Read 2001-To-chuc-ki-thi-nang-ngach-len-chuyen-vien-chinh-chuyen-vien-cao-cap-nam-2011.pdf text version

BC, NQI vij S6: 2546/BNV-CCVC

V/v to chat ky thi !ling ngach len chuyén vien chinh, chuyen vien cao cap nam 2011

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Dilie 14p - Ty do - Haub phtIc

Ha

Nai, ngity 14 %hang 7 ?lam 2011

DAI HOC CR& u/

C.V Kinh

DEN

S8':,aW4

NgeyctO

Chuy6h: CFA,:

(cut Cac BO, ca quan ngang BO, co quany thuOc Ch Uy ban nhan &An cat tinh, thAnh phO true thuOc Trung nang.

Can eti Nghi dinh s6 24/2010/ND-CP ngay 15/3/2010 eila Chinh phu quy Binh ve tuydn dung, sir dung va quan 19 ding chile (sau day viet tat la Nghi dinh s6 24/2010/ND-CP); Quyet Binh s6 1344/QD-BNV ngay 11/7/2011 eita BO tracing BO NOi vu ye viec ban hanh KE hoach t6 chile thi nang ngach cOng chile !lam 2011 theo nguyen the canh tranh, Be Nei vu huOng dan cu the mQt s6 nOi dung trong viec t6 chile thi nang ngach tfr ngach chuyen vier' len ngach chuyen vier' chinh va tir ngach chuyen vien chinh len ngach chuyen vien cao cap nam 2011 a thay the Ong van s6 1740/BNV-CCVC ngay 23/5/2011 oh 130 NOi vu nhtr sau: I. THI NANG NGACH Tir NGACH CHUYEN VIEN LEN NGACH CHUYEN VIEN CHINH 1. Ve 416i ttrqng dy. thi D6i tuang du thi fling ngach to ngach chuyen vien (ma s6 01.003) len ngach chuyen vien chinh (ma so 01.002) nthn 2011 bao g6m: COng chile duge xac dinh theo quy dinh tai Nghi dinh se') 06/2010/NDCP ngAy 25/01/2010 oh Chinh phu quy Binh nhftng nguai IA cong clulc; ThOng to so 08/2011/TT-BNV ngay 02/6/2011 cili a BO NOi Iry huerng dan mot so diau cua Nghi dinh s6 06/2010/ND-CP, dang Jeep lucmg 6 ngach chuyen vien; Can be, theo quy dinh cna Luat Can b0, cOng chirc trong cac co quan nhA nu& to Trung ucmg dan cap huyen thuOc dien xep lucmg theo ngach cOng chfrc hanh chinh va htreing phi cap chire vu lanh dao cua chire vu, chile danh dang dthn nhiem; Vien chirc trong cac dan vi su nghiep cong lop, dang xap luang ngach chuyén vien; Can b0, cOng chile, vien chic gift chtic vu lanh ciao 6 cap tinh va cap huyen thuOc dien trong quy hoach, duge co. quan co thAm quyen Juan chuyen va gift cac chtic vu, chirc danh can 1)0 lanh dao b cap xa. Cac dOi twin nen tren sau day gpi chung IA cong

