêm l p-MH c ch p nh n và a vào TKB-CN, ngha là SV s ph i óng h c phí cho MH ó. Khi l p-MH ã y s s : SV s quy t nh ch n hay không vi c a MH ã ch n vào trong "danh sách ch " c a l p-MH ó. Khi có SV khác trong danh sách chính th c rút ra kh i l p-MH thì ph n m m t ng chuy n SV u tiên trong danh sách ch vào danh sách chính th c và SV ph i óng h c phí cho MH này. N u có l p-MH m thêm cùng gi , cùng c s v i l p MH mà SV ang ch thì h th ng t ng chuy n

2/4

SV trong dánh sách ch vào; n u khác gi thì SV v n danh sách ch . Vì v y n u ã a MH vào "danh sách ch " thì SV ph i th ng xuyên theo dõi khi còn th i h n KMH-online bi t : · L p-MH trong danh sách ch ã c chuy n vào danh sách chính th c (ph i óng h c phí) và quy t nh gi nguyên trong TKB-CN hay h y-l p MH ho c chuy n-l p MH ó theo m c th i h n quy nh nêu t i m c II.1. · T quy t nh "h y l p-MH" môn h c trong danh sách ch ( không chuy n vào danh sách chính th c và không ph i óng h c phí) ho c "chuy n l p-MH" a MH sang l p MH m i m theo m c th i h n quy nh nêu t i m c II.1. SV ch c ch n t i a 2 MH vào trong danh sách ch c a 2 l p-MH và không th ch n l p-MH khác trùng TKB v i l p-MH trong danh sách ch . Khi k t thúc th i h n KMH-online c a SV, các MH còn trong danh sách ch s b h y và không ph i óng h c phí cho các MH này. Ngày 16/03/2012, SV ph i xem l i TKB chính th c t i http://htttsv.hoasen.edu.vn (vì có th có nh ng c p nh t v phòng h c, tên Gi ng viên) m b o vi c di chuy n, SV không ch n 2 l p-MH trong cùng m t bu i 2 c s (CS), tr CS 2 và CS 4. Vi c ch n sai s không c gi i quy t h y, chuy n l p khác sau khi ã k t thúc KMH-online. Ký hi u phòng h c: - CS02_xxxx : Lô 10 Công viên ph n m m (CVPM) Quang Trung, Q.12, Tp. HCM - CS04_SZxxxx : Lô 11 CVPM Quang Trung, Q. 12, Tòa nhà Charm IT Center - CS05_TZxxxx : S 2 T n Viên, ph ng 2, Qu n Tân Bình. - CS07_CZxxx : S 93 Cao Th ng, Qu n 3, Tp. HCM SV ch n nút l nh "Xem th i khóa bi u", ch n xem TKB tu n bi t TKB chính th c cá nhân. Trong th i gian ang th c hi n KMH-online, SV ch n nút l nh "Thông tin tài v /tra c u tài kho n " bi t h c phí t ng MH và t ng s h c phí ph i óng. Các thông tin này cha ph i là k t qu KMH cu i cùng vì SV còn có th thay i. Khi h t th i gian KMH-online, SV ph i vào m c "Thông tin tài v /tra c u tài kho n", ch n "In phi u KMH in "Phi u k t qu KMH" óng h c phí và dùng làm c s pháp lý làm vi c v i th vi n, P.KTTC, P. T. Sau khi óng h c phí, SV ph i theo dõi th ng xuyên email do tr ng g i bi t thông tin v các v n h u x lý KMH: DS l p môn h c không m do không s s . Th i gian chuy n sang l p môn h c khác. Thông tin v vi c SV cha hoàn t t h c phí tránh tình tr ng SV ã óng HP nhng sai thông tin ngân hàng, sai MSSV d n n tình tr ng b k lu t t m ng ng h c, h y k t qu KMH. Các thông tin khác c a tr ng 2. DANH SÁCH CÁC MÔN C GI NG D Y TRONG HK11.2A c truy n thông cho SV vào ngày 14/02/2012: ng t i trên http://www.hoasen.edu.vn và http://htttsv.hoasen.edu.vn . - G i qua Email cho t ng sinh viên . SV c n xem k và tham kh o c v n h c t p có tr c k ho ch KMH-online: 3. Liên h th c m c và nh n gi i áp: a. V h c phí:- Email: [email protected] - i n tho i: 3 8301 877 ­ Ext 168 t 7h30 n 16h30 - Tr c ti p:Phòng K toán Tài chính P. CS7_C005, 93 Cao Th ng, Q.3 b. V s c liên quan n KMH-online:

3/4

- Email: [email protected] i n tho i ho c g p tr c ti p Ban t ch c KMH : P.CS2_A006_Lô 10 CVPM Quang trung, Q.12, T: 54370086 ­187 P.CS05_TZ301_ S 02 T n Viên, Q. Tân Bình, T: 35471176 4. m b o n i dung ghi trên "Gi y n p ti n m t": Thông tin tài kho n: Ng i nh n ti n: TR NG I H C HOA SEN - S tài kho n: 135 10 00 008834 5 - Tên NH: Ngân hàng u t & Phát Tri n Vi t Nam­Chi nhánh Gia nh - a ch Ngân hàng: 127 inh Tiên Hoàng, Qu n Bình Th nh, TP.HCM Thông tin sinh viên (do ngân hàng ghi ph n n i dung c a "Gi y n p ti n m t") N i dung: [H Tên sinh viên] MSSV l p [Mã l p] HPHK[4 ch s ] Quy c ghi y MSSV ã c nhà tr ng c p: - SV các khóa 2010 tr v tr c ghi MSSV bao g m 6 ch s :ví d MSSV 090123 - SV nh p h c t nm 2011 tr i ghi MSSV g m 7 ch s : ví d MSSV 2003331 HPHK là vi t t t c a ch "h c phí h c k", [5 ký t ] quy nh cho tên h c k, thí d : 11.2A. Ví d : Nguy n Vn A MSSV 090123 L P TV0911 HPHK11.2A. Các tr ng h p sai thông tin xem nh không h p l : Các tr ng h p SV ghi sai ho c do ngân hàng nh p sai : MSV 090123 ( MSSV) ; MSSV 090.123 (th a d u .); (Tên) ­ 090123 (không ghi "MSSV"); MSSV 09012 (MSSV ghi không 6 ch s ) ; H tên (Ch ghi h tên ­ không ghi MSSV, mã l p); Hai hay nhi u sinh viên óng ti n chung trong m t gi y n p ti n SV ph i ki m tra thông tin cá nhân (H tên, MSSV, mã l p, tên HK, s ti n) , ph n in thông tin i n t c a ngân hàng trên "Gi y n p ti n m t", và ngh ngân hàng ph i i u ch nh ngay trên h th ng i n t c a Ngân hàng tr c khi r i kh i ngân hàng. N u ã r i kh i ngân hàng, SV c n ghi l i thông tin úng trên "Gi y n p ti n" và g i l i ngay b ncopy tr c ti p cho P.KT ho c scan g i vào h p th [email protected] có c s i u ch nh. SV không ki m tra "gi y n p ti n m t" theo quy nh n u d li u b nh m l n và không g i phàn h i thông tin i u ch nh P.KT s không ch u trách nhi m v th i h n óng h c phí và x lý các khâu liên quan n h c phí, Phòng KT không ch p nh n chuy n kho n t máy ATM: do d li u Ngân hàng ch th hi n s tài kho n, không th hi n tên tài kho n và MSSV. V. Qui trình nh n tài li u ­ Hóa n thu h c phí: - Nh n tài li u: SV mang "phi u k t qu KMH" và "Gi y n p ti n m t" c a Ngân hàng n Th vi n C s 2 Quang Trung P.CS02_A009 nh n tài li u (theo l ch) ; - Nh n hóa n thu h c phí: Sau 15 ngày óng ti n t i ngân hàng, SV mang hóa n n P.KT (P.C005-93 Cao Th ng, Qu n 3, TP HCM ) i l y "HÓA N THU TI N H C PHÍ" c a tr ng. TL. HI U TR NG TR NG PHÒNG ÀO T O ( ã ký) Nguy n M nh C ng

4/4

Information

Microsoft Word - Huong dan dang ky mon hoc HK11 2A cap nhat _09-02-2012_.doc

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

293107


Notice: fwrite(): send of 212 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531