2. Ye die'n kien d r thi COng chirc clang k9 du thi nang ngach tir ngach chuydn vien len ngach chuyen vien chinh nam 2011 phai co c/a cac dieu kien sau: LA nguai clang a ngach chuyen vien, co Ichd nang dam nhan hoac Bang lam viec a vi tri cOng tk phit hop veri chile trâch, nhiem vu ciia ngach chuyén vien chinh quy dinh tai Quyet dinh so 414/TCCP-VC ngAy 29/5/1993 ciia BO truerng, Truang ban Ban T6 chile - Can be Chinh phu (nay lA 80 truOng BO NOi vu) ye viec ban hAnh tieu chuan nghiep vu cac ngach cong chat ngAnh hart chinh; Dirge ca quan sir dung cong chirc danh gia IA hoAn thAnh tot nhiem vu trong thai gian 03 (ba) nam lien tuc tinh den het nam 2010, co pham chat chinh tri, pham chat dao dire tot; IchOng trong theri gian bi thi hAnh k9 luat hoac trong thai gian bi ca quan co tham quyen xem xet xir ly k9 luat; c) CO theri gian cOng tic co citing bao hiem xa hei bat buOc a vi tri ngach chuyen vien hoac Mang ducmg tir dir 09 nam trer len (IchOng k'e thai gian tap su, thir viec), trong dO phAi co thai gian cong Lie a ngach chuyen vien hien gift tir du 12 thing trer len tinh den thin diem nOp ha sa clang k9 du thi rang ngach. 3..Tiéu chuAn du thi COng chat clang k9 du thi nang ngach tir ngach chuyen vial len ngach chuyen vien chinh nam 2011 co da cac dieu kien quy dinh dOi veri ngach du thi huang clan tai KhoAn 2 Muc I cong van nay cOn phAi dat cac tieu chuan sau: CO bang tot nghiep dai hoc tra len; Co chimg chi bai duang nghiep vu quan 19 nhA nuerc ngach chuyen vien chink hoac co bang thac si pin 1, hanh chinh cOng, bang tien si quan 19 hAnh chinh cOng; Co cluing chi tin hoc van phOng hoac ngueri du thi co cam ket sir dung thAnh thao ky nang tin hoc van phOng, dirge nguiri thing clau ca quan sir dung cOng chirc nhan xet bang van bAn; CO chang chi ngoai ngir trinh do B der len (met trong nam thir tieng: Anh, Phap, Nga, Due Trung Quac) hoac ngueri du thi co cam ket sir dung that-1h thao ngoai ngit du thi tir trinh do B trer len (met trong nam thir ti'eng: Anh, Phap, Nga, Dire, Trung Quac), dirge ngueri &mg dau ca quan sir dung cOng chirc nhan xet bang van ban; d) CO quy'et dinh cua ngueri co thArn quyen cu tham gia Ban soan than hoac T6 bien tap xay dung cac van ban, de an (kern theo ten the van ban a dirge ban hanh hoac ten de an da dir ge thOng qua) hoac quy& dinh cu tham gia nghien thu cac de tai khoa hoc da dirge nghiem thu (kern theo bien ban nghiem thu cua cap co tham quyen). 2

4. Ve not dung, hinh that vi thei gian thi COng chirc dv thi nang ngach tit ngach chuyen vien len ngach chuyen vien chinh Want 2011 phai dv thi cac mon sau: Man kiln thirc chung: thi vilt ve he thing chinh tri, t6 chtic b6 may cita Ding, Nha nutc, cac td civic chinh tri - xa hQi; quin 19 hanh chinh nha intik; chit truong, dtremg I6i, chinh sach dm Ding, phdp luat cua Nha nir6c ye nganh, linh vuc cua ngach du thi; then gian thi la 180 phin; Mon chuyen man, nghiep vu: thi trk nghiem; th6i gian thi la 45 phut; Mbn ngoai ngirr: thi vilt de kidm tra ye cac ky nang doc hieu, via truth do B (mat trong nam thtir hang: Anh, Phdp, Nga, DLit, Trung Qu6c); thei gian thi la 90 pinit; Mon tin hoc van phOng: thi trio nghiem ve he dieu hanh Windows, sir dung cac (mg dung ciia Microsoft Office, sir dung Internet; theli gian thi la 45 phtit. 5. Mien thi mon ngoai ngfr, mOn tin hue Mien thi mOn ngoai nger doi veri tnreng hop khi co mOt trong cac diau kien sau: - COng chirc tinh den ngay 31 thing 12 nam 2011 co tuoi dtri tir du 55 tutii tit', len dOi yea nam va tir chi 50 tuOi vex len dai van nit - COng chirc dang lam viec b vimg dan thi'eu s6, co chung chi dAo tao tieng dan tOc thieu s6 do co ser dao tao cap theo tham quyan; COng chIrc IA ngued dan tOc thiau s6 dang lam viec a vimg dan thien so; COng chirc co bang tot nghiep dai he thir hai la bang ngoai ngir, - COn.g chirc c6 bang tot nghiep dai hoc, sau dai hoc or nuerc ngoai hoac hoc bang tieng nu& ngoai o Viet Nam. Mien thi mOn tin hoc clai von tong chirc da Mt nghiep tic trung cap chuyen ngAnh cong nghe thOng tin trO len. 6. HO so· thing k9 thy thi Ha sci (tang k9 dv thi nang ngach tir ngach chuyen vien len ngach chuyen vien chinh nam 2011 bao gOm: a) Ban so yen 19 lich (theo mau 2c-BNV/2008 ban hanh kern theo Quyet dinh so 02/2008/QD-BNV ngay 06/10/2008 cilia. BO truong BO NOi vu va viec ban hanh mau biau quan 19 ha so can b0, cong chive), co xac nhan ciia co quan sir dung cong chirc; 3

Ban nhan xet, danh gid cia ngueri ding dAu co quan sir dung cong chic theo cac tieu chuan, dieu kien quy 'dinh tai Khoan 3 Dieu 29 Nghi dinh so 24/20 1 0/ND-CP; Ban sao cac van bang, ching chi theo yeu cAu cua ngach chuyen vien chinh &rex co quan co tham quyen ching durc; d) Giay chi:mg nhAn sire khOe do co quan y to co thAm quyen cap trong thai han 30 ngay, tinh den ngay nOp ha so ding ky du thi nang ngach; Ban sao cac quy& dinh, biên ban, ten van ban, de an theo quy dinh tai Diemsd Khoan 3 Arc I cong van nay; Ban sao quyat dinh cua cap co tham quyen ve viec luan chuyen dai vii dai ttiong quy dinh tai Diem d Khoan 1 Arc I cOng van nay. Ha so (tang ky du thi cita moi cong chic duce 136 vac, met bi dung riéng co kith thuit 250 x 340 x 5 mm (theo quy dinh tai Diem a Khoan 1 Dieu 1 Quyet dinh s6 06/2007/QD-BNV ngay 18/6/2007 elm BO truing BO NOr vu ye viec ban hanh thanh phan ha so can b0, cong chic va mAu Neu quart ly ha so can b0, cOng chic). 7. Thu tic

vu trich

nhiem cir cong chic du. thi nang ng3ch

Cac BO, nganh, dia phuong lap danh sich ding chic thuOc pham vi quail ly co du tieu chuan, diet} kien Bang ky du thi va co van ban cir ding chic tham du ky thi kern danh sach trich ngang cua cOng chic (theo mau s6 3 ban hanh kern theo Thong to so 13/2010/TT-BNV) gin ve BO NOi vu (\Tv T6 chic can b0) truck ngay 15/8/2011. Qua thai han nay, Be NOi vu khOng tiep nhan van ban va coi nhu Be, nganh, dia phucmg do khOng co nhu eau cir cong chic du thi nang ngach chuyen vien chinh nam 2011. Riéng dai vei cac truing hop dirge mien thi mOn ngoai nger, tin hoc, tham nghi cac BO, nganh, dia phuong gin kern theo ban sao (duqc co quan co tham quyén cong ching, ching thuc) cac van bang, thing chi de lam can cir xet mien thi men ngoai ngfr, tin hoc theo quy dinh de BO Nei 1/1.1 dram dinh. Ha so ding ky du thi nang ngach cia cong chic tharn du ky thi khOng phai gii ye BO NOi vu ma do co quan quail lY cOng chic dm BO, nganh, dia phuong km giu, chiu trach nhiem quail 1Y. Cdc B'O, nganh, dia phuong phai ci s6 cong chic du tieu chuAn, dieu kien tham du ky thi cao hon so yea s6 luting chi tieu nang ngach chuyen vien chinh da- dirge BO Nei vu phan be theo nguyen tic khOng han the se cOng chic dirge cir tham du ky thi. Truing hop se cOng chic &YIN ci tham du ky thi bang hoc el) han so v6i se luting chi tieu nary, ngach dm BO, nganh, dia phuong, Bo NOi vu se diéu chinh giam chi tieu Wang- ngach chuyen vien chinh cua BO, nganh, dia phuong do de bao dam riguyen tic cart tranh ye so luang cua ky thi Wang ngach cOng chic nam 2011. 4

c) Cac BO, nganh, dia phuong chiu trkch nhiem ye lY lich, pham chat dao dire, van bang, chung chi, thai gian cong tac a vi tri chuyen vien va Wong dtrcmg ctia cOng chirc ducc Cu du thi. `cl) COng chirc nOp ha so clang Icy du thi phai chiu trach nhiem truck pith') luat ve ho so clang kY du thi cita minh. II. THI NANG NGACH NGACH CHUYEN VIEN CHINH LEN NGACH CHUYEN VIEN CAO CAP 1. Ve dOi tuyng dy thi DOI twang du thi "tang ngach to ngach chuyen vien chinh (ma so 01.002) len ngach chuyen vien cao cap (ma so 01.001) nam 2011 bao gam: COng chirc ducc xac dinh theo quy dinh tai Nghi dinh se 06/2010/NDCP ngay 25/01/2010 cua Chinh phu quy dinh nhimg ngueri la cOng chirc; Th6ng to s6 08/2011/TT-BNV ngay 02/6/2011 dm BO NOi vu huOng clan mot so dieu cua Nghi dinh s6 06/2010/ND-CP, clang xep luong ar ngach chuyen vien chinh; Can b0 theo quy dinh elm Luat Can b0, cOng eh& trong cac ca quan nha nubs a Trung ucmg, a cap tinh thuOc Bien xep Luang theo ngach cong chirc }faith chinh va huOng phu cap eh& vu Milt dao cda chirc vu, chirc danh clang dam nhiem; Vién chirc trong cac don vi su nghiep cOng lap, clang xep luang ngach chuyen vien chinh; Can b0, cong chirc, vien chat gill chfrc vu lanh dao a Trung uong va cap tinh thuOc dien trong quy hoach, duce co quan co thArn quyen luan chuyen ye gift cac chirc vu, Chtic danh can b0 lanh dao 6 cap huyen. Cac dat tucmg nEu tren sau day goi chung la cOng chirc. 2. Ve dieu kien dy thi COng chirc clang IcY du thi nang ngach tir ngach chuyén vien chinh len ngach chuyén vien cao cap nam 2011 phai cO du cac diEu kien sau: a) La nguiri clang 6 ngach chuyen vien chinh, co kha Wang dam nhan hoac clang lam viec 6 vi tri cOng tac phit :hap ved eh& trach, nhiem vu cua ngach chuyen vien cao cap quy dinh tai QUYet dinh so 414/TCCP-VC ngay 29/5/1993 dm BO truting, Truang ban Ban To chirc - Can b0 Chinh phn (nay la BO twang BO NOi vu) y e viec ban hanh tieu chuAn. nghi0 vu cac ngach cOng chic nganh hanh chinh; · b) Duct ca quan sie dung cong chdc dânh gia la hoan thanh tat nhiem vu trong thai gian 03 (ba) nam lien tuc tinh den het am 2010, có pliant chat chinh tri, pham chat dao dire tat; khOng - trong thCri gian hi thi hanh kY luat hoac trong thai gian bi co quan co thain guy& xem xet xer ly IcY luat; 5

c) CO thin gian cling tac co dOgg ba p hiem xa hei bat buec a vi tri ngach chuyen vien chinh hoac tucmg ducmg tir dit 06 Warn trer len, trong do phai co theri gian cong tac a ngach. chuyen vien chinh hien gift tir di ll 12 thing tra len tinh den thai diem nOp he so clang Icy du thi nang ngach. 3. Tien chuttn du thi Cling chirc clang kY du thi nang ngach tir ngach chuyen vien chinh len ngach chuyen vien cao cap Warn 2011 co du cac dieu kien quy dinh d6i vei ngach du thi huang clan tai Khaki 2 Muc II cong van nay con phai dat cac tiéu chuin sau: CO bang tot nghiep dai hoc ter len; Co chimg chi bei during nghiep vu quan lY nha nuac ngach chuyen vien cao cap; CO bang tot nghiep cao cap lY luan chinh tri hoac cir nhan chinh tri; C6 chimg chi tin hoc van phOng hoac cong chirc du thi c6 cam ket sir dung thanh thao Icy Wang tin hoc van phOng, duce ngueri ding dau co quan sir dung cong chic nhan xêt bang van ban; d) Co chirng chi ngoai ngit trinh do C tra len (met trong Warn tit* tieng: Anh, Phap, Nga, Dire, Trung Qu6c) hoac cong chic du thi co cam ket sir dung thanh thao ngoai ngfr du thi tit trinh do C tra len (met trong nam thir tieng: Anh, Phap, Nga, Dire, Trung Qu6c), duce ngued ding tau co quan sir dung cong chic nhan xet bang van ban; e) CO quyat dinh cua nguti co tham quyen cir tham gia Ban soan thao hoac T6 bien tap xay dung cac van ban, de an (kern theo ten cac van ban da dugc ban hanh hoac ten& an c/a ducrc thong qua) hoac quyat dinh cir tham gia Ban Chit nhiem cac de tai khoa hoc cla duce nghiem thu (kern theo bien ban nghiem thu cua cap co tham quyen).

4. Ve not dung, hinh thtit va thiri gian thi

thi nang ngach tir ngach chuyen viihr chinh COng chic chuyén vien cao cap nam 2011 phai du thi cac mon sau:

ngach

Man kien thirc chung: thi vilt ye he thong chinh tri, to chirc be may cila Ding, Nha rank, cac td chic chinh tri - xa hei; quart 19 harsh chinh nha nurse; chit truang, dtrerng I6i, chinh sâch cUa Ding, phdp luat cua Nha nuns ve nganh, linh vtic cua ngach du' thi; thOi gian thi la 180 phdt; thi viet de an va bao ve de an theo yeu M6n chuyen man, nghiep cau ve chuyen man, nghiep vir cua ngach du thi va hurOng dam. cua Hei deng thi nang ngach tir chuyen vien chinh len chuyen vien cao cap nail .' 2011; thin gian thi via de an trong 01 ngay (8 t ieng) va theri gian bao ve de an 30 phin dai vOi

m6i nguti; 6

nghe Mon ngoai nger: thi via de" kidm tra ye cac Icy nang doc hidu, va pitting van de hem tra kg/ nang not ey trinh dO C (met trong nam tint tiling: Anh, Phap, Nga, Mk, Trung Qu6c); tiled gian thi vidt la 90 philt va thai gian phOng van la 15 philt d6i v6i m6i ngtred; Mon tin hoc van phOng: thi frac nghiem hoac thi thuc hanh tren may ve he dieu hanh Windows, sir dung cac Ung dung cita Microsoft Office, sir dung Internet; tiled gian thi la 45 phtit.

5. Man thi mon ngoyi ngit, mon tin hyc

Mieh thi mon ngoai ngfr dei vOi truing hop khi co met trong cac dieu kien sau: - COng chirc eel bang tot nghiep dai hoc thi hai la bang ngoai ngil; COng chirc co bang tot nghiep dai hoc, sau dai hoc es nixac ngoai hoac hoc bang tieng nu& ngoai a Viet Nam. Mien thi mon tin hoc dei ved cong chirc cid Mt nghiep tir trung cap chuyen nganh cOng nghe thong tin trey len.. 6. 146 sa däng ks7 dy thi Ho sa Tang kY du thi nang ngach tir ngach chuyén vien chinh len ngach: chuyen vien cao cap nam 2011 bao gam: COng van dr du thi nang ngach tir ngach chuyen vien chinh len ngach chuyen vien cao cap nam 2011 cita BO, nganh, dia phuong, trong cong van neu re dien bien Luang tir thang 4/1993 den nay (kern theo ban sao cac quyet dinh xep Luang ctia ca quan co than' quyen) va de nghi cua ca quan ye du kien fel) lucmg néu thing tuyen kY thi; Ban sa yen lY lich (theo meu 2c-BNV/2008 ban hanh kern theo Quyat dinh s6 02/2008/QD-BNV ngay 06/10/2008 dm BO twang BO NOi va ye viec ban hanh malt Wen quart lY he so can b0, cong chirc), c6 xac nhan ciia ca quan sir dung can b0, cong chirc; Ban nhan xet, dank gia cita ngoai ding dau ca quan sir dung cOng chic theo cac tieu chuan, dieu kien quy dinh tai IChoan 3 Dieu 29 Nghi dinh so 24/2010/ND-CP; Ban sao cac van ban ching chi theo yeu eau - ciia ngach chuyen vien . g, cao cap diroc co quan co tham guy& ching thuc; el) Giay citing nhan sirc khOe do co quan y to co tham quyen cap trong the(' han 30 ngay, tinh den ngay nep he so &rig ky du thi nang ngach; e) Ban :sao cac quyet dinh, bién ban, ten van ban, de an theo quy dinh tai Diem e Khoan 3 Muc II cOng van nay.

· g) Ban sao quyet dinh dia cap co thanguy& ve viec Juan chuyen dai vori dOi Wang quy dinh tai Diem d 1Choan 1 Muc II cong van nay. Ha so clang ky du thi cua moi cling chirc dugc b6 vao met bi Ong rieng co kich thu6c 250 x 340 x 5 mm (theo quy dinh tai Diem a IChoan 1 Dieu 1 Quyet dinh so 06/2007/QD-BNV ngay 18/6/2007 dm BO trueng BO NOi vu ye viec ban hanh thenh phan ha so can be, cOng chirc va matt bieu quan ist he so can be, cOng chirc). 7. Thu tyc va tranh nhiem cir cong cht dy thi nang ng#ch Cac BO, nganh, dia phuong lap danh sach cong chirc thuOc pham vi pan lY ce du tieu chuan, dieu kien clang ky du thi va co Van ban cir cong chirc du thi kern danh sach trich ngang cua cong chile (theo mau sO 3 ban hanh kern theo ThOng to so 13/2010/TT-BNV) va he so clang ky du thi cua timg cong chirc giri ye Be NOi vu (Vu To chirc can be) truck ngay 15/8/2011. Qua theri han nay, BQ NOi vu IchOng tiep nhan van ban vi coi nhu BQ, nginh, dia phucmg de lchOng co nhu cau cir cOng chat du thi nang ngach chuyen vien cao cap nam 2011. Cdc BO, nganh, dia phuong phai cir ski cOng clirc du tieu chuan, dieu ki'en tham du ky thi cao hon so \red so luting chi tieu nang ngach chuyen vien cao cap di duce BO NOi vu phan ha theo nguyen tat khOng han the sO cOng chtic dugc cir tham du ky thi. TruCmg hop s6 cong chac dugc cir tham du ky thi bang hoac thap hon so vei so luting chi tieu nang ngach cua BO, ngenh, dia phucmg, Be Nei vu se dieu chinh ,giam chi tieu nang ngach chuyen vien cao cap ciia Be, nganh, dia phuong de de bao dam nguyen the cash tranh ye s6 luting cua ky thi nang ngach cOng chirc nam 2011. c) Cac BO, nganh, dia phuong chiu Inch nhiem ye IY lich, pham chat So chinh va tucrng dire, van bang, chimg chi, thai gian cong taco vi tri chuyen throng dm cang chile dugc cir du thi. l nth nhiem truce phap , d) COng chile nOp ha so clang ky du thi phai luat ye h'a so clang ky du thi cua minh. HI. CHI TIEU Dlir THI , 1. Can sir bão cao ve so luting, co cau ngach cOng chirc hien ce va de' nghi se' luting chi tieu nang ngach cOng cher nam 2011 dm BO, nganh, dia phuong, Be N'ei vu xac dinh va phan be chi lieu nang ngach chuyen vien chinh va chuyen vien cao cap nam 2011 dm tirng BO, nganh, dia phuong (co van ban rieng thOng bao chi fieu nang ngach chuyen vien chinh va chuyen vien cao cap den cac Be, nganh, dia phuong). 2. Chi tieu nang ngach chuyen vien chinh va chuyen vi en cao cap dm Be, nganh, dia phuong do BO Nei vu phan ha va thOng bao nam 2011 dugc lam can fr sir de xac dinh chi lieu nang ngach the niim ti ep theo (dr nani 2012 tr6 di) cho den. khi BO; nganh, dia phuong xay dung dugc co cau ngach cOng chirc theo vi tri viec lam va ducre co quan ce , tham quyen ph'e duyet theo guy dinh tai Luat Can b0, cOng chirc va Nghi dinh so 24/207,0/N1)-CP. 8

a IV. TH(II GIAN TO CHUC CAC KS( Till N ANG NG301

Can cir s6 lucmg cong chlic do cac BO, nganh, dia phut:mg dr du thi nang ngach len chuyen vien chinh N I A chuyen vien cao cap nam 2011, BO NOi vu se thOng bao then gian, dia diem cu the de to chirc cac 1c5/thi Wang ngach tir ngach chuyen vien len ngach chuyen vien chinh Ira tir ngach chuyen vier) chinh len ngach chuyen vien cao cap, It dam ket thlic trong nam 2011. De nghi cac BO, ngach, dia phucmg ph6 bin not dung cong van nay cho cong chirc filmic tham quyen quail 15, duce biet \la clang 14/ du thi nâng ngach cong eh& nam 2011. Trong qua trinh dux hien có vuling mac, de nghi phan anh ve BO NOi vu (Vu COng ch1rc - Vien chirc, dien thoai tong dai 04.62820404, may le: 4251, 4221, 4231, 4272) de" nghien cfru, giai quyet./. KT. BO TRUING TRIreING

Noi nh#n:

- Mar tren; - Van phOng Queic hei; · - Van pith/1g Chi tich NI:etc; - Tha an nhin din 16i cao; - Vien Iciem sat nhin clan tOi cao; -Kiem toast NM nuac; - Van phOng BCDTW ye phOng, cheng tham nhang; Hy ban Giant sat tai chinh Quiic gia; Dai hoc Quec gia Ha NOi; - Dai hoc Qu6c gia thanh phO HO Chi Minh; - PhOng Thuang mai 3.4 C8ng nghiep Viet Nam; - Lien minh Hap tic )(a Viet Nam; Lien hiep cac TO chit him nghi Viet Nam; Lien hiep cac HOi Van hoc nghe thuat Viet Nam; - Lien MO cac Hei Khoa hoc ky thuat Viet Nam; So Nei va cac tinh, thinh ph6 true thuec TW; - Vg TCCB cac Be, ca quan ngang Be, ca quan thue? Chinh phi; Be truang (de bfio do); Cie dOng chi Thfr twang (de Wet); Lim: VT, CCVC (20).

Nguyen Duy Tieing

9

Information

9 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

97688


You might also be interested in

BETA